translation
translation
sentence_type
class label
2 classes
{ "en": "APPLICANT", "bg": "КАНДИДАТ" }
0form_data
{ "en": "The grant application will be processed by computer. All personal data (such as names, addresses, CVs, etc.) will be processed in accordance with Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data. Information provided by the applicants necessary in order to assess their grant application will be processed solely for that purpose by the department responsible for the programme concerned. On the applicant's request, personal data may be sent to the applicant to be corrected or completed. Any question relating to these data, should be addressed to the appropriate Agency to which the form must be submitted. Beneficiaries may lodge a complaint against the processing of their personal data with the European Data Protection Supervisor at anytime.", "bg": "Формулярът за кандидатстване ще бъде обработен с помощта на компютър. Всички лични данни (имена, адреси, CV-та и др.) ще бъдат използвани в съответствие с Решение (EC) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 Декември 2000г. относно защитата на лицата във връзка с използването на личните им данни от страна на институциите и организациите на Общността и свободното движение на тези данни. Предоставената от кандидатите информация, необходима за оценка на техните предложения за финансиране, ще се ползва от службите по съответните програми единствено и само по предназначение. По искане на кандидата, предоставената лична информация може да му бъде изпратена за допълване или корекции. Всички въпроси, отнасящи се до тези данни, следва да бъдат отправяни към съответната Агенция, до която се изпраща формулярът за кандидатстване. Бенефициентите могат да подават жалби по всяко време до Европейската служба за защита на личните данни във връзка с използването на личните им данни." }
0form_data
{ "en": "DATE OF BIRTH", "bg": "ДАТА НА РАЖДАНЕ" }
0form_data
{ "en": "Tasks", "bg": "Задачи" }
0form_data
{ "en": "only for informal groups of young people: a copy of the group representative's identity card or passport. *", "bg": "само за неформални групи: копие от лична карта или паспорт на лицето, упълномощено да предствалява групата и да подпише договор;нотариално заверено пълномощно; официална банкова информация, заверена с печат на съответната банка;" }
0form_data
{ "en": "NATIONAL AGENCIES", "bg": "НАЦИОНАЛНИ АГЕНЦИИ" }
0form_data
{ "en": "SECTORIAL DEVELOPMENT", "bg": "БРАНШОВО РАЗВИТИЕ" }
0form_data
{ "en": "Project costs - scale of unit cost (including experts and support staff)", "bg": "Разходи за дейности по проекта - фиксирана ставка (включително експерти и помощен персонал) " }
0form_data
{ "en": "Please explain how your sending and hosting organisation prepared and organised your Mobility.", "bg": "Моля обяснете как изпращащата и приемащата страна са подготвили и организирали Вашата мобилност." }
0form_data
{ "en": "BENEFICIARY ORGANISATION", "bg": "ОРГАНИЗАЦИЯ БЕНЕФИЦИЕНТ" }
0form_data
{ "en": "A.1. Direct cost", "bg": "A.1 Преки разходи" }
0form_data
{ "en": "DATA PROTECTION NOTICE", "bg": "ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ" }
0form_data
{ "en": "I certify that all information contained in this application, including project description, is correct to the best of my knowledge and am aware of the content of the annexes to the application form. ", "bg": "Декларирам, че цялата информация, посочена в този формуляр, включително описанието на проекта е достоверна и съм запознат със съдържанието на допълненията към този формуляр. " }
0form_data
{ "en": "- is not bankrupt, being wound up, or having its affairs administered by the courts, has not entered into an arrangement with creditors, has not suspended business activities, is not the subject of proceedings concerning those matters, nor is it in any analogous situation arising from a similar procedure provided for in national legislation or regulations;", "bg": "- Не е в състояние на банкрут, не е в открито производство по несъстоятелност, дейността ú не е под разпореждане на съда, не е сключила споразумение с кредитори, не е прекратила дейността си и не е обект на процедури, свързани с тези въпроси, и не се намира в аналогична ситуация, произтичаща от подобни процедури, съгласно националното законодателство или наредбите;" }
0form_data
{ "en": "The total project revenues do not agree with the total project expenditures.", "bg": "Общата сума на приходите по проекта не съответства на общата сума на разходите по проекта." }
0form_data
{ "en": "Action", "bg": "Дейност" }
0form_data
{ "en": "if they have been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgment which has the force of res judicata;", "bg": "ако са осъдени с влязла в сила присъда за извършване на престъпление, свързано с тяхното професионално поведение;" }
0form_data
{ "en": "Translation id", "bg": "Идентификационен номер на превода" }
0form_data
{ "en": "Number of relevant project(s)", "bg": "Брой сходни проекти" }
0form_data
{ "en": "Please provide any suitable explanations regarding the fact that not all participant reports were submitted and approved at the moment of submission of this final report.", "bg": "Моля посочете подходящи обяснения за факта, че не всички отчети на участниците са били подадени и одобрени в момента на подаване на финалния отчет." }
0form_data
{ "en": "Unit rate ", "bg": "Единична ставка " }
0form_data
{ "en": "Identification", "bg": "Идентификация" }
0form_data
{ "en": "a) Rental costs (rooms, equipment, etc.)", "bg": "A) Разходи за наем (помещения, оборудване, и др.)" }
0form_data
{ "en": "Print the form", "bg": "Отпечатай формуляра" }
0form_data
{ "en": "Reception", "bg": "Посрещане" }
0form_data
{ "en": "Please sum up the developments in your management of quality and resources over the last (4) years, and the certification impact on the definition of evaluation for trans-national mobility.", "bg": "Обобщете развитието на управлението Ви на качеството и ресурсите през последните четири години и въздействието на сертифицирането Ви върху определянето на оценката Ви за международната мобилност." }
0form_data
{ "en": "- All information contained in this application, is correct to the best of my knowledge.", "bg": "- Цялата информация, която се съдържа в настоящия формуляр, отговаря на истината и съм запознат с нея." }
0form_data
{ "en": "Number of support staff", "bg": "Брой на помощния персонал" }
0form_data
{ "en": "If the applicant is an employed person, the application form is additionally signed by the head of the applicant's institution.", "bg": "В случай че кандидатът работи, формулярът за кандидатстване е подписан и от лицето, официално представляващо институцията, и е подпечатан с печата на институцията." }
0form_data
{ "en": "Please provide any further comments and suggestions for the improvement of the COMENIUS Assistantships and/or information you would like to pass on to future assistants and/or hosts schools.", "bg": "Моля, дайте допълнителни коментари и предложения за усъвършенстване на Асистентския стаж по „Коменски” и/или информация, която желаете да бъде предадена на бъдещите асистенти и/или приемащи училища." }
0form_data
{ "en": "Please indicate if and how your project reflects the following characteristics:", "bg": "Моля, обяснете как проектът отговаря на следните характеристики:" }
0form_data
{ "en": "Details of the coach", "bg": "Данни за тренера " }
0form_data
{ "en": "Commercial orientation", "bg": "Търговска ориентация" }
0form_data
{ "en": "When sending this form in paper to your Agency, please attach an estimated overview of the planned activity.", "bg": "Когато изпращате този формуляр на хартиен носител към НА, моля, приложете програма на планираните дейности." }
0form_data
{ "en": "Explain how you have prepared yourself for this Mobility with reference to linguistic courses attended, choice of host country and organisation, host country culture and work organisation, etc.", "bg": "Моля, обяснете, как сте се подготвили за участие в мобилността - участие в езикови курсове, избор на приемаща страна и организация, култура на приемащата страна, организация на дейностите и др." }
0form_data
{ "en": "Name of the applicant organisation:", "bg": "Наименование на кандидатстващата организация:" }
0form_data
{ "en": "Department, if applicable", "bg": "Област (административна единица), ако е приложимо " }
0form_data
{ "en": "Please explain the measures put in place to ensure a proper project sustainability and evaluation.", "bg": "Обяснете мерките, взети за рационалната реализация и оценка на проекта." }
0form_data
{ "en": "Did you work with pupils/learners who needed special learning support? ", "bg": "Работихте ли с ученици/обучаващи се, които се нуждаят от специална образователна подкрепа? " }
0form_data
{ "en": "* These documents do not have to be provided if the applicant has already submitted them in occasion of a previous application under the Youth in Action Programme; on the condition that no changes have been occurred in the meantime.", "bg": "* 1 Справката за актуалното съдебно състояние на кандидатстващата организация, трябва да е издадена в последните три месеца (считано от съответния срок за кандидатстване) от съответния окръжен съд.\n2 Няма нужда да прилагате тези документи повторно, ако вече сте ги предоставили при предишно кандидатстване по програмата, при условие, че междувременно не са настъпили промени. " }
0form_data
{ "en": "Total number of participants", "bg": "Общ брой участници" }
0form_data
{ "en": "The form data has been modified since the last submission", "bg": "Данните във формуляра са променени от последното подаване." }
0form_data
{ "en": "Present the mobility by flows, i.e. by groups of mobility that have the same characteristics: same destination country, same field of education, same duration. Use one line only per flow and insert extra lines and adapt numbering if necessary", "bg": "Опишете мобилността по потоци, т.е. по групи ползватели с общи характеристики: една и съща страна домакин, област на обучение, продължителност. Използвайте по един ред за поток, като при необходимост прибавяте допълнителни редове и променяте номерацията." }
0form_data
{ "en": "Assistantship", "bg": "Асистентски стаж" }
0form_data
{ "en": "Travel (including visa)", "bg": "Пътни разходи (включително виза)" }
0form_data
{ "en": "Bank address", "bg": "Клон на банката" }
0form_data
{ "en": "Show field mappings", "bg": "Покажи съответните полета" }
0form_data
{ "en": "How did you do the checking and/or financing of insurance (health, liability, social security, other)?", "bg": "Как е извършена проверка на финасиране на застраховката (здравна, социална сигурност и др)?" }
0form_data
{ "en": "HOME INSTITUTION", "bg": "ИЗПРАЩАЩА ИНСТИТУЦИЯ" }
0form_data
{ "en": "Agreement Number", "bg": "Номер на договора" }
0form_data
{ "en": "The training activity takes place in a country other than the country where the applicant is resident or works.", "bg": "Квалификационната дейност ще се проведе в страна, различна от тази, в която кандидатът живее или работи." }
0form_data
{ "en": "Please also note that only an electronically submitted form should be printed, signed and sent to your NA.", "bg": "Моля обърнете внимание, че само електронно подадените формуляри следва да се разпечатат, подпишат и изпратят до Националната агенция." }
0form_data
{ "en": "Did the duration of your stay at the host school correspond to the duration requested in the application?", "bg": "Продължителността на Вашия престой в приемащото училище отговаря ли на продължителността, която сте посочили във формуляра за кандидатстване?" }
0form_data
{ "en": "Average duration in DAYS", "bg": "Средна продължителност в ДНИ" }
0form_data
{ "en": "facilitating dialogue between young people and decision-makers at all levels (local, regional, national and European)", "bg": "улеснил диалога между младите хора и политически отговорните лица на всички нива (местно, регионално, национално и европейско)" }
0form_data
{ "en": "Activity end date is incorrect. Please use the format DD-MM-YYYY. e.g. 31-01-2010. Activity Start Date must be before the Activity End Date. The maximum allowed duration for is 42 days.", "bg": "Крайната дата на дейността е некоректна. Моля, използвайте формат ДД-ММ-ГГГГ, напр. 31-01-2010. Началната дата на дейността трябва да е преди крайната дата на дейността. Максималната позволена продължителност е 42 дни." }
0form_data
{ "en": "Add Host", "bg": "Добави организация домакин" }
0form_data
{ "en": "The training activity is eligible under the Grundtvig In-Service Training Action and compatible with the objectives of the Grundtvig programme.", "bg": "Квалификационната дейност е легитимна за финансиране по дейност \"Индивидуални квалификационни дейности по секторна програма \"Грюндвиг\" и е съвместима с целите на секторна програма \"Грюндвиг\"." }
0form_data
{ "en": "- guilty of misrepresentation in supplying the information required by the National Agency as a condition of participation in the grant award procedure or has failed to supply this information.", "bg": "- предоставяне на невярна информация или непредоставяне на информация, изисквана от Националната агенция като условие за участие в процедурата за отпускане на финансиране." }
0form_data
{ "en": "How was the setting-up/negotiation of the training programme of the participants done?", "bg": "Как беше договорена програмата за обучение на участниците?" }
0form_data
{ "en": "- has fulfilled its obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which it is established or those of the country where the grant agreement is to be performed;", "bg": "- Изпълнила е своите задължения, свързани с плащането на социални осигуровки или с плащането на данъци, в съответствие със законодателството на страната, в която е регистрирана, или с това на страната, където ще бъде изпълнен проектът;" }
0form_data
{ "en": "Add failed, the number of rows may not exceed:", "bg": "Добавянето невъзможно. Броят на редовете не може да надхвърля:" }
0form_data
{ "en": "To be filled by the Comenius Assistants who did not travel from/to Overseas countries and Territories and the ultra-peripheral regions of the EU.", "bg": "Да бъде попълнено от асистентите по секторна програма \"Коменски\", които не са пътували от/за Отвъдморски страни и територии и ултра-периферните региони на ЕС." }
0form_data
{ "en": "Submission ID", "bg": "Идентификационен номер на изпращане" }
0form_data
{ "en": "Accompanying persons", "bg": "Придружаващи лица" }
0form_data
{ "en": "Please evaluate the following aspects concerning the outcomes of your Mobility.", "bg": "Дайте оценка на следните аспекти от Вашата мобилност." }
0form_data
{ "en": "End date must be after start date.", "bg": "Крайната дата трябва да е след началната. " }
0form_data
{ "en": "and on your National Agency website, whose address is available upon selecting the National Agency in section C. ", "bg": "и на интернет страницатa на Вашата Национална агенция, който е достъпен след избор на Национална агенция в секция C. " }
0form_data
{ "en": "The grant application has been completed in full.", "bg": "Формулярът е попълнен изцяло." }
0form_data
{ "en": "A. Calculation of grant request", "bg": "A. Изчисляване на сумата, за която се кандидатства" }
0form_data
{ "en": "I acknowledge that administrative and financial penalties may be imposed on the organisation I represent if it is guilty of misrepresentation or is found to have seriously failed to meet its contractual obligations under a previous contract or grant award procedure.", "bg": "Запознат съм, че на представляваната от мен организация могат да бъдат наложени административни и финансови наказания в случай, че е предоставена невярна информация или се установи сериозно нарушение на договорните задължения по предишни договори или процедури за отпускане на финансиране." }
0form_data
{ "en": "if they have been the subject of a judgment which has the force of res judicata for fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities' financial interests;", "bg": "ако са обект на влезли в сила присъди за измама, корупция, участие в криминални действия или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общността;" }
0form_data
{ "en": "Culture and language of the host country", "bg": "Културата и езика на приемащата страна" }
0form_data
{ "en": "The application is submitted to the National Agency of the country where the applicant is resident. If the applicant works in a country other than in which he or she is resident, the application form must be sent to the National Agency in the country where the applicant works.", "bg": "Кандидатурата е подадена в Националната агенция на страната, на която кандидатстващият е гражданин. В случай, че кандидатът работи в страна, различна от тази, на която е гражданин, кандидатурата трябва да бъде подадена към Националната агенция в страната, в която работи." }
0form_data
{ "en": "OTHER ESTIMATED IMPACTS", "bg": "ДРУГИ ОЧАКВАНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ" }
0form_data
{ "en": "Overseas countries and Territories.", "bg": "Отвъдморски страни и територии." }
0form_data
{ "en": "Project Total Number of Participant Mobility Experiences", "bg": "Общ брой на мобилностите на участниците" }
0form_data
{ "en": "I have read and accept the conditions stated above", "bg": "Прочетох и приемам условията, посочени по-горе" }
0form_data
{ "en": "Were you involved in a European project during your assistantship?", "bg": "Участвахте ли в европейски проект по време на асистентския Ви стаж?" }
0form_data
{ "en": "To (country)", "bg": "До (страна)" }
0form_data
{ "en": "Total\nSUBSISTENCE", "bg": "Общо\nИЗДРЪЖКА" }
0form_data
{ "en": "ENVIRONMENT", "bg": "ОКОЛНА СРЕДА" }
0form_data
{ "en": "Topic of the training activity", "bg": "Тема на обучението" }
0form_data
{ "en": "Have you travelled from/to Overseas countries and Territories or the ultra-peripheral regions of the EU?", "bg": "Пътувахте ли от/до Отвъдморски страни и територии или ултра-периферни райони на ЕС?" }
0form_data
{ "en": "The learning dimension (i.e. acquisition/improvement of competences) is an essential component of any project supported by the Youth in Action programme. The programme puts in place a process of recognition of competences gained through participation to Youth in Action projects which is called Youthpass (please visit www.youthpass.eu), With this regard, please describe:", "bg": "Обучителното измерение (придобиването/подобряването на компетенции и умения) е основен елемент от всеки проект, финансиран по програма „Младежта в действие”. Програмата въведе механизъм за признаване на придобитите компетенции чрез участието в проект по програма „Младежта в действие”, а именно сертификатът Youthpass( www.youthpass.eu). С оглед на това, моля опишете:" }
0form_data
{ "en": "DELETE LAST PARTNER", "bg": "ИЗТРИЙ ПОСЛЕДНИЯ ПАРТНЬОР" }
0form_data
{ "en": "Please consult the overview of funding rules for exceptional costs as defined in the Programme Guide.", "bg": "Извънредни разходи могат да бъдат покрити само в извънредни случаи съгласно Ръководството за кандидатстване." }
0form_data
{ "en": "A consistency with the quality commitment of the partnership;", "bg": "готовност за качествено осъществяване на партньорството;" }
0form_data
{ "en": "PROJECT IDENTIFIERS", "bg": "ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОЕКТА" }
0form_data
{ "en": "No. of Participants With Special Needs", "bg": "Брой участници със специфични нужди" }
0form_data
{ "en": "Please indicate if and how your project reflects the following characteristics; tick box(es) and then describe: ", "bg": "Моля, обяснете как проектът отговаря на следните характеристики; отбележете кутийката и след това опишете: " }
0form_data
{ "en": "Co-ordinator confirmation", "bg": "Потвърждение от координатора" }
0form_data
{ "en": "Requested funding based on estimated costs. All figures in euro.", "bg": "Искано финансиране на база прогнозни разходи. Всички цифри да са в евро." }
0form_data
{ "en": "Beneficiary legal representative", "bg": "Официален представител на бенефициента" }
0form_data
{ "en": "To what extent did the assistantship fulfil your objectives as set out in the application?", "bg": "До каква степен Вашият стаж отговари на задачите, които си поставяте във формуляра за кандидатстване?" }
0form_data
{ "en": "Organisation full legal name (latin characters)", "bg": "Официално наименование на организацията (латински букви)" }
0form_data
{ "en": "Cost item", "bg": "Перо" }
0form_data
{ "en": "if required by the National Agency", "bg": "ако се изисква от Националната агенция" }
0form_data
{ "en": "Name of promoter", "bg": "Име на партньорската организация/група" }
0form_data
{ "en": "CERTIFICATION", "bg": "СЕРТИФИЦИРАНЕ" }
0form_data

Dataset Card for Europa Education and Culture Translation Memory (EAC-TM)

Dataset Summary

This dataset is a corpus of manually produced translations from english to up to 25 languages, released in 2012 by the European Union's Directorate General for Education and Culture (EAC).

To load a language pair that is not part of the config, just specify the language code as language pair. For example, if you want to translate Czech to Greek:

dataset = load_dataset("europa_eac_tm", language_pair=("cs", "el"))

Supported Tasks and Leaderboards

Languages

The sentences in this dataset were originally written in English (source language is English) and then translated into the other languages. The sentences are extracted from electroniv forms: application and report forms for decentralised actions of EAC's Life-long Learning Programme (LLP) and the Youth in Action Programme. The contents in the electronic forms are technically split into two types: (a) the labels and contents of drop-down menus (referred to as 'Forms' Data) and (b) checkboxes (referred to as 'Reference Data').

The dataset contains traduction of English sentences or parts of sentences to Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, German, Greek, Finnish, French, Croatian, Hungarian, Icelandic, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish and Turkish.

Language codes:

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • en
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • is
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • no
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv
 • tr

Dataset Structure

Data Instances

{
 "translation": {
  "en":"Sentence to translate",
  "<target_language>": "Phrase à traduire",
 },
 "sentence_type": 0
}

Data Fields

 • translation: Mapping of sentences to translate (in English) and translated sentences.

 • sentence_type: Integer value, 0 if the sentence is a 'form data' (extracted from the labels and contents of drop-down menus of the source electronic forms) or 1 if the sentence is a 'reference data' (extracted from the electronic forms checkboxes).

Data Splits

The data is not splitted (only the train split is available).

Dataset Creation

Curation Rationale

The EAC-TM is relatively small compared to the JRC-Acquis and to DGT-TM, but it has the advantage that it focuses on a very different domain, namely that of education and culture. Also, it includes translation units for the languages Croatian (HR), Icelandic (IS), Norwegian (Bokmål, NB or Norwegian, NO) and Turkish (TR).

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

EAC-TM was built in the context of translating electronic forms: application and report forms for decentralised actions of EAC's Life-long Learning Programme (LLP) and the Youth in Action Programme. All documents and sentences were originally written in English (source language is English) and then translated into the other languages.

The contents in the electronic forms are technically split into two types: (a) the labels and contents of drop-down menus (referred to as 'Forms' Data) and (b) checkboxes (referred to as 'Reference Data'). Due to the different types of data, the two collections are kept separate. For example, labels can be 'Country', 'Please specify your home country' etc., while examples for reference data are 'Germany', 'Basic/general programmes', 'Education and Culture' etc.

The data consists of translations carried out between the end of the year 2008 and July 2012.

Who are the source language producers?

The texts were translated by staff of the National Agencies of the Lifelong Learning and Youth in Action programmes. They are typically professionals in the field of education/youth and EU programmes. They are thus not professional translators, but they are normally native speakers of the target language.

Annotations

Annotation process

Sentences were manually translated by humans.

Who are the annotators?

The texts were translated by staff of the National Agencies of the Lifelong Learning and Youth in Action programmes. They are typically professionals in the field of education/youth and EU programmes. They are thus not professional translators, but they are normally native speakers of the target language.

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

© European Union, 1995-2020

The Commission's reuse policy is implemented by the Commission Decision of 12 December 2011 on the reuse of Commission documents.

Unless otherwise indicated (e.g. in individual copyright notices), content owned by the EU on this website is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. This means that reuse is allowed, provided appropriate credit is given and changes are indicated.

You may be required to clear additional rights if a specific content depicts identifiable private individuals or includes third-party works. To use or reproduce content that is not owned by the EU, you may need to seek permission directly from the rightholders. Software or documents covered by industrial property rights, such as patents, trade marks, registered designs, logos and names, are excluded from the Commission's reuse policy and are not licensed to you.

Citation Information

@Article{Steinberger2014,
    author={Steinberger, Ralf
        and Ebrahim, Mohamed
        and Poulis, Alexandros
        and Carrasco-Benitez, Manuel
        and Schl{\"u}ter, Patrick
        and Przybyszewski, Marek
        and Gilbro, Signe},
    title={An overview of the European Union's highly multilingual parallel corpora},
    journal={Language Resources and Evaluation},
    year={2014},
    month={Dec},
    day={01},
    volume={48},
    number={4},
    pages={679-707},
    issn={1574-0218},
    doi={10.1007/s10579-014-9277-0},
    url={https://doi.org/10.1007/s10579-014-9277-0}
}

Contributions

Thanks to @SBrandeis for adding this dataset.

Downloads last month
411
Edit dataset card