article
stringlengths
3
832k
abstract
stringlengths
84
4.9k
en nyligen systematisk analys visade att under 2011, 314 ( 296 - 331 ) miljoner barn yngre än 5 år var milt, måttligt eller allvarligt hämmade och 258 ( 240 - 274 ) miljoner var milt, måttligt eller svårt underviktiga i utvecklingsländerna. i iran en studie bland 752 gymnasieflickor i sistan och baluchestan visade prevalens av 16,2%, 8,6% och 1,5%, för undervikt, övervikt och fetma, respektive. Förekomsten av undernäring bland grundskolebarn i teheran varierade från 6 % till 16 %. Antropometrisk studie av grundskoleelever i shiraz visade att 16% av dem lider av undernäring och låg kroppsvikt. mellanmål bör ha 300 - 400 kcal energi och kan ge 5 - 10 g protein / dag. nuförtiden, skolans kostprogram körs som de nationella programmen, över hela världen. nationella skollunchprogram i USA Det finns också några rapporter om skolutfodringsprogram i utvecklingsländer. i vietnam, Skolbasprogrammet visade en förbättring av näringsintaget. i Iran ett nationellt gratis matprogram ( nffp ) genomförs i grundskolor i eftersatta områden för att täcka alla fattiga elever. Men, Detta program genomförs inte i slumområden och fattiga områden i de stora städerna så många undernärda barn med låg socioekonomisk - ekonomisk situation omfattas inte av nffp. Även om fattigdomen i så kallade eftersatta områden är högre än i andra områden är många studenter i eftersatta områden faktiskt inte fattiga och har råd med mat. Därför är näringsvärdet av nffp lägre än de vetenskapliga rekommenderade snacks för denna åldersgrupp. Dessutom, brist på olika matpaket har minskat tendensen hos barn mot nffp. Å andra sidan Den viktigaste är utbildningsministeriet (moe ) av iran, som ansvarar för att välja ut och tillhandahålla paket för riktade skolor. hälsoministeriet (moh ) övervakar hälsosituationen för studenter och deras hälsobehov. Välfärdsorganisationer, tillsammans med välgörenhet, har den indirekta effekten på näringsstatus för studenter genom ekonomiskt stöd av sin familj. Provinsguvernörer har också rollen att samordna och övervaka all verksamhet i dessa organisationer. föräldrar - lärarförening är en samhällsbaserad institution som deltar i skolans politik såsom nffp. Förutom dessa organisationer, näringskunskap av studenter, sina föräldrar och lärare, är en mycket viktig fråga, som kan påverka näringsstatus skolåldern barn. Därför genomfördes den aktuella studien i syfte att förbättra nffp, så att med sina resurser alla fattiga barn kommer att täckas även i storstäder. Dessutom ersattes alla matpaket av näringsrika och mångsidiga paket som var tillgängliga för icke - fattiga barn. enligt syftet med denna studie och flera faktorer som kan påverka problemet, Folkhälsoarbetet har valts som den bästa strategin för att hantera denna fråga. Därför, Den nuvarande studien bestämmer effekterna av koståtgärder i en påverkansprocess modell på förekomsten av undervikt hos skolbarn i fattiga områden av shiraz, iran. Denna interventionsstudie har genomförts mellan 2009 och 2010 i shiraz, iran. denna undersökning godkändes av forskningskommittén vid shiraz universitet för medicinska vetenskaper. i samordning med utbildningsorganisationen i Farsprovinsen Två grundskolor och en mellanskola i den tredje regionen av stadsregionen i shiraz valdes slumpmässigt. i dessa skolor alla studenter ( 2897, 7 - 13 år ) visades baserat på deras kroppsmasseindex ( bmi ) av nutritionister. enligt bekvämlighetsmetod alla Den första gruppen var fattiga och undernärda studenter och den andra gruppen var välnärda eller välbärgade studenter. För denna rapport, Barnens längd och vikt infördes i centrum för sjukdomsbekämpning och förebyggande ( cdc ) för att beräkna bmi och bmi - för - ålder z - poäng baserat på CDC för sjukdomar kontroll och förebyggande och tillväxt standarder. Betydelsen av skillnaden mellan proportionerna beräknades med hjälp av två-svansiga z - tester för oberoende proportioner. För genomförandet av insatserna. påverkansprocessen modellvikt var till närmaste 0,1 kg på en balans skala (modell # seca skala ). stående höjd mättes till närmaste 0,1 cm med en väggmonterad stadiometer. intressegruppsbildning: detta steg inleddes med analys av intressenter och identifiering av intressenterna. laget bildades med representanter för alla intressenter inkluderar ; utbildning organisation, välfärd organisation, ställföreträdande för hälsa shiraz universitet, livsmedel och kosmetiska produkter övervakning kontor och flera icke - statliga organisationer och välgörenhet. situationsanalys: detta utfördes med hjälp av befintliga data såsom formell rapport av organisationer, litteratur översyn och fokusgrupp med experter. Prevalensen av undernäring och dess relaterade faktorer bland studenter fastställdes och svagheter och styrkor av nffp analyserades. Följaktligen inrättades tre undergrupper: forskning och utvärdering, utbildning och motivering samt verkställande grupp. Utforma strategierna: tre strategier identifierades ; utbildning och motivering kampanj, näringsåtgärder ( ger näringsrika, säkra och olika snacks ) och nätverk. utföra interventioner : interventioner som genomfördes i utvalda skolor var att ge en varierad och näringsrik snack paket tillsammans med näringsutbildning för båda grupperna medan den första gruppen ( fattiga och undernärda studenter) användes paketet gratis. utbildnings- och motiveringsingripanden: beträffande litteraturgranskningen och expertutlåtandet har en utbildningsgrupp som är knuten till påverkansgruppen utarbetat pedagogiska häften om näringsinformation för varje nivå (examen). Följaktligen har utbildning av dessa broschyrer integrerats i regelbunden utbildning av studenter och de utbildade och motiverade för bättre kost livsstil. Det leder utbildningsgruppen att hålla flera möten med elevens föräldrar för att motivera dem om projektet och dess nytta för sina barn. Efter dessa möten, föräldrar önskan om deltagande i projektet illustrerade effektiviteten i motiveringen möte med dem. för att utbilda femton talkshow program i TV och radio, 12 publicerade tidningar i den lokala tidningen, har genomfört för att mobilisera samhället och få deras stöd. hälsosam kost, vikten av frukost och snack i tonåren, fel matvanor bland skolbarn, familjens roll för att förbättra mat vana barn var de viktigaste ämnena, där media kampanjen har fokuserat på. näringsmässig intervention: tilltugg korgen av eleverna ersattes med traditionella, näringsrika och olika livsmedel. i allmänhet, Det nya snack paketet i genomsnitt har gett 380 kcal energi, 15 g protein tillsammans med tillräckligt med kalcium och järn. Låga ekonomiska och undernärda barn fick stöd av exekutiv grupp anslutna med påverkansteam och resten av dem förbereda sitt mellanmål själva. forskning och utvärdering : i detta steg, läskunnighet och antropometriska index ( bmi ) av studenter bedömdes före och efter insatserna. referensen för antropometriska åtgärder var världshälsoorganisationen / nationella centrum för hälsostatistik (som / nchs ) standarder och bryt - offs var - två standardavvikelser ( sd ) från medelvärdet. Varje student som var undernärd och fattig har tagits med i beräkningen för gratis mat och näringsrika snacks. demografisk information, längd, vikt och kunskap om studenterna mättes med hjälp av en validerad och tillförlitlig ( Cronbachs alfa var 0,61 ) frågeformulär. Detta projekt beviljas av shiraz universitet för medicinska vetenskaper, välgörenhetsorganisationer och välfärdsorganisation och utbildningsorganisation i farsprovinsen. statistiska analyser utfördes med hjälp av statistikpaketet för samhällsvetenskap ( spss ) programvara, version 17.0 ( spss inc., Resultaten uttrycks som genomsnittliga sd och proportioner enligt tillämpbarhet. för att fastställa de effektiva variablerna för undernäringsstatus parade t-testet användes för att jämföra slutvärdena med utgångsvärdena i varje grupp. i detta projekt, de som z - poäng cut - offs används var som följer : använda bmi - för - ålder z - poäng ; övervikt : > + 1 sd, dvs. , z - poäng > 1 (motsvarande bmi 25 kg / m), fetma : > + 2 sd (motsvarande bmi 30 kg / m ), tunnhet : < 2 sd och svår tunnhet : < 3 sd. Denna interventionsstudie har genomförts mellan 2009 och 2010 i shiraz, iran. denna undersökning godkändes av forskningskommittén vid shiraz universitet för medicinska vetenskaper. i samordning med utbildningsorganisationen i Farsprovinsen Två grundskolor och en mellanskola i den tredje regionen av stadsregionen i shiraz valdes slumpmässigt. i dessa skolor alla studenter ( 2897, 7 - 13 år ) visades baserat på deras kroppsmasseindex ( bmi ) av nutritionister. enligt bekvämlighetsmetod alla Den första gruppen var fattiga och undernärda studenter och den andra gruppen var välnärda eller välbärgade studenter. För denna rapport, Barnens längd och vikt infördes i centrum för sjukdomsbekämpning och förebyggande ( cdc ) för att beräkna bmi och bmi - för - ålder z - poäng baserat på CDC för sjukdomar kontroll och förebyggande och tillväxt standarder. Betydelsen av skillnaden mellan proportionerna beräknades med hjälp av två-svansiga z - tester för oberoende proportioner. För genomförandet av insatserna. vikt var till närmaste 0,1 kg på en balansskala (modell # seca skala ). stående höjd mättes till närmaste 0,1 cm med en väggmonterad stadiometer. intressegruppsbildning: detta steg inleddes med analys av intressenter och identifiering av intressenterna. laget bildades med representanter för alla intressenter inkluderar ; utbildning organisation, välfärd organisation, ställföreträdande för hälsa shiraz universitet, livsmedel och kosmetiska produkter övervakning kontor och flera icke - statliga organisationer och välgörenhet. situationsanalys: detta utfördes med hjälp av befintliga data såsom formell rapport av organisationer, litteratur översyn och fokusgrupp med experter. Prevalensen av undernäring och dess relaterade faktorer bland studenter fastställdes och svagheter och styrkor av nffp analyserades. Följaktligen inrättades tre undergrupper: forskning och utvärdering, utbildning och motivering samt verkställande grupp. Utforma strategierna: tre strategier identifierades ; utbildning och motivering kampanj, näringsåtgärder ( ger näringsrika, säkra och olika snacks ) och nätverk. utföra interventioner : interventioner som genomfördes i utvalda skolor var att ge en varierad och näringsrik snack paket tillsammans med näringsutbildning för båda grupperna medan den första gruppen ( fattiga och undernärda studenter) användes paketet gratis. Interventionsdurationen var 6 månader. utbildnings- och motiveringsingripanden: beträffande litteraturgranskningen och expertutlåtandet har en utbildningsgrupp som är knuten till påverkansgruppen utarbetat pedagogiska häften om näringsinformation för varje nivå (examen). Följaktligen har utbildning av dessa broschyrer integrerats i regelbunden utbildning av studenter och de utbildade och motiverade för bättre kost livsstil. Det är uppenbart att elevernas familjer hade en anmärkningsvärd inverkan på barnens matvanor. Det leder utbildningsgruppen att hålla flera möten med elevens föräldrar för att motivera dem om projektet och dess nytta för sina barn. Efter dessa möten, föräldrar önskan om deltagande i projektet illustrerade effektiviteten i motiveringen möte med dem. utbilda femton talkshow program i TV och radio, 12 publicerade tidningar i den lokala tidningen, har genomfört för att mobilisera samhället och få deras stöd. hälsosam kost, vikten av frukost och snack i tonåren, fel matvanor bland skolbarn, familjens roll för att förbättra mat vana barn var de viktigaste ämnena, där media kampanjen har fokuserat på. näringsmässig intervention: tilltugg korgen av eleverna ersattes med traditionella, näringsrika och olika livsmedel. i allmänhet, Det nya snack paketet i genomsnitt har gett 380 kcal energi, 15 g protein tillsammans med tillräckligt med kalcium och järn. Låga ekonomiska och undernärda barn fick stöd av exekutiv grupp anslutna med påverkansteam och resten av dem förbereda sitt mellanmål själva. forskning och utvärdering : i detta steg, läskunnighet och antropometriska index ( bmi ) av studenter bedömdes före och efter insatserna. referensen för antropometriska åtgärder var världshälsoorganisationen / nationella centrum för hälsostatistik (som / nchs ) standarder och bryt - offs var - två standardavvikelser ( sd ) från medelvärdet. Varje student som var undernärd och fattig har tagits med i beräkningen för gratis mat och näringsrika snacks. demografisk information, längd, vikt och kunskap om studenterna mättes med hjälp av en validerad och tillförlitlig ( Cronbachs alfa var 0,61 ) frågeformulär. Detta projekt beviljas av shiraz universitet för medicinska vetenskaper, välgörenhetsorganisationer och välfärdsorganisation och utbildningsorganisation i farsprovinsen. intressegruppsbildning: detta steg inleddes med analys av intressenter och identifiering av intressenterna. laget bildades med representanter för alla intressenter inkluderar ; utbildning organisation, välfärd organisation, ställföreträdande för hälsa shiraz universitet, livsmedel och kosmetiska produkter övervakning kontor och flera icke - statliga organisationer och välgörenhet. situationsanalys: detta utfördes med hjälp av befintliga data såsom formell rapport av organisationer, litteratur översyn och fokusgrupp med experter. Prevalensen av undernäring och dess relaterade faktorer bland studenter fastställdes och svagheter och styrkor av nffp analyserades. Följaktligen inrättades tre undergrupper: forskning och utvärdering, utbildning och motivering samt verkställande grupp. utforma strategier : tre strategier identifierades ; utbildning och motivering kampanj, näringsåtgärder ( ger näringsrika, säkra och olika snacks ) och nätverk. utföra interventioner : interventioner som genomfördes i utvalda skolor var att ge en varierad och näringsrik snack paket tillsammans med näringsutbildning för båda grupperna medan den första gruppen ( fattiga och undernärda studenter) användes paketet gratis. utbildnings- och motiveringsingripanden: beträffande litteraturgranskningen och expertutlåtandet har en utbildningsgrupp som är knuten till påverkansgruppen utarbetat pedagogiska häften om näringsinformation för varje nivå (examen). Följaktligen har utbildning av dessa broschyrer integrerats i regelbunden utbildning av studenter och de utbildade och motiverade för bättre kost livsstil. Det är uppenbart att elevernas familjer hade en anmärkningsvärd inverkan på barnens matvanor. Det leder utbildningsgruppen att hålla flera möten med elevens föräldrar för att motivera dem om projektet och dess nytta för sina barn. Efter dessa möten, föräldrar önskan om deltagande i projektet illustrerade effektiviteten i motiveringen möte med dem. utbilda femton talkshow program i TV och radio, 12 publicerade tidningar i den lokala tidningen, har genomfört för att mobilisera samhället och få deras stöd. hälsosam kost, vikten av frukost och snack i tonåren, fel matvanor bland skolbarn, familjens roll för att förbättra mat vana barn var de viktigaste ämnena, där media kampanjen har fokuserat på. näringsmässig intervention : tilltugg korgen för eleverna ersattes med traditionella, näringsrika och mångsidiga livsmedel. i allmänhet, Det nya snack paketet i genomsnitt har gett 380 kcal energi, 15 g protein tillsammans med tillräckligt med kalcium och järn. Låga ekonomiska och undernärda barn fick stöd av exekutiv grupp anslutna med påverkansteam och resten av dem förbereda sitt mellanmål själva. forskning och utvärdering : i detta steg, läskunnighet och antropometriska index ( bmi ) av studenter bedömdes före och efter insatserna. referensen för antropometriska åtgärder var världshälsoorganisationen / nationella centrum för hälsostatistik (som / nchs ) standarder och bryt - offs var - två standardavvikelser ( sd ) från medelvärdet. Varje student som var undernärd och fattig har tagits med i beräkningen för gratis mat och näringsrika snacks. demografisk information, längd, vikt och kunskap om studenterna mättes med hjälp av en validerad och tillförlitlig ( Cronbachs alfa var 0,61 ) frågeformulär. Detta projekt beviljas av shiraz universitet för medicinska vetenskaper, välgörenhetsorganisationer och välfärdsorganisation och utbildningsorganisation i farsprovinsen. statistiska analyser utfördes med hjälp av statistikpaketet för samhällsvetenskap ( spss ) programvara, version 17.0 ( spss inc., chicago, il, usa ). Resultaten uttrycks som genomsnittliga sd och proportioner enligt tillämpbarhet. för att fastställa de effektiva variablerna för undernäringsstatus parade t-testet användes för att jämföra slutvärdena med utgångsvärdena i varje grupp. tvåsidig p < 0,05 ansågs vara statistiskt signifikant. i detta projekt, de som z - poäng cut - offs används var som följer : använda bmi - för - ålder z - poäng ; övervikt : > + 1 sd, dvs. , z - poäng > 1 (motsvarande bmi 25 kg / m ), fetma : > + 2 sd ( motsvarande bmi 30 kg/m), tunnhet : < 2 sd och svår tunnhet : < 3 sd. Studiepopulationen innehåller 2897 barn; 70,8 % var grundskoleelever och 29,2 % var gymnasieelever. 2336 ( 80,5%) av de totala eleverna var väl - av och 561 barn ( 19,5%) var indigent. 19,5% av försökspersonerna var i fallgrupp (n = 561 ) och 80,5% var i kontrollgruppen ( n = 2336 ). medelåldern i välfärdsgruppen var 10,0 2,3 och 10.5 2,5 i icke - välfärdsgruppen. demografiska egenskaper hos skolbarn i shiraz, iran tabell 2 visar frekvensen av försökspersoner i olika kategorier av bmi för ålder i icke - välfärds- och välfärdsgrupper av skolbarn separat bland pojkar och flickor före och efter en kost intervention baserad på påverkansprocess modell i shiraz, iran. Frekvensen av försökspersoner med bmi lägre än < 2 sd minskade signifikant efter intervention bland icke-sociala flickor ( p < 0,01 ). Det fanns dock ingen signifikant minskning av frekvensen av försökspersoner med bmi lägre än < 2 sd pojkar. När vi bedömer effekten av intervention i den totala befolkningen utan att separera efter kön grupper, fann vi ingen betydande förändring i denna population [ tabell 3 ]. bmi för ålder för iraniska elever i åldern 7 - 14 år baserat på kön enligt vilka tillväxtnormer 2007 bmi för ålder för iranianska studenter i åldern 7 - 14 år enligt vilka tillväxtnormer 2007 i icke - välfärds- och välfärdsgrupper i total befolkningstabell 4 har visat förekomsten av normal bmi, mild, måttlig och svår undernäring i icke - välfärds- och välfärdsgrupper av skolbarn separat bland pojkar och flickor före och efter en kost intervention baserad på påverkansprocess modell. enligt denna tabell Det fanns inga signifikanta skillnader i förekomsten av mild, måttlig och svår undernäring bland flickor och pojkar. Tabell 4 visar också medelvärdet av alla antropometriska index ändras betydligt efter intervention både bland flickor och pojkar. bedömningen före och efter provutbildningen i båda grupperna visade att studentens genomsnittliga kunskapspoäng har ökats avsevärt från 12,5 3,2 till 16,8 4,3 ( p < 0,0001 ). bmi, längd och vikt i icke - välfärd och välfärd grupper av skolbarn separat hos män och kvinnor före och efter en kost intervention baserad på påverkansprocess modell i shiraz, iran enligt studien "s hitta oddsförhållandet ( eller ) av svår tunnhet och tunnhet i icke - välfärd jämfört med välfärd är 3.5 ( eller = 3.5, konfidensintervall [ ci ] = 2.5 - 3,9, p < 0,001 ). Dessutom, fyndet visade eller av övervikt och fetma i välfärd jämfört med icke - välfärd är 19,3 (eller = 19,3, ci = 2,5 - 3,9, p = 0,04 ). Resultatet av denna gemenskapsintervention studie visade att kostintervention baserad på påverkansprogram hade varit framgångsrik för att minska förekomsten av undervikt bland fattiga flickor. Denna studie visar att den avgörande faktorn för skolålderns näringsstatus var deras socioekonomiska nivå. enligt vår kunskap, detta är den första studien, som bestämmer effekten av en gemenskapsinsats baserad på påverkansprocessen på undernäring index i en stor stad ( shiraz ) i iran. det andra programmet i iran ( nffp ) är specificerat till eftersatt område och genomförs inte i stora städer. tilldela miljontals dollar till nffp av regeringen, välja de undernärda studenter genom ett aktivt screening system på grund- och mellanskolor, uppmärksamma beslutsfattare på elevens näring har gett möjlighet att bekämpa problemet. dock, vårdslöshet under - fattigdom linje, ger dåliga snacks i form av näringsvärde och brist på variation är de viktigaste bristerna i detta program. påverkan per definition är en blandning av vetenskap, etik och politik för övergripande närma hälsofrågor. genom att använda professurprogram i Kalifornien bland gymnasieeleverna för att förbättra deras kost och fysiska aktivitet angeles enade skoldistriktsdeltagare betonade kostklasser för familjer samt elever utöver andra insatser. i denna studie En annan studie visade att utvärdering av mätbarheten gav intressenterna möjlighet att reflektera över projektet och dess genomförandefrågor. Det verkar som i Iran, fri mat program bland studenterna inte bara behövs i eftersatta områden, men också det bör utföras i stora städer som shiraz. vid baslinjen, Ingen betydande skillnad grundades bland rika studenter mellan pre- och post - näringsstatus intervention. I kontrast, Antalet studenter som har undernäring minskade från 44% till 39,4%, som identifierades som en betydande bland oklanderliga flickor studenter. Det fanns också en betydande ökning av andelen barn med bmi som var normal för ålder (2 till + 1 sd) de flesta av de publicerade samhällsinsatserna visade bättre resultat bland kvinnor jämfört med män. Denna skillnad i inverkan av näringsåtgärder mellan män och kvinnor kan bero på pubertetens olika ålder i den kvinnliga befolkningen jämfört med den manliga befolkningen. i åldersgruppen för den aktuella studien hona Även om, Det finns ingen nffp i stora städer av iran, Det finns vissa program för att förbättra näringsstatus såsom att ge gratis mjölk i skolor. en nyligen publicerad publikation har visat att skolmatningsprogram fokuserar på mjölktillskott hade positiva effekter på den fysiska funktionen och skolföreställningar särskilt bland flickor i iran. Resultaten av den nämnda studien visade en förbättring i vikten av barn, psykologiska test s poäng och betyg - poäng genomsnittet efter denna skola utfodring program. Interventionen i den aktuella studien hade fokuserat på mellanmålsintaget i skoltiden. Det finns några rapporter om näringsövergången i iran, som visar vikten av koståtgärder för att ge mer hälsosamma kostvanor bland välfärdsgrupper av ungdomar. Därför behövs nutritionsinsatser särskilt i form av näringsutbildning i storstäder och bland välfärdsbarn och ungdomar. Även om en studie bland iraniska ungdomar visade att kostbeteende ungdomar inte överensstämmer med sina kunskaper, som betonar nödvändigheten av gemenskapsinterventionsprogram. en nyligen genomförd studie om det stora kostmönstret bland iraniska barn visade förekomsten av fyra stora kostmönster, där snabbmatsmönster och sött mönster som två stora kostmönster kan nämnas bland iraniska barn. i påverkansprogram publikens analys Därför var en av de främsta strategierna i denna studie att arbeta med media och att träffa föräldrar - lärare förening att båda var sekundär målgrupp ....................................... Vi tog också hänsyn till beslutsfattare på olika nivåer, från nationell till lokal som primär publik. påverkansgrupp hade flera möten med ledning och planering organisation på nationell nivå och utbildningsorganisation i Farsprovinsen samt rektor för riktade skolor. tillhandahålla näringsrika snacks behöver bidrag från den privata sektorn såsom livsmedelsindustrin eller fabriker, men deras fördelar bör motiveras. Ett annat val var samhällsengagemang; vilket kan uppnås av kvinnliga hälsovolontärer som arbetar med hälso- och sjukvårdssystemet. Genom att använda stöd från välgörenhetsorganisationer och kvinnliga hälsovolontärer kunde man etablera en lokal fabrik som producerade studerandes snacks baserat på den nya definitionen. dock, Det finns vissa utmaningar på vägen att expandera detta program. Massproduktion av föreslagna snacks enligt olika önskemål och kulturer och att engagera livsmedelsindustrin i marknadsföringsfrågor är en av dessa utmaningar. Dessutom krävs ett hållbart och kontinuerligt samarbete mellan olika sektorer för att skapa en stödjande miljö för att förändra elevernas och föräldrarnas matvanor bland befolkningens många olika grupper. Även i ett begränsat antal skolor, i vår studie, interventioner och påverkansprogram var framgångsrik, expanderar denna modell till andra områden runt om i landet beror på att övertyga beslutsfattare på nationell nivå. i detta Beakta, påverkansteam bör förbereda evidensbaserade profil och övergångsplanering för att övertyga beslutsfattare för att förbättra regeln och regleringen av nffp. Samma som denna studie i andra studier har också betonat att det måste finnas insatser för att stärka kapaciteten inom skolorna för att hantera de näringsmässiga problemen antingen övervikt, fetma eller undernäring genom att använda sig av utbildnings- och näringsintervention. bedömning av kosten följsamhet är mycket viktigt i kosten intervention bland befolkningen. eftersom denna population var barn och ungdomar vi hade en begränsning i blodprov insamling för att bedöma ämnets kost följsamhet. Dessutom var denna intervention endast inriktad på intag av snacks i skolan tid och vi hade inte omfattande information om kostintaget för barn och ungdomar efter skolan över hela dagen. utredarna föreslår ytterligare undersökningar på olika områden i landet på grundval av sociala och kulturella skillnader för att göra nödvändiga ändringar och anpassa denna modell till andra områden. om skolbarnens näringsbehov, tillhandahållande av en bra plattform för att genomföra och utvidga denna effektiva modell till hela landet baserat på den sociala - ekonomiska situationen i varje region är tillrådlig för moh och moe. Näringsintervention i samhället som bygger på påverkansprocessens modell är effektiv för att minska förekomsten av undervikt särskilt bland kvinnliga barn i skolåldern.
bakgrund : den aktuella studien genomfördes för att bedöma effekterna av gemenskapens koståtgärder baserade på påverkan på undernäring status bland skolbarn - äldre barn i shiraz, iran.material och metoder : detta fall - kontroll näringsåtgärder har gjorts mellan 2008 och 2009 på 2897 primär- och gymnasieskole pojkar och flickor ( 7 - 13 år ) baserat på påverkan tillvägagångssätt i shiraz, iran. Projektet gav näringsrika snacks i offentliga skolor under en tvåårsperiod tillsammans med påverkansinriktade åtgärder för att genomföra och främja näringsåtgärder. För utvärdering av effektiviteten av indexen för övervakning av interventionstillväxt vid pre - och postinterventioner jämfördes statistiskt.Resultaten: Frekvensen av försökspersoner med kroppsmasseindex lägre än 5 % minskade signifikant efter intervention bland flickor ( p = 0,02 ). Det förekom dock inga signifikanta förändringar bland pojkar eller den totala befolkningen. medelvärdet av alla antropometriska index förändrades betydligt efter intervention både bland flickor och pojkar samt i den totala befolkningen. bedömningen av utbildningen före och efter testet i båda grupperna visade att studentens genomsnittliga kunskapspoäng har ökat avsevärt från 12,5 3.2 till 16.8 4.3 (p < 0,0001).Slutsats: denna studie visar den potentiella framgången och skalbarheten av skolutfodringsprogram i iran. Näringsintervention i samhället som bygger på påverkansprocessens modell är effektiv för att minska förekomsten av undervikt särskilt bland kvinnliga barn i skolåldern.
Det förekommer i mer än 50% av patienterna och kan nå 90% i vissa typer av cancer, särskilt hos patienter som genomgår kemoterapi och / eller strålbehandling.1 anemi definieras som en otillräcklig cirkulerande nivå av hemoglobin ( hb ) ( hb < 12 g / dl ) och kan uppstå som ett resultat av den underliggande sjukdomen, blödning, dålig näring, kemoterapi, eller strålbehandling. preliminära studier tyder på att överlevnad och loco - regional kontroll efter strålbehandling, särskilt i huvud-och halscancer, kan äventyras av anemi.24 anemi förvärrar ofta symptom som trötthet, svaghet, och dyspné, och därmed kan ha en negativ effekt på livskvaliteten (qol) och prestationsstatus hos patienter med cancer. alltså, För att förbättra fysisk funktion, qol, och prognos hos patienter med cancer, Det skulle vara rimligt att ta en proaktiv strategi för att identifiera populationer som behöver behandling för cancer - associerad anemi ( caa ) och ge snabb hantering. blodtransfusion är ett effektivt sätt att ersätta utarmade hb inom en kort period, men effekten är tyvärr, tillfälligt och kan orsaka allvarliga negativa risker och ökad dödlighet. i randomiserade kliniska prövningar på patienter med caa , erytropoesstimulerande medel (esas) gav signifikanta ökningar i hb-nivå, minskade transfusionsbehov och förbättrade qol.57 Men 30%50% av patienterna svarar inte på sådana medel. Dessutom, användningen av esas orsakar ofta oro för allvarliga biverkningar.6,8 i flera studier, esas befanns förkorta den totala överlevnadstiden, eller tid till tumörprogression hos patienter vars hb-nivå nådde mer än 12 g/ dl. Dessa studier inkluderade patienter med olika primära cancerformer, såsom bröst, lunga, huvud och hals, livmoderhals, och lymfom.911 bristen på svar på erytropoietinstimulering hos patienter med cancer tillskrivs delvis den funktionella järnbristen tillstånd, där den höga frekvensen av erytropoes överstiger leverans av användbart järn, trots tillräckliga järndepåer.12 absolut järnbrist, i kontrast, uppstår när järntillförseln är nedsatt eftersom järndepåer är utarmade (serumferritin, < 100 ng / ml; överföring mättnad, < 20%).13 hepcidin, ett peptidhormon som produceras av levern, är upp - reglerad i kroniska inflammatoriska tillstånd inklusive cancer. hepcidin hämmar järntransport över cellmembran, vilket minskar tillgängligheten av lagrat järn och gastrointestinal absorption av dietjärn, vilket leder till en ökad frekvens av järn - begränsad erytropoes.1416 många randomiserade studier undersökte rollen av intravenöst (iv) järn i tillägg till esas vid behandling av anemi hos patienter med cancer. många av dessa studier visade förbättring i esa svar, tid till maximalt svar, minskning av esa dos, och förbättring av qol parametrar (när det mäts) till förmån för kombinationen över esas ensam. Den observerade fördelen var oberoende av järnparametrar vid baseline.1721 En studie fann en 36% minskning av antalet patienter som transfunderades.21 I denna pilotstudie bedömdes effekten och genomförbarheten av iv järn som monoterapi hos patienter med anemi och som genomgår behandling med kemoterapi och/eller strålbehandling utan användning av esas. Patienterna fick studiebehandling i 12 veckor följt av en uppföljningsperiod på 4 veckor. lämpliga patienter var minst 18 år gamla, på väg att starta en cykel av kemoterapi och / eller strålbehandling inom 1 vecka efter inkludering, och hade en icke-myeloid malignitet, hb nivåer på 11,0 g / dl eller mindre, en förväntad livslängd på mer än 24 veckor, och en östlig kooperativ onkologi grupp prestanda status 02. Patienterna var också tvungna att ha en serumferritinnivå på 100 ng/ml eller högre eller transferrinmättnad (tsat) nivåer på 15% eller högre och att inte ha fått någon esas eller iv järnbehandling inom 30 dagar och ingen oral järnbehandling ( 27 mg/dag eller mer) inom 7 dagar före inskrivning. patienter exkluderades för leukoerytroblastiska egenskaper på blodfilm, hemolys, gastrointestinal blödning, folat eller vitamin b12 brist, förhöjt serumferritin ( 900 ng / ml) eller transferrinmättnad (tsat) (35%) nivåer, graviditet eller amning, leverdysfunktion (grad 2 eller högre baserat på nationella cancerinstitut gemensamma toxicitetskriterier), nedsatt njurfunktion ( serumkreatininnivåer 2,0 mg / dl ), aktiv infektion som kräver systemiska antibiotika, personlig eller familj historia av hemochromatos, komorbiditeter precluding studiedeltagande, överkänslighet mot iv järn, röda blodkroppar transfusion under de senaste 2 veckorna, eller någon undersökningsläkemedel inom 30 dagar före inskrivning. Patienterna fick inte ta något vitamin, mineral eller växtbaserade kosttillskott som innehöll 27 mg eller mer järn per dag eller 100 mg vitamin c per dag under studien eller uppföljningsperioden. Blodtransfusioner tilläts efter primärläkarens gottfinnande om hb-nivåerna minskade till 8 g/ dl eller mindre, och sådana patienter ansågs vara behandlingssvikt. skriftligt informerat samtycke lämnades av alla patienter innan studiedeltagandet, och protokollet och verifikationer godkändes av den institutionella granskningsnämnden för kung hussein cancercenter. studien genomfördes i enlighet med den förklaring av helsinki och god klinisk praxis som finns i oss kod federala föreskrifter som reglerar skyddet av människor och de skyldigheter kliniska utredare. Patienterna fick 200 mg järnhydroxid sackaros utspädd i 100 ml normal koksaltlösning och infunderades under loppet av 1 timme i veckan under totalt 12 veckor. den första dosen gavs under det första läkarbesöket ( 4 dagar från initiering av kemoterapi eller strålbehandling). tsat övervakades, som protokoll påbjudit innehållande järnbehandling när tsat nivåer var högre än 50%. vid det första klinikbesöket (vecka 1 ; baslinje) erhölls ett blodprov för laboratorieundersökningar innan studiebehandlingen påbörjades. patienterna deltog i veckovisa läkarbesök för behandling och bedömning; och återvände för uppföljningsbesök vid vecka 14 som inkluderade en fullständig fysisk undersökning. Fullständig blodstatus och tsat gjordes var tredje vecka, och igen 2 veckor efter sista behandlingen (vecka 14). fullständig laboratoriebedömning ( hb, serum ferritin, retikulocytantal, transferrin, tsat, serumjärn, total järnbindningskapacitet, röda blodkroppar index, vita blodkroppar med differential, trombocytantal, och serum kemier ) gjordes vecka 1 och vecka 14 ( slutet av studien ). biverkningar utvärderades vid varje läkarbesök tills studien avslutats eller avbrutits, och under de 30 dagarna efter den sista studiebehandlingen. hb testresultat presenterades som medelvärde, median, och intervall genom alla 12 veckor. jämförelse mellan medel för hb-nivå gjordes mellan utgångsvärdet hb och hb-nivåer under de följande veckorna, med hjälp av t - test. ett signifikanskriterium för p < 0,05 användes i analysen. Alla analyser utfördes med hjälp av sas version 9.1 ( sas institute inc, cary, nc, usa ). Patienterna fick studiebehandling i 12 veckor följt av en uppföljningsperiod på 4 veckor. lämpliga patienter var minst 18 år gamla, på väg att starta en cykel av kemoterapi och / eller strålbehandling inom 1 vecka efter inkludering, och hade en icke-myeloid malignitet, hb nivåer på 11,0 g / dl eller mindre, en förväntad livslängd på mer än 24 veckor, och en östlig kooperativ onkologi grupp prestanda status 02. Patienterna var också tvungna att ha en serumferritinnivå på 100 ng/ml eller högre eller transferrinmättnad (tsat) nivåer på 15% eller högre och att inte ha fått någon esas eller iv järnbehandling inom 30 dagar och ingen oral järnbehandling ( 27 mg/dag eller mer) inom 7 dagar före inskrivning. patienter exkluderades för leukoerytroblastiska egenskaper på blodfilm, hemolys, gastrointestinal blödning, folat eller vitamin b12 brist, förhöjt serumferritin ( 900 ng / ml) eller transferrinmättnad (tsat) (35%) nivåer, graviditet eller amning, leverdysfunktion (grad 2 eller högre baserat på nationella cancerinstitut gemensamma toxicitetskriterier), nedsatt njurfunktion ( serumkreatininnivåer 2,0 mg / dl ), aktiv infektion som kräver systemiska antibiotika, personlig eller familj historia av hemochromatos, komorbiditeter precluding studiedeltagande, överkänslighet mot iv järn, röda blodkroppar transfusion under de senaste 2 veckorna, eller någon undersökningsläkemedel inom 30 dagar före inskrivning. Patienterna fick inte ta något vitamin, mineral eller växtbaserade kosttillskott som innehöll 27 mg eller mer järn per dag eller 100 mg vitamin c per dag under studien eller uppföljningsperioden. Blodtransfusioner tilläts efter primärläkarens gottfinnande om hb-nivåerna minskade till 8 g/ dl eller mindre, och sådana patienter ansågs vara behandlingssvikt. skriftligt informerat samtycke lämnades av alla patienter innan studiedeltagandet, och protokollet och verifikationer godkändes av den institutionella granskningsnämnden för kung hussein cancercenter. studien genomfördes i enlighet med den förklaring av helsinki och god klinisk praxis som finns i oss kod federala föreskrifter som reglerar skyddet av människor och de skyldigheter kliniska utredare. Patienterna fick 200 mg järnhydroxid sackaros utspädd i 100 ml normal koksaltlösning och infunderades under loppet av 1 timme i veckan under totalt 12 veckor. den första dosen gavs under det första läkarbesöket ( 4 dagar från initiering av kemoterapi eller strålbehandling). tsat övervakades, som protokoll påbjudit innehållande järnbehandling när tsat nivåer var högre än 50%. vid det första klinikbesöket (vecka 1 ; baslinje) erhölls ett blodprov för laboratorieundersökningar innan studiebehandlingen påbörjades. patienterna deltog i veckovisa läkarbesök för behandling och bedömning; och återvände för uppföljningsbesök vid vecka 14 som inkluderade en fullständig fysisk undersökning. Fullständig blodstatus och tsat gjordes var tredje vecka, och igen 2 veckor efter sista behandlingen (vecka 14). fullständig laboratoriebedömning ( hb, serum ferritin, retikulocytantal, transferrin, tsat, serumjärn, total järnbindningskapacitet, röda blodkroppar index, vita blodkroppar med differential, trombocytantal, och serum kemier ) gjordes vecka 1 och vecka 14 ( slutet av studien ). biverkningar utvärderades vid varje läkarbesök tills studien avslutats eller avbrutits, och under de 30 dagarna efter den sista studiebehandlingen. hb testresultat presenterades som medelvärde, median, och intervall genom alla 12 veckor. jämförelse mellan medel för hb-nivå gjordes mellan utgångsvärdet hb och hb-nivåer under de följande veckorna, med hjälp av t - test. ett signifikanskriterium för p < 0,05 användes i analysen. Alla analyser utfördes med hjälp av sas version 9.1 ( sas institute inc, cary, nc, usa ). tjugofem patienter ( 17 kvinnor och 8 män) var berättigade, medgav, och inkluderade i studien; deras medelålder (standardavvikelse, [ sd]) var 56 år (13,0 år). kemoterapi varierade enligt primärcancer och inkluderade antracyklin, platina, taxaner, cyklofosfamid, hög - dos ifosfamid, vinkristin, vinblastin, bleomycin, och andra. Många av de inkluderade patienterna fick kemoterapibehandling som andra eller tredje linjens behandling. patientegenskaper, inklusive ålder, primär tumör, och aktiv cancerbehandling sammanfattas i tabell 1. en patient dog under studien från sin tumör (efter vecka 2 ), och fem patienter drog sig ur studien på grund av besvär ( tre efter vecka 3, och två efter vecka 4). nitton ( 76,0% ) patienter avslutade minst tre behandlingar, 15 ( 60,0% ) avslutade nio behandlingar, och 14 ( 56,0% ) avslutade alla tolv planerade veckobehandlingar. Som framgår av tabell 2 var den genomsnittliga hb-nivån för de 25 patienterna vid baslinjen 9,6 g/ dl (median, 9,9 g/ dl ; intervall 6,9 g/ dl 10,9 g/ dl ). För de 15 patienter som fullföljde minst nio behandlingar var den genomsnittliga förändringen i hb-nivån 1,7 g/ dl (median, 1,1 g/ dl; intervall 1,9 g/ dl till 3,2 g/ dl). För de 14 patienter som fullföljde hela behandlingsperioden ( 12 veckor) var den genomsnittliga förändringen av Hb-nivån 2,1 g/ dl (median, 1,3 g/ dl ; intervall 0,2 g/ dl till 4,6 g/ dl ; p = 0,0007 ). 8 ( 42,1 %) av de 19 patienter som fullbordade minst tre järninfusioner hade en ökning av Hb-nivån med mer än 1 g/ dl. förändringar i hemoglobinnivån för de 14 patienter som fullföljde tolv järninfusioner visas i figur 1. inga järnrelaterade biverkningar rapporterades hos patienter under studien eller uppföljningsperioden. tsat övervakades under studieperioden och inga patienter hade tsatnivåer som ökade till mer än 50%. Den högsta ferritinnivån bland patienter som fullföljde minst nio iv järnbehandlingar var 1,170 ng/ml; den genomsnittliga nivån vid slutet av studieperioden för hela gruppen var 379 ng/ml. 5 (20,0 %) patienter fick blodtransfusioner och betraktades som behandlingssvikt (tre efter vecka 3, transfunderade vid hb-nivåer på 6,9 g/ dl, 7,8 g/ dl och 5,4 g/ dl; en efter vecka 4, transfunderade på en hb-nivå på 8,2 g/ dl; och en efter vecka 9, transfunderade på en hb-nivå på 7,2 g/ dl). låga hb nivåer är associerade med minskad qol och möjligen minskad total överlevnad.2 framgångsrik behandling av anemi har obestridliga fördelar för patienter, ofta ger dramatisk symtomatisk förbättring. Även om rollen av esas är väl etablerad vid behandling av caa, var stora farhågor nyligen väckt om den negativa effekten av esas på överlevnad hos vissa patienter med cancer.911 oro för risken för tromboembolism hos patienter med cancer med högre hb nivåer som får esa togs också upp i många prövningar.22,23 Dessutom, de eventuella immunsuppressiva effekter av blodtransfusioner som kan ha relevans för neoplasi progression togs upp före.24, 25 i vår pilotstudie, vi testade möjligheten att använda järntillskott ensam för att behandla anemi hos patienter med cancer som genomgår kemoterapi utan användning av esas eller blodtransfusion, vilket kan vara ett giltigt alternativ, särskilt för patienter med botande cancer. peroralt järn är lättare att administrera och relativt billigt, men låg patientföljsamhet, dålig enteral absorption och dålig tolerans på grund av ett brett spektrum av besvärande gastrointestinala biverkningar begränsar dess totala effekt.26 anemi av kronisk sjukdom kan förekomma hos patienter med cancer och är associerad med en ökning av hepcidinnivåerna, vilket minskar peroral järnabsorption och användning av benmärgsjärn, vilket negerar eventuell effekt av regelbundna doser av oralt järn.15 iv järnbehandling förbättrar signifikant svaret på epoetin alfa jämfört med peroralt järn eller inget järn hos anemiska patienter med cancer som får kemoterapi.1721 perorala järntillskott med esas visade ingen signifikant fördel jämfört med enbart esas vid behandling av caa.21 natriumferritic glukonat och järn sackaros verkar ha mer gynnsamma säkerhetsprofiler över järndextran. en stor prospektiv säkerhetsjämförelse studie misslyckades att visa allvarliga anafylaktoida reaktioner,27 som bekräftas i vår studie, där inga patienter utvecklade reaktioner och inga patienter drog sig ur studien på grund av biverkningar. med tanke på att den genomsnittliga ökningen av hb med esas med iv järn i en stor kontrollerad studie var 2,4 g/ dl,21 är de resultat som erhållits i vår studie kliniskt signifikanta. Dessa fynd bör ytterligare bekräftas och utvärderas bättre i större studier, där frågor som optimal timing av iv järnbehandling med avseende på kemoterapi och den optimala totala dosen av iv järn bör bestämmas. användning av iv järn monoterapi nyligen granskats av en grupp i Tyskland som studerade användningen av järnkarboximaltos för att ersätta esa och blodtransfusioner som en behandling för caa. järnbristpatienter som behandlades med enbart järnkarboximaltos (n = 233) hade en median på 1,4 g/ dl ökning av hemoglobinnivåerna jämfört med dem som fick ytterligare behandling med esas (n = 46; medianvärde, 1,6 g/ dl). vår studie, dock, är egendomlig i att använda järn terapi i ett icke - järn - brist tillstånd.28 järnöverskott efter iv järnbehandling, med potentiella farhågor om risken för att utveckla sekundära cancer och infektion, kan höjas. Den högsta serumferritinnivån i den nuvarande studien på patienter som fullföljde minst 9 veckors järnbehandling var 1 170 ng/ ml. större delen av litteraturen som behandlar cancer och infektioner hos järnbelastade patienter kommer från patienter med hemochromatos eller patienter som genomgår hemodialys. publicerade recensioner rapporterar en ökning av hepatocellulär karcinom endast hos patienter med hemochromatos efter att de utvecklar cirros.29 på liknande sätt data som stöder sambandet mellan iv järnbehandling och högre infektionsfrekvens är svaga och inte väl - stöds 30 i själva verket, anemi i sig är en riskfaktor för infektioner hos patienter som får hemodialys.31 en multivariat analys av samband mellan järn och dödlighet hos mer än 58 000 patienter som får hemodialys rapporterade ingen ökad dödlighet från serumferritinnivåer så hög som 1200 ng / ml.30 den ökande kostnaden för behandling hos patienter med cancer är av allvarlig oro, vilket kan vara en ytterligare fördel med iv järn jämfört med användningen av esas i sådana patienter. för att ytterligare ta itu med många av de frågor som ställts, Vårt team planerar en större prövning för iv järn i patienter med cancer som har anemi för att bekräfta resultaten som diskuteras i denna pilotprövning. Dessutom kommer vi att undersöka prediktorer av svar på iv järn, såsom serum hepcidin nivå. iv behandling med enbart järn är säker och kan vara effektiv för att förbättra HB nivåer hos patienter med cancer som genomgår aktiv cancerbehandling. Ytterligare randomiserade försök behövs för att ta itu med många av de frågor som tas upp i vår pilotstudie.
bakgrundsanemi hos patienter med cancer som genomgår aktiv behandling är vanligt förekommande och kan försämra livskvaliteten hos dessa patienter. effekten av blodtransfusion är ofta tillfällig och kan vara förknippad med allvarliga biverkningar. erytropoesstimulerande medel är inte effektiva hos 30%50% av patienterna och kan ha en negativ effekt på total överlevnad.aims för att bedöma effekten och genomförbarheten av intravenös järnbehandling hos patienter med cancer som har icke - järnbristanemi och som genomgår behandling med kemoterapi utan användning av erytropoesstimulerande medel. järn- sackaros i en dos på 200 mg gavs i korta intravenösa infusioner varje vecka i totalt 12 veckor. Hemoglobinnivån mättes vid baslinjen, var tredje vecka, och 2 veckor efter den sista järninfusionen (vecka 14 ). Biverkningar relaterade till intravenöst järn rapporterades prospektivt.Resultatet av 25 patienter inkluderade 19 (76,0 %) slutförde minst tre järninfusioner och 14 (56,0 %) avslutade de planerade 12 veckornas behandling. Den genomsnittliga hemoglobinnivån för de 25 patienterna vid baseline var 9,6 g/ dl (median, 9,9 g/ dl ; intervall 6,9 g/ dl 10,9 g/ dl). Den genomsnittliga förändringen i hemoglobinnivå för de 15 patienter som fullföljde minst 9 behandlingar var 1,7 g/ dl (median, 1,1 g/ dl; intervallet 1,9 g/ dl till 3,2 g/ dl); det nådde 2,1 g/ dl (medianvärde, 1,3 g/ dl; intervall 0,2 g/ dl till 4,6 g/ dl; p = 0,0007) för de 14 patienter som fullföljde alla 12 veckobehandlingar. 5 (20,0 %) patienter transfunderades och betraktades som behandlingssvikt. Inga behandlingsrelaterade biverkningar rapporterades.Slutsatsbehandling med enbart järn är säker och kan minska behovet av blodtransfusion och förbättra hemoglobinnivån hos patienter med cancer som genomgår cancerbehandling. Ytterligare randomiserade studier behövs för att bekräfta dessa fynd.
tardiv dystoni (td), en mer sällsynt biverkning efter längre exponering för antipsykotiska medel, kännetecknas av lokala eller allmänna, ihållande, ofrivillig sammandragning av en muskel eller muskelgrupp, med vridningar rörelser, i allmänhet långsamma, som kan påverka armar och ben, bål, hals, eller ansikte. td har visats utvecklas hos cirka 3% av patienterna som har haft långvarig exponering för antipsykotiska läkemedel. ....................................... Den låga risken för td för atypiska antipsykotiska läkemedel tros bero på deras svaga affinitet till dopaminreceptorer. jämfört med typiska, atypiska antipsykotiska medel har större affinitet till serotonin 5-ht2a än dopamin-d2-receptorer, med låg benägenhet att inducera td. bland detta olanzapin tros ha förmånsbehandling vid mesolimbic över nigrostriatal dopaminerga vägar och är därför associerad med en mycket låg incidens av extrapyramidala symtom (eps). Dessutom tyder en retrospektiv analys av kontrollerade multicentriska studier på att olanzapin även förbättrar redan existerande symtom på tardiv rörelse. vi rapporterar ett fall av 20-årig man, tillhör lägre socioekonomiska klass, utbildad upp till 2 standard, presenteras med allvarliga unilaterala dystona vänstersidiga halsrörelser [figur 1 ]. Noggrann historisk undersökning visade att han tog risperidon 2 mg oregelbundet i 2 månader och sedan olanzapin 5 mg i ytterligare 4 månader. bild av hals dystoni av patienten vid 19 år, patienten presenteras med enstaka vrede utbrott, blir provocerad på små frågor och slå familjemedlemmar, springa hemifrån, skrikande episoder ibland, rädsla, sömnstörningar i 2 dagar; som fälldes efter feber. enligt modern , en vän kan ha hotat / gjort narr av honom faktiskt och efter att patienten slutade gå ut ur huset, och visas ovan nämnda symptom. Detta tolkades som psykos med förföljarens idéer och han behandlades med risperidon 2 mg/dag i 2 månader och sedan med olanzapin 5 mg/dag i 4 månader. Under de senaste två uppföljningar patienten inte presentera sig, och mamma rapporterade ovanliga nackrörelser, som togs som en del av hans övergripande psykopatologi och inte tas på allvar, mindre intermittenta nackrörelser rapporterades missade som en del av ungdomar beteende problem härma vissa hjälte i filmer. som nack dystoni ökade, hade patienten en allvarlig funktionsnedsättning som patienten var tvungen att hålla händerna bakom huvudet för stödet. Rörelsen skulle minska när patienten låg ner och var frånvarande under sömnen. Han slutade till och med att ta mat på grund av svåra nackrörelser vilket gjorde det svårt att tugga och svälja. hans födelse och tidiga utvecklings milstolpar var normala. under 210 års ålder var patienten ouppmärksam och lätt hyperaktiv. andra syskon utbildades med magisterexamen, och patienten skickades också till skolan, men på grund av ouppmärksamhet och rastlöshet, han klarade inte 2 standard efter tre försök. Han lämnade skolan. med genomsnittliga verkställande funktion och livskunskaper, han arbetade som en outbildad arbetare i kvarteret butiker som en hjälpande hand. , Han befanns komma över bekant, gladlynt, lynnig, och kort härdad. Ibland hade patienten olämpligt socialt omdöme; för vilket hans vänner gjorde narr av honom, och retade honom. om bedömning av psykisk status, rutinundersökningar, sköldkörtelfunktion tester, elektroencefalogram, fondus undersökning, cervikal x - ray, magnetisk resonans avbildning hjärnan var normala. efter samråd neurophysician, Wilsons sjukdom och andra sekundära orsaker till dystoni uteslöts. patienten behandlades med klonazepam 1 mg totalt upplöst fast (tds), tetrabenazin 25 mg tds, trihexipenidyl 2 mg bipolär sjukdom (bd ). efter 2 månader, det fanns en viss förbättring på ca 30%. baklofen 10 mg tillsattes; ökade upp till 20 mg, trihexyfenidyl reducerad till 2 mg. med liten förbättring efter 4 månaders behandling för dystoni, levodopa + karbidopa ( 100 + 25) tillsattes av neurofysiker och ökade upp till tabletter tds och baklofen utelämnades. Efter 12 månaders behandling har patienten förbättrats cirka 90% med tetrabenazin 75 mg, levodopa + karbidopa ( 100 + 25) - tablett bd, och klonazepam 1 mg bd. Tidigare fallrapporter har rapporterats ha utvecklats med höga doser av atypiska antipsykotiska läkemedel, såsom olanzapin 20 mg eller aripiprazol 15 mg, med längre exponeringstid på cirka 1215 månader vid etablerad psykiatrisk sjukdom som schizofreni eller någon annan psykotisk sjukdom. eps i allmänhet och tardiv dyskinesi, särskilt, har studerats i stor utsträckning vid schizofreni. Även om ett antal studier tyder på att bipolära patienter upplever högre frekvens av eps ( parkinsonism, dystoni, akatisi) och td jämfört med patienter med en diagnos av schizofreni, forskning inom bd-populationen har varit begränsad. Risken är 3 till 5 gånger högre hos äldre patienter jämfört med yngre patienter. Förutom ålder, är risken direkt proportionell till: kvinnlig kön, daglig och total dos av antipsykotiska läkemedlet, förekomst av humörstörningar, användning av antikolinergika med neuroleptika, tidigare fysiska behandlingar (elektrokonvulsiv terapi), förekomsten av andra fysiska sjukdomar såsom diabetes eller en organisk sjukdom, yngre ålder av exponering, och förekomsten av extrapyramidala symtom tidigt i behandlingen. patientens svåra dystona halsrörelser utvecklades inom en kort period på 6 månader efter exponering för atypiska antipsykotiska läkemedel risperidon 2 mg och därefter endast olanzapin 5 mg, vilket kan ge minimala extrapyramidala biverkningar. i detta fall, riskfaktorer för att utveckla allvarliga invalidiserande td var neuroleptisk exponering, gränslös intellektuell funktion, utläggning beteende, sannolik feldiagnos, och utsikt över tidiga indikatorer på biverkningar. Detta fall belyser farorna med att tillfälligt förskriva lågdos andra generationens antipsykotiska läkemedel hos patienter med hypertym temperament och gränslös intellektuell funktion med vaga korta presentera klagomål; förmodligen feldiagnostiserad som psykos; vilket leder till sådana allvarliga biverkningar eftersom patienter med organiska hjärnskador är mer benägna att utveckla biverkningar som td. alltså, omdömesgill användning av antipsykotiska, med detaljerade och frekventa bedömningar är viktigt, och framväxande stereotypa beteende eller oförklarliga rörelser måste undersökas noggrant och tas på allvar. författarna intygar att de har erhållit alla lämpliga patientmedgivandeformulär. i form av patienten/patienterna har/har gett sitt/hennes samtycke till att hans/hennes/deras bilder och annan klinisk information ska rapporteras i tidskriften. patienterna förstår att deras namn och initialer inte kommer att publiceras och vederbörliga ansträngningar kommer att göras för att dölja deras identitet, men anonymitet kan inte garanteras. författarna intygar att de har erhållit alla lämpliga patientmedgivandeformulär. i form av patienten/patienterna har/har gett sitt/hennes samtycke till att hans/hennes/deras bilder och annan klinisk information ska rapporteras i tidskriften. patienterna förstår att deras namn och initialer inte kommer att publiceras och vederbörliga ansträngningar kommer att göras för att dölja deras identitet, men anonymitet kan inte garanteras.
tardiv dystoni (td) är en allvarlig bieffekt av antipsykotiska läkemedel, mer med typiska antipsykotiska, som är potentiellt irreversibel hos drabbade patienter. Studier visar att nyare atypiska antipsykotiska läkemedel har en lägre risk för td. som ett resultat, många kliniker kan ha utvecklat en falsk känsla av säkerhet när de förskriver dessa läkemedel. vi rapporterar ett fall av 20- årig man med hypertym temperament och kantad intellektuell funktion, som utvecklades svårt td efter kort tids exponering för atypisk antipsykotisk risperidon och därefter olanzapin efter låg dos. Målet med detta dokument är att varna läsaren att vara omdömesgill och försiktig innan du använder tillfälliga lågdos andra generationens antipsykotiska läkemedel i patienten utan centrala psykotiska egenskaper, hypertym temperament, eller gränslinje intellektuella funktion tyder på organiska hjärnskador, som är mer benägna att utveckla biverkningar som td och övervaka uppkomsten av td hos patienter som tar atypiska antipsykotiska läkemedel.
lepidoptera inkluderar jordbruksskadegörare som, genom utfodring och andra aktiviteter, negativt påverkar lagrade spannmål, livsmedel och fiber grödor [ 2, 3 ]. Eftersom en enda lepidoptera vuxen kan producera hundratals ägg, och deras primära livsmedelskälla är typiskt växtmaterial, kan de orsaka betydande skador på jordbruksgrödor. Även om biologiska agens kan hjälpa till att hantera dessa skadeinsekter, är insekticider för närvarande nödvändiga för storskalig effektiv och ekonomisk skadedjursbekämpning. Dessa insekticider kan också påverka icke - målorganismer, inklusive pollinatorer, och deras tillämpning inte bara stör naturliga ekosystem men också minskar avkastningen av grödor som är beroende av pollinering [ 5, 6 ]. Den icke - måleffekt av vissa bekämpningsmedel är delvis på grund av deras effekter på insektens immunitet, vilket är nödvändigt för insektens överlevnad i naturliga miljöer. till exempel, För närvarande används bekämpningsmedel har visat sig påverka cell [ 710 ] och humoral [ 11, 12 ] immunsvar och störa grooming beteende [ 13, 14 ]. Dessa effekter på immuniteten är sannolikt icke-specifika och inverkar negativt på hälsan hos både målskadegörare och nyttiga leddjur. Därför finns det ett behov av nya mål - specifika metoder för att bekämpa skadeinsekter utan att påverka nyttiga leddjur. Även immunvägar kan generellt och icke - specifikt hämmas av bekämpningsmedel, de är också en sannolik källa till kandidatmolekyler som skulle kunna hämmas för mål - specifik insektskontroll eftersom flera klasser av insektsimmunitet gener, inklusive signalvägar, kan vara under starkt urval för diversifiering. fundamentala mekanismer för medfödd immunitet som omfattar cellulära och humorala vägar bevaras i hela djurriket och kontrolleras av signalerande vägar aktiveras av olika stimuli [ 17, 18 ], inklusive patogen igenkänning av immunövervakningssystem. Trots detta övergripande bevarande. aspekter av immunsystemet är föremål för starkt urval att utvecklas som svar på varierande patogen exponering och patogen utveckling av virulens determinanter som modulerar immunitet [ 15, 1921 ] ....................................... sådan gemensam evolutionsdynamik kan främja diversifiering av bevarade delar av immunitet samt rekrytering av nya effektorer. som sådan, undersökningen av insektens immunvägar och mekanismer för patogen modulering kan ge insikter i komponenter som kan vara mottagliga för hämning. Till exempel undertrycker insektpatogenet xenorhabdus nematophila cell- och humoral immunitet i de lepidopteranska malarna manduca sexta och spodoptera exigua [23, 24 ] men inte i dipteranflugan drosophila melanogaster, vilket tyder på det stadium av immunitet dämpas av x. nematophila kan vara frånvarande från d. melanogaster, men finns i lepidoptera. Eftersom dipteranflugor fungerar som pollinatorer [ 26, 27 ], dekomposorer, livsmedelskällor för andra djur, och skadedjur bekämpningsmedel, dra nytta av de möjliga skillnaderna mellan dipteran och lepidopteran immunsignalerande kaskader kommer att hjälpa till att identifiera mål för skadedjur - specifik hämning. med denna kunskap i handen, skadedjursbekämpning kan uppnås genom att utveckla små molekylhämmare av dessa mål som kommer att undertrycka skadeinsekter immunitet och leda till ökad känslighet för miljöpatogener. Ja, många insekticider kan bidra till insekt (mål och icke-mål) död genom att modulera aspekter av immunitet. genomförbarheten av riktad skadedjursbekämpning via insektimmun hämning har fastställts för termiter; en liten molekylhämmare av ett immunövervakningsprotein ledde till snabbare termitdöd vid exponering för olika patogener. Mycket av vår nuvarande kunskap om insektens immunsignalerande vägar och receptor- och effektorfunktion är baserad på den urpremiär modellorganismen d. melanogaster, för vilken det finns omfattande genetiska verktyg och flera helt sekvenserade genom. Väletablerade skadedjursmodeller som silkesmasken bombyx mori och tobakshornmasken m. sexta har också i stor utsträckning använts för att studera insektens immunitet. Dessa organismer har varit särskilt användbara för att undersöka hemolymfproteiner och hemocytfunktion på grund av deras relativt stora larvstorlek och hemolymfvolym. Många insekter i ordningen lepidoptera är lätta att bära upp i laboratorieförhållanden, och nya verktyg som rna interferens har implementerats framgångsrikt för att studera genetik i deras immunsystem [ 30, 31 ]. också, deras immuna signalbanor gradvis avslöjas av genomic och transkriptomic data [ 3238 ]. baserat på dessa modell insektsystem en ganska detaljerad bild av immunitet, från patogen detektion till effektor funktion, växer fram, Även om många luckor återstår, särskilt när det gäller komponenter som är unika för olika insekt order. här Vi granskar aspekter av insektens immunitet med tonvikt på likheter och distinktioner mellan d. melanogaster och representativ lepidoptera. i insekter, den cellulära immunsvar inkluderar fagocytos, nidulation och inkapsling [ 3942 ] och humoral respons innebär uttryck av antimikrobiella peptider ( amps ) [ 43, 44 ] samt pro - fenoloxidas ( propo ) proteolytisk kaskade som resulterar i bildandet av melaniserade knölar och giftiga reaktiva föreningar [ 45, 46 ]. amps är små katjoniska peptider som skär in i och stör mikrobiella membran, vilket dödar och rensa patogener. De syntetiseras av hemocyter och i större utsträckning i fett kropp som de släpps ut i insekten hemolymf snabbt efter mikrobiell infektion [ 43, 47 ]. amps uttrycks också i extra - embryonala vävnader av ägg, som kan bidra till att skydda det växande embryot från infektion. amps är en bevarad komponent av immunitet i växter och djur och medan de har olika strukturer de flesta kan tilldelas större familjer såsom cecropins, attacins, defensins och diptericins. Deras mångfald och immuneffektor funktion samt deras variant representation bland insekter (tabell 1 ) har gjort dem till ett centralt fokus i studien av invertebrate patologi [ 30, 52 ]. i d. melanogaster amp syntes var och en av dessa vägar aktiveras genom detektion av mikrobiella komponenter via olika mönsterigenkänning receptorer ( prrs ) som utlöser, genom komplexa regulatoriska kaskader, kärnfaktor kappa b ( nf-b ) beroende transkription av gener som kodar amps. efter förstärkare översätts i cytoplasman de släpps ut i hemolymfen där deras höga koncentrationer och breda aktivitet tros öka clearance av invaderande mikroorganismer från insekten. bioinformatic och experimentella data stöder förekomsten av amp - inducerar tull och imd vägar i lepidopterans, även om inte alla komponenter har identifierats i modell organismer såsom m. sexta [ 32, 35 ]. Den bevarade närvaron av förstärkare i immunitet tillsammans med möjligheten att vissa delar av deras induktionsvägar kan variera bland insekter ökar sannolikheten för att mikrobiellt - inducerade amp uttryck kan hämmas på ett skadedjur - specifikt sätt. som sådan, För resten av denna översyn fokuserar vi på vägar som leder till amp genuttryck. i d. melanogaster, transkription av amp - kodningsgener aktiveras av nf-b familjen transkriptionsfaktorer som svar på infektion [ 6569 ] med distinkta nf-b familj transkriptionsfaktorer som svarar på avgiften och immunbrist ( imd) signalöverföring vägar. som svar på aktivering av vägtullar, nf-b inhibitor kaktus fosforyleras och bryts ner så att dess mål, nf-b faktorer dif och dorsal, ska överföras till kärnan. imd road aktivitet kulminerar i nf-b faktor relish aktiveras av en stimulans - inducerad proteolytisk klyvning. när det gäller dif och dorsal , gram - positiva bakteriella och svampinfektioner främst fungerar som stimuli som inducerar nedbrytning av kaktus genom vägtull signalering. i allmänhet, gram - negativa bakteriella infektioner av d. melanogaster stimulera proteolytisk klyvning av relish genom imd vägen. en gång i kärnan , dessa transkription faktorer driva transkription av immuna effektorer, inklusive amp gener vars promotors innehåller nf-b bindningsställen [ 70, 72 ]. övergripande, nf-b proteiner och deras dna - bindande särdrag bevaras bland organismer, inklusive de lepidoptera studerade hittills [ 73, 74 ]. Emellertid, nfb - bindande regioner för hämmare av b ( ib ) proteiner ( t.ex. , kaktus ) inte bevaras, föreslår diversifiering och co - anpassning mellan ib och nfb par. Den senaste tidens arbete tyder också på att nf-b nuclear co - regulatorer kan bidra till arter - specifik reglering av amp genuttryck. Därför kan modulering av inhibitorer och nukleära - co - regulatorer av nf- b - beroende transkription vara en väg genom vilken mål - specifik immunsuppression kan uppnås. i d. melanogaster, nf-b - beroende amp induktion genom vägtullar och imd vägar aktiveras genom detektion av mikrobiella komponenter via olika mönsterigenkänning receptorer ( prrs ). prrs är lösliga eller membran - bundna proteiner som binder till specifika mikrob associerade molekylära mönster (mamps) såsom lipopolysackarid (lps), lipotichoic acid (lta), peptidoglykan (pgn ) eller -1,3-glukan som frigörs från eller finns på cellytorna hos bakterier eller svampar. vid interaktion med mampar, prrs kan direkt agglutinera patogener eller utlösa proteolytiska signalerande kaskader och cytokinfrisättning, vilket i sin tur leder till aktivering av nedströms cellulära och humorala vägar, inklusive pro - po aktivering och amp genuttryck [ 16, 65, 76 ]. Pgn-igenkänningsproteiner (pgrps) och -1,3-glukanas - relaterade proteiner (grips) upptäcktes i den lepidopteranska silkesmasken (b. mori) genom att testa för plasmakomponenter som aktiverar propo kaskaden. Pgrps visades därefter att bevaras över däggdjur och insekter, och i d. melanogaster deras roll i induktionen av amp genuttryck genom vägtullar och imd vägar som svar på pgn har väl dokumenterats [ 7983 ]. På samma sätt, grps har visat sig inducera amp uttryck genom tullväg som svar på svampinfektioner [ 79, 84 ]. I kontrast finns det en brist på litteratur som kopplar specifika pgrps eller grps till amp induktion i lepidoptera. en sådan länk är möjlig, eftersom pgn och -1,3-glukan kan aktivera amp genuttryck i m. sexta och b. mori [ 8590 ] och flera infektioner - inducerade pgrp- och grp - kodningsgener har identifierats i lepidoptera [ 32, 38, 54, 55, 9194 ]. Det finns dock många antydningar om att lepidoptera och diptera kan ha utvecklats olika mekanismer för att länka patogen detektion till bevarad avgift och imd signal transduction kaskader. Först, en genom jämförelse mellan b. mori och d. melanogaster misslyckades med att identifiera 1:1 pgrp ortologs. På liknande sätt, b. mori gram - negativa bindningsprotein (gnbp) och m. sexta mikrob bindningsprotein (mbp), medlemmar av -1,3-glukanas - relaterade protein superfamilj [ 76, 95 ], verkar vara avlägset relaterade till d. melanogaster gnbps, tyder på skillnader i denna grupp av proteiner. M. sexta mbp uttryck är starkt upp - reglerad i fett kropp efter immun utmaning och visar specifik bindning till lta, lps, dap - pgn. också, i motsats till situationen i d. melanogaster, mycket renad lps och lta är inducerare av amp genuttryck i lepidoptera, men inte lika potent som rå lps (med kontaminerande pgn) eller renad pgn [ 85, 90, 96, 97 ]. Detta ökar möjligheten att olika mampar eller kombinationer av mampar är mest effektiva för att framkalla amp genuttryck i lepidoptera i förhållande till diptera. Även, eftersom renad lps kan framkalla amp uttryck i lepidoptera men inte d. melanogaster, har lepidoptera antingen en distinkt repertoar av prs ansvariga för lps - beroende utlösande av imd eller vägtull, eller en som - men ännu oupptäckt väg som länkar lps till amp induktion. testa dessa idéer väntar identifiering av sviten av prrs och signaltransduktion vägar ansvariga för att överföra lps, lta, pgn, eller kombinatoriska mikrobiella signaler till amp genuttryck. en klass av lepidopteran prr som kan mediera infektion - beroende induktion av förstärkare är c - typ lectins ( ctls), ca - beroende, utsöndrade proteiner som har kolhydrater - bindningsförmåga. liknande till några ctls av d. melanogaster, flera ctls av m. sexta och b. mori [ 54, 99 ] rapporteras att mediera induktion av cellulära svar och propo kaskaden. även om nomenklaturen snabbt blir förvirrande, ctls inkluderar lipopolysackarid - bindningsprotein (lbp ). M. sexta iml-1 binder till gram - positiva och gram - negativa bakterier samt jäst, iml-2 visar specifik bindning till lps, iml-3 och iml-4 visar specifik bindning till lps och lta, och iml-3 kan också binda laminarin, en 3-1,3-glukan [ 103, 104 ]. Mångfald inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken kolhydrater - bindande egenskaper kan resultera i härstamning - specifik patogen igenkänning - signalöverföring anslutningar. av särskild betydelse för temat för denna översyn är prrs finns i lepidoptera men inte diptera ( tabell 1 ). i allmänhet, båda klasser av insekter koda grps och pgrps. Emellertid, särskilda representanter för varje klass är begränsade till lepidoptera ( tabell 1 ). till exempel, den lepidopteran grp-2, som binder svampcellvägg -1,3 glukaner och lta, saknas från diptera. sådana härledda grp och pgrps kan bidra till lepidopteran - specifik överföring av signaler till nedströms banor. andra lepidoptera - specifika prrs är hemolin och hemolymp proteinas-14 prekursor ( prohp14) ( tabell 1 ). som iml c - typ lectins, hemolin är en lps- och lta-bindande prr med roller att förmedla cellulära svar och som en opsonin för att förbättra fagocytos. hp14 har visat sig upptäcka och binda ett brett spektrum av mampar, och kan samordna med grp1 eller grp2 för att aktivera propo [60, 106 ]. Den potentiella roll av prrs som diskuteras ovan för att förmedla uttrycket av amp gener återstår att fastställas, och ytterligare studie av lepidoptera - specifika immun övervakning proteiner och olika aktiviteter av bevarade prrs sannolikt kommer att ge nya vägar för skadedjur - kontroll. d. melanogaster har både mamp - beroende och mamp - oberoende rutter för att aktivera vägtullen. i mamp - beroende avgiftsinduktion, bakteriella lys - pgn (typiskt för gram - positiva bakterier ) upptäcks av pgrp - sa eller pgrp - sd (i närvaro av gnbp-1), medan jäst eller svamp -1,3-glukan upptäcks av gnbp-3 [85, 108, 109 ] (figur 1 ). mamp - oberoende stimuli är virulens determinanter, såsom proteaser och chitinaser, utsöndras av mikrober och dubbade mamps och mamp - oberoende stimuli varje utlösa en distinkt proteolytisk kaskad som båda kulminerar i klyvning av cytokin sptzle av serinproteas sptzle process enzym (spe ). interaktion av aktiv sptzle c - terminal domän ( c-106 ) med ytan - lokaliserad avgiftsreceptor utlöser en intracellulär signal transduction avslutande i inducerade uttryck av förstärkare och cellulära svar. några av de grundläggande komponenterna i vägtullen finns i lepidoptera (figur 2 ). m. sexta hemocytes uttrycker en infektion - inducerad avgift - liknande receptor och genomet av b. mori kodar 14 gener som förutspås att koda vägtullar - liknande receptorer samt homologs av var och en av de intracellulära komponenterna i vägtull - beroende signalering [ 85, 114, 115 ]. både m. sexta och b. mori koda homologs av d. melanogaster tull - aktivera cytokin sptzle (figur 2). också, För både m. sexta och b. mori finns experimentella bevis som förbinder vägtullen med amp induktion [ 116118 ]. Om ja, varsågod. sexta, avgiftsvägen resulterar i uttryck av flera antimikrobiella peptider, inklusive attacin-1, cecropin-6, moricin och lysozyme. Dessutom, utskriftsnivån av hemolin, ett mönsterigenkänningsprotein exklusivt för lepidopterans ( tabell 1 ), induceras genom injektion av aktiverad sptzle - c108 i larver. Trots bevarandet av vissa aspekter av vägtullen, de extracellulära kaskader som leder till sptzle aktivering kan ha skilt sig mellan d. melanogaster och de två lepidoptera (figur 1 ). till exempel, i motsats till vad som är känt i d. melanogaster, den m. sexta vägtull aktiveras av gram - negativ - tillhörande mamps [ 115, 118 ]. också, genomet av b. mori saknar 1:1 ortologs av gräs, ande och persefon, d. melanogaster serine proteaser ansvariga för mamp / prr - beroende och mamp - oberoende klyvning av spe (figur 1 ). Framsteg har gjorts med att identifiera en m. sexta proteolytisk kaskade som resulterar i bearbetning pro - sptzle till dess aktiva c - terminal domän ( c-108 ). Den direkta klyvning förmedlas av hemolymf proteinas ( hp) 8 [11, 13 ], en homolog av d. melanogaster spe, i sin tur, hp8 bearbetas till sin aktiva form av hp6. hp6 är mest lik d. melanogaster persefon proteas, som aktiverar spe som svar på mamp - oberoende stimuli [ 110, 113 ]. Detta hemolymp proteinas aktiveras som svar på gram - positiva eller gram - negativa bakterier och som svar på -1,3-glukan. dock, prrs och proteolytisk kaskade som transducerar mamp signaler till amp induktion är okända (figur 1 ). De resultat som granskats ovan visar att även om den övergripande arkitekturen för vägtullar bevaras bland insekter, de specifika identiteterna för proteolytiska kaskade medlemmar är distinkta och många luckor kvarstår i vår förståelse av vägtullar aktivering i lepidoptera. Att fylla dessa luckor bör avslöja potentiell härstamning - specifika molekyler som kan fungera som mål för att hindra aktiveringen av vägtullar i jordbruksskadegörare. i d. melanogaster imd vägen bidrar också till amp gen induktion och utlöses av direkt interaktion av dap - pgn, en mamp typisk för gram - negativa bakterier, med transmembrane receptor pgrp - lc [ 82, 83, 125, 126 ]. till exempel kan pgrp - le fungera som en intracellulär receptor för monomerisk pgn och dess trunkerade form kan förbättra pgrp - lc - medierad igenkänning. dap - pgn / pgrp - lc interaktion aktiverar intracellulär imd, som sedan rekryterar fas - tillhörande död domän ( fadd ) och död - relaterade ced-3/nedd2-liknande protein ( mudd ) att bilda ett komplex [ 129, 130 ]. aktuella bevis stöder idén att mudd, en caspase - som molekyl, klyver nf-b transkriptionsfaktor relah. imd verkar också aktivera ett fosforelay: den omvandlande tillväxtfaktorn (tgf)-aktiverat kinas 1 (tak1 ) fosforylater ikb kinas ( ikk ) relish klyvning i dess aktiverade amino - terminal transkriptionell regulator domän tillåter dess translokation till kärnan, där den aktiverar amp genuttryck. Translokation av relish in i kärnan regleras av två nyligen upptäckta komponenter i denna väg : inhibitor av apoptos 2 ( iap2 ) och omvandla tillväxtfaktor - aktiverat kinas 1 ( tak1)-bindande protein 2 ( flik2 ) [ 132, 133 ]. både, iap2 och flik2 agera uppströms av relish och nedströms imd, medan iap2 funktioner nedströms Tak1 [ 132, 134 ]. av särskild betydelse för amp genuttryck är iap2, knockdown av som hindrar ihållande uttryck av amp gener. medan iap2 och tabb2 är nödvändiga för imd signaltransduktion, genprodukten av pirk, en nyligen karakteriserad gen, interagerar direkt med imd och pgrp - lc. spets överuttryck analyser visade att det fungerar som en negativ regulator genom att minska uttrycket av amp gener attacin b, cecropin b, och diptericin b, som alla är under kontroll av imd vägen. Merparten av den information som finns tillgänglig om imd-vägen i lepidoptera kommer från bioinformatik; ortologer av alla intracellulära komponenter i imd-vägen har hittats i b. mori [54, 137 ] och m. sexta. Men, få experiment har gjorts för att karakterisera de molekylära mekanismer som leder till aktivering av imd vägen i dessa insekter. i m. sexta flera gener av imd vägen, inklusive de kodning imd, fadd, tak1, mudd och relish är upp regleras i fett kropp immun utmanade 5: e instar larver och i midgut av b. mori under vandringsstadiet. gener som kodar lysozyme, moricin och defensin förstärkare också var upp regleras i midgut av b. mori i vandrande skede, överensstämmer med möjligheten att amp induktion är imd - medierad. Slutligen, i den lepidopteran beet armyworm spodoptera exigua, rnai - medierad knockdown av relish uttryck resulterade i förlust av cecropin induktion vid svampinfektion, ytterligare stärka idén att imd vägen kan bidra till amp genuttryck i lepidoptera, även om det kanske utlöses av tydliga signaler. ytterligare studie behövs för att belysa imd - medierad amp induktion i lepidoptera och för att avslöja eventuella skillnader i denna väg mellan diptera och lepidoptera. i d. melanogaster, transkription av amp - kodningsgener aktiveras av nf-b familjen transkriptionsfaktorer som svar på infektion [ 6569 ] med distinkta nf-b familj transkriptionsfaktorer som svarar på avgiften och immunbrist ( imd) signalöverföring vägar. som svar på aktivering av vägtullar, nf-b inhibitor kaktus fosforyleras och bryts ner så att dess mål, nf-b faktorer dif och dorsal, ska överföras till kärnan. imd road aktivitet kulminerar i nf-b faktor relish aktiveras av en stimulans - inducerad proteolytisk klyvning. när det gäller dif och dorsal , gram - positiva bakteriella och svampinfektioner främst fungerar som stimuli som inducerar nedbrytning av kaktus genom vägtull signalering. i allmänhet, gram - negativa bakteriella infektioner av d. melanogaster stimulera proteolytisk klyvning av relish genom imd vägen. en gång i kärnan , dessa transkription faktorer driva transkription av immuna effektorer, inklusive amp gener vars promotors innehåller nf-b bindningsställen [ 70, 72 ]. övergripande, nf-b proteiner och deras dna - bindande särdrag bevaras bland organismer, inklusive de lepidoptera studerade hittills [ 73, 74 ]. Emellertid, nfb - bindande regioner för hämmare av b ( ib ) proteiner ( t.ex. , kaktus ) inte bevaras, föreslår diversifiering och co - anpassning mellan ib och nfb par. Den senaste tidens arbete tyder också på att nf-b nuclear co - regulatorer kan bidra till arter - specifik reglering av amp genuttryck. Därför kan modulering av inhibitorer och nukleära - co - regulatorer av nf- b - beroende transkription vara en väg genom vilken mål - specifik immunsuppression kan uppnås. i d. melanogaster, nf-b - beroende amp induktion genom vägtullar och imd vägar aktiveras genom detektion av mikrobiella komponenter via olika mönsterigenkänning receptorer ( prrs ). prrs är lösliga eller membran - bundna proteiner som binder till specifika mikrob associerade molekylära mönster (mamps) såsom lipopolysackarid (lps), lipotichoic acid (lta), peptidoglykan (pgn ) eller -1,3-glukan som frigörs från eller finns på cellytorna hos bakterier eller svampar. vid interaktion med mampar, prrs kan direkt agglutinera patogener eller utlösa proteolytiska signalerande kaskader och cytokinfrisättning, vilket i sin tur leder till aktivering av nedströms cellulära och humorala vägar, inklusive pro - po aktivering och amp genuttryck [ 16, 65, 76 ]. Pgn-igenkänningsproteiner (pgrps) och -1,3-glukanas - relaterade proteiner (grips) upptäcktes i den lepidopteranska silkesmasken (b. mori) genom att testa för plasmakomponenter som aktiverar propo kaskaden. Pgrps visades därefter att bevaras över däggdjur och insekter, och i d. melanogaster deras roll i induktionen av amp genuttryck genom vägtullar och imd vägar som svar på pgn har väl dokumenterats [ 7983 ]. På samma sätt, grps har visat sig inducera amp uttryck genom tullväg som svar på svampinfektioner [ 79, 84 ]. I kontrast finns det en brist på litteratur som kopplar specifika pgrps eller grps till amp induktion i lepidoptera. en sådan länk är möjlig, eftersom pgn och -1,3-glukan kan aktivera amp genuttryck i m. sexta och b. mori [ 8590 ] och flera infektioner - inducerade pgrp- och grp - kodningsgener har identifierats i lepidoptera [ 32, 38, 54, 55, 9194 ]. Det finns dock många antydningar om att lepidoptera och diptera kan ha utvecklats olika mekanismer för att länka patogen detektion till bevarad avgift och imd signal transduction kaskader. Först, en genom jämförelse mellan b. mori och d. melanogaster misslyckades med att identifiera 1:1 pgrp ortologs. På liknande sätt, b. mori gram - negativa bindningsprotein (gnbp) och m. sexta mikrob bindningsprotein (mbp), medlemmar av -1,3-glukanas - relaterade protein superfamilj [ 76, 95 ], verkar vara avlägset relaterade till d. melanogaster gnbps, tyder på skillnader i denna grupp av proteiner. M. sexta mbp uttryck är starkt upp - reglerad i fett kropp efter immun utmaning och visar specifik bindning till lta, lps, dap - pgn. också, i motsats till situationen i d. melanogaster, mycket renad lps och lta är inducerare av amp genuttryck i lepidoptera, men inte lika potent som rå lps (med kontaminerande pgn) eller renad pgn [ 85, 90, 96, 97 ]. Detta ökar möjligheten att olika mampar eller kombinationer av mampar är mest effektiva för att framkalla amp genuttryck i lepidoptera i förhållande till diptera. Även, eftersom renad lps kan framkalla amp uttryck i lepidoptera men inte d. melanogaster, har lepidoptera antingen en distinkt repertoar av prs ansvariga för lps - beroende utlösande av imd eller vägtull, eller en som - men ännu oupptäckt väg som länkar lps till amp induktion. testa dessa idéer väntar identifiering av sviten av prrs och signaltransduktion vägar ansvariga för att överföra lps, lta, pgn, eller kombinatoriska mikrobiella signaler till amp genuttryck. en klass av lepidopteran prr som kan mediera infektion - beroende induktion av förstärkare är c - typ lectins ( ctls), ca - beroende, utsöndrade proteiner som har kolhydrater - bindningsförmåga. liknande till några ctls av d. melanogaster, flera ctls av m. sexta och b. mori [ 54, 99 ] rapporteras att mediera induktion av cellulära svar och propo kaskaden. även om nomenklaturen snabbt blir förvirrande, ctls inkluderar lipopolysackarid - bindningsprotein (lbp ). M. sexta iml-1 binder till gram - positiva och gram - negativa bakterier samt jäst, iml-2 visar specifik bindning till lps, iml-3 och iml-4 visar specifik bindning till lps och lta, och iml-3 kan också binda laminarin, en 3-1,3-glukan [ 103, 104 ]. Mångfald i ctl kolhydrat - bindande egenskaper kan resultera i härstamning - specifik patogen igenkänning - signalöverföring anslutningar. av särskild betydelse för temat för denna översyn är prrs finns i lepidoptera men inte diptera ( tabell 1 ). i allmänhet, båda klasser av insekter koda grps och pgrps. Emellertid, särskilda representanter för varje klass är begränsade till lepidoptera ( tabell 1 ). till exempel, den lepidopteran grp-2, som binder svampcellvägg -1,3 glukaner och lta, saknas från diptera. sådana härledda grp och pgrps kan bidra till lepidopteran - specifik överföring av signaler till nedströms banor. andra lepidoptera - specifika prrs är hemolin och hemolymp proteinas-14 prekursor ( prohp14) ( tabell 1 ). som iml c - typ ektiner , hemolin är en lps- och lta - bindande prr med roller att förmedla cellulära svar och som en opsonin för att förbättra fagocytos. hp14 har visat sig upptäcka och binda ett brett spektrum av mampar, och kan samordna med grp1 eller grp2 för att aktivera propo [60, 106 ]. Den potentiella roll av prrs som diskuteras ovan för att förmedla uttrycket av amp gener återstår att fastställas, och ytterligare studie av lepidoptera - specifika immun övervakning proteiner och olika aktiviteter av bevarade prrs sannolikt kommer att ge nya vägar för skadedjur - kontroll. d. melanogaster har både mamp - beroende och mamp - oberoende rutter för att aktivera vägtullen. i mamp - beroende avgiftsinduktion, bakteriella lys - pgn (typiskt för gram - positiva bakterier ) upptäcks av pgrp - sa eller pgrp - sd (i närvaro av gnbp-1), medan jäst eller svamp -1,3-glukan upptäcks av gnbp-3 [85, 108, 109 ] (figur 1 ). mamp - oberoende stimuli är virulens determinanter, såsom proteaser och chitinaser, utsöndras av mikrober och dubbade mamps och mamp - oberoende stimuli varje utlösa en distinkt proteolytisk kaskad som båda kulminerar i klyvning av cytokin sptzle av serinproteas sptzle process enzym (spe ). interaktion av aktiv sptzle c - terminal domän ( c-106 ) med ytan - lokaliserad avgiftsreceptor utlöser en intracellulär signal transduction avslutande i inducerade uttryck av förstärkare och cellulära svar. några av de grundläggande komponenterna i vägtullen finns i lepidoptera (figur 2 ). m. sexta hemocytes uttrycker en infektion - inducerad avgift - liknande receptor och genomet av b. mori kodar 14 gener som förutspås att koda vägtullar - liknande receptorer samt homologs av var och en av de intracellulära komponenterna i vägtull - beroende signalering [ 85, 114, 115 ]. både m. sexta och b. mori koda homologs av d. melanogaster tull - aktivera cytokin sptzle (figur 2). också, För både m. sexta och b. mori finns experimentella bevis som förbinder vägtullen med amp induktion [ 116118 ]. Om ja, varsågod. sexta, avgiftsvägen resulterar i uttryck av flera antimikrobiella peptider, inklusive attacin-1, cecropin-6, moricin och lysozyme. Dessutom, utskriftsnivån av hemolin, ett mönsterigenkänningsprotein exklusivt för lepidopterans ( tabell 1 ), induceras genom injektion av aktiverad sptzle - c108 i larver. Trots bevarandet av vissa aspekter av vägtullen, de extracellulära kaskader som leder till sptzle aktivering kan ha skilt sig mellan d. melanogaster och de två lepidoptera (figur 1 ). till exempel, i motsats till vad som är känt i d. melanogaster, den m. sexta vägtull aktiveras av gram - negativ - tillhörande mamps [ 115, 118 ]. också, genomet av b. mori saknar 1:1 ortologs av gräs, ande och persefon, d. melanogaster serine proteaser ansvariga för mamp / prr - beroende och mamp - oberoende klyvning av spe (figur 1 ). Framsteg har gjorts med att identifiera en m. sexta proteolytisk kaskade som resulterar i bearbetning pro - sptzle till dess aktiva c - terminal domän ( c-108 ). Den direkta klyvning förmedlas av hemolymf proteinas ( hp) 8 [11, 13 ], en homolog av d. melanogaster spe, i sin tur, hp8 bearbetas till sin aktiva form av hp6. hp6 är mest lik d. melanogaster persefon proteas, som aktiverar spe som svar på mamp - oberoende stimuli [ 110, 113 ]. Detta hemolymp proteinas aktiveras som svar på gram - positiva eller gram - negativa bakterier och som svar på -1,3-glukan. dock, prrs och proteolytisk kaskade som transducerar mamp signaler till amp induktion är okända (figur 1 ). De resultat som granskats ovan visar att även om den övergripande arkitekturen för vägtullar bevaras bland insekter, de specifika identiteterna för proteolytiska kaskade medlemmar är distinkta och många luckor kvarstår i vår förståelse av vägtullar aktivering i lepidoptera. Att fylla dessa luckor bör avslöja potentiell härstamning - specifika molekyler som kan fungera som mål för att hindra aktiveringen av vägtullar i jordbruksskadegörare. i d. melanogaster imd vägen bidrar också till amp geninduktion och utlöses av direkt interaktion av dap - pgn, en mamp typisk för gram - negativa bakterier, med transmembranreceptorn pgrp - lc [ 82, 83, 125, 126 ]. till exempel kan pgrp - le fungera som en intracellulär receptor för monomerisk pgn och dess trunkerade form kan förbättra pgrp - lc - medierad igenkänning. dap - pgn / pgrp - lc interaktion aktiverar intracellulär imd, som sedan rekryterar fas - tillhörande död domän ( fadd ) och död - relaterade ced-3/nedd2-liknande protein ( mudd ) att bilda ett komplex [ 129, 130 ]. aktuella bevis stöder idén att mudd, en caspase - som molekyl, klyver nf-b transkriptionsfaktor relah. imd verkar också aktivera ett fosforelay: den omvandlande tillväxtfaktorn (tgf)-aktiverat kinas 1 (tak1 ) fosforylater ikb kinas ( ikk ) relish klyvning i dess aktiverade amino - terminal transkriptionell regulator domän tillåter dess translokation till kärnan, där den aktiverar amp genuttryck. Translokation av relish in i kärnan regleras av två nyligen upptäckta komponenter i denna väg : inhibitor av apoptos 2 ( iap2 ) och omvandla tillväxtfaktor - aktiverat kinas 1 ( tak1)-bindande protein 2 ( flik2 ) [ 132, 133 ]. både, iap2 och flik2 agera uppströms av relish och nedströms imd, medan iap2 funktioner nedströms Tak1 [ 132, 134 ]. av särskild betydelse för amp genuttryck är iap2, knockdown av som hindrar ihållande uttryck av amp gener. medan iap2 och tabb2 är nödvändiga för imd signaltransduktion, genprodukten av pirk, en nyligen karakteriserad gen, interagerar direkt med imd och pgrp - lc. spets överuttryck analyser visade att det fungerar som en negativ regulator genom att minska uttrycket av amp gener attacin b, cecropin b, och diptericin b, som alla är under kontroll av imd vägen. Merparten av den information som finns tillgänglig om imd-vägen i lepidoptera kommer från bioinformatik; ortologer av alla intracellulära komponenter i imd-vägen har hittats i b. mori [54, 137 ] och m. sexta. Men, få experiment har gjorts för att karakterisera de molekylära mekanismer som leder till aktivering av imd vägen i dessa insekter. i m. sexta flera gener av imd vägen, inklusive de kodning imd, fadd, tak1, mudd och relish är upp regleras i fett kropp immun utmanade 5: e instar larver och i midgut av b. mori under vandringsstadiet. gener som kodar lysozyme, moricin och defensin förstärkare också var upp regleras i midgut av b. mori i vandrande skede, överensstämmer med möjligheten att amp induktion är imd - medierad. Slutligen, i den lepidopteran beet armyworm spodoptera exigua, rnai - medierad knockdown av relish uttryck resulterade i förlust av cecropin induktion vid svampinfektion, ytterligare stärka idén att imd vägen kan bidra till amp genuttryck i lepidoptera, även om det kanske utlöses av tydliga signaler. ytterligare studie behövs för att belysa imd - medierad amp induktion i lepidoptera och för att avslöja eventuella skillnader i denna väg mellan diptera och lepidoptera. Insekticider är nödvändiga för att garantera en effektiv bekämpning av skadeinsekter inom jordbruket. Kostnaden och off - måleffekterna av dessa insekticider direkt och indirekt öka den ekonomiska bördan; den senare genom att påverka nyttiga leddjur såsom pollinatorer. Undersökning av insektsimmunitet kan ge verktyg för att utveckla mål - specifika kostnader - effektiva metoder för att bekämpa skadedjur inom jordbruket. riktat undertryckande av skadedjur immunförsvar förutsägs göra dem mottagliga för miljö och tillämpad biokontroll patogener, som nyligen visats i termiter av bulmer och kollegor. Studierna sammanfattas ovan tyder på att många aspekter av insektens immunitet, inklusive igenkänningsfaktorer och serinproteaser, har skilt sig mellan d. melanogaster och lepidoptera. fortsatt jämförande immunitet för ett brett spektrum av arter från diptera, lepidoptera, och Andra insektsordningar kommer att avslöja möjliga kandidat immunitetsfaktorer för mål - specifika metoder som kommer att göra det möjligt att effektivt kontrollera insektsskadegörare. dock, Innan sådana metoder kan realiseras, Detaljerna i lepidopteran immun signalbanor måste klargöras. De relativt stora storlekarna av de sista instar larverna av många arter av lepidopteran kommer att underlätta biokemiska metoder för sådana studier, medan inrättandet av immun - inducible lepidopteran cellinjer såsom uga - cie1 cellinjer kan möjliggöra karakterisering av molekylära mekanismer som leder till imd bana aktivering och dess bidrag till amp genuttryck. Slutligen, pågående undersökningar om immun - modulerande mekanismer entomopathogens kommer att bidra till att identifiera viktiga steg i immunitet som är mottagliga för manipulation, bidrar till utvecklingen av naturliga, kostnad - effektiva, icke - giftiga alternativ till kemiska insekticider som för närvarande används för skadedjurshantering.
Många skadeinsekter är jordbruksskadegörare som påverkar lagrade sädesslag, mat och fibergrödor. Dessa insekter har negativa ekologiska och ekonomiska effekter, eftersom de minskar skördeuttaget, och bekämpningsmedel är dyra och kan ha negativa effekter på nyttiga leddjur. ....................................... En bättre förståelse av lepidopterans immunitet kommer att bidra till att identifiera nya mål för utveckling av specifika föreningar för bekämpning av insekter. en grundläggande aspekt av immunitet, Och därför ett logiskt mål för kontroll, är induktion av antimikrobiell peptid ( amp ) uttryck. Dessa peptider in i och störa mikrobiella membran, därigenom främja patogen clearance och insekt överlevnad. vägar som leder till amp uttryck har studerats ingående i dipteran drosophila melanogaster. dock diptera är en viktig grupp av pollinatorer och skadedjurshanteringsstrategier som riktar sina immunsystem rekommenderas inte. nyligen gjorda framsteg har underlättat utredning av lepidopterans immunitet, avslöjar både bevarade och härledda egenskaper. Även om de allmänna vägar som leder till amp uttryck bevaras, specifika komponenter i dessa vägar, såsom igenkänning proteiner har divergerat. i denna översyn Vi lyfter fram hur en sådan jämförande immunologi kan bidra till att utveckla strategier för bekämpning av skadedjur som är specifika för skadedjur inom jordbruket.
Synkope orsakas av övergående diffus cerebral hypoperfusion och kännetecknas av övergående medvetslöshet med en snabb debut följt av spontan och fullständig återhämtning. kliniska egenskaper synkope kan omfatta myokloniska ryck som ofta är multifokala och asynkrona, kramper, och urininkontinens, vilket gör det svårt att skilja från epileptiska anfall enbart genom kliniska egenskaper. betydande fluktuationer i cerebralt perfusionstryck förhindras genom autoreglering av cerebral cirkulation, men det kan finnas förhållanden där en sådan mekanism kanske inte kompenserar tillräckligt. hosta synkope, en sällsynt form av synkope, kan vara ett resultat av övergående misslyckande av den cerebral autoreglerande mekanismen för att klara av plötslig minskning av cerebralt blodflöde. Vi presenterar ett ovanligt fall av återkommande hosta synkope, som först diagnostiserades och behandlades som kramper, i samband med en vänstersidig glomus jugulare tumör, en godartad paragangliom. en 43-årig högerhänt kvinna med tidigare glomus jugulare tumör i vänster jugulär fossa med intrakraniell förlängning in i den bakre kranial fossa överfördes från ett annat sjukhus för återkommande anfall - liknande trollformler. Hon hade en 90% kirurgisk resektion av tumören som gjordes 2011 följt av strålbehandling i september 2012. hennes episoder inträffade flera gånger om dagen (7 per dag i genomsnitt) under vakna tillstånd. de utlöstes av hosta (vanligen en bout av hosta) och kännetecknades av stirrande och oresponsivitet samt stelhet i kroppen med mild skakning av båda övre extremiteter. hon diagnostiserades med epileptiska anfall men fortsatte att ha episoder under behandling med antiepileptika (aeds) fenytoin, levetiracetam och lamotrigin. upptrappning av aed terapi gjorde henne alltmer dåsig, och hon var på alla tre nämnda aeds vid tidpunkten för presentationen. Hennes fysiska undersökning var anmärkningsvärd för överdriven dåsighet, mild dysartri, höger sjätte kranial nerv pares, mild hypertoni med hyperreflexi i de lägre extremiteterna (vänster mer än höger) och bilateral (vänster mer än höger) ankelklon. hon hade en ländrygg punktion görs på utsidan sjukhuset, och öppningen cerebrospinal vätska (csf) tryck rapporterades vara 25 cm. blodvärden var också omärkliga förutom mild anemi (hemoglobin : 9,4 g / dl ), mild hyponatremi ( 132 mekv / l ), och mild hypokalemi ( 3,1 mekv / l ). Antiepileptikanivåerna låg inom det terapeutiska intervallet (fri fenytoin: 1,3 g/ml, levetiracetam: 5,9 g/ml och lamotrigin: 2,3 g/ml). alla började med en bout av hosta när patienten låg i sängen (i liggande eller i sidoläge) som följdes av korta (mindre än en minut) distal övre extremitet tremor och subtila proximala övre extremitet myokloniska ryck och långvarig oemottaglighet i upp till 10 min. alla dessa episoder var associerade med hypotension ( 7278/3147 mm hg som avslöjas av kontinuerlig arteriell tryckövervakning) och bradykardi ( 5459 bpm). Eeg under trollformlerna kännetecknades av generaliserad synkron och asynkron hög amplitud 1- till 2-hz deltaaktivitet som gick vidare till generaliserad dämpning och sedan övergick till generaliserad deltaaktivitet igen med återhämtning ( fikon. 1 )........................................................................................................... ett huvud ct visade återfall av glomus jugulare tumör och kommunicera hydrocefalus. en extern ventrikelavlopp ( evd ) efter placering av evd, började hennes dåsighet gradvis att förbättras, och episoder minskade i frekvens till en per dag. 3 visade en ökande t2 hyperintensiva vänster skallbas massa i regionen av vänster jugular foramen med förlängning i den bakre kranial fossa och under basen av skallen. Hjärntomografi visade tecken på hydrocefalus som hade ökat jämfört med hennes tidigare hjärntomografi gjort 2 månader tillbaka. hennes mentala status fortsatte att förbättras, och hon hade bara en mild episod som utlöstes av hosta under de kommande två dagarna innan hennes urladdning. Upprepa kirurgisk resektion av tumören rekommenderades av otolaryngologi laget, som patienten minskade. baserat på kliniska funktioner och eeg fynd, de episoder som observerats i vår patient är mest överensstämmande med hosta synkope. mekanismen bakom hosta synkope är inte slutgiltigt etablerad, men det är postulated att hosta ökar intrathoracic och intraabdominal tryck som leder till en övergående ökning av icp. ökad icp, i sin tur, orsakar en minskning av cerebral perfusionstryck som, om det sjunker under en kritisk nivå, kan resultera i global cerebral hypoperfusion leder till synkope. övergående cerebral cirkulationsstillestånd har visats genom transkraniella dopplermätningar under hosta synkope. vår patient också hade en sänkning av blodtryck och hjärtfrekvens men förmodligen inte tillräckligt för att orsaka synkope i sig. Hosta synkope har förknippats med bakre fossa massa lesioner eller tonsillär bråck och med hydrocefalus. Det kan spekuleras att anfall av hosta orsakade övergående bråck av cerebellar tonsiller hindrar csf flöde som ytterligare bidrog till ökningen av icp under hosta. minskad frekvens av händelser efter placering av evd för att lindra icp ger stöd till detta begrepp. paragangliom är sällsynta tumörer av extraadrenal kromaffin cell ursprung som oftast förekommer i huvud-och halsregionen. katekolamin - hypersecreting paraganglionom är ovanliga i huvud-och halsregionen, och de flesta patienter (95 %) med hypersecreting paraganglionom har hypertoni. Hypotension med synkope som observerades hos vår patient var inte ortostas - relaterad ( patienten var alltid liggande under besvärjelser) och var sannolikt relaterad till hosta. identifierade en undergrupp av patienter med hosta synkope som saknade ett blodtryck overshoot (förväntat svar) efter lindring av ansträngning under valsalva manöver. författarna postulerar att hosta synkope hos dessa patienter kan vara resultatet av fördröjd återhämtning från hypotension som följer en paroxysm av hosta, och detta bidrog sannolikt till global cerebral hypoperfusion hos vår patient. detta fall belyser det faktum att hosta synkope, en sällsynt form av synkope, kan förknippas med intrakraniella massa skador som indirekt överdriver ökningen av icp i svar på hosta. glomus caroticum tumör presenterar som återkommande oförklarlig synkope och bakre fossa meningiom som återkommande hosta synkope har beskrivits. återkommande hosta synkope bör utlösa sökande efter faktorer, inklusive hjärntumörer, med potential att orsaka övergående förhöjning i iCP. Detta fall illustrerar också en viktig roll för ceeg övervakning med video för att skilja synkope från anfall i hosta synkope fall.
Vi presenterar ett ovanligt fall av återkommande hosta synkope i en 43-årig kvinna, som ursprungligen ansågs vara anfall. Synkopala episoder utlöstes av paroxysmer av hosta och kännetecknades av oresponsivitet och myokloniska ryck i hennes extremiteter. Hon hade en vänstersidig glomus jugulare tumör som sträckte sig in i den bakre kranial fossa med tecken på försämring av kommunikationen med hydrocefalus på hjärnavbildning. vi postulera att bouts av hosta producerade ökat intrakraniellt tryck både genom att öka intrathoracic och intraabdominella tryck samt genom övergående obstruktion till cerebrospinal vätska flöde sekundärt till intermittent tonsillär bråck under hosta. Detta resulterade i diffus minskning av cerebralt blodflöde som orsakar synkope. patientens synkopala episoder minskade i frekvens när ett externt ventrikulärt avlopp placerades följt av en ventrikuloperitoneal shunt. Sök efter faktorer som kan öka intrakraniellt tryck verkar motiverat hos patienter med återkommande hosta synkope.
world - wide, infertility påverkar 1015% av par som försöker föreställa sig, och ca 15% av dessa fall orsakas av manliga faktorer, som påverkar 1 av 20 män i den allmänna befolkningen. de flesta fall av manlig infertilitet är idiopatisk, bortsett från flera etiologier, såsom obstruktion av deferent kanal, varikocele, sexuell dysfunktion, och kryptorchidism. även assisterad reproduktiv teknik (konst) har hjälpt många sterila par att föreställa sig, icke - obstruktiv azoospermia ( noa), som står för en betydande andel av manliga infertilitet, har en dramatiskt lägre frekvens av sperma hämtning och klinisk graviditet. den etiologiska mekanismen för noa är okänd, men faktorer som oxidativ stress ansågs ha effekter på spermatogenesen, och vissa antioxidanter har varit effektiva för att skydda spermatogenesen. Därför är det bra att utforska den underliggande patogenesen av noa i dessa patienter. micrornas är en klass av små rnas som inte kodar aminosyrasekvenser, men de spelar grundläggande roller i att reglera genuttryck efter transkription. lian et al.................................................................................................... hittade 154 ner - reglerade mirnas och 19 upp - reglerade mirnas i testiklar av Noa patienter jämfört med fertila hanar, genom att använda microarray-teknik. Dessutom, några av mirnas har visat sig påverka proliferationen, apoptos, och dna skador i könsceller [ 911 ]. mir-210 är en av de 19 upp - reglerade mirnas i testiklar av noa patienter, ligger inom genomic loci av utskrift ak123483. Det kan induceras av hypoxi, och spelar en viktig roll i cell anpassning till hypoxi. mir-210 påverkar också regleringen av olika fysiologiska processer, såsom angiogenes, cell överlevnad, proliferation, cellcykelstopp, proteinmodifiering, och DNA skada reparation. Även om mir-210 har visat sig vara involverad i regleringen av fysiologiska processer i olika sjukdomar och att vara en up - reglerad mirna i testiklar av noa patienter, är det fortfarande okänt hur mir-210 påverkar spermatogenesen. Därför var syftet med denna studie att undersöka de underliggande mekanismer genom vilka mir-210 är involverad i patogenesen av spermatogenesen. Vi rekryterade 25 patienter (i åldern 1841 år) med azoospermi (bevisad av 3 sperma analyser från testikelbiopsier från det första anslutna sjukhuset av anhui medicinska universitet). patologiska undersökningar utfördes på varje testikelprov. kombinerat med kliniska funktioner, 4 patienter diagnostiserades som har sertoli - cell - endast syndrom ( scos ), 7 patienter diagnostiserades som har mognadsstillestånd ( ma ), 8 patienter diagnostiserades som har hypospermatogenes, och de andra 6 patienterna diagnostiserades som har obstruktiv azoospermia ( oa ). Alla patienter gav informerat samtycke innan de deltog i denna studie. vår lokala medicinska etikkommitté godkände denna studie innan den började. för att undersöka var insulin - liknande tillväxtfaktor - ligger, ii ( igf2) i mänskliga testikelvävnader, vi utförde immunohistokemi färgning för att upptäcka igf2 uttryck. vävnader skärs i sektioner för immunoperoxidas färgning efter att ha behandlats med 4% pfa och paraffin vax. efter den specifika behandlingen med standard - förfarande immunohistokemi färgning som beskrivs som lian et al. , sektioner inkuberades med igf2 antikropp ( abcam ) över natten vid 4c och biotinylerad sekundär antikropp ( abcam ) för 2 timmar vid rumstemperatur. för att upptäcka uttryck av mir-210, rnas extraherades från nt-2 celler eller vävnader och utsattes för realtidspr såsom beskrivs som lian et al. ....................................... Kort, rna extraktion utfördes efter en standard trizol protokoll, realtid pcr genomfördes med abi steg ett system ( tillämpade biosystem ), och sybr premix ex taq ii kit ( Takara bio, inc. ) användes. primers för q - rt pcr var följande: framåt primer : 5-caataactgtggtggtgacagc-3 omvänd primer : 5-tattttgtgacgactgtgt-3 framåt primer : 5-cagcacatatactaaaaaattggaacg-3 omvänd primer : 5-acgaattgtgcgtcatcc-3 västra fläckanalys utfördes för att upptäcka proteinuttryck av igf2 i de humana testikelvävnaderna i de 3 grupperna och i nt2 celler. anti - igf2 ( abcam ) användes för västra fläckanalys, och vi använde -actin som en laddning kontroll för att upptäcka uttryck av igf2. Vi kompletterade mediet med 10% fetal bovint serum (livsteknologi inc. ), 1% antibiotika ( 100 enheter / ml penicillin, och 100 ug / ml streptomycin, livsteknologi inc. ). celler inkuberades vid 37c i en fuktad inkubator med 5% co2. transfektera oligonukleotider och plasmider till nt-2-celler, lipofectamin rnaimax ( invitrogen) och fugen hd ( roche) Alla processer utfördes i enlighet med de protokoll som tillhandahålls av tillverkare. i denna studie, Alla experiment utfördes självständigt minst 3 gånger. Vi rekryterade 25 patienter (i åldern 1841 år) med azoospermi (bevisad av 3 sperma analyser från testikelbiopsier från det första anslutna sjukhuset av anhui medicinska universitet). patologiska undersökningar utfördes på varje testikelprov. kombinerat med kliniska funktioner, 4 patienter diagnostiserades som har sertoli - cell - endast syndrom ( scos ), 7 patienter diagnostiserades som har mognadsstillestånd ( ma ), 8 patienter diagnostiserades som har hypospermatogenes, och de andra 6 patienterna diagnostiserades som har obstruktiv azoospermia ( oa ). Alla patienter gav informerat samtycke innan de deltog i denna studie. för att undersöka var insulin - liknande tillväxtfaktor ii ( igf2 ) i mänskliga testikelvävnader, Vi utförde immunohistokemi färgning för att upptäcka igf2 uttryck. vävnader skärs i sektioner för immunoperoxidas färgning efter att ha behandlats med 4% pfa och paraffin vax. efter den specifika behandlingen med standard - förfarande immunohistokemi färgning som beskrivs som lian et al. , sektioner inkuberades med igf2 antikropp ( abcam ) över natten vid 4c och biotinylerad sekundär antikropp ( abcam ) för 2 timmar vid rumstemperatur. rnas extraherades från nt-2 celler eller vävnader och utsattes för realtidspr såsom beskrivs som lian et al. ....................................... Kort, rna extraktion utfördes efter en standard trizol protokoll, realtid pcr genomfördes med abi steg ett system ( tillämpade biosystem ), och sybr premix ex taq ii kit ( Takara bio, inc. ) användes. primers för q - rt pcr var följande : framåt primer : 5-caataactgtgcgtgacagc-3 omvänd primer : 5-tattttgtgacgactgtgt-3 framåt primer : 5-cagcacatatactaaaaaattggaacg-3 omvänd primer : 5-acgaattgtgcgtcatcc-3 Western blot analys utfördes för att upptäcka proteinuttryck av igf2 i den humana testikelvävnaden i de 3 grupperna och i nt2 celler. anti - igf2 ( abcam ) användes för västra fläckanalys, och vi använde -actin som en laddning kontroll för att upptäcka uttryck av igf2. Vi kompletterade mediet med 10% fetal bovint serum (livsteknologi inc. ), 1% antibiotika ( 100 enheter / ml penicillin, och 100 ug / ml streptomycin, livsteknologi inc. ). celler inkuberades vid 37c i en fuktad inkubator med 5% co2. transfektera oligonukleotider och plasmider till nt-2-celler, lipofectamin rnaimax ( invitrogen) och fugen hd ( roche) igf2 genen är en del av en kluster av präglade gener som uttrycker den enda polypeptiden som igf2, som endast produceras från paternal allelen. moderallelen är transkriptionellt tyst. att klargöra placeringen av igf2 i mänskliga testikelvävnader, vi hittade igf2 ligger i spermatocyter i testiklarna hos patienter med oa (figur 1 ). eftersom igf2 ligger i spermatocyter av testis, Vi upptäckte uttrycket av igf2 i fall med ma, hypospermatogenes, och oa, men inte i scos patienter. Vi fann att igf2 var nere - regleras i patienter med ma och hypospermatogenes jämfört med oa patienter, som ansågs som kontrollgruppen med normal spermatogenes, även om utan en betydande skillnad (siffrorna 2, 3 ), möjligen eftersom det fanns färre prover och längre bevarandetider för vissa prover. kvantitativ realtidspr utfördes för att undersöka mir-210 uttryck i testis av patienter med ma, hypospermatogenes, och oa. vi fann att mir-210 var signifikant upp - reglerad i testis av ma och hypospermatogenes patienter jämfört med oa patienter (figur 4). dock, På grund av fel i rna extraktion i det preliminära försöket, 3 testis prover ( 1 vardera ) från ma, hypospermatogenes, och oa patienter skadades och inte testades. i målscan databasen, Eftersom 3utr av igf2-mrna har en putativ mir-210-bindande webbplats, igf2 förutspåddes vara ett potentiellt mål för mir-210. för att identifiera om igf2-genen var riktad mot mir-210 direkt, renilla luciferas reportrar, som inkluderar vild - typ full - längd 3utr former av mir-210 sådd platser, Figur 5 visar att det fanns en 60% minskning av luciferasaktiviteten efter cotransfektion av mir-210 imitering och renilla luciferas reportrar in i nt2 celler, och hämmar mir-210 uttryck ökad aktivitet av reportern renilla luciferas. uttryck av igf2 protein var också betydligt lägre i nt2 celler transfekterade med mir-210 härmar än i kontrollceller, och knockdown av mir-210 med mir-210 hämmare ökat proteinuttryck av igf2 (figurer 6 ). igf2 genen är en del av en kluster av präglade gener som uttrycker den enda polypeptiden som igf2, som endast produceras från paternal allelen. moderallelen är transkriptionellt tyst. att klargöra placeringen av igf2 i mänskliga testikelvävnader, vi hittade igf2 ligger i spermatocyter i testiklarna hos patienter med oa (figur 1 ). eftersom igf2 ligger i spermatocyter av testis, Vi upptäckte uttrycket av igf2 i fall med ma, hypospermatogenes, och oa, men inte i scos patienter. Vi fann att igf2 var nere - regleras i patienter med ma och hypospermatogenes jämfört med oa patienter, som ansågs som kontrollgruppen med normal spermatogenes, även om utan en betydande skillnad (siffrorna 2, 3 ), möjligen eftersom det fanns färre prover och längre bevarandetider för vissa prover. kvantitativ realtidspr utfördes för att undersöka mir-210 uttryck i testis av patienter med ma, hypospermatogenes, och oa. vi fann att mir-210 var signifikant upp - reglerad i testis av ma och hypospermatogenes patienter jämfört med oa patienter (figur 4). dock, På grund av fel i rna extraktion i det preliminära försöket, 3 testis prover ( 1 vardera ) från ma, hypospermatogenes, och oa patienter skadades och inte testades. i målscan databasen, Eftersom 3utr av igf2-mrna har en putativ mir-210-bindande webbplats, igf2 förutspåddes vara ett potentiellt mål för mir-210. för att identifiera om igf2 genen var riktad mot mir-210 direkt, renilla luciferas reportrar, som inkluderar vild - typ full - längd 3utr former av mir-210 såddplatser, användes. Figur 5 visar att det fanns en 60% minskning av luciferasaktiviteten efter cotransfektion av mir-210 imitering och renilla luciferas reportrar in i nt2 celler, och hämmar mir-210 uttryck ökad aktivitet av reportern renilla luciferas. uttryck av igf2 protein var också betydligt lägre i nt2 celler transfekterade med mir-210 härmar än i kontrollceller, och knockdown av mir-210 med mir-210 hämmare ökat proteinuttryck av igf2 (figurer 6 ). under de senaste decennierna flera studier har fokuserat på effekterna av mirnas på spermatogenesen hos manlig infertilitet [ 911,17 ]. dock, Det var inte förstått hur mir-210, som är en av de upp - reglerade mirnas i testiklar av patienter med noa, var involverad i spermatogenesen i manlig infertilitet. omvandlingen av diploid spermatogoni till mogna haploida celler i spermatogenesen är en komplex biologisk process i testiklarna av hanar. insulin / igf systemet deltar i processerna för cellproliferation, celltillväxt, differentiering, och överlevnad, som påverkar nästan varje organ i kroppen. även, insulin / igf spelar en viktig roll för den korrekta funktionen av testiklarna hos män. igf2 binder till igf1r och insr - a med hög affinitet och binder till insr - a / igf1r, insr - b / igf1r, men med lägre affinitet. fann att i inaktiverade insr och igf1r, det var en 79% minskning av den dagliga spermieproduktionen i vuxna mustest med en villkorlig ko metod. tillsammans, ovan nämnda data tyder på att igf2 kan vara involverad i processen för spermatogenes. att undersöka den specifika mekanism genom vilken mir-210 är associerad med processen för spermatogenes, kvantitativ realtids-pcr utfördes för att upptäcka mir-210 uttryck. Vi fann att mir-210 var betydligt högre - reglerad i testiklarna hos patienter med ma och hypospermatogenes jämfört med oa. Dessa resultat överensstämmer med resultaten från lian et al. med hjälp av mikroarray teknik som utförs i Noa och normala kontroller. flera studier har föreslagit att denna mirna kan medieras av hypoxi och delta i olika typer av reglering av angiogenes, cellöverlevnad, proliferation, cellcykelstopp, och proteinmodifiering [ 1214 ]. Dessutom, vissa forskare även fann att mir-210 kan betraktas som en av de angivna markörer i vissa sjukdomar, såsom klar cell njurcellscancer och akut myeloid leukemi. I den aktuella studien fann vi att igf2 var riktad mot mir-210 direkt i in vitro-experimentet i nt2-celler, och mir-210 kan associeras med spermatogenesen genom att rikta igf2 mot manlig infertilitet. För det första, Eftersom vissa fel uppstod i rna extraktion i det preliminära experimentet, mir-210 av 3 testiklar prov skadades och inte upptäcktes i den efterföljande kvantitativa realtid plr experiment, som kan ha påverkat våra resultat. För det andra, Vi undersökte inte funktionerna i mir-210 och igf2 in vitro eller in vivo, och vi planerar att göra detta i framtida forskning. Vi visade att mir-210 kan vara associerad med spermatogenesen genom att rikta igf2 i manlig infertilitet. framtida mekanistiska studier om rollen av mir-210/igf2 i processen av spermatogenesen i manlig infertilitet kommer att ge nya insikter i diagnos och hantering av manlig infertilitet.
bakgrundsmikrornas ( mirnas) spelar centrala roller i spermatogenesen. microrna-210 (mir-210 ) uttryck upp - regleras i testiklarna av sterila män med icke - obstruktiv azoospermia ( noa ). Emellertid, de underliggande mekanismerna för mir-210 involverade i spermatogenesen hos patienter med noa är okända.material/metodsexpression av mir-210 och insulin - liknande tillväxtfaktor ii ( igf2 ) i testiklarna i Noa fall ( endast inklusive mognadsstillestånd och hypospermatogenes ) upptäcktes i denna studie. Vi utförde in vitro experiment för att avgöra om igf2 var direkt måltavla av mir-210 i nt2 celler.resultat jämfört med obstruktiv azoospermia ( oa) som normal kontroll, våra resultat tyder på att mir-210 var betydligt högre - reglerad i testis av patienter med noa ( p <0.05 ), och igf2 var nere - reglerad, men utan en betydande skillnad. Resultaten visade också att igf2 var direkt riktat mot mir-210 i nt2-celler. Slutsatserna visade att mir-210 var involverad i spermatogenesen genom att rikta igf2 mot manlig infertilitet.
Barnmorska - ledde primär förlossning vård för låg - risk gravida kvinnor under arbetet har rapporterats ha olika fördelar, såsom ökade odds för hög mödranöjdhet och en minskning av onödiga medicinska ingrepp [ 18 ]. Även om moderskapsvården för gravida kvinnor med låg risk som är speciella för ett land inte lätt kan jämföras med dem i andra länder, har konsumenternas krav på humanisering av obstetrisk vård uppstått i olika länder [ 18 ]. Hittills har vi inte funnit några bevis för att barnmorska - ledde primär obstetrisk vård är osäker för låg - risk gravida kvinnor i jämförelse med obstetrisk vård med ett gynnsamt samarbete av förlossningsläkare och barnmorskor i japan [ 912 ]. Dessutom, ca 85% av lågrisk gravida kvinnor begär att de föder barnmorska - led primär förlossning vård. Därför, säker barnmorska - ledd förlossning vård med backup av förlossningsläkare kan också krävas för låg - risk gravida kvinnor i japan. Om komplikationer uppstår eller hotar att uppstå under primär barnmorska - ledd förlossning vård, barnmorskorna måste hänvisa kvinnan till förlossningsläkare på samma eller en närliggande sjukhus eller privat obstetrisk klinik så snart som möjligt. Detta beror på att, i leveranser som hanteras av oberoende barnmorskor i japan, många interventionsåtgärder, såsom oxytocin infusion, epidural anestesi, episiotomi, sutur, och instrumental leverans, är inte tillgängliga baserat på japan rättsliga restriktioner. i vårt institut, en av de viktigaste tokyo stad perinatal center, det finns 3 japanska system av barnmorska - ledd förlossning vård, enligt följande : ( 1 ) de som avser att föda hemma förvaltas av barnmorskor som inte tillhör vårt sjukhus, ( 2 ) de som planerar att föda på futons ( dvs. , japansk - stil sängkläder ) i japanska tatami mat leveransrum på vårt sjukhus drivs av samma barnmorskor som inte tillhör vårt sjukhus, och (3 ) de som planerar att föda i japanska tatami mat leveransrum som förvaltas av barnmorskor som tillhör vårt sjukhus. Syftet med denna studie var att beskriva trender i överföring och perinatal utfall bland arbetare med hjälp av dessa 3 japanska system av barnmorska - led primär förlossning vård. Protokollet för denna analys godkändes av den etiska kommittén för den japanska röda kors Katsushika moderskapssjukhus. Dessutom, informerat samtycke till analys från en retrospektiv databas erhölls från varje försöksperson under deras sjukhusbesök. på vårt sjukhus, Gravida kvinnor som till en början anses ha låg risk vid 3436 graviditetsveckor kan fritt välja mellan de 3 systemen för barnmorskeledd vård och förlossningsledd delad vård. i barnmorska - ledda vårdenheter, barnmorskor kan utöva självständigt och är fullt ansvariga för sin egen praxis, utan tillsyn av förlossningsläkare. : ( 1 ) sjukdomshistoria: graviditet - inducerad hypertoni, kronisk hypertoni, diabetes mellitus, njursjukdom, idiopatisk trombocytopeni och andra systemiska sjukdomar; ( 2 ) gynekologisk historia: tidigare infertilitetsbehandling av in vitro fertilisering, medfödda uterusanomalier, livmodermyomatos och adnexal anomali; ( 3 ) obstetrisk historia: förträngning av bäckenet utlopp, cefalopelv disproportion, tidigare cesareansektion, tidigare analsfinkterskada, tidigare postpartum hemorrhage 1000 ml med blodtransfusion, tidigare manuellt avlägsnande av placenta, tidigare gestationsdiabetes, och anamnes av svår preeklampsi; ( 4 ) komplikationer under nuvarande graviditet, nonvertex body massindex före graviditeten 25 och/eller under den tredje trimestern 28 ) blödning, hemorramycin (hynologi) och hypertoni ;........................................................................................................................................................ när dessa faktorer är närvarande, kvinnorna överförs för att hanteras främst av obstetriker ( obstetrisk delad vård) i en standard västerländsk - stil förlossningsrum eller operationsrum på vårt sjukhus. en retrospektiv studie utfördes för att undersöka trender i överföring och perinatal utfall bland arbetare som började använda 3 system av barnmorska - led primär förlossning vård. i denna studie, Studentens t - test användes för kontinuerliga variabler och testet för kategoriska variabler. Odds ratios ( ors ) och 95% konfidensintervall ( cis ) beräknades också. skillnader med p mellan 2009 och 2012, totalt 678 låg - risk kvinnor placerades i de 3 formerna av barnmorska - ledde primär förlossning vård vid början av värkar och / eller bristning av membran vid 3741 veckors dräktighet. av dessa, 123 (18% ) avsedd att föda hemma, 88 ( 13% ) planerade att föda i den japanska tatami mat rum på vårt sjukhus förvaltas av barnmorskor som inte tillhör vårt sjukhus, och 467 ( 59% ) planerade att ge barnmorskor som tillhör vårt sjukhus. Tabell 1 visar de kliniska beskrivningarna av de 678 gravida kvinnor som ursprungligen betraktades som låg - risk för att få vår barnmorska - ledd primär förlossning vårdsystem. Det fanns inga signifikanta skillnader i moderns ålder eller paritet mellan de tre grupperna. Tabell 2 visar överföringsgraden i de tre grupperna av barnmorskeledda primärvårdssystem. Den totala andelen överföringar i systemet som drivs av barnmorskor som tillhör vårt sjukhus ( 56% ) var högre än i de andra 2 system som drivs av de oberoende barnmorskor ( 31% i planerad hemfödelse : eller 1,87, 95% ci 1,23.0, p < 0,01 ; 38% i planerad sjukhusfödelse : eller 2,51, 95% ci 1,73.8, p < 0,01 ). Dessutom, timingen av överföringar i systemet som drivs av barnmorskor som tillhör vårt sjukhus (före den andra etappen av arbetet : 52% ) var tidigare än de i de andra 2 system ( 21% i den planerade hemfödelse : eller 4,12, 95% ci 2,66,6, p < 0,01 ; 20% i planerad sjukhusfödelse : eller 4,29, 95% ci 2.57.4, p < 0,01 ). dock, Om klassificeras i nulliparösa och parous kvinnor, Det fanns inga betydande skillnader i överföringsgraden bland de 3 grupperna, Som visas i tabell 1. Dessutom, bland de 3 grupperna fanns det inga betydande skillnader i frekvensen av de viktigaste 2 indikationer för överföring : fetal hjärtfrekvens abnormitet och misslyckande att utvecklas. De viktigaste indikationerna för överföring efter förlossning var förlossning efter förlossning och neonatal andnöd i samband med asfyxi. Tabell 3 visar förlossnings- och neonatalresultat hos gravida kvinnor som ursprungligen ansågs vara låg - risk för att få vår barnmorska - ledda primärvårdssystem. Det fanns inga signifikanta skillnader i dessa resultat mellan de tre grupperna. vårt obstetriska vårdsystem innebär uppdelning av kvinnor i låg- och högriskgrupper [ 912]. De kvinnor som till en början anses vara låg risk kan fritt välja mellan barnmorskeledd vård och förlossningsledd delad vård. om komplikationer uppstår eller riskfaktorer uppstår under arbetet i primär barnmorska - ledd vård, de överförs till obstetrisk delad vård. Detta kan vara den första rapporten om skillnaderna i tidpunkt för överföringar från barnmorskeledd vård till obstetrisk delad vård bland de tre systemen för barnmorskeledd primärvård i japan. i denna studie Det fanns inga bevis för att barnmorskeledd primärvård är osäker för gravida kvinnor med låg risk i något av dessa tre barnmorskeledda förlossningssystem. Det fanns dock inga betydande skillnader i tidpunkten för remisser från barnmorska - ledd vård till obstetrisk delad vård mellan det system som leds av barnmorskor som tillhör vårt sjukhus (sjukhus barnmorskesystem) och de system som leds av barnmorskor som inte tillhör vårt sjukhus. i sjukhusets barnmorskesystem , Tidpunkten för överföringar verkade vara den tidigaste på grund av enkel överföring inom samma sjukhus och administratör inställning. Å andra sidan Andelen överföringar efter förlossningen med de andra 2 systemen var högre än i vården av barnmorskor. Under perioden, De viktigaste indikationerna för överföringar var modern postpartum blödning och / eller neonatal andnöd i samband med asfyxi. Lyckligtvis var skillnaden inte associerad med negativa obstetriska eller neonatala resultat; men tyvärr, de ledde till tidig mor - till - barn separation, särskilt i fall av planerad hemfödelse eftersom friska puerperal kvinnor eller nyfödda inte kan överföras från hemmet till sjukhus enligt japansk lag. Även hemmafödsel kan vara mycket bekväm, de inblandade måste vara förberedda för mor - till - barn separation i fall av remisser efter leverans. De största begränsningarna i denna studie var den lilla urvalsstorleken och bristen på långsiktig uppföljning av mödrar och barn för att överväga potentialen hos fynden utifrån vårt eget sammanhang. Det fanns inga fall av foster/ neonatal död under barnmorskeledd förlossningsvård. Det mest utvärderade resultatet under förlossningen av barnmorskor var tillfredsställelsen hos gravida kvinnor med utvecklingen av relationerna mellan mor och barn efter förlossningen. Dessutom, Det kan finnas vissa fördomar relaterade till bakgrunderna i valet av systemen eftersom detta inte var en randomiserad studie. Därför kan ytterligare en stor prospektiv studie med långsiktig uppföljning behövas. Det fanns inga betydande skillnader i perinatal utfall bland de 3 systemen; Men, Det fanns vissa skillnader i status för överföringar till obstetrisk delad vård.
Syfte. Syftet med denna studie var att beskriva de senaste kliniska egenskaperna hos arbetskraft med hjälp av 3 system av japansk barnmorska - ledde primär förlossning vård, enligt följande: (1 ) de som avser att föda hemma som sköts av barnmorskor som inte tillhör vårt sjukhus, ( 2 ) de som planerar att föda på vårt sjukhus hanteras av samma barnmorskor, och (3 ) de som planerar att ge barnmorskor som förvaltas av barnmorskor som tillhör vårt sjukhus. metoder. en retrospektiv kohortstudie utfördes. resultat. Det fanns inga signifikanta skillnader i obstetriska eller neonatala utfall bland de 3 grupperna. graden av överföringar under arbetet med systemet som involverar barnmorskor som tillhör vårt sjukhus var högre än de med de andra 2 system. Dessutom, Tidpunkten för överföringar i systemet med barnmorskor som tillhör vårt sjukhus var tidigare än med de andra 2 system. bland de 3 grupperna, Det fanns inga signifikanta skillnader i frekvensen av de viktigaste 2 indikationerna för överföringar: fetal hjärtfrekvens abnormitet och misslyckande att utvecklas. Slutsatser. Det fanns inga betydande skillnader i perinatal utfall bland de 3 systemen; Men, Det fanns vissa skillnader i status för överföringar till obstetrisk delad vård.
diabetes minskar den totala förväntade livslängden och orsakar en tung belastning på folkhälsan ( 1 ). Dessutom anses den asia - pacific regionen vara på gränsen till en framväxande diabetesepidemi (2 ). utvecklingen av typ 2-diabetes påverkas av genetiska och miljömässiga bestämningsfaktorer ( 3 ). nyligen, en studie undersökte om gemensamma varianter av funktionella och positionerade kandidatgener, inklusive adrb3, pparg, enpp1 och cappen10, var determinanter av typ 2 diabetes ( 4). enpp1, även kallad k121q, har en glutamin substitution för lysin vid codon 121 ( 5 ). typ 2 diabetes kännetecknas av insulinresistens ( 6 ), och enpp1 spelar en viktig roll för insulinresistens (7, 8). enpp1 interagerar med - subenheten av insulinreceptorn för att avbryta signaleringen ( 9 ). i tidigare studier, k121q polymorfism av den humana pc-1 genen var starkt associerad med insulinresistens ( 1, 3, 7, 10 - 12 ). Det fanns dock inget samband mellan insulinresistens och k121q varianten ( 13, 14 ). Dessutom, Det fanns skillnader för inverkan av enpp1 polymorfism på fetma mellan etniska grupper ( 5, 10, 13, 15 - 19 ). fetma ökar koncentrationen av insulin i plasma och är den största bidragsgivaren till insulinresistens ( 20 ). fetma verkar vara en effektmodifierare av typ 2 diabetes i d1057 bärare ( 21 ). sambandet mellan fetma och den genetiska varianten av insulinreceptorsubstratet identifierades i andra studier ( 21, 22 ). i den kinesiska befolkningen, pc-1 q121 allelen var associerad med insulinresistens. hos kvinnor, bärare av q allele hade en ökad risk för fetma utveckling ( 3 ). i kaukasier och afrikaner - amerikaner, 121q bärare hade ett samband med ökad kroppsmasseindex ( bmi ) ( 23 ), och de tre - allele risk typ haploid qdeltg med q allele ökade risken för fetma ( 24 ) Men, I den danska befolkningen, Det fanns inga skillnader i fördelningen av frekvenser av dominerande typer ( kk wild typ och kq / qq variant typ ) och alleler ( 19 ). komplexiteten av typ 2 diabetes är relaterad till faktorer som genetisk heterogenitet, interaktioner mellan gener, och den modulerande roll som spelas av miljön ( 4 ). trots dessa begränsningar, studier av typ 2 diabetes och genetiska faktorer av fetma kan förutsäga riskerna för utveckling av både typ 2 diabetes och fetma för att hjälpa primära förebyggande, och korea är ett lämpligt land för sådana studier på grund av homogeniteten i rassammansättning och livsstil ( 25 ). Därför, Syftet med denna studie var att analysera förekomsten av enpp1 polymorfism, inte studerats ännu i koreansk population, att identifiera sambandet mellan genotyper och allel med typ 2 diabetes och fetma. detta företag är ett elkraftföretag beläget på kori, yonggwang, ulchin, wolsung, och seoul i korea. Det fanns 195 manliga arbetare (ålder 48,26,7 år, bmi 24,672,64 kg / m) som diagnostiserades som diabetiker under läkarundersökningar som genomfördes från mars 2004 till oktober. De 1,750 manliga arbetstagarna (ålder 45,27,7 år, bmi 24,772,64 kg / m) i kontrollgruppen valdes slumpmässigt. Försökspersonerna inkluderades om de uppfyllde ett av kriterierna nedan och deras debutålder var äldre än 20 år för att utesluta typ 1-diabetes: 1 ) blodsockernivån före en måltid översteg 126 mg/ dl två gånger eller mer ; 2 ) blodsockernivån före en måltid översteg 126 mg/ dl en gång eller mer och blodsockernivån två timmar efter en måltid översteg 200 mg/ dl ; 3 ) de som rapporterade att han hade diabetes i anamnesen i frågeformuläret och togs perorala hypoglykemiska medel. De arbetstagare som ingick i fetmagruppen var de vars bmi var 25 kg/m eller mer. efter att ha samlat ett blodprov från venen vid fasta (8 timmar) status, mätte vi blodsockernivån, insulin, och lipidprofil ....................................... vi också mätt längd och vikt för att beräkna bmi. om fasteglukosnivåerna var högre än 126 mg/ dl , Vi kontrollerade 2 timmar post - prandial plasmaglukosnivån på varje ställe inom 1 månad. längd och vikt mättes med autoanalyzer (hälsovakt, fanics, seoul, korea). fasteblodnivån analyserades med glukos-oxidasanalys med hjälp av en autokemianalysator. för att bestämma lipidprofilen, totalkolesterol analyserades genom enzymanalys med hjälp av kolesteroloxidas (torsk), hög densitet lipoprotein ( hdl ) kolesterol genom glycerolfosfatoxidas analys, låg densitet lipoprotein ( ldl ) kolesterol genom direkt ytaktivt test. Vi genomförde denna studie under godkännande av etnicitetskommittén i asan medicinska center, och fick skriftligt samtycke från alla ämnen, ger försökspersoner med tillräcklig förklaring för att få informerat samtycke. Vi extraherade genomic dna från buffy rockar med hjälp av den allmänna blod sv kit (allmänt biosystem, seoul, korea) och följa de instruktioner som föreslås av tillverkaren. metoden för genotypning används för att identifiera k121q polymorfism i enpp1 exon 4 var polymeraskedjereaktion - restriktion fragment längd polymorfism ( pcr - rflp ), med hjälp av dna behandlas med en restriktion enzym efter pcr, baserat på papper rapporterade av abate et al. vi utförde studentens t - test för att analysera effekterna av genotyper på biokemiska parametrar med hjälp av genotyper som faktorer. den härdiga - weinberg jämvikt beräknades baserat på godhet - av - passform test. vi också undersökt skillnaderna i frekvenser av genotyper mellan typ 2 diabetiker och normala grupper, och mellan fetma och normala grupper genom fiskares exakta test. spss 12,0 (för fönster) statistisk programvara paket användes för statistisk analys. detta företag är ett elkraftföretag beläget på kori, yonggwang, ulchin, wolsung, och seoul i korea. Det fanns 195 manliga arbetare (ålder 48,26,7 år, bmi 24,672,64 kg / m) som diagnostiserades som diabetiker under läkarundersökningar som genomfördes från mars 2004 till oktober. De 1,750 manliga arbetstagarna (ålder 45,27,7 år, bmi 24,772,64 kg / m) i kontrollgruppen valdes slumpmässigt. Försökspersonerna inkluderades om de uppfyllde ett av kriterierna nedan och deras debutålder var äldre än 20 år för att utesluta typ 1-diabetes: 1 ) blodsockernivån före en måltid översteg 126 mg/ dl två gånger eller mer ; 2 ) blodsockernivån före en måltid översteg 126 mg/ dl en gång eller mer och blodsockernivån två timmar efter en måltid översteg 200 mg/ dl ; 3 ) de som rapporterade att han hade diabetes i anamnesen i frågeformuläret och togs perorala hypoglykemiska medel. De arbetstagare som ingick i fetmagruppen var de vars bmi var 25 kg/m eller mer. efter att ha samlat ett blodprov från venen vid fasta (8 timmar) status, mätte vi blodsockernivån, insulin, och lipidprofil ....................................... vi också mätt längd och vikt för att beräkna bmi. om fasteglukosnivåerna var högre än 126 mg/ dl , Vi kontrollerade 2 timmar post - prandial plasmaglukosnivån på varje ställe inom 1 månad. längd och vikt mättes med autoanalyzer (hälsovakt, fanics, seoul, korea). fasteblodnivån analyserades med glukos-oxidasanalys med hjälp av en autokemianalysator. för att bestämma lipidprofilen, totalkolesterol analyserades genom enzymanalys med hjälp av kolesteroloxidas (torsk), hög densitet lipoprotein ( hdl ) kolesterol genom glycerolfosfatoxidas analys, låg densitet lipoprotein ( ldl ) kolesterol genom direkt ytaktivt test. Vi genomförde denna studie under godkännande av etnicitetskommittén i asan medicinska center, och fick skriftligt samtycke från alla ämnen, ger försökspersoner med tillräcklig förklaring för att få informerat samtycke. Vi extraherade genomic dna från buffy rockar med hjälp av den allmänna blod sv kit (allmänt biosystem, seoul, korea) och följa de instruktioner som föreslås av tillverkaren. metoden för genotypning används för att identifiera k121q polymorfism i enpp1 exon 4 var polymeraskedjereaktion - restriktion fragment längd polymorfism ( pcr - rflp ), med hjälp av dna behandlas med en restriktion enzym efter pcr, baserat på papper rapporterade av abate et al. vi utförde studentens t - test för att analysera effekterna av genotyper på biokemiska parametrar med hjälp av genotyper som faktorer. den härdiga - weinberg jämvikt beräknades baserat på godhet - av - passform test. vi också undersökt skillnaderna i frekvenser av genotyper mellan typ 2 diabetiker och normala grupper, och mellan fetma och normala grupper genom fiskares exakta test. spss 12,0 (för fönster) statistisk programvara paket användes för statistisk analys. frekvenserna av kk typ, kq typ, och qq typ i enpp1 k121q var 82,1%, 17% och 0,9%, respektive. homozygot typ av q bärare ( qq typ ) lades till den heterozygot typ ( kq typ ) eftersom frekvensen av qq typ var mycket låg ( 0,9% ). vi undersökt skillnaderna i ålder, blodtryck, bmi, och resultat av kliniska undersökningar enligt genotyper av enpp1 k121q mellan typ 2 diabetiker och icke - diabetiker grupper ( tabell 1 ). när typ 2 diabetiker och icke - diabetiker poolades ( n=1,945 ), Det fanns inga signifikanta skillnader i bmi, systoliskt tryck, diastoliskt tryck, glukosvärde vid fasta status, total kolesterol, ldl kolesterol, hdl kolesterol, triglycerid, c - reaktivt protein, och homa - ir mellan kk typ och kq+q typ. Dessutom, Det fanns inga betydande skillnader i samma egenskaper ovan mellan typ 2 diabetes grupp och icke - diabetes grupper ( tabell 1 ), och mellan fetma gruppen och icke - överviktiga grupper ( tabell 2 ). frekvensen av genotyper var i enlighet med härdig - weinberg jämvikt ( p=0,85 ). oddskvoten för att ha en kq+q genotyp var 0,85 för diabetiker jämfört med icke - diabetiker. oddskvoten för att ha en q-allel var 0,91 för diabetiker jämfört med icke - diabetiker. Det fanns dock ingen signifikant skillnad i genotypisk och allelisk fördelning mellan typ 2 diabetiker och icke - diabetiker (tabell3). oddsen för en kq+q genotyp var 0,93 för överviktiga jämfört med icke - överviktiga personer. Dessutom, oddsen för att ha en q allele var 0,96 för överviktiga kontra icke - överviktiga personer ....................................... Men det fanns ingen betydande skillnad i genotypisk och allelisk fördelning mellan fetma och icke - fetma (tabell 4). frekvensen av kk-typen i enpp1 k121q genotyper var 82,1%, den av kq+qq typ var 17,9% och den av q allele var 9,4%. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i fördelningen mellan dessa genotyper och alleler (p=0,81, p=0,89, respektive ), även om 121q bärare och q allele i fetma och / eller diabetiker verkade skilja sig något från dem i icke - fetma icke - diabetiker ( referensgrupp ). vid bestämning av prevalensen för q-allelbärare ( kq- och qq-patienter) och q-allel , Det fanns inga betydande skillnader i den genotypiska och alleliska fördelningen med avseende på eventuella fenotyper (data inte visas ). efter justering för effekterna av fetma, sannolikheten för typ 2 diabetes i kq+q typ var 0.858 ( uppgifter inte visas ) och att i q allele var 1.095, visar ingen signifikant skillnad ( tabell 5 ). Dessutom, Efter justering för effekterna av typ 2 diabetes, sannolikheten för att utveckla fetma i kq+qq typ var 0.936 ( uppgifter som inte visas ) och att i q allele var 1.038, visar ingen signifikant skillnad ( tabell 6 ). Resultaten av studier av sambandet mellan enpp1 k121q varianter och både typ 2 diabetes och fetma i flera raser är olika. Vi genomförde denna studie för att undersöka associationen av k121q varianter med typ 2 diabetes och fetma hos koreanska manliga arbetare. insulinresistens är en viktig komponent i patogenesen av typ 2 diabetes ( 27 ), och insulinreceptorkinas aktivitet är nedsatt i muskler och andra insulin - känslig vävnad av många typ 2 diabetespatienter ( 28 ), och sedan en potentiell hämmare av insulinreceptorn tyrosinkinas identifieras som plasma - cellmembran differentiering antigen-1 ( pc-1 ) ( 29 ). Därför är det viktigt att analysera enpp1 ( pc-1 ) polymorfism. i de tidigare studierna av sambandet mellan typ 2 diabetes och polymorfism i enpp1, k121q missense mutation ökade oddsförhållandet ( eller ) för typ 2 diabetes i dominican ( 10 ), sydasiatisk, kaukasier ( 16 ), finska ( 18 ), och franska populationer ( 24 ). Dessutom, Enligt en meta - analys av sambandet mellan enpp1 k121q variant och typ 2 diabetes, oddsförhållandet var 1,30 ( 95% konfidensintervall [ ci ], 1.13 - 1,50 ) ( 16 ) och 1,17 ( 95% ci, 1.10 - 1,25 ) ( 19 ), visar betydande association. i denna studie, 121q var inte associerad med typ 2 diabetes, visar konsekventa resultat med dem i den japanska populationen ( 5 ), danska kaukasier ( 13 ), oji - cree population ( 17 ), finish population ( 18 ), och danska vita försökspersoner ( 19 ). de flesta typ 2 diabetes i koreaner kännetecknas av icke - fetma, alltså enpp1 k121q mutant relevant för insulinresistens möjligen kan vara en kandidatgen som inte är lämpligt att förklara känslighet för typ 2 diabetes. Detta kan vara en möjlig förklaring till bristen på samband mellan enpp1 121q bärare och typ 2 diabetes i denna studie. fetma är en huvudriskfaktor för utveckling av typ 2 diabetes ( 20 ) och det finns linjärt samband mellan fetma och typ 2 diabetes ( 3 ). i tidigare studier av sambandet mellan fetma och polymorfism i enpp1, 121q bärare och / eller q allele var förknippade med fetma i den kinesiska han befolkningen ( bmi av fetma grupp 27 kg / m) ( 3 ), kaukasier ( bmi av fetma grupp > 90: e percentil ), afrikan - amerikanska vuxna ( bmi av fetma grupp > 80: e percentil ) ( 23 ), fransk befolkning ( bmi av fetma grupp 95: e percentil ) ( 24 ), och dominican befolkning ( bmi av fetma grupp 30 kg / m ) ( 10 ). dock, i denna studie (bmi av fetma grupp 25 kg / m ), Det fanns ingen skillnad i fördelning mellan fetma och 121q bärare och närvaro av q allele. Detta resultat var förenligt med de från en studie av 7,333 danskar ( 19 ) och en spansk population ( 14 ) där bmi av fetma gruppen var 25 kg / m eller högre. Å andra sidan, i matsuokas studie, Andelen patienter vars bmi var 30 kg/m eller högre var för låg (2,5 %) för att undersöka effekten av k121q genotyp på fetma. Resultaten av denna studie visade att frekvensen av q allele var 8,7% i typ 2 diabetes gruppen och 9,2% i fetma gruppen, som var lägre än de i finska och svenska populationer ( 12,9 - 15,1% ) ( 11 ), danska kaukasier ( 14 - 16% ) ( 13 ), sydasians i chennai (14% ), kaukasier i dallas (16% ), sydasians i dallas (19% ) ( 16 ), den dominikanska befolkningen ( 54,2% ) ( 10 ) och, svarta barn ( 77% ) ( 30 ). Frekvenserna av den q-allel som undersöks i denna studie kan ha en mindre statistisk kraft att förklara något samband med antingen typ 2-diabetes eller fetma med 121q bärare ( kq+qq ) och/eller q-allelen. som avslutning , den nuvarande studien tyder på att enpp1 k121q polymorfism inte var associerad med typ 2 diabetes och fetma. resultaten av negativa associationer i denna studie kan bero på den låga förekomsten av fetma, relativt yngre ålder, och låga frekvenser av 121q bärare. Det behövs stora och prospektiva studier för att bekräfta denna preliminära observation i den koreanska populationen.
typ 2 diabetes kännetecknas av insulinresistens, och enpp1 spelar en viktig roll för insulinresistens. vi undersökte associationen av enpp1 k121q polymorfism med både diabetes och fetma (kroppsmasseindex [bmi ] ) i koreanska manliga arbetare. studien design var fall - kontroll. försökspersoner var 1.945 manliga arbetare (typ 2 diabetes, 195 ; non - diabetes, 1.750 ) av kärnkraftverk som fick undersökningar från mars till oktober 2004. Vi samlade venösa blodprov under fasta ( 8 timmar ) villkor, beräknade bmi i längd och vikt, och bedömde relevanta biokemiska faktorer. Resultaten av denna studie visade att enpp1 121q genotyp ( kq+q typer ) inte var associerad med typ 2 diabetes ( oddsförhållanden [ eller ], 0.854 ; 95% konfidensintervall [ci ], 0,571 - 1,278 ) eller fetma ( eller, 0,933 ; 95% ci, 0,731 - 1,190 ). Dessutom, frekvensen av q allele var inte relaterad till typ 2 diabetes ( eller, 0,911 ; 95% ci, 0,630 - 1.319 ) eller fetma ( eller, 0,962 ; 95% ci, 0,767 - 1,205 ). vi drog slutsatsen att enpp1 121q allele inte är en kritisk determinant för vare sig diabetes eller fetma hos koreanska män. disharmonis mellan resultaten av denna studie och de som härrör från studier av dominikan, sydasiatiska, kaukasiska, finska, och franska populationer kan bero på skillnader i genetisk bakgrund mellan dessa populationer.
lipid aferesis ger ett säkert och effektivt sätt att behandla patienter med svår hyperlipidemi. där fungerar genom att först separera plasma från blodkroppar med en cellseparator och sedan använda antingen adsorption av apolipoprotein b av affinitet kolumner som innehåller anti - apolipoprotein b antikroppar eller dextransulfat, eller deras nederbörd vid låg ph med heparin. lipid aferesis gör det möjligt för patienter att uppnå lägre nivåer av låg - densitet lipoprotein (ldl), som vanligtvis inte kan uppnås med traditionell läkemedelsbehandling ensam, medan lämnar hög - densitet lipoprotein ( hdl ) nivåer i allmänhet opåverkad. vid användning tillsammans med statiner och andra lipidsänkande läkemedel , lipid aferes kan också inducera regression av koronar aterosklerotisk plack i familjär hyperkolesterolemi (fh) patienter. fh är en grupp autosomala dominanta genetiska defekter som resulterar i förhöjda serum (ldl) kolesterolnivåer. i heterozygott tillstånd, fh är en relativt vanlig men allvarlig genetisk sjukdom, med en incidens av cirka 1 av 500 personer i den allmänna populationen. fh har förknippats med en ökad risk för åderförkalkning, för tidig kranskärlssjukdom, och hjärtsvikt [3, 4 ]. fh orsakas av en mutation som påverkar apolipoprotein b, proprotein convertas subtilisin kexin typ 9 (stk9; ett enzym som är involverat i ldl receptornedbrytning) eller, oftast, ldl receptorgenen, vilket resulterar i defekta ldlreceptorer och / eller ett minskat antal ldl-receptorer [ 7, 8 ]. Dessa mutationer orsakar ldl att kataboliseras i en långsammare takt och därmed ackumuleras i cirkulationen. för närvarande, fh behandlas med hjälp av en mängd olika kolesterol - sänka läkemedel, främst statiner eller hmg - coa reduktashämmare. för många patienter, Men, statiner är inte en livskraftig behandling alternativ, på grund av antingen intolerans eller ineffektivitet. lipid aferesis är en alternativ form av behandling för dessa fh patienter samt de som har ständigt förhöjda ldl nivåer trots behandling. eftersom aferes utförs på bara några mycket specialiserade centra i relativt låg volym, Det finns mycket lite litteratur diskuterar effektiviteten av lipid aferesis på minskningen av lipidprofiler och förebyggande av framtida hjärthändelser. denna studie, Därför, rapporterar erfarenheten i en enda storstads centrum för behandling av patienter med hyperlipidemi med lipid aferesis. retrospektiva kartläggningar gjordes och enkätundersökningar gavs till aktiva lipid aferesis patienter vid minneapolis hjärta institut ( mhi) på abbott nordvästra sjukhuset ( anw), minneapolis, minnesota. mhi och anw är divisioner av allina hälsa, en stor vårdgivare i minnesota och western wisconsin. patienterna identifierades genom en elektronisk hälsojournal (ehr ) screening av ambulatoriska patienter som representerar alla patienter som ses på allina hälsa metro område och regionala platser mellan 2009 och 2012 ( episka system, verona wi ). av dessa patienter, kriterier för att kvalificera sig för aferes baserades på USA: s livsmedel och läkemedel administration ( fda ) godkännande rekommendationer. FDA stödjer för närvarande ldl aferesis för patienter som efter sex månader inte har ett adekvat svar på kostbehandling och maximal läkemedelsbehandling, antingen på grund av ineffektivitet eller intolerans, och uppfyller följande kriterier: funktionella homozygoter med ett ldl kolesterol > 500 mg / dl utan cad, funktionella heterozygoter med ldl kolesterol > 300 mg / dl utan cad, funktionella heterozygoter med ldl kolesterol > 200 mg / dl med dokumenterad kranskärlssjukdom. funktionella homozygoter med ett ldl-kolesterol > 500 mg/ dl utan cad, funktionella heterozygoter med ldl-kolesterol > 300 mg/ dl utan cad, funktionella heterozygoter med ldl-kolesterol > 200 mg/ dl med dokumenterad kranskärlssjukdom. födelsedatum, kön, datum för aferesis initiering, lipidsjukdom diagnos, aferesis frekvens, och familj historia hjärthändelser registrerades. patienterna noterades ha fh om den aktiva problemlistan innehöll en diagnos av fh. För att avgöra vilka patienter som hade fh använde vi de nationella lipidbindningskriterierna (nla) för en 80 % trolig fh-diagnos, med hjälp av den högsta ldl som registrerats i patientdiagrammet enligt följande: ålder < 20 och ldl > 190 mg/ dl, ålder 2029 och ldl > 220 mg/ dl, och ålder 30 och ldl > 250 mg/ dl. Potentiella homozygota fh ( hofh) patienter definierades som att de hade en obehandlad ldl > 500 mg/ dl eller en behandlad (vid statin) ldl över > 300 mg/ dl, förutom kliniska tecken på xantem före 10 års ålder eller att de hade två föräldrar med hjärtsjukdom eller höga lipidvärden. identifierbara sekundära orsaker till markerad hyperlipidemi uteslöts från analysen genom att undersöka Ehr-diagram över varje potentiell homozygot. aktuella kolesterolsänkande mediciner spelades också in, med fokus på användningen av statiner, colesevelam ( welchol ), ezetimib ( zetia ), niacin, och aspirin. en signifikant kardiovaskulär händelse definierades som en hjärtinfarkt ( mi ), en perkutan transluminal koronar angioplastik ( ptca ) eller stenting förfarande, eller en koronar artär bypass transplantat ( cabg ) med ehr dokumenterad icd-9 kriterier. Hjärthändelser separerades genom deras förekomst före eller efter att patienten började aferes, och det totala antalet händelser registrerades för varje grupp. flera hjärthändelser som inträffar vid samma sjukhusvistelse, såsom mi följt av ptca, räknades som en enda händelse för hjärthändelse hastighet beräkning. Frekvensen av hjärthändelser före och postaferes beräknades genom att addera det totala antalet hjärthändelser och dividera med de totala personåren under varje tidsperiod. preaferesen tidsperiod beskriver tiden från den första dokumenterade Ehr besök till dagen för aferes initiering. den postaferes tidsperiod beskriver tiden från dagen för aferes initiering till studiedatumet. ej verifierbara händelser som noterats i Ehr men som inträffade före det första dokumenterade Ehr-besöket noterades men uteslöts från beräkningen av hjärthändelsefrekvensen. Genomsnittlig akut minskning av ldl beräknades genom att i genomsnitt alla registrerade ldl-värden före och omedelbart efter behandlingspassen. Genomsnittlig akut totalkolesterol, hdl kolesterol, och triglycerid minskningar beräknades med hjälp av lipidprofil från den senaste behandlingen. ldl aferesis utfördes på abbott nordvästra sjukhuset med hjälp av kaneka liposorber la-15 systemet (kaneka medicinska produkter). systemet består av kaneka ma-03 maskinen, den integrerade sulflux kp-05 plasmaseparator, som består av porösa ihåliga fibrer, att separera plasma från hela blodet, och två engångs liposorber la-15 adsorption kolumner att adsorbera apolipoprotein b - innehåller lipoproteiner från patientplasma. patienterna bekräftade information i sin ehr såsom riskfaktorer, svarade på frågor som rör deras medvetenhet om fh och om deras familj hade tidigare testats för det, förutsatt deras nivå av tillfredsställelse med deras aferes program, och indikerade deras intresse för att lära sig mer om alternativa behandlingar. Uppgifterna i frågeformulären korsades med uppgifterna från patientförteckningarna för att säkerställa riktigheten. beskrivande statistik visas som medel och sds för kontinuerliga variabler; antal och procent med karakteristiska anges för kategoriska variabler. Kategoriska variabler analyserades med hjälp av päronsonens chi - fyrkantiga eller fiskarens exakta tester. Kontinuerliga variabler analyserades med hjälp av studentens t - test. ett värde på p < 0,05 ansågs betydande, och p-värden är två - sidiga om möjligt. alla statistiska beräkningar och tomter gjordes med stata 11.2 ( college station, tx ). Institutionell översyn styrelse godkännande erhölls för datainsamling, uppföljning - upp, och dataanalys. av dessa, 8 ( 72,7% ) var män, 10 ( 90,9% ) var kaukasier, 1 ( 9,1% ) var afrikanamerikan, 10 ( 90,9% ) bar diagnosen fh, med 2 ( 18,2% ) patienter identifierade som sannolika homozygoter, och 1 (9,1% ) diagnostiserades som att ha familjär kombinerad hyperlipidemi. Patienternas medelålder var 65,6 9,3 år, och patienterna hade behandlats med aferes i genomsnitt 6,2 7,0 år. fyra ( 36,4 %) patienter var för närvarande på statiner medan de andra 7 (63,6 %) hade en historia av statinintolerans. fem av 11 ( 45,5 %) patienter var på en icke-statin kolesterolsänkande läkemedel, inklusive 1 (9,1 %) på colesevelam (welchol), 3 (27,3 %) på ezetimib (zetia) och 1 (9,1 %) på niacin. Maximala ldl-nivåer varierade från 211 till 448 mg/ dl med ett medelvärde ( sd) på 298 80,7 mg/ dl i studiegruppen. eftersom vår Ehr genomfördes 2005, Det är möjligt att vi kan underskatta den högsta livstiden ldl för varje patient. Av de 11 deltagarna, 9 fyllde i frågeformuläret i sin helhet; 1 patient svarade på alla frågor men avslöjade inte riskfaktorer och 1 patient fyllde inte i frågeformuläret. alla patienterna indikerade att de var medvetna om att de sannolikt hade fh och 7 patienter indikerade att deras närmaste familj hade testats för fh. patienterna självrapporterade totalt 44 hjärtbiverkningar före aferes och 8 hjärtbiverkningar efter aferes. av de 10 patienter som besvarade frågeformuläret, 4 patienter stod för närvarande på statiner medan de övriga 6 var statinintoleranta. 8 patienter ( 72,7% ) hade en hjärthändelse dokumenterad av Ehr, med 43 hjärthändelser som inträffade totalt ( tabell 4). Självrapporterade händelser som inte kunde verifieras via ehr exkluderades från analysen av hjärthändelser. Trettiofyra hjärthändelser dokumenterades före aferes hos 8 patienter jämfört med 9 händelser hos 5 patienter efter aferes. efter att ha exkluderat hjärthändelser som inte kunde verifieras, 14 hjärthändelser dokumenterades i preaferesen tidsperiod och 7 dokumenterades i postaferes tidsperioden. hjärthändelsefrekvensen beräknades vara 0,23 ( 0,13, 0,39 ) händelser per person år i preaferesgruppen och 0,10 (0,041, 0,21 ) händelser per person år i postaferesgruppen ( p = 0,064 ). Patienterna observerades i genomsnitt 7,6 5,9 år före aferes och 6,2 4,7 år efter aferes, med 60,6 totalt patientår före aferes och 67,8 patientår efter aferes. Denna studie genomfördes för att få mer information om lipidaferes och utvärdera effektiviteten i att sänka lipidvärden. Dessutom , genom diagram översyn och patientundersökning, Vi försökte få en större förståelse för denna patientpopulation i termer av traditionella riskfaktorer, familj medvetenhet och screening, statin och andra kolesterol medicinering använder, önskan om ytterligare behandlingsalternativ, och slutligen hjärthändelser. vår studie visar att aferesis markant sänker totalkolesterol, ldl kolesterol, triglycerider och, i mycket mindre grad, hdl kolesterol. det fanns en liten, men statistiskt signifikant, minskning av hdl värden efter aferesis. Många av dessa patienter var statinintoleranta och några hade använt icke-statin kolesterol mediciner. viktigt, 10/11 ( 90,9% ) deltagarna indikerade en önskan att lära sig mer om andra potentiella behandlingsalternativ, vilket tyder på att denna befolkning kan faktiskt uppleva trötthet av detta förfarande. Även om tas från en liten studiepopulation, våra data tyder på en minskning av hjärtat händelsefrekvens efter aferesis. medan inte statistiskt signifikant, Våra data visar en stark trend mot händelse hastighet minskning. Denna statistiska obetydlighet förklaras sannolikt av studiens lilla urvalsstorlek. med en större befolkning Det är också viktigt att notera att risken för hjärthändelser ökar med åldern. ldl aferesis har visat sig förbättra endotelberoende vasodilatation [11, 12 ], mikrovaskulärt flöde, och myokard perfusion. vissa studier [ 2, 15, 16 ] har också visat en betydande minskning av angiografisk cad, men andra har inte. dessa studier har varit små, främst icke-randomiserade prövningar. ldl - aferesis ateroskleros regression studie ( laars ) tittat på förändringen i plack egenskaper hos patienter som genomgår aferes jämfört med läkemedelsbehandling under en period av två år. under den perioden, 7 av 21 patienter på aferes hade en hjärthändelse jämfört med 3 av 21 på medicinering endast. medan denna studie fann att aferesis arresterade progression av åderförkalkning FH regressionsstudien visade att ldl aferes i kombination med simvastatin var effektivare än kolestipol plus simvastatin när det gällde att minska ldl-kolesterol och lipoprotein (a) men var mindre effektivt på att påverka koronar åderförkalkning. en annan studie fann att, av 18 patienter, 3 hade hjärtinfarkter, 1 genomgick en cabg, och 12 nödvändiga koronar angioplastik inom två år efter att en kombinationsbehandling av aferes, statiner, och probucol. innan start kombinationsbehandlingen, 11 hade upplevt mi, 5 hade genomgått en cabg, och 13 hade genomgått en angioplastik. den heparin - inducerade extracorporeal ldl nederbörd (hjälp ) studie fann att hjälp är lämplig för att minska ldl koncentrationer och kan arbeta för att minska bördan av åderförkalkning, eftersom det inte fanns några hjärtinfarkter och en låg koronar interventionsfrekvens hos patienter som började aferes. på grund av den dyra karaktären av aferesis, en randomiserad, kontrollerad klinisk prövning behövs för att verkligen mäta effekten av aferesis för att minska förekomsten av hjärthändelser. om aferes inte anses effektiv eller är minimalt effektiv, som några av dessa studier tyder på, andra typer av behandling, såsom lomitapid, mipomersen, eller stk9 hämmare, bör eftersträvas. medan tillfredsställelsen i allmänhet var hög i vår undersökning, patienterna särskilt anförde att denna tillfredsställelse baserades på resultaten av aferesis och inte på själva processen. Många patienter klagade över den invasiva karaktären av aferes, citerar blåmärken från förfarandet och besväret med att rapportera för behandling varannan vecka. Dessutom var nästan alla patienter intresserade av att lära sig mer om alternativa behandlingar, vilket tyder på att de skulle föredra en alternativ behandling som kunde matcha resultaten från aferesis. denna studie hade flera begränsningar. Eftersom lipid aferesis är en avancerad behandling för en mindre vanlig genetisk sjukdom, det begränsade antalet patienter tillgängliga att delta i studien ledde till en liten provstorlek. händelsefrekvensminskningen var inte statistiskt signifikant men visade en stark trend mot en minskning av hjärtfrekvensen före och efter aferes. genom att definiera observationsperiodens initialtidpunkt som det första dokumenterade ehr-besöket , Vi uteslöt 20 händelser före aferesis och 2 händelser efter aferesis från hjärthändelse hastighet beräkning. de lipidsänkande effekterna av aferesis bäst uttrycks som minskning av intervallet innebär. Även lipid aferes utfördes varannan vecka, ldl värden inte mättes någonsin två veckor på grund av klinisk praxis. Denna inkonsekvens i mätintervall förhindrar användningen av mer avancerade åtgärder för att korrekt spåra effekten aferesis har på ldl mätningar. Slutligen fokuserade denna studie på aktiva aferespatienter och inkluderade därför inte patienter som hade slutat aferes eller avlidit. lipid aferesis kan tillförlitligt minska ldl, icke - hdl kolesterol, triglycerid, och totala kolesterolnivåer hos fh patienter. våra data tyder på att lipid aferesis visar en stark, men inte statistiskt signifikant, trend mot minskning av hjärthändelser. aferesis är en livskraftig behandling för fh patienter, särskilt de som är statin - intolerant, på grund av dess lipidsänkande natur och dess uppenbara minskning av hjärthändelser. Men det finns ett behov av alternativa behandlingar som är mindre invasiva och ger enklare patientåtkomst.
lipid aferes används för att behandla patienter med svår hyperlipidemi genom att minska låg - densitet lipoprotein kolesterol ( ldl - c ). Denna studie undersöker aferesens effekt på lipidpanelen och hjärthändelsernas frekvens före och efter aferes. En elektronisk hälsojournal screening av ambulatoriska patienter identifierade 11 aktiva patienter som genomgår lipid aferesis med 10/11 bär en diagnos av fh. baslinje demografi, pre- och postaferesi lipidnivåer, högsta registrerade ldl - c, hjärthändelser, aktuella läkemedel, och första aferes behandling registrerades. patienterna fyllde i ett frågeformulär och självrapporterade riskfaktorer och intresse för alternativ behandling. Det fanns betydande minskningar i genomsnittliga totala kolesterol (58,4% ), ldl - c ( 71,9% ), triglycerider ( 51% ), hög - densitet lipoprotein ( hdl ) kolesterol ( 9,3% ), och non - hdl ( 68,2% ) värden. trettiofyra hjärthändelser dokumenterades hos 8 patienter före aferes, jämfört med 9 händelser hos 5 patienter efter aferes. vår undersökning visade en hög prevalens av statinintolerans ( 64% ), med majoriteten ( 90% ) av deltagarna indikerar ett intresse för alternativa behandlingsalternativ. våra resultat har visat att lipid aferes primär effekt är en markant minskning av ldl - c kolesterolnivåer och kan minska återfall av hjärthändelser. aferes bör jämföras med nyare alternativa behandlingsmetoder på ett slumpmässigt sätt på grund av patientens intresse för alternativa alternativ.
agenesis av den lägre vena cava (ivc) som en orsak till återkommande djup ventrombos (dvt) är mindre vanlig. en 33-årig man utan familj historia av trombofili, som hade upplevt flera återkommande episoder av DVD under en 15-årig period av okänd orsak, togs in på vårt sjukhus på grund av cellulit i höger ben. medfödd frånvaro av ivc kan vara en sällsynt riskfaktor för idiopatisk dvd, särskilt hos unga individer. venös tromboembolism (vte), som inkluderar djup ventrombos ( dvd) och lungemboli, har en incidens av 1 till 3 per 1000 individer per år i västliga populationer.1 kongenitala anomalier av den lägre vena cava ( ivc ) är ovanliga, och har förknippats med utvecklingen av ventrombos i de nedre extremiteterna.2 kongenitala anomalier i ivc har rapporterats som en riskfaktor för dvd, särskilt i individer < 30 år gamla, och en samtidig trombofil sjukdom har hittats i sådana individer.3 vi rapporterar ett fall av återkommande DVD i en 33-årig man med agenesis av ivc. patienten hade upplevt återkommande episoder av idiopatisk dvd i höger ben i 15 år. en 33-årig man togs in på den interna medicinska avdelningen, heliga familjesjukhus, nasaret, israel, på grund av cellulit i högra benet. en vecka innan hans antagning, han klagade över smärta och ökad lokal värme i vänster fotled och tummen på höger ben. patienten hade ingen historia av tidigare trauma, kirurgi, insektsbett, dysuri, eller gemensamma symptom, och ingen familj historia av trombofili. han rapporterade att han hade (en) reumatisk feber utan några komplikationer när han var 19 år gammal, som behandlades med penicillin, (b) var inlagd på sjukhus när han var 23 år på grund av infekterade hudsår på rätt kalv, för vilken han behandlades med parenterala antibiotika, och (c) återkommande episoder av idiopatisk dvd under de senaste 15 åren. Han rapporterade också att han inte hade behandlats med warfarin, men han hade varit på profylaktisk enoxaparinbehandling för DVD för några år sedan som sedan har stoppats och att han nyligen hade behandlats med allopurinol och kolkicin för en förmodad diagnos av gikt. han hade undersökts flera gånger för en primär hyperkoagulerbarhet tillstånd, och resultaten var negativa. på undersökning, de mest framstående kliniska fynd var svullnad av anklar, mild ödem, rodnad, och ökad temperatur på höger ankel och kalv med trofiska hudförändringar ( hud missfärgning med sår ), och ytliga åderbråck i nedre buken ( figur 1 ). de kliniska laboratoriefynd ( erytrocytsedimentationshastighet, leukocyt- och trombocytantal, och plasmahemoglobulin, plasmaprotein c, plasmaprotein s, fibrinogen, och antitrombin iii-nivåer), resultaten av njur- och leverfunktionstester, och resistens mot aktiverat protein c var alla normala. polymorfismer av de gener som kodar för metylentetrahydrofolat reduktas upptäcktes inte, och faktorn v leiden och protrombin mutationer g20210a saknades. Resultaten av de kliniska immunologiska studierna för komplement c3 och c4 och reumatoid faktor var negativa, och inga cirkulerande titrar för antinukleära antikroppar, cytoplasmaantikropp antineutrofil och kardiolipinantikropp hittades. kulturer från infekterade hudsår i höger ben var positiva för meticillin - resistenta staphylococcus aureus ( Mrsa ). ultraljud av benen vener visade en tidigare DVD i rätt gemensamma femoral ven, och utvidgade ytliga inguinal vener. dator tomografi med kontrast av buken visade agenesis av infrarenal segment av ivc (figur 2 ) med dilaterade zygos och hemiazygos vener (figur 3 ). Det fanns också åderbråck i bukväggen och höger ljumske, som var förknippade med utvidgade ytliga och säkerheter vener (figur 4). transthoracic ekokardiografi av patienten hjärta avslöjade mild förmaksförstoring och god systolisk funktion av vänster kammare, och inga patologiska valvulära flöden. patienten diagnostiserades som ha agenesis av infrarenal segment av ivc och dvd i det högra benet utan samtidiga riskfaktorer för vte. eftersom vi tillskrivs agenesis av ivc att vara den underliggande orsaken till återkommande episoder av DVD, patienten började med antikoagulantia behandling ( subkutan enoxaparin 160 mg / dag) för DVD, antibiotikabehandling ( intravenöst vankomycin 1,5 g / dag för Mrs hudinfektion) och hänvisade till en kärlkirurg specialist men patienten vägrade. vid uppföljning på den interna läkarkliniken, de mest framstående kliniska fynd var svullnad av vänster ankel, rodnad, med trofiska hudförändringar, och en mild förbättring av hudsår. trots flera telefonsamtal för uppföljning den normala ivc består av 4 segment: hepatisk, suprarenal, renal och infrarenal. eftersom många omvandlingar kan ske under bildandet av ivc Sådana anomalier förekommer i 0,3% av annars friska individer, och i 0,6% till 2% av patienter med andra kardiovaskulära anomalier.4 ruggeri et al rapporterade 10 år sedan 4 fall av medfödd frånvaro av ivc hos 75 unga patienter med idiopatisk dvd under en 5-årsperiod, och uppskattade att 5% av unga patienter med dvd hade en anomali av ivc.5 ventrombos orsakas av förekomsten av isolerade eller kombinerade riskfaktorer. nästan 150 år sedan, 1800-talets patolog rudolf virchow beskrivs 3 kritiskt viktiga orsaker till ventrombos: venös skada, koagulationsdefekt(er) och venös stasis.6 individer med en medfödd anomali av ivc är typiskt asymtomatiska, och anomalien upptäcks vanligtvis i förbigående under radiologiska eller buken förfaranden ....................................... Medfödd frånvaro av ivc är sällan associerad med tromboemboliska händelser.5 patienter som lider av medfödda anomalier av ivc brukar utveckla en kompensatorisk cirkulation genom azygos vener eller indirekta buk vener för att hålla venös avkastning nära normala nivåer.7 de flesta rapporterade fall av medfödda anomalier av ivc fall har kopplats till trombofili störningar.3,5,7 Men den verkliga prevalensen av trombofili i medfödda anomalier av ivc är okänd eftersom screening för trombofili hos patienter med en ivc anomali var vanligtvis ofullständiga.3 antikoagulantia, men inte trombolytisk behandling, vanligen förskrivs för ventrombos, men varaktigheten av antikoagulantia behandling är inte väl etablerad. Därför, antikoagulantia terapi för en obestämd varaktighet kommer förmodligen att ordineras, Om inte kärlrekonstruktionskirurgi görs på den avvikande ivc. sådan kirurgi har rapporterats sällan, och dess långsiktiga resultat är odefinierad.8 medfödda anomalier av ivc kan orsaka återkommande dvd, särskilt i unga individer.
bakgrund: agenesis av den lägre vena cava (ivc) som en orsak till återkommande djup ventrombos (dvt) är ovanlig. fall: en 33-årig man utan familj historia av trombofili, som hade upplevt flera återkommande episoder av DVD under en 15-årsperiod av okänd orsak, togs in på vårt sjukhus på grund av cellulit i höger ben. dator tomografi med kontrast av buken visade en frånvaro av ivc.conclusion: medfödd frånvaro av ivc kan vara en sällsynt riskfaktor för idiopatisk dvd, särskilt hos unga individer.
En exponentiell ökning av alzheimers sjukdom (ad ) prevalens förväntas parallellt åldrandet av babyboomer skapar en potentiellt ohållbar ekonomisk börda för hälso- och sjukvårdssystemet. fördröja uppkomsten eller progression av ad, även blygsamt, av tidigare farmakologiska ingrepp kan avsevärt minska de ekonomiska och psykosociala effekterna av sjukdomen [ 1, 2 ]. Olyckligtvis. , många annons patienter förblir odiagnostiserade eller gå oupptäckt tills de senare stadierna av sjukdomen. insikter i de underliggande patologiska mekanismer som involverar beta - amyloid plack nedfall i hjärnan har lett till utvecklingen av en mängd antiamyloida medel som är i olika stadier av kliniska undersökningar. Det finns nu en vetenskaplig konsensus om att de patologiska händelserna i ad initiera årtionden innan kliniska symtom blir uppenbara, och om sjukdomsmodifiering realiseras under de kommande decennierna, behovet av förbättrade metoder för tidig upptäckt innan de öppna kliniska tecknen kommer att accentueras. traditionellt, neuropsykologiska åtgärder, särskilt de som kran kognitiva förmågor subsumeras av hippocampal bildandet såsom episodiska minne, har visat nytta i att identifiera kognitivt normala äldste som senare utvecklar annons [ 4, 5 ]. Decrements i semantiskt minne och koncept formation har visat sig inträffa nästan ett decennium innan utvecklingen av annons. prestanda på visuella - rumsliga och verbala minnesmått i medelåldern har också visat sig förutsäga senare minnesförlust. dock, individer med mycket hög premorbid intellektuella förmågor upplever begynnande kognitiv nedgång kan gå oupptäckt, och falska positiva är möjliga hos individer med en låg nivå av intellektuella förmågor. även lämplig tolkning av omfattande neuropsykologiska tester kräver en hög grad av expertis och utbildning, vilket begränsar dess användning i rutinmässiga kliniska miljöer. framsteg av molekylär avbildning spårämnen som binder till amyloid, såsom pittsburgh förening b ( pib ) eller längre - levande sonder ( t.ex. , fddnp ), erbjuder en icke - invasiv in vivo metod för att upptäcka och kvantifiera hjärnans amyloiddeposition [ 8, 9 ]. Detta tillvägagångssätt för presymtomatisk detektion är dock ekonomiskt opraktiskt för rutinmässig användning med tanke på de nuvarande kostnaderna och restriktionerna för medicinskt nödvändig användning. På liknande sätt, biomarkörer inklusive a142 och fosforylerad tau (även inblandad i ad patologi) i cerebral ryggmärgsvätska ( csf ) kan förutsäga efterföljande kognitiv nedgång [ 10, 11 ], men ländryggspunktion medför risker och är obekväm för storskalig användning i kognitivt nedsatta äldre patienter. blodbaserade biomarkörer har mer praktisk tillämplighet för rutinmässig användning och är sannolikt mer kostnadseffektiva än både csf - och bildbehandlingsmetoder. Följaktligen, mätning av a140 och a142 i blod utforskas alltmer och visar potential i att identifiera individer i det prekliniska skedet av annons [ 1214 ]. Det har rapporterats att csf a nivåer är föremål för höga diurnala fluktuationer med extremt hög variabilitet rapporteras över 12 timmar. över dagar och veckor, Dessutom, serum innehåller mer en än plasma, möjligen på grund av frisättningen av bundna en under koaguleringsprocessen. Därför, serum a verkar lämplig för användning för att förutsäga mci / annons och optimal känslighet, och specificitet är förmodligen möjligt om den kombineras med aktuella diagnostiska förfaranden, såsom kort neuropsykologisk testning. i denna studie , Vi undersökte nyttan av korta neuropsykologiska tester i kombination med blod a140 och a142 som ett prediktivt test för att upptäcka mci / ad i - risk äldre vuxna i ett pre - symptomatiskt skede. Ett sådant tillvägagångssätt kommer att vara mer praktiskt för klinisk användning och vara germane när det gäller att utforma storskaliga preventionsförsök. deltagare inkluderade en undergrupp av försökspersoner inskrivna i alzheimers sjukdom antiinflammatoriska förebyggande försök ( anpassa ). adapt var en randomiserad, placebokontrollerad, multicenter primär preventionsstudie som sponsrades av det nationella institutet för åldrande. Försökspersonerna tilldelades slumpmässigt en av tre grupper: celecoxib ( 200 mg två gånger dagligen.) , naproxennatrium ( 220 mg två gånger dagligen. ) , eller placebo. Fullständiga uppgifter om datainsamling, mätningar och undersökningsförfaranden finns på http://www.jhucct.com/adapt/manall43.pdf och beskrivs på annat håll. inklusionskriterierna för adaptivpatienter var 70 år eller äldre vid inklusion, en självrapporterad familjehistoria av ad - liknande demens, och normal kognitiv prestanda på en kort uppsättning neuropsykologiska tester. Rekrytering för anpassning inleddes 2002 och studien slutfördes 2007. I 2005, Roskamp institutet initierade en proteomisk bistudie ( f. crawford, pi ) som omfattar blod drar från dessa ämnen. I inklusionskriterierna för denna kompletterande studie föreskrevs att varje ämne var en aktiv anpassningsdeltagare och hade uppfyllt alla kriterier för anpassning och uteslutning. Ett separat samtycke erhölls också från varje ämne som deltog i den kompletterande studien. Tvåhundrafemton försökspersoner från Roskamps anpassningskohort inskrivna i den proteomiska tilläggsstudien. vid tidpunkten för bloddroppar , försökspersoner bibehållen kognitivt normal status som bestäms av deras prestanda på en årlig kognitiv bedömning batteri. blod samlades in under de semi - årliga uppföljningsbesöken, och de kognitiva bedömningarna gjordes vid baslinjebesöket och vid de årliga besöken. tiden från utgångsvärdet kognitiv testning till diagnos av mci / annons var 4,06 år ( 1,3 sd ). tidsramen från utgångsvärdet kognitiv testning till bloddragning var 2,25 år ( 0,71 sd ) och från bloddragning till diagnos var 1,79 år ( 1,2 sd ). De kognitiva åtgärder som slutfördes vid baslinjen och årlig uppföljning inkluderade den modifierade mini - mental tillstånd undersökning ( 3 ms) ; humle verbal inlärningstest - reviderad ( hvlt - r) ; siffer span ( framåt och bakåt) från wecksler vuxen intelligens skala - reviderad ( wais - r) ; en generativ verbal fluency test ( stormarknad objekt) ; berättelser från flodmead beteendet minne test ( rbmt ) ; den korta visuospatial minnestest - reviderad (frommt - r ). mini - mental tillstånd undersökning ( mmse ) extraherades från 3ms. alternativa former användes årligen för hvlt - r, rbmt, och från - r på varje efterföljande årliga besök. Försökspersonerna fullföljde också den 30-punktsgeriatriska depressionsskalan och en självklassningsskala för minnesfunktioner. uppgiftslämnare av säkerheter fullföljde skalan för demensens svårighetsgrad ( dsrs ). på grund av betydande interkorrelation mellan dessa tester, analyser som beskrivs nedan är begränsade till de kognitiva utgångstester som var känsliga för tidiga förändringar (dvs. , verbalt lärande och minne ) i samband med mci / annons eller tester som liknade dem som tidigare visat sig vara förknippade med en nivå. normativa data från cache county studien användes för att utveckla standardiserade cut - off poäng används i anpassning. Individer som gjorde poäng under skärningspoängen på årliga kognitiva bedömningar genomgick ytterligare demensträning inklusive fysiska och neurologiska undersökningar, laboratoriestudier (dvs. , cbc, kemi räkna, sedimentationshastighet, vitamin b12 och folsyra nivåer, sköldkörteltest, och syfilis serologiska test ), och neuroimaging ( d.v.s. , mri eller ct ), beroende på vad som är tillämpligt. en mer omfattande neuropsykologisk bedömning också administreras av en neuropsykolog som en del av demens arbete - upp. Detta batteri av tester bestod av det expanderade konsortiet för att upprätta ett register för alzheimer sjukdom ( cerad) batteri; logiskt minne i och ii av wecksler minne skala - reviderad; benton visuell retentionstest ( benton) ; ett generativ fluens test ( djur) ; kontroll muntliga ord association test ( koat ; cfl ; spåret gör test ; symbol metoder test ( smdt ) ; skeppsley ordförråd. efter slutförande av alla komponenter i demens arbete - upp, en konsensus team fastställda kognitiv status med hjälp av publicerade diagnostiska kriterier. diagnosen ad gjordes med nincds - adrda och amnestic mild kognitiv försämring ( mci ) med hjälp av petersen kriterier. Alla mci-patienter ansågs vara amnestiska mci, eftersom de bara hade minnesförsämring, men behöll normala aktiviteter i det dagliga livet och totalt sett hade en välbevarad kognition inom andra kognitiva områden. gott om bevis tyder på att amnestiska mci patienter kan vara i ett övergångsstadium mellan normalt åldrande och ad med 85% av dessa patienter omvandlas till ad under en 7-årsperiod. Ytterligare bevis kommer från en avbildningsstudie som visade att mönstret av hjärnatrofi hos amnestiska mci-patienter är typiskt för det som observerats hos ad-patienter. det är då rimligt att kombinera dessa diagnoser i en enda kategori, Således tillåter ett tillräckligt stort antal för att leverera statistisk kraft. av de 215 patienter som gav blod för den kompletterande studien, två utvecklat non - ad demens, och 28 försökspersoner uppfyllde kriterierna för antingen ad ( n = 10 ) eller mci ( n = 18 ) under de två åren efter bloddragningen. serumet ett innehåll fastställdes, enligt tillverkarens instruktioner, med hjälp av Elisa kit för människa a140 och a142 och inter - analys cv, och intraassay cv rapporterades vara 10% ( invitrogen, kalif ). dna extraherades från helblod för apoe genotypning med hjälp av rena gen kit (gentra system, kalif ), och apoe genotyping utfördes med hjälp av tidigare etablerade metoder, som beskrivs på annat håll. apoe genotyper var otillgängliga för 4 individer, men dessa ingick i analyserna. datamängden kontrollerades intervall, och före analyser, De beroende och oberoende variabler undersöktes för saknade data, avvikelser, och överträdelser av normalitet antagande. skillnader mellan grupper om demografiska variabler, neuropsykologiska variabler, och serum a140 nivåer undersöktes med antingen studentens t - test eller analyser, beroende på vilken typ av variabel mätning. tid - uppdaterad cox regression modellering användes för att testa om neuropsykologiska testresultat, en, eller en kombination av båda kan förutsäga omvandling till mci / ad hos individer som var kognitivt normala vid baslinjen. Potentiella förvirrande variabler visade sig påverka risken för kognitiv nedgång inkluderade ålder, utbildning, kön, apoe status, serum kreatinin, triglycerider, förekomst av apoe 4 allele, och historia av kärlsjukdom som bestäms av behandling med statiner eller antihypertensiv medicinering som anges som kovariater. de senare variabler, kodade dikotomiskt, har tidigare visat sig påverka en nivåer. eftersom tidigare analyser visade en icke betydande ökning av ad risk med naproxen i denna kohort, vi också kontrollerade för denna effekt. logistisk regression modellering användes för att konstruera mottagaren operatör kurvor ( roc ) för att undersöka den prediktiva prestanda neuropsykologiska åtgärder från baslinjebesöket och serum en nivå i diagnoser av mci / ad. Roc-kurva jämförelser baserades på area under kurvan ( auc ), se, och tillhörande 95% konfidensintervall ( ci ). vi senare beräknade känslighet för de olika modellerna med hjälp av den förväntade sannolikheten för varje ämne genom logistisk regression modellering med specificitet på minst åttio procent. post hoc effektberäkningar med hjälp av g - effekt programvara för multivariata regressionsanalyser som används här tyder på en effekt på nästan 100% vid alfavärdet 0,05 för den aktuella provstorleken, totalt antal prediktorer, och den observerade effekten storlek. Genomsnittlig ålder och utbildning av provet var 76.7 ( sd = 3,9 ) och 14.6 ( sd = 2,8 ) år, respektive. majoriteten av provet var kaukasier ( 98,1% ) och 51,9% var män. trots kohorten själv - rapport av berikad familjehistoria, mindre än en - tredjedel av det totala urvalet (31,7 %) bar minst en apoe 4 allele, en frekvens som liknar den allmänna populationen. Jämförelser av variabler mellan försökspersoner som förblev kognitivt normala och de som minskade under den korta uppföljningsperioden redovisas i tabell 1. Även om alla försökspersoner vid inskrivning utförs inom de normala gränserna baserat på etablerade cut - off poäng, de som slutligen minskade hade generellt sämre poäng på 3ms, mmse, och alla minnesmått. de två grupperna var också signifikant olika på serum a142 nivåer och a142/a140 förhållanden före diagnoser av mci / ad. Endast 23% av de kognitivt normala individerna hade serum a142 i den lägsta kvartilen jämfört med nästan 50% av den diagnostiska gruppen (44% av mci-patienterna och 50% av ad-personerna). tid - beroende cox regressionsanalyser utfördes för att undersöka förhållandet mellan dessa kognitiva tester och en på förutsägelsen av efterföljande omvandling till mci / ad. alla neuropsykologiska analyser justerades för ålder, kön, och utbildning, men ingen justering för studien mediciner krävdes eftersom dessa var utgångspoäng. cox regressionsanalyser visar att modellen med hjälp av neuropsykologiska tester förutspådde mci / ad ( 2 log - sannolikhet = 206,51, = 52,11, df = 8, p < 001 ). signifikanta individuella neuropsykologiska åtgärder var 3 ms ( = 0,25 0,06, wald = 17,78, p < 001 ) ; generativ verbal fluens ( = 0,12 0,04, wald = 8,09, p < .004 ; hvlt - r poäng ( = 0.24 0,11, wald = 4.58 p <.032 ). cox regressionsanalys visade att a142 uppmätt i de lägsta två kvartiler jämfört med den högsta kvartilen var en betydande individuell prediktor för omvandling till mci / ad i denna modell ( 2 log - sannolikhet = 197.47, = 38,41, df = 15, p < 001 ). regressionsanalysen som använder a142/a140-förhållandet fann på liknande sätt signifikanta resultat ( 2 log - sannolikhet = 204,69, = 36,10, df = 14, p <.001 ) med de lägsta nyckeltalen är mest förutsägbara för efterföljande omvandling till mci / ad. den slutliga full modell, justera för confound och studien mediciner, ingår hvlt - r, fluens, 3ms, a142 nivåer, och a142 kvartiler ( 2 log - sannolikhet = 166,25, = 74,55, df = 18, p < 001 ) med fluens, 3ms, och a142 i de lägsta två kvartiler som betydande enskilda prediktorer av mci / annons i modellen. liknande resultat observerades när a140 nivåer och a142 kvartiler ersattes i denna modell med a142/a140 nyckeltal ( 2 log - sannolikhet = 168,49, = 72,90, df = 17, p < 001 ). baslinjevärden för 3ms, hvlt - r, och generativ verbal fluens poäng subtraherades från de som erhållits vid 12-månaders upprepa testning för att avgöra om förändringar i dessa åtgärder skiljer sig med a142 och a142/a140 förhållandet. i ojusterade analyser, bland försökspersoner som konverterades till mci / ad, den största minskningen för hvlt - r observerades bland individer med den lägsta kvartilen av a142 ( 1,17, 2.33 sd ) och a142/a140 nyckeltal ( 0,75, 2,63 sd ) där individer i den högsta kvartilen av a142 ( 1,33, 1,86 sd ) och a142/a140 nyckeltal förbättrades med nästan en punkt ( 0,6 1,82 sd ). Men dessa skillnader var inte statistiskt signifikanta ( p >.05 ). för de 3ms poäng, bland försökspersoner som konverteras till mci / annons, de med a142 i den lägsta kvartilen minskade ( 1,83 1,28 sd ) jämfört med den högsta kvartilen ( 4,83 1,35 sd ), och denna skillnad var statistiskt signifikant ( f = 3.42, p = 0,033 ). för mci / ad försökspersoner med den lägsta kvartilen av a142/a140 nyckeltal, de 3ms värden förblev i slutändan oförändrade (0,16 1,20 sd ), medan poängen förbättrades bland dem med den högsta kvartilen av a142/a140 nyckeltal ( 4.33 1.20 sd ), och dessa skillnader var också statistiskt signifikanta ( f = 3.10, p =.046 ). för generativ verbal fluens test, en nedgång noterades i både den lägsta kvartilen ( 4,17 1,40 sd ) och den högsta kvartilen ( 1,17 2.13 sd ) av a142, och dessa skillnader var marginellt betydande ( f = 2,63, p =.073 ). för a142/a140-förhållande, ett liknande mönster observerades, Men denna skillnad var inte statistiskt signifikant. bland individer som förblev kognitivt normala, medan ett liknande mönster observerades, De med lägsta kvartil av a142 och a142/a140 förhållanden hade en större minskning än de med den högsta kvartilen för varje hvlt - r ( 0.28 0.27 sd kontra. 0,14 0,33 sd, Respektive. ) och 3ms ( 1,02 0,51 sd mot 0,39 0,44 sd ). dock, På grund av den lilla omfattningen av förändringen i dessa poäng, Dessa skillnader var inte statistiskt signifikanta. ingen sådan förändring observerades för generativ verbal fluens test (data inte visas ). undersökning av känslighet och specificitet med hjälp av roc analys avslöjade auc för neuropsykologiska tester med ålder, utbildning, och kön som kovariater var 0,83 (95% ci [ 0,750,91 ], p < 001 ). för a142 ( justerat för förekomst av apoe 4 allele, vaskulära riskfaktorer, och tillhörande läkemedel ), auc var 0,79 ( 95% ci [ 0,700.88 ], p < 001 ). när neuropsykologiska tester ( 3ms, hvlt - r, och generativ verbal fluens) och a142 kombinerades, var auc ökade till 0,91 (95% ci [ 0.860.95 ], p < 001 ). för den justerade (enligt ovan ) a142/a140 nyckeltal ensam, .001 ), och i kombination med de neuropsykologiska åtgärder, auc var 0,91 ( 95%ci [ 0.870.96 ], p < 001 ). optimal känslighet med specificitet av minst 80% förutsagda sannolikheter visas i tabell 2. den högsta känslighet och specificitet uppnåddes med hjälp av en kombination av kognitiva poäng och a142/a140 förhållandet, men detta fynd drevs av a142. Patogenesen av ad initieras innan de kliniska symptomen på kognitiv försämring och funktionell nedgång blir uppenbara hos dess offer. En enkel och pragmatisk metod för att identifiera äldre vuxna med en ökad risk för mci / annons som kan dra nytta av riktat förebyggande är därför av betydelse för att minska bördan av annons. Kombinationen av korta neuropsykologiska tester tillsammans med blodbaserade biomarkörer av ad representerar ett rimligt tillvägagångssätt som kan användas i stor skala. Våra resultat här ger stöd för denna uppfattning och visar att tidig förutsägelse av risk för att utveckla mci / ad kan vara genomförbar via en kombination av korta neuropsykologiska tester och biomarkörer i en at - risk kohort. i denna subkohort från anpassning, mått på global kognitiv funktion ( 3ms ), episodiskt minne ( hvlt - r test 4), språk fluens, och serum a142/a140 förhållandet uppnådde en utmärkt noggrannhet på 91%. Dessutom var känsligheten med specificitet på minst 80% för de kombinerade åtgärderna överlägsen neuropsykologiska åtgärder eller serum en nivå ensam. Vi har nyligen visat att en nivå ensam kan förutsäga mci / ad, men en nivå påverkas av kärlsjukdom och tillhörande mediciner och kräver justering för att observera den fulla effekten av en i prediktiv modellering. Vi har också visat att i ämnen diagnostiseras med annons, Det finns ett samband mellan mått på språktester av fluens och objekt namngivning och a140 och att minnesprestanda är associerad med serum a142. ett samband mellan serum a140 och kognitiva mått på minne och språk har också rapporterats hos kognitivt normala äldre vuxna. hög baslinje a142 och a140 med stabil a142 över tid visas vara förknippade med minskande kognition. nyligen visade yaffe och kollegor att låga a142/a140-tal förutspår kognitiv nedgång under 9 år. i vår studie, Vi visar att låga a142 och a142/a140 nyckeltal är förknippade med kognitiv nedgång även inom ett år. Detta är mycket värdefullt ur det kliniska perspektivet, eftersom förmågan att identifiera individer på - risk inom ett år före debuten kan avsevärt förbättra kvaliteten på vården och rekryteringsstrategin för förebyggande prövningar genom att omdirigera de individer som inte kan dra nytta av förebyggande behandlingar mot mer lämpliga kliniska ingrepp. Detta visas av nyligen anpassade fynd, vilket tyder på att individer med låga kognitiva poäng vid baslinjen konverterades kort efter att studien inletts och att varken naproxen eller celecoxib intervention var fördelaktigt för dessa individer. kollektivt, dessa fynd tyder på att kombinera kognitiva tester med blod a kan vara användbart för att förutsäga framtida mci / ad, som hittills inte har utforskats, särskilt som antingen a eller kognitiva tester ensam kanske inte har önskad känslighet eller specificitet för förutsägelse av framtida mci / ad. Detta aktuella arbete presenteras här ger bevis för att kombinationen av korta neuropsykologiska tester och blod a har potential nytta av att förutsäga mci / ad minst 2 till 4 år före den kliniska klassificeringen av mci eller diagnos av ad. Dessutom, våra resultat visar också vikten av att redovisa för faktorer som apoe, vaskulära riskfaktorer, och läkemedel när man använder en i förutsäga mci / annons. Även om för närvarande inga studier har rapporterat känslighet och specificitet av csf a142 i förutsäga mci / annons konvertering från normal kognition, har en stor multicenterstudie visat att csf a142 förutsäger övergång från mci till ad, medan tau ensam uppnått en hög känslighet ( 83% ) med godtagbar specificitet ( 72% ). Det är intressant att notera att våra fynd med hjälp av blod och kognitiva tester, en mycket mindre invasiv metod, resulterade i högre känslighet och särdrag för att förutsäga kognitiv nedgång i - risk kognitivt normala äldre vuxna. trots begränsningen att blodprov inte utfördes vid samma tidpunkt som den kognitiva testningen, Våra uppgifter ger ett starkt stöd för ytterligare utvärdering av detta tillvägagångssätt, särskilt eftersom vi inte har sett några betydande fluktuationer i en nivå under en ettårsperiod (pers. vår studie ger stöd för att blod - baserade en nivåer kan ha diagnostisk nytta när de kombineras med neuropsykologiska åtgärder. Denna föreslagna metod motiverar ytterligare utredning för att avgöra dess praktiska tillämplighet i specialiserad klinik miljö av allierade hälsa personliga och rutinmässiga primärvårdskliniker.
Vi undersökte nyttan av korta neuropsykologiska tester och serum a som ett prediktivt test för att upptäcka mci / ad hos äldre vuxna. serum en nivåer mättes från 208 individer som var kognitivt normala vid inskrivning och bloddragning. tjugoåtta av de ämnen som därefter utvecklats mci ( n = 18 ) eller annons ( n = 10 ) under uppföljningsperioden. baslinjemått av global kognition, minne, språk fluens, och serum a142 och förhållandet mellan serum a142/a140 var betydande prediktorer för framtida mci / ad med hjälp av cox regression med demografiska variabler, apoe 4, vaskulära riskfaktorer, och specifik medicinering som kovariater. En optimal känslighet på 85,2% och specificitet på 86,5% för att förutsäga mci / ad uppnåddes med hjälp av roc analyser. Korta neuropsykologiska tester och mätningar av a142 som erhållits via blod motiverar ytterligare studier som en praktisk och kostnadseffektiv metod för storskalig screening för att identifiera äldre vuxna som kan löpa risk för patologisk kognitiv försämring.

Dataset Card for Swedish pubmed Dataset

The Swedish pubmed dataset has only been machine-translated to improve downstream fine-tuning on Swedish summarization tasks.

Dataset Summary

Read about the full details at original English version: https://huggingface.co/datasets/pubmed

Data Fields

  • document: a string containing the body of the paper
  • summary: a string containing the abstract of the paper

Data Splits

The Swedish pubmed dataset follows the same splits as the original English version and has 1 splits: train.

Dataset Split Number of Instances in Split
Train 90,000
Downloads last month
85
Edit dataset card