Edit model card

SikuGPT2 Model

Model description

The model is used to generate Chinese ancient article. You can download the model via HuggingFace from the link SikuGPT2.

Since the parameter skip_special_tokens is used in the pipelines.py, special tokens such as [SEP], [UNK] will be deleted, the output results of Hosted inference API (right) may not be properly displayed.

How to use

You can use the model directly with a pipeline for text generation:

When the parameter skip_special_tokens is True:

>>> from transformers import BertTokenizer, GPT2LMHeadModel,TextGenerationPipeline
>>> tokenizer = BertTokenizer.from_pretrained("JeffreyLau/SikuGPT2")
>>> model = GPT2LMHeadModel.from_pretrained("JeffreyLau/SikuGPT2")
>>> text_generator = TextGenerationPipeline(model, tokenizer)   
>>> text_generator("當 是 時 ", max_length=100, do_sample=True)
    [{'generated_text': '當 是 時 王 世 充 已 在 西 夏 恐 兵 出 相 擊 則 遣 信 報 之 且 曰 必 以 五 百 騎 徑 渡 江 由 是 中 國 稍 安 今 賊 既 渡 江 必 無 東 救 上 曰 信 可 謂 不 亡 矣 世 充 將 何 從 與 之 書 使 者 來 上 既 見 信 書 即 遣 二 將 邀 之 使 者 皆 已 去 上 問 之 信 曰 汝 之 去 將 何 以 為 效 對 曰 吾 聞 上 使 者 至 即 令 其 人 還 信 答 書 曰 臣 受 漢 恩 厚 無 以 報 塞 然 所 以 不 從 者 誠 以 天 地 之 德 尚 寛 不 殺 之 恩 豈 待 吾 命 而 自 殺 耶 昔 劉 累 為 漢 將 不 受 命 乃 自 為 主 爾 今 既 為 漢 將 不 受 命 乃 自 殺 以 自 安 耳 上 曰 善 而 以 問 張 子 房 趙 李 牧 張 子 房 皆 言 可 與 為 盟 主 也 其 後 漢 亡 張 魯 反 於 西 河 王 霸 為 漢 公 主 求 和 乃 上 書 求 和 於 上 曰 臣 聞 古 之 受 命 者 惟 太 公 得 之 故 曰 上 天 降 威 以 作 民 主 夫 豈 能 以 一 人 之 身 而 制 天 下 之 大 敵 哉 太 公 得 之 故 曰 大 公 者 何 也 曰 夫 受 命 者 必 有 天 下 為 天 下 所 尊 服 不 必 皆 得 其 人 也 古 者 天 子 之 命 臣 為 天 子 者 皆 為 君 之 子 今 天 下 皆 為 臣 之 子 茍 不 得 其 道 則 一 人 之 身 百 姓 何 所 賴 之 可 得 然 則 命 之 不 可 謂 之 命 矣 上 曰 古 之 受 命 者 奈 何 對 曰 上 古 之 帝 也 命 已 絶 而 天 下 不 復 定 天 必 祚 之 故 命 之 不 可 謂 之 有 天 下 也 天 下 各 保 其 社 稷 其 餘 衆 官 無 有 分'}]

When the parameter skip_special_tokens is False:

>>> from transformers import BertTokenizer, GPT2LMHeadModel,TextGenerationPipeline
>>> tokenizer = BertTokenizer.from_pretrained("JeffreyLau/SikuGPT2")
>>> model = GPT2LMHeadModel.from_pretrained("JeffreyLau/SikuGPT2")
>>> text_generator = TextGenerationPipeline(model, tokenizer)   
>>> text_generator("當 是 時 ", max_length=100, do_sample=True)
    [{'generated_text': '當 是 時 王 世 充 已 在 西 夏 恐 兵 出 相 擊 則 遣 信 報 之 且 曰 必 以 五 百 騎 徑 渡 江 由 是 中 國 稍 安 今 賊 既 渡 江 必 無 東 救 上 曰 信 可 謂 不 亡 矣 世 充 將 何 從 與 之 書 使 者 來 上 既 見 信 書 即 遣 二 將 邀 之 使 者 皆 已 去 上 問 之 信 曰 汝 之 去 將 何 以 為 效 對 曰 吾 聞 上 使 者 至 即 令 其 人 還 信 答 書 曰 臣 受 漢 恩 厚 無 以 報 塞 然 所 以 不 從 者 誠 以 天 地 之 德 尚 寛 不 殺 之 恩 豈 待 吾 命 而 自 殺 耶 昔 劉 累 為 漢 將 不 受 命 乃 自 為 主 爾 今 既 為 漢 將 不 受 命 乃 自 殺 以 自 安 耳 上 曰 善 而 以 問 張 子 房 趙 李 牧 張 子 房 皆 言 可 與 為 盟 主 也 其 後 漢 亡 張 魯 反 於 西 河 王 霸 為 漢 公 主 求 和 乃 上 書 求 和 於 上 曰 臣 聞 古 之 受 命 者 惟 太 公 得 之 故 曰 上 天 降 威 以 作 民 主 夫 豈 能 以 一 人 之 身 而 制 天 下 之 大 敵 哉 太 公 得 之 故 曰 大 公 者 何 也 曰 夫 受 命 者 必 有 天 下 為 天 下 所 尊 服 不 必 皆 得 其 人 也 古 者 天 子 之 命 臣 為 天 子 者 皆 為 君 之 子 今 天 下 皆 為 臣 之 子 茍 不 得 其 道 則 一 人 之 身 百 姓 何 所 賴 之 可 得 然 則 命 之 不 可 謂 之 命 矣 上 曰 古 之 受 命 者 奈 何 對 曰 上 古 之 帝 也 命 已 絶 而 天 下 不 復 定 天 必 祚 之 故 命 之 不 可 謂 之 有 天 下 也 天 下 各 保 其 社 稷 其 餘 衆 官 無 有 分'}]

Training data

“Siku Quanshu” full-text corpus was used as Training Data which is same as the project of SikuBERT to train SikuGPT2.

Training procedure

The model is Pre-trained by run_clm.py. We pre-train the model with a sequence length of 512. We use extended vocabulary to handle out-of-vocabulary words.

Citation

The paper has been published. You can cite this url.

SikuBERT

https://github.com/hsc748NLP/SikuBERT-for-digital-humanities-and-classical-Chinese-information-processing

SikuGPT

https://github.com/SIKU-BERT/sikuGPT

Downloads last month
13
Safetensors
Model size
122M params
Tensor type
F32
·
U8
·