Dataset Preview
Go to dataset viewer
translation (translation)laser_score (float32)source_sentence_lid (float32)target_sentence_lid (float32)source_sentence_source (string)source_sentence_url (string)target_sentence_source (string)target_sentence_url (string)
{ "ace_Latn": "Gobnyan hana geupeukeucewa gata atawa geutinggai meunan mantong gata.\"", "ban_Latn": "Ida nenten jaga manggayang wiadin ngutang semeton.\"" }
1.249988
1.00001
0.99914
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-10/segments/1581875144165.4/wet/CC-MAIN-20200219153707-20200219183707-00232.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/tb/Ula/31/6/"
{ "ace_Latn": "Ateueh batée-batée keunaleueng nyan teutuléh nan-nan ban dua blaih droe rasui Aneuëk Bubiri nyan.", "ban_Latn": "14Temboke punika kadasarin antuk batu ageng roras tur makaroras madaging tulisan wastan parautusan Panak Biri-birine sane roras punika." }
1.249986
0.99995
0.99983
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-24/segments/1590347413406.70/wet/CC-MAIN-20200531120339-20200531150339-00533.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/bali/Why/21"
{ "ace_Latn": "69Kamoe ka kamoe peucaya dan yakén that-that bahwa Tuhan kheueh utosan suci nibak Po teu Allah.\"", "ban_Latn": "69Sane mangkin titiang pracaya tur uning mungguing Palungguh Ratu punika Sang Maraga Suci sane kutus antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.\"" }
1.249687
0.99982
0.9994
"crawl-data/CC-MAIN-2019-18/segments/1555578721441.77/wet/CC-MAIN-20190425114058-20190425140058-00237.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/aceh/Yoh/6/"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-47/segments/1573496669847.1/wet/CC-MAIN-20191118205402-20191118233402-00361.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/2/bali/Yoh/6/"
{ "ace_Latn": "Aceh: Sabab meunyoe Allah hana meurasa gaséh keu geutiek ureuëng Yahudi nyang lagée cabeueng-cabeueng aseuli nyan, bék tasangka Gobnyan teuma meurasa gaséh keu geutiek Gata!", "ban_Latn": "Bali: Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten madalem bangsa Yahudine, sane pinaka dados carang-carang sane jati mula, punapike semeton mitaenang, mungguing Ida madalem semeton?" }
1.249144
1.00001
0.99896
"crawl-data/CC-MAIN-2020-05/segments/1579250598726.39/wet/CC-MAIN-20200120110422-20200120134422-00377.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/nasb/Rom/11/21/"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-05/segments/1579250598726.39/wet/CC-MAIN-20200120110422-20200120134422-00377.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/nasb/Rom/11/21/"
{ "ace_Latn": "Aceh: Kuasa Tuhan na bak awaknyan sampoe jai that-that ureuëng meuiman dan jiseurah droe ubak Tuhan.", "ban_Latn": "Bali: Kawisesan Ida Sang Panembahan nglingganin ipun, mawinan akeh pisan anak sane pracaya tur mabakti ring Ida Sang Panembahan." }
1.249106
1.00001
1
"crawl-data/CC-MAIN-2020-34/segments/1596439739182.35/wet/CC-MAIN-20200814070558-20200814100558-00236.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/2/lampung/Kis/11/21/"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-34/segments/1596439739182.35/wet/CC-MAIN-20200814070558-20200814100558-00236.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/2/lampung/Kis/11/21/"
{ "ace_Latn": "31Teuma, lagée nyang na teutuléh lam Alkitab, \"Ureuëng nyang jitem peubangga-bangga droe, harôh jipeubangga droe ateueh peue nyang geupeubuet lé Tuhan.\"", "ban_Latn": "31Duaning punika sakadi sane sampun kasurat ring Cakepan Sucine sakadi asapuniki: \"Sapasiraja mamanah nyumbungang dewek, sumbungangja paindikan sane sampun kakardi antuk Ida Sang Panembahan.\"" }
1.248947
1.00001
1.00001
"crawl-data/CC-MAIN-2019-13/segments/1552912202450.86/wet/CC-MAIN-20190320190324-20190320212324-00320.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/aceh/1Ko/1"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-24/segments/1590347422065.56/wet/CC-MAIN-20200602002343-20200602032343-00192.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/bali/1Ko/1"
{ "ace_Latn": "6Sabab Allah teuma geubalah tieb-tieb ureuëng nyang sisuai ngon buet jih.", "ban_Latn": "6 Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang mapaica pangwales ring sakancan jadmane manut pakardinnyane suang-suang." }
1.248927
1
0.99998
"crawl-data/CC-MAIN-2019-30/segments/1563195524679.39/wet/CC-MAIN-20190716160315-20190716182315-00028.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/aceh/Rom/2"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "Aceh: \"Horeumat kheueh keu bapak ngon ma gata\" na kheueh peurintah nyang paleng phon nibak Allah ngon janji Gobnyan,", "ban_Latn": "Bali: \"Baktija teken meme bapan ceninge,\" keto kecap pituduhe ane paling utamana, ane misi janji buka kene:" }
1.248918
1.00001
0.69091
"crawl-data/CC-MAIN-2021-43/segments/1634323585382.32/wet/CC-MAIN-20211021071407-20211021101407-00462.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/tb/Efe/6/2/"
"crawl-data/CC-MAIN-2021-43/segments/1634323585382.32/wet/CC-MAIN-20211021071407-20211021101407-00462.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/tb/Efe/6/2/"
{ "ace_Latn": "9 Simon dan banmandum ureuëng nyang na meusajan ngon jih nibak teumpat nyan hireuen that watée jingieng eungkot nyang awaknyan drob jai lumpah na.", "ban_Latn": "9Dane miwah timpal-timpal danene sami pada angob antuk akeh ulame sane keniang dane." }
1.248889
1.00001
1.00001
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-35/segments/1566027321696.96/wet/CC-MAIN-20190824194521-20190824220521-00101.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/2/bali/Luk/5"
{ "ace_Latn": "Aceh: Laju Isa geupeugah bak awaknyan, \"Su nyan teudeungoe, bukon peureulée keu Lôn, teuma na kheueh peureulée keu gata.", "ban_Latn": "Bali: Irika Ida Hyang Yesus raris ngandika ring anake akeh punika sapuniki: \"Sabdane ento tusing pabuat Tiang, nanging pabuat ragane." }
1.248848
1.00001
0.99781
"crawl-data/CC-MAIN-2019-47/segments/1573496670821.55/wet/CC-MAIN-20191121125509-20191121153509-00327.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/yali/Yoh/12/30/"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-47/segments/1573496670821.55/wet/CC-MAIN-20191121125509-20191121153509-00327.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/yali/Yoh/12/30/"
{ "ace_Latn": "Aceh: Cuba gatanyoe keudroe tapeutimang hainyoe: Peu kheueh gét sidroe ureuëng inong jimeudoá ubak Allah dikeue ureuëng ramé, hana jingui sinutôb ulée?", "ban_Latn": "13Ne mangkin durusang ngayunin, punapike patut anake istri ring perhyangan ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa yen ipun nenten nganggen angkeb sirah?" }
1.248784
1.00001
0.99993
"crawl-data/CC-MAIN-2019-30/segments/1563195530246.91/wet/CC-MAIN-20190723235815-20190724021815-00009.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/2/tb/1Ko/11/13/"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-30/segments/1563195527204.71/wet/CC-MAIN-20190721205413-20190721231413-00109.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/2/bali/1Ko/11"
{ "ace_Latn": "Aceh: Teuma lé ureuëng-ureuëng nyang mubuet bak lampôh nyan laju jidrob bandum namiet-namiet ureuëng po tanoh nyan: Nyang sidroe jipoh, nyang laén jipoh maté, nyang laén lom jirhom ngon aneuëk batée.", "ban_Latn": "35Nanging sakancan parekane punika kejuk antuk parapanandune, wenten sane katigtig, wenten sane kapademang, samaliha wenten sane kasabatin antuk batu." }
1.248591
1.00001
1.00001
"crawl-data/CC-MAIN-2019-35/segments/1566027320156.86/wet/CC-MAIN-20190824084149-20190824110149-00474.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/tb/Mat/21/35/"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-13/segments/1552912201953.19/wet/CC-MAIN-20190319093341-20190319115341-00494.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/bali/Mat/21"
{ "ace_Latn": "Aceh: ngon lagée nyan gata teuma taturi Allah nyang beutôi, dan ngon sabab nyan gata teuma teupeubeubaih.\"", "ban_Latn": "Bali: ragane lakar resep teken kasujatian Ida Sang Hyang Widi Wasa tur kasujatiane ento bakal nadiang ragane anak merdeka.\"" }
1.248579
1.00001
0.91482
"crawl-data/CC-MAIN-2020-40/segments/1600400228998.45/wet/CC-MAIN-20200925213517-20200926003517-00674.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/toraja/Yoh/8/32/"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-40/segments/1600400228998.45/wet/CC-MAIN-20200925213517-20200926003517-00674.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/toraja/Yoh/8/32/"
{ "ace_Latn": "Dan peue nyang tanyoe lakée nibak Gobnyan, meuteumé, sabab geutanyoe taát ubak peue-peue nyang geupeurintah lé Gobnyan dan tapeubuet peue nyang teupeugalak até Gobnyan.", "ban_Latn": "Bali: Iraga nampi saking Ida saluiring sane tunas iraga, santukan iraga ninutin pituduh Idane tur nglaksanayang paindikan sane ledangin Ida." }
1.248326
1.00001
1
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2018-51/segments/1544376826842.56/wet/CC-MAIN-20181215083318-20181215105318-00536.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/jawasur/1Yo/3/22/"
{ "ace_Latn": "\"Meunyoe gata tagaséh keu Ulôn, gata teuma tapeujak peurintah Ulôn.", "ban_Latn": "Bali: Ida Hyang Yesus malih nglanturang pangandikan Idane sapuniki: \"Yening cening nresnain Guru, cening patut satinut teken pituduh Gurune." }
1.248301
1.00001
0.98482
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-29/segments/1593655878639.9/wet/CC-MAIN-20200702080623-20200702110623-00162.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/yali/Yoh/14/15/"
{ "ace_Latn": "2 Yoh awai kon Geuhnyan na meusajan ngon Allah.", "ban_Latn": "Bali: Saking pangawit Sang Sabda punika sinarengan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa." }
1.248105
1.00001
0.99785
"paracrawl9_marta"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-40/segments/1600401624636.80/wet/CC-MAIN-20200929025239-20200929055239-00395.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/wbtcdr/Yoh/1/2/"
{ "ace_Latn": "8 Ngon lagée nyan ureuëng-ureuëng nyang na lam banda Samaria pih galak lumpah na.", "ban_Latn": "8 Irika raris wenten kaliangan ageng pisan ring kotane punika." }
1.248097
1.00001
1.00001
"paracrawl9_hieu"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "33Jijaweueb lé Petrus, \"Tuhan, ulôn kasiab lôn tamong lam glab meusajan-sajan ngon Tuhan!\"", "ban_Latn": "33Matur Dane Petrus: \"Inggih Ratu Panembahan, titiang nyadia sareng-sareng ngiring IRatu yadiastun titiang kantos mapangkeng wiadin ngemasin padem.\"" }
1.247799
0.99878
0.99779
"crawl-data/CC-MAIN-2019-13/segments/1552912202326.46/wet/CC-MAIN-20190320105319-20190320131319-00212.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/aceh/Luk/22"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-05/segments/1579250611127.53/wet/CC-MAIN-20200123160903-20200123185903-00412.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/bali/Luk/22"
{ "ace_Latn": "53Gata pike hana meuteumé Lôn lakée tulông ubak Bapak Ulôn, dan Gobnyan teuma reujang geukirém leubeh nibak dua blaih pasokan sidadu malaikat?", "ban_Latn": "53Apake kaden cening Guru tusing nyidayang nunas ring Sang Aji, apang Ida ngutus malaekat Idane kanti lebihan teken roras pasukan buat nulungin Guru?" }
1.247786
1.00001
0.99392
"crawl-data/CC-MAIN-2020-29/segments/1593655900335.76/wet/CC-MAIN-20200709131554-20200709161554-00166.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/aceh/Mat/26/"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-05/segments/1579250595787.7/wet/CC-MAIN-20200119234426-20200120022426-00066.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/bali/Mat/26"
{ "ace_Latn": "Sabab meuiman, teuma lé ureuëng-ureuëng jamén ilée geuharôk lé Po teu Allah.", "ban_Latn": "Bali: Malantaran kapracayan, lingsir-lingsire sane nguni kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa." }
1.247779
0.64066
0.99797
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-10/segments/1581875145533.1/wet/CC-MAIN-20200221142006-20200221172006-00428.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/sabu/Ibr/11/2/"
{ "ace_Latn": "Aceh: Ngon sabab nyan, beugét-gét kheueh, bék sampoe trang nyang ka na nibak gata nyan jeuet keuseupôt.", "ban_Latn": "Bali: Duaning punika, yatnainja mangda galange sane wenten ring dewek ragane punika sampunang ngantos peteng." }
1.247751
1.00001
0.99998
"crawl-data/CC-MAIN-2020-16/segments/1585370521574.59/wet/CC-MAIN-20200404073139-20200404103139-00399.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/2/abun/Luk/11/35/"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-16/segments/1585370521574.59/wet/CC-MAIN-20200404073139-20200404103139-00399.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/2/abun/Luk/11/35/"
{ "ace_Latn": "2Peu kheueh gata hana tateupeue bahwa umat Allah teuma jipeusidang donya nyoe?", "ban_Latn": "2Punapike semeton nenten uning mungguing parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika jaga nepasin jagate puniki?" }
1.247748
1.00001
0.99903
"crawl-data/CC-MAIN-2019-13/segments/1552912203529.38/wet/CC-MAIN-20190324230359-20190325012359-00325.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/aceh/1Ko/6"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-13/segments/1552912207618.95/wet/CC-MAIN-20190327020750-20190327042750-00396.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/bali/1Ko/6"
{ "ace_Latn": "2 Jai that ureuëng nyang seutôt Gobnyan, dan laju geupeu puléh awaknyan nibak teumpat nyan.", "ban_Latn": "Akeh pisan anake sane ngiringang pamargin Idane, tur anake sakit sami segerang Ida." }
1.247685
1.00001
0.99997
"paracrawl9_philipp"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "Aceh: Gobnyan teuma jipeusampoe ubak gata haba keuhai teupeuseulamat gata dan keuluwarga gata.'", "ban_Latn": "Bali: Astiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa ngranayang anake muah kulawargannyane pada degdeg tur rahayu." }
1.247423
1.00001
0.91187
"crawl-data/CC-MAIN-2020-34/segments/1596439735958.84/wet/CC-MAIN-20200805124104-20200805154104-00568.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/2/lampung/Kis/11/14/"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-09/segments/1550249500704.80/wet/CC-MAIN-20190223102155-20190223124155-00565.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/tb/Ams/14/26/"
{ "ace_Latn": "8 Pakon syedara-syedara ureuëng Yahudi hana neupeucaya bahwa Allah geupeu udeb ureuëng maté?", "ban_Latn": "8Inggih parasemeton anak Yahudi, napi awinan ragane tan pracaya yening Ida Sang Hyang Widi Wasa mrasidayang nangiang anake sane sampun padem?" }
1.24742
0.97347
0.99478
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-47/segments/1573496670601.75/wet/CC-MAIN-20191120185646-20191120213646-00418.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/bali/Kis/26/"
{ "ace_Latn": "Aceh: Sabab lam peungéh nyan kheueh jiteubiet banmandum nyang jroh, ade dan jujoe nibak pandangan Allah.", "ban_Latn": "9 Santukan galange punika sane ngwetuang woh, inggih punika kabecikan, kapatutan miwah kasujatian." }
1.24723
1.00001
1.00001
"crawl-data/CC-MAIN-2019-35/segments/1566027320156.86/wet/CC-MAIN-20190824084149-20190824110149-00521.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/tb/Efe/5/9/"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "35Ureuëng nyang jipeubuet keuheundak Allah, nyan kheueh syedara Lôn nyang agam, syedara Lôn nyang inong, dan mak Ulôn.\"", "ban_Latn": "35 Sapasiraja sane nglaksanayang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake punika sane dados nyama-nyamaan Tiange muani miwah eluh miwah memen Tiange.\"" }
1.24714
1.00001
1.00001
"crawl-data/CC-MAIN-2019-18/segments/1555578732961.78/wet/CC-MAIN-20190425173951-20190425195951-00268.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/aceh/Mrk/3/"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "30 Ulôn ngon Bapak na kheueh sa.\"", "ban_Latn": "30Ida Sang Aji miwah Tiang, punika maraga tunggal.\"" }
1.247056
1.00001
0.99983
"paracrawl9_philipp"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-35/segments/1566027315695.36/wet/CC-MAIN-20190821001802-20190821023802-00028.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/bali/Yoh/10"
{ "ace_Latn": "6 Sabab Allah teuma geubalah tieb-tieb ureuëng nyang sisuai ngon buet jih.", "ban_Latn": "6 Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang mapaica pangwales ring sakancan jadmane manut pakardinnyane suang-suang." }
1.24687
1
0.99998
"paracrawl9_hieu"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "37 Sabab nibak Po teu Allah hana nyang mustahe.\"", "ban_Latn": "37Sawireh pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa, tusing ada paundukan ane tuara lakar kasidan.\"" }
1.246792
0.99907
0.8022
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-50/segments/1606141746320.91/wet/CC-MAIN-20201205044004-20201205074004-00386.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/2/bali/Luk/1/"
{ "ace_Latn": "38Keuhai ureuëng nyang meuiman bak Ulôn, na teutuléh lam Alkitab, 'Lam até ureuëng nyan ji-ile ié nyang teubri udeb.'\"", "ban_Latn": "Bali: Buka kecap Cakepan Sucine: 'Nyenja pracaya teken Tiang, uli di tungtung kenehne lakar membah yeh ane ngidupang.'\"" }
1.246723
1.00001
0.94504
"crawl-data/CC-MAIN-2019-13/segments/1552912204077.10/wet/CC-MAIN-20190325153323-20190325175323-00275.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/aceh/Yoh/7"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-10/segments/1581875143646.38/wet/CC-MAIN-20200218085715-20200218115715-00271.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/vmd/Yoh/7/38/"
{ "ace_Latn": "19 Peue nyang hase jiteupeue lé manusia keuhai Po teu Allah ka nyata lam até manusia, sabab Allah keudroe ka geupeugah nyan bak manusia.", "ban_Latn": "19Ida Sang Hyang Widi Wasa nyisipang ipun, santukan saluiring paindikan sane patut kuningin antuk imanusa ngeniang indik Ida Sang Hyang Widi Wasa, sampun kasinahang ring ipun." }
1.246722
1.00001
1
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-43/segments/1570986677412.35/wet/CC-MAIN-20191018005539-20191018033039-00098.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/bali/Rom/1"
{ "ace_Latn": "9 Mandum ureuëng jikalon ureuëng nyan jijak dan jipujoe-pujoe Allah.", "ban_Latn": "9 Sawatek anake sane wenten irika, manggihin ipun nglincak tur ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa." }
1.246461
1.00001
0.9996
"paracrawl9_hieu"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "Ngieng kheueh meunyoe bupanji-bupanji ka teupeu-ék di pucak gunong-gunong!", "ban_Latn": "Tlektekangja benderane sane makadados tanda sane kajujukang ring muncuk-muncuk gununge!" }
1.246292
1
1
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-30/segments/1563195528220.95/wet/CC-MAIN-20190722201122-20190722223122-00321.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/2/amp/Yes/18/3/"
{ "ace_Latn": "3 Meubahgia kheueh ureuëng nyang beuet dan nyang deungoe haba nubuat lam kitab nyoe dan taát ubak peue nyang na teutuléh lam kitab nyoe.", "ban_Latn": "3 Bagia anake sane mamaosin cakepan puniki miwah bagia taler anake sane miragiang pawarah-warah ngeniang paindikan sane jaga rauh puniki, saha ninutin sawatek sane sampun tinulis ring cakepane puniki." }
1.246167
1.00001
1.00001
"paracrawl9_philipp"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "Aceh: Gobnyan teuma geukirém malaikat-malaikat keu geupeusapat umat nyang geupiléh nibak ban peuet boh sagoe ujong bumoe, nibak ujong-ujong bumoe sampoe troh ubak ujong-ujong langét.\"", "ban_Latn": "Bali: Ditu Ida lakar ngutus paramalaekat Idane, ngungsi nyatur desa, buat munduhang manusa seselikan Idane uli di tanggun gumine makejang!\"" }
1.246069
1.00001
0.53956
"crawl-data/CC-MAIN-2019-39/segments/1568514572516.46/wet/CC-MAIN-20190916080044-20190916102044-00330.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/wbtcdr/Mrk/13/27/"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-39/segments/1568514572516.46/wet/CC-MAIN-20190916080044-20190916102044-00330.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/wbtcdr/Mrk/13/27/"
{ "ace_Latn": "38 Keuhai ureuëng nyang meuiman bak Ulôn, na teutuléh lam Alkitab, 'Lam até ureuëng nyan ji-ile ié nyang teubri udeb.' \" (", "ban_Latn": "Bali: Buka kecap Cakepan Sucine: 'Nyenja pracaya teken Tiang, uli di tungtung kenehne lakar membah yeh ane ngidupang.'\"" }
1.245665
1.00001
0.94504
"paracrawl9_philipp"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-10/segments/1581875143646.38/wet/CC-MAIN-20200218085715-20200218115715-00271.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/vmd/Yoh/7/38/"
{ "ace_Latn": "Aceh: Teuma jinoenyoe, nyoe peujanjian nyang Ulôn peugét ngon umat Israel nibak uroe-uroe nyang teuma teuka, feureuman Tuhan: Ulôn teuma kukeubah huköm Lôn lam pikeran awaknyan, dan Lôn tuléh bak até awaknyan.", "ban_Latn": "10 Ane jani, ene suba pasubaya ane adakang Ulun ngajak bangsa Israele dimani wekas, sapunika sabdan Ida Sang Panembahan: Ulun lakar neketang pituduh-pituduh Ulune di kenehne, buina nyuratang pituduhe ento di atinne." }
1.245617
1.00001
0.61679
"crawl-data/CC-MAIN-2020-40/segments/1600402130615.94/wet/CC-MAIN-20201001030529-20201001060529-00662.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/tb/Ibr/8/10/"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "Aceh: Malaikat nyan jipeugah, \"Bék ilée gata peurusak darat atawa laôt, atawa bak-bak kayée meunyoe kamoe gohlom kamoe boh tanda segée nibak dho hamba-hamba Allah tanyoe.\"", "ban_Latn": "Bali: Sapuniki baos danene: \"Eda malu uuganga gumine muah pasihe muah kakayonane, satonden tiang mingetin aji meterae, gidat sawatek kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa!\"" }
1.245616
1.00001
0.91711
"crawl-data/CC-MAIN-2021-49/segments/1637964363149.85/wet/CC-MAIN-20211205065810-20211205095810-00296.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/2/bsd/Why/7/3/"
"crawl-data/CC-MAIN-2021-49/segments/1637964363149.85/wet/CC-MAIN-20211205065810-20211205095810-00296.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/2/bsd/Why/7/3/"
{ "ace_Latn": "9Óh ka lheueh geupeugah meunan lé Isa, Gobnyan laju teubeuôt lam syeuruga dikeue mata awaknyan keudroe, dan awan jitôb Gobnyan nibak pandangan rasui-rasui nyan.", "ban_Latn": "Bali: Sasampune Ida ngandika kadi asapunika, Ida kunggahang ka suargan, kaksi antuk parautusane, tumuli wenten mega ngilidin kantos Ida tan panggihin dane malih." }
1.245439
1.00001
0.99993
"crawl-data/CC-MAIN-2018-05/segments/1516084887414.4/wet/CC-MAIN-20180118131245-20180118151245-00700.warc.wet.gz"
"http://listen.bible.is/AC1IBS/Acts/1/9"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-16/segments/1585370510287.30/wet/CC-MAIN-20200403030659-20200403060659-00287.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/toba/Kis/1/9/"
{ "ace_Latn": "37 Teuma na cit lamkawan awaknyan jipeugah lagée nyoe, \"Gobnyan geupeujeuet ureuëng buta deuh jikeumalon, pakon Gobnyan hana hase geutam mangat Lazarus bék maté?\"", "ban_Latn": "37Nanging wenten ring pantaranipune sane mabaos sapuniki: \"Ia nyidayang nyedangang matan anak buta, singke Ia nyidayang apanga Lasarus buung mati?\"" }
1.245328
1.00001
0.99787
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-13/segments/1552912203529.38/wet/CC-MAIN-20190324230359-20190325012359-00434.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/bali/Yoh/11/"
{ "ace_Latn": "Teuma ingat kheueh: Meunyoe gata hana gata tobat nibak desya-desya gata, banmandum gata teuma maté saban lagée awaknyan.", "ban_Latn": "Tiang nuturang ring ragane, yen ragane nenten ngutang dosa-dosan ragane, tan pariwangde ragane sareng sami taler jaga ngemasin pati, pateh sakadi anake punika." }
1.245265
1.00001
1
"paracrawl9_hieu"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "10Nyoe kheueh beda jih aneuëk-aneuëk Allah ngon aneuëk-aneuëk Iblih: soe mantong nyang hana jipeubuet keuheundak Allah, atawa hana jigaséh keu syedara jih, ureuëng nyan kon aneuëk Allah.", "ban_Latn": "10 Janten pisan binanipun anake sane dados putran Ida Sang Hyang Widi Wasa imbangang ring anake sane dados pianak Ratun Setan: anake sane ngardi paindikan sane tan patut wiadin sane tan tresna ring nyamanipune, anake punika boyaja putran Ida Sang Hyang Widi Wasa." }
1.24515
1.00001
1
"crawl-data/CC-MAIN-2020-16/segments/1585370492125.18/wet/CC-MAIN-20200328164156-20200328194156-00157.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/2/aceh/1Yo/3/"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "Peuradaban laen di Afrika maju seulama periode nyoe.", "ban_Latn": "Panglimbak panglimbak kawagedan manusané sané tiosan ring Afrika sampun nglimbak salami masa puniki." }
1.244905
1.00001
1.00001
"NLLB-Seed"
"_"
"NLLB-Seed"
"_"
{ "ace_Latn": "22Keu ureuëng-ureuëng nyang waih-waih até jih, bah kheueh gata tatunyok gaséh sayang.", "ban_Latn": "Bali: Sinahangja kapiolasan semetone marep ring anake sane bingbang." }
1.24487
0.99992
0.99614
"crawl-data/CC-MAIN-2018-09/segments/1518891814079.59/wet/CC-MAIN-20180222081525-20180222101525-00178.warc.wet.gz"
"http://listen.bible.is/AC1IBS/Jude/1/22"
"crawl-data/CC-MAIN-2021-49/segments/1637964363689.56/wet/CC-MAIN-20211209061259-20211209091259-00413.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/2/bsd/Yud/1/22/"
{ "ace_Latn": "Aceh: Teuma Isa laju geuhôi mandum murit-murit Gobnyan sira geupeugah ubak awaknyan, \"Ngieng kheueh ubak inong balée nyang gasien nyan: Leubeh jai inong balée nyang gasien nyan peutamong lam tông peuseumahan nyan nibak nyang jipeutamong lé ureuëng-ureuëng laén.", "ban_Latn": "Bali: Ida Hyang Yesus tumuli ngesengin parasisian Idane saha ngandika: \"Tiang nuturin cening: Sujatinne di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa aturan anake balu eluh ento liunan padaang teken aturan anake lenan ento makejang." }
1.244769
1.00001
0.93757
"crawl-data/CC-MAIN-2019-39/segments/1568514575751.84/wet/CC-MAIN-20190922221623-20190923003623-00367.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/wbtcdr/Mrk/12/43/"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-39/segments/1568514575751.84/wet/CC-MAIN-20190922221623-20190923003623-00367.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/wbtcdr/Mrk/12/43/"
{ "ace_Latn": "35 Ureuëng nyang jipeubuet keuheundak Allah, nyan kheueh syedara Lôn nyang agam, syedara Lôn nyang inong, dan mak Ulôn.\"", "ban_Latn": "35 Sapasiraja sane nglaksanayang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake punika sane dados nyama-nyamaan Tiange muani miwah eluh miwah memen Tiange.\"" }
1.244729
1.00001
1.00001
"paracrawl9_hieu"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "17 Leubeh gét meudeurita sabab tapeubuet nyang gét -- meunyoe nyan na kheueh keuheundak Po teu Allah -- nibak meudeurita sabab tapeubuet nyang jeuhet.", "ban_Latn": "17 Santukan becikan iraga nandang sangsara malantaran iraga mapakardi ayu, katimbang ring malantaran iraga ala, yening indike punika kakarsayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa." }
1.244679
1.00001
0.99933
"paracrawl9_hieu"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "38 Tutoe haba Gobnyan hana teukeubah lam até gata sabab gata hana tapatéh keu Ulôn nyang geu-utus lé Gobnyan.", "ban_Latn": "38 Samaliha sabdan Idane taler tan leket ring kayun ragane, santukan ragane tan pracaya ring Sang sane utus Ida." }
1.244641
1.00001
1
"paracrawl9_marta"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "Gata peumoe kheueh droe gata keudroe dan aneuëk-aneuëk gata.", "ban_Latn": "Punika sane dados eduman semetone miwah oka-okan semetone, saking gandum sane katur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa." }
1.244442
1.00001
1.00001
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2021-31/segments/1627046153854.42/wet/CC-MAIN-20210729074313-20210729104313-00412.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/tb/Ima/10/13/"
{ "ace_Latn": "22Droeneueh ureuëng Samaria neuseumah nyang hana neuturi, seudangkan kamoe ureuëng Yahudi kamoe seumah Gobnyan nyang kamoe turi, sabab keuseulamatan teuka nibak ureuëng Yahudi.", "ban_Latn": "22 Ragane wong Samaria, sujatinipun nyungsung sane tan uningin ragane; nanging Tiang wong Yahudi pada nyungsung sane uningin Tiang, santukan karahayuane punika mula rauhnya malantaran bangsa Yahudi." }
1.244304
1.00001
0.79084
"crawl-data/CC-MAIN-2019-18/segments/1555578605510.53/wet/CC-MAIN-20190423134850-20190423160850-00175.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/aceh/Yoh/4/"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "32ngon lagée nyan gata teuma taturi Allah nyang beutôi, dan ngon sabab nyan gata teuma teupeubeubaih.\"", "ban_Latn": "Bali: ragane lakar resep teken kasujatian Ida Sang Hyang Widi Wasa tur kasujatiane ento bakal nadiang ragane anak merdeka.\"" }
1.244296
1.00001
0.91482
"crawl-data/CC-MAIN-2019-35/segments/1566027322160.92/wet/CC-MAIN-20190825000550-20190825022550-00276.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/aceh/Yoh/8/"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-40/segments/1600400228998.45/wet/CC-MAIN-20200925213517-20200926003517-00674.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/toraja/Yoh/8/32/"
{ "ace_Latn": "Watée Aneuëk Bubiri nyan jipeubeukah segée nyang keutujoh, syeuruga laju sungue nyang treb jih na kira-kira siteungoh jeuem.", "ban_Latn": "Bali: Rikala Panak Biri-birine punika mukak meterae sane kaping pitu, ring suarga jeg sepi mapepan, wenten sawatara atengah jam suenipun." }
1.244208
1.00001
0.99179
"crawl-data/CC-MAIN-2020-45/segments/1603107904834.82/wet/CC-MAIN-20201029154446-20201029184446-00183.warc.wet.gz"
"https://www.wordproject.org/bibles/ace/66/8.htm"
"crawl-data/CC-MAIN-2021-43/segments/1634323585518.54/wet/CC-MAIN-20211022181017-20211022211017-00425.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/2/bsd/Why/8/1/"
{ "ace_Latn": "53Gata pike hana meuteumé Lôn lakée tulông ubak Bapak Ulôn, dan Gobnyan teuma reujang geukirém leubeh nibak dua blaih pasokan sidadu malaikat?", "ban_Latn": "Bali: Apake kaden cening Guru tusing nyidayang nunas ring Sang Aji, apang Ida ngutus malaekat Idane kanti lebihan teken roras pasukan buat nulungin Guru?" }
1.244146
1.00001
0.98664
"crawl-data/CC-MAIN-2020-29/segments/1593655900335.76/wet/CC-MAIN-20200709131554-20200709161554-00166.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/aceh/Mat/26/"
"crawl-data/CC-MAIN-2021-49/segments/1637964363437.15/wet/CC-MAIN-20211208022710-20211208052710-00316.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/ayt/Mat/26/53/"
{ "ace_Latn": "30Bak watée nyan awaknyan keuneuk drob Isa, teuma hana ureuëng nyang jijeuet mat Gobnyan, sabab gohlom trok watée jih.", "ban_Latn": "30Parapangageng bangsa Yahudine raris pada sarat pakayunanne jaga ngejuk Ida, nanging tan wenten sane purun ngusud; santukan panemayan Idane durung rauh." }
1.244054
1.00001
0.99692
"crawl-data/CC-MAIN-2019-13/segments/1552912204077.10/wet/CC-MAIN-20190325153323-20190325175323-00275.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/aceh/Yoh/7"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-40/segments/1600400206133.46/wet/CC-MAIN-20200922125920-20200922155920-00187.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/bali/Yoh/7"
{ "ace_Latn": "Dan phon uroe nyan, hana lé nyang teumanyong peue-peue mantong ubak Gobnyan.", "ban_Latn": "Tur ngawitin saking rahina punika tan wenten malih anak sane purun matur pitaken ring Ida Hyang Yesus." }
1.244053
1.00001
1.00001
"paracrawl9_hieu"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "16 Peu kheueh gata bak watéenyoe ka gata anggab ulôn sibagoe musoh gata, sabab ulôn peugah nyang beutôi ubak gata?", "ban_Latn": "16Punapike malantaran tiang nguningayang paindikan sane sujati, mangkin tiang dados meseh semetone?" }
1.244027
1.00001
0.99989
"paracrawl9_philipp"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-13/segments/1552912202347.13/wet/CC-MAIN-20190320125919-20190320151919-00055.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/bali/Gal/4"
{ "ace_Latn": "Aceh: Teuma jinoenyoe Ulôn peugah ubak gata: bék sagai-sagai mubudok, bah kheueh deumi langét, sabab langét na kheueh takhta Po teu Allah,", "ban_Latn": "Bali: Nanging Guru nuturin cening: Yening cening ngae prajanjian, eda pesan masumpah, eda kanti bani nyambat suarga sawireh suargane ento singasanan Ida Sang Hyang Widi Wasa;" }
1.243982
0.99959
0.89018
"crawl-data/CC-MAIN-2018-22/segments/1526794863410.22/wet/CC-MAIN-20180520112233-20180520132233-00503.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/tb/Mat/5/34/"
"crawl-data/CC-MAIN-2018-22/segments/1526794863410.22/wet/CC-MAIN-20180520112233-20180520132233-00503.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/tb/Mat/5/34/"
{ "ace_Latn": "18 Meudoá kheueh mangat hai-hai nyang lagée nyan bék sampoe teujadi watée musém ujeuen.", "ban_Latn": "18 Mapinunasja teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, apanga paundukane ento edaja dibenengan masan ujane." }
1.243982
1.00001
0.82854
"paracrawl9_hieu"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "Isa laju geumeudoá, \"Ya Bapak, neupeuamphon kheueh awaknyan!", "ban_Latn": "Bali: Ida Hyang Yesus matur, sapuniki: \"Duh Aji, ampurayangja ipun sareng sami, santukan ipun nenten uning ring paindikan sane laksanayang ipun.\"" }
1.24383
1.00001
1
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-16/segments/1585370504930.16/wet/CC-MAIN-20200331212647-20200401002647-00394.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/tb/Luk/23/34/"
{ "ace_Latn": "69Kamoe ka kamoe peucaya dan yakén that-that bahwa Tuhan kheueh utosan suci nibak Po teu Allah.\"", "ban_Latn": "Bali: Sane mangkin titiang pracaya tur uning mungguing Palungguh Ratu punika Sang Maraga Suci sane kutus antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.\"" }
1.243811
0.99982
0.99897
"crawl-data/CC-MAIN-2019-18/segments/1555578721441.77/wet/CC-MAIN-20190425114058-20190425140058-00237.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/aceh/Yoh/6/"
"crawl-data/CC-MAIN-2021-31/segments/1627046152156.49/wet/CC-MAIN-20210726215020-20210727005020-00214.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/2/tb/Yoh/6/69/"
{ "ace_Latn": "Sabab ban tujoh droe awaknyan ka jimeukawen ngon ureuëng inong nyan.\"", "ban_Latn": "Santukan makapepitu sampun polih nganggenipun kurenan.\"" }
1.243795
1.00001
0.97539
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-39/segments/1568514575751.84/wet/CC-MAIN-20190922221623-20190923003623-00125.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/wbtcdr/Mrk/12/23/"
{ "ace_Latn": "Aceh: Akibat jih, mandum ureuëng nyang galak jipeubuet desya dan hana jipatéh ubak nyang beutôi nyan, teuma teuhuköm.", "ban_Latn": "12 Pamuputipun sawatek anake sane tan pracaya ring kasujatian, nanging ngulati kaliangan sajeroning dosa, ipun sami pacang keni pasisip." }
1.243773
1.00001
0.9612
"crawl-data/CC-MAIN-2019-47/segments/1573496670729.90/wet/CC-MAIN-20191121023525-20191121051525-00127.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/yali/2Te/2/12/"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "Aceh: Ingat kheueh ureuëng-ureuëng nyang na lam glab, siulah-ulah gata pi na meusajan awaknyan.", "ban_Latn": "Bali: Elingangja anake sane wenten ring pangkenge, rasayangja satmaka semeton sareng-sareng ring ipun mapangkeng." }
1.243749
1.00001
1
"crawl-data/CC-MAIN-2019-26/segments/1560627998084.36/wet/CC-MAIN-20190616082703-20190616104703-00352.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/2/bali/Ibr/13/3/"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-26/segments/1560627998084.36/wet/CC-MAIN-20190616082703-20190616104703-00352.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/2/bali/Ibr/13/3/"
{ "ace_Latn": "Aceh: Ulôn peuingat mangat gata taingat peue-peue nyang ka geupeugah lé nabi-nabi Allah yoh masa ilée, dan keuhai peurintah nibak Tuhan, Raja Peuseulamat, nyang teupeutrok ubak gata meulalu rasui-rasui.", "ban_Latn": "2 Tiang mamanah, mangda semeton eling ring sabda sane nguni, sane sampun kapidartayang antuk paranabine sane suci, samaliha eling ring pituduh Ida Sang Panembahan miwah Sang Juru Rahayu, sane sampun karauhang ring semeton antuk parautusan semetone." }
1.243681
1.00001
1.00001
"crawl-data/CC-MAIN-2020-16/segments/1585371576284.74/wet/CC-MAIN-20200405084121-20200405114121-00079.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/tb/2Pt/3/2/"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "Aceh: Sabab desya jih meutumpôk-tumpôk trok u langét, dan Po teu Allah geuingat keubuet jih nyang jeuhet.", "ban_Latn": "Bali: Sawireh dosa-dosanne suba madugdug kanti neked ka langite, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa singja lali teken kacorahannyane." }
1.243673
1
0.89322
"crawl-data/CC-MAIN-2020-24/segments/1590347439928.61/wet/CC-MAIN-20200604094848-20200604124848-00254.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/lampung/Why/18/5/"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-24/segments/1590347439928.61/wet/CC-MAIN-20200604094848-20200604124848-00254.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/lampung/Why/18/5/"
{ "ace_Latn": "7 Hana meusidroe pih nibak geutanyoe nyang udeb keudroe tanyoe keudroe; dan meusidroe pih nibak geutanyoe nyang maté keugeutanyoe keudroe.", "ban_Latn": "7 Ring pantaran iragane tan wenten anak sane urip pabuat deweknyane niri kewanten; samaliha tan wenten ring pantaran iragane sane padem pabuat deweknyane niri kewanten." }
1.243642
1.00001
1.00001
"paracrawl9_philipp"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "29 Ulôn kuturi Gobnyan, sabab Ulôn meuasai nibak Gobnyan, dan Gobnyan kheueh nyang utus Ulôn.\"", "ban_Latn": "29nanging Tiang uning ring Ida, santukan Tiang rauh saking Ida tur Ida sane ngutus Tiang.\"" }
1.243586
1.00001
1.00001
"paracrawl9_philipp"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-40/segments/1600400206133.46/wet/CC-MAIN-20200922125920-20200922155920-00187.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/bali/Yoh/7"
{ "ace_Latn": "Meunyoe ureuëng lamkawan gata meurasa droe jih bijaksana meunurot ukoran donya nyoe, ureuëng nyan harôh jeuet keu ureuëng bangai, mangat jihnyan biet-biet jeuet keu ureuëng bijaksana.", "ban_Latn": "Yening ring pantaran semetone wenten sane marasa deweknyane ririh manut cara ring jagate iriki, ipun patut dados anak nambet, mangdane ipun yakti dados anak sane wicaksana." }
1.243565
1.00001
1.00001
"paracrawl9_philipp"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "38 Lumpah mubahgia peulayan-peulayan nyan watée jiwoe Po jih awaknyan mantong lam keuadaan meujaga, bah pih Po jih nyan jiwoe watée ka teungoh malam atawa liwat nibak nyan!", "ban_Latn": "Yening wenten wargi sane durung polih galah ngejot dibi sandene pacang rauh semengan utawi tengai ring rahina Galungan." }
1.243548
1.00001
0.99996
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2021-43/segments/1634323585653.49/wet/CC-MAIN-20211023064718-20211023094718-00146.warc.wet.gz"
"https://dictionary.basabali.org/Holiday_or_Ceremony_Ngejot_Banten_Kumara"
{ "ace_Latn": "37Sabab nibak Po teu Allah hana nyang mustahe.\"", "ban_Latn": "37Sawireh pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa, tusing ada paundukan ane tuara lakar kasidan.\"" }
1.243411
0.99961
0.8022
"crawl-data/CC-MAIN-2020-29/segments/1593655908294.32/wet/CC-MAIN-20200710113143-20200710143143-00514.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/2/aceh/Luk/1"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-50/segments/1606141746320.91/wet/CC-MAIN-20201205044004-20201205074004-00386.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/2/bali/Luk/1/"
{ "ace_Latn": "12 Sabab hai-hai nyang awaknyan peubuet ngon cara seungab-seungab nyan, keuteupeugah mantong ka teupeuteuka malée.)", "ban_Latn": "Bali: (Sujatinne tiang kimud pisan maosang paindikan sane kalaksanayang ring petenge.)" }
1.24329
1.00001
0.99993
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-47/segments/1573496669422.96/wet/CC-MAIN-20191118002911-20191118030911-00146.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/2/minang/Efe/5/12/"
{ "ace_Latn": "Aceh: Teuma gata nyoe bandum bék kheueh tatem meunyoe jihôi 'Bapak Gurée', sabab Gurée gata cit sidroe gata bandum meusyedara.", "ban_Latn": "8 Nanging ragane edaja ada ane kasambat guru, sawireh Gurun ragane ento tuah adiri tur ragane ene manyama." }
1.243223
1.00001
0.73938
"crawl-data/CC-MAIN-2018-39/segments/1537267160233.82/wet/CC-MAIN-20180924070508-20180924090908-00184.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/tb/Mat/23/8/"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "3Awaknyan jipeubuet lagée nyan ateueh gata sabab awaknyan gohlom jituri Bapak meunan cit Ulôn.", "ban_Latn": "3 Mawanan kanti suba keto laksananne teken cening, sawireh anake ento tusing nawang Ida Sang Aji muah tusing nawang Guru." }
1.243178
1.00001
0.88842
"crawl-data/CC-MAIN-2020-16/segments/1585370528224.61/wet/CC-MAIN-20200405022138-20200405052138-00439.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/aceh/Yoh/16/"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "Nyo seureng dikhen oh dalam konteks nomor telepon.", "ban_Latn": "Ketah kabaos oh ring konteks nomor telepon." }
1.243045
0.99959
0.9957
"NLLB-Seed"
"_"
"NLLB-Seed"
"_"
{ "ace_Latn": "4 Kamoe tuléh nyoe mangat até geutanyoe biet-biet geumbira.", "ban_Latn": "4 Tiang nyuratang paindikane puniki, mangda kaliangan tiange dados sampurna." }
1.243045
1.00001
0.99989
"paracrawl9_hieu"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "57Dan ureuëng-ureuëng Yahudi laju jipeugah bak Isa, \"Umu Droeneueh gohlom na limong ploh thon, dan droeneueh ka kalon Nabi Ibrahim?\"", "ban_Latn": "57Anak Yahudine raris matur ring Ida asapuniki: \"Yusan Ragane durung wenten seket taun dikapan Ragane manggihin Dane Abraham?\"" }
1.243043
0.99998
0.99753
"crawl-data/CC-MAIN-2019-35/segments/1566027322160.92/wet/CC-MAIN-20190825000550-20190825022550-00276.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/aceh/Yoh/8/"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-34/segments/1596439738964.20/wet/CC-MAIN-20200813073451-20200813103451-00388.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/bali/Yoh/8"
{ "ace_Latn": "Peubuet kheueh lagée nyoe sibagoe gata ingat keu Lôn.\"", "ban_Latn": "Laksanayangja buka kene, apanga cening inget teken Guru.\"" }
1.242953
1.00001
0.95248
"paracrawl9_philipp"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-51/segments/1575540529955.67/wet/CC-MAIN-20191211045724-20191211073724-00226.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/tb/Luk/22/19/"
{ "ace_Latn": "Aceh: Teuma ureuëng-ureuëng nyang lagée nyan teuma teuhuköm deungon huköman nyang keukai abadi, seudangkan ureuëng-ureuëng nyang peubuet keuheundak Po teu Allah ureuëng nyan teuma geuteurimong udeb seujati dan keukai abadi.\"", "ban_Latn": "46Aketo sakancan anake ane lakar nampi pasisip ane langgeng, nanging sakancan anake ane sadu ento lakar molih idup ane langgeng.\"" }
1.242913
1.00001
0.96328
"crawl-data/CC-MAIN-2019-47/segments/1573496667260.46/wet/CC-MAIN-20191113113242-20191113141242-00157.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/tb/Mat/25/46/"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-10/segments/1581875146187.93/wet/CC-MAIN-20200226054316-20200226084316-00414.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/bali/Mat/25/"
{ "ace_Latn": "30 Sabab peue-peue nyang Ulôn peurintah keubiet mangat lumpah na, dan beuban nyang Ulôn keubah ateueh gata nyan phui lumpah na.\"", "ban_Latn": "30 Sawireh tetegenan ane lakar baang Tiang aluh tur ingan.\"" }
1.242894
1.00001
0.93354
"paracrawl9_hieu"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "35Teuma lé ureuëng-ureuëng nyang mubuet bak lampôh nyan laju jidrob bandum namiet-namiet ureuëng po tanoh nyan: Nyang sidroe jipoh, nyang laén jipoh maté, nyang laén lom jirhom ngon aneuëk batée.", "ban_Latn": "35Nanging sakancan parekane punika kejuk antuk parapanandune, wenten sane katigtig, wenten sane kapademang, samaliha wenten sane kasabatin antuk batu." }
1.242892
1.00001
1.00001
"crawl-data/CC-MAIN-2019-30/segments/1563195529664.96/wet/CC-MAIN-20190723193455-20190723215455-00421.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/aceh/Mat/21"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-13/segments/1552912201953.19/wet/CC-MAIN-20190319093341-20190319115341-00494.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/bali/Mat/21"
{ "ace_Latn": "dan meu-ukeue lam Gobnyan.", "ban_Latn": "Mrikija tangkil ring ayun Idane antuk kidung kaliangan." }
1.24288
1.00001
0.99998
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-45/segments/1603107867463.6/wet/CC-MAIN-20201019232613-20201020022613-00420.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/jawa/Mzm/100/2/"
{ "ace_Latn": "Sabab peue-peue nyang Ulôn peurintah keubiet mangat lumpah na, dan beuban nyang Ulôn keubah ateueh gata nyan phui lumpah na.\"", "ban_Latn": "30 Sawireh tetegenan ane lakar baang Tiang aluh tur ingan.\"" }
1.242641
1.00001
0.93354
"paracrawl9_hieu"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "13 Awaknyan pih hana hase jibri bukeuti peue-peue nyang jitudôh dan nyang jigadunyan ubak Teungku keuhai ulôn.", "ban_Latn": "13 Ipun sareng sami tan mrasidayang ngaturang bukti ring palungguh iratu, ngeniang dewek titiange." }
1.242455
1.00001
0.99911
"paracrawl9_hieu"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "39 Sabab nyang geupeu janji lé Allah nyan na kheueh keu gata dan keuturonan gata meunan cit keu ureuëng-ureuëng nyang na bak teumpat-teumpat nyang jiôh -- na kheueh mandum ureuëng nyang geutawök lé Allah Tuhan tanyoe keu tajak ubak Gobnyan.\"", "ban_Latn": "39Santukan janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa, mula katiba ring semeton miwah oka-okan semetone, taler ring sakancan anake sane doh-doh, inggih punika sawatek anake sane kesengin pedek tangkil antuk Ida Sang Panembahan, Widin iragane.\"" }
1.242442
1.00001
1.00001
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-26/segments/1560627998298.91/wet/CC-MAIN-20190616202813-20190616224813-00538.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/2/bali/Kis/2/"
{ "ace_Latn": "Aceh: dan óh ka lheueh gobnyan jitiek, putroe raja Firaun nyan laju jicok gobnyan dan jipeulara gobnyan lagée aneuëk jih keudroe.", "ban_Latn": "21 Tur ritatkala dane kentungang, dane raris kaduduk antuk okan Sang Prabu Piraun sane istri, tur kapatiningin kadadosang putran idane ngraga." }
1.24236
1.00001
0.99958
"crawl-data/CC-MAIN-2020-05/segments/1579250603761.28/wet/CC-MAIN-20200121103642-20200121132642-00442.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/kszi/Kis/7/21/"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "53 Phon nibak uroenyan lé peunguasa Yahudi laju jimeupakat keu jipoh maté Isa.", "ban_Latn": "53 Ngawit saking rahina punika parapangageng bangsa Yahudine raris pada igum jagi nyedayang Ida Hyang Yesus." }
1.242296
1.00001
0.92057
"paracrawl9_marta"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "36 Peu kheueh feureuman Allah teuka nibak gata?", "ban_Latn": "36 Punapike sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika prasida metu saking semeton?" }
1.242206
0.99999
0.99446
"paracrawl9_philipp"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "35 Teuma lé ureuëng-ureuëng nyang mubuet bak lampôh nyan laju jidrob bandum namiet-namiet ureuëng po tanoh nyan: Nyang sidroe jipoh, nyang laén jipoh maté, nyang laén lom jirhom ngon aneuëk batée.", "ban_Latn": "35Nanging sakancan parekane punika kejuk antuk parapanandune, wenten sane katigtig, wenten sane kapademang, samaliha wenten sane kasabatin antuk batu." }
1.242124
1.00001
1.00001
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-13/segments/1552912201953.19/wet/CC-MAIN-20190319093341-20190319115341-00494.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/bali/Mat/21"
{ "ace_Latn": "Ureuëng nyang sabe-sabe jipeubuet desya, hántom na jikalon Almaseh atawa jituri Gobnyan.", "ban_Latn": "6 Punika awinanipun sakancan anake sane urip sajeroning Ida Sang Kristus, ipun tan kantun malih ngardi dosa; nanging sapasiraja sane tan usan-usan ngardi dosa, anake punika tan naenin ngatonang wiadin uning ring Ida." }
1.241993
1.00001
0.97935
"paracrawl9_hieu"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "22 Peu kheueh awaknyan ureuëng Ibrani?", "ban_Latn": "22 Punapike ipun punika jadma Ibrani?" }
1.241963
1.00001
0.86047
"paracrawl9_hieu"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "Kheut hana get banja han roh", "ban_Latn": "Bali: Sampunangja piwal ring Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa." }
1.241894
1
0.90206
"crawl-data/CC-MAIN-2017-43/segments/1508187824471.6/wet/CC-MAIN-20171020230225-20171021010225-00464.warc.wet.gz"
"http://amanahguru.blogdrive.com/"
"crawl-data/CC-MAIN-2021-49/segments/1637964358480.10/wet/CC-MAIN-20211128073830-20211128103830-00042.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/yali/1Te/5/19/"
{ "ace_Latn": "Selama leubeh dari sireutoh thon bakteri kaleuh geupakek lam pertanian.", "ban_Latn": "Langkungan saking satus warsa bakteri sampun kawigunayang ring baga pertanian." }
1.241866
1.00001
0.99988
"NLLB-Seed"
"_"
"NLLB-Seed"
"_"
{ "ace_Latn": "3 Awaknyan jipeubuet lagée nyan ateueh gata sabab awaknyan gohlom jituri Bapak meunan cit Ulôn.", "ban_Latn": "3 Mawanan kanti suba keto laksananne teken cening, sawireh anake ento tusing nawang Ida Sang Aji muah tusing nawang Guru." }
1.241719
1.00001
0.88842
"paracrawl9_marta"
"_"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "19\"Ngon nyan, meunurot peundapat ulôn,\" kheun Yakobus, \"Geutanyoe hán jeuet tapeupayah ureuëng nyang bukon Yahudi nyan nyang ka jiseurah droe ubak Po teu Allah.", "ban_Latn": "18 Aketo sabdan Ida Sang Panembahan, ane suba kasinahang uli pangawit.'\" 19 Sapanglanturipun Dane Yakobus mabaos sapuniki: \"Kamanah antuk tiang, tan patut iraga makewehin parabangsane sane boya Yahudi sane mawali astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa." }
1.241664
1.00001
0.99993
"crawl-data/CC-MAIN-2019-30/segments/1563195524517.31/wet/CC-MAIN-20190716075153-20190716101153-00440.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/2/aceh/Kis/15"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "12Gata hana tapatéh meunyoe ulôn calitra bak gata keuhai-hai nyang na lam donya nyoe; pakriban gata hase tapatéh, meunyoe ulôn peugah bak gata keuhai syeuruga?", "ban_Latn": "12 Tiang maosang paindikan sane sekala ring ragane, nanging ragane tan pracaya, napi malih yening Tiang maosang paindikan sane wenten ring suarga." }
1.241652
1.00001
1.00001
"crawl-data/CC-MAIN-2019-18/segments/1555578544449.50/wet/CC-MAIN-20190422055611-20190422081611-00271.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/aceh/Yoh/3"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "Kiban galaksi phon Meu bentuk?", "ban_Latn": "Sapunapi galaksi kapertama kawentuk?" }
1.241648
0.99996
0.97562
"NLLB-Seed"
"_"
"NLLB-Seed"
"_"
{ "ace_Latn": "24Ingat, nibak Uroe Kiamat, ureuëng Sodom leubeh mangat geupeu-amphon lé Po teu Allah nibak gata!\"", "ban_Latn": "24 Sawireh keto ingetangja: mani wekas di Dina Pangadilane, rakyat kota Sodome lakar maan sih kapiolasan Ida Sang Hyang Widi Wasa lebihan teken iba.\" 25 Daweg punika Ida Hyang Yesus raris ngandika asapuniki: \"Duh Aji, Panembahan akasa miwah pretiwine, Titiang ngaturang panyuksma ring ayun Palungguh Aji, santukan Palungguh Aji nyingidang paindikane punika makasami marep ring jadmane wicaksana miwah jadmane sane wikan." }
1.241614
1.00001
0.99992
"crawl-data/CC-MAIN-2019-51/segments/1575540511946.30/wet/CC-MAIN-20191208150734-20191208174734-00247.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/2/aceh/Mat/11/"
"paracrawl9_philipp"
"_"
{ "ace_Latn": "14Gobnyan teuma jipeusampoe ubak gata haba keuhai teupeuseulamat gata dan keuluwarga gata.'", "ban_Latn": "Bali: Astiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa ngranayang anake muah kulawargannyane pada degdeg tur rahayu." }
1.241599
1.00001
0.91187
"crawl-data/CC-MAIN-2019-30/segments/1563195526446.61/wet/CC-MAIN-20190720045157-20190720071157-00436.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/2/aceh/Kis/11"
"crawl-data/CC-MAIN-2019-09/segments/1550249500704.80/wet/CC-MAIN-20190223102155-20190223124155-00565.warc.wet.gz"
"http://alkitab.mobi/tb/Ams/14/26/"
{ "ace_Latn": "57 Dan ureuëng-ureuëng Yahudi laju jipeugah bak Isa, \"Umu Droeneueh gohlom na limong ploh thon, dan droeneueh ka kalon Nabi Ibrahim?\"", "ban_Latn": "57Anak Yahudine raris matur ring Ida asapuniki: \"Yusan Ragane durung wenten seket taun dikapan Ragane manggihin Dane Abraham?\"" }
1.241484
0.99996
0.99753
"paracrawl9_hieu"
"_"
"crawl-data/CC-MAIN-2020-34/segments/1596439738964.20/wet/CC-MAIN-20200813073451-20200813103451-00388.warc.wet.gz"
"https://alkitab.mobi/bali/Yoh/8"
End of preview (truncated to 100 rows)
YAML Metadata Warning: empty or missing yaml metadata in repo card (https://huggingface.co/docs/hub/datasets-cards)

Dataset Card for No Language Left Behind (NLLB - 200vo)

Dataset Summary

This dataset was created based on metadata for mined bitext released by Meta AI. It contains bitext for 148 English-centric and 1465 non-English-centric language pairs using the stopes mining library and the LASER3 encoders (Heffernan et al., 2022). The complete dataset is ~450GB.

CCMatrix contains previous versions of mined instructions.

How to use the data

There are two ways to access the data:

 • Via the Hugging Face Python datasets library

For accessing a particular language pair:

from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("allenai/nllb", "ace_Latn-ban_Latn")
 • Clone the git repo
git lfs install
git clone https://huggingface.co/datasets/allenai/nllb

Supported Tasks and Leaderboards

N/A

Languages

Language pairs can be found here.

Dataset Structure

The dataset contains gzipped tab delimited text files for each direction. Each text file contains lines with parallel sentences.

Data Instances

The number of instances for each language pair can be found in the dataset_infos.json file.

Data Fields

Every instance for a language pair contains the following fields: 'translation' (containing sentence pairs), 'laser_score', 'source_sentence_lid', 'target_sentence_lid', where 'lid' is language classification probability, 'source_sentence_source', 'source_sentence_url', 'target_sentence_source', 'target_sentence_url'.

 • Sentence in first language
 • Sentence in second language
 • LASER score
 • Language ID score for first sentence
 • Language ID score for second sentence
 • First sentence source (See Source Data Table)
 • First sentence URL if the source is crawl-data/*; _ otherwise
 • Second sentence source
 • Second sentence URL if the source is crawl-data/*; _ otherwise

The lines are sorted by LASER3 score in decreasing order.

Example:

{'translation': {'ace_Latn': 'Gobnyan hana geupeukeucewa gata atawa geutinggai meunan mantong gata."',
 'ban_Latn': 'Ida nenten jaga manggayang wiadin ngutang semeton."'},
 'laser_score': 1.2499876022338867,
 'source_sentence_lid': 1.0000100135803223,
 'target_sentence_lid': 0.9991400241851807,
 'source_sentence_source': 'paracrawl9_hieu',
 'source_sentence_url': '_',
 'target_sentence_source': 'crawl-data/CC-MAIN-2020-10/segments/1581875144165.4/wet/CC-MAIN-20200219153707-20200219183707-00232.warc.wet.gz',
 'target_sentence_url': 'https://alkitab.mobi/tb/Ula/31/6/\n'}

Data Splits

The data is not split. Given the noisy nature of the overall process, we recommend using the data only for training and use other datasets like Flores-200 for the evaluation. The data includes some development and test sets from other datasets, such as xlsum. In addition, sourcing data from multiple web crawls is likely to produce incidental overlap with other test sets.

Dataset Creation

Curation Rationale

Data was filtered based on language identification, emoji based filtering, and for some high-resource languages using a language model. For more details on data filtering please refer to Section 5.2 (NLLB Team et al., 2022).

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

Monolingual data was collected from the following sources:

Name in data Source
afriberta https://github.com/castorini/afriberta
americasnlp https://github.com/AmericasNLP/americasnlp2021/
bho_resources https://github.com/shashwatup9k/bho-resources
crawl-data/* WET files from https://commoncrawl.org/the-data/get-started/
emcorpus http://lepage-lab.ips.waseda.ac.jp/en/projects/meiteilon-manipuri-language-resources/
fbseed20220317 https://github.com/facebookresearch/flores/tree/main/nllb_seed
giossa_mono https://github.com/sgongora27/giossa-gongora-guarani-2021
iitguwahati https://github.com/priyanshu2103/Sanskrit-Hindi-Machine-Translation/tree/main/parallel-corpus
indic https://indicnlp.ai4bharat.org/corpora/
lacunaner https://github.com/masakhane-io/lacuna_pos_ner/tree/main/language_corpus
leipzig Community corpora from https://wortschatz.uni-leipzig.de/en/download for each year available
lowresmt2020 https://github.com/panlingua/loresmt-2020
masakhanener https://github.com/masakhane-io/masakhane-ner/tree/main/MasakhaNER2.0/data
nchlt https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/299
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/302
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/306
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/308
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/309
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/312
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/314
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/315
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/321
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/325
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/328
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/330
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/332
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/334
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/336
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/337
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/341
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/343
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/346
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/348
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/353
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/355
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/357
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/359
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/362
https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/364
paracrawl-2022-* https://data.statmt.org/paracrawl/monolingual/
paracrawl9* https://paracrawl.eu/moredata the monolingual release
pmi https://data.statmt.org/pmindia/
til https://github.com/turkic-interlingua/til-mt/tree/master/til_corpus
w2c https://lindat.mff.cuni.cz/repository/xmlui/handle/11858/00-097C-0000-0022-6133-9
xlsum https://github.com/csebuetnlp/xl-sum

Who are the source language producers?

Text was collected from the web and various monolingual data sets, many of which are also web crawls. This may have been written by people, generated by templates, or in some cases be machine translation output.

Annotations

Annotation process

Parallel sentences in the monolingual data were identified using LASER3 encoders. (Heffernan et al., 2022)

Who are the annotators?

The data was not human annotated.

Personal and Sensitive Information

Data may contain personally identifiable information, sensitive content, or toxic content that was publicly shared on the Internet.

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

This dataset provides data for training machine learning systems for many languages that have low resources available for NLP.

Discussion of Biases

Biases in the data have not been specifically studied, however as the original source of data is World Wide Web it is likely that the data has biases similar to those prevalent in the Internet. The data may also exhibit biases introduced by language identification and data filtering techniques; lower resource languages generally have lower accuracy.

Other Known Limitations

Some of the translations are in fact machine translations. While some website machine translation tools are identifiable from HTML source, these tools were not filtered out en mass because raw HTML was not available from some sources and CommonCrawl processing started from WET files.

Additional Information

Dataset Curators

The data was not curated.

Licensing Information

The dataset is released under the terms of ODC-BY. By using this, you are also bound to the respective Terms of Use and License of the original source.

Citation Information

Schwenk et al, CCMatrix: Mining Billions of High-Quality Parallel Sentences on the Web. ACL https://aclanthology.org/2021.acl-long.507/ Hefferman et al, Bitext Mining Using Distilled Sentence Representations for Low-Resource Languages. Arxiv https://arxiv.org/abs/2205.12654, 2022.
NLLB Team et al, No Language Left Behind: Scaling Human-Centered Machine Translation, Arxiv https://arxiv.org/abs/2207.04672, 2022.

Contributions

We thank the NLLB Meta AI team for open sourcing the meta data and instructions on how to use it with special thanks to Bapi Akula, Pierre Andrews, Onur Çelebi, Sergey Edunov, Kenneth Heafield, Philipp Koehn, Alex Mourachko, Safiyyah Saleem, Holger Schwenk, and Guillaume Wenzek. We also thank the AllenNLP team at AI2 for hosting and releasing this data, including Akshita Bhagia (for engineering efforts to host the data, and create the huggingface dataset), and Jesse Dodge (for organizing the connection).

Downloads last month
601,375
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard

Models trained or fine-tuned on allenai/nllb