Edit model card

ESPnet2 ASR model

pyf98/aishell_branchformer_e24_amp

This model was trained by Yifan Peng using aishell recipe in espnet.

Branchformer (Peng et al., ICML 2022): https://proceedings.mlr.press/v162/peng22a.html

Demo: How to use in ESPnet2

cd espnet
git checkout 4f36236ed7c8a25c2f869e518614e1ad4a8b50d6
pip install -e .
cd egs2/aishell/asr1
./run.sh --skip_data_prep false --skip_train true --download_model pyf98/aishell_branchformer_e24_amp

RESULTS

Environments

 • date: Sun May 22 13:29:06 EDT 2022
 • python version: 3.9.12 (main, Apr 5 2022, 06:56:58) [GCC 7.5.0]
 • espnet version: espnet 202204
 • pytorch version: pytorch 1.11.0
 • Git hash: 58a0a12ba48634841eb6616576d39e150239b4a2
  • Commit date: Sun May 22 12:49:35 2022 -0400

asr_train_asr_branchformer_e24_amp_raw_zh_char_sp

WER

dataset Snt Wrd Corr Sub Del Ins Err S.Err
beam10_ctc0.4/dev 14326 14326 67.3 32.7 0.0 0.0 32.7 32.7
beam10_ctc0.4/test 7176 7176 65.9 34.1 0.0 0.0 34.1 34.1

CER

dataset Snt Wrd Corr Sub Del Ins Err S.Err
beam10_ctc0.4/dev 14326 205341 96.0 4.0 0.1 0.1 4.1 32.7
beam10_ctc0.4/test 7176 104765 95.7 4.2 0.1 0.1 4.4 34.1

TER

dataset Snt Wrd Corr Sub Del Ins Err S.Err

ASR config

expand
config: conf/tuning/train_asr_branchformer_e24_amp.yaml
print_config: false
log_level: INFO
dry_run: false
iterator_type: sequence
output_dir: exp/asr_train_asr_branchformer_e24_amp_raw_zh_char_sp
ngpu: 1
seed: 0
num_workers: 4
num_att_plot: 3
dist_backend: nccl
dist_init_method: env://
dist_world_size: 4
dist_rank: 0
local_rank: 0
dist_master_addr: localhost
dist_master_port: 37153
dist_launcher: null
multiprocessing_distributed: true
unused_parameters: false
sharded_ddp: false
cudnn_enabled: true
cudnn_benchmark: false
cudnn_deterministic: true
collect_stats: false
write_collected_feats: false
max_epoch: 60
patience: null
val_scheduler_criterion:
- valid
- acc
early_stopping_criterion:
- valid
- loss
- min
best_model_criterion:
-  - valid
  - acc
  - max
keep_nbest_models: 10
nbest_averaging_interval: 0
grad_clip: 5
grad_clip_type: 2.0
grad_noise: false
accum_grad: 1
no_forward_run: false
resume: true
train_dtype: float32
use_amp: true
log_interval: null
use_matplotlib: true
use_tensorboard: true
use_wandb: false
wandb_project: null
wandb_id: null
wandb_entity: null
wandb_name: null
wandb_model_log_interval: -1
detect_anomaly: false
pretrain_path: null
init_param: []
ignore_init_mismatch: false
freeze_param: []
num_iters_per_epoch: null
batch_size: 20
valid_batch_size: null
batch_bins: 25000000
valid_batch_bins: null
train_shape_file:
- exp/asr_stats_raw_zh_char_sp/train/speech_shape
- exp/asr_stats_raw_zh_char_sp/train/text_shape.char
valid_shape_file:
- exp/asr_stats_raw_zh_char_sp/valid/speech_shape
- exp/asr_stats_raw_zh_char_sp/valid/text_shape.char
batch_type: numel
valid_batch_type: null
fold_length:
- 51200
- 150
sort_in_batch: descending
sort_batch: descending
multiple_iterator: false
chunk_length: 500
chunk_shift_ratio: 0.5
num_cache_chunks: 1024
train_data_path_and_name_and_type:
-  - dump/raw/train_sp/wav.scp
  - speech
  - kaldi_ark
-  - dump/raw/train_sp/text
  - text
  - text
valid_data_path_and_name_and_type:
-  - dump/raw/dev/wav.scp
  - speech
  - kaldi_ark
-  - dump/raw/dev/text
  - text
  - text
allow_variable_data_keys: false
max_cache_size: 0.0
max_cache_fd: 32
valid_max_cache_size: null
optim: adam
optim_conf:
  lr: 0.001
  weight_decay: 1.0e-06
scheduler: warmuplr
scheduler_conf:
  warmup_steps: 35000
token_list:
- <blank>
- <unk>
- 的
- 一
- 在
- 十
- 中
- 是
- 人
- 有
- 二
- 上
- 了
- 不
- 国
- 市
- 大
- 业
- 为
- 年
- 三
- 发
- 个
- 分
- 出
- 会
- 公
- 行
- 地
- 成
- 这
- 和
- 到
- 五
- 产
- 时
- 对
- 房
- 百
- 能
- 场
- 来
- 以
- 新
- 之
- 日
- 者
- 将
- 现
- 四
- 要
- 家
- 资
- 多
- 月
- 也
- 方
- 后
- 机
- 下
- 前
- 零
- 比
- 于
- 生
- 点
- 开
- 动
- 高
- 经
- 进
- 报
- 体
- 赛
- 子
- 万
- 车
- 用
- 金
- 司
- 可
- 被
- 过
- 手
- 本
- 作
- 自
- 全
- 八
- 六
- 最
- 价
- 目
- 电
- 部
- 交
- 九
- 七
- 面
- 我
- 企
- 加
- 小
- 度
- 实
- 同
- 城
- 工
- 其
- 力
- 定
- 而
- 元
- 合
- 已
- 内
- 与
- 法
- 还
- 关
- 网
- 得
- 他
- 就
- 入
- 名
- 品
- 女
- 记
- 理
- 事
- 长
- 两
- 商
- 都
- 们
- 京
- 并
- 但
- 平
- 制
- 保
- 据
- 期
- 化
- 主
- 重
- 表
- 次
- 相
- 量
- 通
- 道
- 政
- 所
- 天
- 第
- 利
- 间
- 海
- 数
- 务
- 提
- 北
- 展
- 员
- 管
- 投
- 因
- 建
- 好
- 外
- 区
- 更
- 示
- 增
- 从
- 计
- 信
- 性
- 等
- 运
- 项
- 应
- 当
- 收
- 位
- 着
- 起
- 学
- 台
- 民
- 持
- 规
- 设
- 明
- 股
- 正
- 没
- 心
- 然
- 很
- 今
- 调
- 去
- 安
- 此
- 东
- 队
- 如
- 线
- 科
- 世
- 无
- 达
- 身
- 果
- 证
- 基
- 受
- 男
- 需
- 标
- 布
- 情
- 格
- 近
- 步
- 未
- 费
- 求
- 式
- 消
- 千
- 美
- 些
- 里
- 米
- 向
- 看
- 续
- 息
- 意
- 接
- 门
- 回
- 及
- 销
- 老
- 获
- 总
- 监
- 打
- 联
- 至
- 亿
- 说
- 讯
- 住
- 环
- 件
- 整
- 水
- 技
- 路
- 院
- 局
- 特
- 该
- 统
- 由
- 售
- 购
- 强
- 改
- 问
- 乐
- 楼
- 涨
- 处
- 决
- 让
- 系
- 户
- 题
- 推
- 少
- 广
- 显
- 降
- 跑
- 影
- 只
- 选
- 称
- 创
- 易
- 战
- 首
- 完
- 案
- 策
- 常
- 查
- 参
- 种
- 牌
- 程
- 银
- 备
- 认
- 营
- 立
- 势
- 结
- 造
- 超
- 己
- 准
- 存
- 险
- 球
- 各
- 代
- 低
- 再
- 做
- 级
- 款
- 放
- 物
- 告
- 原
- 友
- 转
- 警
- 周
- 界
- 张
- 样
- 传
- 较
- 风
- 单
- 给
- 她
- 州
- 解
- 则
- 视
- 指
- 预
- 升
- 华
- 供
- 走
- 每
- 取
- 导
- 搜
- 集
- 文
- 变
- 客
- 排
- 片
- 头
- 任
- 积
- 术
- 率
- 型
- 军
- 斯
- 研
- 别
- 非
- 直
- 智
- 速
- 组
- 星
- 领
- 口
- 份
- 岁
- 马
- 王
- 快
- 专
- 社
- 使
- 团
- 模
- 器
- 难
- 活
- 拉
- 或
- 约
- 施
- 源
- 构
- 支
- 医
- 儿
- 带
- 服
- 先
- 想
- 引
- 么
- 办
- 照
- 狐
- 权
- 微
- 南
- 始
- 融
- 深
- 士
- 游
- 绩
- 仅
- 况
- 媒
- 随
- 半
- 越
- 幅
- 确
- 注
- 类
- 争
- 税
- 限
- 流
- 均
- 控
- 充
- 额
- 望
- 连
- 划
- 奥
- 亚
- 包
- 娱
- 西
- 财
- 值
- 伤
- 某
- 致
- 终
- 空
- 济
- 众
- 际
- 土
- 买
- 仍
- 育
- 师
- 汽
- 知
- 质
- 态
- 具
- 李
- 责
- 究
- 露
- 条
- 几
- 居
- 共
- 响
- 反
- 站
- 冠
- 节
- 季
- 优
- 委
- 宅
- 观
- 互
- 见
- 范
- 境
- 感
- 负
- 段
- 失
- 采
- 套
- 域
- 尔
- 举
- 何
- 光
- 气
- 落
- 博
- 教
- 锦
- 林
- 山
- 依
- 继
- 极
- 形
- 图
- 审
- 竞
- 益
- 断
- 贷
- 效
- 府
- 复
- 许
- 容
- 健
- 击
- 足
- 又
- 诉
- 助
- 孩
- 色
- 停
- 票
- 双
- 拿
- 板
- 松
- 热
- 那
- 把
- 却
- 清
- 刘
- 议
- 考
- 减
- 曾
- 疑
- 例
- 除
- 功
- 占
- 你
- 试
- 根
- 港
- 太
- 离
- 才
- 货
- 突
- 涉
- 且
- 券
- 配
- 盘
- 即
- 库
- 付
- 破
- 职
- 演
- 农
- 置
- 纪
- 论
- 真
- 龙
- 晚
- 装
- 爱
- 号
- 练
- 死
- 压
- 亲
- 严
- 评
- 田
- 话
- 托
- 护
- 火
- 协
- 红
- 江
- 克
- 卖
- 言
- 租
- 善
- 频
- 普
- 飞
- 验
- 补
- 边
- 满
- 象
- 软
- 算
- 遭
- 馀
- 闻
- 稳
- 厂
- 远
- 苹
- 钱
- 担
- 判
- 官
- 虽
- 湾
- 按
- 昨
- 校
- 必
- 园
- 略
- 救
- 希
- 底
- 执
- 够
- 征
- 拍
- 历
- 像
- 润
- 层
- 债
- 便
- 障
- 围
- 康
- 店
- 往
- 列
- 早
- 测
- 录
- 否
- 香
- 宝
- 阳
- 索
- 核
- 兴
- 检
- 状
- 英
- 村
- 料
- 云
- 留
- 夫
- 移
- 奖
- 病
- 临
- 轻
- 省
- 秒
- 激
- 请
- 革
- 属
- 遇
- 跌
- 维
- 批
- 德
- 承
- 端
- 介
- 精
- 夺
- 群
- 初
- 胜
- 卡
- 尽
- 花
- 辆
- 它
- 故
- 神
- 届
- 治
- 透
- 景
- 白
- 副
- 什
- 宣
- 铁
- 杨
- 跳
- 假
- 登
- 福
- 青
- 药
- 婚
- 养
- 幕
- 违
- 短
- 访
- 修
- 纷
- 律
- 左
- 角
- 酒
- 括
- 爆
- 嫌
- 径
- 宁
- 董
- 适
- 逐
- 刚
- 防
- 陈
- 午
- 差
- 庭
- 独
- 波
- 食
- 识
- 似
- 候
- 黄
- 亡
- 训
- 书
- 退
- 待
- 航
- 块
- 冲
- 扩
- 吴
- 甚
- 申
- 伟
- 眼
- 巴
- 觉
- 找
- 换
- 义
- 轮
- 滑
- 席
- 央
- 送
- 右
- 卫
- 乘
- 石
- 字
- 罪
- 罗
- 泳
- 孙
- 析
- 志
- 另
- 母
- 绿
- 抢
- 止
- 令
- 童
- 妈
- 史
- 刑
- 洲
- 述
- 穿
- 念
- 纳
- 损
- 富
- 免
- 毒
- 络
- 紧
- 妻
- 乎
- 豪
- 素
- 害
- 倒
- 吸
- 街
- 促
- 择
- 杀
- 追
- 巨
- 犯
- 声
- 愿
- 晨
- 思
- 谈
- 河
- 镇
- 尼
- 跟
- 庆
- 链
- 措
- 借
- 赔
- 密
- 圳
- 贴
- 苏
- 温
- 骗
- 习
- 摄
- 版
- 帮
- 币
- 阶
- 阿
- 迎
- 驾
- 黑
- 趋
- 县
- 私
- 吃
- 疗
- 细
- 虑
- 脑
- 韩
- 亮
- 旅
- 抓
- 罚
- 良
- 背
- 脸
- 绝
- 班
- 危
- 础
- 戏
- 戴
- 招
- 命
- 尚
- 缺
- 伙
- 须
- 父
- 夜
- 切
- 操
- 挥
- 派
- 延
- 撞
- 披
- 衣
- 剧
- 陆
- 竟
- 签
- 欧
- 享
- 春
- 徽
- 裁
- 偿
- 启
- 艺
- 宗
- 味
- 察
- 估
- 净
- 募
- 拥
- 释
- 喜
- 顺
- 励
- 靠
- 渐
- 兰
- 油
- 佳
- 困
- 针
- 迷
- 写
- 材
- 硬
- 桥
- 坚
- 订
- 拳
- 累
- 盖
- 室
- 束
- 截
- 距
- 驶
- 旬
- 歌
- 悉
- 烈
- 序
- 患
- 干
- 污
- 圈
- 杰
- 顶
- 败
- 伴
- 归
- 探
- 曝
- 怀
- 急
- 池
- 织
- 秀
- 姐
- 峰
- 顾
- 误
- 键
- 丰
- 玩
- 汉
- 古
- 彩
- 讨
- 朋
- 抗
- 刺
- 挑
- 血
- 凌
- 旧
- 拟
- 晒
- 附
- 惊
- 欢
- 劳
- 丈
- 播
- 徐
- 吗
- 湖
- 笑
- 馆
- 音
- 阵
- 坐
- 谷
- 异
- 怎
- 夏
- 龄
- 熟
- 若
- 惠
- 休
- 永
- 哪
- 暂
- 输
- 绍
- 印
- 冰
- 缓
- 暖
- 听
- 避
- 嘉
- 寻
- 培
- 筹
- 伦
- 雪
- 账
- 暴
- 简
- 予
- 丽
- 泽
- 刻
- 野
- 威
- 宽
- 笔
- 语
- 武
- 炒
- 虚
- 架
- 奇
- 哥
- 尤
- 座
- 迅
- 粉
- 倍
- 朱
- 屋
- 般
- 错
- 津
- 弟
- 汇
- 概
- 鼓
- 掉
- 郑
- 钟
- 召
- 礼
- 禁
- 折
- 缩
- 锁
- 涛
- 乡
- 肥
- 幸
- 雨
- 梦
- 肉
- 攻
- 冬
- 呼
- 蓝
- 综
- 码
- 杯
- 映
- 刀
- 谢
- 编
- 脚
- 晓
- 遍
- 朝
- 吉
- 洗
- 盗
- 丹
- 屏
- 盛
- 秘
- 拘
- 染
- 渠
- 扣
- 洋
- 梯
- 枪
- 久
- 诈
- 川
- 摩
- 俄
- 迪
- 毛
- 赞
- 符
- 画
- 翻
- 妹
- 筑
- 聚
- 哈
- 兵
- 肯
- 胎
- 潮
- 苦
- 逃
- 讲
- 授
- 慢
- 顿
- 遗
- 丝
- 呈
- 揭
- 挂
- 封
- 慧
- 跨
- 询
- 拆
- 森
- 孕
- 脱
- 读
- 枚
- 捐
- 桩
- 跃
- 刷
- 芯
- 斗
- 昆
- 储
- 守
- 触
- 木
- 皮
- 饭
- 添
- 莞
- 震
- 载
- 贵
- 侵
- 撑
- 爸
- 册
- 舞
- 丁
- 贸
- 奶
- 隐
- 妇
- 榜
- 睡
- 陷
- 草
- 扬
- 袭
- 偷
- 督
- 亏
- 吕
- 珠
- 赶
- 扶
- 盈
- 档
- 诺
- 返
- 既
- 末
- 沙
- 谁
- 宏
- 摘
- 典
- 床
- 闭
- 弃
- 雷
- 毕
- 郭
- 玲
- 郎
- 芝
- 胡
- 瑞
- 盟
- 厅
- 抱
- 燃
- 铜
- 旗
- 荣
- 餐
- 牙
- 爷
- 迹
- 宇
- 途
- 潜
- 抵
- 骨
- 援
- 浪
- 玉
- 祖
- 振
- 虹
- 散
- 焦
- 勇
- 努
- 婆
- 拒
- 弹
- 梁
- 坛
- 含
- 坏
- 纯
- 烟
- 冷
- 镜
- 叫
- 赵
- 静
- 仪
- 藏
- 杂
- 痛
- 慎
- 树
- 章
- 塞
- 钢
- 狂
- 呢
- 雅
- 寿
- 恩
- 固
- 狗
- 菜
- 沟
- 献
- 叶
- 泰
- 赢
- 剩
- 窃
- 偏
- 掌
- 宜
- 课
- 趣
- 喝
- 纠
- 籍
- 替
- 炸
- 隔
- 砸
- 搭
- 诚
- 族
- 浙
- 齐
- 杆
- 晋
- 恶
- 奋
- 秋
- 鲜
- 鲁
- 冒
- 赚
- 弱
- 腿
- 祝
- 混
- 缴
- 疾
- 握
- 汪
- 辉
- 奔
- 醒
- 捕
- 骑
- 鸟
- 摆
- 灵
- 敏
- 牛
- 岛
- 恋
- 耗
- 瓦
- 拼
- 恐
- 棒
- 坦
- 厚
- 侧
- 尝
- 薪
- 堂
- 曲
- 答
- 雄
- 徒
- 碍
- 拓
- 翔
- 佛
- 佐
- 滴
- 杭
- 残
- 毫
- 射
- 拖
- 阻
- 辑
- 踪
- 症
- 姓
- 欲
- 鱼
- 船
- 恢
- 衡
- 淡
- 唯
- 乏
- 迟
- 琪
- 烧
- 唐
- 卷
- 陪
- 伏
- 劵
- 繁
- 逆
- 迁
- 诊
- 乱
- 亦
- 谓
- 矿
- 迫
- 忧
- 扮
- 巢
- 扎
- 卓
- 恒
- 庄
- 递
- 灾
- 莱
- 赴
- 煤
- 搏
- 剂
- 梅
- 吧
- 撤
- 哲
- 炳
- 尾
- 誉
- 洛
- 轨
- 署
- 党
- 惯
- 幼
- 缘
- 墨
- 莫
- 辞
- 奏
- 敢
- 垄
- 旁
- 蒙
- 箱
- 吨
- 泛
- 怕
- 闹
- 欠
- 劫
- 纸
- 岸
- 淘
- 赌
- 窗
- 洁
- 岗
- 娘
- 晶
- 劲
- 凭
- 斤
- 洪
- 液
- 槛
- 兼
- 摔
- 楚
- 昌
- 菲
- 萌
- 伍
- 沿
- 咨
- 饮
- 墙
- 沈
- 坡
- 寸
- 溢
- 仓
- 鉴
- 慈
- 柯
- 旦
- 殊
- 坠
- 诸
- 搞
- 伊
- 霸
- 绑
- 氧
- 墅
- 轿
- 蛋
- 忙
- 滨
- 井
- 逼
- 伯
- 癌
- 燕
- 赖
- 浦
- 漏
- 携
- 堪
- 阅
- 诗
- 贩
- 腐
- 倾
- 铺
- 旺
- 横
- 逊
- 允
- 窄
- 鸡
- 唱
- 贿
- 拨
- 砍
- 猛
- 碳
- 堵
- 邀
- 冕
- 栏
- 姆
- 耳
- 绕
- 览
- 聘
- 琳
- 霞
- 挖
- 庞
- 彻
- 颁
- 挺
- 沉
- 抄
- 宫
- 殴
- 垃
- 圾
- 尸
- 涵
- 娃
- 婷
- 牵
- 腾
- 卧
- 偶
- 扰
- 澳
- 迈
- 虎
- 贡
- 词
- 壁
- 宾
- 捷
- 忍
- 佩
- 喊
- 抽
- 植
- 炼
- 奸
- 吐
- 抛
- 祥
- 莉
- 泄
- 械
- 乒
- 辛
- 疯
- 凯
- 扫
- 灯
- 淀
- 毁
- 鬼
- 婴
- 淫
- 冻
- 篮
- 聊
- 帅
- 乔
- 沪
- 羽
- 舍
- 裂
- 忽
- 圆
- 拔
- 朗
- 宿
- 麻
- 眠
- 玮
- 塔
- 碰
- 怪
- 押
- 攀
- 驰
- 欣
- 踏
- 巩
- 废
- 艰
- 乳
- 句
- 侦
- 兄
- 荐
- 寓
- 厦
- 贝
- 纵
- 肖
- 杜
- 忘
- 丢
- 搬
- 曼
- 瓶
- 鹏
- 默
- 惨
- 泡
- 愈
- 敦
- 洞
- 劝
- 颖
- 酷
- 颜
- 巡
- 脏
- 仿
- 羊
- 挤
- 廉
- 麦
- 塌
- 君
- 敌
- 乌
- 俩
- 樊
- 邮
- 烯
- 详
- 舒
- 契
- 漫
- 胞
- 魔
- 宋
- 伐
- 谨
- 姿
- 姑
- 隆
- 纹
- 傅
- 茶
- 著
- 谋
- 敬
- 郁
- 驱
- 菌
- 悬
- 循
- 摊
- 闪
- 伪
- 鸿
- 娜
- 澎
- 湃
- 炉
- 暗
- 闯
- 绪
- 汰
- 稿
- 咬
- 卢
- 泉
- 涌
- 蕾
- 姻
- 熊
- 稀
- 摇
- 吊
- 桌
- 俊
- 哭
- 赠
- 逸
- 吓
- 赫
- 凡
- 俱
- 冯
- 巧
- 涯
- 啦
- 讼
- 恰
- 抚
- 肇
- 锋
- 凶
- 贯
- 悄
- 灭
- 冀
- 糕
- 伸
- 胖
- 腹
- 郊
- 斌
- 鑫
- 厉
- 肩
- 圣
- 浮
- 妙
- 饰
- 尖
- 尊
- 邱
- 诞
- 屡
- 摸
- 酬
- 闲
- 晰
- 匹
- 锻
- 甲
- 敲
- 遥
- 勒
- 兑
- 熙
- 稽
- 蔡
- 惜
- 猫
- 怒
- 驻
- 颇
- 浓
- 宴
- 仁
- 赏
- 磨
- 悲
- 骂
- 轴
- 姜
- 猪
- 割
- 歉
- 玻
- 浩
- 番
- 渡
- 肌
- 践
- 盾
- 甜
- 溺
- 尺
- 忆
- 盐
- 泥
- 薄
- 矛
- 畅
- 抑
- 颗
- 蒋
- 稍
- 碎
- 帝
- 璃
- 掀
- 拐
- 牢
- 幻
- 仔
- 粮
- 艾
- 扭
- 尿
- 刊
- 仑
- 黎
- 埃
- 臂
- 邻
- 苗
- 衔
- 桂
- 潭
- 履
- 贾
- 饼
- 惩
- 诱
- 旋
- 篇
- 辽
- 旭
- 逾
- 豆
- 潘
- 堆
- 甘
- 邦
- 氏
- 拦
- 硕
- 棋
- 裤
- 乓
- 姚
- 厘
- 邓
- 陶
- 萨
- 弗
- 辅
- 廷
- 吁
- 杠
- 绮
- 瑄
- 夹
- 槽
- 祸
- 袁
- 勾
- 赁
- 帖
- 腰
- 漂
- 裕
- 嘴
- 壮
- 弯
- 啊
- 汤
- 垫
- 魏
- 倡
- 栋
- 碑
- 颈
- 暑
- 魅
- 裸
- 疏
- 雇
- 毅
- 忠
- 疆
- 葛
- 凤
- 屈
- 悦
- 馈
- 挡
- 闫
- 氮
- 兆
- 貌
- 厕
- 谣
- 颠
- 猜
- 疲
- 框
- 揽
- 胁
- 憾
- 秩
- 艳
- 帽
- 氛
- 荷
- 泪
- 剑
- 懂
- 钻
- 遵
- 贪
- 贼
- 狱
- 姣
- 寺
- 胶
- 吵
- 催
- 削
- 丑
- 欺
- 肃
- 妥
- 烦
- 灰
- 擅
- 佣
- 萧
- 虾
- 鞋
- 捧
- 逝
- 猥
- 瓜
- 酸
- 奈
- 厨
- 紫
- 侠
- 塑
- 娇
- 辖
- 舆
- 擦
- 柏
- 澄
- 磊
- 虐
- 轰
- 曹
- 删
- 鼻
- 柳
- 屯
- 笼
- 皇
- 糖
- 珍
- 疼
- 柜
- 捡
- 址
- 肠
- 捞
- 拜
- 峻
- 吹
- 乃
- 瘦
- 肚
- 贤
- 帕
- 岳
- 勤
- 瑜
- 锅
- 沫
- 俗
- 昕
- 帆
- 茂
- 醉
- 填
- 饱
- 爬
- 轩
- 滞
- 蜜
- 汗
- 飙
- 耐
- 亨
- 媳
- 彭
- 蓄
- 蝶
- 炮
- 鼠
- 咖
- 琴
- 宠
- 棍
- 掘
- 茨
- 坑
- 湘
- 孟
- 劣
- 灿
- 虫
- 彦
- 喷
- 描
- 辩
- 尴
- 尬
- 弥
- 孤
- 峡
- 凸
- 逻
- 辰
- 孔
- 抬
- 馨
- 蔚
- 怡
- 雯
- 砖
- 崇
- 肢
- 柱
- 阔
- 彼
- 荒
- 滚
- 葡
- 萄
- 昂
- 盆
- 怨
- 瞬
- 斜
- 斩
- 睛
- 剪
- 插
- 棚
- 串
- 沃
- 柔
- 肤
- 壳
- 胸
- 陕
- 凉
- 崛
- 鸣
- 罕
- 衷
- 阴
- 盲
- 伞
- 戒
- 踢
- 狼
- 埋
- 酿
- 旨
- 戈
- 捉
- 跪
- 贺
- 谭
- 涂
- 萎
- 滋
- 昏
- 扇
- 鼎
- 楠
- 驳
- 溪
- 桑
- 钧
- 荡
- 痕
- 玛
- 躲
- 谐
- 您
- 叹
- 桶
- 晕
- 丙
- 璇
- 咚
- 烂
- 杉
- 挣
- 窝
- 亵
- 芸
- 渝
- 芳
- 妆
- 膜
- 煌
- 尘
- 侯
- 赋
- 渣
- 贫
- 桃
- 页
- 吞
- 胀
- 竹
- 肝
- 雾
- 嫁
- 辈
- 愤
- 琐
- 殖
- 媛
- 寄
- 僵
- 逮
- 聪
- 粗
- 寒
- 弄
- 墓
- 谌
- 扔
- 役
- 呆
- 靖
- 蒂
- 芬
- 翼
- 喂
- 孵
- 谎
- 硅
- 璨
- 喀
- 盼
- 盒
- 慌
- 烫
- 秦
- 梳
- 韦
- 袋
- 钓
- 夕
- 碗
- 寨
- 塘
- 衍
- 垒
- 卿
- 滩
- 扑
- 绘
- 辱
- 炎
- 铅
- 肿
- 衰
- 厢
- 躺
- 纽
- 硫
- 睐
- 翁
- 慰
- 耍
- 缠
- 狠
- 脉
- 斥
- 脂
- 趴
- 钩
- 歧
- 椅
- 踩
- 掷
- 挽
- 锐
- 勘
- 逢
- 郝
- 宪
- 胃
- 粒
- 瞩
- 辟
- 皆
- 仰
- 腕
- 匪
- 陵
- 钥
- 缝
- 闸
- 犬
- 锡
- 弊
- 凝
- 臭
- 趁
- 拾
- 夸
- 掩
- 耀
- 炭
- 铬
- 叠
- 坊
- 挪
- 蟹
- 裹
- 狮
- 辐
- 陌
- 捅
- 疫
- 兹
- 霍
- 锈
- 娟
- 蚁
- 奢
- 吻
- 侃
- 晖
- 扳
- 冤
- 彰
- 蹈
- 畴
- 蛇
- 濠
- 啡
- 堡
- 侣
- 撒
- 铭
- 掏
- 奎
- 蜂
- 咸
- 穷
- 瞄
- 遂
- 碾
- 匿
- 瓷
- 舱
- 刹
- 柄
- 倪
- 睹
- 译
- 淇
- 猝
- 浅
- 肺
- 湿
- 顽
- 罩
- 胆
- 匙
- 渴
- 妮
- 羞
- 脆
- 魄
- 锂
- 纤
- 炫
- 裙
- 肾
- 傲
- 膝
- 叔
- 啥
- 撕
- 牲
- 猴
- 辨
- 酝
- 刮
- 惑
- 渗
- 喻
- 晴
- 淑
- 羡
- 慕
- 擂
- 骚
- 纺
- 咕
- 僧
- 悔
- 垂
- 瘫
- 剥
- 舰
- 浏
- 鲍
- 跻
- 亭
- 撰
- 卸
- 莲
- 纱
- 糊
- 朵
- 岩
- 眉
- 函
- 糟
- 仗
- 惹
- 琦
- 贞
- 氢
- 楷
- 莓
- 瞒
- 奠
- 勃
- 锤
- 妨
- 帷
- 洽
- 乞
- 牺
- 亩
- 簿
- 斑
- 翘
- 祈
- 唇
- 耕
- 扯
- 妍
- 坎
- 谱
- 盯
- 泼
- 悍
- 莎
- 汁
- 囊
- 甩
- 辣
- 浸
- 恼
- 盔
- 烤
- 坝
- 巅
- 沸
- 抹
- 邹
- 霾
- 怖
- 犹
- 擎
- 迄
- 恨
- 丧
- 坞
- 袖
- 赤
- 萍
- 爽
- 穆
- 娶
- 闷
- 捍
- 膀
- 侈
- 筋
- 逛
- 倩
- 纲
- 遮
- 御
- 姨
- 淮
- 宰
- 叉
- 绵
- 惧
- 钦
- 廊
- 鳄
- 砂
- 浆
- 禽
- 咏
- 瘾
- 饿
- 痴
- 绳
- 碟
- 韵
- 皓
- 廖
- 岭
- 蛙
- 兔
- 芽
- 剖
- 嫖
- 昔
- 哀
- 蔓
- 谦
- 滥
- 赂
- 渊
- 捣
- 佑
- 弈
- 仙
- 澡
- 骤
- 侨
- 奉
- 磅
- 慨
- 筛
- 嘲
- 竣
- 箭
- 荧
- 脖
- 彤
- 豫
- 躁
- 秉
- 鹤
- 幺
- 渔
- 罢
- 贬
- 铲
- 卵
- 逗
- 牧
- 蔬
- 苑
- 沦
- 遏
- 柴
- 庙
- 兽
- 耶
- 魂
- 溜
- 缉
- 俏
- 蕴
- 苛
- 凑
- 婿
- 铸
- 兜
- 蹭
- 鸭
- 朴
- 肋
- 噪
- 焚
- 坍
- 啤
- 钉
- 戚
- 谍
- 挫
- 艇
- 余
- 巷
- 屠
- 咋
- 詹
- 衫
- 浴
- 爹
- 孝
- 瘤
- 霖
- 崩
- 甸
- 悼
- 擒
- 浇
- 雕
- 竖
- 帐
- 萤
- 靡
- 漠
- 傻
- 撼
- 崔
- 筒
- 脊
- 嘛
- 臣
- 禾
- 龟
- 唤
- 呀
- 壤
- 灌
- 邵
- 稻
- 巾
- 葩
- 饥
- 缔
- 舌
- 窜
- 秽
- 茅
- 靓
- 阱
- 钞
- 潼
- 硝
- 墩
- 蝙
- 蝠
- 嫂
- 艘
- 嚣
- 铃
- 扒
- 佬
- 竭
- 赎
- 傍
- 熬
- 悠
- 挨
- 泊
- 攒
- 坪
- 焰
- 螺
- 薇
- 蛛
- 牟
- 忌
- 愧
- 酵
- 迭
- 饶
- 惟
- 钮
- 闵
- 碧
- 徘
- 徊
- 溯
- 棉
- 歪
- 捂
- 蚊
- 锰
- 屁
- 畸
- 肪
- 蹲
- 剔
- 榆
- 撇
- 瑟
- 讶
- 飘
- 蒸
- 诠
- 寂
- 罄
- 莹
- 鹅
- 泣
- 崖
- 珊
- 讳
- 翰
- 蜘
- 仲
- 燥
- 菱
- 滢
- 煎
- 蛮
- 瞻
- 蘑
- 菇
- 隙
- 捆
- 蕉
- 遣
- 宛
- 肆
- 丸
- 磁
- 玥
- 嵌
- 韶
- 枝
- 咪
- 愉
- 呕
- 淤
- 誓
- 辄
- 俯
- 桐
- 舅
- 蓉
- 渭
- 氯
- 溅
- 雁
- 龚
- 恺
- 妖
- 饽
- 荆
- 枯
- 仇
- 坟
- 澜
- 麟
- 藤
- 猎
- 洒
- 茹
- 碌
- 畏
- 涤
- 俞
- 勿
- 蔽
- 罐
- 尹
- 堰
- 儒
- 芮
- 孚
- 哗
- 掐
- 矶
- 椎
- 阐
- 驴
- 蝉
- 焕
- 鄂
- 耻
- 炯
- 衬
- 婉
- 愁
- 梨
- 丛
- 谅
- 膨
- 曙
- 鹿
- 骄
- 缅
- 匆
- 赃
- 蒲
- 睁
- 焱
- 灼
- 刃
- 螃
- 瑕
- 讹
- 禅
- 臀
- 姗
- 媚
- 呛
- 凰
- 瀚
- 埔
- 弓
- 阚
- 湛
- 奕
- 扛
- 齿
- 挟
- 髓
- 狭
- 栈
- 骏
- 崭
- 慑
- 殿
- 祭
- 僻
- 蹬
- 寡
- 呦
- 鞠
- 酱
- 瑰
- 馒
- 坤
- 趟
- 臻
- 咒
- 豹
- 畜
- 冉
- 绎
- 岌
- 甄
- 绞
- 宵
- 庸
- 歇
- 挠
- 氨
- 乙
- 茵
- 岔
- 淄
- 碘
- 淋
- 蓬
- 颅
- 羹
- 浑
- 昧
- 翠
- 峥
- 惕
- 睿
- 芦
- 蚀
- 颓
- 霜
- 钰
- 橘
- 堤
- 凳
- 溶
- 锯
- 幂
- 榴
- 娼
- 汹
- 茫
- 厌
- 绰
- 崎
- 溃
- 撬
- 沾
- 拇
- 疵
- 哦
- 弧
- 弘
- 咽
- 葬
- 阁
- 竿
- 篡
- 隶
- 诟
- 煮
- 丘
- 耿
- 彬
- 敞
- 泻
- 夷
- 隅
- 渎
- 淹
- 骆
- 醋
- 霆
- 涩
- 陀
- 叙
- 梗
- 冶
- 敛
- 痪
- 讽
- 疤
- 螂
- 芒
- 幢
- 炜
- 毯
- 橙
- 拢
- 俨
- 仕
- 氰
- 钾
- 呐
- 株
- 脾
- 烨
- 磕
- 薛
- 窖
- 芷
- 蜕
- 衅
- 歹
- 哒
- 诡
- 摧
- 漆
- 蟑
- 劈
- 呵
- 絮
- 抖
- 娅
- 铝
- 霉
- 芭
- 辜
- 昊
- 嘘
- 哑
- 枢
- 脐
- 庐
- 钠
- 鳌
- 矩
- 锆
- 婧
- 沛
- 饲
- 熄
- 翡
- 屹
- 膏
- 阙
- 搂
- 锣
- 幌
- 橄
- 榄
- 杖
- 旷
- 矫
- 冈
- 舟
- 腊
- 聂
- 拣
- 遛
- 勋
- 窘
- 韧
- 咱
- 拎
- 椒
- 揣
- 殷
- 揪
- 伽
- 贱
- 琼
- 菡
- 闺
- 昭
- 雏
- 蹊
- 黛
- 禹
- 鞍
- 乖
- 汝
- 甫
- 彝
- 泸
- 诬
- 拽
- 毽
- 搅
- 葵
- 旱
- 勉
- 跷
- 畔
- 肘
- 坂
- 漩
- 涡
- 倘
- 醛
- 曦
- 铀
- 杏
- 棕
- 幽
- 裴
- 阮
- 敷
- 茄
- 沧
- 剽
- 恳
- 淳
- 萱
- 袱
- 亥
- 痱
- 腔
- 嫉
- 粹
- 焊
- 诀
- 粪
- 朔
- 黯
- 谜
- 眨
- 祁
- 暧
- 魁
- 辗
- 穗
- 倦
- 剿
- 袍
- 恭
- 炙
- 娴
- 玫
- 锏
- 熏
- 窥
- 堕
- 悟
- 晃
- 缪
- 驿
- 泷
- 雀
- 惫
- 玺
- 剃
- 斐
- 袂
- 梭
- 哄
- 邪
- 岂
- 腻
- 嫩
- 榕
- 谴
- 潇
- 纬
- 侮
- 翅
- 镶
- 坷
- 彪
- 祷
- 匝
- 耽
- 萝
- 窑
- 瑾
- 滤
- 拱
- 哨
- 蠢
- 邢
- 涞
- 恤
- 泾
- 谤
- 瀑
- 舶
- 懈
- 忱
- 烹
- 晟
- 踞
- 剁
- 珉
- 庚
- 晤
- 壶
- 砾
- 嗅
- 妒
- 匈
- 胰
- 绯
- 荼
- 爪
- 茜
- 桦
- 蜇
- 芜
- 玄
- 葫
- 蚂
- 绊
- 搁
- 霏
- 粘
- 佟
- 雍
- 垮
- 羁
- 娥
- 碱
- 磷
- 钊
- 毙
- 诿
- 绸
- 捏
- 遴
- 畊
- 厮
- 巫
- 猖
- 獗
- 掴
- 辍
- 蜡
- 赣
- 筵
- 芙
- 蒜
- 缆
- 俪
- 鹰
- 笋
- 毋
- 喆
- 鹭
- 蝴
- 汀
- 诽
- 桔
- 篷
- 莽
- 栖
- 饪
- 伺
- 戳
- 谊
- 霄
- 侄
- 滔
- 瞎
- 皱
- 蛟
- 裔
- 烽
- 猿
- 叮
- 绷
- 腺
- 暨
- 沥
- 喧
- 囤
- 掠
- 陡
- 膺
- 痒
- 饵
- 戎
- 褚
- 丐
- 渤
- 帜
- 娄
- 洼
- 禄
- 婵
- 琢
- 躯
- 禺
- 峙
- 踹
- 怜
- 炖
- 剐
- 缚
- 襄
- 枫
- 绽
- 庾
- 斧
- 穴
- 寇
- 蝇
- 鞭
- 阎
- 矢
- 糙
- 巍
- 蒿
- 殒
- 蛰
- 囧
- 卜
- 宙
- 珮
- 鸦
- 璞
- 翟
- 酗
- 褒
- 豁
- 镑
- 耷
- 棠
- 垦
- 韬
- 荫
- 窨
- 鸽
- 羲
- 懒
- 躬
- 匕
- 犀
- 吼
- 珀
- 昙
- 樱
- 蹿
- 抉
- 苍
- 汛
- 铉
- 镉
- 喔
- 邯
- 郸
- 噱
- 瓯
- 沼
- 捻
- 苯
- 蹼
- 麋
- 阀
- 煞
- 踝
- 缭
- 菊
- 竺
- 峭
- 攥
- 癖
- 肛
- 泔
- 拯
- 窟
- 靳
- 舵
- 嘱
- 昱
- 勺
- 吾
- 丫
- 觅
- 醇
- 磋
- 徙
- 陨
- 惺
- 渍
- 炬
- 栽
- 晏
- 颂
- 奴
- 榔
- 驭
- 嚼
- 赡
- 豚
- 蔷
- 梓
- 梧
- 哽
- 晗
- 汞
- 嫣
- 蕊
- 祺
- 疹
- 壹
- 噬
- 皂
- 矗
- 悚
- 憧
- 憬
- 拷
- 扁
- 廓
- 蹴
- 岚
- 瑛
- 崴
- 栗
- 囚
- 涿
- 礁
- 晔
- 殡
- 璀
- 淞
- 隋
- 踵
- 钵
- 煊
- 赘
- 瞧
- 寞
- 陋
- 骷
- 髅
- 秸
- 秆
- 夯
- 荔
- 襁
- 褓
- 笨
- 沮
- 瞅
- 怂
- 茗
- 甥
- 亟
- 杳
- 煦
- 挚
- 棵
- 祠
- 嗯
- 枕
- 粟
- 泌
- 蜀
- 寥
- 遐
- 涝
- 辫
- 籁
- 窍
- 聋
- 逍
- 跤
- 凹
- 釜
- 嘀
- 嗒
- 淝
- 藜
- 翱
- 硚
- 叼
- 痹
- 腼
- 腆
- 伎
- 骋
- 愕
- 腥
- 拮
- 轧
- 癫
- 橡
- 膊
- 觑
- 寅
- 砒
- 趾
- 颐
- 漳
- 峨
- 呜
- 淆
- 凿
- 壕
- 铨
- 莆
- 筷
- 璧
- 譬
- 岖
- 抠
- 笛
- 厥
- 砺
- 喉
- 酌
- 簧
- 鲸
- 踊
- 牡
- 嬛
- 缜
- 奂
- 熹
- 闽
- 馊
- 胯
- 喇
- 伶
- 墟
- 煜
- 耘
- 榷
- 骁
- 猩
- 辙
- 狸
- 滕
- 诵
- 窒
- 恍
- 髦
- 诫
- 榨
- 熠
- 蔺
- 薯
- 歆
- 粤
- 夭
- 拌
- 唏
- 厄
- 吝
- 眷
- 峪
- 拙
- 咎
- 粥
- 痰
- 琅
- 羚
- 莘
- 憨
- 瞰
- 炅
- 孜
- 亢
- 缮
- 焯
- 咄
- 暇
- 矮
- 汲
- 灶
- 闰
- 奚
- 汶
- 珲
- 麓
- 憋
- 崂
- 镳
- 殃
- 卉
- 诧
- 矣
- 屎
- 聆
- 芋
- 屑
- 罂
- 籽
- 绚
- 卞
- 枉
- 汕
- 懋
- 媲
- 啧
- 掣
- 嬉
- 仨
- 姬
- 懿
- 馅
- 胺
- 撂
- 睫
- 蛐
- 萃
- 眈
- 飚
- 毓
- 涅
- 昼
- 橱
- 驼
- 涠
- 谩
- 婶
- 膛
- 拄
- 绣
- 栅
- 邬
- 怠
- 鄙
- 哉
- 跺
- 帘
- 沓
- 搀
- 腌
- 羿
- 泵
- 鄞
- 郡
- 烃
- 愚
- 蕙
- 垤
- 锌
- 柠
- 檬
- 葱
- 垢
- 匮
- 卦
- 懊
- 掺
- 叱
- 坯
- 糯
- 覆
- 铆
- 琬
- 抡
- 潢
- 棺
- 塾
- 飓
- 诅
- 翩
- 揍
- 檀
- 鳝
- 讪
- 熔
- 杞
- 啃
- 昀
- 紊
- 敖
- 璐
- 蔗
- 槌
- 铐
- 搡
- 磐
- 宕
- 栓
- 叭
- 戟
- 顷
- 濒
- 窦
- 摁
- 俐
- 瞳
- 蚕
- 鹊
- 迂
- 畿
- 瓣
- 媞
- 寝
- 蹦
- 嗑
- 袒
- 殉
- 稚
- 俘
- 搪
- 沽
- 妃
- 嗓
- 胫
- 町
- 莴
- 苣
- 痘
- 蔑
- 皖
- 枞
- 忐
- 忑
- 靴
- 菁
- 姥
- 诙
- 嚷
- 焉
- 沣
- 霹
- 雳
- 僚
- 尧
- 嘎
- 诩
- 咫
- 柬
- 惮
- 狄
- 匀
- 裆
- 黏
- 釉
- 膳
- 渺
- 苟
- 瑶
- 唾
- 瘠
- 讧
- 睦
- 弦
- 庇
- 袄
- 噩
- 扼
- 戛
- 禀
- 恿
- 滁
- 麾
- 筱
- 瘀
- 褪
- 槟
- 缨
- 绒
- 犷
- 茸
- 惋
- 嗤
- 寮
- 褂
- 咳
- 缀
- 谙
- 涧
- 炽
- 缄
- 鹜
- 砌
- 贮
- 庵
- 隧
- 卤
- 跆
- 皋
- 蝗
- 洱
- 圪
- 邑
- 锄
- 荟
- 渚
- 苇
- 孰
- 鹃
- 哼
- 呃
- 琛
- 痣
- 摹
- 痼
- 镯
- 刁
- 秧
- 腩
- 鳞
- 乍
- 颚
- 慷
- 氓
- 惦
- 卑
- 挝
- 熨
- 濮
- 胳
- 瓢
- 砰
- 溧
- 锷
- 鸠
- 犒
- 姝
- 蹄
- 宸
- 侥
- 锭
- 佶
- 浊
- 婪
- 磺
- 咤
- 迢
- 檐
- 邺
- 掂
- 渲
- 嚎
- 祛
- 伢
- 叛
- 撮
- 甬
- 淌
- 瀛
- 朽
- 陂
- 帼
- 铿
- 锵
- 漓
- 驯
- 鲨
- 抒
- 茁
- 柿
- 貔
- 貅
- 钝
- 鳅
- 嚏
- 暮
- 瑚
- 荤
- 蜓
- 垣
- 颤
- 溥
- 臃
- 戮
- 枣
- 佼
- 拗
- 哆
- 嗦
- 惚
- 鸥
- 倚
- 嗨
- 舸
- 赐
- 姊
- 憔
- 悴
- 铰
- 黝
- 屿
- 秃
- 嘻
- 楞
- 棱
- 袈
- 裟
- 汴
- 揉
- 髋
- 悸
- 榻
- 逞
- 晾
- 屌
- 闳
- 痊
- 袜
- 扉
- 琶
- 摒
- 捺
- 匠
- 窈
- 窕
- 飒
- 猬
- 蜚
- 萋
- 蚯
- 蚓
- 鲟
- 澈
- 樟
- 悖
- 玖
- 俾
- 抿
- 彷
- 彿
- 虱
- 狙
- 鲶
- 槿
- 烘
- 挎
- 狰
- 狞
- 邃
- 瞪
- 俚
- 涕
- 谬
- 睬
- 蜷
- 兢
- 镍
- 砷
- 菠
- 怦
- 凄
- 卯
- 獒
- 渀
- 辘
- 滇
- 燎
- 噎
- 蝎
- 綦
- 鄢
- 捎
- 瞿
- 蜿
- 蜒
- 禧
- 榈
- 锹
- 殭
- 爵
- 盹
- 淖
- 啼
- 瓮
- 鳖
- 镖
- 珑
- 罹
- 殆
- 掖
- 柞
- 缸
- 绅
- 棘
- 祉
- 胱
- 殓
- 嗡
- 嗷
- 箍
- 圩
- 耒
- 婕
- 腑
- 萦
- 鹞
- 珜
- 啵
- 瑙
- 葆
- 逡
- 嗽
- 饕
- 餮
- 隼
- 妞
- 饺
- 叨
- 酋
- 恙
- 泗
- 弩
- 骜
- 铎
- 酶
- 蚝
- 烁
- 匾
- 侬
- 藻
- 馥
- 骥
- 槐
- 缕
- 椿
- 袆
- 琊
- 稣
- 藩
- 迸
- 蹂
- 躏
- 隽
- 俸
- 郫
- 簸
- 砥
- 骸
- 掮
- 斛
- 啸
- 璋
- 垛
- 札
- 邋
- 遢
- 蕲
- 哇
- 碴
- 邛
- 崃
- 觐
- 笙
- 裳
- 泞
- 蚌
- 醍
- 醐
- 拴
- 舜
- 沅
- 懵
- 谕
- 帚
- 螳
- 噼
- 啪
- 漱
- 郜
- 碉
- 圭
- 谀
- 轶
- 舀
- 呲
- 啶
- 氟
- 琏
- 垅
- 娩
- 乾
- 鏖
- 牾
- 肮
- 啕
- 吏
- 涓
- 氦
- 锥
- 桎
- 吿
- 烊
- 斟
- 汾
- 岐
- 耄
- 耋
- 嗲
- 胛
- 疚
- 骇
- 癣
- 磡
- 侑
- 漾
- 碚
- 琉
- 惬
- 遁
- 耸
- 岱
- 糗
- 缙
- 肴
- 梵
- 僮
- 鸵
- 悯
- 孪
- 莅
- 戬
- 霁
- 簇
- 逵
- 倜
- 傥
- 馋
- 蓁
- 衙
- 蛀
- 蔫
- 崧
- 吟
- 琰
- 唬
- 渥
- 岷
- 仡
- 涎
- 鸳
- 鸯
- 镊
- 妧
- 嬷
- 嫦
- 嫔
- 沐
- 伉
- 嶝
- 锢
- 筐
- 蜥
- 蜴
- 泱
- 骅
- 吆
- 撩
- 怯
- 叩
- 哟
- 啬
- 岬
- 笃
- 玳
- 瑁
- 邝
- 咣
- 矜
- 嘭
- 馗
- 婀
- 黔
- 锟
- 啰
- 翌
- 铠
- 貉
- 獾
- 酣
- 楣
- 佃
- 琵
- 茆
- 皙
- 凋
- 敝
- 匣
- 嵘
- 宓
- 茎
- 楂
- 竲
- 瘪
- 侗
- 铣
- 薰
- 砲
- 羣
- 淼
- 襟
- 妊
- 娠
- 罡
- 瘁
- 椰
- 烙
- 呗
- 荃
- 皎
- 殚
- 腋
- 骼
- 腓
- 榭
- 隘
- 唉
- 铮
- 狩
- 抨
- 峁
- 粱
- 阂
- 厩
- 莠
- 吩
- 咐
- 瞌
- 蜊
- 恬
- 膑
- 踉
- 跄
- 颍
- 朐
- 疝
- 毂
- 秣
- 舛
- 炊
- 漯
- 泠
- 喘
- 撵
- 狡
- 猾
- 铂
- 钛
- 荞
- 拭
- 丞
- 漭
- 绌
- 埜
- 掰
- 狈
- 锜
- 菩
- 弛
- 寰
- 秤
- 灞
- 黍
- 蓟
- 嵛
- 榉
- 幄
- 颊
- 缤
- 朦
- 胧
- 冥
- 砝
- 镀
- 夙
- 燊
- 荚
- 浈
- 苡
- 眺
- 陬
- 寐
- 佘
- 濑
- 仄
- 楔
- 胚
- 嵩
- 洙
- 诓
- 阜
- 浚
- 觊
- 觎
- 曰
- 怵
- 兖
- 稠
- 嵋
- 艋
- 篪
- 琥
- 玟
- 褴
- 褛
- 喱
- 虞
- 魇
- 凇
- 徉
- 嘟
- 臆
- 犊
- 哎
- 靑
- 俺
- 塬
- 妯
- 娌
- 蜈
- 蚣
- 恣
- 沏
- 磴
- 霎
- 趸
- 麒
- 氪
- 缇
- 沁
- 疃
- 恸
- 瘩
- 暄
- 憩
- 祯
- 惰
- 溉
- 沱
- 诲
- 笈
- 擘
- 亳
- 孺
- 忪
- 瞟
- 擞
- 瘸
- 掬
- 唁
- 蹚
- 匡
- 粕
- 鲷
- 泓
- 叵
- 嗣
- 眯
- 炷
- 珺
- 漕
- 谑
- 咯
- 嗬
- 缰
- 卲
- 壑
- 靶
- 隍
- 唠
- 濡
- 盎
- 骊
- 腱
- 鞘
- 拧
- 痫
- 宦
- 诶
- 椋
- 鼾
- 湍
- 毗
- 酪
- 赦
- 炕
- 焘
- 奘
- 邂
- 逅
- 妄
- 骐
- 卒
- 喵
- 觥
- 眬
- 纣
- 憷
- 覃
- 孀
- 芊
- 孢
- 惶
- 迥
- 纰
- 咀
- 鸾
- 箫
- 晦
- 泯
- 砚
- 吭
- 祢
- 揩
- 刨
- 珏
- 撸
- 兀
- 痉
- 挛
- 胤
- 巿
- 纶
- 镁
- 哺
- 咔
- 嚓
- 稼
- 焖
- 妤
- 妩
- 潞
- 雌
- 栾
- 侍
- 煲
- 嫚
- 竽
- 恪
- 霈
- 赝
- 莺
- 眶
- 桓
- 槎
- 馑
- 涮
- 枭
- 徇
- 洵
- 垌
- 昵
- 褶
- 喽
- 脯
- 孱
- 遨
- 谚
- 烷
- 搽
- 酯
- 枷
- 桉
- 咧
- 窿
- 拈
- 斓
- 跛
- 蹶
- 瘟
- 俭
- 靛
- 脍
- <sos/eos>
init: null
input_size: null
ctc_conf:
  dropout_rate: 0.0
  ctc_type: builtin
  reduce: true
  ignore_nan_grad: true
joint_net_conf: null
use_preprocessor: true
token_type: char
bpemodel: null
non_linguistic_symbols: null
cleaner: null
g2p: null
speech_volume_normalize: null
rir_scp: null
rir_apply_prob: 1.0
noise_scp: null
noise_apply_prob: 1.0
noise_db_range: '13_15'
frontend: default
frontend_conf:
  fs: 16k
specaug: specaug
specaug_conf:
  apply_time_warp: true
  time_warp_window: 5
  time_warp_mode: bicubic
  apply_freq_mask: true
  freq_mask_width_range:
  - 0
  - 27
  num_freq_mask: 2
  apply_time_mask: true
  time_mask_width_ratio_range:
  - 0.0
  - 0.05
  num_time_mask: 10
normalize: global_mvn
normalize_conf:
  stats_file: exp/asr_stats_raw_zh_char_sp/train/feats_stats.npz
model: espnet
model_conf:
  ctc_weight: 0.3
  lsm_weight: 0.1
  length_normalized_loss: false
preencoder: null
preencoder_conf: {}
encoder: branchformer
encoder_conf:
  output_size: 256
  use_attn: true
  attention_heads: 4
  attention_layer_type: rel_selfattn
  pos_enc_layer_type: rel_pos
  rel_pos_type: latest
  use_cgmlp: true
  cgmlp_linear_units: 2048
  cgmlp_conv_kernel: 31
  use_linear_after_conv: false
  gate_activation: identity
  merge_method: concat
  cgmlp_weight: 0.5
  attn_branch_drop_rate: 0.0
  num_blocks: 24
  dropout_rate: 0.1
  positional_dropout_rate: 0.1
  attention_dropout_rate: 0.1
  input_layer: conv2d
  stochastic_depth_rate: 0.0
postencoder: null
postencoder_conf: {}
decoder: transformer
decoder_conf:
  attention_heads: 4
  linear_units: 2048
  num_blocks: 6
  dropout_rate: 0.1
  positional_dropout_rate: 0.1
  self_attention_dropout_rate: 0.0
  src_attention_dropout_rate: 0.0
required:
- output_dir
- token_list
version: '202204'
distributed: true

Citing ESPnet

@inproceedings{watanabe2018espnet,
 author={Shinji Watanabe and Takaaki Hori and Shigeki Karita and Tomoki Hayashi and Jiro Nishitoba and Yuya Unno and Nelson Yalta and Jahn Heymann and Matthew Wiesner and Nanxin Chen and Adithya Renduchintala and Tsubasa Ochiai},
 title={{ESPnet}: End-to-End Speech Processing Toolkit},
 year={2018},
 booktitle={Proceedings of Interspeech},
 pages={2207--2211},
 doi={10.21437/Interspeech.2018-1456},
 url={http://dx.doi.org/10.21437/Interspeech.2018-1456}
}or arXiv:

@misc{watanabe2018espnet,
 title={ESPnet: End-to-End Speech Processing Toolkit}, 
 author={Shinji Watanabe and Takaaki Hori and Shigeki Karita and Tomoki Hayashi and Jiro Nishitoba and Yuya Unno and Nelson Yalta and Jahn Heymann and Matthew Wiesner and Nanxin Chen and Adithya Renduchintala and Tsubasa Ochiai},
 year={2018},
 eprint={1804.00015},
 archivePrefix={arXiv},
 primaryClass={cs.CL}
}
Downloads last month
14
Hosted inference API
or
This model can be loaded on the Inference API on-demand.