words
sequence
tags
sequence
[ "đồng", "thời", ",", "bệnh", "viện", "tiếp", "tục", "thực", "hiện", "các", "biện", "pháp", "phòng", "chống", "dịch", "bệnh", "covid", "-", "19", "theo", "hướng", "dẫn", "của", "bộ", "y", "tế", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O" ]
[ "\"", "số", "bệnh", "viện", "có", "thể", "tiếp", "nhận", "bệnh", "nhân", "bị", "sốt", "cao", "và", "khó", "thở", "đang", "giảm", "dần", "\"", ",", "thông", "cáo", "có", "đoạn", ",", "cảnh", "báo", "những", "bệnh", "nhân", "này", "thay", "vào", "đó", "được", "chuyển", "tới", "các", "phòng", "khám", "khẩn", "cấp", ",", "khiến", "những", "bệnh", "nhân", "mắc", "bệnh", "hiểm", "nghèo", "khác", "không", "có", "cơ", "hội", "được", "điều", "trị", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "ngoài", "ra", ",", "những", "người", "tiếp", "xúc", "gián", "tiếp", "(", "đã", "gặp", "những", "người", "tiếp", "xúc", "gần", "với", "bệnh", "nhân", ")", "được", "lập", "danh", "sách", "và", "yêu", "cầu", "cách", "ly", "y", "tế", "tại", "nơi", "ở", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "bà", "này", "khi", "trở", "về", "quá", "cảnh", "doha", "(", "qatar", ")", ",", "đáp", "xuống", "tân", "sơn", "nhất", "sáng", "2/3", "cùng", "75", "hành", "khách", ",", "trong", "đó", "có", "55", "người", "nước", "ngoài", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "\"", "bệnh", "nhân", "523", "\"", "và", "chồng", "là", "\"", "bệnh", "nhân", "522", "\"", ",", "67", "tuổi", ",", "được", "bộ", "y", "tế", "ghi", "nhận", "nhiễm", "ncov", "hôm", "31/7", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "B-AGE", "O", "O", "O", "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "O" ]
[ "trường", "hợp", "bệnh", "nhân", "188", "l.t.h.", ",", "theo", "thông", "tin", "từ", "cơ", "quan", "y", "tế", "địa", "phương", ",", "bệnh", "nhân", "về", "nhà", "ngày", "14", "-", "4", "và", "từ", "đó", "chỉ", "tiếp", "xúc", "với", "chồng", "và", "con", ",", "đây", "không", "phải", "là", "tái", "nhiễm", "mà", "do", "có", "thể", "virus", "yếu", "ở", "thời", "điểm", "lấy", "mẫu", "lần", "trước", ",", "hoặc", "vị", "trí", "lấy", "mẫu", ",", "thời", "điểm", "lấy", "mẫu", "dẫn", "đến", "âm", "tính", "giả", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "B-NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "riêng", "bệnh", "nhân", "91", "là", "phi", "công", "người", "anh", "ngụ", "ở", "quận", "2", ",", "tp.", "hcm", "và", "có", "liên", "quan", "ổ", "dịch", "quán", "bar", "buddha", ",", "thông", "tin", "cập", "nhật", "ngày", "10", "-", "4", "cho", "biết", "diễn", "biến", "bệnh", "của", "bệnh", "nhân", "không", "xấu", "hơn", "nhưng", "cũng", "chưa", "có", "dấu", "hiệu", "hồi", "phục", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-JOB", "I-JOB", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "bệnh", "nhân", "đã", "được", "xét", "nghiệm", "có", "3", "kết", "quả", "âm", "tính", "vào", "các", "ngày", "19", ",", "21", "và", "23", "-", "8", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "O", "B-DATE", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O" ]
[ "bà", "đã", "tiếp", "xúc", "với", "người", "thân", "xác", "định", "mắc", "covid", "-", "19", "trước", "khi", "về", "việt", "nam", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O" ]
[ "chiều", "22", "-", "4", ",", "bệnh", "nhân", "được", "cho", "về", "theo", "dõi", "cách", "ly", "tại", "nhà", "." ]
[ "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "hôm", "qua", ",", "hai", "bệnh", "nhân", "covid", "-", "19", "cũng", "tử", "vong", ",", "có", "bệnh", "nền", "suy", "thận", "mạn", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O" ]
[ "8h", "ngày", "1", "-", "8", ",", "bệnh", "nhân", "861", "chở", "con", "gái", "đến", "khám", "tại", "phòng", "khám", "đa", "khoa", "của", "bác", "sĩ", "hoàng", "đức", "dũng", "(", "số", "16", "-", "18", "b", "-", "22", "đường", "lê", "duẩn", ",", "tp", "đông", "hà", ")", "." ]
[ "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O" ]
[ "cả", "hai", "đều", "thuộc", "diện", "xét", "nghiệm", "sàng", "lọc", ",", "lấy", "mẫu", "bệnh", "phẩm", "ngày", "11/4", ",", "kết", "quả", "dương", "tính", "ngày", "13/4", ",", "điều", "trị", "tại", "bệnh", "viện", "bệnh", "nhiệt", "đới", "trung", "ương", "cơ", "sở", "2", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O" ]
[ "tính", "đến", "ngày", "11", "-", "3", ",", "trên", "địa", "bàn", "tỉnh", "quảng", "ninh", "chưa", "phát", "hiện", "thêm", "ca", "bệnh", "covid", "-", "19", "ngoài", "4", "ca", "trước", "đó", "(", "đều", "là", "du", "khách", "nước", "ngoài", "đi", "cùng", "chuyến", "bay", "vn0054", "với", "bệnh", "nhân", "thứ", "17", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-TRANSPORTATION", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O" ]
[ "sở", "gd", "-", "đt", "đã", "quán", "triệt", "tất", "cả", "thí", "sinh", "và", "những", "người", "làm", "công", "tác", "thi", "sau", "khi", "xét", "nghiệm", "thực", "hiện", "nghiêm", "giãn", "cách", "xã", "hội", "theo", "chỉ", "thị", "16", ",", "chỉ", "di", "chuyển", "khi", "theo", "lịch", "thi", "và", "lịch", "làm", "nhiệm", "vụ", "của", "kỳ", "thi", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "những", "người", "vào", "trung", "tâm", "cách", "ly", "được", "xếp", "ở", "chung", "phòng", "một", "cách", "ngẫu", "nhiên", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "theo", "đó", ",", "bệnh", "nhân", "thứ", "17", "có", "2", "lần", "xét", "nghiệm", "cho", "kết", "quả", "âm", "tính", "(", "cùng", "bệnh", "nhân", "24", "và", "27", ")", ",", "đủ", "tiêu", "chuẩn", "xác", "định", "khỏi", "bệnh", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "công", "tác", "khám", "bệnh", ",", "chẩn", "đoán", ",", "điều", "trị", ",", "thực", "hiện", "thủ", "thuật", ",", "phẫu", "thuật", "...", "đối", "với", "bệnh", "nhân", "như", "với", "người", "nghi", "covid", "-", "19", "đến", "khi", "có", "kết", "quả", "xét", "nghiệm", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "trung", "tâm", "kiểm", "soát", "bệnh", "tật", "tỉnh", "lấy", "mẫu", "gửi", "viện", "vệ", "sinh", "dịch", "tễ", "trung", "ương", "xét", "nghiệm", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O", "O", "O" ]
[ "bệnh", "nhân", "là", "phi", "công", "hãng", "vietnam", "airlines", ",", "xác", "định", "dương", "tính", "ngày", "18/3", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "O" ]
[ "\"", "bệnh", "nhân", "235", "\"", ",", "nam", ",", "25", "tuổi", ",", "quốc", "tịch", "anh", ",", "ngày", "14/3", "đi", "quán", "bar", "buddha", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "B-GENDER", "O", "B-AGE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O" ]
[ "với", "việc", "có", "thêm", "8", "bệnh", "nhân", "mới", "(", "từ", "bệnh", "nhân", "374", "đến", "381", ")", ",", "việt", "nam", "đã", "ghi", "nhận", "tổng", "số", "381", "ca", "bệnh", "trong", "mùa", "dịch", "này", ",", "trong", "đó", "có", "353", "người", "đã", "bình", "phục", "(", "chiếm", "gần", "93%", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "kết", "quả", "xét", "nghiệm", "pcr", "lần", "thứ", "bảy", "cho", "kết", "quả", "dương", "tính", "vào", "ngày", "10", "-", "8", "và", "kể", "từ", "khi", "hết", "thời", "hạn", "cách", "ly", ",", "người", "phụ", "nữ", "này", "đã", "đi", "du", "lịch", "nhiều", "nơi", "ở", "bhutan", "cùng", "gia", "đình", ",", "bạn", "bè", "và", "thậm", "chí", "cả", "mua", "sắm", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "\"", "bệnh", "nhân", "20", "\"", ",", "phụ", "nữ", ",", "64", "tuổi", ",", "điều", "trị", "tại", "hà", "nội", ",", "tỉnh", "táo", ",", "không", "sốt", ",", "xét", "nghiệm", "lần", "gần", "đây", "nhất", "ngày", "15/4", "kết", "quả", "âm", "tính", "lần", "ba", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "B-GENDER", "I-GENDER", "O", "B-AGE", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "đa", "phần", "các", "trường", "hợp", "này", "đều", "tự", "đến", "bệnh", "viện", "khi", "phát", "hiện", "các", "triệu", "chứng", "phổ", "biến", "của", "covid", "-", "19", "như", "ho", "và", "sốt", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O" ]
[ "ngày", "18/3", ",", "ông", "chưa", "có", "dấu", "hiệu", "bệnh", ",", "được", "trung", "tâm", "y", "tế", "quận", "8", "lấy", "mẫu", "giám", "sát", "theo", "nhóm", "người", "dự", "thánh", "lễ", "hồi", "giáo", "tại", "malaysia", "." ]
[ "O", "B-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "O" ]
[ "mẫu", "bệnh", "phẩm", "gửi", "viện", "vệ", "sinh", "dịch", "tễ", "trung", "ương", "xét", "nghiệm", "cho", "kết", "quả", "có", "ncov", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "hơn", "170", "người", "ở", "bắc", "ninh", "và", "bắc", "giang", ",", "thái", "nguyên", "bị", "cách", "ly", "tập", "trung", "do", "từng", "tiếp", "xúc", "với", "nam", "công", "nhân", "dương", "tính", "ncov", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "bệnh", "nhân", "và", "những", "người", "tiếp", "xúc", "gần", "đã", "được", "đưa", "đến", "bệnh", "viện", "bệnh", "nhiệt", "đới", "trung", "ương", "cơ", "sở", "đông", "anh", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O" ]
[ "buổi", "chiều", ",", "23", "bệnh", "nhân", "đà", "nẵng", "điều", "trị", "ở", "trung", "tâm", "y", "tế", "hoà", "vang", "được", "công", "bố", "khỏi", ",", "trong", "đó", "bốn", "bệnh", "nhân", "505", ",", "757", ",", "766", ",", "784", "đang", "chạy", "thận", "nhân", "tạo", "có", "bốn", "lần", "xét", "nghiệm", "âm", "tính", "và", "được", "chuyển", "đến", "bệnh", "viện", "da", "liễu", "đà", "nẵng", "để", "tiếp", "tục", "chu", "kỳ", "chạy", "thận", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "bác", "sĩ", "hùng", "cho", "biết", "diễn", "biến", "bệnh", "của", "bệnh", "nhân", "nhanh", "và", "phức", "tạp", ",", "khi", "vào", "viện", "đã", "trong", "tình", "trạng", "nguy", "kịch", ",", "phổi", "tổn", "thương", "nặng", ",", "suy", "hô", "hấp", "và", "đã", "có", "biến", "chứng", "suy", "đa", "tạng", ",", "tính", "mạng", "bị", "đe", "doạ", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "O", "O", "O", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "theo", "đó", ",", "tất", "cả", "các", "trường", "hợp", "f1", ",", "f2", ",", "người", "đang", "cách", "ly", "y", "tế", ",", "người", "có", "hội", "chứng", "cúm", ",", "viêm", "phổi", "nặng", "do", "virus", ",", "người", "có", "bệnh", "mãn", "tính", "diễn", "biến", "nặng", ",", "giai", "đoạn", "cuối", "(", "ung", "thư", ",", "tim", "mạch", ",", "suy", "thận", "...", ")", "đang", "điều", "trị", "tại", "các", "cơ", "sở", "y", "tế", ",", "người", "có", "dấu", "hiệu", "ho", ",", "sốt", ",", "khó", "thở", "…", "trong", "cộng", "đồng", ",", "người", "nhập", "cảnh", "trái", "phép", "vào", "địa", "bàn", "tỉnh", ",", "toàn", "bộ", "người", "trở", "về", "từ", "đà", "nẵng", "từ", "ngày", "21", "-", "7", "đến", "nay", "phải", "làm", "xét", "nghiệm", "realtime", "-", "pcr", "sàng", "lọc", "covid", "-", "19", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "23", "bệnh", "nhân", "trong", "số", "này", "được", "chuyển", "đến", "bệnh", "viện", "đa", "khoa", "tỉnh", "thái", "bình", ",", "bệnh", "nhân", "còn", "lại", "được", "chuyển", "tới", "bệnh", "viện", "số", "2", "tỉnh", "quảng", "ninh", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O" ]
[ "\"", "bệnh", "nhân", "750", "\"", ",", "nam", ",", "28", "tuổi", ",", "ở", "phường", "đông", "lễ", ",", "tp", "đông", "hà", "(", "tỉnh", "quảng", "trị", ")", ",", "là", "bạn", "của", "\"", "bệnh", "nhân", "749", "\"", ",", "có", "lịch", "trình", "phức", "tạp", "và", "tiếp", "xúc", "nhiều", "người", "trong", "thời", "gian", "chưa", "bị", "cách", "ly", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "B-GENDER", "O", "B-AGE", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "riêng", "mẫu", "82", "(", "gửi", "đi", "cùng", "lúc", "81", "mẫu", "f", "1", ")", "là", "bệnh", "phẩm", "của", "bệnh", "nhân", "34", "vẫn", "đang", "tiếp", "tục", "theo", "dõi", "." ]
[ "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "hai", "người", "bắt", "đầu", "có", "triệu", "chứng", "bệnh", "cùng", "một", "cùng", "ngày", "vào", "khoảng", "hai", "tuần", "trước", ",", "ho", "nhiều", "và", "mất", "khứu", "giác", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O" ]
[ "điều", "may", "mắn", "là", "đến", "ngày", "24", "-", "3", ",", "2", "trong", "số", "3", "bệnh", "nhân", "nặng", "nhất", "đã", "có", "những", "bước", "ổn", "định", "nhất", "định", ",", "có", "thể", "giảm", "được", "thở", "máy", ",", "đã", "tạm", "dừng", "lọc", "máu", ",", "mức", "độ", "nguy", "hiểm", "đến", "tính", "mạng", "đã", "giảm", "bớt", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "cùng", "ngày", ",", "trung", "tâm", "kiểm", "soát", "bệnh", "tật", "tỉnh", "nam", "định", "lấy", "mẫu", "lần", "một", "xét", "nghiệm", "âm", "tính", "với", "ncov", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "bốn", "người", "tiếp", "xúc", "với", "du", "khách", "này", "ở", "tp", "hcm", "cũng", "được", "cách", "ly", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "ngay", "bệnh", "nhân", "mới", "ghi", "nhận", "ở", "hà", "nội", ",", "trong", "số", "18", "người", "có", "tiếp", "xúc", "gần", "với", "bệnh", "nhân", "thì", "chỉ", "có", "4", "người", "được", "xác", "định", "đã", "lấy", "mẫu", "xét", "nghiệm", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "bệnh", "nhân", "129", "là", "nam", ",", "20", "tuổi", ",", "địa", "chỉ", "ở", "nghĩa", "tân", ",", "hà", "nội", ",", "là", "du", "học", "sinh", "tại", "anh", ",", "nhập", "cảnh", "về", "nội", "bài", "ngày", "20", "-", "3", "trên", "chuyến", "bay", "vn", "0054", "." ]
[ "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-GENDER", "O", "B-AGE", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "B-JOB", "I-JOB", "I-JOB", "O", "B-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "B-TRANSPORTATION", "I-TRANSPORTATION", "O" ]
[ "hiện", "bệnh", "nhân", "điều", "trị", "tại", "cơ", "sở", "2", "bình", "sơn", "-", "dung", "quất", ",", "quảng", "ngãi", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O" ]
[ "trong", "đó", "đáng", "chú", "ý", "có", "bệnh", "nhân", "116", "n.x.t.", "-", "bác", "sĩ", "của", "bệnh", "viện", "bệnh", "nhiệt", "đới", "trung", "ương", ",", "và", "bệnh", "nhân", "21", "n.q.t.", "-", "người", "đi", "chuyến", "máy", "bay", "vn", "0054", "về", "việt", "nam", "rạng", "sáng", "2", "-", "3", "cùng", "đoàn", "bộ", "trưởng", "bộ", "kế", "hoạch", "-", "đầu", "tư", "nguyễn", "chí", "dũng", "và", "bệnh", "nhân", "17", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "B-NAME", "O", "B-JOB", "I-JOB", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "B-NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-TRANSPORTATION", "I-TRANSPORTATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "B-NAME", "I-NAME", "I-NAME", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O" ]
[ "đó", "là", "bệnh", "nhân", "582", "(", "55", "tuổi", ",", "giáo", "viên", "ở", "phường", "bình", "hiên", ",", "quận", "hải", "châu", ")", "nhập", "viện", "tại", "bệnh", "viện", "phổi", "đà", "nẵng", "để", "điều", "trị", "ngày", "31", "-", "7", "với", "các", "bệnh", "lý", "nền", "như", "tăng", "huyết", "áp", ",", "suy", "tim", ",", "thiếu", "máu", "cục", "bộ", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-AGE", "O", "O", "B-JOB", "I-JOB", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O" ]
[ "ông", "kha", "cho", "biết", "thêm", "lúc", "bệnh", "nhân", "này", "về", "nước", "chưa", "có", "công", "bố", "dịch", "ở", "malyasia", "và", "trước", "ngày", "16", "-", "3", "không", "có", "chỉ", "đạo", "nên", "quận", "không", "rà", "soát", "để", "yêu", "cầu", "cách", "ly", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "ông", "thượng", "cũng", "lưu", "ý", "đồng", "nai", "tập", "trung", "mọi", "nguồn", "lực", "chống", "covid", "-", "19", "khiến", "một", "số", "lĩnh", "vực", "khác", "bị", "ảnh", "hưởng", ",", "nhưng", "cần", "tập", "trung", "giãn", "cách", "lượng", "bệnh", "nhân", "trong", "các", "cơ", "sở", "y", "tế", ",", "đặc", "biệt", "lưu", "ý", "đến", "những", "người", "cao", "tuổi", "không", "để", "lây", "chéo", "bệnh", "trong", "bệnh", "viện", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "chiều", "27/6", ",", "bộ", "y", "tế", "ghi", "nhận", "hai", "ca", "dương", "tính", "ncov", ",", "là", "hai", "phụ", "nữ", "trở", "về", "từ", "kuwait", "được", "cách", "ly", "ngay", "khi", "nhập", "cảnh", "." ]
[ "O", "B-DATE", "O", "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "dịch", "xuất", "hiện", "lần", "thứ", "hai", "ở", "việt", "nam", "bắt", "nguồn", "từ", "một", "phụ", "nữ", "việt", "vừa", "du", "lịch", "châu", "âu", "về", "nước", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O" ]
[ "ubnd", "tp", "biên", "hoà", ",", "đồng", "nai", "dỡ", "bỏ", "cách", "ly", "tuyến", "đường", "hồ", "văn", "đại", ",", "nơi", "cư", "trú", "của", "hai", "bệnh", "nhân", "595", "và", "669", "sau", "14", "ngày", "phong", "toả", "." ]
[ "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "cô", "gái", "sống", "tại", "hà", "nội", ",", "đáp", "chuyến", "bay", "nh898", "từ", "nội", "bài", "đi", "tokyo", ",", "nhật", "bản", ",", "ngày", "8/8", ",", "được", "cơ", "quan", "giám", "sát", "dịch", "tễ", "nhật", "bản", "test", "nhanh", "dương", "tính", "với", "ncov", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "B-TRANSPORTATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "B-DATE", "O", "O", "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "một", "người", "là", "ca", "bệnh", "số", "750", ",", "từng", "đến", "thăm", "chị", "gái", "nằm", "tại", "tầng", "6", "nhà", "g", "của", "bệnh", "viện", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "bệnh", "nhân", "567", ",", "568", "ghi", "nhận", "tại", "tp", "hcm", ",", "liên", "quan", "bệnh", "viện", "đà", "nẵng", "." ]
[ "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O" ]
[ "sáng", "1/4", ",", "bệnh", "nhân", "được", "lấy", "mẫu", "bệnh", "phẩm", ",", "xét", "nghiệm", "dương", "tính", "với", "ncov", "." ]
[ "O", "B-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "nhóm", "nghiên", "cứu", "cũng", "cho", "biết", "qua", "kiểm", "tra", "lại", "phim", "chụp", "x", "-", "quang", "của", "bệnh", "nhân", "63", "tuổi", "liên", "quan", "tới", "chùm", "bệnh", "nhân", "ở", "hải", "dương", ",", "bệnh", "nhân", "đã", "đi", "2", "bệnh", "viện", "và", "2", "lần", "xét", "nghiệm", "pcr", "mới", "phát", "hiện", "dương", "tính", "với", "covid", "-", "19", ",", "nhưng", "trên", "phim", "x", "-", "quang", "đầu", "tiên", ",", "hệ", "thống", "dữ", "liệu", "đã", "cảnh", "báo", "bệnh", "nhân", "bị", "covid", "-", "19", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "\"", "bệnh", "nhân", "449", "\"", ",", "được", "bộ", "y", "tế", "ghi", "nhận", "chiều", "29/7", ",", "bị", "nhiễm", "trùng", ",", "suy", "hô", "hấp", ",", "tổn", "thương", "phổi", ",", "tiểu", "đường", ",", "cao", "huyết", "áp", ",", "viêm", "khớp", "mạn", "tính", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O", "O", "O", "B-DATE", "O", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O" ]
[ "anh", "uống", "nước", "hai", "lần", "ở", "tiệm", "tạp", "hoá", "gần", "nhà", ",", "chiều", "21", "và", "23/8", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "O", "B-DATE", "O" ]
[ "ngày", "29/7", ",", "anh", "từ", "guinea", "xích", "đạo", "về", "sân", "bay", "nội", "bài", "trên", "chuyến", "bay", "vn6", ",", "cách", "ly", "ngay", ",", "lấy", "mẫu", "xét", "nghiệm", "tại", "bệnh", "viện", "bệnh", "nhiệt", "đới", "trung", "ương", "cơ", "sở", "2", "." ]
[ "O", "B-DATE", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "B-TRANSPORTATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O" ]
[ "trường", "hợp", "kết", "quả", "xét", "nghiệm", "âm", "tính", "hoặc", "kết", "quả", "xét", "nghiệm", "không", "rõ", ",", "tổ", "chức", "di", "chuyển", "về", "cơ", "sở", "cách", "ly", "tập", "trung", "đã", "đăng", "ký", "đảm", "bảo", "các", "quy", "định", "an", "toàn", "khi", "vận", "chuyển", "theo", "hướng", "dẫn", "của", "bộ", "y", "tế", "bằng", "phương", "tiện", "riêng", "do", "cơ", "quan", "hoặc", "ubnd", "các", "địa", "phương", "thu", "xếp", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "\"", "bệnh", "nhân", "35", "\"", "là", "nữ", "nhân", "viên", "bán", "hàng", "ở", "siêu", "thị", "điện", "máy", ",", "đã", "lây", "nhiễm", "virus", "từ", "hai", "người", "anh", "-", "\"", "bệnh", "nhân", "22", "\"", "và", "23", "-", "khi", "họ", "đến", "siêu", "thị", "mua", "sắm", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "B-GENDER", "B-JOB", "I-JOB", "I-JOB", "I-JOB", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "ngày", "2", "-", "5", ",", "họ", "được", "lấy", "mẫu", "xét", "nghiệm", "lần", "2", ",", "12", "người", "có", "kết", "quả", "âm", "tính", ",", "riêng", "bệnh", "nhân", "271", "có", "kết", "quả", "dương", "tính", "với", "sars", "-", "cov", "-", "2", "." ]
[ "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "\"", "bệnh", "nhân", "890", "\"", ",", "nam", ",", "47", "tuổi", ",", "cẩm", "lệ", ",", "đà", "nẵng", ",", "tiếp", "xúc", "với", "các", "bệnh", "nhân", "877", ",", "878", ",", "879", ",", "880", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "B-GENDER", "O", "B-AGE", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-PATIENT_ID", "O" ]
[ "khi", "nhập", "cảnh", ",", "cả", "4", "chưa", "có", "triệu", "chứng", "bệnh", "và", "được", "đưa", "về", "khu", "cách", "ly", "tập", "trung", "của", "đồng", "tháp", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O" ]
[ "khoa", "chị", "m.", "làm", "việc", "đang", "còn", "hơn", "10", "bệnh", "nhân", "và", "hơn", "10", "nhân", "viên", "y", "tế", "đang", "trực", "chiến", "." ]
[ "O", "O", "B-NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "tại", "cuộc", "họp", ",", "ông", "nguyễn", "tăng", "bính", ",", "phó", "chủ", "tịch", "ubnd", "tỉnh", "quảng", "ngãi", ",", "chỉ", "đạo", "\"", "các", "địa", "phương", ",", "ngành", "chức", "năng", "tập", "trung", "truy", "vết", "tất", "cả", "các", "trường", "hợp", "mà", "hai", "bệnh", "nhân", "786", "và", "787", "từng", "tiếp", "xúc", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O" ]
[ "tối", "15/5", ",", "mẫu", "xét", "nghiệm", "lần", "hai", "của", "bệnh", "nhân", "tại", "viện", "pasteur", "tp", "hcm", "kết", "quả", "dương", "tính", "." ]
[ "O", "B-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "\"", "bệnh", "nhân", "246", "\"", ",", "nam", ",", "33", "tuổi", ",", "ở", "huyện", "yên", "thành", ",", "tỉnh", "nghệ", "an", ",", "làm", "đầu", "bếp", "tại", "moskva", ",", "nga", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "B-GENDER", "O", "B-AGE", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "B-JOB", "I-JOB", "O", "B-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "O" ]
[ "ngày", "22/7", ",", "chị", "này", "tiếp", "xúc", "với", "\"", "bệnh", "nhân", "736", "\"", "tại", "đà", "nẵng", "trước", "khi", "cùng", "chồng", "và", "con", "gái", "đi", "máy", "bay", "ra", "du", "lịch", "miền", "bắc", "." ]
[ "O", "B-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O" ]
[ "hiện", "lực", "lượng", "công", "an", "cũng", "đã", "tổ", "chức", "chốt", "chặn", ",", "đảm", "bảo", "an", "ninh", "trật", "tự", "khu", "vực", "xung", "quanh", "bệnh", "viện", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "liên", "quan", "đến", "ca", "mắc", "covid", "-", "19", "số", "714", ",", "là", "bệnh", "nhân", "thứ", "3", "của", "hà", "nội", "trở", "về", "từ", "đà", "nẵng", ",", "ông", "trần", "thế", "cương", "-", "bí", "thư", "quận", "uỷ", ",", "chủ", "tịch", "ubnd", "quận", "bắc", "từ", "liêm", "-", "cho", "biết", "ngay", "sau", "khi", "xác", "định", "bệnh", "nhân", "số", "714", ",", "quận", "đã", "rà", "soát", "những", "trường", "hợp", "f1", ",", "f2", ",", "phong", "toả", "chung", "cư", "mini", "với", "98", "người", "mà", "bệnh", "nhân", "số", "714", "sống", "tại", "đây", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O" ]
[ "ngày", "20/3", ",", "bệnh", "nhân", "sốt", ",", "xét", "nghiệm", "dương", "tính", "ncov", ",", "chuyển", "viện", "." ]
[ "O", "B-DATE", "O", "O", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "bệnh", "nhân", "thứ", "19", "và", "20", "là", "bác", "gái", "và", "lái", "xe", "của", "nhung", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "B-GENDER", "O", "B-JOB", "I-JOB", "O", "B-NAME", "O" ]
[ "qua", "quá", "trình", "chăm", "nuôi", ",", "bn", "có", "triệu", "chứng", "nên", "bệnh", "viện", "lấy", "mẫu", "để", "xét", "nghiệm", "covid", "-", "19", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "trước", "đó", ",", "bệnh", "nhân", "582", "(", "nam", ",", "55", "tuổi", ",", "trú", "tại", "quận", "hải", "châu", ",", "thành", "phố", "đà", "nẵng", ")", "đã", "được", "bệnh", "viện", "phổi", "đà", "nẵng", "công", "bố", "khỏi", "covid", "-", "19", ",", "nhưng", "phải", "ở", "lại", "bệnh", "viện", "để", "điều", "trị", "bệnh", "lý", "nền", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-GENDER", "O", "B-AGE", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "cứ", "7", "bệnh", "nhân", "có", "một", "người", "khó", "thở", "và", "các", "biến", "chứng", ",", "6%", "bệnh", "nhân", "diễn", "tiến", "nguy", "kịch", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "người", "này", "béo", "phì", ",", "mắc", "hội", "chứng", "phản", "ứng", "miễn", "dịch", "dữ", "dội", ",", "rối", "loạn", "đông", "máu", "nặng", ",", "các", "bác", "sĩ", "phải", "đặt", "mua", "thuốc", "từ", "nước", "ngoài", "về", "điều", "trị", "." ]
[ "O", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "trong", "quá", "trình", "ở", "việt", "nam", "từ", "ngày", "11/3", "đến", "nay", ",", "người", "này", "sức", "khoẻ", "bình", "thường", ",", "chủ", "yếu", "sinh", "sống", "và", "đi", "lại", "từ", "khách", "sạn", "đến", "nơi", "làm", "việc", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "B-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "nguồn", "lây", "của", "bệnh", "nhân", "867", "là", "ở", "hải", "dương", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O" ]
[ "bệnh", "nhân", "75", "là", "nữ", ",", "40", "tuổi", ",", "địa", "chỉ", "ở", "quận", "2", ",", "tp.hcm." ]
[ "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-GENDER", "O", "B-AGE", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION" ]
[ "trước", "khi", "được", "đưa", "đi", "cách", "ly", "tại", "bệnh", "viện", "lao", "và", "bệnh", "phổi", "tỉnh", ",", "bệnh", "nhân", "862", "lưu", "trú", "tại", "khoa", "nội", "tổng", "hợp", "(", "phòng", "609", ",", "tầng", "6", ",", "khu", "nhà", "g", ")", "của", "bệnh", "viện", "đa", "khoa", "tỉnh", "quảng", "trị", "để", "chăm", "sóc", "con", "là", "bệnh", "nhân", "832", "và", "thường", "di", "chuyển", "nhiều", "nơi", "của", "khu", "nhà", "này", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "ông", "chung", "cũng", "thông", "tin", "theo", "xác", "định", "sơ", "bộ", "thời", "gian", "từ", "sáng", "2", "-", "3", "đến", "chiều", "6", "-", "3", ",", "bệnh", "nhân", "n.q.t.", "đã", "tiếp", "xúc", "với", "96", "người", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "B-NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "khu", "vực", "nơi", "bệnh", "nhân", "964", "sinh", "sống", "bị", "phong", "toả", "hôm", "18", "-", "8", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O" ]
[ "bệnh", "viện", "quốc", "tế", "city", "đã", "nhanh", "chóng", "ứng", "phó", "và", "tiếp", "cận", "kịp", "thời", "bằng", "việc", "thiết", "lập", "quy", "trình", "khám", "sàng", "lọc", "cho", "bệnh", "nhân", ",", "nhân", "viên", "và", "khách", "hàng", "ngay", "khi", "bước", "vào", "bệnh", "viện", "(", "đo", "thân", "nhiệt", ",", "hỏi", "thăm", "tình", "hình", "sức", "khoẻ", "của", "bệnh", "nhân", ",", "kiểm", "tra", "triệu", "chứng", "sốt", ",", "ho", ",", "sổ", "mũi", ",", "kiểm", "tra", "hành", "trình", "đi", "chuyển", "của", "bệnh", "nhân", "có", "đi", "từ", "vùng", "dịch", "về", "hay", "không", "...", ")", "." ]
[ "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "\"", "bệnh", "nhân", "793", "\"", "là", "một", "trong", "gia", "đình", "có", "5", "người", "nhiễm", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "ông", "võ", "thiên", "sinh", "cho", "biết", ",", "toàn", "bộ", "số", "cán", "bộ", ",", "công", "chức", "của", "phường", "hoà", "an", "phải", "đi", "cách", "ly", ",", "do", "quá", "trình", "làm", "việc", "thời", "gian", "qua", "tiếp", "xúc", "gần", "với", "\"", "bệnh", "nhân", "897", "\"", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O" ]
[ "nhưng", "chọn", "ở", "lại", "đà", "nẵng", ",", "cậu", "công", "nhân", "cơ", "tu", "phải", "đối", "mặt", "với", "dịch", "bệnh", "và", "nỗi", "sợ", "khi", "các", "ca", "nhiễm", "tăng", "lên", "từng", "ngày", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "bốn", "ca", "tp", "hcm", "gồm", "\"", "bệnh", "nhân", "207", "\"", ",", "151", ",", "224", ",", "92", "đang", "được", "theo", "dõi", "tại", "bệnh", "viện", ",", "không", "triệu", "chứng", "bệnh", "." ]
[ "O", "O", "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "ngày", "18", "-", "5", ",", "kết", "quả", "chụp", "phổi", "cho", "thấy", "phổi", "bệnh", "nhân", "bắt", "đầu", "hồi", "phục", "20", "-", "30%", ",", "ngày", "22", "-", "5", "bệnh", "nhân", "được", "chuyển", "sang", "bệnh", "viện", "chợ", "rẫy", "." ]
[ "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O" ]
[ "bệnh", "nhân", "nhiễm", "covid", "-", "19", "thứ", "21", "đã", "tiếp", "xúc", "ít", "nhất", "96", "người", "tto", "-", "chủ", "tịch", "ubnd", "tp", "hà", "nội", "nguyễn", "đức", "chung", "cho", "biết", "đã", "làm", "rõ", "được", "nguồn", "gốc", "lây", "nhiễm", "bệnh", "covid", "-", "19", "đối", "với", "4", "ca", "dương", "tính", "ở", "hà", "nội", "và", "cho", "hay", "ca", "bệnh", "thứ", "21", "đã", "tiếp", "xúc", "với", "96", "người", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "I-ORGANIZATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "nhân", "viên", "này", "có", "tiền", "sử", "đi", "du", "lịch", "qua", "hàn", "quốc", "2", "tuần", "trước", ",", "tiếp", "xúc", "với", "một", "số", "người", "có", "triệu", "chứng", "tương", "tự", "và", "những", "người", "này", "sau", "đó", "được", "chẩn", "đoán", "dương", "tính", "ncov", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "bệnh", "nhân", "thứ", "58", "(", "nữ", ",", "26", "tuổi", ",", "ở", "phố", "yên", "thế", ",", "quận", "ba", "đình", ",", "hà", "nội", ")", "là", "du", "học", "sinh", "vừa", "từ", "pháp", "về", "hôm", "15", "-", "3", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "B-GENDER", "O", "B-AGE", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "B-JOB", "I-JOB", "I-JOB", "O", "O", "B-LOCATION", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O" ]
[ "lấy", "mẫu", "xét", "nghiệm", "tại", "khu", "dân", "cư", "có", "3", "ca", "lây", "nhiễm", "trong", "cộng", "đồng", "đà", "nẵng", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O" ]
[ "ngày", "13", "-", "3", ",", "bệnh", "nhân", "được", "chuyển", "cách", "ly", "tập", "trung", "tại", "quận", "10", ",", "lấy", "mẫu", "xét", "nghiệm", "và", "chưa", "có", "triệu", "chứng", "." ]
[ "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "trước", "đó", ",", "bệnh", "nhân", "278", "cách", "ly", "và", "điều", "trị", "tại", "bệnh", "viện", "đa", "khoa", "tỉnh", "bạc", "liêu", "được", "7", "ngày", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O" ]
[ "mẫu", "bệnh", "phẩm", "lấy", "ngày", "9/4", "xét", "nghiệm", "kết", "quả", "dương", "tính", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "hiện", "đã", "ghi", "nhận", "có", "bệnh", "nhân", "tại", "đà", "nẵng", ",", "quảng", "nam", ",", "quảng", "ngãi", ",", "đắk", "lắk", ",", "hà", "nội", ",", "tp.hcm." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "B-LOCATION" ]
[ "bệnh", "nhân", "hiện", "đã", "hết", "ncov", ",", "điều", "trị", "tiếp", "tại", "bệnh", "viện", "chợ", "rẫy", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O" ]
[ "một", "đoạn", "phố", "trúc", "bạch", "đã", "trở", "thành", "khu", "vực", "cách", "ly", "trong", "đêm", "6", "-", "3", "sau", "khi", "việt", "nam", "xác", "nhận", "bệnh", "nhân", "covid", "-", "19", "thứ", "17", "." ]
[ "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O" ]
[ "ngày", "6/3", ",", "nguyễn", "được", "kết", "luận", "dương", "tính", "ncov", "." ]
[ "O", "B-DATE", "O", "B-NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "phó", "giám", "đốc", "sở", "y", "tế", "tp", "hcm", "tăng", "chí", "thượng", ",", "chiều", "29/7", "cho", "biết", "bệnh", "nhân", "nam", ",", "57", "tuổi", ",", "quốc", "tịch", "mỹ", ",", "võ", "sư", ",", "và", "vợ", ",", "\"", "bệnh", "nhân", "450", "\"", ",", "46", "tuổi", ",", "đang", "điều", "trị", "tại", "bệnh", "viện", "bệnh", "nhiệt", "đới", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "I-SYMPTOM_AND_DISEASE", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "O", "O", "O", "O", "B-GENDER", "O", "B-AGE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-JOB", "I-JOB", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PATIENT_ID", "O", "O", "B-AGE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "I-LOCATION", "O" ]
[ "5", "người", "tiếp", "xúc", "gần", "(", "f", "1", ")", "gồm", "bố", "mẹ", ",", "vợ", "chồng", "chị", "ruột", "và", "cháu", "gái", "của", "nữ", "bệnh", "nhân", ",", "đã", "có", "kết", "quả", "xét", "nghiệm", "âm", "tính", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]

No dataset card yet

New: Create and edit this dataset card directly on the website!

Contribute a Dataset Card
Downloads last month
0
Add dataset card