ID
stringlengths
7
7
LANG
stringclasses
1 value
TALK
int64
769
36.8k
SRC
stringlengths
16
845
REF
stringlengths
18
849
WRONG-REF
stringlengths
18
854
SPEAKER
stringlengths
5
35
GENDER
stringclasses
5 values
CATEGORY
stringclasses
8 values
TEXT-CATEGORY
stringclasses
4 values
GENDERTERMS
stringlengths
5
165
ca-0001
CA
769
His name was Dr. Pizzutillo, an Italian American, whose name, apparently, was too difficult for most Americans to pronounce, so he went by Dr. P. And Dr. P always wore really colorful bow ties and had the very perfect disposition to work with children.
El seu nom era Dr. Pizzutillo, un nord-americà d'origen italià, el nom del qual aparentment, era massa difícil de pronunciar per a la majoria de nord-americans, així que va fer que l'anomenessin només Dr. P. I el Dr. P sempre usava corbates de llacet molt acolorides i tenia la disposició perfecta per treballar amb infants.
El seu nom era Dr. Pizzutillo, una nord-americana d'origen italià, el nom del qual aparentment, era massa difícil de pronunciar per a la majoria de nord-americans, així que va fer que l'anomenessin només Dr. P. I la Dr. P sempre usava corbates de llacet molt acolorides i tenia la disposició perfecta per treballar amb infants.
AimeeMullins
She
2M
2M
un una;nord-americà nord-americana
ca-0002
CA
769
Now, of course, this was a simple ploy on Dr. P's part to get me to do the exercises I didn't want to do before the prospect of being the richest five-year-old in the second floor ward, but what he effectively did for me was reshape an awful daily occurrence into a new and promising experience for me.
Ara, per descomptat, aquesta va ser una simple estratègia per part del doctor P per fer-me fer els exercicis que no volia fer abans de la perspectiva de ser la nena de cinc anys més rica de la sala del segon pis, però el que ell va fer efectivament per a mi va ser remodelar un fet diari horrible en una experiència nova i prometedora per a mi.
Ara, és clar, això era una simple estratagema de part del Dr P per aconseguir que jo fes els exercicis que no volia fer davant la possibilitat de ser el nen de cinc anys més ric de la sala del segon pis, però el que ell en realitat va fer per mi va ser transformar un esdeveniment diari que era horrible en una experiència prometedora per a mi.
AimeeMullins
She
1F
1F
nena nen;rica ric
ca-0003
CA
769
And I have to wonder today to what extent his vision and his declaration of me as a strong and powerful little girl shaped my own view of myself as an inherently strong, powerful and athletic person well into the future.
I avui m'he de preguntar fins a quin punt la seva visió i la seva declaració de mi com una petita nena forta i poderosa van donar forma a la meva pròpia visió de mi mateixa com una persona inherentment forta, poderosa i atlètica en el futur.
I avui m'he de preguntar fins a quin punt la seva visió i la seva declaració de mi com un petit nena fort i poderós van donar forma a la meva pròpia visió de mi mateix com una persona inherentment forta, poderosa i atlètica en el futur.
AimeeMullins
She
2F
2F
petita petit;forta fort;poderosa poderós;mateixa mateix
ca-0004
CA
769
The human ability to adapt, it's an interesting thing, because people have continually wanted to talk to me about overcoming adversity, and I'm going to make an admission: This phrase never sat right with me, and I always felt uneasy trying to answer people's questions about it, and I think I'm starting to figure out why.
L'habilitat humana per adaptar-se, és una cosa interessant, perquè la gent contínuament ha volgut conversar amb mi sobre superar l'adversitat, i vaig a admetre alguna cosa. Aquesta frase mai va encaixar amb mi, i sempre em vaig sentir incòmoda tractant de respondre les preguntes de la gent sobre això, i crec que ara començo a adonar-me del per què.
L'habilitat humana per adaptar-se, és una cosa interessant, perquè la gent contínuament ha volgut conversar amb mi sobre superar l'adversitat, i vaig a admetre alguna cosa. Aquesta frase mai va encaixar amb mi, i sempre em vaig sentir incòmode tractant de respondre les preguntes de la gent sobre això, i crec que ara començo a adonar-me del per què.
AimeeMullins
She
1F
1F
incòmoda incòmode
ca-0005
CA
769
A few years ago, I was in a food market in the town where I grew up in that red zone in northeastern Pennsylvania, and I was standing over a bushel of tomatoes. It was summertime: I had shorts on.
Fa uns anys, estava en un mercat alimentari a la ciutat on vaig créixer a la zona vermella del nord-est de Pennsilvània, i estava parada a sobre d'un busell de tomàquets. Era estiu: portava pantalons curts.
Fa uns anys, estava en un mercat alimentari a la ciutat on vaig créixer a la zona vermella del nord-est de Pennsilvània, i estava parat a sobre d'un busell de tomàquets. Era estiu: portava pantalons curts.
AimeeMullins
She
1F
1F
parada parat
ca-0006
CA
769
And so my mother's prenatal physician had gone on vacation, so the man who delivered me was a complete stranger to my parents.
Així que l'obstetre prenatal de la meva mare s'havia anat de vacances, i doncs l'home que em va donar a llum era un complet desconegut per als meus pares.
Així que la obstetra física prenatal de la meva mare s'havia anat de vacances, i doncs l'home que em va donar a llum era una completa desconeguda per als meus pares.
AimeeMullins
She
2M
2M
obstetre obstetra;un una;complet completa;desconegut desconeguda
ca-0007
CA
769
And, because I was born without the fibula bones, and had feet turned in, and a few toes in this foot and a few toes in that, he had to be the bearer — this stranger had to be the bearer of bad news.
I, com que vaig néixer sense els ossos del peroné, i tenia els peus girats cap a dins, i uns quants dits en aquest peu i uns quants dits en aquell, ell havia de ser el portador — aquest desconegut havia de ser el portador de males notícies.
I, com que vaig néixer sense els ossos del peroné, i tenia els peus girats cap a dins, i uns quants dits en aquest peu i uns quants dits en aquell, ell havia de ser la portadora — aquesta desconeguda havia de ser la portadora de males notícies.
AimeeMullins
She
2M
2M
el la;portador portadora;aquest aquesta;desconegut desconeguda;el la;portador portadora
ca-0008
CA
769
He said to me, "I had to give this prognosis to your parents that you would never walk, and you would never have the kind of mobility that other kids have or any kind of life of independence, and you've been making liar out of me ever since." (Laughter) (Applause)
Em va dir: "Vaig haver de donar aquest pronòstic als teus pares que tu mai caminaries, i no tindreu mai la mobilitat que tenen els altres nens o qualsevol tipus de vida d'independència, i m'has anat dient mentider des d'aleshores". (Rialles) (Aplaudiments)
Em va dir: "Vaig haver de donar aquest pronòstic als teus pares que tu mai caminaries, i no tindreu mai la mobilitat que tenen els altres nens o qualsevol tipus de vida d'independència, i m'has anat dient mentidera des d'aleshores". (Rialles) (Aplaudiments)
AimeeMullins
She
2M
2M
mentider mentidera
ca-0009
CA
769
The extraordinary thing is that he said he had saved newspaper clippings throughout my whole childhood, whether winning a second grade spelling bee, marching with the Girl Scouts, you know, the Halloween parade, winning my college scholarship, or any of my sports victories, and he was using it, and integrating it into teaching resident students, med students from Hahnemann Medical School and Hershey Medical School.
La cosa extraordinària és que va dir que havia guardat retalls de diaris durant tota la meva infància, ja sigui guanyant una abella d'ortografia de segon grau, marxant amb les Girl Scouts, ja ho sabeu, la desfilada de Halloween, guanyant la meva beca universitària o qualsevol de les meves victòries esportives. i ho estava utilitzant i integrant en l'ensenyament de les estudiants residents, estudiants de medicina de la Hahnemann Medical School i Hershey Medical School.
La cosa extraordinària és que va dir que havia guardat retalls de diaris durant tota la meva infància, ja sigui guanyant una abella d'ortografia de segon grau, marxant amb les Girl Scouts, ja ho sabeu, la desfilada de Halloween, guanyant la meva beca universitària o qualsevol de les meves victòries esportives. i ho estava utilitzant i integrant en l'ensenyament dels estudiants residents, estudiants de medicina de la Hahnemann Medical School i Hershey Medical School.
AimeeMullins
She
2F
2F
les dels
ca-0010
CA
769
And there's been a shift in my thinking over time, in that, if you had asked me at 15 years old, if I would have traded prosthetics for flesh-and-bone legs, I wouldn't have hesitated for a second.
I jo mateixa he canviat la meva manera de pensar amb el temps, ja que, si m'haguessin preguntat quan tenia 15 anys, si hauria canviat les pròtesis per cames de carn i ossos, no hauria dubtat ni un segon.
I jo mateix he canviat la meva manera de pensar amb el temps, ja que, si m'haguessin preguntat quan tenia 15 anys, si hauria canviat les pròtesis per cames de carn i ossos, no hauria dubtat ni un segon.
AimeeMullins
She
1F
1F
mateixa mateix
ca-0011
CA
769
But if you ask me today, I'm not so sure.
Però si m'ho pregunten avui, no n'estic tan segura.
Però si m'ho pregunten avui, no n'estic tan segur.
AimeeMullins
She
1F
1F
segura segur
ca-0012
CA
769
I'd like to leave you with a poem by a fourteenth-century Persian poet named Hafiz that my friend, Jacques Dembois told me about, and the poem is called "The God Who Only Knows Four Words": "Every child has known God, not the God of names, not the God of don'ts, but the God who only knows four words and keeps repeating them, saying, 'Come dance with me.
M'agradaria deixar-vos un poema d'un poeta persa del segle XIV anomenat Hafiz del qual m'ha parlat un amic Jacques Dembois, i el poema es diu "El Déu que només coneix quatre paraules": "Tots els nens han conegut Déu, no el Déu dels noms, ni el Déu dels no, sinó el Déu que només coneix quatre paraules i les repeteix dient: "Vine a ballar amb mi".
M'agradaria deixar-vos un poema d'un poeta persa del segle XIV anomenat Hafiz del qual m'ha parlat una amiga Jacques Dembois, i el poema es diu "El Déu que només coneix quatre paraules": "Tots els nens han conegut Déu, no el Déu dels noms, ni el Déu dels no, sinó el Déu que només coneix quatre paraules i les repeteix dient: "Vine a ballar amb mi".
AimeeMullins
She
2M
2M
amic amiga
ca-0013
CA
779
It's the experiencing self that the doctor approaches — you know, when the doctor asks, "Does it hurt now when I touch you here?" And then there is a remembering self, and the remembering self is the one that keeps score, and maintains the story of our life, and it's the one that the doctor approaches in asking the question, "How have you been feeling lately?" or "How was your trip to Albania?" or something like that.
És el jo experimental al què s'acosta el metge, ja saps, quan el metge pregunta: "Et fa mal ara quan et toco aquí?" I després hi ha un jo que recorda, i el jo que recorda és el que marca la puntuació, i manté la història de la nostra vida, i és a qui s'acosta el metge en fer la pregunta: "Com t'has sentit últimament?" o "Com va ser el teu viatge a Albània?" o alguna cosa així.
És el jo experimental al què s'acosta la metgessa, ja saps, quan el metge pregunta: "Et fa mal ara quan et toco aquí?" I després hi ha un jo que recorda, i el jo que recorda és el que marca la puntuació, i manté la història de la nostra vida, i és a qui s'acosta la metgessa en fer la pregunta: "Com t'has sentit últimament?" o "Com va ser el teu viatge a Albània?" o alguna cosa així.
DanielKahneman
He
4M
1M
metge metgessa;metge metgessa
ca-0014
CA
783
I'm a Lance Armstrong fan, so I'll go ahead and I'll click on that, which reveals, for me, all the issues in which Lance Armstrong's been a part of.
Soc un fan de Lance Armstrong, així que seguiré endavant i faré clic sobre això, que revela, per a mi, totes les qüestions en què Lance Armstrong ha format part.
Soc una fan de Lance Armstrong, així que seguiré endavant i faré clic sobre això, que revela, per a mi, totes les qüestions en què Lance Armstrong ha format part.
GaryFlake
He
1M
1M
un una
ca-0015
CA
785
And I was always absorbed in a book, science fiction book, which took my mind to other worlds, and satisfied, in a narrative form, this insatiable sense of curiosity that I had.
I sempre estava absort en un llibre, un llibre de ciència-ficció, que em duia la ment a altres mons, i satisfeia, en forma narrativa, aquest sentiment insaciable de curiositat que tenia.
I sempre estava absorta en un llibre, un llibre de ciència-ficció, que em duia la ment a altres mons, i satisfeia, en forma narrativa, aquest sentiment insaciable de curiositat que tenia.
JamesCameron
He
1M
1M
immers immersa
ca-0016
CA
785
You know, I was a real science geek.
Sabeu, jo era un veritable friqui de la ciència.
Sabeu, jo era una veritable friqui de la ciència.
JamesCameron
He
1M
1M
un una
ca-0017
CA
785
And I was an artist. I could draw. I could paint. And I found that because there weren't video games and this saturation of CG movies and all of this imagery in the media landscape, I had to create these images in my head.
I jo era un artista. Podia dibuixar. Poria pintar. I vaig descobrir que com que no hi havia videojocs ni aquesta saturació de pel·lícules CG ni totes aquestes imatges al panorama mediàtic, vaig haver de crear aquestes imatges al meu cap.
I jo era una artista. Podia dibuixar. Poria pintar. I vaig descobrir que com que no hi havia videojocs ni aquesta saturació de pel·lícules CG ni totes aquestes imatges al panorama mediàtic, vaig haver de crear aquestes imatges al meu cap.
JamesCameron
He
1M
1M
un una
ca-0018
CA
785
I was endlessly getting busted in math class doodling behind the textbook.
Estava infinitament distret a la classe de matemàtiques gargotejant rere el quadern.
Estava infinitament distreta a la classe de matemàtiques gargotejant rere el quadern.
JamesCameron
He
1M
1M
distret distreta
ca-0019
CA
785
I still, to this day, stand in absolute awe of what I see when I make these dives.
Encara, fins avui, em quedo absolutament fascinat pel que veig quan faig aquestes immersions.
Encara, fins avui, em quedo absolutament fascinada pel que veig quan faig aquestes immersions.
JamesCameron
He
1M
1M
esglaiat esglaiada
ca-0020
CA
785
But when I chose a career as an adult, it was filmmaking.
Però quan vaig triar una carrera com a adulta, va ser el cinema.
Però quan vaig triar una carrera com a adult, va ser el cinema.
JamesCameron
He
1M
1M
adult adulta
ca-0021
CA
785
And I was, as a kid, constantly drawing comic books, and so on.
I jo, de petit, dibuixava còmics constantment, etc.
I jo, de petita, dibuixava còmics constantment, etc.
JamesCameron
He
1M
1M
petit petita
ca-0022
CA
785
So, I started a company with Stan Winston, my good friend Stan Winston, who is the premier make-up and creature designer at that time, and it was called Digital Domain.
Per tant, vaig començar una empresa amb el Stan Winston, el meu bon amic Stan Winston, que és el principal dissenyador de maquillatge i criatures en aquell moment, i es deia Digital Domain.
Per tant, vaig començar una empresa amb la Stan Winston, la meva bona amiga Stan Winston, que és la principal dissenyadora de maquillatge i criatures en aquell moment, i es deia Digital Domain.
JamesCameron
He
2M
2M
el la;el la;meu meva;bon bona;amic amiga;el la;dissenyador dissenyadora
ca-0023
CA
785
So, I was completely smitten by this, and had to do more.
Així que, estava completament afectat per això, i havia de fer més.
Així que, estava completament afectada per això, i havia de fer més.
JamesCameron
He
1M
1M
afectat afectada
ca-0024
CA
785
After the success of "Titanic," I said, "OK, I'm going to park my day job as a Hollywood movie maker, and I'm going to go be a full-time explorer for a while." And so, we started planning these expeditions.
Després de l'èxit de "Titanic", vaig dir: "D'acord, aparcaré la meva feina diària com a creador de pel·lícules de Hollywood i seré un explorador a temps complet durant un temps". I així, vam començar a planificar aquestes expedicions.
Després de l'èxit de "Titanic", vaig dir: "D'acord, aparcaré la meva feina diària com a creadora de pel·lícules de Hollywood i seré una exploradora a temps complet durant un temps". I així, vam començar a planificar aquestes expedicions.
JamesCameron
He
1M
1M
creador creadora;un una;explorador exploradora
ca-0025
CA
785
So, you know, here I am now, on the deck of Titanic, sitting in a submersible, and looking out at planks that look much like this, where I knew that the band had played.
Així que, ja sabeu, aquí estic ara, a la coberta del Titanic, assegut en un submergible, i mirant taulons que s'assemblen molt a això, on sabia que la banda havia tocat.
Així que, ja sabeu, aquí estic ara, a la coberta del Titanic, asseguda en un submergible, i mirant taulons que s'assemblen molt a això, on sabia que la banda havia tocat.
JamesCameron
He
1M
1M
assegut asseguda
ca-0026
CA
785
And it may be a little bit of a glimpse as to what might be happening some decades out as we start to have cyborg bodies for exploration or for other means in many sort of post-human futures that I can imagine, as a science fiction fan.
I pot ser una petita visió del que podria estar passant en unes dècades a mesura que comencem a tenir cossos cyborg per a l'exploració o per a altres mitjans en molts tipus de futurs post-humans que puc imaginar, com a aficionat de la ciència ficció.
I pot ser gairebé com albirar què pot estar passant en unes dècades quan comencem a tenir cossos ciborg per explorar, o per algun altre mitjà en molts tipus de futur post humà que puc imaginar, com a aficionada de la ciència ficció.
JamesCameron
He
1M
1M
aficionat aficionada
ca-0027
CA
785
At the same time I was getting very interested in space science as well — again, it's the science fiction influence, as a kid.
Al mateix temps, estava molt interessat per la ciència espacial — de nou, és la influència de la ciència ficció, com a nen.
Al mateix temps, estava molt interessada per la ciència espacial — de nou, és la influència de la ciència ficció, com a nena.
JamesCameron
He
1M
1M
interessat interessada;nen nena
ca-0028
CA
785
And I wound up getting involved with the space community, really involved with NASA, sitting on the NASA advisory board, planning actual space missions, going to Russia, going through the pre-cosmonaut biomedical protocols, and all these sorts of things, to actually go and fly to the international space station with our 3D camera systems. And this was fascinating. But what I wound up doing was bringing space scientists with us into the deep.
I vaig acabar involucrant-me amb la comunitat espacial, molt involucrat amb la NASA, amb un lloc en el consell assessor de la NASA, planejant missions espacials reals, anant a Rússia, revisant els protocols biomèdics per als pre-cosmonautes, i tot aquest tipus de coses, per de fet anar i volar fins a l'estació espacial internacional amb les nostres càmeres amb sistema 3D. I va ser fascinant. Encara que el que vaig acabar fent va ser portar a científics espacials amb nosaltres fins a les profunditats.
I vaig acabar involucrant-me amb la comunitat espacial, molt involucrada amb la NASA, amb un lloc en el consell assessor de la NASA, planejant missions espacials reals, anant a Rússia, revisant els protocols biomèdics per als pre-cosmonautes, i tot aquest tipus de coses, per de fet anar i volar fins a l'estació espacial internacional amb les nostres càmeres amb sistema 3D. I va ser fascinant. Encara que el que vaig acabar fent va ser portar a científics espacials amb nosaltres fins a les profunditats.
JamesCameron
He
1M
1M
involucrat involucrada
ca-0029
CA
785
I'd completely closed the loop between being the science fiction fan, you know, as a kid, and doing this stuff for real.
Havia tancat completament el bucle entre ser un fan de la ciència ficció, ja saben, de petit, i fer aquestes coses de veritat.
Havia tancat completament el bucle entre ser un fan de la ciència ficció, ja saben, de petita, i fer aquestes coses de veritat.
JamesCameron
He
1M
1M
petit petita
ca-0030
CA
790
The day before the event, I called the head of P.R. for the company. Let's call him Don.
El dia abans de l'esdeveniment, vaig trucar a l'encarregat de Relacions Públiques de la companyia. Anomenem-lo Don.
El dia abans de l'esdeveniment, vaig trucar a l'encarregada de Relacions Públiques de la companyia. Anomenem-lo Don.
DanBarber
He
2M
2M
encarregat encarregada
ca-0031
CA
790
I can't, but this guy can. Let's call him Miguel — actually his name is Miguel. (Laughter) And no, he didn't cook the fish, and he's not a chef.
Jo no puc, però aquest tipus si pot. Diguem-li Miguel. — en realitat el seu nom és Miguel. (Rialles) I no, ell no va cuinar el peix, i no és un xef.
Jo no puc, però aquest tipus si pot. Diguem-li Miguel. — en realitat el seu nom és Miguel. (Rialles) I no, ell no va cuinar el peix, i no és una xef.
DanBarber
He
2M
2M
un una
ca-0032
CA
790
I asked him how he became such an expert on fish.
Li vaig preguntar com es va transformar en un expert en peixos.
Li vaig preguntar com es va transformar en una experta en peixos.
DanBarber
He
2M
2M
un una;expert experta
ca-0033
CA
790
I'm an expert in relationships. "And then he's off, launching into more talk about rare birds and algaes and strange aquatic plants.
Soc un expert en relacions. "I després se'n va, començant a parlar més sobre ocells i algues rares i plantes aquàtiques estranyes.
Soc una experta en relacions. "I després se'n va, començant a parlar més sobre ocells i algues rares i plantes aquàtiques estranyes.
DanBarber
He
2M
2M
un una;expert experta
ca-0034
CA
790
It's great, but I was in love.
És fantàstic, però jo estava enamorat.
És fantàstic, però jo estava enamorada.
DanBarber
He
1M
1M
enamorat enamorada
ca-0035
CA
790
I was totally confused.
Jo estava totalment confós.
Jo estava totalment confosa.
DanBarber
He
1M
1M
confós confosa
ca-0036
CA
790
We're not realists, us foodies; we're lovers.
No som realistes, nosaltres els foodies; som amants.
No som realistes, nosaltres les foodies; som amants.
DanBarber
He
1M
1M
els les
ca-0037
CA
790
Look to Miguel, farmers like Miguel. Farms that aren't worlds unto themselves; farms that restore instead of deplete; farms that farm extensively instead of just intensively; farmers that are not just producers, but experts in relationships. Because they're the ones that are experts in flavor, too.
Mireu en Miguel, pagesos com en Miguel. Granges que no són móns per si mateixos; granges que es restauren en comptes d'esgotar-se; granges que conreen extensivament en lloc de només intensivament; agricultors que no són només productors, sinó experts en relacions. Perquè ells són també els experts en sabors.
Mireu en Miguel, pageses com en Miguel. Granges que no són móns per si mateixos; granges que es restauren en comptes d'esgotar-se; granges que conreen extensivament en lloc de només intensivament; agricultores que no són només productores, sinó expertes en relacions. Perquè elles són també les expertes en sabors.
DanBarber
He
2M
2M
pagesos pageses;agricultors agricultores;productors productores;experts expertes;ells elles;els les;experts expertes
ca-0038
CA
790
And if I'm going to be really honest, they're a better chef than I'll ever be.
I si soc realment honest, són millors xefs del que mai seré jo.
I si soc realment honesta, són millors xefs del que mai seré jo.
DanBarber
He
1M
1M
honest honesta
ca-0039
CA
792
For some time I have been interested in the placebo effect, which might seem like an odd thing for a magician to be interested in, unless you think of it in the terms that I do, which is, "Something fake is believed in enough by somebody that it becomes something real." In other words, sugar pills have a measurable effect in certain kinds of studies, the placebo effect, just because the person thinks that what's happening to them is a pharmaceutical or some sort of a — for pain management, for example, if they believe it enough there is a measurable effect in the body called the placebo effect.
Fa temps que estic interessat en l'efecte placebo, que pot semblar una cosa estranya que interessi això a un mag, tret que hi penseu en els termes que ho faig jo, que és: "Algú es creu tant una cosa falsa que es converteix en una de real". En altres paraules, les píndoles de sucre tenen un efecte mesurable en certs tipus d'estudis, l'efecte placebo, només perquè la persona pensa que el que li està passant és un producte farmacèutic o una mena de -per al control del dolor, per exemple, si ho creuen prou hi ha un efecte mesurable en el cos anomenat efecte placebo.
Fa temps que estic interessada en l'efecte placebo, que pot semblar una cosa estranya que interessi això a un mag, tret que hi penseu en els termes que ho faig jo, que és: "Algú es creu tant una cosa falsa que es converteix en una de real". En altres paraules, les píndoles de sucre tenen un efecte mesurable en certs tipus d'estudis, l'efecte placebo, només perquè la persona pensa que el que li està passant és un producte farmacèutic o una mena de -per al control del dolor, per exemple, si ho creuen prou hi ha un efecte mesurable en el cos anomenat efecte placebo.
EricMead
He
1M
1M
interessat interessada
ca-0040
CA
792
I'm not a doctor or a researcher, so this, to me, was an astonishing thing.
No soc doctor ni investigador, així que això, per a mi, va ser una cosa sorprenent.
No soc doctora ni investigadora, així que això, per a mi, va ser una cosa sorprenent.
EricMead
He
1M
1M
doctor doctora
ca-0041
CA
799
I'm Jane McGonigal. I'm a game designer.
Soc la Jane McGonigal. Soc dissenyadora de jocs.
Soc la Jane McGonigal. Soc dissenyador de jocs.
JaneMcGonigal
She
2F
2F
dissenyadora dissenyador
ca-0042
CA
799
Truly. This is a portrait by photographer Phil Toledano.
De veritat. Aquest és un retrat del fotògraf Phil Toledano.
De veritat. Aquest és un retrat de la fotògrafa Phil Toledano.
JaneMcGonigal
She
2M
2M
del la;fotògraf fotògrafa
ca-0043
CA
799
There's an economist named Edward Castronova.
Hi ha un economista anomenat Edward Castronova.
Hi ha una economista anomenada Edward Castronova.
JaneMcGonigal
She
2M
2M
un una;anomenat anomenada
ca-0044
CA
799
Not like me, I'm a game designer; I'm exuberant.
No com jo, soc dissenyadora de jocs; soc exuberant.
No com jo, soc dissenyador de jocs; soc exuberant.
JaneMcGonigal
She
1F
1F
dissenyadora dissenyador
ca-0045
CA
805
One day, Los Angeles Times columnist Steve Lopez was walking along the streets of downtown Los Angeles when he heard beautiful music.
Un dia, el columnista de Los Angeles Times, Steve Lopez, estava caminant pels carrers del centre de Los Angeles quan va escoltar una bella música.
Un dia, la columnista de Los Angeles Times, Steve Lopez, estava caminant pels carrers del centre de Los Angeles quan va escoltar una bella música.
RobertGupta
He
2M
2M
el la
ca-0046
CA
805
And I will always make music with Nathaniel, whether we're at Walt Disney Concert Hall or on Skid Row, because he reminds me why I became a musician. Thank you. (Applause)
I jo sempre faré música amb el Nathaniel, ja sigui que estiguem al Walt Disney Concert Hall, o a Skid Row, ja que ell em recorda perquè em vaig convertir en músic. Gràcies (Aplaudiments)
I jo sempre faré música amb el Nathaniel, ja sigui que estiguem al Walt Disney Concert Hall, o a Skid Row, ja que ell em recorda perquè em vaig convertir en música. Gràcies (Aplaudiments)
RobertGupta
He
1M
1M
músic música
ca-0047
CA
824
I don't know. I'm convinced that there's some sort of pull to nostalgia, to wishful thinking.
No ho sé. Estic convençut que hi ha una mena d'atracció a la nostàlgia, a la il·lusió.
No ho sé. Estic convençuda que hi ha una mena d'atracció a la nostàlgia, a la il·lusió.
MichaelSpecter
He
1M
1M
convençut convençuda
ca-0048
CA
824
I don't want to go back, and it's not because I'm adventurous. It's because possibilities on this planet, they don't go back, they go forward.
No vull tornar enrere, i no és perquè sigui aventurer. És perquè les possibilitats d'aquest planeta, no tornen enrere, van endavant.
No vull tornar enrere, i no és perquè sigui aventurera. És perquè les possibilitats d'aquest planeta, no tornen enrere, van endavant.
MichaelSpecter
He
1M
1M
aventurer aventurera
ca-0049
CA
824
A kid born in New Delhi today can expect to live as long as the richest man in the world did 100 years ago. Think about that, it's an incredible fact.
Un nen nascut avui a Nova Delhi pot esperar viure tant com ho va fer l'home més ric del món fa 100 anys. Penseu-hi, és un fet increïble.
Un nen nascut avui a Nova Delhi pot esperar viure tant com ho va fer l'home més rica del món fa 100 anys. Penseu-hi, és un fet increïble.
MichaelSpecter
He
2M
2M
ric rica
ca-0050
CA
824
I mean, I'm a journalist. We type, we file, we go to dinner. It's fine.
Vull dir, soc un periodista. Escrivim, arxivem, anem a sopar. Està bé.
Vull dir, soc una periodista. Escrivim, arxivem, anem a sopar. Està bé.
MichaelSpecter
He
1M
1M
un una
ca-0051
CA
824
This guy was a hero, Jonas Salk.
Aquest noi era un heroi, el Jonas Salk.
Aquesta noi era una heroïna, la Jonas Salk.
MichaelSpecter
He
2M
2M
aquest aquesta;un una;heroi heroïna
ca-0052
CA
824
And they're not just going to die of measles. What about polio? Let's have that. Why not? A college classmate of mine wrote me a couple weeks ago and said she thought I was a little strident.
I no només moriran de xarampió. Què passa amb la polio? Tinguem això. Perquè no? Una companya de la universitat em va escriure fa un parell de setmanes i em va dir que pensava que era una mica escandalós.
I no només moriran de xarampió. Què passa amb la polio? Tinguem això. Perquè no? Un company de la universitat em va escriure fa un parell de setmanes i em va dir que pensava que era una mica escandalós.
MichaelSpecter
He
2F
2F
companya company
ca-0053
CA
824
And they're not just going to die of measles. What about polio? Let's have that. Why not? A college classmate of mine wrote me a couple weeks ago and said she thought I was a little strident.
I no només moriran de xarampió. Què passa amb la polio? Tinguem això. Perquè no? Una companya de la universitat em va escriure fa un parell de setmanes i em va dir que pensava que era una mica escandalós.
I no només moriran de xarampió. Què passa amb la polio? Tinguem això. Perquè no? Una companya de la universitat em va escriure fa un parell de setmanes i em va dir que pensava que era una mica escandalosa.
MichaelSpecter
He
1M
1M
escandalós escandalosa
ca-0054
CA
824
And he doesn't know that he's infected with a paralytic disease, and we don't either because that's the way the world works.
I ell no sap que està infectat amb una malaltia paralítica, i nosaltres tampoc perquè així funciona el món.
I ell no sap que està infectada amb una malaltia paralítica, i nosaltres tampoc perquè així funciona el món.
MichaelSpecter
He
2M
2M
infectat infectada
ca-0055
CA
1,096
When I'm not fighting poverty, I'm fighting fires as the assistant captain of a volunteer fire company.
Quan no estic lluitant contra la pobresa, estic lluitant contra els incendis com a capità assistent d'una companyia de bombers voluntaris.
Quan no estic lluitant contra la pobresa, estic lluitant contra els incendis com a capitana assistent d'una companyia de bombers voluntaris.
MarkBezos
He
1M
1M
capità capitana
ca-0056
CA
1,096
I remember my first fire. I was the second volunteer on the scene, so there was a pretty good chance I was going to get in.
Recordo el meu primer foc. Jo era el segon voluntari a l'escena, així que hi havia moltes possibilitats que entrés.
Recordo el meu primer foc. Jo era la segona voluntària a l'escena, així que hi havia moltes possibilitats que entrés.
MarkBezos
He
1M
1M
segon segona;voluntari voluntària
ca-0057
CA
1,096
When I found the captain, he was having a very engaging conversation with the homeowner, who was surely having one of the worst days of her life.
Quan vaig trobar el capità, estava mantenint una conversa molt atractiva amb la propietària, que segurament vivia un dels pitjors dies de la seva vida.
Quan vaig trobar el capità, estava mantenint una conversa molt atractiva amb el propietari, que segurament vivia un dels pitjors dies de la seva vida.
MarkBezos
He
2F
2F
propietària propietari
ca-0058
CA
1,096
When I found the captain, he was having a very engaging conversation with the homeowner, who was surely having one of the worst days of her life.
Quan vaig trobar el capità, estava mantenint una conversa molt atractiva amb la propietària, que segurament vivia un dels pitjors dies de la seva vida.
Quan vaig trobar la capitana, estava mantenint una conversa molt atractiva amb la propietària, que segurament vivia un dels pitjors dies de la seva vida.
MarkBezos
He
2M
2M
capità capitana
ca-0059
CA
1,096
Here it was, the middle of the night, she was standing outside in the pouring rain, under an umbrella, in her pajamas, barefoot, while her house was in flames.
Era aquí, a mitja nit, estava a fora sota la pluja torrencial, sota un paraigues, en pijama, descalça, mentre la seva casa estava en flames.
Era aquí, a mitja nit, estava a fora sota la pluja torrencial, sota un paraigues, en pijama, descalç, mentre la seva casa estava en flames.
MarkBezos
He
2F
2F
descalça descalç
ca-0060
CA
1,096
The other volunteer who had arrived just before me — let's call him Lex Luther — (Laughter) got to the captain first and was asked to go inside and save the homeowner's dog. The dog! I was stunned with jealousy.
L'altre voluntari que acabava d'arribar abans que jo — diguem-li Lex Luther — (Rialles) va arribar primer al capità i aquest li va demanar que entrés i salvés el gos del propietari de la casa. El gos! Vaig quedar sorprès de gelosia.
L'altra voluntària que acabava d'arribar abans que jo — diguem-li Lex Luther — (Rialles) va arribar primer al capità i aquest li va demanar que entrés i salvés el gos del propietari de la casa. El gos! Vaig quedar sorprès de gelosia.
MarkBezos
He
2M
2M
altre altra;voluntari voluntària
ca-0061
CA
1,096
The other volunteer who had arrived just before me — let's call him Lex Luther — (Laughter) got to the captain first and was asked to go inside and save the homeowner's dog. The dog! I was stunned with jealousy.
L'altre voluntari que acabava d'arribar abans que jo — diguem-li Lex Luther — (Rialles) va arribar primer al capità i aquest li va demanar que entrés i salvés el gos del propietari de la casa. El gos! Vaig quedar sorprès de gelosia.
L'altre voluntari que acabava d'arribar abans que jo — diguem-li Lex Luther — (Rialles) va arribar primer al capità i aquest li va demanar que entrés i salvés el gos del propietari de la casa. El gos! Vaig quedar sorpresa de gelosia.
MarkBezos
He
1M
1M
sorprès sorpresa
ca-0062
CA
1,096
Here was some lawyer or money manager who, for the rest of his life, gets to tell people that he went into a burning building to save a living creature, just because he beat me by five seconds.
Aquí hi havia un advocat o gestor de diners que, durant la resta de la seva vida, podrà dir a la gent que va entrar a un edifici en flames per salvar una criatura viva, només perquè em va guanyar cinc segons.
Aquí hi havia una advocada o gestora de diners que, durant la resta de la seva vida, podrà dir a la gent que va entrar a un edifici en flames per salvar una criatura viva, només perquè em va guanyar cinc segons.
MarkBezos
He
2M
2M
advocat advocada;gestor gestora
ca-0063
CA
1,096
Well, I was next.
Bé, jo era el següent.
Bé, jo era la següent.
MarkBezos
He
1M
1M
el la
ca-0064
CA
1,096
In both my vocation at Robin Hood and my avocation as a volunteer firefighter, I am witness to acts of generosity and kindness on a monumental scale, but I'm also witness to acts of grace and courage on an individual basis.
Tant en la meva vocació a Robin Hood com en la meva vocació de bomber voluntari, soc testimoni d'actes de generositat i bondat a escala monumental, però també soc testimoni d'actes de gràcia i coratge a nivell individual.
Tant en la meva vocació a Robin Hood com en la meva vocació de bombera voluntària, soc testimoni d'actes de generositat i bondat a escala monumental, però també soc testimoni d'actes de gràcia i coratge a nivell individual.
MarkBezos
He
1M
1M
bomber bombera;voluntari voluntària
ca-0065
CA
1,102
That means we all share a common ancestor, an evolutionary grandmother, who lived around six million years ago.
Això vol dir que tots compartim una avantpassada comú, una àvia evolutiva, que va viure fa uns sis milions d'anys.
Això vol dir que tots compartim un avantpassat comú, un àvia evolutiu, que va viure fa uns sis milions d'anys.
IsabelBehnckeIzquierdo
She
2F
2F
avantpassada avantpassat;evolutiva evolutiu
ca-0066
CA
1,102
And I want you to see, this is Fuku, a young female, and she is quietly playing with water.
I vull que vegin... aquesta és la Fuku, una femella jove, i està jugant en silenci amb l'aigua.
I vull que vegin... aquest és el Fuku, un femella jove, i està jugant en silenci amb l'aigua.
IsabelBehnckeIzquierdo
She
2F
2F
aquesta aquest;la el;una un
ca-0067
CA
1,104
AB: I was 24 years old and at the top of my game when a freak summersault while downhill skiing paralyzed me.
AB: Tenia 24 anys i estava en la millor forma quan, per una estranya tombarella mentre esquiava costa avall, vaig quedar paralitzada.
AB: Tenia 24 anys i estava en la millor forma quan, per una estranya tombarella mentre esquiava costa avall, vaig quedar paralitzat.
EythorBender
Multi-Mix
1F
1F
paralitzada paralitzat
ca-0068
CA
1,104
Not long afterwards, a doctor strode into my hospital room, and he said, "Amanda, you'll never walk again." And that was 19 yeas ago.
Poc temps després, un metge va entrar a la meva habitació de l'hospital, i em va dir: "Amanda, mai tornaràs a caminar". Això va passar fa 19 anys.
Poc temps després, una metgessa va entrar a la meva habitació de l'hospital, i em va dir: "Amanda, mai tornaràs a caminar". Això va passar fa 19 anys.
EythorBender
Multi-Mix
2M
2M
un una;metge metgessa
ca-0069
CA
1,114
And I was blown away, because I thought the whole concept, the idea of advertising, was to get your product out in front of as many people as possible, to get as many people to see it as possible.
I vaig quedar impressionat, perquè pensava que tot el concepte, la idea de la publicitat, era fer que el vostre producte es mostrés davant de tanta gent com fos possible, perquè el vegés tanta gent com fos possible.
I vaig quedar impressionada, perquè pensava que tot el concepte, la idea de la publicitat, era fer que el vostre producte es mostrés davant de tanta gent com fos possible, perquè el vegés tanta gent com fos possible.
MorganSpurlock
He
1M
1M
impressionat impressionada
ca-0070
CA
1,114
We want you to tell a story, but we just want to tell our story. "See, when I was a kid and my father would catch me in some sort of a lie — and there he is giving me the look he often gave me — he would say," Son, there's three sides to every story.
Volem que expliquis una història, però només volem explicar la nostra història. "Mireu, quan jo era petit i el meu pare m'atrapava en una mena de mentida — i allà em dona la mirada que em donava sovint — diria: "Fill, hi ha tres cares a cada història.
Volem que expliquis una història, però només volem explicar la nostra història. "Mireu, quan jo era petita i el meu pare m'atrapava en una mena de mentida — i allà em dona la mirada que em donava sovint — diria: "Fill, hi ha tres cares a cada història.
MorganSpurlock
He
1M
1M
nen nena
ca-0071
CA
1,114
But with only one company, one agency willing to help me — and that's only because I knew John Bond and Richard Kirshenbaum for years — I realized that I would have to go on my own, I'd have to cut out the middleman and go to the companies myself with all of my team.
Però amb només una empresa, una agència disposada a ajudar-me — i això és només perquè coneixia John Bond i Richard Kirshenbaum durant anys — em vaig adonar que hauria d'anar pel meu compte, que hauria d'eliminar l'intermediari i marxar jo mateix a les empreses amb tot el meu equip.
Però amb només una empresa, una agència disposada a ajudar-me — i això és només perquè coneixia John Bond i Richard Kirshenbaum durant anys — em vaig adonar que hauria d'anar pel meu compte, que hauria d'eliminar l'intermediari i marxar jo mateixa a les empreses amb tot el meu equip.
MorganSpurlock
He
1M
1M
mateix mateixa
ca-0072
CA
1,114
Lawyer: I'm a lawyer brand.
Advocat: Sóc una marca d'advocat.
Advocada: Sóc una marca d'advocada.
MorganSpurlock
He
1M
1M
advocat advocada;d'advocat d'advocada
ca-0073
CA
1,114
Up attributes are things like being playful, being fresh like the Fresh Prince, contemporary, adventurous, edgy or daring like Errol Flynn, nimble or agile, profane, domineering, magical or mystical like Gandalf. Or are you more of a down attribute?
Els atributs superiors són coses com ser juganer, ser fresc com el Príncep Fresc, contemporani, aventurer, provocador o atrevit com Errol Flynn, àgil o hàbil, profà, dominant, màgic o místic com Gandalf. O ets més un atribut de baixa?
Els atributs superiors són coses com ser juganera, ser fresca com la Príncep Fresc, contemporània, aventurera, provocadora o atrevida com Errol Flynn, àgil o hàbil, profana, dominant, màgica o mística com Gandalf. O ets més un atribut de baixa?
MorganSpurlock
He
2M
2M
juganer juganera;fresc fresca;el la;contemporani contemporània;aventurer aventurera;provocador provocadora;atrevit atrevida;profà profana;màgic màgica;místic mística
ca-0074
CA
1,115
I have had the distinct blessing in my life to have worked on a bunch of amazing projects.
He estat beneït a a la meva vida d'haver treballat en un munt de projectes sorprenents.
He estat beneïda a la meva vida d'haver treballat en un munt de projectes sorprenents.
MickEbeling
He
1M
1M
beneït beneïda
ca-0075
CA
1,115
I'm not a programmer, never done anything with ocular recognition technology, but I just recognized something and associated myself with amazing people so that we could make something happen.
No soc programador, no he fet mai res amb la tecnologia de reconeixement ocular, però vaig reconèixer alguna cosa i em vaig associar amb gent increïble perquè poguéssim fer que alguna cosa succeís.
No soc programadora, no he fet mai res amb la tecnologia de reconeixement ocular, però vaig reconèixer alguna cosa i em vaig associar amb gent increïble perquè poguéssim fer que alguna cosa succeís.
MickEbeling
He
1M
1M
programador programadora
ca-0076
CA
1,131
That makes me feel very good as a doctor.
Això em fa sentir molt bé com a metge.
Això em fa sentir molt bé com a metgessa.
HarveyFineberg
He
1M
1M
metge metgessa
ca-0077
CA
1,131
I was fascinated by the elegance and beauty of biology.
Estava fascinat per l'elegància i la bellesa de la biologia.
Estava fascinada per l'elegància i la bellesa de la biologia.
HarveyFineberg
He
1M
1M
fascinat fascinada
ca-0078
CA
1,131
Standing before him is a gorgeous, scantily clad showgirl.
Davant seu hi ha una corista preciosa lleugera de roba.
Davant seu hi ha un corista preciós lleuger de roba.
HarveyFineberg
He
2F
2F
una un;preciosa preciós;lleugera lleuger
ca-0079
CA
1,131
I came to realize, as a physician, that I was working toward a goal which was different from the goal of evolution — not necessarily contradictory, just different.
Em vaig adonar, com a metge, que estava treballant cap a un objectiu que era diferent de l'objectiu de l'evolució — no necessàriament contradictori, sinó diferent.
Em vaig adonar, com a metgessa, que estava treballant cap a un objectiu que era diferent de l'objectiu de l'evolució — no necessàriament contradictori, sinó diferent.
HarveyFineberg
He
1M
1M
metge metgessa
ca-0080
CA
1,131
Just a week ago, the National Academy of Engineering awarded its Draper Prize to Francis Arnold and Willem Stemmer, two scientists who independently developed techniques to encourage the natural process of evolution to work faster and to lead to desirable proteins in a more efficient way — what Frances Arnold calls "directed evolution." A couple of years ago, the Lasker Prize was awarded to the scientist Shinya Yamanaka for his research in which he took an adult skin cell, a fibroblast, and by manipulating just four genes, he induced that cell to revert to a pluripotential stem cell — a cell potentially capable of becoming any cell in your body.
Fa tot just una setmana, l'Acadèmia Nacional d'Enginyeria va atorgar el seu premi Draper a Francis Arnold i Willem Stemmer, dos científics que van desenvolupar de manera independent tècniques per fomentar que el procés natural de l'evolució funcioni més ràpid i condueixi a proteïnes desitjables d'una manera més eficient — el que Frances Arnold anomena "evolució dirigida". Fa un parell d'anys, el premi Lasker es va atorgar al científic Shinya Yamanaka per la seva investigació en què va agafar una cèl·lula adulta de la pell, un fibroblast, i manipulant només quatre gens, va induir aquesta cèl·lula a tornar a una cèl·lula mare pluripotencial — una cèl·lula potencialment capaç de convertir-se en qualsevol cèl·lula del teu cos.
Fa tot just una setmana, l'Acadèmia Nacional d'Enginyeria va atorgar el seu premi Draper a Francis Arnold i Willem Stemmer, dues científiques que van desenvolupar de manera independent tècniques per fomentar que el procés natural de l'evolució funcioni més ràpid i condueixi a proteïnes desitjables d'una manera més eficient — el que Frances Arnold anomena "evolució dirigida". Fa un parell d'anys, el premi Lasker es va atorgar a la científica Shinya Yamanaka per la seva investigació en què va agafar una cèl·lula adulta de la pell, un fibroblast, i manipulant només quatre gens, va induir aquesta cèl·lula a tornar a una cèl·lula mare pluripotencial — una cèl·lula potencialment capaç de convertir-se en qualsevol cèl·lula del teu cos.
HarveyFineberg
He
2M
2M
dos dues;científics científiques;al la;científic científica
ca-0081
CA
1,131
Or, will we selectively choose different attributes that we want for some of us and not for others of us? Will we make a society that is more boring and more uniform, or more robust and more versatile?
O, triarem selectivament diferents atributs que volem per a alguns de nosaltres però no per als altres? Construirem una societat que sigui més avorrida i més uniforme, o més robusta i més versàtil?
O, triarem selectivament diferents atributs que volem per a algunes de nosaltres però no per als altres? Construirem una societat que sigui més avorrida i més uniforme, o més robusta i més versàtil?
HarveyFineberg
He
1M
1M
alguns algunes
ca-0082
CA
1,137
Now if you take this picture — I'm Italian originally, and every boy in Italy grows up with this picture on the wall of his bedroom — but the reason I'm showing you this is that something very interesting happened in Formula 1 racing over the past couple of decades.
Per si feu aquesta foto — jo originalment soc italià, i tots els nens d'Itàlia creixen amb aquesta imatge a la paret del seu dormitori — però la raó per la qual us mostro això és que va passar una cosa molt interessant a les curses de Fórmula 1 les darreres dues dècades passades.
Per si feu aquesta foto — jo originalment soc italiana, i tots els nens d'Itàlia creixen amb aquesta imatge a la paret del seu dormitori — però la raó per la qual us mostro això és que va passar una cosa molt interessant a les curses de Fórmula 1 les darreres dues dècades passades.
CarloRatti
He
2M
2M
italià italiana
ca-0083
CA
1,137
And here was myself trying not to get wet, testing the sensors that open the water.
I aquí estava jo mateix intentant no mullar-me, provant els sensors que obren l'aigua.
I aquí estava jo mateixa intentant no mullar-me, provant els sensors que obren l'aigua.
CarloRatti
He
1M
1M
mateix mateixa
ca-0084
CA
1,137
And that was, for us, was very interesting, because, as architects, as engineers, as designers, we always think about how people will use the things we design.
I això va ser, per a nosaltres, molt interessant, perquè, com a arquitectes, com a enginyers, com a dissenyadors, sempre pensem en com utilitzarà la gent les coses que dissenyem.
I això va ser, per a nosaltres, molt interessant, perquè, com a arquitectes, com a enginyeres, com a dissenyadores, sempre pensem en com utilitzarà la gent les coses que dissenyem.
CarloRatti
He
1M
1M
enginyers enginyeres;dissenyadors dissenyadores
ca-0085
CA
1,137
We've been working with Roberto Bolle, one of today's top ballet dancers — the étoile at Metropolitan in New York and La Scala in Milan — and actually captured his movement in 3D in order to use it as an input for Flyfire.
Hem estat treballant amb Roberto Bolle, un dels millors ballarins de ballet actuals — l'étoile del Metropolitan de Nova York i La Scala de Milà — i, de fet, hem capturat el seu moviment en 3D per utilitzar-lo com a entrada per a Flyfire.
Hem estat treballant amb Roberto Bolle, una de les millors ballarines de ballet actuals — l'étoile del Metropolitan de Nova York i La Scala de Milà — i, de fet, hem capturat el seu moviment en 3D per utilitzar-lo com a entrada per a Flyfire.
CarloRatti
He
2M
2M
un una;dels les;ballarins ballarines
ca-0086
CA
1,160
He was just a toddler and he wasn't very good at it, and he kept falling over.
Només era un nen petit i no era gaire bo en això, i no parava de caure.
Només era una nena petita i no era gaire bo en això, i no parava de caure.
AaronOConnell
He
2M
2M
un una;nen nena;petit petita
ca-0087
CA
1,161
But before I show you what I've got inside, I'm going to make a very public confession, and that is, I'm outfit-obsessed.
Però abans d'ensenyar-vos el que tinc dins, faré una confessió molt pública, és a dir, estic obsessionat amb el vestit.
Però abans d'ensenyar-vos el que tinc dins, faré una confessió molt pública, és a dir, estic obsessionat amb el vestit.
JessiArrington
She
1F
1F
obsessionada obsessionat
ca-0088
CA
1,161
I've spent a whole lot of my life trying to be myself and at the same time fit in.
He passat tota la meva vida intentant ser jo mateixa i alhora encaixar.
He passat tota la meva vida intentant ser jo mateix i alhora encaixar.
JessiArrington
She
1F
1F
mateixa mateix
ca-0089
CA
1,165
He asked Octavio to be his chief of staff.
Li va demanar a l'Octavio que fos el seu cap de gabinet.
Li va demanar a l'Octavio que fos la seva cap de gabinet.
PaulRomer
He
2M
2M
el la;seu seva
ca-0090
CA
1,166
I'm a historian by training, and what I study in that case is the way that people have dealt with anatomy — meaning human bodies, animal bodies — how they dealt with bodily fluids, concepts of bodies; how have they thought about bodies.
Sóc historiadora de formació, i el que estudio en aquest cas és la manera com la gent ha tractat l'anatomia —és a dir, els cossos humans, els cossos animals— com s'han tractat amb els fluids corporals, els conceptes dels cossos; com han pensat sobre els cossos.
Sóc historiador de formació, i el que estudio en aquest cas és la manera com la gent ha tractat l'anatomia —és a dir, els cossos humans, els cossos animals— com s'han tractat amb els fluids corporals, els conceptes dels cossos; com han pensat sobre els cossos.
AliceDreger
She
1F
1F
historiadora historiador
ca-0091
CA
1,166
The other hat that I've worn in my work is as an activist, as a patient advocate — or, as I sometimes say, as an impatient advocate — for people who are patients of doctors.
L'altre barret que he fet servir en el meu treball és com a activista, com a defensor del pacient — o, com dic de vegades, com a defensor impacient — de persones que són pacients de metges.
L'altre barret que he fet servir en el meu treball és com a activista, com a defensora del pacient — o, com dic de vegades, com a defensora impacient — de persones que són pacients de metges.
AliceDreger
She
1F
1F
defensora defensor;defensora defensor
ca-0092
CA
1,166
When the child is born, she looks like a girl. She is a girl, she is raised as a girl.
Quan neix el nen, sembla una nena. És una nena, s'ha criat com una nena.
Quan neix la nena, sembla una nena. És una nena, s'ha criat com una nena.
AliceDreger
She
2F
2F
el la;nen nena
ca-0093
CA
1,166
Most females like me — I believe myself to be a typical female — I don't actually know my chromosomal make-up, but I think I'm probably typical — most females like me are actually androgen-sensitive.
La majoria de les dones com jo — crec que soc una dona típica — en realitat no conec la meva composició cromosòmica, però crec que probablement soc típica — la majoria de les dones com jo són realment sensibles als andrògens.
La majoria dels dones com jo — crec que soc un dona típic — en realitat no conec la meva composició cromosòmica, però crec que probablement soc típica — la majoria dels dones com jo són realment sensibles als andrògens.
AliceDreger
She
2F
2F
les dels;una un;típica típic;típica típic;les dels
ca-0094
CA
1,166
Another example: a few years ago I got a call from a man who was 19 years old, who was born a boy, raised a boy, had a girlfriend, had sex with his girlfriend, had a life as a guy, and had just found out that he had ovaries and a uterus inside.
Un altre exemple: fa uns anys vaig rebre una trucada d'un home que tenia 19 anys, nascut noi, crescut nen, va tenir una xicota, va tenir relacions sexuals amb la seva xicota, va tenir una vida com a noi, i va acabar descobrint que tenia ovaris i un úter a dins.
Un altre exemple: fa uns anys vaig rebre una trucada d'un home que tenia 19 anys, nascuda noi, crescuda nen, va tenir una xicota, va tenir relacions sexuals amb la seva xicota, va tenir una vida com a noi, i va acabar descobrint que tenia ovaris i un úter a dins.
AliceDreger
She
2M
2M
nascut nascuda;crescut crescuda
ca-0095
CA
1,166
Where I ran into the most heat from this most recently was last year when South African runner, Caster Semenya, had her sex called into question at the International Games in Berlin.
Em vaig trobar amb la polèmica més gran sobre això l'any passat quan es va qüestionar el sexe de la corredora sud-africana Caster Semenya als Jocs Internacionals de Berlín.
Em vaig trobar amb la polèmica més gran sobre això l'any passat quan es va qüestionar el sexe del corredor sud-africà Caster Semenya als Jocs Internacionals de Berlín.
AliceDreger
She
2F
2F
corredora corredor;sud-africana sud-africà
ca-0096
CA
1,166
I'm a political progressive, I defend people with unusual bodies, but I have to admit to you that it makes me nervous.
Soc una política progressista, defenso gent amb cossos poc habituals, però t'he de reconèixer que em posa nerviosa.
Sóc un polític progressista, defenso gent amb cossos poc habituals, però t'he de reconèixer que em posa nerviós.
AliceDreger
She
1F
1F
una un;polític política;nerviosa nerviós
ca-0097
CA
1,166
It makes me tense from the point of view of thinking about democracy.
Em posa tensa des del punt de vista de pensar en democràcia.
Em posa tens des del punt de vista de pensar en democràcia.
AliceDreger
She
1F
1F
tensa tens
ca-0098
CA
1,166
So in order to tell you about that tension, I have to first admit to you a huge fan of the Founding Fathers.
Per tant, per parlar-vos d'aquesta tensió, primer us he de reconèixer una gran admiradora dels Pares Fundadors.
Per tant, per parlar-vos d'aquesta tensió, primer us he de reconèixer un gran admirador dels Pares Fundadors.
AliceDreger
She
1F
1F
una un;admiradora admirador
ca-0099
CA
1,166
And it's really clear, if you look at the history of the Founding Fathers, a lot of them were very interested in science, and they were interested in the concept of a naturalistic world.
I és ben clar, si mires la història dels Pares Fundadors, molts d'ells estaven molt interessats per la ciència, i els interessava el concepte d'un món naturalista.
I és ben clar, si mires la història dels Pares Fundadors, moltes d'elles estaven molt interessades per la ciència, i les interessava el concepte d'un món naturalista.
AliceDreger
She
2M
2M
molts moltes;ells elles;interessats interessades;els les
ca-0100
CA
1,166
If we look at one of the Founding Fathers of modern democracy, Dr. Martin Luther King, he offers us something of a solution in his "I have a dream" speech.
Si ens fixem en un dels pares fundadors de la democràcia moderna, el doctor Martin Luther King, ens ofereix una mica de solució en el seu discurs "Tinc un somni".
Si ens fixem en un de les pares fundadores de la democràcia moderna, el doctor Martin Luther King, ens ofereix una mica de solució en el seu discurs "Tinc un somni".
AliceDreger
She
2M
2M
dels les;fundadors fundadores

Dataset Card for MuST-SHE_en-ca

Dataset Summary

MuST-SHE_en-ca is an English-Catalan evaluation dataset of 1.046 examples, created to support evaluation of Catalan NLP tasks, specifically Gender Bias evaluation in Machine Translation. This dataset is derived from MuST-SHE English-Spanish, by translating the Spanish portion into Catalan.

For more information about the original MuST-SHE dataset: https://mt.fbk.eu/must-she/

Supported Tasks and Leaderboards

The dataset has been designed for the evaluation of gender bias in Machine Translation from English to Catalan. As this is a corpus based on natural language it allows for different insights to popular template based gender bias evaluation sets.

Languages

The languages included in the dataset are English (EN) and Catalan (CA).

Dataset Structure

Data Instances

The dataset is composed of a single tsv file containing 1.046 rows.

 • MuST-SHE_en-ca.tsv

The dataset follows the structure of the original MuST-SHE dataset. The majority of the data fields have not been altered in any way. The only data fields which have been changed are those relating to the translation from Spanish to Catalan, namely:

 • LANG (es -> ca)
 • REF (es -> ca)
 • WRONG-REF (es -> ca)
 • GENDERTERMS (es -> ca)

The original dataset contains the data field CATEGORY, dividing the segments into four categories based on the presence or absense of gender information. However, as the original dataset is designed for the evaluation of Speech Data, the segments in which gender information is present in the audio can be considered to contain no gender information in the context of text-based Machine Translation. We therefore added the extra column "TEXT-CATEGORY", specifically meant for textual Machine Translation tasks. In "TEXT-CATEGORY", instances are classified in two distinct categories:

 • sentences in which the text contains sufficient information to disambiguate gender.
 • sentences in which the text does not contain sufficient information to disambiguate gender.

Data fields

The data fields follow the structure of the original MuST-SHE dataset.

 • ID (segment identifier)
 • LANG (language)
 • TALK (TED Talk identifier)
 • SRC (source sentence)
 • REF (correct gender translation)
 • WRONG-REF (incorrect gender translation)
 • SPEAKER (Speaker name)
 • GENDER (Speaker gender)
 • CATEGORY (gender information status)
 • TEXT-CATEGORY (gender information status for text only tasks)
 • GENDERTERMS (gender terms extracted from REF and WRONG-REF sentences)

More information about the creation of the original English-Spanish MuST-SHE can be found in the MuST-SHE data statement.

Data Splits

The dataset contains a single split for evaluation.

Curation Rationale

This dataset is aimed at evaluating Gender Bias in Machine Translation from English to Catalan, in order to promote fairer MT outputs when translating from a gender-neutral language, such as English, into a grammatically gendered language, such as Catalan.

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

The original MuST-SHE dataset is a subset of the TED-based MuST-C corpus. MuST-SHE_en-ca was created by automatically translating the Spanish components of the English-Spanish MuST-SHE using the PlanTL Project's Spanish-Catalan machine translation model. Gender terms were extracted automatically and both the gender terms and the automatically translated sentences were then extensively reviewed by a native Catalan speaker to ensure accuracy.

Who are the source data producers?

Machine Translation group at Fondazione Bruno Kessler

Annotations

Annotation process

For each segment, we added an extra column "TEXT-CATEGORY", specifically meant for textual Machine Translation tasks. In "TEXT-CATEGORY", segments are classified in two distinct categories:

 • sentences in which the text contains sufficient information to disambiguate gender.
 • sentences in which the text does not contain sufficient information to disambiguate gender.

All translations from Spanish were automatically generated using the PlanTL es->ca model and manually revised by a native Catalan speaker.

 • Information about the original annotation process of MuST-SHE can be found in the MuST-SHE dataset card.

Who are the annotators?

The annotation was done internally by BSC LangTech collaborators.

Personal and Sensitive Information

No anonymisation process was performed.

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

The specific purpose of this dataset is to help evaluating the Gender Bias of Machines Translation engines when translating from a gender-neutral language, such as English, into a grammatically gendered language, such as Catalan. Such evaluation may contribute to promote fairer MT outputs in Catalan when translating from English. At a broad level, by providing this resource, we intend to promote the use of Catalan across NLP tasks, thereby improving the accessibility and visibility of the Catalan language.

Discussion of Biases

This dataset has been specifically designed to assess Gender Bias in Machine Translation. Inherent biases of other types (such as racial, ethnic, socio-economic bias, etc.) may be present in the data. No specific mitigation strategies for these other types of bias have been applied to this dataset.

Other Known Limitations

The dataset contains data of a general domain. Applications of this dataset in more specific domains such as biomedical, legal etc. would be of limited use.

Additional Information

Dataset Curators

Language Technologies Unit at the Barcelona Supercomputing Center (langtech@bsc.es).

This work has been promoted and financed by the Generalitat de Catalunya through the Aina project.

Licensing Information

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0.

Citation Information

@inproceedings{bentivogli-etal-2020-gender,
  title = "Gender in Danger? Evaluating Speech Translation Technology on the {M}u{ST}-{SHE} Corpus",
  author = "Bentivogli, Luisa and
   Savoldi, Beatrice and
   Negri, Matteo and
   Di Gangi, Mattia A. and
   Cattoni, Roldano and
   Turchi, Marco",
  editor = "Jurafsky, Dan and
   Chai, Joyce and
   Schluter, Natalie and
   Tetreault, Joel",
  booktitle = "Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics",
  month = jul,
  year = "2020",
  address = "Online",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/2020.acl-main.619",
  doi = "10.18653/v1/2020.acl-main.619",
  pages = "6923--6933",
  abstract = "Translating from languages without productive grammatical gender like English into gender-marked languages is a well-known difficulty for machines. This difficulty is also due to the fact that the training data on which models are built typically reflect the asymmetries of natural languages, gender bias included. Exclusively fed with textual data, machine translation is intrinsically constrained by the fact that the input sentence does not always contain clues about the gender identity of the referred human entities. But what happens with speech translation, where the input is an audio signal? Can audio provide additional information to reduce gender bias? We present the first thorough investigation of gender bias in speech translation, contributing with: i) the release of a benchmark useful for future studies, and ii) the comparison of different technologies (cascade and end-to-end) on two language directions (English-Italian/French).",
}
@article{article,
author = {Cattoni, Roldano and Di Gangi, Mattia and Bentivogli, Luisa and Negri, Matteo and Turchi, Marco},
year = {2021},
month = {03},
pages = {101155},
title = {MuST-C: A multilingual corpus for end-to-end speech translation},
volume = {66},
journal = {Computer Speech & Language},
doi = {10.1016/j.csl.2020.101155}
}

Contributions

[N/A]

Downloads last month
0
Edit dataset card

Collection including projecte-aina/MuST-SHE_en-ca