Edit model card
YAML Metadata Warning: empty or missing yaml metadata in repo card (https://huggingface.co/docs/hub/model-cards#model-card-metadata)

Transformation spoken text to written text

This model is used for formatting raw asr text output from spoken text to written text (Eg. date, number, id, ...). It also supports formatting "out of vocab" by using external vocabulary.

Some of examples:

input : tám giờ chín phút ngày mười tám tháng năm năm hai nghìn không trăm hai mươi hai
output : 8h9 18/5/2022

input : mã số quy đê tê tê đê hai tám chéo hai không không ba
output : mã số qdttd28/2003

input : thể tích tám mét khối trọng lượng năm mươi ki lô gam
output : thể tích 8 m3 trọng lượng 50 kg

input  : ngày hai tám tháng tư cô vít bùng phát ở sờ cốt lờn chiếm tám mươi phần trăm là biến chủng đen ta và bê ta
ex_vocab : ['scotland', 'covid', 'delta', 'beta']
output  : 28/4 covid bùng phát ở scotland chiếm 80 % là biến chủng delta và beta

Model architecture

Model

Infer model

import torch
import model_handling
from data_handling import DataCollatorForNormSeq2Seq
from model_handling import EncoderDecoderSpokenNorm
import os
os.environ["CUDA_VISIBLE_DEVICES"] = ""

Init tokenizer and model

tokenizer = model_handling.init_tokenizer()
model = EncoderDecoderSpokenNorm.from_pretrained('nguyenvulebinh/spoken-norm', cache_dir=model_handling.cache_dir)
data_collator = DataCollatorForNormSeq2Seq(tokenizer)

Infer sample

bias_list = ['scotland', 'covid', 'delta', 'beta']
input_str = 'ngày hai tám tháng tư cô vít bùng phát ở sờ cốt lờn chiếm tám mươi phần trăm là biến chủng đen ta và bê ta'
inputs = tokenizer([input_str])
input_ids = inputs['input_ids']
attention_mask = inputs['attention_mask']
if len(bias_list) > 0:
  bias = data_collator.encode_list_string(bias_list)
  bias_input_ids = bias['input_ids']
  bias_attention_mask = bias['attention_mask']
else:
  bias_input_ids = None
  bias_attention_mask = None

inputs = {
  "input_ids": torch.tensor(input_ids),
  "attention_mask": torch.tensor(attention_mask),
  "bias_input_ids": bias_input_ids,
  "bias_attention_mask": bias_attention_mask,
}

Format input text with bias phrases

outputs = model.generate(**inputs, output_attentions=True, num_beams=1, num_return_sequences=1)

for output in outputs.cpu().detach().numpy().tolist():
  # print('\n', tokenizer.decode(output, skip_special_tokens=True).split(), '\n')
  print(tokenizer.sp_model.DecodePieces(tokenizer.decode(output, skip_special_tokens=True).split()))
28/4 covid bùng phát ở scotland chiếm 80 % là biến chủng delta và beta

Format input text without bias phrases

outputs = model.generate(**{
  "input_ids": torch.tensor(input_ids),
  "attention_mask": torch.tensor(attention_mask),
  "bias_input_ids": None,
  "bias_attention_mask": None,
}, output_attentions=True, num_beams=1, num_return_sequences=1)

for output in outputs.cpu().detach().numpy().tolist():
  # print('\n', tokenizer.decode(output, skip_special_tokens=True).split(), '\n')
  print(tokenizer.sp_model.DecodePieces(tokenizer.decode(output, skip_special_tokens=True).split()))
28/4 cô vít bùng phát ở sờ cốt lờn chiếm 80 % là biến chủng đen ta và bê ta

Contact

nguyenvulebinh@gmail.com

Follow

Downloads last month
39
Unable to determine this model’s pipeline type. Check the docs .