id
stringlengths
1
6
translation
translation
0
{ "bg": "В името на Аллах , Всемилостивия , Милосърдния !", "en": "In the name of Allah , most benevolent , ever-merciful ." }
1
{ "bg": "Хвала на Аллах - Господа на световете ,", "en": "ALL PRAISE BE to Allah , Lord of all the worlds ," }
2
{ "bg": "Всемилостивия , Милосърдния ,", "en": "Most beneficent , ever-merciful ," }
3
{ "bg": "Владетеля на Съдния ден !", "en": "King of the Day of Judgement ." }
4
{ "bg": "Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем .", "en": "You alone we worship , and to You alone turn for help ." }
5
{ "bg": "Насочи ни по правия път ,", "en": "Guide us ( O Lord ) to the path that is straight ," }
6
{ "bg": "пътя на тези , които си дарил с благодат , а не на [ тези ] , над които тегне гняв , нито на заблудените !", "en": "The path of those You have blessed , Not of those who have earned Your anger , nor those who have gone astray ." }
7
{ "bg": "Алиф . Лам . Мим .", "en": "ALIF LAM MIM ." }
8
{ "bg": "Тази Книга - без съмнение в нея - е напътствие за богобоязливите ,", "en": "This is The Book free of doubt and involution , a guidance for those who preserve themselves from evil and follow the straight path ," }
9
{ "bg": "които вярват в неведомото и отслужват молитвата , и раздават от онова , което сме им дали за препитание ,", "en": "Who believe in the Unknown and fulfil their devotional obligations , and spend in charity of what We have given them ;" }
10
{ "bg": "и които вярват в низпосланото на теб и в низпосланото преди теб , и в отвъдния живот са убедени .", "en": "Who believe in what has been revealed to you and what was revealed to those before you , and are certain of the Hereafter ." }
11
{ "bg": "Тези са напътени от своя Господ и тези са сполучилите .", "en": "They have found the guidance of their Lord and will be successful ." }
12
{ "bg": "За онези , които не повярваха , за тях е все едно дали си ги предупредил , или не си предупредил - те не вярват .", "en": "As for those who deny , it is all the same if you warn them or not , they will not believe ." }
13
{ "bg": "Аллах е запечатал и сърцата , и слуха им , и пред техните погледи има преграда .", "en": "God has sealed their hearts and ears , and veiled their eyes ." }
14
{ "bg": "За тях има огромно мъчение .", "en": "For them is great deprivation ." }
15
{ "bg": "А някои от хората казват : “ Повярвахме в Аллах и в Сетния ден . ” Ала те не са вярващи .", "en": "And there are some who , though they say : \" We believe in God and the Last Day , \" ( in reality ) do not believe ." }
16
{ "bg": "Стараят се да измамят Аллах и онези , които повярваха , ала мамят само себе си , без да усетят .", "en": "They ( try to ) deceive God and those who believe , yet deceive none but themselves although they do not know ." }
17
{ "bg": "Носят в сърцата си болест и им надбави Аллах болест .", "en": "Sick are their hearts , and God adds to their malady ." }
18
{ "bg": "За тях има болезнено мъчение , защото са лъгали .", "en": "For them is suffering for they lie ." }
19
{ "bg": "И когато им се каже : “ Не рушете по земята ! ” - казват : “ Ние само поправяме . ”", "en": "When asked to desist from spreading corruption in the land they say : \" Why , we are reformers . \"" }
20
{ "bg": "Но именно те са рушащите . Ала не усещат .", "en": "Yet they are surely mischief-mongers , even though they do not know ." }
21
{ "bg": "И когато им се каже : “ Повярвайте , както хората повярваха ! ” - казват : “ Да вярваме ли , както глупците повярваха ? ”", "en": "When asked to believe as others do , they say : \" Should we believe like fools ? \"" }
22
{ "bg": "Но именно те са глупците . Ала не знаят .", "en": "And yet they are the fools , even though they do not know ." }
23
{ "bg": "И щом срещнат онези , които повярваха , казват : “ Ние повярвахме . ” Но щом се уединят със сатаните си , казват : “ Ние сме с вас , само им се присмиваме . ”", "en": "When they meet the faithful they say : \" We believe ; \" but when alone with the devils ( their fellows ) , they say : \" We are really with you ; we were joking . \"" }
24
{ "bg": "На тях се присмива Аллах и им дава отсрочка в тяхната престъпност да се лутат .", "en": "But God will turn the joke against them and allow them to sink deeper into evil and wander perplexed in their wickedness ." }
25
{ "bg": "Тези са , които купуват заблудата вместо напътствието . Ала нито търговията им печели , нито са на правия път .", "en": "They are indeed those who bartered away good guidance for error and gained nothing from the deal , nor found the right way ." }
26
{ "bg": "Те приличат на човек , запалил огън , но щом наоколо се озари , Аллах отнася техния светлик и ги оставя в тъмнини , да не виждат .", "en": "They are like a man who kindles a fire , and when its glow has illumined the air God takes away their light leaving them in the dark where they will not be able to see ." }
27
{ "bg": "Глухи , неми , слепи - те не се завръщат .", "en": "They are deaf , dumb and blind , and shall never return ;" }
28
{ "bg": "Или са като [ застигнати от ] дъждовен облак на небето - в него има тъмнини и гръм , и мълния .", "en": "Or like rain pouring from the sky which hides within it darkness , thunder and lightning ." }
29
{ "bg": "Запушват с пръсти ушите си от гръмотевиците , с уплах пред смъртта .", "en": "They thrust their fingers into their ears for safety against noise and death ." }
30
{ "bg": "Аллах обгражда неверниците .", "en": "But God surrounds those who believe not from all sides ." }
31
{ "bg": "Мълнията едва не отнема зрението им .", "en": "Verily the lightning could snatch away their eyes ." }
32
{ "bg": "Всякога , щом ги освети , вървят , а щом се стъмни над тях , спират .", "en": "When it flashes forth they walk in its flare . When darkness returns they stand still ." }
33
{ "bg": "Но пожелае ли Аллах , Той би отнел и слуха , и зрението им . Аллах над всяко нещо има сила .", "en": "And if the Lord wills so He could take away their hearing and sight ; surely God is all-powerful ." }
34
{ "bg": "О , хора , служете на своя Господ , който е сътворил вас и онези преди вас , за да се предпазите", "en": "So , O you people , adore your Lord who created you , as He did those before you , that you could take heed for yourselves and fear Him" }
35
{ "bg": "от Онзи , Който стори за вас от земята постеля и от небето - свод , и изсипва вода от небето , и чрез нея вади плодовете - препитание за вас !", "en": "Who made the earth a bed for you , the sky a canopy , and sends forth rain from the skies that fruits may grow -- your food and sustenance ." }
36
{ "bg": "И като знаете това , не сторвайте подобия на Аллах !", "en": "So , do not make another the equal of God knowingly ." }
37
{ "bg": "А ако се съмнявате в това , което сме низпослали на Нашия раб , донесете една сура , подобна на неговите , и призовете вашите свидетели - освен Аллах - ако говорите истината !", "en": "If you are in doubt of what We have revealed to Our votary , then bring a Surah like this , and call any witness , apart from God , you like , if you are truthful ." }
38
{ "bg": "Но не го ли направите - а никога не ще [ го ] направите - бойте се от Огъня , горивото на който са хората и камъните ! Подготвен е той за неверниците .", "en": "But if you cannot , as indeed you cannot , then guard yourselves against the Fire whose fuel is men and rocks , which has been prepared for the infidels ." }
39
{ "bg": "И благовествай онези , които вярват и вършат праведни дела , че за тях са Градините , сред които реки текат ! Всякога , щом бъдат нахранени с плод оттам , казват : “ Това е [ същото ] , с което и преди бяхме хранени . ”", "en": "Announce to those who believe and have done good deeds , glad tidings of gardens under which rivers flow , and where , when they eat the fruits that grow , they will say : \" Indeed they are the same as we were given before , \" so like in semblance the food would be ." }
40
{ "bg": "А ще са дарени с негово подобие . Там за тях има пречисти съпруги и там ще пребивават вечно .", "en": "And they shall have fair spouses there , and live there abidingly ." }
41
{ "bg": "Аллах не се свени да дава пример всякакъв - и колкото комар , и по-голям от него . Които са повярвали , знаят , че това е истината от техния Господ .", "en": "God is not loath to advance the similitude of a gnat or a being more contemptible ; and those who believe know whatever is from the Lord is true ." }
42
{ "bg": "А които са неверници , изричат : “ Какво цели Аллах с този пример ? ”", "en": "But those who disbelieve say : \" What does God mean by this parable ? \"" }
43
{ "bg": "Заблуждава с него Той мнозина и напътва с него Той мнозина . Ала заблуждава с него само нечестивците ,", "en": "He causes some to err this way , and some He guides ; yet He turns away none but those who transgress ," }
44
{ "bg": "които нарушават обета пред Аллах след неговото потвърждаване и прекъсват онова , което Аллах е повелил да бъде съединено , и сеят по земята развала . Тези са губещите .", "en": "Who , having sealed it , break God 's covenant , dividing what He ordained cohered ; and those who spread discord in the land will suffer assuredly ." }
45
{ "bg": "Как отричате Аллах - бяхте мъртви , Той ви съживи !", "en": "Then how can you disbelieve in God ? He gave you life when you were dead ." }
46
{ "bg": "После ще ви умъртви , после ще ви съживи , после при Него ще бъдете върнати .", "en": "He will make you die again then bring you back to life : To Him then you will return ." }
47
{ "bg": "Той е , Който сътвори за вас всичко на земята , после се насочи към [ сътворяването на ] небето и създаде седем небеса . Той всяко нещо знае .", "en": "He made for you all that lies within the earth , then turning to the firmament He proportioned several skies : He has knowledge of everything ." }
48
{ "bg": "И когато твоят Господ рече на ангелите : “ Ще създам на земята наместник . ” - рекоха : “ Нима ще създадеш там някой , който ще сее по нея развала и ще лее кърви , докато ние Те славим с възхвала и възнасяме Твоята святост ? ”", "en": "Remember , when your Lord said to the angels : \" I have to place a trustee on the earth , \" they said : \" Will You place one there who would create disorder and shed blood , while we intone Your litanies and sanctify Your name ? \"" }
49
{ "bg": "Рече : “ Знам , каквото вие не знаете . ”", "en": "And God said : \" I know what you do not know . \"" }
50
{ "bg": "И научи Той Адам на имената на всички [ неща ] , после ги представи на ангелите и рече : “ Съобщете ми имената на тези [ неща ] , ако говорите истината ! ”", "en": "Then He gave Adam knowledge of the nature and reality of all things and everything , and set them before the angels and said : \" Tell Me the names of these if you are truthful . \"" }
51
{ "bg": "Рекоха : “ Пречист си Ти ! Нямаме друго знание , освен това , на което Ти ни научи . Ти си Всезнаещия , Премъдрия . ”", "en": "And they said : \" Glory to You ( O Lord ) , knowledge we have none except what You have given us , for You are all-knowing and all-wise . \"" }
52
{ "bg": "Рече : “ О , Адам , съобщи им имената ! ”", "en": "Then He said to Adam : \" Convey to them their names . \"" }
53
{ "bg": "И когато им съобщи имената , каза : “ Не ви ли рекох , че знам неведомото на небесата и на земята , и знам какво разкривате и какво потулвате ? ”", "en": "And when he had told them , God said : \" Did I not tell you that I know the unknown of the heavens and the earth , and I know what you disclose and know what you hide ? \"" }
54
{ "bg": "И когато рекохме на ангелите : “ Поклонете се на Адам ! ” , те се поклониха , освен Иблис . Възпротиви се той , възгордя се и стана един от неверниците .", "en": "Remember , when We asked the angels to bow in homage to Adam , they all bowed but Iblis , who disdained and turned insolent , and so became a disbeliever ." }
55
{ "bg": "И рекохме : “ О , Адам , пребивавай с жена си в Рая и яжте оттам в доволство , откъдето пожелаете , но не приближавайте до онова дърво , та да не станете угнетители ! ”", "en": "And We said to Adam : \" Both you and your spouse live in the Garden , eat freely to your fill wherever you like , but approach not this tree or you will become transgressors ." }
56
{ "bg": "А сатаната ги подмами да се подхлъзнат и ги извади от Рая , където бяха .", "en": "But Satan tempted them and had them banished from the ( happy ) state they were in ." }
57
{ "bg": "И казахме : “ Напуснете - врагове един на друг ! За вас на земята има пребивание и ползване до време . ”", "en": "And We said : \" Go , one the antagonist of the other , and live on the earth for a time ordained , and fend for yourselves . \"" }
58
{ "bg": "И получи Адам слова от своя Господ , и Той прие покаянието му . Той е Приемащия покаянието , Милосърдния .", "en": "Then his Lord sent commands to Adam and turned towards him : Indeed He is compassionate and kind ." }
59
{ "bg": "Казахме : “ Напуснете оттук всички !", "en": "And We said to them : \" Go , all of you ." }
60
{ "bg": "И дойде ли при вас напътствие от Мен , за онези , които последват Моето напътствие , не ще има страх и не ще скърбят .", "en": "When I send guidance , whoever follows it will neither have fear nor regret ;" }
61
{ "bg": "А които не вярват и взимат за лъжа Нашите знамения , тези са обитателите на Огъня , там ще пребивават вечно . ”", "en": "But those who deny and reject Our signs will belong to Hell , and there abide unchanged . \"" }
62
{ "bg": "О , синове на Исраил , помнете Моята благодат , с която ви обсипах , и спазвайте своя обет към Мен , за да спазвам и Аз Своя обет към вас , и имайте страх от Мен един !", "en": "O children of Israel , remember the favours I bestowed on you . So keep your pledge to Me , and I will mine to you , and be fearful of Me ," }
63
{ "bg": "И вярвайте в това , което низпослах , за да потвърди наличното у вас ! И не бъдете първите неверници към него , и не продавайте на никаква цена Моите знамения , и бойте се от Мен един !", "en": "And believe in what I have sent down which verifies what is already with you ; and do not be the first to deny it , nor part with it for little gain ; and beware of Me ." }
64
{ "bg": "И не смесвайте истината с лъжата , и не скривайте истината , когато [ я ] знаете !", "en": "Do not confuse truth with falsehood , nor conceal the truth knowingly ." }
65
{ "bg": "И отслужвайте молитвата , и давайте милостинята закат , и се покланяйте с покланящите се !", "en": "Be firm in devotion ; give zakat ( the due share of your wealth for the welfare of others ) , and bow with those who bow ( before God ) ." }
66
{ "bg": "Нима повелявате на хората праведност , а забравяте себе си , въпреки че вие четете Писанието ? Нима не проумявате ?", "en": "Will you enjoin good deeds on the others and forget your own selves ? You also read the Scriptures , why do you then not understand ?" }
67
{ "bg": "И искайте помощта [ на Аллах ] с търпение и молитва ! Тя наистина е трудна , ала не и за смирените ,", "en": "Find strength in fortitude and prayer , which is heavy and exacting but for those who are humble and meek ," }
68
{ "bg": "които се надяват , че ще срещнат своя Господ и че при Него ще се върнат .", "en": "Who are conscious that they have to meet their Lord , and to Him they have to return ." }
69
{ "bg": "О , синове на Исраил , помнете Моята благодат , с която ви обсипах , и че бях ви предпочел измежду народите !", "en": "Remember , O children of Israel , the favours I bestowed on you , and made you exalted among the nations of the world ." }
70
{ "bg": "И бойте се от Деня , в който ни една душа не ще замени друга в нищо и не ще се приеме от нея застъпничество , и не ще се вземе от нея откуп , и никому не ще се помогне .", "en": "Take heed of the day when no man will be useful to man in the least , when no intercession matter nor ransom avail , nor help reach them ." }
71
{ "bg": "И [ спомнете си ] когато ви избавихме от хората на Фараона . Те ви причиняваха най-лошото мъчение , като избиваха синовете ви , а пощадяваха жените ви . Това бе велико изпитание за вас от вашия Господ .", "en": "Remember , We saved you from the Pharaoh 's people who wronged and oppressed you and slew your sons but spared your women : In this was a great favour from your Lord ." }
72
{ "bg": "... И когато разделихме за вас морето на две и ви избавихме , и издавихме хората на Фараона пред очите ви ,", "en": "Remember , We parted the sea and saved you , and drowned the men of Pharaoh before your very eyes ." }
73
{ "bg": "и когато определихме за Муса четиридесет нощи , после вие подир него приехте телеца , ставайки угнетители ,", "en": "Yet , remember , as We communed with Moses for forty nights you took the calf in his absence ( and worshipped it ) , and you did wrong ." }
74
{ "bg": "после ви простихме , за да сте признателни !", "en": "Even so , We pardoned you that you may be grateful ." }
75
{ "bg": "И когато дадохме на Муса Писанието и Разграничението , за да се напътите !", "en": "Remember , We gave Moses the Book and Discernment of falsehood and truth , that you may be guided ." }
76
{ "bg": "И когато Муса рече на своя народ : “ О , народе мой , ти угнети себе си , като прие телеца . Покайте се пред своя Създател и убийте [ злите сред ] вас ! Това е за ваше добро пред Създателя ви . Той ще приеме вашето покаяние . Наистина е Той Приемащия покаянието , Милосърдния . ”", "en": "Remember , Moses said : \" My people , by taking this calf you have done yourselves harm , so now turn to your Creator in repentance , and kill your pride , which is better with your Lord . \" And ( the Lord ) softened towards you , for He is all-forgiving and merciful ." }
77
{ "bg": "И когато изрекохте : “ О , Муса , не ще ти повярваме , докато не видим Аллах наяве ” , мълнията ви порази , както гледахте .", "en": "Remember , when you said to Moses : \" We shall not believe in you until we see God face to face , \" lightning struck you as you looked ." }
78
{ "bg": "После ви възкресихме след вашата смърт , за да сте признателни !", "en": "Even then We revived you after you had become senseless that you might give thanks ;" }
79
{ "bg": "И ви заслонихме с облака , и спуснахме над вас манната и пъдпъдъците : “ Яжте от благата , които ви дарихме ! ”", "en": "And made the cloud spread shade over you , and sent for you manna and quails that you may eat of the good things We have made for you ." }
80
{ "bg": "Не Нас угнетиха , а себе си угнетиха .", "en": "No harm was done to Us , they only harmed themselves ." }
81
{ "bg": "И когато рекохме : “ Влезте в това селище и яжте оттам в доволство , където пожелаете ! И влезте през вратата , кланяйки се , и кажете : “ Опрощение ! ” .", "en": "And remember , We said to you : \" Enter this city , eat wherever you like , as much as you please , but pass through the gates in humility and say : ' May our sins be forgiven . '" }
82
{ "bg": "Ние ще ви извиним прегрешенията и ще надбавим за благодетелните . ”", "en": "We shall forgive your trespasses and give those who do good abundance ." }
83
{ "bg": "Ала угнетителите подмениха словото , което им бе казано , с друго . И изсипахме над угнетителите напаст от небето , защото бяха нечестивци .", "en": "But the wicked changed and perverted the word We had spoken to a word distorted , and We sent from heaven retribution on the wicked , for they disobeyed ." }
84
{ "bg": "И когато Муса помоли за вода за своя народ , рекохме : “ Удари с тоягата си камъка ! ” И дванадесет извора избликнаха от него . Вече всички хора знаеха своето място за пиене . “ Яжте и пийте от препитанието на Аллах ! И не сейте развала по земята , рушейки ! ”", "en": "And remember , when Moses asked for water for his people , We told him to strike the rock with his staff , and behold , twelve springs of gushing water gushed forth so that each of the tribes came to know its place of drinking . Eat and drink , ( enjoy ) God 's gifts , and spread no discord in the land ." }
85
{ "bg": "И когато рекохте : “ О , Муса , не ще изтърпим на една и съща храна . Позови своя Господ заради нас , да ни даде от онова , което земята ражда - от нейните треви и краставици , и жито , и леща , и лук . ” Каза : “ Нима ще замените по-доброто с по-лошо ? Слезте към някой град и ще намерите онова , което търсите ! ” И бяха белязани с унижението и бедността , и си навлякоха гнева на Аллах . То бе , защото не повярваха в знаменията на Аллах и убиваха пророците несправедливо . То бе , защото се противяха и престъпваха .", "en": "Remember , when you said : \" O Moses , we are tired of eating the same food ( day after day ) , ask your Lord to give us fruits of the earth , herbs and cucumbers , grains and lentils and onions ; \" he said : \" Would you rather exchange what is good with what is bad ? Go then to the city , you shall have what you ask . \" So they were disgraced and became indigent , earning the anger of God , for they disbelieved the word of God , and slayed the prophets unjustly , for they transgressed and rebelled ." }
86
{ "bg": "Онези , които вярват , и юдеите , и християните , и сабеите , онези [ от тях ] които вярват в Аллах и в Сетния ден , и вършат праведни дела , имат наградата си при своя Господ и не ще има страх за тях , и не ще скърбят .", "en": "Surely the believers and the Jews , Nazareans and the Sabians , whoever believes in God and the Last Day , and whosoever does right , shall have his reward with his Lord and will neither have fear nor regret ." }
87
{ "bg": "И когато приехме вашия обет , и въздигнахме над вас Планината [ ви рекохме ] : “ Хванете здраво това , което ви дадохме , и помнете какво има в него , за да се побоите ! ”", "en": "Remember the day We made the covenant with you and exalted you on the Mount and said : \" Hold fast to what We have given you , and remember what is therein that you may take heed . \"" }
88
{ "bg": "После се отвърнахте и ако не бе над вас щедростта на Аллах и Неговата милост , щяхте да сте от губещите .", "en": "But you went back ( on your word ) , and but for the mercy and grace of God you were lost ." }
89
{ "bg": "И узнахте онези от вас , които престъпиха в Съботата , и им рекохме : “ Бъдете маймуни презрени ! ”", "en": "You know and have known already those among you who had broken the sanctity of the Sabbath , and to whom We had said : \" Become ( like ) apes despised , \"" }
90
{ "bg": "Сторихме го за назидание по тяхно време и след тях , и за поука на богобоязливите .", "en": "And whom We made an example for the people ( of the day ) and those after them , and warning for those who fear God ." }
91
{ "bg": "И когато Муса рече на своя народ : “ Аллах ви повелява да заколите крава . ” - рекоха : “ На присмех ли ни взимаш ? ”", "en": "Remember , when Moses said to his people : \" God demands that you sacrifice a cow , \" they said : \" Are you making fun of us ? \"" }
92
{ "bg": "Рече : “ Опазил ме Аллах да съм от невежите ! ”", "en": "And he said : \" God forbid that I be of the ignorant . \"" }
93
{ "bg": "Рекоха : “ Позови ни твоя Господ , да ни разкрие каква да бъде тя ! ”", "en": "\" Call on your Lord for us , \" they said , \" that He might inform us what kind she should be . \"" }
94
{ "bg": "Рече : “ Казва да е крава - нито стара , нито юница , а по средата на това .", "en": "\" Neither old nor young , says God , but of age in between , \" answered Moses ." }
95
{ "bg": "И направете , каквото ви се повелява ! ”", "en": "\" So do as you are bid . \"" }
96
{ "bg": "Рекоха : “ Позови ни твоя Господ , да ни разкрие какъв да бъде цветът й ! ”", "en": "\" Call on your Lord , \" they said , \" to tell us the colour of the cow . \"" }
97
{ "bg": "Рече : “ Казва да е крава съвсем жълта на цвят , за радост на очите . ”", "en": "\" God says , \" answered Moses , \" a fawn coloured cow , rich yellow , well pleasing to the eye . \"" }
98
{ "bg": "Рекоха : “ Позови ни твоя Господ , да ни разкрие каква да бъде - за нас кравите си приличат .", "en": "\" Call on your Lord , \" they said , \" to name its variety , as cows be all alike to us ." }
99
{ "bg": "И ако Аллах желае , ще сме напътени . ”", "en": "If God wills we shall be guided aright . \"" }

Dataset Card for tanzil

Dataset Summary

To load a language pair which isn't part of the config, all you need to do is specify the language code as pairs. You can find the valid pairs in Homepage section of Dataset Description: http://opus.nlpl.eu/Tanzil.php E.g.

dataset = load_dataset("tanzil", lang1="en", lang2="ru")

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

[More Information Needed]

Dataset Structure

Data Instances

Here are some examples of questions and facts:

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

[More Information Needed]

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

[More Information Needed]

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

[More Information Needed]

Contributions

Thanks to @abhishekkrthakur for adding this dataset.

Downloads last month
286
Edit dataset card