translation
translation
{ "bg": "Състав на Парламента: вж. протоколи", "cs": "Složení Parlamentu: viz zápis" }
{ "bg": "Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите", "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Състав на Парламента: вж. протоколи", "cs": "Složení Parlamentu: viz zápis" }
{ "bg": "Проверка на пълномощията: вж. протоколи", "cs": "Ověřování pověřovacích listin: viz zápis" }
{ "bg": "Внасяне на документи: вж. протоколи", "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis" }
{ "bg": "Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола", "cs": "Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis" }
{ "bg": "Петиции: вж. протоколи", "cs": "Petice: viz zápis" }
{ "bg": "Предаване на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи", "cs": "Texty smluv dodané Radou: viz zápis" }
{ "bg": "Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола", "cs": "Následný postup na základě usnesení Parlamentu: viz zápis" }
{ "bg": "Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи", "cs": "Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Закриване на заседанието", "cs": "Ukončení zasedání" }
{ "bg": "(Se levanta la sesión a las 19.45 horas)", "cs": "(Se levanta la sesión a las 19.45 horas)" }
{ "bg": "Избор на заместник-председатели на Европейския парламент (срок за депозиране на кандидатури): вж. протокола", "cs": "Volba místopředsedů Evropského parlamentu (lhůta pro předložení nominací): viz zápis" }
{ "bg": "(Die Sitzung wird um 12.40 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wiederaufgenommen).", "cs": "(Die Sitzung wird um 12.40 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wiederaufgenommen)." }
{ "bg": "Избор на квестори на Европейския парламент (срок за депозиране на кандидатури): вж. протокола", "cs": "Volba kvestorů Evropského parlamentu (lhůta pro předložení nominací): viz zápis" }
{ "bg": "(Die Sitzung wird um 15.25 Uhr unterbrochen und um 18.00 Uhr wiederaufgenommen).", "cs": "(Die Sitzung wird um 15.25 Uhr unterbrochen und um 18.00 Uhr wiederaufgenommen)." }
{ "bg": "Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи", "cs": "Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Закриване на заседанието", "cs": "Ukončení zasedání" }
{ "bg": "(Die Sitzung wird um 18.15 Uhr geschlossen.)", "cs": "(Die Sitzung wird um 18.15 Uhr geschlossen.)" }
{ "bg": "Откриване на заседанието", "cs": "Zahájení zasedání" }
{ "bg": "(Die Sitzung wird um 9.35 Uhr eröffnet.)", "cs": "(Die Sitzung wird um 9.35 Uhr eröffnet.)" }
{ "bg": "Внасяне на документи: вж. протоколи", "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis" }
{ "bg": "Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите", "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Състав на Парламента: вж. протоколи", "cs": "Složení Parlamentu: viz zápis" }
{ "bg": "Състав на комисиите (срок за внасяне на предложения за изменения): вж. протокола", "cs": "Složení výborů (lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů): viz zápis" }
{ "bg": "(La seduta, sospesa alle 19.00, è ripresa alle 21.00)", "cs": "(La seduta, sospesa alle 19.00, è ripresa alle 21.00)" }
{ "bg": "Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи", "cs": "Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Закриване на заседанието", "cs": "Ukončení zasedání" }
{ "bg": "(Die Sitzung wird um 23.25 Uhr geschlossen.)", "cs": "(Die Sitzung wird um 23.25 Uhr geschlossen.)" }
{ "bg": "Внасяне на документи: вж. протоколи", "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis" }
{ "bg": "Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите", "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания \"Equitable Life\" (удължаване на мандата): вж. протокола", "cs": "Vyšetřovací výbor k úpadku společnosti Equitable Life Assurance Society (prodloužení mandátu): viz zápis" }
{ "bg": "Съобщение на председателството: вж. протокола", "cs": "Sdělení předsednictva: viz zápis" }
{ "bg": "1.", "cs": "1." }
{ "bg": "Състав на комисиите (вот)", "cs": "Složení výborů (hlasování)" }
{ "bg": "2.", "cs": "2." }
{ "bg": "Препоръка José Ribeiro e Castro (", "cs": "Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi státy AKT na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (hlasování)" }
{ "bg": "4.", "cs": "4." }
{ "bg": "Сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове по железопътната система на Общността (вот)", "cs": "Osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky (hlasování)" }
{ "bg": "6.", "cs": "6." }
{ "bg": "Приложимо право за извъндоговорните задължения (\"Рим II\") (вот)", "cs": "Právo rozhodné pro mimosmluvní závazkové vztahy (\"Řím II\") (hlasování)" }
{ "bg": "8.", "cs": "8." }
{ "bg": "Седми и Осми годишни доклади на Съвета относно износа на оръжие (вот)", "cs": "Sedmá a osmá výroční zpráva o vývozu zbraní (hlasování)" }
{ "bg": "Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи", "cs": "Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis" }
{ "bg": "Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи", "cs": "Členství ve výborech a delegacích: viz zápis" }
{ "bg": "Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола", "cs": "Žádost o zbavení parlamentní imunity: viz zápis" }
{ "bg": "Решения относно някои документи: вж. протоколи", "cs": "Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis" }
{ "bg": "Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от правилника): вж. протоколи", "cs": "Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu): viz zápis" }
{ "bg": "Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи", "cs": "Předání přijatých textů během schůze: viz zápis" }
{ "bg": "График на следващите заседания: вж. протоколи", "cs": "Termíny příštích zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Прекъсване на сесията", "cs": "Přerušení zasedání" }
{ "bg": "Dichiaro interrotta la sessione del Parlamento europeo.", "cs": "Dichiaro interrotta la sessione del Parlamento europeo." }
{ "bg": "(La seduta è tolta alle 13.00)", "cs": "(La seduta è tolta alle 13.00)" }
{ "bg": "Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите", "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Състав на Парламента: вж. протоколи", "cs": "Složení Parlamentu: viz zápis" }
{ "bg": "Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протокола", "cs": "Žádost o ochranu parlamentní imunity: viz zápis" }
{ "bg": "Назначения в комисиите (предложения на Председателския съвет): вж. протокола", "cs": "Členství v parlamentních výborech (návrh Konference předsedů): viz zápis" }
{ "bg": "Внасяне на документи: вж. протоколи", "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis" }
{ "bg": "Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи", "cs": "Texty smluv dodané Radou: viz zápis" }
{ "bg": "Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола", "cs": "Následný postup na základě usnesení Parlamentu: viz zápis" }
{ "bg": "Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола", "cs": "Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis" }
{ "bg": "Писмени декларации (член 116 от правилника): вж. протоколи", "cs": "Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu): viz zápis" }
{ "bg": "Дневен ред: вж. протоколи", "cs": "Pořad jednání: viz zápis" }
{ "bg": "1.", "cs": "1." }
{ "bg": "Кандидатури в парламентарните комисии (вот): вж. протокола", "cs": "Návrhy na členství v parlamentních výborech (hlasování): viz zápis" }
{ "bg": "Време за гласуване", "cs": "Hlasování" }
{ "bg": "Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи", "cs": "Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Закриване на заседанието", "cs": "Ukončení zasedání" }
{ "bg": "(La seduta è tolta alle 24.00)", "cs": "(La seduta è tolta alle 24.00)" }
{ "bg": "Откриване на заседанието", "cs": "Zahájení zasedání" }
{ "bg": "(The sitting was opened at 09.05)", "cs": "(The sitting was opened at 09.05)" }
{ "bg": "Внасяне на документи: вж. протоколи", "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis" }
{ "bg": "Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите", "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "1.", "cs": "1." }
{ "bg": "Предпазване на пътниците от разместване на багажи (вот)", "cs": "Ochrana cestujících před nezajištěnými zavazadly (hlasování)" }
{ "bg": "2.", "cs": "2." }
{ "bg": "Одобрението на моторни превозни средства по отношение на предното зрително поле на водача на моторното превозно средство (вот)", "cs": "Schvalování motorových vozidel z hlediska pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu (hlasování)" }
{ "bg": "3.", "cs": "3." }
{ "bg": "Споразумение за научно и технологично сътрудничество между EО и Корея (вот)", "cs": "Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a Korejskou republikou (hlasování)" }
{ "bg": "4.", "cs": "4." }
{ "bg": "Включването на устойчивостта в политиките на сътрудничество за развитието (вот)", "cs": "Začlenění udržitelnosti do politik rozvojové spolupráce (hlasování)" }
{ "bg": "5.", "cs": "5." }
{ "bg": "Проект за изменящ бюджет № 1/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г. (вот)", "cs": "Návrh opravného rozpočtu č. 1/2007 (hlasování)" }
{ "bg": "7.", "cs": "7." }
{ "bg": "Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Габон (вот)", "cs": "Dohoda mezi Evropským společenstvím a Gabonskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (hlasování)" }
{ "bg": "10.", "cs": "10." }
{ "bg": "Давностни срокове при трансгранични спорове, свързани с телесни повреди и злополуки с летален изход (вот)", "cs": "Promlčecí doba v případě újmy na zdraví a smrtelného úrazu v přeshraničních sporných věcech (hlasování)" }
{ "bg": "12.", "cs": "12." }
{ "bg": "Отношенията между ЕС и тихоокеанските острови - Стратегия за засилено партньорство (вот)", "cs": "Vztahy EU s tichomořskými ostrovy - strategie pro posílení partnerství (hlasování)" }
{ "bg": "13.", "cs": "13." }
{ "bg": "Препоръките към Комисията за устав на Европейското частно дружество (вот)", "cs": "Statut evropské soukromé společnosti (hlasování)" }
{ "bg": "Damit ist die Abstimmungsstunde beendet.", "cs": "Damit ist die Abstimmungsstunde beendet." }
{ "bg": "Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи", "cs": "Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis" }
{ "bg": "Поръчение, възложено на член на Парламента: вж. протокола", "cs": "Pověření poslance: viz zápis" }
{ "bg": "Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи", "cs": "Členství ve výborech a delegacích: viz zápis" }
{ "bg": "Решения относно някои документи: вж. протоколи", "cs": "Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis" }
{ "bg": "Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи", "cs": "Předání přijatých textů během schůze: viz zápis" }
{ "bg": "График на следващите заседания: вж. протоколи", "cs": "Termíny příštích zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите", "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Внасяне на документи: вж. протоколи", "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis" }

Dataset Card for europarl-bilingual

Dataset Summary

A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.

To load a language pair which isn't part of the config, all you need to do is specify the language code as pairs. You can find the valid pairs in Homepage section of Dataset Description: https://opus.nlpl.eu/Europarl.php E.g.

dataset = load_dataset("europarl_bilingual", lang1="fi", lang2="fr")

Supported Tasks and Leaderboards

Tasks: Machine Translation, Cross Lingual Word Embeddings (CWLE) Alignment

Languages

 • 21 languages, 211 bitexts
 • total number of files: 207,775
 • total number of tokens: 759.05M
 • total number of sentence fragments: 30.32M

Every pair of the following languages is available:

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • en
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Dataset Structure

Data Instances

Here is an example from the en-fr pair:

{
 'translation': {
  'en': 'Resumption of the session',
  'fr': 'Reprise de la session'
 }
}

Data Fields

 • translation: a dictionary containing two strings paired with a key indicating the corresponding language.

Data Splits

 • train: only train split is provided. Authors did not provide a separation of examples in train, dev and test.

Dataset Creation

Curation Rationale

[Needs More Information]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[Needs More Information]

Who are the source language producers?

[Needs More Information]

Annotations

Annotation process

[Needs More Information]

Who are the annotators?

[Needs More Information]

Personal and Sensitive Information

[Needs More Information]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[Needs More Information]

Discussion of Biases

[Needs More Information]

Other Known Limitations

[Needs More Information]

Additional Information

Dataset Curators

[Needs More Information]

Licensing Information

The data set comes with the same license as the original sources. Please, check the information about the source that is given on http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

Citation Information

@InProceedings{TIEDEMANN12.463,
 author = {J�rg Tiedemann},
 title = {Parallel Data, Tools and Interfaces in OPUS},
 booktitle = {Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12)},
 year = {2012},
 month = {may},
 date = {23-25},
 address = {Istanbul, Turkey},
 editor = {Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Mehmet Ugur Dogan and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Jan Odijk and Stelios Piperidis},
 publisher = {European Language Resources Association (ELRA)},
 isbn = {978-2-9517408-7-7},
 language = {english}
 }

Contributions

Thanks to @lucadiliello for adding this dataset.

Downloads last month
1,895
Edit dataset card

Models trained or fine-tuned on europarl_bilingual