Dataset Preview Go to dataset viewer
Auto Update (string)Actualització automàtica (string)
% of normal size
% de la mida normal
%s
%s
1 %s
1 %s
2 %s
2 %s
3 %s
3 %s
4 %s
4 %s
5 %s
5 %s
6 %s
6 %s
7 %s
7 %s
8 %s
8 %s
9 %s
9 %s
About %s
Quant a l'%s
Accept revision
Accepta la revisió
Add
Afegeix
Adjust to:
Ajusta a:
Align
Alineació
All
Tot
Annotations
Anotacions
Apply
Aplica
At:
De:
Auto Spellcheck
Verificació ortogràfica automàtica
Autofit Table
Ajusta la taula automàticament
Automatically save this Scheme
Desa automàticament aquesta plantilla
Before:
Anterior:
Bold
Negreta
Borders and Shading
Contorns i ombrejat
Bottom:
Inferior:
Break
Salt
Cell
Cel·la
Cells
Cel·les
Center
Centre
Change
Canvia-ho
Close
Tanca
Column
Columna
Column break
Salt de columna
Columns
Columnes
Compare documents
Compara els documents
Copy
Copia
Create and Modify Styles
Crea i modifica els estils
Current Preferences Scheme
Plantilla de preferències actual
Delete
Suprimeix
Delete annotation
Suprimeix l'anotació
Delete hyperlink
Elimina l'hiperenllaç
Dictionary...
Diccionari...
Direction Marker
Marcador de direcció
Document
Document
Document History
Historial del document
Documents
Documents
Don't hyphenate
Sense guions de separació
Edit
Edita
Edit annotation
Edita l'anotació
Edit hyperlink
Edita l'hiperenllaç
Endnote
Nota final
Even page
Pàgina parell
Field
Camp
Fields
Camps
Fields:
Camps:
File
Fitxer
File extension:
Extensió del fitxer:
Find
Cerca
Find Next
Cerca el següent
Font
Tipus de lletra
Footer:
Peu:
Format
Formatació
Go To
Vés a
Has Heading
Té encapçalament
Header and Footer
Capçalera i peu de pàgina
Header/Footers
Capçalera/Peus de pàgina
Header:
Capçalera:
Height:
Alçada:
Help
Ajuda
Hidden Text
Text ocult
Highlight misspelled words
Ressalta els mots amb errors
Hyperlink
Hiperenllaç
Ignore
Ignora-ho
Ignore All
Ignora-les totes
Image
Imatge
Import Styles
Importa els estils
In web browser
Al navegador web
Inherit label
Hereta l'etiqueta
Insert
Insereix
Italic
Cursiva
Jump to annotation
Salta a l'anotació
Jump to hyperlink
Salta a l'hiperenllaç
Justify
Justifica
Keep lines together
Mantingues les línies juntes
LRM
MED
Landscape
Horitzontal
Language
Idioma
Left
Esquerra
Left-to-right text
Text d'esquerra a dreta
Left:
Esquerra:
Lock layout
Bloca la disposició
Mail Merge
Combinació de correu
Mail Merge Field
Camp de combinació de correu
Maintain Full History
Conserva un historial complet
Mark revisions while typing
Marca les revisions en escriure
Match case
Majúscules i minúscules han de concordar
Merge Cells
Fusiona les cel·les
More Documents
Més documents
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for open-source-english-catalan-corpus

Dataset Summary

Translation memory built from more than 180 open source projects. These include LibreOffice, Mozilla, KDE, GNOME, GIMP, Inkscape and many others. It can be used as translation memory or as training corpus for neural translators.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

Catalan (ca) English (en)

Dataset Structure

Data Instances

[More Information Needed]

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

GPL 3.0.

Citation Information

[More Information Needed]

Contributions

Softcatalà

Edit dataset card