Dataset Preview
Go to dataset viewer
file (string)audio (audio)text (string)speaker_id (int64)chapter_id (int64)id (string)
"met de linker voelde zij of er iemand vooraan lag en toen nam zij de bijl met twee handen en sloeg en zij sloeg haar eigen kind het hoofd af toen zij weer weg was stond het meisje op en ging naar haar liefste die roland heette en zij klopte aan de deur toen hij naar buiten kwam zeide zij tegen hem"
10,079
9,412
"10079_9412_000030"
"wees niet bevreesd ik ben de speelman die met je in het arme huisje heeft gewoond uit liefde voor je heb ik mij zoo vermomd en de huzaar die je pannetjes stuk reed was ik ook het is alles gebeurd om je trotschen zin te buigen en je voor den hoogmoed te straffen waarmee je mij hebt bespot"
10,079
9,412
"10079_9412_000000"
"de bruiloft van vrouw vos eerste sprookje er was eens een oude vos met negen staarten die meende dat zijn vrouw hem niet trouw was en daarom wilde hij haar eens op de proef stellen"
10,079
9,412
"10079_9412_000057"
"maar de voerman bromde in zijn baard jij zult mij niet arm maken hij klopte met de zweep en dreef den wagen over den hond dat de wielen hem dood reden toen riep de musch je hebt mijn broeder hond overreden dat kost je paarden en wagen"
10,079
9,412
"10079_9412_000012"
"toen dat gebeurd was zei de koning nu past het niet meer voor je in mijn paleis te wonen je kunt nu met je man mee trekken de bedelaar nam haar mee naar buiten en zij kwamen in een groot bosch daar vroeg zij o van wie dit mooie woud"
10,079
9,412
"10079_9412_000092"
"toen spoot de eend hem water in het gezicht hij wilde zich met de handdoek afdrogen maar het ei rolde naar hem toe brak en kleefde hem de oogen dicht hij wilde uitrusten en ging op den stoel zitten"
10,079
9,412
"10079_9412_000054"
"zij werden naar rang en stand in een rij geplaatst eerst kwamen de koningen dan de hertogen daarna de vorsten graven baronnen en jonkheeren de prinses werd langs de rijen geleid maar op ieder had zij wat aan te merken de een was te dik en zij noemde hem het wijnvat"
10,079
9,412
"10079_9412_000020"
"hij ging lang uit onder de bank liggen en hield zich zoo dood als een pier vrouw vos ging naar haar slaapkamer deed de deur op slot en de meid juffer poes zat bij het vuur en kookte"
10,079
9,412
"10079_9412_000005"
"die goede zorg beviel hem best maar het begon hem toch angstig te worden en hij ging naar een wijze vrouw en vroeg haar om raad de wijze vrouw zei er zit tooverij achter let s morgens vroeg eens heel goed op of er niet iets beweegt in de kamer en wanneer je iets ziet wat het ook is gooi er dan vlug een witte doek over dan wordt de betoovering verbroken"
10,079
9,412
"10079_9412_000068"
"dol en bleek van woede sloeg de voerman de kachel in tweeën en toen het een na het ander al zijn huisraad want de vogel vloog van de eene plaats naar de andere spiegel banken tafel en eindelijk de muren van zijn huis alles werd kapot geslagen maar de musch kon hij niet treffen"
10,079
9,412
"10079_9412_000045"
"wondermooi was zij maar trotsch en overmoedig zoodat geen man haar goed genoeg was den een na den ander wees zij af en lachte hen daarna nog uit ook eens liet de koning een groot feest aanrichten en noodde daarop alle trouwlustige mannen van heinde en ver"
10,079
9,412
"10079_9412_000017"
"toen zij nu verlost waren sprak roland nu zal ik naar mijn vader gaan om de bruiloft te bestellen dan zal ik hier blijven zei het meisje en op je wachten en omdat niemand mij zal herkennen zal ik de gedaante aannemen van een rooden steen"
10,079
9,412
"10079_9412_000040"
"toen de hond het tweede stuk ook op had zei de musch broeder hond heb je nu genoeg ja vleesch heb ik genoeg zei hij maar ik heb nog geen brood gehad dat zul je ook hebben zei de musch kom maar mee"
10,079
9,412
"10079_9412_000070"
"maar den ouden koning ergerde het dat zijn dochter niet anders deed dan spotten en dat zij allen versmaadde die haar wilden huwen en hij werd zoo toornig dat hij een eed zwoer haar den eersten den besten bedelaar die aan de poort kwam te doen trouwen"
10,079
9,412
"10079_9412_000047"
"en als hij s middags thuis kwam was de tafel gedekt en een stevig maal opgedragen hij kon maar niet begrepen hoe dat toeging want hij zag nooit een mensch in zijn huis en niemand zou zich ook in die kleine hut kunnen verbergen"
10,079
9,412
"10079_9412_000097"
"ach man zeide zij wat voor een leelijke vogel is er bij ons in huis gekomen hij heeft alle vogels uit de lucht bij elkaar gebracht en nu zitten ze op onze tarwe en pikken ze allemaal op"
10,079
9,412
"10079_9412_000080"
"nacht als zij slaapt dan kom ik en hak haar hoofd af zorg jij nu dat je achter in het bed komt te liggen en schuif haar maar ver naar voren het zou nu met het arme meisje gedaan zijn geweest als zij niet in een hoek had gestaan en er alles gehoord had"
10,079
9,412
"10079_9412_000065"
"zij mocht den heelen dag de deur niet uit en s avonds moest zij het eerst naar bed opdat de andere achterin zou kunnen gaan liggen maar toen die was ingeslapen schoof de stiefdochter haar zachtjes naar voren en ging zelf tegen den wand liggen s nachts kwam de oude aansluipen in de rechterhand had zij een bijl"
10,079
9,412
"10079_9412_000061"
"ze is toen naar de keuken gegaan maar er was niemand toen riep zij nog eens waar ben je ach hier in het bed ik slaap riep de derde bloeddruppel"
10,079
9,412
"10079_9412_000038"
"er was eens een vrouw dat was een echte heks zij had twee dochters de eene leelijk en kwaadaardig die had zij lief omdat het haar eigen dochter was de andere mooi en goed die haatte zij want dat was haar"
10,079
9,412
"10079_9412_000055"
"daar kwam op eens een dronken huzaar te paard aanrennen midden door haar potten en pannen dat zij in duizend scherven vlogen zij begon te schreien en wist niet wat zij beginnen zou o hoe zal het mij nu gaan riep zij wat zal mijn man nu zeggen"
10,079
9,412
"10079_9412_000077"
"toen zij tegenstribbelde trok hij haar naar binnen en daarbij ging de band los die haar rokken hield en de pannetjes vielen er uit zoodat de soep stroomde en de brokken over den vloer rolden toen dat gezien werd gaf het een algemeen gelach en spotterij en zij schaamde zich z dat zij liever honderd voet diep onder den grond had gezeten"
10,079
9,412
"10079_9412_000090"
"nu werd de prinses een keukenmeisje zij moest den kok helpen en het ruwste werk doen zij maakte in hare rokken aan twee kanten een pannetje vast daarin nam ze haar deel van het overgeschoten eten mee naar huis en zij leefden samen daarvan nu gebeurde het dat de bruiloft van den oudsten prins zou gevierd worden"
10,079
9,412
"10079_9412_000099"
"alles wat hij vergeten was en uit zijn gemoed was verdwenen dat werd plotseling weer levend in zijn hart toen hield het meisje bruiloft met haar liefste roland en haar leed was teneinde en de vreugde ving aan"
10,079
9,412
"10079_9412_000085"
"bij ieder kwam er wat maar t ergst maakte zij het bij een goeden koning die heel bovenaan stond en een beetje een scheeve kin had hé riep ze die heeft een kin zooals de lijster een snavel heeft en sedert dien tijd heette hij koning"
10,079
9,412
"10079_9412_000084"
"er was niet aan te doen zij had zich te schikken of van honger te sterven den eersten keer ging het goed want de menschen kochten de mooie vrouw graag haar goed af en betaalden wat zij vroeg en soms gaven zij haar het geld en lieten haar de pannen houden ook"
10,079
9,412
"10079_9412_000087"
"hoe vlugger hij speelde des te hooger sprongen moest zij maken en de doornen reten haar de kleêren van het lijf en staken haar bloedende wonden en toen hij niet ophield met spelen moest zij blijven dansen tot zij zich"
10,079
9,412
"10079_9412_000003"
"maar het gebeurde dat daar een herder zijn schapen hoedde en hij zag de bloem en omdat zij zoo mooi was plukte hij haar af en nam haar meê en legde ze thuis in een kast"
10,079
9,412
"10079_9412_000004"
"toen hij even omkeek zag hij dat er iets van den wagen druppelde hij onderzocht en merkte dat er een vat leeg was ach ik arme man riep hij nog niet arm genoeg zei de musch en zij vloog op den kop van het eene paard en pikte het de oogen uit"
10,079
9,412
"10079_9412_000063"
"het bevalt mij in t geheel niet zei de speelman dat je iedere keer een anderen man wenscht ben ik je niet goed genoeg eindelijk kwamen zij aan een heel klein huisje toen zeide ze ach wat is dat een klein huisje van wie zou dat miezerige kleine huisje zijn"
10,079
9,412
"10079_9412_000019"
"maar de prinses had geen verstand van vuur aanmaken en koken en de bedelaar moest zelf een handje meè helpen dat er nog wat van terecht kwam toen zij hun schraal middagmaal binnen hadden gingen zij naar bed"
10,079
9,412
"10079_9412_000078"
"maar zij kwam niet toen heeft zij geroepen waar ben je wel hier op de trap om te vegen riep de eene bloeddruppel de oude ging kijken maar er was niemand op de trap toen heeft zij weêr geroepen waar ben je wel hier in de keuken om mij te warmen riep de tweede"
10,079
9,412
"10079_9412_000024"
"maar de eend liet zich niet lokken en de oude moest s avonds onverrichter zake weêr terug toen nam het meisje met haar lief roland weêr de menschengedaante aan en zij liepen den ganschen nacht door tot het licht werd"
10,079
9,412
"10079_9412_000007"
"een andere was te lang lang en smal is te mal de derde te klein dik en klein moet niet zijn een vierde was te bleek hij was de bleeke dood de vijfde te rood de roode haan de zesde was niet recht genoeg jong hout dat achter de kachel gedroogd is"
10,079
9,412
"10079_9412_000082"
"maar toen zij bij het huis van mijnheer korbes kwamen was mijnheer korbes niet thuis de muisjes brachten den wagen in de schuur het hennetje vloog met het haantje op een balk de kat ging onder den schoorsteen de eend op den slinger van de pomp"
10,079
9,412
"10079_9412_000056"
"en de arme vrouw ging naar boven en bleef aan de zaaldeur staan om er wat van te zien toen nu de lichten waren aangestoken en de eene na de andere prachtig getooid binnen ging en alles één glans en heerlijkheid was dacht zij met droefheid over haar lot en verwenschte haar trots en overmoed"
10,079
9,412
"10079_9412_000001"
"zij antwoordde slapen niet ik ben niet moe wil je weten wat ik doe boter doe k in t warme bier komt mijnheer te gast hier"
10,079
9,412
"10079_9412_000060"
"maar hij joeg haar er al weêr vroeg uit omdat zij het huis aan kant moest maken een paar dagen ging het zoo als het ging en toen hadden zij hun voorraad opgeteerd toen zei de man vrouw zoo gaat het niet langer je moet mandjes vlechten"
10,079
9,412
"10079_9412_000035"
"toen kwam de vuile bedelaar binnen en zong voor den koning en zijn dochter en toen hij klaar was vroeg hij om een milde gift de koning sprak je gezang is mij zoo goed bevallen dat ik je mijn dochter tot vrouw wil geven"
10,079
9,412
"10079_9412_000049"
"toen ging poesje trip trap sloeg de deuren klip klap vrouw vos is u daar wel och ja mijn poesjenel een vrijer is gekomen heb j'm goed opgenomen heeft hij ook wel negen zulke mooie pluimstaarten als mijn zalige heer vos"
10,079
9,412
"10079_9412_000059"
"en pas op het nat dat het vuil niet op mijn roode wieltjes spat zweepje zwiep muisjes piep al vooruit naar mijnheer korbes zijn huis"
10,079
9,412
"10079_9412_000104"
"hij ging naar boven en duizenden en duizenden vogels zaten op zolder en pikten het koren op en de musch zat er midden tusschen toen riep de voerman ach ik arme man nog niet arm genoeg zei de musch voerman het kost je nog je leven en zij vloog naar buiten"
10,079
9,412
"10079_9412_000021"
"eindelijk greep hij hem toch toen zei de vrouw zal ik hem doodslaan neen riep hij dat is te gemakkelijk voor hem hij moet veel moorddadiger sterven ik zal hem inslikken"
10,079
9,412
"10079_9412_000016"
"ik ben in s konings paleis geweest en heb gevraagd of zij niet een keukenmeisje wilden hebben en zij hebben mij beloofd dat ze je zouden aannemen dan heb je vrij eten"
10,079
9,412
"10079_9412_000079"
"nog niet arm genoeg zei de musch en zette zich op den kop van het derde paard en pikte naar de oogen de voerman sloeg in zijn woede zonder om te zien op de musch los hij trof hem niet maar sloeg het derde paard dood ach ik arme man"
10,079
9,412
"10079_9412_000015"
"o jawel zei hij en dan zal ik er wat bij spelen toen zij nu haastig in de heg kroop en de bloem wilde afbreken want zij wist wel wie die bloem was begon hij te spelen en zij moest dansen of ze wou of niet want het was een"
10,079
9,412
"10079_9412_000027"
"toen het nu bekend werd dat de oude vos gestorven was begonnen de vrijers op te dagen de meid hoorde eens dat er aan de huisdeur geklopt werd zij deed open en er stond een jonge vos hij sprak juffer poes wat doe je toch ben je wakker of slaap je nog"
10,079
9,412
"10079_9412_000031"
"zij leefden lviii de hond en de musch een herdershond had geen goeden baas maar een die hem liet hongerlijden toen hij het niet meer kon uithouden liep hij treurig heen onderweg zag hij een musch"
10,079
9,412
"10079_9412_000083"
"toen kwam de slechte mijnheer korbes thuis ging naar den haard en wilde vuur aanmaken toen gooide de kat hem het gezicht vol asch hij liep dadelijk naar de keuken om zich te wasschen"
10,079
9,412
"10079_9412_000073"
"op eens kwam de koningszoon met gouden ketenen versierd dien kant uit en toen hij de schoone vrouw in de deur zag staan nam hij haar bij de hand en wilde met haar dansen maar zij wilde niet en zij schrikte want zij zag dat het koning lijsterbaard was die haar had willen trouwen en dien zij met spot had afgewezen"
10,079
9,412
"10079_9412_000011"
"het trouwe meisje werd zoo bedroefd toen zij dat hoorde dat het was of haar hart uiteen zou springen zij wilde niet gaan maar de anderen kwamen om haar te halen"
10,079
9,412
"10079_9412_000009"
"zij gingen toen samen naar de stad en bij een slagerswinkel zei de musch tegen den hond blijf nu even staan dan zal ik een stuk vleesch voor je afpikken zij vloog den winkel binnen en keek eerst rond of het niemand zag toen pikte en rukte en trok zij zoo lang tot er een stuk vleesch naar beneden viel dat op een kantje lag"
10,079
9,412
"10079_9412_000044"
"zij bracht hem bij een bakkerswinkel en pikte zoo lang aan een paar broodjes dat zij naar beneden rolden en toen de hond nog meer wilde bracht zij hem bij een tweeden bakker en haalde weer wat brood af toen dat op was zei de musch broeder hond heb je nu genoeg ja zei de hond laten wij nu een beetje naar buiten gaan"
10,079
9,412
"10079_9412_000022"
"de speelman antwoordde dat is mijn en jouw huis waar wij samen wonen waar zijn de bedienden vroeg de prinses wat bedienden zei de bedelman wat je gedaan wilt hebben moet je zelf doen maak het vuur maar aan en zet het water op dat je mijn eten kunt koken ik ben moê"
10,079
9,412
"10079_9412_000039"
"toen was de gedaanteverwisseling voorbij en een mooi meisje stond voor hem en zij bekende dat zij de bloem was geweest en zijn huis verzorgd had zij vertelde haar geschiedenis zij beviel hem zeer en daarom vroeg hij haar of zij hem trouwen wilde maar zij antwoordde neen want zij wilde haar liefste roland trouw bleven"
10,079
9,412
"10079_9412_000089"
"broeder hond waarom ben je zoo treurig ik heb zoo'n honger zei de hond en ik heb niets te eten toen zei de musch broertje lief ga maar mee naar de stad dan zal ik wel zorgen dat je genoeg krijgt"
10,079
9,412
"10079_9412_000072"
"zij ging naar de slaapkamer en naar het bed wat zag zij daar in een bad van bloed haar eigen kind dat zij zelve het hoofd had afgehouwen de heks brieschte van woede en vloog naar het raam zij vermocht ver in de wereld te zien en zij zag haar stiefdochter die vluchtte met haar liefste roland"
10,079
9,412
"10079_9412_000074"
"van wat zij thuis bracht leefden zij zoo lang mogelijk toen kocht de man weer een groote hoeveelheid aardewerk in en zij zette zich op een hoek van de markt om het te verkoopen"
10,079
9,412
"10079_9412_000010"
"zij liep naar huis en vertelde hem haar ongeluk wie gaat nu ook op den hoek van de markt zitten met aardewerk sprak de man schei maar uit met huilen ik zie wel dat je voor geen fatsoenlijk werk te gebruiken zijt"
10,079
9,412
"10079_9412_000013"
"o neen zei het poesje hij heeft er maar één dan wil ik hem niet hebben juffer poes ging naar buiten en stuurde den vrijer de laan uit heel spoedig daarop werd er weêr geklopt er was weêr een andere vos voor de deur die om vrouw vos kwam vrijen"
10,079
9,412
"10079_9412_000036"
"hoewel hij haar verlaten had maar zij beloofde hem toch niet weg te zullen gaan en verder voor zijn huishouden te zorgen nu kwam de tijd dat roland bruiloft zou houden en naar oud gebruik werd er in het land bekend gemaakt dat alle meisjes moesten komen om ter eere van het bruidspaar te zingen"
10,079
9,412
"10079_9412_000051"
"zij zette zich om te gaan spinnen maar de stroeve draad sneed haar in de teere vingers dat het bloed op den grond drupte t is wat moois zei de man ik ben goed af met jou je deugt voor geen enkel werk"
10,079
9,412
"10079_9412_000050"
"toen kwamen zij over een weiland en zij vroeg weêr van wie dit mooie weiland wel dat is van koning lijsterbaard had ge hem genomen het hoorde aan u ach ik arme jonkvrouw fijn kon k koning lijsterbaard's vrouw maar zijn"
10,079
9,412
"10079_9412_000100"
"nu had de voerman al zijn goed verloren ging in de kamer achter de kachel zitten en was door en door nijdig en giftig de musch zat buiten voor het raam en riep voerman het kost je je leven"
10,079
9,412
"10079_9412_000086"
"zij sprong naar de deur om te ontvluchten maar op de trap haalde haar een man in en bracht haar terug en toen zij hem aanzag was het koning lijsterbaard zelf hij sprak haar vriendelijk toe"
10,079
9,412
"10079_9412_000029"
"toen het nu haar beurt zou zijn om te zingen trad zij op zij maar toen zij nog maar alleen over was moest zij wel toen zij begon te zingen en het gezang roland's ooren trof riep hij die stem ken ik dat is mijn eerste bruid en een andere wil ik niet"
10,079
9,412
"10079_9412_000008"
"de hond pakte het liep er mee in een hoek en at het op toen zei de musch ga nu mee naar een anderen winkel dan zal ik nog een stuk naar beneden halen dat je je genoegen kunt eten"
10,079
9,412
"10079_9412_000025"
"toen kwamen zij door een groote stad daar vroeg zij weêr van wie toch deze fraaie stad die is van koning lijsterbaard hadt ge hem genomen zij was voor u ach ik arme jonkvrouw fijn kon k koning lijsterbaard's vrouw maar zijn"
10,079
9,412
"10079_9412_000037"
"maar ik raad je zei roland dat je eerst den tooverstaf wegneemt anders kunnen wij ons niet redden als zij ons nazet en achterhalen wil het meisje haalde den tooverstaf en toen nam zij het afgeslagen hoofd en druppelde drie bloeddruppels op den grond"
10,079
9,412
"10079_9412_000069"
"toen de weduwe dat hoorde zeide zij heel verheugd tegen het poesje nu poorten en deuren opensluiten en smijt wij den ouden heer vos naar buiten maar toen de bruiloft zou beginnen begon ook de oude heer vos te bewegen en strafte het heele zootje duchtig af maar vrouw vos joeg hij de deur uit"
10,079
9,412
"10079_9412_000028"
"die haar in armoede en ellende gebracht hadden van de kostelijke spijzen die werden uitgedragen kreeg zij nu een deel van de bedienden voor haar pannetjes en zij wilde er meè naar huis gaan"
10,079
9,412
"10079_9412_000002"
"wel zeker paarden en wagen zei de voerman wat zou jij mij kunnen aandoen en hij reed door toen kroop de musch onder het wagenkleed en pikte zoo lang aan het eene spongat dat de stop er uitviel en de wijn liep weg zonder dat de voerman het merkte"
10,079
9,412
"10079_9412_000032"
"dat hoort van koning lijsterbaard had gij hem getrouwd behoorde u dit woud ach ik arme jonkvrouw fijn kon k koning lijsterbaard's vrouw maar zijn"
10,079
9,412
"10079_9412_000076"
"toen de voerman dat zag nam hij een bijl en wilde er de musch mee raken maar de musch vloog op en de voerman trof den kop van het paard dat het dood neêrviel ach ik arme man"
10,079
9,412
"10079_9412_000042"
"voerman liep er heen en haalde uit met zijn bijl maar de musch vloog op toen trof de bijl het tweede paard dat het neerviel ach ik arme man"
10,079
9,412
"10079_9412_000018"
"waar gaat dat heên vroeg de kat het haantje antwoordde al vooruit naar mijnheer korbes zijn huis neem mij meê zei de kat het haantje antwoordde heel graâg ga maar achterop zitten dat je er voor niet afvalt"
10,079
9,412
"10079_9412_000102"
"daarna kwam een molensteen toen een ei toen een eend een speld en eindelijk een naald zij zetten zich allemaal op den wagen en reden mee"
10,079
9,412
"10079_9412_000098"
"hij ging naar buiten en sneed wilgetakken en bracht die naar huis toen begon zij te vlechten maar de harde takken beschadigden hare fijne handen ik zie dat het niet gaat zei de man ga liever spinnen dat kun je misschien beter"
10,079
9,412
"10079_9412_000006"
"de schaapherder deed wat zij gezegd had en den volgenden ochtend juist toen de dag aanbrak zag hij hoe de kast openging en de bloem er uit kwam vlug sprong hij er op af en wierp er een witte doek"
10,079
9,412
"10079_9412_000062"
"van dien tijd ging het bij den herder aan huis wonderlijk toe als hij s morgens opstond was al het werk al gedaan de vloer was geveegd de tafel en de banken afgezeept er was vuur in den haard en water gedragen"
10,079
9,412
"10079_9412_000034"
"een voor het bed een in de keuken en een op de trap toen ging zij met haar liefste op de vlucht toen nu s morgens de oude heks was opgestaan heeft zij haar dochter geroepen om haar het boezelaar te geven"
10,079
9,412
"10079_9412_000041"
"de voerman greep zijn bijl en gooide die naar de musch maar hij brak de vensterruiten en den vogel trof hij niet de musch wipte nu naar binnen en zette zich op de kachel en ze riep weêr voerman het kost je je leven"
10,079
9,412
"10079_9412_000064"
"de hond ging op den weg liggen en sliep vast in terwijl hij sliep kwam er een voerman aanrijden hij had drie paarden voor zijn wagen en vervoerde twee vaten wijn de musch zag dat hij niet zou uitwijken maar op het spoor bleef rijden waar de hond lag te slapen toen riep zij voerman doe het niet of ik maak je arm"
10,079
9,412
"10079_9412_000088"
"ik zal wat anders probeeren en een handel beginnen met potten en pannen jij zult naar de markt gaan en de waar verkoopen ach dacht ze als er menschen komen uit mijn vader's rijk en zij zien mij op de markt zitten verkoopen hoe zullen zij mij uitlachen en bespotten"
10,079
9,412
"10079_9412_000095"
"een paar dagen daarna kwam er een speelman die onder het venster begon te zingen om daar een aalmoes mee te verdienen toen de koning dat vernam sprak hij laat hem bij mij brengen"
10,079
9,412
"10079_9412_000053"
"zij gingen samen naar den straatweg het was warm en na een poosje zei de hond ik ben moe ik zou wel wat willen slapen ja ga maar slapen zei de musch ik zal zoolang op een tak gaan zitten"
10,079
9,412
"10079_9412_000014"
"toen maakte het haantje een mooien wagen met vier roode wieltjes en vier muisjes spande hij er voor het hennetje ging met het haantje op den wagen en zij reden samen weg het duurde niet lang of zij ontmoetten een kat"
10,079
9,412
"10079_9412_000071"
"nog niet arm genoeg nu wil ik je thuis nog arm maken zei de musch en vloog weg de voerman moest den wagen laten staan en ging vol zorg en ergernis naar huis ach zei hij tegen zijn vrouw wat heb ik een ongeluk gehad de vaten zijn leeggeloopen en de paarden zijn alle drie dood"
10,079
9,412
"10079_9412_000103"
"toen de voerman dat merkte riep hij weer och ik arme man maar de musch antwoordde nog niet arm genoeg en zij ging op het tweede paard zitten en pikte dat ook de oogen uit"
10,079
9,412
"10079_9412_000058"
"toen stak hem de speld toen werd hij kwaad en gooide zich op zijn bed maar toen zijn hoofd op het kussen kwam stak de naald dat hij het uitschreeuwde en woedend de wijde wereld in woû loopen maar bij de huisdeur liet de molensteen zich naar beneden vallen en sloeg hem dood"
10,079
9,412
"10079_9412_000081"
"en nu begon de rechte pret eerst ik wenschte dat jij en ik er ook bij waren geweest"
10,079
9,412
"10079_9412_000026"
"juffer zei de vos wat doet vrouw vos de meid antwoordde op haar kamer zit ze maar met de handen in het haar en zij schreit haar oogen rood want mijnheer de vos is dood ga haar dan zeggen juffer dat er een jonge vos is die graâg met haar trouwen woû"
10,079
9,412
"10079_9412_000067"
"eens had de stiefdochter een mooi boezelaar dat de andere bijzonder beviel zoodat zij afgunstig was en tegen haar moeder zei dat zij dat boezelaar wilde hebben wees maar stil kind zei de oude je zult het ook hebben je stiefzuster heeft al lang den dood verdiend"
10,079
9,412
"10079_9412_000094"
"nog niet arm genoeg zei de musch en toen de voerman met de twee paarden verder reed kroop de musch weer onder het kleed en pikte de stop uit het tweede gat dat al de wijn wegliep"
10,079
9,412
"10079_9412_000048"
"en hij stopt hem in zijn mond en slokt hem ineens in maar de musch gaat in zijn lichaam aan het fladderen en fladderde weer in zijn mond terug en steekt er zijn kop uit en hij roept voerman het kost je je leven"
10,079
9,412
"10079_9412_000075"
"maar nu is het voorbij en wij zullen bruiloft houden toen kwamen de kamervrouwen en trokken haar prachtige kleederen aan en haar vader kwam en het geheele hof en wenschten haar geluk met haar huwelijk met koning"
10,079
9,412
"10079_9412_000043"
"roland ging en het meisje lag als een roode steen op het veld en wachtte op haar liefste maar toen roland thuis kwam raakte hij in het net van eene andere die maakte dat hij het meisje vergat"
10,079
9,412
"10079_9412_000101"
"toen veranderde zich het meisje in een fraaie bloem die bloeide midden op een doornhaag en haar liefste roland veranderde zij in een vedelaar niet lang daarna kwam de heks aangeloopen en zij zeide tegen den speelman lieve speelman mag ik die mooie bloem wel afplukken"
10,079
9,412
"10079_9412_000033"
"het ei wikkelde zich in een handdoek de speld ging in het kussen van den leuningstoel de naald sprong op het bed midden op het hoofdkussen en de molensteen legde zich voor de deur"
10,079
9,412
"10079_9412_000052"
"dat zal je niet baten riep zij al ben je ver weg aan mij kun je niet ontkomen zij trok haar mijlslaarzen aan waarmee zij in één stap een uur verder was en zoo had zij hen spoedig ingehaald"
10,079
9,412
"10079_9412_000046"
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for MultiLingual LibriSpeech

Dataset Summary

This is a streamable version of the Multilingual LibriSpeech (MLS) dataset. The data archives were restructured from the original ones from OpenSLR to make it easier to stream.

MLS dataset is a large multilingual corpus suitable for speech research. The dataset is derived from read audiobooks from LibriVox and consists of 8 languages - English, German, Dutch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Polish.

Supported Tasks and Leaderboards

 • automatic-speech-recognition, speaker-identification: The dataset can be used to train a model for Automatic Speech Recognition (ASR). The model is presented with an audio file and asked to transcribe the audio file to written text. The most common evaluation metric is the word error rate (WER). The task has an active leaderboard which can be found at https://paperswithcode.com/dataset/multilingual-librispeech and ranks models based on their WER.

Languages

The dataset is derived from read audiobooks from LibriVox and consists of 8 languages - English, German, Dutch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Polish

Dataset Structure

Data Instances

A typical data point comprises the path to the audio file, usually called file and its transcription, called text. Some additional information about the speaker and the passage which contains the transcription is provided.

{'file': '10900_6473_000030.flac',
 'audio': {'path': '10900_6473_000030.flac',
 'array': array([-1.52587891e-04, 6.10351562e-05, 0.00000000e+00, ...,
     4.27246094e-04, 5.49316406e-04, 4.57763672e-04]),
 'sampling_rate': 16000},
 'text': 'więc czego chcecie odemnie spytałem wysłuchawszy tego zadziwiającego opowiadania broń nas stary człowieku broń zakrzyknęli równocześnie obaj posłowie\n',
 'speaker_id': 10900,
 'chapter_id': 6473,
 'id': '10900_6473_000030'}

Data Fields

 • file: A filename .flac format.

 • audio: A dictionary containing the audio filename, the decoded audio array, and the sampling rate. Note that when accessing the audio column: dataset[0]["audio"] the audio file is automatically decoded and resampled to dataset.features["audio"].sampling_rate. Decoding and resampling of a large number of audio files might take a significant amount of time. Thus it is important to first query the sample index before the "audio" column, i.e. dataset[0]["audio"] should always be preferred over dataset["audio"][0].

 • text: the transcription of the audio file.

 • id: unique id of the data sample.

 • speaker_id: unique id of the speaker. The same speaker id can be found for multiple data samples.

 • chapter_id: id of the audiobook chapter which includes the transcription.

Data Splits

Train Train.9h Train.1h Dev Test
german 469942 2194 241 3469 3394
dutch 374287 2153 234 3095 3075
french 258213 2167 241 2416 2426
spanish 220701 2110 233 2408 2385
italian 59623 2173 240 1248 1262
portuguese 37533 2116 236 826 871
polish 25043 2173 238 512 520

Dataset Creation

Curation Rationale

[Needs More Information]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[Needs More Information]

Who are the source language producers?

[Needs More Information]

Annotations

Annotation process

[Needs More Information]

Who are the annotators?

[Needs More Information]

Personal and Sensitive Information

The dataset consists of people who have donated their voice online. You agree to not attempt to determine the identity of speakers in this dataset.

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[Needs More Information]

Additional Information

Dataset Curators

[Needs More Information]

Licensing Information

Public Domain, Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY-4.0)

Citation Information

@article{Pratap2020MLSAL,
 title={MLS: A Large-Scale Multilingual Dataset for Speech Research},
 author={Vineel Pratap and Qiantong Xu and Anuroop Sriram and Gabriel Synnaeve and Ronan Collobert},
 journal={ArXiv},
 year={2020},
 volume={abs/2012.03411}
}

Contributions

Thanks to @patrickvonplaten and @polinaeterna for adding this dataset.

Downloads last month
3,183

Models trained or fine-tuned on facebook/multilingual_librispeech

Spaces using facebook/multilingual_librispeech