translation
translation
{ "bg": "Решения относно някои документи: вж. протоколи", "cs": "Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis" }
{ "bg": "Състав на Парламента: вж. протоколи", "cs": "Složení Parlamentu: viz zápis" }
{ "bg": "Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи", "cs": "Členství ve výborech a delegacích: viz zápis" }
{ "bg": "Писмени декларации (член 116 от правилника): вж. протоколи", "cs": "Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu): viz zápis" }
{ "bg": "Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи", "cs": "Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis" }
{ "bg": "Петиции: вж. протоколи", "cs": "Petice: viz zápis" }
{ "bg": "Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола", "cs": "Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis" }
{ "bg": "Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи", "cs": "Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Закриване на заседанието", "cs": "Ukončení zasedání" }
{ "bg": "(Posiedzenie zostało zamknięte o godz.", "cs": "(Posiedzenie zostało zamknięte o godz." }
{ "bg": "22.05)", "cs": "22.05)" }
{ "bg": "Откриване на заседанието", "cs": "Zahájení zasedání" }
{ "bg": "(Die Sitzung wird um 10.05 Uhr eröffnet.)", "cs": "(Die Sitzung wird um 10.05 Uhr eröffnet.)" }
{ "bg": "Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи", "cs": "Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis" }
{ "bg": "1.", "cs": "1." }
{ "bg": "Класификация на необработен дървен материал (вот)", "cs": "Třídění surového dříví (hlasování)" }
{ "bg": "5.", "cs": "5." }
{ "bg": "Инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (вот)", "cs": "Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (hlasování)" }
{ "bg": "7.", "cs": "7." }
{ "bg": "Тематична стратегия за рециклирането на отпадъци (вот)", "cs": "Tematická strategie pro recyklaci odpadů (hlasování)" }
{ "bg": "8.", "cs": "8." }
{ "bg": "Ролята на жените в Турция (вот)", "cs": "Úloha žen ve společenském, hospodářském a politickém životě v Turecku (hlasování)" }
{ "bg": "Ciò conclude il turno di votazioni.", "cs": "Ciò conclude il turno di votazioni." }
{ "bg": "Време за гласуване", "cs": "Hlasování" }
{ "bg": "Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи", "cs": "Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis" }
{ "bg": "(La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 15.00)", "cs": "(La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 15.00)" }
{ "bg": "Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите", "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "(Das Protokoll der vorangegangenen Sitzung wird genehmigt.)", "cs": "(Das Protokoll der vorangegangenen Sitzung wird genehmigt.)" }
{ "bg": "Съобщение на председателството: вж. протокола", "cs": "Sdělení předsednictva: viz zápis" }
{ "bg": "(A sessão, suspensa às 19h05, é reiniciada às 21h00)", "cs": "(A sessão, suspensa às 19h05, é reiniciada às 21h00)" }
{ "bg": "Климатичните промени (внесени предложения за резолюция): вж. протокола", "cs": "Změny klimatu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis" }
{ "bg": "PNR, SWIFT (внесени предложения за резолюция): вж. протокола", "cs": "PNR, SWIFT (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis" }
{ "bg": "Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи", "cs": "Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Закриване на заседанието", "cs": "Ukončení zasedání" }
{ "bg": "(La seduta è tolta a mezzanotte)", "cs": "(La seduta è tolta a mezzanotte)" }
{ "bg": "Откриване на заседанието", "cs": "Zahájení zasedání" }
{ "bg": "(La seduta è aperta alle 9.00)", "cs": "(La seduta è aperta alle 9.00)" }
{ "bg": "2.", "cs": "2." }
{ "bg": "Макро-финансова помощ за Молдова (вот)", "cs": "Makrofinanční pomoc Moldavsku (hlasování)" }
{ "bg": "3.", "cs": "3." }
{ "bg": "Определяне на технически мерки за опазване на някои популации от далекомигриращи видове риби (вот)", "cs": "Opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů (hlasování)" }
{ "bg": "4.", "cs": "4." }
{ "bg": "Плаващи мрежи (вот)", "cs": "Unášené tenatové sítě (hlasování)" }
{ "bg": "6.", "cs": "6." }
{ "bg": "Трансевропейската транспортна мрежа (вот)", "cs": "Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 6/2005 o transevropských dopravních sítích (hlasování)" }
{ "bg": "10.", "cs": "10." }
{ "bg": "Eвропейска политика в областта на радиочестотния спектър (вот)", "cs": "Směřování k evropské politice v oblasti rádiového spektra (hlasování)" }
{ "bg": "Nous en avons terminé avec les votes.", "cs": "Nous en avons terminé avec les votes." }
{ "bg": "Време за гласуване (продължение)", "cs": "Hlasování (pokračování)" }
{ "bg": "L'ordre du jour appelle la suite de l'Heure des votes.", "cs": "L'ordre du jour appelle la suite de l'Heure des votes." }
{ "bg": "Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи", "cs": "Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis" }
{ "bg": "(La séance, suspendue à 14 heures, est reprise à 15 heures)", "cs": "(La séance, suspendue à 14 heures, est reprise à 15 heures)" }
{ "bg": "Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите", "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Дневен ред на следващата месечна сесия: вж. протоколи", "cs": "Pořad jednání příštího dílčího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Закриване на заседанието", "cs": "Ukončení zasedání" }
{ "bg": "(The sitting closed at 23.15)", "cs": "(The sitting closed at 23.15)" }
{ "bg": "Откриване на заседанието", "cs": "Zahájení zasedání" }
{ "bg": "(La seduta è aperta alle 10.00)", "cs": "(La seduta è aperta alle 10.00)" }
{ "bg": "Внасяне на документи: вж. протоколи", "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis" }
{ "bg": "1.", "cs": "1." }
{ "bg": "Упражняване на правата на глас по време на общо събрание от страна на акционери на дружества (вот)", "cs": "Vykonávání hlasovacích práv akcionářů (hlasování)" }
{ "bg": "2.", "cs": "2." }
{ "bg": "Бюджетна помощ за развиващите се страни (вот)", "cs": "Rozpočtová pomoc rozvojovým zemím (hlasování)" }
{ "bg": "3.", "cs": "3." }
{ "bg": "Прилагането на плана на действие на ЕС за борба с нелегалния, безотчетен и нерегламентиран риболов (вот)", "cs": "Akční plán EU týkající se nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (hlasování)" }
{ "bg": "4.", "cs": "4." }
{ "bg": "Стратегии по страни и индикативни програми съответно за Малайзия, Бразилия и Пакистан (вот)", "cs": "Strategické dokumenty pro Malajsii, Brazílii a Pakistán (hlasování)" }
{ "bg": "5.", "cs": "5." }
{ "bg": "Споразумение между ЕО и Русия за визите за краткосрочно пребиваване (вот)", "cs": "Dohoda ES-Rusko o krátkodobých vízech (hlasování)" }
{ "bg": "6.", "cs": "6." }
{ "bg": "Споразумение между ЕО и Русия за реадмисията (вот)", "cs": "Dohoda ES-Rusko o předávání a zpětném přebírání osob (hlasování)" }
{ "bg": "8.", "cs": "8." }
{ "bg": "Реформата на общата организация на пазара на вино (вот)", "cs": "Reforma společné organizace trhu s vínem (hlasování)" }
{ "bg": "10.", "cs": "10." }
{ "bg": "Подготвителен доклад относно общите насоки за икономическа политика за 2007 г. (вот)", "cs": "Hlavní směry hospodářských politik pro rok 2007 (hlasování)" }
{ "bg": "12.", "cs": "12." }
{ "bg": "Годишният доклад на ЕИБ за 2005 г. (вот)", "cs": "Výroční zpráva EIB (2005) (hlasování)" }
{ "bg": "Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи", "cs": "Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis" }
{ "bg": "(Die Sitzung wird um 13.05 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen.)", "cs": "(Die Sitzung wird um 13.05 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen.)" }
{ "bg": "Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите", "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)", "cs": "Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)" }
{ "bg": "1.", "cs": "1." }
{ "bg": "Диалог между китайското правителство и представителите на Далай Лама (вот)", "cs": "Dialog mezi čínskou vládou a vyslanci Dalajlámy (hlasování)" }
{ "bg": "Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи", "cs": "Členství ve výborech a delegacích: viz zápis" }
{ "bg": "Решения относно някои документи: вж. протокола", "cs": "Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis" }
{ "bg": "Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от правилника): вж. протоколи", "cs": "Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu): viz zápis" }
{ "bg": "Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола", "cs": "Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "График на следващите заседания: вж. протокола", "cs": "Termíny příštích zasedání: viz zápis" }
{ "bg": "Прекъсване на сесията", "cs": "Přerušení zasedání" }
{ "bg": "Ogłaszam przerwę w sesji Parlamentu Europejskiego.", "cs": "Ogłaszam przerwę w sesji Parlamentu Europejskiego." }
{ "bg": "(Posiedzenie zostało zamknięte o godz.", "cs": "(Posiedzenie zostało zamknięte o godz." }
{ "bg": "16.25)", "cs": "16.25)" }
{ "bg": "Внасяне на документи: вж. протоколи", "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis" }
{ "bg": "Писмени декларации (член 116 от правилника): вж. протоколи", "cs": "Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu): viz zápis" }
{ "bg": "Въпроси за устен отговор и писмени декларации(внасяне): вж. протокола", "cs": "Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis" }
{ "bg": "Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи", "cs": "Texty smluv dodané Radou: viz zápis" }
{ "bg": "Петиции: вж. протоколи", "cs": "Petice: viz zápis" }
{ "bg": "Трансфер на бюджетни средства", "cs": "Převody prostředků: viz zápis" }
{ "bg": "Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи", "cs": "Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis" }
{ "bg": "Състав на Парламента: вж. протоколи", "cs": "Složení Parlamentu: viz zápis" }