audio
audioduration (s)
1.52
16
sentence
stringlengths
8
162
gender
stringclasses
2 values
Nhyira ne onipa a 蓴nnante ab蓴nefo蓴 agyina mu.
Male
Na w蓴te s蓻 nt蓻t蓻 a mframa b蓴 guo.
Male
Atamfo蓴 awie sa adane daa amamfo.
Male
W蓴n a w蓴hw蓻蓻 no no anim tee.
Male
Na w蓴n anim angu ase.
Male
Na 蓴gyee no n鈥檃hohia nyinaa mu.
Male
AWURADE b蓴fo蓴 b蓴 w蓴n a w蓴suro no ho nsraban hyia na 蓴gye w蓴n.
Male
Monka nhw蓻 na monhunu s蓻 AWURADE y蓻.
Male
Nhyira ne onipa a 蓴dwane k蓴toa no.
Male
AWURADE akronkronfo蓴, monsuro no.
Male
Na biribiara remm蓴 w蓴n a w蓴suro no.
Male
Gyata mmuruwa b蓻di hia na 蓻k蓴m ade w蓴n.
Male
Na woama nkuro ase ahye.
Male
Na w蓴n a w蓴hwehw蓻 AWURADE no adepa biara remm蓴 w蓴n.
Male
Mma, mommra, mony蓻 aso mma me!
Male
M蓻kyer蓻 mo AWURADE suro.
Male
Mo mu hwan na 蓴hwehw蓻 nkwa.
Male
Na 蓴p蓻 onyinkyer蓻 s蓻 蓴b蓻hunu papa?
Male
Kora wo t蓻kyer蓻ma, b蓴ne ho.
Male
蓻ne w鈥檃no, nnaadaas蓻m ho.
Male
Yi b蓴ne ho akwa, na y蓻 papa,
Male
Hwehw蓻 asomdwoe蓻, na ti no.
Male
AWURADE ani w蓴 ateneneefo蓴 so.
Male
Na w蓴n ho nkae蓻 ayera.
Male
Na n鈥檃so tie w蓴n sufr蓻.
Male
AWURADE ani sa nneb蓴ney蓻fo蓴.
Male
S蓻 蓴b蓻hye w蓴n ase, asase so.
Male
Ateneneefo蓴 su fr蓻, na AWURADE tie.
Male
Na 蓴gye w蓴n firi w蓴n ahohia nyinaa mu.
Male
AWURADE b蓻n w蓴n a w蓴n akoma abubuo.
Male
Na 蓴gye w蓴n a w蓴n honhom ap蓻ky蓻.
Male
茊teneneeni amane蓻 d蓴蓴so na AWURADE gye no ne nyinaa mu.
Male
茊hw蓻 ne nnompe nyinaa, s蓻de蓻 emu baako mpo mmu.
Male
B蓴ne b蓻kum 蓴b蓴nefo蓴, na w蓴n a w蓴tane 蓴teneneeni no b蓻br蓻 mu.
Male
Na AWURADE de蓻, 蓴te n鈥檃hennwa so daa.
Male
AWURADE gye ne nkoa kra, na w蓴n a w蓴dwane k蓴toa no nyinaa w蓴remmu w蓴n f蓴.
Male
AWURADE, wo ne w蓴n a w蓴ne me ham no nham, wo ne w蓴n a w蓴ne me ko no nko.
Male
S蓴 蓻ky蓻m ne nkatanim mu,na s蓴re b蓻boa me.
Male
Twe pea na si w蓴n a w蓴taa me no kwan.
Male
Ka kyer蓻 me kra s蓻: W鈥檃gyenkwa ne me.
Male
Ma w蓴n a w蓴hwehw蓻 me wuo no anim ngu ase na w蓴n ani nwu.
Male
Ma w蓴n a w蓴p蓻 me b蓴ne no mfa ahohora nsane w蓴n akyi.
Male
Ma w蓴ny蓻 s蓻 nt蓻t蓻, mframa anim.
Male
Na ma AWURADE b蓴fo蓴 nsum w蓴n ngu.
Male
Ma w蓴n akwan mu nnuru sum na 蓻ny蓻 torotorotoro na AWURADE b蓴fo蓴 ntaa w蓴n.
Male
蓴de n鈥檃dwa asi h蓴 rebu at蓻n.
Male
Na w蓴asum me fidie w蓴n amena mu kwa.
Male
Na w蓴atu me kra amena kwa.
Male
Ma 蓴s蓻e蓻 mm蓻firi no awora.
Male
Na ma ne fidie a wasum ahunta no nyi no.
Male
Ma 蓴mfa bubububu nhwe mu.
Male
Na me kra b蓻di ahurisie AWURADE mu.
Male
Na ne ho asane no, ne nkwagye蓻 mu.
Male
Me nnompe nyinaa b蓻ka s蓻: AWURADE, hwan na 蓴te s蓻 wo.
Male
A wogye 蓴manehunufo蓴 de蓻 蓴y蓻 den sene no no nsam.
Male
Ne 蓴manehunufo蓴 ne ohiani firi ne dwotwafo蓴 no nsam.
Male
茊no na 蓴b蓻bu wiase at蓻n tenenee mu.
Male
Adansefo蓴 nkontompofo蓴 s蓴re.
Male
Ade蓻 a mennim na w蓴bisa me.
Male
W蓴de b蓴ne tua me papa ka, me kra adi basugya.
Male
Na me de蓻, w蓴yare a, mefira ayitoma, mede mmuada mebr蓻蓻 me kra ase.
Male
Na meb蓴蓴 mpae蓻 maa no sane b蓻guu me kokom.
Male
Mey蓻蓻 s蓻de蓻 蓴y蓻 m鈥檃damfo ne me nua, mesii me tiri ase twann s蓻 obi a 蓴regyam ne na.
Male
Na 蓻nam s蓻 merek蓴hwe ase蓻 nti.
Male
W蓴n ani gye na w蓴b蓴 kyenku.
Male
Nkwahumafo蓴 ne nnipa a mennim w蓴n b蓴 me so kyenku.
Male
W蓴ya ara na w蓴nnyae.
Male
Na wadi aman as蓻m tenenee mu.
Male
S蓻 asansanfo蓴 p蓻 nkyewankyewa ho tena di f蓻w no.
Male
W蓴tw蓻ree w蓴n se guu me so.
Male
AWURADE, wob蓻hw蓻 ara ak蓴si da b蓻n?
Male
Gye me kra firi w蓴n s蓻e蓻 mu, m鈥檃de kor蓴 firi agyata nsam.
Male
M蓻da wo ase edwa k蓻se蓻 mu, m蓻yi wo ay蓻 蓴man dodo蓴 mu.
Male
Mma m鈥檃tamfo蓴 atorofo蓴 no ani nnnye me ho mma w蓴n a w蓴tane me kwa no mmmu me anikye蓻.
Male
Na w蓴nka asomdwoe蓻 ns蓻m, na w蓴dwene nkontompos蓻m tia w蓴n a w蓴dwo, asase so.
Male
Na w蓴tr蓻 w蓴n anomu bayaa w蓴 me so, w蓴se: Wi蓻, wi蓻, y蓻n ani ahunu.
Male
AWURADE, woahunu, mmua w鈥檃no, AWURADE, mfiri me nky蓻n nk蓴 akyiri.
Male
Nyane, na s蓴re b蓻bu me at蓻n, me Nyankop蓴n ne m鈥橝WURADE, b蓻di m鈥檃s蓻m.
Male
AWURADE b蓻y蓻 dwanek蓴bea ama de蓻 w蓴rep蓻ky蓻 no.
Male
AWURADE, me Nyankop蓴n, fa wo tenenee so b蓻bu me at蓻n.
Male
Na mma w蓴n ani nnnye me ho.
Male
Mma w蓴nnka no w蓴n akoma mu s蓻: Wi蓻, de蓻 y蓻p蓻 ni.
Male
Mma w蓴nnka s蓻: Y蓻amene no.
Male
W蓴n a w蓴n ani gye m鈥檃manehunu ho nyinaa, ma w蓴n ani nwu na w蓴n anim ngu ase.
Male
W蓴n a w蓴di me so akokurokos蓻m no, ma aniwuo ne ahohora nsi w蓴n adurade蓻.
Male
W蓴n a me tenenee s蓴 w蓴n ani no, ma w蓴nni ahurisie na w蓴n ani nnye.
Male
Ma w蓴nka daa s蓻: W蓴nkamfo AWURADE k蓻sey蓻, s蓻 n鈥檃koa yiedie s蓴 n鈥檃ni.
Male
Na me t蓻kyer蓻ma b蓻ka wo tenenee ne w鈥檃yeyie daa nyinaa.
Male
茊b蓴nefo蓴 mmarato kasa w蓴 n鈥檃koma mu:
Male
Ahokyere ber蓻 mu dwanek蓴bea.
Male
Nyankop蓴n suro biara nni n鈥檃ni so.
Male
Na 蓴bu ne ho bi 蓴no ara ani so s蓻 w蓴renhunu n鈥檃mumuy蓻 na w蓴akyi.
Male
N鈥檃nomu ns蓻m y蓻 ahuhus蓻m ne nnaadaa, wagyae nimde蓻sua ne papay蓻.
Male
茊dwene amumuy蓻de蓻 ne k蓻t蓻 so, 蓴de ne nan asi 蓴kwan a 蓻ny蓻 so; b蓴ne de蓻, 蓴nkyi.
Male
Ao, AWURADE, w鈥檃d蓴e蓻 k蓴duru soro, na wo nokor蓻 k蓴duru wiem t蓴nn.
Male
Wo tenenee te s蓻 Nyankop蓴n mmep蓴, w鈥檃temmuo te s蓻 ebunu a emu d蓴.
Male
AWURADE, wogye nnipa ne mmoa nkwa.
Male
Ao, Onyankop蓴n, hw蓻 s蓻de蓻 w鈥檃d蓴e蓻 no si so fa.
Male
Na nnipa mma de w蓴n ho k蓴hy蓻 wo ntaban nwunu ase.
Male
Wo fie mu srade蓻 meemee w蓴n, na woma w蓴nom w鈥檃nigye蓻 asub蓴nten.
Male
README.md exists but content is empty. Use the Edit dataset card button to edit it.
Downloads last month
0
Edit dataset card