Datasets:

Sub-tasks:
parsing
Languages:
Chinese
Multilinguality:
monolingual
Size Categories:
1K<n<10K
Language Creators:
found
Annotations Creators:
crowdsourced
Source Datasets:
original
Tags:
License:
id
stringlengths
1
4
tokens
sequencelengths
0
155
tags
sequencelengths
0
155
0
[ "十", "年", "前", "得", "的", "肺", "癌", ",", "今", "年", "开", "始", "出", "现", "胸", "水", ",", "但", "是", "化", "验", "瘤", "细", "胞", "没", "有", ",", "不", "知", "啥", "原", "因", "来", "的", "水", "了", "?" ]
[ 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 3 ]
1
[ "请", "专", "家", "们", "看", "看", "现", "在", "情", "况", "怎", "么", "样", "继", "续", "吃", "药", "还", "是", "手", "术", "胸", "腔", "已", "做", "引", "流", "管", "抽", "积", "液", "手", "术", "伤", "口", "不", "好", "好", "愈", "合" ]
[ 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2 ]
2
[ "现", "在", "把", "胸", "里", "积", "液", "抽", "了", ",", "咳", "嗽", "了", ",", "没", "痰", "了", ",", "就", "是", "低", "烧" ]
[ 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2 ]
3
[ "检", "查", "化", "验", "没", "有", "任", "何", "问", "题", "。" ]
[ 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3 ]
4
[ "引", "流", "每", "天", "有", "3", "5", "0", "毫", "升", "的", "胸", "水", "排", "出" ]
[ 0, 2, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2 ]
5
[ "胸", "膜", "剥", "脱", "术", "后", "半", "月", "现", "在", "发", "烧", ",", "降", "不", "下", "来", ",", "肝", "功", "能", "也", "差", ",", "说", "是", "胸", "膜", "炎", ",", "输", "几", "天", "液", "了", ",", "还", "是", "没", "效", "果" ]
[ 0, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 1, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2 ]
6
[ "手", "术", "后", "前", "三", "个", "月", "是", "腹", "部", "隆", "起", ",", "目", "前", "已", "经", "变", "小", ",", "肌", "肉", "组", "织", "基", "本", "恢", "复", "正", "常", ";" ]
[ 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3 ]
7
[ "近", "期", "术", "处", "肋", "骨", "疼", "痛", ",", "经", "常", "需", "要", "平", "躺", "进", "行", "缓", "解" ]
[ 0, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2 ]
8
[ "怎", "么", "看", "积", "液", "有", "多", "少", ",", "自", "身", "吸", "收", "不", "了", "?" ]
[ 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3 ]
9
[ "必", "须", "抽", "水", "吗" ]
[ 0, 2, 0, 2, 3 ]
10
[ "半", "个", "月", "前", "车", "祸", "导", "致", "左", "侧", "上", "半", "身", "及", "右", "侧", "下", "半", "身", "多", "出", "骨", "折", ",", "一", "周", "前", "做", "了", "第", "二", "次", "外", "伤", "手", "术", "(", "约", "7", "个", "小", "时", ")", ",", "大", "腿", ",", "小", "腿", ",", "足", "部", "骨", "折", "手", "术", "," ]
[ 0, 1, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3 ]
11
[ "目", "前", "肺", "部", "血", "栓", ",", "请", "问", "专", "家", "这", "种", "情", "况", "是", "打", "抗", "凝", "药", "还", "是", "下", "过", "滤", "器", "?" ]
[ 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 1, 2, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3 ]
12
[ "做", "完", "腿", "的", ",", "静", "脉", "曲", "张", "后", ",", "引", "起", "的" ]
[ 3, 3, 3, 3, 3, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 0, 2, 3 ]
13
[ "女", ",", "7", "7", "岁", "。" ]
[ 3, 3, 0, 2, 3, 3 ]
14
[ "两", "周", "前", "化", "验", "是", "1", ".", "7", "9", ",", "华", "法", "林", "纳", "隔", "天", "服", "用", "半", "片", ",", "4", "分", "之", "3", "片", ",", "根", "据", "这", "次", "化", "验", "是", "否", "还", "这", "样", "用", "药", "。" ]
[ 3, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 1, 2, 3, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3 ]
15
[ "除", "腿", "有", "点", "肿", "没", "有", "别", "的", "不", "适", "," ]
[ 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3 ]
16
[ "能", "吃", "螺", "内", "脂", "内", "吗", "?" ]
[ 3, 3, 0, 1, 2, 3, 3, 3 ]
17
[ "还", "须", "搭", "配", "别", "的", "药", "吗", "?" ]
[ 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3 ]
18
[ "男", ",", "7", "6", "岁", "。" ]
[ 3, 3, 0, 2, 3, 3 ]
19
[ "脚", "的", "食", "指", "发", "黑", "溃", "烂", ",", "截", "掉", "后", "伤", "口", "不", "愈", "合", "还", "继", "续", "溃", "烂" ]
[ 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 0, 2 ]
20
[ "高", "中", "在", "学", "校", "久", "坐", ",", "压", "力", "较", "大", ",", "神", "经", "衰", "弱", ",", "慢", "性", "胃", "炎" ]
[ 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2 ]
21
[ "2", "月", "前", "有", "胸", "闷", "症", "状", ",", "没", "有", "在", "意", ",", "去", "密", "云", "县", "医", "院", "拍", "了", "一", "张", "胸", "片", ",", "说", "是", "没", "有", "问", "题", ",", "后", "来", "就", "以", "为", "没", "事", "了", ",", "8", "月", "中", "询", "回", "家", "后", "感", "觉", "胸", "闷", "气", "短", "," ]
[ 3, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3 ]
22
[ "于", "8", "月", "3", "1", "号", "去", "丽", "水", "市", "中", "心", "医", "院", "检", "查", ",", "检", "查", "后", "诊", "断", "说", "是", "肺", "栓", "赛" ]
[ 3, 3, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 1, 2 ]
23
[ "男", ",", "3", "6", "岁", "。" ]
[ 3, 3, 0, 2, 3, 3 ]
24
[ "之", "前", "去", "阜", "外", "让", "您", "就", "诊", "过", ",", "我", "现", "在", "服", "用", "的", "是", "法", "华", "林", "(", "进", "口", "芬", "兰", "产", "的", "蓝", "片", "3", "m", "g", ")", "吃", "的", "剂", "量", "是", ":", "一", "又", "四", "分", "之", "一", "片", "。" ]
[ 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 1, 1, 2, 3, 3 ]
25
[ "麻", "烦", "您", "看", "一", "下", "结", "果", "," ]
[ 0, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 2, 3 ]
26
[ "该", "如", "何", "调", "剂", "?" ]
[ 3, 0, 2, 0, 2, 3 ]
27
[ "感", "谢", "您", "在", "百", "忙", "中", "的", "回", "复", ",", "谢", "谢", "您", "!" ]
[ 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3 ]
28
[ "结", "核", "性", "胸", "膜", "炎", ",", "经", "治", "疗", "积", "液", "已", "抽", ",", "现", "在", "在", "家", "按", "疗", "程", "吃", "抗", "结", "核", "药", "。" ]
[ 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 3 ]
29
[ "浅", "表", "性", "胃", "溃", "疡" ]
[ 0, 2, 3, 3, 0, 2 ]
30
[ "乏", "力", "胸", "闷" ]
[ 0, 2, 0, 2 ]
31
[ "男", ",", "4", "0", "岁", "。" ]
[ 3, 3, 0, 2, 3, 3 ]
32
[ "3", "岁", "患", "病", "如", "今", "不", "能", "行", "走", "生", "活", "不", "能", "自", "理", "严", "重", "侧", "弯" ]
[ 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2 ]
33
[ "想", "问", "一", "下", "大", "夫", ",", "肺", "栓", "塞", "抗", "凝", "六", "个", "月", "啦", "!" ]
[ 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3 ]
34
[ "想", "复", "查", "一", "下", ",", "大", "夫", "建", "议", "做", "生", "化", "七", "项", ",", "请", "问", ",", "生", "化", "七", "项", "具", "体", "指", "的", "是", "那", "七", "项", "大", "夫", "你", "好", "," ]
[ 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3 ]
35
[ "我", "是", "产", "后", "2", "2", "天", "得", "肺", "栓", "塞", ",", "现", "在", "服", "用", "华", "法", "林", "纳", "六", "个", "月", ",", "需", "要", "复", "查", ",", "大", "夫", "让", "我", "查", "生", "化", "七", "项", ",", "我", "想", "问", "问", "生", "化", "七", "项", "指", "的", "是", "那", "七", "项" ]
[ 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 0, 2 ]
36
[ "以", "往", "病", "史", ":", "冠", "心", "病", ",", "烟", "雾", "病", ",", "颈", "椎", "病" ]
[ 0, 2, 0, 2, 0, 1, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 ]
37
[ "没", "有", "家", "族", "史" ]
[ 0, 2, 0, 2, 3 ]
38
[ "现", "在", "轧", "针", ",", "吃", "中", "药", ",", "病", "情", "有", "所", "好", "转" ]
[ 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2 ]
39
[ "2", "0", "1", "4", "年", "出", "现", "双", "手", "抖", "动", ",", "丧", "失", "方", "向", "感", ",", "四", "肢", "浮", "肿", "无", "力", ",", "不", "认", "人", ",", "昏", "迷", "。" ]
[ 0, 1, 1, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 3 ]
40
[ "经", "查", "后", "发", "现", "低", "血", "钾", "症", ",", "之", "后", "长", "期", "补", "充", "氯", "化", "钾", "。" ]
[ 3, 3, 3, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 2, 3 ]
41
[ "今", "年", "9", "月", "1", "8", "日", "出", "现", "拿", "打", "火", "机", "开", "车", "门", "的", "情", "况", "(", "把", "打", "火", "机", "当", "车", "钥", "匙", ")", "," ]
[ 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 1, 2, 3 ]
42
[ "出", "现", "语", "言", "表", "达", "障", "碍", ",", "9", "月", "2", "0", "日", "中", "午", "开", "始", "基", "本", "丧", "失", "语", "言", "表", "达", "能", "力", ",", "丢", "失", "方", "向", "感", ",", "双", "手", "不", "听", "使", "唤", ",", "嗜", "睡", "。" ]
[ 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3 ]
43
[ "9", "月", "2", "0", "日", "晚", "到", "潍", "坊", "人", "民", "医", "院", "急", "诊", "检", "查", "," ]
[ 3, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3 ]
44
[ "9", "月", "2", "1", "日", "在", "神", "经", "内", "科", "住", "院", "并", "检", "查", ",", "排", "除", "脑", "梗", "可", "能", ",", "当", "天", "中", "午", "基", "本", "恢", "复", "。" ]
[ 3, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3 ]
45
[ "之", "后", "考", "虑", "呼", "吸", "暂", "停", ",", "肺", "功", "能", "障", "碍", ",", "导", "致", "缺", "氧", "," ]
[ 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3 ]
46
[ "做", "肺", "部", "C", "T", "A", "后", ",", "考", "虑", "肺", "栓", "塞", ",", "打", "低", "分", "子", "肝", "素", "和", "消", "炎", "针", ",", "9", "月", "2", "8", "日", "出", "院", "。" ]
[ 3, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 3, 0, 1, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3 ]
47
[ "4", "号", "上", "午", "再", "次", "出", "现", "阵", "发", "性", "神", "志", "不", "清", "症", "状", "," ]
[ 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3 ]
48
[ "当", "天", "睡", "一", "会", "觉", "后", "有", "所", "好", "转", ",", "过", "半", "小", "时", "后", "症", "状", "加", "重", "。" ]
[ 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3 ]
49
[ "5", "号", "上", "午", "在", "县", "医", "院", "住", "院", "。" ]
[ 3, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3 ]
50
[ "目", "前", "病", "危", ",", "气", "管", "已", "堵", "塞", ",", "已", "插", "管", "在", "川", "北", "附", "属", "医", "院", "重", "症", "监", "护", "室", "。" ]
[ 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 3 ]
51
[ "肺", "栓", "塞", ",", "产", "生", "血", "栓", "的", "原", "因" ]
[ 0, 1, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2 ]
52
[ "切", "管", "后", "医", "生", "告", "知", "肺", "部", "感", "染", "有", "所", "加", "重", "(", "切", "管", "一", "周", ")", "现", "离", "不", "开", "呼", "吸", "机", ",", "人", "的", "意", "识", "清", "楚" ]
[ 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2 ]
53
[ "2", "0", "1", "4", "年", "1", "2", "月", "入", "住", "山", "大", "一", "院", "呼", "吸", "科", "复", "查", "肺", "栓", "塞", ",", "查", "到", "多", "发", "性", "大", "动", "脉", "炎", ",", "决", "定", "给", "予", "干", "预", "。" ]
[ 0, 1, 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3 ]
54
[ "开", "始", "吃", "强", "的", "松", ",", "输", "注", "环", "磷", "酰", "胺", "。" ]
[ 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 0, 1, 1, 2, 3 ]
55
[ "2", "月", "1", "2", "日", "的", "血", "沉", "5", "m", "m", "/", "h", "," ]
[ 3, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 1, 2, 3 ]
56
[ "c", "反", "应", "蛋", "白", "2", ".", "0", "4", "m", "g", "/", "L", "。" ]
[ 3, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 3 ]
57
[ "近", "两", "个", "多", "月", "来", ",", "常", "有", "心", "跳", "快", ",", "说", "话", "气", "紧", ",", "嘴", "唇", "和", "舌", "头", "发", "凉", "的", "感", "觉", "。" ]
[ 3, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3 ]
58
[ "今", "年", "2", "月", "2", "5", "日", "的", "心", "脏", "彩", "超", "显", "示", "肺", "动", "脉", "高", "压", "4", "1", "m", "m", "/", "H", "g", "," ]
[ 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 2, 3 ]
59
[ "射", "血", "分", "数", "6", "3", "%", "。" ]
[ 0, 2, 0, 2, 0, 1, 2, 3 ]
60
[ "因", "为", "感", "冒", "觉", "得", "憋", "气", "胸", "闷", "没", "有", "其", "他", "症", "状", ",", "一", "动", "就", "喘", "不", "动", "还", "好" ]
[ 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 3 ]
61
[ "爆", "发", "性", "心", "肌", "炎", ",", "肺", "炎", "前", "天", "从", "儿", "童", "医", "院", "出", "院", ",", "今", "天", "又", "咳", "了" ]
[ 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2 ]
62
[ "这", "次", "在", "医", "院", "进", "行", "胃", "息", "肉", "切", "除", "术", ",", "顺", "便", "体", "检", "做", "了", "增", "强", "C", "T", ",", "被", "诊", "断", "出", "肺", "动", "脉", "栓", "塞", "这", "个", "病" ]
[ 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 3 ]
63
[ "病", "人", "在", "刨", "宫", "产", "后", "大", "出", "血", ",", "做", "了", "介", "入", "手", "术", "后", "2", "8", "小", "时", "后", ",", "病", "人", "呼", "吸", "不", "太", "顺", "畅", ",", "医", "生", "给", "做", "检", "查", ",", "确", "定", "为", "肺", "栓", "塞" ]
[ 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 2 ]
64
[ "肺", "栓", "塞", ",", "咳", "血", ",", "肺", "血", "管", "堵", "塞", "百", "分", "之", "八", "十", ",", "头", "晕" ]
[ 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 3, 0, 2 ]
65
[ "女", ",", "4", "9", "岁", "。" ]
[ 3, 3, 0, 2, 3, 3 ]
66
[ "做", "了", "手", "术", "2", "4", "了", ",", "感", "觉", "基", "本", "良", "好", ",", "现", "在", "想", "取", "滤", "器", ",", "可", "以", "吗" ]
[ 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3 ]
67
[ "我", "想", "问", "下", "这", "个", "症", "状", "严", "不", "严", "重", ",", "感", "觉", "最", "近", "这", "人", "浑", "身", "无", "力", "。" ]
[ 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3 ]
68
[ "人", "体", "重", "下", "降", ",", "这", "个", "月", "打", "算", "做", "试", "管", "的", ",", "想", "问", "下", "吃", "中", "药", "会", "不", "会", "对", "精", "子", "有", "影", "响", "呢", "?" ]
[ 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3 ]
69
[ "打", "呼", "噜", "好", "多", "年", "了", ",", "1", "0", "多", "年", "了", ",", "现", "在", "睡", "觉", "呼", "吸", "不", "畅" ]
[ 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2 ]
70
[ "发", "病", "的", "时", "候", "就", "是", "呼", "吸", "困", "难", ",", "咳", "嗽", ",", "有", "痰" ]
[ 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2 ]
71
[ "最", "近", "2", ",", "3", "年", "做", "胃", "部", "手", "术", "得", "的", "这", "病" ]
[ 0, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2 ]
72
[ "遗", "传", "性", "的", "心", "脏", "病", ",", "就", "是", "心", "跳", "加", "速", "呼", "吸", "不", "了", "," ]
[ 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 3 ]
73
[ "女", ",", "4", "9", "岁", "。" ]
[ 3, 3, 0, 2, 3, 3 ]
74
[ "我", "是", "3", "月", "2", "8", "在", "西", "京", "医", "院", "做", "了", "腔", "静", "脉", "滤", "器", "手", "术", ",", "到", "现", "在", "是", "二", "十", "好", "几", "天", "了", ",", "医", "生", "的", "意", "见", "是", "不", "建", "议", "取", "滤", "器", "," ]
[ 3, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3 ]
75
[ "怕", "有", "新", "的", "血", "栓", "形", "成", ",", "可", "我", "的", "年", "龄", "是", "4", "9", "岁", ",", "不", "取", "的", "话", "会", "对", "我", "以", "后", "生", "活", "影", "响", "很", "大", ",", "我", "是", "该", "取", "还", "是", "不", "该", "取", "。" ]
[ 3, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3 ]
76
[ "结", "核", "性", "脑", "膜", "炎", ",", "腹", "腔", "结", "核", "性", "腹", "膜", "炎", ",", "肠", "结", "核", ",", "腹", "腔", "淋", "巴", "结", "肿", "大", ",", "腹", "腔", "继", "发", "性", "感", "染", ",", "亚", "急", "性", "血", "行", "播", "散", "型", "肺", "结", "核", ",", "我", "们", "这", "边", "医", "院", "拒", "收", "," ]
[ 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3 ]
77
[ "目", "前", "在", "家", "吃", "中", "药", "调", "理", ",", "没", "任", "何", "效", "果" ]
[ 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2 ]
78
[ "这", "个", "病", "主", "要", "是", "什", "么", "原", "因", "造", "成", "的", ",", "主", "要", "用", "那", "种", "药", "效", "果", "好" ]
[ 3, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3 ]
79
[ "疲", "劳", "过", "度", "和", "饮", "酒", "发", "病", ",", "心", "率", "过", "快", "1", "8", "0", "左", "右", "不", "齐", "。" ]
[ 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 3 ]
80
[ "母", "亲", "和", "外", "婆", "心", "脏", "病", "过", "世", ",", "不", "知", "内", "型", "心", "脏", "病", "。" ]
[ 0, 2, 3, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 2, 3 ]
81
[ "2", "0", "1", "5", "年", "5", "月", "1", "0", "号", ",", "呼", "吸", "困", "难", ",", "送", "往", "石", "家", "庄", "省", "二", "院", "治", "疗", ",", "经", "确", "诊", ",", "肺", "栓", "塞", ",", "患", "者", "为", "孕", "妇", ",", "抗", "凝", "溶", "栓", "治", "疗", "3", "周", "出", "院", "," ]
[ 0, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3 ]
82
[ "停", "用", "华", "法", "林", "一", "周", "后", "做", "引", "产", "手", "术" ]
[ 0, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 1, 1, 2 ]
83
[ "女", ",", "2", "2", "岁", "。" ]
[ 3, 3, 0, 2, 3, 3 ]
84
[ "你", "好", "!" ]
[ 0, 2, 3 ]
85
[ "我", "去", "医", "院", "看", "了", "说", "怀", "疑", "肺", "栓", "塞", "!" ]
[ 3, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 1, 2, 3 ]
86
[ "血", "浆", "D", "二", "聚", "体", "测", "定", "检", "验", "结", "果", "是", "2", ".", "3", "7", "!" ]
[ 0, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 1, 1, 2, 3 ]
87
[ "让", "我", "住", "院", "做", "肺", "部", "照", "影", "!" ]
[ 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3 ]
88
[ "做", "了", "c", "t", "说", "是", "空", "洞", "型", "肺", "结", "核", "我", "想", "问", "问", "c", "t", "可", "以", "确", "诊", "是", "肺", "结", "核", "吗", "要", "做", "痰", "检", "可", "是", "没", "有", "痰", "怎", "么", "办", "呢" ]
[ 3, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3 ]
89
[ "空", "洞", "一", "年", ",", "吃", "药", "无", "好", "转", ",", "肺", "曲", "菌", "形", "成" ]
[ 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 2 ]
90
[ "胃", "溃", "疡", "吹", "气", "结", "果", "为", "阳", "性", ",", "之", "前", "一", "直", "胃", "痛", ",", "基", "本", "上", "都", "是", "晚", "上", "发", "作", ",", "然", "后", "早", "上", "就", "好", "了", ",", "吃", "药", "都", "没", "有", "什", "么", "用", "。" ]
[ 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3 ]
91
[ "化", "验", "单" ]
[ 0, 2, 3 ]
92
[ "吃", "东", "西", "胃", "里", "火", "辣", "辣", "的", "疼", ",", "咽", "喉", "也", "疼", ",", "东", "西", "吃", "了", "也", "不", "消", "化", ",", "肚", "子", "硬", "硬", "的" ]
[ 3, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 3 ]
93
[ "腿", "部", "静", "脉", "血", "栓", "现", "栓", "至", "肺", "部", "急", "需", "转", "诊", "到", "贵", "院", "就", "诊" ]
[ 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2 ]
94
[ "肥", "胖", "原", "因", "的", "诱", "发" ]
[ 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2 ]
95
[ "舌", "后", "缀", "手", "术", "费", "大", "约", "多", "少", "钱" ]
[ 3, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 3 ]
96
[ "症", "状", ":", "心", "口", "窝", "涨", "疼", ",", "伴", "后", "背", "隐", "痛", ",", "口", "苦", ",", "睡", "眠", "质", "量", "差", ",", "嗳", "气", ",", "胃", "酸", "较", "高", ",", "反", "酸", ";" ]
[ 0, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 2, 3 ]
97
[ "肠", "鸣", ",", "小", "腹", "丹", "田", "处", "隐", "痛", ",", "大", "便", "正", "常", "不", "成", "型", "。" ]
[ 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3 ]
98
[ "其", "他", "说", "明", ":", "患", "甲", "亢", "多", "年", ",", "现", "平", "稳", ",", "颈", "椎", "病", "严", "重", ",", "不", "吸", "烟", "不", "喝", "酒", ",", "饮", "食", "比", "较", "注", "意", "。" ]
[ 0, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3 ]
99
[ "我", "闺", "女", "这", "么", "小", ",", "还", "没", "学", "会", "叫", "爸", "爸", "妈", "妈", ",", "我", "也", "不", "知", "道", "怎", "么", "得", "了", "这", "个", "病", "。" ]
[ 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 3 ]

Dataset Card for AMTTL

Dataset Summary

[More Information Needed]

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

[More Information Needed]

Dataset Structure

Data Instances

[More Information Needed]

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

@inproceedings{xing2018adaptive,
  title={Adaptive multi-task transfer learning for Chinese word segmentation in medical text},
  author={Xing, Junjie and Zhu, Kenny and Zhang, Shaodian},
  booktitle={Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics},
  pages={3619--3630},
  year={2018}
}

Contributions

Thanks to @JetRunner for adding this dataset.

Downloads last month
40
Edit dataset card