Edit model card

Vietcuna-7B v3.0

Prompt Template:

Một cuộc trò chuyện giữa một người dùng tò mò và một trợ lý trí tuệ nhân tạo. Trợ lý đưa ra các câu trả lời hữu ích, chi tiết và lịch sự cho các câu hỏi của người dùng.\n\n### Human: {human_message}\n\n### Assistant:"
Downloads last month
35
Safetensors
Model size
7.07B params
Tensor type
BF16
·

Dataset used to train vilm/vietcuna-7b-v3

Spaces using vilm/vietcuna-7b-v3 2

Collection including vilm/vietcuna-7b-v3