Dataset Card for [Dataset Name]

Dataset Summary

Eχαµs is a benchmark dataset for multilingual and cross-lingual question answering from high school examinations. It consists of more than 24,000 high-quality high school exam questions in 16 languages, covering 8 language families and 24 school subjects from Natural Sciences and Social Sciences, among others.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

[More Information Needed]

Dataset Structure

Data Instances

An example of a data instance (with support paragraphs, in Bulgarian) is:

{'answerKey': 'C',
 'id': '35dd6b52-7e71-11ea-9eb1-54bef70b159e',
 'info': {'grade': 12, 'language': 'Bulgarian', 'subject': 'Biology'},
 'question': {'choices': {'label': ['A', 'B', 'C', 'D'],
  'para': ['Това води до наследствени изменения между организмите. Мирновременните вождове са наследствени. Черният, сивият и кафявият цвят на оцветяване на тялото се определя от пигмента меланин и възниква в резултат на наследствени изменения. Тези различия, според Монтескьо, не са наследствени. Те са и важни наследствени вещи в клана. Те са били наследствени архонти и управляват демократично. Реликвите са исторически, религиозни, семейни (наследствени) и технически. Общо са направени 800 изменения. Не всички наследствени аномалии на хемоглобина са вредни, т.е. Моногенните наследствени болести, които водят до мигрена, са редки. Няма наследствени владетели. Повечето от тях са наследствени и се предават на потомството. Всичките синове са ерцхерцози на всичките наследствени земи и претенденти. През 1509 г. Фраунбергите са издигнати на наследствени имперски графове. Фамилията Валдбург заради постиженията са номинирани на „наследствени имперски трушсеси“. Фамилията Валдбург заради постиженията са номинирани на „наследствени имперски трушсеси“. Описани са единични наследствени случаи, но по-често липсва фамилна обремененост. Позициите им са наследствени и се предават в рамките на клана. Внесени са изменения в конструкцията на веригите. и са направени изменения в ходовата част. На храма са правени лоши архитектурни изменения. Изменения са предприети и вътре в двореца. Имало двама наследствени вождове. Имало двама наследствени вождове. Годишният календар, „компасът“ и биологичния часовник са наследствени и при много бозайници.',
  'Постепенно задълбочаващите се функционални изменения довеждат и до структурни изменения. Те се дължат както на растягането на кожата, така и на въздействието на хормоналните изменения върху кожната тъкан. тези изменения се долавят по-ясно. Впоследствие, той претърпява изменения. Ширината остава без изменения. След тяхното издаване се налагат изменения в първоначалния Кодекс, защото не е съобразен с направените в Дигестите изменения. Еволюционният преход се характеризира със следните изменения: Наблюдават се и сезонни изменения в теглото. Приемат се изменения и допълнения към Устава. Тук се размножават и предизвикват възпалителни изменения. Общо са направени 800 изменения. Бронирането не претърпява съществени изменения. При животните се откриват изменения при злокачествената форма. Срещат се и дегенеративни изменения в семенните каналчета. ТАВКР „Баку“ се строи по изменения проект 1143.4. Трансът се съпровожда с определени изменения на мозъчната дейност. На изменения е подложен и Светия Синод. Внесени са изменения в конструкцията на веригите. На храма са правени лоши архитектурни изменения. Оттогава стиховете претърпяват изменения няколко пъти. Настъпват съществени изменения в музикалната култура. По-късно той претърпява леки изменения. Настъпват съществени изменения в музикалната култура. Претърпява сериозни изменения само носовата надстройка. Хоризонталното брониране е оставено без изменения.',
  'Модификациите са обратими. Тези реакции са обратими. В началните стадии тези натрупвания са обратими. Всички такива ефекти са временни и обратими. Много от реакциите са обратими и идентични с тези при гликолизата. Ако в обращение има книжни пари, те са обратими в злато при поискване . Общо са направени 800 изменения. Непоследователността е представена от принципа на "симетрия", при който взаимоотношенията са разглеждани като симетрични или обратими. Откакто формулите в клетките на електронната таблица не са обратими, тази техника е с ограничена стойност. Ефектът на Пелтие-Зеебек и ефектът Томсън са обратими (ефектът на Пелтие е обратен на ефекта на Зеебек). Плазмолизата протича в три етапа, в зависимост от силата и продължителността на въздействието:\n\nПървите два етапа са обратими. Внесени са изменения в конструкцията на веригите. и са направени изменения в ходовата част. На храма са правени лоши архитектурни изменения. Изменения са предприети и вътре в двореца. Оттогава насетне екипите не са претърпявали съществени изменения. Изменения са направени и в колесника на машината. Тези изменения са обявени през октомври 1878 година. Последните изменения са внесени през януари 2009 година. В процеса на последващото проектиране са внесени някои изменения. Сериозните изменения са в края на Втората световна война. Внесени са изменения в конструкцията на погребите и подемниците. Внесени са изменения в конструкцията на погребите и подемниците. Внесени са изменения в конструкцията на погребите и подемниците. Постепенно задълбочаващите се функционални изменения довеждат и до структурни изменения.',
  'Ерозионни процеси от масов характер липсват. Обновлението в редиците на партията приема масов характер. Тя обаче няма масов характер поради спецификата на формата. Движението против десятъка придобива масов характер и в Балчишка околия. Понякога екзекутирането на „обсебените от Сатана“ взимало невероятно масов характер. Укриването на дължими като наряд продукти в селата придобива масов характер. Периодичните миграции са в повечето случаи с масов характер и са свързани със сезонните изменения в природата, а непериодичните са премествания на животни, които настъпват след пожари, замърсяване на средата, висока численост и др. Имат необратим характер. Именно по време на двувековните походи на западните рицари използването на гербовете придобива масов характер. След присъединяването на Южен Кавказ към Русия, изселването на азербайджанци от Грузия придобива масов характер. Те имат нормативен характер. Те имат установителен характер. Освобождаването на работна сила обикновено има масов характер, защото обхваща големи контингенти от носителите на труд. Валежите имат подчертано континентален характер. Имат най-често издънков характер. Приливите имат предимно полуденонощен характер. Някои от тях имат мистериален характер. Тези сведения имат случаен, епизодичен характер. Те имат сезонен или годишен характер. Временните обезпечителни мерки имат временен характер. Други имат пожелателен характер (Здравко, Слава). Ловът и събирачеството имат спомагателен характер. Фактически успяват само малко да усилят бронирането на артилерийските погреби, другите изменения носят само частен характер. Някои карикатури имат само развлекателен характер, докато други имат политически нюанси. Поемите на Хезиод имат по-приложен характер.'],
  'text': ['дължат се на фенотипни изменения',
  'имат масов характер',
  'са наследствени',
  'са обратими']},
 'stem': 'Мутационите изменения:'}}

Data Fields

A data instance contains the following fields:

 • id: A question ID, unique across the dataset
 • question: the question contains the following:
  • stem: a stemmed representation of the question textual
  • choices: a set of 3 to 5 candidate answers, which each have:
   • text: the text of the answers
   • label: a label in ['A', 'B', 'C', 'D', 'E'] used to match to the answerKey
   • para: (optional) a supported paragraph from Wikipedia in the same language as the question and answer
 • answerKey: the key corresponding to the right answer's label
 • info: some additional information on the question including:
  • grade: the school grade for the exam this question was taken from
  • subject: a free text description of the academic subject
  • language: the English name of the language for this question

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

Eχαµs was collected from official state exams prepared by the ministries of education of various countries. These exams are taken by students graduating from high school, and often require knowledge learned through the entire course.

The questions cover a large variety of subjects and material based on the country’s education system. They cover major school subjects such as Biology, Chemistry, Geography, History, and Physics, but we also highly specialized ones such as Agriculture, Geology, Informatics, as well as some applied and profiled studies.

Some countries allow students to take official examinations in several languages. This dataset rprovides 9,857 parallel question pairs spread across seven languages coming from Croatia (Croatian, Serbian, Italian, Hungarian), Hungary (Hungarian, German, French, Spanish, Croatian, Serbian, Italian), and North Macedonia (Macedonian, Albanian, Turkish).

For all languages in the dataset, the first step in the process of data collection was to download the PDF files per year, per subject, and per language (when parallel languages were available in the same source), convert the PDF files to text, and select those that were well formatted and followed the document structure.

Then, Regular Expressions (RegEx) were used to parse the questions, their corresponding choices and the correct answer choice. In order to ensure that all our questions are answerable using textual input only, questions that contained visual information were removed, as selected by using curated list of words such as map, table, picture, graph, etc., in the corresponding language.

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

The dataset, which contains paragraphs from Wikipedia, is licensed under CC-BY-SA 4.0. The code in this repository is licensed according the LICENSE file.

Citation Information

@article{hardalov2020exams,
 title={EXAMS: A Multi-subject High School Examinations Dataset for Cross-lingual and Multilingual Question Answering},
 author={Hardalov, Momchil and Mihaylov, Todor and Dimitrina Zlatkova and Yoan Dinkov and Ivan Koychev and Preslav Nvakov},
 journal={arXiv preprint arXiv:2011.03080},
 year={2020}
}

Contributions

Thanks to @yjernite for adding this dataset.

Models trained or fine-tuned on exams

None yet