translation
translation
{ "ca": "En virtut de l ' annex 1 del Reial decret 2346 / 96 , de 8 de novembre , pel qual s ' estableix un règim de subvencions i es regula el seu sistema de gestió , en aplicació del Pla marc de competitivitat del turisme espanyol 1996-1999 ( BOE núm .", "es": "En virtud del anexo 1 del Real decreto 2346/ 1996 , de 8 de noviembre , por el que se establece un régimen de ayudas y se regula su sistema de gestión , en aplicación del Plan marco de competitividad del turismo español 1996-1999 ( BOE núm ." }
{ "ca": "S ' obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de creació de nous productes turístics .", "es": "Se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de nuevos productos turísticos ." }
{ "ca": "A aquestes bases els és d ' aplicació el que estableixen els articles 12 i 13 de la Llei 16 / 1997 , de 24 de desembre , de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 1998 ( DOGC núm .", "es": "A estas bases les es de aplicación lo que establecen los artículos 12 y 13 de la Ley de 16/ 1997 , de 24 de diciembre , de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1998 ( DOGC núm ." }
{ "ca": "La quantia màxima destinada a aquestes subvencions per a l ' any 1998 és de 50.614.000 pessetes , distribuïdes entre les partides i dotacions següents : partida 13.07.772.41 / 8 per a empreses , dotada amb 23 milions , partida 13.07.482.42 / 0 , dotada amb 11.100.000 pessetes i la partida 13.07.782.42 / 5 , dotada amb 5 milions ; totes per a entitats sense finalitat de lucre .", "es": "La cuantía máxima destinada a estas subvenciones para el año 1998 es de 50.614.000 pesetas , distribuidas entre las partidas y dotaciones siguientes : 13.07.772.41/ 8 para empresas , dotada con 23 millones , partida 13.07.482.42/ 0 , dotada con 11.100.000 pesetas y la partida 13.07.782.42/ 5 , dotada con 5 millones ; todas para entidades sin ánimo de lucro ." }
{ "ca": "I la partida 13.07.740.41 / 0 , per a empreses públiques i altres ens públics , dotada amb 11.514.000 pessetes .", "es": "Y la partida 13.07.740.41/ 0 , para empresas públicas y otros entes públicos , dotada con 11.514.000 pesetas ." }
{ "ca": "L ' atorgament d ' aquestes subvencions per a l ' any 1998 restarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries .", "es": "El otorgamiento de estas subvenciones para el año 1998 quedará condicionado a las disponibilidades presupuestarias ." }
{ "ca": "Ateses les competències que em confereix l ' article 12 de la Llei 13 / 1989 , de 14 de desembre , d ' organització , procediment i règim jurídic de l ' administració de la Generalitat de Catalunya , i d ' acord amb el que estableixen els articles 37 i 39 , delego en el director general de Turisme la facultat de resoldre els expedients de subvencions en matèria de creació de nous productes turístics .", "es": "De acuerdo con las competencias que me confiere el artículo 12 de la Ley 13/ 1989 , de 14 de diciembre , de organización , procedimiento y régimen jurídico de la administración de la Generalidad de Cataluña , y de acuerdo con lo que establecen los artículos 37 y 39 , delego en el director general de Turismo la facultad de resolver los expedientes de subvenciones en materia de creación de nuevos productos ." }
{ "ca": "Bases per a la concessió de subvencions en matèria de creació de nous productes turístics .", "es": "Bases para la concesión de subvenciones en materia de creación de nuevos productos turísticos ." }
{ "ca": "1.1 Podran ser objecte de l ' atorgament d ' una subvenció les inversions realitzades íntegrament al llarg de l ' exercici de 1997 , en matèria de creació de nous productes turístics , portades a terme pels empresaris i les institucions turístiques , actuant individualment o de manera associada , en el territori de Catalunya .", "es": "1.1 Podrán ser objeto del otorgamiento de una subvención las inversiones realizadas íntegramente a lo largo del ejercicio de 1997 , en materia de creación de nuevos productos turísticos , llevadas a cabo por los empresarios e instituciones turísticas , actuando individualmente o en forma asociada , en el territorio de Cataluña ." }
{ "ca": "S ' admetrà com a forma de finançament per part del sol · licitant el lísing mobiliari i immobiliari , amb les seves corresponents quotes d ' arrendament financer .", "es": "Se admitirán como forma de financiación por parte del solicitante el leasing mobiliario e inmobiliario , con sus correspondientes cuotas de arrendamiento financiero ." }
{ "ca": "a ) Creació , ampliació o millora de les instal · lacions principals i accessòries directament vinculades a l ' oferta turística complementària i , especialment , la realització d ' obres o l ' adquisició d ' equipaments per a la prestació de serveis especialitzats , tals com els relatius a la pràctica de les activitats turístiques d ' esbarjo i esportives d ' aventura ; la realització de recorreguts amb finalitat turística , que incorporen l ' ús d ' elements tradicionals de transport que convingui recuperar ; les activitats o serveis que integrin en un mateix producte l ' oferta tradicional i altres recursos turístics com són el turisme de salut , el d ' interès natural , cultural o religiós o les pràctiques esportives , i les instal · lacions per a la pràctica de l ' esquí nòrdic .", "es": "La realización de recorridos con finalidad turística , que incorporen el uso de elementos tradicionales de transporte que convenga recuperar ; las actividades o servicios que integren en un mismo producto la oferta tradicional y otros recursos turísticos como son el turismo de salud , el de interés natural , cultural o religioso o las prácticas deportivas y las instalaciones para la práctica del esquí nórdico ." }
{ "ca": "b ) Creació d ' un nou concepte de servei d ' allotjament turístic , mitjançant l ' associació d ' empreses titulars , per oferir en els seus establiments ja existents serveis específics innovadors , amb els seus propis nivells o conceptes de qualitat , o per adreçar-se a un segment concret de la demanda .", "es": "b ) Creación de un nuevo concepto de servicio de alojamiento turístico , mediante la asociación de empresas titulares , para ofrecer en sus establecimientos ya existentes , servicios específicos innovadores , con sus propios niveles o conceptos de calidad , o para dirigirse a un segmento concreto de la demanda ." }
{ "ca": "c ) Creació de materials informatius adreçats al públic en general , que tinguin per objecte la divulgació de noves ofertes tipològiques per a la captació i la fidelització de segments concrets de la demanda .", "es": "c ) Creación de materiales informativos dirigidos al público en general , que tengan por objeto la divulgación de nuevas ofertas tipológicas para la captación y fidelización de segmentos concretos de la demanda ." }
{ "ca": "d ) Creació d ' eines o elements adreçats als professionals del sector que facilitin un suport o guiatge innovador per a la millora de la gestió de les empreses turístiques i de la comercialització de l ' oferta turística .", "es": "d ) Creación de herramientas o elementos dirigidos a los profesionales del sector que faciliten un soporte o guía innovador para la mejora de la gestión de las empresas turísticas y de la comercialización de la oferta turística ." }
{ "ca": "2.1 Amb caràcter general es podran acollir a les subvencions de la base anterior :", "es": "2.1 Con carácter general podrán acogerse a las ayudas del artículo anterior :" }
{ "ca": "a ) Les petites i mitjanes empreses turístiques públiques i les privades d ' inscripció obligatòria en el Registre d ' empreses i activitats turístiques de la Generalitat de Catalunya ( REAT ) .", "es": "a ) Las pequeñas y medianas empresas turísticas públicas y las privadas de inscripción obligatoria en el Registro de empresas y actividades turísticas de la Generalidad de Cataluña ( REAT ) ." }
{ "ca": "b ) Les entitats privades sense finalitat de lucre de representació sectorial d ' empreses turístiques d ' inscripció obligatòria en el REAT , que actuïn de forma individual o conjunta .", "es": "b ) Las entidades privadas sin ánimo de lucro de representación sectorial de empresas turísticas de inscripción obligatoria en el REAT , actuando en forma individual o conjunta ." }
{ "ca": "c ) Empreses concessionàries , públiques o privades , d ' estacions d ' esquí nòrdic .", "es": "c ) Empresas concesionarias , públicas o privadas , de estaciones de esquí nórdico ." }
{ "ca": "No sobrepassar els 250 empleats i , o bé comptar amb un volum de negoci que no ultrapassi els 6.240.000.000 de pessetes ; o bé que el seu actiu en balanç no excedeixi els 4.212.000.000 de pessetes .", "es": "No sobrepasar los 250 empleados y , o bien contar con un volumen de negocio que no ultrapase los 6.240.000.000 de pesetas ; o bien que su activo en balance no exceda de los 4.212.000.000 de pesetas ." }
{ "ca": "No estar participada en quantia superior al 25 % per altres grans empreses , amb l ' excepció de corporacions públiques d ' inversió , societats de capital risc o , en cas que no s ' exerceixi control , inversors institucionals .", "es": "No estar participada en cuantía superior al 25 % por otras grandes empresas , con la excepción de corporaciones públicas de inversión , sociedades de capital riesgo o , caso que no se ejerza control , inversores institucionales ." }
{ "ca": "2.2 També podran ser beneficiaris de les subvencions regulades a la present Ordre les empreses que no reuneixin les característiques assenyalades al punt anterior , si bé la quantia màxima de subvenció atorgable serà la prevista a la base 3.2 .", "es": "2.2 También podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Orden las empresas que no reúnan las características señaladas en el punto anterior , si bien la cuantía máxima de subvención otorgable será la prevista en la base 3.2 ." }
{ "ca": "Les sol · licituds de subvenció es presentaran en els Serveis Territorials del Departament d ' Indústria , Comerç i Turisme a Girona , Lleida i Tarragona i , a Barcelona , a la Direcció General de Turisme , i s ' hi adjuntaran els documents que en les bases següents es detallen , en funció del tipus de sol · licitant , dins un termini de quinze dies hàbils a comptar de l ' entrada en vigor de la present Ordre .", "es": "Las solicitudes de subvención se presentarán en los Servicios Territoriales del Departamento de Industria , Comercio y Turismo y , en Barcelona , en la Dirección General de Turismo , acompañadas de los documentos que en las bases siguientes se relacionan , en función del tipo de solicitante , dentro de un plazo de quince días hábiles a contar desde la entrada en vigor de la presente Orden ." }
{ "ca": "--5 Documents a presentar per les entitats privades sense finalitat de lucre de representació sectorial d ' empreses d ' inscripció obligatòria en el REAT :", "es": "-- 5 Documentos a presentar por las entidades privadas sin ánimo de lucro de representación sectorial de empresas de inscripción obligatoria en el REAT :" }
{ "ca": "a ) Original i còpia de la documentació que acredita la constitució i el registre de l ' entitat així com l ' original i la còpia del seu NIF .", "es": "a ) Original y copia de la documentación que acredita la constitución y registro de la entidad así como el original y copia de su NIF ." }
{ "ca": "c ) En el cas que l ' actuació presentada comporti l ' execució d ' una obra caldrà aportar :", "es": "c ) En caso de que la actuación presentada comporte la ejecución de una obra será necesario aportar :" }
{ "ca": "Projecte tècnic visat pel col · legi professional corresponent format per la memòria , el pressupost i els plànols .", "es": "Proyecto técnico visado por el colegio profesional correspondiente , formado por la memoria , el presupuesto y los planos ." }
{ "ca": "Documentació acreditativa d ' haver-se obtingut l ' oportuna llicència municipal d ' obres .", "es": "Documentación acreditativa de haberse obtenido la oportuna licencia municipal de obras ." }
{ "ca": "Acreditació de la propietat de la finca on s ' hagin realitzat les obres o instal · lacions , o bé l ' autorització del propietari i còpia del contracte de lloguer .", "es": "Acreditación de la propiedad de la finca donde se hayan realizado las obras o instalaciones , o bien la autorización del propietario y copia del contrato de alquiler ." }
{ "ca": "d ) Memòria descriptiva de l ' actuació acreditativa dels trets que la facin coincidir amb les actuacions considerades típiques de la convocatòria i amb les prioritats establertes , i en què també es facin constar els objectius a assolir , els destinataris i la localització de la inversió .", "es": "d ) Memoria descriptiva de la actuación acreditativa de los rasgos que la hagan coincidir con las actuaciones consideradas típicas de la convocatoria y con las prioridades establecidas , y donde también se hagan constar los objetivos a conseguir , los destinatarios y la localización de la inversión ." }
{ "ca": "e ) Acreditació del cost de les actuacions presentades al concurs de subvencions mitjançant fotocòpia de les factures i rebuts lliurades pels seus proveïdors , agrupant-les en funció dels conceptes previstos a la memòria o projecte , atès que tota la inversió ja s ' ha d ' haver realitzat íntegrament durant l ' any 1997 .", "es": "e ) Acreditación del coste de las actuaciones presentadas al concurso de subvenciones mediante fotocopia de las facturas y recibos entregados por los proveedores , agrupándolas en función de los conceptos previstos en la memoria o proyecto , ya que toda la inversión debió realizarse íntegramente durante el año 1997." }
{ "ca": "f ) Declaració del representant legal en què manifesta si ha demanat cap altra subvenció pública per a aquesta actuació .", "es": "f ) Declaración del representante legal en la que manifieste si ha solicitado otra subvención pública para esta actuación ." }
{ "ca": "g ) Declaració sobre els nous llocs de treball que la inversió generi en cas que s ' utilitzi aquest criteri a l ' hora d ' establir la quantia màxima de la subvenció a atorgar , d ' acord amb el que disposa la base 3.1 d ' aquesta Ordre .", "es": "g ) Declaración sobre los nuevos puestos de trabajo que la inversión genere en caso de que se utilice este criterio en el momento de establecer la cuantía máxima de la subvención a otorgar , de acuerdo con lo dispuesto en la base 3.1 de esta Orden ." }
{ "ca": "h ) En el cas que la sol · licitud fos presentada per diverses entitats actuant conjuntament , caldrà que per a cadascuna d ' elles s ' aporti la documentació a què fan referència els apartats a ) i f ) .", "es": "h ) En caso de que la solicitud fuese presentada por diversas entidades actuando conjuntamente , será necesario que para cada una de ellas se aporte la documentación a que hacen referencia los apartados a ) y f ) ." }
{ "ca": "Així mateix , hauran de presentar l ' original i la còpia del poder atorgat per totes elles davant de notari , designant un representant únic perquè actuï com a sol · licitant de la subvenció , gestor del projecte i com a receptor d ' aquesta , en el cas que aquesta s ' atorgués .", "es": "Asimismo , deberán presentar el original y la copia del poder otorgado por todas ellas ante notario , designando un representante único para que actúe como solicitante de la subvención gestor del proyecto y como receptor de la misma , en caso de que ésta se otorgara ." }
{ "ca": "--6 Documents a presentar per les empreses :", "es": "-- 6 Documentos a presentar por las empresas :" }
{ "ca": "a ) Quan el sol · licitant sigui persona física , haurà de portar l ' original i còpia del seu NIF .", "es": "a ) Cuando el solicitante sea persona física , deberá presentar el original y copia de su NIF ." }
{ "ca": "b ) Quan el sol · licitant sigui persona jurídica , haurà de presentar l ' original i la còpia de l ' escriptura de constitució de la societat i dels seus estatuts ; l ' original i la còpia del seu NIF ; l ' original i la còpia de l ' escriptura de poders del representant , i del seu DNI .", "es": "b ) Cuando el solicitante sea persona jurídica , deberá presentar el original y la copia de la escritura de constitución de la sociedad y de sus estatutos ; el original y la copia de su NIF ; el original y la copia de la escritura de poderes del representante , y de su DNI ." }
{ "ca": "c ) Quan sigui una comunitat de béns o societat civil haurà de presentar l ' original i la còpia del document privat de constitució de l ' entitat ; l ' original i la còpia de les targetes d ' identificació fiscal de cadascun dels seus components i la designació d ' un dels components de l ' entitat com a representant d ' aquesta , tant per presentar la sol · licitud de subvenció com per procedir a l ' hipotètic cobrament .", "es": "c ) Cuando sea una comunidad de bienes o sociedad civil , deberá presentar el original y la copia del documento privado de constitución de la entidad ; el original y la copia de las tarjetas de identificación fiscal de cada uno de sus componentes y la designación de uno de los componentes de la entidad como representante de ésta , tanto para presentar la solicitud de subvención como para proceder al hipotético cobro ." }
{ "ca": "Aquesta designació s ' efectuarà per escrit i de comú acord pels membres de l ' entitat i haurà de ser protocol · litzada pel notari o amb reconeixement de signatures bancari .", "es": "Esta designación se efectuará por escrito y de común acuerdo por los miembros de la entidad y deberá ser protocolizada por el notario o con reconocimiento de firmas bancarias ." }
{ "ca": "d ) Memòria descriptiva de l ' actuació acreditativa dels trets que la facin coincidir amb les actuacions considerades típiques de la convocatòria i amb les prioritats establertes i en què també es facin constar els objectius a assolir , els destinataris i la localització de la inversió .", "es": "d ) Memoria descriptiva de la actuación acreditativa de los rasgos que la hagan coincidir con las actuaciones consideradas típicas de la convocatoria y con las prioridades establecidas y donde también se hagan constar los objetivos a conseguir , los destinatarios , y la localización de la inversión ." }
{ "ca": "e ) Acreditació del cost de les actuacions presentades al concurs de subvencions mitjançant fotocòpia de les factures i rebuts lliurats pels seus proveïdors , agrupant-les en funció dels conceptes previstos a la memòria o projecte , atès que tota la inversió ja s ' ha d ' haver realitzat íntegrament durant l ' any 1997 .", "es": "e ) Acreditación del coste de las actuaciones presentadas en el concurso de subvenciones mediante fotocopia de las facturas y recibos entregadas por los proveedores , agrupándolas en función de los conceptos previstos en la Memoria o Proyecto , ya que toda la inversión debió realizarse íntegramente durante el año 1997." }
{ "ca": "f ) En el cas que l ' actuació presentada comporti l ' execució d ' una obra caldrà aportar :", "es": "f ) En el caso de que la actuación presentada comporte la ejecución de una obra será necesario aportar :" }
{ "ca": "El projecte tècnic visat pel col · legi professional corresponent format per la memòria , el pressupost i els plànols .", "es": "El proyecto técnico visado por el colegio profesional correspondiente , formado por la memoria , el presupuesto y los planos ." }
{ "ca": "L ' acreditació de la propietat de la finca on s ' hagin realitzat les obres o instal · lacions , o bé l ' autorització del propietari i còpia del contracte de lloguer .", "es": "La acreditación de la propiedad de la finca donde se hayan realizado las obras o instalaciones , o bien la autorización del propietario y copia del contrato de alquiler ." }
{ "ca": "g ) Declaració del representant legal en què manifesta si ha demanat cap altra subvenció pública per a aquesta actuació .", "es": "g ) Declaración del representante legal en que manifieste si ha solicitado alguna otra subvención pública para esta actuación ." }
{ "ca": "En cas afirmatiu concretarà a qui s ' ha demanat la quantitat sol · licitada i la quantitat concedida o si està pendent de resolució .", "es": "En caso afirmativo concretará a quién se ha pedido la cantidad solicitada y la cantidad concedida o si está pendiente de resolución ." }
{ "ca": "h ) Declaració sobre si l ' empresa sol · licitant compleix o no les condicions establertes per la base 2.1 d ' aquesta disposició .", "es": "h ) Declaración sobre si la empresa solicitante cumple o no las condiciones establecidas en la base 2.1 de esta disposición ." }
{ "ca": "j ) Declaració sobre els nous llocs de treball que la inversió generi per al cas que s ' utilitzi aquest criteri a l ' hora d ' establir la quantia màxima de la subvenció a atorgar , d ' acord amb el que disposa la base 3.1 d ' aquesta Ordre .", "es": "j ) Declaración sobre los nuevos puestos de trabajo que la inversión genere para el caso en que se utilizase este criterio en el momento de establecer la cuantía máxima de la subvención a otorgar , de acuerdo con lo dispuesto en la base 3.1 de esta Orden ." }
{ "ca": "k ) En el cas que la sol · licitud sigui presentada per persones físiques , jurídiques o societats civils o comunitats de béns actuant conjuntament , caldrà que cadascuna d ' elles porti la documentació que li és pròpia , de conformitat amb el que estableixen els apartats a ) b ) i c ) ; així com la documentació relativa als apartats g ) j ) i h ) , aquest últim apartat per al cas d ' empreses que siguin persones jurídiques .", "es": "k ) En el caso de que la solicitud sea presentada por personas físicas , jurídicas o sociedades civiles o comunidades de bienes actuando conjuntamente , será necesario que cada una de ellas lleve la documentación que le sea propia , de conformidad con lo que establecen los apartados a ) b ) y c ) así como la documentación relativa a los apartados g ) j ) y h ) , este último apartado para el caso de empresas que sean personas jurídicas ." }
{ "ca": "Així mateix , hauran de presentar original i còpia del poder atorgat per totes elles davant notari , designant un representant perquè actuï com a sol · licitant de la subvenció , gestor del projecte i com a receptor d ' aquesta , en el cas que aquesta s ' atorgués .", "es": "Asimismo , deberán presentar el original y la copia del poder otorgado por todas ellas ante notario , designando a un representante para que actúe como solicitante de la subvención , gestor del proyecto y como receptor de la misma , en el caso que ésta se concediera ." }
{ "ca": "l ) En les sol · licituds referides a la modalitat d ' esquí de fons o esquí nòrdic , la sol · licitant aportarà la documentació fefaent que acrediti la concessió pública per exercir l ' activitat .", "es": "l ) En las solicitudes referidas en la modalidad de esquí de fondo o esquí nórdico , el solicitante aportará la documentación fehaciente que acredite la concesión pública para ejercer la actividad ." }
{ "ca": "7.1 Els Serveis Territorials del Departament d ' Indústria , Comerç i Turisme i , a Barcelona , la Subdirecció General de Turisme , després de registrar l ' entrada de la sol · licitud i assignar el número d ' expedient , comprovaran que reuneix els requisits exigibles i que s ' hi adjunten els documents preceptius , i la trametran per a la seva proposta .", "es": "7.1 Los Servicios Territoriales del Departamento de Industria , Comercio y Turismo y , en Barcelona , la Subdirección General de Turismo , después de registrar la entrada de la solicitud y asignar el número de expediente , comprobarán que reúne los requisitos exigibles y que se adjuntan los documentos preceptivos , y la tramitarán para su propuesta ." }
{ "ca": "En cas contrari , requeriran el signant de la sol · licitud per tal que , en el termini de 10 dies , pugui esmenar-la o trametre els documents preceptius , amb advertiment d ' arxiu de la petició , si s ' escau l ' incompliment .", "es": "En caso contrario , requerirán al firmante de la solicitud para que , en el plazo de 10 días , pueda subsanar o aportar los documentos preceptivos , con la advertencia de archivo de la petición , si se produce el incumplimiento ." }
{ "ca": "7.2 Sens perjudici del que disposa el punt anterior , els Serveis Territorials trametran a la Subdirecció General de Turisme un informe en què es qualifiqui la sol · licitud .", "es": "7.2 Sin perjuicio de lo que dispone el punto anterior , los servicios territoriales enviarán a la Subdirección General de Turismo un informe en el que se califique la solicitud ." }
{ "ca": "8.1 A proposta del subdirector general de Turisme , es resoldrà la sol · licitud en el termini màxim de sis mesos a comptar de l ' acabament del període obert de presentació de sol · licituds .", "es": "8.1 A propuesta del Subdirector General de Turismo , se resolverá la solicitud en el plazo máximo de 6 meses a contar desde la finalización del período abierto de presentación de solicitudes ." }
{ "ca": "Per tal d ' aconseguir un màxim aprofitament dels recursos pressupostaris , tot ajustant-se als calendaris de programació econòmica de la Generalitat de Catalunya , la resolució d ' atorgament d ' aquestes subvencions inclourà el requeriment al beneficiari perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar de l ' endemà de la notificació de la resolució , manifesti per escrit a la Direcció General de Turisme l ' acceptació o la renúncia de l ' import de la subvenció amb les seves corresponents condicions de termini i justificació .", "es": "Con el fin de conseguir el máximo provecho de los recursos presupuestarios , ajustándose a los calendarios de programación económica de la Generalidad de Cataluña , la resolución de otorgamiento de estas subvenciones incluirá el requerimiento al beneficiario para que en el plazo de 15 días hábiles , a contar desde el siguiente día de la notificación de la resolución , manifieste por escrito a la Dirección General de Turismo la aceptación o la renuncia del importe de la ayuda con sus correspondientes condiciones de plazo y justificación ." }
{ "ca": "10.1 La justificació de les activitats per a les quals s ' hagi atorgat la subvenció es realitzarà mitjançant la presentació de les factures i rebuts originals , corresponents a les fotocòpies adjuntades a la sol · licitud , estesos amb tota la informació del model oficial establert a aquest efecte per la normativa vigent , i que justifiqui la totalitat d ' inversió recollida per la Resolució , i la memòria d ' activitats en relació amb la finalitat per a la qual ha estat concedida la subvenció .", "es": "10.1 La justificación de las actividades para las que se haya otorgado la subvención se realizará mediante la presentación de las facturas y recibos originales , correspondientes a las fotocopias adjuntadas en la solicitud , extendidos con toda la información del modelo oficial establecido a este efecto por la normativa vigente , y que justifique la totalidad de la inversión recogida por la Resolución , y la memoria de actividades en relación con la finalidad para la que ha sido concedida la subvención ." }
{ "ca": "10.3 Tots els justificants esmentats es presentaran al registre d ' entrada del Departament acompanyats d ' un escrit en què es farà constar el número de l ' expedient per tal de verificar el compliment del termini de presentació fixat a la resolució , així com d ' una relació numerada dels mateixos i agrupats en funció dels diversos conceptes o capítols de la inversió per la qual es va demanar la subvenció , seguint el model que s ' adjuntarà amb la notificació de la resolució d ' atorgament .", "es": "10.3 Dichos justificantes se presentarán en el registro de entrada del Departamento acompañados de un escrito en el que se haga constar el número del expediente con el fin de verificar el cumplimiento del plazo de presentación fijado en la resolución así como de una relación numerada de éstos y agrupados en función de los diversos conceptos o capítulos de la inversión para la que se pidió la subvención , siguiendo el modelo que se adjuntará con la notificación de la resolución de otorgamiento ." }
{ "ca": "11.1 Serà procedent la revocació de la subvenció quan el beneficiari incompleixi l ' obligació de justificació dins el termini fixat a la resolució i per l ' import previst en aquesta .", "es": "11.1 Será procedente la revocación de la subvención cuando el beneficiario incumpla la obligación de justificación dentro del plazo fijado en la resolución y por el importe previsto en ésta ." }
{ "ca": "11.2 Serà procedent la reducció de la subvenció , en proporció al grau d ' incompliment , quan el beneficiari no acrediti degudament amb els justificants originals presentats haver arribat al total de la despesa prevista per la Resolució .", "es": "11.2 Será procedente la reducción de la subvención , en proporción al grado de incumplimiento , cuando el beneficiario no acredite debidamente con los originales de los justificantes presentados , haber llegado al total de la inversión contemplada por la Resolución" }
{ "ca": "--12 Informació complementària", "es": "-- 12 Información complementaria" }
{ "ca": "Els beneficiaris de la subvenció resten obligats a facilitar tota la informació requerida pels òrgans de control de l ' Administració .", "es": "Los beneficiarios de la ayuda quedan obligados a facilitar toda la información requerida por los órganos de control de la Administración ." }
{ "ca": "--13 Acreditació de pagaments i situació fiscal", "es": "-- 13 Acreditación de pagos y situación fiscal" }
{ "ca": "Si l ' import de la subvenció és superior a 1.000.000 de pessetes en qualsevol dels casos , cal , perquè sigui concedida , que el beneficiari o beneficiària acrediti :", "es": "Si el importe de la subvención es superior a 1.000.000 de pesetas en cualquiera de los casos , es necesario , para que sea concedida , que el beneficiario acredite :" }
{ "ca": "Mitjançant les corresponents certificacions , que està al corrent d ' obligacions tributàries i de Seguretat Social , en els termes que estableixen els articles 7 i 8 del Reial decret 390 / 1996 , d ' 1 de març , de desplegament parcial de la Llei 13 / 1995 , de 18 de maig , de contractes de les administracions públiques ( BOE núm . ~ ~ ~ 70 , de 21.3.1996 ) .", "es": "Mediante las correspondientes certificaciones , que está al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social , en los términos que establecen los artículos 7 y 8 del Real decreto 390/ 1996 , de 1 de marzo , del desarrollo parcial de la Ley 13/ 1995 , de 18 de mayo , de contratos de las administraciones públicas ( BOE 70 , de 21.3.1996 ) ." }
{ "ca": "Mitjançant certificació , que no té deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya , en els termes que estableixen els articles 7 i 8 del Reial decret 390 / 1996 , d ' 1 de març , de desplegament parcial de la Llei 13 / 1995 , de 18 de maig , de contractes de les administracions públiques ( BOE núm . ~ ~ ~ 70 , de 21.3.1996 ) .", "es": "Mediante certificación , que no tiene deudas tributarias con la Generalidad de Cataluña , en los términos que establecen los artículos 7 y 8 del Real decreto 390/ 1996 , de 1 de marzo , del desarrollo parcial de la Ley 13/ 1995 , de 18 de mayo , de contratos de las administraciones públicas ( BOE 70 , de 21.3.196 ) ." }
{ "ca": "Mitjançant declaració expressa , que no té contret cap deute per cap concepte amb la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms .", "es": "Mediante declaración expresa , que no tiene contraída ninguna deuda por ningún concepto con la Generalidad de Cataluña y sus organismos autónomos ." }
{ "ca": "( 98.133.104 )", "es": "( 98.133.104 )" }
{ "ca": "En virtut de l ' annex 1 del Reial decret 2346 / 96 , de 8 de novembre , pel qual s ' estableix un règim de subvencions i se ' n regula el sistema de gestió , en aplicació del Pla marc de competitivitat del turisme espanyol 1996-1999 ( BOE núm .", "es": "En virtud del anexo 1 del Real decreto 2346/ 1996 , de 8 de noviembre , por el que se establece un régimen de ayudas y se regula su sistema de gestión , en aplicación del Plan marco de competitividad del turismo español 1996-1999 ( BOE núm ." }
{ "ca": "A aquestes bases els és aplicable el que estableixen els articles 12 i 13 de la Llei 16 / 1997 , de 24 de desembre , de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1998 ( DOGC núm .", "es": "A estas bases les es de aplicación lo que establecen los artículos 12 y 13 de la Ley 16/ 1997 , de 24 de diciembre , de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1998 ( DOGC núm ." }
{ "ca": "2548 , de 31.12.1997 ) , i l ' Ordre d ' 1 d ' octubre de 1997 , sobre tramitació , justificació i control d ' ajuts i subvencions ( DOGC núm .", "es": "2548 , de 31.12.1997 ) , y la Orden de 1 de octubre de 1997 , sobre tramitación , justificación y control de ayudas y subvenciones ( DOGC núm ." }
{ "ca": "La quantitat màxima destinada a aquestes subvencions per a l ' any 1998 és de 14 milions de pessetes , distribuïdes entre les partides i dotacions següents : 13.07.772.42 / 4 per a empreses i la 13.07.782.43 / 1 , per a entitats sense finalitat de lucre , amb 7 milions de pessetes cadascuna , del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a 1998 .", "es": "La cuantía máxima destinada a estas subvenciones para el año 1998 es de 14 millones de pesetas , distribuidas entre las partidas y dotaciones siguientes : 13.07.772.42/ 4 , para empresas , y 13.07.782.43/ 1 , para entidades sin ánimo de lucro , con 7 millones de pesetas cada una , del presupuesto de la Generalidad de Cataluña para 1998." }
{ "ca": "L ' atorgament d ' aquestes subvencions per a l ' any 1998 , restarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries .", "es": "El otorgamiento de estas subvenciones para el año 1998 quedará condicionado a las disponibilidades presupuestarias ." }
{ "ca": "Ateses les competències que em confereix l ' article 12 de la Llei 13 / 1989 , de 14 de desembre , d ' organització , procediment i règim jurídic de l ' Administració de la Generalitat de Catalunya , i d ' acord amb el que estableixen els articles 37 i 39 , delego en el director general de Turisme la facultat de resoldre els expedients de subvencions per a inversions en matèria de tecnificació i innovació tecnològica .", "es": "De acuerdo con las competencias que me confiere el artículo 12 de la Ley 13/ 1989 , de 14 de diciembre , de organización , procedimiento y régimen jurídico de la administración de la Generalidad de Cataluña , y de acuerdo con lo que establecen los artículos 37 y 39 , delego en el director general de Turismo la facultad de resolver los expedientes de subvenciones para inversiones en materia de tecnificación e innovación tecnológica ." }
{ "ca": "Barcelona , 13 de maig de 1998", "es": "Barcelona , 13 de mayo de 1998" }
{ "ca": "Bases per a la concessió de subvencions per a inversions en matèria de tecnificació i innovació tecnològica .", "es": "Bases para la concesión de subvenciones para inversiones en materia de tecnificación e innovación tecnológica" }
{ "ca": "--1 Objecte de les subvencions", "es": "-- 1 Objeto de las subvenciones" }
{ "ca": "1.1 Podran ser objecte de l ' atorgament d ' una subvenció les inversions efectuades íntegrament al llarg de l ' exercici de 1997 en matèria de tecnificació i innovació tecnològica dels establiments i serveis turístics catalans , que hagin dut a terme els empresaris i les institucions turístiques , actuant individualment o en manera associada , en el territori de Catalunya .", "es": "1.1 Podrán ser objeto del otorgamiento de una subvención las inversiones realizadas íntegramente a lo largo del ejercicio de 1997 en materia de tecnificación e innovación tecnológica de los establecimientos y servicios turísticos catalanes , llevadas a cabo por los empresarios e instituciones turísticas , actuando individualmente o en forma asociada , en el territorio de Cataluña ." }
{ "ca": "1.2 Seran considerades típiques d ' aquesta convocatòria les actuacions següents :", "es": "1.2 Serán consideradas típicas de esta convocatoria las siguientes actuaciones :" }
{ "ca": "a ) Inversions en tecnologia o en equipament informàtic que afavoreixin la gestió dels establiments i serveis turístics .", "es": "a ) Inversiones en tecnología o en equipos informáticos que favorezcan la gestión de los establecimientos y servicios turísticos ." }
{ "ca": "b ) Inversions destinades a la millora de la qualitat del servei , amb una incidència especial en matèries com ara l ' estalvi o la seguretat , i a establir estructures de comercialització conjunta del producte .", "es": "b ) Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del servicio , con especial incidencia en materias tales como el ahorro o la seguridad , y a establecer estructuras de comercialización conjunta del producto ." }
{ "ca": "c ) Inversions en sistemes que garanteixin una pràctica de turisme sostingut i en millorin la competitivitat , especialment els que redueixin l ' impacte ambiental del turisme , estalviïn energia i millorin les tècniques d ' eliminació de residus .", "es": "c ) Sistemas que garanticen una práctica de turismo sostenido y mejoren la competitividad , especialmente los que reduzcan el impacto ambiental del turismo , ahorren energía y mejoren las técnicas de eliminación de residuos ." }
{ "ca": "2.1 Amb caràcter general , es podran acollir a les subvencions de la base anterior :", "es": "2.1 Con carácter general , podrán acogerse a las ayudas del artículo anterior :" }
{ "ca": "a ) Les petites i mitjanes empreses turístiques d ' inscripció obligatòria en el Registre d ' empreses i activitats turístiques de la Generalitat de Catalunya ( REAT ) :", "es": "a ) Las pequeñas y medianas empresas turísticas públicas y las privadas de inscripción obligatoria en el Registro de empresas y actividades turísticas de la Generalidad de Cataluña ( REAT ) ." }
{ "ca": "b ) Les entitats privades sense finalitat de lucre de representació sectorial d ' empreses turístiques d ' inscripció obligatòria en el REAT , actuant de manera individual o conjunta .", "es": "b ) Las entidades privadas sin ánimo de lucro de representación sectorial , de empresas turísticas de inscripción obligatoria en el REAT , actuando en forma individual o conjunta ." }
{ "ca": "Es considera petita i mitjana empresa , d ' acord amb la definició de la Unió Europea , la que compleix els requisits següents :", "es": "Se considera pequeña y mediana empresa , de acuerdo con la definición de la Unión Europea , la que cumple los requisitos siguientes :" }
{ "ca": "No sobrepassar els 250 empleats i , o bé tenir un volum de negoci que no ultrapassi els 6.240.000.000 de pessetes , o bé que l ' actiu en balanç no excedeixi dels 4.212.000.000 de pessetes .", "es": "No sobrepasar los 250 empleados y , o bien contar con un volumen de negocio que no sobrepase los 6.240.000.000 de pesetas , o bien que su activo en balance no exceda de los 4.212.000.000 de pesetas ." }
{ "ca": "No estar participada en una quantia superior al 25 % per altres grans empreses , llevat de corporacions públiques d ' inversió , societats de capital risc o , en cas que no s ' exerceixi control , inversors institucionals .", "es": "No estar participada en cuantía superior al 25 % por otras grandes empresas , con la excepción de corporaciones públicas de inversión , sociedades de capital riesgo o , en caso de que no se ejerza control , inversores institucionales ." }
{ "ca": "2.2 També podran ser beneficiàries de les subvencions que regula aquesta Ordre les empreses que no reuneixin les característiques assenyalades al punt anterior , per bé que la quantia màxima de subvenció atorgable serà la que preveu la base 3.2 .", "es": "2.2 También podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Orden las empresas que no reúnan las características señaladas en el punto anterior , si bien la cuantía máxima de subvención otorgable será la que prevé la base 3.2 ." }
{ "ca": "--3 Quantia màxima de les subvencions", "es": "-- 3 Cuantía máxima de las subvenciones" }
{ "ca": "No ser superior a 468.000 pessetes per nou lloc de treball creat per la inversió .", "es": "No ser superior a 468.000 pesetas por nuevo puesto de trabajo creado por la inversión ." }
{ "ca": "No ser superior a 31.200.000 pessetes .", "es": "No ser superior a 31.200.000 pesetas ." }
{ "ca": "3.2 La quantia de la subvenció serà d ' un import màxim total de 15.200.000 pessetes durant un període de tres anys a partir de la concessió del primer ajut , quan el beneficiari no pugui ser considerat petita o mitjana empresa d ' acord amb la definició continguda a la base 2.1 .", "es": "3.2 La cuantía de la subvención será de un importe máximo total de 15.200.000 pesetas durante un período de tres años a partir de la concesión de la primera ayuda , cuando el beneficiario no pueda ser considerado pequeña o mediana empresa de acuerdo con la definición contenida en la base 2.1 ." }
{ "ca": "--4 Presentació de sol · licituds", "es": "-- 4 Presentación de solicitudes" }
{ "ca": "Les sol · licituds de subvenció es presentaran en els serveis territorials del Departament d ' Indústria , Comerç i Turisme a Girona , Lleida i Tarragona i , a Barcelona , a la Direcció General de Turisme , i s ' hi adjuntaran els documents que es detallen en les bases següents , en funció del tipus de sol · licitant , dins un termini de quinze dies hàbils a comptar de l ' entrada en vigor d ' aquesta Ordre .", "es": "Las solicitudes de subvención se presentarán en los servicios territoriales del Departamento de Industria , Comercio y Turismo , y , en Barcelona , en la Dirección General de Turismo , junto con los documentos que se relacionan en las bases siguientes , en función del tipo de solicitante , dentro de un plazo de quince días hábiles a contar desde la entrada en vigor de la presente Orden ." }
{ "ca": "--5 Documents que han de presentar les entitats privades sense finalitat de lucre de representació sectorial d ' empreses d ' inscripció obligatòria en el REAT :", "es": "-- 5 Documentos que deben presentar las entidades privadas sin ánimo de lucro de representación sectorial de empresas de inscripción obligatoria en el REAT :" }
{ "ca": "b ) Original i còpia del nomenament , de la delegació de facultats o dels poders del representant de l ' entitat i fotocòpia del seu DNI .", "es": "b ) Original y copia del nombramiento , de la delegación de facultades efectuada o de los poderes del representante de la entidad y fotocopia de su DNI ." }
{ "ca": "e ) Acreditació del cost de les actuacions presentades al concurs de subvencions mitjançant una fotocòpia de les factures i els rebuts lliurats pels proveïdors , agrupant-los en funció dels conceptes previstos a la memòria o al projecte , atès que tota la inversió ja s ' ha d ' haver realitzat íntegrament durant l ' any 1997 .", "es": "e ) Acreditación del coste de las actuaciones presentadas al concurso de subvenciones mediante fotocopia de las facturas y los recibos entregados por los proveedores , agrupándolas en función de los conceptos previstos en la memoria o el proyecto , ya que toda la inversión debió realizarse íntegramente durante el año 1997." }
{ "ca": "f ) Declaració del representant legal en què manifesti si ha demanat cap altra subvenció pública per a aquesta actuació .", "es": "f ) Declaración del representante legal en la que manifieste si ha solicitado otra subvención pública para esta actuación ." }
{ "ca": "h ) En cas que la sol · licitud sigui presentada per diverses entitats actuant conjuntament , caldrà que per a cadascuna d ' elles s ' aporti la documentació a què fan referència els apartats a ) i f ) .", "es": "h ) En caso de que la solicitud fuese presentada por diversas entidades actuando conjuntamente , será necesario que , para cada una de ellas , se aporte la documentación a que hacen referencia los apartados a ) y f ) ." }

Dataset Card for OPUS DOGC

Dataset Summary

OPUS DOGC is a collection of documents from the Official Journal of the Government of Catalonia, in Catalan and Spanish languages, provided by Antoni Oliver Gonzalez from the Universitat Oberta de Catalunya.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

Dataset is multilingual with parallel text in:

 • Catalan
 • Spanish

Dataset Structure

Data Instances

[More Information Needed]

Data Fields

A data instance contains the following fields:

 • ca: the Catalan text
 • es: the aligned Spanish text

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

Dataset is in the Public Domain under CC0 1.0.

Citation Information

@inproceedings{tiedemann-2012-parallel,
  title = "Parallel Data, Tools and Interfaces in {OPUS}",
  author = {Tiedemann, J{\"o}rg},
  booktitle = "Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation ({LREC}'12)",
  month = may,
  year = "2012",
  address = "Istanbul, Turkey",
  publisher = "European Language Resources Association (ELRA)",
  url = "http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/463_Paper.pdf",
  pages = "2214--2218",
  abstract = "This paper presents the current status of OPUS, a growing language resource of parallel corpora and related tools. The focus in OPUS is to provide freely available data sets in various formats together with basic annotation to be useful for applications in computational linguistics, translation studies and cross-linguistic corpus studies. In this paper, we report about new data sets and their features, additional annotation tools and models provided from the website and essential interfaces and on-line services included in the project.",
}

Contributions

Thanks to @albertvillanova for adding this dataset.

Downloads last month
91