You need to agree to share your contact information to access this dataset

This repository is publicly accessible, but you have to accept the conditions to access its files and content.

Log in or Sign Up to review the conditions and access this dataset content.

YAML Metadata Warning: empty or missing yaml metadata in repo card (https://huggingface.co/docs/hub/datasets-cards)
  • Lọc theo từng domain ưu tiên từ lớn tới bé (size)

  • Dedup giữa các domain cùng thể loại (truyen)

  • Nối các chương còn lại (ở trong từng domain) thành một doc lớn.

  • Gom các hàm hay dùng vào utils.py + viết unit tests

  • Lọc content theo loại truyện dịch vs convert, build classifier để phân loại

  • Lọc hết tên truyện / chapter + urls để dedup trên toàn bộ tập dataset truyện


Note: domain nào được chọn có + ở trước, domain nào bị loại -, còn lại là đang xử lý và cân nhắc.

Downloads last month
0
Edit dataset card