Dataset Preview
Go to dataset viewer
file (string)text (string)audio (audio)phonetic (string)orthographic (string)
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0002.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waraj~aHa Alt~aqoriyru Al~aTHiy >aEad~ahu maEohadu >aboHaA^i haDabapi Alt~ibiti fiy Alo>akaAdiymiy~api AlS~iyniy~api liloEuluwmi - >ano tasotamir~a darajaAtu AloHaraArapi wamusotawayaAtu Alr~uTuwbapi fiy Alo<irotifaAEi TawaAla haTHaA Aloqarono"
"sil w a r a' jj A H a tt A q r ii0' r u0 ll a * i0 < a E a' dd a h u0 m a' E h a d u0 < a b H aa' ^ i0 h A D A' b a t i0 tt i1' b t i0 f i0 l < a k aa d ii0 m ii0' y a t i0 SS II0 n ii0' y a t i0 l u0 l E u0 l uu0' m i0 sil < a' n t a s t a m i0' rr a d a r a j aa' t u0 l H a r aa' r a t i0 w a m u0 s t a w a y aa' t u0 rr U0 T UU0' b a t i0 f i0 l Ah i0 r t i0 f aa' E i0 T A' w A l a h aa' * a l q A' r n sil"
"waraj~aHa Alt~aqoriyru Al~a*iy >aEad~ahu maEohadu >aboHaA^i haDabapi Alt~ibiti fiy Alo>akaAdiymiy~api AlS~iyniy~api liloEuluwmi - >ano tasotamir~a darajaAtu AloHaraArapi wamusotawayaAtu Alr~uTuwbapi fiy Alo<irotifaAEi TawaAla ha*aA Aloqarono"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0003.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"mim~aA qado yu&ad~iy <ilaY taraAjuEi masaAHaAti Alo>anohaAri Alj~aliydiy~api waAnoti$aAri Alt~aSaH~uri"
"sil m i0' mm aa q A' d y u0 < a' dd ii0 Ah i0 l aa t a r aa' j u0 E i0 m a s aa H aa' t i0 l < a n h aa' r i0 jj a l ii0 d ii0' y a t i0 w a n t i0 $ aa' r i0 tt A S A' HH u0 r i0 sil"
"mim~aA qado yu&ad~iy <ilaY taraAjuEi masaAHaAti Alo>anohaAri Alj~aliydiy~api waAnoti$aAri Alt~aSaH~uri"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0004.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wa*akara Alt~aqoriyru >ana taraAjuEa masaAHapi Alojaliydi yumokinu >ay~uxil~a bimuEad~alaAti <imodaAdaAti AlomiyaAhi - liEadadK mino >anohaAri |soyaA Alr~a}iysiy~api Al~atiy tamobuEu mina AlohaDabapi"
"sil w a * a' k a r a tt A q r ii0' r u0 Ah a n a t a r aa' j u0 E A m a s aa' H a t i0 l j a l ii0' d i0 y u0' m k i0 n u0 Ah a yy u0 x I0' ll a b i0 m u0 E a dd a l aa' t i0 < i0 m d aa d aa' t i0 l m i0 y aa' h i0 sil l i0 E a' d a d i1 m i0' n < A' n h A r i0 < aa' s y a rr a < ii0 s ii0' y a t i0 ll a t ii0 t a' m b a E u0 m i0' n a l h A D A' b a t i0 sil"
"wa*akara Alt~aqoriyru >ana taraAjuEa masaAHapi Alojaliydi yumokinu >ay~uxil~a bimuEad~alaAti <imodaAdaAti AlomiyaAhi - liEadadK mino >anohaAri |soyaA Alr~a}iysiy~api Al~atiy tamobuEu mina AlohaDabapi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0005.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"bayonahaA nahoraA yaluw wayaAnogotsiy - fiy AlS~iyno"
"sil b a' y n a h aa n a' h r aa y a' l uu0 w a y aa n G t s ii0 sil f i0 SS II0' n sil"
"bayonahaA nahoraA yaluw wayaAnogotsiy - fiy AlS~iyno"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0006.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wafiy Al$~awoTi Al^~aAniy AsotaEaAda baAriysu saAno jiyoramAnu musotawaAhu waHaq~aqa Alt~aEaAdula Eano Tariyqi AboraAhiymuwfiyto$ - mino tasodiydapK AsotaEoSato EalaY AloHaAriso"
"sil w a' f i0 $$ a' w T I0 ^^ aa' n i0 s t a E aa' d a b aa r ii0' s u0 s aa' n J ii1 r m aa' n u0 m u0 s t a w aa' h u0 w a H A' qq A q a tt a E aa' d u0 l a E A' n T A r ii0' q I0 b r aa h ii0 m uu1 v ii0' t $ sil m i0' n t a s d ii0' d a t i1 n s t A' E S A t E a' l a l H aa' r i0 s sil"
"wafiy Al$~awoTi Al^~aAniy AsotaEaAda baAriysu saAno jiyoramAnu musotawaAhu waHaq~aqa Alt~aEaAdula Eano Tariyqi AboraAhiymuwfiyto$ - mino tasodiydapK AsotaEoSato EalaY AloHaAriso"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0007.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"yatama^~alu Alo<ibodaAEu Alofan~iy~u waAloHaDaAriy~u Al~a*iy yako$ifu Eanohu AlomaEoriDu fiy tuHafK ka^iyrapK - mutanaw~iEapK $amilato Ea$araAti Alo>azoyaA'i Al~atiy nusijato bi>anaAmila *ahabiy~apK - Eakasato siHora wabahaA'a Alt~aToriyzi biAloHariyri wamawaAd~a >uxoraY"
"sil y a t a m a' ^^ a l u0 l < i0 b d aa' E u0 l f a nn ii0' y u0 w a l H A D A r ii0' y u0 ll a * ii0 y a' k $ i0 f u0 E a' n h u0 l m a' E r i0 D U0 f ii0' t u0' H a f i1 n k a ^ ii0' r a t i1 n sil m u0 t a n a ww i0' E a t i1 n $ a' m i0 l a t E a $ a r aa' t i0 l < a z y aa' < i0 ll a t i0 n u0' s i0 j a t b i0 < a n aa' m i0 l a * a h a b ii0' y a t i1 n sil E a' k a s a t s i0' H r a w a b a h aa' < a tt A T r ii0' z i0 b i0 l H a r ii0' r i0 w a m a w aa' d a < u0' x r aa sil"
"yatama^~alu Alo<ibodaAEu Alofan~iy~u waAloHaDaAriy~u Al~a*iy yako$ifu Eanohu AlomaEoriDu fiy tuHafK ka^iyrapK - mutanaw~iEapK $amilato Ea$araAti Alo>azoyaA'i Al~atiy nusijato bi>anaAmila *ahabiy~apK - Eakasato siHora wabahaA'a Alt~aToriyzi biAloHariyri wamawaAd~a >uxoraY"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0008.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"<iDaAfapF <ilaY EaroDi >anowaAEK EadiydapK mina Alo>a^aA^i Alomuzaxorafi waAlS~anaAdiyqi waAlo>awaAniy waAlo>adawaAti - waAlo>agoTiyapi waAll~awoHaAti Alofan~iy~api AloEaAkisapi litiqoniy~aAtK mudohi$apK - tujas~idu mahaAraAtK Hirafiy~apF EarafatohaA Alo>anoduluso"
"sil < I0 D AA' f a t a n < i0' l aa E a' r D I0 < a n w aa' E i1 n E a d ii0' d a t i1 n m i0' n a l < a ^ aa' ^ i0 l m u0 z a' x r a f i0 w a SS A n aa d ii0' q I0 w a l < a w aa' n ii0 w a l < a d a w aa' t i0 sil w a l < A g T II0 a t i0 w a ll a w H aa' t i0 l f a nn ii0' y a t i0 l E aa k i0' s a t i0 l i0 t a q a n ii0 y aa' t i1 n m u0 d h i0' $ a t i1 n sil t u0 j a' ss i0 d u0 m a h aa r aa' t i1 n H i0 r a f ii0' y a t a n E a r a f a' t h a l Ah a' n d u0 l u1 s sil"
"<iDaAfapF <ilaY EaroDi >anowaAEK EadiydapK mina Alo>a^aA^i Alomuzaxorafi waAlS~anaAdiyqi waAlo>awaAniy waAlo>adawaAti - waAlo>agoTiyapi waAll~awoHaAti Alofan~iy~api AloEaAkisapi litiqoniy~aAtK mudohi$apK - tujas~idu mahaAraAtK Hirafiy~apF EarafatohaA Alo>anoduluso"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0009.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"yaxotalifu AlohaAtifu Alz~akiy~u Eani AlohaAtifi Alt~aqoliydiy~i fiy >an~ahu yuqad~imu EadadAF mino waZaA}ifi AloHawosabapi AlomutaTaw~irapi - waquduraAti Alo<it~iSaAli Alomutaqad~imapi - <ilaY jaAnibi waZaA}ifi AlohaAtifi Alt~aqoliydiy~api Alo>uxoraY"
"sil y a x t a' l i0 f u0 l h aa' t i0 f u0 zz a k ii0' y u0 E a n i0 l h aa' t i0 f i0 tt A q l ii0 d ii0' y i0 f i0 AH a' nn a h u0 y U0 q A' dd i0 m u0 E a' d a d a n m i0 n w A Z AA' AH i0 f i0 l H a w s a' b a t i0 l m u0 t A T A ww i0' r a t i0 sil w A q U0 d u0 r aa' t i0 l AH i0 tt I0 S AA' l i0 l m u0 t A q A dd i0' m a t ii0 sil AH i0 l aa j aa' n i0 b i0 w A Z AA' AH i0 f i0 l h aa' t i0 f i0 tt A q l ii0 d ii0' y a t i0 l AH u0' x r a sil"
"yaxotalifu AlohaAtifu Alz~akiy~u Eani AlohaAtifi Alt~aqoliydiy~i fiy >an~ahu yuqad~imu EadadAF mino waZaA}ifi AloHawosabapi AlomutaTaw~irapi - waquduraAti Alo<it~iSaAli Alomutaqad~imapi - <ilaY jaAnibi waZaA}ifi AlohaAtifi Alt~aqoliydiy~api Alo>uxoraY"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0010.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wakaAmiraAti Alt~aSowiyri Alomudomajapi *aAti Ald~iq~api AloEaAliyapi"
"sil w a k aa m i0 r aa' t i0 tt A S w ii0' r i0 l m u0 d m a' j a t i0 * aa' t i0 dd I0' qq A t I0 l E aa l ii0 a t i0 sil"
"wakaAmiraAti Alt~aSowiyri Alomudomajapi *aAti Ald~iq~api AloEaAliyapi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0011.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waAlomuEaAlijaAti Al^~unaA}iy~api waAlr~ubaAEiy~api Aln~awaY"
"sil w a l m u0 E aa l i0 j aa' t i0 ^^ u0 n aa < ii0' y a t i0 w a rr u0 b aa E ii0' y a t i0 nn a w a sil"
"waAlomuEaAlijaAti Al^~unaA}iy~api waAlr~ubaAEiy~api Aln~awaY"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0012.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waHaAlapi Alo<isotiqoTaAbi Als~iyaAsiy~i AloHaAd~i"
"sil w a H aa' l a t i0 l < i0 s t I0 q T AA' b i0 ss i0 y aa s ii0' y i0 l H aa' dd i0 sil"
"waHaAlapi Alo<isotiqoTaAbi Als~iyaAsiy~i AloHaAd~i"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0013.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"liyatamak~ana AloqaAri}u mino mutaAbaEapi taTaw~uri AloqiS~api Aloxabariy~api bi$akolK salisK wafaE~aAlK"
"sil l i0 y a t a m a' kk a n a l q AA' r i0 < u0 m i0' n m u0 t aa b a' E a t i0 t A T A' ww u0 r i0 l q I0' SS A t I0 l x A b a r ii0' y a t i0 b i0 $ a' k l i1 n dist s a' l i0 s a n w a f a EE aa' l i1 n sil"
"liyatamak~ana AloqaAri}u mino mutaAbaEapi taTaw~uri AloqiS~api Aloxabariy~api bi$akolK salisK wafaE~aAlK"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0014.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waminohaA >ayoDAF - >ald~aEomu Alomutaqad~imu lilo>aro$afapi"
"sil w a m i0' n h aa < a' y D A n < a' dd a' E m u0 l m u0 t A q A' dd i0 m u0 l i0 l < a r $ a' f a t i0 sil"
"waminohaA >ayoDAF - >ald~aEomu Alomutaqad~imu lilo>aro$afapi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0015.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waya>otiy Alt~aSomiymu AlomuTaw~aru limawoqiEi Alojaziyrapi nito wifoqAF limafohuwmi AlobasaATapi waAlt~arokiyzi EalaY >awolawiy~api AlomuHotawaY"
"sil w a y a' < t i0 tt A S m ii0' m u0 l m U0 T A' ww a r u0 l i0 m a' w q I0 E i0 l j a z ii0' r a t i0 n i1' t w i0' f q A n l i0 m a' f h u0 m i0 l b A S AA' T A t I0 w a tt a r k ii0' z i0 E a' l aa < a w l a w ii0' y a t i0 l m u0' H t a w a sil"
"waya>otiy Alt~aSomiymu AlomuTaw~aru limawoqiEi Alojaziyrapi nito wifoqAF limafohuwmi AlobasaATapi waAlt~arokiyzi EalaY >awolawiy~api AlomuHotawaY"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0016.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"watam~a Alt~arokiyzu >ayoDAF EalaY mafohuwmi tasohiyli AloqiraA'api biAxotiyaAri xuTuwTK mulaA}imapK"
"sil w a t a' mm a tt a r k ii0' z u0 < a' y D A n E a' l aa m a f h uu0' m i0 t a s h ii0' l i0 l q I0 r aa' < a t i0 b i0 x t i0 y aa' r i0 x U0 T UU0' T I1 n m u0 l aa < i0' m a t i1 n sil"
"watam~a Alt~arokiyzu >ayoDAF EalaY mafohuwmi tasohiyli AloqiraA'api biAxotiyaAri xuTuwTK mulaA}imapK"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0017.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"kamaA tasomaHu AloqawaA}imu Alomunosadilapu fiy >aEolaY AlS~afoHapi bitaqosiymi AloEanaASiri <ilaY >arobaEi baw~aAbaAtK ra}iysiy~apK - hiya Alo>axobaAru waAlomaEorifapu waAlobaraAmiju waAlt~aEoliymo"
"sil k a' m aa t a' s m a H u0 l q A w aa' < i0 m u0 l m u0 n s a d i0' l a t u0 f i0 < a' E l a SS A' f H a t i0 b i0 t A q s ii0' m i0 l E a n AA' S I0 r i0 < i0' l aa < a' r b a E i0 b a ww aa b aa' t i1 n r a < ii0 s ii0' y a t i1 n sil h i0' y a l < a x b aa' r u0 w a l m a E r i0' f a t u0 w a l b a r aa' m i0 j u0 w a tt a E l ii0' m sil"
"kamaA tasomaHu AloqawaA}imu Alomunosadilapu fiy >aEolaY AlS~afoHapi bitaqosiymi AloEanaASiri <ilaY >arobaEi baw~aAbaAtK ra}iysiy~apK - hiya Alo>axobaAru waAlomaEorifapu waAlobaraAmiju waAlt~aEoliymo"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0018.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"xasira Alomunotaxabu AlomiSoriy~u >amosi >amaAma muDiyfihi Als~anigaAliy~i bihadafayoni duwna rad~K - fiy AfotitaAHi munaAfasaAti AlomajomuwEapi Als~aAbiEapi lilt~aSofiyaAti Alomu&ah~ilapi - <ilaY ka>osi Alo>umami Alo>aforiyqiy~api likurapi Aloqadamo"
"sil x A' s i0 r a l m u0 n t a' x A b u0 l m I0 S r ii0' y u0 < a' m s i0 < a m aa' m a m U0 D II0' f i0 h i0 ss a n i0 g AA l ii0' y i0 b i0 h a d a f a' y n i0 d uu0' n a r a' dd i1 n sil f i0 f t i0 t aa' H i0 m u0 n aa f a s aa' t i0 l m a j m uu0' E a t i0 ss aa b i0' E a t i0 l i0 l tt A S f i0 y aa' t i0 l m u0 < a hh i0' l a t ii0 sil < i0' l aa k a' < s i0 l < u0' m a m i0 l < a f r ii0 q II0' y a t i0 l i0 k u0' r a t i0 l q A d a m sil"
"xasira Alomunotaxabu AlomiSoriy~u >amosi >amaAma muDiyfihi Als~anigaAliy~i bihadafayoni duwna rad~K - fiy AfotitaAHi munaAfasaAti AlomajomuwEapi Als~aAbiEapi lilt~aSofiyaAti Alomu&ah~ilapi - <ilaY ka>osi Alo>umami Alo>aforiyqiy~api likurapi Aloqadamo"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0019.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wasAdoyuw maAniy fiy Ald~aqiyqatayoni Als~AbiEapa Ea$orapa - wa AloxaAmisapa waAlo>arobEyna mina Al$~awoTi Alo>aw~ali lilomubaAraApi"
"sil w a s aa' d y u1 m aa' n ii0 f i0 dd A q II0 q A t a' y n i0 ss aa b i0' E a t a E a' $ r a t aa dist w a l x aa m i0' s a t a w a l < a r b a E ii0' n a m i0' n a $$ a' w T I0 l < a' ww a l i0 l i0 l m u0 b aa r aa' t i0 sil"
"wasAdoyuw maAniy fiy Ald~aqiyqatayoni Als~AbiEapa Ea$orapa - wa AloxaAmisapa waAlo>arobEyna mina Al$~awoTi Alo>aw~ali lilomubaAraApi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0020.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wabiha*ihi Aln~atiyjapi tataSad~aru Als~inigaAlu majomuwEatahaA biraSiydi ^alA^i niqaATK wahadafayoni naZiyfayono"
"sil w a b i0 h aa' TH i0 h i0 nn a t ii0' j a t i0 t a t A S A' dd a r u0 ss a n i0 g AA' l u0 m a j m uu0 E a' t a h aa b i0 r A S II0' d i0 ^ a l aa' ^ i0 n I0 q AA' T I1 n w a h a d a f a' y n i0 n A Z II0 f a' y n sil"
"wabiha*ihi Aln~atiyjapi tataSad~aru Als~inigaAlu majomuwEatahaA biraSiydi ^alA^i niqaATK wahadafayoni naZiyfayono"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0021.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"daEati AlowilaAyaAtu Alomut~aHidapu <isorA}yla <ilaY Alt~arAjuEi Eano qaraArihA bimuSAdarapi >arobaEa mi}api hikotArK - mino >arADiy AlD~ifapi Alogaroby~api"
"sil dist d a' E a t i0 l w - l aa y aa' t u0 l m u0 tt a H i0' d a t u0 < i0 s r aa < ii0' l a < i0' l a tt a r aa' j u0 E i0 E a' n q A r aa' r i0 h aa b i0 m U0 S AA d a' r a t i0 < a' r b a E a m i0' < a t i0 h i0 k t aa' r i1 n sil m i0' n < a r AA' D I0 DD I0' ff a t i0 l g A r b ii0' y a t i0 sil"
"daEati AlowilaAyaAtu Alomut~aHidapu <isorA}yla <ilaY Alt~arAjuEi Eano qaraArihA bimuSAdarapi >arobaEa mi}api hikotArK - mino >arADiy AlD~ifapi Alogaroby~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0022.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"kamA AEotabarato munaZamapu AloEafowi Ald~awly~apu AloqarAra Alo<isorA}iyliy gayra qaAnuwniy~K - wayajibu <ilogA&uhu fawrAF"
"sil k a' m a E t a' b a r a t m u0 n A ZZ A' m a t u0 l E a' f w i0 dd a w l ii0' y a t u0 l q A r aa' r a l < i0 s r aa < ii0' l ii0 g A' y r a q AA n uu0 n ii0' y i1 n sil w a y a' j i0 b u0 < i0 l g AA' < u0 h uu0 f a' w r a n sil"
"kamA AEotabarato munaZamapu AloEafowi Ald~awly~apu AloqarAra Alo<isorA}iyliy gayra qaAnuwniy~K - wayajibu <ilogA&uhu fawrAF"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0023.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"yarotabiTu Alowarodu bayona Aln~aAsi biAlS~abaAHaAti waAlomasaA'aAti waAlohadaAyaA waAlz~iyaAraAti - >am~aA Einoda >aholi AlT~aA}ifi fahuwa ArotibaATN ruwHiy~N wataAriyxiy~N waEi$oqN mutabaAdalN"
"sil y a r t a' b I0 T U0 l w a' r d u0 b a' y n a nn aa' s i0 b i0 SS A b aa H aa' t i0 w a l m a s aa < aa' t i0 w a l h a d aa' y aa w a zz i0 y aa r aa' t i0 sil < a' mm aa E i0' n d a < a' h l i0 TT AA' < i0 f i0 f a' h u0 w a r t i0 b AA' T U1 n r uu0 H ii0' y u1 n w a t aa r ii0 x II0' y u1 n w a E i0' $ q U1 mm u0 t a b aa' d a l u1 n sil"
"yarotabiTu Alowarodu bayona Aln~aAsi biAlS~abaAHaAti waAlomasaA'aAti waAlohadaAyaA waAlz~iyaAraAti - >am~aA Einoda >aholi AlT~aA}ifi fahuwa ArotibaATN ruwHiy~N wataAriyxiy~N waEi$oqN mutabaAdalN"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0024.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"yasoquwnahu wayaEorifuwnahu kamaA yaEorifuhumo - mino*u Aloqaroni Alt~aAsiEi Alohijoriy~i"
"sil y a s q UU0' n a h uu0 w a y a E r i0 f uu0' n a h uu0 k a' m aa y a E r i0' f u0 h u1 m sil m i0' n * u0 l q A' r n i0 l t aa' s i0 E i0 l h i0 j r ii0' y i0 sil"
"yasoquwnahu wayaEorifuwnahu kamaA yaEorifuhumo - mino*u Aloqaroni Alt~aAsiEi Alohijoriy~i"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0025.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wa>aEobaquhaA maA yurowaY mino miyaAhi AlomaTari - walamo yu&o*ihi qar~N >awo Har~N"
"sil w a < a E b A' q U0 h aa m aa' y u0' r w aa m i0' n m i0 y aa' h i0 l m A' T A r i0 dist w a' l a m y u0' < * i0 h ii0 q A' rr u1 n < a' w H a' rr u1 n sil"
"wa>aEobaquhaA maA yurowaY mino miyaAhi AlomaTari - walamo yu&o*ihi qar~N >awo Har~N"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0026.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wafiy kul~i EaAmK mino mawosimi Alowarodi AlT~aA}ifiy~o - nihaAyapa maAroso - |*aAra - wa>awaA}ila >aboriylo - niysaAno - turowaY qiS~apu Hub~K bayonahu wabayona >aholihi EalaY qimami wasufuwHi jibaAli AlT~aA}ifo"
"sil w a' f i0 k u0' ll i0 E aa' m i1 n m i0' n m a' w s i0 m i0 l w a' r d i0 TT AA < i0 f ii0' y sil n i0 h aa' y a t a m aa' r s sil < aa * aa' r a sil w a < a w aa' < i0 l a < a b r ii0' l sil n ii0 s aa' n sil t u0' r w aa q I0' SS A t U0 H u0' bb i1 n b a' y n a h u0 w a b a' y n a < a' h l i0 h i0 E a' l aa q I0' m a m i0 dist w a s u0 f uu0' H i0 j i0 b aa' l i0 TT AA' < i1 f sil"
"wafiy kul~i EaAmK mino mawosimi Alowarodi AlT~aA}ifiy~o - nihaAyapa maAroso - |*aAra - wa>awaA}ila >aboriylo - niysaAno - turowaY qiS~apu Hub~K bayonahu wabayona >aholihi EalaY qimami wasufuwHi jibaAli AlT~aA}ifo"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0027.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"watuEorafu ha*ihi AlZ~aAhirapu biAlomaTari Al$~ihaAbiy~i >awoAlr~ax~api Al$~ihaAbiy~api"
"sil w a t u0' E r a f u0 h aa' * i0 h i0 ZZ AA h i0' r a t u0 b i0 l m A' T A r i0 $$ i0 h aa b ii0' y i0 dist < a w - rr a' xx A t I0 $$ i0 h aa b ii0' y a t i0 sil"
"watuEorafu ha*ihi AlZ~aAhirapu biAlomaTari Al$~ihaAbiy~i >awoAlr~ax~api Al$~ihaAbiy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0028.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"fayadoxulu madaAru Alo>aroDi fiy niTaAqi Al*~uywli Alt~uraAbiy~api lilomu*an~abi"
"sil dist a y a' d x U0 l u0 m a d aa' r u0 l < a' r D I0 f ii0' n I0 T AA' q I0 ** u0 y uu0' l i0 tt u0 r aa b ii0' y a t i0 l i0 l m u0 * a' nn a b i0 sil"
"fayadoxulu madaAru Alo>aroDi fiy niTaAqi Al*~uywli Alt~uraAbiy~api lilomu*an~abi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0029.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"lakin~a majomuwEapF mino EulamaA'i Aln~afosi Alo>amirikiy~iyna tawaS~aluwA lisababi *alika wahuwa >an~a dumuwEa AlofaraHi - qado takuwnu Tariyqapa Alojisomi AlS~aHiyHapi liAsotiEaAdapi Alt~awaAzuni AloEaATifiy~i - biha*ihi Alt~aEobiyraAti"
"sil l aa k i0' nn a m a j m uu0' E a t a mm i0 n E u0 l a m aa' < i0 nn a' f s i0 l < a m i0 r i0 k ii0 y ii0' n a t a w A' SS A l uu0 l i0 s a' b a b i0 * aa' l i0 k a w a' h u0 w a < a' nn a d u0 m uu0' E a l f a' r a H i0 sil q A' d t a k uu0' n uu0 T A r ii0' q A t A dist j i0' s m i0 SS A H ii0' H a t i0 l i0 s t i0 E aa' d a t i0 tt a w aa' z u0 n i0 l E AA T I0 f ii0' y i0 sil b i0 h a' * i0 h i0 tt a E b ii0 r aa' t i0 sil"
"lakin~a majomuwEapF mino EulamaA'i Aln~afosi Alo>amirikiy~iyna tawaS~aluwA lisababi *alika wahuwa >an~a dumuwEa AlofaraHi - qado takuwnu Tariyqapa Alojisomi AlS~aHiyHapi liAsotiEaAdapi Alt~awaAzuni AloEaATifiy~i - biha*ihi Alt~aEobiyraAti"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0030.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"yasotaEiydu Alofaranosiy~u baAtoriyko muwdoyaAnuw >aloHaA}izuEalaY jaA}izapi nuwbalo lilo|daAbi - >alofoyoni wa>arobaEapa Ea$ara - fiy riwaAyatihi - Eu$obu All~ayaAliy - SuwrapF HaAlikapF libaAriysa >a^onaA'a AloHarobi AloEaAlamiy~api Al^~aAniy~api wamaA talaAhaA"
"sil y a s t a E ii0' d u0 l f a r a n s ii0' y u0 b aa' t r i1 k m uu1 d i0 y aa' n uu0 < a l H aa < i0 z u0' E a l aa j aa < i0' z a t i0 n uu1' p a ll i0 l < aa d aa' b i0 sil < a l f a' y n i0 w a < a r b a' E a t a E a' $ a r aa sil f ii0' r ii0 w aa y a' t i0 h ii0 sil E u0' $ b u0 ll a y aa' l ii0 sil S UU0' r a t a n H aa l i0' k a t a n l i0 b aa r ii0' s a < a ^ n aa' < a l H a' r b i0 l E aa l a m ii0' y a t i0 ^^ aa n i0' y a t i0 w a' m aa t a l aa' h a sil"
"yasotaEiydu Alofaranosiy~u baAtoriyko muwdoyaAnuw >aloHaA}izuEalaY jaA}izapi nuwbalo lilo|daAbi - >alofoyoni wa>arobaEapa Ea$ara - fiy riwaAyatihi - Eu$obu All~ayaAliy - SuwrapF HaAlikapF libaAriysa >a^onaA'a AloHarobi AloEaAlamiy~api Al^~aAniy~api wamaA talaAhaA"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0031.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wakayofa taHaw~alato mino madiynapK lilo>anowaAri <ilaY madiynapK lilo>a$obaAHo"
"sil w a k a' y f a t a H a' ww a l a t m i0' n m a d ii0' n a t i1 n l i0 l < a n w aa' r i0 < i0' l aa m a d ii0' n a t i1 n l i0 l < a $ b aa' H sil"
"wakayofa taHaw~alato mino madiynapK lilo>anowaAri <ilaY madiynapK lilo>a$obaAHo"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0032.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
">alr~aAwiy juwn mu^aq~afN baAriysiy~N musin~N"
"sil < a rr aa' w ii0 j uu1' n m u0 ^ A' qq A f u1 n b aa r ii0 s ii0' y u1 n m u0 s i0' nn u1 n sil"
">alr~aAwiy juwn mu^aq~afN baAriysiy~N musin~N"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0033.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"laEal~a Alz~amana AlofaASila bayona AlomaroHalatayoni yuwaD~iHu lahu maA AsotaEoSaY EalaY fahomihi HiynahaA"
"sil l a E a' ll a zz a' m a n a l f AA' S I0 l a b a' y n a l m a r H a l a t a' y n i0 y u0 w A' DD I0 H u0 l a' h uu0 m a s t a' E S AA E a' l aa f a' h m i0 h i0 H ii0' n a h a sil"
"laEal~a Alz~amana AlofaASila bayona AlomaroHalatayoni yuwaD~iHu lahu maA AsotaEoSaY EalaY fahomihi HiynahaA"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0034.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wayuEar~ifu Alomu&a$~iru AloEubuwdiy~apa AloHadiy^apa - biHajozi AloHur~iy~api waAlomanoEi mina Als~afari- wamanoEi AloHuquwqi waAlo<ijobaAri EalaY AloEamali - >awi Alz~awaAji >awi AliAsotiEobaAdi Alojinosiy~i"
"sil w a y u0 E a' rr i0 f u0 l m u0 < a' $$ i0 r u0 l E u0 b uu0 d ii0' y a t a l H a d ii0' ^ a t a sil b i0 H a' j z i0 l H u0 rr ii0' y a t i0 w a l m a' n E i0 m i0' n a ss a' f a r ii0 sil w a m a' n E i0 l H U0 q UU0' q I0 w a l < i0 J b aa' r i0 E a' l a l E a' m a l i0 sil < a' w i0 zz a w aa' j i0 < a' w i0 l i0 s t i1 E b aa' d i0 l j i0 n s ii0' y i0 sil"
"wayuEar~ifu Alomu&a$~iru AloEubuwdiy~apa AloHadiy^apa - biHajozi AloHur~iy~api waAlomanoEi mina Als~afari- wamanoEi AloHuquwqi waAlo<ijobaAri EalaY AloEamali - >awi Alz~awaAji >awi AliAsotiEobaAdi Alojinosiy~i"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0035.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wakaAna Alo>amoru yaboduw maqobuwlAF lawo SaAHabahu $aroTu <ijaAdapi All~ugapi AloEarabiy~api"
"sil w a k aa' n a l < a' m r u0 y a' b d u0 m A q b uu0' l a n l a' w S AA H a' b a h uu0 $ a' r T U0 < i0 j aa' d a t i0 ll u0' g A t I0 l E a r a b ii0' y a t i0 sil"
"wakaAna Alo>amoru yaboduw maqobuwlAF lawo SaAHabahu $aroTu <ijaAdapi All~ugapi AloEarabiy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0036.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"xaAS~apF fiy Alt~awoZiyfi biAlomu&as~asaAti AloEarabiy~api"
"sil x AA' SS A t A n f i0 sil tt a w Z II0' f i0 b i0 l m u0 < a ss a s aa' t i0 l E a r a b ii0' y a t i0 sil"
"xaAS~apF fiy Alt~awoZiyfi biAlomu&as~asaAti AloEarabiy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0037.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"<ilaY jaAnibi <ihomaAli AloEarabiy~api - balo EalaY HisaAbi ta$owiyhihaA"
"sil < i0' l aa j aa' n i0 b i0 < i0 h m aa' l i0 l E a r a b ii0' y a t ii0 b a' l E a' l aa H i0 s aa' b i0 t a $ w ii0' h i0 h a sil"
"<ilaY jaAnibi <ihomaAli AloEarabiy~api - balo EalaY HisaAbi ta$owiyhihaA"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0038.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
">am~aA fiy lugapi Alt~axaATubi waAlokalaAmi faHad~i^o walaA Harajo"
"sil < a' mm aa f ii0' l u0' g A t I0 T a x AA' T U0 b i0 w a l k a l aa' m ii0 f a H a' dd i1 ^ w a' l aa H a' r a j sil"
">am~aA fiy lugapi Alt~axaATubi waAlokalaAmi faHad~i^o walaA Harajo"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0039.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"Hat~aY tahaAwati AloEarabiy~apu fiy maraji kalaAmi AlomaqaAhiy waAl$~aAriEi wamu&as~asaAti AloEamali"
"sil H a' tt aa t a h aa' w a t i0 l E a r a b ii0' y a t u0 f ii0' m a' r a j i0 k a l aa' m i0 l m A q AA' h ii0 w a $$ aa' r i0 E i0 w a m u0 < a ss a s aa' t i0 l E a' m a l i0 sil"
"Hat~aY tahaAwati AloEarabiy~apu fiy maraji kalaAmi AlomaqaAhiy waAl$~aAriEi wamu&as~asaAti AloEamali"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0040.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"Ha*~arato diraAsapN baAkisotaAniy~apN Hadiy^apN mino >an~a Alo>aEo$aAba AlT~ib~iy~apa qado taHowiy sumuwmAF - wafiToriy~aAtK tusab~ibu >amoraADAF qaAtilapF"
"sil H a' ** a r a d i0 r aa' s a t u1 n b aa k i0 s t aa n ii0' y a t u1 n H a d ii0' ^ a t u1 n m i0' n < a' nn a l < a E $ aa' b A TT I0 bb ii0' y a t a q A' d t a' H w ii0 s u0 m uu0' m a n sil w a f I0 T r ii0 y aa' t i1 n t u0 s a' bb i0 b u0 < a m r AA' D A n q AA t i0' l a t a n sil"
"Ha*~arato diraAsapN baAkisotaAniy~apN Hadiy^apN mino >an~a Alo>aEo$aAba AlT~ib~iy~apa qado taHowiy sumuwmAF - wafiToriy~aAtK tusab~ibu >amoraADAF qaAtilapF"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0041.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waEa^aruwA EalaY fiToriy~aAtK wamurak~abaAtK saAm~apK fiy tisoEiyna biAlomi}api mina AlE~ay~inaAti"
"sil w a E a' ^ a r uu0 E a' l aa f I0 T r ii0 y aa' t i1 n w a m u0 r a kk a b aa' t i1 n s aa' mm a t i1 n f ii0' t i0 s E ii0' n a b i0 l m i0' < a t i0 m i0' n a l E a yy i0 n aa' t i0 sil"
"waEa^aruwA EalaY fiToriy~aAtK wamurak~abaAtK saAm~apK fiy tisoEiyna biAlomi}api mina AlE~ay~inaAti"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0042.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"Alobuwsonap hiya AloHarobu waAlomajaAziru waAlt~aTohiyru AloEiroqiy~u"
"sil < a l b uu1' s n aa h i0' y a l H a' r b u0 w a l m a j aa' z i0 r u0 w a tt A T h ii0' r u0 l E i0 r q II0' y u0 sil"
"Alobuwsonap hiya AloHarobu waAlomajaAziru waAlt~aTohiyru AloEiroqiy~u"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0043.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"ha*aA maA yatabaAdaru <ilaY Alo>a*ohaAni EinodamaA tu*okaru"
"sil h aa' * aa m aa' y a t a b aa' d a r uu0 < i0' l a l < a * h aa' n i0 E i0' n d a m aa t u0' * k a r u0 sil"
"ha*aA maA yatabaAdaru <ilaY Alo>a*ohaAni EinodamaA tu*okaru"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0044.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"lakin~a Aln~aAsa yugofiluwna Haqiyqapa >an~a ha*ihi AlobilaAda kaAnato marokazAF lil^~aqaAfapi waAlofan~i fiy Eahodi Alo<it~iHaAdi AloyuwgusolaAfiy~i Als~aAbiqi"
"sil l aa k i0' nn a nn aa' s a y u0 g f i0 l uu0' n a H A q II0' q A t A < a' nn a h aa' * i0 h i0 l b i0 l aa' d a k aa' n a t m a' r k a z a n l i0 ^^ A q AA' f a t i0 w a l f a' nn i0 f i0 E a' h d i0 l < i0 tt i0 H aa' d i0 l y u1 g u1 s l aa f ii0' y i0 ss aa' b I0 q I0 sil"
"lakin~a Aln~aAsa yugofiluwna Haqiyqapa >an~a ha*ihi AlobilaAda kaAnato marokazAF lil^~aqaAfapi waAlofan~i fiy Eahodi Alo<it~iHaAdi AloyuwgusolaAfiy~i Als~aAbiqi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0045.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"ladayonaA daAru >uwb~iraA kaAna fiyhaA >afoDalu mugan~iy Alo>uwb~raA fiy AloEaAlami ragoma Sigari HajomihaA"
"sil l a d a' y n aa d aa' r u0 < uu1' pp i0 r aa k aa' n a f ii0' h aa < a' f D A l u0 m u0 g A' nn ii0 l < uu1' pp i0 r aa f i0 l E aa' l a m ii0 sil r a' g m a S I0' g A r i0 H a' J m i0 h aa sil"
"ladayonaA daAru >uwb~iraA kaAna fiyhaA >afoDalu mugan~iy Alo>uwb~raA fiy AloEaAlami ragoma Sigari HajomihaA"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0046.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"mugan~iyapu Alo>uwb~iraA Alobuwsoniy~apu AloEaAlamiy~apu wamudar~isapu AloginaA'i fiy >akaAdiymiyapi AlomuwsiyqaY - biAloEaASimapi saraAyiyfuw"
"sil m u0 g A nn ii0 a t u0 l < uu1' pp i0 r a l b uu1 s n ii0' y a t u0 l E aa l a m ii0' y a t u0 w a m u0 d a rr i0' s a t u0 l g I0 n aa' < i0 f i0 < a k aa d ii0 m ii0' y a t i0 l m uu1 s ii0' q AA sil b i0 l E AA S I0' m a t i0 s a r aa y ii1' v uu1 sil"
"mugan~iyapu Alo>uwb~iraA Alobuwsoniy~apu AloEaAlamiy~apu wamudar~isapu AloginaA'i fiy >akaAdiymiyapi AlomuwsiyqaY - biAloEaASimapi saraAyiyfuw"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0047.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
">al~atiy haraba <ilayohaA mino zagoribo wabalograAdo EadadN kabiyrN mino >aborazi fan~aAniy yuwgusolaAfoyaA Als~aAbiqapi - bisababi At~ijaAhaAtihimo Als~iyaAsiy~api fiy AloHiqobapi Al$~uyuwEiy~api"
"sil < a' ll a t ii0 h a' r a b a < i0 l a' y h aa m i0' n z a' g r i1 b w a b a l I0 g r aa' d E a' d a d u1 n k a b ii0' r u1 n m i0 n < a' b r a z i0 f a nn aa' n ii0 y u1 g u0 s l aa' f y aa ss aa b I0' q A t i0 sil b i0 s a' b a b i0 tt i0 j aa h aa' t i0 h i1 m ss i0 y aa s ii0' y a t i0 f i0 l H I0' q b a t i0 $$ u0 y uu0 E ii0' y a t i0 sil"
">al~atiy haraba <ilayohaA mino zagoribo wabalograAdo EadadN kabiyrN mino >aborazi fan~aAniy yuwgusolaAfoyaA Als~aAbiqapi - bisababi At~ijaAhaAtihimo Als~iyaAsiy~api fiy AloHiqobapi Al$~uyuwEiy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0048.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"^alaA^apu >arobaAEihimo nisaA'N"
"sil ^ a l aa' ^ a t u0 < a r b aa' E i0 h i1 m n i0 s aa' < u1 n sil"
"^alaA^apu >arobaAEihimo nisaA'N"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0049.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wakaAnati Aln~ataA}iju Al~atiy xalaSato <ilayohaA mu*ohilapN"
"sil w a k aa' n a t i0 nn a t aa' < i0 j u0 ll a t ii0 x A' l A S A t < i0 l a' y h aa m u0 * h i0' l a t u1 n sil"
"wakaAnati Aln~ataA}iju Al~atiy xalaSato <ilayohaA mu*ohilapN"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0050.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"EalaY Had~i qawoli AlobaAHi^api"
"sil E a' l aa H a' dd i0 q A' w l i0 l b aa H i0' ^ a t i0 sil"
"EalaY Had~i qawoli AlobaAHi^api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0051.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wahiya ZaAhirapN EaAlamiy~apN Tafato EalaY Als~aToHi biquw~apK muno*u sit~iyniy~aAti Aloqaroni AlomaADiy"
"sil w a' h i0 y a Z AA h i0' r a t u1 n E aa l a m ii0' y a t u1 n T A' f a t E a' l a ss A' T H i0 b I0 q UU0' w a t i1 n m u0' n * u0 s i0 tt ii0 n ii0 y aa' t i0 l q A' r n i0 l m AA' D I0 sil"
"wahiya ZaAhirapN EaAlamiy~apN Tafato EalaY Als~aToHi biquw~apK muno*u sit~iyniy~aAti Aloqaroni AlomaADiy"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0052.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"musab~ibapF xasaA}ira ba$ariy~apF waAqotiSaAdiy~apF wabiy}iy~apF faAdiHapF"
"sil m u0 s a bb i0' b a t a n x A s aa' < i0 r a b a $ a r ii0' y a t a n w a q t I0 S AA d ii0' y a t a n w a b ii0 < ii0' y a t a n f aa d i0' H a t a n sil"
"musab~ibapF xasaA}ira ba$ariy~apF waAqotiSaAdiy~apF wabiy}iy~apF faAdiHapF"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0053.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"watu$ak~ilu nisobapu AlomasaAHaAti AlomutaSaH~irapi waAlo>araADiy AloqaAHilapi fiy AlomanoTiqapi - HwaAlayo ^amaAniyapK wa^amAniyna biAlomi}api mino <ijomaAliy~i AlomasaAHapi Alokul~iy~api"
"sil w a t u0 $ a' kk i0 l u0 n i0' s p a t u0 l m a s aa H aa' t i0 l m u0 t A S A HH i0' r a t i0 w a l < a r AA' D II0 l q AA H i0' l a t i0 f i0 l m i0 n T A' q A t i0 sil H a w aa' l ii0 ^ a m aa n i0' y a t i1 n w a ^ a m aa n ii0' n a b i0 l m i0' < a t i0 m i0' n < i0 j m aa l ii0' y i0 l m a s a' H a t i0 l k u0 ll ii0' y a t i0 sil"
"watu$ak~ilu nisobapu AlomasaAHaAti AlomutaSaH~irapi waAlo>araADiy AloqaAHilapi fiy AlomanoTiqapi - HwaAlayo ^amaAniyapK wa^amAniyna biAlomi}api mino <ijomaAliy~i AlomasaAHapi Alokul~iy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0054.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
">ayo HawaAliyo ^amaAniyapK waEi$oryna biAlomi}api mino <ijomaAliy~i AlomanaATiqi AlomutaSaH~irapi - EalaY musotawaY AloEaAlamo"
"sil < a' y H a w aa' l ii0 ^ a m aa n i0' y a t i1 n w a E i0 $ r ii0' n a b i0 l m i0' < a t i0 m i0' n < i0 j m aa l ii0' y i0 l m a n AA' T I0 q I0 l m u0 t A S A HH i0' r a t i0 sil E a' l aa m u0' s t a w a l E aa' l a m sil"
">ayo HawaAliyo ^amaAniyapK waEi$oryna biAlomi}api mino <ijomaAliy~i AlomanaATiqi AlomutaSaH~irapi - EalaY musotawaY AloEaAlamo"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0055.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wakaAna maArokiyzu qado kaAfaHa lisanawaAtK kayo yaSonaEa Asomahu riwaA}iy~AF"
"sil w a k aa' n a m aa r k ii0' z u0 q A' d k aa' f a H a l i0 s a n a w aa' t i1 n k a' y y A' S n a E a s m a h u0 r i0 w aa < ii0' y a n sil"
"wakaAna maArokiyzu qado kaAfaHa lisanawaAtK kayo yaSonaEa Asomahu riwaA}iy~AF"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0056.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"fana$ara qiSaSAF wamaqaAlaAtK waEid~apa riwaAyaAtK qaSiyrapK fiy Aloxamosiyniy~aAti waAls~it~iyniy~aAti"
"sil f a n a' $ a r a q I0' S A S A n w a m A q AA l aa' t i1 n w a E i0' dd a t a r i0 w aa y aa' t i1 n q A S II0' r a t i1 n f i0 l x A m s ii0 n ii0 y aa' t i0 w a ss i0 tt ii0 n ii0 y aa' t i0 sil"
"fana$ara qiSaSAF wamaqaAlaAtK waEid~apa riwaAyaAtK qaSiyrapK fiy Aloxamosiyniy~aAti waAls~it~iyniy~aAti"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0057.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"taDam~anato laA}iHapu >aqowaY mi}api $axoSiy~apK mu&a^~irapK fiy AloEaAlami liha*aA AloEaAmi - wAHidapN wa>arobaEyna Amora>apF mino >aSoli mi}apK"
"sil t A D A' mm a n a t l aa < i0' H a t u0 < A' q w aa m i0' < a t i0 $ a x S II0' y a t i1 n m u0 < a ^^ i0' r a t i1 n f i0 l E aa' l a m i0 l i0 h aa' * a l E aa' m i0 sil w a H i0' d a t u1 n w a < a r b a E ii0' n a m r a' < a t a n m i0' n < A' S l i0 m i0' < a t i1 n sil"
"taDam~anato laA}iHapu >aqowaY mi}api $axoSiy~apK mu&a^~irapK fiy AloEaAlami liha*aA AloEaAmi - wAHidapN wa>arobaEyna Amora>apF mino >aSoli mi}apK"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0058.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waAln~aA$iTapu AlobaAkisotaAniy~apu malaAlA yuwsufo zaAy"
"sil w a nn aa SH I0 T A t U0 l b aa k i0 s t aa n ii0' y a t u0 m a l aa' l aa y uu0' s u1 f z aa' y sil"
"waAln~aA$iTapu AlobaAkisotaAniy~apu malaAlA yuwsufo zaAy"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0059.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"kamaA taDam~anato All~aA}iHapu ra}iysapa to$iyliy"
"sil k a' m AA t A D A' mm a n a t ll aa < i0' H a t u0 r a < ii0' s a t a t $ ii0' l i0 sil"
"kamaA taDam~anato All~aA}iHapu ra}iysapa to$iyliy"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0060.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"qaAla EulamaA'u Haforiy~aAtK mina Alo>arojanotiyna <in~ahumo Ea^aruwA EalaY >uHofuwriy~aAtK yaEotaqiduwna >an~ahaA - taEuwdu li>aDoxami diynaASuwrK EaA$a EalaY saToHi Alo>aroDi EalaY Alo<iTolaAqo"
"sil q AA' l a E u0 l a m aa' < u0 H a f r ii0 y aa' t i1 n m i0' n a l < a r j a n t ii0' n a < i0' nn a h u1 m E a' ^ a r uu0 E a' l aa < u0 H f uu0 r ii0 y aa' t i1 n y a E t A q I0 d uu0' n a < a' nn a h aa sil t a E uu0' d u0 l i0 < A' D - x A m i0 d ii0 n AA S UU0' r i1 n E aa' $ a E a' l aa s A' T H i1 l < a' r D I0 E a' l a l < I0 T l AA' q sil"
"qaAla EulamaA'u Haforiy~aAtK mina Alo>arojanotiyna <in~ahumo Ea^aruwA EalaY >uHofuwriy~aAtK yaEotaqiduwna >an~ahaA - taEuwdu li>aDoxami diynaASuwrK EaA$a EalaY saToHi Alo>aroDi EalaY Alo<iTolaAqo"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0061.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waTuwluhu mino ra>osihi <ilaY Tarafi *ayolihi >arobaEiyna mitorAF"
"sil w A T UU0' l u0 h u0 m i0' n r a' < s i0 h i0 < i0' l aa T A' r a f ii0 * a' y l i0 h i0 < a r b a E ii0' n a m i0' t r a n sil"
"waTuwluhu mino ra>osihi <ilaY Tarafi *ayolihi >arobaEiyna mitorAF"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0062.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waEaA$a qabola xamosapK watisoEyna miloyuwna sanapK xilaAla >awaAxiri AloEaSori AlT~abaA$iyriy"
"sil w a E aa' $ a q A' b l a x A' m s a t i1 n w a t i0 s E ii0' n a m i0 l y uu1' n a s a' n a t i1 n x I0 l aa' l a < a w aa' x I0 r i0 l E A' S r i0 TT A b aa $ ii0' r ii0 sil"
"waEaA$a qabola xamosapK watisoEyna miloyuwna sanapK xilaAla >awaAxiri AloEaSori AlT~abaA$iyriy"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0063.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waEa^ara AloEulamaA'u EalaY tiloka Alo>uHofuwriy~aAti fiy mizoraEapK liEaA}ilapK riyfiy~apK - fiy manoTiqapi baAtaAguwnoyaA - >alo>arojanotiyniy~api"
"sil w a E a' ^ a r a l E u0 l a m aa' < u0 E a' l aa t i0' l k a l < u0 H f uu0 r ii0 y aa' t i0 f i0 m i0 z r a' E a t i1 n l i0 E aa < i0' l a t i1 n r ii0 f ii0 y a' t i1 n sil f ii0' m i0 n T A' q A t ii0 b aa t aa g uu1' n y aa < l < a r j a n t ii0 n ii0' y a t i0 sil"
"waEa^ara AloEulamaA'u EalaY tiloka Alo>uHofuwriy~aAti fiy mizoraEapK liEaA}ilapK riyfiy~apK - fiy manoTiqapi baAtaAguwnoyaA - >alo>arojanotiyniy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0064.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"kAna Alo>amalu maEoquwdAF EalaY >ano takuwna ^aworaAtu Alr~abiyEi AloEarabiy~i faAtiHapa xayorK litaHoqiyqi - diymuqoraATiy~aAtK raAsixapK fiy AlomujotamaEaAti AloEarabiy~api"
"sil k aa' n a l < a' m a l u0 m a E q UU0' d a n E a' l aa < a' n t a k uu0' n a ^ a w r aa' t u0 rr a b ii0' E i0 l E a r a b ii0' y i0 f aa t i0' H a t a x A' y r i1 n l i0 t a H q II0' q I0 sil d ii0 m U0 q r AA T II0 y aa' t i1 n r aa s i0' x A t I1 n f i0 l m u0 j t a m a E aa' t i0 l E a r a b ii0' y a t i0 sil"
"kAna Alo>amalu maEoquwdAF EalaY >ano takuwna ^aworaAtu Alr~abiyEi AloEarabiy~i faAtiHapa xayorK litaHoqiyqi - diymuqoraATiy~aAtK raAsixapK fiy AlomujotamaEaAti AloEarabiy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0065.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"yuEaAliju maA kar~asatohu dikotaAtuwriy~apu Aln~uZumi AloEarabiy~api EalaY madaAri AloEuquwdi AlomaADiyapi"
"sil y u0 E aa' l i0 j u0 m aa' k a rr a s a' t h u0 d i0 k t aa t uu1 r ii0' y a t u0 nn U0' Z U0 m i0 l E a r a b ii0' y a t i0 E a' l aa m a d aa' r i0 l E U0 q UU0' d i0 l m AA D I0' y a t i0 sil"
"yuEaAliju maA kar~asatohu dikotaAtuwriy~apu Aln~uZumi AloEarabiy~api EalaY madaAri AloEuquwdi AlomaADiyapi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0066.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wariEaAyapK SiH~iy~apK tuHaq~iqu HayaApF >awofara HaZ~AF fiy AloqaDaA'i EalaY Alo>amoraADi Alomuzominapi"
"sil w a r i0 E AA' y a t i1 n S I0 HH ii0' y a t i1 n t u0 H A' qq I0 q U0 H a y aa' t a n < a' w f a r a H A' ZZ A n f i0 l q A D AA' < i0 E a' l aa l < a m r AA' D I0 l m u0 z m i0' n a t i0 sil"
"wariEaAyapK SiH~iy~apK tuHaq~iqu HayaApF >awofara HaZ~AF fiy AloqaDaA'i EalaY Alo>amoraADi Alomuzominapi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0067.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"<il~aA >an~a Al^~aworaAti AlomuDaAd~api fiy duwali Alr~abiyEi AloEarabiy~i"
"sil < i0' ll aa < a nn a ^^ a w r aa' t i0 l m U0 D AA' dd a t i0 f ii0' d u0' w a l i0 rr a b ii0' E i0 l E a r a b ii0' y ii0 sil"
"<il~aA >an~a Al^~aworaAti AlomuDaAd~api fiy duwali Alr~abiyEi AloEarabiy~i"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0068.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"jaEalato Huloma $uEuwbi tiloka Ald~uwali yatawaAraY baEoDa Al$~ayo'i"
"sil j a' E a l a t H u0' l m a $ u0 E uu0' b i0 t i0' l k a dd u0' w a l i0 y a t a w aa' r AA b a' E D I1 $$ a' y < i0 sil"
"jaEalato Huloma $uEuwbi tiloka Ald~uwali yatawaAraY baEoDa Al$~ayo'i"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0069.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wamina AlomunotaZari >ano yalotaqiya fiy Eam~aAna qiyaAdaAtK diyniy~apF <isolaAmiy~apF wamasiyHiy~apF"
"sil w a' m i0 n a l m u0 n t A' Z A r i0 < a' n y a l t A' q I0 y a f i0 E a mm aa' n a q II0 y aa d aa' t i1 n d ii0 n ii0' y a t a n < i0 s l aa m ii0' y a t a n w a m a s ii0 H ii0' y a t a n sil"
"wamina AlomunotaZari >ano yalotaqiya fiy Eam~aAna qiyaAdaAtK diyniy~apF <isolaAmiy~apF wamasiyHiy~apF"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0070.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wawaj~aha AlobaAbaA frAno$iysokuw daEowapF <ilaY <iyjaAdi Hal~K silomiy~K liln~izaAEi fiy suwriyaA - waHal~K EaAdilK lilS~iraAEi Alo<isoraA}iyliy~i AlofilasoTiyniy~o"
"sil w a w a' jj a h a l b aa' b a f r aa n $ i0' s k u1 d a' E w a t a n < i0' l aa < ii0 j aa' d i0 H a' ll i1 n s i0 l m ii0' y i1 n l i0 nn i0 z aa' E i0 f i0 s uu0 r ii0' y a sil w a H a' ll i1 n E aa' d i0 l i1 n l i0 SS I0 r aa' E i0 l < i0 s r aa < ii0 l ii0' y i0 l f a l a s T II0' n ii0 sil"
"wawaj~aha AlobaAbaA frAno$iysokuw daEowapF <ilaY <iyjaAdi Hal~K silomiy~K liln~izaAEi fiy suwriyaA - waHal~K EaAdilK lilS~iraAEi Alo<isoraA}iyliy~i AlofilasoTiyniy~o"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0071.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wayaDum~u AlomaEoriDu nusaxAF naAdirapF mina AlomaSaAHifi Alomu*ah~abapi"
"sil w a y A D U0' mm u0 l m a' E r I0 D U0 n u0' s a x A n n aa d i0' r a t a n m i0' n a l m A S AA' H i0 f i0 l m u0 * a hh a' b a t i0 sil"
"wayaDum~u AlomaEoriDu nusaxAF naAdirapF mina AlomaSaAHifi Alomu*ah~abapi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0072.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wa>uxoraY maxoTuwTapF laA yatajaAwazu HajomuhaA kaf~a Aloyadi"
"sil w a < u0' x r a m a x T UU0' T A t A n l aa' y a t a j aa' w a z u0 H a' j m u0 h aa k a' ff a l y a d i0 sil"
"wa>uxoraY maxoTuwTapF laA yatajaAwazu HajomuhaA kaf~a Aloyadi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0073.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wa>uxoraY kabiyrapF taziydu misaAHapu DiloEi AlS~afoHapi fiyhaA Eano xamosapK - wasit~iyna sanotimitorAF"
"sil w a < u0' x r aa k a b ii0' r a t a n t a z ii0' d u0 m i0 s aa' H a t u0 D I0' l E i0 SS A' f H a t i0 f ii0' h aa E a' n x a' m s a t i1 n sil w a s i0 tt ii0' n a s a n t i0 m i1' t r a n sil"
"wa>uxoraY kabiyrapF taziydu misaAHapu DiloEi AlS~afoHapi fiyhaA Eano xamosapK - wasit~iyna sanotimitorAF"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0074.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"faDolAF Eano nusaxK mutarojamapK limaEaAniy Aloquro|ni - kutibato biHuruwfi boriylo Alo<inojliyziy~api liloqur~aA'i Alomakofuwfiyno"
"sil f A' D l a n E a' n n u0' s a x I1 n m u0 t a r j a' m a t i1 n l i0 m a E aa' n i0 l q U0 r < aa' n i0 sil k u0' t i0 b a t b i0 H u0 r uu0' f i0 b r ii0' l l < i0 n G l ii0 z ii0' y a t i0 l i0 l q U0 rr aa' < i0 l m a k f uu0 f ii0' n sil"
"faDolAF Eano nusaxK mutarojamapK limaEaAniy Aloquro|ni - kutibato biHuruwfi boriylo Alo<inojliyziy~api liloqur~aA'i Alomakofuwfiyno"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0075.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"yuwaAjihu muEotaniquw Alo<isolaAmi Alojududu SuEuwbaAtK fiy AlS~iyaAmi naZarAF liTuwli fatorapi Aln~ahaAri- xilaAla $ahori ramaDaAna Al~atiy taSilu <ilaY ^amaAniya Ea$orapa saAEapF fiy Aloyawomo"
"sil y u w aa' j i0 h u0 m u0 E t a' n I0 q UU0 l < i0 s l aa' m i0 l j u0' d u0 d u0 S U0 E uu0 b aa' t i1 n f i0 SS I0 y aa' m i0 n A' Z A r a n l I0 T UU0' l i0 f a' t r a t i0 nn a h aa' r i0 sil x I0 l aa' l a $ a' h r i0 r a m A D AA' n a < a' ll a t i0 t A' S I0 l u0 < I0' l aa ^ a m aa' n i0 y a E a' $ r a t a s aa' E a t a n f i0 l y a' w m sil"
"yuwaAjihu muEotaniquw Alo<isolaAmi Alojududu SuEuwbaAtK fiy AlS~iyaAmi naZarAF liTuwli fatorapi Aln~ahaAri- xilaAla $ahori ramaDaAna Al~atiy taSilu <ilaY ^amaAniya Ea$orapa saAEapF fiy Aloyawomo"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0076.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
">aZoharato diraAsapN Hadiy^apN >ajoratohaA jaAmiEapu saArolAnodo >alo>alomaAniy~apu - >an~a AsotixodaAma Alt~ukonuwluwjoyaA daAxila qaAEaAti Ald~arosi yu&ad~iy <ilaY ta$otiyti AnotibaAhi AlT~aAlibi - badala musaAEadatihi EalaY Alt~arokiyzi watasojiyli AlomulaAHaZaAti Ald~iraAsiy~api"
"sil < A' Z h a r a d i0 r aa' s a t u1 n H a d ii0' ^ a t u1 n < a j r a' t h aa j aa m i0' E a t u0 s aa r l a' n d < a l < a l m AA n ii0' y a t u0 sil < a' nn a s t i0 x d aa' m a tt u0 k n u1 l uu1' j y aa d aa' x I0 l a q AA E aa' t i0 dd a' r s i0 y u0 < a' dd ii0 < i0' l aa t a $ t ii0' t i0 n t i0 b aa' h i0 TT AA' l i0 b i0 sil b a' d a l a m u0 s aa E a d a' t i0 h i0 E a' l a tt a r k ii0' z i0 w a t a s j ii0' l i0 l m u0 l aa H A Z AA' t i0 dd i0 r aa s ii0' y a t i0 sil"
">aZoharato diraAsapN Hadiy^apN >ajoratohaA jaAmiEapu saArolAnodo >alo>alomaAniy~apu - >an~a AsotixodaAma Alt~ukonuwluwjoyaA daAxila qaAEaAti Ald~arosi yu&ad~iy <ilaY ta$otiyti AnotibaAhi AlT~aAlibi - badala musaAEadatihi EalaY Alt~arokiyzi watasojiyli AlomulaAHaZaAti Ald~iraAsiy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0077.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"litaSaf~uHi Alo<inotironito >a^onaA'a Ald~arosi - wamumaArasapi >ano$iTapK layosa lahaA >ay~u EalaAqapK bimawoDuwEi AlomuHaADarapi >awi Ald~arosi"
"sil l i0 t A S A' ff u0 H i0 l < i0 n t a' r n i1 t < a ^ n aa' < a dd a' r s i0 sil w a m u0 m aa r a' s a t i0 < a n $ I0' T A t I1 n l a' y s a l a' h aa < a' yy u0 E A l AA' q a t I1 n b i0 m a w D UU0' E i0 l m u0 H AA D A' r a t i0 < a' w i0 dd a' r s i0 sil"
"litaSaf~uHi Alo<inotironito >a^onaA'a Ald~arosi - wamumaArasapi >ano$iTapK layosa lahaA >ay~u EalaAqapK bimawoDuwEi AlomuHaADarapi >awi Ald~arosi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0078.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"tako^uru Alo<iSaAbapu biAlo<inofilowanozaA xilaAla faSolay Aloxariyfi waAl$~itaA'i"
"sil t a' k ^ u0 r u0 l < I0 S AA' b a t u0 b i0 l < i0 n f i1 l w a' n z aa x I0 l aa' l a f A S l a ii0 l x A r ii0' f i0 w a $$ i0 t aa' < i0 sil"
"tako^uru Alo<iSaAbapu biAlo<inofilowanozaA xilaAla faSolay Aloxariyfi waAl$~itaA'i"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0079.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wabiAlt~aAliy yusaAEidu EalaY <iTofaA'i AloEaTa$i waEalaY Al$~uEuwri biAl$~ibaEi"
"sil w a b i0 tt aa' l ii0 y u0 s aa' E i0 d u0 E a' l aa < I0 T f aa' < i0 l E A' T A $ i0 w a' E a l a $$ u0 E uu0' r i0 b i0 $$ i0' b a E i0 sil"
"wabiAlt~aAliy yusaAEidu EalaY <iTofaA'i AloEaTa$i waEalaY Al$~uEuwri biAl$~ibaEi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0080.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"fahuwa yu&okalu TaAzijAF >awo muqaT~aEAF"
"sil f a' h u0 w a y u0' < k a l u0 T AA' z i0 j a n < a' w m U0 q A' TT A E a n sil"
"fahuwa yu&okalu TaAzijAF >awo muqaT~aEAF"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0081.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"kamaA yadoxulu fiy taHoDiyri Als~alaTapi AloxaDoraA'i"
"sil k a' m aa y a' d x U0 l u0 f i0 t a H D II0' r i0 ss a l A' T A t I0 l x A D r aa' < i0 sil"
"kamaA yadoxulu fiy taHoDiyri Als~alaTapi AloxaDoraA'i"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0082.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"$ak~ala bayotu AloEanokabuwti namuw*ajAF limadiynapK taEotamidu EalaY Alo>a$okaAli Alohanodasiy~api AlomutanaAZirapi - watarotakizu EalaY muraAEaApi ^alaA^api EanaASira >asaAsiy~apK tataEal~aqu biAxotiyaAri AlomakaAni - waTariyqapi AlobinaA'i waAlomaw~aAd~i AlomusotaEomalapi waAl$~akoli AlomutawaAzini"
"sil $ a' kk a l a b a' y t u0 l E a n k a b uu0' t i0 n a m uu0' * a j a n l i0 m a d ii0' n a t i1 n t a E t a' m i0 d u0 E a' l aa l < a $ k aa' l i0 l h a n d a s ii0' y a t i0 l m u0 T a n AA Z I0' r a t i0 sil w a t a r t a' k i0 z u0 E a' l aa m u0 r aa E aa' t i0 ^ a l aa' ^ a t i0 E a n AA' S I0 r a < a s aa s ii0' y a t i1 n t a t a E a' ll A q U0 b i0 x t i0 y aa' r i0 l m a k aa' n i0 sil w A t A r ii0' q A t I0 l b i0 n aa' < i0 w a l m A w aa' dd i0 m u0 s t a E m a' l a t i0 w a $$ a' k l i0 l m u0 t a w aa' z i0 n i0 sil"
"$ak~ala bayotu AloEanokabuwti namuw*ajAF limadiynapK taEotamidu EalaY Alo>a$okaAli Alohanodasiy~api AlomutanaAZirapi - watarotakizu EalaY muraAEaApi ^alaA^api EanaASira >asaAsiy~apK tataEal~aqu biAxotiyaAri AlomakaAni - waTariyqapi AlobinaA'i waAlomaw~aAd~i AlomusotaEomalapi waAl$~akoli AlomutawaAzini"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0083.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
">aEolana waziyru Alo>aEomaAli AlobariyTaAniy~u fiynoso kabilo - >an~a wizaAratahu >aEoTati AlD~awo'a Alo>axoDara liha*aA Aln~awoEi mina Als~ay~aAraAti - lils~ayori fiy Al$~awaAriEi AbotidaA'F mino yanAyiro - kAnwna Al^~aAny - >alfayoni waxamosapa Ea$ar"
"sil < a' E l a n a w a z ii0' r u0 l < a E m aa' l i0 l b a r ii0 T AA n ii0' y u0 v ii1' n s k a' b i1 l dist < a' nn a w a z aa r a' t a h u0 < a' E T A t i0 DD A' w < a l < a' x D A r a l i0' h a * a nn a' w E i0 m i0' n a ss a yy aa r aa' t i0 sil l i0 ss a' y r i0 f i0 $$ a w aa' r i0 E i0 b t i0 d aa' < a n m i0' n y a n aa' y i1 r sil k aa n uu0' n a ^^ aa' n i0 < a l f a' y n i0 w a x A' m s a t a E a' $ a r sil"
">aEolana waziyru Alo>aEomaAli AlobariyTaAniy~u fiynoso kabilo - >an~a wizaAratahu >aEoTati AlD~awo'a Alo>axoDara liha*aA Aln~awoEi mina Als~ay~aAraAti - lils~ayori fiy Al$~awaAriEi AbotidaA'F mino yanAyiro - kAnwna Al^~aAny - >alfayoni waxamosapa Ea$ar"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0084.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waqaAla kiybolo - <in~a AloHukuwmapa AlbriyTaAniy~apa sata$oraEu fiy <idoxaAli taEodiylaAtK EalaY AloqawaAniyni - bimaA yasomaHu bitasoyiyri ha*ihi Als~ay~aAraAti fiy Al$~awaAriEi AloEaAm~api"
"sil w A q AA' l a k ii1' b i1 l < i0' nn a l H u0 k uu0' m a t a l b a r ii0 T AA n ii0' y a t a s a t a' $ r a E u0 f i0 < i0 d x AA' l i0 t a E d ii0 l aa' t i1 n E a' l a l q A w aa n ii0' n i0 sil b i0' m aa y a' s m a H u0 b i0 t a s ii0' y r i0 h aa' * i0 h i0 ss a yy aa r aa' t i0 f i0 $$ a w aa' r i0 E i0 l E aa' mm a t i0 sil"
"waqaAla kiybolo - <in~a AloHukuwmapa AlbriyTaAniy~apa sata$oraEu fiy <idoxaAli taEodiylaAtK EalaY AloqawaAniyni - bimaA yasomaHu bitasoyiyri ha*ihi Als~ay~aAraAti fiy Al$~awaAriEi AloEaAm~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0085.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waqado >a^aAra ha*aA AloqaraAru zawobaEapF mina Alo<iAnotiqaAdaAti bayona Sufuwfi AlomuEaAraDapi Alt~urokiy~api"
"sil w A' q A d < a ^ aa' r a h aa' * aa l q A r aa' r u0 z a w b a' E a t a n m i0' n a l < i0 n t I0 q AA d aa' t i0 b a' y n a S U0 f uu0' f i0 l m u0 E aa r A' D A t I0 tt u0 r k ii0' y a t i0 sil"
"waqado >a^aAra ha*aA AloqaraAru zawobaEapF mina Alo<iAnotiqaAdaAti bayona Sufuwfi AlomuEaAraDapi Alt~urokiy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0086.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
">al~atiy At~ahamato >aroduwgaAn biAnotihaAki AloqawaAniyni watabo*iyri >amowaAli Al$~aEobi libinaA'i suloTapK linafosihi"
"sil < a' ll a t i0 tt a' h a m a t < a r d uu1 g AA' n b i0 n t i0 h aa' k i0 l q A w aa n ii0' n i0 w a t a b * ii0' r i0 < a m w aa' l i0 $$ a' E b i0 l i0 b i0 n aa' < i0 s u0' l T A t I1 n l i0 n a' f s i0 h i0 sil"
">al~atiy At~ahamato >aroduwgaAn biAnotihaAki AloqawaAniyni watabo*iyri >amowaAli Al$~aEobi libinaA'i suloTapK linafosihi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0087.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"<il~aA >an~a mu&ay~idiy Alr~a}iysi yaEotabiruwna AloqaSora Alr~i}aAsiy~a Alojadiyda mafoxarapF lil$~aEobi Alt~urokiy~i - watajosiydAF li$iEaAri turokiyaA Alojadiydap"
"sil < i0' ll aa < a' nn a m u0 < a' yy i0 d ii0 rr a < ii0' s i0 y a E t a b i0 r uu0' n a l q A' S r a rr i1 < aa s ii0' y a l j a d ii0' d a m a f x A' r a t a n l i0 $$ a' E b i0 tt u0 r k ii0' y i0 sil w a t a j s ii0' d a n l i0 $ i0 E aa' r i0 sil t u0 r k y a l j a d ii0' d a sil"
"<il~aA >an~a mu&ay~idiy Alr~a}iysi yaEotabiruwna AloqaSora Alr~i}aAsiy~a Alojadiyda mafoxarapF lil$~aEobi Alt~urokiy~i - watajosiydAF li$iEaAri turokiyaA Alojadiydap"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0088.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"EaraDati Alofan~aAnapu Alt~urokiy~apu <iydaA >awozokaAno masaA'a >amosi lawoHaAtK lifan~i Alo<iboruw - >alr~asomu EalaY AlomaA'i - fiy mutoHafi maHomuwdo darowiy$o bimadiynapi raAma Allh biAlD~if~api Alogarobiy~api - biHuDuwrK rasomiy~K wa$aEobiy~K"
"sil E a r A' D A t i0 l f a nn aa' n a t u0 tt u0 r k ii0' y a t u0 < ii0' d aa < uu1 z k aa' n m a s aa' < a < a' m s i1 n l a w H aa' t i1 n l i0 f a' nn i0 l < I1' b r uu1 sil < a rr a' s m u0 E a' l a l m aa' < i0 sil f ii0' m u0' t H a f i0 m a H m uu0' d d a r w ii0' $ b i0 m a d ii0' n a t i0 r aa' m a ll a b i0 DD I0' ff a t i0 l g a r b ii0' y a t i0 sil b i0 H U0 D UU0' r i1 n r a s m ii0' yy i1 n w a $ a E b ii0' yy i1 n sil"
"EaraDati Alofan~aAnapu Alt~urokiy~apu <iydaA >awozokaAno masaA'a >amosi lawoHaAtK lifan~i Alo<iboruw - >alr~asomu EalaY AlomaA'i - fiy mutoHafi maHomuwdo darowiy$o bimadiynapi raAma Allh biAlD~if~api Alogarobiy~api - biHuDuwrK rasomiy~K wa$aEobiy~K"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0089.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"w$amila AlomaEoraDu lawoHaAtK fan~iy~apF mino rasomi >awozokaAno"
"sil w a $ a' m i0 l a l m aa' E r I0 D U0 l a w H aa' t i1 n f a nn ii0' y a t a n m i0' n r a' s m i0 < uu1 z k aa' n sil"
"w$amila AlomaEoraDu lawoHaAtK fan~iy~apF mino rasomi >awozokaAno"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0090.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wawaqafa AloHuDuwru daqiyqapa SamotK HidaAdAF EalaY DaHaAyaA Alohujuwmi fiy Als~aAEapi Al^~aAminapi waAlr~uboEi SabaAHAF - biAlt~awoqiyti AlomaHal~iy~i"
"sil w a w A' q A f a l H U0 D UU0' r u0 d A q II0' q A t A S A' m t i1 n H i0 d aa' d a n E a' l aa D A H aa' y a l h u0 j uu0' m i0 f i0 ss aa' E a t i0 ^^ aa m i0' n a t i0 w a rr u0' b E i0 S A b aa' H a n sil b i0 tt a w q II0' t i0 l m a H a ll ii0' y i0 sil"
"wawaqafa AloHuDuwru daqiyqapa SamotK HidaAdAF EalaY DaHaAyaA Alohujuwmi fiy Als~aAEapi Al^~aAminapi waAlr~uboEi SabaAHAF - biAlt~awoqiyti AlomaHal~iy~i"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0091.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wahiya All~aHoZapu Al~atiy >uloqiyato fiyhaA Aloqunobulapu Alo>amirikiy~apu EalaY Alomadiynapi"
"sil w a' h I1 y a ll a' H Z A t U0 ll a t i0 < u0' l q I1 y a t f ii0' h A l q U0 m b u0' l a t u0 l < a m i0 r i0 k ii0' y a t u0 E a' l a l m a d ii0' n a t i0 sil"
"wahiya All~aHoZapu Al~atiy >uloqiyato fiyhaA Aloqunobulapu Alo>amirikiy~apu EalaY Alomadiynapi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0092.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wahuwa maA sayusaAEiduhumo EalaY Alo<iqotinaAEi biDaraworapi Alt~axal~iy bi$aklK EaAjilK Eano ha*aA Als~ilaAHi Al$~ayoTaAniy~i"
"sil w a' h u0 w a m aa' s a y u0 s aa E i0' d u0 h u1 m E a' l aa l < I0 q t i0 n aa' E i0 b I0 D A r uu0' r a t i0 tt a x A' ll ii0 b i0 $ a' k l i1 n E aa' j i0 l i1 n E a' n h aa' * a ss i0 l aa' H i0 $$ a y T AA n ii0' y i0 sil"
"wahuwa maA sayusaAEiduhumo EalaY Alo<iqotinaAEi biDaraworapi Alt~axal~iy bi$aklK EaAjilK Eano ha*aA Als~ilaAHi Al$~ayoTaAniy~i"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0093.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"mim~aA yajoEalu ta>o^iyrahu EalaY AlS~iH~api mu$aAbihAF lita>o^iyri AloyuwgaA"
"sil m i0' mm aa y a' j E a l u0 t a < ^ ii0' r a h u0 w a' E a l aa SS I0' HH a t i0 m u0 $ aa' b i0 h a n l i0 t a < ^ ii0' r i0 l y uu0' g aa sil"
"mim~aA yajoEalu ta>o^iyrahu EalaY AlS~iH~api mu$aAbihAF lita>o^iyri AloyuwgaA"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0094.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"watawaS~ala AlobaAHi^u Alomuwsiyqiy~u Alo>alomaAniy~u - guwno^oro koruwyotoso - <ilaY ha*ihi Aln~atiyjapi baEoda <ijoraA}ihi tajoribapF - EalaY majomuwEapi mugan~iyna fiy jawoqapK muwsiyqiy~apK"
"sil w a t a w A' SS A l a l b aa' H i0 ^ u0 l m u s ii0 q ii0' y u0 l < a l m AA n ii0' y u0 sil k UU1' n ^ i1 r k r u1 y d s sil < i0' l aa h aa' * i0 h i0 nn a t ii0' j a t i0 b a' E d a < i0 j r aa' < i0 h i0 t a j r i0' b a t a n sil E a' l aa m a j m uu0' E a t i0 m u0 g A nn ii0' n a f ii0' j a' w q A t I1 n m uu0 s ii0 q II0' y a t i1 n sil"
"watawaS~ala AlobaAHi^u Alomuwsiyqiy~u Alo>alomaAniy~u - guwno^oro koruwyotoso - <ilaY ha*ihi Aln~atiyjapi baEoda <ijoraA}ihi tajoribapF - EalaY majomuwEapi mugan~iyna fiy jawoqapK muwsiyqiy~apK"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0095.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wanaSaHati Ald~iraAsapu bimumaArasapi AloginaA'i Hat~aY wa<ino lamo yakuno bi$akolK mutoqanK"
"sil w a n A S A' H a t i0 dd i0 r aa' s a t u0 b i0 m u0 m aa r a' s a t i0 l g I0 n aa' < i0 H a' tt aa w a' < i0 n l a' m y a' k u1 n b i0 $ a' k l i1 n m u0' t q A n i1 n sil"
"wanaSaHati Ald~iraAsapu bimumaArasapi AloginaA'i Hat~aY wa<ino lamo yakuno bi$akolK mutoqanK"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0096.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wa>ak~adato >an~a AloginaA'a Dimona majomuwEaAtK lahu faE~aAliy~apN >ako^aru mina AloginaA'i Alomunofaridi"
"sil w a < a' kk a d a t < a' nn a l g I0 n aa' < a D I0' m n a m a j m uu0 E aa' t i1 n l a' h u0 f a EE aa l ii0' y a t u1 n < a' k ^ a r u0 m i0' n a l g I0 n aa' < i0 l m u0 n f a' r i0 d i0 sil"
"wa>ak~adato >an~a AloginaA'a Dimona majomuwEaAtK lahu faE~aAliy~apN >ako^aru mina AloginaA'i Alomunofaridi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0097.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"yuEoraDu Aloqiy^Aru AlokahorabaA}iy~u Al~a*iy Eazafa Ealayohi juwno liynuwn EinodamaA kaAna EuDowAF - fiy firoqapi Alobiytiloz - >ugoniyapa biybarobaAk raAyotar - fiy maloEabi |biy ruwdo - EaAma >alofK watisoEi mi}apK wasit~apK wasut~uwna - lilobayoEi fiy mazaAdK Ealaniy~K Aloyawoma Alo>aHada - lilo>a$oyaA'i Alt~a*okaAriy~api AlomutaEal~iqapi bimuwsiyqaY Alr~uwk - |nod ruwlo - fiy lanoduno"
"sil y u0' E r A D U0 l q II0 ^ aa' r u0 l k a h r a b aa < ii0' y u0 ll a * ii0 E a' z a f a E a l a' y h i0 j uu1' n l i0' n u1 n E i0' n d a m aa k aa' n a E U0' D w a n sil f ii0' f i0' r q A t i0 l b ii0 t i1' l z sil < u0 g n i0' y a t aa b i1 b a r b aa' k r a' y t a r sil f ii0' m a' l E a b ii0 < aa' b ii0 r uu1' d sil E aa' m a < a' l f i1 n w a t i0' s E i0 m i0' < a t i1 n w a s i0' tt a t i1 n w a s u0 tt uu0' n a sil l i0 l b a' y E i0 f i0 m a z aa' d i1 n E a l a n ii0' y i1 n l y a' w m a l < a' H a d a sil l i0 l < a $ y aa' < i0 tt a * k aa r ii0' y a t i0 l m u0 t a E a ll I0' q A t I0 b i0 m u0 s ii0' q A rr u1 k < aa' n d r uu1' l sil f ii0' l a' n d u1 n sil"
"yuEoraDu Aloqiy^Aru AlokahorabaA}iy~u Al~a*iy Eazafa Ealayohi juwno liynuwn EinodamaA kaAna EuDowAF - fiy firoqapi Alobiytiloz - >ugoniyapa biybarobaAk raAyotar - fiy maloEabi |biy ruwdo - EaAma >alofK watisoEi mi}apK wasit~apK wasut~uwna - lilobayoEi fiy mazaAdK Ealaniy~K Aloyawoma Alo>aHada - lilo>a$oyaA'i Alt~a*okaAriy~api AlomutaEal~iqapi bimuwsiyqaY Alr~uwk - |nod ruwlo - fiy lanoduno"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0098.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wahuwa mino nawoEi joriyto$o sit~apu |lAfK wami}apN waEi$orwna $iyto - >atokiynozo naA$ofiylo"
"sil w a' h u0 w a m i0' n n a' w E ii0 j r ii1' t $ s i0' tt a t u0 < aa l aa' f i1 n w a m i0 < aa' t u1 n w a E i0 $ r uu0' n a $ ii0' t sil < aa t k i1' n z n aa' $ v i1 l sil"
"wahuwa mino nawoEi joriyto$o sit~apu |lAfK wami}apN waEi$orwna $iyto - >atokiynozo naA$ofiylo"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0099.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"bi>an~ahu waAHidN mino >aham~i |laAti Aloqiy^Ari AloxaAS~api bijuwn liynuwno - Al~atiy tuToraHu fiy Als~uwqi fiy Alo>aEowaAmi Al^~alaA^iyna AlomaADiy~api"
"sil b i0 < a' nn a h u0 w aa' H i0 d u1 n m i0' n < a h a' mm i0 < aa l aa' t i0 l q II0 ^ aa' r i0 l x AA' SS A t I0 b i0' j u1 n l i1' n u0 n sil < a' ll a t ii0 t U0' T r a H u0 f i0 ss uu0' q I0 f i0 l < a E w aa' m i0 ^^ a l aa ^ ii0' n a l m AA D I0' y a t i0 sil"
"bi>an~ahu waAHidN mino >aham~i |laAti Aloqiy^Ari AloxaAS~api bijuwn liynuwno - Al~atiy tuToraHu fiy Als~uwqi fiy Alo>aEowaAmi Al^~alaA^iyna AlomaADiy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0100.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wahuwa >an~a AloHayaApa Alz~awojiy~apa tusohimu fiy AlomuHaAfaZapi EalaY DagoTi damK saliymK - waEalaY Alo>axaS~i Einoda Alr~ijaAli"
"sil w a' h u0 w a < a' nn a l H a y aa' t a zz a w j ii0' y a t a t u0' s h i0 m u0 f i0 l m u0 H aa f A' Z A t I0 E a' l aa D A' g T I0 d a' m i1 n s a l ii0' m i1 n sil w a' E a l a l < a x A' SS I0 E i0' n d a rr i0 j aa' l i0 sil"
"wahuwa >an~a AloHayaApa Alz~awojiy~apa tusohimu fiy AlomuHaAfaZapi EalaY DagoTi damK saliymK - waEalaY Alo>axaS~i Einoda Alr~ijaAli"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0101.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"tahodifu ha*ihi Alomadorasapu <ilaY taEoziyzi Hub~i Alo<isolaAmi waHub~i AlowaTani ladaY Alt~alaAmiy*i"
"sil t a' h d i0 f u0 h aa' * i0 h i0 l m a d r a' s a t u0 < i0' l aa t a E z ii0' z i0 H u0' bb i0 l < i0 s l aa' m i0 w a H u0' bb i0 l w A' T A n i0 l a' d a tt a l aa m ii0' * i0 sil"
"tahodifu ha*ihi Alomadorasapu <ilaY taEoziyzi Hub~i Alo<isolaAmi waHub~i AlowaTani ladaY Alt~alaAmiy*i"
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for Arabic Speech Corpus

Dataset Summary

This Speech corpus has been developed as part of PhD work carried out by Nawar Halabi at the University of Southampton. The corpus was recorded in south Levantine Arabic (Damascian accent) using a professional studio. Synthesized speech as an output using this corpus has produced a high quality, natural voice.

Supported Tasks and Leaderboards

[Needs More Information]

Languages

The audio is in Arabic.

Dataset Structure

Data Instances

A typical data point comprises the path to the audio file, usually called file and its transcription, called text. An example from the dataset is:

{
  'file': '/Users/username/.cache/huggingface/datasets/downloads/extracted/baebe85e2cb67579f6f88e7117a87888c1ace390f4f14cb6c3e585c517ad9db0/arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0002.wav',
  'audio': {'path': '/Users/username/.cache/huggingface/datasets/downloads/extracted/baebe85e2cb67579f6f88e7117a87888c1ace390f4f14cb6c3e585c517ad9db0/arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0002.wav',
        'array': array([-0.00048828, -0.00018311, -0.00137329, ..., 0.00079346, 0.00091553, 0.00085449], dtype=float32),
        'sampling_rate': 48000},
    'orthographic': 'waraj~aHa Alt~aqoriyru Al~a*iy >aEad~ahu maEohadu >aboHaA^i haDabapi Alt~ibiti fiy Alo>akaAdiymiy~api AlS~iyniy~api liloEuluwmi - >ano tasotamir~a darajaAtu AloHaraArapi wamusotawayaAtu Alr~uTuwbapi fiy Alo<irotifaAEi TawaAla ha*aA Aloqarono',
  'phonetic': "sil w a r a' jj A H a tt A q r ii0' r u0 ll a * i0 < a E a' dd a h u0 m a' E h a d u0 < a b H aa' ^ i0 h A D A' b a t i0 tt i1' b t i0 f i0 l < a k aa d ii0 m ii0' y a t i0 SS II0 n ii0' y a t i0 l u0 l E u0 l uu0' m i0 sil < a' n t a s t a m i0' rr a d a r a j aa' t u0 l H a r aa' r a t i0 w a m u0 s t a w a y aa' t u0 rr U0 T UU0' b a t i0 f i0 l Ah i0 r t i0 f aa' E i0 T A' w A l a h aa' * a l q A' r n sil",
  'text': '\ufeffwaraj~aHa Alt~aqoriyru Al~aTHiy >aEad~ahu maEohadu >aboHaA^i haDabapi Alt~ibiti fiy Alo>akaAdiymiy~api AlS~iyniy~api liloEuluwmi - >ano tasotamir~a darajaAtu AloHaraArapi wamusotawayaAtu Alr~uTuwbapi fiy Alo<irotifaAEi TawaAla haTHaA Aloqarono'
}

Data Fields

 • file: A path to the downloaded audio file in .wav format.

 • audio: A dictionary containing the path to the downloaded audio file, the decoded audio array, and the sampling rate. Note that when accessing the audio column: dataset[0]["audio"] the audio file is automatically decoded and resampled to dataset.features["audio"].sampling_rate. Decoding and resampling of a large number of audio files might take a significant amount of time. Thus it is important to first query the sample index before the "audio" column, i.e. dataset[0]["audio"] should always be preferred over dataset["audio"][0].

 • text: the transcription of the audio file.

 • phonetic: the transcription in phonentics format.

 • orthographic: the transcriptions written in orthographic format.

Data Splits

Train Test
dataset 1813 100

Dataset Creation

Curation Rationale

The corpus was created with Speech Synthesis as the main application in mind. Although it has been used as part of a larger corpus for speech recognition and speech denoising. Here are some explanations why the corpus was built the way it is:

 • Corpus size: Budget limitations and the research goal resulted in the decision not to gather more data. The goal was to show that high quality speech synthesis is possible with smaller corpora.
 • Phonetic diversity: Just like with many corpora, the phonetic diversity was acheived using greedy methods. Start with a core set of utterances and add more utterances which contribute to adding more phonetic diversity the most iterativly. The measure of diversity is based on the diphone frequency.
 • Content: News, sports, economics, fully diacritised content from the internet was gathered. The choice of utterances was random to avoid copyright issues. Because of corpus size, acheiving diversity of content type was difficult and was not the goal.
 • Non-sense utterances: The corpus contains a large set of utterances that are generated computationally to compensate for the diphones missing in the main part of the corpus. The usefullness of non-sense utterances was not proven in the PhD thesis.
 • The talent: The voice talent had a Syrian dialect from Damascus and spoke in formal Arabic.

Please refer to PhD thesis for more detailed information.

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

News, sports, economics, fully diacritised content from the internet was gathered. The choice of utterances was random to avoid copyright issues. Because of corpus size, acheiving diversity of content type was difficult and was not the goal. We were restricted to content which was fully diacritised to make the annotation process easier.

Just like with many corpora, the phonetic diversity was acheived using greedy methods. Start with a core set of utterances and add more utterances which contribute to adding more phonetic diversity the most iterativly. The measure of diversity is based on the diphone frequency.

Please refer to PhD thesis.

Who are the source language producers?

Please refer to PhD thesis.

Annotations

Annotation process

Three annotators aligned audio with phonemes with the help of HTK forced alignment. They worked on overlapping parts as well to assess annotator agreement and the quality of the annotations. The entire corpus was checked by human annotators.

Please refer to PhD thesis.

Who are the annotators?

Nawar Halabi and two anonymous Arabic language teachers.

Personal and Sensitive Information

The dataset consists of people who have donated their voice online. You agree to not attempt to determine the identity of speakers in this dataset. The voice talent agreed in writing for their voice to be used in speech technologies as long as they stay anonymous.

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[Needs More Information]

Additional Information

Dataset Curators

The corpus was recorded in south Levantine Arabic (Damascian accent) using a professional studio by Nawar Halabi.

Licensing Information

CC BY 4.0

Citation Information

@phdthesis{halabi2016modern,
 title={Modern standard Arabic phonetics for speech synthesis},
 author={Halabi, Nawar},
 year={2016},
 school={University of Southampton}
}

Contributions

This dataset was created by:

 • Nawar Halabi @nawarhalabi main creator and annotator.
 • Two anonymous Arabic langauge teachers as annotators.
 • One anonymous voice talent.
 • Thanks to @zaidalyafeai for adding this dataset.
Downloads last month
254

Models trained or fine-tuned on arabic_speech_corpus