Dataset Preview Go to dataset viewer
id (int)score (float)translation (json)
0
1.25
{ "nl": "Zij kwamen uit alle delen van Egypte, evenals zij op de dag van Zijn komst zullen doen.", "en": "They come from all parts of Egypt, just like they will at the day of His coming." }
1
1.25
{ "nl": "En we moeten elke waarheid vals noemen die niet minstens door een lach vergezeld ging.”", "en": "And we should call every truth false which was not accompanied by at least one laugh.\"" }
2
1.25
{ "nl": "Je zult ook geen willekeurige conclusies meer trekken over Gods wetten voor alle dingen die Hij heeft geschapen.", "en": "You also will not make arbitrary conclusions on God’s laws for all things that He created." }
3
1.25
{ "nl": "[9] Maar hoe kan hij dan aan alle kanten te overzien zijn?", "en": "[9] But how can he be seen from all sides?" }
4
1.25
{ "nl": "Geen profeet van Mij zal op een voetstuk staan en zeggen dat hij meer dan jullie is.", "en": "No prophet of Mine will stand on a pedestal and say he is greater than you." }
5
1.25
{ "nl": "[3] Dat zou het geval zijn in 196 BCE.", "en": "[3] This would be the case in 196 BCE." }
6
1.249
{ "nl": "Deze Bijbel zal alleen de smaak van een rechtvaardig man of vrouw bevredigen.", "en": "This Bible will only satisfy a righteous man or woman's taste." }
7
1.249
{ "nl": "2:14), zelfs al is hij een gelovige – een gerechtvaardigd mens (een Leviet).", "en": "2:14), even though he be a believer--a justified man (a Levite)." }
8
1.249
{ "nl": "Dat is het IK BEN dat dieper gaat dan naam en vorm\".", "en": "This is the I Am that is deeper than name and form”." }
9
1.249
{ "nl": "Dat is het IK BEN dat dieper gaat dan naam en vorm.”", "en": "This is the I Am that is deeper than name and form”." }
10
1.249
{ "nl": "Dat is het ik ben dat dieper gaat dan naam en vorm”.", "en": "This is the I Am that is deeper than name and form”." }
11
1.249
{ "nl": "Dat is het ik ben dat dieper gaat dan naam en vorm.’", "en": "This is the I Am that is deeper than name and form”." }
12
1.249
{ "nl": "Veel mensen zeggen: “Moeder, u bent almachtig.”", "en": "Many people say, “Mother, You are all powerful.”" }
13
1.249
{ "nl": "Kent gij de tijd van het werpen der berggeiten?", "en": "Do you know when the mountain goats bring forth?" }
14
1.249
{ "nl": "Dit boek zou op de plank van elke ontwerper moeten staan ​​- nee, in zijn of haar handen. \"", "en": "This book should be on every designer’s shelf — no, in his or her hands.”" }
15
1.249
{ "nl": "Dus ja, in hoeverre kun je dan eigenlijk spreken van wederzijds genoegen?", "en": "So, yes, to what extent can you speak of mutual pleasure?" }
16
1.249
{ "nl": "Ik verzoek alle Moslims hen te executeren waar zij ze maar mogen aantreffen.’", "en": "I ask all the Muslims to execute them wherever they find them.\"" }
17
1.248
{ "nl": "Daarom móet Hij het ook doen, nu of nooit, voordat Gods lankmoedigheid opraakt!", "en": "Therefore, He has to do it, now or never, before God’s tolerance runs out." }
18
1.248
{ "nl": "In onze tuin wordt nooit een boom geofferd om plaats te maken voor een kunstwerk.”", "en": "In our garden, a tree is never sacrificed to make way for an artwork.’" }
19
1.248
{ "nl": "Waarom dan denken christenen dat zij geestelijk letsel kunnen vermijden door het negeren van Gods geestelijke waarschuwingen?", "en": "Why then do Christians think they can avoid spiritual harm by ignoring God's spiritual warnings?" }
20
1.248
{ "nl": "Hij zei: “Ja, en het geloof in hun harten was als bergen.”", "en": "He replied: “Yes, and the faith in their hearts was like mountains.”" }
21
1.248
{ "nl": "Toon dat u een echte leider bent en geen valse profeet.”", "en": "Show that you are a real leader and not a false prophet.”" }
22
1.248
{ "nl": "Toon dat u een echte leider bent en geen valse profeet.\"", "en": "Show that you are a real leader and not a false prophet.”" }
23
1.248
{ "nl": "V: De barmhartige en genadige Heer heeft ons een gedenkteken gesticht van zijn wonderen.", "en": "V. The gracious and merciful Lord has given to us a memorial of His wonders." }
24
1.248
{ "nl": "Zeg: De bronnen die het leven van deze vogels in stand houden zijn niet van deze wereld.", "en": "“Say: The springs that sustain the life of these birds are not of this world." }
25
1.248
{ "nl": "Maar Gij stond weer op, negentienhonderd jaar geleden, en bent heden levend, elke belofte volvoerend die Gij maakte.", "en": "But You rose again, nineteen hundred years ago, and are alive today, fulfilling every promise that You made." }
26
1.247
{ "nl": "Slechts één van hen, een Samaritaan, keerde terug om zijn dank te betuigen.", "en": "But only one, a Samaritan, returned to give thanks." }
27
1.247
{ "nl": "En hun vrienden zullen zo blij voor hen zijn - geen van deze tekens wordt gemakkelijk verliefd.", "en": "And their friends will be so happy for them—neither of these signs fall in love easily." }
28
1.247
{ "nl": "(Zie ook het kader ‘Gods Woord versterkte hun overtuiging’.)", "en": "(See also the box “God’s Word Strengthened Their Conviction.”)" }
29
1.247
{ "nl": "(“Thank you” in het Japans) Wij geloven dat zijn laatste woord was aan u, iedereen.", "en": "(“Thank you” in Japanese) We believe his last word was to you, everybody." }
30
1.247
{ "nl": "“Werk jullie, O familie van Dawoed (David), met dankbetuiging!”", "en": "\"Work you, O family of Dawud (David), with thanks!\"" }
31
1.247
{ "nl": "“Degenen die geloven in magie zijn voorbestemd om het te vinden.”", "en": "“Those who believe in magic are destined to find it.”" }
32
1.247
{ "nl": "Wat betreft deze bemanning van de Prins van Byblos, die zij willen gaan vermoorden, zal hun heer niet 10 bemanningen van jou vinden, die hij zal doden?”", "en": "As for this crew of the prince of Byblos, whom they seek to kill, will not their lord find ten crews of yours and kill them also?\"" }
33
1.247
{ "nl": "(If Paradise Is) Half As Nice is een compositie van Amen Corner.", "en": "(If Paradise Is) Half As Nice is a Amen Corner composition." }
34
1.247
{ "nl": "Zij gaan naar Gehenna, waaruit geen opstanding is. — Heb 10:26-31.", "en": "These go into Gehenna, from which there is no resurrection.​—Heb 10:26-31." }
35
1.247
{ "nl": "Daarom wordt in de Schrift niets gezegd over zijn dood, en hoe minder wij er over zeggen, des te beter het is.", "en": "Therefore nothing is said of his death in the Scriptures, and the less we say of it the better." }
36
1.247
{ "nl": "En we moeten elke waarheid vals verklaren, die niet vergezeld was van minstens één lach\"", "en": "And we should call every truth false which was not accompanied by at least one laugh.\"" }
37
1.247
{ "nl": "Omdat hij ondertekent met ‘een lid’, moet hij daarom door ons als een broeder worden beschouwd.", "en": "As he signs himself “A Member,” he must, therefore, be regarded by us as a Brother." }
38
1.246
{ "nl": "Hij spreekt slechts, en Hij schiep het brood.'\"", "en": "He just speaks, and He created the bread.'\"" }
39
1.246
{ "nl": "Maar evenals de anderen ontving ieder slechts één denarius.", "en": "But like the others every man received only a denarius." }
40
1.246
{ "nl": "Voor hen zijn de muren van hun gevangenis onzichtbaar, ze geloven dat ze vrij zijn.”", "en": "To them, the walls of their prison are invisible, and they believe they are free.”" }
41
1.246
{ "nl": "7) Om de mensen te vertellen over hun laatste eindbestemming (de Laatste Dag) en wat leidt tot het Paradijs of Hellevuur.", "en": "7) To tell people about their final destination (the Last Day) and what leads to Paradise or Hellfire." }
42
1.246
{ "nl": "Neen, Ik zweer bij alles wat gij ziet, 39.", "en": "So I swear by whatsoever you see, 39." }
43
1.246
{ "nl": "onderrichten en te prediken in hun steden.”", "en": "to teach and preach in their cities.\"" }
44
1.246
{ "nl": "Dat van jullie is gebonden aan de zon en jullie gebruiken “jaren”.", "en": "Yours is tied to your sun and you use “years”." }
45
1.246
{ "nl": "En het lawaai dat ze maken is ondraaglijk\", klaagt Wagner.", "en": "And the noise they make is unbearable,\" complained Wagner." }
46
1.246
{ "nl": "Nu dan, stuur [een bode] en breng hem bij mij, want hij is een kind des doods.", "en": "And now send and bring him to me, for he is a son of death." }
47
1.246
{ "nl": "En wat voor een waarheid die bij deze bergen ophoudt en voor de wereld die erachter ligt een leugen is?»", "en": "„What of a truth that is bounded by these mountains and is falsehood to the world that lives beyond?“" }
48
1.246
{ "nl": "Daarom valt het niet te verwonderen dat je Gharqad [-bomen] ziet rondom de [Israëlitische] nederzettingen en kolonies…”", "en": "Therefore it is no wonder that you see Gharqad [trees] surrounding the [Israeli] settlements and colonies…" }
49
1.246
{ "nl": "En we moeten elke waarheid vals verklaren, die niet vergezeld was van minstens één lach\"", "en": "And we should call every truth false which was not accompanied by at least one laugh.’" }
50
1.246
{ "nl": "En je zult leren dat Gods Zoon onschuldig is en een andere wereld zien.", "en": "And You will learn God’s Son is innocent, and see another world." }
51
1.246
{ "nl": "Zo was Milarepa’s kennis de leidraad voor zijn meditatie.", "en": "In this way Milarepa’s knowledge guided his meditation." }
52
1.246
{ "nl": "Wij hebben onze harten gedeeld; wij delen onze harten iedere nacht.", "en": "We have shared our hearts; we share our hearts every night." }
53
1.246
{ "nl": "Het huis van Israel was in Gods hand; zij waren Zijn volk.", "en": "The house of Israel was in God's hand; they were His people." }
54
1.245
{ "nl": "Het paradijs staat open voor al Gods schepselen.\"", "en": "Paradise is open to all God's creatures.\"" }
55
1.245
{ "nl": "Evenmin stelden zij een nieuwe sabbat of „dag des Heren” in.", "en": "Nor did they institute a new sabbath, a “day of the Lord.”" }
56
1.245
{ "nl": "Of misschien daar[8].", "en": "Or maybe there[8]." }
57
1.245
{ "nl": "Geloven jullie dat Hij Satan zou toelaten om Zijn kinderen te vernietigen om dan achterover te leunen en toe te kijken?", "en": "Do you believe that He would allow Satan to destroy His children and then sit back and watch?" }
58
1.245
{ "nl": "“O mijn volk, dit wereldse leven is slechts een (vergankelijke) genieting.", "en": "(The believer said:) “O my people, the life of this world is only fleeting enjoyment." }
59
1.245
{ "nl": "En wanneer het tot ons gezonden wordt, komt het op een nederige manier.", "en": "And when it’s sent to us, it comes in a humble way." }
60
1.245
{ "nl": "Wat zij nodig hadden was hun harten te volgen en zichzelf te verbreden.", "en": "What they needed, was to follow their hearts, and become broadened themselves." }
61
1.245
{ "nl": "Het volk van Loeth verloochende de waarschuwingen.", "en": "The people of Lout (Lot) belied the warnings." }
62
1.245
{ "nl": "Wat kunnen we leren van de voorbeelden van Gods trouwe aanbidders die neutraal zijn gebleven?", "en": "What can we learn from the examples of God’s faithful servants who remained neutral?" }
63
1.245
{ "nl": "Hij had Farao’s training niet nodig teneinde Gods werk te doen.", "en": "He did not need Pharaoh's training in order to do God's work." }
64
1.245
{ "nl": "De andere bidden en lijden meer dan u.\"", "en": "The others are praying and suffering more than you.”" }
65
1.245
{ "nl": "Hij zei: “Ja, en het geloof in hun harten was als bergen.”", "en": "He said, “Yes, and the faith in their hearts was like mountains.”" }
66
1.245
{ "nl": "Zeg: De bronnen die het leven van deze vogels in stand houden zijn niet van deze wereld.", "en": "Say: the springs that sustain the life of these birds are not of this world." }
67
1.244
{ "nl": "We waren er ook van overtuigd dat wie er stierf onder zijn zorg-en hulpverlening zeker ging naar de hemel ging.\"", "en": "We were also convinced that whoever died there under his care and assistance surely went to heaven.\"" }
68
1.244
{ "nl": "Hem hebben Wij geschreven: Dit is niet de eerste vernedering die Mijn Huis heeft ondergaan.", "en": "To him We have written: This is not the first humiliation inflicted upon My House." }
69
1.244
{ "nl": "Toen hij in februari met TalkSport sprak, zei hij: “Ik kan eerlijk zeggen dat het [seizoen vijf] tot nu toe het beste is.", "en": "Speaking to TalkSport back in February, he said: “I can honestly say that it [season five] is the best yet." }
70
1.244
{ "nl": "Sommige mannen worden gebracht door hun partners die hebben gelezen over deze voordelen, zegt ze.", "en": "Some men are brought by their partners who have read about these benefits’, she says." }
71
1.244
{ "nl": "Zij organiseren bijeenkomsten en mensen worden (hopelijk) gered.", "en": "They conduct meetings and people are saved (hopefully)." }
72
1.244
{ "nl": "“Het Halal is duidelijk en het Haram is duidelijk.", "en": "“Halal is clear and Haram is clear." }
73
1.243
{ "nl": "Want hij is de Heer van de tegencultuur.”", "en": "For he is the Lord of the counter-culture.”" }
74
1.243
{ "nl": "Hij verbood hun kinderen [te] studeren in moslimscholen.", "en": "He prohibited their children [from] studying in Muslim schools." }
75
1.243
{ "nl": "Bijna al zijn prenten worden tentoongesteld, waaronder 'Day and Night' en 'Belvedere'.", "en": "Nearly all his prints are exhibited, among them ‘Day and Night’ and ‘Belvedere’." }
76
1.243
{ "nl": "Het was middernacht voor hen, voor de ware gelovige.", "en": "It was a midnight to them, for the true believer." }
77
1.243
{ "nl": "De mensen die het op de eerste dag zagen, zeiden: “Dat is fantastisch!”", "en": "The people who saw it on the first day said, “That’s amazing!”" }
78
1.243
{ "nl": "Recitals in het Paleis A,", "en": "Recitals at the Palais A," }
79
1.243
{ "nl": "‘Je vader is een beeld van de Heer der Schepping, je moeder een beeld van de Aarde.", "en": "'Your father is an image of the Lord of Creation, your mother an image of the Earth." }
80
1.243
{ "nl": "En jij zal niet bang zijn om in de ogen van een broeder of zuster te kijken en hen te zeggen:", "en": "And you will not fear looking into the eyes of a brother or a sister and saying unto them:" }
81
1.243
{ "nl": "Dus het was (zie?) iets in Hem wat deze Grieken wilden zien.", "en": "So it was (See?) something in Him that these Greeks wanted to see." }
82
1.243
{ "nl": "Maar hoe zou hij troost en vrede in God kunnen vinden als God een essentieel ander wezen zou zijn?", "en": "But how could he find consolation and peace in God if God were an essentially different being?" }
83
1.243
{ "nl": "Op Aarde hebben jullie hogere wezens, maar zij moesten hun vibraties verlagen om er te kunnen zijn.", "en": "On Earth you do have Higher Beings, but they have had to drop their vibrations to be on it." }
84
1.242
{ "nl": "Zijn grote (en enige) vriend is zijn hond Lorde.", "en": "His great (and only) friend is his dog Lorde." }
85
1.242
{ "nl": "God is betrouwbaar in schepping en openbaringen (18-25)", "en": "God is reliable in creation and in revelation (18-25)" }
86
1.242
{ "nl": "Kent gij de tijd van het werpen der berggeiten?", "en": "‘Do you know when the mountain goats [ יָעֵל (yael)] give birth?" }
87
1.242
{ "nl": "Na een poosje zul je erachter komen waar het water vandaan komt”.", "en": "After a while you will learn where the water will come from.”" }
88
1.242
{ "nl": "In Hem liggen \"alle schatten van wijsheid en kennis\" verborgen, en de Kerk is zijn Lichaam.", "en": "In him are \"all the treasures of wisdom and knowledge\", and the Church is his Body." }
89
1.242
{ "nl": "Wie is het, die de menigte op den berg licht geeft, zoo niet ik?", "en": "Who is it that enlightens the assembly upon the mountain, if not I?" }
90
1.242
{ "nl": "Daarom is geduld de helft van iman, en de andere helft is dankbaarheid.", "en": "Therefore patience is half of iman, and the other half is gratitude." }
91
1.242
{ "nl": "De Heer van de Ka'bah, zijn huis zal beschermen.\"", "en": "The Lord of Ka’bah will protect His House.\"" }
92
1.242
{ "nl": "\"Ik hou van wanneer [Joe] accepteert de Nobel en zie je [Joan’s] gezicht.", "en": "“I love when [Joe] accepts the Nobel and you see [Joan’s] face." }
93
1.242
{ "nl": "Hoe werd Gehenna later door de Israëlieten misbruikt, en hoe werd het hiervoor ongeschikt gemaakt?", "en": "How did Gehenna come to be misused by the Israelites, and how was it made unfit for such misuse?" }
94
1.242
{ "nl": "Golven (phenomenen) kunnen niet bestaan zonder de oceaan (Noumenon).", "en": "Waves (phenomena) cannot exist without the ocean (Noumenon)." }
95
1.242
{ "nl": "En sta toe dat nu dat je uit de poort van de hel bent om de waarheid van wie je bent naar voren te brengen.", "en": "And allow that now that you’re out of hell’s gate to bring forth the truth of who you are." }
96
1.241
{ "nl": "Biecht en bekeert u, want binnen 14 dagen zal de toorn van God op u en de Stad vallen.””", "en": "Confess and convert, for in 14 days the wrath of God will fall upon you and the City.”" }
97
1.241
{ "nl": "Betekent dit het kennen van het exacte tijdstip van zijn terugkeer - de dag of het uur?", "en": "Does it mean knowing the exact time of his return — the day or the hour?" }
98
1.241
{ "nl": "Toen de aanvraag werd afgewezen omdat hij een “Arabier” was, wendde hij zich tot de rechtbank.", "en": "When it was rejected because he was an “Arab,” he turned to the courts." }
99
1.241
{ "nl": "Als dat echter wel denkbaar zou zijn, hoe zou het dan gesteld zijn met Gods soevereiniteit, waarvan er toch maar één kan zijn?", "en": "However, if this would be thinkable, then what about God’s sovereignty of which there can only be one?" }
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for CCMatrix v1

This corpus has been extracted from web crawls using the margin-based bitext mining techniques described at https://github.com/facebookresearch/LASER/tree/master/tasks/CCMatrix.

 • 90 languages, 1,197 bitexts
 • total number of files: 90
 • total number of tokens: 112.14G
 • total number of sentence fragments: 7.37G

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

To load a language pair which isn't part of the config, all you need to do is specify the language code as pairs. You can find the valid pairs in Homepage section of Dataset Description: https://opus.nlpl.eu/CCMatrix.php E.g.

dataset = load_dataset("yhavinga/ccmatrix", lang1="en", lang2="nl")

Dataset Structure

Data Instances

For example:

{
    "id": 1,
    "score": 1.2498379,
    "translation": {
      "nl": "En we moeten elke waarheid vals noemen die niet minstens door een lach vergezeld ging.”",
      "en": "And we should call every truth false which was not accompanied by at least one laugh.”"
    }
  }

Data Fields

Each example contains an integer id starting with 0, a score, and a translation dictionary with the language 1 and language 2 texts.

Data Splits

Only a train split is provided.

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

[More Information Needed]

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

[More Information Needed]

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

IMPORTANT: Please cite reference [2][3] if you use this data.

 1. CCNet: Extracting High Quality Monolingual Datasets from Web Crawl Data by Guillaume Wenzek, Marie-Anne Lachaux, Alexis Conneau, Vishrav Chaudhary, Francisco Guzmán, Armand Jouli and Edouard Grave.
 2. CCMatrix: Mining Billions of High-Quality Parallel Sentences on the WEB by Holger Schwenk, Guillaume Wenzek, Sergey Edunov, Edouard Grave and Armand Joulin.
 3. Beyond English-Centric Multilingual Machine Translation by Angela Fan, Shruti Bhosale, Holger Schwenk, Zhiyi Ma, Ahmed El-Kishky, Siddharth Goyal, Mandeep Baines, Onur Celebi, Guillaume Wenzek, Vishrav Chaudhary, Naman Goyal, Tom Birch, Vitaliy Liptchinsky, Sergey Edunov, Edouard Grave, Michael Auli, and Armand Joulin.

This HuggingFace CCMatrix dataset is a wrapper around the service and files prepared and hosted by OPUS:

Contributions

Models trained or fine-tuned on yhavinga/ccmatrix