en
stringlengths
1
821
is
stringlengths
1
1.15k
From my point of view, this difference validates a research into why this should be so, and what possible reasons there are for this status, as it is.
Hverjir eru áhrifaþættirnir, upplifa kynin einhverjar eða jafnvel ólíkar hindranir á leið sinni og hver eru áhrif staðsetningar stofnunar á þennan hóp?
The study is based on interviews with 14 individuals who requested help and received a debit card.
Rannsóknin er byggð á viðtölum við 14 einstaklinga sem óskuðu eftir aðstoð og fengu inneignarkort hjá Hjálparstarfinu.
Men are generally more likely than women to switch genders when choosing a character or avatar.
Karlar eru almennt líklegri en konur til að flakka milli kynja í vali sínu á tölvuleikjapersónum.
No dispute is about the power of the Icelandic court overlooking laws that they think are not compatible with the constitution.
Ekki er deilt um það að dómstólar hér á landi hafi vald til að víkja lögum til hliðar telji þeir að þau brjóti í bága við stjórnarskrána.
This dissertation will contend that the group most likely to present a defensive stance against the new administrative system was the aristocracy with a local power base, which saw its prerogatives being endangered by its introduction.
Í ritgerðinni verður því haldið fram að sagan túlki líklega sjónarmið voru höfðingjar á viðkomandi landsvæði sem töldu að væri verið að grafa undan forréttindum þeirra með því að koma á nýju stjórnkerfi.
It looks like empowerment has got a foothold among Icelandic managers.
Notkun starfsmannaeflingar virðist hafa náð nokkurri fótfestu á meðal íslenskra stórfyrirtækja.
So far, researchers have not been able to identify all underlying factors related to career indecision.
Enn sem komið er hefur ekki tekist að greina alla undirliggjandi þætti í tengslum við óákveðni við náms- og starfval (career indecision).
The author aimed to answer the following questions: 1) What is the role of community-based doulas of foreign background?
Tilgangur þessa fræðilega yfirlits var að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 1) Hver er hlutverk dúlu í samfélagi kvenna af erlendum uppruna?
There for it is vital that the company improves all internal situations and encourages job satisfaction and happiness within the walls of the company to have a better competitiveness for staff and support of the community.
Því er mjög mikilvægt að fyrirtækið lagi og komi sem flestum innri málum í gott stand til að standa vel í samkeppninni um vinnuafl og stuðning samfélagsins.
Sátujökull showed some inexplicable correlations that were difficult to interpret.
Sátujökull skar sig úr í fylgniútreikningum og var erfitt að útskýra sumar niðurstöðurnar.
The conclusion was that Silene acaulis L is being affected by temperature and environmental effects and that there is a significant difference between the two areas.
Spírunarprósenta hækkar við aukinn lofthita og marktækur munur er á milli rannsóknarsvæðanna tveggja.
Despite that, many were optimistic because they had strengths such as artistic talents and specific hobbies.
Þó voru mörg jákvæð og bjuggu yfir styrkleikum s.s. listrænum hæfileikum og áhugamálum.
The Icelandic horse is part of our history and culture and went from being our greatest servant into being a hobby for many people for example; riding horse, competition horse, family horse and a opportunity for employment.
Íslenski hesturinn er hluti af okkar sögu og menningu en hann fór úr því að vera okkar þarfasti þjónn í að vera áhugamál margra sem reiðhestur, keppnishestur, fjölskylduhestur og einnig tækifæri til atvinnu.
The results show that if participant’s are not well disposed mentally, screen time is excessive and sleep time is lacking and they are less motivated to study.
Því meiri vanlíðan, meiri skjánotkun og minni svefn því minni námsáhuga sýna nemendur.
In every part there is a Checklist that can be used for registration of the current status and priorities for each item separately.
Í viðmiðunum eru dregin fram áhersluatriði hvers þáttar, einnig fylgir hverjum þætti gátlisti sem nýtist til skráningar á núverandi stöðu og forgangsröðunar á hverju atriði fyrir sig.
Phenomenology was used to gather research materials and 11 in-depth interviews were conducted.
Tekin voru 11 djúpviðtöl og þau greind með aðferð fyrirbærafræðinnar.
Organic cosmetics are made from mother earth‘s resources and therefore contain no chemicals.
Lífrænar snyrtivörur eru gerðar úr auðlindum jarðarinnar og innihalda því engin kemísk efni.
The growing influence of nationalism in Russia has been influential in creating a mentality of Russians‘ feeling that they are being surrounded by hostile forces.
Aukin áhrif þjóðernishyggju innan Rússlands hafa ýtt undir tilfiningu þeirra um að vera umkringt ríki.
The main object of this Master thesis in public administration is local democracy, participatory democracy and the increasing emphasis on consultation with citizens, aided by the new local government act nr. 138/2011.
Meginviðfangsefni þessarar mastersritgerðar í opinberri stjórnsýslu er íbúalýðræði og þátttökulýðræði og þær auknu áherslur sem lagðar hafa verið á samráð við íbúa, meðal annars með nýjum samráðskafla sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.
A total of 1587 health related issues were registered by healthcare professionals at Búðarhálsvirkjun.
Alls voru 1587 viðfangsefni tengd heilbrigðisþjónustu skráð á tímabilinu eða um tvö viðfangsefni á dag.
Among the counselors, theoretical background of the Buoy did not seem to matter much and most participants thought that it originated from the author´s personal experience and drama and relaxation techniques career.
Kenningarlegur grunnur Baujunnar virtist yfirleitt ekki skipta máli og töldu flestir þátttakendur að hún væri sprottin af persónulegri reynslu höfundar og starfsreynslu, s.s. leiklist og slökunartækni.
Boys had more missing values on questions about height while girls had more missing values on questions about weight.
Drengir virtust frekar sleppa spurningum um hæð á meðan stúlkur virtust frekar sleppa spurningum um þyngd.
Effective competition supervision This essay seeks to highlight the significance of the effectiveness of competition supervision.
Skilvirkt samkeppniseftirlit Í ritgerð þessari verður leitast eftir því að varpa ljósi á það hvaða þýðingu skilvirkni hefur í samkeppniseftirliti.
An asymptomatic group of women (n = 30) served to give data for baseline comparison in the balance measurements.
Einkennalaus hópur kvenna (n = 30) var notaður til að gefa grunnviðmið í jafnvægismælingunum.
The premises of integration were investigated by examining known concepts within multiculturalism within the context of the accounts given.
Forsendur samþættingar voru kannaðar með því að rýna í þekkt hugtök innan fjölmenningarfræða í tengslum við frásagnir þátttakenda rannsóknarinnar.
Fourth, the Icelandic government is liable for damages if it fails to implement the rules of the EEA Agreement into national law or does it inadequately.
Í fjórða lagi ber íslenska ríkið skaðabótaábyrgð ef því misferst að innleiða reglur EES-samningsins inn í landsrétt eða gerir það á ófullnægjandi hátt.
Emphasis should be placed on individualized solutions focusing on the person behind the disease.
Þeir vildu leggja áherslu á einstaklingsmiðaðar lausnir og að horft væri á manneskjuna á bak við sjúkdóminn.
Scientific research in this specific area is very limited. The discourse has been more focused on women as victims and men as perpetrators.
Fræðileg umfjöllun og rannsóknir á stöðu karla sem þolenda er afar lítil, en meiri áhersla hefur verið lögð á rannsóknir á kynferðisofbeldi gegn konum sem framin eru af körlum.
The role of the teacher and the students are examined from the point of view of the individual, cooperation and the responsibility of students for their own learning in relation to differentiation and multiculturalism in schools.
Hlutverk kennara og nemenda eru skoðuð með tilliti til einstaklingsmiðunar, samvinnu og ábyrgðar nemandans á eigin vinnu og tekið mið af áherslum skóla án aðgreiningar og fjölmenningar í skólastarfi.
Volcanic activity in Iceland stems from a rift zone, which runs through Iceland from Reykjanes in the southwest and to Vatnsleysuströnd in the northeast, as well as a mantle plume.
Eldvirkni á Íslandi er vegna möttulstróks sem er undir landinu auk rekbeltis sem liggur í gegnum landið frá Reykjanesi í suðvestri að Vatnleysuströnd í norðaustri.
The aim of the survey was to screen groups of wild and cultured Atlantic salmon for three viruses.
Markmið rannsóknarinnar sem skiptist í tvo verkhluta, var að skoða Atlantshaflax (Salmo Salar L.) af villtum uppruna og eldislax með tilliti til þriggja veira.
The results show that evidence-based recommendations are available for physical activity during pregnancy and that physical activity during pregnancy is very important and can decrease the chance of developing gestational diabetes and improve psychological health.
Niðurstöður samantektarinnar sýna að til eru ráðleggingar um hreyfingu á meðgöngu sem byggðar eru á gangreyndri þekkingu og að hreyfing sé ákaflega mikilvæg og geti minnkað líkur á þróun á meðgöngusykursýki og bætt andlega líðan.
Previous research has shown that purineric receptors can stimulate the short circuit current of the RPE cells.
Rannsóknir hafa sýnt að púrinergir viðtakar fyrir ATP og UTP geta örvað jónaflæði um litþekjuvef.
These test were done on urea agar, TSI agar and LIA agar and the API 20E kit was also used.
$au voru ureasa próf á urea agar, TSI próf og LIA próf ásamt #ví a! API 20E fjölpróf voru notu!
In this report, he mapped out the existing fisheries’ educational and promotional material for every educational level and for courses in economic sector.
Í henni kortlagði hann allt það fræðslu- og kynningarefni í sjávarútvegi sem til var á öllum skólastigum og á námskeiðum fyrir atvinnulífið.
Of the group already studying in the formal school system along with permanent job only 20% say they get remuneration for their increased education in the form of salary increase or job transfer to a better position.
Af þeim hópi sem stundar nám samhliða starfi segjast 20% hafa fengið umbun í formi launahækkana eða framgangs í starfi.
Students research local plants and collected all the trash they found during the sessions.
Nemendur rannsökuðu dýra- og plöntulíf á sandinum og í kring, ásamt því að safna saman öllu rusli sem þau fundu í rannsóknaleiðungrum sínum.
2) How did the individuals embrace the treatment and 3) How did they see their future in light of the treatment?
2) Hvernig meðtóku einstaklingarnir meðferðina og 3) hvernig sáu þátttakendur framtíð sína í ljósi meðferðarinnar?
The writing is under deliberation where one main character plays a leading role. These are the novels of Jón Gnarr´s books; Indjáninn (2010), Sjóræninginn (2013) og Útlaginn (2015).
Ritverk Jóns Gnarr; Indjáninn (2010), Sjóræninginn (2013) og Útlaginn (2015) eru til umfjöllunar og ein aðalpersóna er í aðalhlutverki.
It also contributes to an increased number of deaths due to mental illnesses.
Einnig leggja þær sitt að mörkum til aukningar dauðsfalla vegna geðrænna veikinda sem fara sívaxandi.
On the other hand there has not been sufficient development work to follow this interest. This thesis is an attempt to add something to that field.
Hins vegar virðist þróunarvinna sem tengist námsgreininni ekki hafa fylgt þeim áhuga og rannsóknum nægilega eftir og var megintilgangur þessa verkefnis framlag til þeirrar vinnu. 6
Financial literacy covers amongst other things the ability to read, analyse, manage and relate to money without complications, make financial plans for the future and react sensibly to altered financial situations.
Fjármálalæsi felur meðal annars í sér getu til að lesa, greina, stjórna og fjalla um peninga án vandkvæða, gera áætlanir til framtíðar og bregðast skynsamlega við breyttum forsendum ákvarðana í fjármálum.
First I will take a brief look at some arguments from the scientific field of Happiness Studies and then I will consider Robert Nozick’s famous Experience Machine.
Að lokum mun ég svo kljást við nokkur rök gegn sældarhyggju, fyrst frá vísindalegum grunni hamingjurannsókna og svo að lokum tek ég fyrir reynsluvél heimspekingsins Robert Nozicks.
Accommodation for rent through rental agents, such as Airbnb, has led to higher profits for renters. They therefore choose to rent out their apartments to tourist for a short time which leads to decreases the supply on the public housing market.
Aukinn ábati af íbúðaleigu í gegnum leigumiðlanir eins og Airbnb, hefur leitt til þess að fleiri leigusalar kjósa að leigja út íbúðir sínar til ferðamanna í skammtímaleigu sem dregur á sama tíma úr framboði á almennum húsnæðismarkaði.
Many consider there to be a lack of sufficient training in the first month of work and want more training.
Margir telja sig vanta nægilega þjálfun á fyrsta mánuði í starfi og vilja meiri þjálfun.
Also the psycho-emotional effects of being subjected to different manifestations of direct and indirect violence and in what way the women resist as well as looking at their recommendations for social change.
Jafnframt hef ég skoðað sálrænar afleiðingar af því að verða fyrir margskonar beinu og óbeinu ofbeldi, hvernig konurnar andæfa slíku ofbeldi og hverjar hugmyndir þeirra eru af samfélagsumbótum.
In Sweden the researcher was given a facility to implement the research at the art education department (bildpedagokiska institutet) of Konstfack Art University in Stockholm, which facilitated the implementation of the Swedish part of the research.
Í Svíþjóð fékk rannsakandi aðstöðu við framkvæmd rannsóknarinnar við myndfræðadeild (bildpedagokiska institutet) Konstfack listaháskólans í Stokkhólmi, sem greiddi mjög fyrir framkvæmd sænsks hluta rannsóknarinnar.
Employees generally have a positive attitude towards factors such as the company, communication with colleagues and flexibility at work.
Helstu niðurstöður voru að starfsmenn hafa almennt jákvætt viðhorf í garð fyrirtækisins, samskipta við samstarfsfólks og sveigjanleika í vinnunni.
When the average weight of puffins on Elliðaey was compared to the average weight in Vestmannaeyjar, Isle of May and St. Kilda in Great Britain, the puffins from Elliðaey turned out to be the heaviest.
Meðalþyngd lunda í Elliðaey var borin saman við þyngd lunda frá Vestmannaeyjum, Isle of May og St Kilda við Bretland og reyndust lundar í Elliðaey vera þyngstir að meðaltali.
Down collection was not found to have effect on the incubating Eiders, during these average weather conditions. Likewise, the enlarged clutches did not affect energy expenditure of incubating females or their hatching success.
Niðurstöður verkefnisins sýna að dúntekja og urptarstærð (2-9 egg) hafa lítil áhrif á afkomu æðarkollna á Íslandi, í það minnsta í venjulegu tíðarfari.
This must be improved.
Þetta er mikilvægt að bæta.
Business Intelligence (BI) is an umbrella concept which covers the software and architecture of information systems which make it possible for managers to analyse available data.
Viðskiptagreind eða Business Intelligence (BI) er regnlífarhugtak sem nær yfir hugbúnað og uppbyggingu upplýsingakerfa sem gerir mögulegt að greina tiltæk gögn.
My interviewers’ support system didn’t have a good foundation and it’s questionable whether or not that had a say in how things went down.
Bakland viðmælanda míns var ekki gott í grunninn og má velta því fyrir sér hvort að það hafi haft mikið að segja um það hvernig fór.
In laparoscopic myomectomy, the average duration of surgery was 125 minutes and average blood loss was 159 mL.
Við töku vöðvahnúta úr legi var meðalaðgerðarlengd 125 mínútur og meðalblóðtap var 159 ml.
The purpose of this study was to examine the spouses’ experiences of retirement and its potential impact on the marriage.
Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða upplifun og reynslu hjóna af starfslokum og áhrifum starfslokanna á hjónabandið.
The research showed that despite the participants bad schooling experience and their general negative attitude towards elementary schools, they are still motivated to further increase their education.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þrátt fyrir slæma reynslu af skólagöngunni og neikvætt viðhorf til grunnskólans drap það ekki niður löngun þeirra til að læra.
To gain a better understanding of the origanal text and how the information about the conquest spread, we take a closer look at the Spanish conquistadors and chroniclers.
Til að öðlast betri skilning á uppruna textans og sjá hvernig upplýsingarnar um þessa merkilegur atburði bárust manna á milli í bréfum, handritum og bókum lítum við nánar á landavinninga Spánverja í Vesturheimi og spænska sagnaritara.
Through creative resolutions of these tensions the intention was to develop better practices and contribute to school development.
Viðbrögðin við togstreitu geta leitt til þess að lausnir finnist sem stuðla að umbótum í starfinu og þróun skólastarfsins.
Because of this difference the sex chromosomes are viewed differently in genetic research and the Y chromosome often excluded from association studies.
Vegna þessa eru kynlitningarnir litnir öðrum augum þegar það kemur að rannsóknum og Y litningnum oft sleppt þegar það kemur að viðtækri erfðamengisleit (genome wide association stud-ies).
Results revieled that there was a difference between firms how carefully they had developed their marketing strategy, and was their success accordingly.
Niðurstöður leiddu í ljós að fyrirtæki voru misvel á veg komin að þróa stefnur í markaðssetningu á samfélagsmiðlum og var árangur þeirra í samræmi við það.
Nature-based tourism is among the fastest growing sectors of the tourism industry, in particular in countries with unique nature, such as Iceland.
Náttúruferðamennska er sú tegund ferðamennsku sem er í hvað örustum vexti.
In my work the future is reflected in the present, since everything the present borrows from the future is in debt to future generations.
Í verkinu læt ég framtíðina speglast í nútímanum en allt sem nútíminn tekur að láni hjá framtíðinni er í skuld komandi kynslóða.
The qualitative research was based on interviews with ÖA staff members, chosen at random.
Eigindlega rannsóknin byggðist annars vegar upp á viðtölum við starfsmenn á ÖA og hinsvegar á viðtali við tvo lykilstjórnendur.
The findings of this study imply that The treasure hunt can be an effective way to construct a healthy self-esteem in children and therefore, work as a preventive measure for general mental illness that plague adolescents today which has been found to be associated with low self-esteem and lack of self-knowledge.
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að Fjársjóðsleitin geti nýst til uppbyggingar á sjálfsmynd barna og þar af leiðandi sem forvarnarstarf við hinum ýmsu geðrænu vandamálum sem steðja að unglingum í dag og tengjast lágu sjálfsáliti og vöntun á sjálfsþekkingu.
These facts promote this negative image, that the neighbourhood is somehow worse than other neighbourhoods in Akureyri.
Allt ýtir þetta undir hina neikvæðu ímynd sem segir að hverfið sé á einhvern hátt verra en önnur hverfi í bænum.
The most common type of discrepancy was omission, i.e. the medicin at discharge did not appear on dispensing card.
Algengastu lyfjavillurnar voru úrfellingar þ.e. lyfið var á útskriftarnótu en birtist ekki á skömmtunarkorti.
Also, I ponder various teaching methods and the flexibility within teaching and quote a variety of scholars to support of my case.
Einnig velti ég fyrir mér ýmsum kennsluháttum og sveigjanleika í kennslu og vitna þá í ýmsa fræðimenn mér til stuðnings.
The majority (50,4%) agreed that access to information on web media is easy, but 40,7% disagreed with the opinion that the Internet is a trustworthy source of information.
Meirihluti (50,4%) var sammála fullyrðingu um að aðgengi að upplýsingum á vefmiðlum væri auðvelt, en 40,7% voru ósammála fullyrðingunni um að vefmiðlar birti áreiðanlegar upplýsingar um tannlýsingarmeðferðir.
In recent years, the frequency of mental illness has been increasing around the world, also among parents.
Undanfarin ár hefur tíðni geðraskana farið vaxandi um allan heim, einnig meðal foreldra.
This study gives a clear picture of the development of Icelandic children´s comprehension of ten various types of sentences and certain references are set for each age group regarding their understanding of these sentence types.
Hér hefur fengist skýrari mynd en áður var til af þróun skilnings íslenskra barna á tíu mismunandi setningagerðum og ákveðin viðmið eru orðin til fyrir hvert aldursbil varðandi það hvenær ætla má að börn skilji þessar setningagerðir.
This literary-based research analysis is based on studies concerning effects of eating disorders, weight problems and obesity on the health of pregnant women and their fetes or child.
Í fræðilegu úttekt ritgerðarinnar voru skoðaðar niðurstöður rannsókna sem framkvæmdar hafa verið varðandi átraskanir, ofþyngd og offitu á heilsu barnshafandi kvenna, fósturs eða barns.
To deepen the knowledge of the services offered by the Social informant interviews were conducted with social workers at the six service centres of the city.
Til þess að fá dýpri þekkingu á þjónustu Velferðarsviðs Reykjavíkur voru tekin upplýsingaviðtöl við félagsráðgjafa á sex þjónustumiðstöðvum borgarinnar.
Increased usage of these materials would simultaneously reduce landfill waste and reduce imports of non-renewable resources such as chemical fertilizer.
Aukin nýting þessara efna til uppgræðslu stuðlar að vistvænni notkun áburðarefna úr úrgangi, dregur úr losun hans í umhverfið og dregur úr innflutningi óendurnýjanlegra auðlinda eins og tilbúins áburðar.
The goals of this research is twofold.
Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt.
The assignments allow students to approach them on their own terms and choose how to perform them and hopefully they will help teachers create a positive atmosphere in the classroom and a fun enriching learning experience.
Þegar nemendur takast á við verkefnin fá þeir tækifæri til að velja eigin leiðir til að leysa þau og nýta sköpunarhæfileika sína. Vonandi nýtast þau kennurum til að skapa jákvætt andrúmsloft í kennslustofunni og skemmtilega og lærdómsríka kennslustund.
The teachers, however, all seemed to agree on that a national assessment is necesssary but only one teacher said he wanted the national tests to become summative assessment again.
Kennarar virtust þó allir sammála um að eitthvað samræmt mat þyrfti að vera en aðeins einn kennari nefndi að hann vildi að prófin yrðu aftur lokapróf.
The results indicate a generally positive experience of using the Timian purchasing system, despite some minor setbacks during its integration.
Niðurstöður rannsóknar benda til þess að starfsmenn hafi almennt góða reynslu af innkaupakerfinu Timian þrátt fyrir ýmsa vankanta við innleiðingu þess.
Nevertheless, has the discussion concerning sexual abuse been very sensitive.
Samt sem áður hefur umræðan verið afar viðkvæm í mörg ár.
It is on the other hand considered unlikely that snow crab larvae could be carried with oceanic currents from its native area in eastern Canada as the prevalent oceanic currents are too warm for the development of the larvae.
Hinsvegar verður að teljast ólíklegt að krabbinn berist með straumum frá heimkynnum sínum við Austur-Kanada, enda eru hafstraumar, sem þaðan berast, hlýir og tengjast Golfstraumnum.
The preservation of these biological factors can indicate that social learning, including language, has been important for the survival of Homo sapiens.
Varðveisla þessara eiginleika bendir til að félagslegt nám, þar á meðal tungumál, hefur verið mikilvægt í þróunarsögu mannsins.
HSI and energy content of the liver showed similar patterns but no such pattern was observed for K. Therefore it is concluded that HSI and energy content are equivalent measures of cod short term condition while K cannot be used in the same purpose.
HSI og orkuinnihald lifrarinnar sýndu svipað mynstur en annað mynstur fékkst með K. Af þessum ástæðum er ályktað svo að HSI og orkuinnihald lifrar séu jafngildar mælingar á skammtíma ástandi en K sé ekki hægt að nota í sama tilgangi.
The project’s methodology consists for the most part of qualitative methods, the examination and analysis of data, interviews and site inspections. Quantitative methods were also used in assessing statistical information.
Aðferðafræði verkefnisins er mestmegnis eigindlegar aðferðir, skoðun og greining á gögnum, viðtöl við aðila og vettvangsskoðun, en einnig reynir á megindlegar aðferðir við mat á tölulegum upplýsingum.
Researchers believe that there is need for further researches on web-based management.
Rannsakendur telja þörf á frekari rannsóknum á nettengdu eftirliti.
The purpose of this research was to explore how women and midwives experience changing practice and traditional perineal support during birth in Landspítali University Hospital in the fall of 2011.
Markmið þessarar rannsóknar var að afla þekkingar um reynslu af innleiðingu breyttra vinnubragða á Landspítala haustið 2011 og hefðbundnum spangarstuðningi við barnsfæðingar frá sjónarhóli kvenna annars vegar og ljósmæðra hins vegar.
The main conclusions of the research indicate that 68% of respondents would like support of one kind or another in their role as parents.
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að 68% svarenda vilja stuðning í foreldrahlutverkinu með einum eða öðrum hætti.
Public transport in Iceland have received much attention over the years.
Almenningssamgöngur á Ísland hafa ekki fengið mikla athygli í gegnum árin.
The most common causes of death were head injuries (41,1%), drowning (17,5%), multiple injuries (14,1%), injuries to the chest (7,6%) and suffocation (6,8%).
Algengustu dánarorsakir voru höfuðáverkar (41,1%), drukknanir (17,5%), fjöláverkar (14,1%), áverkar á brjóstholi (7,6%) og köfnun (6,8%).
Children with cerebral palsy are more likely to show symptoms of dysphagia than children with normal neurological growth.
Börn með CP hreyfihömlun eru líklegri til að sýna einkenni kyngingartregðu en börn með eðlilegan taugaþroska.
Main results of studies show that nonlinear training is a favorable choice for patients because it can reduce dyspnea.
Helstu niðurstöður rannsókna sýna að lotuþjálfun er vænlegur kostur fyrir sjúklinga þar sem þeir upplifa minni mæði.
The results indicate that the school has a clear vision on the importance of coherently viewing assessment, the curriculum, and professional development to create a successful educational environment.
Niðurstöðurnar benda til þess að skólinn hafi skýra sýn á þá heild sem námsmat, námskrá og starfsþróun verða að mynda til að farsælt skólastarf geti þrifist.
The project was based on the theories of social constructivism, which stress the students role in creating their own understanding of the material being taught and how that understanding takes place within the framework of their social reality.
Verkefnið var unnið með hliðsjón af kenningum félagslegrar hugsmíðahyggju en þær kenningar leggja sérstaka áherslu á hlutverk nemenda í að móta sinn eigin skilning á kennsluefni út frá þeim félagslega veruleika sem nemandi býr við.
There was little or no restrictions on the number of hours worked in early labor movement in Iceland and were up to 14-16 hours a day.
Litlar sem engar takmarkanir voru á lengd vinnutíma í byrjun verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi og voru unnir allt að 14-16 tímar á sólarhring.
Six educational interventions were identified; (1) play therapy (Grade A), (2) video modeling (Grade A), (3) shaping and exposure with the anaesthesia mask (Grade A), (4) educating parents about distracting children (Grade A), (5) support of a health professional (Grade A) and (6) internet based education (Grade A).
Sex íhlutanir voru árangursríkar; (1) Leikmeðferð (Grade A), (2) myndbönd (Grade A), (3) þjálfun með svæfingargrímunni (Grade A), (4) fræðsla til foreldra um notkun hugardreifingar (Grade A), (5) stuðningur fagaðila (Grade A) og (6) fræðsla í gegnum internetið (Grade A).
The results show that the light treatment arrested or delayed maturation for 1 or 2 months, depending on the sex and age of the fish.
Niðurstöður verkefnisins sýna að með ljósameðhöndlun er hægt að seinka kynþroska í 1 til 2 mánuði auk þess að draga úr tíðni kynþroska hjá hængum og koma alveg í veg fyrir kynþroska hjá hrygnum fyrra árið.
The school staff‘s experience could also relate to their educational background as well as their role within the school.
Upplifun skólaliðanna gæti einnig að einhverju leyti markast af ólíkum bakgrunni þeirra varðandi menntun og hlutverk sem þeir hafa innan skólanna.
Six emerging adults, who share the experience of going through an important phace of psycological development during difficult times, were interviewed.
Tekin voru hálf-opin viðtöl við sex 22 ára einstaklinga sem deila þeirri reynslu að lifa mikilvægt mótunarskeið á tímum flókinnar heimsmyndar.
Significant quantities of expired platelet units are discarded from the Blood Bank every year.
Töluverður fjöldi blóðflögueininga rennur út árlega í Blóðbankanum.
This is attributed to the concerns of the North Icelandic Benedictine School, the presence of which is marked in the manuscript, and to the wider intellectual atmosphere of fourteenth century Iceland in which saints' lives and romances were possibly written by the same people.
Þessi vilji og forvitni eru rekin til norðlenska Benediktínaskólans, handritið ber einkenni hans og einkenni þess lærdómsanda sem var ríkjandi á Íslandi á fjórtándu öld, þar sem dýrlingasögur og rómansar voru mögulega rituð af sömu einstaklingum.
The purpose of this research is to shed light upon what kinds of experience the students had during the time they spent at school, emphasizing their narration, expression and interpretation.
Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun þátttakenda af skólagöngu sinni með áherslu á frásögn þeirra, tjáningu og túlkun.
The thesis will review the nature and the history leading up to the formulation of Benefit Corporations.
Ritgerðin mun fara yfir eðli og sögu þessa rekstrarforms.
Downloads last month
0
Edit dataset card