translation
translation
{ "bg": "Състав на Парламента: вж. протоколи", "cs": "Složení Parlamentu: viz zápis" }
{ "bg": "Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите", "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Състав на Парламента: вж. протоколи", "cs": "Složení Parlamentu: viz zápis" }
{ "bg": "Проверка на пълномощията: вж. протоколи", "cs": "Ověřování pověřovacích listin: viz zápis" }
{ "bg": "Внасяне на документи: вж. протоколи", "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis" }
{ "bg": "Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола", "cs": "Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis" }
{ "bg": "Петиции: вж. протоколи", "cs": "Petice: viz zápis" }
{ "bg": "Предаване на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи", "cs": "Texty smluv dodané Radou: viz zápis" }
{ "bg": "Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола", "cs": "Následný postup na základě usnesení Parlamentu: viz zápis" }
{ "bg": "Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи", "cs": "Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Закриване на заседанието", "cs": "Ukončení zasedání" }
{ "bg": "(Se levanta la sesión a las 19.45 horas)", "cs": "(Se levanta la sesión a las 19.45 horas)" }
{ "bg": "Избор на заместник-председатели на Европейския парламент (срок за депозиране на кандидатури): вж. протокола", "cs": "Volba místopředsedů Evropského parlamentu (lhůta pro předložení nominací): viz zápis" }
{ "bg": "(Die Sitzung wird um 12.40 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wiederaufgenommen).", "cs": "(Die Sitzung wird um 12.40 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wiederaufgenommen)." }
{ "bg": "Избор на квестори на Европейския парламент (срок за депозиране на кандидатури): вж. протокола", "cs": "Volba kvestorů Evropského parlamentu (lhůta pro předložení nominací): viz zápis" }
{ "bg": "(Die Sitzung wird um 15.25 Uhr unterbrochen und um 18.00 Uhr wiederaufgenommen).", "cs": "(Die Sitzung wird um 15.25 Uhr unterbrochen und um 18.00 Uhr wiederaufgenommen)." }
{ "bg": "Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи", "cs": "Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Закриване на заседанието", "cs": "Ukončení zasedání" }
{ "bg": "(Die Sitzung wird um 18.15 Uhr geschlossen.)", "cs": "(Die Sitzung wird um 18.15 Uhr geschlossen.)" }
{ "bg": "Откриване на заседанието", "cs": "Zahájení zasedání" }
{ "bg": "(Die Sitzung wird um 9.35 Uhr eröffnet.)", "cs": "(Die Sitzung wird um 9.35 Uhr eröffnet.)" }
{ "bg": "Внасяне на документи: вж. протоколи", "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis" }
{ "bg": "Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите", "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Състав на Парламента: вж. протоколи", "cs": "Složení Parlamentu: viz zápis" }
{ "bg": "Състав на комисиите (срок за внасяне на предложения за изменения): вж. протокола", "cs": "Složení výborů (lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů): viz zápis" }
{ "bg": "(La seduta, sospesa alle 19.00, è ripresa alle 21.00)", "cs": "(La seduta, sospesa alle 19.00, è ripresa alle 21.00)" }
{ "bg": "Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи", "cs": "Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Закриване на заседанието", "cs": "Ukončení zasedání" }
{ "bg": "(Die Sitzung wird um 23.25 Uhr geschlossen.)", "cs": "(Die Sitzung wird um 23.25 Uhr geschlossen.)" }
{ "bg": "Внасяне на документи: вж. протоколи", "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis" }
{ "bg": "Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите", "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания \"Equitable Life\" (удължаване на мандата): вж. протокола", "cs": "Vyšetřovací výbor k úpadku společnosti Equitable Life Assurance Society (prodloužení mandátu): viz zápis" }
{ "bg": "Съобщение на председателството: вж. протокола", "cs": "Sdělení předsednictva: viz zápis" }
{ "bg": "1.", "cs": "1." }
{ "bg": "Състав на комисиите (вот)", "cs": "Složení výborů (hlasování)" }
{ "bg": "2.", "cs": "2." }
{ "bg": "Препоръка José Ribeiro e Castro (", "cs": "Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi státy AKT na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (hlasování)" }
{ "bg": "4.", "cs": "4." }
{ "bg": "Сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове по железопътната система на Общността (вот)", "cs": "Osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky (hlasování)" }
{ "bg": "6.", "cs": "6." }
{ "bg": "Приложимо право за извъндоговорните задължения (\"Рим II\") (вот)", "cs": "Právo rozhodné pro mimosmluvní závazkové vztahy (\"Řím II\") (hlasování)" }
{ "bg": "8.", "cs": "8." }
{ "bg": "Седми и Осми годишни доклади на Съвета относно износа на оръжие (вот)", "cs": "Sedmá a osmá výroční zpráva o vývozu zbraní (hlasování)" }
{ "bg": "Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи", "cs": "Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis" }
{ "bg": "Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи", "cs": "Členství ve výborech a delegacích: viz zápis" }
{ "bg": "Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола", "cs": "Žádost o zbavení parlamentní imunity: viz zápis" }
{ "bg": "Решения относно някои документи: вж. протоколи", "cs": "Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis" }
{ "bg": "Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от правилника): вж. протоколи", "cs": "Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu): viz zápis" }
{ "bg": "Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи", "cs": "Předání přijatých textů během schůze: viz zápis" }
{ "bg": "График на следващите заседания: вж. протоколи", "cs": "Termíny příštích zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Прекъсване на сесията", "cs": "Přerušení zasedání" }
{ "bg": "Dichiaro interrotta la sessione del Parlamento europeo.", "cs": "Dichiaro interrotta la sessione del Parlamento europeo." }
{ "bg": "(La seduta è tolta alle 13.00)", "cs": "(La seduta è tolta alle 13.00)" }
{ "bg": "Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите", "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Състав на Парламента: вж. протоколи", "cs": "Složení Parlamentu: viz zápis" }
{ "bg": "Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протокола", "cs": "Žádost o ochranu parlamentní imunity: viz zápis" }
{ "bg": "Назначения в комисиите (предложения на Председателския съвет): вж. протокола", "cs": "Členství v parlamentních výborech (návrh Konference předsedů): viz zápis" }
{ "bg": "Внасяне на документи: вж. протоколи", "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis" }
{ "bg": "Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи", "cs": "Texty smluv dodané Radou: viz zápis" }
{ "bg": "Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола", "cs": "Následný postup na základě usnesení Parlamentu: viz zápis" }
{ "bg": "Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола", "cs": "Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis" }
{ "bg": "Писмени декларации (член 116 от правилника): вж. протоколи", "cs": "Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu): viz zápis" }
{ "bg": "Дневен ред: вж. протоколи", "cs": "Pořad jednání: viz zápis" }
{ "bg": "1.", "cs": "1." }
{ "bg": "Кандидатури в парламентарните комисии (вот): вж. протокола", "cs": "Návrhy na členství v parlamentních výborech (hlasování): viz zápis" }
{ "bg": "Време за гласуване", "cs": "Hlasování" }
{ "bg": "Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи", "cs": "Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Закриване на заседанието", "cs": "Ukončení zasedání" }
{ "bg": "(La seduta è tolta alle 24.00)", "cs": "(La seduta è tolta alle 24.00)" }
{ "bg": "Откриване на заседанието", "cs": "Zahájení zasedání" }
{ "bg": "(The sitting was opened at 09.05)", "cs": "(The sitting was opened at 09.05)" }
{ "bg": "Внасяне на документи: вж. протоколи", "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis" }
{ "bg": "Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите", "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "1.", "cs": "1." }
{ "bg": "Предпазване на пътниците от разместване на багажи (вот)", "cs": "Ochrana cestujících před nezajištěnými zavazadly (hlasování)" }
{ "bg": "2.", "cs": "2." }
{ "bg": "Одобрението на моторни превозни средства по отношение на предното зрително поле на водача на моторното превозно средство (вот)", "cs": "Schvalování motorových vozidel z hlediska pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu (hlasování)" }
{ "bg": "3.", "cs": "3." }
{ "bg": "Споразумение за научно и технологично сътрудничество между EО и Корея (вот)", "cs": "Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a Korejskou republikou (hlasování)" }
{ "bg": "4.", "cs": "4." }
{ "bg": "Включването на устойчивостта в политиките на сътрудничество за развитието (вот)", "cs": "Začlenění udržitelnosti do politik rozvojové spolupráce (hlasování)" }
{ "bg": "5.", "cs": "5." }
{ "bg": "Проект за изменящ бюджет № 1/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г. (вот)", "cs": "Návrh opravného rozpočtu č. 1/2007 (hlasování)" }
{ "bg": "7.", "cs": "7." }
{ "bg": "Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Габон (вот)", "cs": "Dohoda mezi Evropským společenstvím a Gabonskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (hlasování)" }
{ "bg": "10.", "cs": "10." }
{ "bg": "Давностни срокове при трансгранични спорове, свързани с телесни повреди и злополуки с летален изход (вот)", "cs": "Promlčecí doba v případě újmy na zdraví a smrtelného úrazu v přeshraničních sporných věcech (hlasování)" }
{ "bg": "12.", "cs": "12." }
{ "bg": "Отношенията между ЕС и тихоокеанските острови - Стратегия за засилено партньорство (вот)", "cs": "Vztahy EU s tichomořskými ostrovy - strategie pro posílení partnerství (hlasování)" }
{ "bg": "13.", "cs": "13." }
{ "bg": "Препоръките към Комисията за устав на Европейското частно дружество (вот)", "cs": "Statut evropské soukromé společnosti (hlasování)" }
{ "bg": "Damit ist die Abstimmungsstunde beendet.", "cs": "Damit ist die Abstimmungsstunde beendet." }
{ "bg": "Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи", "cs": "Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis" }
{ "bg": "Поръчение, възложено на член на Парламента: вж. протокола", "cs": "Pověření poslance: viz zápis" }
{ "bg": "Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи", "cs": "Členství ve výborech a delegacích: viz zápis" }
{ "bg": "Решения относно някои документи: вж. протоколи", "cs": "Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis" }
{ "bg": "Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи", "cs": "Předání přijatých textů během schůze: viz zápis" }
{ "bg": "График на следващите заседания: вж. протоколи", "cs": "Termíny příštích zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите", "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Внасяне на документи: вж. протоколи", "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis" }