edit_time_word
float64
0
1.48k
user
int64
0
14
think_time
float64
0
13.4k
text_finished
stringlengths
2
476
edit_time
float64
0
13.4k
think_time_word
float64
0
1.45k
text_provided
stringlengths
2
548
position
stringclasses
3 values
user_comment
stringclasses
20 values
bleu_wmt
float64
0
100
revisions
listlengths
1
1
bleu_docs
float64
0
100
mt_name
stringclasses
15 values
doc_name
stringclasses
8 values
text_source
stringlengths
2
548
1.429667
2
1.37
Zkuste nainstalovat ovladače USB bezdrátového modemu z CD
12.867
0.152222
Zkuste nainstalovat ovladače bezdrátového modemu USB z disku CD-ROM
first
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
leap
Try installing the drivers of the USB wireless modem from the CD
1.264286
2
1.401
Zkontrolujte nastavení blokovaných kontaktů ve vašem účtu.
8.85
0.200143
Zkontrolujte nastavení blokovaných kontaktů na vašem účtu.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
leap
Check the settings on your account for blocked contacts.
1.318222
2
2.815
Pokuste se zjistit, zda jsou ovladače pro bezdrátovou kartu aktivní a zda je zapnutý bezdrátový přepínač v počítači.
23.728
0.156389
Pokuste se zjistit, zda jsou ovladače pro bezdrátovou kartu aktivní a zda je připojeno bezdrátové tlačítko v počítači.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
leap
Try to see if the drivers for the wireless card are active, and if the wireless button on the computer is connected.
2.312118
2
1.001
Pro instalaci programu stačí vložit CD nebo spustit soubor .exe a projít jednotlivými kroky instalace.
39.306
0.058882
Pro instalaci stačí vložit CD s programem nebo spustit . Spusťte soubor a postupujte podle instalačních kroků.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
leap
To install a program just insert the CD with the program or run the .Exe file and follow the installation steps.
1.195429
2
0.358
Zkuste obnovit svůj účet na stránce Gmail.
8.368
0.051143
Na stránce Gmail zkuste obnovit svůj účet.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
leap
On the Gmail page, try recovering your account.
0.648667
2
1.098
Ujistěte se, že je hra kompatibilní se systémem Windows 8. Zkontrolujte krabici nebo manuál hry.
11.676
0.061
Ujistěte se, že je hra kompatibilní se systémem Windows 8. Zaškrtněte políčko hry nebo v návodu k obsluze.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
leap
Make sure the game is compatible with Windows 8. Check on the box of the game or in the instruction manual.
1.63575
2
1.205
Registrovat se můžete na klientské stránce Zon.
13.086
0.150625
Registrovat se můžete na stránce oblasti klienta Zon.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
leap
You can register in the Zon client's area page.
1.236478
2
3.206
Pro připojení je potřeba spojit WAN port routeru a modem síťovým kabelem. Pak obě zařízení vypněte a znovu se připojte.
28.439
0.139391
K připojení k WAN portu routeru a na druhém konci modemu budete potřebovat síťový kabel. Pak obě zařízení vypněte a znovu se připojte.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
leap
You will need a network cable to connect it to the router's WAN port and at the other end of the modem. Then turn off both devices and reconnect.
0.813222
2
0.711
Zkuste otevřít Obchod Play a aplikaci nainstalovat.
7.319
0.079
Zkuste se dostat do Obchodu Play a aplikaci nainstalovat.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
leap
Try to access the Play Store and install the application.
0.338077
2
0.963
Stačí stisknout klávesy Ctrl + Shift + Del a vybrat „vymazat historii prohlížení“.
4.395
0.074077
Stačí stisknout klávesy Ctrl + Shift + Del a vybrat „vymazat historii prohlížení“.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
leap
Just press Ctrl + Shift + Del keys then select "clear browsing history".
0.771423
2
11.553
Ve výchozím nastavení systém Windows poskytuje program Malování. Můžete také použít bezplatné programy, jako je GIMP, nebo profesionální programy, jako je Photoshop, za které musíte zaplatit.
20.057
0.444346
Ve výchozím nastavení systém Windows poskytuje program Malování. Můžete také používat bezplatné programy, jako je GIMP, nebo profesionální programy, jako je Photoshop, za které musíte zaplatit.
last
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
leap
Windows provides Paint by default. You can also use free programs like GIMP, or professional programs such as Photoshop, for which you must pay.
0.758769
3
9.864
Dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu bytu ze dne 13. května 2016
9.864
0.758769
Dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu bytu ze dne 13. května 2016
first
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
Supplement No. 1 to the agreement on the sublease the apartment, of 13th May 2016
3.040932
3
19.038
V tento den, měsíc a rok níže podepsaná Marta Burešová, r. č. 695604/3017, bytem Radimova 8, Praha 6, 169 00, jako nájemkyně na jedné straně (dále jen „nájemkyně“) a Karolína Černá, r. č. 136205/891, bytem Alfrédova 13, Praha 4, 142 00, jako podnájemkyně na druhé (dále jen „podnájemkyně“), společně též jako „smluvní strany“, se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu bytu ze dne 13. května 2016 (dále jen „dodatek č. 1“)
225.029
0.25727
Dne, měsíce a roku níže napsaná Marta Burešová, pers. č. 695604/3017 Adresa: Radimova 8, Praha 6, 169 00 jako nájemce na jedné straně (dále jen „nájemce“) a Karolína Černá, pers. č. 136205/891 Adresa: Alfrédova 13, Praha 4, 142 00 Jako nájemce na druhé (dále jen „nájemce“) společně označované také jako „Smluvní strany“ se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu bytu ze dne 13. května 2016 (dále jen „dodatek č. 1“)
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
On the day, month and year written below Marta Burešová, pers. no. 695604/3017 Address: Radimova 8, Prague 6, 169 00 as the tenant on the one hand (Hereinafter referred to as "the tenant") and Karolína Černá, pers. no. 136205/891 Address: Alfrédova 13, Praha 4, 142 00 As a lessee on the other (Hereinafter referred to as "the lessee") collectively also referred to as "the Contracting parties" have agreed on this Supplement No. 1 to the Agreement on the sublease the apartment, of 13th May 2016 (hereinafter referred to as the "Supplement No. 1")
1.561
3
1.561
I.
1.561
1.561
I.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
I.
0.874
3
1.748
Úvodní ustanovení
1.748
0.874
Úvodní ustanovení
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
Introductory Provisions
2.198448
3
5.701
Dne 13. května 2016 nájemkyně a podnájemkyně uzavřely smlouvu o podnájmu bytu, na základě které nájemkyně přenechala podnájemlkyni byt č. 4 (o výměře 49 m²) o velikosti 1+1/L v přízemí domu na adrese Praha 4, Alfrédova 13, PSČ: 142 00, Kamýk (dále jen „příslušný byt“ a „smlouva o podnájmu“), včetně vybavení a zařízení, jak je uvedeno ve smlouvě o podnájmu.
127.51
0.098293
Dne 13. května 2016 nájemce a nájemce uzavřeli Smlouvu o podnájmu bytu, na základě které nájemce přenechal nájemci byt č. 4 (výměra 49 m²) o velikosti 1+1/L v přízemí domu v Praze 4, Alfrédova 13, PSČ: 142 00, Kamýk (dále jen „dotčený byt“ a „Smlouva o podnájmu“), včetně vybavení a vybavení, jak je uvedeno ve smlouvě o podnájmu.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
On 13th May 2016, the tenant and the lessee closed the Agreement on the sublease of the apartment, under which the tenant let the lessee use the apartment No. 4 (area 49 m²) of size 1+1/L in the ground floor of the house in Prague 4, Alfrédova 13, Post Code: 142 00, Kamýk (hereinafter referred to as the “apartment in question” and “Sublease agreement”), including the equipment and amenities as specified in the Sublease agreement.
1.429867
3
5.259
Majitelem příslušného bytu je bytové družstvo „Společenství vlastníků domu Alfrédova 13, Praha 4“, IČ: 123 45 678, se sídlem v Praze 4, Alfrédova 13, PSČ: 142 00 (dále jen „bytové družstvo“).
42.896
0.1753
Majitelem dotčeného bytu je bytové družstvo „Tým vlastníků domu Alfrédova 13, Praha 4“, IČ: 123 45 678, se sídlem Praha 4, Alfrédova 13, PSČ: 142 00 (dále jen „bytové družstvo“).
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
The owner of the flat in question is a housing cooperative "Team of Owners of House Alfrédova 13, Prague 4", ID: 123 45 678, with registered office at Prague 4, Alfrédova 13, postal code: 142 00 (hereinafter referred to as “Housing Cooperative”).
1.382968
3
26.61
Na základě prohlášení učiněného nájemkyní ve smlouvě o podnájmu vyjádřil manžel nájemkyně (pan Martin Bureš, r. č.: 760305/3920) před podpisem smlouvy o podnájmu svůj souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu.
42.872
0.858387
Na základě prohlášení učiněného nájemcem ve smlouvě o podnájmu vyjádřil manžel nájemkyně (pan Martin Bureš, per. č.: 760305/3920) před podpisem smlouvy o podnájmu svůj souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
On the basis of the statement made by the tenant in the Sublease agreement, the tenant's husband (Mr. Martin Bureš, pers. no.: 760305/3920) expressed his agreement to the conclusion of the Sublease agreement for the apartment before signing the Sublease agreement.
0.820947
3
5.546
Podpisem tohoto dodatku č. 1 pak nájemkyně prohlašuje, že její manžel dal také souhlas s tímto dodatkem č. 1.
15.598
0.291895
Podpisem tohoto dodatku č. 1, pak nájemce prohlašuje, že její manžel dal také souhlas s tímto dodatkem č. 1.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
By signing this Supplement No. 1, the tenant then declares that her husband has also given his consent to this Supplement No. 1.
2.666129
3
2.592
V čl. III smlouvy o podnájmu s názvem „Doba nájmu“ se nájemkyně a podnájemkyně dohodly, že příslušný byt bude nájemkyni pronajat na dobu určitou od 13. května 2016 do 31. prosince 2018.
82.65
0.083613
V § III smlouvy o podnájmu, nadepsaném „Doba nájmu“, se nájemce a nájemce dohodli, že dotyčný byt bude nájemci pronajat na dobu určitou od 13. května 2016 do 31. prosince 2018.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
In Art. III of the Sublease agreement, entitled “Term of the Lease,” the tenant and the lessee agreed that the apartment in question would be rented to the tenant for a fixed period from 13th May 2016 to 31st December 2018.
3.037
3
3.037
II.
3.037
3.037
II.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
II.
0.58225
3
2.329
Předmět dodatku č. 1
2.329
0.58225
Předmět dodatku č. 1
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
Subject of the Supplement No. 1
1.63173
3
25.435
Vzhledem k tomu, že obě smluvní strany mají zájem na pokračování vztahu založeného smlouvou o podnájmu, dohodly se na prodloužení smlouvy o podnájmu o další dva roky, tj. podnájemkyně je oprávněna užívat byt až do 31. prosince 2020.
60.374
0.687432
Vzhledem k tomu, že obě smluvní strany mají zájem na pokračování vztahu založeného smlouvou o podnájmu, dohodly se na prodloužení nájemní smlouvy o další dva roky, tj. nájemce je oprávněn užívat byt až do 31. prosince 2020.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
Since both Contracting parties are interested in continuing the relationship established by the Sublease agreement, they have agreed to extend the lease for a further two years, i.e. the lessee is entitled to use the apartment until 31st December 2020.
1.612429
3
11.287
Ostatní ustanovení smlouvy o podnájmu se nemění.
11.287
1.612429
Ostatní ustanovení smlouvy o podnájmu se nemění.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
The other provisions of the Sublease agreement remain unchanged.
2.443
3
2.443
III.
2.443
2.443
III.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
III.
0.765
3
1.53
Závěrečná ustanovení
1.53
0.765
Závěrečná ustanovení
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
Final Provisions
2.209455
3
11.794
Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
24.304
1.072182
Tento dodatek Číslo 1 nabývá účinku dnem podpisu oběma smluvními stranami.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
This Supplement No. 1 shall take effect on the date of signature by both Contracting parties.
11.4148
3
3.309
Tento dodatek č. 1 byl sepsán a uzavřen 2 (slovy: dvou) vyhotoveních každé s platností originálu.
228.296
0.16545
Tento dodatek Ne. 1 je napsán a podepsán ve 2 (slovy: dvou) kopiích, z nichž každá je platná pro originál.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
This Supplement No. 1 is written and signed in 2 (in words: two) copies, each of which is valid for the original.
3.072167
3
12.134
Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
18.433
2.022333
Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
Each of the Contracting parties shall receive one copy.
2.822423
3
28.017
V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku č. 1 bude neplatným nebo neúčinným, nebude mít tato skutečnost dopad na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení tohoto dodatku č. 1.
73.383
1.077577
V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku č. 1 je neplatné nebo neúčinné, nemá to vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení tohoto dodatku č. 1.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
In the event that any provision of this Supplement No. 1 is or it becomes invalid or ineffective, this shall not affect the validity or effectiveness of the other provisions of this Supplement No. 1.
0.375
3
11.625
V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit neplatná nebo neúčinná ustanovení tohoto dodatku č. 1 ustanovením, které je platné a účinné a které nejvíce odpovídá účelu tohoto dodatku č. 1.
11.625
0.375
V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit neplatná nebo neúčinná ustanovení tohoto dodatku č. 1 ustanovením, které je platné a účinné a které nejvíce odpovídá účelu tohoto dodatku č. 1.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
In such a case, the Contracting parties undertake to replace the invalid or ineffective provisions of this Supplement No. 1 by a provision which is valid and effective and which is most consistent with the purpose of this Supplement No. 1.
7.7316
3
8.478
Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou jazycích.
38.658
1.6956
Dodatek Číslo 1 je dvojjazyčné.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
The Supplement No. 1 is bilingual.
13.324143
3
65.754
V případě nesrovnalostí bude mít přednost české znění.
93.269
9.393429
V případě sporu je rozhodující české znění.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
In the event of a dispute, the Czech version is decisive.
5.320375
3
13.507
Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem č. 1, souhlasí s jeho obsahem a že dodatek č. 1 byl uzavřen svobodně, vážně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
170.252
0.422094
Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že četli dodatek č. 1, souhlasit s jeho obsahem a že dodatek Číslo 1 bylo uzavřeno svobodně, vážně, ne v tísni, za značně nepříznivých podmínek.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
The Contracting parties to this Supplement No. 1 declare that they have read the Supplement No. 1, agree with its contents and that the Supplement No. 1 was concluded freely, seriously, not in distress, under considerably unfavorable conditions.
11.1455
3
5.866
Na důkaz těchto skutečností připojují obě smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
133.746
0.488833
Na důkaz těchto skutečností připojí obě strany této dohody svůj vlastnoruční podpis.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
In proof of these facts, both parties to this Agreement shall attach their handwritten signature.
2.44875
3
3.049
V Praze dne 31. prosince 2018.
9.795
0.76225
Praha, 31. prosince 2018.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
Prague, 31st December 2018.
0.934
3
0.934
.....................
0.934
0.934
.....................
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
.....................
2.409667
3
3.799
Karolína Černá, podnájemce
7.229
1.266333
Karolína Černá, Lessee
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
Karolína Černá, Lessee
0
3
0
.....................
0
0
.....................
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
.....................
0.807667
3
2.423
Marta Burešová, nájemce
2.423
0.807667
Marta Burešová, nájemce
last
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
lease
Marta Burešová, Tenant
15.205824
1
81.57
Díla finalistů letošní Turnerovy ceny budou od zítra vystaveny ve městě Margare, na programu bude také Brexit.
258.499
4.798235
Letošní nejužší výběr Turnerovy ceny bude od zítřka k vidění v Margate a na programu bude Brexit.
first
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
turner
This year's Turner Prize-shortlisted pieces will be on display in Margate from tomorrow, with Brexit on the agenda.
29.330476
1
18.141
Kolumbijský umělec Oscar Murillo ve svém díle „surge (social cataracts)“ vyobrazuje lidi hledící na Severní moře. Jejich výhled na moře a Evropský kontinent za ním je však zakrytý naříznutým tmavým plátnem, v jehož otvoru lze vidět střípek z toho, co leží za ním.
1,231.88
0.431929
Dílo kolumbijského umělce Oscara Murilla „surge (sociální katarakta) „ zobrazuje lidi hledící na Severní moře, ale s pohledem na vodu a evropský kontinent na jeho druhé straně zakrytým tmavým plátnem, s pouhým střípkem toho, co leží za ním, odhaleným lomítkem v plátně.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
turner
Colombian artist Oscar Murillo's work "surge (social cataracts) " depicts people staring out to the North Sea, but with their view of the water and the European continent on the other side of it obscured by a dark canvas, with only a sliver of what lies beyond revealed through a slash in the canvas.
23.062121
1
29.433
Murillo se svým dílem je jedním ze čtyř finalistů této prestižní a často kontroverzní umělecké soutěže, konající se již od roku 1984. Turnerova cena se každoročně udílí umělcům žijícím ve Velké Británii a britským rodákům žijícím v rodné zemi či v zahraničí.
761.05
0.891909
Dílo je jedním ze čtyř přihlášených do užšího výběru na prestižní a často spornou výroční uměleckou cenu, založenou v roce 1984 a udělenou umělci s bydlištěm v Británii nebo Brit-rodák, ale žijící jinde.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
turner
The work is one of four shortlisted entries to the prestigious and often contentious annual art prize, founded in 1984 and given to an artist residing in Britain or British-born but living elsewhere.
13.759105
1
37.991
Kurátorka výstavy Fiona Parryová vysvětluje, že Murrilovo dílo se zaměřuje na současnou politickou a socioekonomickou situaci ve Velké Británii. Skupina postav vytvořených technikou papírmaše představuje globální pracovní sílu, zatímco temné plátno představuje „současnou temnotu jak ve Velké Británii, tak i ve světě“.
522.846
0.999763
Kurátorka Fiona Parryová vysvětluje, že Murillova práce se zaměřuje na současnou politickou a socioekonomickou situaci ve Velké Británii. Skupina figurek z papíru představuje globalizovanou pracovní sílu, zatímco černá látka představuje „temnotu současného okamžiku ve Spojeném království i celosvětově“.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
turner
Curator Fiona Parry explains that Murillo's work focuses on the current political and socio-economic situation in the UK. The group of papier-mâché figures represent a globalised workforce, while the black cloth represents the "darkness of the contemporary moment in the UK and globally."
0.736179
1
1.195
„Myslím si, že Murillo ve svém díle pracuje s konceptem blokování výhledu, před sebe, ven, kamkoliv. A to, jak tmavé plátno blokuje světlo. I přes tu temnotu se domnívám, že skrze řez v plátně můžeme vidět onen záblesk naděje, moře na obzoru,“ dodala.
28.711
0.030641
A dodala: „Myslím, že je to širší myšlenka blokování výhledu, pohledu ven, opravdu kamkoliv. A to gesto blokování světla. Ale myslím, že je tu ještě jakási jiskřička naděje, v plátně je zářez a na obzoru je vidět jen moře.“
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
turner
She added: "I think it's a broader idea of blocking the view, the outward-looking view, to anywhere really. And that gesture of blocking the light. But I guess there is still this sort of glimmer of hope, there is a slash in the canvas, and you can just see the sea on the horizon."
14.401049
1
21.334
Dílo Helen Cammockové, video s názvem „A Long Note“, se zabývá přehlíženou rolí žen v hnutí za občanská práva v Derry/Londonderry v Severním Irsku, které začalo v roce 1968. Dílo se také zaobírá globálními třídními, rasovými a genderovými boji na konci šedesátých let.
590.443
0.520341
Videoklip Helen Cammockové A Long Note se zabývá přehlíženou rolí žen v hnutí za občanská práva v Derry/Londonderry v Severním Irsku, které začalo v roce 1968. Práce také spojuje širší globální třídní, rasové a genderové boje v průběhu pozdních šedesátých let.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
turner
Helen Cammock's video piece A Long Note, meanwhile, examines the overlooked role of women in the civil rights movement in Derry/Londonderry, Northern Ireland that began in 1968. The work also connects to broader global class, race and gender struggles during the late 1960s.
3.206423
1
23.231
Díla všech finalistů budou vystavena v galerii Turner Contemporary ve městě Margare od 28. září do 12. ledna 2020 a vítěz Turnerovy ceny 2019 bude slavnostně vyhlášen na předávacím ceremoniálu 3. prosince.
83.367
0.8935
Všechna díla budou vystavena v galerii Margate's Turner Contemporary od 28. září do 12. ledna 2020 a vítěz Turnerovy ceny 2019 bude slavnostně vyhlášen 3. prosince.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
turner
All works will be exhibited at Margate's Turner Contemporary gallery, from 28 September to 12 January 2020, and the winner of the Turner Prize 2019 will be announced at a ceremony on 3 December.
10.045077
1
3.665
Turnerova cena byla pojmenována po britském krajináři J.M.W. Turnerovi. Proslavila mnoho malířů, mezi ty nejslavnější patří Grayson Perry, Damien Hirst a režisér filmu 12 let v řetězech Steve McQueen.
261.172
0.140962
Cena byla pojmenována po krajináři JMW Turnerovi z 19. století a stala se hvězdami filmů Grayson Perry, Damien Hirst a 12 let otrokem režiséra Steva McQueena.
last
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
turner
Named after 19th-century landscape painter JMW Turner, the award made stars of Grayson Perry, Damien Hirst and 12 Years a Slave director Steve McQueen.
4.729
0
13.088
Čína tvrdí, že nebojovala v žádné válce, ani nenapadla cizí území
52.019
1.189818
Čína tvrdí, že nebojovala proti žádné válce ani nenapadla cizí zemi
first
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
china
China Says It Didn't Fight Any War Nor Invaded Foreign Land
6.018444
0
5.128
Čína v pátek uvedla, že nevyvolala „jedinou válku nebo konflikt“, ani „nenapadla jediný metr čtvereční“ cizího území, a vyhýbala se jakékoli zmínce o válce s Indií v roce 1962.
162.498
0.189926
Čína v pátek uvedla, že nevyvolala „jedinou válku nebo konflikt“ ani „nenapadla jediný čtverec“ cizí země, čímž obešla jakoukoli zmínku o válce s Indií z roku 1962.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
china
China on Friday said it has not provoked a "single war or conflict" or "invaded a single square" of foreign land, skirting any reference to the 1962 war with India.
6.41193
0
72.099
„Čína vždy řešila spory týkající se území a námořních hranic prostřednictvím vyjednávání a konzultací,“ konstatovala oficiální bílá kniha vydaná čtyři dny před tím, než se země 1. října chystá oslavit 70. výročí od nástupu vládnoucí Komunistické strany Číny (KSČ).
275.713
1.676721
„Čína se vždy věnovala řešení sporů týkajících se územního a námořního vymezení prostřednictvím vyjednávání a konzultací,“ konstatovala oficiální bílá kniha vydaná čtyři dny před tím, než se země 1. října chystá oslavit 70. výročí svého nástupu do čela vládnoucí Komunistické strany Číny (KSČ).
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
china
"China has always been dedicated to resolving territorial and maritime delimitation disputes through negotiation and consultation," stated an official white paper released, four days ahead of the country set to celebrate its 70th anniversary of the leadership of the ruling Communist Party of China (CPC) on October 1.
2.147121
0
4.709
„Čína chrání světový mír skutečnými činy. Za posledních 70 let nevyvolala Čína jedinou válku nebo konflikt, ani nenapadla jediný metr čtvereční cizího území,“ píše se v článku s názvem „Čína a svět v nové éře“.
70.855
0.142697
„Čína chrání světový mír skutečnými činy. Za posledních 70 let nevyvolala Čína jedinou válku nebo konflikt, ani nenapadla jediný čtverec cizí země,“ píše se v dokumentu nazvaném „Čína a svět v nové éře“.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
china
"China safeguards world peace through real actions. Over the past 70 years, China has not provoked a single war or conflict, nor invaded a single square of foreign land," the paper titled "China and the World in the New Era" said.
4.930379
0
5.65
Bílá kniha sice zdůrazňuje „mírový vzestup“ KSČ, ale vůbec nezmiňuje krvavou válku s Indií v roce 1962 a rozsáhlá území, zejména v oblasti Aksai Čchin, která Čína okupovala.
142.981
0.194828
Bílý list sice zdůraznil „mírový vzestup“ KSČ, ale nezmínil se o krvavé válce s Indií z roku 1962 a o rozsáhlých územích, zejména v oblasti Aksai Čchin, okupované Čínou.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
china
The white paper, while highlighting the CPS's "peaceful rise" made no reference of the bloody 1962 war with India and the vast tracts of land, especially in the Aksai Chin area, occupied by China.
9.811417
0
26.38
Čínsko-indický pohraniční spor ohledně 3 488 km dlouhé Linie aktuální kontroly zůstává nevyřešen. Čína si také nárokuje Arunáčalpradéš jako součást Jižního Tibetu, s čímž Indie nesouhlasí.
235.474
1.099167
Čínsko-indický hraniční spor zahrnující 3,488 km-dlouhý Linie skutečného řízení (LAC) zůstala nevyřešena. Čína si také nárokuje Arunáčalpradéš jako součást Jižního Tibetu, který Indie napadá.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
china
The Sino-India border dispute involving 3,488-km-long Line of Actual Control (LAC) remained unresolved. China also claims Arunachal Pradesh as part of South Tibet, which India contests.
3.413643
0
11.437
Obě země dosud uspořádaly 21 kol jednání zvláštních zástupců s cílem pohraniční spor vyřešit.
47.791
0.816929
Obě země dosud uspořádaly 21 kol jednání zvláštních zástupců s cílem vyřešit hraniční spor.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
china
So far, the two countries held 21 rounds of Special Representatives talks to resolve the border dispute.
6.731435
0
36.721
Kromě války v roce 1962 se Indie a Čína ocitly na pokraji zásadního vojenského konfliktu v roce 2017 v Doklamu, kde se Čínská lidová osvobozenecká armáda pokusila položit silnici v blízkosti úzkého indického koridoru Siliguri, známého také jako „kuřecí krk“, který tvoří spojnici se severovýchodními státy v oblasti, kterou si nárokuje i Bhútán.
309.646
0.798283
Kromě války v roce 1962 se Indie a Čína ocitly v Doklamu v roce 2017 ve velkém vojenském konfliktu, když se Lidová osvobozenecká armáda (PLA) pokusila položit silnici v blízkosti úzkého indického koridoru Kuřecí šíje, který spojuje severovýchodní státy v oblasti, kterou si nárokuje také Bhútán.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
china
Besides the 1962 war, India and China had a major military standoff at Doklam in 2017 when the People's Liberation Army (PLA) tried to lay a road close to India"s narrow Chicken Neck corridor connecting with the North-Eastern states in an area also claimed by Bhutan.
2.495455
0
8.623
Vše bylo nakonec diplomaticky vyřešeno, načež obě strany své jednotky stáhly.
27.45
0.783909
Vše bylo nakonec diplomaticky vyřešeno, načež obě strany stáhly své jednotky.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
china
It was finally diplomatically resolved after which both sides pulled back their troops.
2.078519
0
15.83
Čína také měla velký vojenský konflikt s Vietnamem v roce 1979. Čína si nárokuje svrchovanost nad celým Jihočínským mořem. Protinávrhy uplatňují Vietnam, Malajsie, Filipíny, Brunej a Tchaj-wan.
56.12
0.586296
Čína také měla velký vojenský konflikt s Vietnamem v roce 1979. Čína si nárokuje svrchovanost nad celým Jihočínským mořem. Protinávrhy uplatňují Vietnam, Malajsie, Filipíny, Brunej a Tchaj-wan.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
china
China also had a major military conflict with Vietnam in 1979. China claims sovereignty over all of South China Sea. Vietnam, Malaysia, the Philippines, Brunei and Taiwan have counter claims.
2.356857
0
10.524
„Čína dosáhla plného vyřešení problémů s vymezením pozemních hranic s 12 ze 14 sousedních zemí a vymezila námořní hranici mezi Čínou a Vietnamem v zálivu Beibu,“ uvádí bílá kniha s tím, že od reformy a otevření v roce 1978 země snížila počet ozbrojených sil „o více než čtyři miliony.“
115.486
0.214776
„Čína dosáhla plného vyřešení problémů s vymezením pozemních hranic s 12 ze 14 sousedních zemí a vymezila námořní hranici mezi Čínou a Vietnamem v zálivu Beibu,“ uvedla bílá kniha s tím, že od reformy a otevření v roce 1978 země snížila počet ozbrojených sil „o více než čtyři miliony.“
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
china
"China has achieved full resolution of land border delimitation problems with 12 of its 14 neighbouring countries, and delineated the China-Vietnam maritime boundary in the Beibu Gulf," the white paper said, noting that since reform and opening up in 1978, the country has cut its armed forces "by over four million."
2.205875
0
7.573
Dvoumilionová čínská armáda stále zůstává největší na světě.
17.647
0.946625
Dvoumilionová čínská armáda stále zůstává největší na světě.
last
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
china
The two-million strong Chinese military still remain the world's largest.
6.05175
13
13.016
Vědci poprvé zachytili, jak černá díra pohlcuje a trhá hvězdu
48.414
1.627
Černá díra polyká a trhá hvězdu zachycenou poprvé
first
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
hole
Black hole swallowing and ripping apart star captured for first time
8.53
13
5.532
Astronomům se podařilo zachytit, jak obrovská černá díra doslova roztříštila a doslova spořádala hvězdu.
93.83
0.502909
Obrovská černá díra byla zachycena, jak poprvé vtahuje a trhá hvězdu.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
hole
A gigantic black hole has been captured pulling in and ripping apart a star for the first time.
3.190636
13
8.543
Ze vzdálenosti 375 milionů světelných let se podařilo zachytit, jak se hvězda, která byla přibližně stejně velká jako Slunce, kroutí a stáčí do gravitačního pole supermasivní černé díry, uvedli vědci v Astrophysical Journal.
105.291
0.258879
Hvězda, která byla přibližně stejně velká jako naše Slunce, byla viděna ze vzdálenosti 375 milionů světelných let, jak se kroutí a stáčí do gravitačního pole supermasivní černé díry, uvedli vědci v Astrophysical Journal.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
hole
The star, which was about the same size as our sun, was seen from 375 million light years away warping and spiralling into the gravitational pull of a supermassive black hole, researchers said in the Astrophysical Journal.
8.050214
13
2.331
Kosmický jev, během kterého byla hvězda ve vzdálené galaxii vcucnuta do zapomnění, astronomové nazývají slapové roztrhání (tidal disruption event).
112.703
0.1665
Poté byl nasán do zapomnění v ojedinělém kosmickém jevu, který astronomové nazývají přílivovým narušením.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
hole
It was then sucked into oblivion in a rare cosmic occurrence astronomers call a tidal disruption event.
2.645313
13
3.711
NASA pomocí dalekohledu Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) poprvé zachytila podrobnou časovou osu tohoto jevu, od začátku do konce.
42.325
0.231938
Dalekohled NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) poprvé zachytil podrobnou časovou osu od začátku do konce.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
hole
NASA's planet-searching telescope, the Transiting Exoplanet Survey Satellite - TESS - captured the detailed timeline from beginning to end for the first time.
5.167423
13
26.175
Odborníci použili k detekci tohoto jevu mezinárodní síť dalekohledů, než se zaměřili na schopnosti TESS, jehož permanentní pozorovací zóny určené k hledání vzdálených planet zachytily počátek celé události.
134.353
1.006731
Astronomové použili celosvětovou síť teleskopů, aby jev odhalili, než se podívají na TESS, jehož permanentní pozorovací zóny určené k hledání vzdálených planet zachytily počátek násilné události.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
hole
Astronomers used a worldwide network of telescopes to detect the phenomenon before looking at TESS, whose permanent viewing zones designed to find distant planets, caught the beginning of the violent event.
2.379647
13
4.802
Thomas Holoien, astronom z Carnegieho institutu pro vědu, který výzkum řídil, řekl: „Tohle byla opravdu kombinace toho, že jste dobří a zároveň máte štěstí. Někdy se věda může posunout vpřed jen díky takovým okolnostem.“
80.908
0.141235
Thomas Holoien, astronom z Carnegieho institutu pro vědu, který výzkum vedl, řekl: „Tohle byla kombinace toho, že jste oba dobří a máte štěstí, a někdy je to to, co potřebujete, abyste posunuli vědu kupředu.“
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
hole
Thomas Holoien, an astronomer for the Carnegie Institution for Science who led the research, said: "This was really a combination of both being good and being lucky, and sometimes that's what you need to push the science forward."
2.184952
13
6.358
K těmto jevům dochází, když se hvězda ocitne příliš blízko supermasivní černé díry, což jsou objekty, které sídlí ve středu většiny velkých galaxií včetně naší Mléčné dráhy.
45.884
0.302762
Hvězdy jsou vtaženy, když se odváží příliš blízko supermasivní černé díry, která žije ve středu většiny galaxií, včetně Mléčné dráhy Země.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
hole
Stars get sucked in when they venture too close to a supermassive black hole, which lives at the centre of most galaxies, including the Earth's Milky Way.
0.773968
13
6.402
Obrovské gravitační síly černé díry roztrhají hvězdu na kousky. Část jejího materiálu je vržena do vesmíru, zbytek pohltí černá díra, přičemž se vytvoří disk horkého a jasného plynu.
23.993
0.206516
Impozantní gravitační síly černé díry roztrhají hvězdu na kusy, přičemž část jejího materiálu je vhozena do prostoru a zbytek do černé díry a při jejím pohlcení vytvoří kotouč horkého, jasného plynu.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
hole
The black hole's impressive gravitational forces tear the star apart, with some of its material thrown into space and the rest into the black hole, forming a disc of hot, bright gas as it is swallowed.
4.545821
13
35.468
Pan Holoien dodal: „Konkrétně jsme schopni změřit rychlost, s jakou se hvězda rozjasní poté, kdy se začne rozjasňovat, a také jsme pozorovali zcela jedinečný pokles její teploty a jasu.“
127.283
1.266714
Pan Holoien dodal: „Konkrétně jsme schopni změřit rychlost, s jakou se rozjasní poté, co se rozjasní, a také jsme pozorovali pokles jeho teploty a jasu, který je jedinečný.“
last
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
hole
Mr Holoien added: "Specifically, we are able to measure the rate at which it gets brighter after it starts brightening, and we also observed a drop in its temperature and brightness that is unique."
8.982
4
8.356
ÚVOD
8.982
8.356
ÚVOD
first
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_i
INTRODUCTION
10.917125
4
33.496
Hlavním faktorem, který přispívá k přeshraniční spolupráci, je postupné sjednocování obyvatel Evropy. Tato přeshraniční spolupráce je součásti širší územní spolupráce, která probíhá již více než 20 let.
262.011
1.395667
Rozvíjející se unie obyvatel Evropy je hnací silou přeshraniční spolupráce jako součásti širší územní spolupráce, která je s námi již více než 20 let.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_i
The developing union of people of Europe is the driving force behind the cross-border cooperation as a part of broader territorial cooperation that has been with us for more than 20 years by now.
22.35475
4
108.242
Je také výchozím bodem společné zprávy nejvyšších kontrolních institucí dvou blízkých zemí:
268.257
9.020167
Nechť do této společné zprávy uvede nejvyšší kontrolní instituce dvou blízkých zemí:
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_i
Let it provide itself the introduction into this joint report of supreme audit institutions of two close countries:
0.27325
4
3
„185 milionů občanů EU, tedy 37 % obyvatelstva, žije v pohraničních oblastech.
3.279
0.25
„185 milionů občanů EU, tedy 37 % obyvatelstva, žije v pohraničních oblastech.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_i
“185 million EU citizens, or 37% of the population, live in border areas.
1.862563
4
5.43
Často se jedná o okrajové, málo rozvinuté nebo okrajové oblasti – někdy tyto hranice bývají negativně zatíženy minulostí.
29.801
0.339375
Často se jedná o okrajové, málo rozvinuté nebo okrajové oblasti – někdy jsou hranice historickými jizvami.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_i
These are often peripheral, underdeveloped or marginalised areas- sometimes the borders are historical scars.
1.465571
4
6.48
Hlavním cílem přeshraniční spolupráce je snížit vliv hranic jakožto správních, právních a fyzických překážek, řešit společné problémy a využívat potenciál, který dosud „ležel ladem“.
30.777
0.308571
Hlavním cílem přeshraniční spolupráce je snížit vliv hranic jako správních, právních a fyzických překážek, řešit společné problémy a využívat nevyužitý potenciál.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_i
The main aim of cross-border cooperation is to reduce the effect of borders as administrative, legal and physical barriers, tackle common problems and exploit untapped potential.
5.391783
4
23.128
Programy se týkají různých příhraničních regionů: někdy hranice prochází mořem, jindy se jedná o vnitřní pozemní hranice EU nebo hranice s kandidátskými zeměmi.
124.011
1.005565
Programy se týkají různých příhraničních regionů: některé pracují s námořními oblastmi, jiné s vnitřními pozemními hranicemi EU nebo hranicemi sdílenými s kandidátskými zeměmi.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_i
The programmes cover a variety of border regions: some work with maritime areas, others with internal EU land borders or borders shared with candidate countries.
1.68935
4
3.897
Většina programů je dvoustranných, některé však zahrnují více než dvě sousední země (např. program pro jižní Pobaltí).
33.787
0.19485
Většina programů je dvoustranných, některé se však skládají z více než dvou sousedních zemí (např. program pro jižní Baltské moře).
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_i
Most programmes are bilateral, but some consist of more than two neighbouring countries (e.g. South Baltic programme).
1.69425
4
12.564
Programy trvají sedm let. Na všechny programy dohromady bylo v tomto období vyčleněno celkem 5,7 miliardy EUR.
33.885
0.6282
Programy trvají sedm let. Je třeba poznamenat, že na všechny programy v tomto období je vyčleněno celkem 5,7 miliardy EUR.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_i
The programmes last for seven years. It should be noted that there is EUR 5.7 billion in total earmarked for all programmes in this period.
1.395681
4
7.396
„Mezi činnosti realizované v rámci programů patří: opravy a výstavba (rekonstrukce) přeshraničních silnic, cyklostezek nebo mostů; investice do přeshraničních odpadových systémů, zdravotnického vybavení, výzkumných středisek, protipovodňových opatření atd.; společná správa přírodních nebo turistických lokalit; rozvoj společných služeb pro místní obyvatelstvo; poradenství v otázkách zaměstnanosti; a vytváření tematických sítí a klastrů pro inovace.
65.597
0.157362
„Činnosti programu zahrnují: opravy a (re)budování přeshraničních silnic, cyklostezek nebo mostů; investice do přeshraničních odpadových systémů, zdravotnického vybavení, výzkumných středisek, protipovodňových opatření atd.; společnou správu přírodních nebo turistických lokalit; rozvoj společných služeb pro místní obyvatelstvo; poradenství v otázkách zaměstnanosti; a vytváření tematických sítí a klastrů pro inovace.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_i
“The programme activities include: Repairing and (re)building cross-border roads, cycle paths or bridges; Investing in cross-border waste systems, medical equipment, research centres, anti-flood measures, and so on; Managing jointly natural or tourism sites; Developing common services for the local population; Advising on employment issues; and Creating thematic networks and clusters for innovation.
2.238903
4
12.047
Finanční prostředky jsou poskytovány pod podmínkou, že se na obou stranách hranice spojí organizace, jako jsou regionální orgány, univerzity či malé a střední podniky, a společně realizují projekty vycházející z potřeb příhraničního regionu.
69.406
0.388613
Financování je poskytnuto pod podmínkou, že se organizace na obou stranách hranice, jako jsou regionální orgány, univerzity a malé a střední podniky, spojí, aby realizovaly projekty vycházející z potřeb příhraničního regionu.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_i
The funding is granted on condition that organisations from both sides of the border, such as regional authorities, universities and small and medium enterprises, come together to implement projects based on the needs of the border region.
0.253
4
4.361
Zástupci spolupracujících regionů, tematických ministerstev a dalších místních partnerů se pravidelně setkávají a rozhodují, které projekty budou podpořeny.
4.554
0.242278
Zástupci spolupracujících regionů, tematických ministerstev a dalších místních partnerů se pravidelně setkávají a rozhodují, které projekty budou podpořeny.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_i
Representatives of cooperating regions, thematic ministries and other local partners meet regularly and decide which projects are going to be supported.
0.409867
4
5.401
Tato jedinečná struktura má vést k udržitelné spolupráci, která bude pokračovat dlouho po ukončení programu.
6.148
0.360067
Tato jedinečná struktura má vést k udržitelné spolupráci, která bude pokračovat dlouho po ukončení programu.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_i
This unique structure is supposed to lead to sustainable collaboration that continues long after the programme ends.
2.532516
4
2.746
Finanční prostředky jsou poskytnuty v případě, že partneři z obou stran hranice budou spolupracovat a splní alespoň dvě z následujících podmínek: společné financování, společné personální obsazení, společná příprava a společná realizace projektu.“
78.508
0.088581
Financování je poskytnuto za podmínky, že partneři z obou stran hranice budou spolupracovat a splní alespoň dvě z následujících podmínek: společné financování, společné personální obsazení, společná příprava a společná realizace projektu.“
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_i
The funding is granted on condition that partners from both sides of the border work together and fulfil at least two of the following conditions: common financing, common staffing, common preparation and common implementation of the project.”
0.286727
4
4.826
V rámci partnerství jsou úkoly a odpovědnost za přípravu, provádění, financování a kontrolu projektových činností jasně definovány a rozděleny mezi příslušné partnery.
6.308
0.219364
V rámci partnerství jsou úkoly a odpovědnost za přípravu, provádění, financování a kontrolu projektových činností jasně definovány a rozděleny mezi příslušné partnery.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_i
Within the partnership framework, the tasks and responsibility for preparation, implementation, financing and control of project activities are clearly defined and distributed among the respective partners.
1.886333
4
19.936
Hlavními atributy jsou: společný výběr vedoucího partnera; společná příprava projektu a žádostí; uzavření společné dohody o partnerství podepsané všemi partnery; převzetí plné odpovědnosti vedoucího partnera za realizaci projektu; celkové platby obdrží vedoucí partner, který je následně rozdělí na příslušné partnery projektu.
79.226
0.474667
Hlavními atributy jsou: společný výběr vedoucího partnera; společná příprava projektu a žádostí; uzavření společné dohody o partnerství podepsané všemi partnery; předstižení plné odpovědnosti vedoucího partnera za realizaci projektu; celkové platby podpory obdržené vedoucím partnerem, který dokončí svůj převod na příslušné partnery projektu.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_i
The following are main attributes: joint selection of leading partner; joint preparation of project and applications; making of joint agreement of partnership signed by all partners; overtaking of complete responsibility for project implementation by leading partner; total support payments received by leading partner who completes their transfer to respective project partners.
2.323643
4
9.815
Podporu lze poskytnout způsobilým projektům, které jsou realizovány v krajích a okresech sousedících se společnou hranicí.
32.531
0.701071
Podporu lze poskytnout způsobilým projektům prováděným v regionech a vojvodstvích sousedících se společnou hranicí.
last
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_i
The support can be granted to eligible projects implemented in the regions and voivodeships adjacent to the joint border.
3.583
5
2.789
DOPORUČENÍ
3.583
2.789
DOPORUČENÍ
first
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_r
RECOMMENDATIONS
4.955417
5
7.104
Společné doporučení NKÚ a NIK se týká zlepšení monitorovacího systému, a to jmenovitě důsledným přidělováním řádných monitorovacích ukazatelů pro všechny specifické cíle prioritní osy operačního programu.
118.93
0.296
Společné doporučení NKU a NIK se týká zlepšení monitorovacího systému konkrétně důsledným přidělováním řádných monitorovacích ukazatelů pro všechny specifické cíle prioritní osy operačního programu.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_r
A common recommendation of the NKU and the NIK concerns an improvement of the monitoring system specifically by consistent assignation of proper monitoring indicators for all specific objectives of priority axis of the Operational Programme.
6.193923
5
31.473
Obecně je také nutné na programové i projektové úrovni připravit monitorovací ukazatele, které umožní operativnější ověřování toho, jestli bylo dosaženo stanovených účinků.
161.042
1.2105
Obecně je také nutné zaměřit se na návrh monitorovacích ukazatelů jak na úrovni programu, tak na úrovni projektů, které by umožnily operativnější ověřování dosahování stanovených účinků.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_r
Generally, it is also necessary to aim for designing monitoring indicators both on the programme and project level which would enable more operative verification of the achievement of set effects.
1.298682
5
24.454
Poznámky a doporučení vyplývající z kontrol provedených na obou stranách hranice jsou obsaženy v samostatných auditních zprávách NKÚ a NIK na CD.
28.571
1.111545
Poznámky a doporučení vyplývající z auditů provedených na obou stranách hranice jsou obsaženy v samostatných auditních zprávách NKU a NIK na CD.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_r
Remarks and recommendations resulting from the audits carried out on both sides of the border are included in the separate audit reports of NKU and NIK on CD.
42.722
5
40.617
KOMUNIKÉ
42.722
40.617
COMMUNIQUÉ
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_r
COMMUNIQUÉ
2.111722
5
16.412
Zpráva byla vyhotovena v češtině, angličtině a polštině a podepsána předsedy nejvyšších kontrolních institucí České republiky a Polska.
38.011
0.911778
Zpráva byla vypracována v češtině, angličtině a polštině a podepsána předsedy nejvyšších kontrolních institucí České republiky a Polska.
last
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
audit_r
The report has been drawn up in Czech, English and Polish and signed by the Presidents of supreme audit institutions of the Czech Republic and Poland.
26.673125
14
5.112
Proč deník The Times zveřejnil podrobnosti o identitě informátora
213.385
0.639
Proč The Times zveřejnily podrobnosti o identitě Whistle-Blowera
first
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
whistle
Why The Times Published Details of the Whistle-Blower's Identity
3.653761
14
2.8
Deník The Times ve čtvrtek zveřejnil exkluzivní podrobnosti o totožnosti informátora, jehož tvrzení přivedla tento týden demokraty k zahájení vyšetřování obvinění prezidenta Trumpa z velezrady. (Dle článku byl whistleblowerem důstojník CIA, který byl dříve pověřen prací v Bílém domě a má odborné znalosti o Ukrajině.)
168.073
0.06087
Deník The Times ve čtvrtek zveřejnil exkluzivní podrobnosti o totožnosti udavače, jehož tvrzení vedla demokraty tento týden k zahájení vyšetřování obvinění prezidenta Trumpa z velezrady. (Článek uváděl, že udavačem je důstojník CIA, který byl dříve pověřen prací v Bílém domě a měl odborné znalosti o Ukrajině.)
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
whistle
On Thursday, The Times published exclusive details about the identity of the whistle-blower whose claims led Democrats to begin an impeachment inquiry against President Trump this week. (The article reported that the whistle-blower is a C.I.A. officer who was previously detailed to work at the White House and had expertise on Ukraine.)
3.326361
14
5.848
Mnoho čtenářů, včetně těch, kteří pracují pro národní bezpečnost a rozvědku, kritizovalo rozhodnutí The Times zveřejnit podrobnosti s tím, že by to mohlo ohrozit přežití daného člověka a odradit další případné oznamovatele.
119.749
0.162444
Mnoho čtenářů, včetně těch, kteří pracují pro národní bezpečnost a rozvědku, kritizovalo Rozhodnutí Timesů zveřejnit podrobnosti s tím, že by to mohlo ohrozit život této osoby a mohlo by to mít mrazivý dopad na případné udavače.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
whistle
Many readers, including some who work in national security and intelligence, have criticized The Times's decision to publish the details, saying it potentially put the person's life in danger and may have a chilling effect on would-be whistle-blowers.
4.52135
14
21.718
Tyto obavy jsme sdělili Deanu Baquetovi, výkonnému editorovi The Times, který na ně reagoval v diskusi v sekci Centrum čtenářů (Reader Center):
90.427
1.0859
Jejich obavy jsme sdělili Deanu Baquetovi, výkonnému redaktorovi The Times, který na ně reagoval v diskusi s redakcí Reader Center:
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
whistle
We took their concerns to Dean Baquet, The Times's executive editor, who responded to them in a discussion with the Reader Center:
9.863556
14
96.108
Prezident společně s několika příznivci zpochybnili důvěryhodnost whistleblowera, který předložil informace ohledně historického procesu obžaloby z velezrady. Samotný prezident označil účet informátora za „dílo politického hackerství“.
266.316
3.559556
Prezident a někteří jeho příznivci napadli důvěryhodnost udavače, který předložil informace, jež se dotkly přelomového procesu obžaloby z velezrady. Sám prezident označil udavačův účet za „politickou loupež“.
middle
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
whistle
The president and some of his supporters have attacked the credibility of the whistle-blower, who has presented information that has touched off a landmark impeachment proceeding. The president himself has called the whistle-blower's account a "political hack job."
2.42096
14
4.034
Rozhodli jsme se zveřejnit částečné informace o oznamovateli – včetně skutečnosti, že pracuje pro nepolitickou agenturu a že jeho stížnost vychází z důvěrné znalosti a porozumění Bílého domu – protože jsme chtěli poskytnout čtenářům informace, které jim umožní vytvořit si vlastní úsudek o jeho důvěryhodnosti.
121.048
0.08068
Rozhodli jsme se zveřejnit omezené informace o udavači – včetně skutečnosti, že pracuje pro nepolitickou agenturu a že jeho stížnost je založena na důvěrné znalosti a porozumění Bílého domu – protože jsme chtěli poskytnout informace čtenářům, které jim umožní udělat si vlastní úsudek o tom, zda je či není důvěryhodný.
last
28.84
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.41
m08
whistle
We decided to publish limited information about the whistle-blower - including the fact that he works for a nonpolitical agency and that his complaint is based on an intimate knowledge and understanding of the White House - because we wanted to provide information to readers that allows them to make their own judgments about whether or not he is credible.
1.904524
2
2.217
Letošní díla, která se dostala do užšího výběru Turnerovy ceny, budou od zítřka vystavena v Margate a na programu bude i brexit.
39.995
0.105571
Letošní díly Turnerovy ceny, které se dostaly do užšího výběru, budou od zítřka vystaveny v Margate a na programu bude brexit.
first
28.14
[ { "error_category": -1, "error_severity": -1 } ]
36.58
m07
turner
This year's Turner Prize-shortlisted pieces will be on display in Margate from tomorrow, with Brexit on the agenda.

Neural Machine Translation Quality and Post-Editing Performance

This is a repository for an experiment relating NMT quality and post-editing efforts, presented at EMNLP2021 (presentation recording). Please cite the following paper when you use this research:

@inproceedings{zouhar2021neural,
  title={Neural Machine Translation Quality and Post-Editing Performance},
  author={Zouhar, Vil{\'e}m and Popel, Martin and Bojar, Ond{\v{r}}ej and Tamchyna, Ale{\v{s}}},
  booktitle={Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing},
  pages={10204--10214},
  year={2021},
  url={https://aclanthology.org/2021.emnlp-main.801/}
}

You can access the data on huggingface:

from datasets import load_dataset
# contains phase_1 and phase_2
data = load_dataset("zouharvi/nmt-pe-effects")

The first phase is the main one where we can see the effect of NMT quality on post-editing time. The second phase is to estimate the quality of the first post-editing round.

The code is also public.

Downloads last month
0
Edit dataset card