Diffusers
Safetensors
English
Edit model card

Hunyuan-DiT : A Powerful Multi-Resolution Diffusion Transformer with Fine-Grained Chinese Understanding

This repo contains PyTorch model definitions, pre-trained weights and inference/sampling code for our paper exploring Hunyuan-DiT. You can find more visualizations on our project page.

Hunyuan-DiT : A Powerful Multi-Resolution Diffusion Transformer with Fine-Grained Chinese Understanding
Zhimin Li*, Jianwei Zhang*, Qin Lin, Jiangfeng Xiong, Yanxin Long, Xinchi Deng, Yingfang Zhang, Xingchao Liu, Minbin Huang, Zedong Xiao, Dayou Chen, Jiajun He, Jiahao Li, Wenyue Li, Chen Zhang, Rongwei Quan, Jianxiang Lu, Jiabin Huang, Xiaoyan Yuan, Xiaoxiao Zheng, Yixuan Li, Jihong Zhang, Chao Zhang, Meng Chen, Jie Liu, Zheng Fang, Weiyan Wang, Jinbao Xue, Yangyu Tao, JianChen Zhu, Kai Liu, Sihuan Lin, Yifu Sun, Yun Li, Dongdong Wang, Zhichao Hu, Xiao Xiao, Yan Chen, Yuhong Liu, Wei Liu, Di Wang, Yong Yang, Jie Jiang, Qinglin Lu‑
Tencent Hunyuan

DialogGen:Multi-modal Interactive Dialogue System for Multi-turn Text-to-Image Generation
Minbin Huang*, Yanxin Long*, Xinchi Deng, Ruihang Chu, Jiangfeng Xiong, Xiaodan Liang, Hong Cheng, Qinglin Lu†, Wei Liu
Chinese University of Hong Kong, Tencent Hunyuan, Shenzhen Campus of Sun Yat-sen University

πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ Tencent Hunyuan Bot

Welcome to Tencent Hunyuan Bot, where you can explore our innovative products! Just input the suggested prompts below or any other imaginative prompts containing drawing-related keywords to activate the Hunyuan text-to-image generation feature. You can use simple prompts as well as multi-turn language interactions to create the picture. Unleash your creativity and create any picture you desire, all for free!

η”»δΈ€εͺ穿着θ₯Ώθ£…ηš„ηŒͺ

draw a pig in a suit

η”ŸζˆδΈ€εΉ…η”»οΌŒθ΅›εšζœ‹ε…‹ι£ŽοΌŒθ·‘θ½¦

generate a painting, cyberpunk style, sports car

πŸ“‘ Open-source Plan

 • Hunyuan-DiT (Text-to-Image Model)
  • Inference
  • Checkpoints
  • Distillation Version (Coming soon ⏩️)
  • TensorRT Version (Coming soon ⏩️)
  • Training (Coming later ⏩️)
 • DialogGen (Prompt Enhancement Model)
  • Inference
 • Web Demo (Gradio)
 • Cli Demo

Contents

Abstract

We present Hunyuan-DiT, a text-to-image diffusion transformer with fine-grained understanding of both English and Chinese. To construct Hunyuan-DiT, we carefully designed the transformer structure, text encoder, and positional encoding. We also build from scratch a whole data pipeline to update and evaluate data for iterative model optimization. For fine-grained language understanding, we train a Multimodal Large Language Model to refine the captions of the images. Finally, Hunyuan-DiT can perform multi-round multi-modal dialogue with users, generating and refining images according to the context. Through our carefully designed holistic human evaluation protocol with more than 50 professional human evaluators, Hunyuan-DiT sets a new state-of-the-art in Chinese-to-image generation compared with other open-source models.

πŸŽ‰ Hunyuan-DiT Key Features

Chinese-English Bilingual DiT Architecture

Hunyuan-DiT is a diffusion model in the latent space, as depicted in figure below. Following the Latent Diffusion Model, we use a pre-trained Variational Autoencoder (VAE) to compress the images into low-dimensional latent spaces and train a diffusion model to learn the data distribution with diffusion models. Our diffusion model is parameterized with a transformer. To encode the text prompts, we leverage a combination of pre-trained bilingual (English and Chinese) CLIP and multilingual T5 encoder.

Multi-turn Text2Image Generation

Understanding natural language instructions and performing multi-turn interaction with users are important for a text-to-image system. It can help build a dynamic and iterative creation process that bring the user’s idea into reality step by step. In this section, we will detail how we empower Hunyuan-DiT with the ability to perform multi-round conversations and image generation. We train MLLM to understand the multi-round user dialogue and output the new text prompt for image generation.

πŸ“ˆ Comparisons

In order to comprehensively compare the generation capabilities of HunyuanDiT and other models, we constructed a 4-dimensional test set, including Text-Image Consistency, Excluding AI Artifacts, Subject Clarity, Aesthetic. More than 50 professional evaluators performs the evaluation.

Model Open Source Text-Image Consistency (%) Excluding AI Artifacts (%) Subject Clarity (%) Aesthetics (%) Overall (%)
SDXL βœ” 64.3 60.6 91.1 76.3 42.7
PixArt-Ξ± βœ” 68.3 60.9 93.2 77.5 45.5
Playground 2.5 βœ” 71.9 70.8 94.9 83.3 54.3
SD 3 ✘ 77.1 69.3 94.6 82.5 56.7
MidJourney v6✘ 73.5 80.2 93.5 87.2 63.3
DALL-E 3✘ 83.9 80.3 96.5 89.4 71.0
Hunyuan-DiTβœ” 74.2 74.3 95.4 86.6 59.0

πŸŽ₯ Visualization

 • Chinese Elements

 • Long Text Input

 • Multi-turn Text2Image Generation

demo video


πŸ“œ Requirements

This repo consists of DialogGen (a prompt enhancement model) and Hunyuan-DiT (a text-to-image model).

The following table shows the requirements for running the models (The TensorRT version will be updated soon):

Model TensorRT Batch Size GPU Memory GPU
DialogGen + Hunyuan-DiT ✘ 1 32G V100/A100
Hunyuan-DiT ✘ 1 11G V100/A100
 • An NVIDIA GPU with CUDA support is required.
  • We have tested V100 and A100 GPUs.
  • Minimum: The minimum GPU memory required is 11GB.
  • Recommended: We recommend using a GPU with 32GB of memory for better generation quality.
 • Tested operating system: Linux

πŸ› οΈ Dependencies and Installation

Begin by cloning the repository:

git clone https://github.com/tencent/HunyuanDiT
cd HunyuanDiT

We provide an environment.yml file for setting up a Conda environment. Conda's installation instructions are available here.

# 1. Prepare conda environment
conda env create -f environment.yml

# 2. Activate the environment
conda activate HunyuanDiT

# 3. Install pip dependencies
python -m pip install -r requirements.txt

# 4. (Optional) Install flash attention v2 for acceleration (requires CUDA 11.6 or above)
python -m pip install git+https://github.com/Dao-AILab/flash-attention.git@v2.1.2.post3

🧱 Download Pretrained Models

To download the model, first install the huggingface-cli. (Detailed instructions are available here.)

python -m pip install "huggingface_hub[cli]"

Then download the model using the following commands:

# Create a directory named 'ckpts' where the model will be saved, fulfilling the prerequisites for running the demo.
mkdir ckpts
# Use the huggingface-cli tool to download the model.
# The download time may vary from 10 minutes to 1 hour depending on network conditions.
huggingface-cli download Tencent-Hunyuan/HunyuanDiT --local-dir ./ckpts

Note:If an No such file or directory: 'ckpts/.huggingface/.gitignore.lock' like error occurs during the download process, you can ignore the error and retry the command by executing huggingface-cli download Tencent-Hunyuan/HunyuanDiT --local-dir ./ckpts

All models will be automatically downloaded. For more information about the model, visit the Hugging Face repository here.

Model #Params Download URL
mT5 1.6B mT5
CLIP 350M CLIP
DialogGen 7.0B DialogGen
sdxl-vae-fp16-fix 83M sdxl-vae-fp16-fix
Hunyuan-DiT 1.5B Hunyuan-DiT

πŸ”‘ Inference

Using Gradio

Make sure you have activated the conda environment before running the following command.

# By default, we start a Chinese UI.
python app/hydit_app.py

# Using Flash Attention for acceleration.
python app/hydit_app.py --infer-mode fa

# You can disable the enhancement model if the GPU memory is insufficient.
# The enhancement will be unavailable until you restart the app without the `--no-enhance` flag. 
python app/hydit_app.py --no-enhance

# Start with English UI
python app/hydit_app.py --lang en

Using Command Line

We provide 3 modes to quick start:

# Prompt Enhancement + Text-to-Image. Torch mode
python sample_t2i.py --prompt "ζΈ”θˆŸε”±ζ™š"

# Only Text-to-Image. Torch mode
python sample_t2i.py --prompt "ζΈ”θˆŸε”±ζ™š" --no-enhance

# Only Text-to-Image. Flash Attention mode
python sample_t2i.py --infer-mode fa --prompt "ζΈ”θˆŸε”±ζ™š"

# Generate an image with other image sizes.
python sample_t2i.py --prompt "ζΈ”θˆŸε”±ζ™š" --image-size 1280 768

More example prompts can be found in example_prompts.txt

More Configurations

We list some more useful configurations for easy usage:

Argument Default Description
--prompt None The text prompt for image generation
--image-size 1024 1024 The size of the generated image
--seed 42 The random seed for generating images
--infer-steps 100 The number of steps for sampling
--negative - The negative prompt for image generation
--infer-mode torch The inference mode (torch or fa)
--sampler ddpm The diffusion sampler (ddpm, ddim, or dpmms)
--no-enhance False Disable the prompt enhancement model
--model-root ckpts The root directory of the model checkpoints
--load-key ema Load the student model or EMA model (ema or module)

πŸ”— BibTeX

If you find Hunyuan-DiT or DialogGen useful for your research and applications, please cite using this BibTeX:

@misc{li2024hunyuandit,
   title={Hunyuan-DiT: A Powerful Multi-Resolution Diffusion Transformer with Fine-Grained Chinese Understanding}, 
   author={Zhimin Li and Jianwei Zhang and Qin Lin and Jiangfeng Xiong and Yanxin Long and Xinchi Deng and Yingfang Zhang and Xingchao Liu and Minbin Huang and Zedong Xiao and Dayou Chen and Jiajun He and Jiahao Li and Wenyue Li and Chen Zhang and Rongwei Quan and Jianxiang Lu and Jiabin Huang and Xiaoyan Yuan and Xiaoxiao Zheng and Yixuan Li and Jihong Zhang and Chao Zhang and Meng Chen and Jie Liu and Zheng Fang and Weiyan Wang and Jinbao Xue and Yangyu Tao and Jianchen Zhu and Kai Liu and Sihuan Lin and Yifu Sun and Yun Li and Dongdong Wang and Mingtao Chen and Zhichao Hu and Xiao Xiao and Yan Chen and Yuhong Liu and Wei Liu and Di Wang and Yong Yang and Jie Jiang and Qinglin Lu},
   year={2024},
   eprint={2405.08748},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.CV}
}

@article{huang2024dialoggen,
 title={DialogGen: Multi-modal Interactive Dialogue System for Multi-turn Text-to-Image Generation},
 author={Huang, Minbin and Long, Yanxin and Deng, Xinchi and Chu, Ruihang and Xiong, Jiangfeng and Liang, Xiaodan and Cheng, Hong and Lu, Qinglin and Liu, Wei},
 journal={arXiv preprint arXiv:2403.08857},
 year={2024}
}
Downloads last month
0
Unable to determine this model’s pipeline type. Check the docs .

Spaces using Tencent-Hunyuan/HunyuanDiT 2