translation
dict
laser_score
float64
source_sentence_lid
float64
target_sentence_lid
float64
source_sentence_source
string
source_sentence_url
string
target_sentence_source
string
target_sentence_url
string
{ "eng_Latn": "God heals whomever He wants to heal.", "tgl_Latn": "Pahihintulutan ng Allah ang lahat na mamagitan sa sinumang kanilang naisin." }
1.249987
1.00001
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2019-47/segments/1573496669225.56/wet/CC-MAIN-20191117165616-20191117193616-00063.warc.wet.gz
http://www.hsoutpouring.org/2015/12/countless-marvelous-fruits-of-revival/
crawl-data/CC-MAIN-2021-25/segments/1623487621627.41/wet/CC-MAIN-20210615211046-20210616001046-00459.warc.wet.gz
https://www.newmuslims.com/tl/index.php?option=quiz&task=showquestions&id=72
{ "eng_Latn": "God guides whomever He wants.", "tgl_Latn": "Subalit ang Allah ang nagpapatnubay sa sinumang naisin Niya.\"" }
1.249907
0.99977
0.99997
crawl-data/CC-MAIN-2017-30/segments/1500549426133.16/wet/CC-MAIN-20170726102230-20170726122230-00285.warc.wet.gz
http://wislam.org/Quran/2
paracrawl9_philipp
_
{ "eng_Latn": "The sisters will be preparing their hearts to see Me.\"", "tgl_Latn": "Ang magkapatid ay inihahanda ang kanilang mga puso upang makita Ako.\"" }
1.249906
0.99997
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2017-34/segments/1502886102663.36/wet/CC-MAIN-20170816212248-20170816232248-00007.warc.wet.gz
https://issuu.com/ricardodeleon/docs/poem_of_the_man-god_volume_5
crawl-data/CC-MAIN-2019-39/segments/1568514573071.65/wet/CC-MAIN-20190917121048-20190917143048-00377.warc.wet.gz
http://rlb-mangod.listahan.org/546.htm
{ "eng_Latn": "But warn by the Qur'an whoever fears My warning. - (Qur'an, 50:45)", "tgl_Latn": "Ngunit magpaalala sa pamamagitan ng Qur'an sa sinumang natatakot sa Aking banta." }
1.249878
0.99898
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2018-30/segments/1531676589573.27/wet/CC-MAIN-20180717051134-20180717071134-00471.warc.wet.gz
https://mediamonitors.net/perspectives/freedom-of-thought-and-justice-in-islam/
crawl-data/CC-MAIN-2018-34/segments/1534221208676.20/wet/CC-MAIN-20180814062251-20180814082251-00423.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/2018/05/05/surah-50-qaf/
{ "eng_Latn": "You are witnesses of this today.\"", "tgl_Latn": "Kayo'y mga saksi sa araw na ito.\"" }
1.249789
1.00001
0.99989
crawl-data/CC-MAIN-2021-25/segments/1623488534413.81/wet/CC-MAIN-20210623042426-20210623072426-00013.warc.wet.gz
https://breakeveryyoke.com/ruth-4---free-bible-version
paracrawl9_wide00016
_
{ "eng_Latn": "This is the guidance of God with which He guides whosoever He will; but whosoever God allows to go astray has none to show him the way.", "tgl_Latn": "Iyan ang patnubay ng Allah na Kanyang ipinapatnubay sa pamamagitan nito ang sinumang Kanyang nais; at sinumang hinayaang maligaw ng Allah, sa kanya ay walang makapagpapatnubay." }
1.249729
1.00001
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2018-30/segments/1531676591837.34/wet/CC-MAIN-20180720213434-20180720233434-00533.warc.wet.gz
http://alimanlight.com/?p=1151
crawl-data/CC-MAIN-2020-29/segments/1593655906934.51/wet/CC-MAIN-20200710082212-20200710112212-00188.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/2019/10/29/surah-39-az-zumar/
{ "eng_Latn": "He helps whom he wills, and He is the All-Mighty, the Most Merciful.>", "tgl_Latn": "Sa pamamagitan ng tulong ng Allah, Siya ang nagkakaloob ng tagumpay sa sinumang Kanyang maibigan, at Siya ang Pinakamataas sa Kapangyarihan, ang Pinakamaawain." }
1.249684
1.00001
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2021-43/segments/1634323585045.2/wet/CC-MAIN-20211016231019-20211017021019-00222.warc.wet.gz
https://www.answering-christianity.com/allahs_ignorance_rebuttal.htm
crawl-data/CC-MAIN-2019-39/segments/1568514572235.63/wet/CC-MAIN-20190915175150-20190915201150-00152.warc.wet.gz
http://www.whymuhammad.com/ph/lathalain/2746.mga-bagay-na-nagbibigay-buhay-sa-pagtitiyaga-at-pa.htm
{ "eng_Latn": "against the disbelievers with your hands and tongues.\"", "tgl_Latn": "\"MAKIBAKA [JAHIDU] laban sa mga di-mananampalataya sa pamamagitan ng inyong mga kamay at dila.\"" }
1.249575
0.99999
0.99996
crawl-data/CC-MAIN-2018-13/segments/1521257645613.9/wet/CC-MAIN-20180318110736-20180318130736-00207.warc.wet.gz
http://4cool.4ulike.com/t207-jihad-explained
crawl-data/CC-MAIN-2021-17/segments/1618038101485.44/wet/CC-MAIN-20210417041730-20210417071730-00044.warc.wet.gz
https://relihiyongislam.com/ano-ang-jihad-sa-relihiyong-islam/
{ "eng_Latn": "O People, an example (mathal) is presented, so listen to it.", "tgl_Latn": "Salas/Taron: O sangkatauhan, isang paghahalintulad [o halimbawa] ang inilahad [para sa inyo], kaya inyong pakinggan [at inyong unawain] ito." }
1.249542
0.99891
0.99994
crawl-data/CC-MAIN-2018-05/segments/1516084890582.77/wet/CC-MAIN-20180121120038-20180121140038-00437.warc.wet.gz
http://ceiuk.com/q-conference-abstract-and-verses/
crawl-data/CC-MAIN-2020-05/segments/1579250592636.25/wet/CC-MAIN-20200118135205-20200118163205-00303.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/category/pilipino-ang-quran/
{ "eng_Latn": "but the righteous will sing and rejoice.", "tgl_Latn": "ngunit ang taong matuwid ay umaawit at nagdiriwang." }
1.249494
1
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2021-39/segments/1631780057018.8/wet/CC-MAIN-20210920040604-20210920070604-00383.warc.wet.gz
https://podcast.biblemirror.com/leb/25-1/
paracrawl9_wide00016
_
{ "eng_Latn": "\"This is the bounty of God; He will give the same unto whom He pleaseth; and God is endowed with great bounty.\"", "tgl_Latn": "Siya ang pumipili tungo sa Kanyang habag (sa Islam at Qur'an, at paghirang sa mga Propeta) sa sinumang Kanyang naisin, at ang Allah ang Nagmamay-ari ng Malaking Kasaganaan." }
1.249448
1.00001
0.99997
paracrawl20211101
_
crawl-data/CC-MAIN-2019-35/segments/1566027321140.82/wet/CC-MAIN-20190824130424-20190824152424-00352.warc.wet.gz
http://www.whymuhammad.com/ph/ang-banal-na-quran/2350.surah-3-al-imran-ang-pamilya-ni-imran.htm
{ "eng_Latn": "\"Your Lord creates and chooses anything He wishes; while they have no choice.", "tgl_Latn": "Salas/Taron: At ang iyong Panginoon ay lumilikha ng anumang Kanyang nais at piliin: hindi para sa kanila (17) ang pagpili." }
1.249424
0.99999
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2021-17/segments/1618039594341.91/wet/CC-MAIN-20210422160833-20210422190833-00020.warc.wet.gz
http://download.ghbook.ir/downloads.php?id=15960&file=15960-e-13990322-the-concept-of%20-explicit-statements-on-imamate-in-the-holy-quran.htm&packagename=ir.ghbook.reader&platform=site
crawl-data/CC-MAIN-2020-05/segments/1579250592636.25/wet/CC-MAIN-20200118135205-20200118163205-00547.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/2019/11/27/surah-28-al-qasas/
{ "eng_Latn": "\"One of the two women said: O my father!", "tgl_Latn": "At sinabi ng isa sa dalawang babae: \"O aking ama!" }
1.249421
1
1
crawl-data/CC-MAIN-2017-26/segments/1498128320049.84/wet/CC-MAIN-20170623100455-20170623120455-00371.warc.wet.gz
http://alisina.org/?p=2370
paracrawl9_philipp
_
{ "eng_Latn": "\"They ask you (Muhammad) about alcohol and gambling.", "tgl_Latn": "\"Tinatanong ka nila tungkol sa alak at pagsusugal." }
1.249384
0.99942
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2021-31/segments/1627046150000.59/wet/CC-MAIN-20210723175111-20210723205111-00065.warc.wet.gz
https://azislam.com/types-of-sadaqah-in-islam
crawl-data/CC-MAIN-2019-43/segments/1570986669546.24/wet/CC-MAIN-20191016190431-20191016213931-00413.warc.wet.gz
http://www.whymuhammad.com/ph/e-aklat/2898.ang-mga-ipinahihintulot-at-ang-mga-ipinagbabawal-s.htm
{ "eng_Latn": "\"He guides whom He wills to a Straight Path.\"", "tgl_Latn": "Kanyang pinapatnubayan ang sinumang Kanyang nais tungo sa matuwid na landas.\"" }
1.249357
0.99995
0.99993
crawl-data/CC-MAIN-2017-17/segments/1492917118950.30/wet/CC-MAIN-20170423031158-00192-ip-10-145-167-34.ec2.internal.warc.wet.gz
http://freefaith.myfreeforum.org/archive/my-situation-as-of-now__o_t__t_60.html
crawl-data/CC-MAIN-2020-29/segments/1593655906934.51/wet/CC-MAIN-20200710082212-20200710112212-00368.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/tag/allah/
{ "eng_Latn": "Let it be from His Word, for those whom it is time to hear and understand.", "tgl_Latn": "Hayaan mo mula sa Kanyang Salita, para sa mga kanino ito ay panahon na upang marinig at maunawaan." }
1.249292
1.00001
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2021-17/segments/1618039379601.74/wet/CC-MAIN-20210420060507-20210420090507-00477.warc.wet.gz
https://hismessageforyou.com/2010/12/
crawl-data/CC-MAIN-2020-05/segments/1579251737572.61/wet/CC-MAIN-20200127235617-20200128025617-00224.warc.wet.gz
https://hismessageforyou.com/2011/04/18/easter-ang-truth-para-sa-mga-taong-nagtataka/
{ "eng_Latn": "He has shown you, O mortal, what is good...", "tgl_Latn": "Ipinakita Niya sa iyo, O mortal, kung ano ang mabuti." }
1.249281
1.00001
1
crawl-data/CC-MAIN-2020-40/segments/1600400198942.13/wet/CC-MAIN-20200921050331-20200921080331-00654.warc.wet.gz
https://www.oakwoodnb.com/verse-of-the-day/?page=83
crawl-data/CC-MAIN-2021-17/segments/1618039563095.86/wet/CC-MAIN-20210422221531-20210423011531-00226.warc.wet.gz
https://tl.everydayprayerguide.com/2021/01/17/point-ng-panalangin-para-sa-kababaang-loob/
{ "eng_Latn": "Such is the grace of Allah; He bestows it upon whomever He will.", "tgl_Latn": "Ngunit ito ang kagustuhan ng Diyos, at pinipili ng Diyos ang kanyang nais, at mabuti ang mga plano niya upang matupad ang kanyang sariling mga layunin." }
1.249279
1.00001
1.00001
paracrawl20211101
_
leipzig
_
{ "eng_Latn": "This evening I have to speak only to the apostles.", "tgl_Latn": "Ngayong gabi kailangan Kong magsalita sa mga apostol lamang." }
1.249252
1
0.99963
crawl-data/CC-MAIN-2018-17/segments/1524125946314.70/wet/CC-MAIN-20180424002843-20180424022843-00047.warc.wet.gz
http://poem.strefa.pl/v7-619.htm
crawl-data/CC-MAIN-2019-39/segments/1568514573071.65/wet/CC-MAIN-20190917121048-20190917143048-00368.warc.wet.gz
http://rlb-mangod.listahan.org/619.htm
{ "eng_Latn": "He helps whom He wills, and He is the All-Mighty, the Most Merciful.\"", "tgl_Latn": "Sa pamamagitan ng tulong ng Allah, Siya ang nagkakaloob ng tagumpay sa sinumang Kanyang maibigan, at Siya ang Pinakamataas sa Kapangyarihan, ang Pinakamaawain." }
1.249234
1.00001
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2020-40/segments/1600400221382.33/wet/CC-MAIN-20200924230319-20200925020319-00681.warc.wet.gz
http://en.alukah.net/Shariah/0/1780/
crawl-data/CC-MAIN-2019-39/segments/1568514572235.63/wet/CC-MAIN-20190915175150-20190915201150-00152.warc.wet.gz
http://www.whymuhammad.com/ph/lathalain/2746.mga-bagay-na-nagbibigay-buhay-sa-pagtitiyaga-at-pa.htm
{ "eng_Latn": "Death will come with all that accompanies it.\"", "tgl_Latn": "Kamatayan ay darating sa lahat na kasama dito. \"" }
1.249229
0.99996
1.00001
paracrawl20211101
_
paracrawl9_philipp
_
{ "eng_Latn": "All the righteous will have a home in this city.", "tgl_Latn": "Ang lahat ng mga matuwid ay mayroong isang tahanan sa lungsod na ito." }
1.249204
1.00001
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2019-43/segments/1570987829507.97/wet/CC-MAIN-20191023071040-20191023094540-00047.warc.wet.gz
https://pt.scribd.com/document/26855217/Colossal-City-in-Space-Bible-Study-Guide
crawl-data/CC-MAIN-2021-31/segments/1627046150264.90/wet/CC-MAIN-20210724094631-20210724124631-00295.warc.wet.gz
https://www.amazingfacts.ph/tagalog04
{ "eng_Latn": "Fear of God is not only an Old Testament concept.", "tgl_Latn": "Ang takot sa Diyos ay hindi lamang kaisipang pang Lumang Tipan." }
1.249181
0.99937
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2017-22/segments/1495463607960.64/wet/CC-MAIN-20170525010046-20170525030046-00597.warc.wet.gz
http://kukis.org/Psalms/Psalm019.htm
paracrawl9_hieu
_
{ "eng_Latn": "God's blessings are God's blessings and He gives them to whom He pleases.", "tgl_Latn": "At ang [lahat] ng biyaya ay nasa kamay ni Allah; ibinibigay Niya ito sa sinumang nais Niya." }
1.249105
1.00001
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2017-39/segments/1505818686169.5/wet/CC-MAIN-20170920033426-20170920053426-00479.warc.wet.gz
http://miccacampbell.com/2011/05/the-importance-of-friendship/
crawl-data/CC-MAIN-2018-17/segments/1524125945459.17/wet/CC-MAIN-20180421223015-20180422003015-00012.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/
{ "eng_Latn": "Allah guides whomsoever He wishes to the straight path.", "tgl_Latn": "At ang Allah ay nagpapatnubay sa sinumang Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin tungo sa Matuwid na Landas." }
1.249098
0.99993
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2019-26/segments/1560627998473.44/wet/CC-MAIN-20190617103006-20190617125006-00089.warc.wet.gz
http://propertyinvestmentperth.info/watch/42BfGPc_QCA/Fashion+Model+becomes+Muslim+Imam.html
crawl-data/CC-MAIN-2020-29/segments/1593655906934.51/wet/CC-MAIN-20200710082212-20200710112212-00368.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/tag/allah/
{ "eng_Latn": "Rather, (on account of their self-glory) they are lost in doubts concerning My Reminder.", "tgl_Latn": "Bagkus sila ay nasa isang pagdududa sa paalaala Ko." }
1.249023
0.99956
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2020-45/segments/1603107892062.70/wet/CC-MAIN-20201026204531-20201026234531-00626.warc.wet.gz
http://en.noblequran.org/quran/surah-sad/ayat-8/
crawl-data/CC-MAIN-2020-45/segments/1603107922746.99/wet/CC-MAIN-20201101001251-20201101031251-00533.warc.wet.gz
https://islamhouse.com/quran/tl/surah-38.html
{ "eng_Latn": "3:151 We will surely cast a dread into the hearts of the unbelievers,", "tgl_Latn": "Surah 3:151: \"We shall cast terror into the hearts of those who disbelieve.\" (Kami ay maghahasik ng takot sa puso ng mga hindi sumasampalataya)." }
1.24899
0.99996
0.98737
crawl-data/CC-MAIN-2018-43/segments/1539583510866.52/wet/CC-MAIN-20181016180631-20181016202131-00359.warc.wet.gz
http://bahairesearch.com/english/Islam/The_Qur'an_(George_Sale)/Quran_Translated_by_George_Sale_1734.aspx
paracrawl9_wide00006
_
{ "eng_Latn": "You are nothing but a human being like ourselves, so produce a Sign if you are telling the truth.\"", "tgl_Latn": "Quranenc.com: Walang iba ka kundi isang taong tulad namin kaya maglahad ng isang tanda kung ikaw ay kabilang sa mga tapat.\"" }
1.248913
0.99998
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2017-22/segments/1495463608659.43/wet/CC-MAIN-20170526105726-20170526125726-00429.warc.wet.gz
http://www.harunyahya.com/en/books/27681/The_Prophet_Jesus_(as)_and_Hazrat_Mahdi_will_come_this_century/chapter/8145
crawl-data/CC-MAIN-2020-05/segments/1579250592636.25/wet/CC-MAIN-20200118135205-20200118163205-00511.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/2019/12/04/surah-26-ash-shuara/
{ "eng_Latn": "Truly, therein are Ayât (evidence, proofs and signs) for every patient, thankful (person).\"", "tgl_Latn": "Tunay sa gayon ay talagang may mga tanda para sa bawat palatiis, na mapagpasalamat." }
1.248888
0.9909
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2017-30/segments/1500550975184.95/wet/CC-MAIN-20170728163715-20170728183715-00433.warc.wet.gz
http://samirisaoui04.blogspot.com/2013/04/rights-of-people-with-special-needs-in_8.html
crawl-data/CC-MAIN-2020-05/segments/1579250592636.25/wet/CC-MAIN-20200118135205-20200118163205-00186.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/2019/11/23/surah-31-lukman/
{ "eng_Latn": "\"O John, take the Scripture with confidence.\"", "tgl_Latn": "[Sinabi:] \"O Juan, kunin mo ang kasulatan nang may lakas.\"" }
1.248808
0.99659
0.99971
crawl-data/CC-MAIN-2020-45/segments/1603107880401.35/wet/CC-MAIN-20201022225046-20201023015046-00332.warc.wet.gz
https://www.islamawakened.com/quran/19/12/default.htm
crawl-data/CC-MAIN-2021-25/segments/1623487612154.24/wet/CC-MAIN-20210614105241-20210614135241-00538.warc.wet.gz
https://islamic-content.com/surah/19/25
{ "eng_Latn": "The Apostles and their followers were not great or learned men.", "tgl_Latn": "Ang Apostol at ang kanilang mga taga-sunod ay hindi mga dakila o mga may mga pinag-aralang mga kalalakihan." }
1.248776
1.00001
1
crawl-data/CC-MAIN-2021-31/segments/1627046153515.0/wet/CC-MAIN-20210727233849-20210728023849-00408.warc.wet.gz
https://www.rlhymersjr.com/Online_Sermons/2010/050910AM_ConvertedPriests.html
paracrawl9_hieu
_
{ "eng_Latn": "The Gardens of Paradise have been promised to them.", "tgl_Latn": "Ang Gardens ng Paradise ay na-ipinangako sa kanila." }
1.248646
0.99988
0.99982
paracrawl20211101
_
paracrawl9_philipp
_
{ "eng_Latn": "H/K/Saheeh [Mention] when he said to his father, \"O my father, why do you worship that which does not hear and does not see and will not benefit you at all?", "tgl_Latn": "Quranenc.com: [Banggitin] noong nagsabi siya sa ama niya: \"O ama ko, bakit ka sumasamba sa hindi nakaririnig, hindi nakakikita, at hindi nagdudulot sa iyo ng anuman?" }
1.248605
1.00001
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2021-39/segments/1631780057598.98/wet/CC-MAIN-20210925052020-20210925082020-00112.warc.wet.gz
https://www.internetmosque.net/read/english_translation_of_the_quran_meaning/19/index.html
crawl-data/CC-MAIN-2020-05/segments/1579250592636.25/wet/CC-MAIN-20200118135205-20200118163205-00303.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/category/pilipino-ang-quran/
{ "eng_Latn": "Only those who are patient (al-ṣâbir-ûn) will be paid back their reward without measure.\"", "tgl_Latn": "Katotohanan, ang mga matiisin lamang ang tatanggap ng kanilang gantimpala nang walang [takdang] pagtutuos." }
1.248577
0.99974
0.99999
crawl-data/CC-MAIN-2021-49/segments/1637964363229.84/wet/CC-MAIN-20211206012231-20211206042231-00151.warc.wet.gz
https://www.aljumuah.com/finding-the-beauty-in-patience/
crawl-data/CC-MAIN-2020-29/segments/1593655906934.51/wet/CC-MAIN-20200710082212-20200710112212-00188.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/2019/10/29/surah-39-az-zumar/
{ "eng_Latn": "returned (home) twenty-two thousand of the people.", "tgl_Latn": "At bumalik sa bayan ang dalawang pu't dalawang libo; at naiwan ang sangpung libo." }
1.248501
0.99986
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2021-21/segments/1620243991870.70/wet/CC-MAIN-20210517211550-20210518001550-00344.warc.wet.gz
https://books.google.com.pr/books?id=c9cMAAAAIAAJ&pg=PA132&vq=thee&dq=related:ISBN0140092331&lr=&output=html_text&source=gbs_search_r&cad=1
paracrawl9_hieu
_
{ "eng_Latn": "...\" And He sends hail from the heavenly mountains (clouds), and He strikes them with those He desires, and turns them away from those He desires.", "tgl_Latn": "At ipinababa Niya mula sa kalawakan, mga bundok [na ulap] na sa loob nito ay ulang may yelo, at Kanyang pinababagsakan nito ang sinuman nais Niya at pinipigil ito sa kaninuman nais Niya." }
1.248457
1
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2021-25/segments/1623487612154.24/wet/CC-MAIN-20210614105241-20210614135241-00383.warc.wet.gz
https://www.islamreligionguardian.com/quranic-miracles-miracles-of-quran-scientific-miracles-of-the-holy-quran/
crawl-data/CC-MAIN-2018-17/segments/1524125946077.4/wet/CC-MAIN-20180423144933-20180423164933-00412.warc.wet.gz
http://relihiyongislam.com/quran-sa-mga-ulap-1400-taong-nakalipas/
{ "eng_Latn": "And fear Allah, and know that Allah is with the God-fearing.", "tgl_Latn": "At inyong katakutan ang Allah at inyong alalahanin na ang Allah ay nasa panig ng mga natatakot [sa Kanya]." }
1.248433
1
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2021-43/segments/1634323585204.68/wet/CC-MAIN-20211018155442-20211018185442-00550.warc.wet.gz
http://w1.semazen.net/show_text.php?id=1386
crawl-data/CC-MAIN-2020-29/segments/1593655906934.51/wet/CC-MAIN-20200710082212-20200710112212-00368.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/tag/allah/
{ "eng_Latn": "From now on, when the five of you take it (communion), this man is not to be left out (of your prayers).", "tgl_Latn": "Mula ngayon, sa oras na kayong lima ay tumanggap nito [komunyon], ang lalaking ito ay hindi maiiwan [sa inyong mga panalangin]." }
1.248408
1.00001
1.00001
paracrawl20211101
_
paracrawl9_hieu
_
{ "eng_Latn": "Is it not that whenever they make a covenant, some of them toss it aside?", "tgl_Latn": "Hindi ba (gayon nga), na sa bawat panahon na gumawa sila ng kasunduan, ang ilang pangkat sa kanila ay nagwawalang bahala?" }
1.248313
1
0.99996
crawl-data/CC-MAIN-2019-47/segments/1573496669225.56/wet/CC-MAIN-20191117165616-20191117193616-00247.warc.wet.gz
http://en.noblequran.org/quran/surah-al-baqarah/ayat-100/
crawl-data/CC-MAIN-2019-35/segments/1566027321140.82/wet/CC-MAIN-20190824130424-20190824152424-00496.warc.wet.gz
http://www.whymuhammad.com/ph/ang-banal-na-quran/2107.surah-2-al-baqarah-ang-baka.htm
{ "eng_Latn": "evil will be the morning of those who have been warned.'", "tgl_Latn": "masama ang magiging umaga ng mga forewarned. \"" }
1.248307
1.00001
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2020-45/segments/1603107888402.81/wet/CC-MAIN-20201025070924-20201025100924-00394.warc.wet.gz
https://archive.org/stream/UnderstandingMuhammadAliSina/Understanding%20Muhammad%20-%20Ali%20Sina_djvu.txt
paracrawl9_philipp
_
{ "eng_Latn": "\"Say: 'Is that better, or the Garden of Eternal Life which has been promised to those who have piety?", "tgl_Latn": " (15) Sabihin mo: \"Iyon ba ay higit na mabuti o ang hardin ng kawalang-hanggan na ipinangako sa mga tagapangilag magkasala?\"" }
1.248282
1.00001
1
crawl-data/CC-MAIN-2017-34/segments/1502886102757.45/wet/CC-MAIN-20170816231829-20170817011829-00687.warc.wet.gz
http://www.harunyahya.com/en/Highlights-from-Adnan-Oktars-talk-programs/107949/Highligts-from-Mr-Adnan-Oktars-interview-on-10-March-2012
crawl-data/CC-MAIN-2020-45/segments/1603107922746.99/wet/CC-MAIN-20201101001251-20201101031251-00567.warc.wet.gz
https://islamhouse.com/quran/tl/surah-25.html
{ "eng_Latn": "O people, a parable is set forth, so listen to it.", "tgl_Latn": "Salas/Taron: O sangkatauhan, isang paghahalintulad [o halimbawa] ang inilahad [para sa inyo], kaya inyong pakinggan [at inyong unawain] ito." }
1.248262
0.99839
0.99994
crawl-data/CC-MAIN-2021-39/segments/1631780057225.57/wet/CC-MAIN-20210921161350-20210921191350-00695.warc.wet.gz
https://qurano.com/en/22-al-hajj/verse-74/
crawl-data/CC-MAIN-2020-05/segments/1579250592636.25/wet/CC-MAIN-20200118135205-20200118163205-00303.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/category/pilipino-ang-quran/
{ "eng_Latn": "O my people, they which lead thee cause thee to err and destroy the way of thy paths\" (Isaiah 3:12).", "tgl_Latn": "Oh bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, mangagliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas." }
1.248206
0.99992
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2020-10/segments/1581875141430.58/wet/CC-MAIN-20200216211424-20200217001424-00200.warc.wet.gz
http://icogknoxville.org/Literature/WhattheBibleSaysAboutHomosexuality.htm
paracrawl9_hieu
_
{ "eng_Latn": "Ask him; he is of age, he will speak for himself.'\"", "tgl_Latn": "Tanungin ninyo siya, siya'y may sapat na gulang na, at siya'y magsasalita para sa kanyang sarili.\"" }
1.248089
1.00001
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2020-24/segments/1590347426956.82/wet/CC-MAIN-20200602224517-20200603014517-00047.warc.wet.gz
https://www.watermark.org/message/1937-a-blind-man-you-d-better-see-yourself-in
paracrawl9_wide00016
_
{ "eng_Latn": "The God of Sinai, as I told you, is waiting for YOU.\"", "tgl_Latn": "Ang Diyos ng Sinai, katulad ng sinabi Ko sa iyo, ay naghihintay para sa iyo.\"" }
1.247985
1
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2021-17/segments/1618038469494.59/wet/CC-MAIN-20210418073623-20210418103623-00017.warc.wet.gz
http://philippians123.org/food-for-the-journey/poem/pgmv1/126-clear-water-you-shall-not-kill/
crawl-data/CC-MAIN-2019-39/segments/1568514572556.54/wet/CC-MAIN-20190916120037-20190916142037-00087.warc.wet.gz
http://rlb-mangod.listahan.org/126.htm
{ "eng_Latn": "God, obeying His word and performing whatever He wishes, according to His command.", "tgl_Latn": "Ibinibigay ng Dios ang Kanyang utos; nasa Kanyang Salita ang kapangyarihang lumikha ng kahit anong bagay na Kanyang naisin." }
1.24796
1.00001
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2019-39/segments/1568514575513.97/wet/CC-MAIN-20190922114839-20190922140839-00170.warc.wet.gz
https://fr.scribd.com/document/49126632/Moses-Maimmonides-Guide-for-t
paracrawl9_philipp
_
{ "eng_Latn": "Even those who argue for this (crucifixion) are in doubt.", "tgl_Latn": "Tunay na yaong mga nagtatalo-talo dito ay nasa pagdududa." }
1.247874
0.99986
0.99979
crawl-data/CC-MAIN-2021-25/segments/1623487612537.23/wet/CC-MAIN-20210614135913-20210614165913-00287.warc.wet.gz
https://www.greenlanemasjid.org/isajesusin-islam/
paracrawl9_philipp
_
{ "eng_Latn": "And all flesh will see it together (NASB).", "tgl_Latn": "at sama-samang makikita ng lahat ng laman," }
1.247781
0.99967
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2019-43/segments/1570986666467.20/wet/CC-MAIN-20191016063833-20191016091333-00145.warc.wet.gz
https://ru.scribd.com/document/226021299/Mark-M-Mattison-An-Evening-Conversation-on-Jesus-and-Paul-With-James-D-G-Dunn-and-N-T-Wright
paracrawl9_wide00016
_
{ "eng_Latn": "My people, I fear the day of the Summons for you,", "tgl_Latn": "Salas/Taron: At, O aking mga mamamayan, katotohanan, ako ay nangangamba para sa inyo ng Araw ng Pagtatawagan." }
1.247777
1
1
crawl-data/CC-MAIN-2021-10/segments/1614178374616.70/wet/CC-MAIN-20210306070129-20210306100129-00045.warc.wet.gz
https://www.islamawakened.com/quran/40/32/
crawl-data/CC-MAIN-2020-29/segments/1593655906934.51/wet/CC-MAIN-20200710082212-20200710112212-00028.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/2019/10/27/surah-40-ghafir/
{ "eng_Latn": "\"Every fruit (enjoyment) will be there for them, and they shall have whatever they call for.", "tgl_Latn": "\"Bawat bunga (kasiyahan) ay nandoroon para sa kanila, at magkakaroon sila anuman ang hilingin nila.\"" }
1.247708
0.99998
0.99997
crawl-data/CC-MAIN-2019-13/segments/1552912201707.53/wet/CC-MAIN-20190318211849-20190318233849-00508.warc.wet.gz
https://blackeyetolga.blogspot.com/2015/05/a-call-to-real-salvation.html
crawl-data/CC-MAIN-2019-43/segments/1570986702077.71/wet/CC-MAIN-20191020024805-20191020052305-00012.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/aqidah/ang-paniniwala-sa-kabilang-buhay/ang-paraiso-at-ang-impiyerno/ang-paraiso/
{ "eng_Latn": "Or who will enter into our habitations?'...", "tgl_Latn": "o sinong papasok sa ating mga tirahan?'" }
1.247703
0.99954
1.00001
paracrawl20211101
_
paracrawl9_wide00016
_
{ "eng_Latn": "11 And unto you it shall be given to know the signs of the times, and the signs of the coming of the Son of Man;", "tgl_Latn": "11 At sa inyo ay ipagkakaloob na malaman ang mga atanda ng panahon, at ang mga tanda ng pagparito ng Anak ng Tao;" }
1.247578
1
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2021-21/segments/1620243989820.78/wet/CC-MAIN-20210518033148-20210518063148-00282.warc.wet.gz
http://scripturebrowser.com/Browse/1BC/1BC/72
crawl-data/CC-MAIN-2018-26/segments/1529267863830.1/wet/CC-MAIN-20180620163310-20180620183310-00297.warc.wet.gz
https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/68.8?lang=tgl
{ "eng_Latn": "from all the prophets as they appeared but did not remain.", "tgl_Latn": "mula sa lahat ng mga propeta bilang sila lumitaw ngunit hindi mananatili." }
1.24755
1.00001
1.00001
paracrawl20211101
_
paracrawl9_philipp
_
{ "eng_Latn": "Therefore the prudent shall keep silence at that time, for it is an evil time.\"", "tgl_Latn": "Kaya't siya na mabait ay tatahimik sa panahong yaon; sapagka't masamang panahon." }
1.247532
0.99998
1
crawl-data/CC-MAIN-2017-30/segments/1500549436330.31/wet/CC-MAIN-20170728042439-20170728062439-00718.warc.wet.gz
http://sistermaryofsaintpeter.blogspot.com/2016/05/the-tragedy-of-calvary-part-90.html
paracrawl9_hieu
_
{ "eng_Latn": "You are not responsible for their guidance to the right path but Allah guides (him) who wishes (to be guided).", "tgl_Latn": "Wala sa iyo (O Muhammad) ang kanilang patnubay, datapuwa't ang Allah ang namamatnubay sa sinumang Kanyang mapusuan." }
1.247477
0.99998
0.99678
crawl-data/CC-MAIN-2021-49/segments/1637964363510.40/wet/CC-MAIN-20211208114112-20211208144112-00404.warc.wet.gz
https://ahmadiyya.org/WordPress/category/mi-my-mis-mat/page/3/
crawl-data/CC-MAIN-2019-35/segments/1566027321140.82/wet/CC-MAIN-20190824130424-20190824152424-00496.warc.wet.gz
http://www.whymuhammad.com/ph/ang-banal-na-quran/2107.surah-2-al-baqarah-ang-baka.htm
{ "eng_Latn": "And they will live with their children, and will return.", "tgl_Latn": "at sila'y mabubuhay kasama ng kanilang mga anak at magbabalik." }
1.247442
0.99998
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2019-18/segments/1555578527720.37/wet/CC-MAIN-20190419121234-20190419143234-00130.warc.wet.gz
http://oneslink.com/Bible/Zech.htm
paracrawl9_wide00016
_
{ "eng_Latn": "Truly, therein are Ayât (evidence, proofs and signs) for every patient, thankful (person).\"", "tgl_Latn": "Katotohanan, naririto ang mga ayaat [tanda] para sa bawa't matiisin [at] mapagpasalamat." }
1.247418
0.9909
0.99972
crawl-data/CC-MAIN-2017-30/segments/1500550975184.95/wet/CC-MAIN-20170728163715-20170728183715-00433.warc.wet.gz
http://samirisaoui04.blogspot.com/2013/04/rights-of-people-with-special-needs-in_8.html
crawl-data/CC-MAIN-2020-05/segments/1579250592636.25/wet/CC-MAIN-20200118135205-20200118163205-00186.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/2019/11/23/surah-31-lukman/
{ "eng_Latn": "They do not wait for anything but a single loud cry which will take hold of them while they are (involved) in a tussle with each other,", "tgl_Latn": " (49) Wala silang hinihintay kundi nag-iisang hiyaw na dadaklot sa kanila habang sila ay nag-aalitan." }
1.247384
1.00001
0.99926
crawl-data/CC-MAIN-2021-39/segments/1631780057861.0/wet/CC-MAIN-20210926114012-20210926144012-00072.warc.wet.gz
https://islamawakened.com/quran/36/49/
crawl-data/CC-MAIN-2020-45/segments/1603107922746.99/wet/CC-MAIN-20201101001251-20201101031251-00231.warc.wet.gz
https://islamhouse.com/quran/tl/surah-36.html
{ "eng_Latn": "Those who believe in the miracle, always with him sooner or later occur.", "tgl_Latn": "Sa mga naniniwala sa himala, palaging kasama niya maaga o huli magaganap." }
1.247325
1.00001
1.00001
paracrawl20211101
_
paracrawl9_philipp
_
{ "eng_Latn": "Noah had called upon Us (earlier).", "tgl_Latn": "At katiyakan, nanawagan sa Amin ang Aming Propeta na si Nûh;" }
1.247259
0.99998
0.99994
crawl-data/CC-MAIN-2021-31/segments/1627046152000.25/wet/CC-MAIN-20210726031942-20210726061942-00349.warc.wet.gz
https://www.islamawakened.com/quran/37/75/default.htm
paracrawl9_wide00006
_
{ "eng_Latn": "You see the ships flowing through it, so that you may seek from His bounty, and that you may be thankful.", "tgl_Latn": "Nakikita mo ang mga daong rito habang mga umaararo upang maghangad kayo ng kagandahang-loob Niya at nang sa gayon kayo ay magpapasalamat." }
1.247246
1.00001
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2019-35/segments/1566027330786.8/wet/CC-MAIN-20190825173827-20190825195827-00207.warc.wet.gz
http://wikiquran.info/index.php?title=An-Nahl_(The_Bees)
crawl-data/CC-MAIN-2020-40/segments/1600400193391.9/wet/CC-MAIN-20200920031425-20200920061425-00196.warc.wet.gz
https://islamhouse.com/quran/tl/sura-35.html
{ "eng_Latn": "Is there room in your father's house for us to spend the night?\"\"", "tgl_Latn": "May silid ba sa tahanan ng iyong ama na maaari naming pagpalipasan ng gabi?\"" }
1.247163
0.99999
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2021-21/segments/1620243992516.56/wet/CC-MAIN-20210516075201-20210516105201-00098.warc.wet.gz
https://www.bibleref.com/Genesis/24/Genesis-24-23.html
crawl-data/CC-MAIN-2018-26/segments/1529267860557.7/wet/CC-MAIN-20180618125242-20180618145242-00211.warc.wet.gz
https://tipan.wordpress.com/2007/05/24/chapter-24-3/
{ "eng_Latn": "\"Bring back our fathers, if ye speak the truth.\"", "tgl_Latn": "Kaya't ibangon ninyong muli ang aming mga ninuno kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan!' [Qur'an 44:34-36]" }
1.247139
0.98848
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2017-43/segments/1508187823168.74/wet/CC-MAIN-20171018233539-20171019013539-00787.warc.wet.gz
http://www.fulltextarchive.com/page/The-Koranx77726/
paracrawl9_philipp
_
{ "eng_Latn": "\"This is because Allah is the truth and that which they call upon besides Him is the falsehood.\" (31:30)", "tgl_Latn": "\"Ito ay sapagkat si Allah ay ang Katotohanan at kung ano ang kanilang tinawag bukod sa Kanya ay kasinungalingan.\" (Quran 22:62)" }
1.247138
1.00001
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2017-30/segments/1500549448198.69/wet/CC-MAIN-20170728103510-20170728123510-00250.warc.wet.gz
http://www.ezsoftech.com/akram/knowledge.asp
crawl-data/CC-MAIN-2021-49/segments/1637964358570.48/wet/CC-MAIN-20211128164634-20211128194634-00374.warc.wet.gz
https://www.newmuslims.com/tl/lessons/114/reflexiones-sobre-la-sura-al-fatiha-parte-2-de-3/
{ "eng_Latn": "The fear of God came on all the surrounding nations round about.", "tgl_Latn": "Ang takot sa Diyos ay dumating sa lahat ng mga nakapalibot na bansa." }
1.247135
0.99998
0.99996
crawl-data/CC-MAIN-2021-21/segments/1620243991812.46/wet/CC-MAIN-20210515004936-20210515034936-00481.warc.wet.gz
https://richesinchrist.com/the-power-of-praise/
crawl-data/CC-MAIN-2021-21/segments/1620243991557.62/wet/CC-MAIN-20210517023244-20210517053244-00395.warc.wet.gz
https://tl.richesinchrist.com/the-power-of-praise/
{ "eng_Latn": "In fact, they are in doubt as to My Reminder.", "tgl_Latn": "Bagkus sila ay nasa isang pagdududa sa paalaala Ko." }
1.247122
0.99999
1.00001
paracrawl20211101
_
crawl-data/CC-MAIN-2020-45/segments/1603107922746.99/wet/CC-MAIN-20201101001251-20201101031251-00533.warc.wet.gz
https://islamhouse.com/quran/tl/surah-38.html
{ "eng_Latn": "I will remember you, and be grateful to Me (for My countless Favours on you) and never be ungrateful to Me.\" (2:152) \"And say: 'All the praises and thanks be to Allah.\"' (17:111) We bestowed (in the past) Wisdom on Luqman: \"Show (thy) gratitude to Allah.\"", "tgl_Latn": "Salas/Taron: At katiyakan, Aming pinagkalooban si Lukman ng karunungan [na nagsabing]: \"Magpasalamat sa Allah.\"" }
1.247048
0.996
0.99839
crawl-data/CC-MAIN-2020-40/segments/1600400188841.7/wet/CC-MAIN-20200918190514-20200918220514-00194.warc.wet.gz
https://1000gooddeeds.com/tag/hadith-and-ayah-regarding-shukr-gratitude-grateful/
crawl-data/CC-MAIN-2020-05/segments/1579250592636.25/wet/CC-MAIN-20200118135205-20200118163205-00186.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/2019/11/23/surah-31-lukman/
{ "eng_Latn": "Your abode will be the fire, and there will be no helper for you.", "tgl_Latn": "At ang inyong kanlungan ay ang Apoy, at para sa inyo ay walang sinumang makatutulong.\"" }
1.247044
0.99997
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2021-49/segments/1637964362999.66/wet/CC-MAIN-20211204154554-20211204184554-00394.warc.wet.gz
https://islamawakened.com/quran/45/34/default.htm
crawl-data/CC-MAIN-2019-47/segments/1573496667262.54/wet/CC-MAIN-20191113140725-20191113164725-00358.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/2019/10/12/al-jathiyah/
{ "eng_Latn": "Indeed, All h does not forgive association with Him, but He forgives what is less than that for whom He wills.", "tgl_Latn": "Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allâh ang kasalanang pagbibigay-katambal sa pagsamba sa Kanya, nguni't Kanyang pinatatawad ang sinumang Kanyang naisin, at kung sinuman ang magtambal sa pagsamba sa Allâh, siya ay nakagawa ng napakalaking kasalanan." }
1.247027
1.00001
1
crawl-data/CC-MAIN-2017-47/segments/1510934806609.33/wet/CC-MAIN-20171122141600-20171122161600-00124.warc.wet.gz
https://issuu.com/rahilst/docs/quran
crawl-data/CC-MAIN-2019-39/segments/1568514572235.63/wet/CC-MAIN-20190915175150-20190915201150-00017.warc.wet.gz
http://www.whymuhammad.com/ph/lathalain/8874.tawheed-kaisahan-ng-allh.htm
{ "eng_Latn": "to whomsoever He pleases of His slaves.", "tgl_Latn": "na Siya sa sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang nilikha, subali't" }
1.247024
1
0.99999
crawl-data/CC-MAIN-2017-09/segments/1487501171171.24/wet/CC-MAIN-20170219104611-00211-ip-10-171-10-108.ec2.internal.warc.wet.gz
https://issuu.com/sajidpervaizfazal/docs/the_holy_book_noble_quran2_of2
paracrawl9_wide00006
_
{ "eng_Latn": "We have prepared for the transgressors a painful retribution.", "tgl_Latn": "At Aming inihanda ang mahapding parusa para sa mga mapaggawa ng kamalian." }
1.246963
0.99912
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2017-39/segments/1505818686043.16/wet/CC-MAIN-20170919221032-20170920001032-00143.warc.wet.gz
http://masjidtucson.org/quran/noframes/ch25.html
crawl-data/CC-MAIN-2020-05/segments/1579250592636.25/wet/CC-MAIN-20200118135205-20200118163205-00273.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/2019/12/09/surah-25-al-furqan/
{ "eng_Latn": "He guides whom He pleases to a way that is straight..", "tgl_Latn": "Pinapatnubayan Niya ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin tungo sa Matuwid na Landas." }
1.246942
1.00001
0.99999
crawl-data/CC-MAIN-2020-05/segments/1579251672537.90/wet/CC-MAIN-20200125131641-20200125160641-00000.warc.wet.gz
http://muslimvilla.smfforfree.com/index.php?topic=4862.0
crawl-data/CC-MAIN-2020-29/segments/1593655906934.51/wet/CC-MAIN-20200710082212-20200710112212-00368.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/tag/allah/
{ "eng_Latn": "Allah (SWT) Says: \"And your Lord creates what He wills and chooses...\" [Quran 28:68]", "tgl_Latn": "Ayon sa kahulugan ng talatang ito: “At ang iyong Panginoon ay lumilikha at pumipili (ng anumang Kanyang gusto).†(Surah Al-Qasas 28:68)" }
1.246913
0.99707
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2021-31/segments/1627046154798.45/wet/CC-MAIN-20210804080449-20210804110449-00411.warc.wet.gz
https://www.greenlanemasjid.org/resources/islam/faqs-about-islam/
paracrawl9_philipp
_
{ "eng_Latn": "No, they are in doubt of My Admonition.", "tgl_Latn": "Hindi, nguni't sila ay nagaalinlangan tungkol sa Aking paalaala; hindi," }
1.246888
0.99991
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2019-04/segments/1547583835626.56/wet/CC-MAIN-20190122095409-20190122121409-00097.warc.wet.gz
http://islamitexts.org/quran/38/8
crawl-data/CC-MAIN-2017-26/segments/1498128319912.4/wet/CC-MAIN-20170622220117-20170623000117-00592.warc.wet.gz
https://issuu.com/robertohbruce/docs/kuran_final_2012-03
{ "eng_Latn": "It is the sin that He does not Forgive [after death], and He Forgives whatever is less than that for whomever He Wills.", "tgl_Latn": "Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allâh ang kasalanang pagbibigay-katambal sa pagsamba sa Kanya, nguni't Kanyang pinatatawad ang sinumang Kanyang naisin, at kung sinuman ang magtambal sa pagsamba sa Allâh, siya ay nakagawa ng napakalaking kasalanan." }
1.246855
1.00001
1
crawl-data/CC-MAIN-2021-49/segments/1637964363336.93/wet/CC-MAIN-20211207045002-20211207075002-00627.warc.wet.gz
https://www.riadnachef.org/?p=1469
crawl-data/CC-MAIN-2019-39/segments/1568514572235.63/wet/CC-MAIN-20190915175150-20190915201150-00017.warc.wet.gz
http://www.whymuhammad.com/ph/lathalain/8874.tawheed-kaisahan-ng-allh.htm
{ "eng_Latn": "Said one of the two women: \"O my father!", "tgl_Latn": "Sinabi ng isa sa dalawang kababaihan sa kanyang ama: \"O aking" }
1.246842
1.00001
1.00001
paracrawl20211101
_
paracrawl9_wide00006
_
{ "eng_Latn": "You are the descendents of those whom We carried in the Ark with Nuh, and he was indeed a grateful devotee.\"", "tgl_Latn": "Salas/Taron: O, kayong mga inapo na nagmula [sa lahi] niyaong mga isinakay Namin [sa sasakyang-dagat] kasama ni Noah, katotohanan, siya [si Noah] ay isang aliping mapagpasalamat." }
1.246836
1.00001
0.9998
crawl-data/CC-MAIN-2021-25/segments/1623488269939.53/wet/CC-MAIN-20210621085922-20210621115922-00487.warc.wet.gz
https://www.alim.org/quran/translation/malik/surah/17/
crawl-data/CC-MAIN-2020-05/segments/1579250592636.25/wet/CC-MAIN-20200118135205-20200118163205-00303.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/category/pilipino-ang-quran/
{ "eng_Latn": "Say: \"Surely grace is in the hand of Allāh, He gives it to whom He", "tgl_Latn": "Sabihin mo: \"Tunay na ang kabutihang-loob ay nasa kamay ni Allāh; nagbibigay Siya nito sa sinumang niloloob Niya." }
1.246788
1.00001
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2019-39/segments/1568514578201.99/wet/CC-MAIN-20190923193125-20190923215125-00013.warc.wet.gz
https://www.scribd.com/document/368307933/al-mizan-v-5
crawl-data/CC-MAIN-2020-29/segments/1593655906934.51/wet/CC-MAIN-20200710082212-20200710112212-00368.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/tag/allah/
{ "eng_Latn": "God added fifteen years to his life and gave him a son.", "tgl_Latn": "Dinagdagan ng Diyos ng labing-limang taon ang kanyang buhay at binigyan siya ng anak." }
1.246779
1
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2020-16/segments/1585370506988.10/wet/CC-MAIN-20200402143006-20200402173006-00076.warc.wet.gz
http://www.prca.org/resources/catechism-material/item/878-old-testament-history-for-beginners-book-2-advanced-from-saul-to-the-return-from-captivity
paracrawl9_hieu
_
{ "eng_Latn": "I will never have a fulness of joy until we are reunited in the morning of the first resurrection.", "tgl_Latn": "Hindi ako kailanman magkakaroon ng ganap na kagalakan hanggang sa magkasama kaming muli sa umaga ng Unang Pagkabuhay na Mag-uli." }
1.246753
1
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2021-17/segments/1618039563095.86/wet/CC-MAIN-20210422221531-20210423011531-00040.warc.wet.gz
https://saudit.org/no-hidden-fees-best-dating-online-websites-for-women-in-canada/
crawl-data/CC-MAIN-2018-17/segments/1524125945143.71/wet/CC-MAIN-20180421110245-20180421130245-00023.warc.wet.gz
https://www.lds.org/general-conference/2012/10/because-i-live-ye-shall-live-also?lang=tgl&_r=1&media=video
{ "eng_Latn": "Peace be to those who follow the right path.", "tgl_Latn": "Kapayapaan sa mga tumatahak sa tamang patnubay." }
1.246748
1.00001
0.99977
paracrawl20211101
_
paracrawl9_wide00006
_
{ "eng_Latn": "God can save whomever He wishes.", "tgl_Latn": "Hindi ba kayang iligtas ng Diyos ang sinumang naisin niyang iligtas?" }
1.246713
1.00001
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2020-34/segments/1596439735823.29/wet/CC-MAIN-20200803170210-20200803200210-00089.warc.wet.gz
http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=00CENi
paracrawl9_philipp
_
{ "eng_Latn": "Am I not worth not more than ten sons to you?\"", "tgl_Latn": "Hindi pa ba ako higit kaysa sa sampung anak na lalaki para sa iyo?\"" }
1.246705
1
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2021-25/segments/1623488269939.53/wet/CC-MAIN-20210621085922-20210621115922-00429.warc.wet.gz
https://fertilitysidekick.com/is-infertility-gods-will/
paracrawl9_wide00016
_
{ "eng_Latn": "It is no longer the time of fright, O believers in the Messiah.", "tgl_Latn": "Hindi na ngayon ang panahon ng takot, o mga naniniwala sa Mesiyas." }
1.246636
0.99999
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2021-31/segments/1627046154457.66/wet/CC-MAIN-20210803092648-20210803122648-00660.warc.wet.gz
https://philippians123.org/food-for-the-journey/poem/pmgv3/341-at-kedesh-the-signs-of-the-times/
crawl-data/CC-MAIN-2019-39/segments/1568514573071.65/wet/CC-MAIN-20190917121048-20190917143048-00098.warc.wet.gz
http://rlb-mangod.listahan.org/341.htm
{ "eng_Latn": "And We have left there a sign (i.e, the place of the Dead Sea, well-known in Palestine) for those who fear the painful torment.", "tgl_Latn": "At Kami ay nag-iwan doon ng isang tanda [bakas] para sa kanila na may takot sa nakakatakot na parusa." }
1.246453
0.99993
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2017-22/segments/1495463607813.12/wet/CC-MAIN-20170524112717-20170524132717-00372.warc.wet.gz
http://www.theclearpath.com/quraan.php?soorah=51
crawl-data/CC-MAIN-2018-17/segments/1524125945459.17/wet/CC-MAIN-20180421223015-20180422003015-00012.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/
{ "eng_Latn": "And you, come in, too, and peace be with you, the mother of apostles.\"", "tgl_Latn": "At kayo, pasok rin, at sumainyo ang kapayapaan, ang ina ng mga apostol.\"" }
1.246406
0.99944
1.00001
paracrawl20211101
_
crawl-data/CC-MAIN-2019-39/segments/1568514573309.22/wet/CC-MAIN-20190918151927-20190918173927-00233.warc.wet.gz
http://rlb-mangod.listahan.org/436.htm
{ "eng_Latn": "But the great promise in that song is only for those that do the will of God.", "tgl_Latn": "Ngunit ang dakilang pangako sa kantang iyan ay para lamang doon sa mga gumagawa ng kagustuhan ng Diyos." }
1.246405
1.00001
1.00001
paracrawl20211101
_
paracrawl9_hieu
_
{ "eng_Latn": "'Five prayers are required on the servants of God.", "tgl_Latn": "' Limang panalangin ay kinakailangan sa paglipas ng mga tagapaglingkod ng Diyos ." }
1.246363
0.99998
1
paracrawl20211101
_
paracrawl9_hieu
_
{ "eng_Latn": "2 and Escape from New York among other movies.", "tgl_Latn": "2 at Escape mula sa New York kasama ng iba pang mga pelikula." }
1.246342
0.99993
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2020-24/segments/1590347398233.32/wet/CC-MAIN-20200528061845-20200528091845-00077.warc.wet.gz
https://coinrevolution.com/kurt-russell-to-feature-in-a-cryptocurrency-movie-by-american-film-producers/
crawl-data/CC-MAIN-2020-16/segments/1585370505359.23/wet/CC-MAIN-20200401003422-20200401033422-00125.warc.wet.gz
https://coinrevolution.com/tl/kurt-russell-na-nagtatampok-sa-isang-cryptocurrency-movie-ng-mga-producer-ng-amerikanong-pelikula/
{ "eng_Latn": "God heals whom He wants.", "tgl_Latn": "Pahihintulutan ng Allah ang lahat na mamagitan sa sinumang kanilang naisin." }
1.246331
1
1.00001
paracrawl20211101
_
crawl-data/CC-MAIN-2021-25/segments/1623487621627.41/wet/CC-MAIN-20210615211046-20210616001046-00459.warc.wet.gz
https://www.newmuslims.com/tl/index.php?option=quiz&task=showquestions&id=72
{ "eng_Latn": "\"5 Behold, this is the promise of the Lord unto you, O ye my servants.", "tgl_Latn": "5 Masdan, ito ang pangako ng Panginoon sa inyo, O kayo na aking mga tagapaglingkod." }
1.246326
0.99982
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2018-22/segments/1526794866107.79/wet/CC-MAIN-20180524073324-20180524093324-00218.warc.wet.gz
http://eldertuckergammell.blogspot.com/2016/05/i-got-called-to-be-assistant.html
crawl-data/CC-MAIN-2018-26/segments/1529267863830.1/wet/CC-MAIN-20180620163310-20180620183310-00297.warc.wet.gz
https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/68.8?lang=tgl
{ "eng_Latn": "And He Has made an appointed time for them in which there is no doubt.", "tgl_Latn": "At mayroon ding nasa-Kanya na isang natataningang panahon (para sa inyong muling pagkabuhay), subalit kayo ay nag-aalinlangan (sa Muling Pagkabuhay).)" }
1.246303
1.00001
0.99999
crawl-data/CC-MAIN-2018-09/segments/1518891814538.66/wet/CC-MAIN-20180223075134-20180223095134-00689.warc.wet.gz
http://almubin.tripod.com/prmuslim.htm
paracrawl9_wide00016
_
{ "eng_Latn": "And whoever recites the Qur'an with hesitation as it is difficult for him will have a double reward.\"", "tgl_Latn": "At sinuman ang bumigkas ng Qur'an ng may pag-aalinlangan dahil mahirap para sa kanya ay magkakaroon ng dobleng gantimpala.\"" }
1.246244
0.99999
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2021-31/segments/1627046153531.10/wet/CC-MAIN-20210728060744-20210728090744-00133.warc.wet.gz
https://www.themuslimcenter.org/tajweed-al-quran-book
crawl-data/CC-MAIN-2017-43/segments/1508187824225.41/wet/CC-MAIN-20171020135519-20171020155519-00013.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/aqidah/ang-paniniwala-sa-mga-kasulatan-ni-allah/ang-quran/pakikitungo-sa-quran/
{ "eng_Latn": "God is kind unto His servants; He provides for whomsoever He will, and He is the Strong, the Mighty", "tgl_Latn": " (19) Si Allāh ay Mabait sa mga lingkod Niya, na nagtutustos sinumang niloob Niya; at Siya ay ang Malakas, ang Makapangyarihan." }
1.246205
1.00001
0.99999
crawl-data/CC-MAIN-2021-49/segments/1637964363420.81/wet/CC-MAIN-20211207232140-20211208022140-00180.warc.wet.gz
https://islamawakened.com/quran/42/19/default.htm
crawl-data/CC-MAIN-2020-45/segments/1603107922746.99/wet/CC-MAIN-20201101001251-20201101031251-00348.warc.wet.gz
https://islamhouse.com/quran/tl/surah-42.html
{ "eng_Latn": "What if a spirit or an angel spoke to him?\"", "tgl_Latn": "Ano nga kung siya'y kinausap man ng isang espiritu, o ng isang anghel?\"" }
1.246136
0.99996
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2017-47/segments/1510934806455.2/wet/CC-MAIN-20171122031440-20171122051440-00067.warc.wet.gz
http://www.oddinthetruth.com/john-1121-27-resurrection-in-the-kingdom-of-god/
paracrawl9_wide00016
_
{ "eng_Latn": "\"You can only warn him who follows the reminder (Qur'an) and fears the Beneficent (Allah) in secret...\"", "tgl_Latn": "Salas/Taron: Mapaalalahanan mo lamang ang isa na sumusunod sa mensahe [ng Qur'an] at kinatatakutan ang Mahabagin [Allah] nang lihim [o di-nakikita]." }
1.246069
0.99998
0.99988
crawl-data/CC-MAIN-2019-09/segments/1550247504594.59/wet/CC-MAIN-20190221111943-20190221133943-00216.warc.wet.gz
https://www.al-islam.org/es/book/export/html/29674
crawl-data/CC-MAIN-2020-29/segments/1593655906934.51/wet/CC-MAIN-20200710082212-20200710112212-00199.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/2019/11/12/surah-36-yasin/
{ "eng_Latn": "and the flesh of birds, as they desire.", "tgl_Latn": "At anumang karne ng ibon na kanilang naisin." }
1.246043
1.00001
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2019-04/segments/1547583857913.57/wet/CC-MAIN-20190122140606-20190122162606-00023.warc.wet.gz
https://quranx.com/56.1-96
crawl-data/CC-MAIN-2018-17/segments/1524125945459.17/wet/CC-MAIN-20180421223015-20180422003015-00012.warc.wet.gz
https://quranfilipino.wordpress.com/
{ "eng_Latn": "And He sends down from the sky mountains within which is hail, and He strikes with it whom He wills and averts it from whom He wills. [...]", "tgl_Latn": "At kanyang ibinaba mula sa kalangitan ang (tila) bundok na ulang may yelo, at patamaan nito ang sinumang Kanyang nais at iiwas ito sa sinumang Kanyang nais." }
1.245973
1.00001
1.00001
crawl-data/CC-MAIN-2020-40/segments/1600400197946.27/wet/CC-MAIN-20200920094130-20200920124130-00154.warc.wet.gz
https://www.jamescockroft.com/category/photography/projects/friday/page/7/
crawl-data/CC-MAIN-2018-30/segments/1531676591683.78/wet/CC-MAIN-20180720135213-20180720155213-00607.warc.wet.gz
http://www.thekeytoislam.com/ph/scientific-explanations-quran-clouds-rains.aspx
{ "eng_Latn": "and give them their hire, beginning from the last to the first.", "tgl_Latn": "Ibigay mo sa kanila ang kanilang mga upa, mula sa mga huli hanggang sa mga una." }
1.245967
1.00001
1
crawl-data/CC-MAIN-2017-30/segments/1500549425082.56/wet/CC-MAIN-20170725062346-20170725082346-00310.warc.wet.gz
http://wordservice.org/Government%20of%20God/gg1008.htm
leipzig
_
{ "eng_Latn": "Say to them, 'Tell me, if you know, Whose is the sovereignty over everything?", "tgl_Latn": "[23:84] Sabihin, \"To kanino maging pag-aari daigdig everyone it kong ikaw malaman?" }
1.245954
0.9999
0.99956
crawl-data/CC-MAIN-2017-17/segments/1492917120092.26/wet/CC-MAIN-20170423031200-00102-ip-10-145-167-34.ec2.internal.warc.wet.gz
http://al-hussaini.blogspot.com/2011/08/explanation-of-surah-al-ikhlas.html
paracrawl9_hieu
_

Dataset Card for "nllb-eng-tgl-600k"

More Information needed

Downloads last month
3
Edit dataset card