Dataset Preview
75.7 MB
Viewer
text (string)
"ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⵜⴰⵔⵃⵃⴰⵍⵜ"
"ⵃⵙⴰⵢⵏ : ⵏⴳⵓⵍⴰ-ⴷ ⴰⵣⴰⵖⴰⵔ."
"ⵖⵊⴷⵎⴰⵜ, ⴰ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ !"
"ⵙⴳⵓⵏⴼⵓⵢⴰⵜ !"
"ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ: ⵙⴱⴷⴷⴰⵜ-ⴰⵖ ⵜⴰⵅⴰⵎⵜ ⵣⵡⴰⵔ !"
"ⵃⵙⴰⵢⵏ : ⵡⴰⵅⵅⴰ."
"ⴽⵎⵎ ⴷ ⵀⵔⴰ ⴷ ⵄⴷⵊⵓ, ⵙⵙⴽⵔⵉⵎⵜ ⴰⵙⵜⵜⵓⵔ !"
"ⵉⵛⵛⵓ ⴷ ⵄⵍⵉ ⴷ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ, ⴽⵯⵏⵏⵉ ⵙⴱⴷⴷⴰⵜ ⵜⴰⵅⴰⵎⵜ !"
"ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ : ⵎⴰⵢⴷ ⵏⵣⵣⵡⵓⵔ, ⴰ ⵄⵎⵎⵉ ⵃⵙⴰⵢⵏ ?"
"ⵃⵙⴰⵢⵏ : ⴽⵢⵢ, ⴼⵔⴹ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉ ⵜⵅⴰⵎⵜ, ⵜⴽⴽⵙⵜ-ⴰⵙ ⵉⵥⵔⴰⵏ."
"ⵄⵍⵉ, ⴽⵢⵢ ⴱⴷⴷⵍ ⴰⴼⵍⵉⴷⵊ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ-ⴰ ⵉ ⵜⵅⴰⵎⵜ."
"ⵄⵍⵉ : ⴼⴽ-ⵉ-ⴷ ⵉⵙⴳⵏⵉ ⴷ ⵉⴼⵉⵍⵓ, ⴰ ⵄⵎⵎⵉ ⵃⵙⴰⵢⵏ !"
"ⵃⵙⴰⵢⵏ : ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ, ⵎⵛ ⵜⴼⴰⴽⴽⴰⵜ ⴰⴼⵔⴰⴹ, ⴰⵙⵉ-ⴷ ⴰⵃⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵔⵙⴰⵍ."
"ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ : ⵡⴰⵅⵅⴰ !"
"ⵉⵡⴰ ⴽⵢⵢ, ⵓⵜ ⵜⵉⴳⵓⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵓⵊⴷⵏⵜ !"
"ⵃⵙⴰⵢⵏ : ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⴰⵃⵎⵎⴰⵔ."
"ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵉⴳⵣⵣⵓⵍⵏ ⵜⵉⵏ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ."
"ⵉⵛⵛⵓ) : ⵀⵓⴱⴱ !"
"ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ : ⵄⵎⵎⵉ !"
"ⵜⵙⵍⵍⴰⵜ ⵉ ⵓⵖⵓⵢⵢⵉ-ⵢⴰⴷ ?"
"ⵃⵙⴰⵢⵏ : ⵉⵙⵀⵉⵡⵡ ⵉⴳⴷⵉ."
"ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⴳⵯⴷⵜ ⵉ ⵓⵙⵀⵉⵡⵡ ⵏ ⵉⴳⴷⵉ !"
"ⵉⵛⵛⵓ) : ⵀⵓⵔⵔ !"
"ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ : ⵄⵎⵎⵉ !"
"ⵉⵎⴰ ⵜⵙⵍⵍⴰⵜ ⵉ ⵓⵖⵓⵢⵢⵉ-ⵢⴰⴷ ?"
"ⵃⵙⴰⵢⵏ : ⵉⵙⵀⵓⵔⵔⴰ ⵓⵖⵢⵓⵍ."
"ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⴳⵯⴷⵜ ⵉ ⵓⵙⵀⵓⵔⵔ ⵏ ⵓⵖⵢⵓⵍ !"
"ⵉⵛⵛⵓ) : ⵏⵄⴰⴰⴰ !"
"ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ : ⵄⵎⵎⵉ !"
"ⵜⵙⵍⵍⴰⵜ ⵉ ⵓⵢⴰⴷ ?"
"ⵃⵙⴰⵢⵏ : ⵉⵏⵊⵄ ⵓⵍⵖⵎ."
"ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⴳⵯⴷⵜ ⵉ ⵓⵏⵊⴰⵄ ⵏ ⵓⵍⵖⵎ !"
"ⵉⵛⵛⵓ) : ⵄⴰⴰⴰⴰⴰⵡ !"
"ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ : ⵄⵎⵎⵉ !"
"ⵉⵙ ⵜⵙⵍⵍⴰⵜ ⵉ ⵓⵖⵓⵢⵢⵉ-ⵢⴰⴷ ?"
"ⵃⵙⴰⵢⵏ : ⵉⵙⵄⵉⵡⵏ ⵡⵓⵛⵛⵏ."
"ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⴳⵯⴷⵜ ⵉ ⵓⵙⵄⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵓⵛⵛⵏ !"
"ⵉⵛⵛⵓ) : ⴳⵔⵄⴰⵡⵡⵡ !"
"ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ : ⵄⵎⵎⵉ !"
"ⵜⵙⵍⵍⴰⵜ ⵉ ⵓⵖⵓⵢⵢⵉ-ⵢⴰⴷ ?"
"ⵃⵙⴰⵢⵏ : ⵉⵏⴷⵔ ⵢⵉⵣⵎ."
"ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⴳⵯⴷⵜ ⵉ ⵜⵏⴷⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵣⵎ !"
"ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ : ⵏⴽⵔⴰⵜ-ⴰⵖ, ⴰⴷ ⵏⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ-ⴰ !"
"ⵉⴷ ⵡⴰⵎⵏⵙⴷⴷⴰ ⴷⴰ ⵉ-ⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ !"
"ⵀⵔⴰ : ⵜⵇⵊⵔⵎ, ⴰ ⵉⵛⵛⵓ ⴷ ⵃⵙⴰⵢⵏ !"
"ⵓⴷⵓⵢⴰⵜ ⵜⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵎ ⴰⵔⴱⴰ !"
"ⴼⴼⵖ-ⴷ, ⴰ ⵉⵛⵛⵓ, ⵙⴳ ⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⴳⴳⵯⴰⵔⵜ !"
"ⵀⵔⴰ :ⵙⴷⴷⵔⴼⴰⵜ !"
"ⵜⴷⴷⴰ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵜⵖⵍⵉ."
"ⵏⴽⴽ ⴷ ⵉⴷⵎ, ⴰ ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ, ⵙⵙⴽⵛⵎ-ⴰⵖ ⵜⵉⵖⴷⵜⵏ ⴷ ⵡⵓⵍⵍⵉ ⵙ ⴰⵙⵜⵜⵓⵔ ."
"ⵃⵙⴰⵢⵏ : ⵡⴰⵅⵅⴰ !"
"ⵏⴽⴽ ⴷ ⵉⵛⵛⵓ ⴰⴷ ⵏⵙⴳⵏ ⵉⵍⵖⵎⴰⵏ."
"ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⴼⵀⴰⵎ"
"ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴼⵔⴹⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵅⴰⵎⵜ ?"
"ⵎⴰⵢⴷ ⴰⵙ-ⵉⴱⴷⴷⵍ ⵄⵍⵉ ⵉ ⵜⵅⴰⵎⵜ ?"
"ⴰⵃⵎⵎⴰⵔ b) ⴰⴼⵍⵉⴷⵊ c) ⵜⵉⵔⵙⵍⵜ"
"ⵎⴰⵢⴷ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⵔⵃⵃⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⵜⵜⵓⵔ ?"
"ⵙⵉ ⵣⵉⴽ ⴷⴰ ⴹⴼⴼⵓⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⴽⵙⵙⴰⴱⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ-ⵏⵏⵙⵏ.ⵣⵡⴰⵔ ⴷⴰ ⴳⵎⵎⵔⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵓⴷⴰⴷⵏ."
"ⴳ ⵜⵏⵉⴼⴹⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵜ ⴷⴰⵜ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⵖⵏⵜ ⵡⵓⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵖⴷⵜⵏ ⴰⴼⵔⵉⴽⴰ ⵏ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵙⴳ ⵉⵎⵉⵏⴳ ⵢⴰⵥⵏ."
"ⵅⴼ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵔⴰ ⵔⵏⴰⵏ ⵉⴽⵙⵙⴰⴱⵏ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ."
"ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴷⵔⵉⵙ ⵜⴽⵙⵙⴰ ⵏ ⵉⵣⴳⴰⵔⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰ ⵜⵜⵛⵛⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⵖ."
"ⴳⴳⵔⴰⵏ ⵉⴳⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜⵏ ⵏ ⴼⵣⵣⴰⵏ ⴳ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵇⵇⵓⵔⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉ ⵉⴼⵍⴰⵏ-ⵏⵏⵙⵏ (ⵉⴷ ⵍⵅⵟⴰⵔⵜ)."
"ⴰⵖⵢⵓⵍ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴽⵜⴰⵔ ⵓ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ."
"ⴰⵣⵓⵍⵉⵍ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⴰⵖⵢⵓⵍ."
"ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵔⴷ ⴳ ⵎⵉⵚⵔ ⴳ ⵜⵏⵉⴼⴹⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴷⴰⵜ ⵄⵉⵙⴰ."
"ⵜⵜⵓⵙⴳⵔⴷⵏⵜ ⵡⵓⵍⵍⵉ, ⵜⵉⵖⴷⵜⵏ, ⵡⴰⵍⴼⵉⵡⵏ ⴷ ⵉⵣⴳⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⵎⵉⵏⴳ ⵢⴰⵥⵏ."
"ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵓⵖⵢⵓⵍ ⴰⴳⵎⴰⵔ (ⵉⵢⵢⵉⵙ) ⴳ ⴰⴼⵔⵉⴽⴰ ⵏ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ."
"ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵔⴷ ⵓⴳⵎⴰⵔ ⴳ ⵉⵎⵔⴷⴰⵍ ⵏⴳⵔ ⵓⵔⵓⵒⴰ ⴷ ⴰⵙⵢⴰ."
"ⵉⴳⵓⵍⴰ-ⴷ ⵓⴳⵎⴰⵔ ⴰⴼⵔⵉⴽⴰ ⵏ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵙⴳ ⵎⵉⵙⵓⵒⵓⵜⴰⵎⵢⴰ ⴷ ⵎⵉⵚⵔ ⴳ ⵜⵏⵉⴼⴹⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴰⵜ ⵄⵉⵙⴰ."
"ⴰⵙⵔⴷⵓⵏ ⵉⴳⴰ ⵎⴻⵎⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⵖⵢⵓⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵔⵜ ⵏⵖ ⴷ ⵉⵢⵢⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵢⵓⵍⵜ."
"ⴰⵙⵔⴷⵓⵏ ⵢⵓⴼ-ⵜⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ."
"ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵎⴰⵔ ⵜⵉⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵉⵔⵃⵃⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⴽⵙⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵓⵖⴰⵔ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⴷ-ⵉⵡⴹ ⵓⵍⵖⵎ."
"ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵔⴷ ⵓⵍⵖⵎ ⴳ ⵍⵢⴰⵎⴰⵏ, ⵉⴽⴽ-ⴷ ⵅⴼ ⴳ ⴰⴼⵔⵉⴽⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵏⴳ, ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴰⵜ ⵄⵉⵙⴰ."
"ⵙⴳ ⴰⴼⵔⵉⴽⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵏⴳ ⵢⴰⵖ ⵓⵍⵖⵎ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ."
"ⵣⵉⴽ ⵉⵙⵎⵓⵍⵍⵉ ⵓⵍⵖⵎ ⵉⵢⵢⵉⵙ ⴳ ⵜⵏⵓⴽⴰ ⴳ ⵜⵏⵣⵔⴰⴼ ⴳ ⵜⵎⵙⵏⵉⵡⵉⵏ."
"ⴳⴳⵓⴷⵉⵏ ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⴽⵙⵙⴰⴱⵜ."
"ⴷⴰ ⵢⴰⵖ-ⵢⵉⴽⴽⵉ ⵓⵛⵜⴰⵍ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ, ⵓⴷⵉ ⴷ ⵓⴽⵙⵓⵎ."
"ⴰⵔ ⴰⵖ- ⵢⵉⴽⴽⵉ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⴹⵓⴼⵜ ⵙ ⴷⴰ ⵏⵙⴽⴰⵔ ⵉⵊⵍⵍⵓⴱⴰ, ⵉⵙⵍⵀⴰⵎⵏ, ⵜⵉⵣⵔⴱⵉⵢⵉⵏ, ⵉⵅⴰⵎⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⴷ ⵡⴰⴽⴽⴰ."
"ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⴻⵜⵜⵓ ⴰⵡⴷ ⵉⵙ ⴷⴰ ⵣⵣⴷⵉⴳⵏ ⵢⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⵖ ⴷⵉⴳⵙ.ⵜⴰⴽⵙⵙⴰ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⵡⵔⵉⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ."
"ⵙⵉ ⵣⵎⴰⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ ⴷ ⴽⵓ ⵉⵖⵔⵎ ⵉⵍⴰ ⴰⴽⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⴽⵙⵙⴰ."
"ⴷⴰ ⵢⴰⵙ-ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⴳⵯⴷⴰⵍ."
"ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴱⵏⴰⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵢⴷⵔⵉⵏ,ⵙⵓⵍⵏ ⴳⴳⵓⴷⵉⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵔⵃⵃⴰⵍⵏ, ⵓⵎⵥⵏ ⴰⵍⵜⵓ ⴳ ⵜⴽⵙⵙⴰ."
"ⵎⵉⵎⴽ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴽⵙⵙⴰ ?"
"ⴰⴷ ⴰⵡⵏ-ⵜ-ⵏⵉⵏⵉ."
"ⵖⵓⵔ ⵉⵔⵃⵃⴰⵍⵏ ⴷⴰ ⵜⵣⴷⴷⵖ ⵜⵡⵊⴰ ⴳ ⵓⵅⴰⵎ."
"ⵉⴱⴹⴰ ⵓⵅⴰⵎ ⵖⵉⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ : ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵛⵜⴰⵍ."
"ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵛⵜⴰⵍ ⴷⴰ ⵢⴰⵙ-ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵜⴰⴼⵔⵔⴳⴰⵏⵜ."
"ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴷⴰ ⵏⴽⴽⵔⵏ ⵣⵉⴽ, ⴳⵏ ⴰⴼⴹⴰⵔ : ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴷⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⴽⵙⵓ."
"ⴷⴰ ⵜⵜⵛⵛⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵓⴼⵓⵖ ⵙ ⵜⴽⵙⵙⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵜⵅⴰⵜⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏ."
"ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⵊⴰⴷ ⵓⵎⴽⵙⴰ ⴰⵄⴷⵉⵍ-ⵏⵏⵙ, ⵉⴳ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵖⵔⵓⵎ, ⴽⴰ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ."
"ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵛⵜⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⵔⴷⵓⵍ ⴰⴷ ⵉⴽⵙ."
"ⴳ ⵓⵣⴰⵍ ⴷⴰ ⵉⵃⵔⵔⵉ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵙ ⵓⵎⵙⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⵏ ⵉⵎⵓⴷⵔⵏ."
"ⵖⵓⵔ ⵓⵎⵙⵓ ⴷⴰ ⵜⵜⵎⵢⴰⴼⴼⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴽⵙⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⴽⵙⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⴷⴰ ⵜⵜⵛⵛⴰⵏ ⴰⵍⵍⴰⵙ, ⵙⴳⵓⵏⴼⵓⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵙⴰⵄⵜ ⵏⵖ ⵙⵏⴰⵜ."
"ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⵃⴹⴰ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ-ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵛⵛⵓⵔ ⴷ ⵜⵉⵢⴹ."
"ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵙⵓⵏ ⵉⵎⵓⴷⵔⵏ, ⵙⵙⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⵖ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵙ ⵓⵄⴰⵔⵉ."
"ⴷⴰ ⵙⵙⵉⵡⵉⵖⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ."
"ⵖⵓⵔ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ ⵙⵙⵓⵖⵓⵍⵏ-ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵙ ⵓⵅⴰⵎ."
"ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵉⵔⵔⵓⵃⵍⴰ ⴷ ⵜⴽⵙⵙⴰ ⴽⵓ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⴷⵔⵉⵙⵏⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ, ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵓⵙⵉⵡⵖ."
"ⴰⵢⴰ ⵉⴷⵃⵉ ⵎⴷⴷⵏ ⵙ ⵢⵉⵛⵛⴽⵉ ⴷ ⵜⵎⵣⵡⴰⴳⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⴳⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵡⵔ-ⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ-ⵏⵏⵙⵏ."
"ⴰⵖⵓⵍⵏ ⴷⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⴷⴷⵔⵡⵉⵏ ⴰⵔ ⵣⴷⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ."
README.md exists but content is empty. Use the Edit dataset card button to edit it.
Downloads last month
2