Dataset Preview
Go to dataset viewer
id (string)tokens (sequence)ner_tags (sequence)
"0"
[ "Una", "setantena", "de", "treballadors", "de", "Fomento", "de", "Construcciones", "y", "Contratas", "a", "Manresa", ",", "gairebé", "la", "totalitat", "de", "la", "plantilla", ",", "s'", "han", "manifestat", "aquest", "migdia", "pels", "carrers", "de", "la", "ciutat", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 6, 6, 6, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"1"
[ "Els", "treballadors", "han", "iniciat", "aquesta", "matinada", "una", "vaga", "indefinida", "dels", "serveis", "de", "neteja", "viària", "i", "recollida", "d'", "escombraries", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"2"
[ "Amb", "la", "protesta", "reclamen", "que", "l'", "empresa", "variï", "la", "seva", "actitud", "i", "accedeixi", "a", "la", "negociació", "del", "conveni", "i", "denuncien", "l'", "actitud", "'", "prepotent", "'", "de", "l'", "Ajuntament", "de", "Manresa", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 6, 8 ]
"3"
[ "L'", "aturada", "s'", "ha", "convocat", "amb", "caràcter", "indefinit", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"4"
[ "Tot", "i", "que", "ahir", "hi", "va", "haver", "una", "reunió", "de", "darrera", "hora", ",", "no", "es", "va", "aconseguir", "acostar", "posicions", ",", "de", "manera", "que", "els", "treballadors", "han", "decidit", "anar", "a", "la", "vaga", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"5"
[ "A", "més", "de", "l'", "aturada", "i", "amb", "la", "finalitat", "de", "donar", "a", "conèixer", "les", "seves", "demandes", "al", "conjunt", "de", "la", "ciutat", ",", "la", "plantilla", "ha", "sortit", "avui", "al", "carrer", "en", "una", "manifestació", "que", "ha", "anat", "des", "de", "la", "Bonavista", "fins", "a", "l'", "Ajuntament", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 0, 8 ]
"6"
[ "La", "protesta", "ha", "aplegat", "una", "setantena", "d'", "empleats", ",", "gairebé", "el", "total", "de", "la", "plantilla", ",", "que", "és", "de", "80", "treballadors", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"7"
[ "Els", "serveis", "mínims", "que", "ha", "decretat", "la", "direcció", "general", "de", "Relacions", "Laborals", "del", "departament", "de", "Treball", "de", "la", "Generalitat", "estableixen", "que", "la", "recollida", "d'", "escombraries", "es", "continuarà", "fent", "diàriament", "als", "hospitals", ",", "als", "centres", "assistencials", ",", "mercats", "i", "escoles", "amb", "servei", "de", "menjador", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"8"
[ "També", "garanteixen", "que", "el", "primer", "dia", "de", "recollida", "de", "serveis", "mínims", "serà", "a", "partir", "de", "les", "sis", "de", "la", "matinada", "del", "dilluns", "4", "de", "juny", "i", "que", "a", "partir", "d'", "aquest", "dia", "es", "faran", "cada", "72", "hores", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"9"
[ "L'", "Ajuntament", "de", "Manresa", "ha", "posat", "en", "funcionament", "tot", "un", "seguit", "de", "mesures", ",", "la", "majoria", "informatives", ",", "que", "tenen", "com", "a", "finalitat", "minimitzar", "els", "efectes", "de", "la", "vaga", "." ]
[ 8, 2, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"10"
[ "D'", "una", "banda", ",", "s'", "ha", "fet", "una", "bustiada", "informativa", "sobre", "els", "dies", "que", "hi", "haurà", "recollida", "de", "deixalles", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"11"
[ "En", "aquesta", "bustiada", "també", "es", "demana", "la", "col·laboració", "ciutadana", "per", "a", "evitar", "que", "les", "deixalles", "s'", "acumulin", "al", "carrer", "i", "s'", "informa", "que", "la", "vaga", "no", "afectarà", "la", "recollida", "selectiva", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"12"
[ "La", "bustiada", "es", "complementa", "amb", "rètols", "recordatoris", "als", "portals", "de", "les", "cases", "i", "amb", "adhesius", "als", "contenidors", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"13"
[ "Paral·lelament", "a", "les", "accions", "informatives", "i", "per", "a", "reduir", "els", "efectes", "de", "l'", "aturada", ",", "l'", "Ajuntament", "instal·larà", "22", "contenidors", "de", "recollida", "de", "brossa", "més", "als", "carrers", "del", "Nucli", "Antic", "on", "la", "recollida", "encara", "es", "fa", "porta", "a", "porta", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"14"
[ "Aquests", "contenidors", "només", "estaran", "instal·lats", "mentre", "duri", "la", "vaga", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"15"
[ "Pel", "que", "fa", "als", "establiments", "comercials", "com", "bars", ",", "restaurants", "o", "de", "venda", "d'", "aliments", "entre", "avui", "i", "demà", "s'", "habilitaran", "8", "zones", "preparades", "amb", "contenidors", "d'", "obra", "perquè", "aquests", "establiments", ",", "que", "generen", "un", "volum", "important", "de", "brossa", ",", "puguin", "dipositar", "les", "escombraries", "en", "indrets", "apartats", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"16"
[ "Alhora", ",", "mentre", "duri", "la", "vaga", "l'", "abocador", "de", "Bufalvent", "acceptarà", "la", "brossa", "dels", "veïns", "o", "comerciants", "que", "decideixin", "dur", "-la", "directament", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"17"
[ "El", "secretari", "general", "d'", "ERC", ",", "Josep-Lluís", "Carod-Rovira", ",", "ha", "participat", "aquest", "migdia", "en", "un", "acte", ",", "davant", "la", "Delegació", "d'", "Hisenda", "de", "Tarragona", ",", "per", "reclamar", "un", "finançament", "just", "per", "a", "Catalunya", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 2, 8, 3, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 4, 4, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8 ]
"18"
[ "Carod-Rovira", "ha", "dit", "que", "'", "Catalunya", "esponsoritza", "Espanya", "'", ",", "ja", "que", "cada", "català", "aporta", "cada", "any", "220.000", "pessetes", "a", "Madrid", "que", "mai", "no", "tornen", "." ]
[ 3, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"19"
[ "El", "líder", "d'", "ERC", "ha", "dit", "que", "el", "sistema", "de", "finançament", "actual", "perjudica", "les", "classes", "populars", "i", "el", "teixit", "productiu", "." ]
[ 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"20"
[ "En", "el", "cas", "dels", "empresaris", ",", "segons", "Carod", ",", "la", "situació", "és", "de", "clar", "greuge", "comparatiu", "amb", "altres", "comunitats", "autònomes", ",", "ja", "que", "'", "aquí", "no", "poden", "tenir", "accés", "a", "sòl", "industrial", ",", "ni", "a", "la", "concessió", "de", "crèdits", "tous", ",", "ni", "al", "suport", "per", "a", "la", "renovació", "de", "maquinària", ",", "tal", "i", "com", "fan", "els", "governs", "autònoms", "de", "Galícia", ",", "Castella-la", "Manxa", "o", "Andalusia", "'", ",", "la", "qual", "cosa", "'", "fa", "que", "se", "'n", "ressenti", "la", "modernització", "general", "del", "país", "'", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 0, 4, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"21"
[ "Davant", "d'", "aquesta", "situació", "'", "insostenible", "'", ",", "ERC", "proposa", "el", "concert", "econòmic", ",", "un", "sistema", "'", "legal", "'", ",", "que", "és", "vigent", "a", "dues", "comunitats", "autònomes", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"22"
[ "Aquesta", "situació", ",", "segons", "Carod", ",", "'", "és", "l'", "ideal", "mentre", "formem", "part", "de", "l'", "Estat", "'", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8 ]
"23"
[ "El", "polític", "republicà", "ha", "dit", "que", "'", "només", "serà", "just", "un", "sistema", "de", "finançament", "que", "faci", "tornar", "una", "de", "cada", "tres", "pessetes", "que", "regalem", "a", "Madrid", "'", ",", "això", "és", ",", "220.000", "pessetes", "per", "ciutadà", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"24"
[ "Carod-Rovira", "ha", "comparat", "la", "situació", "de", "Catalunya", "i", "Espanya", "amb", "la", "d'", "Alemanya", "respecte", "d'", "Europa", "." ]
[ 3, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 0, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 0, 8 ]
"25"
[ "'", "Els", "alemanys", "fan", "d'", "espònsors", "d'", "Europa", "com", "els", "catalans", "ho", "fem", "d'", "Espanya", ",", "i", "a", "sobre", "ens", "titllen", "d'", "insolidaris", "'", ",", "ha", "afegit", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"26"
[ "L'", "acte", "d'", "ERC", "fet", "avui", "a", "Tarragona", "i", "en", "altres", "punts", "de", "Catalunya", "té", "per", "objectiu", "'", "conscienciar", "la", "ciutadania", "que", "un", "millor", "finançament", "vol", "dir", "més", "escoles", ",", "més", "hospitals", ",", "més", "carreteres", ",", "més", "transport", ",", "més", "cultura", ",", "més", "accés", "a", "la", "societat", "de", "la", "informació", ",", "i", ",", "en", "definitiva", ",", "més", "benestar", "i", "més", "llibertat", "'", "." ]
[ 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"27"
[ "Els", "alcaldes", "de", "Sallent", ",", "Balsareny", "i", "Súria", "i", "el", "president", "del", "Consell", "Comarcal", "del", "Bages", "han", "manifestat", "avui", "preocupació", "pel", "futur", "incert", "de", "les", "mines", "de", "potassa", "." ]
[ 8, 8, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"28"
[ "De", "l'", "entrevista", "amb", "els", "dirigents", "de", "les", "mines", ",", "l'", "única", "informació", "que", "es", "va", "facilitar", "sobre", "el", "pla", "de", "viabilitat", "que", "s'", "està", "elaborant", "és", "que", "es", "preveuen", "inversions", "i", "que", "no", "hi", "ha", "cap", "previsió", "d'", "ampliar", "la", "plantilla", ",", "actualment", "integrada", "per", "uns", "1.300", "treballadors", "directes", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"29"
[ "Els", "responsables", "d'", "aquestes", "institucions", "han", "mantingut", "contactes", "amb", "els", "representants", "dels", "treballadors", "i", "també", "amb", "la", "direcció", "de", "l'", "empresa", "propietària", "de", "les", "mines", ",", "Iberpotash", ",", "per", "conèixer", "de", "prop", "la", "situació", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"30"
[ "En", "el", "decurs", "de", "la", "trobada", ",", "Iberpotash", "ha", "justificat", "els", "seus", "arguments", "a", "partir", "de", "l'", "anàlisi", "que", "s'", "ha", "fet", "internament", "i", "l'", "ha", "avalada", "amb", "el", "contingut", "d'", "una", "consultoria", "externa", "que", "ha", "encarregat", ",", "de", "la", "qual", "no", "n'", "ha", "fet", "públic", "cap", "detall", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"31"
[ "La", "poca", "precisió", "en", "les", "explicacions", "d'", "Iberpotash", "és", "un", "dels", "motius", "de", "la", "preocupació", "que", "han", "manifestat", "avui", "els", "alcaldes", "i", "el", "president", "del", "Consell", "Comarcal", "del", "Bages", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 8, 0, 8 ]
"32"
[ "En", "aquest", "sentit", "han", "anunciat", "que", "han", "demanat", "una", "entrevista", "amb", "el", "conseller", "d'", "Indústria", ",", "Antoni", "Subirà", ",", "per", "a", "tractar", "aquest", "tema", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 3, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"33"
[ "Segons", "el", "president", "del", "Consell", "Comarcal", ",", "Agustí", "Redó", ",", "la", "mineria", ",", "que", "ocupa", "directament", "unes", "1.300", "persones", ",", "és", "un", "sector", "estratègic", "al", "Bages", "i", "per", "tant", ",", "el", "Consell", "ha", "d'", "assumir", "les", "seves", "responsabilitats", "i", "exercir", "com", "a", "mitjancer", "en", "el", "cas", "que", "hi", "hagi", "situacions", "conflictives", "que", "amenacin", "una", "part", "important", "de", "la", "societat", "del", "Bages", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 2, 6, 8, 3, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8 ]
"34"
[ "En", "la", "reunió", "amb", "el", "conseller", "d'", "Indústria", ",", "els", "representants", "institucionals", "del", "Bages", "demanaran", "informació", "sobre", "les", "condicions", "en", "les", "quals", "es", "va", "efectuar", "l'", "operació", "de", "privatització", "de", "les", "mines", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"35"
[ "Segons", "l'", "alcalde", "de", "Súria", ",", "Antoni", "Julián", ",", "no", "és", "normal", "que", "fins", "ara", "no", "s'", "hagin", "donat", "a", "conèixer", "quins", "compromisos", "va", "adquirir", "l'", "empresa", "a", "l'", "hora", "de", "comprar", "una", "propietat", "pública", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 0, 8, 3, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"36"
[ "Abans", "de", "la", "trobada", "amb", "la", "direcció", "d'", "Iberpotash", ",", "els", "alcaldes", "i", "el", "president", "del", "Consell", "s'", "havien", "reunit", "amb", "els", "representants", "dels", "treballadors", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"37"
[ "En", "aquesta", "trobada", ",", "els", "comitès", "han", "expressat", "la", "seva", "desconfiança", "perquè", "no", "han", "detectat", "que", "s'", "hagin", "fet", "inversions", "ni", "millores", "en", "les", "explotacions", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"38"
[ "Tot", "i", "així", ",", "la", "principal", "preocupació", "dels", "sindicats", "fa", "referència", "a", "les", "conseqüències", "que", "pot", "tenir", "en", "la", "plantilla", "el", "pla", "de", "viabilitat", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"39"
[ "En", "aquest", "sentit", ",", "el", "vicepresident", "primer", "del", "Consell", "Comarcal", "del", "Bages", ",", "Ezequiel", "Martínez", ",", "ha", "reclamat", "que", "si", "hi", "ha", "voluntat", "de", "reduir", "plantilles", ",", "cal", "que", "això", "es", "faci", "amb", "'", "responsabilitat", "'", "per", "la", "importància", "del", "sector", "a", "la", "comarca", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 8, 0, 8, 3, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"40"
[ "La", "Cambra", "de", "Comerç", "proposa", "dinamitzar", "el", "sector", "turístic", "andorrà", "amb", "la", "creació", "d'", "un", "petit", "parc", "temàtic", ",", "un", "casino", ",", "un", "camp", "de", "golf", ",", "un", "palau", "de", "congressos", "i", "un", "centre", "d'", "oci", "familiar", "." ]
[ 8, 2, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"41"
[ "El", "president", "de", "la", "Cambra", "de", "Comerç", ",", "Ramon", "Cierco", ",", "espera", "que", "el", "sector", "rebi", "amb", "bons", "ulls", "aquestes", "propostes", "que", "sorgeixen", "d'", "un", "informe", "encarregat", "per", "la", "corporació", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 2, 6, 6, 8, 3, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"42"
[ "La", "Cambra", "de", "comerç", "d'", "Andorra", "estudia", "augmentar", "i", "diversificar", "l'", "oferta", "turística", "del", "país", "amb", "els", "projectes", "d'", "un", "petit", "parc", "temàtic", ",", "un", "casino", ",", "un", "camp", "de", "golf", ",", "un", "palau", "de", "congressos", "i", "centres", "d'", "oci", "familiar", "i", "nocturn", "." ]
[ 8, 2, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"43"
[ "Les", "propostes", "lúdiques", "provenen", "d'", "un", "estudi", "encarregat", "per", "la", "Cambra", "a", "una", "empresa", "de", "Barcelona", "i", "presentat", "aquest", "dijous", "a", "la", "tarda", "al", "Comú", "d'", "Escaldes", "davant", "el", "ministre", "de", "Turisme", "i", "un", "centenar", "de", "representants", "del", "món", "hoteler", "i", "turístic", "andorrà", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"44"
[ "Per", "tal", "d'", "aconseguir", "l'", "adaptació", "dels", "projectes", "a", "les", "necessitats", "i", "possibilitats", "del", "país", ",", "l'", "empresa", "barcelonina", "Iniciatives", "Socioculturals", "ha", "estudiat", "la", "realitat", "andorrana", "amb", "enquestes", "a", "representants", "de", "diversos", "sectors", "econòmics", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"45"
[ "Els", "projectes", "es", "dirigeixen", "sobretot", "al", "turisme", "de", "qualitat", "i", "infantil", "i", "pretenen", "acabar", "amb", "l'", "estacionalitat", ",", "segons", "ha", "explicat", "el", "director", "de", "l'", "informe", ",", "Josep", "Munné", ",", "que", "ha", "dirigit", "grans", "projectes", "lúdics", "com", "el", "Maremagnum", "o", "el", "Barça", "2000", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 3, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 1, 5, 8 ]
"46"
[ "El", "president", "de", "la", "cambra", "de", "comerç", ",", "Ramon", "Cierco", ",", "espera", "que", "Andorra", "rebi", "amb", "bons", "ulls", "els", "projectes", "per", "a", "un", "nou", "turisme", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 3, 7, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"47"
[ "L'", "estudi", "planteja", "també", "propostes", "sobre", "gestió", "comercial", "dels", "camps", "de", "neu", ",", "diverses", "ofertes", "de", "turisme", "de", "la", "natura", ",", "i", "fins", "i", "tot", "un", "producte", "de", "formació", "de", "postgrau", "sobre", "el", "sector", "turístic", "o", "gestió", "d'", "infraestructures", "d'", "hivern", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"48"
[ "El", "Grup", "Socialistes-Ciutadans", "pel", "Canvi", "(", "SCC", ")", "ha", "presentat", "una", "proposició", "no", "de", "llei", "al", "Parlament", "on", "insta", "el", "Govern", "de", "la", "Generalitat", "a", "obrir", "una", "oficina", "del", "Departament", "d'", "Agricultura", ",", "Ramaderia", "i", "Pesca", "(", "DARP", ")", "a", "Prats", "de", "Lluçanès", "(", "Osona", ")", "'", "apropant", "aquest", "servei", "a", "la", "població", "'", "." ]
[ 8, 2, 6, 6, 6, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 2, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 2, 8, 8, 0, 4, 4, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"49"
[ "La", "proposició", "no", "de", "llei", "de", "SCC", "demana", "que", "aquesta", "oficina", "doni", "també", "servei", "als", "municipis", "propers", "del", "Berguedà", "i", "El", "Bages", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 0, 4, 8 ]
"50"
[ "Així", "mateix", ",", "es", "demana", "una", "major", "dotació", "de", "personal", "fix", "a", "l'", "oficina", "comarcal", "del", "DARP", "de", "Vic", "(", "Osona", ")", "i", "que", "es", "busquin", "les", "solucions", "més", "adients", "per", "disposar", "d'", "un", "espai", "adequat", "on", "poder", "treballar", "i", "atendre", "còmodament", "els", "usuaris", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 0, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"51"
[ "Segons", "SCC", ",", "l'", "oficina", "comarcal", "del", "DARP", "de", "Vic", "gestiona", "aproximadament", "el", "50", "per", "cent", "del", "cens", "ramader", "de", "la", "demarcació", "de", "Barcelona", "." ]
[ 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8 ]
"52"
[ "Actualment", "hi", "treballen", "21", "persones", ",", "que", "gestionen", "els", "processos", "administratius", "del", "sector", "ramader", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"53"
[ "A", "més", ",", "segons", "SCC", ",", "el", "sector", "del", "boví", "actualment", "requereix", "d'", "uns", "processos", "de", "control", "i", "identificació", "del", "bestiar", "(", "DIB", ")", "que", "afegits", "a", "altres", "gestions", "fan", "que", "d'", "un", "temps", "ençà", "els", "usuaris", "es", "queixin", "de", "les", "llargues", "cues", "que", "s'", "originen", "i", "de", "les", "llargues", "estones", "d'", "espera", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"54"
[ "En", "aquest", "sentit", ",", "SCC", "considera", "que", "les", "solucions", "per", "pal·liar", "aquests", "problemes", "passen", "per", "dotar", "l'", "oficina", "de", "més", "personal", "per", "atendre", "els", "usuaris", ",", "més", "espai", ",", "ja", "que", "una", "quarta", "part", "de", "l'", "edifici", "està", "ocupada", "pels", "Guardes", "Forestals", ",", "i", "per", "obrir", "una", "nova", "oficina", "del", "DARP", "a", "Prats", "de", "Lluçanès", ",", "on", "actualment", "hi", "ha", "una", "subunitat", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 0, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"55"
[ "Els", "pagesos", "de", "la", "fruita", "seca", "tornaran", "a", "mobilitzar", "-se", ",", "el", "proper", "16", "de", "juny", "a", "Madrid", ",", "en", "un", "nou", "acte", "de", "protesta", "per", "pressionar", "la", "Unió", "Europea", "i", "aconseguir", "la", "continuïtat", "de", "les", "ajudes", "al", "sector", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"56"
[ "El", "sindicat", "Unió", "de", "Pagesos", "va", "convocar", "anit", "unes", "500", "persones", "en", "una", "nova", "assemblea", ",", "on", "es", "va", "explicar", "en", "quin", "punt", "es", "troben", "les", "negociacions", "i", "va", "convidar", "els", "assistents", "a", "participar", "a", "la", "manifestació", "de", "Madrid", "." ]
[ 8, 8, 2, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8 ]
"57"
[ "La", "mobilització", "es", "farà", "només", "tres", "dies", "abans", "del", "Consell", "de", "Ministres", "d'", "Agricultura", "europeus", "del", "mes", "de", "juny", ",", "on", "previsiblement", "podria", "sortir", "un", "nou", "acord", "que", "renovi", "un", "any", "més", "la", "pròrroga", "de", "les", "subvencions", "a", "la", "fruita", "seca", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"58"
[ "El", "sindicalista", "Josep", "Suñé", "reconeixia", "anit", "que", "hi", "ha", "cert", "optimisme", "al", "sector", "al", "voltant", "d'", "una", "sortida", "positiva", "a", "la", "crisi", ",", "però", "que", "'", "mentre", "no", "hi", "hagi", "res", ",", "cal", "continuar", "pressionant", "'", "." ]
[ 8, 8, 3, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"59"
[ "Unió", "de", "Pagesos", "va", "demanar", "als", "assistents", "que", "participin", "a", "la", "manifestació", "de", "Madrid", "." ]
[ 2, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8 ]
"60"
[ "Per", "aconseguir", "el", "màxim", "de", "participació", "possible", ",", "el", "sindicat", "posarà", "autobusos", "a", "disposició", "dels", "pagesos", "que", "hi", "vulguin", "anar", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"61"
[ "Cal", "remarcar", "que", "en", "aquesta", "nova", "manifestació", "hi", "participaran", "organitzacions", "agràries", "d'", "arreu", "de", "l'", "Estat", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8 ]
"62"
[ "Esquerra", "Republicana", "de", "Catalunya", "(", "ERC", ")", "es", "proposa", "dur", "el", "Pla", "Hidrològic", "Nacional", "(", "PHN", ")", "al", "Consell", "Consultiu", "de", "la", "Generalitat", "perquè", "estudiï", "si", "és", "constitucional", "." ]
[ 2, 6, 6, 6, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 1, 5, 5, 8, 1, 8, 8, 2, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"63"
[ "El", "secretari", "general", "d'", "ERC", ",", "Josep", "Lluís", "Carod-Rovira", ",", "ha", "dit", "que", "espera", "comptar", "amb", "la", "complicitat", "dels", "altres", "grups", "al", "Parlament", "per", "tirar", "endavant", "aquesta", "iniciativa", "un", "cop", "el", "PHN", "quedi", "definitivament", "aprovat", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 2, 8, 3, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 1, 8, 8, 8, 8 ]
"64"
[ "Carod", "s'", "ha", "reunit", "aquest", "vespre", "amb", "els", "representants", "de", "la", "Plataforma", "en", "Defensa", "de", "l'", "Ebre", ",", "a", "qui", "ha", "expressat", "el", "seu", "suport", "en", "la", "lluita", "contra", "els", "transvasaments", "." ]
[ 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"65"
[ "El", "líder", "republicà", "ha", "dit", "que", "'", "hi", "ha", "motius", "suficients", "per", "considerar", "que", "el", "Pla", "Hidrològic", "és", "inconstitucional", "'", ",", "per", "la", "qual", "cosa", "es", "proposarà", "al", "Parlament", "de", "Catalunya", "de", "dur", "-lo", "al", "Consell", "Consultiu", "de", "la", "Generalitat", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 1, 5, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 6, 6, 6, 8 ]
"66"
[ "Per", "tal", "que", "aquesta", "iniciativa", "prosperi", ",", "Carod", "espera", "comptar", "'", "amb", "la", "complicitat", "d'", "altres", "grups", "polítics", "'", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"67"
[ "Al", "marge", "de", "reunir", "-se", "amb", "els", "representants", "de", "la", "Plataforma", ",", "el", "secretari", "general", "d'", "ERC", "ha", "dictat", "aquest", "vespre", "una", "conferència", "a", "Tortosa", ",", "on", "ha", "exposat", "la", "seva", "visió", "de", "quin", "ha", "de", "ser", "el", "futur", "de", "les", "Terres", "de", "l'", "Ebre", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 4, 4, 4, 8 ]
"68"
[ "En", "la", "seva", "opinió", ",", "el", "Govern", "de", "la", "Generalitat", "'", "ha", "d'", "adoptar", "mesures", "pressupostàries", "i", "administratives", "per", "aconseguir", "un", "autèntic", "desenvolupament", "econòmic", "d'", "aquestes", "comarques", "per", "tal", "d'", "aconseguir", "la", "seva", "modernització", "'", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"69"
[ "Carod", "ha", "afegit", "que", "'", "cal", "que", "la", "resta", "de", "Catalunya", "conegui", "més", "aquestes", "comarques", "i", "assumeixi", "la", "seva", "cultura", "com", "a", "pròpia", "incorporant", "-la", "a", "l'", "univers", "sentimental", "de", "Catalunya", "'", "." ]
[ 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8 ]
"70"
[ "El", "Tribunal", "Suprem", "(", "TS", ")", "ha", "confirmat", "la", "condemna", "a", "quatre", "anys", "d'", "inhabilitació", "especial", "i", "una", "multa", "de", "3,6", "milions", "de", "pessetes", "per", "a", "quatre", "veterinaris", "gironins", ",", "per", "haver", "-se", "beneficiat", "dels", "càrrecs", "públics", "que", "desenvolupaven", "i", "la", "seva", "relació", "amb", "les", "empreses", "càrniques", "de", "la", "zona", "en", "oferir", "-los", "serveis", "particulars", "." ]
[ 8, 2, 6, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"71"
[ "La", "sentència", ",", "a", "la", "qual", "ha", "tingut", "accés", "Intra-ACN", ",", "desestima", "els", "recursos", "interposats", "pels", "processats", ",", "Albert", "Bramón", ",", "president", "del", "Col·legi", "de", "Veterinaris", "de", "Girona", "en", "el", "moment", "dels", "fets", ",", "i", "Josefina", "J.", ",", "Pere", "C.", "i", "Mateu", "B.", ",", "que", "actuaven", "com", "a", "inspectors", "veterinaris", "de", "la", "Generalitat", ",", "i", "que", "van", "ser", "condemnats", "per", "l'", "Audiència", "de", "Girona", "per", "un", "delicte", "de", "negociacions", "prohibides", "a", "funcionaris", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 3, 7, 8, 8, 8, 2, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 3, 7, 8, 3, 7, 8, 3, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"72"
[ "Els", "funcionaris", "s'", "encarregaven", "del", "control", "de", "la", "higiene", "de", "les", "empreses", "càrniques", "de", "La", "Garrotxa", ",", "i", "per", "aquest", "motiu", "feien", "visites", "periòdiques", "i", "analítiques", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"73"
[ "Aprofitant", "aquest", "fet", ",", "els", "processats", "van", "constituir", "l'", "any", "1991", "una", "empresa", "dedicada", "a", "la", "planificació", "i", "a", "l'", "analítica", "de", "matèries", "primeres", ",", "i", "van", "utilitzar", "les", "visites", "oficials", "per", "oferir", "els", "serveis", "i", "captar", "els", "empresaris", "que", "inspeccionaven", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"74"
[ "Segons", "el", "Tribunal", "Suprem", ",", "'", "és", "clar", "que", "els", "acusats", "van", "actuar", "en", "connexió", "amb", "el", "càrrec", "oficial", "i", "van", "intentar", "i", "van", "arribar", "a", "obtenir", "un", "avantatge", "o", "interès", "privat", "'", "." ]
[ 8, 8, 2, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"75"
[ "Pel", "que", "fa", "al", "coneixement", "de", "la", "il·licitud", "de", "la", "seva", "acció", ",", "l'", "alt", "tribunal", "sosté", "que", "'", "és", "evident", "que", "són", "universitaris", ",", "amb", "un", "estàndard", "de", "coneixements", "d'", "acord", "amb", "la", "seva", "especialitat", "'", "i", "afegeix", "que", "'", "des", "d'", "aquesta", "realitat", "no", "és", "acceptable", "defensar", "que", "no", "tenien", "la", "consciència", "de", "la", "il·licitud", "de", "la", "seva", "acció", ",", "ja", "que", "això", "forma", "part", "del", "nivell", "mitjà", "de", "coneixements", "i", "sensibilitats", "atribuïdes", "a", "la", "generalitat", "de", "persones", "que", "estan", "en", "aquesta", "situació", "'", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"76"
[ "D'", "altra", "banda", ",", "el", "Suprem", "entén", "que", "no", "és", "acceptable", "que", "els", "recurrents", "desconeguessin", "la", "normativa", ",", "per", "la", "seva", "professió", "i", "condició", "de", "funcionaris", "públics", "de", "la", "Generalitat", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8 ]
"77"
[ "Les", "antigues", "instal·lacions", "de", "l'", "IES", "Gabriel", "i", "Ferrater", ",", "de", "Reus", ",", "que", "són", "propietat", "de", "la", "Diputació", "de", "Tarragona", ",", "seran", ",", "amb", "tota", "probabilitat", ",", "la", "futura", "seu", "de", "l'", "Escola", "Oficial", "d'", "Idiomes", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 0, 4, 4, 4, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 6, 6, 8 ]
"78"
[ "L'", "oferiment", "d'", "aquest", "emplaçament", "per", "part", "del", "President", "de", "la", "Diputació", "de", "Tarragona", ",", "Josep", "Mariné", ",", "respon", "a", "la", "petició", "feta", "per", "la", "consellera", "d'", "Ensenyament", "de", "la", "Generalitat", ",", "Carme-Laura", "Gil", ",", "en", "el", "sentit", "de", "demanar", "uns", "emplaçaments", "per", "situar", "-hi", "la", "nova", "escola", "d'", "idiomes", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 3, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 3, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 2, 8, 3, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"79"
[ "L'", "Hospital", "Arnau", "de", "Vilanova", "ha", "detectat", "avui", "un", "nou", "cas", "de", "colonització", "d'", "un", "bacteri", "en", "un", "pacient", "ingressat", "en", "una", "Unitat", "de", "Cures", "Intensives", "del", "centre", "." ]
[ 8, 2, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 4, 4, 4, 8, 8, 8 ]
"80"
[ "Segons", "ha", "explicat", "el", "conseller", "de", "Sanitat", ",", "Eduard", "Rius", ",", "que", "aquesta", "tarda", "ha", "visitat", "La", "Seu", "d'", "Urgell", ",", "el", "pacient", "ja", "estava", "infectat", "abans", "d'", "entrar", "a", "l'", "hospital", "però", "es", "procedirà", "igualment", "a", "desinfectar", "tota", "la", "zona", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 0, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"81"
[ "Precisament", "ahir", "va", "entrar", "en", "funcionament", "una", "de", "les", "unitats", "de", "cures", "intensives", "de", "l'", "hospital", "després", "que", "s'", "hagués", "de", "desinfectar", "en", "detectar", "-se", "la", "presència", "d'", "un", "brot", "infecciós", "a", "principis", "del", "mes", "de", "maig", "que", "va", "afectar", "12", "malalts", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"82"
[ "D'", "aquests", "pacients", ",", "quatre", "encara", "romanen", "en", "la", "tercera", "de", "les", "unitats", "mentre", "que", "tres", "van", "morir", "però", "no", "a", "causa", "del", "bacteri", "sinó", "pels", "motius", "que", "havien", "provocat", "el", "seu", "ingrés", "en", "la", "unitat", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"83"
[ "El", "25", "%", "dels", "futurs", "usuaris", "del", "Tren", "d'", "Alta", "Velocitat", "(", "TAV", ")", "de", "la", "regió", "metropolitana", "de", "Barcelona", "utilitzarà", "l'", "estació", "del", "Vallès", "per", "agafar", "el", "tren", ",", "segons", "un", "estudi", "que", "ha", "fet", "l'", "Ajuntament", "de", "Terrassa", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 1, 5, 5, 5, 8, 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 6, 8 ]
"84"
[ "L'", "alcalde", "de", "Terrassa", ",", "Manuel", "Royes", ",", "ha", "presentat", "avui", "els", "resultats", "d'", "aquest", "estudi", "sobre", "la", "capacitat", "d'", "atracció", "de", "viatgers", "de", "la", "futura", "estació", "de", "ferrocarril", "d'", "alta", "velocitat", "del", "Vallès", "." ]
[ 8, 8, 8, 0, 8, 3, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8 ]
"85"
[ "L'", "estudi", "ha", "estat", "realitzat", "amb", "la", "col·laboració", "de", "la", "Diputació", "de", "Barcelona", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 6, 8 ]
"86"
[ "L'", "estació", "del", "tren", "d'", "alta", "velocitat", "del", "Vallès", "està", "previst", "que", "entri", "en", "servei", "l'", "any", "2004", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"87"
[ "Estarà", "situada", "a", "la", "zona", "de", "Ca", "n'", "Ametller", "a", "Sant", "Cugat", "del", "Vallès", ",", "al", "costat", "mateix", "de", "l'", "Hospital", "General", "de", "Catalunya", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 4, 4, 8, 0, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 4, 4, 4, 8 ]
"88"
[ "L'", "estudi", "s'", "ha", "fet", "amb", "els", "objectius", "de", "conèixer", "quina", "serà", "la", "demanda", "de", "l'", "estació", "del", "Vallès", ",", "quina", "oferta", "de", "trens", "haurà", "de", "tenir", ",", "d'", "on", "procedirà", "aquesta", "demanda", "i", "quines", "mesures", "cal", "adoptar", "per", "a", "facilitar", "l'", "accés", "al", "nou", "equipament", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"89"
[ "En", "concret", ",", "sobre", "la", "demanda", "de", "l'", "estació", ",", "l'", "informe", "recull", "que", "actualment", "a", "la", "Regió", "Metropolitana", "de", "Barcelona", "es", "produeixen", "50", "milions", "de", "desplaçaments", "a", "l'", "any", ",", "tant", "d'", "entrada", "com", "de", "sortida", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"90"
[ "D'", "aquests", "viatges", ",", "el", "67", "%", "es", "fan", "en", "vehicle", "privat", ",", "el", "12", "%", "en", "tren", "i", "la", "resta", "en", "avió", "i", "altres", "mitjans", "de", "transport", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"91"
[ "Tanmateix", "i", "amb", "l'", "entrada", "en", "funcionament", "de", "l'", "estació", "del", "Vallès", "del", "Tren", "d'", "Alta", "Velocitat", "i", "la", "seva", "consolidació", ",", "per", "a", "l'", "any", "2010", "l'", "ús", "del", "vehicle", "privat", "baixaria", "a", "un", "43", "%", ",", "el", "del", "tren", "de", "gran", "velocitat", "seria", "del", "46", "%", ",", "mentre", "que", "el", "d'", "avió", "i", "altres", "mitjans", "es", "quedaria", "en", "un", "11", "%", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 1, 5, 5, 5, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"92"
[ "L'", "estudi", "també", "reflecteix", "que", "un", "25", "%", "dels", "viatgers", "de", "la", "Regió", "Metropolitana", "preferirien", "l'", "estació", "del", "Vallès", "per", "fer", "els", "seus", "desplaçaments", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 4, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"93"
[ "L'", "estació", "del", "Vallès", "captarà", "5,2", "milions", "de", "viatges", ",", "quantitat", "que", "suposa", "una", "quarta", "part", "del", "nombre", "de", "desplaçaments", "realitzats", "amb", "el", "tren", "d'", "alta", "velocitat", "." ]
[ 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"94"
[ "També", "es", "considera", "que", "l'", "estació", "del", "Vallès", "del", "tren", "d'", "alta", "velocitat", "descongestionarà", "els", "accessos", "a", "Barcelona", "per", "carretera", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8 ]
"95"
[ "En", "relació", "a", "l'", "oferta", "de", "trens", "que", "haurà", "de", "tenir", "la", "futura", "estació", ",", "l'", "informe", "assegura", "que", "haurien", "de", "funcionar", "cada", "dia", "60", "trens", "en", "cada", "sentit", "de", "la", "marxa", ",", "24", "amb", "destinació", "dins", "de", "Catalunya", "i", "36", "trens", "amb", "destinació", "fora", "de", "Catalunya", ",", "incidint", "especialment", "en", "una", "alta", "freqüència", "de", "pas", "en", "hores", "punta", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"96"
[ "Sobre", "els", "accessos", ",", "l'", "estació", "del", "Vallès", "tindrà", "una", "bona", "connexió", "per", "tren", "suburbà", ",", "gràcies", "a", "les", "línies", "de", "l'", "actual", "Metro", "del", "Vallès", "de", "Ferrocarrils", "de", "la", "Generalitat", "i", "la", "línia", "C-5", "de", "Rodalies", "Renfe", ",", "la", "qual", "s'", "ha", "de", "construir", "properament", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 1, 5, 5, 8, 2, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"97"
[ "No", "obstant", ",", "es", "considera", "que", "caldrà", "millorar", "els", "accessos", "per", "autobús", ",", "implantant", "noves", "línies", "o", "modificant", "les", "ja", "existents", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"98"
[ "També", "s'", "haurà", "de", "preveure", "inicialment", "un", "aparcament", "per", "a", "mil", "cotxes", ",", "ampliable", "en", "el", "futur", "." ]
[ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
"99"
[ "El", "conseller", "de", "Política", "Territorial", "i", "Obres", "Públiques", "de", "la", "Generalitat", ",", "Pere", "Macias", ",", "l'", "abat", "de", "Montserrat", ",", "Josep", "Maria", "Soler", ",", "i", "el", "president", "de", "Ferrocarrils", "de", "la", "Generalitat", ",", "Antoni", "Herce", ",", "han", "inaugurat", "avui", "la", "remodelació", "del", "funicular", "de", "la", "Santa", "Cova", "de", "Montserrat", ",", "que", "va", "quedar", "totalment", "inutilitzat", "a", "causa", "dels", "aiguats", "de", "fa", "un", "any", "." ]
[ 8, 8, 8, 2, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 2, 8, 3, 7, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 3, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 6, 6, 8, 3, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 4, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for AnCora-Ca-NER

Dataset Summary

This is a dataset for Named Entity Recognition (NER) in Catalan. It adapts AnCora corpus for Machine Learning and Language Model evaluation purposes.

AnCora corpus is used under CC-by licence.

This dataset was developed by BSC TeMU as part of the Projecte AINA, to enrich the Catalan Language Understanding Benchmark (CLUB).

Supported Tasks and Leaderboards

Named Entities Recognition, Language Model

Languages

The dataset is in Catalan (ca-CA).

Dataset Structure

Data Instances

Three two-column files, one for each split.

  Fundació B-ORG
  Privada I-ORG
  Fira I-ORG
  de I-ORG
  Manresa I-ORG
  ha O
  fet O
  un O
  balanç O
  de O
  l' O
  activitat O
  del O
  Palau B-LOC
  Firal I-LOC

Data Fields

Every file has two columns, with the word form or punctuation symbol in the first one and the corresponding IOB tag in the second one.

Data Splits

We took the original train, dev and test splits from the UD version of the corpus

 • train: 10,630 examples
 • validation: 1,429 examples
 • test: 1,528 examples

Dataset Creation

Curation Rationale

We created this corpus to contribute to the development of language models in Catalan, a low-resource language.

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

AnCora consists of a Catalan corpus (AnCora-CA) and a Spanish corpus (AnCora-ES), each of them of 500,000 tokens (some multi-word). The corpora are annotated for linguistic phenomena at different levels. AnCora corpus is mainly based on newswire texts. For more information, refer to Taulé, M., M.A. Martí, M. Recasens (2009): "AnCora: Multilevel Annotated Corpora for Catalan and Spanish”, Proceedings of 6th International Conference on language Resources and Evaluation.

Who are the source language producers?

Catalan AnCora corpus is compiled from articles from the following news outlets: EFE, ACN, El Periodico.

Annotations

Annotation process

We adapted the NER labels from AnCora corpus to a token-per-line, multi-column format.

Who are the annotators?

Original annotators from AnCora corpus.

Personal and Sensitive Information

No personal or sensitive information included.

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

We hope this corpus contributes to the development of language models in Catalan, a low-resource language.

Discussion of Biases

[N/A]

Other Known Limitations

[N/A]

Additional Information

Dataset Curators

Text Mining Unit (TeMU) at the Barcelona Supercomputing Center (bsc-temu@bsc.es)

This work was funded by the Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya within the framework of Projecte AINA.

Licensing information

This work is licensed under a Attribution 4.0 International License.

Citation Information

@inproceedings{armengol-estape-etal-2021-multilingual,
  title = "Are Multilingual Models the Best Choice for Moderately Under-resourced Languages? {A} Comprehensive Assessment for {C}atalan",
  author = "Armengol-Estap{\'e}, Jordi and
   Carrino, Casimiro Pio and
   Rodriguez-Penagos, Carlos and
   de Gibert Bonet, Ona and
   Armentano-Oller, Carme and
   Gonzalez-Agirre, Aitor and
   Melero, Maite and
   Villegas, Marta",
  booktitle = "Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021",
  month = aug,
  year = "2021",
  address = "Online",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/2021.findings-acl.437",
  doi = "10.18653/v1/2021.findings-acl.437",
  pages = "4933--4946",
}

DOI

Contributions

[N/A]

Downloads last month
2
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard

Models trained or fine-tuned on projecte-aina/ancora-ca-ner