words
sequencelengths
1
282
ner
sequencelengths
1
282
[ "ทักษิณ", " ", "ชินวัตร" ]
[ 0, 1, 1 ]
[ " ", "ทวีต", "ไม่", "แปลกใจ", "ศาลปกครอง", "สูงสุด", " ", "ยก", "ฟ้องคดี", "ถอน", "พาสปอร์ต", " ", "ชี้", " ", "กระบวนการยุติธรรม", "ไทย", "ถูก", "ใช้", "เป็น", "เครื่องมือ", "การเมือง" ]
[ 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "ทุกคน", "ได้", "เข้าใจ", "ว่า", "พระ", "ลูกชาย", "ของ", "ตน", "ทำ", "ไป", "ไม่", "ได้", "เจตนา", "จะ", "หา", "เงินทอง", "เข้าตัว", "แต่", "อย่างไร" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "“", "แอนตี้", "โซ", "ตัส", "”", " ", "หวั่น", "รับน้อง", "ลาม", "มัธยม", " ", "ชี้", " ", "“", "มหา" ]
[ 2, 3, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "ลัย", "”", " ", "ใช้", " ", "“", "ชั่วโมง", "กิจกรรม", "”", " ", "สร้าง", "ชอบธรรม", "บังคับ", "คน", "ร่วม" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "ป.ป.ช.", "สรุป", "ผลสอบ", " ", "10", " ", "คน", "เอี่ยว", "ทุจริต", "งบ", " ", "“", "อาหารกลางวัน", "”" ]
[ 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "ฟีฟ่า", "พอใจ", "กรรมการตัดสิน", "ฟุตบอล", "โลก", "2010" ]
[ 3, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "สุเทพ" ]
[ 0 ]
[ "โยน", "สื่อ", "เสี้ยม", "ขัดแย้ง" ]
[ 2, 2, 2, 2 ]
[ "เติ้ง" ]
[ 0 ]
[ "รัฐบาล", "เร่ง", "ยกระดับ", "การคมนาคม", "ขนส่ง", "ให้", "ทันสมัย", " ", "โดย", "จับมือ", "กับ", "ประเทศ", "ญี่ปุ่น", "ซึ่ง", "มี", "ความก้าวหน้า", "ทางเทคโนโลยี", "สูง", "เพื่อ", "ร่วมกัน", "พัฒนา", "โครงการ", "ต่าง ๆ" ]
[ 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "สถานเอกอัครราชทูต", "บราซิล", " ", "กรุงเทพฯ", " ", "ร่วมกับ", " ", "สยามพารากอน", " ", "มูลนิธิ", "ช่วย", "คนตาบอด", "แห่ง", "ประเทศ", "ไทย", "ใน", "พระ", "บรม", "ราชินูปถัมภ์", " ", "และ", "สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย", " ", "จัด", "นิทรรศการ", " " ]
[ 3, 5, 2, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2 ]
[ "สีสัน", "แห่ง", "ความ", "เงียบงัน" ]
[ 2, 2, 2, 2 ]
[ " ", "(", "Colours", " ", "of", " ", "Silence", ")", " ", "แสดงผล", "งานศิลปะ", "ชุด", "พิเศษ", "โดย", "ศิลปิน", "ชาว", "บราซิล", " ", "ค", "ริ", "สติ", "น่า", " ", "ปอร์แตล", "ล่า", " ", "(", "Cristina", " ", "Portella", ")", " ", "ที่", " ", "ฮอลล์", " ", "ออฟ", " ", "มิ", "เรอร์", " ", "ชั้น", " ", "เอ็ม", " ", "สยามพารากอน" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 3 ]
[ "รายงาน", "ข่าว", "จาก", "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน", " ", "(", "สตง.", ")", " ", "แจ้ง", "ว่า", "นาย", "พิศิษฐ์", " ", "ลี", "ลาว", "ชิ", "โร", "ภาส", "รอง", "ผู้ว่าการ", "ตรวจ", "เงิน", "แผ่นดิน", "ปฏิบัติ", "ราชการ", "แทน", "ผู้ว่าการ", "ตรวจ", "เงิน", "แผ่นดิน", "ได้", "ส่ง", "หนังสือ", "ลับ", "ด่วน", "ที่สุด", "ถึง", "พล", ".", "ร.อ.", "ธีระ", " ", "ห้าว", "เจริญ", "รมว.", "คมนาคม", "เมื่อ", "วันที่", "29", "สิงหาคม", "ที่ผ่านมา", "เพื่อ", "ขอให้", "ตรวจสอบ", "ข้อเท็จจริง", "กรณี", "โครง", "การสอน", "ฝึก", "บิน", " ", "หลักสูตร", "นักบิน", "พาณิชย์", "ตรี" ]
[ 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 7, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "รัฐบาล", " ", "รณรงค์", "งด", "เครื่องดื่ม", "แอลกอฮอล์", "ตลอด", " ", "3", " ", "เดือน", "เข้าพรรษา", " ", "ช่วย", "ลดค่าใช้จ่าย", "ได้", "กว่า", " ", "11,000", " ", "ล้าน", "บาท", " ", "เป็น", "จุดเริ่มต้น", " ", "ลด", " ", "ละ", " ", "เลิก", "เครื่องดื่ม", "แอลกอฮอล์", " ", "เสริมสร้าง", "ความเข้มแข็ง", "ของ", "สถาบันครอบครัว", " ", "จัด", "ทํา", "โครงการ", " ", "“", "ค้น", "ฅน", " ", "เลิก", "เหล้า", " ", "เข้าพรรษา", "”", " ", "ค้นหา", "ผู้", "มีปัญหา", "จาก", "การ", "ดื่มเหล้า", " ", "ให้", "เข้าถึง", "ระบบ", "บํา", "บัด", "รักษา" ]
[ 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 9, 10, 10, 10, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 11, 12, 12, 12, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "วันนี้", " ", "(", "13", "มิ.ย.", "61", ")", " ", "จาก", "ข้อมูล", "จาก", "สำนักงาน", "คณะกรรมการ", "การอุดมศึกษา", "พบ", "นักศึกษา", "ปริญญาตรี", "ตกงาน", "สูง", " ", "โดย", "จาก", "ข้อมูล", "ย้อนหลัง", " ", "5", " ", "ปี", " ", "ระหว่าง", "ปี", "2556", "-", "2560", "มี", "ผู้", "จบ", "การศึกษา", "ระดับ", "ปริญญาตรี", "ปี", "ละ", "ประมาณ", " ", "3", " ", "แสน", " ", "แต่", "สำนักงานสถิติแห่งชาติ", " ", "ระบุ", "ว่า", "มี", "คนตกงาน", "ที่", "จบ", "การศึกษา", "ระดับ", "ปริญญาตรี", "มาก", "ถึง", " ", "1.7", "แสน", " ", "คน" ]
[ 7, 2, 2, 7, 8, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 9, 10, 10, 2, 2, 2, 7, 8, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "มข.", "ไฟเขียว", "ปรับ", "พนักงาน", "ราชการ", " ", "เป็น", " ", "พนักงาน", "มหาวิทยาลัย" ]
[ 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "เจ้าฟ้า", "จุฬา", "ภร", "ณ", "วลัย", "ลักษณ์", " ", "ทรง", "ห่วงใย", " ", "13", " ", "ชีวิต", " ", "พระราชทาน", "เงิน", " ", "5", " ", "แสน", "บาท" ]
[ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 11, 12, 12, 12 ]
[ "นอกจากนี้", " ", "รัฐบาล", "มี", "การวางแผน", "ยุทธศาสตร์", "การ", "บรรเทา", "สาธารณภัย", "ล่วงหน้า", "เอาไว้", "อยู่แล้ว", " ", "ทำให้", "ทุก", "ส่วนราชการ", "มี", "ความพร้อม", "ใน", "การ", "ปฏิบัติงาน", " ", "ช่วยเหลือ", "บรรเทา", "สาธารณภัย", "ให้", "แก่", "พี่น้อง", "ประชาชน", "ทุกคน" ]
[ 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "คุณหญิง", "จารุ", "วรรณ", "กล่าวว่า", "ก่อนหน้านี้", "สัญญา", "ต่างๆ", "จะ", "มี", "การ", "ทำเป็น", "ภาษาไทย", "แต่", "รัฐบาล", "ที่แล้ว", "มักจะ", "ทำสัญญา", "เป็น", "ภาษาอังกฤษ", "จึง", "อยาก", "ฝาก", "ทวง", "ถามถึง", "ความ", "เป็น", "ชาติ", "ไทย", "ที่", "ดำรง", "เอกราช", "ภายใต้", "พระ", "บารมี", "ตลอดมา", "เหตุใด", "คนไทย", "ไม่", "ให้เกียรติ", "ภาษา", "ของ", "ตัวเอง", "หาก", "การทำสัญญา", "ต่างๆ", " ", "เป็น", "ภาษาไทย", "คนไทย", "ทั้ง", "ประเทศ", "จะ", "ได้", "ช่วยกัน", "ตรวจสอบ", "ได้", "โดยง่าย", "และ", "เป็นที่", "น่า", "สังเกตว่า", "นักการเมือง", "ที่", "ก่อให้เกิด", "สัญญา", "ที่", "ไม่" ]
[ 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "ขณะที่", "นาย", "ประมวล", " ", "รุ", "จน", "เสรี", "หัวหน้า", "พรรค", "ประชามติ", "กล่าวว่า", "การเลือกตั้ง", "ครั้งนี้", "เป็น", "การต่อสู้", "กัน", "ระหว่าง", "ยักษ์", "ใหญ่", "2", "ตัว", "คือ", "อำนาจ", "เงิน", "ที่ว่า", "3,000", "ล้าน", "กับ", "3", "หมื่น", "ล้าน", "ซึ่ง", "ทุกคน", "ก็", "รู้", "ว่า", "ใคร", "ที่", "พยายาม", "ต่อสู้", "เพื่อ", "ปกป้อง", "ผลประโยชน์", "ตัวเอง", "อย่าง", "เต็มที่", "ยักษ์", "อีก", "ตัว", "อำนาจ", "รัฐ", "ส่วน", "ยักษ์", "ตัว", "ที่อยู่", "ตรงกลาง", "ยัง", "เป็น", "วุ้น", "เพราะ", "มัวแต่", "เถียง", "ใคร", "จะ", "มา", "เป็น", "หัวหน้าพรรค", "เงินทุน", "จาก", "ที่ไหน", "ซึ่ง", "หลัง" ]
[ 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 11, 12, 2, 11, 12, 12, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "ท้ายที่สุด", "เกษตรกร", "ก็", "ไม่", "ได้รับ", "เงินชดเชย", "หรือ", "การ", "ช่วยเหลือ", "อย่าง", "เต็มที่", " ", "ซ้ำรอย", "กับ", "กรณี", "เงินช่วยเหลือ", "เกษตรกร", "ผู้", "ได้รับ", "ผลกระทบ", "จาก", "ภัยธรรมชาติ", " ", "หรือ", "การ", "จัดซื้อ", "เมล็ดพันธุ์", "ข้า", "วก", "ข.", "6", " ", "เพื่อ", "นำ", "ไป", "ช่วยเหลือ", "เกษตรกร", " ", "ของ", "กระทรวงเกษตรฯ", " ", "ที่", "ไม่", "มี", "ความ", "โปร่งใส", "ท้ายที่สุด", "แทนที่", "เกษตรกร", "จะ", "ได้รับ", "เงินช่วยเหลือ", " ", "หรือ", "ได้รับ", "เมล็ดพันธุ์", "ข้าว", "เพื่อ", "นำ", "ไป", "เป็น", "เมล็ดพันธุ์", "ใน", "การ", "เพาะปลูก", "ใน", "นา", "กลับ", "กลายเป็น", "ว่า", "เงินสด", "นั้น", " ", "ตก", "อยู่", "ใน", "มือ", "ของ", "บุคคล", "ที่", "ใกล้ชิด", "กับ", "ผู้มีอิทธิพล", " ", "หรือ", "แม้กระทั่ง", "นักการเมือง", " ", "และ", "เมล็ดพันธุ์", "ข้าว", "กลับ", "ไม่", "มี", "คุณภาพ", "ที่จะ", "ใช้", "เพาะปลูก" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "โครง", "การอบรม", " ", "Linux-SIS", " ", "ภาค", "กลาง", " ", "วันที่", " ", "21", " ", "-", " ", "24", " ", "กุมภาพันธ์", " ", "2543", " ", "ที่", "โรงเรียน", "สิงห์บุรี", " ", "จังหวัด", "สิงห์บุรี", " ", "สนใจ", "ลอง", "เข้าไป", "ชม", "รายละเอียด", "นะคะ" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 2, 2, 2, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 2, 13, 14, 2, 4, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "ก่อน", "ปรุง", "ควร", "นำมา", "ล้าง", "ให้", "สะอาด" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "WWW", ".", "KOMCHADLUEK", ".", "NET" ]
[ 15, 16, 16, 16, 16 ]
[ "พลอากาศเอก", " ", "ประ", "จิน", " ", "จั่น", "ตอง", " ", "รองนายกรัฐมนตรี", "และ", "รัฐมนตรี", "ว่าการ", "กระทรวงยุติธรรม", " ", "พร้อม", "คณะ", " ", "เดินทาง", "เยือน", "สาธารณรัฐ", "แห่ง", "สหภาพ", "เมียนมา", " ", "เพื่อ", "หารือ", "เชิง", "นโยบาย", "ใน", "การ", "ส่งเสริม", "ความร่วมมือ", "ด้าน", "การป้องกัน", "และ", "แก้ไขปัญหา", "ยาเสพติด" ]
[ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "นาย", "บรรหาร", "ชี้แจง", "อี", "กว่า", "ตน", "เชื่อ", "ว่า", "นาย", "สม", "ศักดิ์", " ", "ปริศนา", "นันท", "กุล", "รองหัวหน้า", "พรรค", "ชาติ", "ไทย", " ", "ไม่", "ได้", "มี", "เจตนา", "แถลงข่าว", "ให้", "สื่อ", "เข้าใจผิด", "ว่า", "พรรค", "ชาติ", "ไทย", "จะ", "สลาย", "ขั้ว", "ทางการเมือง", "และ", "ออมชอม", "กับ", "ทุกฝ่าย", "แต่", "พลาด", "ตก", "คำ", "ว่า", "เป็น", "การแถลง", "ในนาม", "ส่วนตัว", "ของ", "นาย", "สม", "ศักดิ์", "เพราะ", "ใน", "ช่วง", "ที่", "พ.ต.ท.", "ทักษิณ", "เป็น", "นายกรัฐมนตรี", "นั้น", "พ.ต.ท.", "ทักษิณ", "ก็", "เคย", "โทรศัพท์", "มา", "ให้", "ตน", "ปราม", "นาย", "สม", "ศักดิ์" ]
[ 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 1 ]
[ "2", ".งบ", "กลาง", "ฉุกเฉิน", " ", "วงเงิน", " ", "871", " ", "ล้าน", "บาท", " ", "เพิ่ง", "ได้รับ", "การ", "จัดสรร", "เมื่อ", "วันที่", " ", "30", " ", "กันยายน", " ", "2565", " ", "ซึ่ง", "ดำเนิน", "การกัน", "เงิน", "ไว้", "เบิก", "เหลื่อม", "ปีงบประมาณ", "แล้ว", " ", "อยู่", "ระหว่าง", "ดำเนินการ", "จัดสรร", "ให้", "หน่วยงาน", "ที่", "เกี่ยวข้อง" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 11, 12, 12, 12, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7, 8, 8, 8, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "ทส.", " ", "จับมือ", "กลุ่ม", "ธ", "รุ", "กิจ", "สร้างบ้าน", " ", "พัฒนา", "บ้าน", "รักษา", "สิ่งแวดล้อม" ]
[ 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "ประชาชน", "ทยอย", "เดินทาง", "มา", "แลก", "ธนบัตร", "หมุนเวียน", " ", "ชนิด", "ราคา", " ", "500", " ", "บาท", " ", "และ", " ", "1,000", " ", "บาท", " ", "ชุด", "แรก", "ใน", "รัชกาล", "ที่", " ", "10", " ", "หวัง", "เก็บ", "สะสม", "และ", "สอน", "ประวัติศาสตร์", "เปลี่ยน", "ผ่าน", " ", "2", " ", "รัชกาล", "ให้", "ลูกหลาน" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 11, 12, 12, 2, 2, 2, 11, 12, 12, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "นอกจากนี้", " ", "นาง", "สุดา", "รัตน์", " ", "พร้อมด้วย", " ", "พล.ต.อ.", "จำลอง", " ", "เอี่ยม", "แจ้ง", "พันธุ์", " ", "รัฐมนตรี", "ช่วยว่าการ", " ", "สธ", ".", " ", "เป็น", "ประธาน", "รับมอบ", "ผลิตภัณฑ์", "กำจัด", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "จำนวน", " ", "1,000", " ", "ชุด", " ", "มูลค่า", " ", "360,000", " ", "บาท", " ", "จาก", "บริษัทเอกชน", "แห่ง", "หนึ่ง", " ", "เมื่อ", "ช่วง", "บ่าย", "ที่ผ่านมา", " ", "เพื่อ", "ร่วม", "รณรงค์", "การ", "แก้ไขปัญหา", "ไข้หวัด", "นก", "ระบาด", "ใน", "ประเทศ", "ไทย" ]
[ 2, 2, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 11, 12, 12, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6 ]
[ "“", "ระหว่างทาง", "มี", "ผู้สื่อข่าว", "มา", "ขอ", "สัมภาษณ์", " ", "เขา", "ถาม", "ใน", "ประเด็น", "ของ", "เพลง", "แร็พ", "ชื่อว่า", "ประเทศ", "กู", "มี", " ", "ที่", "ต่าง", "วิพากษ์วิจารณ์", "กัน", "ใน", "โลก", "โซเชียล", "ขณะนี้", " ", "ผม", "บอก", "ว่าการ", "ที่", "ได้", "เกิด", "มา", "เป็น", "คน", "ไทย", "แต่", "กลับมา", "แสดงออก", "ว่า", "รังเกียจ", "ชิงชัง", "และ", "คิด", "ทำร้าย", "แผ่นดิน", "บ้านเกิด", "ของ", "ตัวเอง", "แบบนี้", " ", "ถือว่า", "ไม่", "สมควร", "อย่างยิ่ง", "”" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "ผล", "ปรากฏ", "ว่า", "พบ", "จุด", "ที่", "มี", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ทั้งสิ้น", " ", "14", " ", "จุด", " ", "ใน", " ", "9", " ", "จังหวัด", " ", "โดย", "เป็น", "จังหวัด", "เดิม", "ที่", "มี", "การ", "ระบาด", "และ", "ประกาศ", "เป็น", "เขต", "พื้นที่", "สีเหลือง", "ไป", "แล้ว", " ", "8", " ", "จังหวัด", " ", "ประกอบด้วย", " ", "ชัยภูมิ", " ", "2", " ", "จุด", " ", "คือ", " ", "อ.", "บ้าน", "เข", "ว้า", " ", "และ", "เกษตร", "สมบูรณ์", " ", "จ.", "อุทัยธานี", " ", "1", " ", "จุด", " ", "คือ", " ", "อ.", "บ้านไร่", " ", "จ.", "อุตรดิตถ์", " ", "1", " ", "จุด", " ", "คือ", " ", "อ.", "ตรอน", " ", "จ.", "สุโขทัย", " ", "1", " ", "จุด", " ", "คือ", " ", "อ.", "ศรีสำโรง", " ", "จ.", "กาญจนบุรี", " ", "2", " ", "จุด", " ", "ที่", " ", "อ.", "หนอง", "ปรือ", " ", "และ", "ห้วย", "กระเจา", " ", "จ.", "นครปฐม", " ", "1", " ", "จุด", " ", "ที่", " ", "อ.", "เมือง", "นครปฐม", " ", "จ.", "เพชรบุรี", " ", "1", " ", "จุด", " ", "ที่", " ", "อ.", "ชะ", "อำ", " ", "และ", "ที่", " ", "จ.", "พังงา", " ", "อีก", " ", "4", " ", "จุด", " ", "คือ", " ", "ตะกั่วทุ่ง", " ", "ตะกั่ว", "ป่า", " ", "กะ", "ปง", " ", "และ", "ทับ", "ปุด" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 6, 6, 2, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 4, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 2, 4, 6 ]
[ "องค์การอนามัยโลก", "แถลง", "อี", "กว่า", " ", "แม้", "มี", "การ", "ระบาด", "ของ", "ไข้หวัด", "นก", "ใน", " ", "10", " ", "ประเทศ", "แถบ", "เอเชีย", " ", "คร่าชีวิต", "ผู้คน", "แล้ว", "อย่าง", "น้อย", " ", "13", " ", "ราย", " ", "ประกอบด้วย", " ", "เวียดนาม", " ", "9", " ", "ราย", " ", "ไทย", " ", "4", " ", "ราย", "แต่", "กลุ่ม", "ประเทศ", "ที่", "ได้รับ", "ผลกระทบ", "ยัง", "มีโอกาส", "ควบคุม", "การ", "แพร่กระจาย", "ของ", "โรค", "ได้", " ", "เพราะ", "สถานการณ์", "ยังอยู่", "ใน", "วงจำกัด", " ", "พร้อมกันนี้", " ", "องค์การอนามัยโลก", "ยัง", "ยืนยัน", "การ", "รับประทาน", "เนื้อไก่", " ", "และ", "ไข่", "ที่", "ปรุง", "สุก", "แล้ว", " ", "ไม่", "เสี่ยง", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "อย่างไรก็ตาม", " ", "ผล", "จาก", "ความ", "หวาดผวา", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "ทำให้", "ร้านอาหาร", "ใน", "จีน", "ได้รับ", "ผลกระทบ", " ", "เพราะ", "ยอดขาย", "อาหาร", "ประเภท", "สัตว์ปีก", "ตกต่ำ", "ลง", "มาก", " ", "ขณะที่", "องค์การอนามัยโลก", " ", "อยู่", "ระหว่าง", "รอ", "ฟัง", "การ", "เปิดเผย", "ข้อมูล", " ", "การ", "แพร่ระบาด", "ของ", "ไข้หวัด", "นกจาก", "รัฐบาล", "จีน", "ด้วย", " ", "โดย", "มี", "ราย", "งานการ", "พบ", "แหล่ง", "ระบาด", " ", "ของ", "ไข้หวัด", "นก", "ใน", "จีน", "อีก", " ", "2", " ", "มณฑล", " ", "ได้แก่", " ", "กาน", "ซู", "และ", "ชาน", "สี", " ", "เพิ่ม", "จาก", "มณฑล", "กวางตุ้ง", " ", "ที่", "ยืนยัน", "การ", "แพร่ระบาด", "ของ", "ไข้หวัด", "นก", "ไป", "แล้ว", " ", "แต่", "ยัง", "ไม่", "มี", "ผู้", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ใน", "จีน" ]
[ 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 2, 2, 4, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4 ]
[ "นาย", "ประ", "มนต์", " ", "สุธี", "วงศ์", " ", "ประธาน", "องค์กร", "ต่อต้าน", "คอร์รัปชั่น", "ประเทศ", "ไทย", " ", "ใน", "ฐานะ", "ผู้บริหาร", "ของ", "บริษัท", " ", "โตโยต้า", " ", "มอเตอร์", " ", "ประเทศ", "ไทย", " ", "จำกัด", " ", "เปิดเผย", "ว่า", " ", "หาก", "มี", "การ", "ประกาศ", "รายชื่อ", "บุคคล", "ที่", "จ่าย", "เงินสนับสนุน", "กลุ่ม", "คณะกรรมการ", "ประชาชน", "เพื่อ", "เปลี่ยนแปลง", "ประเทศ", "ไทย", "ให้", "เป็น", "ประชาธิปไตย", "ที่", "สมบูรณ์", " ", "อัน", "มี", "พระมหากษัตริย์", "ทรง", "เป็น", "ประมุข", " ", "หรือ", "กลุ่ม", " ", "กป", "ปส.", " ", "หรือ", "ออกมา", "อย่าง", "เป็นทางการ", " ", "จะ", "พิจารณา", "ดำเนิน", "การฟ้องร้อง", " ", "เพราะ", "ถือว่า", "เป็นการ", "สร้าง", "ความเสียหาย", "โดยที่", "ไม่", "มีมูลความจริง", " ", "และ", "อาจ", "ส่ง", "ผลกระทบ", "ต่อ", "การ", "ทำ", "ธุรกิจ", "ของ", "องค์กร", "ต่างๆ", " ", "ที่อยู่", "ใน", "รายชื่อ", "ต่างๆ" ]
[ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "กระทรวง", "ดี", "อี", "หนุน", "กรม", "อุตุฯ", "ใช้", "บิ๊ก", "ดา", "ต้า" ]
[ 3, 5, 5, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 2 ]
[ "ประชุมเพลิง", " ", "15.00", " ", "น." ]
[ 2, 2, 9, 10, 10 ]
[ "เทสโก้", "โลตัส", "พร้อม", "ให้", "ผู้", "ถือ", "บัตร", "สวัดิ", "การ", "แห่ง", "รัฐ", "ชำระ", "ค่า", "สินค้า", "จาก", "กระเป๋า", "เงิน", "อิเล็กทรอนิกส์", " ", "พร้อม", "รับเงิน", "คืน", "จาก", "ภาษีมูลค่าเพิ่ม", " ", "5", "%", " ", "ตั้งแต่", " ", "1", " ", "ธ.ค.", "นี้" ]
[ 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 17, 18, 2, 2, 2, 7, 8, 8, 2 ]
[ "รมว.", "สธ", ".", "เสียดาย", " ", "4", " ", "บอร์ด", " ", "สปสช.", "ลาออก" ]
[ 2, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2 ]
[ "ขณะนี้", "อยู่", "ระหว่าง", "รอ", "ผล", "การ", "ตรวจ", "ยืนยัน", "จาก", "ห้องปฏิบัติการ", "ของ", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์", " ", "ว่า", " ", "จะ", "ติดเชื้อ", "โรคไข้หวัด", "นก", "หรือไม่" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "หนังสือพิมพ์", "ผู้จัดการ", " ", "1", "/", "28", "/", "2004" ]
[ 2, 2, 2, 7, 8, 8, 8, 8 ]
[ "ขณะที่", "จีน", "เอง", "อยู่", "ระหว่าง", "การเจริญเติบโต", "ทางเศรษฐกิจ", "ไม่", "สามารถ", "อัตรา", "การ", "ใช้", "ไฟฟ้า", "ได้", "เช่น" ]
[ 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "คำกล่าว", " ", "พลเอก", " ", "ประยุทธ์", " ", "จันทร์", "โอชา", " ", "นายกรัฐมนตรี", " ", "ใน", "พิธี", "เปิด", "งานเทศกาล", "ผัก", "ผลไม้", "ไทย", "คุณภาพ", " ", "วัน", "พุธ", "ที่", " ", "6", " ", "พฤษภาคม", " ", "2558", " ", "เวลา", " ", "17.00", " ", "น.", " ", "ณ", " ", "ตลาด", "คลอง", "ผดุง", "กรุง", "เกษม", " ", "ริม", "คลอง", "ผดุง", "กรุง", "เกษม", " ", "ข้าง", "ทำเนียบรัฐบาล" ]
[ 2, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7, 8, 8, 8, 8, 2, 2, 2, 9, 10, 10, 2, 2, 2, 13, 14, 14, 14, 14, 2, 4, 6, 6, 6, 6, 2, 4, 6 ]
[ "โฆษก", "รัฐบาล", "เผย", "รัฐบาล", "เห็นชอบ", "ยุทธศาสตร์", "ชาติ", "แก้ปัญหา", "เชื้อ", "ดื้อยา", "เพื่อ", "ขับเคลื่อน", "มาตรการ", "ทั้ง", "ระบบ", "ตาม", "แนวทาง", "ประชา", "รัฐ", " ", "ด้าน", " ", "นายกฯ", " ", "มอบให้", " ", "สธ", ".", " ", "จัดทำ", "แผน", "ปฏิบัติการ", " ", "ตั้งเป้า", "ปี", " ", "2564", " ", "ผู้ป่วย", "เชื้อ", "ดื" ]
[ 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7, 2, 2, 2, 2 ]
[ "ส้ม", "หนองคาย", "ปลูก", " ", "18", " ", "เดือน", " ", "ออกผล", "แล้ว", "!", " ", "รส", "อร่อย", "ไม่", "แพ้", "ที่อื่น" ]
[ 2, 4, 2, 2, 9, 10, 10, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "พล", ".", "อ.", "ประวิตร", "ปลุก", "ตำรวจ", "ทำงาน", "ด้วยใจ" ]
[ 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2 ]
[ "12:30", " ", "ระดับน้ำ", "ใน", "ถ้ำ", " ", "ยัง", "สูง", " ", "ล้น", "ถึง", "หน้า", "ถ้ำ", " ", "สูบน้ำ", "ออก", "ต่อเนื่อง" ]
[ 9, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "17.57", " ", "น.", " ", "เจ้าหน้าที่", "ยังคง", "เตรียม", "อุปกรณ์", "สำหรับ", "สูบน้ำ", "ออกจาก", "ถ้ำ", "หลวง", " ", "ขณะที่", "ฝนตก", "ลงมา", "อย่าง", "หนัก" ]
[ 9, 10, 10, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 13, 14, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "ก.", "แรงงาน", " " ]
[ 3, 5, 2 ]
[ "ประชุม" ]
[ 2 ]
[ " ", "โครงการ", " ", "FY", "17", " ", "ต่อต้าน", "การค้า", "มนุษย์", " ", "ผ่าน", " ", "Application" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "มหาวิทยาลัย", "นครพนม", " ", "จัด", "ปฐมนิเทศ", "นักศึกษา", "ใหม่", " ", "ประจำ", "ปีการศึกษา", " ", "2561", " ", "โดย", "มี", " ", "ผศ.", "ดร.", "พัฒน", "พงษ์", " ", "วัน", "จัน", "ทึก", " ", "รักษา", "ราชการ", "แทน", "อธิการบดี", "มหาวิทยาลัย", "นครพนม", " ", "เป็น", "ประธาน", "กล่าว", "ต้อนรับ", "และ", "ให้โอวาท", "แก่", "นักศึกษา", "ใหม่", " ", "แนะนำ", "คณะ", "ผู้บริหาร", "มหาวิทยาลัย", " ", "พร้อม", "เป็น", "ประธาน", "ใน", "การบรรยาย", "พิเศษ", "หัวข้อ", " ", "“", "การ", "ใช้ชีวิต", "ใน", "มหาวิทยาลัย", "นครพนม", "”" ]
[ 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 2 ]
[ "กกต.", "เปิด", "โรดแมป", "เลือกตั้ง", "คาด", "กา", "บัตร", " ", "24", " ", "ก.พ.", "62" ]
[ 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7, 8, 8, 8 ]
[ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น", " ", "โดย", " ", "สำนักงาน", "อุทยาน", "วิทยาศาสตร์", " ", "มหาวิทยาลัยขอนแก่น", " ", "ร่วมมือ", "กับ", "ศูนย์", "เทคโนโลยี", "อิเล็กทรอนิกส์", "และ", "คอมพิวเตอร์", "แห่งชาติ", " ", "(", "NECTEC", ")", " ", "ภายใต้", "สำนักงาน", "พัฒนา", "วิทยาศาสตร์", "และ", "เทคโนโลยี", "แห่งชาติ", " ", "กระทรวง", "วิทยาศาสตร์", "และ", "เทคโนโลยี", " ", "ดำเนินการ", "จัดกิจกรรม", " ", "โครงการ", " ", "“", "การแข่งขัน", "พัฒนา", "โปรแกรมคอมพิวเตอร์", "แห่ง", "ประเทศ", "ไทย", " ", "ครั้ง", "ที่", " ", "18", "”", " ", "รอบ", "รองชนะเลิศ", "ระดับ", "ภาค", "ตะวันออกเฉียงเหนือ", " ", "ใน", "วันที่", " ", "24", " ", "กุมภาพันธ์", " ", "2559" ]
[ 3, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 3, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 2, 2, 2, 2, 7, 8, 8, 8, 8 ]
[ "รัฐบาล", "โต้", "รายงาน", "ความเหลื่อมล้ำ", "เป็น", " " ]
[ 3, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "ข้อมูล", "เก่า" ]
[ 2, 2 ]
[ " ", "ยืนยัน", "มุ่งมั่น", "กระจาย", "รายได้", "ต่อเนื่อง" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "แชมป์", "อาศัย", "อยู่", "ใน", "กรุงเทพ" ]
[ 0, 2, 2, 2, 4 ]
[ "", "นาย", "สม", "พร", " ", "ประชุม", "", "อดีต", "กำนัน", "ตำบล", "ตลิ่งชัน", "และ", "", "นาง", "อาภรณ์", " ", "ประชุม", "", "พ่อ", "และ", "แม่", " ", "", "น.ส.", "เสาวภา", "", "หรือ", "", "จ๊ะ", "", "อยู่", "ใน", "อาการ", "ที่", "เศร้าสร้อย", "ไม่", "สามารถ", "พูดคุย", "กับ", "แขก", "ที่มา", "ร่วมงาน", "ได้", "เนื่องจาก", "ยัง", "ทำใจ", "กับ", "เหตุ", "ที่", "เกิดขึ้น", "ไม่", "ได้" ]
[ 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 6, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "19:30", " ", "น.", " ", "ขุดเจาะ", "บาดาล", "สำเร็จ", " ", "มี", "น้ำ", "ออก", "แล้ว" ]
[ 9, 10, 10, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "ต่อมา", "คณะ", "ของ", " ", "รมว.", "เกษตร", "ฯ", " ", "ประชุม", "กับ", "เจ้าหน้าที่", "ที่", "เกี่ยวข้อง", "ที่", "ห้องประชุม", "ชั้น", " ", "3", " ", "สำนักงาน", "ตลาดนัด", "สวน", "จตุจักร", " ", "โดย", "นาย", "ธำมรงค์", " ", "ประกอบ", "บุญ", " ", "รอง", "ปลัด", "เกษตร", "ฯ", " ", "กล่าวว่า", " ", "รมว.", "เกษตร", "ฯ", " ", "ให้", "กำจัด", "สัตว์ปีก", "ใน", "เขต", "กทม.", " ", "รวมทั้ง", "เข้า", "ตรวจสอบ", "ใน", "รัศมี", " ", "5", " ", "กิโลเมตร", " ", "ที่เกิด", "การ", "ระบาด", "จะ", "จับ", "สัตว์ปีก", "ทั้งหมด", "ฆ่า", "ทิ้ง", " ", "โดยเฉพาะ", "เป็ด", " ", "ไก่", " ", "และ", "ห่าน", " ", "ใน", "ตลาดนัด", "ย่าน", "จตุจักร", " ", "จะ", "เริ่ม", "ดำเนินการ", "ใน", "วันที่", " ", "30", " ", "ม.ค.", "นี้", "ทั้งหมด", " ", "ไม่", "มี", "ยกเว้น", " ", "ส่วน", "สัตว์ปีก", "ชนิด", "อื่นๆ", " ", "เช่น", " ", "นก", "ที่", "เป็น", "สัตว์ป่า", " ", "กำลัง", "หารือ", "กัน", "ว่า", "จะ", "ดำเนินการ", "อย่างไร", " ", "เพราะ", "สัตว์ป่า", "มี", "กฎหมาย", "คุ้มครอง", "อยู่", " ", "นอกจากนี้", " ", "ทาง", "ตลาดนัด", "สวน", "จตุจักร", "ได้", "แจ้ง", "ไป", "ยัง", "ผู้ค้า", "สัตว์ปีก", "ห้าม", "นำ", "สัตว์", "เข้ามา", " ", "ใน", "ตลาดนัด", "อย่าง", "เด็ดขาด", " ", "หาก", "ฝ่าฝืน", "จะ", "ถูก", "ดำเนินคดี", "ตาม" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 19, 20, 20, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7, 8, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "WWW", ".", "KOMCHADLUEK", ".", "NET" ]
[ 15, 16, 16, 16, 16 ]
[ "ผู้ช่วย", "รัฐมนตรี", "ว่าการ", "กระทรวง", "การท่องเที่ยว", "และ", "กีฬา", " ", "กล่าว", "รายงาน", "ว่า", " ", "กระทรวง", "การท่องเที่ยว", "และ", "กีฬา", "มี", "นโยบาย", "สนับสนุน", "กีฬา", "เพื่อ", "มุ่ง", "สู่", "ความเป็นเลิศ", " ", "และ", "ส่งเสริม", "ให้", "นักกีฬา", "ไทย", "ก้าวไกล", "ไป", "สู่", "การแข่งขัน", "ระดับนานาชาติ", "และ", "ระดับโลก", " ", "ซึ่ง", "การแข่งขัน", "กีฬา", "พารา", "ลิ", "มปิก", " ", "2016", " ", "ครั้งนี้", " ", "คณะกรรมการ", "พารา", "ลิ", "มปิก", "แห่ง", "ประเทศ", "ไทย", "จะ", "จัดส่ง", "คณะ", "นักกีฬา", "คนพิการ", "ตัวแทน", "ทีม", "ชาติ", "ไทย", "ไป", "ร่วม", "การแข่งขัน", "กีฬา", "พารา", "ลิ", "มปิก", "เกมส์", " ", "ครั้ง", "ที่", " ", "15", " ", "จำนวน", " ", "82", " ", "คน", " ", "แบ่ง", "เป็น", "นักกีฬา", " ", "46", " ", "คน", " ", "ผู้ฝึกสอน", " ", "ผู้", "ช่วยเหลือ", " ", "และ", "เจ้าหน้าที่", " ", "36", " ", "คน", " ", "เข้าร่วม", "การแข่งขัน", " ", "10", " ", "ชนิด", "กีฬา", " ", "จาก", "ทั้งหมด", " ", "23", " ", "ชนิด", "กีฬา", " ", "โดย", "การแข่งขัน", "จำนวน", " ", "10", " ", "ชนิด", "กีฬา", " ", "ได้แก่", " ", "กรีฑา", " ", "ว่ายน้ำ", " ", "เท", "เบิล", "เทนนิส", " ", "ยิง", "ธนู", " ", "ยกน้ำหนัก", " ", "บอ", "คเซีย", " ", "ยิงปืน", " ", "วิ", "ล", "แชร์", "เทนนิส", " ", "และ", "วิ", "ล", "แชร์", "ฟันดาบ", " ", "รวม", "นักกีฬา", "ทั้งสิ้น", " ", "46", " ", "คน" ]
[ 2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "รัฐมนตรี", "ว่าการ", "กระทรวงกลาโหม", "สั่ง", "ทุก", "เหล่าทัพ", "เร่ง", "ช่วยเหลือ", "ชาวบ้าน", "ใน", "พื้นที่", "น้ำท่วม", "ภาคอีสาน", " ", "พร้อม", "เฝ้า", "ระวัง", "สภาพอากาศ", "และ", "จับตา", "สถานการณ์", "น้ำ", "จาก", "เขื่อน", "แก่ง", "กระจาน" ]
[ 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 13, 14, 14 ]
[ "ใน", "ส่วน", "ร้านอาหาร", "ไก่", "ที่", " ", "ทาง", " ", "50", " ", "เขต", "ของ", " ", "กทม.", "จัดหา", "มา", "นั้น", "ได้", "ตั้ง", "เรียง", "รายรอบ", "สนามหลวง", " ", "โดย", "ใช้", "รถเข็น", "ที่", "ให้", "แม่ค้า", "ยืม", "ใช้", "ใน", "สมัย", "การประชุม", "เอเปก", " ", "นับ", "ร้อย", "ๆ", " ", "คัน", " ", "ซึ่ง", "แจก", "ไป", "ตั้งแต่", "ช่วง", "เที่ยง", " ", "และ", "เพียง", "บ่าย", "แก่", " ", "อาหาร", "ใน", "รถเข็น", "หลาย", "เจ้า", "ก็", "หมด", "ลง", " ", "เหลือ", "เพียง", "บางส่วน", "เท่านั้น" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "น.ส.", "ยิ่ง", "ลักษณ์", " ", "ชินวัตร", " ", "นายกรัฐมนตรี", " ", "และ", "รัฐมนตรี", "ว่าการ", "กระทรวงกลาโหม", " ", "ระบุ", "ถึง", "การ", "ที่", " ", "นาย", "อภิสิทธิ์", " ", "เวช", "ชา", "ชีวะ", " ", "หัวหน้า", "พรรคประชาธิปัตย์", " ", "เดินสาย", "พูดคุย", "หา", "ทางออก", "ประเทศ", " ", "ว่า", " ", "ถือเป็น", "จุดเริ่มต้น", "ที่", "ดี", "ที่จะ", "หันหน้า", "มา", "เจรจา", "กัน" ]
[ 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "ซิป้า", "ได้", "พัฒนา", "ระบบ", "ขึ้นทะเบียน", "และ", "รับรอง", "ผู้ประกอบการ", "ซอฟต์แวร์", "ขึ้น", "โดย", "ให้", "เป็น", "ศูนย์กลาง", "ใน", "การ", "รวบรวม", "ฐานข้อมูล", " ", "(", "Database", ")", " ", "ของ", "กลุ่ม", "ผู้ประกอบการ", "ที่", "มี", "ข้อมูล", "เกี่ยวกับ", "สินค้า", "และ", "บริการ", "ซอฟต์แวร์", " ", "เพื่อให้", "ประชาชน", "รวมถึง", "ภาค", "ธุรกิจ", "สามารถ", "เข้าถึง", "ข้อมูล", "ได้", "ง่าย", "และ", "สะดวก", "รวดเร็ว", "ยิ่งขึ้น", " ", "อีก", "ทั้ง", "ยัง", "เป็นการ", "สนับสนุน", "และ", "กระตุ้น", "ให้", "เกิด", "การนำ", "เทคโนโลยี", "ไป", "ใช้", "ใน", "ภาคอุตสาหกรรม", "ต่างๆ", " ", "และ", "ทำให้เกิด", "การ", "ใช้", "เทคโนโลยีสารสนเทศ", "ใน", "กลุ่ม", "ผู้ประกอบการ", " ", "และ", "ยัง", "เป็นการ", "ช่วย", "สร้าง", "เครือข่าย", "ความร่วมมือ", "ภายใน", "กลุ่ม", "ผู้ให้บริการ", "และ", "ผู้ประกอบการ", "ทาง", "ด้าน", "ซอฟต์แวร์", " ", "พร้อมทั้ง", "ขยาย", "ฐาน", "ตลาด", "ภาคอุตสาหกรรม", "ซอฟต์แวร์", "อย่าง", "มี", "คุณภาพ", "เพื่อให้", "พร้อม", "ไป", "สู่", "การแข่งขัน", "ใน", "ตลาดโลก" ]
[ 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "แพทย์", "หนักใจ", "อาการป่วย", "แฝด", "ผู้", "น้อง", " ", "ย้ำ", "อาการ", "ยัง", "หนัก", "อยู่", " ", "ไม่", "ยืนยัน", "ว่า", "มีโอกาส", "รอด", " ", "ส่วน", "แฝด", "พี่", "อาการ", "ยัง", "ไม่", "ทรุด", " ", "ตรวจ", "ไม่", "พบ", "เชื้อ", "หวัด", "นก", " ", "แต่", "ยัง", "ไม่", "นิ่งนอนใจ", " ", "เพราะ", "ไม่", "รู้", "ข้อมูล", "ว่า", "ไวรัส", "มี", "ระยะ", "ฟักตัว", "กี่", "วัน", " ", "พร้อม", "สั่ง", "เครื่อง", "ตรวจ", "เชื้อ", "หวัด", "ประจำ", "โรงพยาบาล", " ", "10", " ", "นาที", "รู้", "ผล", " ", "หาก", "มี", "เชื้อ", "หวัด", "ใหญ่", " ", "นำ", "ตรวจหา", "ไวรัส", "หวัด", "นก", "ทันที" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 9, 10, 10, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "กน", "ย.", "เร่งรัด", "มาตรการ", "ใช้", "ยาง", "ในประเทศ" ]
[ 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "พล", ".", "อ.", "ประยุทธ์", "​", " ", "จันทร์", "โอชา", "​", " ", "นายกรัฐมนตรี", " ", "เผย", " ", "เลือกตั้ง", "จะ", "มี", "ขึ้น", "หลัง", "พระราชพิธี", "บรมราชาภิเษก", " ", "เตรียม", "ชี้แจง", "โร", "ดแม็ป", "กับ", "อียู" ]
[ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 ]
[ "เขต", "รักษา", "พันธุ์", "สัตว์ป่า", "เชียงดาว", "นำร่อง", "แจก", "ชุด", "ขับถ่าย", "ฉุกเฉิน", " ", "นท", "ท.ลด", "ผลกระทบ", "สิ่งแวดล้อม" ]
[ 3, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "การ", "สมัคร", "รอบ", "ที่", " ", "4", " ", "แอดมิชชั่น", " ", "(", "Admission", ")", " ", "น้องๆ", " ", "สามารถ", "เลือก", "ได้", " ", "4", " ", "สาขาวิชา" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "เนื่องจาก", "กรมปศุสัตว์", "ยัง", "ไม่", "มี", "มาตร", "การควบคุม", "ที่", "ได้ผล", " ", "แต่", "รมว.", "เกษตร", "ฯ", "ยืนยัน", "ว่า", "โรคระบาด", "หยุด", "ลง", "แล้ว", " ", "และ", "รับปาก", "ว่า", "จะ", "จ่าย", "ค่าชดเชย" ]
[ 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "กระทรวงกลาโหม", "ชี้แจง", " ", "ยัง", "ไม่", "มี", "แนวคิด", "จัดหา", "ดาวเทียม", "เพื่อ", "การทหาร", "เป็นการ", "เฉพาะ" ]
[ 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "มหาวิทยาลัย", "คริสเตียน", " ", "ให้", " ", "15", " ", "ทุนการศึกษา", "นศ.", "ใหม่", " ", "ประจำ", "ปีการศึกษา", " ", "2561", " ", "ทั้ง", " " ]
[ 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "หลักสูตร", "ไทย", "-", "หลักสูตร", "อินเตอร์" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "จุฬาฯ", " ", "ผนึก", "กสิกร", "ไทย", "ปั้น", " ", "CU", " ", "NEX", " ", "สู่", " ", "'", "ดิจิทัล", " ", "ไลฟ์สไตล์", " ", "ยูนิเวอร์ซิตี้", "'" ]
[ 3, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "รอง", " ", "ผบ", "ก.", "น.", "8", " ", ",", "พ.ต.อ.", "พงษ์", "สยาม", " ", "มี", "ขัน", "ทอง", "", "ผกก." ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2 ]
[ "สิ้น", " ", "“", "สะอาด", " ", "เปี่ยม", "พงศ์", "สานต์", "”", " ", "ศิลปิน", "แห่งชาติ", " ", "วัย", " ", "88", " ", "ปี" ]
[ 2, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 21, 22, 22 ]
[ "สำหรับ", " ", "ด.ช.", "ประภา", "สิทธิ์", " ", "เฮ้า", "ประมง", " ", "หนู", "น้อย", "อายุ", " ", "4", " ", "ขวบ", "เศษ", " ", "อยู่", "บ้าน", "เลขที่", " ", "407", " ", "บ้าน", "หัน", " ", "หมู่", " ", "3", " ", "ต.", "กุด", "เค้า", " ", "อ.", "มัญจา", "คีรี", " ", "จ.", "ขอนแก่น", " ", "ถูก", "ส่งตัว", "จาก", " ", "รพ.", "มัญจา", "คีรี", " ", "มา", "รักษา", "ที่", " ", "รพ.", "ศูนย์", "ขอนแก่น", " ", "ตั้งแต่", "วันที่", " ", "27", " ", "ม.ค.", " ", "ด้วย", "อาการ", "ต้องสงสัย", "ว่า", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "แพทย์", "ระบุ", "การ", "เสียชีวิต", "ว่า", "เกิด", "จาก", "อาการ", "ปอด", "อักเสบ", " ", "จาก", "การ", "ตรวจสอบ", "ประวัติ", "พบ", "ว่า", "อยู่", "กับ", "พ่อ", "ชื่อ", "นาย", "โอ", "วิทย์", " ", "อายุ", " ", "27", " ", "ปี", " ", "และ", "ญาติ", "อีก", "หลาย", "คน", " ", "ที่", "เลี้ยง", "ไก่ชน", "ไว้", " ", "50", " ", "ตัว", " ", "ด.ช.", "ประภา", "สิทธิ์", "ชอบ", "เล่น", "กับ", "ไก่ชน", " ", "ต่อมา", "ไก่ชน", "ทยอย", "ตาย", "ลง", "เกือบ", "หมด", "ขณะเดียวกัน", " ", "ระหว่าง", "ที่", "รักษาตัว", " ", "มี", "นาง", "สมบูรณ์", " ", "เฮ้า", "ประมง", " ", "อายุ", " ", "60", " ", "ปี", " ", "ผู้", "เป็น", "ย่า", " ", "คอย", "เฝ้าดูแล", "อยู่", "ตลอดเวลา", " ", "หลัง", " ", "ด.ช.", "ประภา", "สิทธิ์", "เสียชีวิต", " ", "นาง", "สมบูรณ์", "กลับ", "ไป", "บ้านเกิด", "มี", "อาการ", "แน่นหน้าอก", " ", "ขณะที่", "คนใน", "บ้าน", "หลาย", "คน", "ทั้ง", "เด็ก", "และ", " ", "ผู้ใหญ่", " ", "รวมทั้ง", "นาย", "โอ", "วิทย์", "มี", "อาการป่วย", "เป็น", "ไข้หวัด", " ", "หายใจ", "ไม่", "สะดวก", " ", "แต่", "ยัง", "ไม่", "มี", "ใคร", "ไป", "พบ", "แพทย์" ]
[ 2, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 21, 22, 22, 22, 2, 2, 4, 6, 6, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 6, 2, 4, 6, 6, 2, 4, 6, 6, 2, 4, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 13, 14, 14, 2, 2, 2, 2, 2, 13, 14, 14, 2, 2, 2, 2, 7, 8, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 21, 22, 22, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 21, 22, 22, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "คาด", "ว่า", "ต้อง", "ใช้เวลา", "ประมาณ", " ", "6", " ", "เดือน" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 9, 10, 10 ]
[ "16.00", " ", "น.", " ", "เกษตร", "จังหวัด", "เชียงราย", " ", "ลง", "พท.", "สำรวจ", " ", "ผลกระทบ", "จาก", "การ", "สูบน้ำ", " ", "พบ", "ว่า", "มี", "พท.", "ได้รับ", "ผลกระทบ", " ", "ราว", " ", "1300", " ", "ไร่", " ", "เบื้องต้น", "จัดสรร", "งบ", "ช่วยเหลือ", "ไร่", "ละ", " ", "1,113", " ", "บ." ]
[ 9, 10, 10, 2, 3, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 11, 12, 12 ]
[ "รศ.ดร.", "กิตติ", "ชัย", " ", "ไตร", "รัตน", "ศิ", "ริ", "ชัย", " ", "อธิการบดี", "มหาวิทยาลัยขอนแก่น", " ", "กล่าวว่า", "การพัฒนา", "คุณภาพ", "ของ", "บัณฑิต", "ให้", "มี", "พื้นฐาน", "วิชาการ", "ที่", "เข้มแข็ง", " ", "และ", "เพิ่ม", "ทักษะ", "ทาง", "วิชาชีพ", "ที่", "จำ", "เป็นอื่น", " ", "ๆ", " ", "เพื่อ", "เตรียม", "ความพร้อม", "ใน", "การทำงาน", " ", "จำเป็นต้อง", "อาศัย", "ความร่วมมือ", "และ", "การ", "สนับสนุน", "จาก", "หลาย", "ภาค", "ส่วน", " ", "ไม่", "ว่า", "จะ", "เป็น", "ห้องปฏิบัติการ", "ด้าน", "การควบคุม", "กระบวน", "การทำงาน", "ต่างๆ", " ", "ของ", "เครื่องจักร", "ใน", "โรงงานอุตสาหกรรม", " ", "หรือ", "ที่", "เรียก", "ว่า", " ", "โปรแกรม", "เม", "เบิล", "ลอ", "จิก", "คอ", "ล", "โทร", "ลเลอร์", " ", "(", "Programmable", " ", "logic", " ", "Control", " ", ":", " ", "PLC", ")" ]
[ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "รมต.", "ช่วย", "กระทรวง", "ศึกษา", " ", "จัด", "ปาฐกถา", "พิเศษ", " ", "ด้าน", "การศึกษา", "ไทย", "ยุค", " ", "4.0", " ", "ที่", "มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ]
[ 2, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4 ]
[ "ส่วน", "ถนน", "เพชรเกษม", "มี", "น้ำท่วม", "ขัง", "บริเวณ", "โค้ง", "บ้าน", "กล้วย", " ", "ตลอด", "เส้นทาง", " ", "แต่", "รถ", "ยัง", "สามารถ", "เคลื่อนตัว", "ไป", "ได้", "เรื่อย ๆ", "ขณะที่", "เจ้าหน้าที่", "เตรียม", "ขุดเจาะ", "เกาะกลางถนน", "เพื่อ", "เร่ง", "ระบาย", "น้ำ", "ภายใน", "หมู่บ้าน", "หนอง", "ชุมพล", "ที่อยู่", "ฝั่ง", "ตรงกันข้าม", "ออก" ]
[ 2, 4, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 2, 2, 2 ]
[ "จัดตั้ง", " ", "มหาวิทยาลัย", "กรุงเทพมหานคร", " ", "เริ่ม", " ", "13", " ", "พ.ย", " ", "นี้" ]
[ 2, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 7, 8, 8, 2, 2 ]
[ "ธปท.", " ", "เตือน", "อย่า", "หลงเชื่อ", " ", "เว็บไซต์", " ", "www", ".", "thcbdc", ".", "com", " ", "ระดมทุน", "โดย", "การ", "เสนอขาย", "เงิน", "ดิจิทัล" ]
[ 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 15, 16, 16, 16, 16, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "ความกดอากาศ", "สูง", "จาก", "จีน", " ", "อุตุฯ", " ", "เตือน", "ไทย", "ฝน", "ตกหนัก", "บาง", "จุด", " ", "ระวัง", "น้ำท่วม" ]
[ 2, 2, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "โรงพยาบาล", "ศรีนครินทร์", " ", "คณะ", "แพทยศาสตร์", " ", "มี", "การ", "เปลี่ยน", "ระบบ", "คอมพิวเตอร์", "ใหม่", "ตั้งแต่", "วันที่", " ", "1", "ธค.", "57", " ", "ผู้รับ", "บริการ", "ได้รับ", "บริการ", "ล่าช้า", " ", "จึง", "ขออภัย", "ใน", "ความไม่สะดวก" ]
[ 4, 6, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7, 8, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "แอปเปิล", "ฉลอง", " ", "App", " ", "Store", " ", "ครบรอบ", " ", "10", " ", "ปี", " ", "กับ", " ", "11", " ", "ความสำเร็จ" ]
[ 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "พล.อ.อ.", "มณฑล", " ", "สัชฌุกร", " ", "โฆษก", "ประจำตัว", " ", "พล.อ.อ.", "ประ", "จิน", " ", "จั่น", "ตอง", " ", "รองนายกรัฐมนตรี", " ", "และ", "รัฐมนตรี", "ว่าการ", "กระทรวงยุติธรรม", " ", "เปิดเผย", "ว่า", " ", "ขณะนี้", "พล.อ.อ.", "ประ", "จิน", " ", "ได้", "เข้า", "รับ", "การ", "รักษาตัว", "ด้วย", "โรค", "หมอน", "รอง", "กระดูก", "อักเสบ", " ", "ที่", "โรงพยาบาล", "ภูมิพล" ]
[ 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6 ]
[ "อีก", "ทั้ง", "ห้อง", "แล็บ", "ของ", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์", " ", "ได้รับ", "การ", "รับรอง", "จาก", "องค์การอนามัยโลก" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3 ]
[ "ประมาณ", " ", "07.30", " ", "น.", " ", "รอง", "ผู้บัญชาการ", "ตำรวจ", "แห่งชาติ", " ", "กล่าวว่า", " ", "เจ้าหน้าที่", "ตำรวจ", "ตระเวน", "ชายแดน", " ", "(", "ตชด.", ")", " ", "132", " ", "นาย", "และ", "สุนัขตำรวจ", " ", "จะ", "เข้า", "สำรวจ", "ปล่อง", "อากาศ", "ด้านบน", "เขา", " ", "ด้าน", "ขวามือ", "เป็นครั้งแรก", " ", "จาก", "เดิม", "ที่", "สำรวจ", "ทาง", "ด้าน", "ซ้ายมือ", "เพราะ", "เชื่อ", "ว่า", "เป็น", "ตำแหน่ง", "ของ", "ผู้", "สูญหาย" ]
[ 2, 2, 9, 10, 10, 2, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "สำหรับ", "ผลกระทบ", "ต่อ", "การส่งออก", "นั้น", " ", "พ.ต.ท.", "ทักษิณ", " ", "ยอมรับ", "ว่า", " ", "มีผลกระทบ", "แน่นอน", " ", "และ", "กระทบ", "ถึง", "เกษตรกร", "ไป", "จนถึง", "ผู้เกี่ยวข้อง", "กับ", "วงการ", "ไก่", " ", "โดยเฉพาะ", "รายย่อย", " ", "หาเช้ากินค่ำ", "ที่", "รัฐบาล", "จะ", "เข้าไป", "ดูแล", "เป็นพิเศษ" ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2 ]
[ "นิค", " ", "พา", "วเวลล์" ]
[ 0, 1, 1, 1 ]
[ "ศาสตราจารย์", "กิตติคุณ", "ธงชัย", " ", "วินิจ", "จะ", "กู", "ล", " ", "จาก", "สถาบัน", " ", "IDE-Jetro", " ", "ประเทศ", "ญี่ปุ่น", "กล่าวถึง", "ระบบ", "โซ", "ตัส", "ใน", "สังคม", "ไทย", "ว่า", " ", "ระบบ", "โซ", "ตัส", "ที่", "ใหญ่", "ที่สุด", "ไม่", "ได้", "อยู่", "ใน", "มหาวิทยาลัย", " ", "แต่", "เป็นระบบ", "ของ", "ทหาร", " ", "ซึ่ง", "จริง ๆ", " ", "แล้ว", "ยัง", "มีระบบ", "โซ", "ตัส", "ที่", "ใหญ่", "กว่า", "นั้น", "ก็", "คือ", "ระบบ", "ราชการ", "แต่", "อำนาจ", "ไม่", "แรง", "เท่า" ]
[ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 5, 2, 4, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "เครือข่าย", "ฯงด", "เหล้า", "วอน", "สนช", ".", "ยืน", "ร่าง", "ฯ", "ห้าม", "โฆษณา", "สุรา", "24", "ชม." ]
[ 2, 2, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "ดีแทค" ]
[ 3 ]
[ "ไม่", "เท", " ", "กสทช.", " ", "ประกาศ", "ยื่น", "ประมูล", "คลื่น", " ", "1800", " ", "MHz", " ", "แต่", " ", "ไม่", "ร่วม", "ประมูล", "คลื่น", " ", "900", " ", "MHz" ]
[ 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]

Thai NER v2.2

Thai Named Entity Recognition Corpus

You can download .conll to train named entity model in https://zenodo.org/records/10795907.

Size

 • Train: 3,938 docs
 • Validation: 1,313 docs
 • Test: 1,313 Docs

Some data come from crowdsourcing between Dec 2018 - Nov 2019. https://github.com/wannaphong/thai-ner

Domain

 • News (It, politics, economy, social)
 • PR (KKU news)
 • general

Source

And more (the lists are lost.)

Tag

 • DATE - date
 • TIME - time
 • EMAIL - email
 • LEN - length
 • LOCATION - Location
 • ORGANIZATION - Company / Organization
 • PERSON - Person name
 • PHONE - phone number
 • TEMPERATURE - temperature
 • URL - URL
 • ZIP - Zip code
 • MONEY - the amount
 • LAW - legislation
 • PERCENT - PERCENT

Cite

Wannaphong Phatthiyaphaibun. (2024). Thai NER 2.2 (2.2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10795907

or BibTeX

@dataset{wannaphong_phatthiyaphaibun_2024_10795907,
 author    = {Wannaphong Phatthiyaphaibun},
 title    = {Thai NER 2.2},
 month    = mar,
 year     = 2024,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = {2.2},
 doi     = {10.5281/zenodo.10795907},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.10795907}
}
Downloads last month
0
Edit dataset card