translation
translation
{ "bg": "16.", "cs": "16." }
{ "bg": "Избори за Европейски парламент през 2014 г. (гласуване)", "cs": "Vnější dimenze společné rybářské politiky (hlasování)" }
{ "bg": "2.", "cs": "2." }
{ "bg": "Положението в Бирма, и по-специално продължаващото насилие в щата Rakhine (", "cs": "Situace v Barmě, zejména pokračující násilí v Arakanském státě (" }
{ "bg": "4.", "cs": "4." }
{ "bg": "Поправки на вот и намерения за гласуване", "cs": "Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis" }
{ "bg": "5.", "cs": "5." }
{ "bg": "Решения относно някои документи: вж. протоколи", "cs": "Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis" }
{ "bg": "Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността): вж. протокола", "cs": "Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu): viz zápis" }
{ "bg": "Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи", "cs": "Předání přijatých textů během zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "График на следващите заседания: вж. протокола", "cs": "Termíny příštích zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите", "cs": "Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Тълкуване на Правилника за дейността: вж. протокола", "cs": "Výklad jednacího řádu: viz zápis" }
{ "bg": "Състав на Парламента: вж. протоколи", "cs": "Složení Parlamentu: viz zápis" }
{ "bg": "Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола", "cs": "Žádost o zbavení poslanecké imunity: viz zápis" }
{ "bg": "Състав на комисиите: вж. протоколи", "cs": "Členství ve výborech: viz zápis" }
{ "bg": "Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура: вж. протокола", "cs": "Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem: viz zápis" }
{ "bg": "Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи", "cs": "Další kroky na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis" }
{ "bg": "Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола", "cs": "Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou a písemná prohlášení (předložení): viz zápis" }
{ "bg": "Трансфер на бюджетни средства", "cs": "Převod prostředků: viz zápis" }
{ "bg": "Петиции: вж. протоколи", "cs": "Petice: viz zápis" }
{ "bg": "Последващи действия след искане за защита на имунитет: вж. протокола", "cs": "Následný postup na základě žádosti o ochranu imunity: viz zápis" }
{ "bg": "Внасяне на документи: вж. протоколи", "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis" }
{ "bg": "Ред за работата на Парламента: вж. протоколи", "cs": "Plán práce: viz zápis" }
{ "bg": "Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи", "cs": "Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Закриване на заседанието", "cs": "Ukončení zasedání" }
{ "bg": "Състав на комисиите и делегациите", "cs": "Členství ve výborech a delegacích" }
{ "bg": "Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи", "cs": "Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis" }
{ "bg": "1.", "cs": "1." }
{ "bg": "Предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република (", "cs": "Makrofinanční pomoc Kyrgyzské republice (" }
{ "bg": "2.", "cs": "2." }
{ "bg": "Програма за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (", "cs": "Program na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (" }
{ "bg": "3.", "cs": "3." }
{ "bg": "Доизграждане на цифровия единен пазар (", "cs": "Dotvoření jednotného digitálního trhu (" }
{ "bg": "4.", "cs": "4." }
{ "bg": "Финансиране на търговската и инвестиционната дейност на МСП (", "cs": "Financování obchodu a investic malých a středních podniků (" }
{ "bg": "5.", "cs": "5." }
{ "bg": "Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС (", "cs": "Strategie digitální svobody v zahraniční politice EU (" }
{ "bg": "6.", "cs": "6." }
{ "bg": "Преходни разпоредби за двустранните договори за инвестиции, сключени между държавите членки и трети държави (", "cs": "Přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi (" }
{ "bg": "8.", "cs": "8." }
{ "bg": "Европейска агенция за морска безопасност (", "cs": "Evropská agentura pro námořní bezpečnost (" }
{ "bg": "9.", "cs": "9." }
{ "bg": "Засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита (", "cs": "Vytvoření jednotné patentové ochrany (" }
{ "bg": "12.", "cs": "12." }
{ "bg": "Прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка (", "cs": "Provádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi EU a Střední Amerikou (" }
{ "bg": "13.", "cs": "13." }
{ "bg": "Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Централна Америка (", "cs": "Dohoda zakládající přidružení mezi EU a Střední Amerikou (" }
{ "bg": "14.", "cs": "14." }
{ "bg": "Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Централна Америка *** (гласуване)", "cs": "Dohoda zakládající přidružení mezi EU a Střední Amerikou *** (hlasování)" }
{ "bg": "15.", "cs": "15." }
{ "bg": "Прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу (", "cs": "Provádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru (" }
{ "bg": "17.", "cs": "17." }
{ "bg": "Превенция на заболяванията, свързани с възрастта, при жените (", "cs": "Prevence nemocí žen spojených s věkem (" }
{ "bg": "Одобряване на протокола от предишното заседание", "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání" }
{ "bg": "Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи", "cs": "Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Закриване на заседанието", "cs": "Ukončení zasedání" }