char
sequence
char_type
sequence
is_beginning
sequence
[ "E", "u", "c", "e", "r", "i", "n", " ", "p", "r", "o", " ", "a", "c", "n", "e", " ", "ค", "่", "ะ", " ", "ใ", "ช", "้", "แ", "ล", "้", "ว", "ส", "ิ", "ว", "ข", "ึ", "้", "น", "เ", "พ", "ิ", "่", "ม", "ท", "ุ", "ก", "ว", "ั", "น", " ", "ม", "า", "ด", "ู", "ก", "ั", "น", "น", "ะ", "ค", "ะ", " ", "ว", "่", "า", "จ", "ั", "ด", "ก", "า", "ร", "ป", "ั", "ญ", "ห", "า", "ส", "ิ", "ว", "ใ", "น", "7", "ว", "ั", "น", "ไ", "ด", "้", "ร", "ึ", "ม", "ั", "่", "ย", "ย", "ย", "ย", "ย", "ย", "ย", "ย", " ", "ล", "่", "า", "ส", "ุ", "ด", "ไ", "ป", "ล", "้", "า", "ง", "ห", "น", "้", "…", "\n" ]
[ 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 5, 8, 8, 8, 5, 8, 8, 8, 8, 5, 1, 9, 10, 5, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 5, 1, 10, 1, 10, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 10, 5, 1, 9, 10, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 3, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 2, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 4, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 9, 10, 1, 3, 1, 9, 4, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
[ "แ", "พ", "ง", "เ", "ว", "่", "อ", "ร", "์", " ", "เ", "บ", "ี", "ย", "ร", "์", "ช", "้", "า", "ง", "ต", "้", "น", "ท", "ุ", "น", "ข", "ว", "ด", "ล", "ะ", "ไ", "ม", "่", "ถ", "ึ", "ง", " ", "5", "0", " ", "ข", "า", "ย", " ", "1", "2", "0", " ", "😰", "😰", "😰", "์", "\n" ]
[ 11, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 7, 5, 11, 1, 10, 1, 1, 7, 1, 9, 10, 1, 1, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 5, 2, 2, 5, 1, 10, 1, 5, 2, 2, 2, 5, 4, 4, 4, 7, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 ]
[ "ไ", "ม", "่", "อ", "ย", "า", "ก", "ก", "้", "ไ", "ม", "่", "ต", "้", "อ", "ง", "ก", "ิ", "น", "เ", "พ", "ร", "า", "ะ", "ต", "ั", "ง", "ข", "อ", "ง", "ค", "ุ", "น", "แ", "ต", "่", "จ", "ะ", "ม", "า", "พ", "ู", "ด", "ใ", "ห", "้", "ค", "น", "ท", "ี", "่", "เ", "ข", "า", "ย", "ั", "ง", "ก", "ิ", "น", "อ", "ย", "ุ", "่", "ร", "ุ", "้", "ส", "ึ", "ก", "แ", "ย", "่", "ก", "ั", "น", "เ", "พ", "ื", "่", "อ", "?", "?", "ต", "่", "า", "ง", "ค", "น", "ต", "่", "า", "ง", "ม", "ี", "ด", "ุ", "ล", "พ", "ิ", "น", "ิ", "จ", "ไ", "ม", "่", "เ", "ห", "ม", "ื", "อ", "น", "ก", "ั", "น", "ป", "ะ", "\n" ]
[ 11, 1, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 9, 11, 1, 9, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 10, 10, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 3, 9, 1, 1, 1, 10, 9, 11, 1, 10, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 4, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 4, 4, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 11, 3, 1, 10, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 ]
[ "ก", "ู", "เ", "ร", "ิ", "่", "ม", "ร", "ำ", "ค", "า", "ญ", "โ", "ฆ", "ษ", "ณ", "า", "เ", "บ", "ี", "ย", "ร", "์", "ช", "้", "า", "ง", "ท", "ี", "่", "พ", "ี", "่", "เ", "ว", "ี", "ย", "ร", "์", "เ", "ช", "่", "น", "ล", "ะ", "\n" ]
[ 1, 10, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 11, 1, 10, 1, 1, 7, 1, 9, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 9, 11, 1, 10, 1, 1, 7, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 4 ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
[ "ต", "า", "ย", "ๆ", "H", "O", "N", "D", "A", "ท", "ำ", "ไ", "ร", "ไ", "ม", "่", "ส", "น", "ใ", "จ", "โ", "ล", "ก", "เ", "ล", "ย", "เ", "ข", "า", "ม", "า", "4", "ว", "า", "ว", "แ", "ล", "้", "ว", "ซ", "ี", "ๆ", "ก", "็", "เ", "ย", "อ", "ะ", "ไ", "ม", "่", "เ", "ป", "ล", "ี", "่", "ย", "น", "โ", "ฉ", "ม", "ส", "ั", "ก", "ท", "ี", "เ", "ล", "ย", "\n" ]
[ 1, 10, 1, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 10, 11, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 11, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 10, 2, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 7, 1, 4, 11, 1, 1, 10, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 11, 3, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "ส", "ำ", "ห", "ร", "ั", "บ", "อ", "ต", "ิ", "ล", "่", "า", "เ", "ป", "็", "น", "ก", "า", "ร", "ข", "า", "ย", "โ", "ต", "โ", "ย", "ต", "้", "า", "ใ", "ห", "้", "เ", "ห", "ม", "ื", "อ", "น", "ข", "า", "ย", "เ", "บ", "น", "ซ", "์", "ค", "่", "ะ", " ", "ด", "ู", "แ", "พ", "ง", "ด", "ู", "เ", "ฉ", "ี", "ย", "บ", "!", " ", "ก", "ร", "ี", "้", "ด", "ส", "ุ", "ด", "ด", "ด", " ", "#", "T", "h", "e", "F", "a", "c", "e", "A", "l", "l", "S", "t", "a", "r", "s", "\n" ]
[ 1, 10, 3, 1, 4, 1, 1, 1, 10, 1, 9, 10, 11, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 11, 1, 1, 9, 10, 11, 3, 9, 11, 3, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 7, 1, 9, 10, 5, 1, 10, 11, 1, 1, 1, 10, 11, 3, 10, 1, 1, 4, 5, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 5, 4, 0, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]
[ "เ", "ม", "ื", "่", "อ", "ว", "า", "น", "ไ", "ป", "ห", "า", "ห", "ม", "อ", "ด", "้", "ว", "ย", "ค", "ว", "า", "ม", "อ", "ย", "า", "ก", "ด", "ื", "่", "ม", "ก", "า", "แ", "ฟ", "เ", "ย", "็", "น", "แ", "ต", "่", "เ", "ป", "็", "น", "ห", "ว", "ั", "ด", "เ", "ล", "ย", "เ", "ด", "ิ", "น", "ไ", "ป", "ส", "ั", "่", "ง", "ล", "า", "เ", "ต", "้", "ร", "้", "อ", "น", "ร", "ะ", "ห", "ว", "่", "า", "ง", "ท", "ี", "่", "ร", "อ", "จ", "่", "า", "ย", "เ", "ง", "ิ", "น", "ค", "่", "า", "ย", "า", " ", "พ", "ร", "้", "อ", "ม", "ก", "ั", "บ", "ห", "ย", "ิ", "บ", "โ", "ด", "น", "ั", "ท", "แ", "ล", "ะ", "พ", "ิ", "ซ", "ซ", "่", "า", "เ", "ล", "ย", "ถ", "า", "ม", "พ", "น", "ั", "ก", "ง", "า", "น", "ว", "่", "า", "อ", "ั", "น", "น", "ี", "้", "ท", "ำ", "ใ", "ห", "ม", "่", "ว", "ั", "น", "น", "ี", "้", "ห", "ร", "ื", "อ", "เ", "ป", "ล", "่", "า", "ค", "ร", "ั", "บ", " ", "ถ", "า", "ม", "อ", "ย", "ู", "่", "ส", "อ", "ง", "ค", "ร", "ั", "้", "ง", "แ", "ต", "่", "พ", "น", "ั", "ก", "ง", "า", "น", "ค", "น", "น", "ั", "้", "น", "ไ", "ม", "่", "ไ", "ด", "้", "ย", "ิ", "น", "อ", "า", "จ", "เ", "ป", "็", "น", "เ", "พ", "ร", "า", "ะ", "ว", "่", "า", "เ", "ร", "า", "เ", "จ", "็", "บ", "ค", "อ", "เ", "ส", "ี", "ย", "ง", "แ", "ห", "บ", "ๆ", " ", "แ", "ต", "่", "เ", "ธ", "อ", "เ", "ด", "ิ", "น", "ห", "น", "ี", "แ", "ล", "้", "ว", "บ", "อ", "ก", "พ", "น", "ั", "ก", "ง", "า", "น", "อ", "ี", "ก", "ค", "น", "ว", "่", "า", " ", "ม", "า", "ค", "ุ", "ย", "แ", "ท", "น", "พ", "ี", "่", "ห", "น", "่", "อ", "ย", "พ", "ี", "่", "ไ", "ม", "่", "ไ", "ด", "้", "ย", "ิ", "น", "แ", "ล", "้", "ว", "ก", "็", "เ", "ด", "ิ", "น", "ห", "ั", "น", "ห", "ล", "ั", "ง", "ไ", "ป", "แ", "บ", "บ", "ไ", "ม", "่", "ใ", "ส", "่", "ใ", "จ", "ท", "ั", "้", "ง", "ๆ", "ท", "ี", "่", "ต", "ั", "ว", "เ", "อ", "ง", "เ", "ป", "็", "น", "พ", "น", "ั", "ก", "ง", "า", "น", "ป", "ร", "ะ", "จ", "ำ", "อ", "ย", "ู", "่", "แ", "ล", "้", "ว", "ใ", "ส", "่", "ฟ", "อ", "ร", "์", "ม", "พ", "น", "ั", "ก", "ง", "า", "น", "อ", "ย", "ู", "่", "แ", "ต", "่", "ใ", "ห", "้", "น", "้", "อ", "ง", "ผ", "ู", "้", "ห", "ญ", "ิ", "ง", "น", "่", "า", "จ", "ะ", "เ", "ป", "็", "น", "น", "้", "อ", "ง", "ฝ", "ึ", "ก", "ง", "า", "น", "ใ", "ห", "้", "ม", "า", "พ", "ู", "ด", "ก", "ั", "บ", "เ", "ร", "า", "แ", "ท", "น", " ", "ผ", "ม", "ร", "ู", "้", "ส", "ึ", "ก", "เ", "ห", "ม", "ื", "อ", "น", "ผ", "ม", "ไ", "ป", "ส", "ร", "้", "า", "ง", "ค", "ว", "า", "ม", "ร", "ำ", "ค", "า", "ญ", "ย", "ั", "ง", "ไ", "ง", "ไ", "ม", "่", "ร", "ู", "้", " ", "ส", "ั", "ง", "เ", "ก", "ต", "ุ", "ห", "ล", "า", "ย", "ค", "ร", "ั", "้", "ง", "แ", "ล", "้", "ว", "น", "ะ", " ", "ส", "า", "ข", "า", "น", "ี", "้", "บ", "ร", "ิ", "ก", "า", "ร", "แ", "บ", "บ", "ไ", "ม", "่", "ค", "่", "อ", "ย", "เ", "ต", "็", "ม", "ใ", "จ", " ", "เ", "ว", "ล", "า", "ล", "ู", "ก", "ค", "้", "า", "ถ", "า", "ม", "อ", "ะ", "ไ", "ร", "ห", "น", "่", "อ", "ย", " ", "เ", "ห", "ม", "ื", "อ", "น", "จ", "ะ", "ร", "ำ", "ค", "า", "ญ", " ", "ไ", "ม", "่", "เ", "ห", "ม", "ื", "อ", "น", "ท", "ี", "่", "ร", "พ", ".", "พ", "ญ", "า", "ไ", "ท", " ", "1", " ", "แ", "ท", "บ", "จ", "ะ", "ก", "ร", "า", "บ", "ล", "ู", "ก", "ค", "้", "า", "เ", "ล", "ย", " ", "อ", "ย", "า", "ก", "ไ", "ด", "้", "อ", "ะ", "ไ", "ร", "จ", "ั", "ด", "ใ", "ห", "้", " ", "บ", "ร", "ิ", "ก", "า", "ร", "เ", "ล", "ิ", "ศ", " ", "ห", "ร", "ื", "อ", "ว", "่", "า", "ส", "ถ", "า", "น", "ท", "ี", "่", "ม", "ั", "น", "ไ", "ม", "่", "ไ", "ฮ", "โ", "ซ", "ห", "ร", "ื", "อ", "ไ", "ง", " ", "ท", "ำ", "ไ", "ง", "ก", "็", "ข", "า", "ย", "ๆ", "ไ", "ป", " ", "ก", "า", "แ", "ฟ", "แ", "ก", "้", "ว", "ล", "ะ", "ร", "้", "อ", "ย", "ก", "ว", "่", "า", "ข", "้", "า", "ง", "น", "อ", "ก", "ม", "ี", "อ", "ี", "ก", "ต", "ั", "้", "ง", "ห", "ล", "า", "ย", "ร", "้", "า", "น", "ถ", "ู", "ก", "ก", "ว", "่", "า", "เ", "ก", "ิ", "น", "ค", "ร", "ึ", "่", "ง", " ", "ซ", "ื", "้", "อ", "ก", "า", "แ", "ฟ", "ซ", "ื", "้", "อ", "เ", "บ", "เ", "ก", "อ", "ร", "ี", "่", "ร", "ว", "ม", "ก", "ั", "น", "แ", "ต", "่", "ล", "ะ", "ค", "ร", "ั", "้", "ง", "ส", "า", "ม", "ส", "ี", "่", "ร", "้", "อ", "ย", " ", "แ", "ต", "่", "ก", "็", "ร", "ู", "้", "ส", "ึ", "ก", "ร", "ำ", "ค", "า", "ญ", "พ", "น", "ั", "ก", "ง", "า", "น", "ท", "ี", "่", "น", "ี", "่", "จ", "ร", "ิ", "ง", "ๆ", " ", "ถ", "า", "ม", "อ", "ะ", "ไ", "ร", "ต", "้", "อ", "ง", "ร", "ู", "้", "ส", "ึ", "ก", "เ", "ก", "ร", "ง", "ใ", "จ", "พ", "น", "ั", "ก", "ง", "า", "น", "ท", "ุ", "ก", "ท", "ี", "ก", "ล", "ั", "ว", "เ", "ข", "า", "จ", "ะ", "ร", "ำ", "ค", "า", "ญ", "เ", "ร", "า", " ", "เ", "ล", "ิ", "ก", "ซ", "ื", "้", "อ", "เ", "ด", "็", "ด", "ข", "า", "ด", "แ", "ล", "้", "ว", "ค", "ร", "ั", "บ", " ", "ข", "อ", "บ", "ค", "ุ", "ณ", "ท", "ี", "่", "ไ", "ม", "่", "เ", "ต", "็", "ม", "ใ", "จ", "บ", "ร", "ิ", "ก", "า", "ร", " ", "ผ", "ม", "ก", "็", "ไ", "ม", "่", "เ", "ต", "็", "ม", "ใ", "จ", "ซ", "ื", "้", "อ", "เ", "ห", "ม", "ื", "อ", "น", "ก", "ั", "น", "\n" ]
[ 11, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 3, 10, 3, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 11, 3, 11, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 4, 9, 1, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 3, 1, 9, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 5, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 4, 1, 3, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 11, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 4, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 11, 3, 1, 9, 1, 4, 1, 1, 10, 9, 3, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 4, 1, 5, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 9, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 4, 9, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 10, 10, 1, 9, 10, 11, 1, 10, 11, 1, 4, 1, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 11, 3, 1, 7, 5, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 3, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 5, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 9, 3, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 9, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 4, 11, 1, 10, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 11, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 4, 9, 1, 7, 1, 10, 9, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 4, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 11, 1, 9, 1, 11, 1, 9, 3, 1, 1, 7, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 9, 11, 1, 9, 11, 3, 9, 1, 9, 1, 1, 3, 10, 9, 3, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 11, 1, 4, 1, 1, 9, 1, 1, 4, 10, 1, 1, 10, 1, 11, 3, 9, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 10, 11, 1, 1, 5, 3, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 11, 3, 1, 10, 1, 1, 3, 1, 11, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 9, 5, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 10, 3, 1, 10, 1, 1, 1, 4, 9, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 5, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 9, 1, 1, 11, 1, 4, 1, 11, 1, 5, 11, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 11, 1, 3, 1, 9, 1, 1, 5, 11, 3, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 5, 11, 1, 9, 11, 3, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 7, 1, 1, 10, 11, 1, 5, 2, 5, 11, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 11, 1, 1, 5, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 11, 1, 1, 4, 1, 11, 3, 9, 5, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 10, 1, 5, 3, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 11, 3, 11, 1, 3, 1, 10, 1, 11, 1, 5, 1, 10, 11, 1, 1, 4, 1, 10, 1, 7, 11, 1, 5, 1, 10, 11, 3, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 4, 9, 1, 3, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 9, 10, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 5, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 11, 3, 1, 10, 9, 1, 11, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 4, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 9, 1, 1, 5, 11, 1, 9, 1, 4, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 7, 5, 1, 10, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 10, 5, 11, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 11, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 4, 1, 5, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 11, 1, 9, 11, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 5, 3, 1, 1, 4, 11, 1, 9, 11, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 10, 9, 1, 11, 3, 1, 10, 1, 1, 1, 4, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "เ", "ค", "ี", "้", "ย", "ว", "ไ", "ม", "่", "ไ", "ห", "ว", "\n" ]
[ 11, 1, 10, 9, 1, 1, 11, 1, 9, 11, 3, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "เ", "บ", "ี", "ย", "ร", "์", "ย", "ู", "ไ", "ม", "่", "อ", "ร", "่", "อ", "ย", "ส", "ั", "ด", "ๆ", "ๆ", "ๆ", "ๆ", "ๆ", "ฟ", "ๆ", "\n" ]
[ 11, 1, 10, 1, 1, 7, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 4, 1, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 7, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 ]
[ "พ", "ะ", "เ", "ย", "า", "ไ", "ม", "่", "ร", "่", "ว", "ม", "ร", "า", "ย", "ก", "า", "ร", "ง", "่", "ะ", "เ", "ธ", "อ", "อ", "😭", "\n" ]
[ 1, 10, 11, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 11, 1, 1, 1, 4, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ]
[ "ผ", "่", "า", "ม", " ", "พ", "้", "า", "ม", " ", "#", "แ", "ว", "ะ", "ม", "า", "ต", "บ", "เ", "ส", "ี", "ย", "ง", "ม", "ุ", "ข", "\n" ]
[ 3, 9, 10, 1, 5, 1, 9, 10, 1, 5, 4, 11, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "ก", "ว", "น", "ต", "ี", "น", "ป", "่", "า", "ว", "ล", "่", "ะ", " ", "ป", "ี", "ใ", "ห", "ม", "่", "เ", "ก", "็", "บ", "เ", "ต", "็", "ม", "ร", "า", "ค", "า", " ", "พ", "่", "อ", "ง", "ง", "ง", "ง", "ง", "ง", "\n" ]
[ 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 9, 10, 5, 1, 10, 11, 3, 1, 9, 11, 1, 4, 1, 11, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 10, 5, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "แ", "ล", "ะ", " ", "2", "5", " ", "ป", "ร", "ะ", "เ", "ท", "ศ", "ท", "ี", "่", " ", "T", "h", "e", " ", "F", "a", "c", "e", " ", "S", "h", "o", "p", " ", "เ", "ป", "ิ", "ด", " ", "ไ", "ม", "่", "ม", "ี", " ", "A", "u", "s", "t", "r", "i", "a", "!", "!", "!", " ", "เ", "ซ", "ง", "เ", "บ", "ย", " ", "T", " ", "T", " ", "#", "G", "O", "T", "7", " ", "#", "G", "O", "T", "7", "O", "f", "f", "i", "c", "i", "a", "l", "\n" ]
[ 11, 1, 10, 5, 2, 2, 5, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 1, 10, 9, 5, 0, 8, 8, 5, 0, 8, 8, 8, 5, 0, 8, 8, 8, 5, 11, 1, 10, 1, 5, 11, 1, 9, 1, 10, 5, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 4, 5, 11, 1, 1, 11, 1, 1, 5, 0, 5, 0, 5, 4, 0, 0, 0, 2, 5, 4, 0, 0, 0, 2, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ร", "ถ", "ไ", "ฟ", "ฟ", "้", "า", "ส", "ร", "้", "า", "ง", "พ", "ร", "้", "อ", "ม", "ก", "ั", "น", "3", "-", "4", "ส", "า", "ย", "แ", "บ", "บ", "น", "ี", "้", "ค", "ื", "อ", "ว", "ิ", "ก", "ฤ", "ต", "ิ", "ร", "ถ", "ต", "ิ", "ด", "เ", "ล", "ย", "น", "ะ", " ", "แ", "ต", "่", "ข", "้", "อ", "ด", "ี", "ข", "อ", "ง", "ก", "า", "ร", "ส", "ร", "้", "า", "ง", "พ", "ร", "้", "อ", "ม", "ก", "ั", "น", "ค", "ื", "อ", "เ", "ส", "ร", "็", "จ", "พ", "ร", "้", "อ", "ม", "ก", "ั", "น", "เ", "ห", "ม", "ื", "อ", "น", "เ", "ส", "ก", "ไ", "เ", "ล", "ย", "ล", "่", "ะ", " ", "ก", "ท", "ม", ".", "ม", "ี", "แ", "ผ", "น", "ี", "ถ", "ไ", "ฟ", "1", "3", "ส", "า", "ย", " ", "เ", "ป", "ิ", "ด", "แ", "ล", "้", "ว", "5", " ", "ถ", "้", "า", "ม", "ั", "ว", "แ", "ต", "่", "ท", "ำ", "ท", "ี", "ล", "ะ", "ส", "า", "ย", " ", "ก", "ว", "่", "า", "จ", "ะ", "ค", "ร", "บ", "เ", "ร", "า", "ค", "ง", "ต", "า", "ย", "ก", "ั", "น", "ห", "ม", "ด", "แ", "ล", "้", "ว", "\n" ]
[ 1, 1, 11, 3, 3, 9, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 4, 1, 2, 4, 2, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 4, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 5, 11, 1, 9, 1, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 4, 1, 11, 3, 1, 10, 1, 1, 11, 1, 1, 11, 11, 1, 1, 1, 9, 10, 5, 1, 1, 1, 7, 1, 10, 11, 3, 1, 10, 1, 11, 3, 2, 2, 1, 10, 1, 5, 11, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 2, 5, 1, 9, 10, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 5, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 3, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ม", "า", "พ", "น", "ั", "ก", "ง", "า", "น", "แ", "จ", "้", "ง", "ว", "่", "า", " ", "ไ", "ม", "่", "ม", "ี", "\n" ]
[ 1, 10, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 9, 10, 5, 11, 1, 9, 1, 10, 4 ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 ]
[ "บ", "ร", "ั", "ช", " ", "4", "u", "2", " ", "ม", "ั", "น", "ด", "ู", "ก", "ร", "ะ", "จ", "ุ", "ก", "ๆ", "อ", "ะ", "พ", "พ", "อ", "เ", "อ", "า", "ไ", "ป", "ใ", "ช", "้", "ท", "ี", "่", "แ", "ก", "้", "ม", " ", "เ", "ก", "ล", "ี", "่", "ย", "ย", "า", "ก", "เ", "ว", "่", "อ", " ", "ห", "ร", "ื", "อ", "แ", "ป", "ร", "ง", "น", "ี", "่", "ไ", "ม", "่", "ด", "ี", "เ", "อ", "ง", "\n" ]
[ 1, 1, 4, 1, 5, 2, 8, 2, 5, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 7, 1, 10, 1, 1, 1, 11, 1, 10, 11, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 9, 11, 1, 9, 1, 5, 11, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 5, 3, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 1, 10, 9, 11, 1, 9, 1, 10, 11, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "ส", "า", "ข", "า", "ห", "า", "ด", "ใ", "ห", "ญ", "่", "ห", "า", "ย", "ไ", "ป", "แ", "ล", "้", "ว", ".", ".", ".", ".", "เ", "ม", "ื", "่", "อ", "ไ", "ห", "ร", "่", "จ", "ะ", "ก", "ล", "ั", "บ", "ม", "า", "เ", "ป", "ิ", "ด", "อ", "ี", "ก", "ค", "ะ", "\n" ]
[ 1, 10, 1, 10, 3, 10, 1, 11, 3, 1, 9, 3, 10, 1, 11, 1, 11, 1, 9, 1, 7, 7, 7, 7, 11, 1, 10, 9, 1, 11, 3, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 11, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 ]
[ "เ", "ว", "ล", "า", "เ", "ห", "็", "น", "ค", "น", "ร", "ุ", "่", "น", "ใ", "ห", "ม", "่", "ส", "ม", "ั", "ค", "ร", "ล", "ง", "เ", "ล", "ื", "อ", "ก", "ต", "ั", "้", "ง", "เ", "ป", "็", "น", "ต", "ั", "ว", "แ", "ท", "น", "พ", "ร", "ร", "ค", "พ", "ล", "ั", "ง", "ป", "ร", "ะ", "ช", "า", "ร", "ั", "ฐ", "แ", "ล", "้", "ว", "ร", "ู", "้", "ส", "ึ", "ก", "ส", "ิ", "้", "น", "ห", "ว", "ั", "ง", "ย", "ั", "ง", "ไ", "ง", "ก", "็", "ไ", "ม", "่", "ร", "ู", "้", " ", "ค", "ื", "อ", "พ", "ว", "ก", "ค", "น", "แ", "ก", "่", "ๆ", "ท", "ี", "่", "อ", "ย", "ู", "่", "ใ", "น", "พ", "ร", "ร", "ค", "ก", "็", "ย", "ั", "ง", "พ", "อ", "ท", "ำ", "ใ", "จ", "ว", "่", "า", "แ", "ม", "่", "ง", "เ", "ป", "ล", "ี", "่", "ย", "น", "ย", "า", "ก", " ", "แ", "ต", "่", "ค", "น", "ร", "ุ", "่", "น", "ใ", "ห", "ม", "่", "ว", "ั", "ย", "3", "0", "ท", "ี", "่", "เ", "ห", "็", "น", "ด", "ี", "เ", "ห", "็", "น", "ง", "า", "ม", "ก", "ั", "บ", "ว", "ิ", "ธ", "ี", "ก", "า", "ร", "ข", "อ", "ง", "พ", "ร", "ร", "ค", "น", "ี", "้", "ค", "ื", "อ", "ย", "ั", "ง", "ไ", "ง", "อ", "่", "ะ", "\n" ]
[ 11, 1, 1, 10, 11, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 11, 3, 1, 9, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 4, 9, 1, 11, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 4, 11, 1, 9, 1, 10, 9, 5, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 9, 7, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 9, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 9, 10, 11, 1, 9, 1, 11, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 5, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 11, 3, 1, 9, 1, 4, 1, 2, 2, 1, 10, 9, 11, 3, 4, 1, 1, 10, 11, 3, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 9, 10, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "9", "9", "0", ",", "0", "0", "0", " ", "น", "่", "า", "จ", "ะ", "ข", "า", "ย", "ด", "ี", " ", "ใ", "ช", "้", "เ", "ค", "ร", "ื", "่", "อ", "ง", "ป", "ั", "จ", "จ", "ุ", "บ", "ั", "น", "ข", "อ", "ง", "น", "า", "ว", "า", "ร", "่", "า", "น", "ี", "่", "แ", "ห", "ล", "ะ", " ", "C", "o", "s", "t", " ", "จ", "ะ", "ไ", "ด", "้", "ต", "่", "ำ", " ", "อ", "ุ", "ป", "ก", "ร", "ณ", "์", "ท", "ี", "่", "ไ", "ม", "่", "จ", "ำ", "เ", "ป", "็", "น", "ไ", "ม", "่", "ต", "้", "อ", "ง", "ใ", "ส", "่", "ม", "า", "ใ", "ห", "้", "ต", "ั", "ว", "ร", "ถ", "ม", "ั", "น", "แ", "พ", "ง", " ", "เ", "ด", "่", "ว", "ไ", "ป", "แ", "ต", "่", "ง", "ก", "ั", "น", "ข", "้", "า", "ง", "น", "อ", "ก", "เ", "อ", "ง", " ", "ม", "า", "ท", "ี", "ห", "ล", "ั", "ง", "ต", "้", "อ", "ง", "ม", "ี", "ท", "ี", "เ", "ด", "็", "ด", "\n" ]
[ 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 5, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 5, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 9, 10, 1, 10, 9, 11, 3, 1, 10, 5, 0, 8, 8, 8, 5, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 9, 10, 5, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 7, 1, 10, 9, 11, 1, 9, 1, 10, 11, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 1, 9, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 11, 3, 9, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 5, 11, 1, 9, 1, 11, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 4, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 1, 5, 1, 10, 1, 10, 3, 1, 4, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 11, 1, 4, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ไ", "ม", "่", "น", "่", "า", "ก", "ิ", "น", "เ", "บ", "ี", "ย", "ร", "์", "ช", "้", "า", "ง", "เ", "ล", "ย", "จ", "ร", "ิ", "ง", "ๆ", "\n" ]
[ 11, 1, 9, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 7, 1, 9, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 7, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ]
[ "จ", "ุ", "ก", "อ", "ก", " ", "ก", "ั", "น", "ไ", "ป", " ", "ก", "ล", "ื", "น", "ไ", "ม", "่", "เ", "ข", "้", "า", "ค", "า", "ย", "ไ", "ม", "่", "อ", "อ", "ก", "\n" ]
[ 1, 10, 1, 1, 1, 5, 1, 4, 1, 11, 1, 5, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "ค", "ว", "า", "ม", "ร", "้", "อ", "น", "ไ", "ม", "่", "ท", "ำ", "ใ", "ห", "้", "เ", "ด", "ื", "อ", "ด", "ร", "้", "อ", "น", "ส", "ั", "ก", "เ", "ท", "่", "า", "ไ", "ห", "ร", "่", " ", "ถ", "้", "า", "ใ", "จ", "เ", "ร", "า", "ร", "่", "ม", "เ", "ย", "็", "น", " ", "เ", "ข", "้", "า", "ว", "ั", "ด", "เ", "ล", "ย", "ค", "่", "ะ", " ", "เ", "ข", "้", "า", "โ", "บ", "ส", "ถ", "์", " ", "#", "ส", "ว", "ย", "ก", "ล", "้", "า", "ท", "้", "า", "ท", "ุ", "ก", "แ", "ส", "ง", " ", "#", "ค", "ู", "่", "ห", "ู", "ท", "้", "า", "แ", "ด", "ด", " ", "#", "k", "m", "a", "c", "o", "s", "m", "e", "t", "i", "c", "s", "\n" ]
[ 1, 1, 10, 1, 1, 9, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 11, 3, 9, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 10, 11, 3, 1, 9, 5, 1, 9, 10, 11, 1, 11, 1, 10, 1, 9, 1, 11, 1, 4, 1, 5, 11, 1, 9, 10, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 1, 9, 10, 5, 11, 1, 9, 10, 11, 1, 1, 1, 7, 5, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 5, 4, 1, 10, 9, 3, 10, 1, 9, 10, 11, 1, 1, 5, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "เ", "จ", "้", "า", "ช", "ู", "้", "ไ", "ม", "่", "ผ", "ิ", "ด", "แ", "ต", "่", "ต", "ิ", "ด", "ต", "ร", "ง", "เ", "ม", "ิ", "ง", "ม", "ี", "แ", "ฟ", "น", "เ", "ป", "็", "น", "ค", "น", "ด", "ั", "ง", "เ", "ค", "ี", "ล", "ย", "์", "ย", "า", "ก", "อ", "ี", "โ", "ก", "้", "เ", "ย", "อ", "ะ", "ด", "ร", "า", "ม", "่", "า", "ไ", "ม", "่", "จ", "บ", " ", "เ", "ม", "ี", "ย", "ส", "า", "ว", "โ", "ร", "ง", "ง", "า", "น", "พ", "า", "ไ", "ป", "ก", "ิ", "น", "เ", "อ", "็", "ม", "เ", "ค", "เ", "ล", "ี", "้", "ย", "ง", "ห", "น", "ั", "ง", "ช", "็", "อ", "ป", "ป", "ิ", "้", "ว", "น", "ิ", "ด", "ห", "น", "่", "อ", "ย", " ", "ก", "็", "ห", "า", "ย", "แ", "บ", "้", "ว", "ว", "ว", "\n" ]
[ 11, 1, 9, 10, 1, 10, 9, 11, 1, 9, 3, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 10, 11, 3, 1, 11, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 7, 1, 10, 1, 1, 10, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 9, 10, 11, 1, 9, 1, 1, 5, 11, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 4, 1, 11, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 3, 1, 9, 1, 1, 5, 1, 4, 3, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ใ", "ช", "่", "ๆ", "ๆ", " ", "ล", "ิ", "้", "น", "เ", "เ", "ท", "บ", "ข", "า", "ด", "\n" ]
[ 11, 1, 9, 7, 7, 5, 1, 10, 9, 1, 11, 11, 1, 1, 1, 10, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "ข", "อ", "แ", "ช", "ร", "์", "ป", "ร", "ะ", "ส", "บ", "ก", "า", "ร", "ณ", "์", "น", "ะ", "ค", "ะ", " ", "ฝ", "ั", "ง", "ย", "า", "ค", "ุ", "ม", "ท", "ี", "่", "โ", "ร", "ง", "พ", "ย", "า", "บ", "า", "ล", "ก", "ร", "ุ", "ง", "เ", "ท", "พ", "เ", "ม", "ื", "่", "อ", "ห", "้", "า", "ป", "ี", "ก", "่", "อ", "น", " ", "ร", "า", "ค", "า", "ป", "ร", "ะ", "ม", "า", "ณ", "แ", "ป", "ด", "พ", "ั", "น", " ", "(", "แ", "พ", "ง", "ม", "า", "ก", "ก", "ก", "ก", ")", " ", "ฝ", "ั", "ง", "ค", "ร", "บ", "ส", "า", "ม", "ป", "ี", " ", "ต", "ั", "ว", "เ", "ร", "า", "ไ", "ม", "่", "ม", "ี", "ผ", "ล", "ข", "้", "า", "ง", "เ", "ค", "ี", "ย", "ง", "อ", "ะ", "ไ", "ร", "เ", "ล", "ย", " ", "ผ", "่", "า", "ต", "ั", "ด", "เ", "ล", "็", "ก", "เ", "อ", "า", "ห", "ล", "อ", "ด", "ย", "า", "อ", "อ", "ก", "ม", "ี", "แ", "ผ", "ล", "น", "ิ", "ด", "เ", "ด", "ี", "ย", "ว", "\n" ]
[ 1, 1, 11, 1, 1, 7, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 7, 1, 10, 1, 10, 5, 4, 4, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 11, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 3, 9, 10, 1, 10, 1, 9, 1, 1, 5, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 4, 1, 5, 4, 11, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 4, 5, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 5, 1, 4, 1, 11, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 10, 3, 1, 1, 9, 10, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 11, 1, 11, 1, 1, 5, 3, 9, 10, 1, 4, 1, 11, 1, 4, 1, 11, 1, 10, 3, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 10, 11, 3, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "H", "o", "n", "d", "a", " ", "c", "i", "t", "y", " ", "ก", "็", "เ", "เ", "จ", "่", "ม", "น", "ะ", " ", "แ", "ต", "่", "แ", "พ", "ง", "ข", "ึ", "้", "น", "อ", "ี", "ก", "\n" ]
[ 0, 8, 8, 8, 8, 5, 8, 8, 8, 8, 5, 1, 4, 11, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 5, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "ต", "ั", "ว", "ด", "ี", "เ", "ซ", "ล", "ค", "ื", "อ", "ไ", "ป", "อ", "อ", "ก", "ฟ", "อ", "จ", "ู", "น", "เ", "น", "อ", "เ", "ห", "อ", "ะ", " ", "c", "r", "v", " ", "ท", "ุ", "ก", "ต", "ั", "ว", "ค", "ว", "า", "ม", "เ", "ห", "ี", "้", "ย", "ค", "ื", "อ", "แ", "ด", "ก", "น", "้", "ำ", "ม", "ั", "น", "\n" ]
[ 1, 4, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 11, 3, 1, 10, 5, 8, 8, 8, 5, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 3, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 4, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ส", "่", "ง", "ไ", "ม", "่", "เ", "ห", "็", "น", "ข", "ึ", "้", "น", "เ", "ล", "ย", "ค", "ะ", " ", "ท", "า", "ง", " ", "i", "n", "b", "o", "x", "\n" ]
[ 1, 9, 1, 11, 1, 9, 11, 3, 4, 1, 1, 10, 9, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 5, 1, 10, 1, 5, 8, 8, 8, 8, 8, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ข", "อ", "บ", "ใ", "จ", "ม", "า", "ก", "จ", "้", "า", " ", "อ", "ี", "ส", "ั", "ด", "ด", "ด", "ด", "\n" ]
[ 1, 1, 1, 11, 1, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 5, 1, 10, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ข", "้", "า", "ว", "ผ", "ั", "ด", "แ", "ฉ", "ะ", "ม", "า", "ก", "ค", "่", "ะ", " ", "ย", "ั", "ง", "ไ", "ม", "่", "โ", "ด", "น", "\n" ]
[ 1, 9, 10, 1, 3, 4, 1, 11, 3, 10, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 5, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "เ", "ร", "ด", "ส", "์", "ป", "ล", "อ", "ม", "น", "ี", "่", "ส", "ถ", "ุ", "น", "ก", "ว", "่", "า", "เ", "ห", "ล", "้", "า", "ข", "า", "ว", " ", "4", "0", " ", "ด", "ี", "ก", "ร", "ี", "อ", "ี", "ก", "\n" ]
[ 11, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 9, 10, 11, 3, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 5, 2, 2, 5, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "ง", "ด", "ก", "ิ", "น", "ไ", "ป", "ก", "่", "อ", "น", "น", "น", "\n" ]
[ 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ส", "่", "ง", "ใ", "ห", "้", "เ", "ร", "ี", "ย", "บ", "ร", "้", "อ", "ย", "ค", "ร", "ั", "บ", " ", "ไ", "ม", "่", "พ", "อ", "ใ", "จ", "จ", "ร", "ิ", "ง", "ๆ", "ค", "ร", "ั", "บ", "ค", "ร", "ั", "้", "ง", "น", "ี", "้", " ", "พ", "น", "ั", "ก", "ง", "า", "น", "ช", "ุ", "ด", "น", "ี", "้", "แ", "ย", "่", "จ", "ร", "ิ", "ง", "ๆ", "\n" ]
[ 1, 9, 1, 11, 3, 9, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 5, 11, 1, 9, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 1, 7, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 4, 9, 1, 1, 10, 9, 5, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 1, 7, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ]
[ "โ", "ด", "น", " ", "s", "m", "i", "r", "n", "o", "f", "f", " ", "เ", "ข", "้", "า", "ไ", "ป", " ", "เ", "ก", "ื", "อ", "บ", "เ", "อ", "า", "ต", "ั", "ว", "ไ", "ม", "่", "ร", "อ", "ด", "\n" ]
[ 11, 1, 1, 5, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 5, 11, 1, 9, 10, 11, 1, 5, 11, 1, 10, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "เ", "ห", "ม", "ื", "อ", "น", "จ", "ะ", "แ", "พ", "้", " ", "B", "l", "e", "m", "i", "s", "h", " ", "C", "l", "e", "a", "n", "s", "e", "r", " ", "ข", "อ", "ง", " ", "K", "i", "e", "h", "l", "’", "s", " ", "#", "เ", "พ", "ิ", "่", "ง", "ซ", "ื", "้", "อ", "ม", "า", "เ", "อ", "ง", " ", "#", "ไ", "ว", "้", "อ", "า", "ล", "ั", "ย", "\n" ]
[ 11, 3, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 11, 1, 9, 5, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 5, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 5, 1, 1, 1, 5, 0, 8, 8, 8, 8, 6, 8, 5, 4, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 5, 4, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 4, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "#", "ไ", "ม", "่", "แ", "พ", "ง", "เ", "อ", "า", "เ", "ข", "้", "า", "จ", "ร", "ิ", "ง", "แ", "ล", "้", "ว", " ", "เ", "พ", "ร", "า", "ะ", "ส", "ั", "่", "ง", "อ", "า", "ห", "า", "ร", "อ", "ย", "่", "า", "ง", "ล", "ะ", "2", " ", "แ", "ล", "ะ", "บ", "อ", "ง", "ค", "ิ", "ด", "เ", "ล", "่", "น", "ๆ", " ", "เ", "บ", "ี", "ย", "ร", "์", "ช", "้", "า", "ง", "ข", "ว", "ด", "ล", "ะ", "1", "2", "0", " ", "น", "้", "ำ", "ข", "ว", "ด", "ล", "ะ", "5", "0", " ", "ม", "ะ", "พ", "ร", "้", "า", "ว", "ล", "ู", "ก", "ล", "ะ", "6", "0", " ", "ข", "้", "า", "ว", "ผ", "ั", "ด", "ท", "ะ", "เ", "ล", "โ", "ถ", "ล", "ะ", "1", "0", "0", " ", "ข", "้", "า", "ว", "แ", "ค", "่", "โ", "ถ", "ล", "ะ", "6", "0", " ", "ส", "่", "ว", "น", "อ", "า", "ห", "า", "ร", "ท", "ะ", "เ", "ล", "ก", "็", "ส", "ม", "ค", "ว", "ร", "แ", "ก", "ร", "า", "ค", "า", "ถ", "้", "า", "ไ", "ป", "ก", "ิ", "น", "ท", "ี", "่", "ร", "้", "า", "น", "ก", "็", "ป", "ร", "ะ", "ม", "า", "ณ", "น", "ี", "้", "แ", "ต", "่", "ท", "า", "ง", "ร", "้", "า", "น", "ข", "อ", "ง", "ป", "้", "า", " ", "เ", "ข", "ี", "ย", "น", "อ", "า", "ห", "า", "ร", "ท", "ะ", "เ", "ล", "5", "0", "0", " ", "แ", "ต", "่", "ต", "ิ", "ด", " ", "7", "0", "0", " ", "ล", "ู", "ก", "ค", "้", "า", "ไ", "ม", "่", "ย", "อ", "ม", "น", "่", "า", "จ", "ะ", "เ", "ป", "็", "น", "ส", "่", "ว", "น", "น", "ี", "้", "ต", "า", "ม", "จ", "ร", "ิ", "ง", "แ", "ล", "้", "ว", "ท", "า", "ง", "ร", "้", "า", "น", "ต", "้", "อ", "ง", "แ", "จ", "้", "ง", "ก", "่", "อ", "น", "\n" ]
[ 4, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 11, 1, 10, 11, 1, 9, 10, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 5, 11, 1, 1, 10, 10, 1, 4, 9, 1, 1, 10, 3, 10, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 10, 2, 5, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 7, 5, 11, 1, 10, 1, 1, 7, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 2, 2, 2, 5, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 1, 10, 2, 2, 5, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 2, 2, 5, 1, 9, 10, 1, 3, 4, 1, 1, 10, 11, 1, 11, 1, 1, 10, 2, 2, 2, 5, 1, 9, 10, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 10, 2, 2, 5, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 3, 10, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 9, 10, 11, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 9, 10, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 5, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 3, 10, 1, 1, 10, 11, 1, 2, 2, 2, 5, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 5, 2, 2, 2, 5, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 11, 1, 4, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 9, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 9, 1, 1, 4 ]
[ 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
[ "เ", "ห", "็", "น", "ท", "ุ", "ก", "ค", "่", "า", "ย", "เ", "ล", "ย", " ", "ล", "ู", "ก", "ค", "้", "า", "ร", "้", "อ", "ง", "เ", "ร", "ี", "ย", "น", "ป", "ั", "ญ", "ห", "า", "ด", "ี", "ด", "ี", "ไ", "ม", "่", "เ", "ค", "ย", "ร", "ั", "บ", "ผ", "ิ", "ด", "ช", "อ", "บ", "เ", "ต", "็", "ม", "ท", "ี", "่", " ", "ใ", "ค", "ร", "จ", "ะ", "อ", "ย", "า", "ก", "จ", "่", "า", "ย", "เ", "ง", "ิ", "น", "แ", "ล", "้", "ว", "ไ", "ด", "้", "ข", "อ", "ง", "ห", "่", "ว", "ย", "ม", "า", "ว", "ะ", " ", "ถ", "้", "า", "ร", "ั", "บ", "ผ", "ิ", "ด", "ช", "อ", "บ", "ค", "ง", "ไ", "ม", "่", "ต", "้", "อ", "ง", "ข", "น", "า", "ด", "น", "ี", "้", " ", "ไ", "ม", "่", "ใ", "ช", "่", "แ", "ค", "่", "ย", "ี", "่", "ห", "้", "อ", "น", "ี", "้", "น", "ะ", " ", "ไ", "ป", "จ", "บ", "ท", "ี", "่", "ท", "ุ", "บ", "ร", "ถ", "โ", "ช", "ว", "์", " ", "ถ", "ื", "อ", "ป", "้", "า", "ย", "ป", "ร", "ะ", "ท", "้", "ว", "ง", "ใ", "น", "ง", "า", "น", "ม", "อ", "เ", "ต", "อ", "ร", "์", "โ", "ช", "ว", "์", " ", "น", "ั", "ด", "ร", "ว", "ม", "ต", "ั", "ว", "ก", "ั", "น", "ป", "ร", "ะ", "ท", "้", "ว", "ง", " ", "ท", "ุ", "ก", "ท", "ี", " ", "ถ", "ึ", "ง", "จ", "ะ", "ร", "ั", "บ", "ผ", "ิ", "ด", "ช", "อ", "บ", " ", "น", "ี", "่", "เ", "ค", "้", "า", "ถ", "ึ", "ง", "ข", "ั", "้", "น", "ไ", "ป", "ก", "ล", "า", "ง", "ง", "า", "ย", " ", "น", "อ", "ก", "จ", "า", "ก", "ไ", "ม", "่", "ร", "ั", "บ", "ผ", "ิ", "ด", "ช", "อ", "บ", "แ", "ล", "้", "ว", "ย", "ั", "ง", "ฟ", "้", "อ", "ง", "อ", "ี", "ก", " ", "ต", "่", "อ", "ไ", "ป", "ค", "ง", "จ", "ะ", "ม", "ี", "ค", "น", "ซ", "ื", "้", "อ", "ร", "ถ", "ม", "ึ", "ง", "ห", "ร", "อ", "ก", "\n" ]
[ 11, 3, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 11, 1, 1, 5, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 9, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 4, 1, 3, 10, 1, 10, 1, 10, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 1, 4, 1, 3, 10, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 4, 1, 1, 10, 9, 5, 11, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 11, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 3, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 5, 1, 9, 10, 1, 4, 1, 3, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 5, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 1, 10, 9, 3, 9, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 5, 11, 1, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 1, 1, 11, 1, 1, 7, 5, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 9, 1, 1, 11, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 7, 11, 1, 1, 7, 5, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 10, 1, 9, 1, 1, 5, 1, 10, 1, 1, 10, 5, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 4, 1, 3, 10, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 10, 9, 11, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 1, 4, 9, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 5, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 4, 1, 3, 10, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 4, 1, 3, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 5, 1, 9, 1, 11, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 3, 1, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
[ "แ", "ต", "่", "ผ", "ม", "ช", "อ", "บ", "ก", "ิ", "น", "ช", "้", "า", "ง", "น", "ะ", " ", "เ", "พ", "ร", "า", "ะ", "ล", "ี", "โ", "อ", "ม", "ั", "น", "อ", "อ", "ก", "เ", "ป", "ร", "ี", "้", "ย", "ว", "ๆ", "\n" ]
[ 11, 1, 9, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 10, 5, 11, 1, 1, 10, 10, 1, 10, 11, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 7, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
[ "ข", "ั", "บ", "อ", "ี", "โ", "ค", "่", "ข", "อ", "ง", "ฮ", "อ", "น", "ด", "้", "า", " ", "แ", "ล", "้", "ว", "ไ", "ป", "ข", "ั", "บ", "ก", "ร", "ะ", "บ", "ะ", "ข", "อ", "ง", "บ", "ร", "ิ", "ษ", "ั", "ท", " ", "เ", "ป", "็", "น", "ด", "ี", "แ", "ม", "ก", "ซ", "์", "พ", "ว", "ง", "ม", "า", "ล", "ั", "ย", "พ", "า", "ว", "เ", "ว", "อ", "ร", "์", "แ", "ข", "็", "ง", "ม", "า", "ก", " ", "ช", "่", "ว", "ง", "ย", "ู", "เ", "ท", "ิ", "ร", "์", "น", "ห", "ม", "ุ", "น", "จ", "น", "ป", "ว", "ด", "แ", "ข", "น", "เ", "ล", "ย", "ท", "ี", "เ", "ด", "ี", "ย", "ว", "\n" ]
[ 1, 4, 1, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 9, 10, 5, 11, 1, 9, 1, 11, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 4, 1, 5, 11, 1, 4, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 7, 11, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 5, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 11, 1, 10, 1, 7, 1, 3, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 11, 1, 10, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ช", "้", "า", "ง", ".", ".", ".", ".", ".", ".", " ", "ก", "ิ", "น", "แ", "ล", "้", "ว", "อ", "ว", "ก", "เ", "ก", "ื", "อ", "บ", "ต", "า", "ย", ".", ".", ".", ".", ".", ".", " ", "เ", "บ", "ี", "ย", "ร", "์", "ค", "น", "ไ", "ท", "ย", "ท", "ำ", "เ", "อ", "ง", "ๆ", "ๆ", "ๆ", "ๆ", "5", "5", "5", "\n" ]
[ 1, 9, 10, 1, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 5, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 5, 11, 1, 10, 1, 1, 7, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 7, 7, 7, 7, 2, 2, 2, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 ]
[ "ข", "ี", "้", "เ", "ก", "ี", "ย", "จ", "ไ", "ป", "ย", "ื", "ม", "ร", "ถ", "พ", "ี", "่", " ", "พ", "ี", "่", "แ", "ม", "่", "ง", "ข", "ั", "บ", "เ", "ท", "ี", "ย", "น", "่", "า", " ", "ค", "ั", "น", "ใ", "ห", "ญ", "่", "เ", "ก", "ิ", "๊", "น", "น", "น", "น", "น", "น", "น", " ", "ท", "ี", "่", "เ", "ห", "ล", "ื", "อ", "ก", "็", "ม", "ี", "แ", "ต", "่", "ค", "ั", "น", "ใ", "ห", "ญ", "่", "ๆ", " ", "ข", "ั", "บ", "ไ", "ม", "่", "ถ", "น", "ั", "ด", " ", "5", "5", "5", "5", "\n" ]
[ 1, 10, 9, 11, 1, 10, 1, 1, 11, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 10, 9, 5, 1, 10, 9, 11, 1, 9, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 5, 1, 4, 1, 11, 3, 1, 9, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 10, 9, 11, 3, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 4, 1, 11, 3, 1, 9, 7, 5, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 4, 1, 5, 2, 2, 2, 2, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ส", "า", "ข", "า", "โ", "ฮ", "ม", "โ", "ป", "ร", " ", "ล", "ำ", "ล", "ู", "ก", "ก", "า", "ไ", "ม", "่", "ร", "่", "ว", "ม", "อ", "ะ", " ", "ง", "ื", "่", "อ", "ๆ", "😢", "😢", "😢", "\n" ]
[ 1, 10, 1, 10, 11, 3, 1, 11, 1, 1, 5, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 5, 1, 10, 9, 1, 7, 4, 4, 4, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 ]
[ "ท", "้", "อ", "ง", "เ", "ส", "ี", "ย", " ", "ต", "ั", "้", "ง", "แ", "ต", "่", "เ", "ม", "ื", "่", "อ", "ค", "ื", "น", " ", "บ", "า", "บ", "ิ", "ก", "้", "อ", "น", "แ", "น", "่", "เ", "ล", "ย", " ", "ㅠ", "ㅠ", "ㅠ", "ㅠ", "\n" ]
[ 1, 9, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 5, 1, 4, 9, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 5, 1, 10, 1, 10, 1, 9, 1, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 5, 4, 4, 4, 4, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0 ]
[ "ใ", "น", "ส", "่", "ว", "น", "ข", "อ", "ง", "อ", "า", "ก", "า", "ร", "แ", "พ", "้", "แ", "อ", "ล", "ก", "อ", "ฮ", "อ", "ล", "์", "น", "ั", "้", "น", "น", "น", "น", "น", "น", "น", "ไ", "ม", "่", "เ", "ค", "ย", "เ", "ป", "็", "น", "แ", "ล", "ะ", "ไ", "ม", "่", "ค", "ิ", "ด", "ว", "่", "า", "จ", "ะ", "ห", "น", "ั", "ก", "ข", "น", "า", "ด", "น", "ี", "้", "เ", "ล", "๊", "ย", "ย", "ย", "ย", "ย", "ย", "ย", "ย", "ย", " ", "#", "ห", "ง", "ษ", "์", "ท", "อ", "ง", " ", "#", "ร", "ี", "เ", "จ", "น", "ซ", "ี", "่", "\n" ]
[ 11, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 7, 1, 4, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 11, 1, 4, 1, 11, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 3, 1, 4, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 4, 3, 1, 1, 7, 1, 1, 1, 5, 4, 1, 10, 11, 1, 1, 1, 10, 9, 4 ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "โ", "ม", "เ", "ด", "ส", "ไ", "ม", "่", "ด", "ี", " ", "ห", "่", "อ", "ต", "ั", "ว", " ", "แ", "บ", "บ", "เ", "ย", "็", "น", "ไ", "ม", "่", "ช", "อ", "บ", " ", "ใ", "ส", "่", "แ", "ล", "้", "ว", "ห", ".", "ช", "า", "\n" ]
[ 11, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 5, 3, 9, 1, 1, 4, 1, 5, 11, 1, 1, 11, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 5, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 1, 3, 7, 1, 10, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 ]
[ "แ", "ต", "่", "ง", "ช", "ุ", "ด", "ไ", "ท", "ย", "น", "ะ", " ", "ไ", "ม", "่", "ไ", "ห", "ว", "ๆ", " ", "5", "5", "5", "\n" ]
[ 11, 1, 9, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 5, 11, 1, 9, 11, 3, 1, 7, 5, 2, 2, 2, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0 ]
[ "เ", "ส", "ี", "ย", "จ", "ุ", "ย", "ย", "ย", "ย", "\n" ]
[ 11, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "A", "q", "u", "a", " ", "ม", "ั", "น", "ใ", "ห", "้", "ถ", "ึ", "ง", "3", "0", "0", "ล", "้", "า", "น", "เ", "ล", "ย", "ห", "ร", "อ", " ", "S", "i", "g", "h", "a", " ", "c", "o", "m", "p", "e", "r", "a", "t", "i", "o", "n", " ", "ร", "ึ", "ป", "่", "า", "ว", "ค", "ร", "ั", "บ", "ท", "่", "า", "น", " ", "เ", "บ", "ี", "ย", "ร", "์", "ส", "ิ", "ง", "ห", "์", " ", "เ", "ค", "ร", "ื", "อ", "ส", "ิ", "ง", "ห", "์", "อ", "่", "ะ", " ", "ร", "ู", "้", "จ", "ั", "ก", "ไ", "ห", "ม", "\n" ]
[ 0, 8, 8, 8, 5, 1, 4, 1, 11, 3, 9, 1, 10, 1, 2, 2, 2, 1, 9, 10, 1, 11, 1, 1, 3, 1, 1, 5, 0, 8, 8, 8, 8, 5, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 5, 1, 10, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 9, 10, 1, 5, 11, 1, 10, 1, 1, 7, 1, 10, 1, 3, 7, 5, 11, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 3, 7, 1, 9, 10, 5, 1, 10, 9, 1, 4, 1, 11, 3, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "ม", "า", "ท", "า", "น", "ท", "ี", "่", "ส", "า", "ข", "า", "น", "ี", "้", "ต", "า", "ม", "ภ", "า", "พ", " ", "ส", "ั", "่", "ง", "ต", "ั", "้", "ง", "แ", "ต", "่", " ", "1", "2", ".", "1", "0", " ", "น", ".", " ", "ไ", "ด", "้", "ร", "ั", "บ", "ข", "อ", "ง", "ท", "ี", "่", "ส", "ั", "่", "ง", "ท", "ั", "้", "ง", "ห", "ม", "ด", " ", "1", "3", ".", "0", "0", " ", "น", ".", " ", "ใ", "ช", "้", "เ", "ว", "ล", "า", "น", "า", "น", "ม", "า", "ก", "ก", "ก", "ก", "ก", "ก", "ว", "่", "า", "จ", "ะ", "ไ", "ด", "้", "ข", "อ", "ง", " ", "ค", "ื", "อ", " ", "ส", "ั", "่", "ง", "ห", "ม", "ี", "่", "ห", "ย", "ก", "ต", "้", "ม", "ย", "ำ", "ไ", "่", "ข", "่", "ย", "า", "ง", "ม", "ะ", "ต", "ู", "ม", " ", "5", " ", "ช", "า", "ม", " ", "เ", "ร", "า", "ค", "ิ", "ด", "ว", "่", "า", "ม", "ั", "น", "น", "า", "น", "ไ", "ป", "น", "ะ", "ค", "ะ", " ", "ไ", "ม", "่", "น", "่", "า", "ช", "ื", "่", "อ", "ช", "ุ", "ด", " ", "H", "a", "p", "p", "y", " ", "L", "u", "n", "c", "h", " ", "เ", "ล", "ย", " ", "เ", "พ", "ร", "า", "ะ", "เ", "ร", "า", "ก", "ั", "บ", "เ", "พ", "ื", "่", "อ", "น", "ไ", "ม", "่", " ", "H", "a", "p", "p", "y", " ", "เ", "ล", "ย", "ย", "ย", "ย", "\n" ]
[ 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 5, 1, 4, 9, 1, 1, 4, 9, 1, 11, 1, 9, 5, 2, 2, 7, 2, 2, 5, 1, 7, 5, 11, 1, 9, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 4, 9, 1, 1, 4, 9, 1, 3, 1, 1, 5, 2, 2, 7, 2, 2, 5, 1, 7, 5, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 5, 1, 10, 1, 5, 1, 4, 9, 1, 3, 1, 10, 9, 3, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 10, 11, 9, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 5, 2, 5, 1, 10, 1, 5, 11, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 10, 1, 10, 5, 11, 1, 9, 1, 9, 10, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 5, 0, 8, 8, 8, 8, 5, 0, 8, 8, 8, 8, 5, 11, 1, 1, 5, 11, 1, 1, 10, 10, 11, 1, 10, 1, 4, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 11, 1, 9, 5, 0, 8, 8, 8, 8, 5, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ช", " ", ":", " ", "ไ", "ป", "ก", "ิ", "น", " ", "บ", "า", "ร", "์", "บ", "ี", "ก", "อ", "น", " ", "ท", "ี", "ไ", "ร", " ", "ต", "้", "อ", "ง", "ส", "ั", "่", "ง", "ใ", "ห", "ม", "่", " ", "ท", "ุ", "ก", "ท", "ี", " ", "ญ", " ", ":", " ", "อ", "ร", "่", "อ", "ย", "ม", "า", "ก", " ", "ล", "ะ", "ส", "ิ", "!", " ", "ช", " ", ":", " ", "ไ", "ด", "้", "น", "้", "อ", "ย", "!", "\n" ]
[ 1, 5, 4, 5, 11, 1, 1, 10, 1, 5, 1, 10, 1, 7, 1, 10, 1, 1, 1, 5, 1, 10, 11, 1, 5, 1, 9, 1, 1, 1, 4, 9, 1, 11, 3, 1, 9, 5, 1, 10, 1, 1, 10, 5, 1, 5, 4, 5, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 5, 1, 10, 1, 10, 4, 5, 1, 5, 4, 5, 11, 1, 9, 1, 9, 1, 1, 4, 4 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ]
[ "ส", "า", "ข", "า", "อ", "ิ", "ม", "พ", "ี", "เ", "ร", "ี", "ย", "ล", "เ", "ว", "ิ", "ล", "ด", "์", " ", "ส", "ำ", "โ", "ร", "ง", " ", "ค", "ว", "ร", "ป", "ร", "ั", "บ", "ป", "ร", "ุ", "ง", "เ", "ร", "ื", "่", "อ", "ง", "ก", "า", "ร", "บ", "ร", "ิ", "ก", "า", "ร", "น", "ะ", "ค", "ะ", " ", "ส", "ั", "่", "ง", "ผ", "ั", "ก", "ก", "ะ", "ห", "ล", "่", "ำ", "ไ", "ป", "ส", "อ", "ง", "ร", "อ", "บ", " ", "แ", "ต", "่", "ล", "ะ", "ร", "อ", "บ", "ร", "อ", "น", "า", "น", "1", "0", "-", "1", "5", "น", "า", "ท", "ี", " ", "ก", "ิ", "น", "จ", "น", "อ", "ิ", "่", "ม", "ล", "ะ", " ", "ผ", "ั", "ก", "ก", "้", "ย", "ั", "ง", "ไ", "ม", "่", "ม", "า", " ", "ไ", "ม", "่", "ร", "ุ", "้", "ท", "ำ", "อ", "ะ", "ไ", "ร", "ก", "ั", "น", "อ", "ย", "ู", "่", "\n" ]
[ 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 11, 1, 10, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 7, 5, 1, 10, 11, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 10, 5, 1, 4, 9, 1, 3, 4, 1, 1, 10, 3, 1, 9, 10, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 1, 10, 1, 10, 5, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 5, 3, 4, 1, 1, 9, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 5, 11, 1, 9, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 10, 11, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 10, 9, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ร", "ู", "ป", "เ", "น", "ื", "้", "อ", "จ", "า", "ก", "บ", "า", "บ", "ิ", "ก", "้", "อ", "น", "น", "่", "า", "จ", "ะ", "ใ", "น", "ห", "ม", "ู", "น", "ะ", "ไ", "ม", "่", "น", "่", "า", "จ", "ะ", "ใ", "ช", "่", "ใ", "น", "ว", "ั", "ว", " ", "น", "ี", "้", "ก", "ิ", "น", "ซ", "ก", "เ", "ล", "็", "ก", "บ", "่", "อ", "ย", "ม", "า", "ก", "ไ", "ม", "่", "เ", "ค", "ย", "เ", "จ", "อ", " ", "ร", "ึ", "ก", "ุ", "แ", "ด", "ก", "แ", "บ", "บ", "ไ", "ม", "่", "ม", "อ", "ง", "\n" ]
[ 1, 10, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 9, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 11, 1, 3, 1, 10, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 9, 10, 1, 10, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 4, 1, 5, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 1, 1, 11, 1, 4, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 11, 1, 1, 5, 1, 10, 1, 10, 11, 1, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "เ", "บ", "ื", "่", "อ", "แ", "ล", "้", "ว", "ก", "ิ", "น", "ไ", "ก", "่", "อ", "ย", "า", "ก", "ก", "ิ", "น", "เ", "ป", "็", "ด", "ย", "่", "า", "ง", "เ", "อ", "็", "ม", "เ", "ค", " ", "#", "r", "o", "v", "\n" ]
[ 11, 1, 10, 9, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 4, 1, 1, 9, 10, 1, 11, 1, 4, 1, 11, 1, 5, 4, 8, 8, 8, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0 ]
[ "ท", "ำ", "ไ", "ม", "อ", "ุ", "ด", "ร", "ไ", "ม", "่", "ม", "ี", "ป", "ิ", "้", "ง", "ย", "่", "า", "ง", "บ", "้", "า", "ง", "ค", "ะ", "\n" ]
[ 1, 10, 11, 1, 1, 10, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 10, 9, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 10, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
[ "ผ", "ม", "ว", "่", "า", "ค", "ุ", "้", "ม", "ม", "า", "ก", "ๆ", "ค", "ั", "บ", " ", "ป", "ก", "ต", "ิ", "ค", "ื", "อ", "ผ", "ม", "ไ", "ม", "่", "ช", "อ", "บ", "T", "o", "y", "o", "t", "a", "ส", "ั", "ก", "ร", "ุ", "่", "น", "เ", "ล", "ย", " ", "แ", "ต", "่", "c", "h", "r", "ม", "ั", "น", "โ", "อ", "เ", "ค", "ก", "ว", "่", "า", "z", "s", "พ", "อ", "ส", "ม", "ค", "ว", "ร", "ใ", "น", "ภ", "า", "พ", "ร", "ว", "ม", " ", "เ", "พ", "ิ", "่", "ม", "2", "แ", "ส", "น", " ", "จ", "ั", "ด", "ว", "่", "า", "ค", "ุ", "้", "ม", "ฮ", "ะ", "\n" ]
[ 3, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 7, 1, 4, 1, 5, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 3, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 1, 4, 1, 1, 10, 9, 1, 11, 1, 1, 5, 11, 1, 9, 8, 8, 8, 1, 4, 1, 11, 1, 11, 1, 1, 1, 9, 10, 8, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 5, 11, 1, 10, 9, 1, 2, 11, 1, 1, 5, 1, 4, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 9, 1, 3, 10, 4 ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
[ "พ", "อ", "ใ", "ช", "้", " ", "y", "s", "l", " ", "ก", "็", "ร", "ู", "้", "ส", "ึ", "ก", "ช", "อ", "บ", "เ", "น", "ื", "้", "อ", " ", "N", "a", "r", "s", " ", "ม", "า", "ก", "ก", "ว", "่", "า", "แ", "ฮ", "ะ", " ", "ใ", "น", "แ", "ง", "่", "ข", "อ", "ง", "ค", "ว", "า", "ม", "ล", "ื", "่", "น", "ท", "ี", "่", "เ", "ก", "ล", "ี", "่", "ย", "ง", "่", "า", "ย", " ", "แ", "ต", "่", "ช", "อ", "บ", " ", "y", "s", "l", " ", "ใ", "น", "แ", "ง", "่", "ข", "อ", "ง", "ค", "ุ", "ณ", "ส", "ม", "บ", "ั", "ต", "ิ", "ม", "า", "ก", "ก", "ว", "่", "า", " ", "ส", "ี", "เ", "ข", "้", "า", "…", "\n" ]
[ 1, 1, 11, 1, 9, 5, 8, 8, 8, 5, 1, 4, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 5, 0, 8, 8, 8, 5, 1, 10, 1, 1, 1, 9, 10, 11, 3, 10, 5, 11, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 9, 11, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 9, 10, 1, 5, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 5, 8, 8, 8, 5, 11, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 1, 9, 10, 5, 1, 10, 11, 1, 9, 10, 4, 4 ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ต", "ั", "้", "ง", "แ", "ต", "่", "ใ", "ช", "้", "ม", "า", "ส", "อ", "ง", "ป", "ี", "ส", "า", "ย", "เ", "บ", "ร", "ค", " ", "A", "B", "S", " ", "ข", "า", "ด", "แ", "ต", "่", "ช", "่", "า", "ง", "ฮ", "อ", "น", "ด", "้", "า", "บ", "อ", "ก", "ไ", "ป", "เ", "ก", "ี", "่", "ย", "ว", "ม", "า", "เ", "ล", "ย", "ข", "า", "ด", " ", "ถ", "้", "า", "เ", "ก", "ี", "่", "ย", "ว", "จ", "ร", "ิ", "ง", "ว", "ั", "ส", "ด", "ุ", "น", "ั", "้", "น", "ต", "้", "อ", "ง", "แ", "ข", "็", "ง", "พ", "อ", "ส", "ม", "ค", "ว", "ร", "แ", "ล", "ะ", "ม", "ั", "น", "ส", "อ", "ด", "เ", "ข", "้", "า", "ไ", "ป", "ย", "ั", "ง", "ไ", "ง", "ใ", "น", "จ", "ุ", "ด", "ท", "ี", "่", "ล", "ึ", "ก", "แ", "ล", "ะ", "ม", "ี", "พ", "า", "ร", "์", "ท", "ข", "ว", "า", "ง", "อ", "ย", "ู", "่", "ห", "ล", "า", "ย", "ส", "่", "ว", "น", " ", "พ", "า", "ร", "์", "ท", "ท", "ี", "่", "บ", "ั", "ง", "อ", "ย", "ู", "่", "ไ", "ม", "่", "ม", "ี", "ร", "อ", "ย", "เ", "ก", "ิ", "ด", "ข", "ึ", "้", "น", "เ", "ล", "ย", " ", "ช", "ิ", "้", "น", "ส", "่", "ว", "น", "น", "ี", "้", "ห", "ม", "า", "ย", "ถ", "ึ", "ง", "ช", "ี", "ว", "ิ", "ต", "ค", "น", "ท", "ี", "่", "อ", "ย", "ู", "่", "บ", "น", "ร", "ถ", "เ", "ล", "ย", "น", "ะ", " ", "ส", "อ", "ง", "พ", "า", "ร", "์", "ท", "ก", "ร", "ะ", "จ", "ก", "ม", "อ", "ง", "ข", "้", "า", "ง", "ม", "ี", "ป", "ั", "ญ", "ห", "า", "พ", "ั", "บ", "เ", "อ", "ง", "ข", "ณ", "ะ", "ข", "ั", "บ", "ท", "ำ", "ไ", "ม", "ต", "้", "อ", "ง", "ร", "อ", "ร", "ถ", "เ", "ข", "้", "า", "เ", "ช", "็", "ค", "ร", "ะ", "ย", "ะ", "ก", "่", "อ", "น", "ถ", "ึ", "ง", "แ", "จ", "้", "ง", "แ", "ล", "้", "ว", "ท", "ำ", "ก", "า", "ร", "เ", "ป", "ล", "ี", "่", "ย", "น", "ท", "ั", "้", "ง", "ๆ", "ท", "ี", "่", "ร", "ู", "้", "ว", "่", "า", "ม", "ี", "ป", "ั", "ญ", "ห", "า", " ", "ม", "ั", "น", "ค", "ว", "ร", "จ", "ะ", "แ", "จ", "้", "ง", "ใ", "ห", "้", "เ", "อ", "า", "เ", "ข", "้", "า", "ม", "า", "เ", "ป", "ล", "ี", "่", "ย", "น", "ท", "ั", "น", "ท", "ี", " ", "ส", "า", "ม", "ป", "ุ", "่", "ม", "ส", "ต", "า", "ร", "์", "ท", "ส", "ต", "๊", "อ", "บ", "ม", "ี", "ป", "ั", "ญ", "ห", "า", " ", "พ", "อ", "เ", "ช", "็", "ค", "เ", "ส", "ร", "็", "จ", "ช", "่", "า", "ง", "โ", "ท", "ร", "แ", "จ", "้", "ง", "แ", "ล", "ะ", "บ", "อ", "ก", "ว", "่", "า", "ว", "ั", "น", "ก", "่", "อ", "น", "ก", "็", "เ", "จ", "อ", "ม", "า", "ห", "น", "ึ", "่", "ง", "ค", "ั", "น", " ", "แ", "ค", "่", "ศ", "ู", "น", "ย", "์", "เ", "ด", "ี", "ย", "ว", "เ", "จ", "อ", "ส", "อ", "ง", "ค", "ั", "น", "ง", "ั", "้", "น", "ท", "ั", "้", "ง", "ป", "ร", "ะ", "เ", "ท", "ศ", "เ", "จ", "อ", "ก", "ี", "่", "ค", "ั", "น", "แ", "ล", "้", "ว", "พ", "อ", "ถ", "า", "ม", "ว", "่", "า", "พ", "า", "ร", "์", "ท", "น", "ี", "้", "ม", "ี", "ป", "ั", "ญ", "ห", "า", "ล", "ะ", "ส", "ิ", " ", "ช", "่", "า", "ง", "ก", "ล", "ั", "บ", "ต", "อ", "บ", "ไ", "ม", "่", "ม", "ี", "ป", "ั", "ญ", "ห", "า", " ", "ส", "ี", "่", "เ", "ส", "ี", "ย", "ง", "ภ", "า", "ย", "ใ", "น", "ห", "้", "อ", "ง", "โ", "ด", "ย", "ส", "า", "ร", "ด", "ั", "ง", "ม", "า", "ก", "เ", "ม", "ื", "่", "อ", "เ", "ท", "ี", "ย", "บ", "ก", "ะ", "ค", "ั", "น", "เ", "ก", "่", "า", "1", "0", "ป", "ี", "ย", "ั", "ง", "เ", "ง", "ี", "ย", "บ", "ก", "ว", "่", "า", "น", "ี", "่", "ห", "ร", "ื", "อ", "ร", "ถ", "ร", "า", "ค", "า", "เ", "ป", "็", "น", "ล", "้", "า", "น", "ค", "ุ", "ณ", "ม", "ี", "ค", "ว", "า", "ม", "ส", "ุ", "ข", "ก", "ั", "บ", "ร", "ถ", "ค", "ุ", "ณ", "ก", "็", "ข", "ั", "บ", "ไ", "ป", "น", "ะ", " ", "ห", "้", "า", "ช", "่", "า", "ง", "ห", "่", "ว", "ย", " ", "เ", "อ", "า", "เ", "ข", "้", "า", "ไ", "ป", "ท", "ำ", "ส", "ี", "อ", "ี", "ก", "พ", "า", "ร", "์", "ท", "ท", "ำ", "อ", "ี", "ก", "พ", "า", "ร", "์", "ท", "ม", "ี", "ป", "ั", "ญ", "ห", "า", " ", "แ", "ต", "่", "ร", "ั", "บ", "ผ", "ิ", "ด", "ช", "อ", "บ", "แ", "ค", "่", "ท", "ำ", "ส", "ี", "ใ", "ห", "้", "แ", "ล", "้", "ว", "ค", "่", "า", "เ", "ส", "ี", "ย", "เ", "ว", "ล", "า", "แ", "ล", "ะ", "ค", "่", "า", "ใ", "ช", "้", "จ", "่", "า", "ย", "ท", "ี", "่", "ต", "้", "อ", "ง", "เ", "ด", "ิ", "น", "ท", "า", "ง", "ด", "้", "ว", "ย", "แ", "ท", "็", "ก", "ซ", "ี", "่", "ไ", "ป", "ท", "ำ", "ง", "า", "น", "เ", "อ", "ง", "ล", "่", "ะ", "ห", "ม", "ด", "ไ", "ป", "เ", "ก", "ื", "อ", "บ", "ห", "้", "า", "พ", "ั", "น", "ไ", "ม", "่", "ม", "ี", "ม", "า", "ร", "ั", "บ", "ผ", "ิ", "ด", "ช", "อ", "บ", " ", "แ", "ค", "่", "ใ", "ช", "้", "ม", "า", "ส", "อ", "ง", "ป", "ี", "น", "ะ", "ข", "ี", "้", "เ", "ก", "ี", "ย", "จ", "เ", "ข", "ี", "ย", "น", "ม", "ั", "น", "ย", "ั", "ง", "ม", "ี", "อ", "ี", "ก", "เ", "ย", "อ", "ะ", "\n" ]
[ 1, 4, 9, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 5, 0, 0, 0, 5, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 9, 10, 1, 3, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 11, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 1, 10, 1, 5, 1, 9, 10, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 4, 9, 1, 1, 9, 1, 1, 11, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 9, 10, 11, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 11, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 7, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 9, 3, 1, 10, 1, 1, 9, 1, 1, 5, 1, 10, 1, 7, 1, 1, 10, 9, 1, 4, 1, 1, 1, 10, 9, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 11, 1, 1, 5, 1, 10, 9, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 9, 3, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 5, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 7, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 10, 1, 4, 1, 3, 10, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 4, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 9, 10, 11, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 1, 4, 9, 1, 7, 1, 10, 9, 1, 10, 9, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 4, 1, 3, 10, 5, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 11, 3, 9, 11, 1, 10, 11, 1, 9, 10, 1, 10, 11, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 5, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 7, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 4, 1, 3, 10, 5, 1, 1, 11, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 4, 1, 1, 9, 10, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 4, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 4, 11, 1, 1, 1, 10, 3, 1, 10, 9, 1, 1, 4, 1, 5, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 7, 11, 1, 10, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 4, 9, 1, 1, 4, 9, 1, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 7, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 4, 1, 3, 10, 1, 10, 1, 10, 5, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 4, 1, 3, 10, 5, 1, 10, 9, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 3, 9, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 10, 2, 2, 1, 10, 1, 4, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 9, 3, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 11, 1, 4, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 10, 5, 3, 9, 10, 1, 9, 10, 1, 3, 9, 1, 1, 5, 11, 1, 10, 11, 1, 9, 10, 11, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 7, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 7, 1, 1, 10, 1, 4, 1, 3, 10, 5, 11, 1, 9, 1, 4, 1, 3, 10, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 10, 11, 3, 9, 11, 1, 9, 1, 1, 9, 10, 11, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 10, 11, 1, 10, 1, 9, 10, 11, 1, 9, 1, 9, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 9, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 9, 1, 1, 11, 1, 4, 1, 1, 10, 9, 11, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 9, 10, 3, 1, 1, 11, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 3, 9, 10, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 10, 1, 4, 1, 3, 10, 1, 1, 1, 1, 5, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 9, 11, 1, 10, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 10, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
[ "s", "h", "o", "w", " ", "d", "c", " ", "ไ", "ม", "่", "ม", "ี", "ต", "ู", "้", "a", "t", "m", "เ", "ห", "ร", "อ", "ว", "ะ", "\n" ]
[ 8, 8, 8, 8, 5, 8, 8, 5, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 10, 9, 8, 8, 8, 11, 3, 1, 1, 1, 10, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
[ "ก", "็", "เ", "ล", "ย", "เ", "ด", "ิ", "น", "ม", "า", "ด", "ู", "ล", "ิ", "ป", "แ", "ค", "ท", "ว", "อ", "น", "ด", "ี", "ใ", "ห", "้", "แ", "น", "ต", "ก", "่", "อ", "น", "ค", "่", "า", " ", "ล", "ะ", "ก", "็", "ม", "า", "ว", "ั", "ต", "ส", "ั", "น", " ", "😂", " ", "เ", "ด", "ิ", "น", "ไ", "ป", "เ", "ด", "ิ", "น", "ม", "า", "แ", "ป", "ป", " ", "ก", "ำ", "ล", "ั", "ง", "เ", "ซ", "ง", "ง", "ง", "ง", " ", "ก", "ี", "้", "ด", "ๆ", "&", "g", "t", ";", "&", "l", "t", ";", "\n" ]
[ 1, 4, 11, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 11, 3, 9, 11, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 9, 10, 5, 1, 10, 1, 4, 1, 10, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 5, 4, 5, 11, 1, 10, 1, 11, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 5, 1, 10, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 10, 9, 1, 7, 4, 8, 8, 4, 4, 8, 8, 4, 4 ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "โ", "ต", "โ", "ย", "ต", "้", "า", "ร", "ถ", "แ", "พ", "ง", "ก", "ว", "่", "า", "ฮ", "อ", "น", "ด", "้", "า", "น", "ะ", "ท", "ุ", "ก", "ร", "ุ", "่", "น", " ", "อ", "ย", "ู", "่", "ม", "า", "เ", "ล", "เ", "ซ", "ี", "ย", "โ", "ต", "โ", "ย", "ต", "้", "า", "ท", "ี", "่", "1", "\n" ]
[ 11, 1, 11, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 3, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 5, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 11, 1, 11, 1, 10, 1, 11, 1, 11, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 9, 2, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 ]
[ "แ", "พ", "ง", "ไ", "ป", "ค", "ร", "ั", "บ", " ", "ส", "ู", "้", " ", "ม", "า", "ส", "ด", "้", "า", " ", "z", "x", " ", "3", " ", "ไ", "ม", "่", "ไ", "ด", "้", "\n" ]
[ 11, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 4, 1, 5, 1, 10, 9, 5, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 5, 8, 8, 5, 2, 5, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "ไ", "ม", "่", "จ", "้", "ะ", "ไ", "ม", "่", "\n" ]
[ 11, 1, 9, 1, 9, 10, 11, 1, 9, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "เ", "ม", "ื", "่", "อ", "ว", "า", "น", "ห", "ุ", "้", "น", "ล", "ง", "5", "จ", "ุ", "ด", " ", "ก", "ร", "ะ", "บ", "ื", "อ", "ร", "ุ", "่", "น", "ใ", "ห", "ม", "่", "บ", "อ", "ก", "ว", "่", "า", "เ", "ป", "็", "น", "เ", "พ", "ร", "า", "ะ", "ก", "า", "ร", "เ", "ล", "ื", "่", "อ", "น", "เ", "ล", "ื", "อ", "ก", "ต", "ั", "้", "ง", "ท", "ำ", "ล", "า", "ย", "ค", "ว", "า", "ม", "เ", "ช", "ื", "่", "อ", "ม", "ั", "่", "น", "น", "ั", "ก", "ล", "ง", "ท", "ุ", "น", " ", "ว", "ั", "น", "น", "ี", "้", "ห", "ุ", "้", "น", "ข", "ึ", "้", "น", "1", "5", "จ", "ุ", "ด", " ", "ม", "า", "ก", "ก", "ว", "่", "า", "ล", "ง", "เ", "ม", "ื", "่", "อ", "ว", "า", "น", "1", "0", "จ", "ุ", "ด", " ", "แ", "บ", "บ", "น", "ี", "้", "แ", "ป", "ล", "ว", "่", "า", "น", "ั", "ก", "ล", "ง", "ท", "ุ", "น", "ส", "น", "ั", "บ", "ส", "น", "ุ", "น", "แ", "ล", "ะ", "เ", "ช", "ื", "่", "อ", "ม", "ั", "่", "น", "ก", "า", "ร", "เ", "ล", "ื", "่", "อ", "น", "เ", "ล", "ื", "อ", "ก", "ต", "ั", "้", "ง", "ใ", "ช", "่", "ม", "ั", "้", "ย", " ", "น", "ั", "ก", "ก", "ร", "ะ", "บ", "ื", "อ", "ธ", "ิ", "ป", "ไ", "ต", "ย", "ร", "ุ", "่", "น", "ใ", "ห", "ม", "่", " ", "#", "เ", "ล", "ื", "่", "อ", "น", "แ", "ม", "่", "ม", "ึ", "ง", "ส", "ิ", "\n" ]
[ 11, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 3, 10, 9, 1, 1, 1, 2, 1, 10, 1, 5, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 11, 3, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 11, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 10, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 4, 9, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 4, 9, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 5, 1, 4, 1, 1, 10, 9, 3, 10, 9, 1, 1, 10, 9, 1, 2, 2, 1, 10, 1, 5, 1, 10, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 2, 2, 1, 10, 1, 5, 11, 1, 1, 1, 10, 9, 11, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 10, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 4, 9, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 4, 9, 1, 11, 1, 9, 1, 4, 9, 1, 5, 1, 4, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 11, 3, 1, 9, 5, 4, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 10, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 ]
[ "เ", "บ", "ี", "ย", "ร", "์", "ช", "้", "า", "ง", "ช", "ิ", "บ", "ห", "า", "ย", "อ", "ะ", "ไ", "ร", " ", "3", " ", "ข", "ว", "ด", " ", "3", "6", "0", " ", "ร", "ว", "ย", "ต", "า", "ย", "ห", "่", "า", "แ", "ล", "้", "ว", " ", "ค", "น", "ธ", "ร", "ร", "ม", "ด", "า", "จ", "ะ", "ไ", "ป", "แ", "ด", "ก", "ไ", "ด", "้", "ไ", "ห", "ม", "เ", "น", "ี", "่", "ย", " ", "ค", "น", "ไ", "ป", "เ", "ท", "ี", "่", "ย", "ว", " ", "เ", "ข", "า", "ไ", "ม", "่", "ไ", "ด", "้", "ร", "ว", "ย", "ห", "ม", "ด", "ท", "ุ", "ก", "ค", "น", "น", "่", "ะ", "\n" ]
[ 11, 1, 10, 1, 1, 7, 1, 9, 10, 1, 1, 10, 1, 3, 10, 1, 1, 10, 11, 1, 5, 2, 5, 1, 1, 1, 5, 2, 2, 2, 5, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 3, 9, 10, 11, 1, 9, 1, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 11, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 9, 11, 3, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 5, 1, 1, 11, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 5, 11, 1, 10, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "เ", "จ", "อ", "โ", "ฆ", "ษ", "ณ", "า", "ก", "า", "น", "ิ", "เ", "ย", "่", " ", "ม", "ี", "ค", "ว", "า", "ม", "ไ", "ม", "่", "ต", "้", "อ", "ง", "แ", "ท", "็", "ก", "อ", "ะ", "ไ", "ร", "ก", "ก", "ก", "น", "ย", "แ", "ต", "่", "อ", "ท", "็", "ก", "ฮ", "า", "ว", "ท", "ู", "เ", "พ", "อ", "้", "ฟ", "ค", " ", "ก", "ุ", "เ", "ก", "ื", "อ", "บ", "เ", "ช", "ื", "่", "อ", "ล", "ะ", "จ", "น", "น", "า", "ง", "บ", "ู", "ส", "โ", "พ", "ส", " ", "จ", "้", "อ", "เ", "จ", "้", "!", "!", "!", "\n" ]
[ 11, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 11, 1, 9, 5, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 9, 1, 1, 11, 1, 4, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 4, 1, 3, 10, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 9, 3, 1, 5, 1, 10, 11, 1, 10, 1, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 5, 1, 9, 1, 11, 1, 9, 4, 4, 4, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "ค", "ว", "ั", "น", " ", "v", "a", "p", "e", " ", "ม", "ั", "น", "เ", "ป", "็", "น", "ไ", "อ", "น", "้", "ำ", " ", "ม", "ั", "น", "ไ", "ม", "่", "ไ", "ด", "้", "ม", "ี", "ก", "า", "ร", "เ", "ผ", "า", "ไ", "ห", "ม", "้", " ", "ไ", "อ", "น", "้", "ำ", "เ", "ห", "ม", "ื", "อ", "น", "น", "้", "ำ", "ม", "ั", "น", "ห", "อ", "ม", "ร", "ะ", "เ", "ห", "ย", " ", "แ", "ต", "่", "พ", "่", "น", "อ", "อ", "ก", "ป", "า", "ก", "อ", "ี", "ก", "ท", "ี", " ", "ค", "น", "บ", "อ", "ก", "ว", "่", "า", " ", "v", "a", "p", "e", " ", "ค", "ว", "ั", "น", "เ", "ห", "ม", "็", "น", "พ", "อ", "ๆ", "ก", "ั", "บ", "บ", "ุ", "ห", "ร", "ี", "่", " ", "ก", "ู", "ว", "่", "า", "ก", "ล", "ิ", "่", "น", "ป", "า", "ก", "ค", "น", "ด", "ู", "ด", "แ", "ม", "่", "ง", "ล", "อ", "ย", "ม", "า", "ด", "้", "ว", "ย", "แ", "ห", "ง", " ", "5", "5", "5", "+", " ", "แ", "ต", "่", "ก", "ู", "ก", "็", "เ", "ข", "้", "า", "ใ", "จ", "น", "ะ", " ", "ค", "ว", "ั", "น", "แ", "ม", "่", "ง", "อ", "อ", "ก", "จ", "า", "ก", "ป", "า", "ก", "ใ", "ค", "ร", " ", "ม", "ั", "น", "ก", "็", "ไ", "ม", "่", "ม", "ี", "ใ", "ค", "ร", "อ", "ย", "า", "ก", "ด", "ม", "ห", "ร", "อ", "ก", "\n" ]
[ 1, 1, 4, 1, 5, 8, 8, 8, 8, 5, 1, 4, 1, 11, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 9, 10, 5, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 3, 10, 11, 3, 1, 9, 5, 11, 1, 1, 9, 10, 11, 3, 1, 10, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 4, 1, 3, 1, 1, 1, 10, 11, 3, 1, 5, 11, 1, 9, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 5, 8, 8, 8, 8, 5, 1, 1, 4, 1, 11, 3, 1, 4, 1, 1, 1, 7, 1, 4, 1, 1, 10, 3, 1, 10, 9, 5, 1, 10, 1, 9, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 9, 1, 1, 11, 3, 1, 5, 2, 2, 2, 4, 5, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 4, 11, 1, 9, 10, 11, 1, 1, 10, 5, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 5, 1, 4, 1, 1, 4, 11, 1, 9, 1, 10, 11, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ห", "ม", "ู", "ส", "า", "ข", "า", "เ", "ด", "อ", "ะ", "ม", "อ", "บ", "า", "ง", "แ", "ค", " ", "/", " ", "เ", "ซ", "น", "ท", "ร", "ั", "ล", "บ", "า", "ง", "น", "า", "เ", "ล", "็", "ก", "ม", "า", "ก", "ก", "ก", "ก", "ก", " ", "#", "อ", "้", "า", "ว", "เ", "ฮ", "้", "ย", "ไ", "ม", "่", "เ", "ห", "ม", "ื", "อ", "น", "ท", "ี", "่", "ค", "ุ", "ย", "ก", "ั", "น", "ไ", "ว", "้", "น", "ี", "่", "ห", "ว", "่", "า", "า", "า", "า", "\n" ]
[ 3, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 11, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 5, 4, 5, 11, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 11, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 4, 1, 9, 10, 1, 11, 3, 9, 1, 11, 1, 9, 11, 3, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 9, 3, 1, 9, 10, 10, 10, 10, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ว", "ั", "น", "น", "ี", "้", "ม", "า", "ท", "า", "น", "ท", "ี", "่", "ส", "า", "ข", "า", "บ", "ิ", "๊", "ก", "ซ", "ี", " ", "ป", "ท", "ุ", "ม", "ธ", "า", "น", "ี", "ค", "่", "ะ", " ", "จ", "ะ", "ใ", "ช", "้", "โ", "ป", "ร", "โ", "ม", "ช", "ั", "่", "น", "บ", "ั", "ต", "ร", "เ", "ค", "ร", "ด", "ิ", "ต", "ก", "ร", "ุ", "ง", "ศ", "ร", "ี", "เ", "พ", "ื", "่", "อ", "แ", "ล", "ก", "เ", "ป", "็", "ด", "จ", "า", "น", "เ", "ล", "็", "ก", " ", "แ", "ต", "่", "น", "้", "อ", "ง", "พ", "น", "ั", "ก", "ง", "า", "น", "แ", "จ", "้", "ง", "ว", "่", "า", "เ", "ป", "็", "ด", "ห", "ม", "ด", " ", "ไ", "ม", "่", "ส", "า", "ม", "า", "ร", "ถ", "เ", "ป", "ล", "ี", "่", "ย", "น", "เ", "ป", "็", "น", "ห", "ม", "ู", "ก", "ร", "อ", "บ", " ", "ห", "ม", "ู", "แ", "ด", "ง", "ไ", "ด", "้", " ", "เ", "พ", "ร", "า", "ะ", "ร", "า", "ค", "า", "ไ", "ม", "่", "เ", "ท", "่", "า", "ก", "ั", "น", " ", "แ", "ล", "ะ", "อ", "ี", "ก", "อ", "ย", "่", "า", "ง", "น", "ะ", "ค", "ะ", " ", "ป", "ล", "า", "ห", "ม", "ึ", "ก", "ส", "ด", "ไ", "ม", "่", "ไ", "ด", "้", "ล", "อ", "ก", "ห", "น", "ั", "ง", "ร", "ึ", "ป", "่", "า", "ว", "ค", "่", "ะ", " ", "ม", "า", "แ", "บ", "บ", "ไ", "ม", "่", "น", "่", "า", "ก", "ิ", "น", "เ", "ล", "ย", "ค", "่", "ะ", " ", "ถ", "า", "ม", "น", "้", "อ", "ง", "พ", "น", "ั", "ก", "ง", "า", "น", "แ", "จ", "้", "ง", "ว", "่", "า", "ม", "ี", "แ", "ต", "่", "แ", "บ", "บ", "น", "ี", "้", " ", "ง", "ง", "เ", "ล", "ย", "ค", "่", "ะ", " ", "ก", "ิ", "น", "บ", "่", "อ", "ย", "น", "ะ", "ค", "ะ", " ", "แ", "ต", "่", "ไ", "ม", "่", "เ", "ค", "ย", "เ", "จ", "อ", "แ", "บ", "บ", "น", "ี", "้", " ", "ร", "บ", "ก", "ว", "น", "ป", "ร", "ั", "บ", "ป", "ร", "ุ", "ง", "ด", "้", "ว", "ย", "น", "ะ", "ค", "ะ", "\n" ]
[ 1, 4, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 5, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 9, 10, 5, 1, 10, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 11, 1, 1, 4, 9, 1, 1, 4, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 11, 1, 10, 9, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 4, 1, 5, 11, 1, 9, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 9, 10, 11, 1, 4, 1, 3, 1, 1, 5, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 11, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 11, 1, 4, 1, 3, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 5, 3, 1, 10, 11, 1, 1, 11, 1, 9, 5, 11, 1, 1, 10, 10, 1, 10, 1, 10, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 10, 1, 4, 1, 5, 11, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 10, 1, 10, 5, 1, 1, 10, 3, 1, 10, 1, 1, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 9, 10, 1, 1, 9, 10, 5, 1, 10, 11, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 9, 10, 5, 1, 10, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 1, 10, 9, 5, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 9, 10, 5, 1, 10, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 5, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 9, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 ]
[ "เ", "ก", "ล", "ี", "ย", "ด", "จ", "ร", "ิ", "ง", "ๆ", "ล", "ย", " ", "พ", "ว", "ก", "แ", "บ", "บ", "ข", "ึ", "้", "น", " ", "#", "B", "T", "S", " ", "เ", "ว", "ล", "า", "เ", "บ", "ี", "ย", "ด", "ๆ", "ช", "่", "ว", "ง", "เ", "ว", "ล", "า", "เ", "ร", "่", "ง", "ร", "ี", "บ", " ", "โ", "ด", "น", "ต", "ั", "ว", "น", "ิ", "ด", "ห", "น", "่", "อ", "ย", "ไ", "ม", "่", "ไ", "ด", "้", "เ", "ล", "ย", " ", "ท", "ำ", "เ", "ป", "็", "น", "แ", "ห", "ย", "ง", " ", "ป", "ั", "ด", "ผ", "ม", "ใ", "ส", "่", " ", "แ", "ม", "้", "ก", "ู", "อ", "ย", "า", "ก", "โ", "ด", "น", "ต", "ั", "ว", "ม", "ึ", "ง", "ม", "า", "ก", "เ", "ล", "ย", "ม", "ั", "้", "ง", " ", "ร", "ู", "้", "น", "ิ", "เ", "ว", "ล", "า", "เ", "ร", "่", "ง", "ร", "ี", "บ", "ใ", "ค", "ร", "ๆ", "ก", "็", "อ", "ย", "า", "ก", "ก", "ล", "ั", "บ", "บ", "้", "า", "น", " ", "ถ", "้", "า", "ม", "ึ", "ง", "ไ", "ม", "่", "อ", "ย", "า", "ก", "เ", "บ", "ี", "ย", "ด", "ก", "็", "ไ", "ป", "น", "ั", "่", "ง", "ร", "ถ", "ส", "่", "ว", "น", "ต", "ั", "ว", "ไ", "ป", " ", "ท", "ำ", "เ", "ป", "็", "น", "ด", "ั", "ด", "จ", "ร", "ิ", "ต", " ", "ถ", "้", "า", "ไ", "ม", "่", "ต", "ิ", "ด", "ว", "่", "า", "ไ", "ม", "่", "อ", "ย", "า", "ก", "ม", "ี", "เ", "ร", "ื", "่", "อ", "ง", "ก", "ุ", "จ", "ะ", "ด", "่", "า", "แ", "ม", "่", "ง", "บ", "น", " ", "#", "B", "T", "S", " ", "แ", "ล", "้", "ว", " ", "อ", "ี", "ด", "อ", "ก", "\n" ]
[ 11, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 7, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 5, 4, 0, 0, 0, 5, 11, 1, 1, 10, 11, 1, 10, 1, 1, 7, 1, 9, 1, 1, 11, 1, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 1, 5, 11, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 3, 1, 9, 1, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 5, 1, 10, 11, 1, 4, 1, 11, 3, 1, 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 11, 1, 9, 5, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 4, 9, 1, 5, 1, 10, 9, 1, 10, 11, 1, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 7, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 9, 10, 1, 5, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 4, 11, 1, 1, 4, 9, 1, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 5, 1, 10, 11, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 10, 1, 5, 1, 9, 10, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 9, 10, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 5, 4, 0, 0, 0, 5, 11, 1, 9, 1, 5, 1, 10, 1, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "ห", "้", "ะ", " ", "A", "s", "t", "r", "o", "เ", "ป", "็", "น", "พ", "ซ", "ต", ".", "ผ", "้", "า", "อ", "น", "า", "ม", "ั", "ย", " ", "/", "/", "ก", "ุ", "ม", "ข", "ม", "ั", "บ", " ", "บ", "้", "า", "ไ", "ป", "แ", "ล", "้", "ว", "ว", "ว", "ว", "ว", "ว", " ", "บ", "อ", "ย", "แ", "บ", "น", "ด", "์", "น", "ะ", "เ", "ว", "้", "ย", "ย", "ย", "ย", "ย", "ย", "\n" ]
[ 3, 9, 10, 5, 0, 8, 8, 8, 8, 11, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 7, 3, 9, 10, 1, 1, 10, 1, 4, 1, 5, 4, 4, 1, 10, 1, 1, 1, 4, 1, 5, 1, 9, 10, 11, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 7, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ถ", "้", "า", "ม", "า", "ต", "า", "ม", "แ", "บ", "บ", "น", "ี", "้", "ม", "ั", "น", "ย", "ั", "ง", "ค", "ง", "แ", "พ", "้", " ", "ม", "า", "ส", "ด", "้", "า", "ส", "อ", "ง", " ", "ก", "ั", "บ", "ส", "ว", "ิ", "ฟ", "อ", "ย", "ู", "่", "ด", "ี", " ", "ส", "ว", "ย", "ก", "ว", "่", "า", "ร", "ุ", "่", "น", "เ", "ก", "่", "า", " ", "แ", "ต", "่", "ม", "ั", "น", "ย", "ั", "ง", "ด", "ู", "เ", "ช", "ย", "ก", "ว", "่", "า", "ค", "ู", "่", "แ", "ข", "่", "ง", "\n" ]
[ 1, 9, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 11, 1, 9, 5, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 5, 1, 4, 1, 1, 1, 10, 3, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 9, 1, 11, 1, 9, 10, 5, 11, 1, 9, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 9, 11, 1, 9, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ม", "ั", "น", "ถ", "ึ", "ง", " ", "2", "9", " ", "😭", "\n" ]
[ 1, 4, 1, 1, 10, 1, 5, 2, 2, 5, 4, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 ]
[ "ม", "า", "เ", "ถ", "อ", "ะ", "ค", "ร", "ั", "บ", " ", "ท", "ี", "่", "บ", "้", "า", "น", "ผ", "ม", "ไ", "ม", "่", "เ", "ค", "ย", "ใ", "ช", "้", "น", "ิ", "ส", "ส", "ั", "น", "เ", "ล", "ย", " ", "จ", "ะ", "ล", "อ", "ง", "ใ", "ช", "้", "ด", "ู", "ส", "ั", "ก", "ค", "ั", "น", " ", "แ", "ต", "่", " ", "(", " ", "อ", "ย", "่", "า", "น", "า", "น", "ม", "า", "ก", "น", "ะ", "ค", "ร", "ั", "บ", " ", "เ", "ด", "ี", "ย", "ว", "จ", "ะ", "เ", "ป", "ล", "ี", "่", "ย", "น", "ใ", "จ", "ก", "ล", "ั", "บ", "ไ", "ป", "ใ", "ช", "้", "ย", "ี", "่", "ห", "้", "อ", "เ", "ด", "ิ", "ม", " ", ")", "\n" ]
[ 1, 10, 11, 1, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 5, 1, 10, 9, 1, 9, 10, 1, 3, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 5, 1, 10, 1, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 5, 11, 1, 9, 5, 4, 5, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 5, 11, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 9, 3, 9, 1, 11, 1, 10, 1, 5, 4, 4 ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]
[ "แ", "ค", "่", "แ", "ถ", "ม", "เ", "ป", "๊", "ป", "ซ", "ี", "่", " ", "เ", "ง", "ื", "่", "อ", "น", "ไ", "ข", "เ", "ย", "อ", "ะ", "ม", "า", "ก", "เ", "บ", "ย", " ", "5", "5", "\n" ]
[ 11, 1, 9, 11, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 9, 5, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 11, 1, 11, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 5, 2, 2, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 ]
[ "ก", "ล", "ั", "บ", "ไ", "ป", "ก", "ิ", "น", "ช", "้", "า", "ง", "ย", "ั", "ง", "ล", "ื", "่", "น", "ค", "อ", "ก", "ว", "่", "า", "เ", "ย", "อ", "ะ", "ค", "ะ", " ", "🤮", "🤮", "\n" ]
[ 1, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 11, 1, 1, 10, 1, 10, 5, 4, 4, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 ]
[ "ช", "อ", "บ", " ", "แ", "ต", "่", "เ", "ค", "้", "า", "ว", "่", "า", "ม", "า", "ส", "ด", "้", "า", "ม", "ี", "ป", "ั", "ญ", "ห", "า", "\n" ]
[ 1, 1, 1, 5, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 10, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 4, 1, 3, 10, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ร", "ู", "้", "เ", "ล", "ย", "ต", "ั", "ว", "เ", "อ", "ง", "ไ", "ม", "่", "เ", "ห", "ม", "า", "ะ", "ก", "ั", "บ", "1", "0", "0", "p", "i", "p", "e", "r", "s", " ", "อ", "ี", "ด", "อ", "ก", "ก", "ก", " ", "ก", "ล", "ั", "บ", "ม", "า", "ต", "า", "ย", "ท", "ี", "่", "ห", "้", "อ", "ง", "เ", "ด", "้", "อ", "ะ", "\n" ]
[ 1, 10, 9, 11, 1, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 9, 11, 3, 1, 10, 10, 1, 4, 1, 2, 2, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 5, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 3, 9, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "พ", "ื", "้", "น", "ท", "ี", "่", "ก", "า", "ร", "น", "ั", "่", "ง", "ต", "ร", "ง", "เ", "บ", "า", "ะ", "ห", "ล", "ั", "ง", "ข", "อ", "ง", " ", "#", "T", "o", "y", "o", "t", "a", " ", "#", "C", "H", "R", " ", "ถ", "ื", "อ", "ว", "่", "า", "ด", "้", "อ", "ย", "ก", "ว", "่", "า", " ", "H", "R", "-", "V", " ", "แ", "ต", "่", "ด", "ี", "ก", "ว", "่", "า", "ข", "อ", "ง", " ", "C", "X", "-", "3", " ", "แ", "ต", "่", "ว", "ั", "ส", "ด", "ุ", "ต", "ร", "ง", "ส", "่", "ว", "น", "น", "ี", "้", "พ", "ล", "า", "ส", "ต", "ิ", "ก", " ", "เ", "ป", "็", "น", "ร", "อ", "ย", "ง", "่", "า", "ย", " ", "ด", "ู", "แ", "ล", "้", "ว", "ไ", "ม", "่", "ส", "ม", "ร", "า", "ค", "า", "ร", "ถ", "ห", "ล", "ั", "ก", "ล", "้", "า", "น", "เ", "ท", "่", "า", "ไ", "ห", "ร", "่", "\n" ]
[ 1, 10, 9, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 1, 4, 9, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 10, 10, 3, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 5, 4, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 5, 4, 0, 0, 0, 5, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 5, 0, 0, 4, 0, 5, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 5, 0, 0, 4, 2, 5, 11, 1, 9, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 5, 11, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 5, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 9, 10, 1, 11, 1, 9, 10, 11, 3, 1, 9, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ท", "่", "า", "น", " ", "ผ", "ม", "พ", "ู", "ด", "เ", "อ", "า", "ม", "ั", "น", " ", "ไ", "ม", "่", "ไ", "ด", "้", "เ", "อ", "า", "จ", "ร", "ิ", "ง", " ", "อ", "ย", "่", "า", "ง", "ว", "่", "า", "แ", "ต", "่", " ", "น", "า", "ว", "า", "ร", "่", "า", "เ", "ล", "ย", " ", "ผ", "ม", "W", "e", "a", "v", " ", "ป", "้", "า", "ย", "แ", "ด", "ง", "ย", "ั", "ง", "ไ", "ม", "่", "ป", "ั", "ญ", "ญ", "า", "เ", "ล", "ย", "ค", "ร", "ั", "บ", "\n" ]
[ 1, 9, 10, 1, 5, 3, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 10, 1, 4, 1, 5, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 11, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 5, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 9, 10, 11, 1, 9, 5, 1, 10, 1, 10, 1, 9, 10, 11, 1, 1, 5, 3, 1, 0, 8, 8, 8, 5, 1, 9, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 1, 4, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ร", "ถ", "เ", "ร", "า", "ฟ", "อ", "ร", "์", "ด", "เ", "ร", "น", "เ", "จ", "อ", "ร", "์", "เ", "ต", "ิ", "ม", "3", "0", "0", "เ", "ก", "ก", "้", "อ", "ไ", "ม", "่", "ข", "ึ", "้", "น", "เ", "ห", "ม", "ื", "อ", "น", "ก", "ั", "น", " ", "อ", "ย", "่", "า", "ง", "น", "้", "อ", "ย", "4", "0", "0", "ข", "ึ", "้", "น", " ", "ย", "ิ", "่", "ง", "น", "้", "ำ", "ม", "ั", "น", "แ", "พ", "ง", "ๆ", "อ", "ย", "่", "า", "ง", "น", "ี", "้", "น", "่", "ะ", "ไ", "ม", "่", "ต", "้", "อ", "ง", "ส", "ื", "บ", "\n" ]
[ 1, 1, 11, 1, 10, 3, 1, 1, 7, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 7, 11, 1, 10, 1, 2, 2, 2, 11, 1, 1, 9, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 9, 1, 11, 3, 1, 10, 1, 1, 1, 4, 1, 5, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 9, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 10, 9, 1, 5, 1, 10, 9, 1, 1, 9, 10, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 7, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 9, 10, 11, 1, 9, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 4 ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "ส", "ว", "ย", "ก", "ว", "่", "า", "ค", "ั", "ม", "ร", "ี", "่", "อ", "ี", "ก", " ", "โ", "ค", "ม", "ไ", "ฟ", "ห", "น", "้", "า", "แ", "บ", "บ", "น", "ี", "้", " ", "อ", "อ", "ก", "แ", "บ", "บ", "ก", "ร", "ะ", "จ", "ั", "ง", "ห", "น", "้", "า", "ไ", "ด", "้", "อ", "ี", "ก", "ห", "ล", "า", "ย", "แ", "บ", "บ", "เ", "ล", "ย", "\n" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 4, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 5, 11, 1, 1, 11, 3, 3, 1, 9, 10, 11, 1, 1, 1, 10, 9, 5, 1, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 4, 1, 3, 1, 9, 10, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 3, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "จ", "ั", "ย", "เ", "ล", "ว", " ", "ม", "า", "ซ", "ื", "้", "อ", "อ", "ิ", "น", "น", "ิ", "ส", "ฟ", "ร", "ี", "ท", "ี", "่", "โ", "ต", "เ", "ก", "ี", "ย", "ว", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "\n" ]
[ 1, 4, 1, 11, 1, 1, 5, 1, 10, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 3, 1, 10, 1, 10, 9, 11, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ส", "ำ", "ห", "ร", "ั", "บ", "ช", "ั", "้", "ล", "ก", "า", "ก", "ส", "ุ", "ด", "ก", "็", "บ", "ิ", "โ", "อ", "เ", "ร", " ", "ก", "ั", "บ", " ", "น", "ี", "เ", "ว", "ี", "ย", "\n" ]
[ 1, 10, 3, 1, 4, 1, 1, 4, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 10, 11, 1, 11, 1, 5, 1, 4, 1, 5, 1, 10, 11, 1, 10, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "พ", "น", "ั", "ก", "ง", "า", "น", "ห", "น", "้", "า", "บ", "ึ", "้", "ง", " ", "ไ", "ม", "่", "ย", "ิ", "้", "ม", "เ", "ล", "ย", "\n" ]
[ 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 3, 1, 9, 10, 1, 10, 9, 1, 5, 11, 1, 9, 1, 10, 9, 1, 11, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "J", "o", " ", "m", "a", "l", "o", "n", "e", " ", "w", "o", "o", "d", " ", "s", "a", "g", "e", " ", "&", "a", "m", "p", ";", " ", "s", "e", "a", " ", "s", "a", "l", "t", " ", "แ", "บ", "บ", "บ", "ห", "อ", "ม", "น", "ะ", " ", "ห", "อ", "ม", "แ", "บ", "บ", "ห", "ว", "า", "น", "เ", "ล", "ย", "อ", "ะ", " ", "แ", "ต", "่", "ก", "็", "แ", "อ", "บ", "เ", "ค", "็", "ม", "ๆ", " ", "ไ", "ม", "้", "ๆ", " ", "ไ", "ง", "ไ", "ม", "่", "ร", "ู", "้", " ", "พ", "อ", "ท", "ิ", "้", "ง", "ไ", "ว", "้", "ก", "ล", "ิ", "่", "น", "เ", "ป", "ล", "ี", "่", "ย", "น", "ล", "ะ", "จ", "ะ", "ไ", "ม", "่", "ห", "ว", "…", "\n" ]
[ 0, 8, 5, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 5, 8, 8, 8, 8, 5, 8, 8, 8, 8, 5, 4, 8, 8, 8, 4, 5, 8, 8, 8, 5, 8, 8, 8, 8, 5, 11, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 10, 5, 3, 1, 1, 11, 1, 1, 3, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 10, 5, 11, 1, 9, 1, 4, 11, 1, 1, 11, 1, 4, 1, 7, 5, 11, 1, 9, 7, 5, 11, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 9, 5, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 9, 1, 11, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 11, 1, 9, 3, 1, 4, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "ล", "ี", "โ", "อ", "ข", "ึ", "้", "น", "เ", "ป", "็", "น", "ข", "ว", "ด", "ล", "ะ", "1", "1", "0", " ", "ต", "อ", "น", "น", "ี", "้", "ก", "ิ", "น", "ก", "้", "อ", "ไ", "ด", "้", "ส", "อ", "ง", "ข", "ว", "ด", "ด", "ด", "ด", "\n" ]
[ 1, 10, 11, 1, 1, 10, 9, 1, 11, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 2, 2, 2, 5, 1, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 1, 9, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "เ", "ม", "ื", "่", "อ", "เ", "ช", "้", "า", "ไ", "ป", "ร", "อ", "ซ", "ื", "้", "อ", "อ", "ิ", "น", "น", "ิ", "ส", "ฟ", "ร", "ี", "ก", "ั", "บ", "เ", "พ", "ื", "่", "อ", "น", "แ", "ล", "้", "ว", "เ", "จ", "อ", "ค", "น", "อ", "า", "ก", "า", "ร", "ไ", "ม", "่", "ด", "ี", "แ", "บ", "บ", "น", "่", "า", "จ", "ะ", "โ", "ร", "ค", "จ", "ิ", "ต", "อ", "ะ", " ", "เ", "ป", "็", "น", "ผ", "ู", "้", "ช", "า", "ย", " ", "3", "0", "-", "4", "0", " ", "น", "่", "า", "ก", "ล", "ั", "ว", "ม", "า", "ก", " ", "ม", "ี", "แ", "ผ", "ล", "เ", "ต", "็", "ม", "ต", "ั", "ว", "ล", "ะ", "…", "\n" ]
[ 11, 1, 10, 9, 1, 11, 1, 9, 10, 11, 1, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 3, 1, 10, 1, 4, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 11, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 11, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 5, 11, 1, 4, 1, 3, 10, 9, 1, 10, 1, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 5, 1, 9, 10, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 5, 1, 10, 11, 3, 1, 11, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 4, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 ]
[ "แ", "ต", "่", "เ", "ท", "ี", "ย", "น", "่", "า", "ม", "ั", "น", "ข", "า", "ย", "ไ", "ม", "่", "ด", "ี", " ", "น", "ิ", "ส", "ส", "ั", "น", "ค", "ง", "เ", "น", "้", "น", "ท", "ำ", "อ", "ี", "โ", "ค", "ค", "า", "เ", "ต", "็", "ม", "ต", "ั", "ว", "5", "5", "5", "+", "\n" ]
[ 11, 1, 9, 11, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 5, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 1, 10, 11, 1, 1, 10, 11, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 2, 2, 2, 4, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
[ "อ", "ี", "เ", "ห", "ี", "้", "ย", " ", "ผ", "่", "า", "น", " ", "e", "t", "u", "d", "e", " ", "เ", "ป", "ิ", "ด", " ", "t", "w", "i", "l", "g", "h", "t", " ", "อ", "ี", "ก", "\n" ]
[ 1, 10, 11, 3, 10, 9, 1, 5, 3, 9, 10, 1, 5, 8, 8, 8, 8, 8, 5, 11, 1, 10, 1, 5, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 5, 1, 10, 1, 4 ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 ]
[ "ใ", "ส", "่", "ผ", "้", "า", "อ", "น", "า", "ม", "ั", "ย", "แ", "บ", "บ", "เ", "ย", "็", "น", " ", "แ", "ล", "้", "ว", "ร", "ู", "้", "ส", "ึ", "ก", "จ", "ิ", "๋", "ม", "ช", "า", " ", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "\n" ]
[ 11, 1, 9, 3, 9, 10, 1, 1, 10, 1, 4, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 4, 1, 5, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ท", "ี", "น", "ี", "้", "ก", "ู", "ไ", "ม", "่", "เ", "ห", "็", "น", "ไ", "อ", "้", "พ", "ว", "ก", " ", "ท", "ี", "่", "ค", "้", "า", "น", "จ", "ด", "ท", "ะ", "เ", "บ", "ี", "ย", "น", "ห", "ุ", "้", "น", "เ", "บ", "ี", "ย", "ร", "์", "ช", "้", "า", "ง", "เ", "ข", "้", "า", "ต", "ล", "า", "ด", "ห", "ล", "ั", "ก", "ท", "ร", "ั", "พ", "ย", "์", "เ", "ล", "ย", " ", "ม", "ั", "น", "ห", "า", "ย", "ห", "ั", "ว", "ไ", "ป", "ไ", "ห", "น", "ห", "ม", "ด", " ", "แ", "ล", "ะ", "ท", "ี", "่", "น", "ี", "้", "แ", "ม", "่", "ง", "ไ", "ม", "่", "ม", "อ", "ม", "เ", "ม", "า", "เ", "ห", "ร", "อ", "\n" ]
[ 1, 10, 1, 10, 9, 1, 10, 11, 1, 9, 11, 3, 4, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 5, 1, 10, 9, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 1, 10, 11, 1, 10, 1, 1, 3, 10, 9, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 7, 1, 9, 10, 1, 11, 1, 9, 10, 1, 1, 10, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 7, 11, 1, 1, 5, 1, 4, 1, 3, 10, 1, 3, 4, 1, 11, 1, 11, 3, 1, 3, 1, 1, 5, 11, 1, 10, 1, 10, 9, 1, 10, 9, 11, 1, 9, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 11, 1, 10, 11, 3, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
[ "อ", "ี", "เ", "ห", "ี", "้", "ย", "ย", " ", "ว", "า", "ส", "น", "า", "จ", "ะ", "ไ", "ด", "้", "ข", "ั", "บ", " ", "m", "a", "z", "d", "a", " ", "2", " ", "ค", "ื", "อ", "ล", "่", "ม", "ล", "ะ", " ", "อ", "ี", "ช", "่", "า", "ง", "แ", "ม", "่", "ง", "ร", "ื", "้", "อ", "ร", "ถ", "อ", "อ", "ก", "ม", "า", "ต", "ร", "ว", "จ", "ส", "ภ", "า", "พ", "แ", "ล", "้", "ว", "ป", "ร", "ะ", "ก", "อ", "บ", "ก", "ล", "ั", "บ", "ไ", "ม", "่", "ไ", "ด", "้", "อ", "ะ", " ", "ห", "น", "ั", "ง", "ห", "ี", "ม", "า", "ก", "\n" ]
[ 1, 10, 11, 3, 10, 9, 1, 1, 5, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 4, 1, 5, 8, 8, 8, 8, 8, 5, 2, 5, 1, 10, 1, 1, 9, 1, 1, 10, 5, 1, 10, 1, 9, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 1, 10, 5, 3, 1, 4, 1, 3, 10, 1, 10, 1, 4 ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ "ย", "ั", "ง", "ก", "ล", "้", "า", "ก", "ิ", "น", "อ", "ย", "ู", "่", "ร", "ึ", "ป", "่", "า", "ว", "ว", "ว", "ว", "ว", "ว", "ว", "ว", "ว", "\n" ]
[ 1, 4, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "เ", "อ", "็", "ง", "ม", "ี", "น", "ิ", "ส", "ส", "ั", "น", " ", "t", "i", "t", "a", "n", " ", "อ", "ย", "ู", "่", "แ", "ล", "้", "ว", "แ", "ค", "่", "เ", "อ", "า", "ม", "า", "ย", "่", "อ", "ส", "่", "ว", "น", "ส", "ั", "ก", "น", "ิ", "ด", "ก", "็", "ไ", "ด", "้", "แ", "ล", "้", "ว", "ไ", "อ", "้", "ห", "่", "า", "จ", "ะ", "ด", "ั", "น", "ท", "ุ", "ร", "ั", "ง", "ท", "ำ", "น", "า", "ว", "า", "ร", "่", "า", "ท", "ำ", "ไ", "ม", "ย", "อ", "ด", "ข", "า", "ย", "ต", "่", "ำ", "เ", "พ", "ร", "า", "ะ", "ม", "ั", "น", "ไ", "ม", "่", "ส", "ว", "ย", "แ", "ล", "ะ", "ไ", "ม", "่", "เ", "ข", "้", "า", "ใ", "จ", "ล", "ู", "ก", "ค", "้", "า", "น", "ี", "่", "แ", "ห", "ล", "ะ", "\n" ]
[ 11, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 5, 8, 8, 8, 8, 8, 5, 1, 1, 10, 9, 11, 1, 9, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 10, 1, 10, 1, 9, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 4, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 1, 11, 1, 9, 3, 9, 10, 1, 10, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 9, 10, 1, 10, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 11, 1, 1, 10, 10, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 1, 11, 1, 10, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 10, 11, 1, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 9, 11, 3, 1, 10, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ก", "ู", "จ", "ะ", "เ", "ล", "ิ", "ก", "ก", "ิ", "น", "ไ", "ฮ", "เ", "น", "เ", "ก", "้", "น", "ก", "็", "เ", "พ", "ร", "า", "ะ", "ค", "ล", "ิ", "ป", "น", "ี", "้", "แ", "ห", "ล", "ะ", "🙈", "🙈", "🙈", "\n" ]
[ 1, 10, 1, 10, 11, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 11, 3, 11, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 4, 11, 1, 1, 10, 10, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 11, 3, 1, 10, 4, 4, 4, 4 ]
[ 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 ]
[ "ต", "ั", "ว", "น", "ี", "้", "ด", "ี", "ก", "ว", "่", "า", "เ", "ย", "อ", "ะ", " ", "เ", "บ", "ี", "ย", "ร", "์", "ห", "ม", "ี", "จ", "ื", "ด", "ส", "ุ", "ด", "ๆ", "แ", "ต", "่", "ก", "็", "ห", "อ", "ม", "อ", "ย", "ู", "่", "น", "ะ", "ค", "ร", "ั", "บ", "\n" ]
[ 1, 4, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 11, 1, 1, 10, 5, 11, 1, 10, 1, 1, 7, 3, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 7, 11, 1, 9, 1, 4, 3, 1, 1, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ม", "ั", "น", "ไ", "ม", "่", "ถ", "ู", "ก", "ก", "ด", "ห", "ม", "า", "ย", "บ", "้", "า", "น", "เ", "ร", "า", "จ", "บ", "\n" ]
[ 1, 4, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 1, 3, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 11, 1, 10, 1, 1, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 ]
[ "ไ", "ป", "ก", "ิ", "น", "ม", "า", "เ", "ม", "ื", "่", "อ", "ว", "า", "น", "ช", "้", "า", "อ", "ะ", "ไ", "ม", "่", "ค", "่", "อ", "ย", "อ", "ร", "่", "อ", "ย", "ด", "้", "ว", "ย", "ม", "ั", "น", "จ", "ื", "ด", "ๆ", "ไ", "ม", "่", "เ", "ข", "้", "ม", "ข", "้", "น", "\n" ]
[ 11, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 9, 10, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 7, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 1, 1, 9, 1, 4 ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "ก", "ิ", "น", "ไ", "ม", "่", "เ", "ป", "น", "เ", "อ", "ม", "ค", "ง", "เ", "อ", "ม", "เ", "ค", "😅", "\n" ]
[ 1, 10, 1, 11, 1, 9, 11, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 4, 4 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
[ "เ", "ม", "น", "ส", "์", ".", ".", ".", " ", "ม", "ึ", "ง", "ท", "ำ", "ก", "ั", "บ", "ผ", "้", "า", "อ", "น", "า", "ม", "ั", "ย", "3", "0", "เ", "ซ", "็", "น", "ข", "อ", "ง", "ก", "ู", "เ", "ก", "ิ", "น", "ไ", "ป", "อ", "า", "า", "า", "า", " ", "ก", "ู", "ใ", "ส", "่", "ย", "า", "ว", "ข", "น", "า", "ด", "น", "ี", "้", "ม", "ึ", "ง", "ย", "ั", "ง", "ก", "ล", "้", "า", "เ", "ล", "อ", "ะ", "อ", "ี", "ก", "เ", "ห", "ร", "อ", " ", "เ", "ก", "ล", "ี", "ย", "ด", "อ", "่", "ะ", "\n" ]
[ 11, 1, 1, 1, 7, 7, 7, 7, 5, 1, 10, 1, 1, 10, 1, 4, 1, 3, 9, 10, 1, 1, 10, 1, 4, 1, 2, 2, 11, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 11, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 10, 10, 10, 10, 5, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 9, 10, 11, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 3, 1, 1, 5, 11, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 9, 10, 4 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]

Dataset Card for wisesight1000

Dataset Summary

wisesight1000 contains Thai social media texts randomly drawn from the full wisesight-sentiment, tokenized by human annotators. Out of the labels neg (negative), neu (neutral), pos (positive), q (question), 250 samples each. Some texts are removed because they look like spam. Because these samples are representative of real world content, we believe having these annotaed samples will allow the community to robustly evaluate tokenization algorithms.

Supported Tasks and Leaderboards

word tokenization

Languages

Thai

Dataset Structure

Data Instances

{'char': ['E', 'u', 'c', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 'p', 'r', 'o', ' ', 'a', 'c', 'n', 'e', ' ', 'ค', '่', 'ะ', ' ', 'ใ', 'ช', '้', 'แ', 'ล', '้', 'ว', 'ส', 'ิ', 'ว', 'ข', 'ึ', '้', 'น', 'เ', 'พ', 'ิ', '่', 'ม', 'ท', 'ุ', 'ก', 'ว', 'ั', 'น', ' ', 'ม', 'า', 'ด', 'ู', 'ก', 'ั', 'น', 'น', 'ะ', 'ค', 'ะ', ' ', 'ว', '่', 'า', 'จ', 'ั', 'ด', 'ก', 'า', 'ร', 'ป', 'ั', 'ญ', 'ห', 'า', 'ส', 'ิ', 'ว', 'ใ', 'น', '7', 'ว', 'ั', 'น', 'ไ', 'ด', '้', 'ร', 'ึ', 'ม', 'ั', '่', 'ย', 'ย', 'ย', 'ย', 'ย', 'ย', 'ย', 'ย', ' ', 'ล', '่', 'า', 'ส', 'ุ', 'ด', 'ไ', 'ป', 'ล', '้', 'า', 'ง', 'ห', 'น', '้', '…', '\n'], 'char_type': [0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 5, 8, 8, 8, 5, 8, 8, 8, 8, 5, 1, 9, 10, 5, 11, 1, 9, 11, 1, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 10, 9, 1, 11, 1, 10, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 5, 1, 10, 1, 10, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 10, 5, 1, 9, 10, 1, 4, 1, 1, 10, 1, 1, 4, 1, 3, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 2, 1, 4, 1, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 4, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 9, 10, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 9, 10, 1, 3, 1, 9, 4, 4], 'is_beginning': [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]}
{'char': ['แ', 'พ', 'ง', 'เ', 'ว', '่', 'อ', 'ร', '์', ' ', 'เ', 'บ', 'ี', 'ย', 'ร', '์', 'ช', '้', 'า', 'ง', 'ต', '้', 'น', 'ท', 'ุ', 'น', 'ข', 'ว', 'ด', 'ล', 'ะ', 'ไ', 'ม', '่', 'ถ', 'ึ', 'ง', ' ', '5', '0', ' ', 'ข', 'า', 'ย', ' ', '1', '2', '0', ' ', '😰', '😰', '😰', '์', '\n'], 'char_type': [11, 1, 1, 11, 1, 9, 1, 1, 7, 5, 11, 1, 10, 1, 1, 7, 1, 9, 10, 1, 1, 9, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 10, 1, 5, 2, 2, 5, 1, 10, 1, 5, 2, 2, 2, 5, 4, 4, 4, 7, 4], 'is_beginning': [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]}

Data Fields

 • char: characters
 • char_type: character types as adopted from by deepcut
 • is_beginning: 1 if beginning of word else 0

Data Splits

No explicit split is given.

Dataset Creation

Curation Rationale

The dataset was created from wisesight-sentiment to be a word tokenization benchmark that is closer to texts in the wild, since other Thai word tokenization datasets such as BEST are mostly texts from news articles, which do not have some real-world features like misspellings.

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

The data are sampled from wisesight-sentiment which has the following data collection and normalization:

 • Style: Informal and conversational. With some news headlines and advertisement.
 • Time period: Around 2016 to early 2019. With small amount from other period.
 • Domains: Mixed. Majority are consumer products and services (restaurants, cosmetics, drinks, car, hotels), with some current affairs.
 • Privacy:
  • Only messages that made available to the public on the internet (websites, blogs, social network sites).
  • For Facebook, this means the public comments (everyone can see) that made on a public page.
  • Private/protected messages and messages in groups, chat, and inbox are not included.
  • Usernames and non-public figure names are removed
  • Phone numbers are masked (e.g. 088-888-8888, 09-9999-9999, 0-2222-2222)
  • If you see any personal data still remain in the set, please tell us - so we can remove them.
 • Alternations and modifications:
  • Keep in mind that this corpus does not statistically represent anything in the language register.
  • Large amount of messages are not in their original form. Personal data are removed or masked.
  • Duplicated, leading, and trailing whitespaces are removed. Other punctuations, symbols, and emojis are kept intact.
  • (Mis)spellings are kept intact.
  • Messages longer than 2,000 characters are removed.
  • Long non-Thai messages are removed. Duplicated message (exact match) are removed.

Who are the source language producers?

Social media users in Thailand

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

The annotation was done by several people, including Nitchakarn Chantarapratin, Pattarawat Chormai, Ponrawee Prasertsom, Jitkapat Sawatphol, Nozomi Yamada, and Attapol Rutherford.

Personal and Sensitive Information

 • The authors tried to exclude any known personally identifiable information from this data set.
 • Usernames and non-public figure names are removed
 • Phone numbers are masked (e.g. 088-888-8888, 09-9999-9999, 0-2222-2222)
 • If you see any personal data still remain in the set, please tell us - so we can remove them.

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

 • word tokenization dataset from texts in the wild

Discussion of Biases

 • no guideline is given by the authors on word tokenization

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

Thanks PyThaiNLP community, Kitsuchart Pasupa (Faculty of Information Technology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang), and Ekapol Chuangsuwanich (Faculty of Engineering, Chulalongkorn University) for advice. The original Kaggle competition, using the first version of this corpus, can be found at https://www.kaggle.com/c/wisesight-sentiment/

Licensing Information

CC0

Citation Information

Dataset:

@software{bact_2019_3457447,
 author    = {Suriyawongkul, Arthit and
         Chuangsuwanich, Ekapol and
         Chormai, Pattarawat and
         Polpanumas, Charin},
 title    = {PyThaiNLP/wisesight-sentiment: First release},
 month    = sep,
 year     = 2019,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = {v1.0},
 doi     = {10.5281/zenodo.3457447},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.3457447}
}

Character type features:

@inproceedings{haruechaiyasak2009tlex,
 title={TLex: Thai lexeme analyser based on the conditional random fields},
 author={Haruechaiyasak, Choochart and Kongyoung, Sarawoot},
 booktitle={Proceedings of 8th International Symposium on Natural Language Processing},
 year={2009}
}

Contributions

Thanks to @cstorm125 for adding this dataset.

Downloads last month
157
Edit dataset card