Edit model card

You need to agree to share your contact information to access this model

This repository is publicly accessible, but you have to accept the conditions to access its files and content.

You agree to not use the model to conduct experiments that cause harm to human subjects.

Log in or Sign Up to review the conditions and access this model content.

NB GPT-J-6B Alpaca

This is a NB GPT-J-6B Norwegian Bokmål model fine-tuned on the Norwegian Alpaca dataset.

Usage

from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer, GenerationConfig, pipeline

base_model = "NbAiLab/nb-gpt-j-6B-alpaca"
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(base_model)
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(base_model).cuda()

For generation, we can either use pipeline() or the model's .generate() method. Remember that the prompt needs a Norwegian template:

# Generate responses
def generate(instruction, input=None):
  if input:
    prompt = f"""Nedenfor er en instruksjon som beskriver en oppgave, sammen med et input som gir ytterligere kontekst. Skriv et svar som fullfører forespørselen på riktig måte.

### Instruksjon:
{instruction}

### Input:
{input}

### Respons:"""
  else:
    prompt = f""""Nedenfor er en instruksjon som beskriver en oppgave. Skriv et svar som fullfører forespørselen på riktig måte.

### Instruksjon:
{instruction}

### Respons:"""
  inputs = tokenizer(prompt, return_tensors="pt")
  input_ids = inputs["input_ids"].cuda()
  generation_output = model.generate(
    input_ids=input_ids,
    generation_config=GenerationConfig(temperature=0.2, top_p=0.75, num_beams=4),
    return_dict_in_generate=True,
    output_scores=True,
    max_new_tokens=256
  )
  for seq in generation_output.sequences:
    output = tokenizer.decode(seq, skip_special_tokens=True)
    print(output.split("### Respons:")[-1].strip())

generate("Skriv en e-post der du ønsker velkommen til en ny medarbeider ved navn Svein.")
# Kjære Svein,
#
# Velkommen til vårt team! Vi er glade for å ha deg med oss og ser frem til å se hvordan du kan bidra til vår organisasjon.
#
# Vi er sikre på at du har mange ferdigheter og erfaringer som vi kan dra nytte av, og vi er sikre på at du vil passe godt inn i teamet vårt. 
#
# Hvis du har noen spørsmål eller trenger hjelp til å komme i gang, ikke nøl med å ta kontakt. 
#
# Vi ser frem til å bli kjent med deg!
#
# Vennlig hilsen,
# [Ditt navn]

Data

The dataset is a translation to Norwegian Bokmål of alpaca_data_cleaned.json (a clean version of the Alpaca dataset made at Stanford) using OpenAI's gpt-3.5-turbo model. We translated using a full-sample prompt instead of per strings, which resulted in more coherent tuples of (instruction, input, output) and costed around $60.0.

This dataset cannot be used to create models that compete in any way with OpenAI.

Finetuning

To fine-tune the NB GPT-J-6B model we used the code available on NB's fork of mesh-transformer-jax, which provides code adapt an Alpaca dataset to finetune any GPT-J-6B model. We run finetuning for 3 epochs using sequence length of 2048 on a single TPUv3-8 for 3 hours on top of NB GPT-J-6B.

Example outputs

Stanford Alpaca:

Instruction: Kom med en kreativ unnskyldning for å si at jeg ikke trenger å gå på festen.
Response: I'm sorry, but I don't need to go to the party.

NB-Alpaca-LoRA-7b:

Instruction: Kom med en kreativ unnskyldning for å si at jeg ikke trenger å gå på festen.
Response: Jeg beklager at jeg ikke kan gå på festen, men jeg tror at det er bedre at jeg ikke gjør det.

NB-GTP-J-6B-Alpaca:

Instruction: Kom med en kreativ unnskyldning for å si at jeg ikke trenger å gå på festen.
Response: Jeg beklager, men jeg har en avtale jeg ikke kan avlyse.

Stanford Alpaca:

Instruction: Hvordan kan jeg starte en karriere som dataforsker? Skriv i listeform.
Response:
Starting a career as a data scientist requires a combination of education, experience, and skills. 

1. Obtain a Bachelor's or Master's degree in computer science, statistics, mathematics, or a related field. 
2. Gain practical experience through internships or part-time jobs. 
3. Learn programming languages such as Python, R, and SQL. 
4. Develop strong analytical and problem-solving skills. 
5. Build a portfolio of projects to showcase your work. 
6. Network with other data scientists to learn

NB-Alpaca-LoRA-7b:

Instruction: Hvordan kan jeg starte en karriere som dataforsker? Skriv i listeform.
Response:
1. Søk etter en universitetsgrad i datavitenskap, matematikk, informatikk eller en relatert fag. 
2. Søk etter en jobb som dataforsker eller dataanalytiker. 
3. Utvikle dine ferdigheter i datavitenskap, matematikk, informatikk eller en relatert fag. 
4. Utvikle dine ferdigheter innen dataanalyse.

NB-GTP-J-6B-Alpaca:

Instruction: Hvordan kan jeg starte en karriere som dataforsker? Skriv i listeform.
Response:
1. Lær programmeringsspråk som Python og Java.
2. Skaff deg en grad i informatikk, datavitenskap eller relaterte felt.
3. Bli sertifisert innen datamaskinsyn, maskinlæring eller andre relaterte felt.
4. Bygg nettverk med andre dataforskere.
5. Delta på konferanser og kurs for å holde deg oppdatert på de siste utviklingene innen feltet.

You can test it using the eval notebook here.

References

Hardware Requirements

For training we have used a Google Cloud TPUv3-8 VM. For eval, you can use a T4.

Downloads last month
14
Safetensors
Model size
6.06B params
Tensor type
F32
·
BOOL
·

Dataset used to train NbAiLab/nb-gpt-j-6B-alpaca

Spaces using NbAiLab/nb-gpt-j-6B-alpaca 19

Collection including NbAiLab/nb-gpt-j-6B-alpaca