translation
translation
{ "en": "Vaccination against hepatitis C is not yet available.", "bg": "Засега няма ваксина срещу хепатит С." }
{ "en": "HIV infection", "bg": "Инфекция с човешки имунодефицитен вирус (ХИВ)" }
{ "en": "The human immunodeficiency virus (HIV) remains one of the most important communicable diseases in Europe.", "bg": "Човешкият имунодефицитен вирус (ХИВ) остава едно от най-значимите заразни заболявания в Европа." }
{ "en": "It is an infection associated with serious disease, persistently high costs of treatment and care, significant number of deaths and shortened life expectancy.", "bg": "Тази инфекция е свързана с тежко протичаща болест, постоянно високи разходи за лечение и грижи, голям брой смъртни случаи и съкратена очаквана продължителност на живота." }
{ "en": "HIV is a virus, which attacks the immune system and causes a lifelong severe illness with a long incubation period.", "bg": "ХИВ атакува имунната система и причинява доживотна тежка болест с дълъг инкубационен период." }
{ "en": "HIV is spread by sexual contact with an infected person, by sharing needles or syringes (primarily for drug injection) with someone who is infected, or, less commonly (and now very rarely in countries where blood is screened for HIV antibodies), through transfusions of infected blood or blood clotting factors.", "bg": "Разпространява се чрез сексуален контакт с инфектиран индивид, чрез игли или спринцовки (главно за инжектиране на наркотици), използвани от инфектиран, или по-рядко (и днес много рядко в страни, където кръвта се изследва за ХИВ антитела) чрез преливания на инфектирана кръв или фактори на кръвосъсирването." }
{ "en": "Babies born to HIV-infected women may become infected before or during birth or through breast-feeding.", "bg": "Бебетата на инфектирани с ХИВ жени могат да се заразят преди или по време на раждането, или при кърмене." }
{ "en": "The end-stage of the infection, acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), results from the destruction of the immune system.", "bg": "\n Крайната фаза на инфекцията – синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН) – настъпва в резултат от разрушаването на имунната система.\n " }
{ "en": "AIDS is defined by the presence of one or more “opportunistic” illnesses (other illnesses due to decreased immunity).", "bg": "СПИН се дефинира от наличието на една или повече “опортюнистични” болести (други болести в резултат от отслабен имунитет)." }
{ "en": "Effective combination therapies, introduced in the mid-1990s and widely used in industrialised countries, have had a profound effect on the course of HIV infection, improving the quality of life and delaying the onset of AIDS and death in HIV-infected individuals.", "bg": "Ефективните комбинирани терапии, въведени в средата на 90-те години на ХХ в. и прилагани широко в индустриализираните страни, са оказали дълбок ефект върху хода на ХИВ инфекцията, подобрявайки качеството на живота и забавяйки началото на СПИН и настъпването на смърт при инфектирани с ХИВ лица." }
{ "en": "However, intolerance to side effects and appearance of resistant strains remain causes for concern.", "bg": "Обаче непоносимостта към страничните ефекти и появата на резистентни щамове остават причини за загриженост." }
{ "en": "Antimicrobial resistance", "bg": "Антимикробна резистентност" }
{ "en": "Since their discovery, antibiotics have revolutionised the way we treat patients with bacterial infections and have contributed to reducing the mortality and morbidity from bacterial diseases.", "bg": "Веднъж открити, антибиотиците са революционизирали начина, по който лекуваме пациенти с бактериални инфекции, и са допринесли за намаляване на смъртността и заболеваемостта от бактериални болести." }
{ "en": "They are also an essential tool for modern medicine and common procedures such as transplants, chemotherapy for cancer and even orthopaedic surgery could not be performed without the availability of potent antibiotics.", "bg": "От друга страна, те са необходимо средство в съвременната медицина и рутинни процедури като трансплантации, химиотерапия за рак и дори ортопедична хирургия не могат да се извършват без мощни антибиотици." }
{ "en": "Unfortunately antibiotics have also been liable to misuse.", "bg": "За нещастие, антибиотиците се употребяват и неправилно." }
{ "en": "Antibiotics are often unnecessarily prescribed for viral infections, against which they have no effect.", "bg": "Често се предписват ненужно за вирусни инфекции, срещу които нямат ефект." }
{ "en": "Similarly when diagnoses are not accurately made, more often than not, broad-spectrum antibiotics, i.e. antibiotics that kill a large proportion of various bacteria and not only the bacteria responsible for the disease, are prescribed because the micro-organism responsible for the infection is not known.", "bg": "По подобен начин в повечето случаи, където няма точно поставена диагноза и отговорният за инфекцията микроорганизъм е неизвестен, се предписват широкоспектърни антибиотици, т.е. антибиотици, които убиват голям процент различни бактерии, а не само отговорните за болестта микроби." }
{ "en": "These examples of misuse promote the emergence and the selection of resistant bacteria.", "bg": "Такива примери за неправилна употреба улесняват появата и селективното оцеляване на резистентни бактерии." }
{ "en": "Considering the mechanisms behind the emergence of AMR, the strategy to fight it is rather straightforward:", "bg": "Като се отчетат механизмите за поява на антибактериална резистентност (АБР), стратегията за борба с нея е твърде проста:" }
{ "en": "- use less antibiotics, i.e. only when they are needed to treat patients;", "bg": "- употреба на по-малко антибиотици, т.е. само когато са необходими за лечението на пациентите;" }
{ "en": "- prevent the spread of resistant strains between persons.", "bg": "- предотвратяване на разпространението на резистентни щамове между хората." }
{ "en": "Anthrax", "bg": "Антракс" }
{ "en": "Anthrax is a zoonotic disease (could be transferred from animals to humans) caused by the spore-producing bacterium Bacillus anthracis.", "bg": "Болестта антракс е зооноза (предава се от животни на хора), причинена от спороносната бактерия Bacillus anthracis." }
{ "en": "Reservoirs are grass-eating animals, and the spores can survive in the environment for decades.", "bg": "Резервоар на вируса са тревопасните животни, а спорите могат да оцеляват в околната среда в продължение на десетилетия." }
{ "en": "The disease is endemic in several regions of the world, including southern and eastern Europe.", "bg": "Болестта е ендемична в някои региона по света, включително в Южна и Източна Европа." }
{ "en": "Humans may acquire the infection after exposure to spores, and symptoms appear one to seven days (up to 60 days) later.", "bg": "Инфекцията може да бъде прихваната от хора след контакт със спори, а симптомите се появяват след един до седем дни (до 60 дни)." }
{ "en": "Clinical presentations include skin anthrax, lung anthrax, (with 75% death rate) and gastrointestinal forms (that may progress to blood infection and death).", "bg": "Клиничните форми включват кожен антракс, белодробен антракс (със 75% смъртност) и стомашно-чревни форми (които могат да прогресират до инфекция на кръвта и смърт)." }
{ "en": "Antibiotic treatment is effective if given at an early stage.", "bg": "Антибиотичното лечение е ефективно, ако е приложено в ранна фаза на заболяването." }
{ "en": "Control measures include the correct disposal of dead animal:", "bg": "Мерките за контрол включват правилно унищожаване на мъртвото животно:" }
{ "en": "disinfection, decontamination and disposal of contaminated materials and decontamination of the environment.", "bg": "дезинфекция, обеззаразяване и унищожаване на заразените материали, както и обеззаразяване на околната среда." }
{ "en": "Protective equipment must be used by workers.", "bg": "Работниците трябва да използват защитни предпазни средства." }
{ "en": "Vaccination of exposed animals and humans is required.", "bg": "Необходима е ваксинация на контактните животни и хора." }
{ "en": "Anthrax-related bioterrorist threats have been investigated in Europe.", "bg": "В Европа са изследвани биотерористични заплахи, свързани с антракс." }
{ "en": "The agent was not confirmed, but a preparedness and response programme for attacks by biological and chemical agents (BICHAT) was developed in 2002 by the European Commission.", "bg": "Наличието на агента не е потвърдено, но през 2002 г. Европейската комисия разработва програма за готовност и отговор на атаки с биологични и химични агенти (BICHAT)." }
{ "en": "Avian influenza", "bg": "Птичи грип" }
{ "en": "Influenza is an acute infectious disease of the respiratory tract caused by the influenza virus which occurs in three types:", "bg": "Грипът е остро инфекциозно заболяване на дихателните пътища, причинено от грипния вирус, който се среща като три типа:" }
{ "en": "A, B and C. The most significant threat to humans arises from the influenza A viruses. The natural reservoir of influenza viruses is a diverse and constantly changing pool of viruses among wild water bird populations, the avian influenza (AI) viruses.", "bg": "A, B и C. Най-значима заплаха за хората са грипните вируси тип А. Природният резервоар на грипните вируси е разнообразен и постоянно променящ се басейн от вируси сред популациите на диви водоплаващи птици – вирусите на птичия грип (ПГ)." }
{ "en": "These are divided into those of high and low pathogenicity according to the severity of infection in birds.", "bg": "Те се делят на вируси с висока и ниска патогенност в зависимост от тежестта на инфекцията при птици." }
{ "en": "Since 1997 a new and more deadly strain of highly pathogenic avian influenza virus (A/H5N1) has appeared in domestic poultry and humans, initially in southern China where the first human-to-human transmission took place.", "bg": "Нов и по-смъртоносен щам високопатогенен вирус на птичия грип (A/H5N1) се появява след 1997 г. сред домашните птици и хората, първоначално в Южен Китай, където за пръв път е установено предаване на вируса от човек на човек." }
{ "en": "After 2003, influenza A/H5N1 appeared in many Asian countries causing huge outbreaks in birds and a small number of severe human infections, almost entirely among people with close contacts with domestic poultry.", "bg": "След 2003 г. грипният вирусен щам A/H5N1 се появява в много азиатски страни, причинявайки огромни епидемии сред птици и малък брой тежки инфекции при хора – почти само сред хора в близък контакт с домашни птици." }
{ "en": "There have been a few examples of person-to-person transmissions but no further spread.", "bg": "Наблюдават се малък брой случаи на предаване на инфекцията от човек на човек, но без по-нататъшно разпространение на болестта." }
{ "en": "This A/H5N1 group has shown itself to be unusually stable for an avian influenza strain and has spread among birds in two waves, the second of which took it out of south and south-east Asia to Europe and Africa through migratory birds and trade.", "bg": "Тази група вируси A/H5N1 показва необичайна издръжливост за щам на вируса на птичия грип и се разпространява сред птици на две вълни, втората от които поема от Южна и Югоизточна Азия към Европа и Африка чрез мигриращи птици и търговия." }
{ "en": "The virus is poorly adapted to humans who are difficult to infect except at high doses.", "bg": "Вирусът е слабо приспособен към хора и те се инфектират трудно, освен при високи дози." }
{ "en": "The danger to humans lies in the fact that the strain is highly pathogenic in those few humans that do become infected.", "bg": "Опасността за хората се крие във факта, че щамът е високопатогенен при неколцината инфектирани." }
{ "en": "However, there is generally no transmission from one human to another.", "bg": "Като цяло обаче няма предаване на заразата от човек на човек." }
{ "en": "Botulism", "bg": "Ботулизъм" }
{ "en": "Botulism is a serious paralytic illness caused by a nerve toxin produced by the bacterium Clostridium botulinum.", "bg": "Ботулизмът е тежка паралитична болест, причинена от нервен токсин, произвеждан от бактерията Clostridium botulinum." }
{ "en": "The disease may occur after eating foods containing the toxin or due to development of the spores within the intestine of young children or within wounds.", "bg": "Заболяването може да възникне при консумация на съдържащи токсина продукти или в резултат от развитието на спори в червата на малки деца или в рани." }
{ "en": "Food botulism is the dominating form of the disease, and paralytic symptoms generally appear after an incubation period of 12–36 hours (up to several days) after consumption of the toxin-containing food.", "bg": "\n Хранителният ботулизъм е преобладаващата форма на болестта и симптомите на парализа се появяват обикновено след инкубационен период от 12– 36 часа (до няколко дни) при консумация на съдържаща токсина храна.\n " }
{ "en": "The symptoms may be very severe, and require intensive-care treatment and the administration of an anti-toxin.", "bg": "Симптомите могат да бъдат много тежки и налагат интензивно лечение и приложение на антисерум." }
{ "en": "Even where these are available, between 5 and 10 % of the patients die.", "bg": "Дори при тези условия между 5 и 10% от пациентите умират." }
{ "en": "Due to the extremely high potency of the toxin, botulism is included among the potential bio-terrorist threats.", "bg": "Поради изключително мощния токсин ботулизмът е включен сред потенциалните биотерористични заплахи." }
{ "en": "Following laboratory accidents, the toxin has also caused symptoms on inhalation, with a substantially reduced incubation period.", "bg": "Токсинът е причинявал симптоми със значително съкратен инкубационен период и при инхалация след лабораторни инциденти." }
{ "en": "Brucellosis", "bg": "Бруцелоза" }
{ "en": "Brucellosis is an infection caused by Brucella bacteria.", "bg": "Бруцелозата е инфекция, причинена от бактериите Brucella." }
{ "en": "The common reservoirs for Brucella bacteria that may infect humans are cattle, dogs, sheep, goats, and pigs.", "bg": "Обичайните резервоари на бактериите Brucella, които могат да инфектират хора, са едър рогат добитък, кучета, овце, кози и свине." }
{ "en": "Brucellosis occurs worldwide but the Mediterranean region has been particularly affected.", "bg": "Бруцелозата се среща по целия свят, но средиземноморският район е особено засегнат." }
{ "en": "Humans become infected by direct or indirect contact with animals or with contaminated animal products (including unpasteurised milk and dairy products) or by the inhalation of aerosols.", "bg": "Хората се инфектират чрез пряк или непряк контакт с животни или със заразени животински продукти (включително непастьоризирано мляко и млечни продукти) или чрез инхалацията на аерозоли." }
{ "en": "After an incubation period of five to 60 days, symptoms may appear either acutely or insidiously.", "bg": "След инкубационен период от пет до 60 дни симптоми могат да се появят както внезапно, така и постепенно." }
{ "en": "Untreated, the disease may become chronic.", "bg": "Нелекуваната болест може да стане хронична." }
{ "en": "The various symptoms are both general (fever, weakness, joint pain) and organ-specific (including infections in the brain infection and heart valves).", "bg": "Различните симптоми са едновременно общи (повишена температура, слабост, болки в ставите) и специфични за отделни органи (включително мозъчни инфекции и инфекции на сърдечните клапи)." }
{ "en": "Untreated, brucellosis can lead to death.", "bg": "Ако не се лекува, бруцелозата може да доведе до смърт." }
{ "en": "Prolonged antibiotic treatment is usually effective.", "bg": "Продължителното антибиотично лечение обикновено е ефективно." }
{ "en": "Control measures include animal vaccination and/or test-and-slaughter of infected animals, as well as pasteurisation of milk and dairy products.", "bg": "Мерките за контрол включват ваксинация на животни и/или изследване и унищожаване на инфектирани животни, както и пастьоризация на млякото и млечните продукти." }
{ "en": "Campylobacter infection", "bg": "Инфекция с кампилобактер" }
{ "en": "Campylobacteriosis is a diarrhoeal disease caused by Campylobacter bacteria, found in animals such as poultry, cattle, pigs, wild birds and wild mammals.", "bg": "Кампилобактериозата е диарично заболяване, причинено от бактериите Campylobacter, които се срещат при домашните птици, говедата, прасетата, дивите птици и дивите бозайници." }
{ "en": "The most frequent way of getting infected is through the consumption of contaminated food (mainly poultry) or water.", "bg": "Инфектиране настъпва най-често при консумация на заразена храна (главно домашни птици) или вода." }
{ "en": "Other risk factors include swimming in natural surface-waters and direct contact with infected animals.", "bg": "Други рискови фактори са плуване в естествени открити водоеми и пряк контакт с инфектирани животни." }
{ "en": "After an incubation period of 2–5 days (range 1–10 days) common symptoms are severe abdominal pain, watery and/or bloody diarrhoea and fever.", "bg": "\n След инкубационен период от 2– 5 дни (диапазон 1– 10 дни) чести симптоми са силна коремна болка, водниста и/или кървава диария и повишена температура.\n " }
{ "en": "Chikungunya fever", "bg": "Треската Чикунгуня" }
{ "en": "Chikungunya is present in parts of Africa, Southeast Asia and on the Indian subcontinent.", "bg": "Чикунгуня се наблюдава в някои части на Африка, в Югоизточна Азия и на индийския субконтинент." }
{ "en": "Usually, symptoms last for a few days and the disease is self-limiting but occasionally they will persist and result in hospitalisation.", "bg": "Обикновено симптомите продължават няколко дни и болестта протича без лечение, но понякога симптомите персистират и водят до хоспитализация." }
{ "en": "Antimicrobial therapy is seldom needed.", "bg": "Рядко се налага антибактериална терапия." }
{ "en": "Campylobacter infection has been associated with complications such as later joint inflammation (5–10% of cases) and, on rare occasions, Guillain-Barré syndrome (a temporary but severe paralysis that may be total).", "bg": "\n Кампилобактерната инфекция е свързвана с усложнения като ставни възпаления, проявяващи се по-късно (5– 10% от случаите) и в редки случаи със синдром на Guillain-Barré (временна, но тежка парализа, която може да бъде цялостна).\n " }
{ "en": "The most recent large outbreaks were reported in 2005–2006 from Réunion Island, Mauritius, Mayotte and several Indian states.", "bg": "Най-новите големи огнища на болестта са докладвани през 2005-2006 г. от остров Реюнион, Мавриций, Майот и няколко индийски щати." }
{ "en": "The first transmission within continental Europe was reported from north-eastern Italy in August 2007. Every year, imported cases among tourists are identified in several European countries", "bg": "Първото заразяване в континентална Европа е докладвано от североизточната част на Италия през август 2007 г. Всяка година случаи на внасяне на болестта сред туристите се идентифицират в няколко европейски страни" }
{ "en": "Chlamydia infection", "bg": "Хламидийна инфекция" }
{ "en": "As a prophylactic measure, control of Campylobacter colonisation in poultry is important, as well as hygienic processing of meat, and the protection and control of private drinking water supplies.", "bg": "Контролът върху образуването на колонии с Campylobacter е важен като профилактична мярка, същото важи за хигиеничната обработка на месо и охраната и контрола на частни питейни водоизточници." }
{ "en": "Crimean Congo haemorrhagic fever (CCHF)", "bg": "Кримско-конгоанска хеморагична треска (ККХТ)" }
{ "en": "Crimean Congo haemorrhagic fever (CCHF) is a tick-borne viral disease with symptoms such as high fever, muscle pain, dizziness, abnormal sensitivity to light, abdominal pain and vomiting.", "bg": "Кримско-конгоанската хеморагична треска (ККХТ) е вирусно заболяване, чиито преносители са кърлежите. Симптомите включват повишена температура, болки в мускулите, замаяност, анормална чувствителност към светлина, коремна болка и повръщане." }
{ "en": "Later on, sharp mood swings may occur, and the patient may become confused and aggressive.", "bg": "По-късно могат да се появят внезапни промени в настроението и пациентът да почувства обърканост и агресивност." }
{ "en": "CCHF virus is widespread and evidence for the virus has been found among ticks in Africa, Asia, the Middle East and Eastern Europe.", "bg": "Вирусът на ККХТ е широко разпространен и доказателства за наличието му са установени сред кърлежи в Африка, Азия, Близкия изток и Източна Европа." }
{ "en": "Recently outbreaks have occurred in the Balkans and in North-Eastern Turkey.", "bg": "Епидемични взривове са наблюдавани неотдавна на Балканите и в Североизточна Турция." }
{ "en": "Chikungunya fever", "bg": "Треска Чикунгуня" }
{ "en": "Chikungunya fever is a mosquito-borne viral disease with symptoms such as fever, joint pain, muscle pain, headache and nose and gum bleeding.", "bg": "Треската Чикунгуня е вирусно заболяване, чиито преносители са комарите. Симптомите включват повишена температура, болки в ставите, болки в мускулите, главоболие и кървене от носа и венците." }
{ "en": "Chikungunya is present in parts of Africa, Southeast Asia and on the Indian sub-continent.", "bg": "Чикунгуня се наблюдава в някои части на Африка, в Югоизточна Азия и на индийския субконтинент." }
{ "en": "Recent and very large outbreaks have been reported from La Réunion, Mauritius, Mayotte and several Indian states.", "bg": "Много големи епидемични взривове са съобщени неотдавна от островите Реюниън, Мавриций, Мейот и в някои индийски щати." }
{ "en": "Imported cases among tourists have been identified in several European countries.", "bg": "Внесени отвън случаи сред туристи са установени в няколко европейски страни." }
{ "en": "The first spread within Europe was reported from North-Eastern Italy in August 2007.", "bg": "Първото разпространение в Европа е съобщено от Североизточна Италия през август 2007 г." }
{ "en": "Chlamydia infection", "bg": "Хламидийна инфекция" }
{ "en": "Chlamydiae are bacteria capable of producing infection in several organ systems.", "bg": "Хламидиите (Chlamydiae) са бактерии, способни да предизвикат инфекция в няколко органни системи." }
{ "en": "In Europe the most important infections are sexually transmitted infections (STI).", "bg": "Най-значими в Европа са инфекциите, предавани по полов път (ИППП)." }
{ "en": "They are due to Chlamydia trachomatis causing uro-genital disease and “lymphogranuloma venereum” (LGV), a systemic disease with swollen lymph nodes in the groin.", "bg": "Те са предизвикани от Chlamydia trachomatis, причиняваща урогенитална болест и „венерична лимфогранулома” (ВЛГ), общо заболяване на организма с подути лимфни възли в слабините." }
{ "en": "The incubation period of chlamydia STIs is between two and three weeks.", "bg": "Инкубационният период на хламидийните ИППП е между две и три седмици." }
{ "en": "Chlamydia trachomatis responds promptly to antibiotic treatment.", "bg": "Chlamydia trachomatis се повлиява бързо от антибиотично лечение." }
{ "en": "However, uro-genital Chlamydia infection often remain without symptoms and can undetected cause infertility.", "bg": "Урогениталната инфекция с хламидия често протича без симптоми, а когато е незабелязана, може да причини безплодие." }
{ "en": "Chlamydia infection is the most frequently reported bacterial STI in several European countries.", "bg": "Хламидийната инфекция е най-често съобщаваната бактериална ИППП в някои европейски страни. ВЛГ също се увеличава, като до неотдавна се е срещала само спорадично в западния свят." }
{ "en": "LGV is now also increasing, having until recently occurred only sporadically in the western world and since 2004, LGV infection has been noted in several large European cities among men who have sex with men.", "bg": "След 2004 г. ВЛГ инфекция е установена в някои големи европейски градове сред мъже, правещи секс с мъже." }
{ "en": "Sexual partners need to be evaluated and eventually treated to prevent mutual re-infection and/or further spread of disease.", "bg": "Сексуалните партньори трябва да бъдат изследвани и евентуално лекувани за предотвратяване на взаимно реинфектиране и/или по-нататъшно разпространение на болестта." }
{ "en": "Cholera", "bg": "Холера" }

Dataset Card for [Dataset Name]

Dataset Summary

In October 2012, the European Union (EU) agency 'European Centre for Disease Prevention and Control' (ECDC) released a translation memory (TM), i.e. a collection of sentences and their professionally produced translations, in twenty-five languages.

ECDC-TM covers 25 languages: the 23 official languages of the EU plus Norwegian (Norsk) and Icelandic. ECDC-TM was created by translating from English into the following 24 languages: Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Gaelige (Irish), German, Greek, Finnish, French, Hungarian, Icelandic, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Norwegian (NOrsk), Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

All documents and sentences were originally written in English. They were then translated into the other languages by professional translators from the Translation Centre CdT in Luxembourg.

To load a language pair that is not part of the config, just specify the language code as language pair. For example, if you want to translate Czech to Greek:

dataset = load_dataset("europa_ecdc_tm", language_pair=("cs", "el"))

Supported Tasks and Leaderboards

Languages

All documents and sentences were originally written in English (en). They were then translated into the other languages by professional translators from the Translation Centre CdT in Luxembourg.

Translations are available in these languages: en, bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, ga, hu, is, it, lt, lv, mt, nl, no, pl, pt, ro, sk, sl, sv.

Dataset Structure

Data Instances

{
 "translation": {
  "<source_language>":"Sentence to translate",
  "<target_language>": "Translated sentence",
 },
}

Data Fields

 • translation: a multilingual string variable, with possible languages including en, bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, ga, hu, is, it, lt, lv, mt, nl, no, pl, pt, ro, sk, sl, sv.

Data Splits

The data is not splitted (only the train split is available).

Dataset Creation

Curation Rationale

The ECDC-TM is relatively small compared to the JRC-Acquis and to DGT-TM, but it has the advantage that it focuses on a very different domain, namely that of public health. Also, it includes translation units for the languages Irish (Gaelige, GA), Norwegian (Norsk, NO) and Icelandic (IS).

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

ECDC-TM was built on the basis of the website of the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). The major part of the documents talks about health-related topics (anthrax, botulism, cholera, dengue fever, hepatitis, etc.), but some of the web pages also describe the organisation ECDC (e.g. its organisation, job opportunities) and its activities (e.g. epidemic intelligence, surveillance).

Who are the source language producers?

All documents and sentences were originally written in English, by the ECDC website content producers.

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

All documents and sentences were thus originally written in English. They were then translated into the other languages by professional translators from the Translation Centre CdT in Luxembourg.

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

Contains translations of sentences in the public healthcare domain, including technical terms (disease and treatment names for example).

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

Copyright © EU / ECDC, 2020

Copyright

The Work (as defined below) is provided under the terms of this Licence (or later versions of this Licence published by the European Commission). The work is protected by copyright and/or other applicable law. Any use of the work other than as authorised under this Licence or copyright law is prohibited.
The terms provided herein conform to the reuse policy established by the Commission's Reuse Decision (2011/833/EU). By exercising any rights to the work provided here, you accept and agree to be bound by the terms of this Licence. The Owner (as defined below) grants You the rights conferred by this Licence in consideration of your acceptance of such terms and conditions.

Definitions

The ‘Owner’ shall mean jointly the European Union represented by the European Commission and the European Centre for Disease Prevention and Control, which are the original licensors and/or control the copyright and any other intellectual and industrial property rights related to the Work. The ‘Work’ is the information and/or data offered to You under this Licence, according to the ‘Copyright Notice’: Copyright (c) EU/ECDC, ‘You’ means the natural or legal person, or body of persons corporate or incorporate, acquiring rights under this Licence. ‘Use’ means any act which is restricted by copyright or database rights, whether in the original medium or in any other medium, and includes, without limitation, distributing, copying, adapting, or modifying as may be technically necessary to use the Work in a different mode or format. It includes ‘re‐Use’, meaning the use, communication to the public and/or distribution of the Works for purposes other than the initial purpose for which the Work was produced.

Rights

You are herewith granted a worldwide, royalty‐free, perpetual, non‐exclusive Licence to Use and re‐Use the Works and any modifications thereof for any commercial and non‐ commercial purpose allowed by the law, provided that the following conditions are met: a) Unmodified distributions must retain the above Copyright Notice; b) Unmodified distributions must retain the following ‘No Warranty’ disclaimer; c) You will not use the name of the Owner to endorse or promote products and services derived from Use of the Work without specific prior written permission.

No warranty

Each Work is provided ‘as is’ without, to the full extent permitted by law, representations, warranties, obligations and liabilities of any kind, either express or implied, including, but not limited to, any implied warranty of merchantability, integration, satisfactory quality and fitness for a particular purpose. Except in the cases of wilful misconduct or damages directly caused to natural persons, the Owner will not be liable for any incidental, consequential, direct or indirect damages, including, but not limited to, the loss of data, lost profits or any other financial loss arising from the use of, or inability to use, the Work even if the Owner has been notified of the possibility of such loss, damages, claims or costs, or for any claim by any third party. The Owner may be liable under national statutory product liability laws as far as such laws apply to the Work.

Citation Information

@Article{Steinberger2014,
    author={Steinberger, Ralf
        and Ebrahim, Mohamed
        and Poulis, Alexandros
        and Carrasco-Benitez, Manuel
        and Schl{\"u}ter, Patrick
        and Przybyszewski, Marek
        and Gilbro, Signe},
    title={An overview of the European Union's highly multilingual parallel corpora},
    journal={Language Resources and Evaluation},
    year={2014},
    month={Dec},
    day={01},
    volume={48},
    number={4},
    pages={679-707},
    issn={1574-0218},
    doi={10.1007/s10579-014-9277-0},
    url={https://doi.org/10.1007/s10579-014-9277-0}
}

Contributions

Thanks to @SBrandeis for adding this dataset.

Downloads last month
374
Edit dataset card