file
stringlengths
240
240
text
stringlengths
14
461
audio
audioduration (s)
1.4
36.1
phonetic
stringlengths
32
837
orthographic
stringlengths
14
461
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0002.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
锘縲araj~aHa Alt~aqoriyru Al~aTHiy >aEad~ahu maEohadu >aboHaA^i haDabapi Alt~ibiti fiy Alo>akaAdiymiy~api AlS~iyniy~api liloEuluwmi - >ano tasotamir~a darajaAtu AloHaraArapi wamusotawayaAtu Alr~uTuwbapi fiy Alo<irotifaAEi TawaAla haTHaA Aloqarono
sil w a r a' jj A H a tt A q r ii0' r u0 ll a * i0 < a E a' dd a h u0 m a' E h a d u0 < a b H aa' ^ i0 h A D A' b a t i0 tt i1' b t i0 f i0 l < a k aa d ii0 m ii0' y a t i0 SS II0 n ii0' y a t i0 l u0 l E u0 l uu0' m i0 sil < a' n t a s t a m i0' rr a d a r a j aa' t u0 l H a r aa' r a t i0 w a m u0 s t a w a y aa' t u0 rr U0 T UU0' b a t i0 f i0 l Ah i0 r t i0 f aa' E i0 T A' w A l a h aa' * a l q A' r n sil
waraj~aHa Alt~aqoriyru Al~a*iy >aEad~ahu maEohadu >aboHaA^i haDabapi Alt~ibiti fiy Alo>akaAdiymiy~api AlS~iyniy~api liloEuluwmi - >ano tasotamir~a darajaAtu AloHaraArapi wamusotawayaAtu Alr~uTuwbapi fiy Alo<irotifaAEi TawaAla ha*aA Aloqarono
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0003.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
mim~aA qado yu&ad~iy <ilaY taraAjuEi masaAHaAti Alo>anohaAri Alj~aliydiy~api waAnoti$aAri Alt~aSaH~uri
sil m i0' mm aa q A' d y u0 < a' dd ii0 Ah i0 l aa t a r aa' j u0 E i0 m a s aa H aa' t i0 l < a n h aa' r i0 jj a l ii0 d ii0' y a t i0 w a n t i0 $ aa' r i0 tt A S A' HH u0 r i0 sil
mim~aA qado yu&ad~iy <ilaY taraAjuEi masaAHaAti Alo>anohaAri Alj~aliydiy~api waAnoti$aAri Alt~aSaH~uri
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0004.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wa*akara Alt~aqoriyru >ana taraAjuEa masaAHapi Alojaliydi yumokinu >ay~uxil~a bimuEad~alaAti <imodaAdaAti AlomiyaAhi - liEadadK mino >anohaAri |soyaA Alr~a}iysiy~api Al~atiy tamobuEu mina AlohaDabapi
sil w a * a' k a r a tt A q r ii0' r u0 Ah a n a t a r aa' j u0 E A m a s aa' H a t i0 l j a l ii0' d i0 y u0' m k i0 n u0 Ah a yy u0 x I0' ll a b i0 m u0 E a dd a l aa' t i0 < i0 m d aa d aa' t i0 l m i0 y aa' h i0 sil l i0 E a' d a d i1 m i0' n < A' n h A r i0 < aa' s y a rr a < ii0 s ii0' y a t i0 ll a t ii0 t a' m b a E u0 m i0' n a l h A D A' b a t i0 sil
wa*akara Alt~aqoriyru >ana taraAjuEa masaAHapi Alojaliydi yumokinu >ay~uxil~a bimuEad~alaAti <imodaAdaAti AlomiyaAhi - liEadadK mino >anohaAri |soyaA Alr~a}iysiy~api Al~atiy tamobuEu mina AlohaDabapi
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0005.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
bayonahaA nahoraA yaluw wayaAnogotsiy - fiy AlS~iyno
sil b a' y n a h aa n a' h r aa y a' l uu0 w a y aa n G t s ii0 sil f i0 SS II0' n sil
bayonahaA nahoraA yaluw wayaAnogotsiy - fiy AlS~iyno
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0006.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wafiy Al$~awoTi Al^~aAniy AsotaEaAda baAriysu saAno jiyoramAnu musotawaAhu waHaq~aqa Alt~aEaAdula Eano Tariyqi AboraAhiymuwfiyto$ - mino tasodiydapK AsotaEoSato EalaY AloHaAriso
sil w a' f i0 $$ a' w T I0 ^^ aa' n i0 s t a E aa' d a b aa r ii0' s u0 s aa' n J ii1 r m aa' n u0 m u0 s t a w aa' h u0 w a H A' qq A q a tt a E aa' d u0 l a E A' n T A r ii0' q I0 b r aa h ii0 m uu1 v ii0' t $ sil m i0' n t a s d ii0' d a t i1 n s t A' E S A t E a' l a l H aa' r i0 s sil
wafiy Al$~awoTi Al^~aAniy AsotaEaAda baAriysu saAno jiyoramAnu musotawaAhu waHaq~aqa Alt~aEaAdula Eano Tariyqi AboraAhiymuwfiyto$ - mino tasodiydapK AsotaEoSato EalaY AloHaAriso
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0007.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
yatama^~alu Alo<ibodaAEu Alofan~iy~u waAloHaDaAriy~u Al~a*iy yako$ifu Eanohu AlomaEoriDu fiy tuHafK ka^iyrapK - mutanaw~iEapK $amilato Ea$araAti Alo>azoyaA'i Al~atiy nusijato bi>anaAmila *ahabiy~apK - Eakasato siHora wabahaA'a Alt~aToriyzi biAloHariyri wamawaAd~a >uxoraY
sil y a t a m a' ^^ a l u0 l < i0 b d aa' E u0 l f a nn ii0' y u0 w a l H A D A r ii0' y u0 ll a * ii0 y a' k $ i0 f u0 E a' n h u0 l m a' E r i0 D U0 f ii0' t u0' H a f i1 n k a ^ ii0' r a t i1 n sil m u0 t a n a ww i0' E a t i1 n $ a' m i0 l a t E a $ a r aa' t i0 l < a z y aa' < i0 ll a t i0 n u0' s i0 j a t b i0 < a n aa' m i0 l a * a h a b ii0' y a t i1 n sil E a' k a s a t s i0' H r a w a b a h aa' < a tt A T r ii0' z i0 b i0 l H a r ii0' r i0 w a m a w aa' d a < u0' x r aa sil
yatama^~alu Alo<ibodaAEu Alofan~iy~u waAloHaDaAriy~u Al~a*iy yako$ifu Eanohu AlomaEoriDu fiy tuHafK ka^iyrapK - mutanaw~iEapK $amilato Ea$araAti Alo>azoyaA'i Al~atiy nusijato bi>anaAmila *ahabiy~apK - Eakasato siHora wabahaA'a Alt~aToriyzi biAloHariyri wamawaAd~a >uxoraY
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0008.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
<iDaAfapF <ilaY EaroDi >anowaAEK EadiydapK mina Alo>a^aA^i Alomuzaxorafi waAlS~anaAdiyqi waAlo>awaAniy waAlo>adawaAti - waAlo>agoTiyapi waAll~awoHaAti Alofan~iy~api AloEaAkisapi litiqoniy~aAtK mudohi$apK - tujas~idu mahaAraAtK Hirafiy~apF EarafatohaA Alo>anoduluso
sil < I0 D AA' f a t a n < i0' l aa E a' r D I0 < a n w aa' E i1 n E a d ii0' d a t i1 n m i0' n a l < a ^ aa' ^ i0 l m u0 z a' x r a f i0 w a SS A n aa d ii0' q I0 w a l < a w aa' n ii0 w a l < a d a w aa' t i0 sil w a l < A g T II0 a t i0 w a ll a w H aa' t i0 l f a nn ii0' y a t i0 l E aa k i0' s a t i0 l i0 t a q a n ii0 y aa' t i1 n m u0 d h i0' $ a t i1 n sil t u0 j a' ss i0 d u0 m a h aa r aa' t i1 n H i0 r a f ii0' y a t a n E a r a f a' t h a l Ah a' n d u0 l u1 s sil
<iDaAfapF <ilaY EaroDi >anowaAEK EadiydapK mina Alo>a^aA^i Alomuzaxorafi waAlS~anaAdiyqi waAlo>awaAniy waAlo>adawaAti - waAlo>agoTiyapi waAll~awoHaAti Alofan~iy~api AloEaAkisapi litiqoniy~aAtK mudohi$apK - tujas~idu mahaAraAtK Hirafiy~apF EarafatohaA Alo>anoduluso
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0009.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
yaxotalifu AlohaAtifu Alz~akiy~u Eani AlohaAtifi Alt~aqoliydiy~i fiy >an~ahu yuqad~imu EadadAF mino waZaA}ifi AloHawosabapi AlomutaTaw~irapi - waquduraAti Alo<it~iSaAli Alomutaqad~imapi - <ilaY jaAnibi waZaA}ifi AlohaAtifi Alt~aqoliydiy~api Alo>uxoraY
sil y a x t a' l i0 f u0 l h aa' t i0 f u0 zz a k ii0' y u0 E a n i0 l h aa' t i0 f i0 tt A q l ii0 d ii0' y i0 f i0 AH a' nn a h u0 y U0 q A' dd i0 m u0 E a' d a d a n m i0 n w A Z AA' AH i0 f i0 l H a w s a' b a t i0 l m u0 t A T A ww i0' r a t i0 sil w A q U0 d u0 r aa' t i0 l AH i0 tt I0 S AA' l i0 l m u0 t A q A dd i0' m a t ii0 sil AH i0 l aa j aa' n i0 b i0 w A Z AA' AH i0 f i0 l h aa' t i0 f i0 tt A q l ii0 d ii0' y a t i0 l AH u0' x r a sil
yaxotalifu AlohaAtifu Alz~akiy~u Eani AlohaAtifi Alt~aqoliydiy~i fiy >an~ahu yuqad~imu EadadAF mino waZaA}ifi AloHawosabapi AlomutaTaw~irapi - waquduraAti Alo<it~iSaAli Alomutaqad~imapi - <ilaY jaAnibi waZaA}ifi AlohaAtifi Alt~aqoliydiy~api Alo>uxoraY
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0010.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wakaAmiraAti Alt~aSowiyri Alomudomajapi *aAti Ald~iq~api AloEaAliyapi
sil w a k aa m i0 r aa' t i0 tt A S w ii0' r i0 l m u0 d m a' j a t i0 * aa' t i0 dd I0' qq A t I0 l E aa l ii0 a t i0 sil
wakaAmiraAti Alt~aSowiyri Alomudomajapi *aAti Ald~iq~api AloEaAliyapi
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0011.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
waAlomuEaAlijaAti Al^~unaA}iy~api waAlr~ubaAEiy~api Aln~awaY
sil w a l m u0 E aa l i0 j aa' t i0 ^^ u0 n aa < ii0' y a t i0 w a rr u0 b aa E ii0' y a t i0 nn a w a sil
waAlomuEaAlijaAti Al^~unaA}iy~api waAlr~ubaAEiy~api Aln~awaY
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0012.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
waHaAlapi Alo<isotiqoTaAbi Als~iyaAsiy~i AloHaAd~i
sil w a H aa' l a t i0 l < i0 s t I0 q T AA' b i0 ss i0 y aa s ii0' y i0 l H aa' dd i0 sil
waHaAlapi Alo<isotiqoTaAbi Als~iyaAsiy~i AloHaAd~i
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0013.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
liyatamak~ana AloqaAri}u mino mutaAbaEapi taTaw~uri AloqiS~api Aloxabariy~api bi$akolK salisK wafaE~aAlK
sil l i0 y a t a m a' kk a n a l q AA' r i0 < u0 m i0' n m u0 t aa b a' E a t i0 t A T A' ww u0 r i0 l q I0' SS A t I0 l x A b a r ii0' y a t i0 b i0 $ a' k l i1 n dist s a' l i0 s a n w a f a EE aa' l i1 n sil
liyatamak~ana AloqaAri}u mino mutaAbaEapi taTaw~uri AloqiS~api Aloxabariy~api bi$akolK salisK wafaE~aAlK
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0014.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
waminohaA >ayoDAF - >ald~aEomu Alomutaqad~imu lilo>aro$afapi
sil w a m i0' n h aa < a' y D A n < a' dd a' E m u0 l m u0 t A q A' dd i0 m u0 l i0 l < a r $ a' f a t i0 sil
waminohaA >ayoDAF - >ald~aEomu Alomutaqad~imu lilo>aro$afapi
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0015.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
waya>otiy Alt~aSomiymu AlomuTaw~aru limawoqiEi Alojaziyrapi nito wifoqAF limafohuwmi AlobasaATapi waAlt~arokiyzi EalaY >awolawiy~api AlomuHotawaY
sil w a y a' < t i0 tt A S m ii0' m u0 l m U0 T A' ww a r u0 l i0 m a' w q I0 E i0 l j a z ii0' r a t i0 n i1' t w i0' f q A n l i0 m a' f h u0 m i0 l b A S AA' T A t I0 w a tt a r k ii0' z i0 E a' l aa < a w l a w ii0' y a t i0 l m u0' H t a w a sil
waya>otiy Alt~aSomiymu AlomuTaw~aru limawoqiEi Alojaziyrapi nito wifoqAF limafohuwmi AlobasaATapi waAlt~arokiyzi EalaY >awolawiy~api AlomuHotawaY
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0016.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
watam~a Alt~arokiyzu >ayoDAF EalaY mafohuwmi tasohiyli AloqiraA'api biAxotiyaAri xuTuwTK mulaA}imapK
sil w a t a' mm a tt a r k ii0' z u0 < a' y D A n E a' l aa m a f h uu0' m i0 t a s h ii0' l i0 l q I0 r aa' < a t i0 b i0 x t i0 y aa' r i0 x U0 T UU0' T I1 n m u0 l aa < i0' m a t i1 n sil
watam~a Alt~arokiyzu >ayoDAF EalaY mafohuwmi tasohiyli AloqiraA'api biAxotiyaAri xuTuwTK mulaA}imapK
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0017.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
kamaA tasomaHu AloqawaA}imu Alomunosadilapu fiy >aEolaY AlS~afoHapi bitaqosiymi AloEanaASiri <ilaY >arobaEi baw~aAbaAtK ra}iysiy~apK - hiya Alo>axobaAru waAlomaEorifapu waAlobaraAmiju waAlt~aEoliymo
sil k a' m aa t a' s m a H u0 l q A w aa' < i0 m u0 l m u0 n s a d i0' l a t u0 f i0 < a' E l a SS A' f H a t i0 b i0 t A q s ii0' m i0 l E a n AA' S I0 r i0 < i0' l aa < a' r b a E i0 b a ww aa b aa' t i1 n r a < ii0 s ii0' y a t i1 n sil h i0' y a l < a x b aa' r u0 w a l m a E r i0' f a t u0 w a l b a r aa' m i0 j u0 w a tt a E l ii0' m sil
kamaA tasomaHu AloqawaA}imu Alomunosadilapu fiy >aEolaY AlS~afoHapi bitaqosiymi AloEanaASiri <ilaY >arobaEi baw~aAbaAtK ra}iysiy~apK - hiya Alo>axobaAru waAlomaEorifapu waAlobaraAmiju waAlt~aEoliymo
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0018.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
xasira Alomunotaxabu AlomiSoriy~u >amosi >amaAma muDiyfihi Als~anigaAliy~i bihadafayoni duwna rad~K - fiy AfotitaAHi munaAfasaAti AlomajomuwEapi Als~aAbiEapi lilt~aSofiyaAti Alomu&ah~ilapi - <ilaY ka>osi Alo>umami Alo>aforiyqiy~api likurapi Aloqadamo
sil x A' s i0 r a l m u0 n t a' x A b u0 l m I0 S r ii0' y u0 < a' m s i0 < a m aa' m a m U0 D II0' f i0 h i0 ss a n i0 g AA l ii0' y i0 b i0 h a d a f a' y n i0 d uu0' n a r a' dd i1 n sil f i0 f t i0 t aa' H i0 m u0 n aa f a s aa' t i0 l m a j m uu0' E a t i0 ss aa b i0' E a t i0 l i0 l tt A S f i0 y aa' t i0 l m u0 < a hh i0' l a t ii0 sil < i0' l aa k a' < s i0 l < u0' m a m i0 l < a f r ii0 q II0' y a t i0 l i0 k u0' r a t i0 l q A d a m sil
xasira Alomunotaxabu AlomiSoriy~u >amosi >amaAma muDiyfihi Als~anigaAliy~i bihadafayoni duwna rad~K - fiy AfotitaAHi munaAfasaAti AlomajomuwEapi Als~aAbiEapi lilt~aSofiyaAti Alomu&ah~ilapi - <ilaY ka>osi Alo>umami Alo>aforiyqiy~api likurapi Aloqadamo
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0019.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wasAdoyuw maAniy fiy Ald~aqiyqatayoni Als~AbiEapa Ea$orapa - wa AloxaAmisapa waAlo>arobEyna mina Al$~awoTi Alo>aw~ali lilomubaAraApi
sil w a s aa' d y u1 m aa' n ii0 f i0 dd A q II0 q A t a' y n i0 ss aa b i0' E a t a E a' $ r a t aa dist w a l x aa m i0' s a t a w a l < a r b a E ii0' n a m i0' n a $$ a' w T I0 l < a' ww a l i0 l i0 l m u0 b aa r aa' t i0 sil
wasAdoyuw maAniy fiy Ald~aqiyqatayoni Als~AbiEapa Ea$orapa - wa AloxaAmisapa waAlo>arobEyna mina Al$~awoTi Alo>aw~ali lilomubaAraApi
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0020.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wabiha*ihi Aln~atiyjapi tataSad~aru Als~inigaAlu majomuwEatahaA biraSiydi ^alA^i niqaATK wahadafayoni naZiyfayono
sil w a b i0 h aa' TH i0 h i0 nn a t ii0' j a t i0 t a t A S A' dd a r u0 ss a n i0 g AA' l u0 m a j m uu0 E a' t a h aa b i0 r A S II0' d i0 ^ a l aa' ^ i0 n I0 q AA' T I1 n w a h a d a f a' y n i0 n A Z II0 f a' y n sil
wabiha*ihi Aln~atiyjapi tataSad~aru Als~inigaAlu majomuwEatahaA biraSiydi ^alA^i niqaATK wahadafayoni naZiyfayono
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0021.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
daEati AlowilaAyaAtu Alomut~aHidapu <isorA}yla <ilaY Alt~arAjuEi Eano qaraArihA bimuSAdarapi >arobaEa mi}api hikotArK - mino >arADiy AlD~ifapi Alogaroby~api
sil dist d a' E a t i0 l w - l aa y aa' t u0 l m u0 tt a H i0' d a t u0 < i0 s r aa < ii0' l a < i0' l a tt a r aa' j u0 E i0 E a' n q A r aa' r i0 h aa b i0 m U0 S AA d a' r a t i0 < a' r b a E a m i0' < a t i0 h i0 k t aa' r i1 n sil m i0' n < a r AA' D I0 DD I0' ff a t i0 l g A r b ii0' y a t i0 sil
daEati AlowilaAyaAtu Alomut~aHidapu <isorA}yla <ilaY Alt~arAjuEi Eano qaraArihA bimuSAdarapi >arobaEa mi}api hikotArK - mino >arADiy AlD~ifapi Alogaroby~api
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0022.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
kamA AEotabarato munaZamapu AloEafowi Ald~awly~apu AloqarAra Alo<isorA}iyliy gayra qaAnuwniy~K - wayajibu <ilogA&uhu fawrAF
sil k a' m a E t a' b a r a t m u0 n A ZZ A' m a t u0 l E a' f w i0 dd a w l ii0' y a t u0 l q A r aa' r a l < i0 s r aa < ii0' l ii0 g A' y r a q AA n uu0 n ii0' y i1 n sil w a y a' j i0 b u0 < i0 l g AA' < u0 h uu0 f a' w r a n sil
kamA AEotabarato munaZamapu AloEafowi Ald~awly~apu AloqarAra Alo<isorA}iyliy gayra qaAnuwniy~K - wayajibu <ilogA&uhu fawrAF
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0023.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
yarotabiTu Alowarodu bayona Aln~aAsi biAlS~abaAHaAti waAlomasaA'aAti waAlohadaAyaA waAlz~iyaAraAti - >am~aA Einoda >aholi AlT~aA}ifi fahuwa ArotibaATN ruwHiy~N wataAriyxiy~N waEi$oqN mutabaAdalN
sil y a r t a' b I0 T U0 l w a' r d u0 b a' y n a nn aa' s i0 b i0 SS A b aa H aa' t i0 w a l m a s aa < aa' t i0 w a l h a d aa' y aa w a zz i0 y aa r aa' t i0 sil < a' mm aa E i0' n d a < a' h l i0 TT AA' < i0 f i0 f a' h u0 w a r t i0 b AA' T U1 n r uu0 H ii0' y u1 n w a t aa r ii0 x II0' y u1 n w a E i0' $ q U1 mm u0 t a b aa' d a l u1 n sil
yarotabiTu Alowarodu bayona Aln~aAsi biAlS~abaAHaAti waAlomasaA'aAti waAlohadaAyaA waAlz~iyaAraAti - >am~aA Einoda >aholi AlT~aA}ifi fahuwa ArotibaATN ruwHiy~N wataAriyxiy~N waEi$oqN mutabaAdalN
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0024.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
yasoquwnahu wayaEorifuwnahu kamaA yaEorifuhumo - mino*u Aloqaroni Alt~aAsiEi Alohijoriy~i
sil y a s q UU0' n a h uu0 w a y a E r i0 f uu0' n a h uu0 k a' m aa y a E r i0' f u0 h u1 m sil m i0' n * u0 l q A' r n i0 l t aa' s i0 E i0 l h i0 j r ii0' y i0 sil
yasoquwnahu wayaEorifuwnahu kamaA yaEorifuhumo - mino*u Aloqaroni Alt~aAsiEi Alohijoriy~i
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0025.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wa>aEobaquhaA maA yurowaY mino miyaAhi AlomaTari - walamo yu&o*ihi qar~N >awo Har~N
sil w a < a E b A' q U0 h aa m aa' y u0' r w aa m i0' n m i0 y aa' h i0 l m A' T A r i0 dist w a' l a m y u0' < * i0 h ii0 q A' rr u1 n < a' w H a' rr u1 n sil
wa>aEobaquhaA maA yurowaY mino miyaAhi AlomaTari - walamo yu&o*ihi qar~N >awo Har~N
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0026.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wafiy kul~i EaAmK mino mawosimi Alowarodi AlT~aA}ifiy~o - nihaAyapa maAroso - |*aAra - wa>awaA}ila >aboriylo - niysaAno - turowaY qiS~apu Hub~K bayonahu wabayona >aholihi EalaY qimami wasufuwHi jibaAli AlT~aA}ifo
sil w a' f i0 k u0' ll i0 E aa' m i1 n m i0' n m a' w s i0 m i0 l w a' r d i0 TT AA < i0 f ii0' y sil n i0 h aa' y a t a m aa' r s sil < aa * aa' r a sil w a < a w aa' < i0 l a < a b r ii0' l sil n ii0 s aa' n sil t u0' r w aa q I0' SS A t U0 H u0' bb i1 n b a' y n a h u0 w a b a' y n a < a' h l i0 h i0 E a' l aa q I0' m a m i0 dist w a s u0 f uu0' H i0 j i0 b aa' l i0 TT AA' < i1 f sil
wafiy kul~i EaAmK mino mawosimi Alowarodi AlT~aA}ifiy~o - nihaAyapa maAroso - |*aAra - wa>awaA}ila >aboriylo - niysaAno - turowaY qiS~apu Hub~K bayonahu wabayona >aholihi EalaY qimami wasufuwHi jibaAli AlT~aA}ifo
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0027.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
watuEorafu ha*ihi AlZ~aAhirapu biAlomaTari Al$~ihaAbiy~i >awoAlr~ax~api Al$~ihaAbiy~api
sil w a t u0' E r a f u0 h aa' * i0 h i0 ZZ AA h i0' r a t u0 b i0 l m A' T A r i0 $$ i0 h aa b ii0' y i0 dist < a w - rr a' xx A t I0 $$ i0 h aa b ii0' y a t i0 sil
watuEorafu ha*ihi AlZ~aAhirapu biAlomaTari Al$~ihaAbiy~i >awoAlr~ax~api Al$~ihaAbiy~api
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0028.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
fayadoxulu madaAru Alo>aroDi fiy niTaAqi Al*~uywli Alt~uraAbiy~api lilomu*an~abi
sil dist a y a' d x U0 l u0 m a d aa' r u0 l < a' r D I0 f ii0' n I0 T AA' q I0 ** u0 y uu0' l i0 tt u0 r aa b ii0' y a t i0 l i0 l m u0 * a' nn a b i0 sil
fayadoxulu madaAru Alo>aroDi fiy niTaAqi Al*~uywli Alt~uraAbiy~api lilomu*an~abi
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0029.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
lakin~a majomuwEapF mino EulamaA'i Aln~afosi Alo>amirikiy~iyna tawaS~aluwA lisababi *alika wahuwa >an~a dumuwEa AlofaraHi - qado takuwnu Tariyqapa Alojisomi AlS~aHiyHapi liAsotiEaAdapi Alt~awaAzuni AloEaATifiy~i - biha*ihi Alt~aEobiyraAti
sil l aa k i0' nn a m a j m uu0' E a t a mm i0 n E u0 l a m aa' < i0 nn a' f s i0 l < a m i0 r i0 k ii0 y ii0' n a t a w A' SS A l uu0 l i0 s a' b a b i0 * aa' l i0 k a w a' h u0 w a < a' nn a d u0 m uu0' E a l f a' r a H i0 sil q A' d t a k uu0' n uu0 T A r ii0' q A t A dist j i0' s m i0 SS A H ii0' H a t i0 l i0 s t i0 E aa' d a t i0 tt a w aa' z u0 n i0 l E AA T I0 f ii0' y i0 sil b i0 h a' * i0 h i0 tt a E b ii0 r aa' t i0 sil
lakin~a majomuwEapF mino EulamaA'i Aln~afosi Alo>amirikiy~iyna tawaS~aluwA lisababi *alika wahuwa >an~a dumuwEa AlofaraHi - qado takuwnu Tariyqapa Alojisomi AlS~aHiyHapi liAsotiEaAdapi Alt~awaAzuni AloEaATifiy~i - biha*ihi Alt~aEobiyraAti
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0030.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
yasotaEiydu Alofaranosiy~u baAtoriyko muwdoyaAnuw >aloHaA}izuEalaY jaA}izapi nuwbalo lilo|daAbi - >alofoyoni wa>arobaEapa Ea$ara - fiy riwaAyatihi - Eu$obu All~ayaAliy - SuwrapF HaAlikapF libaAriysa >a^onaA'a AloHarobi AloEaAlamiy~api Al^~aAniy~api wamaA talaAhaA
sil y a s t a E ii0' d u0 l f a r a n s ii0' y u0 b aa' t r i1 k m uu1 d i0 y aa' n uu0 < a l H aa < i0 z u0' E a l aa j aa < i0' z a t i0 n uu1' p a ll i0 l < aa d aa' b i0 sil < a l f a' y n i0 w a < a r b a' E a t a E a' $ a r aa sil f ii0' r ii0 w aa y a' t i0 h ii0 sil E u0' $ b u0 ll a y aa' l ii0 sil S UU0' r a t a n H aa l i0' k a t a n l i0 b aa r ii0' s a < a ^ n aa' < a l H a' r b i0 l E aa l a m ii0' y a t i0 ^^ aa n i0' y a t i0 w a' m aa t a l aa' h a sil
yasotaEiydu Alofaranosiy~u baAtoriyko muwdoyaAnuw >aloHaA}izuEalaY jaA}izapi nuwbalo lilo|daAbi - >alofoyoni wa>arobaEapa Ea$ara - fiy riwaAyatihi - Eu$obu All~ayaAliy - SuwrapF HaAlikapF libaAriysa >a^onaA'a AloHarobi AloEaAlamiy~api Al^~aAniy~api wamaA talaAhaA
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0031.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wakayofa taHaw~alato mino madiynapK lilo>anowaAri <ilaY madiynapK lilo>a$obaAHo
sil w a k a' y f a t a H a' ww a l a t m i0' n m a d ii0' n a t i1 n l i0 l < a n w aa' r i0 < i0' l aa m a d ii0' n a t i1 n l i0 l < a $ b aa' H sil
wakayofa taHaw~alato mino madiynapK lilo>anowaAri <ilaY madiynapK lilo>a$obaAHo
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0032.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
>alr~aAwiy juwn mu^aq~afN baAriysiy~N musin~N
sil < a rr aa' w ii0 j uu1' n m u0 ^ A' qq A f u1 n b aa r ii0 s ii0' y u1 n m u0 s i0' nn u1 n sil
>alr~aAwiy juwn mu^aq~afN baAriysiy~N musin~N
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0033.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
laEal~a Alz~amana AlofaASila bayona AlomaroHalatayoni yuwaD~iHu lahu maA AsotaEoSaY EalaY fahomihi HiynahaA
sil l a E a' ll a zz a' m a n a l f AA' S I0 l a b a' y n a l m a r H a l a t a' y n i0 y u0 w A' DD I0 H u0 l a' h uu0 m a s t a' E S AA E a' l aa f a' h m i0 h i0 H ii0' n a h a sil
laEal~a Alz~amana AlofaASila bayona AlomaroHalatayoni yuwaD~iHu lahu maA AsotaEoSaY EalaY fahomihi HiynahaA
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0034.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wayuEar~ifu Alomu&a$~iru AloEubuwdiy~apa AloHadiy^apa - biHajozi AloHur~iy~api waAlomanoEi mina Als~afari- wamanoEi AloHuquwqi waAlo<ijobaAri EalaY AloEamali - >awi Alz~awaAji >awi AliAsotiEobaAdi Alojinosiy~i
sil w a y u0 E a' rr i0 f u0 l m u0 < a' $$ i0 r u0 l E u0 b uu0 d ii0' y a t a l H a d ii0' ^ a t a sil b i0 H a' j z i0 l H u0 rr ii0' y a t i0 w a l m a' n E i0 m i0' n a ss a' f a r ii0 sil w a m a' n E i0 l H U0 q UU0' q I0 w a l < i0 J b aa' r i0 E a' l a l E a' m a l i0 sil < a' w i0 zz a w aa' j i0 < a' w i0 l i0 s t i1 E b aa' d i0 l j i0 n s ii0' y i0 sil
wayuEar~ifu Alomu&a$~iru AloEubuwdiy~apa AloHadiy^apa - biHajozi AloHur~iy~api waAlomanoEi mina Als~afari- wamanoEi AloHuquwqi waAlo<ijobaAri EalaY AloEamali - >awi Alz~awaAji >awi AliAsotiEobaAdi Alojinosiy~i
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0035.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wakaAna Alo>amoru yaboduw maqobuwlAF lawo SaAHabahu $aroTu <ijaAdapi All~ugapi AloEarabiy~api
sil w a k aa' n a l < a' m r u0 y a' b d u0 m A q b uu0' l a n l a' w S AA H a' b a h uu0 $ a' r T U0 < i0 j aa' d a t i0 ll u0' g A t I0 l E a r a b ii0' y a t i0 sil
wakaAna Alo>amoru yaboduw maqobuwlAF lawo SaAHabahu $aroTu <ijaAdapi All~ugapi AloEarabiy~api
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0036.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
xaAS~apF fiy Alt~awoZiyfi biAlomu&as~asaAti AloEarabiy~api
sil x AA' SS A t A n f i0 sil tt a w Z II0' f i0 b i0 l m u0 < a ss a s aa' t i0 l E a r a b ii0' y a t i0 sil
xaAS~apF fiy Alt~awoZiyfi biAlomu&as~asaAti AloEarabiy~api
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0037.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
<ilaY jaAnibi <ihomaAli AloEarabiy~api - balo EalaY HisaAbi ta$owiyhihaA
sil < i0' l aa j aa' n i0 b i0 < i0 h m aa' l i0 l E a r a b ii0' y a t ii0 b a' l E a' l aa H i0 s aa' b i0 t a $ w ii0' h i0 h a sil
<ilaY jaAnibi <ihomaAli AloEarabiy~api - balo EalaY HisaAbi ta$owiyhihaA
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0038.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
>am~aA fiy lugapi Alt~axaATubi waAlokalaAmi faHad~i^o walaA Harajo
sil < a' mm aa f ii0' l u0' g A t I0 T a x AA' T U0 b i0 w a l k a l aa' m ii0 f a H a' dd i1 ^ w a' l aa H a' r a j sil
>am~aA fiy lugapi Alt~axaATubi waAlokalaAmi faHad~i^o walaA Harajo
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0039.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
Hat~aY tahaAwati AloEarabiy~apu fiy maraji kalaAmi AlomaqaAhiy waAl$~aAriEi wamu&as~asaAti AloEamali
sil H a' tt aa t a h aa' w a t i0 l E a r a b ii0' y a t u0 f ii0' m a' r a j i0 k a l aa' m i0 l m A q AA' h ii0 w a $$ aa' r i0 E i0 w a m u0 < a ss a s aa' t i0 l E a' m a l i0 sil
Hat~aY tahaAwati AloEarabiy~apu fiy maraji kalaAmi AlomaqaAhiy waAl$~aAriEi wamu&as~asaAti AloEamali
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0040.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
Ha*~arato diraAsapN baAkisotaAniy~apN Hadiy^apN mino >an~a Alo>aEo$aAba AlT~ib~iy~apa qado taHowiy sumuwmAF - wafiToriy~aAtK tusab~ibu >amoraADAF qaAtilapF
sil H a' ** a r a d i0 r aa' s a t u1 n b aa k i0 s t aa n ii0' y a t u1 n H a d ii0' ^ a t u1 n m i0' n < a' nn a l < a E $ aa' b A TT I0 bb ii0' y a t a q A' d t a' H w ii0 s u0 m uu0' m a n sil w a f I0 T r ii0 y aa' t i1 n t u0 s a' bb i0 b u0 < a m r AA' D A n q AA t i0' l a t a n sil
Ha*~arato diraAsapN baAkisotaAniy~apN Hadiy^apN mino >an~a Alo>aEo$aAba AlT~ib~iy~apa qado taHowiy sumuwmAF - wafiToriy~aAtK tusab~ibu >amoraADAF qaAtilapF
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0041.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
waEa^aruwA EalaY fiToriy~aAtK wamurak~abaAtK saAm~apK fiy tisoEiyna biAlomi}api mina AlE~ay~inaAti
sil w a E a' ^ a r uu0 E a' l aa f I0 T r ii0 y aa' t i1 n w a m u0 r a kk a b aa' t i1 n s aa' mm a t i1 n f ii0' t i0 s E ii0' n a b i0 l m i0' < a t i0 m i0' n a l E a yy i0 n aa' t i0 sil
waEa^aruwA EalaY fiToriy~aAtK wamurak~abaAtK saAm~apK fiy tisoEiyna biAlomi}api mina AlE~ay~inaAti
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0042.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
Alobuwsonap hiya AloHarobu waAlomajaAziru waAlt~aTohiyru AloEiroqiy~u
sil < a l b uu1' s n aa h i0' y a l H a' r b u0 w a l m a j aa' z i0 r u0 w a tt A T h ii0' r u0 l E i0 r q II0' y u0 sil
Alobuwsonap hiya AloHarobu waAlomajaAziru waAlt~aTohiyru AloEiroqiy~u
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0043.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
ha*aA maA yatabaAdaru <ilaY Alo>a*ohaAni EinodamaA tu*okaru
sil h aa' * aa m aa' y a t a b aa' d a r uu0 < i0' l a l < a * h aa' n i0 E i0' n d a m aa t u0' * k a r u0 sil
ha*aA maA yatabaAdaru <ilaY Alo>a*ohaAni EinodamaA tu*okaru
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0044.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
lakin~a Aln~aAsa yugofiluwna Haqiyqapa >an~a ha*ihi AlobilaAda kaAnato marokazAF lil^~aqaAfapi waAlofan~i fiy Eahodi Alo<it~iHaAdi AloyuwgusolaAfiy~i Als~aAbiqi
sil l aa k i0' nn a nn aa' s a y u0 g f i0 l uu0' n a H A q II0' q A t A < a' nn a h aa' * i0 h i0 l b i0 l aa' d a k aa' n a t m a' r k a z a n l i0 ^^ A q AA' f a t i0 w a l f a' nn i0 f i0 E a' h d i0 l < i0 tt i0 H aa' d i0 l y u1 g u1 s l aa f ii0' y i0 ss aa' b I0 q I0 sil
lakin~a Aln~aAsa yugofiluwna Haqiyqapa >an~a ha*ihi AlobilaAda kaAnato marokazAF lil^~aqaAfapi waAlofan~i fiy Eahodi Alo<it~iHaAdi AloyuwgusolaAfiy~i Als~aAbiqi
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0045.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
ladayonaA daAru >uwb~iraA kaAna fiyhaA >afoDalu mugan~iy Alo>uwb~raA fiy AloEaAlami ragoma Sigari HajomihaA
sil l a d a' y n aa d aa' r u0 < uu1' pp i0 r aa k aa' n a f ii0' h aa < a' f D A l u0 m u0 g A' nn ii0 l < uu1' pp i0 r aa f i0 l E aa' l a m ii0 sil r a' g m a S I0' g A r i0 H a' J m i0 h aa sil
ladayonaA daAru >uwb~iraA kaAna fiyhaA >afoDalu mugan~iy Alo>uwb~raA fiy AloEaAlami ragoma Sigari HajomihaA
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0046.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
mugan~iyapu Alo>uwb~iraA Alobuwsoniy~apu AloEaAlamiy~apu wamudar~isapu AloginaA'i fiy >akaAdiymiyapi AlomuwsiyqaY - biAloEaASimapi saraAyiyfuw
sil m u0 g A nn ii0 a t u0 l < uu1' pp i0 r a l b uu1 s n ii0' y a t u0 l E aa l a m ii0' y a t u0 w a m u0 d a rr i0' s a t u0 l g I0 n aa' < i0 f i0 < a k aa d ii0 m ii0' y a t i0 l m uu1 s ii0' q AA sil b i0 l E AA S I0' m a t i0 s a r aa y ii1' v uu1 sil
mugan~iyapu Alo>uwb~iraA Alobuwsoniy~apu AloEaAlamiy~apu wamudar~isapu AloginaA'i fiy >akaAdiymiyapi AlomuwsiyqaY - biAloEaASimapi saraAyiyfuw
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0047.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
>al~atiy haraba <ilayohaA mino zagoribo wabalograAdo EadadN kabiyrN mino >aborazi fan~aAniy yuwgusolaAfoyaA Als~aAbiqapi - bisababi At~ijaAhaAtihimo Als~iyaAsiy~api fiy AloHiqobapi Al$~uyuwEiy~api
sil < a' ll a t ii0 h a' r a b a < i0 l a' y h aa m i0' n z a' g r i1 b w a b a l I0 g r aa' d E a' d a d u1 n k a b ii0' r u1 n m i0 n < a' b r a z i0 f a nn aa' n ii0 y u1 g u0 s l aa' f y aa ss aa b I0' q A t i0 sil b i0 s a' b a b i0 tt i0 j aa h aa' t i0 h i1 m ss i0 y aa s ii0' y a t i0 f i0 l H I0' q b a t i0 $$ u0 y uu0 E ii0' y a t i0 sil
>al~atiy haraba <ilayohaA mino zagoribo wabalograAdo EadadN kabiyrN mino >aborazi fan~aAniy yuwgusolaAfoyaA Als~aAbiqapi - bisababi At~ijaAhaAtihimo Als~iyaAsiy~api fiy AloHiqobapi Al$~uyuwEiy~api
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0048.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
^alaA^apu >arobaAEihimo nisaA'N
sil ^ a l aa' ^ a t u0 < a r b aa' E i0 h i1 m n i0 s aa' < u1 n sil
^alaA^apu >arobaAEihimo nisaA'N
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0049.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wakaAnati Aln~ataA}iju Al~atiy xalaSato <ilayohaA mu*ohilapN
sil w a k aa' n a t i0 nn a t aa' < i0 j u0 ll a t ii0 x A' l A S A t < i0 l a' y h aa m u0 * h i0' l a t u1 n sil
wakaAnati Aln~ataA}iju Al~atiy xalaSato <ilayohaA mu*ohilapN
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0050.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
EalaY Had~i qawoli AlobaAHi^api
sil E a' l aa H a' dd i0 q A' w l i0 l b aa H i0' ^ a t i0 sil
EalaY Had~i qawoli AlobaAHi^api
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0051.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wahiya ZaAhirapN EaAlamiy~apN Tafato EalaY Als~aToHi biquw~apK muno*u sit~iyniy~aAti Aloqaroni AlomaADiy
sil w a' h i0 y a Z AA h i0' r a t u1 n E aa l a m ii0' y a t u1 n T A' f a t E a' l a ss A' T H i0 b I0 q UU0' w a t i1 n m u0' n * u0 s i0 tt ii0 n ii0 y aa' t i0 l q A' r n i0 l m AA' D I0 sil
wahiya ZaAhirapN EaAlamiy~apN Tafato EalaY Als~aToHi biquw~apK muno*u sit~iyniy~aAti Aloqaroni AlomaADiy
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0052.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
musab~ibapF xasaA}ira ba$ariy~apF waAqotiSaAdiy~apF wabiy}iy~apF faAdiHapF
sil m u0 s a bb i0' b a t a n x A s aa' < i0 r a b a $ a r ii0' y a t a n w a q t I0 S AA d ii0' y a t a n w a b ii0 < ii0' y a t a n f aa d i0' H a t a n sil
musab~ibapF xasaA}ira ba$ariy~apF waAqotiSaAdiy~apF wabiy}iy~apF faAdiHapF
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0053.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
watu$ak~ilu nisobapu AlomasaAHaAti AlomutaSaH~irapi waAlo>araADiy AloqaAHilapi fiy AlomanoTiqapi - HwaAlayo ^amaAniyapK wa^amAniyna biAlomi}api mino <ijomaAliy~i AlomasaAHapi Alokul~iy~api
sil w a t u0 $ a' kk i0 l u0 n i0' s p a t u0 l m a s aa H aa' t i0 l m u0 t A S A HH i0' r a t i0 w a l < a r AA' D II0 l q AA H i0' l a t i0 f i0 l m i0 n T A' q A t i0 sil H a w aa' l ii0 ^ a m aa n i0' y a t i1 n w a ^ a m aa n ii0' n a b i0 l m i0' < a t i0 m i0' n < i0 j m aa l ii0' y i0 l m a s a' H a t i0 l k u0 ll ii0' y a t i0 sil
watu$ak~ilu nisobapu AlomasaAHaAti AlomutaSaH~irapi waAlo>araADiy AloqaAHilapi fiy AlomanoTiqapi - HwaAlayo ^amaAniyapK wa^amAniyna biAlomi}api mino <ijomaAliy~i AlomasaAHapi Alokul~iy~api
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0054.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
>ayo HawaAliyo ^amaAniyapK waEi$oryna biAlomi}api mino <ijomaAliy~i AlomanaATiqi AlomutaSaH~irapi - EalaY musotawaY AloEaAlamo
sil < a' y H a w aa' l ii0 ^ a m aa n i0' y a t i1 n w a E i0 $ r ii0' n a b i0 l m i0' < a t i0 m i0' n < i0 j m aa l ii0' y i0 l m a n AA' T I0 q I0 l m u0 t A S A HH i0' r a t i0 sil E a' l aa m u0' s t a w a l E aa' l a m sil
>ayo HawaAliyo ^amaAniyapK waEi$oryna biAlomi}api mino <ijomaAliy~i AlomanaATiqi AlomutaSaH~irapi - EalaY musotawaY AloEaAlamo
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0055.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wakaAna maArokiyzu qado kaAfaHa lisanawaAtK kayo yaSonaEa Asomahu riwaA}iy~AF
sil w a k aa' n a m aa r k ii0' z u0 q A' d k aa' f a H a l i0 s a n a w aa' t i1 n k a' y y A' S n a E a s m a h u0 r i0 w aa < ii0' y a n sil
wakaAna maArokiyzu qado kaAfaHa lisanawaAtK kayo yaSonaEa Asomahu riwaA}iy~AF
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0056.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
fana$ara qiSaSAF wamaqaAlaAtK waEid~apa riwaAyaAtK qaSiyrapK fiy Aloxamosiyniy~aAti waAls~it~iyniy~aAti
sil f a n a' $ a r a q I0' S A S A n w a m A q AA l aa' t i1 n w a E i0' dd a t a r i0 w aa y aa' t i1 n q A S II0' r a t i1 n f i0 l x A m s ii0 n ii0 y aa' t i0 w a ss i0 tt ii0 n ii0 y aa' t i0 sil
fana$ara qiSaSAF wamaqaAlaAtK waEid~apa riwaAyaAtK qaSiyrapK fiy Aloxamosiyniy~aAti waAls~it~iyniy~aAti
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0057.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
taDam~anato laA}iHapu >aqowaY mi}api $axoSiy~apK mu&a^~irapK fiy AloEaAlami liha*aA AloEaAmi - wAHidapN wa>arobaEyna Amora>apF mino >aSoli mi}apK
sil t A D A' mm a n a t l aa < i0' H a t u0 < A' q w aa m i0' < a t i0 $ a x S II0' y a t i1 n m u0 < a ^^ i0' r a t i1 n f i0 l E aa' l a m i0 l i0 h aa' * a l E aa' m i0 sil w a H i0' d a t u1 n w a < a r b a E ii0' n a m r a' < a t a n m i0' n < A' S l i0 m i0' < a t i1 n sil
taDam~anato laA}iHapu >aqowaY mi}api $axoSiy~apK mu&a^~irapK fiy AloEaAlami liha*aA AloEaAmi - wAHidapN wa>arobaEyna Amora>apF mino >aSoli mi}apK
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0058.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
waAln~aA$iTapu AlobaAkisotaAniy~apu malaAlA yuwsufo zaAy
sil w a nn aa SH I0 T A t U0 l b aa k i0 s t aa n ii0' y a t u0 m a l aa' l aa y uu0' s u1 f z aa' y sil
waAln~aA$iTapu AlobaAkisotaAniy~apu malaAlA yuwsufo zaAy
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0059.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
kamaA taDam~anato All~aA}iHapu ra}iysapa to$iyliy
sil k a' m AA t A D A' mm a n a t ll aa < i0' H a t u0 r a < ii0' s a t a t $ ii0' l i0 sil
kamaA taDam~anato All~aA}iHapu ra}iysapa to$iyliy
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0060.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
qaAla EulamaA'u Haforiy~aAtK mina Alo>arojanotiyna <in~ahumo Ea^aruwA EalaY >uHofuwriy~aAtK yaEotaqiduwna >an~ahaA - taEuwdu li>aDoxami diynaASuwrK EaA$a EalaY saToHi Alo>aroDi EalaY Alo<iTolaAqo
sil q AA' l a E u0 l a m aa' < u0 H a f r ii0 y aa' t i1 n m i0' n a l < a r j a n t ii0' n a < i0' nn a h u1 m E a' ^ a r uu0 E a' l aa < u0 H f uu0 r ii0 y aa' t i1 n y a E t A q I0 d uu0' n a < a' nn a h aa sil t a E uu0' d u0 l i0 < A' D - x A m i0 d ii0 n AA S UU0' r i1 n E aa' $ a E a' l aa s A' T H i1 l < a' r D I0 E a' l a l < I0 T l AA' q sil
qaAla EulamaA'u Haforiy~aAtK mina Alo>arojanotiyna <in~ahumo Ea^aruwA EalaY >uHofuwriy~aAtK yaEotaqiduwna >an~ahaA - taEuwdu li>aDoxami diynaASuwrK EaA$a EalaY saToHi Alo>aroDi EalaY Alo<iTolaAqo
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0061.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
waTuwluhu mino ra>osihi <ilaY Tarafi *ayolihi >arobaEiyna mitorAF
sil w A T UU0' l u0 h u0 m i0' n r a' < s i0 h i0 < i0' l aa T A' r a f ii0 * a' y l i0 h i0 < a r b a E ii0' n a m i0' t r a n sil
waTuwluhu mino ra>osihi <ilaY Tarafi *ayolihi >arobaEiyna mitorAF
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0062.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
waEaA$a qabola xamosapK watisoEyna miloyuwna sanapK xilaAla >awaAxiri AloEaSori AlT~abaA$iyriy
sil w a E aa' $ a q A' b l a x A' m s a t i1 n w a t i0 s E ii0' n a m i0 l y uu1' n a s a' n a t i1 n x I0 l aa' l a < a w aa' x I0 r i0 l E A' S r i0 TT A b aa $ ii0' r ii0 sil
waEaA$a qabola xamosapK watisoEyna miloyuwna sanapK xilaAla >awaAxiri AloEaSori AlT~abaA$iyriy
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0063.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
waEa^ara AloEulamaA'u EalaY tiloka Alo>uHofuwriy~aAti fiy mizoraEapK liEaA}ilapK riyfiy~apK - fiy manoTiqapi baAtaAguwnoyaA - >alo>arojanotiyniy~api
sil w a E a' ^ a r a l E u0 l a m aa' < u0 E a' l aa t i0' l k a l < u0 H f uu0 r ii0 y aa' t i0 f i0 m i0 z r a' E a t i1 n l i0 E aa < i0' l a t i1 n r ii0 f ii0 y a' t i1 n sil f ii0' m i0 n T A' q A t ii0 b aa t aa g uu1' n y aa < l < a r j a n t ii0 n ii0' y a t i0 sil
waEa^ara AloEulamaA'u EalaY tiloka Alo>uHofuwriy~aAti fiy mizoraEapK liEaA}ilapK riyfiy~apK - fiy manoTiqapi baAtaAguwnoyaA - >alo>arojanotiyniy~api
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0064.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
kAna Alo>amalu maEoquwdAF EalaY >ano takuwna ^aworaAtu Alr~abiyEi AloEarabiy~i faAtiHapa xayorK litaHoqiyqi - diymuqoraATiy~aAtK raAsixapK fiy AlomujotamaEaAti AloEarabiy~api
sil k aa' n a l < a' m a l u0 m a E q UU0' d a n E a' l aa < a' n t a k uu0' n a ^ a w r aa' t u0 rr a b ii0' E i0 l E a r a b ii0' y i0 f aa t i0' H a t a x A' y r i1 n l i0 t a H q II0' q I0 sil d ii0 m U0 q r AA T II0 y aa' t i1 n r aa s i0' x A t I1 n f i0 l m u0 j t a m a E aa' t i0 l E a r a b ii0' y a t i0 sil
kAna Alo>amalu maEoquwdAF EalaY >ano takuwna ^aworaAtu Alr~abiyEi AloEarabiy~i faAtiHapa xayorK litaHoqiyqi - diymuqoraATiy~aAtK raAsixapK fiy AlomujotamaEaAti AloEarabiy~api
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0065.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
yuEaAliju maA kar~asatohu dikotaAtuwriy~apu Aln~uZumi AloEarabiy~api EalaY madaAri AloEuquwdi AlomaADiyapi
sil y u0 E aa' l i0 j u0 m aa' k a rr a s a' t h u0 d i0 k t aa t uu1 r ii0' y a t u0 nn U0' Z U0 m i0 l E a r a b ii0' y a t i0 E a' l aa m a d aa' r i0 l E U0 q UU0' d i0 l m AA D I0' y a t i0 sil
yuEaAliju maA kar~asatohu dikotaAtuwriy~apu Aln~uZumi AloEarabiy~api EalaY madaAri AloEuquwdi AlomaADiyapi
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0066.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wariEaAyapK SiH~iy~apK tuHaq~iqu HayaApF >awofara HaZ~AF fiy AloqaDaA'i EalaY Alo>amoraADi Alomuzominapi
sil w a r i0 E AA' y a t i1 n S I0 HH ii0' y a t i1 n t u0 H A' qq I0 q U0 H a y aa' t a n < a' w f a r a H A' ZZ A n f i0 l q A D AA' < i0 E a' l aa l < a m r AA' D I0 l m u0 z m i0' n a t i0 sil
wariEaAyapK SiH~iy~apK tuHaq~iqu HayaApF >awofara HaZ~AF fiy AloqaDaA'i EalaY Alo>amoraADi Alomuzominapi
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0067.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
<il~aA >an~a Al^~aworaAti AlomuDaAd~api fiy duwali Alr~abiyEi AloEarabiy~i
sil < i0' ll aa < a nn a ^^ a w r aa' t i0 l m U0 D AA' dd a t i0 f ii0' d u0' w a l i0 rr a b ii0' E i0 l E a r a b ii0' y ii0 sil
<il~aA >an~a Al^~aworaAti AlomuDaAd~api fiy duwali Alr~abiyEi AloEarabiy~i
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0068.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
jaEalato Huloma $uEuwbi tiloka Ald~uwali yatawaAraY baEoDa Al$~ayo'i
sil j a' E a l a t H u0' l m a $ u0 E uu0' b i0 t i0' l k a dd u0' w a l i0 y a t a w aa' r AA b a' E D I1 $$ a' y < i0 sil
jaEalato Huloma $uEuwbi tiloka Ald~uwali yatawaAraY baEoDa Al$~ayo'i
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0069.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wamina AlomunotaZari >ano yalotaqiya fiy Eam~aAna qiyaAdaAtK diyniy~apF <isolaAmiy~apF wamasiyHiy~apF
sil w a' m i0 n a l m u0 n t A' Z A r i0 < a' n y a l t A' q I0 y a f i0 E a mm aa' n a q II0 y aa d aa' t i1 n d ii0 n ii0' y a t a n < i0 s l aa m ii0' y a t a n w a m a s ii0 H ii0' y a t a n sil
wamina AlomunotaZari >ano yalotaqiya fiy Eam~aAna qiyaAdaAtK diyniy~apF <isolaAmiy~apF wamasiyHiy~apF
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0070.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wawaj~aha AlobaAbaA frAno$iysokuw daEowapF <ilaY <iyjaAdi Hal~K silomiy~K liln~izaAEi fiy suwriyaA - waHal~K EaAdilK lilS~iraAEi Alo<isoraA}iyliy~i AlofilasoTiyniy~o
sil w a w a' jj a h a l b aa' b a f r aa n $ i0' s k u1 d a' E w a t a n < i0' l aa < ii0 j aa' d i0 H a' ll i1 n s i0 l m ii0' y i1 n l i0 nn i0 z aa' E i0 f i0 s uu0 r ii0' y a sil w a H a' ll i1 n E aa' d i0 l i1 n l i0 SS I0 r aa' E i0 l < i0 s r aa < ii0 l ii0' y i0 l f a l a s T II0' n ii0 sil
wawaj~aha AlobaAbaA frAno$iysokuw daEowapF <ilaY <iyjaAdi Hal~K silomiy~K liln~izaAEi fiy suwriyaA - waHal~K EaAdilK lilS~iraAEi Alo<isoraA}iyliy~i AlofilasoTiyniy~o
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0071.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wayaDum~u AlomaEoriDu nusaxAF naAdirapF mina AlomaSaAHifi Alomu*ah~abapi
sil w a y A D U0' mm u0 l m a' E r I0 D U0 n u0' s a x A n n aa d i0' r a t a n m i0' n a l m A S AA' H i0 f i0 l m u0 * a hh a' b a t i0 sil
wayaDum~u AlomaEoriDu nusaxAF naAdirapF mina AlomaSaAHifi Alomu*ah~abapi
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0072.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wa>uxoraY maxoTuwTapF laA yatajaAwazu HajomuhaA kaf~a Aloyadi
sil w a < u0' x r a m a x T UU0' T A t A n l aa' y a t a j aa' w a z u0 H a' j m u0 h aa k a' ff a l y a d i0 sil
wa>uxoraY maxoTuwTapF laA yatajaAwazu HajomuhaA kaf~a Aloyadi
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0073.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wa>uxoraY kabiyrapF taziydu misaAHapu DiloEi AlS~afoHapi fiyhaA Eano xamosapK - wasit~iyna sanotimitorAF
sil w a < u0' x r aa k a b ii0' r a t a n t a z ii0' d u0 m i0 s aa' H a t u0 D I0' l E i0 SS A' f H a t i0 f ii0' h aa E a' n x a' m s a t i1 n sil w a s i0 tt ii0' n a s a n t i0 m i1' t r a n sil
wa>uxoraY kabiyrapF taziydu misaAHapu DiloEi AlS~afoHapi fiyhaA Eano xamosapK - wasit~iyna sanotimitorAF
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0074.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
faDolAF Eano nusaxK mutarojamapK limaEaAniy Aloquro|ni - kutibato biHuruwfi boriylo Alo<inojliyziy~api liloqur~aA'i Alomakofuwfiyno
sil f A' D l a n E a' n n u0' s a x I1 n m u0 t a r j a' m a t i1 n l i0 m a E aa' n i0 l q U0 r < aa' n i0 sil k u0' t i0 b a t b i0 H u0 r uu0' f i0 b r ii0' l l < i0 n G l ii0 z ii0' y a t i0 l i0 l q U0 rr aa' < i0 l m a k f uu0 f ii0' n sil
faDolAF Eano nusaxK mutarojamapK limaEaAniy Aloquro|ni - kutibato biHuruwfi boriylo Alo<inojliyziy~api liloqur~aA'i Alomakofuwfiyno
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0075.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
yuwaAjihu muEotaniquw Alo<isolaAmi Alojududu SuEuwbaAtK fiy AlS~iyaAmi naZarAF liTuwli fatorapi Aln~ahaAri- xilaAla $ahori ramaDaAna Al~atiy taSilu <ilaY ^amaAniya Ea$orapa saAEapF fiy Aloyawomo
sil y u w aa' j i0 h u0 m u0 E t a' n I0 q UU0 l < i0 s l aa' m i0 l j u0' d u0 d u0 S U0 E uu0 b aa' t i1 n f i0 SS I0 y aa' m i0 n A' Z A r a n l I0 T UU0' l i0 f a' t r a t i0 nn a h aa' r i0 sil x I0 l aa' l a $ a' h r i0 r a m A D AA' n a < a' ll a t i0 t A' S I0 l u0 < I0' l aa ^ a m aa' n i0 y a E a' $ r a t a s aa' E a t a n f i0 l y a' w m sil
yuwaAjihu muEotaniquw Alo<isolaAmi Alojududu SuEuwbaAtK fiy AlS~iyaAmi naZarAF liTuwli fatorapi Aln~ahaAri- xilaAla $ahori ramaDaAna Al~atiy taSilu <ilaY ^amaAniya Ea$orapa saAEapF fiy Aloyawomo
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0076.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
>aZoharato diraAsapN Hadiy^apN >ajoratohaA jaAmiEapu saArolAnodo >alo>alomaAniy~apu - >an~a AsotixodaAma Alt~ukonuwluwjoyaA daAxila qaAEaAti Ald~arosi yu&ad~iy <ilaY ta$otiyti AnotibaAhi AlT~aAlibi - badala musaAEadatihi EalaY Alt~arokiyzi watasojiyli AlomulaAHaZaAti Ald~iraAsiy~api
sil < A' Z h a r a d i0 r aa' s a t u1 n H a d ii0' ^ a t u1 n < a j r a' t h aa j aa m i0' E a t u0 s aa r l a' n d < a l < a l m AA n ii0' y a t u0 sil < a' nn a s t i0 x d aa' m a tt u0 k n u1 l uu1' j y aa d aa' x I0 l a q AA E aa' t i0 dd a' r s i0 y u0 < a' dd ii0 < i0' l aa t a $ t ii0' t i0 n t i0 b aa' h i0 TT AA' l i0 b i0 sil b a' d a l a m u0 s aa E a d a' t i0 h i0 E a' l a tt a r k ii0' z i0 w a t a s j ii0' l i0 l m u0 l aa H A Z AA' t i0 dd i0 r aa s ii0' y a t i0 sil
>aZoharato diraAsapN Hadiy^apN >ajoratohaA jaAmiEapu saArolAnodo >alo>alomaAniy~apu - >an~a AsotixodaAma Alt~ukonuwluwjoyaA daAxila qaAEaAti Ald~arosi yu&ad~iy <ilaY ta$otiyti AnotibaAhi AlT~aAlibi - badala musaAEadatihi EalaY Alt~arokiyzi watasojiyli AlomulaAHaZaAti Ald~iraAsiy~api
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0077.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
litaSaf~uHi Alo<inotironito >a^onaA'a Ald~arosi - wamumaArasapi >ano$iTapK layosa lahaA >ay~u EalaAqapK bimawoDuwEi AlomuHaADarapi >awi Ald~arosi
sil l i0 t A S A' ff u0 H i0 l < i0 n t a' r n i1 t < a ^ n aa' < a dd a' r s i0 sil w a m u0 m aa r a' s a t i0 < a n $ I0' T A t I1 n l a' y s a l a' h aa < a' yy u0 E A l AA' q a t I1 n b i0 m a w D UU0' E i0 l m u0 H AA D A' r a t i0 < a' w i0 dd a' r s i0 sil
litaSaf~uHi Alo<inotironito >a^onaA'a Ald~arosi - wamumaArasapi >ano$iTapK layosa lahaA >ay~u EalaAqapK bimawoDuwEi AlomuHaADarapi >awi Ald~arosi
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0078.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
tako^uru Alo<iSaAbapu biAlo<inofilowanozaA xilaAla faSolay Aloxariyfi waAl$~itaA'i
sil t a' k ^ u0 r u0 l < I0 S AA' b a t u0 b i0 l < i0 n f i1 l w a' n z aa x I0 l aa' l a f A S l a ii0 l x A r ii0' f i0 w a $$ i0 t aa' < i0 sil
tako^uru Alo<iSaAbapu biAlo<inofilowanozaA xilaAla faSolay Aloxariyfi waAl$~itaA'i
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0079.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wabiAlt~aAliy yusaAEidu EalaY <iTofaA'i AloEaTa$i waEalaY Al$~uEuwri biAl$~ibaEi
sil w a b i0 tt aa' l ii0 y u0 s aa' E i0 d u0 E a' l aa < I0 T f aa' < i0 l E A' T A $ i0 w a' E a l a $$ u0 E uu0' r i0 b i0 $$ i0' b a E i0 sil
wabiAlt~aAliy yusaAEidu EalaY <iTofaA'i AloEaTa$i waEalaY Al$~uEuwri biAl$~ibaEi
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0080.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
fahuwa yu&okalu TaAzijAF >awo muqaT~aEAF
sil f a' h u0 w a y u0' < k a l u0 T AA' z i0 j a n < a' w m U0 q A' TT A E a n sil
fahuwa yu&okalu TaAzijAF >awo muqaT~aEAF
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0081.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
kamaA yadoxulu fiy taHoDiyri Als~alaTapi AloxaDoraA'i
sil k a' m aa y a' d x U0 l u0 f i0 t a H D II0' r i0 ss a l A' T A t I0 l x A D r aa' < i0 sil
kamaA yadoxulu fiy taHoDiyri Als~alaTapi AloxaDoraA'i
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0082.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
$ak~ala bayotu AloEanokabuwti namuw*ajAF limadiynapK taEotamidu EalaY Alo>a$okaAli Alohanodasiy~api AlomutanaAZirapi - watarotakizu EalaY muraAEaApi ^alaA^api EanaASira >asaAsiy~apK tataEal~aqu biAxotiyaAri AlomakaAni - waTariyqapi AlobinaA'i waAlomaw~aAd~i AlomusotaEomalapi waAl$~akoli AlomutawaAzini
sil $ a' kk a l a b a' y t u0 l E a n k a b uu0' t i0 n a m uu0' * a j a n l i0 m a d ii0' n a t i1 n t a E t a' m i0 d u0 E a' l aa l < a $ k aa' l i0 l h a n d a s ii0' y a t i0 l m u0 T a n AA Z I0' r a t i0 sil w a t a r t a' k i0 z u0 E a' l aa m u0 r aa E aa' t i0 ^ a l aa' ^ a t i0 E a n AA' S I0 r a < a s aa s ii0' y a t i1 n t a t a E a' ll A q U0 b i0 x t i0 y aa' r i0 l m a k aa' n i0 sil w A t A r ii0' q A t I0 l b i0 n aa' < i0 w a l m A w aa' dd i0 m u0 s t a E m a' l a t i0 w a $$ a' k l i0 l m u0 t a w aa' z i0 n i0 sil
$ak~ala bayotu AloEanokabuwti namuw*ajAF limadiynapK taEotamidu EalaY Alo>a$okaAli Alohanodasiy~api AlomutanaAZirapi - watarotakizu EalaY muraAEaApi ^alaA^api EanaASira >asaAsiy~apK tataEal~aqu biAxotiyaAri AlomakaAni - waTariyqapi AlobinaA'i waAlomaw~aAd~i AlomusotaEomalapi waAl$~akoli AlomutawaAzini
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0083.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
>aEolana waziyru Alo>aEomaAli AlobariyTaAniy~u fiynoso kabilo - >an~a wizaAratahu >aEoTati AlD~awo'a Alo>axoDara liha*aA Aln~awoEi mina Als~ay~aAraAti - lils~ayori fiy Al$~awaAriEi AbotidaA'F mino yanAyiro - kAnwna Al^~aAny - >alfayoni waxamosapa Ea$ar
sil < a' E l a n a w a z ii0' r u0 l < a E m aa' l i0 l b a r ii0 T AA n ii0' y u0 v ii1' n s k a' b i1 l dist < a' nn a w a z aa r a' t a h u0 < a' E T A t i0 DD A' w < a l < a' x D A r a l i0' h a * a nn a' w E i0 m i0' n a ss a yy aa r aa' t i0 sil l i0 ss a' y r i0 f i0 $$ a w aa' r i0 E i0 b t i0 d aa' < a n m i0' n y a n aa' y i1 r sil k aa n uu0' n a ^^ aa' n i0 < a l f a' y n i0 w a x A' m s a t a E a' $ a r sil
>aEolana waziyru Alo>aEomaAli AlobariyTaAniy~u fiynoso kabilo - >an~a wizaAratahu >aEoTati AlD~awo'a Alo>axoDara liha*aA Aln~awoEi mina Als~ay~aAraAti - lils~ayori fiy Al$~awaAriEi AbotidaA'F mino yanAyiro - kAnwna Al^~aAny - >alfayoni waxamosapa Ea$ar
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0084.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
waqaAla kiybolo - <in~a AloHukuwmapa AlbriyTaAniy~apa sata$oraEu fiy <idoxaAli taEodiylaAtK EalaY AloqawaAniyni - bimaA yasomaHu bitasoyiyri ha*ihi Als~ay~aAraAti fiy Al$~awaAriEi AloEaAm~api
sil w A q AA' l a k ii1' b i1 l < i0' nn a l H u0 k uu0' m a t a l b a r ii0 T AA n ii0' y a t a s a t a' $ r a E u0 f i0 < i0 d x AA' l i0 t a E d ii0 l aa' t i1 n E a' l a l q A w aa n ii0' n i0 sil b i0' m aa y a' s m a H u0 b i0 t a s ii0' y r i0 h aa' * i0 h i0 ss a yy aa r aa' t i0 f i0 $$ a w aa' r i0 E i0 l E aa' mm a t i0 sil
waqaAla kiybolo - <in~a AloHukuwmapa AlbriyTaAniy~apa sata$oraEu fiy <idoxaAli taEodiylaAtK EalaY AloqawaAniyni - bimaA yasomaHu bitasoyiyri ha*ihi Als~ay~aAraAti fiy Al$~awaAriEi AloEaAm~api
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0085.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
waqado >a^aAra ha*aA AloqaraAru zawobaEapF mina Alo<iAnotiqaAdaAti bayona Sufuwfi AlomuEaAraDapi Alt~urokiy~api
sil w A' q A d < a ^ aa' r a h aa' * aa l q A r aa' r u0 z a w b a' E a t a n m i0' n a l < i0 n t I0 q AA d aa' t i0 b a' y n a S U0 f uu0' f i0 l m u0 E aa r A' D A t I0 tt u0 r k ii0' y a t i0 sil
waqado >a^aAra ha*aA AloqaraAru zawobaEapF mina Alo<iAnotiqaAdaAti bayona Sufuwfi AlomuEaAraDapi Alt~urokiy~api
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0086.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
>al~atiy At~ahamato >aroduwgaAn biAnotihaAki AloqawaAniyni watabo*iyri >amowaAli Al$~aEobi libinaA'i suloTapK linafosihi
sil < a' ll a t i0 tt a' h a m a t < a r d uu1 g AA' n b i0 n t i0 h aa' k i0 l q A w aa n ii0' n i0 w a t a b * ii0' r i0 < a m w aa' l i0 $$ a' E b i0 l i0 b i0 n aa' < i0 s u0' l T A t I1 n l i0 n a' f s i0 h i0 sil
>al~atiy At~ahamato >aroduwgaAn biAnotihaAki AloqawaAniyni watabo*iyri >amowaAli Al$~aEobi libinaA'i suloTapK linafosihi
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0087.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
<il~aA >an~a mu&ay~idiy Alr~a}iysi yaEotabiruwna AloqaSora Alr~i}aAsiy~a Alojadiyda mafoxarapF lil$~aEobi Alt~urokiy~i - watajosiydAF li$iEaAri turokiyaA Alojadiydap
sil < i0' ll aa < a' nn a m u0 < a' yy i0 d ii0 rr a < ii0' s i0 y a E t a b i0 r uu0' n a l q A' S r a rr i1 < aa s ii0' y a l j a d ii0' d a m a f x A' r a t a n l i0 $$ a' E b i0 tt u0 r k ii0' y i0 sil w a t a j s ii0' d a n l i0 $ i0 E aa' r i0 sil t u0 r k y a l j a d ii0' d a sil
<il~aA >an~a mu&ay~idiy Alr~a}iysi yaEotabiruwna AloqaSora Alr~i}aAsiy~a Alojadiyda mafoxarapF lil$~aEobi Alt~urokiy~i - watajosiydAF li$iEaAri turokiyaA Alojadiydap
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0088.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
EaraDati Alofan~aAnapu Alt~urokiy~apu <iydaA >awozokaAno masaA'a >amosi lawoHaAtK lifan~i Alo<iboruw - >alr~asomu EalaY AlomaA'i - fiy mutoHafi maHomuwdo darowiy$o bimadiynapi raAma Allh biAlD~if~api Alogarobiy~api - biHuDuwrK rasomiy~K wa$aEobiy~K
sil E a r A' D A t i0 l f a nn aa' n a t u0 tt u0 r k ii0' y a t u0 < ii0' d aa < uu1 z k aa' n m a s aa' < a < a' m s i1 n l a w H aa' t i1 n l i0 f a' nn i0 l < I1' b r uu1 sil < a rr a' s m u0 E a' l a l m aa' < i0 sil f ii0' m u0' t H a f i0 m a H m uu0' d d a r w ii0' $ b i0 m a d ii0' n a t i0 r aa' m a ll a b i0 DD I0' ff a t i0 l g a r b ii0' y a t i0 sil b i0 H U0 D UU0' r i1 n r a s m ii0' yy i1 n w a $ a E b ii0' yy i1 n sil
EaraDati Alofan~aAnapu Alt~urokiy~apu <iydaA >awozokaAno masaA'a >amosi lawoHaAtK lifan~i Alo<iboruw - >alr~asomu EalaY AlomaA'i - fiy mutoHafi maHomuwdo darowiy$o bimadiynapi raAma Allh biAlD~if~api Alogarobiy~api - biHuDuwrK rasomiy~K wa$aEobiy~K
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0089.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
w$amila AlomaEoraDu lawoHaAtK fan~iy~apF mino rasomi >awozokaAno
sil w a $ a' m i0 l a l m aa' E r I0 D U0 l a w H aa' t i1 n f a nn ii0' y a t a n m i0' n r a' s m i0 < uu1 z k aa' n sil
w$amila AlomaEoraDu lawoHaAtK fan~iy~apF mino rasomi >awozokaAno
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0090.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wawaqafa AloHuDuwru daqiyqapa SamotK HidaAdAF EalaY DaHaAyaA Alohujuwmi fiy Als~aAEapi Al^~aAminapi waAlr~uboEi SabaAHAF - biAlt~awoqiyti AlomaHal~iy~i
sil w a w A' q A f a l H U0 D UU0' r u0 d A q II0' q A t A S A' m t i1 n H i0 d aa' d a n E a' l aa D A H aa' y a l h u0 j uu0' m i0 f i0 ss aa' E a t i0 ^^ aa m i0' n a t i0 w a rr u0' b E i0 S A b aa' H a n sil b i0 tt a w q II0' t i0 l m a H a ll ii0' y i0 sil
wawaqafa AloHuDuwru daqiyqapa SamotK HidaAdAF EalaY DaHaAyaA Alohujuwmi fiy Als~aAEapi Al^~aAminapi waAlr~uboEi SabaAHAF - biAlt~awoqiyti AlomaHal~iy~i
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0091.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wahiya All~aHoZapu Al~atiy >uloqiyato fiyhaA Aloqunobulapu Alo>amirikiy~apu EalaY Alomadiynapi
sil w a' h I1 y a ll a' H Z A t U0 ll a t i0 < u0' l q I1 y a t f ii0' h A l q U0 m b u0' l a t u0 l < a m i0 r i0 k ii0' y a t u0 E a' l a l m a d ii0' n a t i0 sil
wahiya All~aHoZapu Al~atiy >uloqiyato fiyhaA Aloqunobulapu Alo>amirikiy~apu EalaY Alomadiynapi
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0092.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wahuwa maA sayusaAEiduhumo EalaY Alo<iqotinaAEi biDaraworapi Alt~axal~iy bi$aklK EaAjilK Eano ha*aA Als~ilaAHi Al$~ayoTaAniy~i
sil w a' h u0 w a m aa' s a y u0 s aa E i0' d u0 h u1 m E a' l aa l < I0 q t i0 n aa' E i0 b I0 D A r uu0' r a t i0 tt a x A' ll ii0 b i0 $ a' k l i1 n E aa' j i0 l i1 n E a' n h aa' * a ss i0 l aa' H i0 $$ a y T AA n ii0' y i0 sil
wahuwa maA sayusaAEiduhumo EalaY Alo<iqotinaAEi biDaraworapi Alt~axal~iy bi$aklK EaAjilK Eano ha*aA Als~ilaAHi Al$~ayoTaAniy~i
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0093.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
mim~aA yajoEalu ta>o^iyrahu EalaY AlS~iH~api mu$aAbihAF lita>o^iyri AloyuwgaA
sil m i0' mm aa y a' j E a l u0 t a < ^ ii0' r a h u0 w a' E a l aa SS I0' HH a t i0 m u0 $ aa' b i0 h a n l i0 t a < ^ ii0' r i0 l y uu0' g aa sil
mim~aA yajoEalu ta>o^iyrahu EalaY AlS~iH~api mu$aAbihAF lita>o^iyri AloyuwgaA
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0094.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
watawaS~ala AlobaAHi^u Alomuwsiyqiy~u Alo>alomaAniy~u - guwno^oro koruwyotoso - <ilaY ha*ihi Aln~atiyjapi baEoda <ijoraA}ihi tajoribapF - EalaY majomuwEapi mugan~iyna fiy jawoqapK muwsiyqiy~apK
sil w a t a w A' SS A l a l b aa' H i0 ^ u0 l m u s ii0 q ii0' y u0 l < a l m AA n ii0' y u0 sil k UU1' n ^ i1 r k r u1 y d s sil < i0' l aa h aa' * i0 h i0 nn a t ii0' j a t i0 b a' E d a < i0 j r aa' < i0 h i0 t a j r i0' b a t a n sil E a' l aa m a j m uu0' E a t i0 m u0 g A nn ii0' n a f ii0' j a' w q A t I1 n m uu0 s ii0 q II0' y a t i1 n sil
watawaS~ala AlobaAHi^u Alomuwsiyqiy~u Alo>alomaAniy~u - guwno^oro koruwyotoso - <ilaY ha*ihi Aln~atiyjapi baEoda <ijoraA}ihi tajoribapF - EalaY majomuwEapi mugan~iyna fiy jawoqapK muwsiyqiy~apK
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0095.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wanaSaHati Ald~iraAsapu bimumaArasapi AloginaA'i Hat~aY wa<ino lamo yakuno bi$akolK mutoqanK
sil w a n A S A' H a t i0 dd i0 r aa' s a t u0 b i0 m u0 m aa r a' s a t i0 l g I0 n aa' < i0 H a' tt aa w a' < i0 n l a' m y a' k u1 n b i0 $ a' k l i1 n m u0' t q A n i1 n sil
wanaSaHati Ald~iraAsapu bimumaArasapi AloginaA'i Hat~aY wa<ino lamo yakuno bi$akolK mutoqanK
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0096.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wa>ak~adato >an~a AloginaA'a Dimona majomuwEaAtK lahu faE~aAliy~apN >ako^aru mina AloginaA'i Alomunofaridi
sil w a < a' kk a d a t < a' nn a l g I0 n aa' < a D I0' m n a m a j m uu0 E aa' t i1 n l a' h u0 f a EE aa l ii0' y a t u1 n < a' k ^ a r u0 m i0' n a l g I0 n aa' < i0 l m u0 n f a' r i0 d i0 sil
wa>ak~adato >an~a AloginaA'a Dimona majomuwEaAtK lahu faE~aAliy~apN >ako^aru mina AloginaA'i Alomunofaridi
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0097.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
yuEoraDu Aloqiy^Aru AlokahorabaA}iy~u Al~a*iy Eazafa Ealayohi juwno liynuwn EinodamaA kaAna EuDowAF - fiy firoqapi Alobiytiloz - >ugoniyapa biybarobaAk raAyotar - fiy maloEabi |biy ruwdo - EaAma >alofK watisoEi mi}apK wasit~apK wasut~uwna - lilobayoEi fiy mazaAdK Ealaniy~K Aloyawoma Alo>aHada - lilo>a$oyaA'i Alt~a*okaAriy~api AlomutaEal~iqapi bimuwsiyqaY Alr~uwk - |nod ruwlo - fiy lanoduno
sil y u0' E r A D U0 l q II0 ^ aa' r u0 l k a h r a b aa < ii0' y u0 ll a * ii0 E a' z a f a E a l a' y h i0 j uu1' n l i0' n u1 n E i0' n d a m aa k aa' n a E U0' D w a n sil f ii0' f i0' r q A t i0 l b ii0 t i1' l z sil < u0 g n i0' y a t aa b i1 b a r b aa' k r a' y t a r sil f ii0' m a' l E a b ii0 < aa' b ii0 r uu1' d sil E aa' m a < a' l f i1 n w a t i0' s E i0 m i0' < a t i1 n w a s i0' tt a t i1 n w a s u0 tt uu0' n a sil l i0 l b a' y E i0 f i0 m a z aa' d i1 n E a l a n ii0' y i1 n l y a' w m a l < a' H a d a sil l i0 l < a $ y aa' < i0 tt a * k aa r ii0' y a t i0 l m u0 t a E a ll I0' q A t I0 b i0 m u0 s ii0' q A rr u1 k < aa' n d r uu1' l sil f ii0' l a' n d u1 n sil
yuEoraDu Aloqiy^Aru AlokahorabaA}iy~u Al~a*iy Eazafa Ealayohi juwno liynuwn EinodamaA kaAna EuDowAF - fiy firoqapi Alobiytiloz - >ugoniyapa biybarobaAk raAyotar - fiy maloEabi |biy ruwdo - EaAma >alofK watisoEi mi}apK wasit~apK wasut~uwna - lilobayoEi fiy mazaAdK Ealaniy~K Aloyawoma Alo>aHada - lilo>a$oyaA'i Alt~a*okaAriy~api AlomutaEal~iqapi bimuwsiyqaY Alr~uwk - |nod ruwlo - fiy lanoduno
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0098.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wahuwa mino nawoEi joriyto$o sit~apu |lAfK wami}apN waEi$orwna $iyto - >atokiynozo naA$ofiylo
sil w a' h u0 w a m i0' n n a' w E ii0 j r ii1' t $ s i0' tt a t u0 < aa l aa' f i1 n w a m i0 < aa' t u1 n w a E i0 $ r uu0' n a $ ii0' t sil < aa t k i1' n z n aa' $ v i1 l sil
wahuwa mino nawoEi joriyto$o sit~apu |lAfK wami}apN waEi$orwna $iyto - >atokiynozo naA$ofiylo
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0099.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
bi>an~ahu waAHidN mino >aham~i |laAti Aloqiy^Ari AloxaAS~api bijuwn liynuwno - Al~atiy tuToraHu fiy Als~uwqi fiy Alo>aEowaAmi Al^~alaA^iyna AlomaADiy~api
sil b i0 < a' nn a h u0 w aa' H i0 d u1 n m i0' n < a h a' mm i0 < aa l aa' t i0 l q II0 ^ aa' r i0 l x AA' SS A t I0 b i0' j u1 n l i1' n u0 n sil < a' ll a t ii0 t U0' T r a H u0 f i0 ss uu0' q I0 f i0 l < a E w aa' m i0 ^^ a l aa ^ ii0' n a l m AA D I0' y a t i0 sil
bi>an~ahu waAHidN mino >aham~i |laAti Aloqiy^Ari AloxaAS~api bijuwn liynuwno - Al~atiy tuToraHu fiy Als~uwqi fiy Alo>aEowaAmi Al^~alaA^iyna AlomaADiy~api
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0100.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
wahuwa >an~a AloHayaApa Alz~awojiy~apa tusohimu fiy AlomuHaAfaZapi EalaY DagoTi damK saliymK - waEalaY Alo>axaS~i Einoda Alr~ijaAli
sil w a' h u0 w a < a' nn a l H a y aa' t a zz a w j ii0' y a t a t u0' s h i0 m u0 f i0 l m u0 H aa f A' Z A t I0 E a' l aa D A' g T I0 d a' m i1 n s a l ii0' m i1 n sil w a' E a l a l < a x A' SS I0 E i0' n d a rr i0 j aa' l i0 sil
wahuwa >an~a AloHayaApa Alz~awojiy~apa tusohimu fiy AlomuHaAfaZapi EalaY DagoTi damK saliymK - waEalaY Alo>axaS~i Einoda Alr~ijaAli
zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0101.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip
tahodifu ha*ihi Alomadorasapu <ilaY taEoziyzi Hub~i Alo<isolaAmi waHub~i AlowaTani ladaY Alt~alaAmiy*i
sil t a' h d i0 f u0 h aa' * i0 h i0 l m a d r a' s a t u0 < i0' l aa t a E z ii0' z i0 H u0' bb i0 l < i0 s l aa' m i0 w a H u0' bb i0 l w A' T A n i0 l a' d a tt a l aa m ii0' * i0 sil
tahodifu ha*ihi Alomadorasapu <ilaY taEoziyzi Hub~i Alo<isolaAmi waHub~i AlowaTani ladaY Alt~alaAmiy*i

Dataset Card for Arabic Speech Corpus

Dataset Summary

This Speech corpus has been developed as part of PhD work carried out by Nawar Halabi at the University of Southampton. The corpus was recorded in south Levantine Arabic (Damascian accent) using a professional studio. Synthesized speech as an output using this corpus has produced a high quality, natural voice.

Supported Tasks and Leaderboards

[Needs More Information]

Languages

The audio is in Arabic.

Dataset Structure

Data Instances

A typical data point comprises the path to the audio file, usually called file and its transcription, called text. An example from the dataset is:

{
  'file': '/Users/username/.cache/huggingface/datasets/downloads/extracted/baebe85e2cb67579f6f88e7117a87888c1ace390f4f14cb6c3e585c517ad9db0/arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0002.wav',
  'audio': {'path': '/Users/username/.cache/huggingface/datasets/downloads/extracted/baebe85e2cb67579f6f88e7117a87888c1ace390f4f14cb6c3e585c517ad9db0/arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0002.wav',
        'array': array([-0.00048828, -0.00018311, -0.00137329, ..., 0.00079346, 0.00091553, 0.00085449], dtype=float32),
        'sampling_rate': 48000},
    'orthographic': 'waraj~aHa Alt~aqoriyru Al~a*iy >aEad~ahu maEohadu >aboHaA^i haDabapi Alt~ibiti fiy Alo>akaAdiymiy~api AlS~iyniy~api liloEuluwmi - >ano tasotamir~a darajaAtu AloHaraArapi wamusotawayaAtu Alr~uTuwbapi fiy Alo<irotifaAEi TawaAla ha*aA Aloqarono',
  'phonetic': "sil w a r a' jj A H a tt A q r ii0' r u0 ll a * i0 < a E a' dd a h u0 m a' E h a d u0 < a b H aa' ^ i0 h A D A' b a t i0 tt i1' b t i0 f i0 l < a k aa d ii0 m ii0' y a t i0 SS II0 n ii0' y a t i0 l u0 l E u0 l uu0' m i0 sil < a' n t a s t a m i0' rr a d a r a j aa' t u0 l H a r aa' r a t i0 w a m u0 s t a w a y aa' t u0 rr U0 T UU0' b a t i0 f i0 l Ah i0 r t i0 f aa' E i0 T A' w A l a h aa' * a l q A' r n sil",
  'text': '\ufeffwaraj~aHa Alt~aqoriyru Al~aTHiy >aEad~ahu maEohadu >aboHaA^i haDabapi Alt~ibiti fiy Alo>akaAdiymiy~api AlS~iyniy~api liloEuluwmi - >ano tasotamir~a darajaAtu AloHaraArapi wamusotawayaAtu Alr~uTuwbapi fiy Alo<irotifaAEi TawaAla haTHaA Aloqarono'
}

Data Fields

 • file: A path to the downloaded audio file in .wav format.

 • audio: A dictionary containing the path to the downloaded audio file, the decoded audio array, and the sampling rate. Note that when accessing the audio column: dataset[0]["audio"] the audio file is automatically decoded and resampled to dataset.features["audio"].sampling_rate. Decoding and resampling of a large number of audio files might take a significant amount of time. Thus it is important to first query the sample index before the "audio" column, i.e. dataset[0]["audio"] should always be preferred over dataset["audio"][0].

 • text: the transcription of the audio file.

 • phonetic: the transcription in phonentics format.

 • orthographic: the transcriptions written in orthographic format.

Data Splits

Train Test
dataset 1813 100

Dataset Creation

Curation Rationale

The corpus was created with Speech Synthesis as the main application in mind. Although it has been used as part of a larger corpus for speech recognition and speech denoising. Here are some explanations why the corpus was built the way it is:

 • Corpus size: Budget limitations and the research goal resulted in the decision not to gather more data. The goal was to show that high quality speech synthesis is possible with smaller corpora.
 • Phonetic diversity: Just like with many corpora, the phonetic diversity was acheived using greedy methods. Start with a core set of utterances and add more utterances which contribute to adding more phonetic diversity the most iterativly. The measure of diversity is based on the diphone frequency.
 • Content: News, sports, economics, fully diacritised content from the internet was gathered. The choice of utterances was random to avoid copyright issues. Because of corpus size, acheiving diversity of content type was difficult and was not the goal.
 • Non-sense utterances: The corpus contains a large set of utterances that are generated computationally to compensate for the diphones missing in the main part of the corpus. The usefullness of non-sense utterances was not proven in the PhD thesis.
 • The talent: The voice talent had a Syrian dialect from Damascus and spoke in formal Arabic.

Please refer to PhD thesis for more detailed information.

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

News, sports, economics, fully diacritised content from the internet was gathered. The choice of utterances was random to avoid copyright issues. Because of corpus size, acheiving diversity of content type was difficult and was not the goal. We were restricted to content which was fully diacritised to make the annotation process easier.

Just like with many corpora, the phonetic diversity was acheived using greedy methods. Start with a core set of utterances and add more utterances which contribute to adding more phonetic diversity the most iterativly. The measure of diversity is based on the diphone frequency.

Please refer to PhD thesis.

Who are the source language producers?

Please refer to PhD thesis.

Annotations

Annotation process

Three annotators aligned audio with phonemes with the help of HTK forced alignment. They worked on overlapping parts as well to assess annotator agreement and the quality of the annotations. The entire corpus was checked by human annotators.

Please refer to PhD thesis.

Who are the annotators?

Nawar Halabi and two anonymous Arabic language teachers.

Personal and Sensitive Information

The dataset consists of people who have donated their voice online. You agree to not attempt to determine the identity of speakers in this dataset. The voice talent agreed in writing for their voice to be used in speech technologies as long as they stay anonymous.

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[Needs More Information]

Additional Information

Dataset Curators

The corpus was recorded in south Levantine Arabic (Damascian accent) using a professional studio by Nawar Halabi.

Licensing Information

CC BY 4.0

Citation Information

@phdthesis{halabi2016modern,
 title={Modern standard Arabic phonetics for speech synthesis},
 author={Halabi, Nawar},
 year={2016},
 school={University of Southampton}
}

Contributions

This dataset was created by:

 • Nawar Halabi @nawarhalabi main creator and annotator.
 • Two anonymous Arabic langauge teachers as annotators.
 • One anonymous voice talent.
 • Thanks to @zaidalyafeai for adding this dataset.
Downloads last month
402

Models trained or fine-tuned on arabic_speech_corpus