Edit model card

Sentiment Analysis in Vietnamese - Phân tích cảm xúc trong tiếng Việt

Phở Bert phân tích cảm xúc

Model description

Mô hình có tác dụng xác định cảm xúc của đoạn văn. Sử dụng nhãn: "Tích cực", "Tiêu cực", "Trung tính"

Ví dụ: Thời tiết hôm nay không được đẹp, trời mưa và lạnh.

  Tiêu cực: 0.9596341252326965
  Tích cực: 0.010115462355315685
  Trung tính: 0.030250443145632744

Hôm nay đi làm thật vui, ăn uống thật ngon.

  Tiêu cực: 0.002220266032963991
  Tích cực: 0.9917450547218323
  Trung tính: 0.006034655496478081

Bình thường. Không có gì đặc biệt.

  Tiêu cực: 0.03198615834116936
  Tích cực: 0.05307402461767197
  Trung tính: 0.9149397611618042

Base model

Mô hình được đạo tạo dựa trên cơ sở của model PhoBert-Base của VinAI (https://huggingface.co/vinai/phobert-large)

Training data

Mô hình được đào tạo dựa trên dữ liệu được thu thập bởi linhlpv (https://www.kaggle.com/datasets/linhlpv/vietnamese-sentiment-analyst) - có chỉnh sửa. Với 31436 nội dung đánh giá sảm phẩm.

Model variations

Chưa xác định

Intended uses & limitations

Chưa xác định

License

Đây là một open-source library, bạn có thể sử dụng nó với bất kì mục đích nào. Rất cảm ơn nếu bạn ghi nguồn khi sử dụng mô hình này (nếu không ghi cũng không sao).

How to use

from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForSequenceClassification
import torch
import os


def clear():
  os.system('clear')


checkpoint = "mr4/phobert-base-vi-sentiment-analysis"
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(checkpoint)
model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained(checkpoint)
clear()
print("Ngày hôm nay của bạn thế nào?")
val = input("")
raw_inputs = [val]
inputs = tokenizer(raw_inputs, padding=True,
          truncation=True, return_tensors="pt")
outputs = model(**inputs)
predictions = torch.nn.functional.softmax(outputs.logits, dim=-1)
clear()
print(">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>")
for i, prediction in enumerate(predictions):
  print(raw_inputs[i])
  for j, value in enumerate(prediction):
    print(
      "  " + model.config.id2label[j] + ": " + str(value.item()))
print("<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<")

Liên hệ

Mọi thông tin liên quan có thể liên hệ qua email: zZz4everzZz@live.co.uk.

Downloads last month
153
Safetensors
Model size
135M params
Tensor type
I64
·
F32
·