id
int32
0
6.35k
tokens
sequence
pos_tags
sequence
ner_tags
sequence
0
[ "http", "://", "www", ".", "bangkokhealth", ".", "com", "/", "healthnews", "_", "htdoc", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "detail", ".", "asp", "?", "Number", "=", "10506" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7 ]
[ 11, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 ]
1
[ "สงสัย", "ติด", "หวัด", "นก", " ", "อีก", "คน", "ยัง", "น่า", "ห่วง" ]
[ 6, 13, 6, 6, 11, 5, 6, 3, 13, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
2
[ "ตามที่", "นาง", "ประนอม", " ", "ทอง", "จันทร์", " ", "กับ", " ", "ด.ช.", "กิตติ", "พงษ์", " ", "แหลม", "ผักแว่น", " ", "และ", " ", "ด.ญ.", "กาญจนา", " ", "กรอง", "แก้ว", " ", "ป่วย", "สงสัย", "ติดเชื้อ", "ไข้", "ขณะนี้", "ยัง", "ไม่", "ดีขึ้น" ]
[ 12, 6, 10, 11, 6, 10, 11, 1, 11, 6, 6, 10, 11, 10, 6, 11, 4, 11, 6, 6, 11, 13, 6, 11, 6, 6, 6, 6, 2, 3, 8, 13 ]
[ 27, 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
3
[ "หลัง", "เข้า", "เยี่ยม", "ดู", "อาการ", "ผู้ป่วย", "แล้ว", " ", "น.พ.", "จรัล", "ประชุม", "ร่วมกับ", "เจ้าหน้าที่", "ทุกฝ่าย", " ", "เพื่อ", "สรุป", "ผล", "การ", "ดำเนินการ", " ", "รวมทั้ง", "สอบสวน", "โรค", "ก่อนที่", "ผู้ป่วย", "จะ", "ถูก", "ส่ง", "มา", "รักษาตัว", " ", "จากนั้น", "ร่วมกัน", "แถลงข่าว", " ", "โดย", " ", "น.พ.", "จรัล", "กล่าวว่า", " ", "ขณะนี้", "ผู้ป่วย", "ทั้ง", " ", "3", " ", "ราย", " ", "อาการ", "ยัง", "ทรง", " ", "โดย", "ใน", "ราย", "ของ", " ", "ด.ช.", "กิตติ", "พงษ์", " ", "กับ", " ", "ด.ญ.", "กาญจนา", " ", "ปอด", "หาย", "เป็นปกติ", "แล้ว", " ", "คาด", "ว่า", "จะ", "กลับบ้าน", "ได้", "ในไม่ช้า", "นี้", " ", "แต่", "ใน", "ราย", "ของ", "นาง", "ประนอม", "อาการ", "ยัง", "น่าเป็นห่วง", " ", "ซึ่ง", "ทั้ง", " ", "3", " ", "ราย", " ", "ใน", "ชั้นนี้", "ถือว่า", "เป็น", "ผู้ป่วย", "อยู่", "ใน", "ขั้น", "น่าสงสัย", "อาจ", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "เพราะ", "ตรวจ", "พบ", "ผู้ป่วย", "มี", "อาการ", "ปอดบวม", "ปอด", "อักเสบ", " ", "เนื่องจาก", "ติด", "เชื้อไวรัส", " ", "แต่", "ยัง", "สรุป", "ไม่", "ได้", "ว่า", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "แน่ชัด", "หรือไม่", " ", "ต้อง", "รอ", "ผล", "ตรวจ", "จาก", "ห้องปฏิบัติการ", "ที่", "ได้", "ส่ง", "ตัวอย่าง", "เลือด", " ", "ไป", "ตรวจ", "พิสูจน์", "ที่", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์", "กระทรวงสาธารณสุข", " ", "และ", " ", "รพ.", "ศิริราช", " ", "ซึ่ง", "จะ", "ทราบ", "ผล", "ใน", "วัน", "สอง", "วันนี้" ]
[ 12, 13, 6, 13, 6, 6, 3, 11, 6, 6, 13, 13, 6, 6, 11, 12, 13, 6, 6, 13, 11, 4, 6, 6, 12, 6, 3, 3, 13, 3, 13, 11, 12, 2, 6, 11, 1, 11, 6, 6, 12, 11, 6, 6, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 3, 13, 11, 12, 1, 6, 1, 11, 6, 6, 6, 11, 1, 11, 6, 6, 11, 6, 7, 2, 3, 11, 13, 12, 3, 13, 3, 2, 5, 11, 4, 1, 6, 1, 6, 10, 6, 3, 13, 11, 12, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 1, 6, 12, 13, 6, 13, 1, 6, 5, 3, 13, 6, 6, 11, 12, 13, 13, 6, 13, 6, 13, 6, 6, 11, 12, 6, 6, 11, 4, 3, 13, 8, 3, 12, 6, 6, 6, 0, 8, 11, 3, 13, 6, 13, 1, 6, 12, 3, 13, 6, 6, 11, 3, 13, 2, 12, 10, 6, 11, 4, 11, 6, 10, 11, 12, 3, 13, 6, 1, 6, 7, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 27, 27, 27, 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 6, 27, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
4
[ "ใน", "ส่วน", "ของ", "ร้านอาหาร", " ", "ซึ่ง", "กรมอนามัย", "เป็นเจ้าภาพ", "ตรวจสอบ", "นั้น", " ", "น.พ.", "วิชัย", " ", "เทียน", "ถาวร", " ", "อธิบดี", "กรมอนามัย", " ", "ระบุ", "ว่า", " ", "จำนวน", "ร้านอาหาร", "และ", "แผงลอย", "ซึ่ง", "มี", "ถึง", " ", "138,510", " ", "แห่ง", "นั้น", " ", "กรมอนามัย", "ได้", "มอบ", "ป้าย", "อาหาร", "สะอาด", " ", "รสชาติ", "อร่อย", "ไป", "แล้ว", " ", "23,055", " ", "แห่ง", " ", "หรือ", "คิด", "เป็น", "16.65", "%", " ", "และ", "ปี", "นี้", "ก็", "จะ", "ดำเนินการ", "อย่าง", "ต่อเนื่อง" ]
[ 1, 6, 1, 6, 11, 12, 13, 6, 13, 5, 11, 6, 10, 11, 6, 0, 11, 6, 10, 11, 13, 12, 11, 6, 6, 4, 6, 12, 13, 1, 11, 7, 11, 6, 5, 11, 6, 3, 13, 13, 6, 6, 11, 6, 13, 3, 3, 11, 7, 11, 6, 11, 4, 13, 13, 7, 6, 11, 4, 6, 5, 12, 3, 13, 8, 13 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 7, 21, 27, 27, 0, 14, 27, 27, 27, 27, 27 ]
5
[ "สำหรับ", "งบประมาณ", "ที่", "รัฐบาล", "จัดสรร", "ให้", "จำนวน", " ", "271", " ", "ล้าน", "บาท", "นั้น", " ", "หน่วยงาน", "ที่", "เกี่ยวข้อง", "ทั้ง", " ", "กระทรวงเกษตรฯ", " ", "กระทรวงสาธารณสุข", " ", "ต่าง", "บอก", "เป็น", "เสียง", "เดียวกัน", "ว่า", "ไม่", "เพียงพอ", " ", "เพราะ", "การ", "ดำเนินงาน", "ใน", "ปี", "ที่", " ", "2", " ", "จะ", "ต้อง", "ทำ", "ใน", "สิ่ง", "ที่", "ยาก", "ขึ้น", " ", "และ", "จำเป็นต้อง", "ระดม", "สรรพ", "กำลัง", "จาก", "หลาย", "ฝ่าย", " ", "เพื่อ", "การแก้ปัญหา", "ที่", "ยั่งยืน" ]
[ 12, 6, 12, 6, 13, 12, 6, 11, 7, 11, 6, 6, 5, 11, 6, 12, 13, 4, 11, 6, 11, 6, 11, 9, 13, 13, 6, 5, 12, 8, 13, 11, 12, 6, 13, 1, 6, 12, 11, 7, 11, 3, 3, 13, 1, 6, 12, 0, 3, 11, 4, 3, 13, 6, 3, 1, 5, 6, 11, 12, 13, 12, 13 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 5, 19, 19, 19, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6
[ "ไข้หวัด", "นก", "ใน", "แมว", " ", "เสือ", " ", "ไก่", " ", "ได้ชื่อ", "ใหม่", " ", "ตาม", "วัน", "เดือน", "ปี", "และ", "สถาน", "ที่เกิด", " ", "ระบุ", "เป็น", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ที่", "รุนแรง", " ", "การ", "ที่", "เสือ", "และ", "แมว", "ติดเชื้อ", "ได้", "แสดงว่า", "ไข้หวัด", "นก", "สามารถ", "กระจาย", "สู่", "สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม", "ประเภท", "แมว", " ", "แม้ว", " ", "วิเคราะห์", "แมว", "ที่", "ป่วย", "เพราะ", "ภูมิต้านทาน", "ต่ำ", " ", "แต่", "อย่า", "วิตก", "เกิน", "เหตุ" ]
[ 6, 6, 1, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 0, 11, 1, 6, 6, 6, 4, 6, 0, 11, 13, 13, 6, 6, 6, 12, 0, 11, 6, 12, 6, 4, 6, 6, 3, 12, 6, 6, 3, 13, 1, 6, 6, 6, 11, 6, 11, 13, 6, 12, 13, 12, 6, 0, 11, 4, 6, 6, 2, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
7
[ "น.พ.", "จรัล", " ", "กล่าว", "ต่อว่า", " ", "จาก", "การ", "สอบสวน", "โรค", "พบ", "ว่า", " ", "ผู้", "ที่", "เสียชีวิต", "ก่อนหน้านี้", " ", "3", " ", "ราย", " ", "กับ", "ผู้ป่วย", "ที่อยู่", "ใน", "ข่าย", "น่าสงสัย", "อีก", " ", "3", " ", "ราย", " ", "มีประวัติ", "สัมผัส", "ไก่", "ที่", "ตาย", "ด้วย", "โรคไข้หวัด", "นก", "ใน", "เขต", " ", "อ.", "ขาณุ", "วร", "ลัก", "ษ", "บุรี", " ", "และ", "เขต", "กิ่ง", "อ.", "โกสัมพี", "นคร", " ", "ส่วน", "ที่", "มี", "การ", "ระแวง", "กัน", "ว่า", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "จะ", "กลายพันธุ์", "ระบาด", "จาก", "คน", "สู่", "คน", "นั้น", " ", "น.พ.", "จรัล", "กล่าวว่า", " ", "ยัง", "ไม่", "มีประวัติ", " ", "และ", "ยัง", "ไม่", "เคย", "เกิดขึ้น", "มา", "ก่อน", " ", "ทั่วโลก", "ก็", "ยัง", "ไม่", "พบ", "เชื้อ", " ", "H", "5", "N", "1", " ", "เป็น", "เฉพาะ", "ใน", "สัตว์ปีก", " ", "เพิ่ง", "ระบาด", "สู่", "คน", " ", "เมื่อ", "ต้นปี", "ที่ผ่านมา", " ", "ส่วน", "ของ", "ไทย", "มี", "ผู้ป่วย", "ตั้งแต่", "ต้นปี", " ", "2546", " ", "ยืนยัน", "ว่า", "มี", "ผู้", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "เพียง", " ", "13", " ", "คน", " ", "เสียชีวิต", " ", "9", " ", "ราย", " ", "ส่วน", "ปี", "นี้", "ติดเชื้อ", "เพียง", "ราย", "เดียว", "และ", "เสียชีวิต", "ไป", "แล้ว" ]
[ 6, 6, 11, 13, 12, 11, 1, 6, 13, 6, 13, 12, 11, 9, 12, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 1, 6, 6, 1, 6, 6, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 13, 6, 12, 13, 1, 6, 5, 1, 6, 11, 6, 6, 6, 6, 6, 10, 11, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 6, 12, 13, 6, 13, 2, 12, 6, 6, 6, 3, 13, 6, 1, 6, 1, 6, 5, 11, 6, 6, 12, 11, 3, 8, 0, 11, 4, 3, 8, 3, 13, 3, 1, 11, 6, 12, 3, 8, 13, 6, 11, 6, 7, 6, 7, 11, 13, 0, 1, 6, 11, 6, 13, 1, 6, 11, 12, 6, 0, 11, 6, 1, 10, 13, 6, 1, 6, 11, 7, 11, 13, 12, 13, 9, 13, 6, 6, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 6, 5, 13, 5, 6, 7, 4, 13, 3, 3 ]
[ 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 18, 18, 18, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
8
[ "ที่", " ", "จ.", "ปราจีนบุรี", " ", "ข้อมูล", "การ", "แพร่ระบาด", "จาก", "คน", "สู่", "คน", " ", "ยัง", "ไม่", "มี", "รักษาการ", "ปลัด", "กระทรวงสาธารณสุข", "กล่าว", "ด้วยว่า", " ", "อย่างไรก็ตาม", " ", "ใน", "กรณี", "ของ", " ", "จ.", "กำแพงเพชร", " ", "เป็น", "กรณีศึกษา", "ที่", "น่าสนใจ", " ", "แต่", "ยัง", "ไม่", "ยืนยัน", "ว่า", "เป็นไข้", "ขณะนี้", "ได้", "ส่ง", "ชิ้นส่วน", "ไป", "ตรวจสอบ", "อยู่", " ", "โดย", "ผู้ป่วย", "ที่อยู่", "ใกล้ชิด", "กับ", "ผู้ตาย", " ", "เพราะ", "อยู่", "บ้าน", "เดียวกัน", " ", "จะ", "เป็น", "กุญแจ", "ดอก", "สำคัญ", " ", "มี", "การ", "ส่ง", "ตัวอย่าง", "ไป", "ตรวจ", "พิสูจน์", "เพิ่มเติม", "แล้ว", " ", "มั่นใจ", "ว่า", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "คง", "ไม่", "ระบาด", "ง่ายๆ", " ", "อย่าง", "ที่", "ระแวง", "กัน", " ", "แต่", "ก็", "เป็นเรื่อง", "ที่", "น่าสนใจ", " ", "ส่วน", "กรณีที่", " ", "พ.ต.ท.", "ทักษิณ", " ", "ชินวัตร", " ", "นายกรัฐมนตรี", " ", "ไม่", "พอใจ", "การทำงาน", "ของ", "เจ้าหน้าที่", "ที่", "เกี่ยวข้อง", "นั้น", " ", "น.พ.", "จรัล", "กล่าวว่า", " ", "นายกฯ", " ", "กำชับ", "ให้", "รีบ", "ลงมา", "ดูแล", "และ", "ควบคุม", "พื้นที่", "ระบาด", "ให้ได้", "ทั้ง", "ใน", "คน", "และ" ]
[ 12, 11, 6, 10, 11, 6, 6, 13, 1, 6, 1, 6, 11, 3, 8, 13, 6, 6, 6, 13, 12, 11, 12, 11, 1, 6, 1, 11, 6, 6, 11, 13, 6, 12, 0, 11, 4, 3, 8, 13, 12, 6, 2, 3, 13, 6, 3, 13, 3, 11, 12, 6, 13, 1, 1, 6, 11, 12, 13, 6, 5, 11, 3, 13, 6, 6, 0, 11, 13, 6, 13, 6, 3, 13, 2, 2, 3, 11, 13, 12, 6, 6, 6, 3, 8, 13, 6, 11, 8, 12, 13, 2, 11, 4, 12, 13, 12, 13, 11, 6, 6, 11, 6, 0, 11, 6, 11, 6, 11, 8, 13, 6, 1, 6, 12, 13, 5, 11, 6, 6, 12, 11, 6, 11, 6, 12, 13, 13, 13, 4, 13, 6, 6, 3, 4, 1, 6, 4 ]
[ 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
9
[ "ทาง", "ด้าน", "นาย", "กมล", " ", "เจริญ", "เก", "ษ", " ", "ปศุสัตว์", "กำแพงเพชร", " ", "เผย", "ว่า", " ", "ขณะนี้", "ทาง", "จังหวัด", "ไม่ต้อง", "ประกาศ", "เป็น", "พื้นที่", "สีแดง", " ", "แต่", "ทั้ง", "จังหวัด", "เป็น", "พื้นที่", "ต้องสงสัย", " ", "ดังนั้น", " ", "เจ้าหน้าที่", "ปศุสัตว์", "สามารถ", "เข้า", "ทำลาย", "สัตว์ปีก", " ", "ได้", "ทุก", "พื้นที่", " ", "ถ้า", "เกิด", "สงสัย", "ว่า", "ใน", "พื้น", "ที่ใด", "มี", "สัตว์ปีก", "ป่วย", "ตาย", " ", "ซึ่ง", "อาจ", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ที่", "กำลัง", "ระบาด", "หนัก", "อยู่", "ใน", "ขณะนี้" ]
[ 1, 6, 6, 10, 11, 10, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 13, 12, 11, 6, 6, 6, 6, 13, 13, 6, 6, 11, 4, 4, 6, 13, 6, 6, 11, 12, 11, 6, 6, 3, 13, 6, 6, 11, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 13, 12, 1, 6, 6, 13, 6, 6, 13, 11, 12, 3, 13, 6, 6, 12, 3, 13, 6, 3, 1, 6 ]
[ 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
10
[ "หนังสือพิมพ์", "ไทยรัฐ", " ", "ปี", "ที่", " ", "55", " ", "ฉบับ", "ที่", " ", "17052", " ", "9", "/", "28", "/", "2004" ]
[ 6, 10, 11, 6, 12, 11, 7, 11, 6, 12, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14 ]
11
[ "http", "://", "www", ".", "bangkokhealth", ".", "com", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "htdoc", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "detail", ".", "asp", "?", "Number", "=", "10175" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7 ]
[ 11, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 ]
12
[ "ตรวจ", "แนวรบ", "อาหาร", "ปลอดภัย", " ", "หลัง", "ผ่าน", "วิกฤต", " ", "ไข้หวัด", "นก" ]
[ 13, 13, 6, 13, 11, 6, 13, 6, 11, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
13
[ "อาหาร", "ถือเป็น", "สิ่ง", "ที่", "จำ", "เป็นต่อ", "มนุษย์", " ", "และ", "อาหาร", "ที่", "ปลอดภัย", "เท่านั้น", "จึง", "จะ", "ให้", "คุณค่า", "ต่อ", "ร่างกาย", " ", "เพื่อให้", "ผู้บริโภค", "ได้รับ", "อาหาร", "ที่", "ปลอดภัย", " ", "จึง", "ต้อง", "มีระบบ", "ดูแล", "ควบคุม", "และ", "ตรวจสอบ", "คุณภาพ", "ทุก", "ขั้นตอน", " ", "ด้วยเหตุนี้", "รัฐบาล", "จึง", "ประกาศ", "ให้", "ปี", " ", "2547", " ", "เป็น", "ปี", "อาหาร", "ปลอดภัย" ]
[ 6, 13, 6, 12, 13, 13, 6, 11, 4, 6, 12, 13, 2, 3, 3, 13, 6, 1, 6, 11, 12, 6, 13, 6, 12, 13, 11, 3, 3, 13, 13, 13, 4, 13, 6, 5, 6, 11, 12, 6, 3, 13, 1, 6, 11, 7, 11, 13, 6, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 27, 27, 27, 27, 27 ]
14
[ "นโยบาย", "ดังกล่าว", " ", "แรก", "ๆ", " ", "ทำท่า", "ว่า", "จะ", "ไป", "ได้ดี", " ", "เพราะ", "หน่วยงาน", "ที่", "เกี่ยวข้อง", "อย่าง", " ", "กระทรวงเกษตรฯ", " ", "และ", "กระทรวงสาธารณสุข", " ", "(", "สธ", ".", ")", " ", "ได้", "เร่ง", "ดำเนินการ", "ให้", "เป็น", "รูปธรรม", " ", "แต่", "เมื่อ", "เกิด", "วิกฤตการณ์", "ไข้หวัด", "นก", " ", "นโยบาย", "นี้", "ถึงกับ", "ออก", "อาการ", "เซ" ]
[ 6, 5, 11, 0, 11, 11, 6, 12, 3, 13, 6, 11, 12, 6, 12, 13, 8, 11, 6, 11, 4, 6, 11, 11, 6, 11, 11, 11, 3, 13, 13, 12, 13, 6, 11, 4, 12, 13, 6, 6, 6, 11, 6, 5, 13, 3, 6, 0 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 6, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
15
[ "อย่างไรก็ตาม", " ", "รัฐบาล", "ก็", "ยืนยัน", "ที่จะ", "ดำเนิน", "นโยบาย", "นี้", "ต่อ", " ", "โดย", "ที่ประชุม", "คณะรัฐมนตรี", "เมื่อ", "วันที่", " ", "22", " ", "กุมภาพันธ์", "ที่ผ่านมา", " ", "ได้", "อนุมัติ", "งบประมาณ", " ", "271", " ", "ล้าน", "บาท", "เพื่อ", "ใช้", "ใน", "โครงการ", "อาหาร", "ปลอดภัย" ]
[ 12, 11, 6, 12, 13, 12, 13, 6, 5, 1, 11, 12, 6, 6, 12, 6, 11, 7, 11, 6, 0, 11, 3, 13, 6, 11, 7, 11, 6, 6, 12, 13, 1, 6, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 5, 19, 19, 19, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
16
[ "การ", "ดำเนินงาน", "ใน", "โครงการ", "ดังกล่าว", " ", "รัฐบาล", "ได้", "มอบให้", " ", "สธ", ".", "เป็น", "ตัวหลัก", "ใน", "การ", "ประสาน", "แผน", "ยุทธศาสตร์", " ", "โดย", "บูรณาการ", "ความร่วมมือ", "ระหว่าง", "หน่วยงาน", "ภาครัฐ", "และ", "เอกชน", " ", "มี", "การ", "เสนอ", "แผนงาน", "หรือ", "มาตรการ", "เพื่อ", "พิจารณา", "ตาม", "ห่วง", "โซ่", "อาหาร", "ให้", "เกิด", "ความ", "ชัดเจน", " ", "โดย", "หน่วยงาน", "จาก", " ", "สธ", ".", "ที่", "รับผิดชอบ", "เรื่อง", "นี้", "มี", " ", "3", " ", "หน่วยงาน", "คือ", " ", "สำนักงาน", "อาหาร", "และ", "ยา", " ", "(", "อย.", ")", " ", "กรมอนามัย", " ", "และ", " ", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" ]
[ 6, 13, 1, 6, 5, 11, 6, 3, 13, 11, 6, 11, 13, 6, 1, 6, 13, 6, 6, 11, 12, 6, 6, 1, 6, 6, 4, 6, 11, 13, 6, 13, 6, 4, 6, 12, 13, 1, 6, 6, 6, 12, 13, 6, 0, 11, 1, 6, 1, 11, 6, 11, 12, 13, 6, 5, 13, 11, 7, 11, 6, 13, 11, 6, 6, 4, 6, 11, 11, 6, 11, 11, 6, 11, 4, 11, 10 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 20, 27, 27, 6, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 6 ]
17
[ "ศ.", "ดร.", "ภักดี", " ", "โพธิ", "ศิ", "ริ", " ", "รอง", "ปลัด", " ", "สธ", ".", " ", "กล่าวถึง", "ยุทธศาสตร์", "โครงการ", "อาหาร", "ปลอดภัย", "ว่า", " ", "มี", "อยู่", " ", "5", " ", "ส่วน", "คือ", " ", "ด้าน", "การพัฒนา", "มาตรฐาน", "กฎหมาย", "ให้", "เป็น", "สากล", ",", " ", "ด้าน", "ความเข้มแข็ง", "ใน", "การกำกับ", "ดูแล", "ให้อาหาร", "ปลอดภัย", ",", " ", "ด้าน", "การพัฒนา", "ศักยภาพ", "ของ", "ผู้บริโภค", ",", " ", "ด้าน", "การพัฒนา", "บุคลากร", "และ", "กระบวนการ", " ", "และ", "สุดท้าย", " ", "ด้าน", "การพัฒนา", "ศักยภาพ", "ห้องปฏิบัติการ" ]
[ 6, 6, 10, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 6, 11, 11, 13, 6, 6, 6, 13, 12, 11, 13, 3, 11, 7, 11, 6, 13, 11, 6, 6, 6, 6, 12, 13, 6, 11, 11, 6, 6, 1, 12, 13, 6, 6, 11, 11, 6, 6, 6, 1, 6, 11, 11, 6, 6, 6, 4, 6, 11, 4, 0, 11, 6, 6, 6, 6 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
18
[ "แนวโน้ม", "สารปนเปื้อน", "ลดลง" ]
[ 6, 6, 13 ]
[ 27, 27, 27 ]
19
[ "การ", "แนะนำ", "วิธี", "เลือก", "ซื้อ", "สินค้า", "ที่", "ผ่านๆ", " ", "มา", " ", "เช่น", " ", "หมู", "จะ", "ต้อง", "มี", "สีแดง", "จึง", "จะ", "แสดงว่า", "เนื้อ", "มี", "คุณภาพดี", ",", " ", "ผัก", "ต้อง", "สด", "สะอาด", " ", "กรอบ", " ", "ปราศจาก", "แมลง", "รบกวน", ",", " ", "ปลา", "ต้อง", "เลือก", "ที่", "สดๆ", " ", "ฯลฯ", " ", "ความต้องการ", "หลายหลาก", "เช่นนี้", "เอง", " ", "ทำให้", "ผู้ผลิต", "ต้อง", "สนองความต้องการ", "ของ", "ผู้บริโภค", "ด้วย", "สารเคมี", "ชนิด", "ต่างๆ", " ", "กว่า", "ที่", "ผู้บริโภค", "จะ", "รู้", " ", "หรือ", "หน่วยงาน", "ที่", "เกี่ยวข้อง", "จะ", "เข้าไป", "ควบคุม", " ", "ผู้บริโภค", "ก็", "กลายเป็น", "นัก", "สะสม", "สารเคมี", "โดยไม่รู้ตัว", " ", "จน", "ทำให้เกิด", "ภาวะ", "โรค", "ร้ายแรง" ]
[ 6, 13, 6, 13, 13, 6, 12, 6, 11, 3, 11, 1, 11, 6, 3, 3, 13, 6, 3, 3, 13, 6, 13, 6, 11, 11, 6, 3, 13, 6, 11, 6, 11, 13, 6, 13, 11, 11, 6, 3, 13, 1, 6, 11, 11, 11, 6, 0, 5, 9, 11, 13, 6, 3, 13, 1, 6, 1, 6, 6, 5, 11, 12, 12, 6, 3, 13, 11, 4, 6, 12, 13, 3, 13, 13, 11, 6, 12, 13, 2, 6, 6, 6, 11, 12, 13, 6, 6, 0 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
20
[ "อย่างไรก็ตาม", " ", "หลังจาก", "ทุก", "หน่วยงาน", "ได้", "ช่วยกัน", "ตรวจสอบ", "คุณภาพ", "อาหาร", "เพื่อให้", "ถึง", "มือ", "ผู้บริโภค", "อย่าง", "ปลอดภัย", " ", "ปรากฎ", "ว่า", "ปริมาณ", "สารพิษ", "ที่", "ตกค้าง", "และ", "ปนเปื้อน", "ลด", "จำนวน", "ลง", " ", "ทั้งนี้", "จาก", "การ", "ตรวจสอบ", "ระหว่าง", "เดือน", "มีนาคม", " ", "2546", " ", "ถึง", "มกราคม", " ", "2547" ]
[ 12, 11, 12, 5, 6, 3, 2, 13, 6, 6, 12, 1, 6, 6, 8, 13, 11, 13, 12, 6, 6, 12, 13, 4, 13, 13, 6, 3, 11, 4, 1, 6, 13, 1, 6, 6, 11, 7, 11, 1, 6, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 0, 14, 14 ]
21
[ "ถึงแม้", "ปริมาณ", "สาร", "ตกค้าง", "จะ", "มีแนวโน้ม", " ", "ว่า", "ไทย", "อาจ", "กลายเป็น", "ประเทศ", "ปลอดภัย", "จาก", "สารเคมี", "อันตราย", " ", "แต่", "ยังคง", "มี", "ยา", "บาง", "ชนิด", "ที่", "ปริมาณ", "การ", "ใช้", "ยัง", "น่าเป็นห่วง", " ", "โดย", " ", "นพ.", "ศุภ", "ชัย", " ", "คุ", "ณา", "รัตน", "พฤกษ์", " ", "เลขาธิการ", "คณะกรรมการ", "อาหาร", "และ", "ยา", " ", "(", "อย.", ")", " ", "ยอมรับ", "ว่า", " ", "ยาฆ่าแมลง", "ยัง", "เป็นปัญหา", "อยู่", " ", "เพราะ", "มี", "การ", "ปนเปื้อน", "เกิน", "กว่า", "มาตรฐาน", "ประมาณ", " ", "4.47" ]
[ 12, 6, 6, 13, 3, 13, 11, 12, 10, 3, 13, 6, 13, 1, 6, 6, 11, 4, 3, 13, 6, 5, 6, 12, 6, 6, 13, 3, 13, 11, 1, 11, 6, 10, 10, 11, 6, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 6, 4, 6, 11, 11, 6, 11, 11, 13, 12, 11, 13, 3, 13, 3, 11, 12, 13, 6, 13, 2, 12, 6, 5, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 20, 20, 20, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
22
[ "สิ่ง", "ที่", "น่า", "กังวลใจ", "อีก", "อย่างหนึ่ง", " ", "ซึ่ง", " ", "เลขาฯ", " ", "อย.", "ระบุ", " ", "คือ", "การ", "ปนเปื้อน", "ของ", "จุลินทรีย์", " ", "ที่", "สามารถ", "ปนเปื้อน", "ได้", "ใน", "ทุก", "กระบวนการ", " ", "ตั้งแต่", "การขนส่ง", " ", "วาง", "จำหน่าย", " ", "การ", "แปรรูป", " ", "ฯลฯ", " ", "และ", "ใน", "ส่วน", "การ", "ติดตาม", "ความปลอดภัย", "นั้น", " ", "ทาง", " ", "อย.", "ก็ได้", "เร่ง", "ตรวจสอบ", "โรงงาน", "แปรรูป", "อาหาร", "ที่", "มี", "ความเสี่ยง", " ", "ให้", "เข้า", "มาตรฐาน", "การผลิต", "ที่", "ดี", " ", "หรือ", " ", "จี", "เอ็ม", "พี", " ", "จำนวน", " ", "9,453", " ", "โรงงาน", " ", "ซึ่ง", "ขณะนี้", "ตรวจสอบ", "ไป", "แล้ว", " ", "6,887", " ", "แห่ง", " ", "หรือ", "ประมาณ", " ", "75", "%", "ใน", "จำนวน", "นี้", "พบ", "โรงงาน", "ที่", "ได้มาตรฐาน", "คือ", " ", "64.9", "%", " ", "และ", "ตั้งเป้า", "ไว้", "ว่า", " ", "ภายใน", "สิ้นเดือน", "มีนาคม", "นี้", "จะ", "สามารถ", "ตรวจ", "ได้", "ครบ", " ", "100", "%", " ", "โดย", "จะ", "มี", "โรงงาน", "ที่", "ผ่าน", "จี", "เอ็ม", "พี", "ถึง", " ", "80", "%", " ", "เตรียม", "ขอ", "งบ", "ปรับปรุง", "ตลาดสด" ]
[ 6, 12, 3, 13, 2, 5, 11, 12, 11, 6, 11, 6, 13, 11, 13, 6, 13, 1, 6, 11, 12, 3, 13, 3, 1, 5, 6, 11, 12, 6, 11, 13, 13, 11, 6, 13, 11, 9, 11, 4, 1, 6, 6, 13, 6, 5, 11, 1, 11, 6, 3, 13, 13, 6, 13, 6, 12, 13, 6, 11, 12, 13, 6, 6, 12, 0, 11, 4, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 12, 2, 13, 3, 3, 11, 7, 11, 6, 11, 4, 5, 11, 7, 6, 1, 6, 5, 13, 6, 12, 13, 13, 11, 7, 6, 11, 4, 13, 3, 12, 11, 1, 6, 6, 5, 3, 3, 13, 3, 2, 11, 7, 6, 11, 12, 3, 13, 6, 12, 13, 6, 6, 0, 1, 11, 7, 6, 11, 13, 13, 6, 13, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 7, 21, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 7, 21, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 7, 21, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 7, 21, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
23
[ "นอกจาก", "การ", "ตรวจสอบ", "อาหาร", "ปลอดภัย", "จาก", "ต้นทาง", "แล้ว", " ", "การ", "ติดตาม", "ตรวจสอบ", "ตาม", "ตลาดสด", " ", "ที่", "มี", "แผงลอย", "จำหน่าย", "อาหาร", "นานา", "ชนิด", "ถือเป็น", "สิ่ง", "ที่", "ละเลย", "ไม่", "ได้", " ", "ดังนั้น", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์", " ", "สธ", ".", " ", "จึง", "ได้", "ทำการ", "ตรวจสอบ", "และ", "มอบ", "ป้าย", "อาหาร", "ปลอดภัย", "ไป", "แล้ว", " ", "76,000", " ", "ป้าย", " ", "เป็น", "ป้าย", "ชั่วคราว", " ", "61,792", " ", "ป้าย", " ", "ป้าย", "ทอง", " ", "14,297", " ", "ป้าย", " ", "และ", "ยังคง", "ต้อง", "ตรวจสอบ", "อย่าง", "ต่อเนื่อง", " ", "เพราะ", "อาจ", "มี", "การ", "ลักลอบ", "ใช้", "สารเคมี", "ใน", "ภายหลัง" ]
[ 12, 6, 13, 6, 13, 1, 6, 3, 11, 6, 13, 13, 1, 6, 11, 12, 13, 6, 13, 6, 6, 6, 13, 6, 12, 13, 8, 3, 11, 12, 10, 11, 10, 11, 11, 3, 3, 13, 13, 4, 13, 13, 6, 13, 3, 3, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 0, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 4, 3, 3, 13, 8, 13, 11, 12, 3, 13, 6, 13, 13, 6, 1, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
24
[ "โดย", "ใน", "ส่วน", "กระทรวงเกษตรฯ", " ", "จะ", "ต้อง", "ควบคุม", "การผลิต", " ", "ตั้งแต่", "ท้อง", "ไร่", "ท้องนา", " ", "ฟาร์ม", "และ", "ต้อง", "ให้ความรู้", "กับ", "เกษตรกร", "มากขึ้น", " ", "ซึ่ง", "ใน", "ระยะยาว", "จะ", "ส่ง", "ผลดี", "ต่อ", "ทั้ง", "ระบบ" ]
[ 12, 1, 6, 6, 11, 3, 3, 13, 6, 11, 12, 6, 6, 6, 11, 6, 4, 3, 13, 1, 6, 2, 11, 12, 1, 6, 3, 13, 6, 1, 5, 6 ]
[ 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
25
[ "ใน", "ส่วน", "กระทรวงสาธารณสุข", " ", "นพ.", "สถาพร", " ", "วงษ์", "เจริญ", " ", "รองเลขาธิการ", "อย.", " ", "บอ", "กว่า", " ", "จะ", "ต้อง", "มี", "การ", "ปรับ", "โฉม", "ตลาด", "ครั้ง", "ใหญ่", " ", "ดังนั้น", "จึง", "จำเป็นต้อง", "ขอ", "งบประมาณ", "เพิ่ม", " ", "ซึ่ง", "ส่วนหนึ่ง", "จะ", "นำไปใช้", "ปรับปรุง", "แผง", "ขาย", "อาหาร", " ", "โดย", "รัฐ", "อาจ", "ช่วย", "ด้วย", "การ", "ปล่อย", "เงินกู้", "ให้", "ผู้ค้า", "โดย", "ไม่", "มี", "ดอกเบี้ย", " ", "ซึ่ง", "ถือเป็น", "ปราการ", "ด่าน", "แรก", "ที่จะ", "นำ", "อาหาร", "ไป", "สู่", "ครัว", "ของ", "ผู้บริโภค" ]
[ 1, 6, 6, 11, 6, 10, 11, 10, 10, 11, 6, 6, 11, 6, 5, 11, 3, 3, 13, 6, 13, 6, 6, 6, 0, 11, 12, 3, 3, 13, 6, 13, 11, 12, 6, 3, 13, 13, 6, 13, 6, 11, 12, 6, 3, 13, 1, 6, 13, 13, 12, 6, 12, 8, 13, 6, 11, 12, 13, 6, 13, 0, 12, 13, 6, 3, 1, 6, 1, 6 ]
[ 27, 27, 6, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
26
[ "นอกจากนี้", "สิ่ง", "ที่", "ต้อง", "เร่ง", "สร้าง", "ควบคู่", "ไป", "ก็", "คือ", " ", "ศักยภาพ", "ของ", "ผู้บริโภค", " ", "โดย", "มีแผน", "ที่จะ", "ประชาสัมพันธ์", "ผ่าน", "สื่อ", ",", " ", "รณรงค์", "จัด", "มหกรรม", "อาหาร", "ระดับ", "เขต", "ทั่วประเทศ", " ", "และ", "สร้าง", "กลุ่ม", " ", "อย.", "น้อย", "ระดับ", "มัธยม", "ทั่วประเทศ", " ", "ทั้งนี้", " ", "เพื่อให้", "ผู้บริโภค", "มี", "พฤติกรรมการบริโภค", "ที่", "ถูกต้อง" ]
[ 12, 6, 12, 3, 13, 13, 13, 3, 12, 13, 11, 6, 1, 6, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 6, 11, 11, 6, 13, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 4, 13, 6, 11, 6, 2, 6, 6, 6, 11, 4, 11, 12, 6, 13, 6, 12, 0 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
27
[ "โครงการ", "อาหาร", "ปลอดภัย", "จะ", "บรรลุเป้าหมาย", "ที่", "รัฐ", "วาง", "ไว้", "หรือไม่", " ", "หรือ", "จะ", "มี", "อะไร", "มา", "ทำให้", "สะดุด", "อีก", " ", "คง", "เป็นเรื่อง", "ที่", "ต้อง", "รอ", "ดู", "กัน", "ต่อไป" ]
[ 6, 6, 6, 3, 13, 12, 6, 13, 3, 8, 11, 4, 3, 13, 9, 3, 13, 6, 2, 11, 3, 6, 12, 3, 13, 13, 2, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
28
[ "หนังสือพิมพ์", "ผู้จัดการ", " ", "3", "/", "10", "/", "2004" ]
[ 6, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14 ]
29
[ "http", "://", "www", ".", "bangkokhealth", ".", "com", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "htdoc", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "detail", ".", "asp", "?", "Number", "=", "10161" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7 ]
[ 11, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 ]
30
[ "สถานการณ์", "หวัด", "นก", "นิ่ง", " ", "ยอด", "อาการ", "ต้องสงสัย", "คง", "ที" ]
[ 6, 6, 5, 13, 11, 6, 6, 13, 3, 0 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
31
[ "ศูนย์", "ไข้หวัด", "นก", " ", "รายงาน", "ไม่", "พบ", "ผู้ป่วย", "ยืนยัน", "เป็น", "ไข้หวัด", "นก", "และ", "ผู้", "สงสัย", "ไข้หวัด", "นก", "เพิ่ม", " ", "ยอด", "คงเดิม", "มี", "ผู้ป่วย", "ที่", "ยืนยัน", "เป็น", "ไข้หวัด", "นก", " ", "10", " ", "ราย", " ", "รักษา", "หาย", " ", "3", " ", "เสียชีวิต", " ", "7", " ", "ราย", " ", "ส่วน", "ผู้ป่วย", "สงสัย", "ไข้หวัด", "นก", "ทั้งหมด", " ", "21", " ", "ราย", " ", "รักษา", "หาย", "แล้ว", " ", "12", " ", "ราย", " ", "เสียชีวิต", " ", "7", " ", "ราย", " ", "คง", "นอน", "รักษา", "ใน", "โรงพยาบาล", "เพียง", " ", "2", " ", "ราย" ]
[ 7, 6, 6, 11, 6, 8, 13, 6, 13, 13, 6, 6, 4, 9, 13, 6, 6, 13, 11, 6, 6, 13, 6, 12, 13, 13, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 6, 13, 6, 2, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 3, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 3, 13, 13, 1, 6, 5, 11, 7, 11, 6 ]
[ 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
32
[ "น.พ.", "ธวัช", " ", "สุ", "นท", "รา", "จาร", "ย์", " ", "รอง", "ปลัด", "กระทรวงสาธารณสุข", "(", "สธ", ".", ")", "ใน", "ฐานะ", "ผู้อำนวยการ", "ศูนย์", "ไข้หวัด", "นก", " ", "กระทรวงสาธารณสุข", " ", "ให้", "สัมภาษณ์", "ว่า", " ", "ใน", "วันนี้", " ", "(", "2", " ", "มี", ".ค.", ")", "ไม่", "มี", "รายงาน", "ผู้ป่วย", "ยืนยัน", "เป็น", "ไข้หวัด", "นก", " ", "และ", "ผู้", "สงสัย", "ไข้หวัด", "นก", "เพิ่ม", " ", "มี", "ผู้ป่วย", "ที่", "ยืนยัน", "เป็น", "ไข้หวัด", "นก", "จำนวน", " ", "10", " ", "ราย", " ", "รักษา", "หาย", " ", "3", " ", "ราย", " ", "เสียชีวิต", " ", "7", " ", "ราย", " ", "มี", "ผู้ป่วย", "สงสัย", "ไข้หวัด", "นก", "ทั้งหมด", " ", "21", " ", "ราย", " ", "รักษา", "หาย", "แล้ว", " ", "12", " ", "ราย", " ", "เสียชีวิต", " ", "7", " ", "ราย", " ", "คง", "นอน", "รักษา", "ใน", "โรงพยาบาล", "เพียง", " ", "2", " ", "ราย", "คือ", "ราย", "ที่", "จังหวัด", "ชัยนาท", " ", "และ", "นครราชสีมา" ]
[ 6, 6, 11, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 13, 6, 10, 11, 10, 11, 11, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 6, 11, 12, 13, 12, 11, 1, 6, 11, 11, 7, 11, 13, 6, 11, 8, 13, 6, 6, 13, 13, 6, 6, 11, 4, 9, 13, 6, 6, 13, 11, 13, 6, 12, 13, 13, 6, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 13, 6, 2, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 3, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 3, 13, 13, 1, 6, 5, 11, 7, 11, 6, 13, 6, 12, 13, 6, 11, 4, 6 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 6, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 4 ]
33
[ "ทั้งนี้", "ยังมี", "ผู้ป่วย", "ปอด", "อักเสบ", "และ", "ไข้หวัดใหญ่", "ที่อยู่", "ใน", "ข่าย", "เฝ้า", "ระวัง", " ", "สอบสวน", " ", "และ", "รอ", "ผล", "การ", "ตรวจ", "ทาง", "ห้องปฏิบัติการ", " ", "ของ", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์", "อีก", " ", "128", " ", "ราย", " ", "สำหรับ", "อาการ", "ผู้ป่วย", " ", "ชาว", "จังหวัด", "นครราชสีมา", " ", "วาน", "นี้", " ", "อาการ", "ดีขึ้น", "มาก", " ", "ส่วน", "คนไข้", "ชาว", "จังหวัด", "ชัยนาท", " ", "อาการ", "ยัง", "ทรง", "อยู่", " ", "และ", "จาก", "การ", "วิเคราะห์", "สถานการณ์", "การ", "เกิด", "โรคไข้หวัด", "นก", "ใน", "รอบ", " ", "5", " ", "วัน", "จำนวน", "ผู้ป่วย", "ที่", "ได้รับ", "รายงาน", "ลดลง", " ", "จาก", "วัน", "ละ", " ", "12", " ", "ราย", " ", "เหลือ", "เพียง", "วัน", "ละ", " ", "1", "-", "2", " ", "ราย", " ", "แสดงว่า", "การควบคุม", "การ", "ระบาด", "ของ", "โรค", "ได้ผล", " ", "ประกอบ", "กับ", "ช่วงนี้", "อากาศ", "เริ่ม", "ร้อน", " ", "เชื้อโรค", "จะ", "ตาย", "ง่าย", "ขึ้น", " ", "และ", "ประชาชน", "มีความรู้", "ความเข้าใจ", "ใน", "การป้องกัน", "โรคไข้หวัด", "นก", "เป็น", "อย่าง", "ดี", " ", "จึง", "ทำให้", "จำนวน", "ผู้ป่วย", "ใหม่", "เริ่ม", "ลดลง", "อย่าง", "เห็นได้ชัด" ]
[ 4, 13, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 1, 6, 6, 6, 11, 6, 11, 4, 13, 6, 6, 13, 1, 6, 11, 1, 6, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 12, 6, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 5, 11, 6, 0, 2, 11, 6, 6, 13, 6, 6, 11, 6, 3, 13, 3, 11, 4, 1, 6, 13, 6, 6, 13, 6, 6, 1, 6, 11, 7, 11, 6, 6, 6, 12, 13, 6, 13, 11, 1, 6, 1, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 5, 6, 1, 11, 7, 11, 7, 11, 6, 11, 12, 6, 6, 13, 1, 6, 13, 11, 13, 1, 6, 6, 13, 0, 11, 6, 3, 13, 2, 3, 11, 4, 6, 13, 6, 1, 6, 6, 6, 8, 8, 0, 11, 3, 13, 6, 6, 0, 13, 13, 8, 0 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 0, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 10, 24, 24, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
34
[ "ส่วน", "สาเหตุ", "ที่", "การรายงานผล", "การ", "ตรวจ", "ทาง", "ห้องปฏิบัติการ", "ต้อง", "ใช้เวลานาน", " ", "เพราะ", "เมื่อ", "พบ", "ผู้ต้องสงสัย", "เป็น", "ไข้หวัด", "นก", " ", "ใน", "ขั้น", "ต่อไป", " ", "จะ", "ต้อง", "จำแนก", "ให้ได้", "ว่า", "ติด", "เชื้อไวรัส", "ชนิด", "ใน", "คน", " ", "หรือ", "สัตว์ปีก", " ", "ตาม", "เกณฑ์", "ของ", "องค์การอนามัยโลก", " ", "ซึ่ง", "ต้อง", "ใช้", "ระยะเวลา", "ประมาณ", " ", "3", "-", "14", " ", "วัน", " ", "และ", "จะ", "ส่งผล", "นี้", "ให้", "คณะกรรมการ", "ผู้เชี่ยวชาญ", "โรคไข้หวัด", "นก", "พิจารณา", "ประกอบ", "อาการ", "ทาง", "คลินิก", "ของ", "คนป่วย", " ", "เพื่อ", "ประกาศ", "ว่า", "เป็น", "โรคไข้หวัด", "นก", "หรือไม่" ]
[ 4, 6, 12, 6, 6, 13, 6, 6, 3, 13, 11, 12, 12, 13, 6, 13, 6, 6, 11, 1, 6, 5, 11, 3, 3, 13, 3, 12, 13, 6, 6, 1, 6, 11, 4, 6, 11, 1, 6, 1, 10, 11, 12, 3, 13, 6, 5, 11, 7, 11, 7, 11, 6, 11, 4, 3, 13, 5, 12, 6, 6, 6, 6, 13, 13, 6, 1, 6, 1, 6, 11, 12, 13, 12, 13, 6, 6, 8 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
35
[ "หนังสือพิมพ์", "ผู้จัดการ", " ", "3", "/", "3", "/", "2004" ]
[ 6, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14 ]
36
[ "http", "://", "www", ".", "bangkokhealth", ".", "com", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "htdoc", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "detail", ".", "asp", "?", "Number", "=", "10153" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7 ]
[ 11, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 ]
37
[ "อากาศ", "ร้อน", "ช่วย", "ทำลาย", "ไวรัส", "ไข้หวัด", "นก" ]
[ 6, 0, 13, 13, 6, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
38
[ "อธิบดี", "กรม", "ควบคุม", "โรค", "ยืนยัน", "สถานการณ์", "ไข้หวัด", "นก", "ของ", "ไทย", "ที่", "มีแนวโน้ม", "ดีขึ้น", "เรื่อย ๆ", " ", "ประชาชน", "ไม่", "ควร", "ตระหนก", "จาก", "การ", "ที่", "พบ", "ผู้ต้องสงสัย", "ประปราย", "เป็น", "เพียง", "ผล", "จาก", "การ", "รับ", "เชื้อไวรัส", " ", "มา", "นาน", "แล้ว", " ", "ซึ่ง", "อาจ", "เป็น", "เพียง", "ไข้หวัดใหญ่", "เท่านั้น", " ", "เผย", "ผลดี", "ของ", "การย่าง", "เข้า", "หน้าร้อน", "เชื้อไวรัส", "จะ", "ตาย", "ง่าย", " ", "การ", "แพร่เชื้อ", "จะ", "เป็นไปได้", "ยาก", "อีกด้วย" ]
[ 6, 6, 13, 6, 13, 6, 6, 6, 1, 10, 12, 8, 13, 6, 11, 6, 8, 3, 13, 1, 6, 12, 13, 6, 6, 13, 5, 6, 1, 6, 13, 6, 11, 3, 2, 3, 11, 12, 3, 13, 5, 6, 2, 11, 13, 6, 1, 6, 13, 6, 6, 3, 13, 2, 11, 6, 13, 3, 13, 2, 2 ]
[ 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
39
[ "นพ.", "จรัล", " ", "ตฤณ", "วุฒิ", "พงษ์", " ", "อธิบดี", "กรม", "ควบคุม", "โรค", " ", "กล่าวถึง", "กรณี", "พบ", "ผู้ต้องสงสัย", "เป็น", "ไข้หวัด", "นก", "เพิ่ม", "อีก", " ", "1", " ", "ราย", "ที่", "อำเภอ", "เมือง", " ", "จังหวัด", "นครราชสีมา", " ", "เมื่อวาน", "นี้", " ", "(", "28", " ", "ก.พ.", ")", " ", "แม้", "จะ", "มี", "การ", "ทำลาย", "ไก่", "ไป", "จำนวนมาก", " ", "ว่า", " ", "การ", "พบ", "ผู้ต้องสงสัย", "ว่า", "เป็น", "ผู้ป่วย", "ไข้หวัด", "นก", " ", "มี", "ความเป็นไปได้", "ว่า", " ", "บุคคล", "ดังกล่าว", "มี", "การ", "รับ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "มา", "ก่อนหน้านี้", "แล้ว", " ", "และ", "เชื้อ", "ที่", "เข้าสู่", "ร่างกาย", "ก็", "จะ", "มี", "ระยะ", "ฟักตัว", "ใน", "ระยะ", "หนึ่ง", "ก่อนที่จะ", "มี", "อาการ" ]
[ 6, 10, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 13, 6, 11, 13, 6, 13, 6, 13, 6, 6, 13, 2, 11, 7, 11, 6, 12, 6, 13, 11, 6, 6, 11, 6, 5, 11, 11, 7, 11, 6, 11, 11, 12, 3, 13, 6, 13, 6, 3, 2, 11, 12, 11, 6, 13, 6, 12, 13, 6, 6, 6, 11, 13, 3, 12, 11, 6, 5, 13, 6, 13, 6, 6, 6, 3, 2, 3, 11, 4, 6, 12, 13, 6, 12, 3, 13, 6, 0, 1, 6, 7, 12, 13, 6 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 4, 18, 27, 0, 14, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
40
[ "และ", "หาก", "ผู้ต้องสงสัย", "นั้น", "มีประวัติ", "สัมผัส", "กับ", "สัตว์ปีก", "เช่น", " ", "ไก่", " ", "ก็", "อาจ", "เป็นไปได้", "ที่จะ", "รับ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "ซึ่ง", "ต้อง", "ดู", "เป็นราย", " ", "ๆ", " ", "ไป", " ", "และ", "ไม่", "จำเป็น", "ว่า", "ผู้", "นั้น", "จะ", "ต้อง", "อาศัย", "อยู่", "ใน", "พื้นที่", "ระบาด", "มา", "ก่อน", "ด้วย", " ", "หรือ", "ถ้า", "ราย", "ใด", "เข้าข่าย", "ผู้ต้องสงสัย", " ", "แต่", "การ", "ตรวจ", "วินิจฉัยโรค", "ก็", "อาจจะ", "พบ", "ว่า", " ", "เป็น", "เพียง", "ไข้หวัดใหญ่", "อย่าง", "คนธรรมดา", "ทั่วไป", " ", "อย่างเช่น", " ", "ราย", "ใน", "จังหวัด", "พัทลุง", " ", "โดย", "ไม่", "ได้", "เกี่ยวข้อง", "กับ", "การ", "ทำลาย", "ไก่", "ใน", "พื้นที่", "ต่างๆ", " ", "แต่อย่างใด" ]
[ 4, 12, 6, 5, 13, 13, 1, 6, 1, 11, 6, 11, 12, 3, 13, 12, 13, 6, 6, 6, 11, 12, 3, 13, 6, 11, 6, 11, 3, 11, 4, 8, 13, 12, 9, 5, 3, 3, 13, 3, 1, 6, 6, 3, 2, 1, 11, 4, 12, 6, 5, 13, 6, 11, 4, 6, 13, 6, 12, 3, 13, 12, 11, 13, 5, 8, 8, 0, 2, 11, 1, 11, 6, 1, 6, 6, 11, 12, 8, 3, 13, 1, 6, 13, 6, 1, 6, 5, 11, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
41
[ "อย่างไรก็ตาม", " ", "ทาง", "กรม", "ควบคุม", "โรค", "ได้", "มี", "มาตร", "การควบคุมดูแล", "อย่าง", "เข้มงวด", "ทั่วประเทศ", "อยู่", "ตลอดเวลา", " ", "และ", "ไม่", "ได้", "เฝ้า", "ระวัง", "ควบคุม", "เฉพาะ", "พื้นที่", "ที่", "เคย", "ระบาด", "เป็น", "พื้นที่", "สีแดง", " ", "หรือ", "สีเหลือง", " ", "เท่านั้น", " ", "หาก", "พบ", "ว่า", "พื้น", "ที่ใด", "หรือ", "ราย", "ใด", "เข้าข่าย", "ต้องสงสัย", "ก็", "จะ", "ขึ้นบัญชี", " ", "และ", "เฝ้า", "ระวัง", "อย่าง", "ใกล้ชิด", "เช่นเดียวกับ", "การเฝ้า", "ระวัง", "โรค", "ทางเดิน", "หายใจ", "เฉียบพลัน", "รุนแรง", " ", "หรือ", "ซาร์ส" ]
[ 12, 11, 1, 6, 13, 6, 3, 13, 6, 6, 8, 13, 6, 3, 2, 11, 4, 8, 3, 13, 6, 13, 0, 6, 12, 3, 13, 13, 6, 6, 11, 4, 6, 11, 2, 11, 12, 13, 12, 6, 6, 4, 6, 5, 13, 6, 12, 3, 13, 11, 4, 6, 6, 8, 0, 1, 6, 13, 6, 6, 6, 6, 0, 11, 4, 6 ]
[ 27, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
42
[ "นพ.", "จรัล", " ", "กล่าว", "ต่อว่า", " ", "สถานการณ์", "ไข้หวัด", "นก", "ของ", "ไทย", " ", "แนวโน้ม", "ลด", "ลงมา", "แล้ว", "ตั้งแต่", "ต้นเดือน", "กุมภาพันธ์", "นี้", " ", "โดย", "อาจจะ", "พบ", "ผู้ต้องสงสัย", "ประปราย", "อยู่", "บ้าง", " ", "จาก", "บางราย", "ที่", "อาจ", "รับ", "เชื้อ", "มา", "นาน", "แล้ว", " ", "และ", "ใน", "ช่วง", "เดือน", "มีนาคม", "เป็นต้นไป", " ", "ที่", "ย่าง", "เข้า", "หน้าร้อน", " ", "จะ", "มี", "ผลดี", "คือ", " ", "ไวรัส", "จะ", "ตาย", "ง่าย", " ", "โอกาส", "ที่", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "จะ", "แพร่เชื้อ", "ก็", "เป็นไปได้", "น้อย", " ", "ขอให้", "ประชาชน", "มั่นใจ", "ไม่ต้อง", "ตื่นตระหนก", "กับ", "โรค", "ดังกล่าว", "อีกต่อไป" ]
[ 6, 10, 11, 13, 2, 11, 6, 6, 6, 1, 10, 11, 6, 13, 2, 3, 12, 6, 6, 5, 11, 12, 3, 13, 6, 13, 3, 9, 11, 1, 6, 12, 3, 13, 6, 3, 2, 3, 11, 4, 1, 6, 6, 6, 13, 11, 12, 0, 13, 6, 11, 3, 13, 6, 13, 11, 6, 3, 13, 2, 11, 6, 12, 13, 6, 6, 3, 13, 12, 13, 2, 11, 13, 6, 13, 6, 13, 1, 6, 5, 2 ]
[ 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
43
[ "อธิบดี", "กรม", "ควบคุม", "โรค", " ", "ยัง", "กล่าวเตือน", "ประชาชน", "ถึง", "โรค", "ที่", "อาจจะ", "เกิด", "ใน", "ช่วง", "หน้าร้อน", "ว่า", " ", "โรค", "ที่", "สำคัญ", "ที่จะ", "มา", "พร้อมกับ", "หน้าร้อน", "คือ", " ", "โรค", "ทางเดินอาหาร", " ", "เช่น", " ", "ท้องร่วง", "รุนแรง", " ", "เป็นต้น", " ", "ขอให้", "ประชาชน", "ระมัดระวัง", "ใน", "การ", "บริโภค", "น้ำ", " ", "อาหาร", " ", "ควร", "ปรุง", "ให้", "สุก", " ", "สะอาด", "เป็นหลัก", " ", "สำหรับ", "ผู้ประกอบการ", "ร้านอาหาร", " ", "ก็", "ควร", "ให้ความสำคัญ", "กับ", "การปรุงอาหาร", "ที่", "สุก", "และ", "น้ำดื่ม", "ต้อง", "สะอาด", " ", "ก่อน", "นำ", "ออก", "ขาย", "ด้วย" ]
[ 6, 6, 13, 6, 11, 3, 6, 13, 1, 6, 12, 3, 13, 1, 6, 0, 12, 11, 6, 12, 0, 12, 13, 4, 6, 13, 11, 6, 6, 11, 1, 11, 6, 6, 11, 9, 11, 13, 6, 13, 1, 6, 13, 6, 11, 6, 11, 3, 13, 12, 6, 11, 6, 6, 11, 12, 6, 6, 11, 12, 3, 13, 1, 6, 12, 6, 4, 6, 3, 13, 11, 12, 13, 3, 13, 2 ]
[ 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
44
[ "หนังสือพิมพ์", "ผู้จัดการ", " ", "3", "/", "1", "/", "2004" ]
[ 6, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14 ]
45
[ "http", "://", "www", ".", "bangkokhealth", ".", "com", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "htdoc", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "detail", ".", "asp", "?", "Number", "=", "10155" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7 ]
[ 11, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 ]
46
[ "ผล", "แล็บ", "พบ", "ไข้หวัด", "นก", "เพิ่ม", " ", "1", " ", "ราย", " ", "เป็น", "หญิง", "ชาว", "ลพบุรี" ]
[ 6, 6, 13, 6, 6, 13, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 6, 10 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4 ]
47
[ "ศูนย์", "ปฏิบัติการ", "โรคไข้หวัด", "นก", "ขึ้นบัญชี", "ผู้ป่วย", "ไข้หวัด", "นก", "เพิ่ม", " ", "1", " ", "ราย", " ", "เป็น", "ชาว", "จังหวัด", "ลพบุรี", "ซึ่ง", "แพทย์", "รักษา", "หาย", "ตั้งแต่", "วันที่", " ", "25", " ", "ก.พ.", "แล้ว", " ", "พบ", "ประวัติ", "ที่", "บ้าน", "เลี้ยง", "ไก่ชน", "และ", "ทยอย", "ตาย", "จน", "หมด", " ", "สัมผัส", "ไก่", "ตาย", "โดย", "ไม่", "มี", "เครื่อง", "ป้องกัน", " ", "ล่าสุด", "ประเทศ", "ไทย", "มี", "ผู้ป่วย", "ไข้หวัด", "นก", " ", "10", " ", "ราย", " ", "เสียชีวิต", " ", "7", " ", "ราย", " ", "รักษา", "หาย", " ", "3", " ", "ราย" ]
[ 7, 13, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 13, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 6, 6, 12, 6, 13, 6, 1, 6, 11, 7, 11, 6, 3, 11, 13, 6, 12, 6, 13, 6, 4, 6, 13, 12, 13, 11, 13, 6, 13, 12, 8, 13, 6, 13, 11, 0, 6, 10, 13, 6, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 11, 7, 11, 6 ]
[ 6, 20, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
48
[ "น.พ.", "จรัล", " ", "ตฤณ", "วุฒิ", "พงษ์", " ", "อธิบดี", "กรม", "ควบคุม", "โรค", " ", "กล่าวว่า", " ", "วันนี้", "(", "27", " ", "ก.พ.", ")", " ", "คณะกรรมการ", "ผู้เชี่ยวชาญ", "โรคไข้หวัด", "นก", " ", "ซึ่ง", "ประกอบด้วย", "ตัวแทน", "จาก", "กระทรวงสาธารณสุข", " ", "องค์การอนามัยโลก", "และ", "หน่วยงาน", "ที่", "เกี่ยวข้อง", " ", "ได้", "ขึ้นบัญชี", "ผู้ป่วย", "ไข้หวัดใหญ่", "จาก", "สัตว์ปีก", "หรือ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "เพิ่ม", "อีก", " ", "1", " ", "ราย", " ", "ซึ่ง", "ผล", "การ", "ตรวจ", "ทาง", "ห้องปฏิบัติการ", "ของ", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์", " ", "ยืนยัน", "ว่า", " ", "ผู้ป่วย", "ราย", "นี้", "ติด", "เชื้อไวรัส", "เอช", "5", "เอ็น", "1" ]
[ 6, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 13, 6, 11, 12, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 11, 6, 6, 6, 6, 11, 12, 13, 6, 1, 6, 11, 6, 4, 6, 12, 13, 11, 3, 13, 6, 13, 1, 6, 4, 6, 6, 11, 13, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 12, 6, 6, 13, 1, 6, 1, 10, 11, 13, 12, 11, 6, 6, 5, 13, 6, 6, 7, 7, 7 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 0, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
49
[ "ทั้งนี้", "ผู้ป่วย", "ราย", "นี้", "เป็น", "หญิง", "อายุ", " ", "47", " ", "ปี", " ", "เป็น", "ชาว", "จังหวัด", "ลพบุรี", "มี", "อาชีพ", "รับจ้าง", "ถู", "พื้น", "โรงพยาบาล", "ลพบุรี", " ", "ที่", "บ้าน", "เลี้ยง", "ไก่ชน", " ", "60", " ", "ตัว", " ", "ไก่", "ทยอย", "ตาย", "วัน", "ละ", " ", "5", "-", "10", " ", "ตัว", "จน", "หมด", "เล้า", " ", "ตั้งแต่", "วันที่", " ", "23", " ", "มกราคม", " ", "2547", " ", "ผู้ป่วย", "นำ", "ไก่", "ไป", "ทิ้ง", "ขยะ", "เทศบาล", " ", "เผา", "และ", "ฝัง", "เอง", "โดย", "ไม่", "ได้", "ใส่", "เครื่อง", "ป้องกัน", " ", "ต่อมา", "เริ่ม", "ป่วย", "เมื่อ", "วันที่", " ", "3", " ", "กุมภาพันธ์", " ", "ด้วย", "อาการไอ", " ", "เจ็บ", "คอ", " ", "เข้า", "รับ", "การรักษา", "ที่", "โรงพยาบาล", "ลพบุรี", " ", "เมื่อ", "วันที่", " ", "20", " ", "กุมภาพันธ์", " ", "แพทย์", "วินิจฉัย", "ว่า", " ", "เป็นโรค", "ปอดบวม", "รับ", "ไว้", "เป็น", "ผู้ป่วยใน", " ", "จากนั้น", "อาการ", "ดีขึ้น", " ", "แพทย์", "ให้", "กลับบ้าน", "ตั้งแต่", "วันที่", " ", "25", " ", "กุมภาพันธ์", " ", "2547" ]
[ 4, 6, 6, 5, 13, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 6, 6, 13, 6, 6, 6, 6, 6, 10, 11, 1, 6, 13, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 6, 13, 6, 1, 11, 7, 11, 7, 11, 6, 12, 13, 6, 11, 12, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 13, 6, 3, 13, 6, 6, 11, 6, 4, 13, 9, 12, 8, 3, 13, 6, 13, 11, 2, 13, 13, 12, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 1, 6, 11, 6, 6, 11, 13, 13, 6, 12, 6, 10, 11, 12, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 13, 12, 11, 6, 13, 13, 3, 13, 6, 11, 12, 6, 0, 11, 6, 1, 6, 1, 6, 11, 7, 11, 10, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14 ]
50
[ "น.พ.", "จรัล", " ", "กล่าวว่า", " ", "ประเทศ", "ไทย", "พบ", "ผู้ป่วย", "ไข้หวัด", "นก", "ตั้งแต่", "วันที่", " ", "1", " ", "ธันวาคม", " ", "2546", " ", "จนถึง", "ปัจจุบัน", "รวม", " ", "10", " ", "ราย", " ", "ใน", "จำนวน", "นี้", "รักษา", "หาย", " ", "3", " ", "ราย", " ", "เสียชีวิต", " ", "7", " ", "ราย", " ", "ส่วน", "ผู้", "อยู่", "ใน", "ข่าย", "สงสัย", "เป็น", "ไข้หวัด", "นก", "มี", " ", "20", " ", "ราย", " ", "ต้อง", "รอ", "ผล", "การ", "ตรวจ", "พิสูจน์", "ทาง", "ห้องปฏิบัติการ", "ของ", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์", "ต่อไป" ]
[ 6, 6, 11, 10, 11, 6, 10, 13, 6, 6, 6, 1, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 7, 11, 1, 6, 13, 11, 7, 11, 6, 11, 1, 6, 5, 13, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 12, 13, 1, 6, 6, 13, 6, 6, 13, 11, 7, 11, 6, 11, 3, 13, 6, 6, 13, 13, 1, 6, 1, 6, 2 ]
[ 8, 22, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27 ]
51
[ "ด้าน", " ", "น.พ.", "ธวัช", " ", "สุ", "นท", "รา", "จาร", "ย์", " ", "รอง", "ปลัด", "กระทรวงสาธารณสุข", " ", "ใน", "ฐานะ", "หัวหน้า", "ศูนย์", "ปฏิบัติการ", "โรคไข้หวัด", "นก", " ", "กล่าวว่า", " ", "ผู้ป่วย", "สงสัย", "เป็น", "ไข้หวัด", "นก", " ", "20", " ", "ราย", "นั้น", " ", "รักษา", "หาย", "แล้ว", " ", "12", " ", "ราย", " ", "เสียชีวิต", " ", "7", " ", "ราย", " ", "ยัง", "นอน", "รักษาตัว", "ใน", "โรงพยาบาล", " ", "1", " ", "ราย", "คือ", " ", "ผู้", "ที่", "จังหวัด", "ชัยนาท", " ", "วันนี้", " ", "อาการ", "ยัง", "ทรงตัว", " ", "ส่วน", "ผู้ป่วย", "ปอด", "อักเสบ", "และ", "ไข้หวัดใหญ่", "ที่อยู่", "ใน", "ข่าย", "เฝ้า", "ระวัง", " ", "สอบสวน", " ", "และ", "รอ", "ผล", "การ", "ตรวจ", "ทาง", "ห้องปฏิบัติการ", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์", " ", "รวม", " ", "136", " ", "ราย" ]
[ 6, 11, 6, 6, 11, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 13, 6, 10, 11, 1, 6, 6, 6, 13, 6, 6, 11, 12, 11, 6, 6, 13, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 5, 11, 13, 6, 3, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 3, 13, 6, 1, 6, 11, 7, 11, 6, 13, 11, 9, 12, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 3, 13, 11, 6, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 1, 6, 6, 6, 11, 6, 11, 4, 13, 6, 6, 13, 1, 6, 10, 11, 13, 11, 7, 11, 6 ]
[ 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 0, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
52
[ "http", "://", "www", ".", "bangkokhealth", ".", "com", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "htdoc", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "detail", ".", "asp", "?", "Number", "=", "10134" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7 ]
[ 11, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 ]
53
[ "สธ", ".", "หวั่น", " ", "หวัด", "นก", "กลายพันธุ์", " ", "เฝ้า", "ระวัง", "อาการ", "เจ้าของ", "แมว", "ติดโรค" ]
[ 10, 11, 10, 11, 6, 6, 10, 11, 10, 13, 6, 6, 6, 6 ]
[ 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
54
[ "สธ", ".", "ส่ง", "เจ้าหน้าที่", "เฝ้า", "ระวัง", "ผู้", "ที่", "สัมผัส", "กับ", "แมว", "ที่", "ติด", "เชื้อไวรัส", "หวัด", "นก", " ", "ที่", " ", "จ.", "นครปฐม" ]
[ 10, 11, 13, 6, 6, 6, 9, 12, 13, 1, 6, 12, 13, 6, 6, 6, 11, 12, 11, 6, 6 ]
[ 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18 ]
55
[ "ย้ำ", "หาก", "พบ", "สาเหตุ", "จะ", "รีบ", "ตัด", "วงจร", "การ", "แพร่เชื้อ", "ทันที" ]
[ 13, 12, 13, 6, 3, 13, 13, 6, 6, 13, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
56
[ "ด้าน", "โฆษก", "รัฐบาล", "ยอมรับ", "พบ", "เชื้อไวรัส", "ไข้", "ขณะนี้", "ผู้เชี่ยวชาญ", "และ", "ปศุสัตว์", "ร่วมกัน", "หา", "ข้อมูล", " ", "พร้อม", "ประสานงาน", "องค์การ", "สุขภาพ", "สัตว์โลก", " ", "แล้ว", " ", "ด้าน", "ทักษิณ", "รับทราบ", "แล้ว", "เตรียม", "นำ", "เรื่อง", "ไข้หวัด", "นก", "หารือ", "ระหว่าง", "ประชุม", " ", "ครม.", "ไทย", "-", "เวียดนาม" ]
[ 6, 6, 6, 13, 13, 6, 6, 2, 6, 4, 6, 2, 13, 6, 11, 13, 13, 6, 6, 6, 11, 12, 11, 6, 6, 6, 12, 13, 13, 6, 6, 6, 6, 1, 13, 11, 6, 10, 11, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 8, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 4 ]
57
[ "น.พ.", "จรัล", " ", "ตฤณ", "วุฒิ", "พงษ์", " ", "อธิบดี", "กรม", "ควบคุม", "โรค", " ", "ให้", "สัมภาษณ์", "ว่า", " ", "ขณะนี้", "กระทรวงสาธารณสุข", " ", "(", "สธ", ".", ")", "ได้", "ส่ง", "เจ้าหน้าที่", "ระบาดวิทยา", "ไป", "เฝ้า", "ระวัง", "โรค", "ใน", "กลุ่ม", "ผู้", "สัมผัส", "กับ", "แมว", "ที่", "จังหวัด", "นครปฐม", " ", "แล้ว", " ", "และ", "ยัง", "ไม่", "มี", "รายงาน", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ข้าม", "จาก", "แมว", "มา", "ระบาด", "ใน", "คน", " ", "รวมทั้ง", "ยัง", "ไม่", "มี", "ราย", "งานการ", "ระบาด", "จาก", "คน", "สู่", "คน", "ด้วย", " ", "ส่วน", "ผล", "การ", "ตรวจ", "ทาง", "ห้องปฏิบัติการ", "ของ", "คณะ", "สัตวแพทยศาสตร์", " ", "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", "กำแพง", "แสน", " ", "ที่", "เปรียบเทียบ", "เชื้อไวรัส", "ไข้หวัด", "นก", "ที่", "พบ", "ใน", "ไก่", "กับ", "แมว", "มี", "ความคล้ายคลึง", "กัน", "ร้อย", "เปอร์เซ็นต์", "นั้น", " ", "แสดงว่า", "เชื้อ", "ยัง", "ไม่", "มี", "การกลายพันธุ์" ]
[ 6, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 13, 6, 11, 12, 13, 12, 11, 6, 6, 11, 11, 6, 11, 11, 3, 13, 6, 6, 3, 13, 13, 6, 1, 6, 9, 13, 1, 6, 12, 13, 2, 11, 12, 11, 4, 3, 8, 13, 6, 6, 6, 6, 13, 1, 6, 3, 13, 1, 6, 11, 4, 3, 8, 13, 6, 6, 13, 1, 6, 1, 6, 1, 11, 6, 6, 6, 13, 1, 6, 1, 6, 6, 11, 10, 0, 6, 11, 12, 13, 13, 6, 6, 12, 13, 1, 6, 1, 6, 13, 6, 2, 2, 6, 5, 11, 12, 6, 3, 8, 13, 6 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 7, 21, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
58
[ "สัตว์", "ที่", "นักวิทยาศาสตร์", "เฝ้า", "ระวัง", "การ", "แพร่", "เชื้อไวรัส", "ไข้หวัด", "นก", " ", "สายพันธุ์", "เอ", " ", "ซึ่ง", "มี", "เชื้อ", " ", "H", "5", "N", "1", " ", "อยู่", "ใน", "กลุ่ม", "นี้", "ด้วย", "นั้น", " ", "มี", "อยู่", " ", "4", " ", "ประเภท", " ", "ได้แก่", " ", "สัตว์ปีก", " ", "สุกร", " ", "ม้า", " ", "และ", "คน" ]
[ 6, 12, 6, 6, 6, 6, 13, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 12, 13, 6, 11, 6, 7, 6, 7, 11, 13, 1, 6, 5, 1, 5, 11, 13, 3, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 4, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
59
[ "เนื่องจาก", "เกรง", "ว่า", "จะ", "เกิด", "การกลายพันธุ์", " ", "และ", "ทำให้เกิด", "การ", "แพร่ระบาด", "มาสู่", "คน" ]
[ 12, 6, 12, 3, 13, 6, 11, 4, 13, 6, 13, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
60
[ "อธิบดี", "กรม", "ควบคุม", "โรค", " ", "กล่าว", "พร้อม", "เผย", "ว่า", " ", "ขณะนี้", "องค์การอนามัยโลก", "กังวล", "ประเด็น", "การกลายพันธุ์", "ของ", "เชื้อไวรัส", "ไข้หวัด", "นก", "เป็นอย่างมาก", " ", "โดยเฉพาะ", "การ", "ผสม", "เชื้อ", "ไข้หวัดใหญ่", "ใน", "สัตว์ปีก", " ", "กับ", "เชื้อ", "ไข้หวัดใหญ่", "ที่", "ระบาด", "ใน", "คน", " ", "เกิด", "เป็น", "เชื้อ", "ชนิด", "ใหม่", "ที่", "ร่างกาย", "คน", "ไม่", "รู้จัก", " ", "แพร่", "จาก", "คน", "สู่", "คน" ]
[ 6, 6, 13, 6, 11, 13, 13, 3, 12, 11, 6, 6, 6, 6, 6, 1, 6, 6, 6, 0, 11, 1, 6, 13, 6, 6, 1, 6, 11, 1, 6, 6, 12, 13, 1, 6, 11, 13, 13, 6, 6, 0, 12, 6, 6, 8, 13, 11, 13, 1, 6, 1, 6 ]
[ 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
61
[ "ดังนั้น", "มาตรการ", "ที่", "องค์การอนามัยโลก", "แนะนำ", "คือ", " ", "ต้อง", "รีบ", "ควบคุม", "การ", "แพร่ระบาด", " ", "ตัด", "วงจร", "พาหะ", "นำ", "โรค", " ", "ทำลาย", "สัตว์", "ที่", "ป่วย", " ", "จำกัด", "ขอบเขต", "การ", "ระบาด", "ให้", "อยู่", "ใน", "วง", "แคบ", "ที่สุด", " ", "พัฒนา", "ระบบ", "เฝ้า", "ระวัง", "โรค", "ให้", "เข้มแข็ง", " ", "มีระบบ", "ป้องกัน", "และ", "รักษา", "อย่าง", "มีประสิทธิภาพ", " ", "ซึ่ง", "ระบบ", "ของ", "ประเทศ", "ไทย", "ก็", "สอดคล้อง", "กับ", "คำแนะนำ", "ของ", "องค์การอนามัยโลก", " ", "อธิบดี", "กรม", "ควบคุม", "โรค", " ", "กล่าว" ]
[ 12, 6, 12, 13, 13, 13, 11, 3, 13, 13, 6, 13, 11, 13, 6, 6, 13, 6, 11, 6, 6, 12, 13, 11, 13, 6, 6, 13, 12, 13, 1, 6, 0, 2, 11, 13, 6, 6, 6, 6, 12, 6, 11, 6, 13, 4, 13, 8, 13, 11, 12, 6, 1, 6, 10, 12, 13, 1, 6, 1, 10, 11, 10, 6, 13, 6, 11, 13 ]
[ 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27 ]
62
[ "โฆษก", "รัฐบาล", "ยอมรับ", "พบ", "เชื้อไวรัส", "ไข้หวัด", "นก", "ใน", "แมว", "จริง" ]
[ 6, 6, 13, 13, 6, 6, 6, 1, 6, 0 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
63
[ "นาย", "จักรภพ", " ", "เพ็ญ", "แข", " ", "โฆษก", "ประจำ", "สำนักนายกรัฐมนตรี", " ", "ยอมรับ", "ว่า", " ", "รัฐบาล", "ได้รับ", "แจ้ง", "จาก", "กรม", "ควบคุม", "โรค", "ว่า", " ", "มี", "การ", "พบ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ใน", "แมว", "เกิดขึ้น", "จริง", " ", "ถือ", "เป็นครั้งแรก", "ใน", "โลก", " ", "โดย", "เป็น", "แมว", "จาก", "อำเภอ", "ศาลา", "ยา", " ", "จังหวัด", "นครปฐม", " ", "ไป", "กิน", "ซาก", "ไก่", "ที่", "ฝัง", "ไว้", "และ", "รับ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "มา" ]
[ 6, 10, 11, 10, 6, 11, 6, 0, 6, 11, 13, 12, 11, 6, 13, 6, 1, 6, 13, 6, 12, 11, 13, 6, 13, 6, 6, 6, 1, 6, 13, 2, 11, 13, 2, 1, 6, 11, 12, 13, 6, 1, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 3, 13, 6, 6, 12, 13, 3, 4, 13, 6, 6, 6, 3 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
64
[ "และ", "เนื่องจาก", "เป็น", "กรณี", "แรก", "ของ", "โรค", " ", "จึง", "ยัง", "ไม่", "มี", "ใคร", "อธิบาย", "ได้", "ชัดเจน", "ว่า", "เชื้อโรค", "มาสู่", "แมว", "ได้", "อย่างไร", " ", "และ", "จาก", "แมว", "จะ", "มี", "ความเสี่ยง", "ไป", "ถึง", "สิ่งมีชีวิต", "อื่น", "ที่", "ไม่", "ใช่", "ไก่", "และ", "สัตว์ปีก", "หรือไม่" ]
[ 4, 12, 13, 6, 0, 1, 6, 11, 3, 3, 8, 13, 9, 13, 3, 0, 12, 6, 13, 6, 3, 9, 11, 4, 1, 6, 3, 13, 6, 3, 1, 6, 5, 12, 8, 13, 6, 4, 6, 8 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
65
[ "ขณะนี้", "คณบดี", "และ", "ผู้เชี่ยวชาญ", "ของ", "คณะ", "สัตวแพทย์", "และ", "ปศุสัตว์", "ของ", "หลาย", "สถาบัน", "จะ", "ร่วมกัน", "หา", "ข้อมูล", "เรื่อง", "นี้", " ", "โดย", "ประสานงาน", "กับ", "เจ้าหน้าที่", "ระหว่างประเทศ", "ของ", "องค์การ", "สุขภาพ", "สัตว์โลก", " ", "(", "โอไออี", ")", " ", "และ", "องค์การอนามัยโลก", " ", "เพื่อ", "หา", "ข้อมูล", "ล่าสุด" ]
[ 2, 6, 4, 6, 1, 6, 6, 4, 6, 1, 5, 6, 3, 2, 13, 6, 6, 5, 11, 12, 13, 1, 6, 6, 1, 6, 6, 6, 11, 11, 6, 11, 11, 4, 10, 11, 12, 13, 6, 0 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27 ]
66
[ "เพราะ", "ประเทศ", "ไทย", "ได้", "แจ้ง", "ไป", "ยัง", "องค์การ", "ระหว่างประเทศ", "เรียบร้อย", "แล้ว", "ว่า", " ", "เกิดเรื่อง", "นี้", "ขึ้น", " ", "นาย", "จักรภพ", " ", "กล่าว" ]
[ 12, 6, 10, 3, 13, 3, 1, 6, 6, 2, 3, 12, 11, 6, 5, 3, 11, 6, 10, 11, 13 ]
[ 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 27, 27 ]
67
[ "แม้ว", " ", "ยืนยัน", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ไม่", "แพร่", "โดยตรง", "ไป", "ยัง", "สัตว์", "ชนิด", "อื่น" ]
[ 6, 11, 13, 6, 6, 6, 8, 13, 2, 3, 1, 6, 6, 5 ]
[ 8, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
68
[ "พ.ต.ท.", "ทักษิณ", " ", "ชินวัตร", " ", "นายกรัฐมนตรี", " ", "กล่าวถึง", "กรณีที่", "สัตวแพทย์", " ", "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", " ", "พบ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ใน", "แมว", "เป็นครั้งแรก", "ว่า", " ", "ยืนยัน", "ว่า", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ไม่", "แพร่", "โดยตรง", "ไป", "ยัง", "สัตว์", "ชนิด", "อื่น", " ", "มี", "แต่", "ไก่", "ชนิด" ]
[ 6, 0, 11, 6, 11, 6, 11, 13, 6, 10, 11, 10, 11, 13, 6, 6, 6, 1, 6, 13, 12, 11, 13, 12, 6, 6, 6, 8, 13, 2, 3, 1, 6, 6, 5, 11, 13, 4, 6, 6 ]
[ 8, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
69
[ "หาก", "สัตว์", "ไป", "กิน", "ไก่", "ดิบ", " ", "หรือ", "ซาก", "ไก่", "ที่", "มี", "เชื้อ", "จะ", "ไม่", "มี", "ภูมิต้านทาน", " ", "ซึ่ง", "สัตว์", "ทุกชนิด", "ที่", "ไป", "รับ", "ไวรัส", "ตัว", "นี้", "จะ", "ไม่", "มี", "ภูมิต้านทาน" ]
[ 12, 13, 3, 13, 6, 6, 11, 4, 6, 6, 12, 13, 6, 3, 8, 13, 6, 11, 12, 6, 6, 12, 13, 13, 6, 6, 5, 3, 8, 13, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
70
[ "ถ้า", "ไม่", "กิน", "สัตว์", "ดิบ", "ไม่เป็นไร" ]
[ 12, 8, 13, 6, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
71
[ "ขอ", "ยืนยัน", "ว่า", "ประชาชน", "ยัง", "กิน", "ไก่", "ไข่", "สุก", "ได้", "ตลอดเวลา" ]
[ 13, 13, 12, 6, 3, 13, 6, 6, 6, 3, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
72
[ "และ", "ขอ", "เตือน", "ไป", "ยัง", "ผู้", "ที่", "เลี้ยง", "สัตว์ปีก", "ให้", "ระมัดระวัง", "ตัว", "ด้วย", "การ", "ใส่", "ถุงมือ", "และ", "ใช้", "ผ้า", "ปิดปาก" ]
[ 4, 13, 13, 3, 1, 9, 12, 13, 13, 12, 6, 6, 1, 6, 13, 6, 4, 13, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
73
[ "หาก", "จำเป็นต้อง", "เข้าใกล้", " ", "และ", "ให้", "ระวัง", "ขี้", "ไก่", "จะ", "เป็นตัว", "แพร่เชื้อ", "ได้", "เร็ว", "มาก" ]
[ 12, 3, 6, 11, 4, 13, 6, 6, 6, 3, 13, 6, 3, 2, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
74
[ "ส่วน", "กรณีที่", "อธิบดี", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์", " ", "เตือน", "ว่า", " ", "จะ", "มี", "ไวรัส", "ฟู", "เจียน", "ฟลู", "ระบาด", "ใน", "ช่วง", "เดือน", "พฤษภาคม", "-", "มิถุนายน", "นั้น", " ", "ขณะนี้", "ยัง", "ไม่", "ถึงขั้น", "ต้อง", "ตื่นตระหนก" ]
[ 6, 6, 6, 10, 11, 13, 12, 11, 3, 13, 6, 6, 6, 6, 6, 1, 6, 6, 6, 11, 6, 5, 11, 2, 3, 8, 0, 3, 13 ]
[ 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
75
[ "ช่วงนี้", "คน", "ที่อยู่", "ใกล้", "สัตว์ปีก", "จะ", "ต้อง", "ระวัง" ]
[ 6, 6, 6, 0, 6, 3, 3, 13 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
76
[ "ส่วน", "ผู้", "ที่", "เลี้ยงสัตว์", " ", "อย่า", "นำ", "ไก่", "ดิบ", "ไป", "ให้", "สัตว์", "กิน" ]
[ 6, 9, 12, 6, 11, 6, 13, 6, 6, 3, 1, 6, 13 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
77
[ "สำหรับ", "การประชุม", "คณะรัฐมนตรี", "ร่วม", "ไทย", "-", "เวียดนาม", " ", "อย่าง", "ไม่", "เป็นทางการ", "ที่", "เมือง", "ดานัง", " ", "ประเทศ", "เวียดนาม", " ", "นายกรัฐมนตรี", " ", "เปิดเผย", "ว่า", " ", "จะ", "มี", "การหารือ", "เรื่อง", "ความร่วมมือ", "ระหว่าง", "กัน", "ใน", "หลาย", "เรื่อง", " ", "ทั้ง", "เรื่อง", "ของ", "พลังงาน", " ", "การ", "เชื่อม", "เส้น", "ทางคมนาคม", " ", "และ", "ความร่วมมือ", "ทาง", "ด้าน", "สาธารณสุข", " ", "ที่จะ", "มี", "การหารือ", "เรื่อง", "ไข้หวัด" ]
[ 12, 6, 6, 2, 6, 11, 6, 11, 8, 8, 13, 12, 13, 6, 11, 6, 6, 11, 6, 11, 13, 12, 11, 3, 13, 6, 6, 6, 1, 2, 1, 5, 6, 11, 4, 6, 1, 6, 11, 6, 13, 6, 6, 11, 4, 6, 1, 6, 6, 11, 12, 13, 6, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 4, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
78
[ "โดย", "จะ", "เน้น", "การ", "ให้", "ข้อมูลข่าวสาร", " ", "พร้อมทั้ง", "คาดหวัง", "จาก", "การประชุม", "คณะรัฐมนตรี", "ร่วมกับ", "ประเทศ", "เพื่อนบ้าน", "ว่า", " ", "ต้องการ", "รวม", "พลัง", "ให้", "ภูมิภาค", "แข็งแรง", " ", "ซึ่ง", "เป็นที่", "สนใจ", "ทั้ง", "ทาง", "ด้าน", "การท่องเที่ยว", " ", "และ", "การลงทุน" ]
[ 12, 3, 13, 6, 13, 6, 11, 4, 6, 1, 6, 6, 13, 6, 6, 12, 11, 13, 13, 6, 12, 6, 0, 11, 12, 12, 13, 4, 1, 6, 6, 11, 4, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
79
[ "และ", "จะ", "ทำให้", "แต่ละ", "ประเทศ", "สามารถ", "ขยาย", "ตลาด", "ของ", "ตัวเอง", "ได้", " ", "และ", "ใน", "เดือน", "มีนาคม", "จะ", "มี", "การประชุม", "ร่วมกับ", "ประเทศ", "ลาว" ]
[ 4, 3, 13, 5, 6, 3, 13, 6, 1, 9, 3, 11, 4, 1, 6, 6, 3, 13, 6, 13, 6, 10 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18 ]
80
[ "หนังสือพิมพ์", "ผู้จัดการ", " ", "2", "/", "21", "/", "2004" ]
[ 6, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14 ]
81
[ "http", "://", "www", ".", "bangkokhealth", ".", "com", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "htdoc", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "detail", ".", "asp", "?", "Number", "=", "10135" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7 ]
[ 11, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 ]
82
[ "รพ.", "สัตว์", " ", "ม.", "เกษตร", "ยัน", "พบ", " ", "แมว", "ติด", "หวัด", "นก", " ", "จริง", " ", "!" ]
[ 6, 6, 11, 6, 6, 6, 13, 11, 6, 13, 6, 6, 11, 0, 11, 11 ]
[ 6, 20, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
83
[ "เผย", "ผล", "ตรวจ", "แมว", " ", "2", " ", "ตัว", "จาก", "นครปฐม", "มี", "เชื้อ", "เอช", " ", "5", " ", "เอ็น", " ", "1", " ", "จริง", " ", "นับ", "เป็น", "ปรากฎการณ์", "แรก", "ของ", "โลก", " ", "แมว", "ติด", "ไข้หวัด", "นก", " ", "แต่", "ยัง", "ระบุ", "วงการ", "ติดต่อ", "แน่ชัด", "ไม่", "ได้", " ", "แนะ", "ประชาชน", "สังเกต", "อาการ", "แมว", "ขนพอง", "ฟู", "ผิดปกติ", "อาจ", "ติด", "หวัด", "นก" ]
[ 13, 6, 13, 6, 11, 7, 11, 6, 1, 6, 13, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 13, 6, 0, 1, 6, 11, 6, 13, 6, 6, 11, 4, 3, 13, 6, 13, 2, 8, 3, 11, 13, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 0, 3, 13, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
84
[ "ทาง", "ฮู", "ออก", "เตือน", "อย่า", "เพิ่ง", "ตื่นตระหนก", " ", "และ", "อย่า", "ให้", "แมว", "กิน", "ไก่", "ดิบ" ]
[ 1, 6, 3, 13, 6, 6, 6, 11, 4, 6, 12, 6, 13, 6, 6 ]
[ 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
85
[ "ย้ำ", "แน่ชัด", "ไข้หวัด", "นก", "ไม่", "แพร่", "จาก", "แมว", "สู่", "คน", "แน่นอน" ]
[ 6, 6, 6, 6, 8, 13, 1, 6, 1, 6, 0 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
86
[ "นาย", "สัตวแพทย์", "ธานี", "รัตน์", " ", "สาน", "ติ", "วัตร", " ", "คณบดี", "คณะ", "สัตวแพทยศาสตร์", " ", "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", " ", "แถลงข่าว", "หลัง", "พบ", "แมว", "ติดเชื้อ", "หวัด", "นก", " ", "เข้ามา", "รับ", "การรักษา", "ที่", "โรงพยาบาล", "สัตว์", " ", "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", " ", "ซึ่ง", "จะ", "ถือเป็น", "ประวัติศาสตร์", "ครั้งแรก", "ของ", "โลก", "ที่", "พบ", "เชื้อ", "หวัด", "นก", "ใน", "แมว", " ", "ยืนยัน", "ว่า", " ", "แมว", "ที่", " ", "จ.", "นครปฐม", " ", "2", " ", "ตัว", " ", "ตาย", "จาก", "การ", "ติดเชื้อ", "หวัด", "นกจาก", "การ", "ตรวจสอบ", "จาก", "ห้องปฏิบัติการ", "ถึง", " ", "3", " ", "ขั้นตอน" ]
[ 6, 10, 10, 10, 11, 10, 13, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 10, 11, 6, 1, 13, 6, 6, 6, 6, 11, 13, 13, 6, 12, 6, 6, 11, 10, 11, 12, 3, 13, 6, 6, 1, 6, 12, 13, 6, 6, 6, 1, 6, 11, 13, 12, 11, 6, 12, 11, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 1, 6, 13, 6, 1, 6, 13, 1, 6, 1, 11, 7, 11, 6 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 20, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
87
[ "แมว", "ดังกล่าว", " ", "เป็น", "ส่วนหนึ่ง", "ของ", "แมว", "ทั้งหมด", " ", "15", " ", "ตัว", " ", "ที่", "เจ้าของ", "เลี้ยง", "ไว้", " ", "ใน", " ", "จ.", "นครปฐม", " ", "ซึ่ง", "บ้าน", "หลัง", "นี้", "ตั้งอยู่", "ตรงข้าม", "ฟาร์ม", "ไก่", "ที่", "มี", "ไก่", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "โดย", "การ", "ติดเชื้อ", "นั้น", "ยัง", "ไม่", "ได้รับ", "การ", "ยืนยัน", "ว่า", "ติด", "จาก", "ไก่", "สู่", "แมว", " ", "หรือ", "ติด", "จาก", "แมว", "สู่", "แมว" ]
[ 6, 5, 11, 13, 6, 1, 6, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 12, 13, 13, 3, 11, 1, 11, 6, 6, 11, 12, 6, 6, 5, 13, 1, 6, 6, 12, 13, 6, 13, 6, 6, 11, 1, 6, 13, 5, 3, 8, 13, 6, 13, 12, 13, 1, 6, 1, 6, 11, 4, 13, 1, 6, 1, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
88
[ "แต่", "เบื้องต้น", "สันนิษฐาน", "ได้", "ว่า", "อาจจะ", "มาจาก", "การ", "ที่", "แมว", "ไป", "กิน", "ซาก", "ไก่", "ที่", "ติดโรค", "เข้า", " ", "โดย", "เจ้าของ", "แมว", "ได้", "เห็น", "แมว", "ตัว", "หนึ่ง", "กำลังกิน", "ไก่", "ที่", "ตาย", "แล้ว" ]
[ 4, 0, 6, 3, 12, 3, 13, 6, 12, 13, 3, 13, 6, 6, 12, 13, 3, 11, 12, 13, 6, 3, 13, 6, 6, 7, 6, 6, 12, 13, 3 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
89
[ "ก่อนหน้านี้", " ", "กระทรวง", "ทรัพยากรธรรมชาติ", "และ", "สิ่งแวดล้อม", " ", "(", "ทส.", ")", " ", "ระบุ", "ว่า", " ", "เสือ", "ที่", "สวนสัตว์", "เขา", "เขียว", " ", "ใน", " ", "จ.", "ชลบุรี", " ", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "โดย", "เสือ", "ลาย", "เมฆ", "ตาย", "ไป", "หนึ่ง", "ตัว" ]
[ 6, 11, 6, 6, 4, 6, 11, 11, 6, 11, 11, 13, 12, 11, 6, 12, 6, 9, 13, 11, 1, 11, 6, 10, 11, 6, 6, 6, 11, 12, 6, 6, 6, 13, 3, 7, 6 ]
[ 27, 27, 6, 20, 20, 20, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
90
[ "ส่วน", "ขณะนี้", "หายป่วย", "แล้ว", " ", "ซึ่ง", "การแถลงข่าว", "ดังกล่าว", "เป็นการ", "เตือน", "ประชาชน", "ให้", "ตระหนักถึง", "ปัญหา", "นี้", " ", "ไม่", "ได้", "ให้", "ตื่นตระหนก", " ", "เพื่อให้", "ประชาชน", "ป้องกัน" ]
[ 6, 2, 6, 3, 11, 12, 6, 5, 6, 13, 6, 12, 13, 6, 5, 11, 8, 3, 13, 6, 11, 12, 6, 13 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
91
[ "ทั้งนี้", " ", "อาการ", "ของ", "แมว", "ที่", "ผิดปกติ", "และ", "จะ", "เข้าข่าย", "การ", "ติดเชื้อ", "เอช", "5", " ", "เอ็น", "1", " ", "โดย", "การ", "สังเกต", "อย่าง", "ง่ายๆ", " ", "คือ", "อาการ", "อ่อนเพลีย", "และ", "มี", "ขนพอง", "ฟู", " ", "ผิดปกติ", " ", "ควร", "หลีกเลี่ยง", "แมว", "ตัว", "ดังกล่าว", "และ", "แจ้ง", "ต่อ", "เจ้าหน้าที่", " ", "โรงพยาบาล", "สัตว์" ]
[ 4, 11, 6, 1, 6, 12, 0, 4, 3, 13, 6, 13, 6, 7, 11, 6, 7, 11, 1, 6, 13, 8, 0, 11, 13, 6, 10, 4, 13, 6, 6, 11, 6, 11, 3, 13, 6, 6, 5, 4, 13, 1, 6, 11, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20 ]
92
[ "อนามัย", "โลก", "ขอ", "ประชาชน", "อย่า", "ตระหนก", "ข่าว", "หวัด", "นก", "ติด", "แมว" ]
[ 6, 6, 13, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 13, 6 ]
[ 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
93
[ "ขณะเดียวกัน", " ", "ศ.", "เกียรติคุณ", " ", "นพ.", "ประเสริฐ", " ", "ทอง", "เจริญ", " ", "ที่ปรึกษา", "องค์การอนามัยโลก", " ", "ด้าน", "โรคติดเชื้อ", "ไวรัส", " ", "ระบุ", "ว่า", "หาก", "การ", "ค้นพบ", "ดังกล่าว", "เป็น", "เรื่องจริง", " ", "ถือว่า", "เป็น", "สิ่ง", "ที่", "น่าตื่นเต้น", "ทางวิชาการ", " ", "เพราะ", "ไม่", "เคย", "ตรวจ", "พบ", "มา", "ก่อน", "ใน", "โลก", "นี้", " ", "ที่", "เชื้อไวรัส", "ไข้หวัด", "นก", "จะ", "ข้าม", "ไป", "สู่", "แมว" ]
[ 4, 11, 6, 10, 11, 6, 10, 11, 10, 10, 11, 6, 10, 11, 6, 6, 6, 11, 13, 12, 12, 6, 13, 5, 13, 6, 11, 12, 13, 6, 12, 13, 6, 11, 12, 8, 3, 13, 13, 3, 1, 1, 6, 5, 11, 12, 13, 6, 6, 3, 13, 3, 1, 6 ]
[ 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
94
[ "ประชาชน", "ทั่วไป", "ไม่", "ควร", "ตื่นตระหนก", " ", "โดย", "ยก", "บทเรียน", "เรื่อง", "โรค", "ซาร์ส", " ", "จาก", "เชื้อไวรัส", "โค", "โร", "น่า", " ", "นักวิชาการ", "ตรวจ", "พบ", "ไวรัส", "โค", "โร", "น่า", "ใน", "ชะมด", " ", "ซึ่ง", "เป็น", "สัตว์", "ตระกูล", "เดียว", "กับ", "แมว", " ", "ทำให้", "คนใน", "สิงคโปร์", " ", "และ", "ฮ่องกง", " ", "นำ", "แมว", "มา", "ปล่อยทิ้ง", "จำนวนมาก", " ", "ทั้งที่", "เชื้อไวรัส", "โรค", "ซาร์ส", "ไม่", "ระบาด", "จาก", "แมว", "มาสู่", "คน", " ", "ซึ่ง", "กรณี", "ของ", "ไข้หวัด", "นก", "ก็", "เช่นกัน" ]
[ 6, 0, 8, 3, 13, 11, 12, 13, 6, 1, 6, 6, 11, 1, 6, 6, 6, 6, 11, 6, 13, 13, 6, 6, 6, 6, 1, 6, 11, 12, 13, 6, 6, 5, 1, 6, 11, 13, 6, 6, 11, 4, 6, 11, 13, 6, 3, 13, 5, 11, 12, 13, 6, 0, 8, 13, 1, 6, 6, 6, 11, 12, 6, 1, 6, 6, 12, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
95
[ "อย่างไรก็ตาม", " ", "ที่ปรึกษา", "ฮู", "ด้าน", "โรคติดเชื้อ", "ไวรัส", " ", "กล่าว", "วิงวอน", "ประชาชน", "อย่า", "ตื่นตระหนก", "กับ", "ข่าว", "ดังกล่าว", " ", "อย่า", "รังเกียจ", "แมว", " ", "เพราะ", "ใน", "ขณะนี้", "ยัง", "ไม่", "สามารถ", "บอก", "อะไร", "ที่", "ชัดเจน", "ได้", " ", "ต้อง", "ศึกษา", "ต่อไป", " ", "ส่วน", "ผู้", "ที่รัก", "แมว", "ควร", "นำ", "อาหาร", "ที่", "ปรุง", "สุก", " ", "หรือ", "อาหาร", "เม็ด", "มา", "เลี้ยงดู", " ", "ระวัง", "อย่า", "ให้", "รับประทาน", "อาหาร", "ดิบ", " ", "ๆ" ]
[ 12, 11, 6, 1, 6, 6, 6, 11, 13, 6, 6, 13, 13, 1, 6, 5, 11, 6, 6, 6, 11, 12, 1, 6, 3, 8, 3, 13, 9, 12, 0, 3, 11, 3, 13, 2, 11, 6, 9, 13, 6, 3, 13, 6, 12, 13, 6, 11, 4, 6, 6, 3, 13, 11, 6, 13, 12, 6, 6, 6, 11, 6 ]
[ 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
96
[ "http", "://", "www", ".", "bangkokhealth", ".", "com", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "htdoc", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "detail", ".", "asp", "?", "Number", "=", "10136" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7 ]
[ 11, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 ]
97
[ "หวัด", "แมว", "'", " ", "ได้ชื่อ", "เชื้อ", "ใหม่", " ", "'", "เอ", " ", "แค", "ท", "ไทยแลนด์", "'" ]
[ 6, 6, 6, 11, 12, 6, 0, 11, 6, 6, 11, 6, 6, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
98
[ "สำหรับ", "การ", "พบ", "แมว", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "นับ", "เป็นการ", "พบ", "ครั้งแรก", "ใน", "โลก", "ที่", "เป็นการ", "ติดเชื้อ", "ตาม", "ธรรมชาติ", " ", "ส่วน", "ที่", "มี", "รายงาน", "ว่า", "พบ", "ที่", "ประเทศ", "จีน", " ", "เป็น", "การนำ", "เชื้อ", "ที่", "มี", "อยู่", "ใน", "เสือ", "มา", "ฉีด", "ใส่", "แมว", " ", "เป็นการ", "ติดเชื้อ", "ใน", "การทดลอง" ]
[ 12, 6, 13, 6, 6, 6, 6, 13, 6, 13, 2, 1, 6, 12, 6, 13, 1, 6, 11, 6, 12, 13, 6, 12, 13, 12, 6, 10, 11, 13, 6, 6, 12, 13, 3, 1, 6, 3, 13, 13, 6, 11, 6, 13, 1, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
99
[ "ส่วน", "การ", "พบ", "การ", "ติดเชื้อ", "ใน", "ไทย", "นั้น", " ", "ถือ", "เป็นการ", "ติดเชื้อ", "ตาม", "ธรรมชาติ", " ", "ทำให้", "ต้อง", "ตั้งชื่อ", "เชื้อ", "ที่", "ค้นพบ", "โดย", "ตั้ง", "ตาม", "ชนิด", "และ", "วัน", " ", "เดือน", " ", "ปี", "ที่", "พบ", " ", "โดย", "พบ", "ใน", "ไก่", "ก่อน", "ให้", "ตั้งชื่อ", "เชื้อ", "เอช", " ", "5", " ", "เอ็น", "1", " ", "ที่", "พบ", "ใน", "ไก่", "ว่า", " ", "เอ", " ", "ชิ", "ก", "เกน", " ", "ไทยแลนด์", " ", "231", "/", "2004", " ", "(", "A", "/", "Chicken", "/", "Thailand", "/", "231", "/", "2004", ")", " ", "ส่วน", "เชื้อ", "เอช", "5", " ", "เอ็น", "1", " ", "ที่", "พบ", "ใน", "เสือ", "ขาว", "นั้น", "ให้", "เรียก", "ว่า", " ", "เอ", "ไทเกอร์", "ไทยแลนด์", " ", "022", "/", "2004", " ", "(", "A", "/", "Tiger", "/", "Thailand", "/", "022", "/", "2004", ")", " ", "ใน", "เสือ", "ลาย", "เมฆ", "ตั้งชื่อ", " ", "เอ", "ไทเกอร์", "ลีโอ", "พาร์", "ด", "ไทยแลนด์", " ", "032", "/", "2004", " ", "(", "A", "/", "Leopard", "/", "Thailand", "/", "032", "/", "2004", ")", " ", "และ", "ล่าสุด", "เชื้อ", "ใน", "แมว", "ตั้งชื่อ", " ", "เอ", "แค", "ท", "ไทยแลนด์", " ", "202", "/", "2004", " ", "(", "A", "/", "Cat", "/", "Thailand", "/", "022", "/", "2004", ")" ]
[ 4, 6, 13, 6, 13, 1, 10, 5, 11, 13, 6, 13, 1, 6, 11, 13, 3, 13, 6, 12, 13, 1, 13, 1, 6, 4, 6, 11, 6, 11, 6, 12, 13, 11, 12, 13, 1, 6, 12, 13, 12, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 7, 11, 12, 13, 1, 6, 12, 11, 6, 11, 6, 7, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 11, 6, 6, 6, 7, 11, 6, 7, 11, 12, 13, 1, 6, 6, 5, 12, 13, 12, 11, 6, 6, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 11, 1, 6, 6, 6, 13, 11, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 11, 4, 0, 13, 1, 6, 6, 11, 6, 6, 6, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 7, 11 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]

Dataset Card for thainer

Dataset Summary

ThaiNER (v1.3) is a 6,456-sentence named entity recognition dataset created from expanding the 2,258-sentence unnamed dataset by Tirasaroj and Aroonmanakun (2012). It is used to train NER taggers in PyThaiNLP. The NER tags are annotated by Tirasaroj and Aroonmanakun (2012) for 2,258 sentences and the rest by @wannaphong. The POS tags are done by PyThaiNLP's perceptron engine trained on orchid_ud. @wannaphong is now the only maintainer of this dataset.

Supported Tasks and Leaderboards

 • named entity recognition
 • pos tagging

Languages

Thai

Dataset Structure

Data Instances

{'id': 100, 'ner_tags': [27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27], 'pos_tags': [6, 12, 13, 1, 6, 5, 11, 7, 11, 6, 5, 13, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 6, 6, 13, 6, 11, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 11, 6, 6, 11, 12, 6, 13, 5, 11, 7, 11, 6, 3, 11, 12, 3, 13, 6, 1, 6, 12, 13, 1, 6, 6, 5, 11, 3, 11, 5, 4, 6, 13, 6, 13, 6, 10, 3, 13, 13, 12, 13, 12, 0, 1, 10, 11, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 12, 13, 5, 12, 3, 13, 13, 1, 6, 1, 6, 13], 'tokens': ['เชื้อโรค', 'ที่', 'ปรากฏ', 'ใน', 'สัตว์', 'ทั้ง', ' ', '4', ' ', 'ชนิด', 'นี้', 'เป็น', 'เชื้อ', 'โรคไข้หวัด', 'นก', ' ', 'เอช', 'พี', ' ', 'เอ', 'เวียน', ' ', 'อิน', 'ฟลู', 'เอน', 'ซา', ' ', '(', 'Hight', ' ', 'Polygenic', ' ', 'Avain', ' ', 'Influenza', ')', ' ', 'ชนิด', 'รุนแรง', ' ', 'ซึ่ง', 'การ', 'ตั้งชื่อ', 'ทั้ง', ' ', '4', ' ', 'ขึ้น', 'มา', ' ', 'เพื่อที่จะ', 'สามารถ', 'ระบุ', 'เชื้อ', 'ของ', 'ไวรัส', 'ที่', 'ทำอันตราย', 'ตาม', 'สิ่งมีชีวิต', 'ประเภท', 'ต่างๆ', ' ', 'ได้', ' ', 'อีก', 'ทั้ง', 'การ', 'ระบุ', 'สถานที่', 'คือ', 'ประเทศ', 'ไทย', 'จะ', 'ทำให้', 'รู้', 'ว่า', 'พบ', 'ที่', 'แรก', 'ใน', 'ไทย', ' ', 'ส่วน', 'วัน', ' ', 'เดือน', ' ', 'ปี', 'ที่', 'พบ', 'นั้น', 'ก็', 'จะ', 'ทำให้', 'ทราบ', 'ถึง', 'ครั้งแรก', 'ของ', 'การ', 'ค้นพบ']}
{'id': 107, 'ner_tags': [27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27], 'pos_tags': [0, 1, 6, 5, 11, 12, 3, 3, 13, 6, 13, 12, 0, 2, 12, 11, 6, 5, 13, 6, 5, 1, 6, 6, 1, 10, 11, 4, 13, 6, 11, 12, 6, 6, 10, 11, 13, 6, 1, 6, 4, 6, 1, 6, 6, 11, 4, 6, 1, 5, 6, 12, 2, 13, 6, 6, 5, 1, 11, 12, 13, 1, 6, 6, 11, 13, 11, 6, 6, 6, 11, 11, 6, 11, 11, 4, 10, 11, 11, 6, 11], 'tokens': ['ล่าสุด', 'ใน', 'เรื่อง', 'นี้', ' ', 'ทั้งนี้', 'คง', 'ต้อง', 'มี', 'การ', 'ตรวจสอบ', 'ให้', 'ชัดเจน', 'อีกครั้ง', 'ว่า', ' ', 'ไวรัส', 'นี้', 'เป็น', 'ชนิด', 'เดียว', 'กับ', 'ไข้หวัด', 'นก', 'ใน', 'ไทย', ' ', 'หรือ', 'เป็น', 'การกลายพันธุ์', ' ', 'โดยที่', 'คณะ', 'สัตวแพทย์', 'มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์', ' ', 'จัด', 'ระดมสมอง', 'จาก', 'คณบดี', 'และ', 'ผู้เชี่ยวชาญ', 'จาก', 'คณะ', 'สัตวแพทย์', ' ', 'และ', 'ปศุสัตว์', 'ของ', 'หลาย', 'มหาวิทยาลัย', 'เพื่อ', 'ร่วมกัน', 'หา', 'ข้อมูล', 'เรื่อง', 'นี้', 'ด้วย', ' ', 'โดย', 'ประสาน', 'กับ', 'เจ้าหน้าที่', 'ระหว่างประเทศ', ' ', 'คือ', ' ', 'องค์การ', 'สุขภาพ', 'สัตว์โลก', ' ', '(', 'OIE', ')', ' ', 'และ', 'องค์การอนามัยโลก', ' ', '(', 'WHO', ')']}

Data Fields

 • id: sentence id
 • tokens: word tokens by PyThaiNLP's dictionary-based tokenizer newmm
 • pos_tags: POS tags tagged by PyThaiNLP's perceptron engine trained on orchid_ud
 • ner_tags: NER tags tagged by humans

Data Splits

No explicit split is given

Dataset Creation

Curation Rationale

ThaiNER (v1.3) is a 6,456-sentence named entity recognition dataset created from expanding the 2,258-sentence unnamed dataset by Tirasaroj and Aroonmanakun (2012). It is used to train NER taggers in PyThaiNLP.

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

The earlier part of the dataset is all news articles, whereas the part added by @wannaphong includes news articles, public announcements and @wannaphong's own chat messages with personal and sensitive information removed.

Who are the source language producers?

News articles and public announcements are created by their respective authors. Chat messages are created by @wannaphong.

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

Tirasaroj and Aroonmanakun (2012) for the earlier 2,258 sentences and @wannaphong for the rest

Personal and Sensitive Information

News articles and public announcements are not expected to include personal and sensitive information. @wannaphong has removed such information from his own chat messages.

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

 • named entity recognition in Thai

Discussion of Biases

Since almost all of collection and annotation is done by @wannaphong, his biases are expected to be reflected in the dataset.

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

Tirasaroj and Aroonmanakun (2012) for the earlier 2,258 sentences and @wannaphong for the rest

Licensing Information

CC-BY 3.0

Citation Information

@misc{Wannaphong Phatthiyaphaibun_2019,
  title={wannaphongcom/thai-ner: ThaiNER 1.3},
  url={https://zenodo.org/record/3550546},
  DOI={10.5281/ZENODO.3550546},
  abstractNote={Thai Named Entity Recognition},
  publisher={Zenodo},
  author={Wannaphong Phatthiyaphaibun},
  year={2019},
  month={Nov}
}

Work extended from: Tirasaroj, N. and Aroonmanakun, W. 2012. Thai NER using CRF model based on surface features. In Proceedings of SNLP-AOS 2011, 9-10 February, 2012, Bangkok, pages 176-180.

Contributions

Thanks to @cstorm125 for adding this dataset.

Downloads last month
89
Edit dataset card