translation (translation)
{ "bg": "TOC \\o \"1-3\" \\h \\z \\u Въведение 3", "en": "TOC \\o \"1-3\" \\h \\z \\u Introduction 3" }
{ "bg": "Международното хуманитарно право и неговите принципи често не се зачитат.", "en": "The international humanitarian law and its principles are often not respected." }
{ "bg": "На равнище политики напредък е постигнат по няколко важни инициативи.", "en": "At policy level, progress was made on several important initiatives." }
{ "bg": "Над 1 700 души бяха спасени директно от екипите на ЕС.", "en": "Over 1 700 people were directly rescued by the EU teams." }
{ "bg": "(бюджетни кредити за поети задължения, закръглени стойности)", "en": "(commitment appropriations, rounded figures)" }
{ "bg": "Финансиране от ЕС беше предоставено на следните региони:​[21]​", "en": "EU funding was provided to the following regions:​[21]​" }
{ "bg": "Както и през предходните години, по-голямата част от финансирането от ЕС (45 %) беше предназначено за Африка.", "en": "As in previous years, the majority of EU funding (45 %) was allocated to Africa." }
{ "bg": "В съответствие с член 21, параграф 2, буква б)​[20]​ тя се възползва в по-голяма степен от външни целеви приходи, както следва:", "en": "Pursuant to Article 21(2)(b),​[20]​ it made greater use of external assigned revenues, as follows:" }
{ "bg": "Документът повдигна редица въпроси, които доведоха до започването на процес на консултации.", "en": "The paper raised a number of questions that led to the launch of a consultation process." }
{ "bg": "предотвратяване на продължителното разселване; или", "en": "prevent protracted displacement; or" }
{ "bg": "Географски/политически информационни страници за отделните държави:", "en": "Individual country geographical/policy factsheets:" }
{ "bg": "Такива ограничения на достъпа бяха най-често срещани в зоните на конфликт и/или се дължаха на отсъствието на правовата държава.", "en": "Such access restrictions were most prevalent in areas of conflict and/or due to the absence of the rule of law." }
{ "bg": "намиране на иновативни възможности за финансиране.", "en": "finding innovative funding options." }
{ "bg": "Десетки хиляди са изгубили своя живот поради сблъсъците.", "en": "Tens of thousands have lost their lives due to the fighting." }
{ "bg": "Регион/държава млн. EUR %", "en": "Region/country € million %" }
{ "bg": "да осигури по-дългосрочна рамка.", "en": "provide a longer‑term framework." }
{ "bg": "Тя им позволява да се подготвят по-добре за бъдещи извънредни ситуации.", "en": "It allows them to prepare better for future emergencies." }
{ "bg": "В същото време изпълнението на бюджета (по отношение на бюджетните кредити за поети задължения) беше по-високо от когато и да било.", "en": "At the same time, budget execution (in terms of payment appropriations) was the highest ever." }
{ "bg": "увеличи въздействието от инвестициите;", "en": "increase the impact of investments;" }
{ "bg": "разгледа пропуските в националните капацитети за реагиране;", "en": "addressed gaps in national response capacities;" }
{ "bg": "^24 Европейската общност и ООН са подписали специално Рамково финансово и административно споразумение.", "en": "^24 The European Community and the UN have signed a specific Financial and Administrative Framework Agreement (FAFA)." }
{ "bg": "Процедурата сега включва среща с кандидата на крайния етап на подбор, за да се гарантира по-точна, прозрачна и ефективна оценка; и", "en": "The procedure now involves a meeting with the candidate at the final selection stage to ensure more accurate, transparent and efficient evaluation; and" }
{ "bg": "В резултат на това:", "en": "As a result:" }
{ "bg": "Значителна помощ бе предоставена също в Близкия изток (Сирия и съседните държави).", "en": "Substantial assistance was also provided to the Middle East (Syria and neighbouring countries)." }
{ "bg": "При продължителните кризи също се наблюдават тревожни тенденции по целия свят.", "en": "Protracted crises also show worrying trends across the globe." }
{ "bg": "процедурата за кандидатстване за партньори бе рационализирана, като драстично бе намалено времето, необходимо за подписване на РСП, от 7-10 месеца на 2-3 месеца.", "en": "the partner candidature procedure was streamlined, reducing drastically the time needed to sign an FPA, from 7-10 months to 2-3 months." }
{ "bg": "^25 Службата за хуманитарна помощ на Комисията.", "en": "^25 The Commission's humanitarian air service." }
{ "bg": "обемът на информацията, която следва да бъде предоставена в „единния формуляр\", е намален и системата за кодиране е опростена, доколкото е възможно.", "en": "the volume of information to be provided in the 'single form' has been reduced and the encoding system has been simplified as far as possible." }
{ "bg": "Действията на EUTF допълват интервенциите в рамките на Инструмента за стабилност;", "en": "The EUTF action complements intervention under the Instrument for Stability;" }
{ "bg": "През месец май Сърбия и Босна и Херцеговина бяха засегнати от най-тежките наводнения на столетието.", "en": "In May, Serbia and Bosnia and Herzegovina were affected by the worst floods for a century." }
{ "bg": "Тайфунът „Хаян\", едно от най-тежките природни бедствия през последните години, порази Филипините през месец ноември 2013 г.", "en": "Typhoon Haiyan, one of the worst natural disasters in recent years, struck the Philippines in November 2013." }
{ "bg": "Големите езера 56", "en": "Great Lakes 56" }
{ "bg": "ОБЩО 1 273 100 %", "en": "TOTAL 1 273 100 %" }
{ "bg": "тежките метеорологични условия в Словения; и", "en": "severe weather conditions in Slovenia; and" }
{ "bg": "Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ 12 1 %", "en": "EU Aid Volunteers 12 1 %" }
{ "bg": "В някои части на региона разселени лица са в капан между фронтовите линии и до тях не може да достигне помощ.", "en": "In parts of the region, displaced persons are trapped between frontlines and aid cannot get to them." }
{ "bg": "От действията през 2014 г. в рамките на подписани хуманитарни споразумения:", "en": "Of the 2014 actions under signed humanitarian agreements:" }
{ "bg": "Общият размер на помощта на ЕС (включително на държавите членки) възлезе на над 267 млн. EUR.", "en": "Total EU assistance (including Member States') came to over EUR 267 million." }
{ "bg": "За Комисията това се изразява в:", "en": "For the Commission, this translates into:" }
{ "bg": "^27 Международна организация по миграция", "en": "^27 International Organization for Migration" }
{ "bg": "Гражданското население е все по-изложено на насилие и страдания.", "en": "Civilian populations are increasingly exposed to violence and suffering." }
{ "bg": "В същото време тя разработва ефективни политики за превенция и готовност с държавите членки, като се стреми да постигне баланс между националните отговорности и европейската солидарност.", "en": "At the same time, it is developing effective prevention and preparedness policies with the Member States, seeking to strike a balance between national responsibilities and European solidarity." }
{ "bg": "Комисията беше един от първите международни донори, който реагира на възникващата криза през месец март.", "en": "The Commission was one of the first international donors to react to the emerging crisis in March." }
{ "bg": "Комисията удвои своите усилия за активно реагиране на кризата.", "en": "The Commission redoubled its efforts to respond actively to the crisis." }
{ "bg": "Това включваше намаляване на ставките на предварителното финансиране и изпълнение на международното решение на Комисията от 2014 г. на два етапа.", "en": "This included reducing pre-financing rates and implementing the Commission's 2014 Worldwide Decision in two phases." }
{ "bg": "Хуманитарна помощ е била предоставена на половин милион души, засегнати от бедствието.", "en": "Humanitarian assistance was provided to half a million people affected by the disaster." }
{ "bg": "Народът на Ирак страда от последиците от влошаването на обстановката със сигурността в страната.", "en": "The people of Iraq are suffering from the consequences of the country's worsening security situation." }
{ "bg": "^18 Резерв за спешна помощ", "en": "^18 Emergency Aid Reserve" }
{ "bg": "Оперативният персонал представлява 64 % от човешките ресурси, а останалите са помощен персонал в областта на администрацията и политиките.", "en": "Operational staff represents 64 % of the human resources and the rest work in administrative and policy support." }
{ "bg": "Съветът прие решение​[29]​ относно правилата и процедурите за прилагане на „клаузата за солидарност\".", "en": "On 24 June, the Council adopted a decision​[29]​ on the rules and procedures for implementing the ‘solidarity clause'." }
{ "bg": "Засиленият капацитет за реагиране (ЗКР) съществува, за да спасява човешки живот по-ефикасно и ефективно, и по-специално, за да:", "en": "The Enhanced Response Capacity (ERC) exists to save lives more efficiently and effectively, and more specifically to:" }
{ "bg": "^26 Междуведомствен постоянен комитет", "en": "^26 Inter-Agency Standing Committee" }
{ "bg": "засили сътрудничеството между участващите държави;", "en": "strengthened cooperation between its participating states;" }
{ "bg": "хуманитарна помощ е била предоставена на най-уязвимото население в над 80 страни;", "en": "Humanitarian aid was provided to the most vulnerable people in over 80 countries;" }
{ "bg": "тропически циклони, земетресения и цунами.", "en": "tropical cyclones, earthquakes and tsunamis." }
{ "bg": "По отношение на гражданската защита данните в таблицата не са разбити по държава/регион.", "en": "^21 For civil protection, the figures in the table are not broken down by country/region." }
{ "bg": "измести фокуса към подход, свързан в по-голяма степен с превенцията;", "en": "shifted the focus towards a more prevention-related approach;" }
{ "bg": "Обширната работа, извършена от ЕС и неговите държави членки през 2014 г., даде голямо отражение върху живота на хората.", "en": "The extensive work carried out by the EU and its Member States in 2014 made a big impact on people's lives." }
{ "bg": "Най-малко 10 000 души са били убити, след като в края на 2013 г. политическият конфликт в страната прерасна в насилие.", "en": "At least 10 000 people have been killed since the political conflict in the country turned violent at the end of 2013." }
{ "bg": "Това ограничи възможностите за увеличаване на хуманитарния бюджет през 2014 г.", "en": "This restricted the scope for increasing the humanitarian budget in 2014." }
{ "bg": "В Западна Африка най-голямата епидемия от ебола, регистрирана някога, отне живота на близо 8 000 души.", "en": "In western Africa, the largest ever recorded outbreak of Ebola killed close to 8 000 people." }
{ "bg": "Тя е насочена към силно уязвими общности в някои от най-изложените на бедствия региони в света.", "en": "It targets highly vulnerable communities in some of the most disaster-prone regions of the world." }
{ "bg": "^10 Член 214, параграф 6 от ДФЕС", "en": "^10 Article 214(6) TFEU." }
{ "bg": "Допълващи операции 82 6 %", "en": "Complementary operations 82 6 %" }
{ "bg": "Съгласно Договора, ако дадена държава членка е засегната от природно или причинено от човека бедствие или е жертва на терористично нападение, Съюзът и другите държави членки трябва да действат съвместно в дух на солидарност, за да я подпомагат.", "en": "Under the Treaty, if a Member State is affected by a natural or man-made disaster or victim of a terrorist attack, the Union and other Member States must act jointly in a spirit of solidarity to assist it." }
{ "bg": "Африка 572 45 %", "en": "Africa 572 45 %" }
{ "bg": "Неговата цел е да бъдат проучени възможностите за ранното привличане на действащи лица в областта на развитието в кризите, свързани с разселване, с оглед:", "en": "Its objective is to explore possibilities for the early involvement of development actors in displacement crises, in order to:" }
{ "bg": "КЦРИС също така е първият входен пункт за всяко искане за помощ в съответствие с клаузата за солидарност;", "en": "The ERCC is also the first entry point of any call for assistance under the Solidarity Clause;" }
{ "bg": "Хуманитарният отговор на тази сложна криза продължи да оказва тежък натиск върху бюджетите за помощ.", "en": "The humanitarian response to this complex crisis continued to place a heavy strain on aid budgets." }
{ "bg": "Това също така е ключова причина за подобряване на ефективността и ефикасността на операциите и намиране на иновативни възможности за финансиране.", "en": "It is also a key reason to improve the effectiveness and efficiency of operations and find innovative funding options." }
{ "bg": "улесни подхода за съвместно донорство; и", "en": "facilitate a joint donor approach; and" }
{ "bg": "рамка за консултативни мисии за превенция и готовност (нов инструмент, който ЕС може да използва в помощ на държавите, търсещи помощ за гражданска защита); и", "en": "a framework for prevention and preparedness advisory missions (a new tool the EU can use to help countries requesting civil protection assistance); and" }
{ "bg": "ЕС също така предостави хуманитарна помощ за справяне с последиците от следните природни бедствия:", "en": "The EU also provided humanitarian assistance to cope with the consequences of the following natural disasters:" }
{ "bg": "^14 Малки и средни предприятия", "en": "^14 Small and Medium Enterprises" }
{ "bg": "Ендемичните вътрешни конфликти, които варират от асиметричен тероризъм до конвенционална война и в много случаи са силно идеологически натоварени, се засилват.", "en": "Endemic internal conflicts, ranging from asymmetrical terrorism to conventional war and in many cases highly ideologically charged, are intensifying." }
{ "bg": "Правилата за прилагане посочват МГЗЕС като един от основните инструменти, който вероятно ще бъде мобилизиран в повечето случаи, когато е налице позоваване на клаузата.", "en": "The implementation rules see the UCPM as one of the key instruments likely to be mobilised in most cases when the clause is invoked." }
{ "bg": "кризата в Колумбия - населението, засегнато от вътрешния въоръжен конфликт в Колумбия и колумбийските бежанци в Еквадор и Венецуела.", "en": "Colombia crisis - population affected by the internal armed conflict in Colombia and Columbian refugees in Ecuador and Venezuela." }
{ "bg": "намиране на устойчиви решения при съществуващи ситуации на продължително разселване.", "en": "find durable solutions in existing protracted situations." }
{ "bg": "Около 98 % от бюджета за 2014 г. за хуманитарна помощ и гражданска защита бяха използвани за оперативни дейности, а близо 2 % за аспекти, свързани с администрацията и политиките.", "en": "Around 98 % of the 2014 humanitarian and civil protection budget was used for operational activities and about 2 % for administrative and policy aspects." }
{ "bg": "Повечето от тези случаи бяха свързани с природни бедствия, включително:", "en": "Most of the activations related to natural disasters, including:" }
{ "bg": "съдържанието на „единния формуляр\", използван от партньорските организации за подаване на предложения за проекти и за оперативна отчетност, може да се адаптира в зависимост от спецификите на партньорите и естеството на кризата; и", "en": "the content of the ‘single form' used by partner organisations to submit project proposals and for operational reporting can be adapted according to partners' specificities and the nature of the crisis; and" }
{ "bg": "Тези мерки за намаляване на въздействието доведоха до значителни оперативни и административни проблеми за партньорите по изпълнението на ГД ECHO.", "en": "These mitigating measures gave rise to significant operational and administrative problems for ECHO's implementing partners." }
{ "bg": "В допълнение Ирак е приел почти четвърт милион бежанци от боевете в съседна Сирия.", "en": "In addition, Iraq hosts almost a quarter of a million refugees from the fighting in neighbouring Syria." }
{ "bg": "Когато се разразява бедствие навременната и ефективна намеса от страна на международната общност може да наклони везните между живота и смъртта.", "en": "When disaster strikes, timely and effective intervention by the international community can make the difference between life and death." }
{ "bg": "Комисията прие двупосочна стратегия в отговор на бедствията:", "en": "The Commission adopted a two-pronged strategy to respond to the disasters:" }
{ "bg": "Общият бюджет на ГД ECHO беше по-нисък от тези за 2012 и 2013 г. по отношение на бюджетните кредити за поети задължения поради ограничения на плащанията по бюджетна функция 4 (Глобална Европа) и бюджета на ЕС като цяло.", "en": "ECHO's total budget was lower than in 2012 and 2013 in terms of commitment appropriations, due to payment constraints on Heading 4 (Global Europe) and the EU budget as a whole." }
{ "bg": "^15 28-те държави - членки на ЕС, плюс Исландия, Норвегия, бивша югославска република Македония, Черна гора и Сърбия.", "en": "^15 The 28 EU Member States, plus Iceland, Norway, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Montenegro and Serbia." }
{ "bg": "Бедствия в световен мащаб 38 3 %", "en": "Worldwide disasters 38 3 %" }
{ "bg": "Турция е подписала споразуменията за официално присъединяване към МГЗЕС.", "en": "Turkey has signed the agreements to officially join the UCPM." }
{ "bg": "Близък изток, Средиземноморски басейн и съседни европейски държави 340 27 %", "en": "Middle East, Mediterranean and European neighbouring countries 340 27 %" }
{ "bg": "ЕС предостави решаваща логистична подкрепа, за да се гарантира бързото транспортиране на оборудване и експерти в региона по въздух и море.", "en": "The EU provided critical logistical support to ensure the rapid transport of equipment and experts to the region by air and sea." }
{ "bg": "Управляваните от Комисията безвъзмездни средства и вноски се разпределят по проекти, подбрани въз основа на предложения.", "en": "Commission‑managed grants and contributions are allocated to projects selected on the basis of proposals." }
{ "bg": "Връзка с други инструменти на ЕС", "en": "Link to other EU instruments" }
{ "bg": "То бе използвано за непогасени плащания по авансовото финансиране на неправителствени организации (НПО) и международни организации, нови договори за кризите в Сирия и Ирак, както и за окончателни плащания по завършените операции.", "en": "This was used for outstanding pre-financing payments to non-governmental organisations (NGOs) and international organisations, new contracts for the crises in Syria and Iraq, and final payments on completed operations." }
{ "bg": "Както винаги, отговорът на ЕС на кризите през 2014 г. беше съобразен с нуждите и адаптиран спрямо специфичните обстоятелства.", "en": "As always, the EU's response to crises in 2014 was driven by needs and tailored to specific circumstances." }
{ "bg": "Разкъсвана от размирици, несигурност и политическа нестабилност, Централноафриканската република (ЦАР) е друга хуманитарна гореща точка.", "en": "Plagued by unrest, insecurity and political instability, the Central African Republic (CAR) is another humanitarian hotspot." }
{ "bg": "Реакцията от „ниво 3\" на тайфуна „Хаян\", при която за първи път беше разгърнат пълният набор от инструменти в Програмата за преобразяване на IASC​[26]​, беше много по бърза, стабилна и всеобхватна, отколкото при предишни големи бедствия.", "en": "The 'level 3' response to Typhoon Haiyan, which deployed the full range of IASC​[26]​ Transformative Agenda instruments for the first time, was much more rapid, robust and comprehensive than in previous major disasters." }
{ "bg": "Подкрепата, оказана на системата на глобалните клъстери, е ключово постижение на финансирането по линия на ЗКР.", "en": "The support given to the global clusters system is a key achievement of ERC funding." }
{ "bg": "Гражданска защита 48 4 %", "en": "Civil protection 48 4 %" }
{ "bg": "Епидемичният взрив от ебола в Западна Африка разкри слабости в реакцията на международната общност на големи кризи в общественото здраве и подчерта необходимостта от един по-ефективен „глобален здравен клъстер\".", "en": "The western African Ebola outbreak pointed up weaknesses in the international community's response to major public health crises and highlighted the need for a more effective ‘global health cluster'." }
YAML Metadata Warning: The task_ids "translation" is not in the official list: acceptability-classification, entity-linking-classification, fact-checking, intent-classification, language-identification, multi-class-classification, multi-label-classification, multi-input-text-classification, natural-language-inference, semantic-similarity-classification, sentiment-classification, topic-classification, semantic-similarity-scoring, sentiment-scoring, sentiment-analysis, hate-speech-detection, text-scoring, named-entity-recognition, part-of-speech, parsing, lemmatization, word-sense-disambiguation, coreference-resolution, extractive-qa, open-domain-qa, closed-domain-qa, news-articles-summarization, news-articles-headline-generation, dialogue-generation, dialogue-modeling, language-modeling, text-simplification, explanation-generation, abstractive-qa, open-domain-abstractive-qa, closed-domain-qa, open-book-qa, closed-book-qa, slot-filling, masked-language-modeling, keyword-spotting, speaker-identification, audio-intent-classification, audio-emotion-recognition, audio-language-identification, multi-label-image-classification, multi-class-image-classification, face-detection, vehicle-detection, instance-segmentation, semantic-segmentation, panoptic-segmentation, image-captioning, grasping, task-planning, tabular-multi-class-classification, tabular-multi-label-classification, tabular-single-column-regression, rdf-to-text, multiple-choice-qa, multiple-choice-coreference-resolution, document-retrieval, utterance-retrieval, entity-linking-retrieval, fact-checking-retrieval, univariate-time-series-forecasting, multivariate-time-series-forecasting, visual-question-answering, document-question-answering

ELRC-Medical-V2 : European parallel corpus for healthcare machine translation

Dataset Summary

ELRC-Medical-V2 is a parallel corpus for neural machine translation funded by the European Commission and coordinated by the German Research Center for Artificial Intelligence.

Supported Tasks and Leaderboards

translation: The dataset can be used to train a model for translation.

Languages

In our case, the corpora consists of a pair of source and target sentences for 23 differents languages from the European Union (EU) with as source language in each cases english (EN).

List of languages : Bulgarian (bg),Czech (cs),Danish (da),German (de),Greek (el),Spanish (es),Estonian (et),Finnish (fi),French (fr),Irish (ga),Croatian (hr),Hungarian (hu),Italian (it),Lithuanian (lt),Latvian (lv),Maltese (mt),Dutch (nl),Polish (pl),Portuguese (pt),Romanian (ro),Slovak (sk),Slovenian (sl),Swedish (sv).

Load the dataset with HuggingFace

from datasets import load_dataset

NAME = "qanastek/ELRC-Medical-V2"

dataset = load_dataset(NAME, use_auth_token=True)
print(dataset)

dataset_train = load_dataset(NAME, "en-es", split='train[:90%]')
dataset_test = load_dataset(NAME, "en-es", split='train[10%:]')
print(dataset_train)
print(dataset_train[0])
print(dataset_test)

Dataset Structure

Data Instances

id,lang,source_text,target_text
1,en-bg,"TOC \o ""1-3"" \h \z \u Introduction 3","TOC \o ""1-3"" \h \z \u Въведение 3"
2,en-bg,The international humanitarian law and its principles are often not respected.,Международното хуманитарно право и неговите принципи често не се зачитат.
3,en-bg,"At policy level, progress was made on several important initiatives.",На равнище политики напредък е постигнат по няколко важни инициативи.

Data Fields

id : The document identifier of type Integer.

lang : The pair of source and target language of type String.

source_text : The source text of type String.

target_text : The target text of type String.

Data Splits

Lang # Docs Avg. # Source Tokens Avg. # Target Tokens
bg 13 149 23 24
cs 13 160 23 21
da 13 242 23 22
de 13 291 23 22
el 13 091 23 26
es 13 195 23 28
et 13 016 23 17
fi 12 942 23 16
fr 13 149 23 28
ga 412 12 12
hr 12 836 23 21
hu 13 025 23 21
it 13 059 23 25
lt 12 580 23 18
lv 13 044 23 19
mt 3 093 16 14
nl 13 191 23 25
pl 12 761 23 22
pt 13 148 23 26
ro 13 163 23 25
sk 12 926 23 20
sl 13 208 23 21
sv 13 099 23 21
Total 277 780 22.21 21.47

Dataset Creation

Curation Rationale

For details, check the corresponding pages.

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

The acquisition of bilingual data (from multilingual websites), normalization, cleaning, deduplication and identification of parallel documents have been done by ILSP-FC tool. Maligna aligner was used for alignment of segments. Merging/filtering of segment pairs has also been applied.

Who are the source language producers?

Every data of this corpora as been uploaded by Vassilis Papavassiliou on ELRC-Share.

Personal and Sensitive Information

The corpora is free of personal or sensitive information.

Considerations for Using the Data

Other Known Limitations

The nature of the task introduce a variability in the quality of the target translations.

Additional Information

Dataset Curators

ELRC-Medical-V2: Labrak Yanis, Dufour Richard

Bilingual corpus from the Publications Office of the EU on the medical domain v.2 (EN-XX) Corpus: Vassilis Papavassiliou and others.

Licensing Information

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License
This work is licensed under a Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License.

Citation Information

Please cite the following paper when using this model.

@inproceedings{losch-etal-2018-european,
  title = European Language Resource Coordination: Collecting Language Resources for Public Sector Multilingual Information Management,
  author = {
   L'osch, Andrea and
   Mapelli, Valérie and
   Piperidis, Stelios and
   Vasiljevs, Andrejs and
   Smal, Lilli and
   Declerck, Thierry and
   Schnur, Eileen and
   Choukri, Khalid and
   van Genabith, Josef
  },
  booktitle = Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018),
  month = may,
  year = 2018,
  address = Miyazaki, Japan,
  publisher = European Language Resources Association (ELRA),
  url = https://aclanthology.org/L18-1213,
}
Downloads last month
81