UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xe2' in position 1: ordinal not in range(128)

#1
by vunhucuongit - opened

Sảy ra lỗi: UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xe2' in position 1: ordinal not in range(128) khi check vào Normalize Vietnamese Text

Dạ cái này do bên thư viện chuẩn hóa lâu lâu nó bị lỗi, em cũng chịu :v

thinhlpg changed discussion status to closed

Sign up or log in to comment