translation
translation
{ "fi": "Vahvistettava laki", "sv": "Vahvistettava laki" }
{ "fi": "SDK", "sv": "SDK" }
{ "fi": "2", "sv": "2" }
{ "fi": "1920", "sv": "1920" }
{ "fi": "Eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntö", "sv": "Instruktion för riksdagens justitieombudsman." }
{ "fi": "Eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntö", "sv": "Instruktion för riksdagens justitieombudsman." }
{ "fi": "Eduskunnan esityksestä julkaistaan täten seuraava", "sv": "På framställning av Riksdagen kungöres härmed följande" }
{ "fi": "Eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntö.", "sv": "Instruktion för riksdagens justitieombudsman." }
{ "fi": "Eduskunta on hallitusmuodon 49 §:n nojalla 12 päivänä joulukuuta 1919 hyväksynyt ja vahvistanut seuraavan johtosäännön eduskunnan oikeusasiamiehelle.", "sv": "Riksdagen har, med stöd av 49 § i regeringsformen, den 12 december 1919 godkänt och stadfäst följande instruktion för riksdagens justitieombudsman." }
{ "fi": "1§", "sv": "1 §." }
{ "fi": "Eduskunnan oikeusasiamiehen tulee valvoa, että tuomarit ja muut virkamiehet noudattavat lakeja ja asetuksia sekä viranomaisille annettuja johtosääntöjä.", "sv": "Riksdagens justitieombudsman äger hava tillsyn över, att domare och övriga tjänstemän iakttaga lagar och förordningar samt för myndigheterna utfärdade instruktioner." }
{ "fi": "Erityisesti tulee oikeusasiamiehen, sillä tavalla kuin jälempänä tarkemmin säädetään, ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin, milloin tuomari tai muu virkamies on virkatoimessaan tehnyt itsensä syypääksi vilpillisyyteen, puolueellisuuteen tai törkeään laiminlyöntiin, loukannut yksityisen kansalaisen laillistä oikeutta taikka mennyt toimivaltaansa ulommaksi.", "sv": "Särskilt äger justitieombudsmannen, på sätt nedan närmare stadgas, vidtaga behöriga åtgärder, då domare eller annan tjänsteman i tjänsteutövning gjort sig skyldig till svekligt förfarande, partiskhet eller grov försumlighet, kränkt enskild medborgares lagliga rätt eller överskridit sin befogenhet." }
{ "fi": "2§", "sv": "2 §." }
{ "fi": "Oikeusasiamiehellä on oikeus olla saapuvilla valtioneuvoston, tuomioistuinten ja virastojen istunnoissa sekä saada tieto valtioneuvoston ja sen ministeriöiden, tuomioistuinten ynnä muiden viranomaisten pöytäkirjoista.", "sv": "Justitieombudsmannen äger rätt att närvara vid statsrådets, domstolars och ämbetsverks sessioner samt taga del av statsrådets och dess ministeriers, domstolarnas ävensom övriga myndigheters protokoll." }
{ "fi": "3§", "sv": "3 §." }
{ "fi": "Oikeusasiamiehellä on oikeus olla saapuville eduskunnan istunnoissa, saamatta kuitenkaan ottaa osaa keskusteluihin ja päätöksiin, ellei ole eduskunnan jäsen.", "sv": "Justitieombudsmannen äger rätt att närvara vid riksdagens plena, utan att dock deltaga i diskussionen och i fattande av beslut, såframt han icke är medlem av riksdagen." }
{ "fi": "Eduskunnan sihteerin on oikeusasiamiehelle toimitettava hänen pyytämänsä eduskunnan toimintaa ja päätöksiä koskevat tiedot ja asiakirjat.", "sv": "Riksdagens sekreterare skall tillhandahålla justitieombudsmannen de riksdagens verksamhet och beslut rörande upplysningar och handlingar, varom denne anhållit." }
{ "fi": "4§", "sv": "4 §." }
{ "fi": "Valtioneuvoston taikka valtioneuvoston jäsenen lainvastaisen menettelyn johdosta virkatoimessa on oikeusasiamiehellä valta tehdä valtioneuvostolle huomautus, ja on hänen samalla ilmoitettava, mikä menettelyssä on lainvastaista.", "sv": "Emot lagstridigt förfarande av statsrådet eller medlem av statsrådet i ämbetsutövning äger justitieombudsmannen rätt att hos statsrådet göra framställning, och åligger det honom att samtidigt uppgiva det lagstridiga i förfarandet." }
{ "fi": "Jos huomautus jätetään varteenottamatta, on oikeusasiamiehellä valta antaa eduskunnalle kertomus asiasta.", "sv": "Lämnas framställningen utan beaktande, äger justitieombudsmannen rätt att till riksdagen avlåta berättelse i ärendet." }
{ "fi": "Milloin eduskunta on päättänyt syytteen nostettavaksi valtioneuvoston jäsentä tai oikeuskansleria vastaan, ajaa sitä oikeusasiamies.", "sv": "Då riksdagen beslutit åtals väckande mot medlem av statsrådet eller justitiekanslern, utföres detta av justitieombudsmannen." }
{ "fi": "Muuten älköön oikeusasiamies puuttuko oikeuskanslerin virkatoimiin älköönkä syytettä häntä vastaan ajako, ellei tasavallan presidentti hallitusmuodon 47 §:n 1 momenttiin mukaan ole määrännyt häntä sellaista syytettä ajamaan.", "sv": "I övrigt må justitieombudsmannen icke taga befattning med justitiekanslerns ämbetsåtgärder eller utföra åtal mot honom, såvida icke republikens president jämlikt 47 § 1 mom. i regeringsformen utsett justitieombudsmannen att sådant åtal utföra." }
{ "fi": "5§", "sv": "5 §." }
{ "fi": "Oikeusasiamiehellä on sama oikeus kuin oikeuskanslerilla ajaa syytettä virkavirheestä korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden presidenttiä tai jäsentä vastaan.", "sv": "Justitieombudsmannen äger samma rätt som justitiekanslern att utföra åtal för tjänstefel mot president eller ledamot i högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen." }
{ "fi": "6§", "sv": "6 §." }
{ "fi": "Oikeusasiamies saakoon muissa paitsi 4 ja 5 §:ssä minituissa tapauksissa syytettä ajamaan valtuuttaa sijaansa toisen henkilön tai määrätä siihen virallisen syyttäjän; ajakoon kuitenkin aina itse syytettä korkeimmassa oikeudessa.", "sv": "Justitieombudsmannen vare berättigad att i andra än i 4 och 5 §§ nämnda fall för utförande av åtal i sitt ställe befullmäktiga annan person eller därtill förordna allmän åklagare; utföre dock städse själv åtal i högsta domstolen." }
{ "fi": "Ennen syytteen nostamista tulee sen, jota vastaan syytettä on ajettava, saada tilaisuus määräajan kuluessa antaa asiassa selvitystä, jos katsoo itsellään siihen aihetta olevan.", "sv": "Innan åtalet väckes, skall den, mot vilken åtal skall utföras, erhålla tillfälle att inom utsatt tid i ärendet avgiva förklaring, såvida han anser sig därtill hava anledning." }
{ "fi": "Oikeusasiamies saakoon tehtäviään suorittaessaan asianomaisilta viranomaisilta kulloinkin tarvittavaa virka-apua. 7§", "sv": "Justitieombudsmannen erhålle vid fullgörandet av sina åligganden av vederbörande myndighet i varje fall erforderlig handräckning." }
{ "fi": "Jos joku oikeusasiamiehelle kirjallisesti tekee kantelun tuomarin taikka muun viranomaisen toimenpiteestä ja sen tueksi esittää todennäköisiä syitä, tutkikoon oikeusasiamies asiaa sekä menetelköön niinkuin 1 ja 6 §:ssä säädetään, jos harkitsee siihen aihetta olevan; antakoon myös pyydettäessä todistuksen kantelukirjan vastaanottamisesta.", "sv": "Anför någon hos justitieombudsmannen skriftligen klagomål över domares eller annan myndighets åtgärd och till stöd härför framlägger sannolika skäl, undersöke justitieombudsmannen ärendet och förfare såsom i 1 och 6 §§ stadgas, så vida han prövar orsak därtill föreligga; låte även på anhållan utfärda bevis över klagoskriftens mottagande." }
{ "fi": "8§", "sv": "8 §." }
{ "fi": "Toiminnastaan sekä lakien ja muitten säännösten noudattamisesta oikeudenhoidossa ja hallinnossa tulee oikeusasiamiehen joka vuodelta antaa eduskunnalle kertomus.", "sv": "Över sin verksamhet samt över lagars och andra stadgandens iakttagande i rättsvården och förvaltningen bör justitieombudsmannen årligen till riksdagen avgiva berättelse." }
{ "fi": "Tässä kertomuksessa hänen myöskin on ilmoitettava, mitkä eduskunnan mainittuna vuonna tekemät päätökset ovat tulleet vahvistetuiksi ja julkaistuiksi taikka muuten aiheuttaneet toimenpiteitä hallitusvallan puolelta.", "sv": "I denna berättelse äger han även uppgiva, vilka av riksdagen under nämnda år fattade beslut blivit stadfästa och kungjorda eller i övrigt påkallat åtgärder från regeringsmaktens sida." }
{ "fi": "Niinikään hänen, mikäli aihetta siihen on, tulee huomauttaa laeissa tai asetuksissa olevista puutteellisuuksista sekä epäselvistä taikka ristiriitaisista säännöksistä, varsinkin sellaisista, jotka lainkäytössä tai hallinnossa ovat aiheuttaneet eriäviä tulkintoja, epätietoisuutta tai muita haittoja, sekä ehdottaa lainmuutosta tai lainselitys niitten poistamiseksi.", "sv": "Likaså åligger det honom, såframt anledning därtill förefinnes, att framhålla i lagar eller förordningar förefintliga brister samt otydliga eller stridiga stadganden, isynnerhet sådana, vilka i lagskipningen eller förvaltningen föranlett skiljaktiga tolkningar, ovisshet eller andra ölägenheter, samt föreslå ändring eller lagförklaring för deras avlägsnande." }
{ "fi": "9§", "sv": "9 §." }
{ "fi": "Jos oikeusasiamies havaitsee, että jollakin hänen valvottavanaan olevalla alalla tarvitaan sellaisia uusia tai muutettuja säännöksiä, joita tasavallan presidentillä taikka valtioneuvostolla hallitusmuodon 28 §:n mukaan on oikeus antaa, tehköön siitä valtioneuvostolle ilmoituksen.", "sv": "Finner justitieombudsmannen, att inom något område, som av honom övervakas, erfordras sådana nya eller ändrade stadganden, vilka republikens president eller statsrådet med stöd av 28 § i regeringsformen äger rätt att utfärda, göre anmälan därom hos statsrådet." }
{ "fi": "10§", "sv": "10 §." }
{ "fi": "Oikeusasiamiehen, jonka tulee asua maan pääkaupungissa, on tarpeen vaatiessa tehtävä tarkastusmatkoja perehtyäkseen hänen virkatehtäviinsä kuuluviin asioihin sekä erityisesti käytävä tutkimassa vankiloita ja vaadittava tietoja vankien hoidosta ja muista heitä koskevista seikoista.", "sv": "Justitieombudsmannen, som skall vara bosatt i landets huvudstad, skall vid behov företaga inspektionsresor för att göra sig förtrogen med de till hans ämbetsuppdrag hörande ärenden samt särskilt inspektera fängelserna och infördra upplysningar om fångarnas vård och andra dem berörande omställdigheter." }
{ "fi": "11§", "sv": "11 §." }
{ "fi": "Älköön oikeusasiamies toimikautensa kestäessä hoitako muuta julkista virkaa.", "sv": "Justitieombudsmannen må icke under sin verksamhetsperiod innehava annan offentlig tjänst." }
{ "fi": "12§", "sv": "12 §." }
{ "fi": "Oikeusasiamiehen estettynä ollessa, taikka jos hän toimikautensa kestäessä kuolee tai toimestaan eroaa, hoitaa hänen tehtäviään hallitusmuodon 49 §:n 1 momentin mukaan valittu varamies, josta silloin on voimassa myöskin mitä edellä 11 §:ssä oikeusasiamiehestä säädetään.", "sv": "Vid förfall för justitieombudsmannen eller om han under sin verksamhetsperiod avlider eller avgår från sin befattning, handhavas hans åligganden av den jämlikt 49 § 1 mom. i regeringsformen valde suppleanten, beträffande vilken då är gällande vad ovan i 11 § om justitieombudsmannen stadgas." }
{ "fi": "13.§", "sv": "13 §." }
{ "fi": "Oikeusasiamies ottaa erottaa kansliansa virkailijat sekä määrää kunkin tehtävät.", "sv": "Justitieombudsmannen anställer och entledigar funktionärerna vid sitt kansli samt fastställer envars åligganden." }
{ "fi": "14§", "sv": "14 §." }
{ "fi": "Oikeusasiamiehen kansliassa on pidettävä luettelot kaikista oikeusasiamiehelle ilmoitetuista asioista, lähtevistä toimituskirjoista sekä toimenpiteistä, joihin hän on ryhtynyt.", "sv": "Vid justitieombudsmannens kansli skall föras förteckning över alla hos justitieombudsmannen anmälda ärenden, utgående expeditioner samt de åtgärder, vilka han vidtagit." }
{ "fi": "15§", "sv": "15 §." }
{ "fi": "Oikeusasiamiehen kanslia on arkipäivinä pidettävä yleisölle avoinna sen ajan, jonka oikeusasiamies määrää.", "sv": "Justitieombudsmannens kansli skall vardagar öppenhållas för allmänheten på tid, som justitieombudsmannen bestämmer." }
{ "fi": "16§", "sv": "16 §." }
{ "fi": "Oikeusasiamies ja hänen kansliansa virkailijat älkööt saattako ilmi, mitä toimessaan ovat saaneet tietää sellaista, mikä asian laadun mukaan on pidettävä salassa.", "sv": "Justitieombudsmannen och funktionärerna i hans kansli må icke uppdaga, vad de i tjänsten erfarit om sådant, som enligt sakens natur bör hemlighållas." }
{ "fi": "17§", "sv": "17 §." }
{ "fi": "Oikeusasiamiehen palkkion määrää eduskunta ennen vaalin toimittamista.", "sv": "Justitieombudsmannens arvode bestämmes av riksdagen valets förrättande." }
{ "fi": "Oikeusasiamiehen tulee vuosittain saada nauttia puolentoista kuukauden virkaloma.", "sv": "Justitieombudsmannen äger årligen åtnjuta en och en halv månads semester." }
{ "fi": "18§", "sv": "18 §." }
{ "fi": "Syytteistä, joita oikeusasiamies ajaa tai ajattaa, on hän virallista syyttäjistä säädetyn vastuun alainen.", "sv": "Beträffande åtal, som justitieombudsmannen väcker eller låter utföra, är han underkastad det ansvar, som lag för allmänna åklagare stadgar." }
{ "fi": "Helsingissä 10. päivänä tammikuuta 1920", "sv": "Helsingfors, den 10 januari 1920." }
{ "fi": "Tasavallan Presidentti", "sv": "Republikens President" }
{ "fi": "K. J. Ståhlberg", "sv": "K. J. Ståhlberg." }
{ "fi": "Oikeusministeri", "sv": "Justitieminister" }
{ "fi": "Hjalmar Kahelin", "sv": "Hjalmar Kahelin." }
{ "fi": "Vahvistettava laki", "sv": "Vahvistettava laki" }
{ "fi": "SDK", "sv": "SDK" }
{ "fi": "26.", "sv": "26" }
{ "fi": "1920", "sv": "1920" }
{ "fi": "eräistä naapuruussuhteista.", "sv": "angående vissa grannelagsförhållanden." }
{ "fi": "Laki", "sv": "Lag" }
{ "fi": "eräistä naapuruussuhteista.", "sv": "angående vissa grannelagsförhållanden." }
{ "fi": "Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään, muuttamalla Rakennuskaaren 2 luvun 1 ja 2 §:ä, täten seuraavaa:", "sv": "Enligt Riksdagens beslut stadgas med ändring av 1 och 2 §§ 2 kap. Byggningabalken härmed följande:" }
{ "fi": "1 §.", "sv": "1 §." }
{ "fi": "Maalla älköön rakennusta rakennettako viittä metriä lähemmäksi toisen omistamaa tahi nautintaoikeudella hallitsemaa maata, ellei omistaja ja se, jonka hallinnassa maa on, anna siihen lupaa.", "sv": "Å landet må byggnad ej uppföras närmare än fem meter till mark, som annan äger eller med nyttjanderätt besitter, med mindre ägaren och den, som besitter marken, giva därtill lov." }
{ "fi": "Kymmentä metriä korkeamman rakennuksen etäisyyden naapurin maasta tulee olla vähintään yhtä pitkä kuin puolet rakennuksen korkeudesta, laskettuna perustuksen keskikorkeudesta katon korkeimpaan kohtaan.", "sv": "För hus, som är högre än tio meter, vare minsta avståndet från grannes mark hälften av husets höjd, räknat från grundens medelhöjd till högsta punkten av taket." }
{ "fi": "2 §.", "sv": "2 §." }
{ "fi": "Riihtä, avonaisella kiukaalla varustettua saunaa, pajaa tai muuta yhtä tulenvaarallista rakennusta, joka ei ole tulenkestävästä aineesta, tahi tuulimyllyä älköön naapuri maalla olko velvollinen suvaitsemaan kymmentä metriä lähempänä maataan eikä myöskään kolmeakymmentä metriä lähempänä puutarhaansa, pihamaataan, vuokratonttiaan tahi omalla maalla olevaa rakennustaan.", "sv": "Ria, badstuga med öppet rös, smedja eller annan byggnad av lika eldfarlig beskaffenhet, vilken ej är uppförd av brandfritt material, ävensom väderkvarn vare granne på landet ej skyldig att tåla närmare sin mark än tio meter, ej heller närmare sin trädgård, gårdsplan, arrendetomt eller på egen jord befintlig byggnad än trettio meter." }
{ "fi": "Jos tulenvaarallisen laitoksen tahi tuulimyllyn ja naapurin maan tahi rakennuksen välillä on toinen rakennus, voi naapuri vaatia 1 momentissa mainittua välimatkaa jatkettavaksi välillä olevan rakennuksen maataan tahi rakennustaan kohti olevan pituuden puolella määrällä.", "sv": "Finnes mellan eldfarlig inrättning eller väderkvarn och grannes mark eller byggnad annan byggnad, äge granne fordra, att det i 1 momentet nämnda avståndet ökas med hälften av den mellanliggande byggnadens längd i riktningen mot hans mark eller byggnad." }
{ "fi": "Mitä edellä on sanottu, koskekoon myöskin puutavara- tai muuta helposti syttyvää ainevarastoa, joka on aiottu pitemmän aikaa paikalla säilytettäväksi.", "sv": "Vad ovan är sagt, gälle ock om upplag av trävaror eller annat lätt antändbart gods, avsett att förvaras på platsen längre tid." }
{ "fi": "Mitä edellä 1 ja 2 momentissa sekä 1 §:ssä on säädetty, älköön sovellettako, jos naapuruussuhde on syntynyt vasta sen jälkeen kuin rakennus jo oli tekeillä.", "sv": "Vad ovan i 1 och 2 momenten samt i 1 § stadgas, äger icke tillämpning, om grannelagsförhållandet tillkommit först efter det byggnaden redan var under uppförande." }
{ "fi": "3 §.", "sv": "3 §." }
{ "fi": "Talli, navetta, lantasäiliö, käymälä tai muu sellainen laitos on niin tehtävä, ettei naapuri kärsi siitä ilmeistä haittaa.", "sv": "Stall, fähus, gödselstad, avträde eller annan dylik inrättning skall anläggas på sådant sätt, att granne därav ej lider uppenbart men." }
{ "fi": "4 §.", "sv": "4 §." }
{ "fi": "Likavettä älköön niin kaadettako tai johdettako älköönkä jätteitä pantako sellaiseen paikkaan, että naapurille tai muulle lähellä asuvalle sen kautta aiheutuu haittaa.", "sv": "Avfallsvatten må ej så utkastas eller avledas, ej heller avfall å sådan plats uppläggas, att granne eller annan nära boende därigenom tillskyndas olägenhet." }
{ "fi": "5 §.", "sv": "5 §." }
{ "fi": "Ellei toisin ole sovittu, on katto, joka viettää toisen maalle, niin tehtävä, ettei vesi räystäältä sinne tipu.", "sv": "Där ej annat avtalats, skall tak, som vetter mot annas grund, vara så inrättat, att nedrinnande vatten icke faller å denna." }
{ "fi": "6 §.", "sv": "6 §." }
{ "fi": "Maalaiskunnassa noudatettavaksi vahvistetulla rakennusjärjestyksellä olkoon lupa, sen lisäksi mitä tässä tai muissa laeissa taikka asetuksissa on säädetty, terveydenhoidon tahi yleisen turvallisuuden edistämiseksi määrätä erityisiä ohjeita rakennuksen tai muun laitoksen rakentamisesta toisen maan läheisyyteen.", "sv": "Genom byggnadsordning, som till efterlevnad i landskommun fastställts, må särskilda förskrifter angående uppförandet av byggnad eller annan inrättning nära annans grund, utöver vad denna eller annan lag eller författning inehåller, kunna i hälsovårdens eller den allmänna säkerhetens intresse påbjudas." }
{ "fi": "Kunnan hyväksymä rakennusjärjestys on voimaansaattamista varten toimitettava maaherralle, jonka tulee alistaa asia, kertyneiden asiakirjojen ja oman lausuntonsa kera, valtioneuvoston tarkastettavaksi ja vahvistettavaksi.", "sv": "Av kommun godkänd byggnadsordning skall, för att vinna laga kraft, befordras till landshövdingen, som äger underställa saken, jämte tillkomna handlingar och eget utlåtande, statsrådets prövning och stadfästelse." }
{ "fi": "7 §.", "sv": "7 §." }
{ "fi": "Sopimus, jolla on myönnetty poikkeaminen 1, 2 tai 5 §:n säännöksistä tahi oikeus tehdä ikkuna tai muu valoaukko toisin kuin paikkakunnan rakennusjärjestyksessä on määrätty, älköön lakatko olemasta voimassa, vaikka rakennus tahi laitos, jota sopimus tarkoittaa, häviäisi tulipalon tai muun ylivoimaisen tapahtuman kautta, jos kohtuullisessa ajassa pääasiallisesti samanlainen rakennus tahi laitos rakennetaan sen sijalle.", "sv": "Giltigheten av avtal, genom vilket medgivits avvikelse från stadgandena i 1, 2 eller 5 §§ eller rätt att anbringa fönster eller annan ljusöppning under andra villkor än i ortens byggnadsordning är stadgat, upphör ej, om ock byggnaden eller inrättningen, vilken avtalet avser, förstöres genom vådeld eller annan övermäktig tilldragelse, därest inom skälig tid en i huvudsak lika beskaffad byggnad eller inrättning uppföres i stället." }
{ "fi": "8 §.", "sv": "8 §." }
{ "fi": "Se, jolle oman tahi nautintaoikeudella hallitsemansa maan käyttämisessä johtuu haittaa naapurin alueelta tunkeutuvista juurista, olkoon oikeutettu ottamaan ne pois.", "sv": "Lider någon men i användandet av mark, som han äger eller med nyttjanderätt besitter, genom inträngande rötter från grannes mark, vare berättigad att borttaga dem." }
{ "fi": "Sama olkoon laki sieltä ulottuviin oksiin nähden, ellei omistaja kohtuullisessa ajassa siihen kehoituksen saatuaan niitä poista.", "sv": "Lag samma vare om överhängande grenar, där de icke borttagas av ägaren inom skälig tid efter det han blivit därom tillsagd." }
{ "fi": "9 §.", "sv": "9 §." }
{ "fi": "Maata älköön kaivettako tai kuormitettako niin, että toisen maalla oleva rakennus kadottaa tukensa.", "sv": "Å mark må ej grävas ej heller densamma belastas så, att byggnad å annas grund förlorar sitt stöd." }
{ "fi": "Joka kaivaa maata tai kuormittaa sitä niin, että toisen maalla oleva rakennus muulla tavalla vahingoittuu, korvatkoon vahingon, mikäli se ei ole johtunut siitä, että rakennus oli puutteellisesti perustettu tahi muuten huolimattomasti rakennettu.", "sv": "Gräver någon å mark eller belastar densamma så, att byggnad å annans grund annorledes skadas, ersatte skadan, såvitt denna ej berott på otillräcklig grundning eller därpå att byggnaden eljest varit vårdslöst uppförd." }
{ "fi": "10 §.", "sv": "10 §." }
{ "fi": "Ellei se, joka toimittaa kaivausta taikka muuta sellaista työtä, erinomaisetta haitatta tahi kustannuksetta voi suojella naapurin rakennusta ilman että hänen alueelleen sitä varten tehdään suojeluslaitteita, älköön naapuri tätä estäkö, mutta olkoon oikeutettu saamaan korvauksen vahingosta.", "sv": "Kan den, som företager grävning eller annat dylikt arbete, ej utan synnerlig olägenhet eller kostnad skydda grannes byggnad, med mindre skyddsanstalter därför vidtagas å hans grund, må grannen ej förhindra sådant, men vare berättigad till ersättning för skadan." }
{ "fi": "11 §.", "sv": "11 §." }
{ "fi": "Jos joku, kaivausta tai muuta sellaista työtä naapurin alueella toimitettaessa, suojellakseen omalla alueellaan olevaa rakennusta vahingolta, itse tahtoo ryhtyä toimenpiteisiin rakennuksen tukemiseksi ja jos hänen sitä varten on välttämätöntä tehdä suojeluslaitteita sille alueelle, jossa työ toimitetaan, älköön sitä estettäkö.", "sv": "Vill någon, då grävning eller annat dylikt arbete å grannes grund äger rum, för att skydda byggnad å sin egen grund mot skada, själv vidtaga åtgärd för byggnadens stödande, och nödgas han för sådant ändamål uppföra skyddsanstalt å den grund, där arbetet pågår, vare detta ej honom förmenat." }
{ "fi": "12 §.", "sv": "12 §." }
{ "fi": "Jos rakennus, muuri tahi muu laitos uhkaa sortua ja siten tuottaa naapurille vahinkoa, olkoon tämä, ellei omistaja kehoituksen saatuaan pidä huolta vaaran torjumisesta, oikeutettu omistajan kustannuksella ryhtymään sitä varten tarpeellisiin toimiin.", "sv": "Hotar byggnad, mur eller annan inrättning att instörta och sålunda förorsaka granne skada, vare denne berättigad att, där ej ägaren på tillsägelse drager försorg om farans avvärjande, på ägarens bekostnad låta vidtaga därför nödiga åtgärder." }
{ "fi": "Mitä tässä on sanottu omistajasta, koskee myöskin haltijaa, joka hänen ja omistajan välisen oikeussuhteen perusteella on samassa vastuussa kuin omistaja.", "sv": "Vad här är sagt om ägare, gälle ock om innehavare, vilken på grund av sitt rättsförhållande till ägaren står i samma ansvarighet som denne." }
{ "fi": "13 §.", "sv": "13 §." }

Dataset Card for [opus_finlex]

Dataset Summary

The Finlex Data Base is a comprehensive collection of legislative and other judicial information of Finland, which is available in Finnish, Swedish and partially in English. This corpus is taken from the Semantic Finlex serice that provides the Finnish and Swedish data as linked open data and also raw XML files.

Supported Tasks and Leaderboards

The underlying task is machine translation for language pair Swedish and Finnish.

Languages

Swedish and Finnish

Dataset Structure

Data Instances

[More Information Needed]

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

J. Tiedemann, 2012, Parallel Data, Tools and Interfaces in OPUS. In Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012)

Contributions

Thanks to @spatil6 for adding this dataset.

Downloads last month
90
Edit dataset card