tokens
sequence
ner_tags
sequence
[ "به", "عنوان", "مثال", "وقتی", "نشریات", "مدافع", "اصول", "و", "ارزشها", "و", "منادی", "انقلاب", "و", "اسلام", "در", "بالاترین", "درجه", "،", "اولین", "و", "درشت‌ترین", "تیتر", "نشریه", "خود", "را", "در", "صدر", "صفحه", "نخستین", "،", "به", "تکذیب", "اظهارات", "و", "نظریات", "مشاور", "رئیس‌جمهور", "با", "همین", "ترکیب", "عبارتی", "و", "البته", "از", "قول", "دیگران", "اختصاص", "می‌دهند", "،", "آیا", "در", "موارد", "مشابه", "نیز", "هر", "گاه", "خبر", "تکذیب", "متوجه", "و", "معطوف", "به", "شخصی", "باشد", "كه", "در", "زمره", "مشاوران", "يك", "مقام", "بلندمرتبه‌ی", "دیگر", "است", "،", "خبر", "را", "عینا", "به", "همین", "درشتی", "و", "با", "همین", "ترکیب", "عبارتی", "در", "صدر", "صفحه", "نخست", "به", "چاپ", "می‌رساند", "و", "در", "آن", "مورد", "هم", "به", "جای", "ذکر", "نام", "يا", "عضویت", "آن", "شخص", "در", "گروه", "و", "کمیته‌ی", "خاص", "صرفا", "بر", "روی", "عنوان", "مشاور", "فلان", "مسئول", "بلندمرتبه", "تأکید", "می‌کنند", "؟", "اگر", "نشریه", "دیگری", "چنین", "کند", "،", "شدیدا", "مورد", "انتقاد", "آنان", "قرار", "نمی‌گیرد", "كه", "صورت", "خبر", "را", "بهانه", "کرده", "و", "موضوع", "دیگری", "را", "هدف", "قرار", "داده", "است", "؟", "بااین‌همه", "،", "بازهم", "از", "قضاوت", "قطعی", "پرهیز", "کرده", "،", "می‌گوئیم", "فقط", "نتیجه", "مقایسه", "و", "تطبیق", "در", "يك", "وضعیت", "جامع‌الاطراف", "نشان", "خواهد", "داد", "كه", "رسانه‌های", "جبهه‌ی", "منتقد", "و", "مخالف", "رئیس‌جمهور", "و", "دولت", "در", "مقام", "نقادی", "واقعا", "یکسان", "و", "بدون", "تبعیض", "عمل", "کرده‌اند", "يا", "خدای‌ناکرده", "ولو", "در", "عالم", "فرض", "به", "عنوان", "مثال", "غیر", "دولت", "و", "غیر", "رئیس‌جمهور", "را", "با", "نوازشهای", "لسانی", "و", "قلمی", "نقد", "کرده‌اند", "اما", "دولت", "و", "رئیس‌جمهور", "را", "با", "خمپاره‌های", "کلامی", "و", "نوشتاری", "هدف", "نقادیهای", "موسوم", "به", "نقد", "خیرخواهانه", "قرار", "داده‌اند", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "دکتر", "اصغری", "دبیر", "چهارمین", "همایش", "انجمن", "زمین‌شناسی", "ایران", "در", "این", "زمینه", "گفت", ":", "از", "مجموع", "چهار", "صد", "مقاله", "رسیده", "به", "دبیرخانه", "همایش", "،", "يك", "صد", "و", "هشتاد", "مقاله", "ظرف", "مدت", "دو", "روز", "در", "هشت", "سالن", "همایش", "برگزار", "شد", "." ]
[ 0, 11, 0, 7, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "دکتر", "اکبر", "میرعرب", "در", "همایش", "بررسی", "و", "پیشگیری", "از", "بیماری", "ایدز", "در", "همدان", "به", "خبرنگاران", "گفت", ":", "کمیته‌ای", "در", "سطح", "استان", "شامل", "آموزش", "نیروی", "انسانی", "،", "کنترل", "فرآورده‌های", "خونی", "،", "برقراری", "نظام", "گزارش‌دهی", "و", "آموزش", "دانش‌آموزان", "دختر", "و", "پسر", "در", "مقطع", "سوم", "راهنمائی", "برای", "پیشگیری", "از", "این", "بیماری", "تشکیل", "شده", "است", "." ]
[ 0, 11, 5, 0, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "اردبیل", "ـ", "استاندار", "اردبیل", "گفت", ":", "به", "مناسبت", "هفته", "دولت", "0", "طرح", "عمرانی", "و", "تولیدی", "در", "مناطق", "روستائی", "و", "شهری", "این", "استان", "به", "بهره‌برداری", "می‌رسد", "." ]
[ 9, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 7, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "حمید", "طاهایی", "افزود", ":", "برای", "اجرای", "این", "طرحها", "0", "میلیارد", "و", "0", "میلیون", "ریال", "اعتبار", "هزینه", "شده", "است", "." ]
[ 11, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "اصفهان", "ـ", "0", "تپه", "و", "محوطه", "باستانی", "دوره‌های", "تاریخی", "در", "جریان", "انجام", "مطالعات", "پژوهشی", "در", "شهرستان", "سمیرم", "واقع", "در", "جنوب", "اصفهان", "شناسائی", "شد", "." ]
[ 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 3, 0, 0, 9, 3, 0, 0, 0 ]
[ "پیشینه", "این", "محوطه‌های", "باستانی", "،", "مربوط", "به", "پیش", "از", "تاریخ", "تا", "قرن", "هشتم", "هجری", "قمری", "است", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "تل‌مش", "تپه‌ای", "باستانی", "متعلق", "به", "هزاره", "چهارم", "پیش", "از", "میلاد", "،", "از", "مهمترین", "آثار", "مکشوفه", "در", "شهرستان", "سمیرم", "است", "." ]
[ 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 3, 0, 0 ]
[ "محسن", "جاوری", "،", "سرپرست", "هیأت", "باستان‌شناسی", "این", "مناطق", "گفت", ":", "موقعیت", "جغرافیائی", "،", "اقلیم", "مناسب", "و", "نیز", "وجود", "دوره‌های", "تاریخی", "،", "بیانگر", "استقرار", "و", "سکونت", "متوالی", "انسان", "و", "تداوم", "تاریخی", "و", "فرهنگی", "در", "این", "منطقه", "است", "." ]
[ 11, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "میل", "سنگی", "دوره", "ساسانی", "با", "ارتفاع", "0", "سانتیمتر", "و", "غار", "تاریخی", "در", "0", "کیلومتری", "شمال", "سمیرم", "از", "دیگر", "یافته‌های", "این", "فصل", "از", "کاوش", "است", "." ]
[ 12, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "شهرستان", "سمیرم", "در", "0", "کیلومتری", "جنوب", "اصفهان", "قرار", "دارد", "و", "با", "توجه", "به", "جلوه‌های", "طبیعی", "نظیر", "آبشار", "سمیرم", "،", "کوهستان", "چال‌قفا", "چشمه", "زیبای", "آب‌ملخ", "و", "منطقه", "کوهستانی", "تخت", "سلیمان", "،", "هر", "سال", "مورد", "بازدید", "گردشگران", "قرار", "می‌گیرد", "." ]
[ 9, 3, 0, 0, 0, 9, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 3, 0, 9, 3, 9, 3, 3, 0, 9, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "مهندس", "حبیب‌الله", "بیطرف", "،", "به", "هنگام", "دیدار", "از", "پروژه", "مذکور", "گفت", ":", "هزینه", "این", "طرح", "از", "محل", "اعتبارات", "ملی", "تهیه", "می‌شود", "." ]
[ 0, 11, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "هزینه", "اجرای", "طرح", "آبرسانی", "به", "شهرضا", "0", "میلیارد", "ریال", "اعلام", "شده", "است", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "گرگان", "ـ", "مراسم", "روز", "مزرعه", "سویا", "با", "هدف", "نظم", "بخشیدن", "به", "ارتباط", "محققان", "،", "مروجان", "و", "کشاورزان", "سویاکار", "روز", "یکشنبه", "در", "ایستگاه", "تحقیقات", "کشاورزی", "گرگان", "برگزار", "شد", "." ]
[ 9, 0, 0, 7, 7, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 2, 2, 2, 0, 0, 0 ]
[ "در", "مراسم", "روز", "مزرعه", "سویا", "،", "کشاورزان", "ضمن", "آشنائی", "با", "روند", "تحقیقات", "درباره", "محصول", "سویا", "،", "از", "ارقام", "جدید", "و", "در", "حال", "تکثیر", "این", "ایستگاه", "تحقیقاتی", "دیدن", "کردند", "." ]
[ 0, 0, 7, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "مهدی", "کلاته", "مسئول", "این", "ایستگاه", "تحقیقاتی", "با", "اشاره", "به", "ضرورت", "اجرای", "طرحهای", "تحقیقاتی", "در", "زمینه", "دانه‌های", "روغنی", "افزود", ":", "خشکسالی", "سالهای", "اخیر", "و", "کمبود", "آب", "در", "فصل", "تابستان", "باعث", "شد", "كه", "محققان", "در", "پي", "دستیابی", "به", "ارقام", "جدید", "محصول", "باشند", "." ]
[ 11, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "کلاته", "به", "بار", "نشستن", "محصول", "در", "زمان", "مناسب", "و", "مقاومت", "محصول", "در", "برابر", "خشکی", "،", "آفات", "و", "بیماریهای", "شایع", "در", "منطقه", "را", "از", "ویژگیهای", "ارقام", "جدید", "سویا", "عنوان", "کرد", "." ]
[ 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0 ]
[ "مزارع", "سبز", "سویا", "در", "استان", "گلستان", "حدود", "0", "هزار", "هکتار", "است", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 9, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "میدان", "نفتی", "چنگوله", "با", "يك", "میلیارد", "و", "هفتاد", "میلیون", "بشکه", "نفت", "و", "میدان", "گازی", "با", "حجم", "0", "میلیارد", "فوت‌مکعب", "گاز", "کشف", "شد", "." ]
[ 9, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "سید", "محمود", "محدث", "مدیر", "اکتشاف", "شرکت", "ملی", "نفت", "ایران", "در", "مصاحبه", "با", "واحد", "مرکزی", "خبر", "با", "اعلام", "این", "خبر", "افزود", ":", "با", "حفاریهای", "بیشتر", "در", "میدان", "نفتی", "چنگوله", "انتظار", "داریم", "ذخائر", "این", "میدان", "افزایش", "یابد", "." ]
[ 11, 5, 5, 0, 10, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 10, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "محدث", "همچنین", "درباره", "ویژگیهای", "میدان", "گازی", "زیره", "گفت", ":", "این", "میدان", "در", "شمال", "میدان", "گازی", "کنگان", "و", "در", "مجاورت", "پالایشگاه", "ولی‌عصر", "واقع", "شده", "است", "و", "روزانه", "می‌توان", "تا", "0", "میلیون", "فوت‌مکعب", "گاز", "از", "این", "میدان", "استحصال", "کرد", "." ]
[ 11, 0, 0, 0, 9, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 8, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "مدیر", "اکتشاف", "شرکت", "ملی", "نفت", "درباره", "دستاوردهای", "این", "بخش", "در", "زمینه", "لرزه‌نگاری", "گفت", ":", "عملیات", "لرزه‌نگاری", "سه‌بعدی", "روی", "میدانهای", "دارخوین", "شادگان", "و", "آب‌تیمور", "در", "سال", "گذشته", "اجرا", "شد", "و", "هم‌اکنون", "در", "حال", "تجزیه", "و", "تحلیل", "داده‌های", "به‌دست‌آمده", "هستیم", "." ]
[ 0, 10, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 3, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "همچنین", "عملیات", "لرزه‌نگاری", "دوبعدی", "نیز", "با", "فعالیت", "مستمر", "چهار", "گروه", "کاری", "در", "مناطقی", "كه", "از", "نظر", "اکتشافی", "مورد", "نظر", "بود", "،", "به", "پایان", "رسید", "كه", "نتائج", "آن", "در", "حال", "بررسی", "است", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "محدث", "در", "مورد", "مشارکت", "شرکتهای", "خارجی", "در", "فعالیتهای", "اکتشافی", "کشور", "گفت", ":", "تاکنون", "چند", "منطقه", "اکتشافی", "را", "برای", "مشارکت", "و", "سرمایه‌گذاری", "شرکتهای", "خارجی", "اعلام", "کرده‌ایم", "و", "در", "حال", "مذاکره", "با", "طرفهای", "خارجی", "هستیم", "و", "انتظار", "می‌رود", "تا", "آخر", "امسال", "بتوانیم", "چند", "قرارداد", "را", "نهائی", "کنیم", "." ]
[ 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "مدیر", "امور", "اکتشاف", "شرکت", "ملی", "نفت", "از", "عقد", "قرارداد", "اکتشافی", "با", "شرکت", "نورس‌هیدرو", "در", "منطقه", "اناران", "خبر", "داد", "و", "اظهار", "امیدواری", "کرد", "در", "این", "منطقه", "میدانهای", "نفت", "و", "گاز", "جدیدی", "کشف", "شود", "." ]
[ 0, 10, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 0, 9, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "وي", "عملیات", "اکتشافی", "در", "میدان", "گازی", "آرش", "»", "الدوره", "«", "را", "پایان‌یافته", "اعلام", "کرد", "و", "گفت", ":", "با", "حفر", "چاهی", "به", "عمق", "0", "متر", "كه", "در", "کمتر", "از", "0", "روز", "انجام", "پذیرفت", "حجم", "نفت", "،", "گاز", "و", "مایعات", "گازی", "این", "میدان", "ارزیابی", "کامل", "شده", "است", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 9, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "مدیر", "امور", "اکتشاف", "شرکت", "ملی", "نفت", "فروافتادگی", "دزفول", "و", "منطقه", "گسل", "کازرون", "تا", "بالارود", "در", "اطراف", "لرستان", "را", "مستعدترین", "منطقه", "کشف", "میدانهای", "نفت", "و", "گاز", "دانست", "و", "با", "اشاره", "به", "این", "كه", "عملیات", "اکتشافی", "در", "0", "درصد", "این", "منطقه", "به", "پایان", "رسیده", "است", "،", "گفت", ":", "هنوز", "مناطق", "وسیعی", "از", "حوزه", "رسوبی", "کشور", "كه", "وسعت", "آن", "به", "0", "هزار", "کیلومترمربع", "می‌رسد", "،", "اکتشاف", "نشده", "است", "." ]
[ 0, 10, 4, 4, 4, 4, 0, 9, 0, 9, 3, 3, 0, 9, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "مدیر", "امور", "اکتشاف", "شرکت", "ملی", "نفت", "میزان", "ذخائر", "نفت", "کشور", "را", "0", "میلیارد", "بشکه", "اعلام", "کرد", "و", "گفت", "با", "فن‌آوری", "موجود", "در", "کشور", "حدود", "0", "تا", "0", "درصد", "این", "حجم", "قابل", "برداشت", "است", "،", "در", "حالی", "كه", "با", "به‌کارگیری", "فن‌آوریهای", "جدید", "می‌توانیم", "تا", "0", "درصد", "ضریب", "برداشت", "از", "مخازن", "را", "افزایش", "دهیم", "و", "از", "این", "رو", "باید", "همزمان", "با", "فعالیتهای", "اکتشافی", "در", "جهت", "افزایش", "ضریب", "برداشت", "نیز", "سرمایه‌گذاری", "شود", "." ]
[ 0, 10, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "تهران", "به", "0", "کیلومتر", "بزرگراه", "نیاز", "دارد", "." ]
[ 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "در", "جریان", "بازدید", "مهندس", "الویری", "از", "منطقه", "0", "شش", "طرح", "فرهنگی", "،", "خدماتی", "و", "فضای", "سبز", "شامل", "مسجد", "،", "کلینیک", "گل", "و", "گیاه", "،", "بوستانهای", "جوانان", "،", "نیلوفر", "و", "گل", "محمدی", "و", "يك", "آلاچیق", "به", "سبک", "سنتی", "ترکمن", "افتتاح", "شد", "و", "به", "بهره‌برداری", "رسید", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "منطقه", "0", "با", "وسعتی", "معادل", "0", "کیلومترمربع", "و", "0", "هزار", "نفر", "جمعیت", "بیشترین", "تراکم", "»", "حدود", "0", "هزار", "نفر", "در", "هر", "کیلومترمربع", "«", "جمعیت", "را", "دارد", "و", "در", "جنوب", "غربی", "تهران", "واقع", "شده", "است", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 3, 3, 0, 0, 0, 0 ]
[ "روزبه", "لطفعلیان", "در", "جریان", "بازدید", "خبرنگاران", "از", "ایستگاههای", "تقویت", "فشار", "گاز", "در", "حال", "نصب", "روی", "خط", "لوله", "دوم", "شمال", "غرب", "کشور", "گفت", ":", "میزان", "صدور", "گاز", "ایران", "از", "این", "خط", "ابتدا", "سالانه", "سه", "میلیارد", "مترمکعب", "گاز", "خواهد", "بود", "كه", "این", "میزان", "تا", "سطح", "سالانه", "ده", "میلیارد", "مترمکعب", "نیز", "قابل", "افزایش", "است", "." ]
[ 11, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "وي", "گفت", ":", "خط", "دوم", "گاز", "از", "زنجان", "به", "تبریز", "در", "فاصله", "زنجان", "به", "میانه", "نیز", "به", "اتمام", "رسیده", "و", "فاصله", "میانه", "به", "تبریز", "نیز", "در", "دست", "اقدام", "برای", "آغاز", "عملیات", "اجرائی", "است", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 9, 0, 0, 9, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "وي", "افزود", ":", "ایستگاه", "تقویت", "فشار", "گاز", "تبریز", "نیز", "با", "ظرفیت", "نهائی", "روزانه", "0", "میلیون", "مترمکعب", "برای", "تأمین", "صادرات", "و", "مصارف", "خانگی", "و", "صنایع", "منطقه", "در", "سال", "آینده", "به", "بهره‌برداری", "می‌رسد", "." ]
[ 0, 0, 0, 8, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "به", "گفته", "مهندس", "لطفعلیان", "،", "تاکنون", "دو", "ایستگاه", "تقویت", "فشار", "گاز", "بر", "روی", "خط", "اول", "انتقال", "گاز", "از", "شمال", "به", "تبریز", "در", "چلوند", "آستارا", "و", "اردبیل", "به", "اتمام", "رسیده", "و", "ایستگاه", "سراب", "نیز", "تا", "پایان", "شهریور", "امسال", "به", "بهره‌برداری", "می‌رسد", "." ]
[ 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 9, 3, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 8, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "وي", "اعتبارات", "ارزی", "و", "ریالی", "صرف‌شده", "در", "ایجاد", "هر", "يك", "از", "این", "ایستگاه‌ها", "را", "0", "میلیون", "دلار", "و", "0", "میلیارد", "ریال", "عنوان", "کرد", "و", "گفت", ":", "کلیه", "مراحل", "نصب", "و", "راه‌اندازی", "این", "ایستگاه‌ها", "توسط", "متخصصان", "و", "کارشناسان", "داخلی", "انجام", "گرفته", "و", "طرف", "اکراینی", "فقط", "کار", "نظارت", "را", "بر", "عهده", "داشته", "است", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "مهندس", "لطفعلیان", "در", "پایان", "بر", "توان", "صادرات", "گاز", "جمهوری", "اسلامی", "ایران", "از", "طریق", "شمال", "غرب", "کشور", "تأکید", "کرد", "و", "گفت", ":", "اکنون", "شبکه", "تجهیزات", "گاز", "در", "استانهای", "شمال", "غرب", "کشور", "از", "نظر", "فنی", "جوابگوی", "هر", "نوع", "تقاضای", "انتقال", "گاز", "به", "خارج", "از", "کشور", "است", "." ]
[ 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "مدیر", "میراث", "فرهنگی", "کاشان", "درباره", "ویژگیهای", "این", "بنای", "تاریخی", "گفت", ":", "کاروانسرای", "میرپنج", "یکی", "از", "بزرگترین", "و", "معروفترین", "مراکز", "تجاری", "و", "بازرگانی", "قدیمی", "و", "سنتی", "در", "بازار", "بزرگ", "کاشان", "از", "اوائل", "قرن", "یازدهم", "هجری", "اطراقگاه", "کاروانهای", "بزرگ", "تجاری", "بوده", "است", "كه", "از", "خراسان", "و", "ماوراءالنهر", "و", "کشورهای", "آسیائی", "از", "طریق", "کویر", "مرکزی", "و", "راه", "معروف", "سیاه‌کوه", "،", "به", "کاشان", "و", "اصفهان", "و", "نواحی", "غربی", "و", "نهایتا", "اروپا", "سفر", "می‌کرده‌اند", "و", "در", "حقیقت", "قسمتی", "از", "جاده", "ابریشم", "به", "شمار", "می‌رفته", "است", "." ]
[ 0, 10, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 9, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 9, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 2, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "این", "کاروانسرا", "كه", "در", "بازار", "مسگرهای", "کاشان", "قرار", "دارد", "،", "مشتمل", "بر", "دو", "جلوخان", "و", "هشتی", "ورودی", "و", "دو", "حیاط", "وسیع", "و", "يك", "بارانداز", "بزرگ", "می‌باشد", "،", "همچنین", "از", "جبهه", "شمالی", "به", "بازار", "بزرگ", "کاشان", "و", "از", "سمت", "جنوب", "به", "بافت", "قدیمی", "کاشان", "و", "خیابان", "محتشم", "ارتباط", "دارد", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 8, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 8, 2, 0, 0, 0 ]
[ "تهران", "ـ", "واحد", "مرکزی", "خبر", ":", "رسانه‌های", "رسمی", "چین", "روز", "دوشنبه", "اعلام", "کردند", "يك", "شرکت", "چینی", "موافقت", "ایران", "را", "در", "زمینه", "انعقاد", "قرارداد", "حفاری", "در", "0", "چاه", "میدانهای", "گازی", "ایران", "کسب", "کرده", "است", "." ]
[ 9, 0, 10, 4, 4, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0 ]
[ "این", "چاهها", "تولید", "0", "میلیون", "فوت‌مکعب", "»", "معادل", "0", "/", "0", "میلیون", "مترمکعب", "«", "خواهند", "داشت", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "اعضای", "هیأت‌رئیسه", "مجمع", "نمایندگان", "شهر", "تهران", "و", "شهرستانهای", "استان", "تهران", "در", "اولین", "نشست", "این", "مجمع", "كه", "به", "دعوت", "مهدی", "کروبی", "رئیس", "مجلس", "برگزار", "شد", "،", "برگزیده", "شدند", "." ]
[ 0, 0, 10, 4, 4, 4, 0, 9, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 5, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "مسائل", "مجمع", "نمایندگان", "تهران", "به", "وسیله", "این", "سه", "تن", "پي", "گرفته", "می‌شود", "و", "ازسوئی", "نمایندگان", "شهر", "تهران", "و", "نمایندگان", "شهرستانهای", "استان", "تهران", "نیز", "هر", "يك", "دارای", "يك", "هیأت", "اجرائی", "خواهند", "بود", "." ]
[ 0, 10, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 3, 0, 0, 9, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "در", "نشست", "نمایندگان", "شهر", "تهران", "،", "مجید", "انصاری", "به", "عنوان", "مسئول", "هیأت", "اجرائی", "مجمع", "نمایندگان", "شهر", "تهران", "برگزیده", "شده", "و", "هیأت", "اجرائی", "مجمع", "نمایندگان", "شهرهای", "استان", "تهران", "نیز", "در", "نشست", "امروز", "انتخاب", "خواهند", "شد", "." ]
[ 0, 0, 0, 9, 3, 0, 11, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "يك", "مقام", "سازمان", "توانیر", "گفت", ":", "جمهوری", "نخجوان", "فقط", "دو", "هفته", "دیگر", "فرصت", "دارد", "كه", "0", "میلیون", "دلار", "بدهی", "معوقه", "شرکت", "برق", "منطقه‌ای", "آذربایجان", "را", "بپردازد", "،", "در", "غیر", "این", "صورت", "صدور", "برق", "به", "جمهوری", "خودمختار", "نخجوان", "متوقف", "خواهد", "شد", "." ]
[ 0, 0, 10, 4, 0, 0, 10, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 4, 0, 0, 0, 0 ]
[ "به", "نوشته", "روزنامه", "انتخاب", "و", "به", "گزارش", "ایرنا", "،", "بر", "اساس", "قراردادی", "كه", "از", "سال", "0", "میان", "شرکت", "آذرانرژی", "و", "شرکت", "برق", "منطقه‌ای", "آذربایجان", "منعقد", "شد", "،", "صدور", "برق", "به", "نخجوان", "با", "0", "مگاوات", "قدرت", "آغاز", "شد", "." ]
[ 0, 0, 12, 6, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 0, 10, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "منصور", "ریاضی", "معاون", "سازمان", "توانیر", "افزود", ":", "شرکت", "برق", "منطقه‌ای", "آذربایجان", "سال", "گذشته", "نیز", "0", "میلیون", "کیلووات", "ساعت", "برق", "به", "ارزش", "0", "میلیون", "دلار", "به", "جمهوری", "خودمختار", "نخجوان", "صادر", "کرد", "و", "به", "این", "ترتیب", "مجموع", "بدهیهای", "نخجوان", "ظرف", "سه", "سال", "اخیر", "به", "0", "میلیون", "دلار", "بالغ", "شده", "است", "." ]
[ 11, 5, 0, 10, 4, 0, 0, 10, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "حد", "و", "حدود", "و", "مرزها", "باید", "کاملا", "مشخص", "باشد", "تا", "به", "بهانه‌های", "مختلف", "نتوانند", "دست", "به", "این", "خودسریها", "بزنند", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "از", "چنین", "منظر", "و", "نگاهی", "،", "طرح", "روز", "یکشنبه", "را", "باید", "يك", "طرح", "ملی", "و", "فراجناحی", "ارزیابی", "کرد", "و", "دید", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "دانشجویان", "فرزندان", "ملت", "و", "نیروهای", "انتظامی‌اند", "و", "اصل", "حراست", "از", "محیط", "دانشگاه", "و", "مراکز", "علمی", "بر", "اساس", "ایجاد", "شرایط", "امن", "و", "آرامش", "برای", "تحقیق", "و", "رشد", "علمی", "آن", "است", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "در", "حالی", "كه", "عده‌ای", "سعی", "دارند", "تا", "تمامی", "نگاه", "خود", "به", "دانشگاه", "را", "در", "محدوده", "حرکتهای", "سیاسی", "و", "جناحی", "جزمیت", "دهند", "و", "دانشگاه", "را", "از", "منظر", "علمی", "و", "جایگاه", "بحث", "و", "نظرپردازی", "و", "تحقیق", "به", "حد", "محل", "آشوب", "و", "درگیری", "تنزل", "دهند", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "دانشجو", "و", "اساتید", "باید", "آزادی", "اندیشیدن", "و", "بیان", "و", "نقد", "اندیشه‌ها", "را", "در", "محیط", "دانشگاه", "داشته", "باشند", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "تکفیر", "و", "تهدید", "آنها", "از", "تریبونهای", "سخنرانی", "خاص", "و", "هر", "روز", "انگ", "و", "مهر", "خاص", "را", "نصیب", "آنان", "کردن", "،", "شرایطی", "را", "فراهم", "می‌سازد", "تا", "توجیه‌گر", "فاجعه", "و", "جنایت", "،", "مانند", "حادثه", "کوی", "دانشگاه", "تهران", "گردد", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 1, 1, 1, 0, 0 ]
[ "مردم", "انتظار", "دارند", "تا", "نمایندگان", "آنها", "در", "مجلس", "ششم", "با", "هر", "گرایش", "سیاسی", "و", "يا", "با", "عضویت", "در", "هر", "فراکسیون", "به", "طرح", "ارائه‌شده", "در", "مجلس", "كه", "کلیات", "آن", "مورد", "تصویب", "قرار", "گرفته", "است", "از", "منظر", "وحدت", "ملی", "نگاه", "کنند", "و", "در", "پي", "ایجاد", "ضوابط", "برای", "مراکز", "قدرت", "و", "يا", "اعمال", "قدرت", "باشند", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "عبدالحسن", "برزیده", "دبیر", "هشتمین", "جشنواره", "فیلم", "دفاع", "مقدس", "و", "مدیرعامل", "انجمن", "سینمای", "انقلاب", "و", "دفاع", "مقدس", "،", "روز", "یکشنبه", "با", "بیان", "این", "مطلب", "،", "افزود", ":", "امسال", "انجمن", "سینمای", "انقلاب", "و", "دفاع", "مقدس", "،", "در", "برگزاری", "جشنواره", "فیلم", "دفاع", "مقدس", "با", "بنیاد", "حفظ", "آثار", "و", "ارزشهای", "دفاع", "مقدس", "همکاری", "می‌کند", "و", "قرار", "است", "این", "روند", "در", "سالهای", "آینده", "نیز", "ادامه", "پیدا", "کند", "." ]
[ 11, 5, 0, 7, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 10, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 7, 1, 1, 1, 0, 10, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "وي", "در", "جمع", "خبرنگاران", "اظهار", "داشت", ":", "جشنواره", "امسال", "در", "0", "بخش", "،", "شامل", "مسابقه", "فیلمهای", "سینمائی", "،", "مسابقه", "فیلمهای", "کوتاه", "،", "مسابقه", "فیلمهای", "تلویزیونی", "با", "زمان", "0", "دقیقه", "،", "مسابقه", "فیلمهای", "سینمائی", "برگزیده", "در", "دوره‌های", "گذشته", "جشنواره", "،", "مسابقه", "تولیدات", "تبلیغی", "حوزه", "سینما", "همچون", "پوستر", "و", "عکس", "،", "مسابقه", "نقد", "و", "مقالات", "در", "زمینه", "فیلمهای", "دفاع", "مقدس", "و", "بخش", "جنبی", "برگزار", "می‌شود", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "دبیر", "هشتمین", "جشنواره", "فیلم", "دفاع", "مقدس", "،", "برپائی", "هفته", "فیلم", "و", "عکس", "در", "کشور", "لبنان", "با", "نمایش", "پنج", "فیلم", "سینمائی", "و", "حضور", "سه", "فیلمساز", "دفاع", "مقدس", "از", "ایران", "،", "بزرگداشت", "يك", "فیلمساز", "برجسته", "دفاع", "مقدس", "و", "تجلیل", "از", "گروه", "چهل", "شاهد", "را", "از", "دیگر", "برنامه‌های", "جشنواره", "امسال", "ذکر", "کرد", "." ]
[ 0, 7, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "برزیده", "گفت", ":", "در", "هشتمین", "جشنواره", "فیلم", "دفاع", "مقدس", "پنج", "میزگرد", "تخصصی", "با", "عنوانهای", "مخاطب‌شناسی", "و", "راهکارهای", "جذب", "مخاطب", "،", "سینما", "،", "هنر", "يا", "صنعت", "،", "واقع‌گرایی", "در", "سینمای", "دفاع", "مقدس", "،", "شخصیت‌پردازی", "در", "سینمای", "دفاع", "مقدس", "و", "مرور", "دو", "دهه", "عملکرد", "سیما", "درباره", "دفاع", "مقدس", "در", "تهران", "برگزار", "می‌شود", "." ]
[ 11, 0, 0, 0, 7, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0 ]
[ "وي", "افزود", ":", "در", "این", "مراسم", "0", "اثر", "برگزیده", "شامل", "بهترین‌های", "فیلم", "،", "کارگردانی", "،", "فیلمنامه‌نویسی", "،", "فیلمبرداری", "،", "تدوین", "،", "صحنه‌آرائی", "،", "موسیقی", "،", "چهره‌پردازی", "،", "صدا", "،", "بازیگری", "و", "جلوه‌های", "ویژه", "معرفی", "می‌شوند", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "وي", "ابراز", "امیدواری", "کرد", "كه", "هشتمین", "جشنواره", "فیلم", "دفاع", "مقدس", "با", "ارائه", "راهکارهای", "جدید", "،", "گام", "مؤثری", "در", "جهت", "رفع", "معضلات", "سینمای", "جنگ", "بردارد", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "جشنواره", "فیلم", "دفاع", "مقدس", "از", "0", "تا", "0", "مهرماه", "در", "چهار", "سینمای", "تهران", "و", "فرهنگسرای", "نیاوران", "و", "بهمن", "بر", "پا", "می‌شود", "." ]
[ 7, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 8, 2, 0, 8, 0, 0, 0, 0 ]
[ "مك", "کولی", "کالکین", "به", "صحنه", "تئاتر", "می‌رود", "." ]
[ 11, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "مك", "کولی", "کالکین", "بازیگر", "جوان", "تنها", "در", "خانه", "در", "حال", "مذاکرات", "نهائی", "با", "تئاتر", "لندن", "برای", "ایفای", "نقش", "در", "تئاتر", "مادام", "ملویل", "است", "." ]
[ 11, 5, 5, 0, 0, 12, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 2, 0, 0, 0, 0, 8, 2, 2, 0, 0 ]
[ "وي", "در", "این", "تئاتر", "نقش", "يك", "جوان", "0", "ساله", "آمریکائی", "را", "بازی", "می‌کند", "كه", "به", "پاریس", "آمده", "است", "و", "دلباخته", "معلم", "زبان", "فرانسه", "خود", "می‌شود", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0 ]
[ "ایرن", "ژاکوب", "،", "هنرپیشه", "فرانسوی", "نیز", "قرار", "است", "در", "این", "تئاتر", "نقش", "مقابل", "کالکین", "را", "به", "عهده", "بگیرد", "." ]
[ 11, 5, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "تهران", "ـ", "واحد", "مرکزی", "خبر", ":", "در", "یکی", "دیگر", "از", "سری", "برنامه‌های", "موسیقی", "مناطق", "ایران", "،", "واحد", "موسیقی", "بنیاد", "آفرینشهای", "هنری", "نیاوران", "از", "0", "تا", "0", "شهریور", "ماه", "،", "برنامه", "دوتارنوازی", "و", "آواز", "اجرا", "خواهد", "کرد", "." ]
[ 9, 0, 10, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 10, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "این", "برنامه", "را", "عبدالله", "سروراحمدی", "و", "حبیب", "برتقازه", "اجرا", "خواهند", "کرد", "." ]
[ 0, 0, 0, 11, 5, 0, 11, 5, 0, 0, 0, 0 ]
[ "برنامه", "موسیقی", "دوتارنوازی", "به", "معرفی", "موسیقی", "تربت‌جام", "از", "خطه", "خراسان", "می‌پردازد", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 9, 0, 0 ]
[ "خراسان", "از", "مراکز", "مهم", "موسیقی", "در", "میان", "تمدنهای", "بشری", "محسوب", "می‌شود", "كه", "سابقه", "چندهزارساله", "دارد", "و", "بنابراین", "اساس", "و", "پایه", "تحقیقات", "علمی", "بسیاری", "از", "محققان", "قرار", "گرفته", "است", "." ]
[ 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "موسیقی", "تربت‌جام", "،", "به", "عنوان", "بخشی", "از", "خراسان", "بزرگ", "،", "سابقه‌ای", "طولانی", "دارد", "و", "مقامات", "آن", "كه", "به", "دو", "بخش", "آوازی", "با", "کلام", "و", "بدون", "کلام", "تقسیم", "می‌شود", "،", "اغلب", "متضمن", "مباحث", "عرفانی", "و", "دینی", "است", "." ]
[ 12, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "این", "گروه", "،", "تاکنون", "برنامه‌های", "بسیاری", "را", "در", "داخل", "و", "خارج", "کشور", "برای", "شناساندن", "موسیقی", "کهن", "و", "پربار", "خراسان", "اجرا", "کرده‌اند", "كه", "در", "این", "میان", "می‌توان", "به", "جشنواره‌های", "متعدد", "فجر", "در", "ایران", "و", "کشورهای", "آلمان", "،", "انگلیس", "،", "فرانسه", "،", "امارات", "و", "دبی", "اشاره", "کرد", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 0, 0 ]
[ "رومئو", "و", "ژولیت", "تمدید", "شد", "." ]
[ 12, 6, 6, 0, 0, 0 ]
[ "این", "نمایش", "تاکنون", "بیش", "از", "0", "میلیون", "تومان", "فروش", "داشته", "است", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "سعید", "پورصمیمی", "در", "این", "فیلم", "كه", "فیلمبرداری", "آن", "احتمالا", "از", "هفته", "آینده", "در", "کرمان", "آغاز", "خواهد", "شد", "همبازی", "مهدی", "احمدی", "و", "پریوش", "نظریه", "خواهد", "بود", "." ]
[ 11, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 11, 5, 0, 11, 5, 0, 0, 0 ]
[ "فیلمنامه", "این", "فیلم", "بر", "اساس", "قصه‌ای", "از", "هوشنگ", "مرادی", "کرمانی", "است", "كه", "توسط", "ابراهیمی", "و", "خود", "مرادی", "کرمانی", "بازنویسی", "و", "به", "شکل", "فیلمنامه", "تبدیل", "شده", "است", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 5, 5, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 11, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "وحید", "طوفانی", "،", "مدیرعامل", "انجمن", "سینمای", "جوانان", "ایران", "،", "از", "طرف", "کنگره", "یونیکا", "»", "اتحادیه", "فیلمسازان", "آماتور", "جهان", "«", "به", "عنوان", "داور", "جشنواره", "این", "اتحادیه", "در", "سال", "0", "انتخاب", "شد", "." ]
[ 11, 5, 0, 0, 10, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 10, 4, 0, 10, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "جشنواره", "یونیکا", "از", "0", "مرداد", "تا", "0", "شهریور", "در", "شهر", "دورتموند", "هلند", "برگزار", "می‌شود", "و", "0", "فیلم", "کوتاه", "از", "تولیدات", "انجمن", "سینمای", "جوان", "در", "این", "جشنواره", "حضور", "دارند", "." ]
[ 7, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "اتحادیه", "فیلمسازان", "آماتور", "جهان", "0", "عضو", "از", "سراسر", "دنیا", "دارد", "و", "انجمن", "سینمای", "جوانان", "ایران", "،", "یکی", "از", "اعضای", "دائم", "این", "اتحادیه", "به", "شمار", "می‌رود", "." ]
[ 10, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "تامسون", "كه", "0", "سال", "دارد", "،", "در", "فیلم", "آرزوهای", "بزرگ", "،", "برگرفته", "از", "رمان", "چارلز", "دیکنز", "بازی", "کرده", "است", "." ]
[ 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 11, 5, 0, 0, 0, 0 ]
[ "او", "همچنین", "در", "فیلم", "دشمن", "در", "پشت", "دروازه", "ظاهر", "شده", "كه", "به", "زودی", "به", "بازار", "عرضه", "خواهد", "شد", "." ]
[ 0, 0, 0, 12, 6, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "وزیر", "صنایع", "در", "آستانه", "هفته", "دولت", "اعلام", "کرد", ":", "0", "طرح", "صنعتی", "با", "0", "میلیارد", "ریال", "و", "0", "/", "0", "میلیون", "دلار", "سرمایه‌گذاری", "در", "سطح", "کشور", "در", "هفته", "دولت", "راه‌اندازی", "می‌شود", "." ]
[ 0, 10, 0, 0, 7, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 1, 0, 0, 0 ]
[ "وي", "با", "اشاره", "به", "پائین", "بودن", "سرمایه", "اولیه", "این", "صندوق", "،", "تقویت", "سرمایه", "آن", "را", "ضروری", "دانست", "و", "گفت", ":", "در", "تبصره", "0", "لایحه", "بودجه", "امسال", "منابع", "درآمدی", "برای", "تقویت", "آن", "در", "نظر", "گرفته", "شده", "است", "تا", "دست‌اندرکاران", "این", "بخش", "بتوانند", "در", "زمینه", "طراحی", "مدار", "،", "کنترل", "و", "سایر", "رشته‌های", "الکترونیک", "فعال", "شوند", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "انتقال", "،", "جذب", "و", "توسعه", "فن‌آوری", "،", "خرید", "انتقال", "دانش", "فنی", "پیشرفته", "از", "سایر", "کشورها", "،", "تحقیقات", "کاربردی", "و", "توسعه‌ای", "،", "آموزشهای", "تخصصی", "کوتاه‌مدت", "،", "مطالعات", "و", "تحقیقات", "لازم", "برای", "توسعه", "الکترونیک", "و", "طراحی", "و", "خدمات", "مهندسی", "بخشی", "از", "اهداف", "تشکیل", "این", "صندوق", "است", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "وزیر", "صنایع", "از", "ایجاد", "مرکز", "اطلاع‌رسانی", "از", "طریق", "اینترنت", "به", "صنعتگران", "و", "واحدهای", "صنعتی", "خبر", "داد", "و", "اظهار", "داشت", ":", "با", "برقراری", "این", "مرکز", "،", "صنعتگران", "می‌توانند", "از", "طریق", "تماس", "تلفنی", "0", "ساعته", "آخرین", "اطلاعات", "مورد", "نیاز", "صنعتی", "را", "دریافت", "کنند", "." ]
[ 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "شافعی", "در", "زمینه", "چگونگی", "ادامه", "خصوصی‌سازی", "در", "شرکتهای", "وابسته", "به", "این", "وزارتخانه", "گفت", ":", "سال", "گذشته", "حدود", "0", "میلیارد", "ریال", "از", "سهام", "شرکتهای", "سازمان", "گسترش", "و", "نوسازی", "صنایع", "ایران", "،", "صنایع", "ملی", "ایران", "و", "بانک", "صنعت", "و", "معدن", "از", "طریق", "مزائده", "و", "بورس", "اوراق", "بهادار", "تهران", "به", "بخش", "خصوصی", "واگذار", "شد", "." ]
[ 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 10, 4, 4, 0, 10, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "وي", "تعرفه‌ای", "کردن", "حمایت", "از", "صنعت", "را", "از", "دیگر", "اقدامهای", "انجام‌شده", "توسط", "وزارت", "صنایع", "در", "سالهای", "اخیر", "دانست", "و", "افزود", ":", "با", "اجرائی", "شدن", "این", "اقدام", "در", "حال", "حاضر", "واردات", "حدود", "يك", "هزار", "قلم", "کالا", "تعرفه‌ای", "شده", "است", "و", "دیگر", "واردکنندگان", "برای", "واردات", "این", "اقلام", "نیاز", "به", "دریافت", "مجوز", "ندارند", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "شافعی", "با", "اشاره", "به", "برنامه", "وزارت", "صنایع", "برای", "ایجاد", "بانک", "صنایع", "کوچک", "،", "پیش‌بینی", "کرد", ":", "پس", "از", "طي", "تشریفات", "لازم", "در", "دولت", "و", "تأیید", "شورای", "پول", "و", "اعتبار", "،", "این", "بانک", "جهت", "حمایت", "از", "صنایع", "کشور", "ایجاد", "شود", "." ]
[ 11, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 0, 0, 10, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "شافعی", "افت‌وخیز", "در", "بخش", "سرمایه‌گذاری", "را", "ناشی", "از", "نوسانات", "درآمدهای", "نفتی", "دانست", "و", "افزود", ":", "در", "سالهای", "0", "و", "0", "به", "دلیل", "نوسان", "قیمت", "نفت", "و", "سررسید", "بدهیهای", "خارجی", "،", "سرمایه‌گذاری", "در", "بخش", "صنعت", "از", "0", "/", "0", "درصد", "در", "سال", "0", "به", "0", "/", "0", "درصد", "در", "سال", "0", "کاهش", "یافت", "،", "اما", "از", "سال", "0", "روند", "سرمایه‌گذاری", "در", "کشور", "بهبود", "پیدا", "کرد", "." ]
[ 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "به", "عبارت", "دیگر", "به", "ازای", "هر", "واحد", "گازی", "كه", "برداشت", "شده", "است", "0", "/", "0", "مترمکعب", "گاز", "طبیعی", "جایگزین", "شده", "است", "و", "به", "ازای", "هر", "بشکه", "نفت", "خامی", "كه", "برداشت", "شد", "،", "0", "/", "0", "بشکه", "نفت", "خام", "جایگزین", "شده", "است", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "وي", "گفت", ":", "در", "طول", "سه", "سال", "اخیر", "از", "حجم", "ذخائر", "نفت", "و", "گاز", "کشور", "کاسته", "نشد", "بلکه", "افزایش", "این", "ذخائر", "،", "در", "طول", "دوران", "پس", "از", "انقلاب", "بی‌سابقه", "است", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "در", "عین", "حال", "بزرگترین", "میدان", "گاز", "شیرین", "کشور", "در", "طول", "تاریخ", "يك", "صد", "سال", "صنعت", "نفت", "کشور", "میدان", "تابناک", "در", "سال", "جاری", "کشف", "شد", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "میرمعزی", "با", "اشاره", "به", "این", "كه", "هنوز", "بخش", "قابل", "توجهی", "از", "پتانسیلهای", "نفت", "و", "گاز", "کشور", "شناسائی", "نشده", "است", "،", "گفت", ":", "از", "آنجائی", "كه", "میادین", "شرکت", "نفت", "و", "گاز", "کشور", "از", "حساسیت", "و", "اولویت", "بالائی", "برخوردار", "هستند", "،", "برای", "اولین", "بار", "تمام", "آبهای", "خلیج‌فارس", "و", "دریای", "عمان", "تحت", "انجام", "عملیات", "لرزه‌نگاری", "و", "شناسائی", "منابع", "قرار", "گرفته‌اند", "." ]
[ 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 9, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "وي", "با", "اشاره", "به", "شروع", "عملیات", "اکتشافی", "وسیع", "در", "دریای", "خزر", "،", "نسبت", "به", "یافتن", "منابع", "قابل", "توجه", "نفت", "و", "گاز", "در", "این", "دریا", "ابراز", "امیدواری", "کرد", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "وي", "افزود", ":", "قراردادهای", "توسعه‌ای", "كه", "در", "طول", "سه", "سال", "اخیر", "منعقد", "شده", "است", "تا", "پایان", "برنامه", "سوم", "توسعه", "اقتصادی", "کشور", "به", "نتیجه", "خواهند", "رسید", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "وي", "گفت", ":", "از", "نیمه", "سال", "0", "تاکنون", "0", "قرارداد", "توسعه‌ای", "به", "ارزش", "0", "/", "0", "میلیارد", "دلار", "امضا", "شده", "است", "،", "با", "اجرای", "این", "0", "قرارداد", "،", "0", "هزار", "بشکه", "نفت", "خام", "،", "0", "میلیون", "مترمکعب", "گاز", "و", "0", "هزار", "بشکه", "به", "ظرفیت", "هر", "يك", "از", "بخشها", "افزوده", "خواهد", "شد", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "وي", "اضافه", "کرد", ":", "قراردادهای", "اجرای", "مراحل", "0", "،", "0", "و", "0", "میدان", "گازی", "پارس", "جنوبی", "،", "توسعه", "لایه‌های", "نفتی", "و", "گازی", "میدان", "سلمان", "،", "حوزه", "دارخوین", "،", "لایه‌های", "بنگستان", "،", "اهواز", "،", "آب‌تیمور", "طي", "دو", "سه", "ماه", "آینده", "امضاء", "خواهد", "شد", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 3, 0, 9, 3, 0, 9, 3, 0, 9, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ایشان", "در", "دیدار", "با", "مسئولان", "سازمان", "فنی", "و", "حرفه‌ای", "استان", "قم", "افزودند", ":", "دولت", "خدمتگزار", "در", "بعد", "سیاست", "خارجی", "،", "آبروی", "دیگری", "برای", "نظام", "در", "خارج", "از", "کشور", "کسب", "کرده", "و", "می‌رود", "تا", "دموکراسی", "اسلامی", "را", "در", "جهان", "صادر", "کند", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ایشان", "خاطرنشان", "کردند", ":", "دولتمردان", "هم", "نباید", "نسبت", "به", "فعالیتهای", "انجام‌شده", "،", "به", "مردم", "منتی", "داشته", "باشند", "كه", "البته", "منتی", "هم", "ندارند", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "کار", "را", "آن", "دلسوزان", "كه", "زیر", "گلوله‌های", "مأموران", "رژیم", "شاه", "رفتند", "و", "شهدا", "و", "امام", "شهدا", "و", "ملت", "بزرگ", "ایران", "انجام", "دادند", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0 ]
[ "آیت‌الله", "صانعی", "خاطرنشان", "کردند", ":", "انقلاب", "اسلامی", "به", "برکت", "روح", "امام", "راحل", "و", "شهدای", "گرانقدر", "به", "پیش", "می‌رود", "و", "آینده", "امیدوارکننده‌ای", "برای", "نسل", "آینده", "در", "پیش", "است", "." ]
[ 0, 11, 0, 0, 0, 12, 6, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]

Dataset Card for [Persian NER]

Dataset Summary

The dataset includes 7,682 Persian sentences, split into 250,015 tokens and their NER labels. It is available in 3 folds to be used in turn as training and test sets. The NER tags are in IOB format.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

[More Information Needed]

Dataset Structure

Data Instances

Data Fields

  • id: id of the sample
  • tokens: the tokens of the example text
  • ner_tags: the NER tags of each token

The NER tags correspond to this list:

"O", "I-event", "I-fac", "I-loc", "I-org", "I-pers", "I-pro", "B-event", "B-fac", "B-loc", "B-org", "B-pers", "B-pro"

Data Splits

Training and test splits

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

Hanieh Poostchi, Ehsan Zare Borzeshi, Mohammad Abdous, Massimo Piccardi

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

Hanieh Poostchi, Ehsan Zare Borzeshi, Mohammad Abdous, Massimo Piccardi

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset is published for academic use only

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Citation Information

@inproceedings{poostchi-etal-2016-personer, title = "{P}erso{NER}: {P}ersian Named-Entity Recognition", author = "Poostchi, Hanieh and Zare Borzeshi, Ehsan and Abdous, Mohammad and Piccardi, Massimo", booktitle = "Proceedings of {COLING} 2016, the 26th International Conference on Computational Linguistics: Technical Papers", month = dec, year = "2016", address = "Osaka, Japan", publisher = "The COLING 2016 Organizing Committee", url = "https://www.aclweb.org/anthology/C16-1319", pages = "3381--3389", abstract = "Named-Entity Recognition (NER) is still a challenging task for languages with low digital resources. The main difficulties arise from the scarcity of annotated corpora and the consequent problematic training of an effective NER pipeline. To abridge this gap, in this paper we target the Persian language that is spoken by a population of over a hundred million people world-wide. We first present and provide ArmanPerosNERCorpus, the first manually-annotated Persian NER corpus. Then, we introduce PersoNER, an NER pipeline for Persian that leverages a word embedding and a sequential max-margin classifier. The experimental results show that the proposed approach is capable of achieving interesting MUC7 and CoNNL scores while outperforming two alternatives based on a CRF and a recurrent neural network.", }

Contributions

Thanks to @KMFODA for adding this dataset.

Downloads last month
325
Edit dataset card