Dataset Preview Go to dataset viewer
Membership of Parliament: see Minutes (string)Състав на Парламента: вж. протоколи (string)
Approval of Minutes of previous sitting: see Minutes
Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
Membership of Parliament: see Minutes
Състав на Парламента: вж. протоколи
Verification of credentials: see Minutes
Проверка на пълномощията: вж. протоколи
Documents received: see Minutes
Внасяне на документи: вж. протоколи
Written statements and oral questions (tabling): see Minutes
Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
Petitions: see Minutes
Петиции: вж. протоколи
Texts of agreements forwarded by the Council: see Minutes
Предаване на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
Action taken on Parliament's resolutions: see Minutes
Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
Agenda for next sitting: see Minutes
Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
Closure of sitting
Закриване на заседанието
(The sitting was closed at 7.45 p.m.)
(Se levanta la sesión a las 19.45 horas)
Election of Vice-Presidents of the European Parliament (deadline for submitting nominations): see Minutes
Избор на заместник-председатели на Европейския парламент (срок за депозиране на кандидатури): вж. протокола
(The sitting was suspended at 12.40 p.m. and resumed at 3.00 p.m.)
(Die Sitzung wird um 12.40 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wiederaufgenommen).
Election of Quaestors of the European Parliament (deadline for submitting nominations): see Minutes
Избор на квестори на Европейския парламент (срок за депозиране на кандидатури): вж. протокола
(The sitting was suspended at 3.25 p.m. and resumed at 6.00 p.m.)
(Die Sitzung wird um 15.25 Uhr unterbrochen und um 18.00 Uhr wiederaufgenommen).
Agenda for next sitting: see Minutes
Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
Closure of sitting
Закриване на заседанието
(The sitting was closed at 6.15 p.m.)
(Die Sitzung wird um 18.15 Uhr geschlossen.)
Opening of the sitting
Откриване на заседанието
(The sitting was opened at 9.35 a.m.)
(Die Sitzung wird um 9.35 Uhr eröffnet.)
Documents received: see Minutes
Внасяне на документи: вж. протоколи
Approval of Minutes of previous sitting: see Minutes
Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
Membership of Parliament: see Minutes
Състав на Парламента: вж. протоколи
Membership of committees (deadline for tabling amendments): see Minutes
Състав на комисиите (срок за внасяне на предложения за изменения): вж. протокола
(The sitting was suspended at 7 p.m. and resumed at 9 p.m.)
(La seduta, sospesa alle 19.00, è ripresa alle 21.00)
Agenda for next sitting: see Minutes
Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
Closure of sitting
Закриване на заседанието
(The sitting was suspended at 23.25 p.m.)
(Die Sitzung wird um 23.25 Uhr geschlossen.)
Documents received: see Minutes
Внасяне на документи: вж. протоколи
Communication of Council common positions: see Minutes
Съобщаване на общи позиции на Съвета: вж. протоколи
(The sitting was suspended at 11.35 a.m. and resumed for voting time at noon)
(La séance, suspendue à 11h35 dans l'attente de l'Heure des votes, est reprise à midi)
Approval of Minutes of previous sitting: see Minutes
Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
Committee of Inquiry into the crisis of the Equitable Life Assurance Society (extension of mandate): see Minutes
Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания "Equitable Life" (удължаване на мандата): вж. протокола
Announcement by the President: see Minutes
Съобщение на председателството: вж. протокола
1.
1.
Membership of committees (vote)
Състав на комисиите (вот)
2.
2.
Amendment of the ACP-EC Partnership Agreement (vote)
Препоръка José Ribeiro e Castro (
4.
4.
Certification of train drivers operating locomotives and trains on the railway system in the Community (vote)
Сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове по железопътната система на Общността (вот)
6.
6.
Law applicable to non-contractual obligations ("ROME II") (vote)
Приложимо право за извъндоговорните задължения ("Рим II") (вот)
8.
8.
Seventh and eighth annual reports on arms exports (vote)
Седми и Осми годишни доклади на Съвета относно износа на оръжие (вот)
Corrections to votes and voting intentions: see Minutes
Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
Membership of committees and delegations: see Minutes
Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
Request for waiver of parliamentary immunity: see Minutes
Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
Decisions concerning certain documents: see Minutes
Решения относно някои документи: вж. протоколи
Written statements for entry in the register (Rule 116): see Minutes
Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от правилника): вж. протоколи
Forwarding of texts adopted during the sitting: see Minutes
Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
Dates for next sittings: see Minutes
График на следващите заседания: вж. протоколи
Adjournment of the session
Прекъсване на сесията
I declare the session of the European Parliament adjourned.
Dichiaro interrotta la sessione del Parlamento europeo.
(The sitting was closed at 1 p.m.)
(La seduta è tolta alle 13.00)
Approval of Minutes of previous sitting: see Minutes
Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
Membership of Parliament: see Minutes
Състав на Парламента: вж. протоколи
Request for the defence of parliamentary immunity: see Minutes
Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протокола
Appointments to committees (proposal by the Conference of Presidents): see Minutes
Назначения в комисиите (предложения на Председателския съвет): вж. протокола
Documents received: see Minutes
Внасяне на документи: вж. протоколи
Texts of agreements forwarded by the Council: see Minutes
Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
Action taken on Parliament's resolutions: see Minutes
Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
Oral questions and written statements (tabling): see Minutes
Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
Written statements (Rule 116): see Minutes
Писмени декларации (член 116 от правилника): вж. протоколи
Agenda: see Minutes
Дневен ред: вж. протоколи
1.
1.
Appointments to parliamentary committees (vote): see Minutes
Кандидатури в парламентарните комисии (вот): вж. протокола
Voting time
Време за гласуване
Agenda for next sitting: see Minutes
Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
Closure of sitting
Закриване на заседанието
(The sitting was closed at 12 midnight)
(La seduta è tolta alle 24.00)
Opening of the sitting
Откриване на заседанието
(The sitting was opened at 09.05)
(The sitting was opened at 09.05)
Documents received: see Minutes
Внасяне на документи: вж. протоколи
Approval of Minutes of previous sitting: see Minutes
Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
1.
1.
Protection of passengers against displaced luggage (vote)
Предпазване на пътниците от разместване на багажи (вот)
2.
2.
Approval of motor vehicles with regard to the forward field of vision of the driver (vote)
Одобрението на моторни превозни средства по отношение на предното зрително поле на водача на моторното превозно средство (вот)
3.
3.
EC-Korea Agreement on scientific and technological cooperation (vote)
Споразумение за научно и технологично сътрудничество между EО и Корея (вот)
4.
4.
Mainstreaming sustainability in development cooperation policies (vote)
Включването на устойчивостта в политиките на сътрудничество за развитието (вот)
5.
5.
Draft Amending Budget No 1/2007 (vote)
Проект за изменящ бюджет № 1/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г. (вот)
7.
7.
EC-Gabon Fisheries Partnership (vote)
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Габон (вот)
10.
10.
Limitation periods in cross-border disputes involving personal injuries and fatal accidents (vote)
Давностни срокове при трансгранични спорове, свързани с телесни повреди и злополуки с летален изход (вот)
12.
12.
Strategy for a strengthened partnership with the Pacific Islands (vote)
Отношенията между ЕС и тихоокеанските острови - Стратегия за засилено партньорство (вот)
13.
13.
The European private company statute (vote)
Препоръките към Комисията за устав на Европейското частно дружество (вот)
That concludes the vote.
Damit ist die Abstimmungsstunde beendet.
Corrections to votes and voting intentions: see Minutes
Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
Assignment conferred on a Member: see Minutes
Поръчение, възложено на член на Парламента: вж. протокола
Membership of committees and delegations: see Minutes
Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
Decisions concerning certain documents: see Minutes
Решения относно някои документи: вж. протоколи
Forwarding of texts adopted during the sitting: see Minutes
Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
Dates for next sittings: see Minutes
График на следващите заседания: вж. протоколи
Approval of Minutes of previous sitting: see Minutes
Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
End of preview (truncated to 100 rows)
YAML Metadata Warning: empty or missing yaml metadata in repo card (https://huggingface.co/docs/hub/datasets-cards)

Parallel Sentences for 50+ languages

This repository contains parallel sentences (i.e. English + same sentences in other language) for 50+ different languages in a simple tsv.gz format:

english_sentences\tsentence_in_other_language

Sentences stem from the OPUS website.

The following datasets are included:

Usage

These sentences can be used to train multi-lingual sentence embedding models. For more details, see SBERT.net - Multilingual-Model

This dataset can not yet be used with Hugging Face dataset library. You must download the individual TSV files.

Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard