Edit model card

Model Trained Using AutoTrain

 • Problem type: Multi-class Classification
 • Model ID: 2036166932
 • CO2 Emissions (in grams): 47.5439

Validation Metrics

 • Loss: 0.701
 • Accuracy: 0.787
 • Macro F1: 0.776
 • Micro F1: 0.787
 • Weighted F1: 0.784
 • Macro Precision: 0.786
 • Micro Precision: 0.787
 • Weighted Precision: 0.788
 • Macro Recall: 0.775
 • Micro Recall: 0.787
 • Weighted Recall: 0.787

Usage

You can use cURL to access this model:

$ curl -X POST -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" -d '{"inputs": "I love AutoTrain"}' https://api-inference.huggingface.co/models/crodri/autotrain-wikicat_ca-2036166932

Or Python API:

from transformers import AutoModelForSequenceClassification, AutoTokenizer

model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained("crodri/wikicat_ca", use_auth_token=True)

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("crodri/wikicat_ca", use_auth_token=True)

inputs = tokenizer("Una cançó és una composició musical que conté, a vegades, una part amb veu o melodia vocal, és a dir, amb text, cantada, però també pot ser simplement un conjunt de notes tocades sistemàticament, formant un ritme.", return_tensors="pt")

outputs = model(**inputs)
Downloads last month
11

Dataset used to train crodri/wikicat_ca