Datasets:
ECDC

Languages: English
Multilinguality: en-sv en-pl en-hu
Size Categories: 100K<n<1M
Language Creators: found
Source Datasets: extended
License: other
Dataset Preview
79.8 MB
Viewer
doc_id (string)lang (string)translation (translation)
"doc_0"
"en-bg"
{ "bg": "Засега няма ваксина срещу хепатит С.", "en": "Vaccination against hepatitis C is not yet available." }
"doc_1637"
"en-bg"
{ "bg": "Следователно, връзката между изменението на климата и инфекциозните заболявания в Европа изисква внимателна оценка и анализ. В този преглед разглеждаме доказателствата за свързани с климата промени при разпространението на инфекциозни заболявания, разпределение, локализирани огнища и потенциал за установяване на тропически видове - преносители на зараза в Европа.", "en": "The relationship between climate change and infectious diseases in Europe thus calls for careful assessment and analysis In this Review we look at the evidence for climate-related changes in infectious disease incidence, distribution, localised outbreaks, and potential for the establishment of tropical vector species in Europe." }
"doc_1636"
"en-bg"
{ "bg": "те включват по-високи нива на разпространение при по-високи температури, разширен сезон на предаване, промени в екологичните баланси, както и свързани с климата процеси на миграция на преносители на заразата, гостоприемници - резервоари на зараза или групи от населението.", "en": "they include higher proliferation rates at higher temperatures, extended transmission season, changes in ecological balances, and climate-related migration of vectors, reservoir hosts, or human populations." }
"doc_1635"
"en-bg"
{ "bg": "През последните години са разработени многобройни теории в обяснение на връзката между климатичните промени и инфекциозните заболявания:", "en": "Numerous theories have been developed in recent years to explain the relationship between climate change and infectious diseases:" }
"doc_1634"
"en-bg"
{ "bg": "Много инфекциозни агенти, организми, които са преносители на зарази, видове, чийто резервоар не са хората, и нива на репликация на патогените са особено чувствителни към климатичните условия.", "en": "Many infectious agents, vector organisms, non-human reservoir species, and pathogen replication rates are particularly sensitive to climatic conditions." }
"doc_195"
"en-bg"
{ "bg": "Хепатит B се причинява от вируса на хепатит B. Хепатит B може да бъде безсимптомна или остра или хронична симптоматична инфекция.", "en": "Hepatitis B is caused by hepatitis B virus. Hepatitis B can be either without symptoms or acute or chronic symptomatic infection." }
"doc_1633"
"en-bg"
{ "bg": "Предаването на инфекциозни заболявания се определя от много фактори, включително социални, икономически и екологични условия, достъп до здравни грижи и вродения имунитет на човека.", "en": "The transmission of infectious disease is determined by many factors including social, economical, ecological conditions, access to care and intrinsic human immunity." }
"doc_196"
"en-bg"
{ "bg": "Инкубационният период е дълъг – до шест месеца (или дори по-продължителен).", "en": "The incubation period is long - up to six months (or even longer)." }
"doc_1632"
"en-bg"
{ "bg": "Климатичните промени вече са оказали забележимо въздействие върху много природни системи, включително морските и сухоземните екосистеми, например времето на сезонни биологични събития и разпространението на животински и растителни видове.", "en": "These climatic changes have already had noticeable effects on many natural systems, including marine and terrestrial ecosystems, such as the timing of seasonal biological events and the distribution of animal and plant species." }
"doc_1631"
"en-bg"
{ "bg": "Освен това температурата на морската вода се затопля, планински ледници се свиват, киселинността на океаните се увеличава, екстремните метеорологични явления са по-чести и по-драстични.", "en": "In addition, sea surface temperatures are warming, mountain glaciers are shrinking, oceans are becoming more acidic, extreme weather events are increasing in frequency and intensity." }
"doc_1630"
"en-bg"
{ "bg": "в световен мащаб средната температура на повърхността се е увеличила с 0,74±0,18°С през последните 100 години, нивото на глобалното морско равнище се повишава с 1,8 мм на година от 1961 г. насам, а ледът на Арктическо море се оттегля с 2,7±0,6% на десетилетие.", "en": "the worldwide mean surface temperature has increased by 0.74±0.18°C over the past 100 years , while the worldwide sea level has risen by 1.8 mm per year since 1961 and the Arctic sea ice is retreating by 2.7±0.6% per decade." }
"doc_1629"
"en-bg"
{ "bg": "Изменението на климата е наистина осезаемо:", "en": "Climate change is indeed tangible:" }
"doc_1628"
"en-bg"
{ "bg": "Изменението на климата се приписва на естествените процеси и човешката дейност, променяща атмосферните условия.", "en": "Climate change is ascribed to natural processes and human activity altering atmospheric conditions." }
"doc_1627"
"en-bg"
{ "bg": "Упадък на екосистемата, загуба на биоразнообразие, намаляване на озона в стратосферата и изменение на климата са някои от тези промени в околната среда.", "en": "Ecosystem decline, loss of biodiversity, stratospheric ozone depletion, and climate change are some of these environmental changes." }
"doc_197"
"en-bg"
{ "bg": "Острото заболяване варира от лека до много тежка форма.", "en": "Acute illness ranges from a mild to a very severe disease." }
"doc_1626"
"en-bg"
{ "bg": "Ускоряването на икономическата активност и горенето на изкопаеми горива през последното столетие предизвикат въздействие върху околната среда с безпрецедентни размери.", "en": "Accelerating economic activity and fossil fuel combustion over the last century have precipitated an environmental impact of unprecedented proportions." }
"doc_1625"
"en-bg"
{ "bg": "Холера", "en": "Cholera" }
"doc_1624"
"en-bg"
{ "bg": "При LGV може да се приложи курс на лечение с антибиотици в продължение на 3 седмици, последвано от проверка на ефективността на терапията чрез изследване.", "en": "LGV can be cured with antibiotic treatment for 3 weeks followed by test of cure." }
"doc_1623"
"en-bg"
{ "bg": "Сексуалните партньори трябва да бъдат изследвани с оглед предотвратяване на допълнително разпространение на болестта.", "en": "Sexual partners should be evaluated to prevent further spread of disease." }
"doc_1622"
"en-bg"
{ "bg": "За да се потвърди заразяване със серовари L1-L3, е необходимо определяне на генотипа.", "en": "Genotyping is needed to confirm infection with serovars L1-L3." }
"doc_198"
"en-bg"
{ "bg": "Хепатит B при деца обикновено е безсимптомен с по-изразена тенденция за хронификация.", "en": "Hepatitis B in children usually goes with no symptoms, with a higher tendency to become chronic." }
"doc_1621"
"en-bg"
{ "bg": "Повечето случаи се характеризират с тежко възпаление на ректума, свързано с незащитен анален секс.", "en": "Most cases presented with severe proctitis which is associated with unprotected anal intercourse." }
"doc_1620"
"en-bg"
{ "bg": "От 2003 г. серия от огнищата са докладвани в големи европейски градове сред мъже, които правят секс с мъже.", "en": "Since 2003 a series of outbreaks have been reported in large European cities among men who have sex with men." }
"doc_1619"
"en-bg"
{ "bg": "Класическата картина на LGV включва генитални язви, аденопатия и се характеризира с бубони.", "en": "The classical picture of LGV involves genital ulceration, adenopathy and is characterized by buboes." }
"doc_1618"
"en-bg"
{ "bg": "LGV рядко се среща в западния свят и случаите обикновено се внасят от Африка, Югоизточна Азия и Карибския регион.", "en": "LGV rarely occurs in the Western world and cases are likely imported from Africa, South-East Asia and the Carribean region." }
"doc_1617"
"en-bg"
{ "bg": "LGV е системна инфекция, предавана по полов път, причинена от специфичен вид Chlamydia trachomatis (серовари L1, L2 и L3 ).", "en": "LGV is a systemic STI caused by a specific type of Chlamydia trachomatis ( serovars L1 , L2, and L3 )." }
"doc_199"
"en-bg"
{ "bg": "Обратното, смъртността от остра инфекция може да достигне 2% при хора в напреднала възраст.", "en": "Conversely, the death rate of acute infection can reach 2% in the elderly." }
"doc_1616"
"en-bg"
{ "bg": "Lymphogranuloma venereum (венерична лимфогранулома)", "en": "Lymphogranuloma venereum" }
"doc_1615"
"en-bg"
{ "bg": "ДРУГИ ТЕМИЗДРАВНИ ТЕМИ A-ЯПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ НА САЙТА НА ECDCДРУГИ ЗДРАВНИ ТЕМИДРУГИ ЗДРАВНИ ТЕМИ", "en": "RELATED TOPICSHEALTH TOPICS A-ZREAD MORE ON ECDC SITERELATED HEALTH TOPICSRELATED HEALTH TOPICS" }
"doc_1614"
"en-bg"
{ "bg": "Контролът върху гениталната хламидия се фокусира върху намаляване на сексуално рисковото поведение, използването на презерватив, ранната диагностика и ефективното управление на сексуалните партньори, за да се прекъсне веригата на предаване на инфекцията.", "en": "Control of genital chlamydia focuses on reducing sexual risk behaviour, condom use, early diagnosis, and effective management of sexual partners in order to break the chain of transmission." }
"doc_1638"
"en-bg"
{ "bg": "Въз основа на този преглед на публикациите, Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) подчертава необходимостта от справяне с техническите предизвикателства чрез разработване на проект за околната среда и епидемиологична мрежа, която би могла да свърже съществуващите ресурси.", "en": "Based on this review of published the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) has identified the need to tackle the technical challenges by developing a blueprint for an environmental and epidemiological network that would link existing resources." }
"doc_1639"
"en-bg"
{ "bg": "Сливането, интегрирането и анализът на тези данни ще подобри нашето разбиране на взаимовръзката между климатичните промени и инфекциозните заболявания в Европа и ще предостави информация в обобщен вид във връзка с действията в областта на опазването на общественото здраве.", "en": "Merging, integrating, and analysing such data will advance our understanding of the relationship between climate change and infectious diseases in Europe and inform public health action, summarized." }
"doc_194"
"en-bg"
{ "bg": "Хепатит B", "en": "Hepatitis B" }
"doc_1640"
"en-bg"
{ "bg": "Източник:", "en": "Source:" }
"doc_1666"
"en-bg"
{ "bg": "Последиците от изменението на климата за общественото здраве могат да бъдат значителни и да включват смърт и хоспитализации поради горещи вълни, хипотермия от снежни виелици, телесни повреди и смърт от наводнения, както и възможни промени в преносните диапазони на вирусни заболявания като хантавирус, западнонилски вирус, пренасян от кърлежи енцефалит, лаймска болест, малария и денга.", "en": "The impact on public health from climate change may be far reaching and include deaths and hospitalizations due to heat waves; hypothermia from blizzards; injuries and death from flooding; and potential shifts in the transmission ranges of vector-borne diseases such as hantavirus, West Nile virus, tick-borne encephalitis, Lyme disease, Malaria and Dengue." }
"doc_1665"
"en-bg"
{ "bg": "Климатичните промени и общественото здраве", "en": "Climate change and public health" }
"doc_1664"
"en-bg"
{ "bg": "http://www.eea.europa.eu", "en": "http://www.eea.europa.eu" }
"doc_1663"
"en-bg"
{ "bg": "Copyright EEA (ЕАОС), Копенхаген.", "en": "Copyright EEA, Copenhagen." }
"doc_1662"
"en-bg"
{ "bg": "Северната част на Атлантическия океан Трептения.", "en": "North Atlantic Oscillation." }
"doc_190"
"en-bg"
{ "bg": "Пациентите са заразни от две седмици преди появата на симптомите и могат да продължат да бъдат заразни една или повече седмици след това.", "en": "Patients are infectious from two weeks before the onset of symptoms and may continue to be infectious for one week or more after." }
"doc_1661"
"en-bg"
{ "bg": "NAO:", "en": "NAO:" }
"doc_1660"
"en-bg"
{ "bg": "повишаване на морското равнище.", "en": "sea-level rise." }
"doc_1659"
"en-bg"
{ "bg": "SLR:", "en": "SLR:" }
"doc_1658"
"en-bg"
{ "bg": "Степ, сметанов.", "en": "Steppe, cream." }
"doc_1657"
"en-bg"
{ "bg": "ST:", "en": "ST:" }
"doc_1656"
"en-bg"
{ "bg": "Средиземно море, оранжево; включва Черноморския регион.", "en": "Mediterranean, orange; includes the Black Sea region." }
"doc_191"
"en-bg"
{ "bg": "Хепатит A е разпространен по целия свят.", "en": "Hepatitis A occurs worldwide." }
"doc_1655"
"en-bg"
{ "bg": "ME:", "en": "ME:" }
"doc_1613"
"en-bg"
{ "bg": "Картината на заболяването е различна от традиционната LGV по това, че пациентите имат симптоми на възпаление на ректума (проктит) и на дебелото черво (хеморагичен колит) и често нямат уретрит или подути лимфни възли в слабините, които иначе са типични за LGV.", "en": "The disease presentation is different from traditional LGV in that the patients have symptoms of inflammation in the rectum (proctitis) and colon (haemorrhagic colitis), and often do not have urethritis or the swollen lymph nodes in the groins that are otherwise typical of LGV." }
"doc_1654"
"en-bg"
{ "bg": "Планина, лилаво.", "en": "Mountains, purple." }
"doc_1652"
"en-bg"
{ "bg": "Централно, зелено; включва Панонската област", "en": "Central, green; includes the Pannonian Region." }
"doc_1651"
"en-bg"
{ "bg": "CE:", "en": "CE:" }
"doc_192"
"en-bg"
{ "bg": "Предаването на инфекцията може да бъде ограничено особено чрез подобряване на хигиената при манипулациите в хранителната индустрия.", "en": "Transmission can be reduced especially by improving hygiene in food production handling." }
"doc_1650"
"en-bg"
{ "bg": "Атлантическия океан, светло синьо.", "en": "Atlantic, light blue." }
"doc_1649"
"en-bg"
{ "bg": "AT:", "en": "AT:" }
"doc_1648"
"en-bg"
{ "bg": "Бореален, тъмно синьо.", "en": "Boreal, dark blue." }
"doc_1647"
"en-bg"
{ "bg": "BO:", "en": "BO:" }
"doc_1646"
"en-bg"
{ "bg": "Тундра, бледо тюркоазено.", "en": "Tundra, pale turquoise." }
"doc_193"
"en-bg"
{ "bg": "Съществува ефективна ваксина.", "en": "An effective vaccine is available." }
"doc_1645"
"en-bg"
{ "bg": "TU:", "en": "TU:" }
"doc_1644"
"en-bg"
{ "bg": "Основни уязвимости на системите и секторите към изменението на климата през ХХІ в. по отношение на главните биогеографски региони на Европа (ЕАОС, 2004a):", "en": "Key vulnerabilities of European systems and sectors to climate change during the 21st century for the main biogeographic regions of Europe (EEA, 2004a):" }
"doc_1643"
"en-bg"
{ "bg": "Фигура 1. Основни уязвимости в Европа, свързани с изменението на климата (биогеографски региони)", "en": "Figure 1. Key European vulnerabilities to climate change (biogeographical regions)" }
"doc_1642"
"en-bg"
{ "bg": "Lancet ID. 2009;9:365-75.", "en": "Lancet ID. 2009;9:365-75." }
"doc_1641"
"en-bg"
{ "bg": "Semenza JC, Menne B. Изменение на климата и инфекциозни заболявания в Европа.", "en": "Semenza JC, Menne B. Climate Change and Infectious Diseases in Europe." }
"doc_1653"
"en-bg"
{ "bg": "MT:", "en": "MT:" }
"doc_189"
"en-bg"
{ "bg": "Инкубационният период при симптоматичните случаи варира между две и седем седмици.", "en": "The incubation period of symptomatic cases ranges between two and seven weeks." }
"doc_1612"
"en-bg"
{ "bg": "От 2003 г. необичайна форма на LGV инфекцията се разпространява в Европа сред мъже, които правят секс с мъже.", "en": "Since 2003 an atypical form of LGV infection has been spreading in Europe among men who have sex with men." }
"doc_200"
"en-bg"
{ "bg": "Хората, при които инфекцията с вируса на хепатит В хронифицира (от >30% сред деца до <5% сред възрастни), са изложени на по-висок риск от сериозни последствия:", "en": "Those who become chronically infected by hepatitis B virus (from >30% among children to <5% among adults) are at a higher risk of serious consequences:" }
"doc_1581"
"en-bg"
{ "bg": "ECDC стартира проект с участието на целеви експерти във всички области на биологичните рискове с оглед определяне на своята роля в областта на биологичната безопасност в съответствие с мандата си.", "en": "ECDC has established a project involving dedicated experts in all areas of biorisks to define its role in the biosafety field according to its mandate." }
"doc_1580"
"en-bg"
{ "bg": "Освен това Европейската асоциация по биобезопасност е важен форум за създаване на контакти, обмен на информация и обучение за професионалисти в областта на биологичната безопасност.", "en": "In addition, the European Biosafety Association is an important forum for networking, information exchange and training for biosafety professionals." }
"doc_1579"
"en-bg"
{ "bg": "През последните години това е постигнато чрез няколко европейски проекта, финансирани от Комисията.", "en": "In recent years, this has been achieved through several European Commission funded projects." }
"doc_206"
"en-bg"
{ "bg": "Инкубационният период варира от един до седем месеца.", "en": "The incubation period ranges from one to seven months." }
"doc_1578"
"en-bg"
{ "bg": "В ЕС е натрупан богат експертен опит в областта на управлението на биологичния риск, чийто потенциал може да бъде впрегнат, за да допринесе за комуникация и създаване на най-добри практики.", "en": "Within the EU there is a wealth of expertise in the areas of biorisk management that can be harnessed to contribute to communication, and the establishment of best practices." }
"doc_1577"
"en-bg"
{ "bg": "Координирането на усилията за лабораторна биологична безопасност и биологична сигурност в Европа е от жизненоважно значение за осигуряване на оперативна съвместимост и подготовка.", "en": "Coordination of laboratory biosafety and biosecurity efforts across Europe is vital to ensure interoperability and preparedness." }
"doc_1576"
"en-bg"
{ "bg": "Последствието на освобождаването на биологични агенти от една лаборатория може да бъде разпространението на болестта в цяла Европа.", "en": "The consequence of a release of biological agents from a single laboratory could be the spread of a disease throughout Europe." }
"doc_1575"
"en-bg"
{ "bg": "Въпреки това вероятността от случайно или умишлено разпространение на патогенни микроорганизми от лаборатории трябва да бъде взета под внимание и контролирана .", "en": "However, the possibility of accidental or deliberate release of a pathogenic micro-organism from laboratories must be considered and controlled." }
"doc_1574"
"en-bg"
{ "bg": "Само тогава могат да бъдат разработени диагностични методи и мерки за противодействие за защита на здравето на хората и животните.", "en": "Only then can diagnostic methods and countermeasures to protect human and animal health be developed." }
"doc_207"
"en-bg"
{ "bg": "Основният източник на инфекция за бебета и деца е предаване от майката на детето и заразяване от инфектирани членове в семейството.", "en": "For infants and children, the main source of infection is mother-to-child transmission and transmission from infected members within the household." }
"doc_1573"
"en-bg"
{ "bg": "Изследването на патогенни микроорганизми е от жизненоважно значение, за да се противодейства на възможните последствия от избухване на огнища на инфекциозни заболявания, било то природни или предизвикани от злонамерено/случайно освобождаване.", "en": "Research on pathogenic micro-organisms is vital to counteract the possible consequences of infectious disease outbreaks, whether natural or caused by malicious/accidental release." }
"doc_1572"
"en-bg"
{ "bg": "Какво трябва да знаят специалистите по общественото здраве и политиците относно въпросите и практиките, свързани с биологичната безопасност в ЕС?", "en": "What do public health specialists and policy makers need to know about biosafety issues and practices in the EU?" }
"doc_1571"
"en-bg"
{ "bg": "Биологична безопасност", "en": "Biosafety" }
"doc_1570"
"en-bg"
{ "bg": "Няма ваксина срещу нея.", "en": "There is no vaccine available." }
"doc_1569"
"en-bg"
{ "bg": "Инфекцията с бабезиоза при хората се лекува с антибиотици и хинин.", "en": "Human babesiosis infection is treated with antibiotics and quinine." }
"doc_208"
"en-bg"
{ "bg": "Юноши и възрастни обикновено се инфектират чрез необезопасен секс или като последица от инжектиране на наркотици при наркомани, които ползват едни и същи замърсени игли.", "en": "Adolescents and adults normally become infected through unprotected sexual activity or as a consequence of injecting drug users sharing contaminated needles." }
"doc_1568"
"en-bg"
{ "bg": "Възможно е да настъпят тежки случаи, засягащи бъбреците или белите дробове, които да доведат до смърт.", "en": "Severe cases, affecting the kidneys or the lungs, may occur and lead to death." }
"doc_1567"
"en-bg"
{ "bg": "Повечето инфекции преминават без симптоми, но някои хора могат да се разболеят и да развият грипоподобни симптоми като повишена температура, втрисане, мускулни болки, умора, както и жълтеница (пожълтяването на кожата се дължи на жлъчно разстройство).", "en": "While most infections pass by without symptoms, some people may become sick and present with flu-like symptoms like fever, chills, muscle ache, fatigue, as well as jaundice (yellowing of the skin due to a bile disorder)." }
"doc_1566"
"en-bg"
{ "bg": "Заболяването се предава основно от кърлежи, които се заразяват чрез хранене с кръвта на заразени животни, сърни и гризачи, които са основните резервоари за този паразит.", "en": "The disease is transmitted mainly by ticks which become infected by feeding on infected cattle, roe deer and rodents, which are the main reservoirs for this parasite." }
"doc_1565"
"en-bg"
{ "bg": "Бабезиозата е заболяване, причинено от паразит на Babesia spp ., който заразява и унищожава червените кръвни клетки.", "en": "Babesiosis is an illness caused by a parasite of the Babesia spp ., which infects and destroys the red blood cells." }
"doc_1564"
"en-bg"
{ "bg": "Бабезиоза", "en": "Babesiosis" }
"doc_1563"
"en-bg"
{ "bg": "ЗДРАВНИ ТЕМИ A-ЯДРУГИ СТРАНИЦИПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ НА САЙТА НА ECDCРАЗДЕЛИКАКВО НОВОДРУГИ ЗДРАВНИ ТЕМИНА ФОКУС", "en": "HEALTH TOPICS A-ZRELATED PAGESREAD MORE ON ECDC SITESECTIONSWHAT’S NEWRELATED HEALTH TOPICSIN SPOTLIGHT" }
"doc_209"
"en-bg"
{ "bg": "Предаването на инфекцията чрез кръвопреливане или използване на продукти от кръвна плазма днес е рядкост в ЕС.", "en": "Transmission via blood transfusion or through the use of plasma-derived products is now rare in the EU." }
"doc_1562"
"en-bg"
{ "bg": "Въпреки че повече от двеста души са се разболели, това е все още много малък брой в сравнение с милионите, които вероятно са били изложени на вируса, живеейки заедно със заразени птици в Далечния изток.", "en": "Although over two hundred people have become ill so far, this is still a very small number compared with millions who must have been exposed to the virus while living with infected birds in the Far East." }
"doc_1561"
"en-bg"
{ "bg": "За щастие, досега A/H5N1 не е много заразен за хората.", "en": "Fortunately, so far A/H5N1 has not been very infectious for humans." }
"doc_1560"
"en-bg"
{ "bg": "Това е силно патогенен вирус.", "en": "It is a highly pathogenic virus." }
"doc_1559"
"en-bg"
{ "bg": "Повече от половината са починали.", "en": "More than half of them have died." }
"doc_1558"
"en-bg"
{ "bg": "В Далечния изток, където A/H5N1 се среща във Виетнам, Камбоджа, Тайланд и Индонезия, повече от сто души са се разболели тежко при заразяване с вируса.", "en": "In the Far East where A/H5N1 is common in Vietnam, Cambodia, Thailand and Indonesia over one hundred people have become severely ill when infected with this virus." }
"doc_210"
"en-bg"
{ "bg": "Хепатит B е разпространен по целия свят, като бремето на болестта е много тежко (оценката е 280 милиона носители на инфекцията в целия свят).", "en": "Hepatitis B occurs worldwide with a very high burden of disease (an estimated 280 million carriers worldwide)." }
"doc_1582"
"en-bg"
{ "bg": "Този проект ще развива също информационните ресурси на биологичната безопасност за политиците, професионалистите в областта на биологичната безопасност, както и други обществени здравни специалисти, които ще бъдат достъпни чрез интернет портала на ECDC.", "en": "This project will also develop information resources on biosafety for policy makers, biosafety professionals, and other public health specialists, which will be available through the ECDC web portal." }
"doc_1583"
"en-bg"
{ "bg": "Прочетете повече за проекта на ECDC за експертна група в областта на биологичния риск", "en": "Read more about the ECDC biorisk expert group project" }
"doc_205"
"en-bg"
{ "bg": "Хроничните носители обикновено остават заразни през целия си живот.", "en": "Chronic carriers usually remain infectious throughout their life." }
YAML Metadata Warning: The task_categories "machine-translation" is not in the official list: text-classification, token-classification, table-question-answering, question-answering, zero-shot-classification, translation, summarization, conversational, feature-extraction, text-generation, text2text-generation, fill-mask, sentence-similarity, text-to-speech, automatic-speech-recognition, audio-to-audio, audio-classification, voice-activity-detection, depth-estimation, image-classification, object-detection, image-segmentation, text-to-image, image-to-text, image-to-image, unconditional-image-generation, video-classification, reinforcement-learning, robotics, tabular-classification, tabular-regression, tabular-to-text, table-to-text, multiple-choice, text-retrieval, time-series-forecasting, text-to-video, visual-question-answering, document-question-answering, zero-shot-image-classification, graph-ml, other
YAML Metadata Warning: The task_ids "translation" is not in the official list: acceptability-classification, entity-linking-classification, fact-checking, intent-classification, language-identification, multi-class-classification, multi-label-classification, multi-input-text-classification, natural-language-inference, semantic-similarity-classification, sentiment-classification, topic-classification, semantic-similarity-scoring, sentiment-scoring, sentiment-analysis, hate-speech-detection, text-scoring, named-entity-recognition, part-of-speech, parsing, lemmatization, word-sense-disambiguation, coreference-resolution, extractive-qa, open-domain-qa, closed-domain-qa, news-articles-summarization, news-articles-headline-generation, dialogue-generation, dialogue-modeling, language-modeling, text-simplification, explanation-generation, abstractive-qa, open-domain-abstractive-qa, closed-domain-qa, open-book-qa, closed-book-qa, slot-filling, masked-language-modeling, keyword-spotting, speaker-identification, audio-intent-classification, audio-emotion-recognition, audio-language-identification, multi-label-image-classification, multi-class-image-classification, face-detection, vehicle-detection, instance-segmentation, semantic-segmentation, panoptic-segmentation, image-captioning, grasping, task-planning, tabular-multi-class-classification, tabular-multi-label-classification, tabular-single-column-regression, rdf-to-text, multiple-choice-qa, multiple-choice-coreference-resolution, document-retrieval, utterance-retrieval, entity-linking-retrieval, fact-checking-retrieval, univariate-time-series-forecasting, multivariate-time-series-forecasting, visual-question-answering, document-question-answering
YAML Metadata Warning: The task_ids "machine-translation" is not in the official list: acceptability-classification, entity-linking-classification, fact-checking, intent-classification, language-identification, multi-class-classification, multi-label-classification, multi-input-text-classification, natural-language-inference, semantic-similarity-classification, sentiment-classification, topic-classification, semantic-similarity-scoring, sentiment-scoring, sentiment-analysis, hate-speech-detection, text-scoring, named-entity-recognition, part-of-speech, parsing, lemmatization, word-sense-disambiguation, coreference-resolution, extractive-qa, open-domain-qa, closed-domain-qa, news-articles-summarization, news-articles-headline-generation, dialogue-generation, dialogue-modeling, language-modeling, text-simplification, explanation-generation, abstractive-qa, open-domain-abstractive-qa, closed-domain-qa, open-book-qa, closed-book-qa, slot-filling, masked-language-modeling, keyword-spotting, speaker-identification, audio-intent-classification, audio-emotion-recognition, audio-language-identification, multi-label-image-classification, multi-class-image-classification, face-detection, vehicle-detection, instance-segmentation, semantic-segmentation, panoptic-segmentation, image-captioning, grasping, task-planning, tabular-multi-class-classification, tabular-multi-label-classification, tabular-single-column-regression, rdf-to-text, multiple-choice-qa, multiple-choice-coreference-resolution, document-retrieval, utterance-retrieval, entity-linking-retrieval, fact-checking-retrieval, univariate-time-series-forecasting, multivariate-time-series-forecasting, visual-question-answering, document-question-answering

ECDC : An overview of the European Union's highly multilingual parallel corpora

Dataset Summary

In October 2012, the European Union (EU) agency 'European Centre for Disease Prevention and Control' (ECDC) released a translation memory (TM), i.e. a collection of sentences and their professionally produced translations, in twenty-five languages. The data gets distributed via the web pages of the EC's Joint Research Centre (JRC).

Supported Tasks and Leaderboards

translation: The dataset can be used to train a model for translation.

Languages

In our case, the corpora consists of a pair of source and target sentences for all 22 different languages from the European Union (EU).

List of languages : English (en), Swedish (sv), Polish (pl), Hungarian (hu),Lithuanian (lt), Latvian (lv), German (de), Finnish (fi), Slovak (sk),Slovenian (sl), French (fr), ,Czech (cs),Danish (da), Italian (it),Maltese (mt),Dutch (nl),Portuguese (pt),Romanian (ro), Spanish (es),Estonian (et), Bulgarian (bg),Greek (el), Irish (ga), Icelandic (is) and Norwegian (no).

Load the dataset with HuggingFace

from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("qanastek/ECDC", "en-it", split='train', download_mode='force_redownload')
print(dataset)
print(dataset[0])

Dataset Structure

Data Instances

key,lang,source_text,target_text
doc_0,en-bg,Vaccination against hepatitis C is not yet available.,Засега няма ваксина срещу хепатит С.
doc_1355,en-bg,Varicella infection,Инфекция с варицела
doc_2349,en-bg,"If you have any questions about the processing of your e-mail and related personal data, do not hesitate to include them in your message.","Ако имате въпроси относно обработката на вашия адрес на електронна поща и свързаните лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението си."
doc_192,en-bg,Transmission can be reduced especially by improving hygiene in food production handling.,Предаването на инфекцията може да бъде ограничено особено чрез подобряване на хигиената при манипулациите в хранителната индустрия.

Data Fields

key : The document identifier String.

lang : The pair of source and target language of type String.

source_text : The source text of type String.

target_text : The target text of type String.

Data Splits

lang key
en-bg 2567
en-cs 2562
en-da 2577
en-de 2560
en-el 2530
en-es 2564
en-et 2581
en-fi 2617
en-fr 2561
en-ga 1356
en-hu 2571
en-is 2511
en-it 2534
en-lt 2545
en-lv 2542
en-mt 2539
en-nl 2510
en-no 2537
en-pl 2546
en-pt 2531
en-ro 2555
en-sk 2525
en-sl 2545
en-sv 2527

Dataset Creation

Curation Rationale

For details, check the corresponding pages.

Source Data

Who are the source language producers?

Every data of this corpora as been uploaded by on JRC.

Personal and Sensitive Information

The corpora is free of personal or sensitive information.

Considerations for Using the Data

Other Known Limitations

The nature of the task introduce a variability in the quality of the target translations.

Additional Information

Dataset Curators

Hugging Face ECDC: Labrak Yanis, Dufour Richard (Not affiliated with the original corpus)

An overview of the European Union's highly multilingual parallel corpora: Steinberger Ralf, Mohamed Ebrahim, Alexandros Poulis, Manuel Carrasco-Benitez, Patrick Schlüter, Marek Przybyszewski & Signe Gilbro.

Licensing Information

By downloading or using the ECDC-Translation Memory, you are bound by the ECDC-TM usage conditions (PDF).

No Warranty

Each Work is provided ‘as is’ without, to the full extent permitted by law, representations, warranties, obligations and liabilities of any kind, either express or implied, including, but not limited to, any implied warranty of merchantability, integration, satisfactory quality and fitness for a particular purpose.

Except in the cases of wilful misconduct or damages directly caused to natural persons, the Owner will not be liable for any incidental, consequential, direct or indirect damages, including, but not limited to, the loss of data, lost profits or any other financial loss arising from the use of, or inability to use, the Work even if the Owner has been notified of the possibility of such loss, damages, claims or costs, or for any claim by any third party. The Owner may be liable under national statutory product liability laws as far as such laws apply to the Work.

Citation Information

Please cite the following paper when using this dataset.

@article{10.1007/s10579-014-9277-0,
 author = {Steinberger, Ralf and Ebrahim, Mohamed and Poulis, Alexandros and Carrasco-Benitez, Manuel and Schl\"{u}ter, Patrick and Przybyszewski, Marek and Gilbro, Signe},
 title = {An Overview of the European Union's Highly Multilingual Parallel Corpora},
 year = {2014},
 issue_date = {December 2014},
 publisher = {Springer-Verlag},
 address = {Berlin, Heidelberg},
 volume = {48},
 number = {4},
 issn = {1574-020X},
 url = {https://doi.org/10.1007/s10579-014-9277-0},
 doi = {10.1007/s10579-014-9277-0},
 abstract = {Starting in 2006, the European Commission's Joint Research Centre and other European Union organisations have made available a number of large-scale highly-multilingual parallel language resources. In this article, we give a comparative overview of these resources and we explain the specific nature of each of them. This article provides answers to a number of question, including: What are these linguistic resources? What is the difference between them? Why were they originally created and why was the data released publicly? What can they be used for and what are the limitations of their usability? What are the text types, subject domains and languages covered? How to avoid overlapping document sets? How do they compare regarding the formatting and the translation alignment? What are their usage conditions? What other types of multilingual linguistic resources does the EU have? This article thus aims to clarify what the similarities and differences between the various resources are and what they can be used for. It will also serve as a reference publication for those resources, for which a more detailed description has been lacking so far (EAC-TM, ECDC-TM and DGT-Acquis).},
 journal = {Lang. Resour. Eval.},
 month = {dec},
 pages = {679–707},
 numpages = {29},
 keywords = {DCEP, EAC-TM, EuroVoc, JRC EuroVoc Indexer JEX, Parallel corpora, DGT-TM, Eur-Lex, Highly multilingual, Linguistic resources, DGT-Acquis, European Union, ECDC-TM, JRC-Acquis, Translation memory}
}
Downloads last month
13