Dataset Preview
Go to dataset viewer
id (string)tokens (sequence)ner_tags (sequence)
"0"
[ "EÚ", "odmieta", "nemeckú", "výzvu", "na", "bojkot", "britského", "jahňacieho", "mäsa." ]
[ 3, 0, 7, 0, 0, 0, 7, 0, 0 ]
"1"
[ "Peter", "Blackburn" ]
[ 1, 2 ]
"2"
[ "BRUSEL", "1996-08-22" ]
[ 5, 0 ]
"3"
[ "Európska", "komisia", "vo", "štvrtok", "uviedla,", "že", "nesúhlasí", "s", "nemeckou", "radou", "spotrebiteľom,", "aby", "sa", "vyhýbali", "britskej", "jahňacine,", "kým", "vedci", "nezistia,", "či", "sa", "choroba", "šialených", "kráv", "môže", "preniesť", "na", "ovce." ]
[ 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"4"
[ "Zástupca", "Nemecka", "vo", "veterinárnom", "výbore", "Európskej", "únie", "Werner", "Zwingmann", "v", "stredu", "povedal,", "že", "spotrebitelia", "by", "mali", "kupovať", "ovčie", "mäso", "z", "iných", "krajín", "ako", "z", "Británie,", "kým", "nebudú", "jasné", "vedecké", "odporúčania." ]
[ 0, 5, 0, 0, 0, 3, 4, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"5"
[ "\"Nepodporujeme", "žiadne", "takéto", "odporúčanie,", "pretože", "na", "to", "nevidíme", "žiadne", "dôvody,\"", "povedal", "na", "tlačovom", "brífingu", "hlavný", "hovorca", "Komisie", "Nikolaus", "van", "der", "Pas." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 1, 2, 2, 0 ]
"6"
[ "Povedal,", "že", "je", "potrebná", "ďalšia", "vedecká", "štúdia", "a", "ak", "sa", "zistí,", "že", "sú", "potrebné", "opatrenia,", "mala", "by", "to", "urobiť", "Európska", "únia." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]
"7"
[ "Povedal,", "že", "návrh", "komisára", "EÚ", "pre", "farmy", "Franza", "Fischlera", "minulý", "mesiac", "zakázať", "ovčie", "mozgy,", "sleziny", "a", "miechy", "z", "potravinového", "reťazca", "ľudí", "a", "zvierat", "je", "vysoko", "špecifickým", "a", "preventívnym", "krokom", "na", "ochranu", "ľudského", "zdravia." ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"8"
[ "Fischler", "navrhol", "opatrenia", "pre", "celú", "EÚ", "po", "správach", "z", "Británie", "a", "Francúzska", ",", "že", "v", "laboratórnych", "podmienkach", "sa", "ovce", "môžu", "nakaziť", "bovinnou", "spongiformnou", "encefalopatiou", "(", "BSE", ")", "–", "chorobou", "šialených", "kráv", "." ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"9"
[ "Fischler", "však", "súhlasil", "s", "prehodnotením", "svojho", "návrhu", "po", "tom,", "čo", "stály", "veterinárny", "výbor", "EÚ,", "predstavitelia", "pre", "zdravie", "zvierat,", "spochybnili,", "či", "je", "takýto", "krok", "opodstatnený,", "keďže", "existuje", "len", "malé", "riziko", "pre", "ľudské", "zdravie." ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"10"
[ "Španielska", "ministerka", "poľnohospodárstva", "Loyola", "de", "Palacio", "už", "skôr", "obvinila", "Fischlera", "na", "stretnutí", "ministrov", "poľnohospodárstva", "EÚ", "z", "vyvolávania", "neoprávneného", "poplachu", "prostredníctvom", "„nebezpečného", "zovšeobecňovania“." ]
[ 7, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"11"
[ "." ]
[ 0 ]
"12"
[ "Iba", "Francúzsko", "a", "Británia", "podporili", "Fischlerov", "návrh." ]
[ 0, 5, 0, 5, 0, 0, 0 ]
"13"
[ "Vedecké", "veterinárne", "a", "multidisciplinárne", "výbory", "EÚ", "majú", "túto", "záležitosť", "opätovne", "preskúmať", "začiatkom", "budúceho", "mesiaca", "a", "vydať", "odporúčania", "vyšším", "veterinárnym", "úradníkom." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"14"
[ "O", "ovciach", "je", "už", "dlho", "známe,", "že", "ochorejú", "na", "scrapie,", "chorobu", "spôsobujúcu", "stratu", "mozgu", "podobnú", "BSE,", "o", "ktorej", "sa", "predpokladá,", "že", "bola", "prenesená", "na", "dobytok", "prostredníctvom", "krmiva", "obsahujúceho", "živočíšny", "odpad." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"15"
[ "Britskí", "farmári", "vo", "štvrtok", "popreli,", "že", "by", "ich", "ovce", "predstavovali", "akékoľvek", "nebezpečenstvo", "pre", "ľudské", "zdravie,", "ale", "vyjadrili", "obavy,", "že", "odporúčania", "nemeckej", "vlády", "spotrebiteľom,", "aby", "sa", "vyhýbali", "britskej", "jahňacine,", "by", "mohli", "ovplyvniť", "spotrebiteľov", "v", "celej", "Európe." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 ]
"16"
[ "\"", "Na", "čo", "musíme", "byť", "mimoriadne", "opatrní", ",", "je", "to", ",", "ako", "sa", "ostatné", "krajiny", "ujmú", "vedenia", "Nemecka", ",", "\"", "povedal", "predseda", "Waleského", "národného", "zväzu", "farmárov", "(", "NFU", ")", "John", "Lloyd", "Jones", "v", "rádiu", "BBC", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 3, 0, 1, 2, 2, 0, 3, 4, 0 ]
"17"
[ "Bonn", "viedol", "úsilie", "o", "ochranu", "verejného", "zdravia", "po", "tom,", "čo", "sa", "dôvera", "spotrebiteľov", "v", "marci", "prepadla", "po", "tom,", "čo", "britská", "správa", "naznačila,", "že", "ľudia", "by", "sa", "mohli", "nakaziť", "chorobou", "podobnou", "chorobe", "šialených", "kráv,", "ak", "by", "jedli", "kontaminované", "hovädzie", "mäso." ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"18"
[ "Nemecko", "minulý", "rok", "doviezlo", "z", "Británie", "47", "600", "oviec,", "čo", "je", "takmer", "polovica", "celkového", "dovozu." ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"19"
[ "Prinieslo", "4", "275", "ton", "britského", "baraniny,", "čo", "predstavuje", "asi", "10", "percent", "celkového", "dovozu." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"20"
[ "Koncept", "vzácnej", "Hendrixovej", "piesne", "sa", "predáva", "za", "takmer", "17", "000", "dolárov." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"21"
[ "LONDÝN", "1996-08-22" ]
[ 5, 0 ]
"22"
[ "Vzácny", "skorý", "rukopisný", "návrh", "piesne", "americkej", "gitarovej", "legendy", "Jimiho", "Hendrixa", "sa", "vo", "štvrtok", "predal", "za", "takmer", "17", "000", "dolárov", "na", "aukcii", "niektorých", "obľúbených", "majetku", "zosnulého", "hudobníka", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"23"
[ "Floridská", "reštaurácia", "zaplatila", "10", "925", "libier", "(", "16", "935", "dolárov", ")", "za", "návrh", "\"", "Ai", "n't", "no", "telling", "\"", ",", "ktorý", "Hendrix", "napísal", "koncom", "roka", "1966", "na", "kus", "papiernictva", "v", "londýnskom", "hoteli", "." ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"24"
[ "Na", "konci", "januárového", "koncertu", "v", "roku", "1967", "v", "anglickom", "meste", "Nottingham", "hodil", "hárok", "papiera", "do", "publika,", "odkiaľ", "ho", "vyzdvihol", "fanúšik." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"25"
[ "Kupujúci", "tiež", "vydražili", "16", "ďalších", "položiek,", "ktoré", "dala", "do", "aukcie", "Hendrixova", "bývalá", "priateľka", "Kathy", "Etchingham,", "ktorá", "s", "ním", "žila", "v", "rokoch", "1966", "až", "1969." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"26"
[ "Zahŕňali", "čierny", "lak", "a", "škatuľu", "vykladanú", "perleťou,", "ktorú", "používal", "Hendrix", "na", "uskladnenie", "svojich", "drog,", "ktoré", "anonymný", "austrálsky", "kupec", "kúpil", "za", "5", "060", "libier", "(7", "845", "dolárov)." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"27"
[ "Gitarista", "zomrel", "na", "predávkovanie", "drogami", "v", "roku", "1970", "vo", "veku", "27", "rokov." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"28"
[ "Čína", "tvrdí,", "že", "Taiwan", "kazí", "atmosféru", "rozhovorov." ]
[ 5, 0, 0, 5, 0, 0, 0 ]
"29"
[ "PEKING", "1996-08-22" ]
[ 5, 0 ]
"30"
[ "Čína", "vo", "štvrtok", "obvinila", "Tchaj", "-", "pej", "z", "pokazenia", "atmosféry", "pre", "obnovenie", "rozhovorov", "cez", "Taiwanský", "prieliv", "návštevou", "taiwanského", "viceprezidenta", "Lien", "Chana", "na", "Ukrajine", ",", "ktorá", "tento", "týždeň", "rozzúrila", "Peking", "." ]
[ 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0 ]
"31"
[ "Hovorca", "ministerstva", "zahraničných", "vecí", "Shen", "Guofang", "len", "niekoľko", "hodín", "po", "tom,", "čo", "čínske", "štátne", "médiá", "uviedli,", "že", "nastal", "správny", "čas", "zapojiť", "sa", "do", "politických", "rozhovorov", "s", "Taiwanom,", "pre", "agentúru", "Reuters", "povedal:", "\"Tajwanské", "úrady", "narušili", "atmosféru", "potrebnú", "na", "začatie", "rozhovorov.\"" ]
[ 0, 3, 4, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"32"
[ "Štátne", "médiá", "citovali", "hlavného", "čínskeho", "vyjednávača", "s", "Tchaj", "-", "pejom", "Tang", "Shubeiho", ",", "ktorý", "v", "stredu", "povedal", "návšteve", "z", "Taiwanu", ",", "že", "je", "čas", ",", "aby", "rivali", "viedli", "politické", "rozhovory", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 5, 6, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"33"
[ "\"Teraz", "je", "čas,", "aby", "sa", "obe", "strany", "zapojili", "do", "politických", "rozhovorov..." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"34"
[ "to", "znamená", "ukončiť", "stav", "nepriateľstva", ",", "\"", "citovalo", "Tanga", "štvrtkové", "zámorské", "vydanie", "denníka", "People", "'", "s", "Daily", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0 ]
"35"
[ "Shen", "z", "ministerstva", "zahraničných", "vecí", "v", "rozhovore", "pre", "televíziu", "Reuters", "povedal", ",", "že", "čítal", "správy", "o", "Tangových", "komentároch", ",", "ale", "neuviedol", "žiadne", "podrobnosti", "o", "tom", ",", "prečo", "vyjednávač", "považoval", "za", "správny", "čas", "na", "rozhovory", "s", "Taiwanom", ",", "ktorý", "Peking", "považuje", "za", "provinciu", "odpadlíkov", "." ]
[ 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"36"
[ "Čínu", ",", "ktorá", "sa", "dlho", "stavia", "proti", "všetkým", "snahám", "Tchaj", "-", "pej", "o", "získanie", "väčšieho", "medzinárodného", "uznania", ",", "rozzúrila", "tento", "týždeň", "návšteva", "taiwanského", "viceprezidenta", "Liena", "na", "Ukrajine", "." ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 5, 0 ]
"37"
[ "Čína", "tvrdí,", "že", "nastal", "správny", "čas", "na", "rozhovory", "s", "Taiwanom." ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"38"
[ "PEKING", "1996-08-22" ]
[ 5, 0 ]
"39"
[ "Čína", "uviedla,", "že", "je", "čas", "na", "politické", "rozhovory", "s", "Taiwanom", "a", "že", "súperiaci", "ostrov", "by", "mal", "podniknúť", "praktické", "kroky", "k", "dosiahnutiu", "tohto", "cieľa." ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"40"
[ "Mali", "by", "sa", "uskutočniť", "konzultácie", ",", "aby", "sa", "určil", "čas", "a", "formát", "rozhovorov", ",", "citovala", "oficiálna", "tlačová", "agentúra", "Xinhua", "v", "stredu", "neskoro", "večer", "Tang", "Shubei", ",", "výkonný", "podpredseda", "Asociácie", "pre", "vzťahy", "naprieč", "Taiwanským", "prielivom", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 0 ]
"41"
[ "Počet", "registrácií", "áut", "v", "Nemecku", "v", "júli", "vzrástol", "o", "14,2", "percenta", "ročne." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"42"
[ "FRANKFURT", "1996-08-22" ]
[ 5, 0 ]
"43"
[ "Nemecké", "prvé", "registrácie", "motorových", "vozidiel", "vyskočili", "v", "júli", "tohto", "roku", "oproti", "predchádzajúcemu", "obdobiu", "o", "14,2", "percenta,", "uviedol", "vo", "štvrtok", "Spolkový", "úrad", "pre", "motorové", "vozidlá." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4 ]
"44"
[ "Úrad", "uviedol,", "že", "v", "júli", "1996", "bolo", "zaregistrovaných", "356", "725", "nových", "áut", "–", "304", "850", "osobných", "áut", "a", "15", "613", "nákladných", "áut." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"45"
[ "Čísla", "predstavujú", "13,6", "percentný", "nárast", "pre", "osobné", "autá", "a", "2,2", "percentný", "pokles", "pre", "nákladné", "vozidlá", "od", "júla", "1995", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"46"
[ "Registrácia", "motocyklov", "v", "tomto", "období", "vzrástla", "o", "32,7", "percenta." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"47"
[ "Rast", "bol", "čiastočne", "spôsobený", "zvýšeným", "počtom", "Nemcov", "nakupujúcich", "nemecké", "autá", "v", "zahraničí,", "zatiaľ", "čo", "výrobcovia", "uviedli,", "že", "domáci", "dopyt", "je", "slabý,", "uviedol", "federálny", "úrad." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"48"
[ "Takmer", "všetky", "nemecké", "automobilky", "zaznamenali", "v", "tomto", "období", "nárast", "evidenčných", "čísel." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"49"
[ "Volkswagen", "AG", "získal", "77", "719", "registrácií,", "čo", "je", "o", "niečo", "viac", "ako", "štvrtina", "z", "celkového", "počtu." ]
[ 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"50"
[ "Opel", "AG", "sa", "spolu", "s", "General", "Motors", "umiestnil", "na", "druhom", "mieste", "so", "49", "269", "registráciami,", "čo", "predstavuje", "16,4", "percenta", "z", "celkového", "počtu." ]
[ 3, 4, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"51"
[ "Tretí", "bol", "Ford", "s", "35", "563", "registráciami", "alebo", "11,7", "percenta." ]
[ 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"52"
[ "Len", "Seat", "a", "Porsche", "mali", "v", "júli", "1996", "menej", "registrácií", "v", "porovnaní", "s", "júlom", "minulého", "roka." ]
[ 0, 3, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"53"
[ "Seat", "zaznamenal", "3", "420", "registrácií", "v", "porovnaní", "s", "5", "522", "registráciami", "v", "júli", "o", "rok", "skôr." ]
[ 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"54"
[ "Registrácie", "Porsche", "klesli", "na", "554", "zo", "643", "." ]
[ 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"55"
[ "GRÉCKE", "SOCIALISTY", "DÁVAJÚ", "ZELENÚ", "PM", "DO", "VOĽBY." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"56"
[ "ATÉNY", "1996-08-22" ]
[ 5, 0 ]
"57"
[ "Výkonný", "úrad", "gréckej", "socialistickej", "strany", "dal", "zelenú", "premiérovi", "Costasovi", "Simitisovi,", "aby", "vyhlásil", "predčasné", "voľby,", "povedal", "novinárom", "jej", "generálny", "tajomník", "Costas", "Skandalidis." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
"58"
[ "Premiér", "Costas", "Simitis", "sa", "chystá", "urobiť", "oficiálne", "vyhlásenie", "po", "zasadnutí", "vlády", "neskôr", "vo", "štvrtok,", "povedal", "Skandalidis." ]
[ 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"59"
[ "-", "-", "Dimitris", "Kontogiannis", ",", "redakcia", "Atén", "+", "301", "3311812", "-", "4" ]
[ 0, 0, 1, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"60"
[ "BayerVB", "stanovuje", "šesťročný", "dlhopis", "vo", "výške", "100", "miliónov", "kanadských", "dolárov", "." ]
[ 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"61"
[ "LONDÝN", "1996-08-22" ]
[ 5, 0 ]
"62"
[ "Nasledujúca", "väzba", "bola", "oznámená", "vedúcim", "manažérom", "Toronta", "Dominion." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0 ]
"63"
[ "DLŽNÍK", "BAYERISCHE", "VEREINSBANK" ]
[ 0, 3, 4 ]
"64"
[ "AMT", "C$", "100", "MLN", "KUPÓN", "6,625", "SPLATNOSŤ", "24.", "SEP.02" ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"65"
[ "TYP", "STRAIGHT", "ISS", "CENA", "100,92", "DÁTUM", "VÝPLATY", "24.", "SEP." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"66"
[ "PLNÉ", "POPLATKY", "1,875", "ZNOVU", "PONUKA", "99,32", "ŠÍRENIE", "+20", "BP" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"67"
[ "MOODY", "AA1", "LISTING", "FREKV.", "LUXU", "=" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"68"
[ "S&P", "=", "DENOMY", "(", "K", ")", "1-10-100", "LIMITY", "PREDAJA", "USA", "/", "UK", "/", "CA" ]
[ 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5 ]
"69"
[ "NEG", "PLG", "NO", "CRS", "DEEFLT", "NO", "FORCE", "MAJ", "=" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"70"
[ "ŠTÁTNY", "ZÁKON", "NEMECKÁ", "DOMÁCA", "CTRY", "=", "ŠTANDARD", "DANE" ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"71"
[ "MGT", "/", "UND", "0,275", "PREDAJ", "KONC", "1,60", "PRAECIP", "=" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"72"
[ "ZÁKLADNÉ", "VLÁDNE", "DLHOPISY", "7.0", "PCT", "SEPT", "2001" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"73"
[ "POZNÁMKY", "BAYERISCHE", "VEREINSBANK", "JE", "SPOLOČNÝ", "VEDÚCI", "MANAŽÉR" ]
[ 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0 ]
"74"
[ "--", "London", "Newsroom", "+44", "171", "542", "7658" ]
[ 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0 ]
"75"
[ "Venantius", "stanovuje", "v", "januári", "1999", "FRN", "300", "miliónov", "dolárov." ]
[ 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"76"
[ "LONDÝN", "1996-08-22" ]
[ 5, 0 ]
"77"
[ "Nasledujúca", "emisia", "s", "pohyblivou", "sadzbou", "bola", "oznámená", "vedúcim", "manažérom", "Lehman", "Brothers", "International." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0 ]
"78"
[ "DLŽNÍK", "VENANTIUS", "AB", "(", "ŠVÉDSKA", "NÁRODNÁ", "HYPOTEKÁRNA", "AGENTÚRA", ")" ]
[ 0, 3, 4, 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
"79"
[ "AMT", "$", "300", "MLN", "ROZPNUTIE", "–", "12,5", "BP", "SPLATNOSŤ", "21.", "JAN.", "99" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"80"
[ "TYP", "FRN", "ZÁKLAD", "3M", "LIBOR", "DÁTUM", "VÝPLATY", "S23.SEP.96" ]
[ 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0 ]
"81"
[ "LAST", "MOODY", "AA3", "CENA", "ISS", "99,956", "PLNÉ", "POPLATKY", "10", "BP" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"82"
[ "POSLEDNÁ", "REPONUKA", "S&P", "AA+", "=" ]
[ 0, 0, 3, 0, 0 ]
"83"
[ "POZNÁMKY", "S", "KRÁTKY", "PRVÝ", "KUPÓN" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0 ]
"84"
[ "VÝPREDAJ", "LONDÝN", "(", "K", ")", "1-10-100", "LIMITY", "PREDAJA", "US", "/", "UK", "/", "JP", "/", "FR" ]
[ 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5 ]
"85"
[ "NEG", "PLG", "ÁNO", "CRS", "DEEFLT", "NO", "FORCE", "MAJ", "IPMA", "2" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"86"
[ "GOV", "LAW", "ENGLISH", "HOME", "CTRY", "ŠVÉDSKO", "DAŇOVÝ", "ŠTANDARD" ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 5, 0, 0 ]
"87"
[ "MGT", "/", "UND", "5", "BP", "PREDAJ", "KONC", "5", "BP", "PRAECIP", "=" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"88"
[ "POZNÁMKY", "VYDANÉ", "Z", "PROGRAMU", "EMTN" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0 ]
"89"
[ "--", "London", "Newsroom", "+44", "171", "542", "8863" ]
[ 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0 ]
"90"
[ "Aktualizácia", "podmienok", "prístavu", "-", "Sýria", "-", "Lloyds", "Shipping." ]
[ 0, 0, 0, 0, 5, 0, 3, 0 ]
"91"
[ "Podmienky", "prístavu", "od", "Lloyds", "Shipping", "Intelligence", "Service", "--" ]
[ 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0 ]
"92"
[ "LATTAKIA,", "10.", "augusta", "-", "čakacia", "doba", "v", "Lattakia", "a", "Tartous", "v", "súčasnosti", "24", "hodín." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0 ]
"93"
[ "Izrael", "znižuje", "obavy", "z", "vojny", "so", "Sýriou", "." ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0 ]
"94"
[ "Colleen", "Siegel" ]
[ 1, 2 ]
"95"
[ "JERUZALEM", "1996-08-22" ]
[ 5, 0 ]
"96"
[ "Odchádzajúci", "mierový", "vyjednávač", "Izraela", "so", "Sýriou", "vo", "štvrtok", "uviedol,", "že", "súčasné", "napätie", "medzi", "oboma", "krajinami", "sa", "javí", "ako", "búrka", "v", "šálke", "čaju." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"97"
[ "Itamar", "Rabinovich", ",", "ktorý", "ako", "izraelský", "veľvyslanec", "vo", "Washingtone", "viedol", "neplodné", "rokovania", "so", "Sýriou", ",", "povedal", "pre", "Israel", "Radio", ",", "že", "to", "vyzerá", ",", "že", "Damask", "chce", "radšej", "hovoriť", "ako", "bojovať", "." ]
[ 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"98"
[ "\"Zdá", "sa", "mi,", "že", "sýrskou", "prioritou", "je", "stále", "rokovať.\"" ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
"99"
[ "Sýrčania", "sú", "zmätení,", "určite", "sú", "napätí,", "ale", "všeobecné", "hodnotenie", "tu", "vo", "Washingtone", "je,", "že", "ide", "v", "podstate", "o", "búrku", "v", "šálke", "čaju,“", "povedal." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
End of preview (truncated to 100 rows)
YAML Metadata Warning: The task_categories "structure-prediction" is not in the official list: text-classification, token-classification, table-question-answering, question-answering, zero-shot-classification, translation, summarization, conversational, feature-extraction, text-generation, text2text-generation, fill-mask, sentence-similarity, text-to-speech, automatic-speech-recognition, audio-to-audio, audio-classification, voice-activity-detection, depth-estimation, image-classification, object-detection, image-segmentation, text-to-image, image-to-text, image-to-image, unconditional-image-generation, video-classification, reinforcement-learning, robotics, tabular-classification, tabular-regression, tabular-to-text, table-to-text, multiple-choice, text-retrieval, time-series-forecasting, visual-question-answering, document-question-answering, zero-shot-image-classification, other
YAML Metadata Warning: The task_ids "part-of-speech-tagging" is not in the official list: acceptability-classification, entity-linking-classification, fact-checking, intent-classification, multi-class-classification, multi-label-classification, multi-input-text-classification, natural-language-inference, semantic-similarity-classification, sentiment-classification, topic-classification, semantic-similarity-scoring, sentiment-scoring, sentiment-analysis, hate-speech-detection, text-scoring, named-entity-recognition, part-of-speech, parsing, lemmatization, word-sense-disambiguation, coreference-resolution, extractive-qa, open-domain-qa, closed-domain-qa, news-articles-summarization, news-articles-headline-generation, dialogue-generation, dialogue-modeling, language-modeling, text-simplification, explanation-generation, abstractive-qa, open-domain-abstractive-qa, closed-domain-qa, open-book-qa, closed-book-qa, slot-filling, masked-language-modeling, keyword-spotting, speaker-identification, audio-intent-classification, audio-emotion-recognition, audio-language-identification, multi-label-image-classification, multi-class-image-classification, face-detection, vehicle-detection, instance-segmentation, semantic-segmentation, panoptic-segmentation, image-captioning, grasping, task-planning, tabular-multi-class-classification, tabular-multi-label-classification, tabular-single-column-regression, rdf-to-text, multiple-choice-qa, multiple-choice-coreference-resolution, document-retrieval, utterance-retrieval, entity-linking-retrieval, fact-checking-retrieval, univariate-time-series-forecasting, multivariate-time-series-forecasting, visual-question-answering, document-question-answering

Dataset Card for [Dataset Name]

Dataset Description

This is translated version of the original CONLL2003 dataset (translated from English to Slovak via Google translate) Annotation was done mostly automatically with word matching scripts. Records where some tags were not matched, were annotated manually (10%) Unlike the original Conll2003 dataset, this one contains only NER tags

Supported Tasks and Leaderboards

NER

labels:

 • 0: O
 • 1: B-PER
 • 2: I-PER
 • 3: B-ORG
 • 4: I-ORG
 • 5: B-LOC
 • 6: I-LOC
 • 7: B-MISC
 • 8: I-MISC

Languages

sk

Dataset Structure

Data Splits

train, test, val

Dataset Creation

Source Data

https://huggingface.co/datasets/conll2003

Annotations

Annotation process

 • Machine Translation
 • Machine pairing tags with reverse translation, and hardcoded rules (including phrase regex matching etc.)
 • Manual annotation of records that couldn't be automatically matched
Downloads last month
1
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard

Models trained or fine-tuned on ju-bezdek/conll2003-SK-NER