id
int64
0
14k
ner_tags
string
tokens
string
0
"['B-ORG', 'I-ORG', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O']"
"['اتحادیه', 'اروپا', 'فراخوان', 'آلمانی', 'را', 'برای', 'تحریم', 'بریتانیایی', 'بره', 'رد', 'کرد.']"
1
"['B-PER', 'I-PER']"
"['پیتر', 'بلکبرن']"
2
"['B-LOC', 'O']"
"['بروکسل', '1996-08-22']"
3
"['B-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['کمیسیون', 'اروپایی', 'روز', 'پنجشنبه', 'گفت', 'که', 'با', 'توصیه', 'آلمانی', 'به', 'مصرف', 'کنندگان', 'برای', 'اجتناب', 'از', 'بریتانیایی', 'بره', 'تا', 'زمانی', 'که', 'دانشمندان', 'تعیین', 'کنند', 'که', 'آیا', 'بیماری', 'جنون', 'گاوی', 'می', 'تواند', 'به', 'گوسفند', 'منتقل', 'شود،', 'مخالف', 'است.']"
4
"['O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'B-PER', 'I-PER', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['نماینده', 'آلمان', 'در', 'کمیته', 'دامپزشکی', 'اتحادیه', 'اروپا', 'ورنر', 'زوینگمن', 'روز', 'چهارشنبه', 'گفت', 'که', 'مصرف', 'کنندگان', 'باید', 'گوشت', 'گوسفند', 'را', 'از', 'کشورهایی', 'غیر', 'از', 'بریتانیا', 'خریداری', 'کنند', 'تا', 'زمانی', 'که', 'توصیه', 'های', 'علمی', 'واضح', 'تر', 'شود.']"
5
"['O', 'O', 'B-PER', 'I-PER', 'I-PER', 'I-PER', 'B-PER', 'I-PER', 'I-PER', 'I-PER', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['سخنگوی', 'ارشد', 'نیکولاس', 'ون', 'در', 'پاس', 'نیکولاس', 'ون', 'در', 'پاس', 'در', 'یک', 'نشست', 'خبری', 'گفت:', '"ما', 'از', 'چنین', 'توصیه\u200cای', 'حمایت', 'نمی\u200cکنیم', 'زیرا', 'هیچ', 'دلیلی', 'برای', 'آن', 'نمی\u200cبینیم."']"
6
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O']"
"['وی', 'گفت:', 'نیاز', 'به', 'مطالعه', 'علمی', 'بیشتر', 'است', 'و', 'اگر', 'مشخص', 'شد', 'که', 'اقدام', 'لازم', 'است', 'باید', 'توسط', 'اتحادیه', 'اروپا', 'انجام', 'شود.']"
7
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O', 'B-PER', 'I-PER', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['او', 'گفت', 'که', 'پیشنهاد', 'ماه', 'گذشته', 'اتحادیه', 'اروپا', 'کمیسر', 'مزرعه', 'فرانتس', 'فیشلر', 'برای', 'ممنوعیت', 'مغز،', 'طحال', 'و', 'نخاع', 'گوسفند', 'از', 'زنجیره', 'غذایی', 'انسان', 'و', 'حیوان،', 'اقدامی', 'بسیار', 'خاص', 'و', 'پیشگیرانه', 'برای', 'حفاظت', 'از', 'سلامت', 'انسان', 'بود.']"
8
"['B-PER', 'O', 'B-MISC', 'I-MISC', 'I-MISC', 'I-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-MISC', 'I-MISC', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['فیشلر', 'اقدامات', 'در', 'سراسر', 'اتحادیه', 'اروپا', 'را', 'پس', 'از', 'گزارش\u200cهایی', 'از', 'بریتانیا', 'و', 'فرانسه', 'پیشنهاد', 'کرد', 'که', 'در', 'شرایط', 'آزمایشگاهی', 'گوسفندها', 'می\u200cتوانند', 'جنون', 'گاوی', 'BSE', '-', 'بیماری', 'جنون', 'گاوی', 'را', 'مبتلا', 'کنند.', '.']"
9
"['O', 'B-PER', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['اما', 'فیشلر', 'پس', 'از', 'اینکه', 'کمیته', 'دایمی', 'دامپزشکی', 'اتحادیه', 'اروپا', 'مسئولین', 'بهداشت', 'حیوانات،', 'این', 'سوال', 'را', 'مطرح', 'کردند', 'که', 'آیا', 'چنین', 'اقدامی', 'موجه', 'است', 'زیرا', 'فقط', 'خطر', 'جزئی', 'برای', 'سلامت', 'انسان', 'وجود', 'دارد،', 'با', 'بررسی', 'پیشنهاد', 'خود', 'موافقت', 'کرد.']"
10
"['B-MISC', 'O', 'O', 'B-PER', 'I-PER', 'I-PER', 'O', 'B-PER', 'O', 'O', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['اسپانیایی', 'وزیر', 'مزرعه', 'لویولا', 'دی', 'پالاسیو', 'قبلاً', 'فیشلر', 'را', 'در', 'جلسه', 'اتحادیه', 'اروپا', 'وزرای', 'مزرعه', 'متهم', 'کرده', 'بود', 'که', 'از', 'طریق', '"تعمیم', 'خطرناک"', 'هشدار', 'غیرموجهی', 'ایجاد', 'کرده', 'است.']"
11
"['O']"
"['.']"
12
"['O', 'B-LOC', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'B-PER', 'O', 'O']"
"['فقط', 'فرانسه', 'و', 'بریتانیا', 'از', 'پیشنهاد', 'فیشلر', 'حمایت', 'کردند.']"
13
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['کمیته', 'های', 'علمی', 'دامپزشکی', 'و', 'چند', 'رشته', 'ای', 'اتحادیه', 'اروپا', 'قرار', 'است', 'این', 'موضوع', 'را', 'در', 'اوایل', 'ماه', 'آینده', 'مجددا', 'بررسی', 'کنند', 'و', 'توصیه', 'هایی', 'را', 'به', 'مقامات', 'ارشد', 'دامپزشکی', 'ارائه', 'کنند.']"
14
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['گوسفندها', 'مدت\u200cهاست', 'که', 'به', 'بیماری', 'اسکرپی', 'مبتلا', 'می\u200cشوند،', 'یک', 'بیماری', 'تحلیل\u200cبرنده', 'مغزی', 'مشابه', 'BSE', 'که', 'اعتقاد', 'بر', 'این', 'است', 'که', 'از', 'طریق', 'خوراک', 'حاوی', 'فضولات', 'حیوانی', 'به', 'گاو', 'منتقل', 'شده', 'است.']"
15
"['B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O']"
"['بریتانیایی', 'کشاورزان', 'روز', 'پنجشنبه', 'هرگونه', 'خطری', 'برای', 'سلامت', 'انسان', 'از', 'جانب', 'گوسفندان', 'خود', 'را', 'انکار', 'کردند،', 'اما', 'ابراز', 'نگرانی', 'کردند', 'که', 'آلمانی', 'توصیه', 'دولت', 'به', 'مصرف', 'کنندگان', 'برای', 'اجتناب', 'از', 'بریتانیایی', 'بره', 'ممکن', 'است', 'بر', 'مصرف', 'کنندگان', 'در', 'اروپا', 'تأثیر', 'بگذارد.', '.']"
18
"['B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['آلمان', '47600', 'گوسفند', 'از', 'بریتانیا', 'در', 'سال', 'گذشته', 'وارد', 'کرد', 'که', 'تقریباً', 'نیمی', 'از', 'کل', 'واردات', 'است.']"
19
"['O', 'O', 'O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['این', 'کشور', '4275', 'تن', 'بریتانیایی', 'گوشت', 'گوسفند،', 'حدود', '10', 'درصد', 'از', 'کل', 'واردات', 'را', 'به', 'ارمغان', 'آورد.']"
20
"['O', 'O', 'O', 'B-PER', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['پیش\u200cنویس', 'آهنگ', 'کمیاب', 'هندریکس', 'تقریباً', '17000', 'دلار', 'فروخته', 'می\u200cشود.']"
21
"['B-LOC', 'O']"
"['لندن', '1996-08-22']"
22
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'I-LOC', 'O', 'O', 'B-PER', 'I-PER', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['پیش\u200cنویس', 'دست\u200cنویس', 'اولیه', 'آهنگی', 'از', 'ایالات', 'متحده', 'اسطوره', 'گیتار', 'جیمی', 'هندریکس', 'روز', 'پنجشنبه', 'در', 'حراجی', 'برخی', 'از', 'اموال', 'مورد', 'علاقه', 'این', 'نوازنده', 'فقید', 'به', 'قیمت', 'تقریباً', '17000', 'دلار', 'فروخته', 'شد.']"
23
"['O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'B-PER', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O']"
"['یک', 'رستوران', 'فلوریدا', '10925', 'پوند', '(16935', 'دلار)', 'برای', 'پیش', 'نویس', '«', 'نگفتن', 'پرداخت', 'که', 'هندریکس', 'در', 'اواخر', 'سال', '1966', 'روی', 'یک', 'قطعه', 'از', 'لوازم', 'التحریر', 'هتل', 'لندن', 'نوشته', 'شد.']"
24
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['در', 'پایان', 'یک', 'کنسرت', 'ژانویه', '1967', 'در', 'انگلیسی', 'شهر', 'ناتینگهام', 'او', 'برگه', 'کاغذ', 'را', 'به', 'بینندگان', 'پرتاب', 'کرد،', 'جایی', 'که', 'توسط', 'یکی', 'از', 'طرفداران', 'بازیابی', 'شد.']"
26
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-PER', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['آنها', 'شامل', 'یک', 'لاک', 'سیاه', 'و', 'جعبه', 'منبت', 'کاری', 'شده', 'با', 'مروارید', 'بودند', 'که', 'هندریکس', 'برای', 'نگهداری', 'داروهایش', 'استفاده', 'می', 'کرد،', 'که', 'خریدار', 'ناشناس', 'استرالیایی', 'آن', 'را', 'به', 'قیمت', '5060', 'پوند', '(7845', 'دلار)', 'خرید.']"
27
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['این', 'گیتاریست', 'در', 'سال', '1970', 'در', 'سن', '27', 'سالگی', 'بر', 'اثر', 'مصرف', 'بیش', 'از', 'حد', 'مواد', 'مخدر', 'درگذشت.']"
28
"['B-LOC', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['چین', 'می\u200cگوید', 'تایوان', 'جو', 'مذاکرات', 'را', 'خراب', 'می\u200cکند.']"
29
"['B-LOC', 'O']"
"['پکن', '1996-08-22']"
32
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'B-LOC', 'B-PER', 'I-PER', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['رسانه', 'دولتی', 'به', 'نقل', 'از', 'مذاکره', 'کننده', 'ارشد', 'چین', 'با', 'تایپه', 'تانگ', 'شوبی', 'به', 'یک', 'گروه', 'بازدیدکننده', 'از', 'تایوان', 'در', 'روز', 'چهارشنبه', 'گفت', 'که', 'وقت', 'آن', 'رسیده', 'است', 'که', 'رقبا', 'گفتگوهای', 'سیاسی', 'انجام', 'دهند.']"
33
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['اکنون', 'زمان', 'آن', 'است', 'که', 'دو', 'طرف', 'وارد', 'گفتگوهای', 'سیاسی', 'شوند...']"
36
"['B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'B-PER', 'I-PER', 'I-PER', 'O', 'O']"
"['چین', 'که', 'مدتهاست', 'با', 'تمام', 'تلاشهای', 'تایپه', 'برای', 'به', 'رسمیت', 'شناختن', 'بیشتر', 'بین', 'المللی', 'مخالف', 'است،', 'با', 'بازدید', 'اوکراین', 'در', 'این', 'هفته', 'توسط', 'تایوانی', 'معاون', 'رئیس', 'جمهور', 'حق', 'رهن،', 'گرو', 'خشمگین', 'شد.']"
37
"['B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O']"
"['چین', 'می', 'گوید', 'زمان', 'مناسب', 'برای', 'گفتگوهای', 'تایوان', 'است.']"
38
"['B-LOC', 'O']"
"['پکن', '1996-08-22']"
39
"['B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['چین', 'گفته', 'است', 'که', 'زمان', 'گفتگوهای', 'سیاسی', 'با', 'تایوان', 'فرا', 'رسیده', 'است', 'و', 'جزیره', 'رقیب', 'باید', 'گام', 'های', 'عملی', 'در', 'راستای', 'این', 'هدف', 'بردارد.']"
40
"['O', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O', 'O', 'B-PER', 'I-PER', 'O', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['خبرگزاری', 'رسمی', 'شین', 'هوا', 'به', 'نقل', 'از', 'تانگ', 'شوبی', 'معاون', 'اجرایی', 'انجمن', 'روابط', 'در', 'سراسر', 'تنگه', 'تایوان', 'اواخر', 'روز', 'چهارشنبه', 'گفت', 'که', 'باید', 'برای', 'تعیین', 'زمان', 'و', 'قالب', 'مذاکرات', 'رایزنی', 'انجام', 'شود.']"
41
"['B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['آلمانی', 'ثبت', 'نام', 'خودرو', 'در', 'جولای', '14.2', 'درصد', 'در', 'سال', 'افزایش', 'یافته', 'است.']"
42
"['B-LOC', 'O']"
"['فرانکفورت', '1996-08-22']"
43
"['B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O', 'O']"
"['آلمانی', 'ثبت', 'نام', 'برای', 'اولین', 'بار', 'وسایل', 'نقلیه', 'موتوری', 'در', 'ژوئیه', 'امسال', 'نسبت', 'به', 'دوره', 'قبل', 'از', 'آن', '14.2', 'درصد', 'افزایش', 'یافت،', 'دفتر', 'فدرال', 'وسایل', 'نقلیه', 'موتوری', 'روز', 'پنجشنبه', 'گفت.']"
44
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['این', 'دفتر', 'گفت', '356,725', 'خودروی', 'جدید', 'در', 'جولای', '1996', 'ثبت', 'شده', 'است', '--', '304,850', 'خودروی', 'سواری', 'و', '15,613', 'کامیون.']"
45
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['این', 'ارقام', 'نشان', 'دهنده', 'افزایش', '13.6', 'درصدی', 'برای', 'خودروهای', 'سواری', 'و', 'کاهش', '2.2', 'درصدی', 'برای', 'کامیون', 'ها', 'نسبت', 'به', 'جولای', '1995', 'است.']"
46
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['ثبت', 'نام', 'موتور', 'دوچرخه', 'در', 'این', 'دوره', '32.7', 'درصد', 'افزایش', 'یافت.']"
47
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-MISC', 'I-MISC', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['دفتر', 'فدرال', 'گفت', 'که', 'رشد', 'تا', 'حدی', 'به', 'دلیل', 'افزایش', 'تعداد', 'آلمانی', 'ها', 'خرید', 'آلمانی', 'خودرو', 'در', 'خارج', 'از', 'کشور', 'بود،', 'در', 'حالی', 'که', 'سازندگان', 'گفتند', 'که', 'تقاضای', 'داخلی', 'ضعیف', 'است.']"
48
"['O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['تقریباً', 'همه', 'آلمانی', 'تولیدکنندگان', 'خودرو', 'در', 'این', 'دوره', 'افزایشی', 'را', 'در', 'شماره', 'ثبت', 'ثبت', 'کردند.']"
49
"['B-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['فولکس', 'واگن', 'AG', 'برنده', '77719', 'ثبت', 'نام', 'شد', 'که', 'کمی', 'بیشتر', 'از', 'یک', 'چهارم', 'کل', 'ثبت', 'نام', 'شد.']"
50
"['B-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['Opel', 'AG', 'همراه', 'با', 'جنرال', 'موتورز', 'با', '49269', 'ثبت', 'نام،', '16.4', 'درصد', 'از', 'رقم', 'کلی،', 'در', 'جایگاه', 'دوم', 'قرار', 'گرفتند.']"
51
"['O', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['رتبه', 'سوم', 'آب', 'کم', 'عمق', 'با', '35563', 'ثبت', 'نام', 'یا', '11.7', 'درصد', 'بود.']"
52
"['O', 'B-ORG', 'O', 'B-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['فقط', 'صندلی', 'و', 'پورشه', 'در', 'تیرماه', '96', 'نسبت', 'به', 'تیر', 'سال', 'گذشته', 'ثبت', 'نام', 'کمتری', 'داشتند.']"
53
"['B-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['صندلی', '3,420', 'ثبت', 'نام', 'در', 'مقایسه', 'با', '5522', 'ثبت', 'نام', 'در', 'ژوئیه', 'سال', 'گذشته', 'ارسال', 'کرد.']"
54
"['O', 'O', 'O', 'B-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['ثبت', 'نام', 'های', 'پورشه', 'از', '643', 'به', '554', 'کاهش', 'یافت.']"
55
"['B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['یونانی', 'سوسیالیست', 'ها', 'برای', 'انتخابات', 'به', 'نخست', 'وزیر', 'چراغ', 'سبز', 'می', 'دهند.']"
56
"['B-LOC', 'O']"
"['آتن', '1996-08-22']"
57
"['O', 'O', 'B-PER', 'I-PER', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-PER', 'I-PER', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['دبیر', 'کل', 'کاستاس', 'اسکاندالیدیس', 'این', 'حزب', 'به', 'خبرنگاران', 'گفت', 'که', 'دفتر', 'اجرایی', 'یونانی', 'حزب', 'سوسیالیست', 'به', 'نخست', 'وزیر', 'کاستاس', 'سیمیتیس', 'برای', 'برگزاری', 'انتخابات', 'زودهنگام', 'چراغ', 'سبز', 'نشان', 'داد.']"
58
"['B-PER', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-PER', 'I-PER', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['اسکندالیدیس', 'گفت', 'که', 'نخست', 'وزیر', 'کاستاس', 'سیمیتیس', 'قرار', 'است', 'پس', 'از', 'جلسه', 'کابینه', 'در', 'اواخر', 'روز', 'پنجشنبه', 'اعلامیه', 'رسمی', 'را', 'اعلام', 'کند.']"
59
"['O', 'B-PER', 'I-PER', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O']"
"['--', 'دیمیتریس', 'کونتوگیانیس', '،', 'اتاق', 'خبر', 'آتن', '+301', '3311812-4']"
60
"['B-ORG', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['BayerVB', 'C$', '100', 'میلیون', 'اوراق', 'قرضه', 'شش', 'ساله', 'تعیین', 'می', 'کند.']"
61
"['B-LOC', 'O']"
"['لندن', '1996-08-22']"
62
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-PER', 'I-PER', 'O', 'O']"
"['اوراق', 'قرضه', 'زیر', 'توسط', 'مدیر', 'ارشد', 'تورنتو', 'دومینیون', 'اعلام', 'شد.']"
63
"['O', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG']"
"['وام', 'گیرنده', 'BAYERISCHE', 'VEREINSBANK']"
64
"['O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['AMT', 'C$', 'کوپن', '100', 'MLN', '6.625', 'سررسید', '02', 'سپتامبر', '24']"
65
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['نوع', 'مستقیم', 'ISS', 'قیمت', '100.92', 'تاریخ', 'پرداخت', '24', 'سپتامبر', '96']"
66
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['FUL', 'FEES', '1.875', 'پیشنهاد', 'مجدد', '99.32', 'SPREAD', '+20', 'BP']"
67
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['MOODY', 'AA1', 'LISTING', 'LUX', 'PAY', 'FREQ', '=']"
68
"['B-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'I-LOC', 'O', 'B-LOC', 'O', 'B-LOC']"
"['S&P', '=', 'DENOMS', '(', 'K', ')', '1-10-100', 'محدودیت', 'فروش', 'ایالات', 'متحده', '/', 'انگلستان', '/', 'CA']"
69
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['NEG', 'PLG', 'NO', 'CRS', 'DEFLT', 'NO', 'FORCE', 'MAJ', '=']"
70
"['O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['قانون', 'دولت', 'آلمانی', 'خانه', 'CTRY', '=', 'استانداردهای', 'مالیاتی']"
71
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['MGT', '/', 'UND', '0.275', 'SELL', 'CONC', '1.60', 'PRAECIP', '=']"
72
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['اوراق', 'قرضه', 'دولتی', 'اساسی', '7.0', 'PCT', 'سپتامبر', '2001']"
73
"['O', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['یادداشت', 'ها', 'BAYERISCHE', 'VEREINSBANK', 'مدیر', 'ارشد', 'مشترک', 'است']"
74
"['O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['--', 'اتاق', 'خبر', 'لندن', '+44', '171', '542', '7658']"
75
"['B-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['ونانتیوس', 'مبلغ', '300', 'میلیون', 'دلار', 'در', 'ژانویه', '1999', 'FRN', 'تعیین', 'می', 'کند.']"
76
"['B-LOC', 'O']"
"['لندن', '1996-08-22']"
77
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O']"
"['موضوع', 'نرخ', 'شناور', 'زیر', 'توسط', 'مدیر', 'ارشد', 'Lehman', 'Brothers', 'International', 'اعلام', 'شد.']"
78
"['O', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['وام', 'گیرنده', 'VENANTIUS', 'AB', '(', 'سوئدی', 'آژانس', 'وام', 'مسکن', 'ملی', ')']"
79
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['AMT', '$', '300', 'MLN', 'SPRED', '-', '12.5', 'BP', 'MATURITY', '21', 'ژانویه', '99']"
80
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['BASE', 'FRN', 'را', 'تایپ', 'کنید', '3M', 'تاریخ', 'پرداخت', 'LIBOR', 'S23.Sep.96']"
81
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['LAST', 'MOODY', 'AA3', 'ISS', 'قیمت', '99.956', 'هزینه', 'کامل', '10', 'BP']"
82
"['O', 'B-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['آخرین', 'S&P', 'پیشنهاد', 'مجدد', 'AA+', '=']"
83
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['یادداشت', 'ها', 'کوپن', 'اول', 'کوتاه']"
84
"['O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'I-LOC', 'O', 'B-LOC', 'O', 'B-LOC', 'O', 'B-LOC']"
"['فهرست', 'لندن', 'نامهای', '(', 'K', ')', '1-10-100', 'محدودیت', 'فروش', 'ایالات', 'متحده', '/', 'انگلستان', '/', 'JP', '/', 'FR']"
85
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['NEG', 'PLG', 'بله', 'CRS', 'DEFLT', 'NO', 'FORCE', 'MAJ', 'IPMA', '2']"
86
"['O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O']"
"['قانون', 'دولت', 'انگلیسی', 'خانه', 'CTRY', 'سوئد', 'استاندارد', 'استانداردهای', 'مالیاتی']"
87
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['MGT', '/', 'UND', '5', 'BP', 'SELL', 'CONC', '5', 'BP', 'PRAECIP', '=']"
88
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['یادداشت', 'ها', 'خارج', 'از', 'برنامه', 'EMTN', 'صادر', 'شده', 'است']"
89
"['O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['--', 'اتاق', 'خبر', 'لندن', '+44', '171', '542', '8863']"
90
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'O']"
"['به', 'روز', 'رسانی', 'شرایط', 'بندر', '-', 'سوریه', '-', 'حمل', 'و', 'نقل', 'لویدز', '.']"
91
"['O', 'O', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'I-ORG', 'O']"
"['شرایط', 'بندر', 'از', 'سرویس', 'اطلاعات', 'حمل', 'و', 'نقل', 'لویدز', '--']"
92
"['B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['لاذقیه', '10', 'اوت', '-', 'زمان', 'انتظار', 'در', 'لاذقیه', 'و', 'تارتوس', 'در', 'حال', 'حاضر', '24', 'ساعت', 'است.']"
93
"['B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O']"
"['اسرائيل', 'ترس', 'از', 'جنگ', 'را', 'با', 'سوریه', 'کمرنگ', 'می\u200cکند.']"
94
"['B-PER', 'I-PER']"
"['کالین', 'سیگل']"
95
"['B-LOC', 'O']"
"['اورشلیم', '1996-08-22']"
96
"['O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['مذاکره\u200cکننده', 'صلح', 'اسرائيل', 'با', 'سوریه', 'روز', 'پنجشنبه', 'گفت', 'که', 'به', 'نظر', 'می\u200cرسد', 'تنش\u200cهای', 'کنونی', 'بین', 'دو', 'کشور', 'طوفانی', 'در', 'یک', 'فنجان', 'چای', 'باشد.']"
97
"['B-PER', 'I-PER', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['ایتامار', 'رابینوویچ', 'که', 'به', 'عنوان', 'سفیر', 'اسرائيل', 'در', 'واشنگتن', 'مذاکرات', 'بی\u200cثمری', 'را', 'با', 'سوریه', 'انجام', 'داد،', 'به', 'رادیو', 'اسرائیل', 'گفت', 'که', 'به', 'نظر', 'می\u200cرسد', 'دمشق', 'می\u200cخواهد', 'بیشتر', 'صحبت', 'کند.', 'از', 'دعوا', '.']"
98
"['O', 'O', 'O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O']"
"['«به', 'نظر', 'من', 'اولویت', 'سوری', 'همچنان', 'مذاکره', 'است.']"
99
"['B-MISC', 'I-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['سوری', 'ها', 'گیج', 'شده\u200cاند،', 'قطعاً', 'متشنج', 'هستند،', 'اما', 'ارزیابی', 'کلی', 'در', 'اینجا', 'در', 'واشنگتن', 'این', 'است', 'که', 'اساساً', 'این', 'یک', 'طوفان', 'در', 'یک', 'فنجان', 'چای', 'است.']"
100
"['B-PER', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['رابینوویچ', 'دوره', 'خود', 'به', 'عنوان', 'سفیر', 'به', 'پایان', 'می', 'رسد.']"
101
"['B-PER', 'I-PER', 'I-PER', 'O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['الیاهو', 'بن', 'الیسار', 'فرستاده', 'سابق', 'اسرائیلی', 'به', 'مصر', 'و', 'سیاستمدار', 'حزب', 'راست', 'لیکود', 'جایگزین', 'او', 'خواهد', 'شد.']"
102
"['B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['اسرائيل', 'روز', 'چهارشنبه', 'پیامی', 'سوریه', 'از', 'طریق', 'واشنگتن', 'ارسال', 'کرد', 'و', 'گفت', 'که', 'به', 'صلح', 'متعهد', 'است', 'و', 'می\u200cخواهد', 'بدون', 'پیش\u200cشرط', 'مذاکرات', 'را', 'آغاز', 'کند.']"
103
"['O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['اما', 'دمشق', 'را', 'به', 'دلیل', 'ایجاد', 'فضایی', 'خطرناک', 'مورد', 'انتقاد', 'قرار', 'داد.']"
104
"['B-LOC', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['سوریه', 'روز', 'چهارشنبه', 'اسرائيل', 'را', 'به', 'راه', 'اندازی', 'یک', 'کمپین', 'هیستریک', 'علیه', 'خود', 'متهم', 'کرد،', 'پس', 'از', 'آنکه', 'اسرائیلی', 'تلویزیون', 'گزارش', 'داد', 'که', 'دمشق', 'اخیراً', 'یک', 'موشک', 'را', 'آزمایش', 'کرده', 'است.']"
105
"['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O']"
"['این', 'کشور', 'گفت', 'که', 'خرید', 'تسلیحات', 'آن', 'برای', 'اهداف', 'دفاعی', 'بوده', 'است.']"
106
"['O', 'O', 'O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'B-PER', 'I-PER', 'B-PER', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-MISC', 'O', 'O', 'O', 'B-PER', 'I-PER', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-ORG', 'I-ORG', 'O']"
"['پیامی', 'که', 'ما', 'به', 'سوری', 'رئیس', 'جمهور', 'حافظ', 'ال', 'اسد', 'فرستادیم', 'این', 'است', 'که', 'اسرائيل', 'در', 'هر', 'زمان', 'بدون', 'پیش', 'شرط', 'برای', 'ورود', 'به', 'مذاکرات', 'صلح', 'آماده', 'است.»', 'اسرائیلی', 'وزیر', 'امور', 'خارجه', 'دیوید', 'لوی', 'در', 'مصاحبه', 'ای', 'به', 'رادیو', 'اسرائیل', 'گفت.']"

Dataset Card for Dataset Name

Dataset Summary

This dataset card aims to be a base template for new datasets. It has been generated using this raw template.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

[More Information Needed]

Dataset Structure

Data Instances

[More Information Needed]

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

If you used the datasets and models in this repository, please cite it.

@misc{https://doi.org/10.48550/arxiv.2302.09611,
  doi = {10.48550/ARXIV.2302.09611},
  url = {https://arxiv.org/abs/2302.09611},
  author = {Sartipi, Amir and Fatemi, Afsaneh},
  keywords = {Computation and Language (cs.CL), Artificial Intelligence (cs.AI), FOS: Computer and information sciences, FOS: Computer and information sciences},
  title = {Exploring the Potential of Machine Translation for Generating Named Entity Datasets: A Case Study between Persian and English},
  publisher = {arXiv},
  year = {2023},
  copyright = {arXiv.org perpetual, non-exclusive license}
}

Contributions

[More Information Needed]

Downloads last month
5
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard

Models trained or fine-tuned on Amir13/conll2003-persian