language (string)type (string)file_name (string)sentence_number (int64)tokens (sequence)coarse_grained (sequence)fine_grained (sequence)
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
0
[ "Преюдициално", "запитване", "от", "Rechtbank", "Amsterdam", "(", "Нидерландия", ")", ",", "постъпило", "на", "8", "май", "2018", "г", ".", "—", "Openbaar", "Ministerie", "/", "SF" ]
[ "O", "O", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "B-ADDRESS", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-COUNTRY", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
1
[ "(", "Дело", "C", "-", "314", "/", "18", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
2
[ "Език", "на", "производството", ":", "нидерландски" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
3
[ "Запитваща", "юрисдикция" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
4
[ "Rechtbank", "Amsterdam" ]
[ "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
5
[ "Страни", "в", "главното", "производство" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
6
[ "Подател", "на", "искането", ":", "Openbaar", "Ministerie" ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
7
[ "Ответник", ":", "SF" ]
[ "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
8
[ "Преюдициални", "въпроси" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
9
[ "Следва", "ли", "член", "1", ",", "параграф", "3", "и", "член", "5", ",", "точка", "3", "от", "Рамково", "решение", "2002", "/", "584", "/", "ПВР", "I1", ",", "както", "и", "член", "1", ",", "букви", "а", ")", "и", "б", ")", ",", "член", "3", ",", "параграфи", "3", "и", "4", "и", "член", "25", "от", "Рамково", "решение", "2008", "/", "909", "/", "ПВР2", "да", "се", "тълкуват", "в", "смисъл", ",", "че", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
10
[ "когато", "изпълняващата", "държава", "членка", "поставя", "предаването", "на", "свой", "гражданин", "с", "цел", "наказателно", "преследване", "под", "условието", "да", "бъде", "предоставена", "гаранцията", "по", "член", "5", ",", "точка", "3", "от", "Рамково", "решение", "2002", "/", "584", "/", "ПВР", ",", "че", "съответното", "лице", ",", "след", "като", "бъде", "изслушано", ",", "ще", "бъде", "върнато", "в", "изпълняващата", "държава", "членка", ",", "за", "да", "изтърпи", "там", "евентуално", "наложено", "му", "в", "издаващата", "държава", "членка", "наказание", "лишаване", "от", "свобода", "или", "мярка", ",", "изискваща", "задържане", "," ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
11
[ "издаващата", "държава", "членка", "в", "качеството", "си", "на", "издаваща", "държава", "трябва", "действително", "да", "върне", "съответното", "лице", "—", "след", "като", "е", "влязла", "в", "сила", "присъдата", "за", "налагане", "на", "наказание", "лишаване", "от", "свобода", "или", "мярката", ",", "изискваща", "задържане", "—", "едва", "след", "като", "са", "приключили", "с", "влязъл", "в", "сила", "съдебен", "акт", "и", "„", "всички", "други", "производства", "по", "отношение", "на", "деянието", ",", "във", "връзка", "с", "което", "е", "било", "поискано", "връщането", "“", ",", "като", "например", "производство", "по", "конфискация", "?" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
12
[ "Следва", "ли", "член", "25", "от", "Рамково", "решение", "2008", "/", "909", "/", "ПВР", "да", "се", "тълкува", "в", "смисъл", ",", "че", "когато", "държава", "членка", "е", "предала", "свой", "гражданин", "въз", "основа", "на", "предоставена", "гаранция", "по", "член", "5", ",", "точка", "3", "от", "Рамково", "решение", "2002", "/", "584", "/", "ПВР", ",", "тя", "може", "в", "качеството", "си", "на", "изпълняваща", "държава", "в", "рамките", "на", "производството", "по", "признаване", "и", "изпълнение", "на", "съдебно", "решение", ",", "постановено", "спрямо", "това", "лице", ",", "да", "провери", "по", "изключение", "от", "член", "8", ",", "параграф", "2", "от", "Рамково", "решение", "2008", "/", "909", "/", "ПВР", "дали", "наложеното", "на", "това", "лице", "наказание", "лишаване", "от", "свобода", "съответства", "на", "наказанието", ",", "което", "би", "било", "наложено", "в", "изпълняващата", "държава", "за", "съответното", "деяние", ",", "и", "при", "необходимост", "може", "съответно", "да", "адаптира", "наложеното", "наказание", "лишаване", "от", "свобода", "?" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
13
[ "1", "Рамково", "решение", "на", "Съвета", "от", "13", "юни", "2002", "година", "относно", "европейската", "заповед", "за", "арест", "и", "процедурите", "за", "предаване", "между", "държавите", "членки", "(", "ОВ", "L", "190", ",", "2002", "г", ".", ",", "стр", ".1", ";", "Специално", "издание", "на", "български", "език", ",", "2007", "г", ".", ",", "глава", "19", ",", "том", "6", ",", "стр", ".", "3", ")", ".2", "Рамково", "решение", "2008", "/", "909", "/", "ПВР", "на", "Съвета", "от", "27", "ноември", "2008", "година", "за", "прилагане", "на", "принципа", "за", "взаимно", "признаване", "към", "съдебни", "решения", "по", "наказателни", "дела", ",", "с", "които", "се", "налагат", "наказания", "лишаване", "от", "свобода", "или", "мерки", ",", "включващи", "лишаване", "от", "свобода", ",", "за", "целите", "на", "тяхното", "изпълнение", "в", "Европейския", "съюз", "(", "ОВ", "L", "327", ",", "2008", "г", ".", ",", "стр", ".", "27", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
0
[ "Преюдициално", "запитване", "от", "Arbeitsgericht", "Cottbus", "-", "Kammern", "Senftenberg", "(", "Германия", ")", ",", "постъпило", "на", "2", "май", "2018", "г", ".", "—", "Reiner", "Grafe", "und", "Jürgen", "Pohle", "/", "Südbrandenburger", "Nahverkehrs", "GmbH", "und", "OSL", "Bus", "GmbH" ]
[ "O", "O", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "B-ADDRESS", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-COUNTRY", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
1
[ "(", "Дело", "C", "-", "298", "/", "18", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
2
[ "Език", "на", "производството", ":", "немски" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
3
[ "Запитваща", "юрисдикция" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
4
[ "Arbeitsgericht", "Cottbus", "-", "Kammern", "Senftenberg" ]
[ "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
5
[ "Страни", "в", "главното", "производство" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
6
[ "Ищци", ":", "Reiner", "Grafe", ",", "Jürgen", "Pohle" ]
[ "O", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "B-PERSON", "I-PERSON" ]
[ "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "B-FAMILY NAME" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
7
[ "Ответници", ":", "Südbrandenburger", "Nahverkehrs", "GmbH", ",", "OSL", "Bus", "GmbH" ]
[ "O", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
8
[ "Преюдициални", "въпроси" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
9
[ "Представлява", "ли", "прехвърлянето", "на", "стопанската", "дейност", "по", "обслужването", "на", "автобусни", "линии", "от", "едно", "предприятие", "за", "автобусни", "превози", "на", "друго", "въз", "основа", "на", "процедура", "за", "възлагане", "на", "обществена", "поръчка", "съгласно", "Директива", "92", "/", "50", "/", "ЕИО1", "за", "възлагане", "на", "обществени", "поръчки", "за", "услуги", ",", "прехвърляне", "на", "стопанска", "дейност", "по", "смисъла", "на", "член", "1", ",", "параграф", "1", "от", "Директива", "77", "/", "187", "/", "ЕИО2", ",", "независимо", "че", "между", "двете", "посочени", "предприятия", "не", "се", "прехвърлят", "значими", "материални", "активи", ",", "по-специално", "автобуси", "?" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
10
[ "Дава", "ли", "твърдението", "—", "че", "при", "възлагането", "на", "обществена", "поръчка", "за", "услуга", "за", "определен", "срок", "автобусният", "парк", "повече", "не", "е", "от", "съществено", "значение", "за", "стойността", "на", "стопанската", "дейност", "въз", "основа", "на", "икономически", "разумно", "решение", ",", "предвид", "продължителността", "на", "експлоатацията", "му", "и", "по-строгите", "технически", "изисквания", "(", "допустимо", "равнище", "на", "отработените", "газове", ",", "автобуси", "с", "нисък", "под", ")", "—", "основание", "да", "не", "се", "следва", "практиката", "на", "Съда", "на", "Европейския", "съюз", ",", "установена", "в", "решение", "от", "25", "януари", "2001", "г", ".", "(", "C", "-", "172", "/", "99", ")", ",", "в", "смисъл", "че", "при", "тези", "условия", "запазването", "на", "съществена", "част", "от", "трудовите", "правоотношения", "на", "персонала", "също", "може", "да", "доведе", "до", "прилагане", "на", "Директива", "77", "/", "187", "/", "ЕИО", "?" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
11
[ "1", "Директива", "92", "/", "50", "/", "ЕИО", "на", "Съвета", "от", "18", "юни", "1992", "година", "относно", "координирането", "на", "процедурите", "за", "възлагане", "на", "обществени", "поръчки", "за", "услуги", "(", "ОВ", "L", "209", ",", "1992", "г", ".", ",", "стр", ".", "1", ";", "Специално", "издание", "на", "български", "език", ",", "2007", "г", ".", ",", "глава", "6", ",", "том", "2", ",", "стр", ".", "50", ")", ".2", "Директива", "77", "/", "187", "/", "ЕИО", "на", "Съвета", "от", "14", "февруари", "1977", "година", "относно", "сближаването", "на", "законодателствата", "на", "държавите", "членки", "във", "връзка", "с", "гарантирането", "на", "правата", "на", "работниците", "и", "служителите", "при", "прехвърляне", "на", "предприятия", ",", "стопански", "дейности", "или", "части", "от", "предприятия", "или", "стопански", "дейности", "(", "ОВ", "L", "61", ",", "1977", "г", ".", ",", "стр", ".", "26", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
0
[ "Решение", "на", "Общия", "съд", "(", "девети", "състав", ")", "от", "21", "юни", "2018", "г", ".", "—" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
1
[ "Haverkamp", "IP", "/", "EUIPO", "—", "Sissel", "(", "Подова", "постелка", ")" ]
[ "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "B-ORGANISATION", "O", "B-ORGANISATION", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
2
[ "(", "Дело", "T", "‑", "227", "/", "16", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
3
[ "„", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Производство", "за", "обявяване", "на", "недействителност", "—", "Международна", "регистрация", ",", "посочваща", "Европейския", "съюз", "—", "Регистриран", "промишлен", "дизайн", "на", "Общността", ",", "изобразяващ", "подова", "постелка", "—", "Предходен", "промишлен", "дизайн", "—", "Основание", "за", "недействителност", "—", "Липса", "на", "оригиналност", "—", "Информиран", "потребител", "—", "Степен", "на", "свобода", "на", "автора", "—", "Доказване", "на", "насищането", "на", "състоянието", "на", "техниката", "—", "Липса", "на", "различно", "общо", "впечатление", "—", "Член", "6", "и", "член", "25", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "б", ")", "от", "Регламент", "(", "ЕО", ")", "№", "6", "/", "2002", "—", "Член", "63", ",", "параграф", "1", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "“" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
4
[ "1", ".", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Основания", "за", "недействителност", "—", "Липса", "на", "оригиналност", "—", "Промишлен", "дизайн", ",", "който", "не", "създава", "у", "информирания", "потребител", "общо", "впечатление", ",", "различно", "от", "създаваното", "от", "предходния", "промишлен", "дизайн", "—", "Критерии", "за", "преценка" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
5
[ "(", "член", "6", ",", "параграф", "2", "и", "член", "25", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "б", ")", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "на", "Съвета", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
6
[ "(", "вж", ".", "т", ".", "22", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
7
[ "2", ".", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Основания", "за", "недействителност", "—", "Липса", "на", "оригиналност", "—", "Оповестяване", "от", "автора", "или", "неговия", "правоприемник", "—", "Доказване", "на", "оповестяването" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
8
[ "(", "член", "6", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "б", ")", ",", "член", "7", ",", "параграф", "1", "и", "член", "65", ",", "параграф", "1", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "на", "Съвета", ";", "член", "28", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "б", ",", "подточки", "v", ")", "и", "vi", ")", "от", "Регламент", "№", "2245", "/", "2002", "на", "Комисията", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
9
[ "(", "вж", ".", "т", ".", "25", "—", "28", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
10
[ "3", ".", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Основания", "за", "недействителност", "—", "Липса", "на", "оригиналност", "—", "Информиран", "потребител", "—", "Понятие" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
11
[ "(", "член", "6", ",", "параграф", "1", "и", "член", "25", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "б", ")", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "на", "Съвета", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
12
[ "(", "вж", ".", "т", ".", "36", "и", "37", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
13
[ "4", ".", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Заявка", "за", "регистрация", "—", "Условия", "—", "Указания", "за", "продуктите" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
14
[ "(", "член", "36", ",", "параграфи", "2", "и", "6", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "на", "Съвета", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
15
[ "(", "вж", ".", "т", ".", "38", "и", "39", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
16
[ "5", ".", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Основания", "за", "недействителност", "—", "Липса", "на", "оригиналност", "—", "Промишлен", "дизайн", ",", "който", "не", "създава", "у", "информирания", "потребител", "общо", "впечатление", ",", "различно", "от", "създаваното", "от", "предходния", "промишлен", "дизайн", "—", "Изображение", "на", "подова", "постелка" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
17
[ "(", "член", "6", ",", "параграф", "1", "и", "член", "25", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "б", ")", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "на", "Съвета", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
18
[ "(", "вж", ".", "т", ".", "40", ",", "41", ",", "51", ",", "58", ",", "59", "и", "73", "—", "78", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
19
[ "6", ".", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Процедурни", "разпоредби", "—", "Служебна", "проверка", "на", "фактите", "—", "Иск", "за", "обявяване", "на", "недействителност", "—", "Разглеждане", "само", "на", "изтъкнатите", "основания" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
20
[ "(", "член", "63", ",", "параграф", "1", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "на", "Съвета", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
21
[ "(", "вж", ".", "т", ".", "49", "и", "50", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
22
[ "7", ".", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Основания", "за", "недействителност", "—", "Липса", "на", "оригиналност", "—", "Промишлен", "дизайн", ",", "който", "не", "създава", "у", "информирания", "потребител", "общо", "впечатление", ",", "различно", "от", "създаваното", "от", "предходния", "промишлен", "дизайн", "—", "Критерии", "за", "преценка", "—", "Свобода", "на", "автора" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
23
[ "(", "член", "6", ",", "параграф", "2", "и", "член", "25", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "б", ")", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "на", "Съвета", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
24
[ "(", "вж", ".", "т", ".", "54", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
25
[ "8", ".", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Основания", "за", "недействителност", "—", "Липса", "на", "оригиналност", "—", "Промишлен", "дизайн", ",", "който", "не", "създава", "у", "информирания", "потребител", "общо", "впечатление", ",", "различно", "от", "създаваното", "от", "предходния", "промишлен", "дизайн", "—", "Насищане", "на", "състоянието", "на", "техниката", "—", "Релевантност" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
26
[ "(", "член", "6", ",", "параграф", "1", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "на", "Съвета", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
27
[ "(", "вж", ".", "т", ".", "63", "и", "66", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
28
[ "9", ".", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Основания", "за", "недействителност", "—", "Липса", "на", "оригиналност", "—", "Промишлен", "дизайн", ",", "който", "не", "създава", "у", "информирания", "потребител", "общо", "впечатление", ",", "различно", "от", "създаваното", "от", "предходния", "промишлен", "дизайн", "—", "Обща", "преценка", "на", "всички", "елементи", "на", "предходния", "промишлен", "дизайн" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
29
[ "(", "член", "6", ",", "параграф", "1", "и", "член", "25", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "б", ")", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "на", "Съвета", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
30
[ "(", "вж", ".", "т", ".", "72", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
31
[ "Предмет" ]
[ "O" ]
[ "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
32
[ "Жалба", "срещу", "решението", "на", "трети", "апелативен", "състав", "на", "EUIPO", "от", "26", "февруари", "2016", "г", ".", "(", "преписка", "R", "2618", "/", "2014", "‑", "3", ")", ",", "постановено", "в", "производство", "за", "обявяване", "на", "недействителност", "със", "страни", "Sissel", "и", "г‑н", "Haverkamp" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORGANISATION", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORGANISATION", "O", "B-PERSON", "I-PERSON" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-TITLE", "B-FAMILY NAME" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
33
[ "Диспозитив" ]
[ "O" ]
[ "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
34
[ "Отхвърля", "жалбата", "." ]
[ "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
35
[ "Осъжда", "Haverkamp", "IP", "GmbH", "да", "заплати", "съдебните", "разноски", "." ]
[ "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
36
[ "Осъжда", "Haverkamp", "IP", "GmbH", "да", "заплати", "съдебните", "разноски", "." ]
[ "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
0
[ "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "НА", "ГЕНЕРАЛНИЯ", "АДВОКАТ" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
1
[ "M", ".", "BOBEK" ]
[ "O", "O", "O" ]
[ "B-INITIAL NAME", "I-INITIAL NAME", "B-FAMILY NAME" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
2
[ "представено", "на", "5", "септември", "2018", "година", "(", "1", ")" ]
[ "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
3
[ "Дело", "C", "‑", "258", "/", "17" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
4
[ "срещу" ]
[ "O" ]
[ "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
5
[ "Versicherungsanstalt", "öffentlich", "Bediensteter", "BVA" ]
[ "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
6
[ "(", "Преюдициално", "запитване", ",", "отправено", "от", "Verwaltungsgerichtshof", "(", "Върховен", "административен", "съд", ",", "Австрия", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ADDRESS", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-COUNTRY", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
7
[ "„", "Преюдициално", "запитване", "—", "Социална", "политика", "—", "Равно", "третиране", "—", "Забрана", "на", "дискриминация", ",", "основана", "на", "сексуална", "ориентация", "—", "Хомосексуални", "отношения", "с", "непълнолетни", "лица", "—", "Наложени", "дисциплинарни", "наказания", "на", "работещ", "в", "полицейска", "служба", "държавен", "служител", "след", "постановяване", "на", "осъдителна", "присъда", "—", "Запазване", "на", "правните", "последици", "от", "дисциплинарното", "решение", "“" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
8
[ "I", ".", "Въведение" ]
[ "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
9
[ "(", "наричан", "по-нататък", "„", "жалбоподателят", "“", ")", "е", "роден", "през", "1942", "г", ".", "През", "1974", "г", ".", ",", "когато", "работи", "в", "австрийската", "полиция", ",", "е", "осъден", "за", "опит", "за", "хомосексуални", "действия", "с", "лица", "на", "възраст", "съответно", "14", "и", "15", "години", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-AGE", "O", "B-AGE", "I-AGE", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
10
[ "През", "1975", "г", ".", "за", "тези", "деяния", "на", "жалбоподателя", "е", "наложено", "дисциплинарно", "наказание", ",", "изразяващо", "се", "в", "принудително", "ранно", "пенсиониране", "от", "полицията", "и", "намаляване", "на", "пенсията", "му", "с", "25", "%", "." ]
[ "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-AMOUNT", "I-AMOUNT", "O" ]
[ "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-VALUE", "B-UNIT", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
11
[ "2", ".", "По", "това", "време", "в", "австрийското", "право", "се", "предвиждат", "две", "отделни", "престъпления", ":", "„", "изнасилване", "“", "(", "сексуален", "акт", "с", "лица", "на", "възраст", "под", "14", "години", ")", ";", "и", "„", "блудство", "“", "(", "хомосексуални", "действия", "с", "лица", "от", "мъжки", "полна", "възраст", "под", "18", "години", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
12
[ "През", "2002", "г", ".", "е", "прието", ",", "че", "второто", "представлява", "неоправдана", "дискриминация", ",", "основана", "на", "сексуална", "ориентация", "." ]
[ "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
13
[ "То", "съответно", "е", "отменено", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
14
[ "3", ".", "В", "главното", "производство", "жалбоподателят", "по", "същество", "не", "е", "съгласен", "с", "факта", ",", "че", "продължава", "да", "получава", "пенсия", "в", "намален", "размер", ",", "като", "твърди", ",", "че", "престъплението", "и", "наложеното", "му", "дисциплинарно", "наказание", "представляват", "дискриминация", ",", "основана", "на", "сексуална", "ориентация", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
15
[ "4", ".", "Именно", "в", "този", "правен", "и", "фактически", "контекст", "Verwaltungsgerichtshof", "(", "Върховен", "административен", "съд", ",", "Австрия", ")", "иска", "да", "се", "установи", "дали", "намаляването", "на", "пенсионните", "права", "на", "жалбоподателя", "е", "съвместимо", "със", "забраната", "за", "дискриминация", ",", "основана", "на", "сексуалната", "ориентация", ",", "по", "член", "2", "от", "Директива", "2000", "/", "78", "/", "ЕО", "(", "2", ")", "дори", "ако", "първоначалното", "дисциплинарно", "решение", "е", "станало", "окончателно", "преди", "влизането", "в", "сила", "на", "посочената", "директива", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ADDRESS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-COUNTRY", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
16
[ "Освен", "това", "запитващата", "юрисдикция", "поставя", "редица", "въпроси", "относно", "това", "как", "и", "от", "кой", "момент", "евентуално", "трябва", "да", "се", "премахне", "дискриминацията", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
17
[ "II", ".", "Правна", "уредба" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
18
[ "1", ".", "Правото", "на", "Съюза" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
19
[ "5", ".", "В", "член", "1", "от", "Директива", "2000", "/", "78", "по-специално", "като", "недопустима", "се", "посочва", "дискриминацията", ",", "основана", "на", "сексуална", "ориентация", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
20
[ "6", ".", "Член", "2", ",", "параграф", "1", "и", "параграф", "2", ",", "буква", "a", ")", ",", "член", "3", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "в", ")", "и", "член", "17", "от", "Директива", "2000", "/", "78", "гласят", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
21
[ "„", "Член", "2" ]
[ "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
22
[ "Понятие", "за", "дискриминация" ]
[ "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
23
[ "1", ".", "За", "целите", "на", "настоящата", "директива", ",", "„", "принципът", "за", "равно", "третиране", "“", "означава", ",", "че", "няма", "да", "има", "пряка", "или", "непряка", "дискриминация", "въз", "основа", "[", "…", "]", "на", "който", "и", "да", "е", "от", "признаците", ",", "посочени", "в", "член", "1", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
24
[ "2", ".", "За", "целите", "на", "параграф", "1", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
25
[ "а", ")", "проява", "на", "пряка", "дискриминация", "има", ",", "когато", "едно", "лице", "е", ",", "било", "е", ",", "или", "би", "било", "третирано", "по-малко", "благоприятно", "от", "друго", "в", "сравнима", "ситуация", "въз", "основа", "един", "от", "признаците", ",", "упоменати", "в", "член", "1", ";" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
26
[ "Член", "3" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
27
[ "Приложно", "поле" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
28
[ "1", ".", "В", "границите", "на", "сферите", "на", "компетентност", ",", "поверени", "на", "Общността", ",", "настоящата", "директива", "се", "прилага", "към", "всички", "лица", "от", "публичния", "и", "частния", "сектор", ",", "включително", "публични", "органи", ",", "във", "връзка", "с", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
29
[ "в", ")", "условия", "за", "наемане", "и", "условия", "на", "труд", ",", "включително", "условията", "за", "уволнение", "и", "заплащане", ";" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
30
[ "Член", "17" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
31
[ "Санкции" ]
[ "O" ]
[ "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
32
[ "Държавите", "членки", "регламентират", "правилата", "за", "санкциите", ",", "приложими", "при", "нарушение", "на", "националните", "разпоредби", ",", "приети", "в", "съответствие", "с", "настоящата", "директива", "[", ",", "]", "и", "предприемат", "всички", "необходими", "мерки", "да", "гарантират", "тяхното", "прилагане", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
33
[ "Санкциите", ",", "които", "могат", "да", "включат", "изплащане", "на", "обезщетение", "на", "жертвата", ",", "следва", "да", "бъдат", "ефективни", ",", "пропорционални", "и", "убедителни", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
34
[ "Държавите", "членки", "представят", "тези", "разпоредби", "на", "Комисията", "най-късно", "до", "2", "декември", "2003", "г", ".", "и", "уведомяват", "без", "закъснение", "за", "всяка", "следваща", "поправка", ",", "която", "ги", "засяга", "“", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
35
[ "7", ".", "Съгласно", "член", "18", ",", "първо", "изречение", "Директивата", "по", "принцип", "е", "трябвало", "да", "бъде", "транспонирана", "до", "2", "декември", "2003", "г", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
36
[ "2", ".", "Приложими", "разпоредби", "от", "националното", "право" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]

Dataset Card for Multilingual European Datasets for Sensitive Entity Detection in the Legal Domain

Dataset Summary

The dataset consists of 12 documents (9 for Spanish due to parsing errors) taken from EUR-Lex, a multilingual corpus of court decisions and legal dispositions in the 24 official languages of the European Union. The documents have been annotated for named entities following the guidelines of the MAPA project which foresees two annotation level, a general and a more fine-grained one. The annotated corpus can be used for named entity recognition/classification.

Supported Tasks and Leaderboards

The dataset supports the task of Named Entity Recognition and Classification (NERC).

Languages

The following languages are supported: bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, ga, hu, it, lt, lv, mt, nl, pt, ro, sk, sv

Dataset Structure

Data Instances

The file format is jsonl and three data splits are present (train, validation and test). Named Entity annotations are non-overlapping.

Data Fields

For the annotation the documents have been split into sentences. The annotations has been done on the token level. The files contain the following data fields

 • language: language of the sentence
 • type: The document type of the sentence. Currently, only EUR-LEX is supported.
 • file_name: The document file name the sentence belongs to.
 • sentence_number: The number of the sentence inside its document.
 • tokens: The list of tokens in the sentence.
 • coarse_grained: The coarse-grained annotations for each token
 • fine_grained: The fine-grained annotations for each token

As previously stated, the annotation has been conducted on a global and a more fine-grained level.

The tagset used for the global and the fine-grained named entities is the following:

 • Address
  • Building
  • City
  • Country
  • Place
  • Postcode
  • Street
  • Territory
 • Amount
  • Unit
  • Value
 • Date
  • Year
  • Standard Abbreviation
  • Month
  • Day of the Week
  • Day
  • Calender Event
 • Person
  • Age
  • Email
  • Ethnic Category
  • Family Name
  • Financial
  • Given Name – Female
  • Given Name – Male
  • Health Insurance Number
  • ID Document Number
  • Initial Name
  • Marital Status
  • Medical Record Number
  • Nationality
  • Profession
  • Role
  • Social Security Number
  • Title
  • Url
 • Organisation
 • Time
 • Vehicle
  • Build Year
  • Colour
  • License Plate Number
  • Model
  • Type

The final coarse grained tagset (in IOB notation) is the following:

['O', 'B-ORGANISATION', 'I-ORGANISATION', 'B-ADDRESS', 'I-ADDRESS', 'B-DATE', 'I-DATE', 'B-PERSON', 'I-PERSON', 'B-AMOUNT', 'I-AMOUNT', 'B-TIME', 'I-TIME']

The final fine grained tagset (in IOB notation) is the following:

[ 'O', 'B-BUILDING', 'I-BUILDING', 'B-CITY', 'I-CITY', 'B-COUNTRY', 'I-COUNTRY', 'B-PLACE', 'I-PLACE', 'B-TERRITORY', 'I-TERRITORY', 'I-UNIT', 'B-UNIT', 'B-VALUE', 'I-VALUE', 'B-YEAR', 'I-YEAR', 'B-STANDARD ABBREVIATION', 'I-STANDARD ABBREVIATION', 'B-MONTH', 'I-MONTH', 'B-DAY', 'I-DAY', 'B-AGE', 'I-AGE', 'B-ETHNIC CATEGORY', 'I-ETHNIC CATEGORY', 'B-FAMILY NAME', 'I-FAMILY NAME', 'B-INITIAL NAME', 'I-INITIAL NAME', 'B-MARITAL STATUS', 'I-MARITAL STATUS', 'B-PROFESSION', 'I-PROFESSION', 'B-ROLE', 'I-ROLE', 'B-NATIONALITY', 'I-NATIONALITY', 'B-TITLE', 'I-TITLE', 'B-URL', 'I-URL', 'B-TYPE', 'I-TYPE', ]

Data Splits

Splits created by Joel Niklaus.

language # train files # validation files # test files # train sentences # validation sentences # test sentences
bg 9 1 2 1411 166 560
cs 9 1 2 1464 176 563
da 9 1 2 1455 164 550
de 9 1 2 1457 166 558
el 9 1 2 1529 174 584
en 9 1 2 893 98 408
es 7 1 1 806 248 155
et 9 1 2 1391 163 516
fi 9 1 2 1398 187 531
fr 9 1 2 1297 97 490
ga 9 1 2 1383 165 515
hu 9 1 2 1390 171 525
it 9 1 2 1411 162 550
lt 9 1 2 1413 173 548
lv 9 1 2 1383 167 553
mt 9 1 2 937 93 442
nl 9 1 2 1391 164 530
pt 9 1 2 1086 105 390
ro 9 1 2 1480 175 557
sk 9 1 2 1395 165 526
sv 9 1 2 1453 175 539

Dataset Creation

Curation Rationale

„[…] to our knowledge, there exist no open resources annotated for NERC [Named Entity Recognition and Classificatio] in Spanish in the legal domain. With the present contribution, we intend to fill this gap. With the release of the created resources for fine-tuning and evaluation of sensitive entities detection in the legal domain, we expect to encourage the development of domain-adapted anonymisation tools for Spanish in this field“ (de Gibert Bonet et al., 2022)

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

The dataset consists of documents taken from EUR-Lex corpus which is publicly available. No further information on the data collection process are given in de Gibert Bonet et al. (2022).

Who are the source language producers?

The source language producers are presumably lawyers.

Annotations

Annotation process

"The annotation scheme consists of a complex two level hierarchy adapted to the legal domain, it follows the scheme described in (Gianola et al., 2020) […] Level 1 entities refer to general categories (PERSON, DATE, TIME, ADDRESS...) and level 2 entities refer to more fine-grained subcategories (given name, personal name, day, year, month...). Eur-Lex, CPP and DE have been annotated following this annotation scheme […] The manual annotation was performed using INCePTION (Klie et al., 2018) by a sole annotator following the guidelines provided by the MAPA consortium." (de Gibert Bonet et al., 2022)

Who are the annotators?

Only one annotator conducted the annotation. More information are not provdided in de Gibert Bonet et al. (2022).

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

Note that the dataset at hand presents only a small portion of a bigger corpus as described in de Gibert Bonet et al. (2022). At the time of writing only the annotated documents from the EUR-Lex corpus were available.

Note that the information given in this dataset card refer to the dataset version as provided by Joel Niklaus and Veton Matoshi. The dataset at hand is intended to be part of a bigger benchmark dataset. Creating a benchmark dataset consisting of several other datasets from different sources requires postprocessing. Therefore, the structure of the dataset at hand, including the folder structure, may differ considerably from the original dataset. In addition to that, differences with regard to dataset statistics as give in the respective papers can be expected. The reader is advised to have a look at the conversion script convert_to_hf_dataset.py in order to retrace the steps for converting the original dataset into the present jsonl-format. For further information on the original dataset structure, we refer to the bibliographical references and the original Github repositories and/or web pages provided in this dataset card.

Additional Information

Dataset Curators

The names of the original dataset curators and creators can be found in references given below, in the section Citation Information. Additional changes were made by Joel Niklaus (Email ; Github) and Veton Matoshi (Email ; Github).

Licensing Information

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Citation Information

@article{DeGibertBonet2022,
author = {{de Gibert Bonet}, Ona and {Garc{\'{i}}a Pablos}, Aitor and Cuadros, Montse and Melero, Maite},
journal = {Proceedings of the Language Resources and Evaluation Conference},
number = {June},
pages = {3751--3760},
title = {{Spanish Datasets for Sensitive Entity Detection in the Legal Domain}},
url = {https://aclanthology.org/2022.lrec-1.400},
year = {2022}
}

Contributions

Thanks to @JoelNiklaus and @kapllan for adding this dataset.

Downloads last month
174