Dataset Preview
Go to dataset viewer
title (string)content (string)label (class label)
" ti3 ca1o shi4 jie4 be1i : che2ng fe1i na2 pi2ng he2ng mu4 zi4 yo2u ca1o ji1n pa2i "
"su4 du4 : ( shuo1 mi2ng : dia3n ji1 zi4 do4ng bo1 fa4ng )\n shuo1 mi2ng : dia3n ji1 ga1i a4n niu3 , xua3n ze2 yi1 lu4n ta2n ji2 ke3 "
0 (sports)
" da3o ha2ng "
"du2 jia1 ti2 go1ng me3i ri4 ba4o jia4 \n re4 xia4n :010-64438227\n che1 xi2ng ba4o jia4 - cha2 xu2n jie2 guo3 \n pi3n pa2i xi2ng ha4o jia4 ge2 ji1ng xia1o sha1ng ri4 qi1 zha1 ka4n ca1n shu4 pi2ng lu4n "
3 (automobile)
" wa3ng yi4 ti3 yu4 "
"gu3n do4ng tu2 ji2 \n be3n tu2 ji2 go4ng 7 zha1ng tu2 pia4n \n 05-06 yi1ng cha1o di4 5 lu2n : bo2 mi2ng ha4n 0-1 cha2 e3r du4n \n ri4 qi1 09-11\n ri4 qi1 09-11\n ri4 qi1 09-11\n ri4 qi1 09-11\n ri4 qi1 09-11\n ri4 qi1 09-11\n ri4 qi1 09-11"
0 (sports)
" zi1 lia4o tu2 pia4n : dia4n shi4 ju4 < fu2 gui4 > ji1ng ca3i ju4 zha4o (2)"
"wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash\n xi1n la4ng go1ng yi4 "
2 (entertainment)
" niu3 yua2n dui4 me3i yua2n : ku4 lu2n jia3ng hua4 ho4u xia4 die1 "
"xi1n xi1 la2n ca2i cha2ng ku4 lu2n fa1 bia3o jia3ng hua4 ho4u , niu3 yua2n / me3i yua2n zi4 0.7785 die1 zhi4 0.7765. ku4 lu2n yu4 ce4 2009 nia2n GDP ze1ng fu2 we2i 1.5%, lv0e4 we1i ha3o yu2 yu4 qi1 di2 1%, yi1n ci3 xia4 die1 zhu3 ya4o yo2u zi1 ji1n liu2 tui1 do4ng , e2r bu2 shi4 xi1n we2n . niu3 yua2n xia4n ba4o 0.7765/70.\n xi1n la4ng she1ng mi2ng : be3n ba3n we2n zha1ng ne4i ro2ng chu2n shu3 zuo4 zhe3 ge4 re2n gua1n dia3n , ji3n go1ng to2u zi1 zhe3 ca1n ka3o , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . to2u zi1 zhe3 ju4 ci3 ca1o zuo4 , fe1ng xia3n zi4 da1n .\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash"
1 (finance)
" che2n ku1n , xue1 ka3i qi2 chu1 xi2 < xi1n bu4 lia3o qi2ng > ka1i bo1 yi2 shi4 "
"(go4ng 8 zha1ng )"
2 (entertainment)
" do1ng fa1ng to1ng xi4n ni3 to2u zi1 gu3 pia4o yi1 ji2 shi4 cha3ng "
"⊙jia4n xi2 ji4 zhe3 zha4o yi1 hui4 \n do1ng fa1ng to1ng xi4n ji1n ri4 go1ng ga4o che1ng , go1ng si1 do3ng shi4 hui4 sho4u qua2n ji1ng yi2ng ce2ng za4i bu4 yi3ng xia3ng go1ng si1 ri4 cha2ng ji1ng yi2ng zi1 ji1n xu1 qiu2 qi2ng kua4ng xia4 le2i ji4 bu4 cha1o guo4 ji4ng zi1 cha3n 15% di2 dua3n qi1 to2u zi1 jue2 ce4 ; dui4 yu2 zha4i qua4n , gu3 pia4o di2 yi1 ji2 shi4 cha3ng she1n go4u ye4 wu4 , sho4u qua2n she1n go4u do4ng yo4ng di2 zi1 ji1n zo3ng lia4ng bu4 cha1o guo4 8 yi4 yua2n re2n mi2n bi4 .\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash\n jia1o dia3n to4u shi4 la2n mu4 "
1 (finance)
" tu2 we2n : mi2ng xi1ng tua2n na2 wu4 zi1 qu4 wa3ng za1i mi2n jia1 "
"xi1n la4ng yu2 le4 xu4n 5 yue4 27 ri4 li2ng che2n 4 dia3n 30 fe1n , yo2u ge1 sho3u zho1u ya4n ho2ng ( ti1ng ge1 blog) cha4ng da3o zho1ng guo2 e2r to2ng sha3o nia2n ji1 ji1n hui4 yu3 jia1ng su1 a4i te4 fu2 ji2 tua2n zhu3 ba4n di2 " yo3u a4i jiu4 yo3u yi1 qie4 " sho3u zhi1 mi2ng xi1ng a4i xi1n jiu4 zhu4 tua2n zhe4ng shi4 che2ng zuo4 fe1i wa3ng si4 chua1n che2ng du1 di2 ha2ng ba1n di3 da2 za1i qu1 .\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash"
2 (entertainment)
" tu2 we2n - ha4n ba3o sa4i fe4i de2 le4 zhi2 luo4 lia3ng pa2n ji4n si4 qia2ng tia1n wa2ng mia2o zhu3n la2i qiu2 "
"xi1n la4ng ti3 yu4 xu4n be3i ji1ng shi2 jia1n 5 yue4 16 ri4 wa3n xia1o xi1 , zo3ng jia3ng ji1n e2 we2i 227 wa4n o1u yua2n di2 ATP wa3ng qiu2 da4 shi1 xi4 lie4 sa4i ha4n ba3o zha4n di2 bi3 sa4i za4i da1ng di4 ji4 xu4 ji4n ha2ng . we4i mia3n gua1n ju1n rui4 shi4 tia1n wa2ng fe4i de2 le4 za4i shua4i xia1n wa2n che2ng di2 yi1 cha3ng si4 fe1n zhi1 yi1 jue2 sa4i li3 shu4n li4 zha4n she4ng lia3o xi1 ba1n ya2 re2n wo4 da2 si1 ke1 . za4i 1 xia3o shi2 20 fe1n zho1ng di2 bi3 sa4i ho4u , to2u ha4o zho3ng zi zhi2 luo4 lia3ng pa2n , yo4ng 6-3/6-3 di2 bi3 fe1n huo4 she4ng , ji4 e2r qi1ng so1ng di2 che2ng we2i sho3u ge4 ma4i ru4 ha4n ba3o da4 shi1 sa4i si4 qia2ng di2 qiu2 yua2n . tu2 we2i bi3 sa4i zho1ng di2 ji1ng ca3i ji4ng to2u .\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash"
0 (sports)
"8 ri4 zho1ng guo2 pia4o ju4 wa3ng jie1 sho1u ba4o jia4 213.7 yi4 yua2n "
"zho1ng zhe4ng wa3ng xu4n 5 yue4 8 ri4 , jie2 zhi4 16:30, go4ng yo3u 33 jia1 ji1n ro2ng ji1 go4u de1ng lu4 " zho1ng guo2 pia4o ju4 " wa3ng fa1 so4ng lia3o 42 bi3 ba4o jia4 , ba4o jia4 ji1n e2 le2i ji4 213.7 yi4 . qi2 zho1ng hui2 go4u ba4o jia4 12 bi3 , ba4o jia4 ji1n e2 61 yi4 ; zhua3n tie1 ba4o jia4 30 bi3 , ba4o jia4 ji1n e2 152.7 yi4 . qua2n tia1n go4ng yo3u 282 jia1 ji1n ro2ng ji1 go4u de1ng lu4 " zho1ng guo2 pia4o ju4 " wa3ng cha2 xu2n lia3o ba4o jia4 xi4n xi1 , za4i xia4n qia4 ta2n ye4 wu4 .\n wa3ng yi4 she1ng mi2ng : wa3ng yi4 zhua3n za3i sha4ng shu4 ne4i ro2ng , bu4 bia3o mi2ng zhe4ng shi2 qi2 mia2o shu4 , ji3n go1ng to2u zi1 zhe3 ca1n ka3o , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . to2u zi1 zhe3 ju4 ci3 ca1o zuo4 , fe1ng xia3n zi4 da1n .\n me2i yo3u xia1ng gua1n xi1n we2n \n ni2n sha4ng we4i de1ng lu4 xi4 to3ng , zhi3 ne2ng yi3 yo2u ke4 she1n fe4n fa1 bia3o pi2ng lu4n , ru2 guo3 xia3ng yi3 shi2 mi2ng fa1 bia3o , qi3ng xia1n de1ng lu4 xi4 to3ng .\n jie1 ji4n gua3n li3 ce2ng di2 mo3u re2n shi4 to4u lu4 , a4o yu4n shi2 ke4 A gu3 dia3n we4i di4ng za4i 3500 dia3n . yi4 we4i zhe ji1n ho4u ba4n ge4 yue4 , da4 pa2n yi3 sha4ng she1ng we2i zhu3 .[30396 re2n gua1n zhu4 ]\n 86177 re2n —— sha4ng zhe4ng ba4o she4 lu4n :A gu3 ke3n di4ng zhi2 de to2u zi1 \n —— hua2 we2i wa4n re2n ci2 zhi2 be4i la2o do4ng bu4 me2n re4n di4ng wu2 xia4o \n —— liu2 mi2ng ka1ng : zhi1 chi2 di4 cha3n ye4 ma3n zu2 xi4n da4i \n —— zhe4ng jia1n hui4 ji2 zha1o si4 da4 ba4o pe4ng to2u yu2 lu4n jiu4 shi4 \n to2u zi1 tua2n dui4 jia4n she4 me2i yo3u ge1n sha4ng " pa3o ma3 qua1n di4 " di2 xu1 ya4o ; fe1ng xia3n ko4ng zhi4 ne2ng li4 bu4 qia2ng "
1 (finance)
" liu2 xia2ng a4o yu4n qia2n yo3u sa1n da4 sa4i su1n ha3i pi2ng to4u lu4 ca1n sa4i mu4 bia1o "
"dui4 liu2 xia2ng ( so1u ba1 ) la2i shuo1 , ji1n nia2n zhe4 ge4 a4o yu4n ( so1u ba1 ) nia2n yu3 si4 nia2n qia2n bu4 to2ng zhi1 chu3 za4i yu2 , a4o yu4n hui4 qia2n a1n pa2i di2 bi3 sa4i sha3o e2r ji1ng . yo4ng su1n ha3i pi2ng jia4o lia4n di2 hua4 la2i shuo1 , me3i cha2ng bi3 sa4i mu4 di4 du1 he3n mi2ng que4 , co2ng da4 chu4 zhuo2 ya3n , co2ng xi4 jie2 zhuo2 sho3u , ke3 we4i hua2n hua2n xia1ng ko4u , zui4 ho4u du1 shi4 we4i le be3i ji1ng a4o yu4n hui4 .\n zuo2 tia1n su1n ha3i pi2ng za4i she1n zhua1ng xu4n lia4n ji1 di4 jie1 da4i lia3o ji4 zhe3 , ta1 yo4ng " fa1 hui1 zhe4ng cha2ng shui3 pi2ng , jia3n ya4n xu4n lia4n che2ng guo3 " la2i ga4i kuo4 liu2 xia2ng ci3 ci4 ca1n jia1 ri4 be3n da4 ba3n sa4i di2 mu4 di4 . zhe4 shi4 shi4 wa4i sa4i ji4 di2 ka1i shi3 , suo3 yi3 to2u ya4o ka1i ha3o , me2i dui4 sho3u ye3 ya4o re4n zhe1n dui4 da4i ," gu1 ji4 che2ng ji4 za4i 13 mia3o 10", su1n ha3i pi2ng shuo1 .\n liu2 xia2ng di4 e4r cha2ng shi4 wa4i sa4i , shi4 5 yue4 22 ri4 da4o 25 ri4 di2 " ha3o yu4n be3i ji1ng ( so1u ba1 )" zho1ng guo2 tia2n ji4ng ( so1u ba1 ) go1ng ka1i sa4i . nia3o cha2o shi4 xi1n jia4n ti3 yu4 cha3ng , su1n ha3i pi2ng shuo1 liu2 xia2ng ca1n sa4i , sho3u xia1n shi4 shi4 yi4ng cha3ng di4 . lia3o jie3 pa3o da4o te4 xi4ng , ra2n ho4u xua3n yi2 ge4 yu3 nia3o cha2o pa3o da4o xia1ng si4 di2 di4 dia3n , zuo4 we2i liu2 xia2ng za4i a4o yu4n hui4 qia2n di2 zui4 zho1ng xu4n lia4n di4 .\n 6 yue4 fe4n fe1n bie2 za4i me3i guo2 niu3 yue1 he2 yo2u ji1n ca1n jia1 di2 lia3ng cha2ng bi3 sa4i , shi4 a4o yu4n hui4 qia2n liu2 xia2ng bi3 sa4i di2 zho4ng zho1ng zhi1 zho4ng . yua2n yi1n he3n jia3n da1n , qu4 nia2n ga1i xia4ng mu4 shi4 jie4 pa2i mi2ng qia2n shi2 di2 xua3n sho3u zho1ng , yo3u 7 ge4 shi4 me3i guo2 re2n . suo3 yi3 da4o me3i guo2 bi3 sa4i , jiu4 shi4 zha3o qia2ng sho3u guo4 zha1o , bi3 chu1 zui4 ga1o qia2ng du4 , xia3n shi4 shi2 li4 shui3 pi2ng .\n " xu4n lia4n ha3o , che2ng ji4 ha3o , zhua4ng ta4i ha3o ", zhe4 shi4 su1n ha3i pi2ng dui4 qia2n yi1 dua4n liu2 xia2ng fe1ng bi4 xu4n lia4n qi2ng kua4ng di2 zo3ng ti3 pi2ng jia4 ." zui4 ho4u lia3ng ge4 yue4 liu2 xia2ng jia1ng bi4 me2n ku3 lia4n , ji4n ha2ng be3i ji1ng a4o yu4n hui4 qia2n di2 cho1ng ci4 xu4n lia4n , jie4 shi2 jia1ng hui4 ge1ng yo3u zhe1n dui4 xi4ng , zho4ng dia3n za4i xi4 jie2 sha4ng jia1 go1ng ", su1n ha3i pi2ng shuo1 .\n zho4ng dia3n yue4 du2 "
0 (sports)
" jia1ng xi1 < ci2 hu2n > wu3 do4ng a4o yu4n ( tu2 )"
"be3n ba4o xu4n ji4 zhe3 dua4n pi2ng she4 yi3ng ba4o da4o : be4i we2n hua4 bu4 xua3n we2i ca1n jia1 2008 nia2n be3i ji1ng a4o yu4n zho4ng da4 we2n yi4 ya3n chu1 , wo3 she3ng yua2n chua4ng wu3 ju4 < ci2 hu2n > be3n yue4 28 ri4 zhi4 30 ri4 jia1ng fu4 ji1ng za4i tia1n qia2o ju4 cha3ng ji4n ha2ng lia2n xu4 sa1n cha2ng di2 ya3n chu1 . zhe4 shi4 < ci2 hu2n > sho3u ci4 za4i be3i ji1ng lia4ng xia4ng ya3n chu1 , ye3 shi4 ga1i ju4 di4 yi1 ci4 yo2u wo3 she3ng we2n yi4 go1ng zuo4 zhe3 da1n re4n qua2n bu4 ya3n chu1 we2i guo2 ne4i wa4i di2 gua1n zho4ng bia3o ya3n . zuo2 wa3n , ji1ng guo4 ji3 ge4 yue4 ji3n zha1ng pa2i lia4n di2 < ci2 hu2n > ju4 zu3 ji4n zhu4 jia1ng xi1 yi4 shu4 ju4 yua4n , jia1ng yu2 5 yue4 23 ri4 wa3n we2i be3n she3ng gua1n zho4ng ji4n ha2ng fu4 ji1ng qia2n di2 hui4 ba4o ya3n chu1 .\n be3i ji1ng a4o zu3 we3i yu2 3 yue4 zhi4 9 yue4 qi1 jia1n za4i be3i ji1ng ju3 ba4n a4o yu4n zho4ng da4 we2n yi4 ya3n chu1 huo2 do4ng , que4 di4ng lia3o qua2n guo2 138 ta2i ju4 mu4 ca1n jia1 , qi2 zho1ng ji4 yo3u ji1ng ju4 , ku1n ju4 , pi2ng ju4 , yue4 ju4 , hua2ng me2i xi4 , chua1n ju4 de3ng chua2n to3ng yi4 shu4 xi2ng shi4 , ye3 yo3u hua4 ju4 , ge1 ju4 , e2r to2ng ju4 , ba1 le3i wu3 ju4 , xia1ng she1ng xia3o pi3n , mu4 o3u ju4 , za2 ji4 de3ng xia4n da4i bia3o ya3n le4i xi2ng , wu3 ju4 < ci2 hu2n > we2i wo3 she3ng we2i yi1 ru4 xua3n ju4 mu4 . ci3 qia2n ,< ci2 hu2n > ze1ng za4i fu2 jia4n ju3 xi2ng di2 qua2n guo2 wu3 ju4 da4 sa4i zho1ng duo2 de ya3n chu1 da4 jia3ng , za4i ha2ng zho1u di2 di4 qi1 jie4 zho1ng guo2 yi4 shu4 jie2 sha4ng zha1i de2 we2n hua2 da4 jia3ng . ji4 zhe3 co2ng she3ng ge1 wu3 ju4 yua4n lia3o jie3 da4o , ci3 ci4 < ci2 hu2n > ji4n ji1ng xia4n ya3n , jia1ng qua2n bu4 yo2u be3n tu3 ya3n yua2n da1n ga1ng ya3n chu1 , wu3 shi2 duo1 re2n di2 ya3n chu1 zhe4n ro2ng shi4 za4i she3ng ge1 wu3 ju4 yua4n he2 she3ng ju1n qu1 we2n go1ng tua2n zho1ng xua3n ba2 di2 wo3 she3ng zui4 nia2n qi1ng di2 wu3 da3o re2n ca2i , yi4 yu4 jie4 ci3 da3 za4o he2 pe2i ya3ng wo3 she3ng nia2n qi1ng yi1 da4i di2 wu3 da3o re2n ca2i .\n ju4 zho1ng di2 sa1n we4i zhu3 ya3n ju1n we2i she3ng ge1 wu3 ju4 yua4n di2 nia2n qi1ng gu3 ga4n , chu1 ya3n qi1ng hua1 di2 yu2 yua4n yua4n we2i she3ng ge1 wu3 ju4 yua4n di2 e4r ji2 ya3n yua2n , shi4 ji4n nia2n la2i ju4 yua4n zho4ng dia3n pe2i ya3ng di2 qi1ng nia2n ya3n yua2n . shi4 ya3n ci2 li2ng di2 wu2 xua2n , qu4 nia2n ga1ng ga1ng co2ng be3i ji1ng wu3 da3o xue2 yua4n be3n ke1 bi4 ye4 . fu4 ze2 ci3 ci4 pa2i lia4n di2 she3ng ge1 wu3 ju4 yua4n she3n yi2ng ga4o su4 ji4 zhe3 , sa1n we4i nia2n qi1ng ya3n yua2n di2 pa2i lia4n du1 shi2 fe1n ke4 ku3 , da4n sho3u ci4 da1n re4n wu3 ju4 zhu3 ya3n za4i be3i ji1ng we2i guo2 ne4i wa4i gua1n zho4ng ya3n chu1 , re2ng ra2n shi3 ta1 me2n che2ng da1n lia3o ju4 da4 ya1 li4 . da4n ji1ng li4 yi1 ci4 zho4ng ya4o ya3n chu1 , ji1ng guo4 ji3 ge4 yue4 di2 ga1o qia2ng du4 xu4n lia4n , ye3 jia1ng shi3 zhe4i xie1 nia2n qi1ng ya3n yua2n za4i ge4 fa1ng mia4n de2 da4o he3n da4 ti2 ga1o , xu4n su4 dua4n lia4n che2ng zha3ng qi3 la2i . ji4 zhe3 lia3o jie3 da4o , co2ng 3 yue4 fe4n ka1i shi3 , da1n re4n be3n ci4 < ci2 hu2n > be3i ji1ng ya3n chu1 di2 zhu3 ya3n me2n jiu4 to2u ru4 pa2i lia4n ,5 yue4 fe4n qua2n ju4 zu3 ge1ng shi4 fa1 qi3 zo3ng do4ng yua2n ji4n ru4 zui4 ho4u di2 da3o ji4 shi2 pa2i lia4n , me3i tia1n co2ng za3o da4o wa3n di2 pa2i lia4n cha2ng da2 shi2 duo1 ge4 xia3o shi2 , yi3 qi1 yo4ng zui4 wa2n me3i di2 jia1ng xi1 < ci2 hu2n > wu3 do4ng be3i ji1ng a4o yu4n .\n bia1n ji2 : wa2ng shi4 qia2ng "
2 (entertainment)
" ji1n ro2ng jie4 re4n mi4ng xu2 zuo4 li4 we2i go1ng si1 sho3u xi2 zha4n lv0e4 gua1n "
"te2ng xu4n ke1 ji4 xu4n be3i ji1ng shi2 jia1n 5 yue4 16 ri4 xia1o xi1 , ju4 guo2 wa4i me2i ti3 5 yue4 15 ri4 ba4o da4o , zho1ng guo2 za4i xia4n ji1n ro2ng xi4n xi1 fu2 wu4 ti2 go1ng sha1ng ji1n ro2ng jie4 zho1u si4 xua1n bu4 , ji3 re4n mi4ng xu2 zuo4 li4 we2i go1ng si1 sho3u xi2 zha4n lv0e4 gua1n . re4n mi4ng ji3 yu2 2008 nia2n 5 yue4 12 ri4 she1ng xia4o . xu2 zuo4 li4 jia1ng zhi2 jie1 xia4ng ji1n ro2ng jie4 sho3u xi2 zhi2 ha2ng gua1n zha4o zhi4 we3i hui4 ba4o go1ng zuo4 . jia1 me2ng ji1n ro2ng jie4 zhi1 qia2n , xu2 zuo4 li4 ze1ng da1n re4n to2u zi1 yi2n ha2ng fe1i li4 ka3i rui4 (Brean Murray Carret) di2 ga1o ji2 fu4 zo3ng ca2i , fu4 ze2 fe1n xi1 za4i me3i guo2 sha4ng shi4 di2 zho1ng guo2 go1ng si1 .\n ji1n ro2ng jie4 sho3u xi2 zhi2 ha2ng gua1n zha4o zhi4 we3i bia3o shi4 , hua1n yi2ng xu2 zuo4 li4 xia1n she1ng jia1 ru4 go1ng si1 , xu2 zuo4 li4 xia1n she1ng za4i zi1 be3n shi4 cha3ng yu4n yi2ng fa1ng mia4n ju4 yo3u zi1 she1n ji1ng ya4n , bi4ng qie3 yu3 ji1 go4u to2u zi1 zhe3 gua1n xi4 lia2ng ha3o . ta1 di2 jia1 me2ng jia1ng ji4n yi1 bu4 jia1 qia2ng go1ng si1 ga1o ji2 gua3n li3 tua2n dui4 shi2 li4 , tui1 do4ng go1ng si1 fa1 zha3n . ji1n ro2ng jie4 gu3 jia4 zho1u si4 sha4ng zha3ng 0.64 me3i yua2n , zha3ng fu2 2.99%, ba4o sho1u 22.04 me3i yua2n .\n [ ze2 re4n bia1n ji2 :alonliu]"
4 (technology)
" me3i gua1n yua2n : dui4 re2n mi2n bi4 zi4 qu4 nia2n la2i di2 mi2ng xia3n she1ng zhi2 bia3o shi4 hua1n yi2ng "
"me3i guo2 ca2i zhe4ng bu4 gua1n yua2n : dui4 re2n mi2n bi4 zi4 qu4 nia2n yi3 la2i di2 mi2ng xia3n she1ng zhi2 bia3o shi4 hua1n yi2ng .\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash\n re2n mi2n bi4 hui4 lv4 fe1n xi1 la2n mu4 "
1 (finance)
" tu2 we2n - qua2n ji3n sa4i be3i ji1ng zha4n 1600cc zu3 zhe4ng sa4i wa2ng rui4 yu3 ha2n ha2n ji3n ji3n xia1ng lia2n "
"xi1n la4ng ti3 yu4 xu4n 5 yue4 11 ri4 ,2008 nia2n qua2n guo2 qi4 che1 cha3ng di4 ji3n bia1o sa4i di4 e4r zha4n be3i ji1ng zha4n zhe4ng shi4 bi3 sa4i za4i ji1n ga3ng guo2 ji4 sa4i che1 cha2ng ju3 xi2ng . za4i shua4i xia1n jie2 shu4 di2 1600cc zu3 bi3 sa4i zho1ng , do1ng fe1ng yue4 da2 qi3 ya4 778 che1 dui4 wa2ng sha3o fe1ng yi3 41:32.779 di2 che2ng ji4 duo2 gua4n , sha4ng ha3i da4 zho4ng 333 che1 dui4 wa2ng rui4 luo4 ho4u 26 mia3o 892 huo4 de2 di4 e4r , do1ng fe1ng ri4 cha3n ji1 ya4 che1 dui4 guo1 ha3i she1ng luo4 ho4u 36 mia3o 783 mi2ng lie4 di4 sa1n . sha4ng ha3i da4 zho4ng 333 che1 dui4 ha2n ha2n za4i di4 14 qua1n ba4o ga1ng tui4 chu1 lia3o bi3 sa4i . tu2 we2i 1600cc zu3 zhe4ng shi4 bi3 sa4i ji1ng ca3i tu2 pia4n .\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash"
0 (sports)
" zu3 tu2 : sa1n ya4 xi1n re2n jie4 a4o yu4n cho2u hu1n li3 fu2 wa2 hu1n sha1 lia4ng xia4ng "
"ni2n suo3 za4i di2 we4i zhi4 : te2ng xu4n sho3u ye4 > a4o yu4n pi2n da4o > qi2 ta1 chua2n di4 tu2 pia4n > zhe4ng we2n \n ( tu2 2)\n te2ng xu4n te4 pa4i ji4 zhe3 ya2ng lo4u suo1 she3n ya2ng sa1n ya4 ba4o da4o be3i ji1ng shi2 jia1n 5 yue4 4 ri4 , a4o yu4n ( so1u ba1 ) huo3 ju4 zho1ng guo2 da4 lu4 ji4ng ne4i chua2n di4 di4 yi1 zha4n za4i sa1n ya4 ju3 xi2ng . bu4 sha3o da1ng di4 di2 xi1n re2n jie4 zhuo2 a4o yu4n di2 fe1ng cha2o ju3 ba4n jie2 hu1n dia3n li3 , she4n zhi4 lia2n hu1n sha1 ye3 be4i la4o sha4ng lia3o no2ng zho4ng di2 " fu2 wa2 ( so1u ba1 )" yi4n ji4 ."
0 (sports)
" tu2 we2n -08 nia2n hua2n ta3 la1 li4 sa4i ji1ng ca3i tu2 pia4n cha2ng fe1ng hua2 na2n hu3 che1 dui4 zha1ng zho1ng bi1n "
"xi1n la4ng ti3 yu4 xu4n 5 yue4 13 ri4 ,2008 nia2n hua2n ta3 la1 li4 sa4i za4i me3i li4 di2 ba2i shui3 gu3 che2ng a1 ke4 su1 di4 qu1 we2n hua4 yi4 shu4 zho1ng xi1n gua3ng cha2ng ju3 xi2ng lia3o lo2ng zho4ng di2 sho1u che1 yi2 shi4 . ji1ng guo4 12 tia1n jia1n ku3 pi1n bo2 , jia1ng su1 yi4ng pa4i che1 dui4 zho1u yo3ng / zha4o ka3i duo2 de qi4 che1 zu3 zo3ng gua1n ju1n , to2ng shi2 ta1 me2n hua2n huo4 de2 lia3o 10 wa4n yua2n jia3ng ji1n ; cha2ng fe1ng lie4 ba4o che1 dui4 fa2n xia3o / he2 xu4 do1ng huo4 de2 ya4 ju1n , cha2ng che2ng che1 dui4 wu2 da4 ju1n / zho1ng shi4 xi1n mi2ng lie4 di4 sa1n . huo4 de2 mo2 tuo1 che1 zu3 qia2n sa1n mi2ng fe1n bie2 shi4 : yu2n na2n ho2ng he2 ji2 tua2n che1 dui4 su1 we2n mi3n , to2ng li4 mo2 tuo1 ba1 che1 dui4 luo2 shi2 fe1ng he2 yu2n na2n ho2ng he2 ji2 tua2n che1 dui4 qu1 so4ng do1ng . cha2ng che2ng qi4 che1 he2 lu4 fe1ng qi4 che1 fe1n bie2 huo4 de2 cha3ng sha1ng be1i qi4 che1 zu3 he2 cha2i yo2u zu3 di4 yi1 . jia1ng su1 yi4ng pa4i 4X4 che1 dui4 he2 cha2ng che2ng yue4 ye3 che1 dui4 fe1n bie2 huo4 de2 qi4 yo2u zu3 he2 cha2i yo2u zu3 ju4 le4 bu4 be1i di4 yi1 . tu2 we2i bi3 sa4i ji1ng ca3i shu4n jia1n .\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash"
0 (sports)
" a4i da4i yua2n che2ng jie2 qi1 we1i fu4 ho2ng shi2 zi4 zo3ng hui4 xi1n li3 jiu4 zhu4 qua2n mia4n qi3 ha2ng "
"xi1ng gua1ng guo2 ji4 yi4 re2n \n a4i da4i \n xi1n li3 jiu4 zhu4 qua2n mia4n qi3 ha2ng \n yua2n che2ng jie2 qi1 we1i \n xi1n la4ng yu2 le4 xu4n xi1ng gua1ng guo2 ji4 yi4 re2n a4i da4i ( ti1ng ge1 blog), na2n ca2i nv3 ma4o zu3 he2 yua2n che2ng jie2 (blog), qi1 we1i ( blog) zuo2 ri4 xia4 wu3 ji2 fu4 zho1ng guo2 ho2ng shi2 zi4 zo3ng hui4 xi1n li3 jiu4 yua2n dui4 di2 qi3 che2ng yi2 shi4 , we2i zhe4 zhi1 ji2 fu4 za1i qu1 ca1n yu4 xi1n li3 jiu4 zhu4 zhua1n jia1 dui4 wu3 jia1 yo2u da3 qi4 .\n xi1ng gua1ng guo2 ji4 qi2 xia4 suo3 yo3u yi4 re2n yi3 za4n ti2ng suo3 yo3u zhi1 qia2n a1n pa2i ha3o di2 go1ng zuo4 , xia4n yi3 qua2n she1n xi1n di2 to2u ru4 da4o ka4ng zhe4n jiu4 za1i di2 go1ng yi4 ya3n chu1 he2 huo2 do4ng zho1ng , yi3 shi2 ji4 ha2ng do4ng we2i za1i qu1 re2n mi2n zuo4 chu1 zi4 ji3 di2 go4ng xia4n . zi4 5 yue4 13 ri4 qi3 , yi4 re2n a4i da4i , na2n ca2i nv3 ma4o zu3 he2 de3ng jiu4 yi3 ma2ng lu4 be1n bo1 yu2 qua2n guo2 ge4 di4 di2 da4 xia3o zhe4n za1i huo2 do4ng zho1ng .\n dui4 zho1ng guo2 ho2ng shi2 zi4 zo3ng hui4 di2 zhe4 ci4 xi1n li3 jiu4 zhu4 huo2 do4ng , ga1ng ga1ng ca1n jia1 wa2n 5 yue4 18 ri4 zho1ng ya1ng dia4n shi4 ta2i ju3 ba4n di2 " a4i di2 fe4ng xia4n " da4 xi2ng zhe4n za1i yi4 ya3n , yo3u zhe ha3i wa4i she1ng huo2 ji1ng li4 di2 a4i da4i du2 yo3u ga3n chu4 :" za4i guo2 wa4i , dui4 xi1n li3 jiu4 zhu4 shi4 he2 she1n ti3 jiu4 zhi4 yi1 ya4ng zho4ng ya4o , yo3u xie1 shi2 ho4u she4n zhi4 ge1ng zho4ng ya4o . yi1n we4i za1i na4n guo4 ho4u he3n duo1 re2n di2 she1n ti3 hui4 zhu2 jia4n di2 qua2n yu4 , e2r dui4 xi1n li3 di2 sha1ng ha4i ru2 guo3 chu3 li3 di2 bu4 qia4 da4ng , wa3ng wa3ng jiu4 bia4n che2ng yi1 be4i zi3 di2 sha1ng to4ng ". si4 chua1n jie4 yi4 re2n qi1 we1i za4i ca1n jia1 huo2 do4ng shi2 ge1ng yo3u shuo1 bu4 wa2n di2 hua4 :" bu4 gua3n shi4 she2n me huo2 do4ng , zhi3 ya4o ne2ng ba1ng zhu4 wo3 di2 jia1 xia1ng re2n , ca1n jia1 duo1 sha3o zhe4 ya4ng di2 huo2 do4ng , wu2 lu4n duo1 xi1n ku3 wo3 du1 yua4n yi4 ". ka4n zhuo2 zhe4 ge4 wa4i bia3o ro2u ruo4 di2 xia3o nv3 she1ng shuo1 chu1 zhe4i xie1 hua4 , za4i cha3ng di2 re2n du1 yi3 mo4 mo4 di2 ga3n do4ng ."
2 (entertainment)
"Ella zi4 pu4 ke4 gu3 qua1n ne4i qi2ng wu2 zu1n da4 xia4o fo3u re4n be4i pi1 " fu4 xi1n ha4n ""
"wu2 zu1n ( yo4u ) bu4 re4n yu3 Ella di2 fe1i we2n , be4i wa3ng yo3u pi1 we2i " fu4 xi1n ha4n ".\n zho1ng xi1n wa3ng 5 yue4 29 ri4 dia4n S.H.E che2ng yua2n Ella ri4 qia2n zi4 ba4o ze1ng yu3 he2 zuo4 pa1i she4 o3u xia4ng ju4 di2 mo3u we4i na2n ya3n yua2n , yo3u guo4 ke4 gu3 mi2ng xi1n di2 lia4n qi2ng , wa4i jie4 jia1ng ma2o to2u zhi3 xia4ng wu2 zu1n , bu4 lia4o wu2 zu1n xua3n ze2 yi3 da4 xia4o di2 fa1ng shi4 pie1 qi1ng gua1n xi4 ho4u , za1o la2i Ella di2 fe3n si1 ya2n li4 to4ng pi1 , ma4 ta1 shi4 " fu4 xi1n ha4n ", li2ng wu2 zu1n he3n sho4u sha1ng . qia3o di2 shi4 lia3ng re2n ji1n nia2n yi1 qi3 da4i ya2n mo3u yu4n do4ng yi3n lia4o , zui4 ji4n gua3ng ga4o que4 zhi1 bo1 Ella, bu2 jia4n wu2 zu1n di2 ba3n be3n , yo3u wa3ng yo3u da3 qu4 shuo1 , zhe4 ye3 sua4n shi4 Ella" tia2n mi4 fu4 cho2u ", ba3 wu2 zu1n ga4n dia4o lia3o .\n ju4 ta2i wa1n lia2n he2 ba4o ba4o da4o , wu2 zu1n yu3 Ella shi4 yi1n we2i he2 zuo4 o3u xia4ng ju4 " hua1 ya4ng sha4o nia2n sha4o nv3 " e2r chua2n fe1i we2n , hua2n ze1ng be4i wa3ng yo3u pia4o xua3n we2i zui4 de1ng dui4 di2 yi2ng pi2ng,yi2ng mu4 qi2ng lv3 , bu4 guo4 da1ng shi2 duo1 shu4 me2i ti3 du1 re4n we2i zhe4 dua4n fe1i we2n shi4 we2i xi4 cha3o xi1n we2n , zhi2 da4o Ella dui4 me2i ti3 ta2n ji2 guo4 qu4 di2 " zhe1n fe1i we2n ", ze1ng ca1n yu4 " hua1 " ju4 di2 go1ng zuo4 re2n yua2n ye3 so1ng ko3u , bia3o shi4 ze1ng duo1 ci4 ka4n da4o wu2 zu1n zua1n ji4n Ella di2 che1 zho1ng , hu4 do4ng que4 shi2 qi1n mi4 .\n bu4 guo4 , wu2 zu1n dui4 yu2 Ella zhu3 do4ng zha1o re4n qi2ng shi4 , shi2 fe1n zhe4n ji1ng , da4 xia4o fo3u re4n , da4n za1o Ella di2 fe3n si1 pi1 ta1 shi4 " fu4 xi1n ha4n ", guo4 he2 cha1i qia2o . ta1 di2 fe3n si1 ze2 da3 ba4o ji1ng ji4 go1ng si1 dia4n hua4 , ya1o qiu2 ji1ng ji4 go1ng si1 ya4o ra4ng wu2 zu1n chu1 mia4n ha3o ha3o shuo1 qi1ng chu3 , ji1ng ji4 go1ng si1 di2 go1ng zuo4 re2n yua2n bia3o shi4 , zhe3ng jia4n shi4 ra4ng wu2 zu1n ga3n jue2 he3n we3i qu1 , yi1n we4i zhe1n di2 bu2 shi4 ta1 .\n gua1n yu2 yu4n do4ng yi3n lia4o gua3ng ga4o zui4 ji4n bu4 bo1 ta1 di2 ba3n be3n , ji1ng ji4 go1ng si1 shuo1 , wu2 zu1n yu3 Ella ge4 pa1i yi1 zhi1 gua3ng ga4o , be3n la2i jiu4 shi4 lu2n liu2 bo1 chu1 , lia2n zhe4 zho3ng shi4 du1 ya4o ge1n fe1i we2n che3 sha4ng gua1n xi4 , shi2 za4i shi4 ta4i wu2 lia2o ."
2 (entertainment)
" wu2 yu3 se1n shi4 fa4n re2n yu2 mi4 yu3 ko3u sho4u shi1 ya4n fe1i ha3o la2i wu4 mi4 jue2 ( tu2 )"
"shi1 ya4n fe1i he2 wu2 yu3 se1n \n shi1 ya4n fe1i he2 zha1ng zhe4n \n wu2 yu3 se1n mia4n sho4u shi1 ya4n fe1i \n xi1n la4ng yu2 le4 xu4n yo2u < ma1o nv3 > da3o ya3n pi2 duo1 fu1 zhi2 da3o ,< ta4i ta3n ni2 ke4 () ha4o > bia1n ju4 la2n di2 chua4ng zuo4 , mo4 ni2 qia3 · be4i lu3 qi2 de3ng ju4 xi1ng zhu3 ya3n di2 ha3o la2i wu4 mo2 hua4n do4ng zuo4 da4 pia4n < re2n yu2 di4 guo2 >, sha4ng zho1u za4i jia2 na4 zhe4ng shi4 xua1n bu4 shi1 ya4n fe1i ( blog) we2i zho1ng fa1ng nv3 zhu3 ya3n re2n xua3n . ji4 lia4ng xia4ng jia2 na4 ho2ng ta3n ,<24 che2ng ji4 > zhe4n za1i jiu3 hui4 sha4ng da4i ju4 zu3 jua1n ze4ng 200 wa4n wu4 zi1 ho4u , shi1 ya4n fe1i qia2n ri4 ye3 yi1ng ya1o ca1n jia1 lia3o wu2 yu3 se1n < chi4 bi4 ()> jiu3 hui4 , za4i huo2 do4ng guo4 che2ng zho1ng dui4 hua4 jia1o liu2 shi2 , wu2 yu3 se1n yi3 zi4 ji3 za4i ha3o la2i wu4 chua3ng da4ng duo1 nia2n di2 ji1ng ya4n , xia4ng shi1 ya4n fe1i ko3u sho4u lia3o yi1 xie1 " mi4 jue2 ".\n ju4 lia3o jie3 , wu2 yu3 se1n mi4 jue2 di2 di4 yi1 tia2o , jiu4 shi4 bu4 da4n ya4o yo3u ha3o di2 yi1ng yu3 di3 zi , shuo1hu&agrave; hua2n de2 yo3u ta2i ci2 ga3n . dui4 ci3 , shi1 ya4n fe1i shuo1 , ju4 zu3 yi3 ge3i zi4 ji3 a1n pa2i lia3o yi1 we4i ha3o la2i wu4 zhua1n me2n jia4o ta2i ci2 di2 la3o shi1 , zi4 ji3 ge1ng da1n xi1n di2 shi4 yi3ng pia1n zho1ng di2 " re2n yu2 mi4 yu3 ". zhe4 ge4 hua4 ti2 ra4ng wu2 yu3 se1n he3n ga3n xi1ng qu4 , ka1i wa2n xia4o di4 fa1 chu1 lia3o duo1 zho3ng gua4i she1ng dia4o , bi4ng ya1o qiu2 da4 jia1 xua3n chu1 na3 zho3ng zui4 xia4ng me3i re2n yu2 di2 yu3 ya2n , do4u le4 lia3o she1n pa2ng di2 zha1ng jia1 zhe4n , zha1ng zhe4n de3ng re2n . sui2 ho4u , wu2 yu3 se1n hua2n jiu4 chua3ng da4ng ha3o la2i wu4 di2 zhu4 yi4 shi4 xia4ng , xia4ng shi1 ya4n fe1i ti2 lia3o xie1 jia4n yi4 .\n da4ng tia1n jiu3 hui4 sha4ng , hua2n ba4o gua1ng lia3o < chi4 bi4 > di2 10 fe1n zho1ng pia4n hua1 . shi1 ya4n fe1i shuo1 , zi4 ji3 yi1 zhi2 he3n xi3 hua1n wu2 yu3 se1n da3o ya3n di2 zuo4 pi3n , ne2ng yo4ng yi1 xie1 jia3n da1n di2 yi4 xia4ng chua2n di4 chu1 xi4 ni4 yo3u li4 di2 qi2ng ga3n , zhe4 ci4 pia4n hua1 zho1ng ye3 bu4 fa2 ra4ng re2n ya3n qia2n yi1 lia4ng di2 xi4 jie2 , ci3 wa4i , sui1 ra2n < chi4 bi4 > shi4 bu4 do1ng fa1ng shi3 shi1 zuo4 pi3n , da4n cha3ng mia4n shi4 jue2 he3n ha3o la2i wu4 da4 pia4n , xia1ng xi4n hui4 shi4 bu4 ha3o zuo4 pi3n ."
2 (entertainment)
" pa2i lie4 wu3 di4 08140 qi1 ka1i jia3ng go1ng ga4o : ka1i jia3ng ha4o ma3 4 1 4 6 2"
"wa3ng ye4 so1u suo3 :\n ( be3n we2n la2i yua2n : wa3ng yi4 ti3 yu4 )\n ti3 yu4 ji1n ri4 re4 dia3n \n SPORTS.163.COM\nri4 be3n zu2 qiu2 zhua1n jia1 che1ng du4 yi1 shi4 ti4 zui4 ya2ng , zho1ng guo2 zu2 qiu2 yi3 ji1ng wu2 ya4o ke3 jiu4 ; e2r a4o yu4n fa1ng mia4n 39 sui4 di2 qia2n pi1ng pa1ng qiu2 guo2 sho3u jia1ng za4i ci4 da4i bia3o me3i guo2 chu1 zha4n , me2i xi1 jia1ng la2i be3i ji1ng e2r luo2 bi3 ni2 a4o yi1n sha1ng que1 xi2 ;NBA fa1ng mia4n ma4i di4 bia3o shi4 we4i le zo3ng gua1n ju1n yua4n yi4 zhua3n hui4 ; mi3 la2n ju4 to2u xi4 che1ng qia3 qia3 3 yi4 ca2i ma4i . >> xia2ng xi4 "
0 (sports)
"< a4i di2 fe4ng xia4n > ka4ng zhe4n jiu4 za1i da4 xi2ng mu4 jua1n cha4ng chu1 mi2n zu2 ni2ng ju4 li4 (2)"
"huo2 do4ng zho1ng , re2n me2n ga3n sho4u zhuo2 da4 na4n zho1ng di2 da4 a4i , ge1ng ga3n sho4u zhuo2 yi2 ge4 mi2n zu2 di2 jia1n qia2ng yu3 we3i da4 . xia4n cha3ng pi2ng mu4 sha4ng za1i na4n di2 cha3ng ji3ng chu4 mu4 ji1ng xi1n , da4n yi1 ge4 ge4 za1i qu1 to2ng ba1o , re2n mi2n jia4o shi1 she3 she1ng qu3 yi4 di2 ga3n re2n shu4n jia1n , re2n mi2n ju1n dui4 bu4 we4i jia1n xia3n , she3 ji3 we4i re2n di2 yi1ng xio2ng () zhua4ng ju3 ge1ng shi4 cui1 re2n le4i xia4 . co2ng be3i chua1n zho1ng xue2 fe4i xu1 (blog) zho1ng che2ng go1ng huo4 jiu4 , jie2 ho4u yu2 she1ng di2 sa1n we4i zho1ng xue2 she1ng , we2i jiu4 xue2 she1ng zhua4ng lie4 xi1 she1ng di2 ta2n qia1n qiu1 la3o shi1 di2 nv3 e2r , yi3 ji2 si4 chua1n ji2 zuo4 qu1 jia1 liu2 qi1ng di2 xia4n cha3ng jia3ng shu4 , li2ng qua2n cha3ng do4ng ro2ng e2r su4 ra2n .\n zhe4i xie1 gu4 shi4 , zhi3 yo3u be1i zhua4ng , me2i yo3u be1i che2n . zu3 guo2 , za4i za1i qu1 to2ng ba1o shi1 qu4 jia1 yua2n ho4u , che2ng we2i ta1 me2n zui4 qia2ng da4 di2 yi1 ka4o he2 zhi1 chi2 .\n " na4 shi4 shi4 sha4ng zui4 ke3 a4i di2 lia3n , shi4 jia1 xia1ng di4 zhe4n ho4u wo3 bu4 ce2ng mia4n jia4n di2 na2n na2n nv3 nv3 di2 lia3n , ta1 yua3n za4i ta1 xia1ng ha3i wa4i , we1n nua3n di2 mu4 gua1ng que4 ji3n ji3n la4 za4i lia3o wo3 di2 she1n sha4ng . na4 yi1 ke4 , wo3 ga3n da4o , wo3 yo3u yi2 ge4 qia2ng da4 di2 zu3 guo2 .." fe2ng go3ng de3ng ya3n yua2n qi2 she1ng la3ng so4ng di2 < wo3 yo3u yi2 ge4 qia2ng da4 di2 zu3 guo2 >, ga3n do4ng zhuo2 suo3 yo3u gua1n zho4ng .\n da1ng fe2ng go3ng za4i di4 yi1 shi2 jia1n ka4n da4o zhe4 sho3u yo2u si4 chua1n to2ng ba1o ye4 la4ng xie3 yu2 ka4ng zhe4n yi1 xia4n di2 shi1 ge1 shi2 , ji1 do4ng fe1i cha2ng , li4 ji2 tui1 jia4n ge3i wa3n hui4 ju4 zu3 ." shi1 zho1ng jia1o zhi1 zhuo2 jia1n qia2ng , ga3n ji1 he2 xi4n xi1n shi4 ru2 ci3 zhe1n shi2 . ci3 ke4 , wo3 di2 xi1n qi2ng he2 za1i qu1 re2n mi2n yi1 ya4ng : wo3 yo3u yi2 ge4 qia2ng da4 di2 zu3 guo2 . yi1n we4i wo3 me2n yo3u wu2 bi3 jia1n qia2ng di2 da3ng , wu2 bi3 jia1n qia2ng di2 re2n mi2n !" ta1 dui4 ji4 zhe3 shuo1 .\n " yo3u qua2n guo2 re2n mi2n di2 zhi1 chi2 , wo3 me2n yi1 di4ng hui4 du4 guo4 na2n gua1n ."\n " wo3 me2n yi1 di4ng ha3o ha3o xue2 xi2 , ge1ng ha3o di4 jia4n she4 wo3 me2n di2 tia1n fu3 zhi1 guo2 ."\n " wo3 yi1 di4ng chua2n che2ng wo3 fu4 qi1n di2 xue4 ma4i , ha3o ha3o she1ng huo2 !"\n zhe4 shi4 ji1 we4i ji1ng li4 jie2 na4n di2 si4 chua1n nia2n qi1ng xue2 zi3 liu2 za4i xia4n cha3ng di2 hua4 yu3 . ta1 me2n za4i za1i na4n zho1ng she1ng hua2n , za4i za1i na4n zho1ng che2ng shu2 , yo4ng zi4 ji3 di2 xi2ng do4ng he2 shi4 ya2n ( ti1ng ge1 ), zhu4 shi4 zhuo2 mi2n zu2 ji1ng she2n di2 zhe1n yi4 , ji1 qi3 qua2n cha3ng gua1n zho4ng ru2 le2i ba1n di2 zha3ng she1ng .\n " kua1n gua3ng me3i li4 di2 tu3 di4 , shi4 wo3 me2n ke3 a4i di2 jia1 xia1ng . yi1ng xio2ng di2 re2n mi2n zha4n qi3 la2i lia3o , wo3 me2n tua2n jie2 yo3u a4i jia1n qia2ng ru2 ga1ng .." cha2ng da2 ji4n si4 ge4 xia3o shi2 di2 da4 xi2ng mu4 jua1n huo2 do4ng za4i < ge1 cha4ng zu3 guo2 > di2 he2 cha4ng she1ng zho1ng luo4 mu4 , re2n re2n xi1n zho1ng ji1 da4ng zhuo2 " wo3 me2n zho4ng zhi4 che2ng che2ng , zho1ng hua2 mi2n zu2 za4i fe1ng yu3 zho1ng yo3ng he2ng " di2 jia1n qia2ng xi4n nia4n ."
2 (entertainment)
" sha4ng qi4 ji2 jia1ng che2ng li4 ha3i wa4i shi4 ye4 bu4 zhe3ng he2 ro2ng we1i mi2ng jue2 chu1 ko3u "
"sui2 zhuo2 " sha4ng na2n he2 zuo4 " ba3i ri4 xi2ng do4ng di2 jie2 shu4 , sha4ng qi4 zhe4ng za4i we2i lia3ng da4 zi4 zhu3 pi3n pa2i jia4o che1 chu1 ko3u ti2 su4 . zuo2 ri4 , ji4 zhe3 co2ng yo3u gua1n qu2 da4o huo4 xi1 , sha4ng ha3i qi4 che1 mu4 qia2n zhe4ng za4i dia4o bi1ng qia3n jia4ng , ni3 che2ng li4 ha3i wa4i shi4 wu4 bu4 , zhe3ng he2 ro2ng we1i yu3 mi2ng jue2 di2 chu1 ko3u . zhe4 yi4 we4i zhe , sha4ng qi4 zi4 zhu3 pi3n pa2i guo2 ji4 hua4 di2 lu4 xia4n yi3 jia4n chu2 xi2ng .\n MGTF pa3o che1 7 yue4 yi1ng guo2 fu4 cha3n \n ju4 jie4 sha4o , sha4ng ha3i qi4 che1 che2ng yo4ng che1 go1ng si1 yua2n la2i yo3u yi2 ge4 ha3i wa4i shi4 cha3ng ke1 , shi4 ro2ng we1i shi4 cha2ng bu4 di2 yi1 bu4 fe1n . ye4 ne4i re2n shi4 re4n we2i , che2ng li4 ha3i wa4i shi4 ye4 bu4 yi4 we4i zhe sha4ng qi4 ha3i wa4i zha4n lv0e4 di2 jia1 qia2ng . ha3i wa4i shi4 ye4 bu4 che2ng li4 ho4u jia1ng fu4 ze2 ba1o kuo4 ro2ng we1i he2 mi2ng jue2 za4i ne4i di2 sha4ng qi4 zi4 zhu3 pi3n pa2i di2 ha3i wa4i fa1 zha3n ji4 hua2 . mu4 qia2n , ha3i wa4i shi4 ye4 bu4 hua2n za4i cho2u be4i jie1 dua4n , hua2n me2i zhe4ng shi4 dui4 wa4i xua1n bu4 .\n bu4 guo4 , dui4 yu2 ro2ng we1i ji1n nia2n xia3o gui1 mo2 chu1 ko3u o1u zho1u di2 xia1o xi1 , sha4ng qi4 xia1ng gua1n re2n shi4 yu3 yi3 fo3u re4n . ju4 to4u lu4 , ro2ng we1i ke3n di4ng chu1 ko3u ha3i wa4i , qi2 zhu3n be4i go1ng zuo4 ye3 yi1 zhi2 za4i ji4n ha2ng . ju4 lia3o jie3 , sha4ng qi4 zhe3ng he2 qua2n qiu2 zi1 yua2n tui1 chu1 di2 xi1n che1 xi2ng —— ro2ng we1i 550( ca1n shu4 pe4i zhi4 tu2 ku4 ) jiu4 yi3 ji1ng da2 da4o lia3o a1n qua2n pe4ng zhua4ng wu3 xi1ng he2 o1u Ⅳ pa2i fa4ng di2 bia1o zhu3n , zuo4 ha3o lia3o ka1i tuo4 ha3i wa4i shi4 cha3ng di2 zhu3n be4i .\n ju4 fe1n xi1 , yo2u yu2 za4i o1u zho1u yo3u zhe yo1u jiu3 di2 pi3n pa2i zhi1 mi2ng du4 ,MG mi2ng jue2 di2 guo2 ji4 hua4 da4o lu4 ke3 ne2ng hui4 ge1ng kua4i yi1 dia3n . sha4ng qi4 ji2 tua2n zo3ng ca2i che2n ho2ng ci3 qia2n to4u lu4 ,MG TF pa3o che1 jia1ng yu2 7 yue4 di3 za4i na2n qi4 di2 yi1ng guo2 ji1 di4 hui1 fu4 xia3o pi1 lia2ng she1ng cha3n ,8 yue4 di3 to2u fa4ng shi4 cha2ng .\n " guo2 jia1 dui4 " fa1 li4 jia4o che1 chu1 ko3u \n shi4 shi2 sha4ng , sui2 zhuo2 zho1ng guo2 qi4 che1 go1ng ye4 di2 bu4 dua4n fa1 zha3n , yue4 la2i yue4 duo1 di2 zi4 zhu3 pi3n pa2i che2ng yo4ng che1 ka1i shi3 zo3u xia4ng ha3i wa4i shi4 cha3ng , qi2 zho1ng qi2 rui4 , hua2 che2n , ji2 li4 de3ng go1ng si1 che2ng we2i zhu3 li4 , e2r sha4ng qi4 , yi1 qi4 , do1ng fe1ng de3ng " guo2 jia1 dui4 " bia3o xia4n xu4n se4 . ta1 me2n mu4 qia2n ge4ng jia1 zhuo2 ya3n yu2 sha1ng yo4ng che1 di2 chu1 ko3u .\n bu4 guo4 , ye4 ne4i re4n we2i , sha4ng qi4 yi1 da4n chu1 sho3u yi1ng ga1i li4 du4 bu4 xia3o , yo3u ke3 ne2ng za4i " guo2 jia1 dui4 " zho1ng ba2 de2 to2u cho2u . sui2 zhuo2 " guo2 jia1 dui4 " de1ng cha3ng , zho1ng guo2 zi4 zhu3 pi3n pa2i di2 ha3i wa4i zhe1ng che2ng yo3u wa4ng da3 po4 mu4 qia2n " xia3o da3 xia3o na4o " di2 ge2 ju2 . da4n dui4 yu2 " sa1n da4 " e2r ya2n , mu4 qia2n zhi3 yo3u sha4ng qi4 yo1ng yo3u ro2ng we1i yu3 mi2ng jue2 zhe4 lia3ng kua3n yo1ng yo3u yi1 di4ng ji4ng zhe1ng li4 di2 che1 xi2ng , yi1 qi4 , do1ng fe1ng di2 zi4 zhu3 pi3n pa2i jia4o che1 sha4ng we4i ju4 yo3u zo3u xia4ng guo2 ji4 shi4 cha3ng yo2u qi2 o1u me3i guo2 jia1 di2 shi2 li4 .\n we2n / tu2 be3n ba4o ji4 zhe3 le4 guo2 xi1ng "
3 (automobile)
" zhua1n ji2 : ye4 na3i we2n --< wu3 shi4 da1o >"
"zhe4n ha4n e3r mo2 , wu3 da3o ga1ng tie3 re2n " niu2 na3i " qua2n xi1n chu1 fa1 , fe1ng mi3 qua2n ta2i wu3 shu4 gua3n .\n qia2n ENERGY tua2n zha3ng niu2 na3i kui2 we2i ge1 ta2n 3 nia2n tui1 chu1 da1n fe1i zhua1n ji2 < wu3 shi4 da1o >. xi1n zhua1n ji2 yua2n be3n di4ng yu2 qu4 nia2n fa1 pia4n , da4n ta1 qi2n lia4n wu3 da3o zhi4 " ju4 gu3 bi4 suo3 xi4ng gu3 zhe1 ". sho4u sha1ng ho4u niu2 na3i ji1 ji2 fu4 jia4n , zho1ng xi1 yi1 bi4ng yo4ng , hua2n qu4 mi2n su2 lia2o fa3 fa4ng xue4 , ba3 sha1ng chu3 di2 yu1 xue4 he2 zu3 zhi1 ye4 fa4ng chu1 , ca2i de2 yi3 fa1 pia4n .\n da1ng nia2n niu2 na3i jue2 di4ng tuo1 li2 tua2n ti3 qia2n , zi4 ji3 xia1n da3 jie3 du2 zhe1n , yu4 zuo4 xi1n li3 zhu3n be4i , da4n xie4 xia4 yi4 re2n gua1ng hua2n , ha2i shi4 bu4 mia3n be4i re4n chu1 , da4n ta1 zi4 cha2o mi2ng qi4 bu4 zu2 , cha2ng be4i re4n cuo4 , yo3u hui2 qu4 zhu4 jia1 fu4 ji4n ma3i mia4n ba1o , be4i dia4n yua2n wu4 re4n we2i tua2n ti3 " wa2n zi3 " che2ng yua2n , ra4ng ta1 ti2 xia4o jie1 fe1i . li2 ka1i ENERGY ho4u niu2 na3i me2i xia3ng guo4 za4i da1ng yi4 re2n , ji3n zhua1n xi1n jia4o wu3 , ji1ng yi2ng wu3 da3o jia4o shi4 , bu4 guo4 gua3n xia1o che2ng be3n ji1ng cha2ng ru4 bu4 fu1 chu1 , ce2ng ji1ng cha2ng da2 ba4n nia2n hu4 to2u li3 zhi3 yo3u ji1 10 yua2n . ta1 ku3 zho1ng zuo4 le4 , ge1ng ji1 ji2 jia1n ke4 da4o xi1n jia1 po1 , za4i na4 re4n shi lia3o zha1ng zi3 yi2 di2 fa1 xi2ng shi1 , ji1ng yo2u ta1 di2 gu3 li4 , ra4ng niu2 na3i zho4ng shi2 do4u zhi4 . ho4u la2i yu4 da4o gui4 re2n he2 ya4o sha1n , ta1 ji1ng yo2u ta1 di2 jia4o wu3 , za4n ta4n ta1 di2 wu3 yi4 , zhu3 do4ng qia1n ta1 ji4n " si1 chua4ng ", che2ng to2ng me2n shi1 jie3 di4 , ra4ng niu2 na3i de2 yi3 cho2ng fa3n yue4 ta2n .\n zhe4 ci4 fa1 pia4n , niu2 na3i zi4 chua4ng xi1n ge1 " tuo1 ta2o shu4 " xi1n wu3 bu4 " li2ng ko1ng zi4 zhua4n 540 du4 " he2 " tuo1 yi1 shu4 " huo4 da4 hui2 xia3ng , da4n ta1 ge1ng qi1 da4i da4 jia1 ti1ng da4o ta1 di2 ge1 yi4 ji4n bu4 , ta1 zi4 cha2o za4i ENERGY shi2 , be4i bia1n ru4 R zu3 (RAP), fu4 ze2 ra2o she2 , e2r fe1i zhu3 cha4ng , da4n xi1n ji2 ji1ng zhi4 zuo4 re2n a1 di4 zi1 tia2o zhe3ng VOCAL, ta1 zha3o da4o shi4 he2 zi4 ji3 ge1 cha4ng di2 fa1ng fa3 , xia4n za4i ke3 yi3 ya3n cha4ng she1n qi2ng di2 qi2ng ge1 , lia2n zi4 ji3 du1 bu4 ji1n de2 yi4 qi3 zi4 ji3 di2 ji4n bu4 ! zhe4 ci4 chu1 ji2 niu2 na3i she1n ca2i to2ng ya4ng li4ng re2n ji1ng ya4n , be4i zhi4 yi2 fu4 ji1 shi4 fo3u ji1ng ji4 sua4n ji1 za4o jia3 . niu2 na3i chu2n ho2ng chi3 ba2i , pi2 fu1 ba2i ne4n , lia2n nv3 she1ng du1 xia4n mu4 , ta1 zi4 pu4 hua2n be4i ha3o yo3u xia4o che1ng shi4 " cha1o ji2 ba2i ", yi1n ta1 yo3u " jiu3 ca2o xi4ng pi2 fu1 ya2n ", suo3 yi3 za4i pa1i fe1ng ta4o shi2 , yi1n ca1 fa3ng sha4i ru3 yi2ng za4o gu3 to2ng xia4o guo3 e2r guo4 mi3n , da3o zhi4 qua2n she1n yi1 kua4i ba2i yi1 kua4i he1i , suo3 yi3 zhi3 ha3o ka4o ji4 sua4n ji1 jia1 he1i fu1 se4 , da4n ta1 zi4 ha2o ji1 ro4u shi4 huo4 zhe1n jia4 shi2 , hua1n yi2ng ya4n mi2ng zhe4ng she1n !\n tui1 jia4n zhu3 da3 :" tuo1 ta2o shu4 ", ji1n qu1 zhi4 zuo4 re2n a1 di4 zi1 qua2n li4 da3 za4o , da1 pe4i niu2 na3i ga1o cha1o wu3 ji4 " re2n ti3 ko1ng zhua4n 540 du4 ", wu3 ta2i ne2ng lia4ng za4i yi1n la4ng he2 she1n ti3 jie2 zo4u zho1ng yi1 chu4 ji2 fa1 !" re4 niu2 na3i ", li4 ya1o shi1 re2n wa2n jia1 wu2 ke4 qu2n lia2ng she1n di4ng zuo4 zhua1n shu3 zhu3 ti2 qu1 , te4 xie3 da4 na2n ha2i di2 sha3 qi4 zhe1n qi2ng , ga3n qi2ng jiu4 xia4ng re4 niu2 na3i , za4i qia4o pi2 tia2n mi4 di2 xua2n lv4 zho1ng qia1o qia1o jia1 re4 we1n du4 , guo1 ca3i jie2 MV kua4 da1o ya3n chu1 .LL\n [ zhua1n ji2 qu3 mu4 ]\n CD:\n 1. ta2o tuo1 shu4 \n 2. gu3n ka1i \n 3. re4 niu2 na3i \n 4. da4o shu3 di4 e4r ge4 na2n pe2ng yo3u \n 5. ho2ng de1ng lv4 de1ng \n 6. wu3 shi4 da1o \n 7. kui3 le3i \n 8. dia3n shui3 qi1ng ti2ng \n 9. dia3n dia3n to2u \n 10. yo3ng ga3n di2 ga4o bie2 \n DVD\n 1. tuo1 ta2o shu4 yi1n yue4 lu4 xia4ng da4i \n 2. re4 niu2 na3i yi1n yue4 lu4 xia4ng da4i ( guo1 ca3i jie2 MV kua4 da1o ya3n chu1 )\n 3. fe1ng mia4n pa1i she4 xia4n cha3ng zhi2 ji1 \n 4. tuo1 ta2o shu4 mu4 qia2n mu4 ho4u \n 5. re4 niu2 na3i mu4 qia2n mu4 ho4u "
2 (entertainment)
" ga3i bia4n bu4 che4 di3 / re2n xi4ng hua4 yo3u ti2 she1ng shi4 jia4 xi1n a4i li4 she3 "
"wa3ng ye4 so1u suo3 :\n " la3o sa1n ya4ng " di2 li4 cha3ng yi1 zhi2 he3n jia1n di4ng , mia4n dui4 xu1 qiu2 ri4 yi4 fe1ng fu4 di2 qi4 che1 xia1o fe4i zhe3 me2n , ta1 me2n zo3ng shi4 he3n sha3o zuo4 chu1 da4 di2 tuo3 xie2 .\n ko1ng jia1n he2 pe4i zhi4 —— chu3 wu4 fe1ng fu4 bu4 sha3o ho4u pa2i xia3o yo3u ti2 she1ng \n la3o kua3n a4i li4 she3 di2 che1 me2n ne4i ba3n ke3 che1ng de2 sha4ng zu2 go4u la3o lia3o , bu4 ji3n ya4ng shi4 la3o qi4 e2r qie3 yi1 dia3n shi2 yo4ng xi4ng ye3 me2i yo3u , za4i xi1n a4i li4 she3 sha4ng mia4n zhe4i xie1 xia4n xia4ng bu4 fu4 cu2n za4i , qia2n che1 me2n ne4i ba3n sha4ng bu4 ji3n she4 ji4 lia3o chu3 wu4 ge2 hua2n yo3u lia3o da1n du2 fa4ng yi3n lia4o pi2ng di2 we4i zhi4 , re2n xi4ng hua4 fu2 du4 ti2 she1ng lia3o bu4 sha3o .\n za4i la3o kua3n 1.6 16V che1 xi2ng dia4n do4ng ho4u shi4 ji4ng tia2o jie2 niu3 di2 we4i zhi4 , ze1ng jia1 lia3o yi2 ge4 chu3 wu4 ge2 , bi4ng qie3 jia1 lia3o fa2ng hua2 dia4n , bi3 jia4o fa1ng bia4n fa4ng yi1 xie1 ti2ng che1 qia3 , ga1o su4 pia4o huo4 sho3u ji1 yi1 le4i di2 do1ng xi1 . zho1ng ko4ng mia4n ba3n xia4 mia4n di2 chu3 wu4 ge2 ye3 bi3 la3o kua3n che1 xi2ng sha4ng ze1ng da4 lia3o yi1 xie1 , fa4ng qia2n ba1o da4 xia3o di2 wu4 pi3n he3n he2 shi4 , ye3 yo3u fa2ng hua2 dia4n , ke3 yi3 na2 xia4 la2i bia4n yu2 ji4n ha2ng qi1ng jie2 , sui1 ra2n zuo4 go1ng bu2 shi4 he3n ji1ng xi4 , da4n ha2i shi4 ma2n shi2 yo4ng di2 .\n da3 ka1i sho3u ta4o xia1ng , ni3 hui4 fa1 xia4n zhe4 li3 ye3 she4 ji4 lia3o lia3ng ge4 be1i tuo1 , xia4n cha3ng ti3 ya4n lia3o yi1 xia4 , fa4ng pu3 to1ng di2 shui3 pi2ng shi4 ke3 yi3 di2 , jia3o du4 ga1ng ha3o , ye3 bi3 jia4o pi2ng ta3n , da4n we4i le ba3o zhe4ng we3n di4ng zhi1 shi4 he2 ti2ng che1 shi2 shi3 yo4ng , ru2 tu2 zho1ng lia3ng ge4 re2n ma3i lia3o shi2 wu4 jia3n da1n jiu4 ca1n shi2 wa2n qua2n ke3 yi3 li4 yo4ng sha4ng .\n ho4u pa2i zuo4 yi3 chu2 le ke3 yi3 4/6 fe1n fa4ng da3o wa4i , hua2n ne2ng jia1ng zuo4 dia4n xia4ng qia2n fa1n qi3 , ra2n ho4u za4i jia1ng ka4o be4i fa4ng da3o , shi3 ho4u be4i xia1ng ko1ng jia1n kuo4 ro2ng zhi1 yu2 yo4u bi3 jia4o pi2ng ta3n , za3i wu4 go1ng ne2ng ye3 fa1 hui1 de2 ge4ng jia1 chu1 se4 . zhe4 ye3 shi4 xia1ng dui4 yu2 la3o kua3n a4i li4 she3 yo3u suo3 ga3i ji4n di2 di4 fa1ng .\n che1 she1n chi3 cu4n bi4ng me2i fa1 she1ng bia4n hua4 , yi1n ci3 che2ng zuo4 ko1ng jia1n ye3 wu2 shi2 zhi4 xi4ng bia4n hua4 , da4n shi4 duo1 lia3o yi2 ge4 co1ng mi2ng di2 she4 ji4 , jiu4 shi4 qia2n pa2i zuo4 yi3 be4i mia4n di2 xia4 bu4 ye3 ga3i we2i ne4i a1o shi4 , yi1n ci3 ho4u pa2i che2ng yua2n di2 tui3 bu4 ko1ng jia1n de2 yi3 mi2ng xia3n ga3i sha4n . e2r shi4 jia4 guo4 che2ng zho1ng ke3 yi3 ga3n sho4u da4o , jiu4 shi4 qia2n pa2i zuo4 yi3 di2 ho4u du4 yu3 shu1 shi4 xi4ng bi4ng me2i yo3u yi1n ci3 sho4u su3n .\n ( be3n we2n la2i yua2n : qi4 che1 zhi1 jia1 )\n gua1n yu2 shi4 jia4 xi1n a4i li4 she3 re2n xi4ng hua4 di2 tu2 pia4n "
3 (automobile)
" ga3ng gu3 re4n gu3 zhe4ng zo3ng che2ng jia1o ji1n e2 97.46 yi4 yua2n , zha1n da4 shi4 28.45%"
"ca2i hua2 she4 xia1ng ga3ng xi1n we2n zho1ng xi1n .\n he2ng zhi3 xia4n ba4o 24273.77 dia3n , die1 8.27 dia3n , che2ng jia1o ji1n e2 342.56 yi4 yua2n ; re4n gu3 zhe4ng che2ng jia1o ji1n e2 we2i 97.46 yi4 yua2n , zha1n da4 shi4 che2ng jia1o 28.45%.\n re4n go4u zhe4ng zo3ng che2ng jia1o e2 we2i 73.70 yi4 yua2n , zha1n re4n gu3 zhe4ng che2ng jia1o di2 75.62%; re4n gu1 zhe4ng zo3ng che2ng jia1o e2 we2i 23.76 yi4 yua2n , zha1n re4n gu3 zhe4ng che2ng jia1o di2 24.38%.\n *** yi3 sha4ng zi1 xu4n yu3 shi2 ji4 fa1 fa4ng shi2 jia1n ya2n chi2 shi2 wu3 fe1n zho1ng , bi4ng go1ng yo4ng hu4 ca1n ka3o .\n te2ng xu4n she1ng mi2ng : pi2n da4o suo3 za3i we2n zha1ng , shu4 ju4 de3ng ne4i ro2ng chu2n shu3 zuo4 zhe3 ge4 re2n gua1n dia3n , ji3n go1ng to2u zi1 zhe3 ca1n ka3o , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 .\n to2u zi1 zhe3 ju4 ci3 ca1o zuo4 , fe1ng xia3n zi4 da1n ."
1 (finance)
" lia2n he2 guo2 che1ng qua2n qiu2 lia2ng jia4 yi3 ji1ng zha3ng zhi4 zui4 ga1o dia3n ke3 ne2ng ka1i shi3 xia4 jia4ng "
"ge1n ju4 lia2n he2 guo2 lia2ng no2ng zu3 zhi1 fa1 bu4 di2 shi4 jie4 lia2ng shi2 jia4 ge2 zhi3 shu4 , ji1n nia2n 4 yue4 fe4n lia2ng shi2 jia4 ge2 chu1 xia4n 15 ge4 yue4 yi3 la2i di2 sho3u ci4 xia4 jia4ng , lia2ng no2ng zu3 zhi1 zhua1n jia1 a1 pu3 du4 le4 li3 sa4 - a1 ba1 si1 a1n (AbdolrezaAbbassian)15 ri4 za4i jie1 sho4u lia2n he2 guo2 dia4n ta2i zhua1n fa3ng shi2 bia3o shi4 , qua2n qiu2 lia2ng jia4 za4i ji1n nia2n 3 yue4 da2 da4o zui4 ga1o dia3n zhi1 ho4u , mu4 qia2n yi3 che2ng we3n di4ng qu1 shi4 .\n zho1ng xi1n wa3ng 5 yue4 16 ri4 dia4n ge1n ju4 lia2n he2 guo2 lia2ng no2ng zu3 zhi1 fa1 bu4 di2 shi4 jie4 lia2ng shi2 jia4 ge2 zhi3 shu4 , ji1n nia2n 4 yue4 fe4n lia2ng shi2 jia4 ge2 chu1 xia4n 15 ge4 yue4 yi3 la2i di2 sho3u ci4 xia4 jia4ng , lia2ng no2ng zu3 zhi1 zhua1n jia1 a1 pu3 du4 le4 li3 sa4 - a1 ba1 si1 a1n (AbdolrezaAbbassian)15 ri4 za4i jie1 sho4u lia2n he2 guo2 dia4n ta2i zhua1n fa3ng shi2 bia3o shi4 , qua2n qiu2 lia2ng jia4 za4i ji1n nia2n 3 yue4 da2 da4o zui4 ga1o dia3n zhi1 ho4u , mu4 qia2n yi3 che2ng we3n di4ng qu1 shi4 .\n ju4 lia2n he2 guo2 wa3ng zha4n ba4o da4o , a1 ba1 si1 a1n bia3o shi4 :" lia2ng no2ng zu3 zhi1 suo3 zhi3 chu1 di2 shi4 ji1n nia2n 4 yue4 yi3 la2i , lia2ng shi2 jia4 ge2 me2i yo3u sha4ng zha3ng , zo3ng di2 la2i shuo1 4 yue4 fe4n lia2ng jia4 ba3o chi2 we3n di4ng . ra4ng wo3 me2n ge4ng we2i le4 gua1n yi1 dia3n di2 shi4 ,5 yue4 to2u lia3ng ge4 xi1ng qi1 , za4i suo3 yo3u qi1 huo4 shi4 cha3ng sha4ng , chu2 da4 mi3 yi3 wa4i , suo3 yo3u lia2ng shi2 jia4 ge2 che2ng xia4n chu1 yi1 zho3ng pi2ng we3n qu1 shi4 ."\n lia2ng no2ng zu3 zhi1 zhi3 chu1 , yo2u yu2 no2ng mi2n ze1ng jia1 lia3o lia2ng shi2 zho4ng zhi2 , yi3 ji2 jia4o ha3o di2 tia1n qi4 zhua4ng kua4ng , lia2ng jia4 jia1ng ti2ng zhi3 sha4ng she1ng bi4ng yo3u ke3 ne2ng ka1i shi3 xia4 jia4ng .\n wa3ng yi4 she1ng mi2ng : wa3ng yi4 zhua3n za3i sha4ng shu4 ne4i ro2ng , bu4 bia3o mi2ng zhe4ng shi2 qi2 mia2o shu4 , ji3n go1ng to2u zi1 zhe3 ca1n ka3o , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . to2u zi1 zhe3 ju4 ci3 ca1o zuo4 , fe1ng xia3n zi4 da1n .\n ca2i ji1ng ji1n ri4 re4 dia3n \n MONEY.163.COM\nni2n sha4ng we4i de1ng lu4 xi4 to3ng , zhi3 ne2ng yi3 yo2u ke4 she1n fe4n fa1 bia3o pi2ng lu4n , ru2 guo3 xia3ng yi3 shi2 mi2ng fa1 bia3o , qi3ng xia1n de1ng lu4 xi4 to3ng .\n ni3 di2 gu3 pia4o za4i ne3i ge4 dia3n we4i ca2i ne2ng jie3 ta4o ? wo3 da4i ge4 to2u , suo3 yo3u gu3 pia4o ma3i ji4n dia3n we4i du1 za4i 4800 dia3n yi3 sha4ng , le4 gua1n gu1 ce4 :4200 dia3n jie3 ta4o .[40105 re2n gua1n zhu4 ]\n ——< wo3 di2 fa2ng nu2 she1ng huo2 > yo3u jia3ng bo2 ke4 zhe1ng ji2 \n —— zhe4ng jia1n hui4 jia1ng me3i yue4 go1ng bu4 da4 xia3o fe1i jia3n chi2 qi2ng kua4ng \n —— ni2ng bo1 yi2n ha2ng yua2n go1ng yi1n xia4ng me2i ti3 ju3 zhe4ng be4i ba4o fu4 \n to2u zi1 tua2n dui4 jia4n she4 me2i yo3u ge1n sha4ng " pa3o ma3 qua1n di4 " di2 xu1 ya4o ; fe1ng xia3n ko4ng zhi4 ne2ng li4 bu4 qia2ng "
1 (finance)
"" do1ng fa1ng da2 ka1 e3r " qi4 che1 la1 li4 sa4i xia4 yue4 ju3 xi2ng "
"yo3u " do1ng fa1ng da2 ka1 e3r " qi4 che1 la1 li4 sa4i zhi1 che1ng di2 sho3u jie4 " chua1n yue4 do1ng fa1ng ma3 la1 so1ng yue4 ye3 sa4i (TRANSORIENTALE)" jia1ng yu2 ji1n nia2n 6 yue4 12-28 ri4 , yo2u she4ng bi3 de2 ba3o zhi4 zho1ng guo2 be3i ji1ng ju3 xi2ng , tu2 ji1ng 3 ge4 guo2 jia1 ,10000 go1ng li3 , li4 shi2 17 tia1n . zhe4 shi4 ji4 " da2 ka1 e3r qi4 che1 la1 li4 sa4i " zhi1 ho4u , be4i guo2 ji4 qi4 che1 sa4i ta2n re4n we2i " du2 yi1 wu2 e4r di2 fe1i fa2n sa4i shi4 ". bi4ng sho3u ci4 ti2 chu1 lia3o " fe1n xia3ng , re2n we2n , ta4n suo3 " qua2n xi1n sa4i che1 li3 nia4n . jie2 zhi4 mu4 qia2n we2i zhi3 , yi3 yo3u 25 ge4 guo2 jia1 300 duo1 mi2ng che1 sho3u ba4o mi2ng ca1n jia1 be3n ci4 sa4i shi4 , qi2 zho1ng yo3u 120 lia4ng mo2 tuo1 che1 ,100 duo1 lia4ng qi4 che1 he2 ka3 che1 , guo2 ne4i wa4i zhi1 mi2ng che1 dui4 he2 che1 sho3u yo3ng yue4 ba4o mi2ng ca1n sa4i , guo2 ne4i be4i que4 re4n di2 yo3u a4o di1ng de3ng che1 dui4 .\n zhe4 shi4 yi2 ge4 yu4n nia4ng he3n jiu3 di2 guo2 ji4 sa4i shi4 . co2ng ca1n sa4i gui1 mo2 he2 zhe4n ro2ng la2i ka4n , ji1 hu1 shi4 da2 ka1 e3r qi4 che1 la1 li4 sa4i di2 fu4 zhi4 , chu2 le ji1ng xia3n ci4 ji1 zhi1 wa4i , jia1ng kua4 yue4 o1u ya4 da4 lu4 , ji2 ge4 zho3ng xia3n e4 lu4 kua4ng he2 qi4 ho4u we2i yi1 ti3 la2i tia3o zha4n che1 sho3u di2 yi4 zhi4 he2 sa4i che1 ji4 shu4 di2 zo1ng he2 xi4ng yue4 ye3 la1 li4 sa4i . she4 yo3u cha2ng gui1 he2 te4 shu1 sa4i dua4n . bi3 sa4i shi4 co2ng fu4 yo3u la4ng ma4n qi4 xi1 di2 she4ng bi3 de2 ba3o ka1i shi3 , sa4i dua4n chu1 qi1 za4i e2 luo2 si1 ji4ng ne4i ju3 xi2ng , yi3 qu1 zhe2 di2 se1n li2n xia3o lu4 , cha2ng ju4 li2 , ca3o mu4 co2ng she1ng di2 ga1o su4 sa4i da4o he2 jia1n na2n di2 sha1 tu3 da4o zu3 che2ng . ya4o chua1n yue4 da4 mia4n ji1 di2 e2 luo2 si1 se1n li2n . sho3u ge4 da4 sa4i dua4n she4 za4i fa1n yue4 ya4 o1u fe1n jie4 xia4n di2 wu4 lɑ e3r sha1n ma4i , sa4i da4o wa1n ya2n , xia2 gu3 xia3n ju4n , pi2n fa2n di2 zhua3n xia4ng dui4 sa4i che1 da3o ha2ng jia1ng shi4 yi1 ci4 ya2n ju4n di2 ka3o ya4n . ji4n ru4 ha1 sa4 ke4 si1 ta3n , sa4i che2ng ji4n ru4 zho1ng ya4 di4 qu1 gua3ng ma4o di2 da4 ca3o yua2n , she4 yo3u 2 ge4 sa4i dua4n . wu2 shu4 di2 hu2 po1 he2 nia3o le4i ba3o hu4 qu1 jia1ng dui4 da3o ha2ng ti2 chu1 ya2n ju4n di2 ka3o ya4n , tu2 zho1ng jia1ng chua1n yue4 shu4 ge4 qia3n ta1n he2 qia2o lia2ng . di4 sa1n sa4i dua4n jia1ng za4i sha1n qu1 ju3 xi2ng , ca1n sa4i che1 sho3u jia1ng mia4n dui4 te4 shu1 sa4i da4o di2 tia3o zha4n . zhi1 ho4u , ya2n zhe a1 e3r ta4i sha1n jia3o we2i che1 sho3u ti2 go1ng di4 yi1 liu2 di2 ce4 shi4 ji1 hui4 , che1 sho3u me2n jia1ng mia4n dui4 wu2 shu4 zo4ng he2ng jia1o cuo4 di2 qia3n ta1n . e2r ho4u ji4n ru4 zho1ng guo2 xi1n jia1ng ji4ng ne4i , shi3 xia4ng ma2ng ma2ng wu2 ji4 di2 sha1 mo4 he2 ge1 bi4 , sa4i shi4 ji4n ru4 ga1o cha2o . che1 sho3u me2n jia1ng ya2n zhe xua2n ya2 he2 qi3 fu2 di2 sha1 qiu1 ji2 fu4 za2 lu4 mia4n xi2ng ji4n , li4 ji1ng jia1n xia3n zhi1 ho4u ji4n ru4 ne4i me1ng gu3 a1 la1 sha4n , sa4i shi4 ji4n ru4 we3i she1ng , zui4 ho4u di3 da2 be3n ci4 sa4i shi4 zho1ng dia3n , tia1n ji1n hua2ng ya2 gua1n cha2ng che2ng jia3o xia4 .\n " shi4 he2 da4 zho4ng di2 ta4n xia3n ". zhe4 shi4 be3n ci4 sa4i shi4 di2 yi2 ge4 te4 dia3n . sho3u ci4 yi3 " fe1n xia3ng , re2n we2n , ta4n suo3 " di2 sa4i che1 xi1n li3 nia4n , ba3 qi4 che1 yu4n do4ng tui1 xia4ng lia3o xi1n di2 ji4ng jie4 . ju4 to3ng ji4 , jie2 zhi4 mu4 qia2n we2i zhi3 , yi3 yo3u la2i zi4 25 ge4 guo2 jia1 di2 300 duo1 mi2ng che1 sho3u ba4o mi2ng ca1n jia1 be3n ci4 sa4i shi4 , qi2 zho1ng 120 lia4ng mo2 tuo1 che1 ,100 lia4ng qi4 che1 he2 ka3 che1 . guo2 ji4 yue4 ye3 sa4i shi4 jie4 di2 zhi1 mi2ng che1 sho3u che1 dui4 fe1n fe1n ba4o mi2ng ca1n sa4i , a4n zu3 bie2 fe1n le4i ru2 xia4 : mo2 tuo1 che1 zu3 : a4o di4 li4 KTM che1 dui4 yi3 ji2 zhe4ng za4i xie2 sha1ng di2 ya3 ma3 ha1 he2 be3n tia2n che1 dui4 ; qi4 che1 zu3 : da2 ka1 e3r chua2n qi2 che1 sho3u shi1 la2i se4 ji2 3 lia4ng sa4i che1 ; fa3 guo2 zhu4 mi2ng yue4 ye3 che1 sho3u eric vigouroux; de2 guo2 da4 zho4ng che1 dui4 ce4 shi4 che1 sho3u stephane henrard ji2 2 lia4ng da4 zho4ng buggy sa4i che1 ; fa3 guo2 duo1 shi4 de2 che1 dui4 5 lia4ng sa4i che1 ; ka3 che1 zu3 :2007 nia2n da2 ka1 e3r la1 li4 sa4i ka3 che1 zu3 gua4n ju1n he2 la2n MAN che1 dui4 ; da2 ka1 e3r la1 li4 sa4i chua2n qi2 - he2 la2n de2 luo2 yi1 fu4 zi3 che1 dui4 (1987 nia2n da2 ka1 e3r la1 li4 sa4i ka3 che1 zu3 gua4n ju1n );7 jie4 da2 ka1 e3r la1 li4 sa4i ka3 che1 zu3 gua4n ju1n - e2 luo2 si1 qia3 ma3 si1 che1 dui4 . ci3 wa4i , de2 guo2 da4 zho4ng cha3ng dui4 he2 ri4 be3n sa1n li2ng cha3ng dui4 jia1ng pa4i che1 lia4ng ka3o cha2 ga1i sa4i shi4 . zho1ng guo2 jia1ng yo3u a4o di1ng , ho2ng he2 , lie4 ba4o de3ng che1 dui4 ca1n sa4i . ci3 wa4i , zhe4ng zho1u ri4 cha3n hua2n zuo4 we2i be3n ci4 sa4i shi4 zho1ng guo2 we2i yi1 gua1n fa1ng za4n zhu4 sha1ng , chu2 sa4i che1 wa4i , hua2n jia1ng ti2 go1ng yu4 xua1n he2 rui4 qi2 de3ng che1 xi2ng zuo4 we2i sa4i shi4 zu3 we3i hui4 di2 go1ng zuo4 che1 lia4ng . be3n sa4i shi4 yo2u RenéMetge Concept ji1 go4u qia1n to2u ,Group Largardère Sports, SPORTFIVE he2 IEC In Sports de3ng zu3 ba4n , guo2 ne4i wa4i yo3u gua1n me2i ti3 jia1ng qua2n che2ng ba4o da4o ci3 ci4 sa4i shi4 ."
3 (automobile)
" xi2 li2n · di2 we1ng cho2ng fa3n lu2n du1n chua1n zho1ng guo2 fe1ng ya3n chu1 fu2 jue1 zui3 so4ng fe1i we3n ( tu2 )"
"5yue4 6 ri4 , jia1 na2 da4 ge1 ho4u xi2 li2n · di2 we1ng za4i lu2n du1n ka1i cha4ng , ci3 ci4 ya3n chu1 , xi2 li2n · di2 we1ng chua1n zhe yu3 ji1 tia1n qia2n za4i fe4i che2ng ya3n chu1 shi2 chua1n di2 po1 ju4 zho1ng guo2 fe1ng di2 ya3n chu1 fu2 , ka4n la2i ta1 fe1i cha2ng xi3 hua1n zhe4 jia4n yi1 fu2 .\n yu2 le4 ji1n ri4 re4 dia3n \n ENT.163.COM\nliu2 jia1 li2ng hu1n qi1 21 ri4 bu4 da1n da4 hu1n , da4n " luo3 zha4o " fe1ng bo1 we4i pi2ng , liu2 jia1 li2ng pi1 lu4 lia3o da1ng nia2n za1o re2n ba3ng jia4 e2r be4i po4 pa1i xi4 shi4 jia4n qua2n guo4 che2ng , yo3u yi3ng mi2 dui4 yi3ng pia1n ji4n ha2ng ca1i ce4 , re4n we2i < ho1ng tia1n lo2ng hu3 hui4 > xia2n yi2 zui4 da4 ; li4ng wa4i , do3ng jie2 pa1n yue4 mi2ng ye3 chua2n chu1 jia1ng yu2 10 yue4 fe4ng zi3 che2ng hu1n .. >>\n 404 Not Found\nnginx/0.6.31\nwa3ng yi4 yu2 le4 24 xia3o shi2 dia3n ji1 pa2i ha2ng \n hua2 yu3 liu2 xi2ng yue4 ta2n zho4ng lia2ng ji2 re2n wu4 "
2 (entertainment)
"< yi1ng ta2o > ju4 zu3 zuo4 ke4 xi1n la4ng mia2o pu3 : wo3 jue2 de ku3 me2i ba2i sho4u "
"<yi1ng ta2o > zhu3 ya3n tuo3 guo2 qua2n , mia2o pu3 he2 da3o ya3n zha1ng jia1 be4i zuo4 ke4 xi1n la4ng \n xi1n la4ng yu2 le4 xu4n ji1n nia2n mu3 qi1n jie2 , da3o ya3n zha1ng jia1 be4i di2 xi1n pia4n < yi1ng ta2o > jia1ng ya4o za4i da4 yi2n mu4 sha4ng he2 gua1n zho4ng jia4n mia4n . zhe4 bu4 be4i che1ng we2i yua2n she1ng ta4i ba3n < ma1 ma1 za4i a4i wo3 yi1 ci4 ()> di2 yi3ng pia1n jia3ng shu4 lia3o yi1 we4i zhi4 zha4ng mu3 qi1n dui4 nv3 e2r wu2 si1 di2 a4i , mia2o pu3 ( ti1ng ge1 blog) ge1ng sho3u ci4 cha2ng shi4 ga3i bia4n xi2ng xia4ng , chu1 ya3n zhi4 zha4ng jue2 se4 , jia1ng sha3 ma1 yi1ng ta2o ba4n ya3n de2 ru4 mu4 sa1n fe1n .5 yue4 8 ri4 , zha1ng jia1 be4i xie2 zhu3 ya3n mia2o pu3 , tuo3 guo2 qua2n zuo4 ke4 xi1n la4ng , jia3ng shu4 lia3o < yi1ng ta2o > be4i ho4u di2 gu4 shi4 .\n " wo3 pa4 ba3 yi1ng ta2o za1o ta4 lia3o "\n < ta2o qi4 re2n xi2ng ()> zho1ng di2 he2 zuo4 ra4ng zha1ng jia1 be4i dui4 mia2o pu3 liu2 xia4 lia3o he3n she1n di2 yi4n xia4ng ," ta1 ya3n xi4 he3n re4n zhe1n , he3n zha1 shi2 , shi4 yi2 ge4 shi2 li4 pa4i di2 ya3n yua2n , re2n ye3 xia1ng da1ng ha3o ." suo3 yi3 , da1ng ya4o cho2u pa1i < yi1ng ta2o > shi2 , zha1ng jia1 be4i zi4 ra2n e2r ra2n di4 xia3ng da4o lia3o mia2o pu3 ," wo3 xia3ng ta1 ya3n zhe4 ge4 xi4 ke3n di4ng me2i we4n ti2 , wo3 ya1 ba3o ya1 da4o ta1 she1n sha4ng lia3o ."\n he2 zha1ng jia1 be4i di2 xi4n xi1n shi2 zu2 bu4 to2ng , mia2o pu3 que4 da3 lia3o ji1 ci4 tui4 ta2ng gu3 ,"( ka1i pa1i ) ba4n nia2n qia2n jie1 da4o zhe4 ge4 ju4 be3n shi2 , wo3 yo3u yi1 zho3ng cho1ng do4ng he2 xi1ng fe4n , yi1n we4i zhe4 ge4 jue2 se4 dui4 ya3n yua2n la2i jia3ng ke3 ne2ng yi1 be4i zi3 du1 he3n na2n pe4ng da4o , na4 ba4n nia2n du1 shu3 yu2 kua2ng za4o xi1ng fe4n di2 jie1 dua4n . da4n zhe1n di2 ji4n lia3o zu3 yi3 ho4u wo3 fa1 xia4n wo3 zhe1n di2 she4ng re4n bu4 lia3o ." mia2o pu3 shuo1 , zi4 ji3 co2ng la2i me2i yo3u ji4n ru4 guo4 zhi4 zha4ng re2n shi4 di2 shi4 jie4 , tu1 ra2n jia1n ya4o wa2n qua2n fa4ng qi4 zi4 ji3 , qu4 chua4ng za4o wa2n qua2n bu4 to2ng di2 yi2 ge4 re2n ," na4 yi1 ke4 wo3 jiu4 yo3u xia3ng ta2o zo3u di2 ga3n jue2 ," zhi3 ne2ng ma4n ma4n xu2n zha3o ga3n jue2 ," shi2 ji4 sha4ng da4o zui4 ho4u pa1i she4 wa2n di2 na4 yi1 tia1n , wo3 ye3 bu4 ga3n ke3n di4ng wo3 zi4 ji3 jiu4 shi4 ta1 lia3o ." bu4 guo4 , lia3ng ge4 duo1 yue4 di2 pa1i she4 , ha2i shi4 ra4ng mia2o pu3 she1n sha4ng duo1 lia3o bu4 sha3o shu3 yu2 yi1ng ta2o di2 xi2 gua4n , sho3u shi4 he2 do4ng zuo4 ," qi3 ma3 na4 ba4n nia2n shi4 zhe4 ya4ng ." bu4 guo4 , ji2 bia4n shi4 yi3ng pia1n de2 da4o lia3o zhu1 duo1 ke3n di4ng di2 xia4n za4i , mia2o pu3 ha2i shi4 bu4 ga3n ka4n ," wo3 da4o xia4n za4i du1 me2i yo3u ka4n guo4 wa2n zhe3ng di2 pia1n zi , wo3 pa4 ba3 zhe4 ge4 jue2 se4 za1o ta4 lia3o ."\n " wo3 di2 ti3 xi2ng shi4 bia1o zhu3n di2 s xi2ng "\n mia2o pu3 ce2ng ji1ng shuo1 guo4 ,< yi1ng ta2o > shi4 ta1 qi4 ji1n we2i zhi3 pa1i de2 zui4 jia1n xi1n di2 yi1 bu4 yi3ng pia1n , sui1 ra2n zhe4 ge4 jia1n xi1n zhi3 di2 bu2 shi4 pi2 ro4u zhi1 ku3 , ke3 shi4 za4i wa4i re2n ka4n la2i , pa2 shu4 , fa1n qia2ng , zhui1 che1 , a1i da3 , shui4 zhu1 qua1n .. zhe4i xie1 bi4ng bu4 xia4ng mia2o pu3 shuo1 de2 na4 me qi1ng so1ng . yi3ng pia1n zho1ng yo3u yi1 cha3ng xi4 , yo2u yu2 jia1 ji4ng pi2n ha2n , zha4ng fu1 ge2 wa4ng ( tuo3 guo2 qua2n shi4 ) ba3 yi1ng ta2o jia3n la2i di2 nv3 e2r ho2ng ho2ng so4ng re2n lia3o , qi4 che1 da4i zhuo2 ho2ng ho2ng jia4n jia4n yua3n li2 , yi1ng ta2o xia4ng fe1ng lia3o yi1 ba1n za4i ho4u mia4n zhui1 ga3n , sha1 shi2 mi4 bu4 di2 sha1n lu4 ba3 yi1ng ta2o zho4ng zho4ng di4 shua1i da3o za4i di4 . zhe4 ge4 cha3ng ji3ng za4i yi3ng pia1n zho1ng zhi3 yo3u bu2 da4o yi1 fe1n zho1ng di2 shi2 jia1n , ke3 shi4 zha1ng jia1 be4i shuo1 , zhe4 dua4n xi4 pa1i lia3o zu2 zu2 yo3u yi1 tia1n ." pa1i wa2n na4 cha2ng xi4 , wo3 di2 da4 tui3 sha4ng shua1i chu1 lia3o yi2 ge4 da4 ba1o , qi1ng he1i zi3 di2 , zhe1n di2 xia4ng yi2 ge4 ma2n tou ,( da1ng shi2 ) wo3 shuo1 wo3 di2 ti3 xi2ng shi4 bia1o zhu3n di2 s xi2ng , wo3 shuo1 ze3n me ne2ng cha2ng chu1 zhe4 me da4 yi1 kua4i ro4u ." mia2o pu3 he3n qi1ng so1ng di4 xia4o zhuo2 shuo1 . e2r be4i tuo3 guo2 qua2n da3 di2 ji1 cha2ng xi4 ye3 ra4ng ta1 chi1 lia3o bu4 sha3o ku3 . yo2u yu2 shi4 di4 yi1 ci4 pa1i xi4 , tuo3 guo2 qua2n zha3ng wo4 bu4 ha3o li4 du4 , da3o ya3n ra4ng zhe1n da3 , tuo3 guo2 qua2n zhe1n di2 na2 zhuo2 te2ng tia2o wa3ng mia2o pu3 she1n sha4ng da3 ," di4 e4r tia1n mia2o pu3 lia3n sha4ng du1 bia4n xi2ng lia3o , na4 ge4 te2ng tia2o he3n cu1 ." tuo3 guo2 qua2n da4i zhuo2 qia4n yi4 ka4n zhuo2 mia2o pu3 .\n " wo3 jue2 de ku3 me2i ba2i sho4u "\n zui4 ji4n , za4i guo2 wa4i da4 huo4 ke3n di4ng di2 < yi1ng ta2o > huo4 de2 lia3o di4 17 jie4 sha4ng ha3i yi3ng pi2ng re2n da4 jia3ng di2 zui4 jia1 yi3ng pia4n , mia2o pu3 ye3 pi2ng yi1ng ta2o zhe4 ge4 jue2 se4 ji4 za4i ji1n nia2n di2 da4 xue2 she1ng dia4n yi3ng jie2 sha4ng huo4 de2 zui4 jia1 nv3 zhu3 jue2 zhi1 ho4u za4i ci4 huo4 ci3 shu1 ro2ng , ti1ng da4o zhe4 ge4 xia1o xi1 , mia2o pu3 yo3u xie1 ji1ng ya4 ," yo4u huo4 jia3ng lia3o ?" mia2o pu3 shuo1 , za4i do1ng ji1ng guo2 ji4 dia4n yi3ng jie2 ya4 zho1u fe1ng da1n yua2n di2 bi4 mu4 shi4 sha4ng , pi2ng we3i hui4 zhu3 xi2 ze1ng shuo1 , zhe4 ge4 da1n yua2n me2i yo3u nv3 ya3n yua2n jia3ng , da4n shi4 ru2 guo3 yo3u , na4 yi1 di4ng shi4 < yi1ng ta2o > di2 mia2o pu3 ." da1ng shi2 wo3 te4 bie2 ji1 do4ng , qi2 shi2 huo4 she2n me jia3ng na4 yi1 ke4 du1 bu4 jue2 de yo3u she2n me zho4ng ya4o di2 , jiu4 shi4 sui1 ra2n ni3 na4 me xi1n ku3 , da4n shi4 zui4 ho4u ni3 be4i gua1n zho4ng , be4i zhua1n ye4 re2n shi4 re4n ke3 , ke3n di4ng , bia3o ya2ng , na4 yi1 ke4 di2 che2ng jiu4 ga3n wo3 jue2 de te4 bie2 ga3n do4ng . suo3 yi3 xia4n za4i < yi1ng ta2o > zhe4 yi1 ci4 ne2ng go4u huo4 zhe4 ge4 jia3ng , wo3 jue2 de ku3 me2i ba2i sho4u ." ke1 lu4 / we2n wa2ng li2 / tu2 "
2 (entertainment)
"[ xi1n kua4i ba4o ] fu2 ca3i 3D di4 08116 qi1 : da1n shu4 jia3ng ha4o chu3 yu2 she1ng we1n qi1 "
"di4 08110 qi1 464\n di4 08111 qi1 469\n di4 08112 qi1 154\n di4 08113 qi1 103\n di4 08114 qi1 274\n 3D ji4n la2i jia3ng ha4o zho1ng di2 lia2n ha4o fe1i cha2ng huo2 yue4 ,"45,89,65" yi3 ji2 zui4 ji4n sa1n qi1 chu1 xia4n "01,45" de3ng fe1n fe1n tia4o chu1 , gu1 ji4 jia4o we2i cha2ng jia4n di2 "89,65" de3ng lia2n ha4o zu3 he2 sui2 ho4u yo3u wa4ng ji4 xu4 fa1 li4 .\n xia1ng she1ng ha4o ma3 re2ng bu4 ke3 hu1 shi4 , di4 08105 qi1 zhi4 di4 08112 qi1 cho1ng fe4n ke3 yi3 ka4n da4o xia1ng she1ng ha4o ma3 zu3 he2 "4" he2 "9" di2 bia3o xia4n , we4i la2i ke3 gua1n zhu4 ji4n qi1 dua4n da4ng di2 ha4o ma3 "3" yu3 qi2 xia1ng she1ng ha4o ma3 "8" di2 fu4 su1 , qi2 zho1ng "3" zi4 di4 08107 qi1 ka1i shi3 jiu4 me2i yo3u za4i chu1 xia4n za4i 3D di2 sa1n ge4 we4i zhi4 sha4ng , yi3 ji1ng dua4n da4ng zu2 zu2 da2 ba1 qi1 zhi1 duo1 ,"8" za4i sa1n ge4 we4i zhi4 ye3 yi3 ji1ng yo3u wu3 qi1 we4i jia4n zo1ng ji4 , ke3 gua1n zhu4 zhe4 lia3ng ma3 di2 qi2 qi2 xia4n she1n .\n xi2ng ta4i fa1ng mia4n , ji4n qi1 " xia3o xia3o xia3o "," shua1ng shua1ng shua1ng " chu1 xia4n duo1 ci4 , e2r " da1n da1n da1n " zhi1 za4i di4 08108 qi1 tia4o chu1 hui2 bu3 , da4n " da4 da4 da4 " ze2 suo3 xi4ng we4i chu1 , jia4n yu2 zhe3ng ti3 pi2ng he2ng di2 xu1 qiu2 , ke3 za4i we4i la2i lia3ng qi1 gua1n zhu4 " da4 da4 da4 " he2 qua2n da1n shu4 di2 zo3u ga1o .\n ju4 ti3 da4o pa2i lie4 3 jia3ng ha4o di2 sa1n ge4 we4i zhi4 , ji4n qi1 di4 yi1 we4i yi3 ji1ng lia2n xu4 wu3 qi1 chu1 xia4n xia3o shu4 , ji1n wa3n ka4n ha3o da4 shu4 tia4o chu1 , fa2ng dua4n da4ng sa1n shi2 qi1 di2 "7" fa3n da4n , ge2 qi1 ma3 gua1n zhu4 "6,9".\n di4 e4r we4i "3,4,8" za4i ji4n qi1 yi1 zhi2 bu2 jia4n lo4u mia4n , yo3u wa4ng chu4 di3 ho4u da4n chu1 , li4ng wa4i ge2 qi1 ma3 liu2 yi4 "1,5".\n di4 sa1n we4i ge2 qi1 ma3 "4" chu3 yu2 shi2 fe1n huo2 yue4 di2 jie1 dua4n , chu1 ha4o jie2 zo4u xi4ng fe1i cha2ng mi2ng xia3n , sui2 ho4u qi2 li2n ma3 "3,5" zhi2 de di1ng fa2ng . le3ng ma3 fa2ng "1,6,7".\n sa4i shi4 xia1ng gua1n tui1 jie4 All Sport [ ge1ng duo1 gu3n do4ng xi4n xi1 ] \n ti3 yu4 ji1n ri4 re4 dia3n \n SPORTS.163.COM\n NBA cha2ng gui1 sa4i nia2n du4 zui4 jia1 xi1n xiu4 chu1 lu2 , huo3 jia4n dui4 si1 ke1 la1 la2n de2 li3 fe1n lie4 di4 sa1n he2 di4 ba1 ; lia2n me2ng be1i ba4n jue2 sa4i , ba4i re2n 4 qiu2 bi1ng ba4i e2 luo2 si1 wu2 yua2n zui4 ho4u jue2 sa4i ; ji1n ri4 shi4 xia3o be4i 33 sui4 she1ng ri4 , ke3 yi3 la2i ka4n ka4n xia3o be4i di2 yu4 e2r ji1ng , be3i ji1ng a4o yu4n she4ng huo3 ye3 zhe4ng za4i xia1ng ga3ng chua2n di4 , shi4 guo2 ne4i sho3u zha4n .. >>"
0 (sports)
" de2 zho1ng yi4 re2n go4ng to2ng we2i di4 zhe4n za1i qu1 zhe4n za1i yi4 ya3n "
"zho1ng xi1n she4 cho2ng qi4ng wu3 yue4 shi2 qi1 ri4 dia4n ( guo1 ho2ng ) shi2 qi1 ri4 wa3n qi1 shi2 zhi4 shi2 yi1 shi2 , la2i zi4 de2 guo2 he2 zho1ng guo2 di2 ya3n yi4 re2n yua2n za4i cho2ng qi4ng zha1o tia1n me2n gua3ng cha3ng go4ng to2ng xia4n yi4 , we2i wu3 yue4 shi2 e4r ri4 fa1 she1ng di2 we4n chua1n di4 zhe4n ji4n ha2ng zhe4n za1i yi4 ya3n . de2 guo2 zhu4 hua2 da4 shi3 shi1 mi2ng xia2n bo2 shi4 he2 zho4ng qi4ng shi4 shi4 zha3ng wa2ng ho2ng ju3 chu1 xi2 ga1i yi4 ya3n .\n yo2u de2 guo2 wa4i jia1o bu4 he2 zho4ng qi4ng shi4 zhe4ng fu3 go4ng to2ng ju3 ba4n di2 " de2 zho1ng to2ng ha2ng · zo3u ji4n cho2ng qi4ng " xi4 lie4 huo2 do4ng zhe4ng za4i sha1n che2ng ju3 xi2ng qi1 jia1n , fa1 she1ng lia3o ju3 shi4 zhe4n ji1ng di2 we4n chua1n da4 di4 zhe4n , zhe3ng ge4 sha1n che2ng ju1n yo3u qia2ng lie4 zhe4n ga3n . di4 zhe4n fa1 she1ng ho4u , zu3 we3i hui4 li4 ji2 ti2ng zhi3 lia3o ge4 zho3ng we2n yi4 ya3n chu1 , yo2u zho1ng de2 yi4 shu4 jia1 he2 ya3n zhi2 re2n yua2n go4ng to2ng fa1 qi3 lia3o " wo3 me2n yi1 jia1 re2n " wu3 · yi1 e4r zhe4n za1i yi4 ya3n , yo3ng yue4 xia4ng di4 zhe4n za1i qu1 jua1n kua3n jua1n wu4 .\n de2 guo2 zhu4 hua2 da4 shi3 shi1 mi2ng xia2n ji1n wa3n zhua1n che2ng di3 yu2 ca1n jia1 be3n ci4 yi4 ya3n huo2 do4ng , cho2ng qi4ng yo3u ha3o che2ng shi4 zhi1 yi1 di2 de2 guo2 du4 sa1i e3r duo1 fu1 shi4 da4i bia3o xia4ng ho2ng shi2 zi4 hui4 jua1n ze4ng wu3 shi2 wa4n yua2n re2n mi2n bi4 yo4ng yu2 za1i qu1 ka4ng zhe4n jiu4 za1i . zho4ng qi4ng shi4 shi4 zha3ng wa2ng ho2ng ju3 , de2 guo2 ya4 ta4i ji1ng ji4 he2 zuo4 zu3 zhi1 da4i bia3o de3ng zho1ng de2 ge4 jie4 re2n shi4 fe1n fe1n za4i yi4 ya3n xia4n cha3ng jua1n kua3n .\n " de2 zho1ng to2ng ha2ng " shi4 li4 shi2 sa1n nia2n di2 de2 zho1ng yo3u ha3o he2 zuo4 huo2 do4ng , cho2ng qi4ng we2i ga1i huo2 do4ng di2 di4 e4r zha4n . de2 guo2 zo3ng to3ng huo4 si1 te4 · ke4 le4 yu3 zho1ng guo2 guo2 jia1 zhu3 xi2 hu2 ji3n ta1o go4ng to2ng da1n re4n huo2 do4ng jia1n hu4 re2n . huo2 do4ng yi3 " ke3 chi2 xu4 fa1 zha3n di2 che2ng shi4 hua4 ji4n che2ng " we2i zhu3 ti2 , zhi3 za4i ze1ng ji4n zho1ng de2 shua1ng fa1ng di2 xia1ng hu4 li3 jie3 yu3 xi4n re4n , ka1i tuo4 zho1ng de2 he2 zuo4 xi1n li3ng yu4 , su4 za4o he2 we2i hu4 ji1 ji2 di2 , fu4 yu2 chua4ng xi1n di2 , mia4n xia4ng we4i la2i di2 zho1ng de2 xi2ng xia4ng .\n yu2 le4 ji1n ri4 re4 dia3n \n ENT.163.COM\nri4 qia2n zha1ng guo2 li4 di2 e2r zi3 zha1ng mo4 he2 xia1ng ga3ng nv3 xi1ng ye4 xua2n be4i wa3ng yo3u ti1 ba4o zhe4ng za4i re4 lia4n , lia3ng re2n tia2n mi4 ka4n yi1n le4 ju4 bi4ng pa2ng ruo4 wu2 re2n di4 qi1n re4 . ju4 xi1 , zhe4ng za4i cho2u pa1i di2 xi1n < shui3 hu3 > yu4 qi3ng zha1ng ba3i zhi1 chu1 ya3n " pa1n ji1n lia2n " yi1 jia3o , zhe4 jia1ng ke3 ne2ng shi4 ta1 fu4 chu1 ho4u di2 chu3 nv3 xiu4 .. >>"
2 (entertainment)
" si1 yu4 qua2n xi4 yo1u hui4 4S dia4n zui4 da4 jia4ng fu2 1.9 wa4n so4ng 5000 yua2n zhua1ng shi4 "
"do1ng fe1ng be3n tia2n di2 sho3u kua3n jia4o che1 si1 yu4 , yi1 ji1ng tui1 chu1 jiu4 pi2ng jie4 shi2 sha4ng lia4ng li4 di2 wa4i gua1n , ji1ngj&igrave; she3ng yo2u di2 do4ng li4 xi4ng ne2ng de3ng yo1u dia3n de2 da4o lia3o xia1o fe4i zhe3 di2 re4 pe3ng . e2r sui2 zhuo2 ji3n co4u xi2ng jia4o che1 shi4 cha2ng ji4ng zhe1ng di2 ri4 qu1 ji1 lie4 , zhe4 kua3n lia4ng li4 che1 xi2ng za4i jia4 ge2 yo4u hui4 yo3u she2n me xi1n di2 bia4n hua4 ni2 ? ji4 zhe3 zo3u fa3ng lia3o duo1 jia1 xia1o sho4u be3n tia2n si1 yu4 che1 xi2ng di2 4S dia4n ho4u , lia3o jie3 da4o mu4 qia2n si1 yu4 qua2n xi4 ju1n yo3u 1.9 wa4n yua2n di2 xia4n ji1n yo1u hui4 . bu4 ji3n ru2 ci3 hua2n jia1ng jia1 so4ng jia4 zhi2 5000 yua2n di2 zhua1ng shi4 li3 ba1o . ju4 ti3 qi2ng kua4ng ru2 xia4 :\n ju4 xia1o sho4u si1 yu4 che1 xi2ng di2 4S dia4n xia1o sho4u jie4 sha4o , mu4 qia2n go4u ma3i si1 yu4 che1 xi2ng bu4 ji3n zui4 ga1o ke3 xia3ng sho4u da4o 1.9 wa4n yua2n di2 xia4n ji1n yo1u hui4 e2r qie3 hua2n ne2ng huo4 ze4ng jia4 zhi2 5000 yua2n di2 che1 lia4ng ji1 be3n zhua1ng shi4 , ba1o kuo4 da4o che1 le2i da2 , qua2n che1 fe1ng yo4u , di3 pa2n fe1ng su4 , fa2ng da4o luo2 mu3 yi3 ji2 mie4 huo3 qi4 de3ng de3ng ..\n we4i le ju4 ti3 di2 lia3o jie3 yi1 xia4 si1 yu4 za4i 08 nia2n 1-4 yue4 di2 xia1o lia4ng qi2ng kua4ng . ji4 zhe3 co2ng zho1ng guo2 che2ng yo4ng che1 lia2n xi2 hui4 de2 da4o lia3o , qua2n we1i di2 gua1n fa1ng shu4 ju4 . co2ng tu2 bia3o zho1ng wo3 me2n ke3 yi3 he3n ha3o di2 ka4n chu1 , be3n tia2n si1 yu4 di2 xia1o sho4u qi2ng kua4ng ,08 nia2n 1-4 yue4 di2 bia3o xia4n ha2i shi4 bi3 jia4o pi2ng we3n di2 .\n luo4 hu4 do1ng fe1ng be3n tia2n di2 si1 yu4 shi4 ji1ng guo4 qua2n xi1n ga3i xi2ng di2 di4 ba1 da4i si1 yu4 , si1 yu4 pi2ng jie4 qi2 do4ng li4 xi4ng , ji1ng ji4 xi4ng , xi2ng shi3 xi4ng ne2ng , shi4 ne4i ko1ng jia1n , hua2n ba3o xi4ng ne2ng de3ng che1 xi2ng te4 dia3n yu3 to2ng ji2 che1 xi2ng za4i ji4ng zhe1ng zho1ng yi1 ra2n ji4 ga1o yi1 cho2u . si1 yu4 da1 za4i lia3o ji4n yi1 bu4 ti2 ga1o di2 VTEC fa1 do4ng ji1 , ba3o zhe4ng lia3o cho1ng pe4i di2 do4ng li4 di2 to2ng shi2 , ba3 yo2u ha4o jia4ng da4o zui4 di1 . pe4i he2 si1 yu4 do4ng ga3n di2 wa4i xi2ng he2 a1n qua2n xi4ng , sa4n fa1 chu1 no2ng ho4u di2 yu4n do4ng qi4 xi1 .\n co2ng xia4n za4i di2 shi4 cha3ng bia3o xia4n la2i ka4n , mu4 qia2n si1 yu4 che1 xi2ng za4i jia4 ge2 sha4ng di2 fu2 du4 yi3 na2n yo3u xi1n di2 bia4n hua4 lia3o . xia3ng ya4o go4u ma3i ga1i kua3n che1 xi2ng di2 pe2ng yo3u ke3 yi3 shi4 shi2 chu1 sho3u lia3o . e2r bu4 ji2 yu2 go4u ma3i di2 pe2ng yo3u , ke3 yi3 ji4 xu4 gua1n wa4ng , de3ng da4o ni2n di2 xi1n li3 jia4 we4i da4o la2i za4i chu1 sho3u .\n gua1n yu2 si1 yu4 do1ng fe1ng be3n tia2n di2 tu2 pia4n \n qi4 che1 ji1n ri4 re4 dia3n \n AUTO.163.COM\n 80 ho4u jia1 ti2ng nia2n ru4 4-5 wa4n ke3 yi3 ma3i sha2 che1 ? gua3ng zho1u be3n tia2n xi1n fe1i du4 ji2 jia1ng za4i 7 yue4 sha4ng shi4 , yo4u yo3u she2n me guo4 re2n zhi1 chu3 ? be3n zho1u jia4ng fu2 zui4 da4 di2 10-15 wa4n yua2n che1 xi2ng du1 yo3u ne3i xie1 ? jia4 zhi2 269 wa4n di2 fe1i ya4 te4 500 niu2 za4i she2n me di4 fa1ng ? >> xia2ng xi4 "
3 (automobile)
" ma4n lia2n che2ng go1ng qia3ng go4u zu2 zo3ng be1i xi1n xi1ng 90 ho4u ya1o re2n yi1 zho1u ho4u jia1 me2ng "
"yi1ng guo2 < ji4ng ba4o > pi1 lu4 , fu2 ge2 se1n yi3 ji1ng he2 qia3 di2 fu1 che2ng jiu4 zho1ng cha3ng xia3o jia4ng la1 mu3 xi1 di2 zhua3n hui4 da2 che2ng xie2 yi4 , zhe4 mi2ng we1i e3r shi4 xi1n re2n jia1ng yu2 zu2 zo3ng be1i jue2 sa4i jie2 shu4 ho4u zhe4ng shi4 xua1n bu4 jia1 me2ng ho2ng mo2 ..\n wa3ng yi4 ti3 yu4 5 yue4 13 ri4 xia1o xi1 \n qie1 e3r xi1 che2ng go1ng wa3ng luo2 bo1 xi1n ge2 wa3 , o1u gua1n jue2 sa4i dui4 sho3u ma4n lia2n ye3 bu4 ga1n shi4 ruo4 , ju4 yi1ng guo2 < ji4ng ba4o > ji1n ri4 pi1 lu4 , fu2 ge2 se1n yi3 ji1ng ji1 be3n qia1n xia4 lia3o qia3 di2 fu1 che2ng di2 zho1ng cha3ng xia3o jia4ng la1 mu3 xi1 (Aaron Ramsey), zhua3n hui4 fe4i shi4 500 wa4n ba4ng , zhe4ng shi4 jia1 me2ng di2 xia1o xi1 jia1ng za4i zu2 zo3ng be1i jue2 sa4i jie2 shu4 ho4u go1ng bu4 .\n chu1 she1ng yu2 1990 nia2n di2 la1 mu3 xi1 shi4 be3n sa4i ji4 jia1 di2 fu1 che2ng da3 ji4n zu2 zo3ng be1i jue2 sa4i di2 go1ng che2n zhi1 yi1 , zhe4 mi2ng we1i e3r shi4 xia3o jia4ng za4i cha2ng sha4ng ke3 yi3 si1 zhi2 zuo3 yo4u lia3ng ge4 bia1n fe1ng we4i zhi4 . zuo4 we2i U-17 di2 dui4 zha3ng , mu4 qia2n la1 mu3 xi1 yi3 ji1ng lia2n tia4o 3 ji2 che2ng we2i U-21 guo2 jia1 dui4 zhu3 li4 . sha4ng sa4i ji4 la1 mu3 xi1 sho3u ci4 za4i yi1ng gua1n chu1 cha3ng , yi3 16 sui4 li2ng 124 tia1n di2 nia2n li2ng da3 po4 lia3o qia2n we1i e3r shi4 ju4 xi1ng tuo1 sha1 ke4 ba3o chi2 di2 ju4 le4 bu4 zui4 nia2n qi1ng sha4ng cha3ng qiu2 yua2n ji4 lu4 .\n be3n sa4i ji4 , la1 mu3 xi1 co2ng 10 yue4 qi3 zhu2 jia4n che2ng we2i qiu2 dui4 lu2n hua4n zhe4n ro2ng zho1ng di2 yi1 yua2n , bi4ng za4i 12 yue4 qia1n xia4 lia3o ge4 re2n di4 yi1 fe4n zhi2 ye4 qiu2 yua2n he2 to2ng ( ga1ng guo4 17 sui4 she1ng ri4 ), bu2 da4o 10 tia1n zhi1 ho4u , jiu4 za4i zu2 zo3ng be1i zho1ng qu3 de lia3o ge4 re2n zhi2 ye4 she1ng ya2 sho3u ge4 ji4n qiu2 . sui2 ho4u , ta1 za4i zu2 zo3ng be1i lia2n ke4 qia2ng di2 di2 bi3 sa4i zho1ng du1 yo3u chu1 se4 fa1 hui1 , lia2n sa4i zho1ng ye3 zhu2 jia4n she1ng re4n zhu3 li4 , bi4ng za4i 4 yue4 yu3 bo2 e1n li4 di2 bi3 sa4i zho1ng sho1u huo4 di4 yi1 ge4 lia2n sa4i ji4n qiu2 .\n yi1n ci3 , dui4 la1 mu3 xi1 yo3u yi4 di2 yi1ng cha1o qiu2 dui4 he3n kua4i kuo4 da4 da4o 10 zhi1 zuo3 yo4u , qi2 zho1ng jiu4 ba1o kuo4 yi1ng cha1o si4 da4 ha2o me2n , li4 wu4 pu3 hui2 she1ng ba4o ze1ng ba4o da4o guo4 be4i ni2 te4 si1 dui4 qi2 yo3u yi4 di2 xi1n we2n , da4n qia3 di2 fu1 che2ng zhi2 yi4 ya4o bu4 di1 yu2 500 wa4n ba4ng di2 ka1i jia4 ra4ng shua1ng fa1ng me2i yo3u ji4n yi1 bu4 ta2n lo3ng , e2r xia1ng xi4n zhe4 ci4 ma4n lia2n che2ng go1ng de2 sho3u , la1 mu3 xi1 di2 to2ng ba1o jia1n o3u xia4ng ji2 ge2 si1 go1ng bu4 ke3 me2i , xia1ng xi4n zhe4 ge4 xia1o xi1 ye3 yi1 di4ng hui4 ra4ng xi3 hua1n yi3n ji4n nia2n qi1ng qiu2 yua2n di2 we1n ge2 fe1i cha2ng shi1 wa4ng .\n ju4 xi1 , fu2 ge2 se1n za4i yi1ng cha1o duo2 gua4n ho4u di2 24 xia3o shi2 ne4i jiu4 zha3n ka1i lia3o yu3 qia3 di2 fu1 che2ng di2 ta2n pa4n , e2r la1 mu3 xi1 di2 ji1ng ji4 re2n ye3 dui4 ma4n lia2n di2 he2 to2ng fe1i cha2ng xi1ng fe4n , e2r < ji4ng ba4o > ge1ng shi4 bia3o shi4 , zuo4 we2i hui2 ba4o , ma4n lia2n ke3 ne2ng hui4 za4i xia4 sa4i ji4 xia4ng qia3 di2 fu1 che2ng ti2 go1ng yi1 lia3ng ge4 zu1 jie4 di2 nia2n qi1ng qiu2 yua2n . ( be3n we2n la2i yua2n : wa3ng yi4 ti3 yu4 zuo4 zhe3 : ji3n bia1o )\n guo2 ji4 zu2 qiu2 zhua1n ti2 ce4 hua4 SPORTS.163.COM/WORLD [ ge1ng duo1 ce4 hua4 ] \n ti3 yu4 ji1n ri4 re4 dia3n \n SPORTS.163.COM\nri4 be3n zu2 qiu2 zhua1n jia1 che1ng du4 yi1 shi4 ti4 zui4 ya2ng , zho1ng guo2 zu2 qiu2 yi3 ji1ng wu2 ya4o ke3 jiu4 ; e2r a4o yu4n fa1ng mia4n 39 sui4 di2 qia2n pi1ng pa1ng qiu2 guo2 sho3u jia1ng za4i ci4 da4i bia3o me3i guo2 chu1 zha4n , me2i xi1 jia1ng la2i be3i ji1ng e2r luo2 bi3 ni2 a4o yi1n sha1ng que1 xi2 ;NBA fa1ng mia4n ma4i di4 bia3o shi4 we4i le zo3ng gua1n ju1n yua4n yi4 zhua3n hui4 ; mi3 la2n ju4 to2u xi4 che1ng qia3 qia3 3 yi4 ca2i ma4i . >> xia2ng xi4 "
0 (sports)
" shu1 chu1 go1ng shua4i 224 qia1n wa3 a4o di2 TT yu4n do4ng cha3ng pe2ng ba3n ba4o gua1ng "
"don't delete\n MINI CLUBMAN wu2 xia4n che1 yu4 di4ng xu1 de3ng 3 ge4 yue4 \n ha2n ba1o da4i fa4ng di2 me3i nv3 che1 mo2 \n su1n li4 di2 bu4 jie3 che1 yua2n \n qi1ng chu2n di2 xia3o che1 mo2 "
3 (automobile)
" tia1n ji1n yu2 le4 cha2ng suo3 ti2ng ye4 sa1n tia1n da4o nia4n di4 zhe4n zho1ng yu4 na2n to2ng ba1o ( tu2 )"
"shi2 zho1ng ti2ng liu2 za4i 14:28\n mo4 a1i di2 qu2n zho4ng \n xi1n hua2 she4 fa1 \n zuo2 tia1n , shi2 jia1n yo4u di4ng ge2 za4i 14 shi2 28 fe1n .\n 19 ri4 zhi4 21 ri4 zhe4 sa1n tia1n di2 a1i da4o ri4 , a4n zha4o yo3u gua1n gui1 di4ng , be3n shi4 suo3 yo3u yu2 le4 yi2ng ye4 cha3ng suo3 za4n ti2ng yi2ng ye4 , suo3 yo3u go1ng yua2n yo2u le4 she4 shi1 bu4 za4i ka1i fa4ng , suo3 yo3u dia4n yi3ng yua4n ti2ng ye4 sa1n tia1n ..\n da4n shi4 shi2 sha4ng , za4n ti2ng yi2ng ye4 di2 yu2 le4 cha2ng suo3 hua2n bu4 gua1ng zhe4i xie1 , da4 jie1 xia3o xia4ng di2 wa3ng ba1 tie1 chu1 " ti2ng ye4 to1ng ga4o ", wa3ng luo4 yo2u xi4 fu2 wu4 qi4 za4n shi2 gua1n bi4 , sho3u ji1 xu1 ni3 she4 qu1 za4n shi2 gua1n bi4 .. zhe4 yi1 ke4 , suo3 yo3u she4 ji2 yu2 le4 di2 ha2ng ye4 , du1 ca3i qu3 lia3o ti2ng ye4 di2 fa1ng shi4 , da4o nia4n di4 zhe4n zho1ng yu4 na2n di2 sho4u za1i qu2n zho4ng .\n ji1 mi2ng pu3 to1ng shi4 mi2n shuo1 , ta1 me2n bu4 ne2ng xia4ng jie3 fa4ng ju1n , wu3 ji3ng yi1 ya4ng da4o qia2n xia4n qia3ng jiu4 she1ng mi4ng , ye3 bu4 ne2ng xia4ng yi1 hu4 re2n yua2n na4 ya4ng jiu4 zhi4 sha1ng yua2n , da4n yi1 ra2n ya4o yi3 zi4 ji3 di2 fa1ng shi4 , we2i za1i qu1 di2 to2ng ba1o zuo4 dia3n she2n me , e2r ti2ng zhi3 yu2 le4 jiu4 shi4 zui4 ha3o di2 fa1ng shi4 zhi1 yi1 .\n " ti2ng zhi3 yu2 le4 " bu2 hui4 che2ng we2i yi1 ju4 ko1ng hua4 . ta1 shi4 yi1 zho3ng xi4n nia4n , shi4 yi1 zho3ng do4ng li4 , ge1ng shi4 qua2n guo2 re2n mi2n wa4n zho4ng yi1 xi1n ka4ng zhe4n jiu4 za1i di2 jue2 xi1n .\n go1ng yua2n ti2ng zhi3 yo2u le4 \n tia1n ji1n le4 yua2n , zi4 ra2n bo2 wu4 gua3n , tia1n ji1n shui3 sha4ng go1ng yua2n de3ng ge4 da4 go1ng yua2n ji2 cha2ng gua3n , fe1n fe1n ji3n ji2 ti2ng zhi3 lia3o yi1 qie4 yo2u le4 she4 shi1 .\n zuo2 tia1n 8:30 zuo3 yo4u , tia1n ji1n le4 yua2n ne4i zhi4 sha3o yi3 ji1ng yo3u ba3i yu2 mi2ng yo2u ke4 ru4 yua2n . da4o 9:00 zuo3 yo4u , ga1i yua2n fu4 ze2 re2n xia4ng suo3 yo3u yua2n go1ng fa1 chu1 to1ng zhi1 , li4 ji2 ti2ng zhi3 yua2n ne4i suo3 yo3u yo2u le4 she4 shi1 . de2 zhi1 yua2n yi1n ho4u , yi3 ji1ng go4u pia4o di2 ba3i yu2 mi2ng yo2u ke4 du1 bia3o shi4 li3 jie3 he2 ji1 ji2 pe4i he2 .\n yu3 ci3 to2ng shi2 , tia1n ji1n shui3 sha4ng go1ng yua2n , tia1n ji1n do4ng wu4 yua2n fu4 ze2 re2n ye3 fe1n bie2 bia3o shi4 , za4i zhe4 sa1n tia1n zhi1 ne4i , ji3n che2n lia4n shi2 jia1n dui4 che2n lia4n qu2n zho4ng ka1i fa4ng , shu4 ba3i tia2o yo2u chua2n ,50 duo1 ta4o yo2u yi4 she4 shi1 he2 yua2n li3 di2 suo3 yo3u hu4 do4ng yo2u yi4 jie2 mu4 qua2n bu4 ti2ng zhi3 yi2ng ye4 . zi4 ra2n bo2 wu4 gua3n za4i qua2n guo2 a1i da4o ri4 qi1 jia1n , gua3n ne4i di2 cha2ng gui1 ca1n gua1n xia4ng mu4 bu4 sho4u yi3ng xia3ng , da4n he2 hua2n ba3o zhi4 yua4n zhe3 zu3 zhi1 di2 yo2u le4 huo2 do4ng yi3 ji2 she4 ji2 yo2u le4 di2 she4 shi1 ze2 jia1ng ti2ng zhi3 sa1n tia1n .\n ge4 da4 yi3ng yua4n ti2ng yi4ng \n co2ng zuo2 tia1n ka1i shi3 , be3n shi4 di2 ge4 jia1 dia4n yi3ng yua4n za4i qua2n guo2 a1i da4o ri4 qi1 jia1n ti2ng yi4ng sa1n tia1n , we2i ji2 shi2 jia1ng xia1o xi1 fa1 bu4 chu1 qu4 , ge4 jia1 yi3ng yua4n ca3i qu3 lia3o zha1ng tie1 go1ng ga4o huo4 zhe3 da1ng mia4n ga4o zhi1 di2 fa1ng shi4 .\n zuo2 tia1n sha4ng wu3 , za4i hua2 na4 dia4n yi3ng yua4n me2n ko3u , ji1 mi2ng yi3ng yua4n di2 go1ng zuo4 re2n yua2n zha4n za4i ji1n jie1 sha4ng , da4 she1ng ga4o su4 guo4 wa3ng ha2ng re2n :" qua2n guo2 a1i da4o ri4 , yi3ng yua4n ti2ng yi4ng sa1n tia1n ." e2r za4i ya2n a1n yi3ng yua4n di2 me2n ko3u , yi1 zha1ng " a1i da4o di4 zhe4n yu4 na2n zhe3 ti2ng yi4ng sa1n tia1n " di2 ga4o shi4 be4i ba3i fa4ng za4i lia3o zui4 xia3n ya3n di2 we4i zhi4 . chu2 le zhe4 lia3ng jia1 yi3ng yua4n wa4i , be3n shi4 di2 qi2 ta1 yi3ng yua4n ye3 du1 co2ng zuo2 tia1n ka1i shi3 ti2ng yi4ng sa1n tia1n , qi2 zho1ng da4 bu4 fe4n yi3ng yua4n du1 shi4 yi3 zha1ng tie1 ga4o shi4 di2 fa1ng shi4 , jia1ng ti2ng yi4ng xia1o xi1 go1ng bu4 chu1 qu4 , e2r qie3 yi1 xie1 yi3ng yua4n hua2n a1n pa2i lia3o zhua1n me2n re2n yua2n , za4i sho4u pia4o chu3 dui4 qia2n la2i xu2n we4n di2 gu4 ke4 ji4n ha2ng da1ng mia4n jie3 shi4 .\n KTV cha1o shi4 ti2ng ye4 \n zuo2 tia1n sha4ng wu3 , be3n shi4 zui4 da4 di2 KTV lia2n suo3 cha1o shi4 qi3 ye4 " do1ng fa1ng zhi1 zhu1 ", yi3 ji1ng tie1 chu1 lia3o " ti2ng ye4 sa1n tia1n " di2 to1ng zhi1 .\n zuo2 tia1n 9:30 zuo3 yo4u , ji4 zhe3 yi3 pu3 to1ng gu4 ke4 di2 she1n fe4n bo1 to1ng lia3o " do1ng fa1ng zhi1 zhu1 " he2 pi2ng dia4n di2 yu4 di4ng dia4n hua4 . jie1 xia4n re2n yua2n bia3o shi4 , ci3 ke4 ta1 me2n hua2n ne2ng jie1 sho4u gu4 ke4 di2 dia4n hua4 yu4 di4ng , da4n ka3o lv4 da4o guo2 wu4 yua4n yi3 ji1ng fa1 chu1 di2 go1ng ga4o , yi1 da4n go1ng si1 yo3u xia1ng gua1n jue2 di4ng , jia1ng li4 ji2 to1ng guo4 dia4n hua4 to1ng zhi1 gu4 ke4 .\n zuo2 tia1n 10:10 zuo3 yo4u , ji4 zhe3 za4i ci4 bo1 to1ng lia3o ga1i go1ng si1 ba4n go1ng shi4 di2 dia4n hua4 , go1ng zuo4 re2n yua2n bia3o shi4 , go1ng si1 yi3 ji1ng jue2 di4ng ya2n ge2 zhi2 ha2ng guo2 wu4 yua4n di2 go1ng ga4o . ta1 me2n yi3 ji1ng to1ng zhi1 lia3o go1ng si1 qi2 xia4 chu2 ca1n yi3n , jiu3 dia4n , xi3 yu4 zho1ng xi1n zhi1 wa4i di2 suo3 yo3u KTV cha1o shi4 , ti2ng zhi3 yi2ng ye4 sa1n tia1n .\n xia4ng sheng cha2 she4 ti2ng ya3n \n yi1 xie1 xia4ng sheng cha2 she4 ye3 za4i zuo2 tia1n sha4ng wu3 xia1ng ji4 tie1 chu1 lia3o ti2ng ya3n ga4o shi4 , jie2 zhi4 mu4 qia2n , be3n shi4 cha2 she4 we2n hua4 gua3n di2 we2n yi4 bia3o ya3n huo2 do4ng qua2n bu4 ti2ng zhi3 sa1n tia1n .\n zuo2 tia1n sha4ng wu3 10:00 zuo3 yo4u , fa4ng zhi4 za4i gu3 we2n hua4 jie1 sha4ng di2 ya3n chu1 go1ng ga4o , be4i yi1 zha1ng ge4ng jia1 xi3ng mu4 di2 ti2ng ya3n ga4o shi4 da4i ti4 lia3o , we2i ya3n chu1 za4o shi4 di2 yi1n yue4 ye3 qua2n bu4 ti2ng zhi3 lia3o . za4i li4ng yi1 jia1 qu3 yi4 cha2 she4 li3 , fu4 ze2 re2n ze2 na2 zhuo2 ma2o bi3 xia4n cha3ng xie3 qi3 lia3o ti2ng ya3n go1ng ga4o .\n sui2 ho4u , ji4 zhe3 yo4u lia2n xi4 lia3o qi2 ta1 xia4ng sheng cha2 she4 he2 ge4 qu1 di2 we2n hua4 gua3n yi3 ji2 ju4 cha3ng , de2 zhi1 co2ng zuo2 tia1n ka1i shi3 yi1 zhi2 da4o 21 ri4 , suo3 yo3u di2 we2n yi4 ya3n chu1 qua2n bu4 ti2ng zhi3 , zhi2 zhi4 guo2 jia1 a1i da4o ri4 guo4 ho4u ya3n chu1 huo2 do4ng ca2i hui4 zha4o cha2ng ju3 xi2ng .\n wa3ng yo2u fu2 wu4 qi4 za4n ti2ng \n zuo2 tia1n , suo3 yo3u da4 xi2ng wa3ng zha4n , sho3u ji1 yu4n yi2ng sha1ng ji3n ji2 za4n ti2ng lia3o yo2u xi4 fu2 wu4 qi4 yu4n yi2ng , sa1n tia1n ne4i ti2ng zhi3 yu4n yi2ng .\n suo3 yo3u di2 wa3ng zha4n du1 za4i zhu3 ye4 sha4ng go1ng bu4 lia3o sa1n tia1n zhi1 ne4i ti2ng zhi3 wa3ng luo4 yo2u xi4 fu2 wu4 qi4 yu4n yi2ng di2 xia1o xi1 ." pa3o pa3o qia3 di1ng che1 "," la4i zi3 " de3ng yo2u xi4 di2 che2ng xu4 du1 be4i pi2ng bi4 chu3 li3 , yo4ng hu4 wu2 fa3 zhe4ng cha2ng de1ng lu4 . bu4 ji3n ru2 ci3 , jiu4 sua4n co2ng wa3ng zha4n dia3n ji1 " yo2u xi4 " la2n mu4 , wa3ng ye4 ye3 hui4 zi4 do4ng lia4n jie1 da4o " di4 zhe4n zhua1n ti2 ba4o da4o ". mo3u xi4n xi1 ji4 shu4 yo3u xia4n go1ng si1 go1ng gua1n bu4 fu4 ze2 re2n ga4o su4 ji4 zhe3 , ta1 me2n shi4 li2n shi2 gua1n bi4 fu2 wu4 qi4 di2 , zhi1 qia2n me2i yo3u xia4ng re4n he2 yo4ng hu4 fa1 chu1 go1ng ga4o , da4n jie2 zhi4 zuo2 tia1n 17:00 zuo3 yo4u , go1ng si1 hua2n me2i yo3u jie1 da4o yi2 ge4 yo4ng hu4 di2 to2u su4 , xia1ng fa3n , he3n duo1 yo4ng hu4 fa1 la2i dua3n xi4n bia3o shi4 zhi1 chi2 . be3n zu3 zhua4n we2n xi1n ba4o ji4 zhe3 cui1 na2n xu2 ya4n li3 ba3i ya4n zho1u ba2i shi2 be3n ba3n she4 yi3ng xi1n ba4o ji4 zhe3 dua4n yi4 ga1ng jia1ng ba3o che2ng "
2 (entertainment)
" ye4 yi1 qia4n cha3n xia4 7 ji1n nv3 e2r tia2n lia4ng qi2ng xu4 hua4i le3ng dui4 me2i ti3 da4o he4 ( tu2 )"
"yo3u xia1o xi1 che1ng , yu4 cha3n qi1 we2i 5 yue4 di2 ye4 yi1 qia4n ,5 yue4 1 ri4 za4i la3o jia1 fu2 jia4n po1u fu4 cha3n she1ng xia4 yi1 mi2ng jia4n ka1ng nv3 ha2i , zho4ng 7 ji1n zuo3 yo4u , e2r sho3u da1ng ba4 ba4 di2 tia2n lia4ng que4 ta4i du4 mo2 hu . ju4 xi1 tia2n lia4ng we4i le duo3 bi4 to1u pa1i , za4i ha2i zi3 chu1 she1ng ho4u ca2i mi4 mi4 fe1i fu4 fu2 jia4n , ka4n wa4ng qi1 nv3 , e2r yi1ng e2r zha4o pia1n yi3 jia4o jia4 da4o 30 wa4n .\n ha3o jie3 me4i ji4 mi3n jia1 mo4 re4n \n zhe4ng za4i pa2i lia4n a4o yu4n ge1 qu3 di2 ji4 mi3n jia1 mo4 re4n lia3o zhe4 jia4n xi3 shi4 , bi4ng to4u lu4 lia3o ye4 yi1 qia4n za3o za4i cha3n qia2n bia4n jue2 di4ng shi3 yo4ng po1u fu4 cha3n she1ng ha2i zi3 . ju4 ji4 mi3n jia1 to4u lu4 , za3o za4i lia3ng ge4 yue4 qia2n , lia3ng jie3 me4i ji1ng cha2ng za4i dia4n hua4 li3 go1u to1ng we4i la2i ba3o ba3o di2 qi2ng kua4ng , da4n ji4 mi3n jia1 que4 bi4ng we4i to4u lu4 ge1ng duo1 , yua2n yi1n shi4 ta1 " fa1 lia3o du2 shi4 bu4 ne2ng shuo1 ". ye4 yi1 qia4n di2 ji1ng ji4 re2n dui4 ci3 shuo1 fa3 sho3u ko3u ru2 pi2ng , yi1 we4i tia1n yu2 di2 ne4i bu4 re2n shi4 che2ng re4n ye4 yi1 qia4n " que4 shi2 da1ng lia3o ma1 ma1 ".\n tia2n lia4ng qi2ng xu4 fa3n cha2ng \n yi1n we4i qi1 zi3 hua2i yu4n di2 shi4 qi2ng yi3 ti2 qia2n ba4o gua1ng , we4i le ge3i ye4 yi1 qia4n yi2 ge4 a1n ji4ng di2 yu4 cha3n hua2n ji4ng , yo3u shuo1 za4i ba4n ge4 yue4 qia2n tia2n lia4ng jiu4 ba3 ye4 yi1 qia4n qia3o qia3o di4 so4ng da4o fu2 jia4n la3o jia1 da4i cha3n . li2n cha3n qia2n we4i le bu4 sho4u me2i ti3 da3 ra3o , tia2n lia4ng bi4ng me2i yo3u sho3u ho4u za4i qi1 zi3 she1n bia1n , de3ng nv3 e2r chu1 she1ng ho4u ca2i xia4ng ju4 zu3 qi3ng jia4 fe1i di3 fu2 jia4n . ye3 yo3u shuo1 fa3 shi4 tia2n lia4ng yi1 zhi2 za4i ye4 yi1 qia4n she1n bia1n da4i cha3n . e2r yo3u me2i ti3 xia4ng tia2n lia4ng da4o he4 shi2 , tia2n lia4ng di2 qi2ng xu4 yo3u xie1 fa3n cha2ng :" jia1 li3 di2 shi4 qi2ng wo3 bu4 xia3ng shuo1 , ni3 me2n ye3 bie2 za4i we4n wo3 lia3o ." ra2n ho4u co1ng co1ng gua4 dua4n dia4n hua4 .\n chua2n yi1ng e2r zha4o jia4o jia4 30 wa4n \n ju4 xi1 to2u yi1 ci4 zuo4 ba4 ba4 di2 tia2n lia4ng , shi2 za4i ta4i ji3n zha1ng , bu4 zhi1 da4o ru2 he2 shi4 ha3o di2 ta1 she4n zhi4 " di1 she1ng xia4 qi4 " di4 ke3n qiu2 me2i ti3 fa4ng guo4 zi4 ji3 ji2 jia1ng chu1 she1ng di2 ha2i zi3 . yi1n we4i zhe4 ci4 ba3o mi4 go1ng zuo4 zuo4 de2 ha3o , da1ng yo3u za4i be3i ji1ng he2 xi1 a1n de3ng ho4u yi1ng e2r xia1o xi1 shi2 , tia2n lia4ng di2 nv3 e2r yi3 za4i fu2 jia4n gu1 gu1 zhui4 di4 , da4n yo3u xia1o xi1 zhi3 , re2ng yo3u xia1ng ga3ng di2 me2i ti3 pa1i da4o lia3o tia2n lia4ng nv3 e2r di2 zha4o pia1n , zhe4 zha1ng mi2ng xi1ng yi1ng e2r zha4o yi3 be4i jia4o jia4 da4o 30 wa4n yua2n re2n mi2n bi4 . shi2 ba4o zo1ng he2 ba4o da4o \n yu2 le4 ji1n ri4 re4 dia3n \n ENT.163.COM\nwa2ng fe1i da1 che2ng fe1i ji1 qia2n wa3ng bu4 da1n zhu3n be4i ca1n jia1 liu2 jia1 li2ng hu1n li3 , ta1 yi1 xia4n she1n jiu4 yi3n la2i chua2n me2i zhui1 fa3ng , za4i hu4n lua4n zho1ng hua2n yu3 nv3 e2r zo3u shi1 , xi4ng ha3o ji2 shi2 xu2n hui2 . yi1ng jie4 ga3ng jie3 ga1ng chu1 lu2 , yo3u wa3ng yo3u zhi4 yi2 yo3u he1i mu4 huo4 li2n shi2 ga3i sa4i guo3 . mi2ng da4o be4i mu4 ji1 lo3u zhuo2 nv3 zhu4 li3 xie3 pi1n go4u wu4 , za4i ge1ng yi1 jia1n da4 wa2n a4i me4i .. >>"
2 (entertainment)
" zho1ng ha2n ha3i wa4i ju1n tua2n PK: pu3 zhi4 xi1ng she2n hua4 zhe4ng zhi4 fa3ng xia4o xue1 qi2 xua4n "
"di4 12345678910 11 12 ye4 \n dia3n tu2 gua1n ka4n xia4 yi1 ye4 \n zho1ng cha3ng PK: li3 tia1n xiu4 VS sha4o jia1 yi1 \n yu3 be3n guo2 o3u xia4ng she3n e1n zhe1n ba4o chu1 jia1o wa3ng xi1n we2n di2 li3 tia1n xiu4 , mu4 qia2n xia4o li4 yu3 he2 jia3 fe4i ye2 nuo4 de2 dui4 , qi2 xi1n zi1 da4i yu4 po1 we2i yo1u ho4u . ra2n e2r za4i zhe4 jia1 he2 jia3 ha2o me2n zho1ng ha2n guo2 guo2 jia3o bi4ng fe1i zhu3 li4 , be3n sa4i ji4 ji3n chu1 cha3ng 12 ci4 , qiu2 dui4 ye3 we4i ne2ng ji1 she1n o1u gua1n zi1 ge2 sa4i .>> ni2n re4n we2i zho1ng ha2n ha3i wa4i qiu2 yua2n PK shui2 shi4 yi2ng jia1 ? dia3n ji1 fa1 bia3o pi2ng lu4n \n ti3 yu4 "
0 (sports)
" tu2 : xia2ng yu2n sho3u du4 be4i pa1i ma4i li3 sha1n sha1n yi4 ma4i huo3 ju4 mu4 109 wa4n sha4n kua3n "
"wa3ng ye4 so1u suo3 :\n fu2 jia4n dia4n shi4 ta2i xi1n we2n pi2n da4o zhu3 bo1 , a4o yu4n huo3 ju4 fu2 zho1u zha4n huo3 ju4 sho3u li3 sha1n sha1n ri4 qia2n za4i ga1i pi2n da4o zhu3 ba4n di2 zhe4n za1i huo2 do4ng zho1ng , jua1n chu1 zi4 yi3 di2 huo3 ju4 , che2ng go1ng mu4 de2 109 wa4n yua2n re2n mi2n bi4 , qua2n bu4 jua1n xia4n ge3i si4 chua1n we4n chua1n da4 di4 zhe4n za1i qu1 . [ ya2n she1n yue4 du2 : a4o yu4n hui4 she4ng huo3 za4i fu2 zho1u chua2n di4 huo3 ju4 sho3u li3 sha1n sha1n chua2n di4 ( tu2 ) ]\n 2008 nia2n 5 yue4 19 ri4 , a4o yu4n hui4 she4ng huo3 fu2 zho1u chua2n di4 119 ha4o huo3 ju4 sho3u li3 sha1n sha1n he2 ji4ng pa1i a4i xi1n qi3 ye4 go1ng zuo4 re2n yua2n , la2i da4o fu2 jia4n she3ng ho2ng shi2 zi4 hui4 jia1ng " xia2ng yu2n " huo3 ju4 pa1i ma4i suo3 de 109 wa4n yua2n ji2 qi2 ta1 sha4n kua3n yi1 to2ng qua2n bu4 jua1n xia4n ge3i "5·12" di4 zhe4n za1i qu1 . zho1ng xi1n she4 fa1 zha1ng bi1n she4 li3 sha1n sha1n shi4 fu2 jia4n zhu4 mi2ng xi1n we2n jie2 mu4 zhu3 chi2 re2n , duo1 ci4 zhu3 chi2 fu2 jia4n dia4n shi4 ta2i xi1n we2n pi2n da4o fa2ng ka4ng ta2i fe1ng , ba4o yu3 zhi2 bo1 te4 bie2 jie2 mu4 , ce2ng ji1ng lia2n xu4 zhu3 chi2 fa2ng ka4ng ta2i fe1ng te4 bie2 jie2 mu4 6 ge4 xia3o shi2 , ta1 hua2n duo1 ci4 zu3 zhi1 bi4ng ca1n yu4 zhu3 chi2 " ya2ng gua1ng ba4n ni3 to2ng ha2ng " de3ng go1ng yi4 huo2 do4ng . li3 sha1n sha1n za4i da1ng xua3n a4o yu4n huo3 ju4 sho3u shi2 shuo1 ," ya4o yo4ng re4 qi2ng ba3 a4o yu4n ji1ng she2n chua2n di4 xia4 qu4 , ji4n zi4 ji3 suo3 yo3u ne2ng li4 , shi2 jia1n , xua1n chua2n go1ng yi4 , ra4ng ge1ng duo1 di2 re2n jia1 ru4 da4o wo3 me2n zho1ng la2i , we2i ge1ng duo1 di2 ha2i zi3 ti2 go1ng ba1ng zhu4 ." li3 sha1n sha1n yu2 5 yue4 11 ri4 ca1n jia1 a4o yu4n huo3 ju4 fu2 zho1u zha4n di2 chua2n di4 .2008 nia2n 5 yue4 12 ri4 si4 chua1n we4n chua1n da4 di4 zhe4n fa1 she1ng ho4u , li3 sha1n sha1n li4 ji2 ca1n yu4 zhu3 chi2 fu2 jia4n dia4n shi4 ta2i xi1n we2n pi2n da4o " xi1n xi4 za1i qu1 go4ng du4 na2n gua1n " te4 bie2 jie2 mu4 , bi4ng zhu3 do4ng ti2 chu1 yua4n yi4 jua1n xia4n zi4 yi3 zui4 zhe1n shi4 di2 huo3 ju4 mu4 sha4n kua3n jua1n xia4n ge3i za1i qu1 .\n 2008 nia2n 5 yue4 18 ri4 , fu2 jia4n dia4n shi4 ta2i xi1n we2n pi2n da4o lia2n he2 fu2 jia4n she3ng ho2ng shi2 zi4 hui4 , fu2 jia4n she3ng shu1 hua4 jia1 xie2 hui4 , fu2 jia4n she3ng yi1n le4 jia1 xie2 hui4 de3ng da1n we4i fa1 qi3 di2 " xi1n xi4 za1i qu1 , go4ng du4 na2n gua1n " fu2 jia4n - we4n chua1n a4i xi1n chua2n di4 qi2 fu2 yi4 pa1i mu4 jua1n huo2 do4ng , za4i fu2 zho1u , sha4 me2n lia3ng di4 to2ng shi2 ju3 xi2ng bi4ng shi2 shi2 zhi2 bo1 , za4i 3 ge4 xia3o shi2 zhi2 bo1 guo4 che2ng zho1ng , she4 hui4 ge4 jie4 re4 qi2ng xia3ng yi4ng , zhi1 mi2ng shu1 hua4 jia1 fe1n fe1n jua1n chu1 zhe1n gui4 zi4 hua4 , ga1o se1ng da4 de2 shu1 hua4 qi2 fu2 .\n li3 sha1n sha1n di2 huo3 ju4 za4i be3n ci4 huo2 do4ng yi3 109 wa4n yua2n , zui4 zho1ng be4i fu2 jia4n fu2 ma3 ji2 tua2n pa1i de2 , jia1 sha4ng da4ng wa3n qi2 ta1 yi4 pa1i , fu2 ma3 ji2 tua2n zo3ng go4ng xia4ng za1i qu1 jua1n kua3n 150 wa4n yua2n , fu2 zho1u , sha4 me2n lia3ng di4 yi4 pa1i ji2 jua1n kua3n go4ng 450 duo1 wa4n yua2n . suo3 yo3u di2 kua3n xia4ng yi3 za4i 5 yue4 19 ri4 yo2u fu2 jia4n she3ng ho2ng shi2 zi4 hui4 que4 re4n jie1 sho1u , jua1n ge3i si4 chua1n we4n chua1n te4 da4 di4 zhe4n sho4u za1i di4 qu1 . ( be3n we2n la2i yua2n : do1ng na2n xi1n we2n wa3ng )\n ti3 yu4 ji1n ri4 re4 dia3n \n SPORTS.163.COM\nde4ng ya4 pi2ng de3ng duo1 we4i gua4n ju1n be1n fu4 si4 chua1n jiu4 yua2n , ma4n lia2n gua1n fa1ng bia3o ta4i jia1ng zhi1 yua2n za1i qu1 , yu3 zho1ng guo2 re2n mi2n xi1n lia2n xi1n ; su1n ji4 ha3i we2i za1i qu1 jua1n kua3n 20 wa4n , che1ng dui4 zhe4n qia3 ta3 e3r di2 shi2 ho4u ya4o yo4ng she4ng li4 a1n we4i za1i mi2n ; luo2 xue3 jua1n yi4 ma4i huo3 ju4 , ta1 re4n we2i ma3i zhe3 ya4o zu2 yi3 pi3 pe4i zhe4 ge4 huo3 ju4 di2 yi4 yi4 . >> xia2ng xi4 "
0 (sports)
" xi1n " ho2ng lo2u " ra4ng shi2 e4r cha1i chua1n lo4u be4i zhua1ng ? ho2ng xue2 zhua1n jia1 ha3n ti2ng !"
"ji4n ri4 , xi1n ba3n < ho2ng lo2u me4ng > ka1i ji1 za4i ji2 , ge4 zho3ng zhu3n be4i go1ng zuo4 hua2n za4i ji3n luo2 mi4 gu3 cho2u be4i zhi1 zho1ng , e2r da3o ya3n li3 sha3o ho2ng za4i jia3ng shu4 cho2u be4i qi2ng kua4ng shi2 , a4n shi4 yo3u ke3 ne2ng ra4ng ji1n li2ng shi2 e4r cha1i chua1n he3n xi4ng ga3n di2 lo4u be4i yi1 fu2 :" wo3 me2n za4i re2n wu4 za4o xi2ng sha4ng mia4n ye3 bu2 shi4 shuo1 wo3 me2n zi4 ji3 qu4 xia3ng di2 , shi2 ji4 sha4ng la2i zi4 yu2 yi1 xie1 be4i ji4 za3i guo4 di2 gu3 dia3n yua2n su4 , jiu4 xia4ng wo3 me2n da4 jia1 zhi1 da4o ta2ng zha1o di2 re2n shi4 ta3n xio1ng di2 , he3n xi4ng ga3n di2 , na4 mi2ng da4i di2 re2n shi4 lo4u be4i di2 , xia4ng < da4 mi2ng go1ng ci2 > yi1 ya4ng , he3n xi4ng ga3n di2 lo4u be4i di2 zhe4 zho3ng yi1 fu2 , zo3ng zhi1 shi2 e4r cha1i di2 za4o xi2ng shi4 yo4u xia4n da4i yo4u gu3 dia3n ."\n ju4 ju4 zu3 to4u lu4 , ju4 zho1ng re2n wu4 fu2 zhua1ng jie1 yo2u xia1ng ga3ng zhu4 mi2ng fu2 zhua1ng she4 ji4 shi1 ye4 ji3n tia1n la2i she4 ji4 , e2r ye4 ji3n tia1n yu3 li3 sha3o ho2ng ye3 fe1i di4 yi1 ci4 he2 zuo4 , ci3 qia2n di2 < da4 mi2ng go1ng ci2 >,< ju2 zi3 ho2ng lia3o > di2 re2n wu4 za4o xi2ng ye3 chu1 zi4 ye4 zhi1 sho3u . ra2n e2r , bu4 sha3o gua1n zho4ng zhi4 yi2 , ra4ng gu3 dia3n di2 ho2ng lo2u re2n wu4 chua1n zhe qi1ng lia2ng di2 lo4u be4i zhua1ng chu1 xia4n , zhe4 ya4ng di2 she4 ji4 shi4 yi1 ci4 chua4ng xi1n , ha2i shi4 xi1 yi3n da4 zho4ng xue2 tou ? ge1ng yo3u li4 shi3 zhua1n jia1 ta4i du4 xia1n mi2ng di4 dui4 ci3 chua4ng yi4 bia3o shi4 fa3n dui4 .\n 12 cha1i lo4u be4i gua1n zho4ng na2n yi3 xia3ng xia4ng \n 87 ba3n ho2ng lo2u me4ng sui1 ra2n pa1i she4 yu2 e4r shi2 nia2n qia2n , da4n shi4 dia4n shi4 ju4 dui4 yua2n zhu4 di2 zu1n zho4ng za4i fu2 zhua1ng sha4ng ye3 bia3o xia4n de2 shi2 fe1n chu1 se4 , bi3 ru2 : gu3 ba3o yu4 chu1 cha3ng shi2 di2 yi1 fu2 , jiu4 shi4 dia3n xi2ng di2 ma3n qi1ng fu2 shi4 , hua2n yo3u ta1 na4 qi2 gua4i di2 ba1 ge1n xia3o bia4n za1 che2ng da4 bia4n di2 fa4 xi2ng ye3 ra4ng re2n jue2 de yu3 shi2 da4i fu2 he2 . la3o ba3n < ho2ng lo2u me4ng > yi3 gu3 dia3n chua2n to3ng we2i zhu3 di2 fu2 zhua1ng fe1ng ge2 yi3 ji1ng she1n ru4 re2n xi1n .\n xi1n ba3n < ho2ng lo2u me4ng > di2 me3i shu4 zhi3 da3o shi4 ye4 ji3n tia1n , da3o ya3n li3 sha3o ho2ng che1ng za4i ye4 ji3n tia1n di2 da4 da3n xia3ng xia4ng xia4 , xi1n ju4 zho1ng di2 re2n wu4 ze2 ke3 ne2ng chua1n he3n xi4ng ga3n di2 lo4u be4i zhua1ng , yo3u gua1n zho4ng bia3o shi4 , he3n na2n xia3ng xia4ng yo1u yu4 di2 li2n da4i yu4 huo4 zhe3 xiu4 li4 di2 xue1 ba3o cha1i chua1n zhe lo4u be4i di2 yi1 fu2 chu1 cha3ng , zhe4 fu2 he2 ta1 men di2 qi4 zhi4 he2 she1n fe4n be4i ji3ng ma2 ?\n zhua1n jia1 fa3n dui4 lo4u be4i bu4 fu2 li4 shi3 \n ca2o xue3 qi2n zhua4n xie3 < ho2ng lo2u me4ng > shi2 , ke4 yi4 dui4 shu1 zho1ng suo3 che2ng xia4n di2 shi2 da4i yo3u suo3 mo2 hu , jia1o da4i bu4 qi1ng , da4n shi4 da1n chu2n jiu4 fu2 zhua1ng e2r ya2n , ze2 to2ng shi2 jia1n ju4 lia3o mi2ng qi1ng di2 te4 dia3n . cho2ng pa1i ji1ng dia3n mi2ng zhu4 e2r fe1i xi4 shuo1 , na4 me dui4 li4 shi3 di2 zu1n zho4ng ze2 shi4 bu4 ro2ng hu1 shi4 di2 yua2n ze2 . zuo2 ri4 , ji4 zhe3 fe1n bie2 ca3i fa3ng lia3o guo2 ne4i zhu4 mi2ng di2 ho2ng xue2 zhua1n jia1 de4ng sui4 fu1 yi3 ji2 dui4 mi2ng qi1ng shi3 xia1ng da1ng lia3o jie3 di2 zuo4 jia1 " shi2 nia2n ka3n cha2i ", e4r re2n dui4 " lo4u be4i " yi1 shi4 du1 jia1n chi2 bu4 re4n to2ng di2 ta4i du4 .\n de4ng sui4 fu1 za4i dia4n hua4 zho1ng ga4o su4 ji4 zhe3 :"< ho2ng lo2u me4ng > li3 di2 re2n wu4 zhuo2 zhua1ng qi2 shi2 ge1ng duo1 di2 shi2 ho4u che2ng xia4n di2 shi4 wa3n mi2ng fe1ng ge2 , yi1n we4i ca2o xue3 qi2n na4 ya4ng zuo4 ye3 ne2ng bi4 mia3n da1ng shi2 di2 zhe4ng zhi4 mi3n ga3n xi4ng , bi3 ru2 we2n zi4 yu4 zhi1 le4i di2 , suo3 yi3 ta1 dui4 shi2 da4i ye3 gu4 yi4 mo2 hu , mi2ng cha2o di2 zhuo2 zhua1ng fe1ng ge2 he2 ta2ng zha1o bu4 yi1 ya4ng , ta2ng zha1o yi1n we4i ji1ng cha2ng he2 xi1 yu4 re2n la2i wa3ng , zuo4 fe1ng xia1ng dui4 da4 da3n ka1i fa4ng , da4n shi4 mi2ng cha2o ze2 ba3o sho3u chua2n to3ng de2 duo1 , zhe4 za4i da4 jia1 suo3 shu2 xi1 di2 xu3 duo1 xi4 ju4 huo4 zhe3 hui4 hua4 zho1ng du1 yo3u suo3 bia3o xia4n . ru2 guo3 xi1n ba3n dia4n shi4 zho1ng yi1n we4i cha3ng ji3ng xu1 ya4o huo4 zhe3 re2n wu4 he2 shi4 , o3u e3r di4 chua1n yi1 xia4 lo4u be4i di2 fu2 zhua1ng zha3n xia4n nv3 xi4ng zhi1 me3i , ye3 shi4 ke3 yi3 li3 jie3 di2 , xia4ng qi2n ke3 qi1ng zhe4 ya4ng di2 jue2 se4 , huo4 zhe3 he3n duo1 nv3 ha2i zi3 za4i yi1 qi3 he1 jiu3 , da4n shi4 ru2 guo3 zhe3ng ti3 fe1ng ge2 jiu4 shi4 yi3 ' lo4u be4i ' we2i zhu3 , wo3 jue2 de ha2i shi4 yi1ng ga1i chi2 ji3n she4n ta4i du4 . ca2o shi4 bi3 xia4 di2 < ho2ng lo2u me4ng > bu4 yi1ng ga1i shi4 zhe4 ya4ng di2 fe1n we2i , dia3n ya3 ca2i shi4 bi3 jia4o zhu3n que4 di2 ."\n e2r " shi2 nia2n ka3n cha2i " ze2 shuo1 de2 ge4ng we2i zhi2 jie1 :" ru2 guo3 zhi3 shi4 xi4 shuo1 , na4 jiu4 a4i ze3n me zha1o jiu4 ze3n me zha1o , da4n shi4 ye3 bu4 ka4o pu3 . che2n xia3o xu4 na4 ge4 ba3n be3n di2 fu2 zhua1ng ji1 be3n shi4 a4n zha4o wa3n mi2ng la2i zuo4 , ye3 jie2 he2 lia3o yi1 xie1 qi1ng zha1o di2 yua2n su4 , ke3 yi3 shuo1 , co2ng yi3ng xia4ng di2 chu2n cui4 xi4ng la2i jia3ng , zhi3 ne2ng shi4 mi2ng cha2o di2 fe1ng ge2 , da4n shi4 co2ng li4 shi3 di2 jia3o du4 la2i ka4n , mi2ng cha2o nv3 re2n bu4 ke3 ne2ng za4i go1ng zho4ng cha3ng he2 cha2ng qi1 chua1n lo4u be4i zhua1ng , ra4ng ho2ng lo2u li3 di2 re2n chua1n lo4u be4i zhua1ng ke3n di4ng shi4 bu4 fu2 he2 li4 shi3 di2 ."\n wa3ng yo3u zhi4 yi2 " ho2ng lo2u " ya4o xi4ng ga3n ga4n she2n me ?\n zi4 da3o ya3n li3 sha3o ho2ng bia3o shi4 xi1n ba3n < ho2ng lo2u me4ng > zho1ng di2 re2n wu4 jia1ng yi3 " lo4u be4i " shi4 re2n ho4u , xu3 duo1 re4 zho1ng yu2 gu3 dia3n mi2ng zhu4 di2 gua1n zho4ng fe1n fe1n za4i wa3ng luo4 lu4n ta2n zho1ng bia3o shi4 zhi4 yi2 .\n yo3u re2n zhi2 jie1 we4n da4o :" yo3u me2i yo3u ga3o cuo4 ? ho2ng lo2u me4ng ya4o xi4ng ga3n ga4n she2n me ? ya4o xi4ng ga3n ga4n she2n me ?" e2r wa3ng yo3u " ji1ng li2ng di2 la2n ji1ng li2ng " shuo1 da4o :" wo3 jue2 de ke3 ne2ng ge1n ju4 xua3n chu1 la2i di2 ya3n yua2n , ya4o ya3n de2 he2 shu1 li3 di2 nia2n da4i xia1ng fu2 he2 , he3n gu3 dia3n , he3n chu2n jie2 di2 hua4 , li3 da3o jue2 de na2n du4 ta4i ga1o lia3o , ru2 guo3 pa1i che2ng lo4u be4i di2 , zhe4 ya4ng he3n xi4ng ga3n , pa1i de2 ye3 ro2ng yi4 , ya3n qi3 la2i ye3 ro2ng yi4 , shi4 ba1 ? zhi3 shi4 ru2 guo3 zhe4 ya4ng pa1i , li3 da3o , ni3 que4 di4ng zhe4 shi4 za4i pa1i ho2ng lo2u me4ng ?"( ji4 zhe3 ma3 da1n shi2 xi2 she1ng zha4o zhe4ng xu4 )\n ( bia1n ji2 :Winzi)"
2 (entertainment)
"· ha2n ho2ng le4i liu2 ma3n mia4n dia4n ta2i qiu2 zhu4 : shi2 fa1ng ji2 xu1 zha4ng pe2ng !( zu3 tu2 )"
"ha2n ho2ng le4i liu2 ma3n mia4n \n ha2n ho2ng xia4ng shi1 she1ng fa1 fa4ng sui2 she1n xie2 da4i di2 ya4o pi3n , shi2 wu4 \n ha2n ho2ng fa1 fa4ng sui2 she1n xie2 da4i di2 ya4o pi3n , shi2 wu4 \n yi1 pi1 mi2ng xi1ng lu4 xu4 ga3n fu4 di4 zhe4n za1i qu1 , ba1ng zhu4 e2r to2ng fu3 pi2ng xi1n li2ng sha1ng to4ng , xie2 zhu4 qu2n zho4ng zho4ng jia4n jia1 yua2n , liu2 xia4 xu3 duo1 ga3n re2n di2 shu4n jia1n .\n ha2n ho2ng dia4n ta2i qiu2 zhu4 \n zuo2 ri4 sha4ng wu3 8 dia3n , yo2u ha2n ho2ng qi1n zi4 zu3 jia4n , qua2n guo2 zhe4ng xie2 he2 zho1ng guo2 fu2 pi2n ji1 ji1n hui4 zhi1 chi2 di2 a4i xi1n jiu4 yua2n zhi4 yua4n dui4 co2ng be3i ji1ng sho3u du1 ji1 cha2ng qi3 che2ng , be1n fu4 si4 chua1n za1i qu1 yi1 xia4n .\n da4 yue1 11 dia3n , ha2n ho2ng yi1 xi2ng re2n yua2n di3 da2 che2ng du1 , ju4 tia1n qi4 yu4 ba4o shuo1 da4ng tia1n xia4 wu3 za1i qu1 hui4 yo3u da4 yu3 , he3n ke3 ne2ng hua2n hui4 fa1 she1ng 6 ji2 zuo3 yo4u di2 yu2 zhe4n . da4n a4i xi1n jiu4 yua2n zhi4 yua4n dui4 que4 yi1 ke4 me2i yo3u ti2ng xie1 , li4 ma3 qu1 che1 ga3n fu4 shi2 fa1ng , xia4 wu3 2 dia3n 28 fe1n , za4i shi2 fa1ng shi4 lo2ng ju1 zhe4n lo2ng ju1 zho1ng xi1n xue2 xia4o , yu3 zho1ng guo2 fu2 pi2n ji1 ji1n hui4 go4ng to2ng ju3 xi2ng lia3o cho2ng jia4n lo2ng ju1 zho1ng xi1n xue2 xia4o jua1n kua3n yi2 shi4 ji4 cho2ng jia4n dia4n ji1 yi2 shi4 , go4ng jua1n kua3n 300 wa4n yua2n .\n yi2 shi4 sha4ng , ha2n ho2ng xia4ng ha2i zi3 me2n fa1 fa4ng lia3o zi4 ji3 qi1n sho3u fe1ng zhua1ng di2 ya4o pi3n , shi2 pi3n da4i . ga1i xia4o za4i di4 zhe4n zho1ng yo3u 60 yu2 mi2ng shi1 she1ng yu4 na2n , xue2 xia4o yi3 che2ng fe4i xu1 .\n xia4 wu3 , ha2n ho2ng hua2n yu3 ho4u fa1ng di2 zho1ng ya1ng re2n mi2n gua3ng bo1 dia4n ta2i " zho1ng guo2 zhi1 she1ng " ji4n ha2ng lia3o shi2 shi2 lia2n xia4n , ta1 za4i lia2n xia4n shi2 yi3 ji1ng le4i liu2 ma3n mia4n , ge3ng ye4 zhuo2 shuo1 da4o :" shi2 fa1ng yi1 xie1 wu4 zi1 fe1i cha2ng ji2 que1 , yo2u qi2 shi4 zha4ng pe2ng he2 sho1u yi1n ji1 , za4i ci3 wo3 ya4o to1ng guo4 zho1ng guo2 zhi1 she1ng xia4ng gua3ng da4 ho4u fa1ng ti1ng zho4ng fa1 chu1 hu1 yu4 , xi1 wa4ng ne2ng go4u ji3n kua4i cho2u cuo4 da4o zhe4i xie1 wu4 zi1 bi4ng so4ng da2 za1i qu1 ." da1ng zhu3 chi2 re2n we4n ta1 zuo4 we2i yi1 mi2ng ge1 sho3u ci3 shi2 ci3 ke4 yo3u he2 ga3n xia3ng shi2 , ha2n ho2ng ze2 shuo1 :" wo3 yi3 ji1ng wa4ng lia3o zi4 ji3 shi4 yi2 ge4 ge1 sho3u , wo3 zhi1 zhi1 da4o wo3 shi4 yi1 mi2ng da3ng yua2n , wo3 bi4 xu1 ya4o ji4n zi4 ji3 di2 li4 lia4ng zuo4 xie1 she2n me !" jia3ng qi2n qi2n fu3 we4i ha2i zi3 \n qia2n tia1n , jia3ng qi2n qi2n he2 ya2ng la2n , de4ng jie2 da4i zhuo2 xi1n li3 fu3 da3o zhua1n jia1 he2 wu4 zi1 , ga3n fu4 mia2n zhu2 gua3ng ji4 zhe4n . ta1 men ci3 ha2ng mu4 di4 shi4 qu4 fu3 we4i ne4i xie1 za4i za1i na4n zho1ng sho4u da4o sha1ng ha4i di2 ha2i zi3 .\n yo3u we4i jia4o liu3 rui4 ya3n di2 5 sui4 xia3o pe2ng yo3u jia3ng :" di4 zhe4n la2i di2 shi2 ho4u ha3o ke3 pa4 , yi1 zhi2 ya2o .. yi1 zhi2 ya2o .. yi3 ji1ng da3o lia3o hua2n za4i ya2o ."\n jia3ng qi2n qi2n jiu4 ga4o su4 ta1 :" bu4 pa4 , de3ng da4o jia1ng la2i wo3 me2n ge3i ni3 jia4n ge1ng ha3o di2 !"\n liu3 rui4 ya3n shuo1 :" bu2 ya4o , bu2 ya4o jia4n ge1ng ha3o di2 , lo2u jia4n ha3o hui4 kua3 , sa1n ce2ng jiu4 kua3 che2ng yi1 ce2ng lia3o .."\n jia3ng qi2n qi2n ti1ng wa2n zhe4i xie1 hua4 , za3o yi3 le4i shui3 jue2 di1 , ji4 xu4 a1n we4i rui4 ya3n shuo1 :" bu4 pa4 , wo3 me2n xia4 ci4 yi1 di4ng jia4n ge1ng ha3o , ge1ng pia4o lia4ng , ge1ng jie1 shi di2 fa2ng zi3 .."\n li3 mi2n na2n yo3u so4ng zha4ng pe2ng \n ze1ng za4i si4 chua1n che2ng du1 ju3 xi2ng ya3n cha4ng hui4 di2 li3 mi2n , de2 xi1 da1ng di4 fa1 she1ng di4 zhe4n ho4u , di4 yi1 shi2 jia1n jua1n chu1 50 wa4n ga3ng yua2n ge3i xia1ng ga3ng ho2ng shi2 zi4 hui4 , e2r qi2 na2n yo3u Bruce yi4 jua1n chu1 7 we4i shu4 zi4 , hua2n zhu3n be4i lia3o zha4ng pe2ng , zhu3n be4i so4ng da4o za1i qu1 .\n ( be3n we2n la2i yua2n : xi1n jia1ng tia1n sha1n wa3ng )"
2 (entertainment)
" yue4 dia4n jia4 ga3i ge2 jia1n na2n ma4i bu4 to2ng wa3ng to2ng jia4 ka4o lo3ng qu1 yu4 zui4 di1 shui3 pi2ng "
"dia4n jia4 jia4 qu1 yo2u 21 ge4 jia3n sha3o we2i 10 ge4 , bi4ng xia4ng qu1 yu4 zui4 di1 dia4n jia4 shui3 pi2ng ka4o lo3ng , gua3ng do1ng do1ng xi1 lia3ng yi4 he2 be3i bu4 sha1n qu1 che2ng jie1 cha3n ye4 zhua3n yi2 yo3u wa4ng yi1n ci3 sho4u yi4 .\n zhe4 cha2ng ta3o lu4n yi3 jiu3 di2 dia4n jia4 ga3i ge2 zho1ng yu2 huo4 de2 mi2ng xia3n ji4n zha3n . gua3ng do1ng she3ng zhe4ng fu3 zuo2 ri4 zha4o ka1i qua2n she3ng dia4n jia4 ga3i ge2 go1ng zuo4 hui4 yi4 , to1ng ba4o lia3o gua3ng do1ng xia1o sho4u dia4n jia4 qu1 yu4 to2ng wa3ng to2ng jia4 di2 shi2 shi1 fa1ng a4n , bi4ng bu4 shu3 dia4n jia4 zo1ng he2 pe4i ta4o ga3i ge2 .\n dia4n jia4 xia4ng qu1 yu4 zui4 di1 shui3 pi2ng ka4o lo3ng \n ge1n ju4 shi2 shi1 fa1ng a4n , chu2 ju1 mi2n dia4n jia4 wa4i , gua3ng do1ng she3ng do1ng xi1 lia3ng yi4 di4 qu1 he2 be3i bu4 sha1n qu1 qi2 ta1 ge4 fe1n le4i dia4n jia4 shi2 xi2ng to2ng jia4 , qi2 zho1ng do1ng xi1 lia3ng yi4 di4 qu1 ba1o kuo4 sha4n to2u , cha2o zho1u , jie1 ya2ng , sha4n we3i , ya2ng jia1ng , zha4n jia1ng , ma4o mi2ng , zha4o qi4ng , yu2n fu2 9 shi4 , be3i bu4 sha1n qu1 ba1o kuo4 he2 yua2n , qi1ng yua3n , me2i zho1u , sha2o gua1n 4 shi4 . to2ng jia4 ba4n fa3 shi4 zhi3 lia3ng ge4 qu1 yu4 chu2 ju1 mi2n dia4n jia4 wa4i di2 qi2 ta1 ge4 fe1n le4i dia4n jia4 xia4ng be3n qu1 yu4 to2ng le4i dia4n jia4 xia4n xi2ng zui4 di1 shui3 pi2ng ka4o lo3ng , shi2 xia4n to2ng wa3ng to2ng jia4 .\n bu4 guo4 , zhu1 sa1n jia3o di4 qu1 8 shi4 di2 dia4n jia4 za4n bu4 tia2o zhe3ng , re2ng a4n shi4 di2 ha2ng zhe4ng qu1 hua2 fe1n 8 ge4 jia4 qu1 . tia2o zhe3ng ho4u , gua3ng do1ng qua2n she3ng dia4n jia4 jia4 qu1 ye3 yo2u 21 ge4 jia3n sha3o we2i 10 ge4 , da4 da4 jia3n sha3o lia3o dia4n jia4 qu1 yu4 ma2o du4n .\n yo2u yu2 dia4n jia4 shi4 xia4ng be3n qu1 yu4 to2ng le4i dia4n jia4 xia4n xi2ng zui4 di1 shui3 pi2ng ka4o lo3ng , he3n duo1 di4 shi4 dia4n jia4 yi1n ci3 xia4 jia4ng . ju4 lia3o jie3 , to2ng jia4 ho4u , do1ng xi1 lia3ng yi4 di4 qu1 go1ng sha1ng ye4 dia4n jia4 yu3 zhu1 sa1n jia3o di4 qu1 8 shi4 di2 to2ng le4i dia4n jia4 pi2ng ju1n shui3 pi2ng xia1ng bi3 , da4 go1ng ye4 me3i qia1n wa3 shi2 di1 0.07 yua2n , fe1i pu3 go1ng ye4 di1 0.066 yua2n , sha1ng ye4 di1 0.03 yua2n ; be3i bu4 sha1n qu1 go1ng sha1ng ye4 dia4n jia4 yu3 zhu1 sa1n jia3o di4 qu1 8 shi4 di2 to2ng le4i dia4n jia4 pi2ng ju1n shui3 pi2ng xia1ng bi3 , da4 go1ng ye4 me3i qia1n wa3 shi2 di1 0.12 yua2n , fe1i pu3 go1ng ye4 di1 0.104 yua2n , sha1ng ye4 di1 0.063 yua2n .\n gua3ng do1ng she3ng fu4 she3ng cha2ng to2ng xi1ng za4i hui4 yi4 sha4ng bia3o shi4 , tui1 do4ng dia4n jia4 zo1ng he2 pe4i ta4o ga3i ge2 , shi2 xia4n xia1o sho4u dia4n jia4 qu1 yu4 to2ng wa3ng to2ng jia4 shi4 dia4n jia4 ga3i ge2 di2 yi1 xia4ng zho4ng ya4o ne4i ro2ng . hui4 yi4 re4n we2i , zhe4 dui4 yi2ng za4o do1ng xi1 lia3ng yi4 di4 qu1 he2 be3i bu4 sha1n qu1 di2 " dia4n jia4 wa1 di4 ", ga3i sha4n lia3ng da4 qu1 yu4 to2u zi1 hua2n ji4ng , che2ng jie1 zhu1 sa1n jia3o cha3n ye4 zhua3n ru4 ju4 yo3u zha4n lv0e4 yi4 yi4 , yo3u li4 yu2 gua3ng do1ng cha3n ye4 tia2o zhe3ng zhua3n yi2 he2 qu1 yu4 xie2 tia2o fa1 zha3n .\n dia4n jia4 ga3i ge2 re2ng mia4n li2n zhu1 duo1 na2n ti2 \n za4i ci3 zhi1 qia2n , gua3ng do1ng we2i tui1 do4ng dia4n jia4 ga3i ge2 yi3 ji3 ji1ng nu3 li4 , da4n yo4u yu2 li4 yi4 cho1ng tu1 he2 dia4n li4 ji3n que1 e2r chi2 chi2 me2i yo3u qu3 de shi2 zhi4 xi4ng ji4n zha3n .\n ji1n nia2n 1 yue4 12 ri4 , gua3ng do1ng she3ng fu4 she3ng cha2ng xie4 qia2ng hua2 za4i ga1i she3ng wu4 jia4 go1ng zuo4 hui4 yi4 sha4ng xua1n bu4 , gua3ng do1ng ji4 hua2 xia4 dia4o dia4n jia4 , qi2 zho1ng ju1 mi2n yo4ng dia4n pi2ng ju1n me3i du4 xia4 jia4ng 0.01 yua2n zuo3 yo4u , go1ng ye4 dia4n jia4 me3i du4 xia4 jia4ng 0.02~0.03 yua2n , yi1 nia2n xia4 la2i yo3u wa4ng we2i gua3ng do1ng jie2 she3ng zhi4 sha3o 50 yi4 yua2n dia4n fe4i .\n < di4 yi1 ca2i ji1ng ri4 ba4o > huo4 xi1 , ga1i dia4n jia4 xia4 dia4o fa1ng a4n yu2 ji1n nia2n 1 yue4 fe4n ze1ng ti2 jia1o gua3ng do1ng she3ng zhe4ng fu3 cha2ng wu4 hui4 yi4 she3n yi4 , da4n zhi4 ji1n re2ng wu2 xia4 we2n .\n ju4 lia3o jie3 , ga1i ci4 dia4n jia4 xia4 dia4o di2 yi1 ju4 la2i zi4 dia4n li4 ha2ng ye4 che2ng be3n jia1n she3n . ci3 qia2n , gua3ng do1ng she3ng wu4 jia4 ju2 dui4 na2n fa1ng dia4n wa3ng qi2 xia4 gua3ng do1ng dia4n wa3ng ji4n ha2ng lia3o yi1 nia2n duo1 di2 che2ng be3n jia1n she3n , fa1 xia4n qi2 2006 nia2n di2 li4 ru4n yo3u 120 duo1 yi4 yua2n ,2007 nia2n ge1ng shi4 ga1o da2 142 yi4 yua2n , zi1 cha3n hui2 ba4o shua4i cha1o guo4 11%, yua3n yua3n ga1o yu2 guo2 ji4 sha4ng 6% da4o 8% di2 pi2ng ju1n shui3 pi2ng .\n yo3u zhi1 qi2ng re2n shi4 xia4ng < di4 yi1 ca2i ji1ng ri4 ba4o > bia3o shi4 , ga1i dia4n jia4 xia4 dia4o fa1ng a4n ho4u la2i zhi1 suo3 yi3 bu4 lia3o lia3o zhi1 , ge1n be3n sha4ng shi4 yi1n we2i na2n fa1ng dia4n wa3ng he2 gua3ng do1ng she3ng zhi1 jia1n di2 li4 yi4 cho1ng tu1 . zuo4 we2i guo2 jia1 ji2 ya1ng qi3 , na2n fa1ng dia4n wa3ng go1ng si1 gui1 shu3 guo2 wu4 yua4n guo2 zi1 we3i gua3n li3 , qi2 ca2i wu4 gua1n xi4 za4i ca2i zhe4ng bu4 da1n lie4 .\n e2r gua3ng do1ng dia4n li4 que1 ko3u di2 bu4 dua4n kuo4 da4 , zhi4 shi3 lo3ng dua4n gua3ng do1ng dia4n wa3ng zi1 yua2n di2 na2n fa1ng dia4n wa3ng za4i li4 yi4 bo2 yi4 zho1ng zha4n ju4 ge1ng duo1 zhu3 do4ng qua2n . ge1n ju4 gua3ng do1ng she3ng ji1ng ma4o we3i ci3 qia2n yu4 ce4 , gua3ng do1ng ji1n nia2n jia1ng za1o yu4 ga3i ge2 ka1i fa4ng yi3 la2i zui4 ya2n zho4ng di2 que1 dia4n ju2 mia4n , zui4 da4 go1ng dia4n que1 ko3u jia1ng da2 1200 wa4n qia1n wa3 shi2 .\n xia1ng bi3 zhi1 xia4 , gua3ng do1ng she3ng di2 dia4n jia4 shui3 pi2ng yi1 zhi2 pia1n ga1o , zhe4 jia1 da4 lia3o yi2ng yu4n che2ng be3n , yi3ng xia3ng lia3o gua3ng do1ng di2 fa1 zha3n ho4u ji4n . ci3 qia2n , gua3ng do1ng 21 ge4 di4 shi4 di2 go1ng ye4 dia4n jia4 ge4 bu4 xia1ng to2ng , zui4 ga1o me3i du4 0.67 yua2n , zui4 di1 0.53 yua2n . me3i du4 dia4n bi3 cha2ng sa1n jia3o pi2ng ju1n ga1o 0.08~0.1 yua2n .\n yi1n ci3 , to2ng xi1ng za4i zuo2 ri4 di2 hui4 yi4 sha4ng qia2ng dia4o , qu1 yu4 to2ng wa3ng to2ng jia4 ga3i ge2 ho4u , gua3ng do1ng re2ng cu2n za4i dia4n jia4 shui3 pi2ng pia1n ga1o , dia4n jia4 jia4 qu1 pia1n duo1 , dia4n jia4 jie2 go4u he2 bi3 jia4 bu4 he2 li3 , shu1 pe4i dia4n jia4 ga3i ge2 jia1n gua3n zhi4 ho4u de3ng we4n ti2 , ga3i ge2 re4n wu4 re2ng ra2n jia1n ju4 , bi4 xu1 qua2n mia4n ka3o lv4 sha4ng wa3ng dia4n jia4 , shu1 pe4i dia4n jia4 , xia1o sho4u dia4n jia4 we4n ti2 , to1ng guo4 zo1ng he2 pe4i ta4o ga3i ge2 , po4 jie3 gua3ng do1ng dia4n jia4 ga3i ge2 di2 na2n ti2 . ( be3n we2n la2i yua2n : di4 yi1 ca2i ji1ng ri4 ba4o zuo4 zhe3 : hua2ng shu4 hui1 )"
1 (finance)
" zho1ng ga1ng zo3ng ca2i hua2ng tia1n we2n : zho1ng ga1ng bu4 pa2i chu2 ru4 gu3 FMG"
"ju4 < a4o da4 li4 ya4 ji1n ro2ng pi2ng lu4n ba4o >26 ri4 ba4o da4o , zho1ng guo2 zho1ng ga1ng ji2 tua2n go1ng si1 ( xia4 che1ng " zho1ng ga1ng ji2 tua2n ") qi2 xia4 a4o da4 li4 ya4 zi3 go1ng si1 zhe4ng shi2 , zho1ng ga1ng ji2 tua2n zhe4ng yu3 me3i guo2 ji1 ji1n xia1n qu1 zi1 be3n (HarbingerCapital) jiu4 sho1u go4u qi2 chi2 yo3u di2 a4o zho1u xi1n xi1ng tie3 kua4ng shi2 qi3 ye4 FMG16% gu3 fe4n zho1ng di2 yi1 ba4n ji4n ha2ng qia4 ta2n , zhe4 bu4 fe1n gu3 qua2n jia4 zhi2 we2i 22 yi4 a4o yua2n ( yue1 he2 21 yi4 me3i yua2n ).\n 27 ri4 , zho1ng ga1ng ji2 tua2n zhi1 qi2ng re2n shi4 dui4 be3n ba4o che1ng , ga1i xia1o xi1 di2 chu1 xia4n yua2n yu2 te4 di4ng di2 me2i ti3 ba4o da4o be4i ji3ng .24 ri4 zho1ng ga1ng ji2 tua2n zo3ng ca2i hua2ng tia1n we2n jie1 sho4u be3n ba4o za4i ne4i di2 duo1 jia1 me2i ti3 ca3i fa3ng shi2 bia3o shi4 , bu4 pa2i chu2 ru4 gu3 FMG di2 ke3 ne2ng . qia4 qia3o ci3 xia1o xi1 jia4n ba4o shi2 , zho1ng ga1ng ji2 tua2n a4o da4 li4 ya4 go1ng si1 xia1ng gua1n re2n shi4 ye3 za4i ka1i hui4 , yo3u me2i ti3 jiu4 ci3 shi4 zi1 xu2n ci3 re2n ," ta1 ke3 ne2ng bu4 ta4i lia3o jie3 zhe3ng ge4 ji2 tua2n za4i ha3i wa4i di2 bi4ng go4u qi2ng kua4ng , da4n ta1 shuo1 di2 hua4 bu4 ne2ng da4i bia3o zho1ng ga1ng ji2 tua2n di2 shuo1 fa3 ." ga1i re2n shi4 che1ng ," mu4 qia2n bi4ng bu4 mi2ng que4 zho1ng ga1ng ji2 tua2n shi4 fo3u zhe4ng za4i qia4 go4u FMG gu3 qua2n ."\n ju4 < a4o da4 li4 ya4 re2n > ba4o da4o , zui4 ji4n yi1 dua4n shi2 jia1n , yo2u yu2 FMG gu3 jia4 sha4ng zha3ng , chi2 gu3 FMG da2 16% di2 Harbinger ji1 ji1n xia3ng ta4o xia4n yi1 bu4 fe1n gu3 li4 . yi1 xie1 zho1ng guo2 go1ng si1 he2 o1u zho1u go1ng si1 pi2n fa2n za4o fa3ng Harbinger sho3u xi2 zhi2 ha2ng gua1n PhillipFalcone, xi1 wa4ng ne2ng de2 da4o bu4 fe4n FMG go1ng si1 di2 gu3 qua2n . da4n yo2u yu2 a4o da4 li4 ya4 zhe4ng fu3 dui4 yu2 wa4i guo2 sho1u go4u tie3 kua4ng shi2 qi3 ye4 di2 ji3ng jue2 , chu1 sho4u ge3i zho1ng guo2 go1ng si1 ye3 xu3 zhi3 yo3u 16% gu3 qua2n di2 yi1 ba4n .\n ji1ng guo4 3 nia2n ba4n di2 tie3 lu4 he2 ga3ng ko3u de3ng ji1 chu3 she4 shi1 jia4n she4 , xi1n xi1ng di2 FMG zhe4ng shi4 che2ng we2i ji4 bi4 he2 bi4 tuo4 he2 li4 tuo4 zhi1 ho4u di2 a4o da4 li4 ya4 di4 sa1n da4 tie3 kua4ng shi2 she1ng cha3n qi3 ye4 .FMG ji4 hua2 2008 nia2n xia4ng zho1ng guo2 chu1 ko3u 2500 wa4n du1n tie3 kua4ng shi2 . za4i zho1ng guo2 ga1ng tie3 qi3 ye4 yu3 a4o kua4ng qi3 ta2n pa4n zhe4ng jia1ng zhi1 shi2 , qi2 ju3 do4ng sho4u da4o zho1ng fa1ng qi3 ye4 hua1n yi2ng .\n 4 yue4 di3 , zho1ng guo2 ga1ng tie3 xie2 hui4 fu4 hui4 cha2ng jia1n mi4 shu1 cha2ng luo2 bi1ng she1ng ga4o su4 be3n ba4o ji4 zhe3 , za4i FMG to2u cha3n zhi1 qia2n , zho1ng guo2 ga1ng tie3 qi3 ye4 jiu4 xia3ng ca1n gu3 ho4u we4i che2ng . ji4n ri4 wa4i dia4n to4u lu4 , zho1ng ga1ng , zho1ng lv3 he2 ba3o ga1ng de3ng go1ng si1 xi1 wa4ng go4u ma3i FMG di2 gu3 fe4n . zho1ng ga1ng ji2 tua2n zo3ng ca2i hua2ng tia1n we2n jie1 sho4u be3n ba4o ca3i fa3ng shi2 yi4 we4i pa2i chu2 zhe4 zho3ng ke3 ne2ng .\n sha4ng shu4 zhi1 qi2ng re2n shi4 dui4 ji4 zhe3 bia3o shi4 , xia4n za4i zho1ng ga1ng ji2 tua2n suo3 yo3u di2 ji1ng li4 du1 za4i sho1u go4u zho1ng xi1 bu4 go1ng si1 (MidwestCorporationLimited) sha4ng mia4n .26 ri4 , a4o da4 li4 ya4 tie3 kua4ng shi2 qi3 ye4 mo4 qi2 se1n ji1n shu3 yo3u xia4n go1ng si1 ti2 chu1 yu3 zho1ng xi1 bu4 go1ng si1 he2 bi4ng xi1n fa1ng a4n , li2ng zho1ng ga1ng ji2 tua2n dui4 zho1ng xi1 bu4 go1ng si1 di2 sho1u go4u za4i qi3 bo1 la2n . ci3 xia4ng sho1u go4u yo3u wa4ng che2ng we2i qua2n qiu2 ji1n shu3 li3ng yu4 zui4 da4 bi4ng go4u a4n .\n FMG fa1 ya2n re2n CameronMorse dui4 be3n ba4o bia3o shi4 :" wo3 me2n zhi1 da4o shi4 cha3ng sha4ng yo3u yi1 xie1 gua1n yu2 shua1ng fa1ng zhe4ng za4i ji4n ha2ng jie1 qia4 di2 chua2n ya2n , da4n shi4 , wo3 me2n bu4 dui4 shi4 cha3ng chua2n ya2n fa1 bia3o pi2ng lu4n ."\n ba3n qua2n suo3 yo3u , we4i ji1ng shu1 mia4n sho4u qua2n , bu4 de2 yi3 re4n he2 xi2ng shi4 zhua3n za3i , zha1i bia1n ."
1 (finance)
" sha4o shi4 da4 gu3 do1ng che1ng za4n wu2 xie2 yi4 chu1 sho4u TVB sha4o yi4 fu1 ju4 jue2 hui2 yi4ng "
"do1ng fa1ng ri4 ba4o ba4o da4o chi2 yo3u wu2 xia4n dia4n shi4 gua3ng bo1 yue1 26% di2 sha4o shi4 xio1ng di4 gu3 qua2n yi4 sho3u shi4 jia4n , zhi4 ji1n re2ng we4i mi2ng la3ng . she1n jia1n TVB ji2 sha4o shi4 zhu3 xi2 di2 sha4o yi4 fu1 ji2 qi1 zi3 fa1ng yi4 hua2 jia1n ju4 hui2 yi4ng ; xia3o gu3 do1ng ze2 yi3 " she2 tu1n xia4ng " la2i xi2ng ro2ng shi4 jia4n , ji2 du4 yo1u lv4 TVB yi1 da4n yi4 zhu3 , ke3 ne2ng hui4 che2ng we2i li3 ze2 ka3i sho1u go4u dia4n yi2ng di2 fa1n ba3n , e2r TVB gua3n li3 ce2ng dui4 xia3o gu3 do1ng di2 ta4i du4 ye3 she4n we2i qia2ng yi4ng . li4ng wa4i ," ba1ng pe2ng yo3u " go4u TVB di2 he2ng ji1 di4 cha3n zhu3 xi2 li3 zha4o ji1 , ze2 cho2ng she1n bu2 hui4 ga4n yu4 jia1o yi4 .\n sha4o yi4 fu1 ji2 fa1ng yi4 hua2 zuo2 ru2 cha2ng chu1 xi2 TVB zho1u nia2n gu3 do1ng da4 hui4 , e4r re2n za4i chua2n me2i zhui1 we4n xia4 , shi3 zho1ng bu4 ke3n jiu4 ma4i pa2n fa1 yi1 ya2n . fu4 do3ng shi4 zo3ng ji1ng li3 che2n zhe1n xia2ng ze2 tui1 shuo1 :" yi4 sho3u shu3 gu3 do1ng di2 shi4 , gua3n li3 ce2ng wu2 qua2n da4i da2 ." da1ng yo3u xia3o gu3 do1ng ti2 chu1 yo3u gua1n we4n ti2 ,TVB fu4 xi2ng zhe4ng zhu3 xi2 lia2ng na3i pe2ng ge1ng zhi2 chi4 ga1i gu3 do1ng , yi3 " wo3 bu4 xu1 ya4o da2 ni3 " zuo4 hui2 yi4ng .\n sha4o shi4 : za4n wu2 re4n he2 xie2 yi4 \n < ji1n ro2ng shi2 ba4o > ri4 qia2n ba4o da4o , bi4 gui4 yua2n zhu3 xi2 ya2ng guo2 qia2ng yi3 ji1 ba4i qi2 ta1 si1 mu4 ji1 ji1n , che2ng we2i we2i yi1 fu2 he2 sha4o yi4 fu1 chu1 sho4u sha4o shi4 tia2o jia4n di2 ma3i jia1 , da4n sha4o shi4 zuo2 fa1 go1ng ga4o zhi3 , da4 gu3 do1ng Shaw Holdings que4 re4n , mu4 qia2n bi4ng wu2 yo3u gua1n chu1 sho4u sha4o shi4 gu3 fe4n da2 che2ng re4n he2 xie2 yi4 , yo3u gua1n chu1 sho4u TVB di2 26% qua2n yi4 zhi1 ba4o da4o yi4 shu3 chua3i ce4 . be4i cha3o zhi4 chua4ng chu1 sha4ng shi4 xi1n ga1o 23.5 yua2n ( ga3ng bi4 , yi3 xia4 ji1n e2 yi3 ga3ng bi4 ji4 sua4n ) di2 sha4o shi4 , za4i go1ng ga4o yi1 chu1 ji2 ga4o da3o die1 , sho1u shi4 ba4o 22.25 yua2n , die1 2.8%.\n si4 shu1 : bu2 hui4 ga4n yu4 jia1o yi4 \n zhe4ng shi2 jie4 30 yi4 yua2n yu2 ya2ng guo2 qia2ng zhi1 chi2 ta1 sho1u go4u dia4n shi4 gua3ng bo1 di2 he2ng ji1 di4 cha3n zhu3 xi2 zhu3 xi2 li3 zha4o ji1 , zuo2 ri4 hui2 yi4ng shi2 , za4i ci4 qia2ng dia4o bu4 zhi1 sho1u go4u ji4n zha3n , zhi3 shi4 jie4 qia2n yu2 pe2ng yo3u " zho1u zhua3n ". be4i we4n da4o ya2ng shi4 sho1u go4u ruo4 yu4 zu3 a4i , si4 shu1 hui4 fo3u chu1 qia2n zhi1 yu2 za4i " chu1 li4 " xia1ng zhu4 , si4 shu1 cho2ng she1n ta1 wa2n qua2n me2i yo3u ga4n yu4 yo3u gua1n jia1o yi4 , ye3 bu4 zhi1 xi1 ya2ng shi4 yu3 shui2 re2n qia4 sha1ng , zhi2 ya2n " la3n de we4n ta1 ( ya2ng guo2 qia2ng )".\n ca3n be4i lia2ng na3i pe2ng zhi2 chi4 di2 ga1i mi2ng xia3o gu3 do1ng , za4i hui4 ho4u ze2 bia3o shi4 yo1u lv4 ya2ng guo2 qia2ng da4 ju3 jie4 da4i ma3i ru4 sha4o shi4 , huo4 hui4 che2ng we2i da1ng nia2n li3 ze2 ka3i " she2 tu1n xia4ng " ba1n sho1u go4u dia4n yi2ng ho4u , dia4n yi2ng gu3 jia4 yi1 xie4 qia1n li3 di2 fa1n ba3n .\n dui4 yu2 chua2n we2n ma3i jia1 ya2ng guo2 qia2ng re4n zhu3 xi2 di2 bi4 gui4 yua2n , zuo4 we2i gua3ng ga4o ke4 hu4 dui4 TVB di2 yi3ng xia3ng shi2 ,TVB ye4 wu4 zo3ng ji1ng li3 zhe4ng sha4n qia2ng xi2ng ro2ng , bi4 gui4 yua2n shi4 yi2 ge4 ha3o di2 ke4 hu4 , da4n TVB bi4ng me2i yo3u yi2 ge4 ke4 hu4 zha1n re4n he2 da4 di2 fe4n e2 .\n dia4n shi4 xi1n we2n dia3n ji1 pa2i ha2ng >> \n [ ze2 re4n bia1n ji2 :irislau]"
2 (entertainment)
" huo3 ju4 chua2n di4 che2ng shi4 xia4n lu4 si4 da4 jia3ng jiu1 li4 shi3 we2n hua4 shi4 cho2ng to2u xi4 "
"za4i a4o yu4n ( so1u ba1 ) huo3 ju4 da4o la2i shi2 , ru2 he2 a1n pa2i ha3o xia4n lu4 , yi3 za4i yo3u xia4n di2 shi2 jia1n ne4i jia1ng zhe3ng zuo4 che2ng shi4 zui4 me3i di2 yi1 mia4n zha3n xia4n ge3i qua2n guo2 na3i zhi4 qua2n shi4 jie4 , ra4ng suo3 yo3u ca1n yu3 zhe3 ji4n ke3 ne2ng zi4 ha2o di4 hua1n yi2ng a4o yu4n she4ng huo3 ( so1u ba1 ), zhe4i xie1 du1 ka3o ya4n zhuo2 che2ng shi4 di2 zhi4 hui4 he2 chua4ng yi4 .\n " da4i che2ng shi4 yo3u da4i che2ng shi4 di2 fe1ng ge2 , zho1ng xia3o che2ng shi4 yo3u zho1ng xia3o che2ng shi4 di2 te4 dia3n . da4n li4 shi3 , we2n hua4 , che2ng shi4 jia4n she4 che2ng jiu4 he2 zi4 ra2n ji3ng gua1n , wo3 xia3ng , bu4 lu4n shi4 ne3i ge4 che2ng shi4 a1n pa2i xia4n lu4 , du1 ya4o co2ng zhe4 si4 fa1ng mia4n to3ng cho2u a1n pa2i ", hui4 zho1u shi4 lv3 yo2u ju2 fu4 ju2 cha2ng guo1 wu3 pia1o jie4 sha4o shuo1 .\n li4 shi3 we2n hua4 shi4 cho2ng to2u xi4 \n " bu4 lu4n shi4 na3 zuo4 che2ng shi4 , xia4n lu4 du1 jue2 bu4 shi4 jia3n da1n ya2n zhe zhu3 ga1n da4o hua4 chu1 la2i di2 , e2r shi4 zo1ng he2 lia3o ge4 zho3ng yi1n su4 fa3n fu4 ya2n jiu1 que4 di4ng di2 . wo3 xia3ng suo3 yo3u che2ng shi4 di2 mu4 di4 du1 zhi3 yo3u yi2 ge4 : jia1ng zui4 me3i ha3o di2 yi1 mia4n zha3n xia4n ge3i qua2n shi4 jie4 ." fu4 ze2 hui4 zho1u shi4 xia4n lu4 cho2u hua4 go1ng zuo4 di2 guo1 wu3 pia1o bia3o shi4 .\n zhe4 we4i lv3 yo2u zhua1n jia1 jie4 sha4o , co2ng ge4 di4 di2 xia4n lu4 a1n pa2i ke3 yi3 ka4n chu1 , fa3n yi4ng da1ng di4 che2ng shi4 gu3 la3o li4 shi3 di2 zi4 ra2n he2 re2n we2n ji3ng gua1n wa3ng wa3ng shi4 zui4 xia1n be4i ka3o lv4 da4o di2 . ru2 za4i hui4 zho1u , shi3 jia4n yu2 so4ng da4i di2 zha1o ji1ng me2n he2 he2 jia1ng lo2u jiu4 shi4 xia4n lu4 gui1 hua4 di2 zho4ng dia3n ; e2r za4i gua3ng zho1u , yo3u zhe yi1 qia1n duo1 nia2n li4 shi3 , so4ng yua2n mi2ng qi1ng si4 da4i yi2 zhi3 ce2ng ci4 fe1n mi2ng di2 be3i ji1ng lu4 he2 zho1ng sha1n ji4 nia4n ta2ng du1 che2ng we2i huo3 ju4 chua2n di4 guo4 che2ng zho1ng zui4 we2i yi3n re2n zhu4 mu4 di2 hua2n jie2 .\n qi2 ci4 , ge4 di4 chua2n to3ng we2n hua4 te4 se4 bi3 jia4o xia3n zhu4 di2 di4 dia3n ye3 hui4 ji3n lia4ng be4i na4 ru4 xia4n lu4 zhi1 zho1ng . za4i hui4 zho1u , su1 do1ng po1 ze1ng yu4 ju1 guo4 di2 we2n bi3 ta3 he2 xi1 hu2 di4 dua4n be4i na4 ru4 xia4n lu4 , bi4ng za4i fu4 ji4n a1n pa2i lia3o da4 lia4ng zha3n xia4n ke4 jia1 chua2n to3ng xi2 su2 di2 we2n yi4 ya3n chu1 huo2 do4ng ; za4i gua3ng zho1u , fu4 yo3u li3ng na2n we2n hua4 te4 se4 di2 zhu4 mi2ng ji3ng dia3n che2n jia1 ci2 ye3 be4i na4 ru4 xia4n lu4 zhi1 zho1ng .\n che2ng shi4 fe1ng ji3ng : yo3u jia4n zhu4 ye3 ya4o yo3u sha1n shui3 \n za4i xia4n lu4 a1n pa2i zho1ng xu1 ya4o to2ng li4 shi3 he2 we2n hua4 chua2n to3ng yi1 qi3 ka3o lv4 di2 , hua2n yo3u bu4 sha3o shi4 ne2ng go4u fa3n yi4ng che2ng shi4 ji4n nia2n la2i ji1ngj&igrave; , she4 hui4 jia4n she4 che2ng jiu4 di2 ji3ng gua1n she4 shi1 . za4i ha3i ko3u chua2n di4 huo2 do4ng zho1ng , ne2ng cho1ng fe4n zha3n xia4n ha3i ko3u che2ng shi4 jia4n she4 che2ng jiu4 he2 du1 shi4 se4 ca3i di2 shi4 ji4 da4 qia2o yi3n qia2o qia2o to2u shi4 bi4 ji1ng zhi1 di4 ; e2r za4i hui4 zho1u , zha3n xi1n di2 hui4 zho1u xue2 yua4n che2ng lia3o chua2n di4 xia4n lu4 zho1ng di2 lia4ng li4 yi1 ji3ng .\n di4 si4 ge4 zho4ng ya4o ca1n ka3o zhi3 bia1o jiu4 shi4 ge4 che2ng shi4 yi3 ni3 di2 zi4 ra2n fe1ng gua1ng lia3o . hui4 zho1u di2 te4 dia3n shi4 " ba4n che2ng sha1n se4 ba4n che2ng hu2 ", yi1n e2r te4 yi4 a1n pa2i yi1 cha2ng dua4n xia4n lu4 ya2n zhe shi4 ne4i di2 xi1 hu2 wa1n ya2n qia2n xi2ng ; e2r za4i ha3i ko3u ," xia2ng yu2n " huo3 ju4 ze2 ya2n zhe bi1n ha3i da4 da4o qia2n xi2ng , yu3 ha3i ji3ng jia1o xia1ng hui1 yi4ng .\n " he3n duo1 che2ng shi4 di2 zhu4 mi2ng ji3ng qu1 wa3ng wa3ng li2 shi4 qu1 yo3u dia3n ju4 li2 , zhe4 ya4ng a1n pa2i qi3 la2i jiu4 he3n ka3o ya4n zhu3 ba4n fa1ng di2 zhi4 hui4 lia3o ." guo1 wu3 pia1o shuo1 .\n ta1 hua2n bia3o shi4 , yo2u yu2 shi4 a4o yu4n huo3 ju4 chua2n di4 , suo3 yi3 xia4n lu4 a1n pa2i hua2n yi1 di4ng hui4 tu1 chu1 che2ng shi4 di2 go1ng go4ng ti3 yu4 fu2 wu4 se4 ca3i ," zhi3 ya4o tia2o jia4n xu3 ke3 , wa3ng wa3ng du1 hui4 xua3n ze2 za4i jia4o da4 di2 ti3 yu4 cha2ng gua3n ne4i a1n pa2i chu1 fa1 huo4 jie2 shu4 yi2 shi4 ".\n " re2n me2n we2i she4n mo3 zhe4 me zho4ng shi4 be3i ji1ng a4o yu4n hui4 di2 huo3 ju4 chua2n di4 ? yi2 ge4 fe1i cha2ng zho4ng ya4o di2 yua2n yi1n shi4 , qua2n zho1ng guo2 re2n mi2n du1 me2i yo3u ba3 be3i ji1ng a4o yu4n hui4 ji3n ji3n da4ng zuo4 be3i ji1ng shi4 di2 shi4 qi2ng , e2r shi4 da4ng zuo4 zi4 jia1 di2 shi4 qi2ng za4i ba4n , te4 bie2 shi4 huo3 ju4 ji1ng guo4 di2 shi2 ho4u ; re2n me2n ye3 xi1 wa4ng to1ng guo4 zi4 ji3 di2 nu3 li4 he2 re4 qi2ng , ra4ng zi4 ji3 di2 jia1 xia1ng jie4 zhu4 huo3 ju4 chua2n di4 , jie4 zhu4 a4o yu4n zo3u xia4ng shi4 jie4 ." guo1 wu3 pia1o shuo1 .\n huo3 ju4 chua2n di4 jia1ng che2ng we2i ge4 di4 lv3 yo2u tui1 gua3ng di2 xi1n do4ng li4 \n shi4 shi2 sha4ng , me2i yo3u she2n me ne2ng bi3 a4o yu4n huo3 ju4 chua2n di4 huo2 do4ng ge1ng ne2ng ti3 xia4n be3i ji1ng a4o yu4n di2 " fu2 she4 " xia4o yi4ng lia3o . cha2ng qi1 co2ng shi4 lv3 yo2u ka1i fa1 go1ng zuo4 di2 guo1 wu3 pia1o shuo1 , be3i ji1ng zuo4 we2i a4o yu4n hui4 ju3 ba4n di4 , shi4 zho1ng hua2 we2n mi2ng he2 zho1ng guo2 ji4n nia2n la2i xia4n da4i hua4 jia4n she4 che2ng jiu4 di2 zui4 ga1o zha3n shi4 " wu3 ta2i "; qi2 ci4 , qi1ng da3o , xia1ng ga3ng de3ng xie2 ba4n che2ng shi4 ye3 ne2ng xia3ng sho4u da4o a4o yu4n hui4 suo3 da4i la2i di2 qia2ng lie4 di2 ji1ngj&igrave; , we2n hua4 xia4o yi4ng .\n " da4n shi4 zhe4 bu4 da4i bia3o qi2 ta1 e4r , sa1n xia4n che2ng shi4 jiu4 me2i yo3u ji1 hui4 . wo3 me2n to2ng ya4ng ya4o ji1 ji2 ka1i jue2 a4o yu4n xia4o yi4ng , e2r qie3 zhi3 ya4o cho1ng fe4n wa1 jue2 , jiu4 yi1 di4ng ne2ng yo3u suo3 sho1u huo4 ." guo1 wu3 pia1o shuo1 .\n " a4o yu4n hui4 di2 tui1 do4ng xia4o yi4ng shi4 wu2 ke3 bi3 ni4 di2 ." guo1 wu3 pia1o shuo1 ," guo2 ji4 guo2 ne4i yo2u ke4 hui4 qu4 da4i che2ng shi4 , ke3 shi4 ta1 me2n ye3 yi1 di4ng hui4 xi3 hua1n ne2ng go4u ti3 xia4n zho1ng hua2 chua2n to3ng we2n hua4 te4 se4 di2 ' xia3o ' di4 fa1ng .\n 2008 be3i ji1ng a4o yu4n huo3 ju4 chua2n di4 \n ge1n ju4 a4o zu3 we3i to3ng yi1 a1n pa2i , jia1ng su1 ji4ng ne4i huo3 ju4 chua2n di4 shu4n ya2n zhi4 5 yue4 25 ri4 -27 ri4 .[ xia2ng qi2ng ] \n 22 ri4 xia4 wu3 , e4r 00 ba1 be3i ji1ng a4o yu4n hui4 huo3 ju4 jie1 li4 jia1ng su1 she3ng chua2n di4 zu3 we3i hui4 za4i ci3 jia1n go1ng bu4 huo3 ju4 za4i jia1ng su1 ji4ng ne4i chua2n di4 huo2 do4ng fa1ng a4n , be3i ji1ng a4o yu4n she4ng huo3 jia1ng yu2 wu3 yue4 e4r shi2 si4 ri4 xia4 wu3 yo2u sha4ng ha3i zhua3n cha3ng ji4n ru4 jia1ng su1 ji4ng ne4i .[ xia2ng qi2ng ] \n za4i jia1ng su1 huo3 ju4 sho3u zho1ng , hua2n yo3u he3n duo1 da4 jia1 shu2 xi1 di2 we2n ti3 mi2ng xi1ng , ru2 za4i su1 zho1u chua2n di4 huo3 ju4 di2 ya1ng shi4 zhu3 chi2 re2n sa1 be4i ni2ng , za4i na2n ji1ng chua2n di4 huo3 ju4 di2 ya3n yi4 mi2ng xi1ng che2n pe4i si1 , ga1o yua2n yua2n , ci3 wa4i hua2n yo3u su1n yue4 , hu2 we4i do1ng , wa2ng ha3i bi1n , li3 ju2 , lu2 we4i zho1ng de3ng duo1 we4i be3n tu3 mi2ng xi1ng .[ xia2ng qi2ng ] \n jia1ng su1 she3ng ji4ng ne4i chua2n di4 lu4 xia4n zo3ng zha3ng yo2u yua2n la2i di2 124.1 go1ng li3 tia2o zhe3ng we2i xia4n za4i di2 75.8 go1ng li3 , to2ng shi2 qu3 xia1o qi4ng zhu4 we2n yi4 ya3n chu1 jie2 mu4 , jia1ng qi4ng dia3n ga3i we2i hui2 sho1u she4ng huo3 huo3 zho3ng yi2 shi4 , bi4ng ze1ng jia1 jiu4 za1i jua1n zhu4 , fe4ng xia4n a4i xi1n di2 ne4i ro2ng . .[ xia2ng qi2ng ] \n pi2ng lu4n \n ra4ng wo3 me2n yi1 qi3 zhu4 fu2 be3i ji1ng a4o yu4n huo3 ju4 chua2n di4 ba1 ![ wo3 ye3 ta2n ta2n ] \n xia1ng gua1n tu2 pia4n "
0 (sports)
" ca4i sha3o fe1n mi4 yue4 qi1 que4 zhe3n qia2ng zhi2 xi4ng ji3 zhui1 ( tu2 )"
"ca4i sha3o fe1n xi1n hu1n ya4n e3r , xia3ng bu2 da4o mi4 yue4 qi1 jia1n que4 jie1 huo4 hua4i xia1o xi1 , li2ng ta1 yo3u ru2 qi2ng tia1n pi1 li4 , jie1 yi1n ta1 di2 be4i bu4 ju4 to4ng ji2 chua3n qi4 lia3o si4 ge4 yue4 , jie1 sho4u ci2 li4 go4ng zhe4n jia3n cha2 ho4u , fa1 xia4n hua4n sha4ng " qia2ng zhi2 xi4ng ji3 zhui1 ya2n ", yo3u ke3 ne2ng zho1ng she1ng ta1n hua4n .\n hua2n yu3 dia4n yi3ng < to2ng me2n > qia2n wa3n za4i fe1ng shu4 jie1 ka1i ji4ng ba4i she2n , ya3n yua2n ca4i sha3o fe1n , yu2 we2n le4 , jia1ng ruo4 li2n , du4 we4n ze2 , gua1n e1n na4 ji2 hua2ng gua4n zho1ng de3ng du1 yo3u chu1 xi2 .\n ca4i sha3o fe1n bia3o shi4 fa1 xia4n hua4n sha4ng " qia2ng zhi2 xi4ng ji3 zhui1 ya2n ", xia3ng qi3 da1ng chu1 huo4 xi1 hua4n bi4ng ho4u , za4i jia1 zho1ng jue2 wa4ng ha2o ku1 lia3o lia3ng tia1n , da4n bu4 ga1n da4 ha3o re2n she1ng jiu4 ci3 yua3n qu4 , jia1 sha4ng she1n bia1n xu3 duo1 re2n bu4 ti2ng a1n we4i ji2 gu3 li4 , ta1 zho1ng yu2 jue2 di4ng yo3ng ga3n pa2 qi3 she1n cho1ng po4 ku4n ji4ng , to1ng xia1o da2 da4n sha4ng wa3ng zhui1 zha1 bi4ng yi1n , xi1 wa4ng cha2 chu1 zhe1n xia4ng , ji4ng ra2n ra4ng ta1 wu2 yi4 zho1ng fa1 xia4n , yua2n la2i zho1u jie2 lu2n ye3 shi4 to2ng bi4ng xia1ng lia2n , dui4 fa1ng ye3 yi1n hua4n sha4ng ci3 bi4ng e2r mia3n chu2 bi1ng yi4 ! ya3n jia4n zho1u jie2 lu2n xia4n za4i da3 la2n qiu2 , wa2n sa4i che1 ya4ng ya4ng ji1ng to1ng , do4ng ru2 tuo1 tu4 , li2ng ca4i sha3o fe1n zho4ng shi2 xi4n xi1n sa3o qi1ng yi2 lv4 , bu4 za4i ha4i pa4 zhe4 zho3ng " mia3n yi4 xi4 to3ng shi1 tia2o ", qi1n yo3u di2 zhi1 chi2 ye3 li2ng ta1 mi2ng ba2i bu4 ke3 yi3 qi1ng ya2n fa4ng qi4 .\n ji1ng guo4 yi1 dua4n jia1n na2n ri4 zi3 ho4u , ca4i sha3o fe1n za4i qia2n wa3ng yi1 yua4n jia3n cha2 , ca2i zhi1 da4o shi4 qi2ng bi4ng we4i jue2 wa4ng , yi1 she1ng zhi3 ta1 di2 qi2ng kua4ng shu3 yu2 chu1 qi3 jie1 dua4n , xia4n shi2 jue2 dui4 ke3 yi3 she1ng xia3o ha2i ji2 ba3i zi1 shi4 pa1i zha4o de3ng , ta1 yi4 ga3n ji1 hua4n na2n shi2 yo3u ha3o yo3u di2 gua1n xi1n ji2 fu2 chi2 , yo3u xi4n xi1n ke3 yi3 da3 yi2ng ci3 cha2ng yi4ng zha4ng !\n zuo4 he1i ba1ng da1ng jia1 re2n \n ci3 wa4i , ca4i sha3o fe1n duo1 nia2n me2i yo3u pa1i dia4n yi3ng , zhe4 ci4 ya3n he1i ba1ng da1ng jia1 re2n , ta1 bia3o shi4 yu3 la3o go1ng yo3u go4ng shi2 , jue2 bu4 jie4 yi4 ya3n da4 da3n xi4ng ga3n jue2 se4 , zhi1 ke3 xi1 zhe4 ci4 bi4ng wu2 huo3 la4 di2 xi4ng ga3n cha3ng mia4n , lia2n jie1 we3n ye3 me2i yo3u , ta1 xia4o che1ng shi2 fe1n ke3 wa4ng xi4ng ga3n sha4ng zhe4n , jue2 dui4 ke3 yi3 we2i yi4 shu4 xi1 she1ng , la3o go1ng ge1ng shi4 qua2n li4 zhi1 chi2 , xia1n zhua4n qia2n za4i shi2 xi2ng za4o re2n da4 ji4 . e2r jia1ng ruo4 li2n ze2 shi4 ya3n a4n lia4n yu2 we2n le4 di2 jiu3 lo2u zi1 ke4 , gua1n e1n na4 ze2 shi4 she2n mi4 nv3 sha1 sho3u , sa4n cha3ng cha4 na4 ca2i zhi1 da4o ta1 shi4 ji3ng fa1ng wo4 di3 .\n xia1ng gua1n yue4 du2 :" qia2ng zhi2 xi4ng ji3 zhui1 ya2n " yi1 xue2 jie3 shi4 \n yi1 zho3ng jie2 di4 zu3 zhi1 bi4ng , zhu3 ya4o le2i ji2 ji3 zhui1 ji2 di3 qia4 gua1n jie2 , yi3n qi3 gu3 xi4ng qia2ng zhi2 ji2 ji1 xi2ng . le2i ji2 kua1n gua1n jie2 zhe3 zha1n 1/4, o3u ke3 le2i ji2 xi1 , hua2i ji2 sho3u zu2 xia3o gua1n jie2 . yo3u yi2 chua2n yi1n su4 . ha2n le3ng ji2 cha2o shi1 di4 qu1 duo1 jia4n . na2n xi4ng qi1ng zhua4ng nia2n duo1 jia4n . re2n le4i ba2i xi4 ba1o ka4ng yua2n HL-B1280% ya2ng xi4ng .X she4 xia4n ke3 jia4n zhui1 ti3 gu3 zhi4 shu1 so1ng , bia1n yua2n xia1ng lia2n che2ng gu3 qia2o , da4n shi4 re2ng che2ng fa1ng xi2ng ji2 ba3o liu2 zhui1 jia1n xi4 . zhi4 lia2o zho4ng dia3n shi4 hua3n jie3 te2ng to4ng , fa2ng zhi4 ji1 xi2ng . jie2 gu3 shu4 ke3 jia3o zhe4ng ji3 zhui1 tuo2 be4i ji1 xi2ng , gua1n jie2 qu1 qu3 lua2n suo1 huo4 ro2ng he2 ji1 xi2ng . hua2n ke3 zuo4 re2n go1ng gua1n jie2 zhi4 hua4n shu4 .\n ( be3n we2n la2i yua2n : do1ng fa1ng ri4 ba4o )"
2 (entertainment)
" fa3 ma3 e3r ko1ng xi2 ma3 ci4 zhe4n ji1ng qua2n cha3ng tu2 li3 ya4 fu1 da4 ma4o so4ng de4ng ke3n "
"te2ng xu4n ti3 yu4 xu4n be3i ji1ng shi2 jia1n 5 yue4 30 ri4 ,2007-08 sa4i ji4 NBA xi1 bu4 jue2 sa4i di4 wu3 zha4n ka1i zha4n , da4 bi3 fe1n 3-1 li3ng xia1n di2 hu2 re2n dui4 za4i zhu3 cha2ng yi2ng zha4n we4i mia3n gua1n ju1n ma3 ci4 dui4 . ru2 guo3 hu2 re2n bu4 ne2ng yi1 gu3 zuo4 qi4 yi2ng de shua1ng fa1ng xi4 lie4 sa4i di2 di4 wu3 cha2ng bi3 sa4i , ra4ng ma3 ci4 zho4ng shi2 xi4n xi1n he2 zhe1ng qu3 we4i mia3n che2ng go1ng di2 yi4 zhi4 , na4 me ta1 me2n jia1ng mia4n li2n ya2n ju4n tia3o zha4n . za4i 05-06 sa4i ji4 di2 sho3u lu2n ji4 ho4u sa4i li3 , hu2 re2n ze1ng zo3ng bi3 fe1n 3-1 li3ng xia1n yu2 ta4i ya2ng dui4 , da4n jie1 xia4 la2i hu2 re2n lia2n ba4i sa1n cha2ng ra4ng ta4i ya2ng wa2n che2ng di2 fa1n pa2n , to2ng ya4ng di2 qi2ng ji3ng ci3 qia2n li4 shi3 sha4ng ji3n chu1 xia4n guo4 qi1 ci4 .\n di4 e4r jie2 hua2n she4ng 8 fe1n 09 mia3o shi2 , hu2 re2n fa1 do4ng fa3n ji1 , wo4 du4n za4i sa1n fe1n xia4n wa4i zhi2 jie1 45 du4 xie2 chua2n ga1o pa1o da4o yo4u yi4 , fa3 ma3 e3r ga1o ga1o tia4o qi3 jie1 da4o qiu2 yi2ng la2i ba4o ko4u ji1 hui4 , da4n sho4u xia4n she1n ga1o he2 da4n tia4o ne2ng li4 , zhi3 ne2ng xua3n ze2 sha4ng la2n . bu4 guo4 zhe4 yi1 ci4 ko1ng zho1ng jie1 li4 ye3 ra4ng xia4n cha3ng di2 qiu2 mi2 xi1ng fe4n bu4 yi3 . e2r za4i jie1 xia4 la2i ma3 ci4 di2 ji4n go1ng zho1ng , de4ng ke3n za4i la2n xia4 jie1 qiu2 da1n da3 tu2 li3 ya4 fu1 , de4ng ke3n qia2ng xi2ng zhua3n she1n zhu3n be4i sha4ng la2n , jie2 guo3 be4i tu2 li3 ya4 fu1 qia2ng xi2ng ga4i xia4 . be3n jie2 hua2n she4ng 6 fe1n 37 mia3o shi2 , hu2 re2n za4i ci4 fa1 do4ng fa3n ji1 , fa3 ma3 e3r chi2 qiu2 liu1 di3 xia4n , hua3ng guo4 ma3 ci4 sa1n we4i fa2ng sho3u qiu2 yua2n , ra2n ho4u qi3 tia4o fa3n sho3u sha4ng la2n mi4ng zho4ng , ba1ng zhu4 hu2 re2n jia1ng bi3 fe1n zhui1 che2ng 22-33.\n ( zha3ng le2i )\n gua1n zhu4 ma3 ci4 yu3 hu2 re2n di2 dia1n fe1ng dui4 jue2 [ ma3 ci4 vs hu2 re2n zhua1n ti2 ]\n bu4 la2i e1n te4 to1ng cha2ng he3n sha4n cha2ng za4i ji4ng to2u mia4n qia2n ko4ng zhi4 zi4 ji3 di2 xi3 nu4 a1i le4 , zuo2 tia1n ta1 jue2 di4ng po4 li4 , yu2 shi4 si1 ta2i pu3 si1 zho1ng xi1n di4 xia4 yi1 ce2ng di2 xia2 cha2ng zo3u la2ng li3 ..[ xia2ng qi2ng ]\n 100∶92, hu2 re2n di2 she4ng li4 zu2 go4u wa2n me3i —— zuo2 tia1n yi3 zo3ng bi3 fe1n 4∶1 ga4n dia4o ma3 ci4 ho4u , hu2 re2n qiu2 yua2n za4i zi4 ji3 di2 zhu3 cha2ng qiu2 gua3n chua1n ..[ xia2ng qi2ng ]\n zuo2 tia1n , hu2 re2n za4i zhu3 cha2ng yi3 100∶92 ni4 zhua3n ma3 ci4 ,4∶1 ta2o ta4i dui4 sho3u , ji4n ji2 zo3ng jue2 sa4i . zhe4 shi4 hu2 re2n zi4 2004 nia2n la2i sho3u du4 ji4n ru4 zo3ng jue2 sa4i , ye3 shi4 zi4 sha1 kui2 e3r · a4o ni2 e3r li2 ka1i zhi1 ho4u , ke1 bi3 ..[ xia2ng qi2ng ]\n hu2 re2n fa4ng zo3u da4 sha1 yu2 di2 di4 yi1 nia2n za1o yu4 lia3o qia2ng lie4 di2 zhi4 yi2 , duo1 shu4 re2n re4n di4ng ta1 me2n jia1ng chi2 xu4 che2n lu2n xia4 qu4 . da4n zhe4 si4 nia2n que4 bia4n che2ng lia3o dui4 hu2 re2n ..[ xia2ng qi2ng ]\n ce4 hua4 "
0 (sports)
" zho1ng qi3 do4ng li4 qua2n guo2 72 jia1 fe1n go1ng si1 mu4 jua1n cha1o 23 wa4n yua2n zhe4n za1i "
"5yue4 12 ri4 , shi4 yi2 ge4 ra4ng re2n ke4 gu3 mi2ng xi1n di2 ri4 zi3 , we4n chua1n di4 zhe4n za1i ha4i ra4ng shu3 yi3 wa4n ji4 di2 re2n me2n shi1 qu4 lia3o ta1 me2n di2 jia1 yua2n , ta1 me2n di2 qi1n re2n , ta1 me2n la4i yi3 she1ng cu2n di2 fa2ng wu1 , lia2ng tia2n .. di4 zhe4n xia4ng di4 yu4 li3 she1n chu1 di2 wu2 qi2ng mo2 zha3o tu1n shi4 lia3o re2n me2n di2 a1n ni2ng , he2 xie2 yu3 xi4ng fu2 . za4i huo4 xi1 sho4u za1i xia1o xi1 di2 na4 yi1 ke4 , zho1ng qi3 do4ng li4 bia4n dui4 za1i qu1 do4ng ta4i ji3 yu3 lia3o ji2 da4 di2 gua1n zhu4 , me3i yi1 zha1ng xia4n cha3ng di2 tu2 pia4n , me3i yi1 ci4 sho4u za1i re2n ko3u shu4 ju4 di2 di4 she1ng , wu2 bu4 qia1n do4ng zhuo2 da4 jia1 na4 yi1 ke1 ke1 to2ng shi4 ya2n hua2ng zi3 su1n di2 xi1n . we2i ba1ng zhu4 wo3 me2n di2 to2ng ba1o zha4n she4ng za1i ha4i , zho1ng qi3 do4ng li4 xi1n xi4 za1i qu1 , mu4 jua1n , xia4n xue4 xi2ng do4ng zhe4ng za4i ji4n ha2ng zho1ng .\n za1i ha4i wu2 qi2ng , ni3 wo3 yo3u qi2ng . zi4 di4 zhe4n xia1o xi1 chua2n chu1 , dua3n dua3n lia3ng tia1n shi2 jia1n ne4i , zho1ng guo2 shu4 ma3 ji2 tua2n yi3 ji1ng jia1ng jua1n ze4ng wu4 zi1 yu4n zhi4 che2ng du1 . zho1ng qi3 do4ng li4 zo3ng bu4 ji2 qua2n guo2 72 jia1 fe1n go1ng si1 lu4 xu4 zu3 zhi1 ka1i zha3n lia3o we2i za1i qu1 jua1n kua3n , xia4n xue4 di2 xi2ng do4ng , bi4ng za4i di4 yi1 shi2 jia1n dui4 si4 chua1n ji2 yu3 za1i qu1 di2 yua2n go1ng ji2 qi2 jia1 ti2ng ji3 yu3 ga1o du4 gua1n zhu4 , dui4 yo3u we1i na4n huo4 ku4n na2n ( wu2 lu4n ge4 re2n ha2i shi4 jia1 shu3 ) di2 yua2n go1ng jia1 ti2ng , ji3 yu3 zhi1 chi2 he2 ba1ng zhu4 .\n zho1ng qi3 do4ng li4 che2ng du1 , mia2n ya2ng ji2 cho2ng qi4ng fe1n go1ng si1 ye3 za4i ci3 ci4 zhe4n za1i da1ng zho1ng za1o sho4u da4o bu4 to2ng di2 bo1 ji2 yu3 su3n ha4i , da4n za4i ku4n na2n mia4n qia2n , zho1ng qi3 do4ng li4 yua2n go1ng yu3 za1i qu1 re2n mi2n sho3u wa3n sho3u , xi1n lia2n xi1n , ta1 me2n bu4 ji3n zha3n ka1i lia3o ji1 ji2 di2 zi4 jiu4 xi2ng do4ng , bi4ng ji4n ke3 ne2ng di4 ba1ng zhu4 sho4u za1i qu2n zho4ng , we2i za1i qu1 re2n mi2n so4ng sha4ng yi1 fe4n we1n nua3n yu3 gua1n a4i .\n zho1ng qi3 do4ng li4 za4i zui4 dua3n shi2 jia1n ne4i fa1 chu1 " zho4ng zhi4 che2ng che2ng ka4ng zhe4n jiu4 za1i " mu4 jua1n cha4ng yi4 shu1 , xi1n xi4 za1i qu1 di2 zho1ng qi3 do4ng li4 qua2n ti3 yua2n go1ng , yo3ng yue4 mu4 jua1n , ji1 ji2 ha2ng do4ng , xi1 wa4ng jia1ng zi4 ji3 ne4i xi1n di2 qia1n gua4 , gua1n a4i yu3 ba1ng zhu4 yi3 zui4 kua4i di2 su4 du4 chua2n di4 da4o sho4u za1i qu2n zho4ng zho1ng qu4 , he2 ta1 me2n yi1 qi3 , yo3ng ga3n , jia1n qia2ng di4 du4 guo4 zhe4 ci4 na2n gua1n . jie2 zhi3 zhi4 2008 nia2n 5 yue4 19 ri4 17 shi2 , chu2 da4 lia2n , wu2 xi1 , he2 fe2i , sha4o xi1ng , fo2 sha1n wu3 jia1 fe1n go1ng si1 za4i zhi1 qia2n yi3 zi4 xi2ng zu3 zhi1 jua1n kua3n , go4ng sho1u da4o zho1ng qi3 do4ng li4 qua2n guo2 ge4 di4 yua2n go1ng zhe4n za1i jua1n kua3n 235633.89 yua2n re2n mi2n bi4 .\n zho1ng qi3 do4ng li4 za4i xi2ng do4ng , to2ng shi2 wo3 me2n ye3 hu1 yu4 suo3 yo3u a4i xi1n di2 zho1ng guo2 re2n , ji1 ji2 gua1n xi1n di4 zhe4n za1i qi2ng , xia4ng za1i mi2n she1n chu1 re4 qi2ng yua2n sho3u , ji2 shi2 jua1n ze4ng , ba1ng zhu4 za1i qu1 re2n mi2n du4 guo4 she1ng huo2 na2n gua1n . zi4 ra2n za1i ha4i tu1 ru2 qi2 la2i , wu2 fa3 zu3 da3ng , da4n she4 hui4 ge4 jie4 za4i tu1 fa1 za1i ha4i mia4n qia2n di2 qia2ng da4 xi4n xi1n , yo3ng qi4 he2 tua2n jie2 , shi4 wo3 me2n zha4n she4ng yi1 qie4 ku4n na2n di2 ba3o zha4ng . ra4ng wo3 me2n xie2 sho3u to2ng xi1n , zho4ng zhi4 che2ng che2ng , yu3 za1i qu1 di2 to2ng ba1o to2ng du4 na2n gua1n , za3o ri4 yi2ng de ka4ng zhe4n jiu4 za1i di2 she4ng li4 !\n [ ze2 re4n bia1n ji2 :benxu]"
4 (technology)
" dia4n na3o yi1n xia1ng ye3 wa2n HiFi Auluxe de1ng lu4 shi4 cha3ng "
"co2ng ge4 re2n dia4n na3o xu4n su4 pu3 ji2 yi3 la2i , dia4n na3o xiu1 xia2n yu2 le4 ye3 ka1i shi3 xu4n su4 fa1 zha3n , re2n me2n dui4 yu2 li4 yo4ng dia4n na3o ji4n ha2ng duo1 me2i ti3 yu2 le4 xu1 qiu2 yue4 la2i yue4 wa4ng she4ng . yi3 duo1 me2i ti3 di2 di4ng yi4 la2i ka4n , shi4 jue2 yu3 ti1ng jue2 shi4 yi1 ti3 di2 , yi1ng ga1i shi4 to2ng de3ng di4 we4i di2 , yi1 zho3ng yo2u Auluxe sho3u chua4ng di2 xi1n xi2ng dia4n na3o MiNi HiFi yi1n xia3ng ye3 jia1ng ji4n ru4 zho1ng guo2 shi4 cha3ng , jia1ng ka1i qi3 guo2 ne4i dia4n na3o yi1n xia3ng HiFi xi1n shi2 da4i .\n sui2 zhuo2 she1ng huo2 pi3n zhi4 ti2 she1ng ga4i nia4n za4i guo2 ne4i zhu2 jia4n pu3 ji2 , re2n me2n dui4 yu2 yi1n xia3ng di2 xu1 qiu2 ye3 yue4 la2i yue4 ga1o , yi1n xia3ng ye3 bu4 yi1ng ga1i xia4ng yi3 qia2n na4 ya4ng re4n we2i shi4 yi2 ge4 bu4 ta4i qi3 ya3n e2r di2 bu4 jia4n , qi2 shi2 yi1 ta4o ha3o di2 yi1n xia3ng zu3 he2 ke3 yi3 shi3 ni2n za4i xia2n xia2 zhi1 yu2 ga3n sho4u da4o she2n me jia4o " she1 hua2 ti1ng jue2 she4ng ya4n ".Auluxe jia1n chi2 zui4 zi4 ra2n di2 she1ng yi1n ca2i shi4 zui4 ha3o di2 she1ng yi1n ,Auluxe ye3 yi1 zhi2 jia1n chi2 we2i xia1o fe4i zhe3 da4i la2i zui4 yo1u zhi4 she1ng yi1n we2i li3 nia4n .Auluxe bia1o zhu3n da1n ti3 ca3i yo4ng chu2n tia1n ra2n , yi3 duo1 zho3ng mu4 jia1ng jia1 sha4ng Angora ya2ng ma2o xia1n we2i e2r zhi4 che2ng , chua4ng za4o chu1 chu2n zhe1n zi4 ra2n di2 she1ng yi1n .\n Auluxe tui1 chu1 di2 di4 yi1 da4i duo1 me2i ti3 Mini HiFi xi4 lie4 , ji2 ya1o qi3ng guo2 ji4 zhi1 mi2ng zhua1n ye4 go1ng ye4 she4 ji4 go1ng si1 lia2ng she1n da3 za4o , yi3 Hifi di2 da1n ti3 she4 ji4 yua2n li3 , yi3 ji2 zi4 ra2n di2 yua2n mu4 ca2i zhi4 yu3 ji1n shu3 zhi4 za4o , da4 da3n ca3i yo4ng lv3 he2 ji1n yu3 xi1n he2 ji1n , to4u guo4 bia3o mia4n la1 si1 , du4 ge4 yu3 pe1n sha1 de3ng go1ng yi4 , da1 pe4i chua2n to3ng yua2n mu4 xia1ng to1ng we2n , che2ng xia4n zi4 ra2n di2 jia3n jie2 dia3n ya3 fe1ng ge2 , da4i ge3i re2n me2n zi4 ra2n she1 hua2 .\n guo2 ne4i di2 dia4n na3o yi1n xia3ng shi4 cha3ng yu2n ji2 zho4ng duo1 guo2 ne4i wa4i pi3n pa2i , ji4ng zhe1ng yi3 zhi4 ba2i re4 hua4 zhua4ng ta4i , ra2n e2r fe1ng fu4 di2 cha3n pi3n que4 cu2n za4i zhuo2 ya2n zho4ng to2ng zhi4 hua4 xia4n xia4ng ,Auluxe ci3 ci4 yi3n ji4n li3ng xia1n shi4 cha3ng di2 MiNi HiFi ga4i nia4n yi1n xia3ng ji4n ju1n zho1ng guo2 shi4 cha3ng , we2i tui1 do4ng yi1n xia1ng shi4 cha3ng chua4ng xi1n fa1 zha3n qi3 da4o ji1 ji2 zuo4 yo4ng , to2ng shi2 ye3 jia1ng hui4 we2i zho1ng guo2 xia1o fe4i zhe3 da4i la2i ji2 zhi4 di2 yi1n zhi4 ti3 ya4n he2 she1 hua2 xia3ng sho4u .\n [ ze2 re4n bia1n ji2 :weili]"
4 (technology)
" zho1ng guo2 sha1ng yo4ng fe1i ji1 yo3u xia4n ze2 re4n go1ng si1 za4i sha4ng ha3i che2ng li4 "
"zuo2 tia1n sha4ng wu3 shi2 shi2 , yo2u guo2 jia1 ko4ng gu3 di2 wo3 guo2 sho3u ge4 da4 xi2ng ke4 ji1 go1ng si1 —— zho1ng guo2 sha1ng yo4ng fe1i ji1 yo3u xia4n ze2 re4n go1ng si1 za4i sha4ng ha3i ju3 xi2ng che2ng li4 da4 hui4 bi4ng zhe4ng shi4 jie1 pa2i . go1ng si1 do3ng shi4 cha2ng , da3ng we3i shu1 ji4 zha1ng qi4ng we3i za4i hui4 sha4ng bia3o shi4 , zho1ng guo2 sha1ng fe1i go1ng si1 di2 che2ng li4 , bia1o zhi4 zhuo2 wo3 guo2 da4 xi2ng ke4 ji1 xia4ng mu4 yo3u lia3o che2ng da1n zhu3 ti3 ." go1ng si1 jia1ng nu3 li4 wa2n che2ng da4 xi2ng ke4 ji1 he2 zhi1 xia4n fe1i ji1 ya2n zhi4 bi4ng qu3 de sha1ng ye4 che2ng go1ng , nu3 li4 che2ng we2i yo1ng yo3u zi4 zhu3 zhi1 shi2 cha3n qua2n he2 ju4 yo3u guo2 ji4 ji4ng zhe1ng li4 di2 mi2n ji1 zhi4 za4o sha1ng , ra4ng zho1ng guo2 di2 da4 fe1i ji1 za3o ri4 fe1i sha4ng la2n tia1n ".\n da4 xi2ng ke4 ji1 xia4ng mu4 zhe4ng shi4 qi3 do4ng \n ji4 zhe3 zuo2 tia1n huo4 xi1 , sha1ng fe1i go1ng si1 ji1ng guo2 wu4 yua4n pi1 zhu3n che2ng li4 , yua2n guo2 fa2ng ke1 go1ng we3i zhu3 re4n zha1ng qi4ng we3i , fu4 zhu3 re4n ji1n zhua4ng lo2ng fe1n bie2 chu1 re4n go1ng si1 do3ng shi4 cha2ng yu3 zo3ng ji1ng li3 . guo2 wu4 yua4n guo2 zi1 we3i , sha4ng ha3i guo2 she4ng ( ji2 tua2n ) yo3u xia4n go1ng si1 , zho1ng guo2 ha2ng ko1ng go1ng ye4 di4 yi1 ji2 tua2n go1ng si1 he2 di4 e4r ji2 tua2n go1ng si1 , zho1ng guo2 lv3 ye4 , ba3o ga1ng ji2 tua2n , zho1ng guo2 zho1ng hua4 ji2 tua2n de3ng we2i qi2 qi1 da4 gu3 do1ng , zhu4 ce4 zi1 be3n 190 yi4 yua2n , zo3ng bu4 she4 za4i sha4ng ha3i .\n sha1ng fe1i go1ng si1 jia1ng zhu3 ya4o co2ng shi4 mi2n yo4ng fe1i ji1 ji2 xia1ng gua1n cha3n pi3n di2 she4 ji4 , ya2n zhi4 , she1ng cha3n , ga3i zhua1ng , shi4 fe1i , xia1o sho4u de3ng ye4 wu4 ; yu3 mi2n yo4ng fe1i ji1 she1ng cha3n , xia1o sho4u xia1ng gua1n di2 zu1 li4n he2 ji1n ro2ng fu2 wu4 ye4 wu4 ; che2ng jie1 fe1i ji1 li2ng bu4 jia4n di2 jia1 go1ng she1ng cha3n ye4 wu4 de3ng . go1ng si1 xia4 xia2 sha4ng ha3i fe1i ji1 she4 ji4 ya2n jiu1 suo3 , sha4ng ha3i fe1i ji1 zhi4 za4o cha3ng , zho1ng ha2ng sha1ng yo4ng fe1i ji1 yo3u xia4n go1ng si1 , sha4ng ha3i ha2ng ko1ng go1ng ye4 ( ji2 tua2n ) yo3u xia4n go1ng si1 de3ng zi3 go1ng si1 he2 xia4 shu3 da1n we4i , za4i be3i ji1ng she4 yo3u ba4n shi4 ji1 go4u , bi4ng jia1ng za4i o1u zho1u , me3i zho1u she4 li4 da4i bia3o chu3 . go1ng si1 a4n zha4o " zhu3 zhi4 za4o sha1ng —— go1ng yi1ng sha1ng " yu4n xi2ng mo2 shi4 , zho4ng dia3n jia1 qia2ng fe1i ji1 zo3ng ti3 she4 ji4 , xi4 to3ng ji2 che2ng , shi4 cha2ng yi2ng xia1o , shi4 ha2ng qu3 zhe4ng , cha3n pi3n fu2 wu4 de3ng wu3 zho3ng ne2ng li4 jia4n she4 , zo3u ju4 yo3u zho1ng guo2 te4 se4 , zi4 zhu3 fa1 zha3n di2 cha3n ye4 hua4 , shi4 cha2ng hua4 , guo2 ji4 hua4 da4o lu4 .\n sha1ng fe1i go1ng si1 zuo2 ri4 bia3o shi4 , go1ng si1 jia1ng tu1 po4 da4 xi2ng ke4 ji1 gua1n jia4n he2 xi1n ji4 shu4 , shi2 xia4n zhi1 xia4n fe1i ji1 , da4 xi2ng ke4 ji1 ya2n zhi4 che2ng go1ng he2 sha1ng ye4 che2ng go1ng , li4 zhe1ng che2ng we2i yo1ng yo3u zi4 zhu3 zhi1 shi2 cha3n qua2n he2 ju4 yo3u guo2 ji4 ji4ng zhe1ng li4 di2 mi2n ji1 zhi4 za4o sha1ng . go1ng si1 di2 jie1 pa2i che2ng li4 , bia1o zhi4 zhuo2 zho1ng guo2 da4 xi2ng ke4 ji1 ya2n zhi4 xia4ng mu4 zhe4ng shi4 qi3 do4ng .\n go1ng si1 zo3ng ji1ng li3 ji1n zhua4ng lo2ng bia3o shi4 , xi1n go1ng si1 ji4n nia2n di2 mu4 bia1o , yi1 shi4 wa2n che2ng ARJ21 di2 sho3u fe1i , jia1o fu4 , shi4 ha2ng qu3 zhe4ng , shi2 xia4n sha1ng ye4 che2ng go1ng ; e4r shi4 ji3n kua4i jia4n li4 ya2n zhi4 mi2n ji1 di2 yu4n xi2ng ti3 zhi4 ; sa1n shi4 pe2i yu4 mi2n yo4ng ha2ng ko1ng re2n ca2i . guo2 cha3n da4 fe1i ji1 he2 shi2 qi3 fe1i , mu4 qia2n hua2n me2i yo3u que4 qie4 di2 shi2 jia1n bia3o .\n mu4 bia1o shi4 guo2 ji4 yi1 liu2 ha2ng ko1ng qi3 ye4 \n go1ng si1 do3ng shi4 cha2ng zha1ng qi4ng we3i zuo2 tia1n za4i hui4 ba4o go1ng si1 zu3 jia4n qi2ng kua4ng shi2 qia2ng dia4o , go1ng si1 ji1n ho4u jia1ng zha1 shi2 tui1 ji4n ga4n xia4n fe1i ji1 he2 zhi1 xia4n fe1i ji1 ya2n zhi4 de3ng zho1ng xi1n go1ng zuo4 , shi2 xia4n " yi2 ge4 mu4 bia1o ", to3ng cho2u " lia3ng ge4 gua1n xi4 ", jia4n che2ng " wu3 zho3ng ne2ng li4 ".\n zha1ng qi4ng we3i bia3o shi4 , go1ng si1 jia1ng she1n ru4 tui1 ji4n ti3 zhi4 chua4ng xi1n , ba3 zho1ng guo2 sha1ng fe1i go1ng si1 da3 za4o che2ng we2i yo1ng yo3u zi4 zhu3 zhi1 shi2 cha3n qua2n he2 guo2 ji4 ji4ng zhe1ng li4 di2 mi2n ji1 zhi4 za4o sha1ng ," shi2 xia4n chua4ng guo2 ji4 yi1 liu2 ha2ng ko1ng qi3 ye4 di2 mu4 bia1o ". to2ng shi2 , go1ng si1 hua2n jia1ng to3ng cho2u ga4n xia4n fe1i ji1 he2 zhi1 xia4n fe1i ji1 , zi4 zhu3 chua4ng xi1n he2 li4 yo4ng qua2n qiu2 ha2ng ko1ng zi1 yua2n lia3ng ge4 gua1n xi4 . ta1 bia3o shi4 ," zho1ng guo2 sha1ng fe1i go1ng si1 shi4 da4 xi2ng ke4 ji1 xia4ng mu4 di2 zhu3 ti3 , ye3 shi4 to3ng cho2u ga4n xia4n fe1i ji1 he2 zhi1 xia4n fe1i ji1 , shi2 xia4n wo3 guo2 mi2n yo4ng fe1i ji1 cha3n ye4 hua4 di2 zhu3 ya4o za3i ti3 . wo3 me2n ge1n ju4 da4 xi2ng ke4 ji1 ya2n zhi4 xu1 qiu2 qi3 do4ng lia3o fe1i ji1 zo3ng ti3 she4 ji4 , xi4 to3ng ji2 che2ng , zo3ng zhua1ng zhi4 za4o he2 shi4 ha2ng qu3 zhe4ng si4 da4 li3ng yu4 ji4n 20 xia4ng gua1n jia4n ji4 shu4 ke1 ya2n go1ng gua1n , ji1 ji2 cu4 ji4n da4 xi2ng ke4 ji1 yu3 xia1ng gua1n di2 fa1 do4ng ji1 , ji1 za3i she4 be4i he2 yua2n ca2i lia4o sa1n fa1ng mia4n ke1 ya2n go1ng zuo4 di2 xie2 tia2o , que4 ba3o da4 xi2ng ke4 ji1 xia4ng mu4 shu4n li4 shi2 shi1 . yu3 ci3 to2ng shi2 , wo3 me2n ye3 shi2 fe1n zho4ng shi4 bi4ng chu3 li3 ha3o ga4n xia4n fe1i ji1 yu3 zhi1 xia4n fe1i ji1 di2 ke1 ya2n she1ng cha3n gua3n li3 , que4 ba3o ARJ21-700 xi1n zhi1 xia4n fe1i ji1 ji1n nia2n sho3u fe1i che2ng go1ng ".\n zha1ng qi4ng we3i che1ng , ya2n zhi4 da4 xi2ng ke4 ji1 jia1ng gua4n che4 zi4 zhu3 chua4ng xi1n di2 fa1ng zhe1n , zha3ng wo4 ju4 yo3u zi4 zhu3 zhi1 shi2 cha3n qua2n di2 da4 xi2ng ke4 ji1 he2 xi1n ji4 shu4 , da4n to2ng shi2 ye3 ya4o cho1ng fe1n li4 yo4ng qua2n qiu2 zi1 yua2n , ba3 " yi3n ji4n la2i " yu3 " zo3u chu1 qu4 " jie2 he2 qi3 la2i , xi2ng che2ng ji1ngj&igrave; qua2n qiu2 hua4 tia2o jia4n xia4 ca1n yu4 guo2 ji4 he2 zuo4 yu3 ji4ng zhe1ng di2 xi1n yo1u shi4 .\n zhi4 yu2 " wu3 zho3ng ne2ng li4 ", zha1ng qi4ng we3i jie3 shi4 shuo1 , go1ng si1 jia1ng a4n zha4o " zhu3 zhi4 za4o sha1ng - go1ng yi1ng sha1ng " mo2 shi4 , za4i sha4ng ha3i jia4n che2ng fe1i ji1 ya2n fa1 , zo3ng zhua1ng ji2 che2ng , shi4 cha2ng yi2ng xia1o , ke4 hu4 fu2 wu4 he2 shi4 ha2ng qu3 zhe4ng wu3 zho3ng ne2ng li4 . ci3 wa4i , go1ng si1 hua2n jia1ng zho4ng dia3n ka1i zha3n xia1n ji4n qi4 do4ng li4 , fu4 he2 ca2i lia4o , da4 xi2ng zhe3ng ti3 jie2 go4u , ro2u xi4ng zhua1ng pe4i de3ng gua1n jia4n ji4 shu4 ," nu3 li4 shi3 go1ng si1 ju4 be4i chua4ng xi1n di2 ya2n fa1 she4 ji4 ne2ng li4 , zhu3n que4 di2 shi4 cha3ng ba3 wo4 ne2ng li4 , xia1n ji4n di2 zo3ng zhua1ng zhi4 za4o ne2ng li4 , ga1o du4 di2 xi4 to3ng ji2 che2ng ne2ng li4 , zhuo2 yue4 di2 pi3n zhi4 ba3o zhe4ng ne2ng li4 , qia2ng da4 di2 go1ng yi1ng sha1ng gua3n ko4ng ne2ng li4 , yo1u zhi4 di2 ke4 hu4 fu2 wu4 ne2ng li4 , ga1o xia4o di2 xia4ng mu4 qu2n gua3n li3 ne2ng li4 ".\n [ ze2 re4n bia1n ji2 :drvzhang]"
4 (technology)
" jiu3 ya2ng gu3 fe4n ji1n ri4 za4i she1n jia1o suo3 gua4 pa2i sha4ng shi4 "
"jiu3 ya2ng gu3 fe4n (002242) ji1n ri4 za4i she1n jia1o suo3 gua4 pa2i sha4ng shi4 .\n yi3 la2o la2o que4 li4 do4u jia1ng ji1 shi4 cha3ng di4 yi1 pi3n pa2i di2 jiu3 ya2ng gu3 fe4n , za4i sho3u ci4 go1ng ka1i fa1 xi2ng zho1ng yi3 qi2 chu1 se4 di2 ye4 ji4 he2 ga1o che2ng cha2ng xi4ng huo4 de2 lia3o zi1 be3n shi4 cha3ng re4n ke3 , mu4 ji2 zi1 ji1n ji4ng e2 ga1o da2 145831 wa4n yua2n . zi1 be3n shi4 cha3ng di2 zhi1 chi2 jia1ng ji4n yi1 bu4 tui1 do4ng go1ng si1 chu2 fa2ng xia3o jia1 dia4n duo1 yua2n hua4 zha4n lv0e4 di2 qua2n mia4n shi2 shi1 .\n ga1o che2ng zha3ng ga1o yi2ng li4 \n zuo4 we2i do4u jia1ng ji1 ha2ng ye4 di2 ka1i tuo4 zhe3 , bia1o zhu3n zhi4 di4ng zhe3 he2 ha2ng ye4 di4 yi1 pi3n pa2i , jiu3 ya2ng yi3 ji1 hu1 che2ng we2i lia3o do4u jia1ng ji1 di2 da4i mi2ng ci2 .2005 zhi4 2007 nia2n , guo2 ne4i do4u jia1ng ji1 di2 xia1o lia4ng fe1n bie2 we2i 180 wa4n ta2i ,300 wa4n ta2i he2 550 wa4n ta2i , jiu3 ya2ng zha1n lia3o qi2 zho1ng yue1 ba1 che2ng fe4n e2 . yi1 ka4o do4u jia1ng ji1 zhe4 yi1 zhu3 da3 cha3n pi3n , go1ng si1 za4i guo4 qu4 ji1 nia2n shi2 xia4n lia3o ga1o su4 ze1ng zha3ng , yi2ng li4 ne2ng li4 ha2ng ye4 li3ng xia1n , sha4ng shi4 qia2n sa1n nia2n sho1u ru4 fu4 he2 ze1ng cha2ng shua4i da2 da4o 66.1%,2007 nia2n ma2o li4 lv4 36.4%, qi2 zho1ng sha1ng yo4ng do4u jia1ng ji1 , jia1 yo4ng do4u jia1ng ji1 ma2o li4 lv4 shui3 pi2ng fe1n bie2 we2i 79.8%,45.67%.\n ga1o su4 fa1 zha3n he2 qia2ng da4 di2 yi2ng li4 ne2ng li4 de2 yi4 yu2 go1ng si1 za4i ya2n fa1 , yi2ng xia1o , pi3n pa2i fa1ng mia4n di2 yo1u shi4 . ji4 shu4 sha4ng , go1ng si1 cha2ng qi1 zhua1n zhu4 do4u jia1ng ji1 cha3n pi3n , go1ng ke4 lia3o zhi4 yue1 do4u jia1ng ji1 shi4 cha3ng fa1 zha3n di2 na2n ca1o zuo4 , na2n qi1ng xi3 de3ng zho4ng da4 na2n ti2 ; yi2ng xia1o sha4ng , go1ng si1 xia1o sho4u wa3ng luo4 yi3 chu1 bu4 xi2ng che2ng lia3o yi3 dia4n qi4 zhua1n yi2ng dia4n he2 da4 ma4i cha2ng we2i zhu3 , ba3i huo4 sha1ng cha2ng , fe1n xia1o sha1ng he2 zhua1n ma4i dia4n qi2 to2u bi4ng ji4n di2 lia2ng ha3o fa1 zha3n ta4i shi4 , chu1 bu4 shi4 yi4ng lia3o jia1 dia4n ha2ng ye4 shi4 cha3ng fa3n yi4ng xu4n su4 di2 ya1o qiu2 . pi3n pa2i fa1ng mia4n , go1ng si1 yi1 gua4n zhu4 zho4ng pi3n pa2i di2 xua1n chua2n he2 tui1 gua3ng ," jiu3 ya2ng " sha1ng bia1o be4i re4n di4ng we2i zho1ng guo2 chi2 mi2ng sha1ng bia1o , go1ng si1 za4i xia1o sho4u cha3n pi3n di2 to2ng shi2 ye3 chua2n da2 lia3o go1ng si1 " jia4n ka1ng "," kua4i le4 "," she1ng huo2 " di2 jia4 zhi2 li3 nia4n , su4 za4o lia3o lia2ng ha3o di2 shi4 cha3ng xi2ng xia4ng .\n ye4 ne4i re2n shi4 zhi3 chu1 , ga1o ma2o li4 di2 yo4u huo4 xia4 bi4 ra2n yo3u ge1ng duo1 di2 cha3ng sha1ng jia1 ru4 do4u jia1ng ji1 ha2ng ye4 , da4n shi4 za4i pi3n pa2i yo1u shi4 , ji4 shu4 li3ng xia1n , yi2ng xia1o wa3ng luo4 jia4n she4 , zhua1n li4 ba3o hu4 de3ng yi1n su4 di2 ba3o hu4 xia4 , go1ng si1 di2 lo2ng to2u di4 we4i , ha2ng ye4 di4ng jia4 qua2n bu2 hui4 qi1ng yi4 sa4ng shi1 .\n duo1 yua2n hua4 zha4n lv0e4 chu1 jia4n che2ng xia4o \n go1ng si1 ri4 qia2n yi3 shu4n li4 wa2n che2ng lia3o sho3u ci4 go1ng ka1i fa1 xi2ng , bi4ng yi3 qi2 chu1 se4 di2 ye4 ji4 yi2ng de lia3o to2u zi1 zhe3 re4n ke3 , mu4 ji2 zi1 ji1n ga1o da2 145831 wa4n yua2n , yua3n cha1o guo4 zha1o gu3 shu1 zho1ng suo3 lie4 shi4 di2 mu4 to2u xia4ng mu4 suo3 xu1 di2 123174 wa4n yua2n . ge1n ju4 zha1o gu3 shuo1 mi2ng shu1 , go1ng si1 mu4 ji2 zi1 ji1n jia1ng yo4ng yu2 yu2 kuo4 cho1ng jia1 yo4ng he2 sha1ng yo4ng do4u jia1ng ji1 , do4u lia4o he2 qi2 ta1 chu2 fa2ng xia3o jia1 dia4n she1ng cha3n ne2ng li4 , ti2 ga1o ji4 shu4 shui3 pi2ng he2 jia1 qia2ng yi2ng xia1o wa3ng luo4 , mu4 ji2 zi1 ji1n cha1o chu1 xia4ng mu4 zi1 ji1n xu1 qiu2 bu4 fe4n ze2 yo4ng yu2 bu3 cho1ng go1ng si1 liu2 do4ng zi1 ji1n .\n sui2 zhuo2 za4i do4u jia1ng ji1 li3ng yu4 di2 che2ng go1ng , go1ng si1 yi3 ba3 mu4 gua1ng to2u xia4ng ge4ng we2i kua1n gua3ng di2 chu2 fa2ng xia3o jia1 dia4n cha3n pi3n shi4 cha3ng . go1ng si1 xia1ng gua1n fu4 ze2 re2n bia3o shi4 , jia1ng yi3 do4u jia1ng ji1 ji2 do4u jia1ng pe4i lia4o we2i zhu3 da3 cha3n pi3n , za4i go3ng gu4 do4u jia1ng ji1 shi4 cha3ng lo2ng to2u di4 we4i di2 qi2ng kua4ng xia4 , yi3 dia4n ci2 za4o , yi2ng ya3ng ba1o , lia4o li3 ji1 , zha4 zhi1 ji1 de3ng qi2 ta1 gua1n lia2n hua4 cha3n pi3n we2i yi1 tuo1 , bi4ng bu4 dua4n ji4n ha2ng xi1n cha3n pi3n di2 ka1i fa1 he2 tui1 gua3ng , tuo4 kua1n he2 wa2n sha4n go1ng si1 di2 jia4n ka1ng chu2 fa2ng xia3o jia1 dia4n cha3n pi3n xia4n .\n go1ng si1 yi3 we2i ra4o chu2 fa2ng xia3o jia1 dia4n ji4n ha2ng lia3o duo1 yua2n hua4 ta4n suo3 , bi4ng qu3 de chu1 bu4 che2ng go1ng . go1ng si1 lia4o li3 ji1 , zha4 zhi1 ji1 shi4 cha2ng fe4n e2 cha1o guo4 30%, ju1n pa2i mi2ng ha2ng ye4 di4 yi1 , zi3 sha1 ba1o he2 ka1i shui3 ba1o ye3 yi3 yue4 ju1 ha2ng ye4 di4 e4r .2007 nia2n go1ng si1 dia4n ci2 lu2 he2 lia4o li3 ji1 fe1n bie2 shi2 xia4n 5.79 yi4 yua2n he2 1.89 yi4 yua2n di2 xia1o sho4u sho1u ru4 , zha1n go1ng si1 zhu3 yi2ng ye4 wu4 sho1u ru4 di2 30% he2 10%.\n [ ze2 re4n bia1n ji2 :drvzhang]"
4 (technology)
" che2ng si1 we1i : wo3 re4n we2i 3000 dia3n shi2 la2n cho2u gu3 yi3 ji1ng me2i yo3u pa4o mo4 lia3o "
"che2ng si1 we1i ta2n da4o , sui1 ra2n xia4n za4i zhi3 yo3u 3000 dia3n , wo3 hua2n re4n we2i shi4 ma4n niu2 shi4 , yi1n we4i yi1 nia2n zhi1 ne4i gu3 zhi2 yi3 ji1ng she1ng lia3o 1000 dia3n , da1ng ra2n shi4 ma4n niu2 . guo2 ji4 yi1 ba1n di2 di4ng yi4 , cha2ng qi1 pia1n li2 zhe4ng cha2ng gu3 shi4 20% jiu4 shi4 xio2ng shi4 , zho1ng guo2 hua2n me2i da2 da4o zhe4 ge4 bia1o zhu3n .\n zi1 lia4o tu2 : qia2n qua2n guo2 re2n da4 cha2ng we3i hui4 fu4 we3i yua2n cha2ng che2ng si1 we1i za4i sha4ng ha3i fu4 da4n da4 xue2 gua3n li3 xue2 yua4n , jiu4 " liu2 do4ng xi4ng guo4 she4ng di2 zhua4ng kua4ng ji2 qi2 dui4 ce4 " fa1 bia3o zhu3 ti2 ya3n jia3ng . zho1ng xi1n she4 fa1 ta1ng ya4n ju4n she4 \n zho1ng xi1n wa3ng 5 yue4 4 ri4 dia4n ji2 jia1ng yu2 5 yue4 5 ri4 chu1 ba3n di2 xia1ng ga3ng < ji1ngj&igrave; da3o ba4o > ka1n za3i lia3o ga1i ba4o dui4 qia2n qua2n guo2 re2n da4 cha2ng we3i hui4 fu4 we3i yua2n cha2ng che2ng si1 we1i di2 zhua1n fa3ng . che2ng si1 we1i za4i zhua1n fa3ng zho1ng ta2n da4o , sui1 ra2n xia4n za4i zhi3 yo3u 3000 dia3n , wo3 hua2n re4n we2i shi4 ma4n niu2 shi4 , yi1n we4i yi1 nia2n zhi1 ne4i gu3 zhi2 yi3 ji1ng she1ng lia3o 1000 dia3n , da1ng ra2n shi4 ma4n niu2 . guo2 ji4 yi1 ba1n di2 di4ng yi4 , cha2ng qi1 pia1n li2 zhe4ng cha2ng gu3 shi4 20% jiu4 shi4 xio2ng shi4 , zho1ng guo2 hua2n me2i da2 da4o zhe4 ge4 bia1o zhu3n .\n zhua1n fa3ng di2 qua2n we2n zha1i lu4 ru2 xia4 :\n ta1 shi4 xue2 zhe3 , ye3 shi4 zhe4ng zhi4 jia1 , ta1 ya2n jiu1 zho1ng guo2 ji1ngj&igrave; ga3i ge2 fa1 zha3n di2 gua1n jia4n we4n ti2 , ba1o kuo4 zhu4 fa2ng zhi4 du4 ga3i ge2 , shi4 ye4 da1n we4i ga3i ge2 , sha1ng ye4 yi2n ha2ng ga3i ge2 yi3 ji2 huo4 bi4 shi4 cha3ng he2 gu3 pia4o shi4 cha2ng de3ng de3ng , ta1 jia1n xi4n zhi4 xue2 shi4 co2ng zhe4ng di2 ji1 chu3 , za4i ta1 ka4n la2i , zhi4 xue2 he2 co2ng zhe4ng du1 shi4 we4i le ba4o guo2 , we4i le zhe4n xi1ng zho1ng hua2 .\n 16 sui4 shi2 ta1 hua2i chua3i a4i guo2 qi2ng hua2i du2 zi4 li2 ka1i xia1ng ga3ng , la2i da4o ne4i di4 . ba1 shi2 nia2n da4i chu1 , ta1 fu4 me3i liu2 xue2 , za4i me3i guo2 jia1 zho1u da4 xue2 luo4 sha1n ji1 fe1n xia4o huo4 de2 go1ng sha1ng gua3n li3 shuo4 shi4 xue2 we4i . xue2 che2ng ho4u gui1 guo2 , ha2i shi4 wu2 da3ng pa4i re2n shi4 di2 ta1 1994 nia2n jia1 ru4 zho1ng guo2 mi2n zhu3 jia4n guo2 hui4 , zo3u sha4ng co2ng zhe4ng da4o lu4 .1996 nia2n ta1 da1n re4n mi2n jia4n zho1ng ya1ng zhu3 xi2 ,1998 nia2n qi3 li4 re4n jiu3 jie4 , shi2 jie4 qua2n guo2 re2n da4 cha2ng we3i hui4 fu4 we3i yua2n cha2ng . ji1n nia2n , ta1 xie4 xia4 mi2n jia4n zho1ng ya1ng zhu3 xi2 zhi2 wu4 , ye3 ga4o bie2 lia3o re4n zhi2 10 nia2n di2 qua2n guo2 re2n da4 di2 zhe4ng zhi4 wu3 ta2i , ta1 shuo1 , za4i mi2n jia4n co2ng zhe4ng di2 11 nia2n shi4 zui4 hui1 hua2ng di2 11 nia2n , ta1 me2i yo3u to1u la3n , shi2 jia4n lia3o ba4o guo2 di2 nuo4 ya2n .\n ta1 jiu4 shi4 che2ng si1 we1i .\n che2ng si1 we1i be4i che1ng we2i " zho1ng guo2 fe1ng xia3n to2u zi1 zhi1 fu4 ".10 nia2n qia2n , ta1 li3ng da3o mi2n jia4n zho1ng ya1ng ti2 jia1o lia3o jia4n yi4 fa1 zha3n fe1ng xia3n to2u zi1 shi4 ye4 di2 ti2 a4n , che2ng we2i yi1 she1ng zho1ng di2 de2 yi4 zhi1 bi3 . mia4n dui4 " zho1ng guo2 fe1ng xia3n to2u zi1 zhi1 fu4 " di2 me3i yu4 , ta1 shuo1 zi4 ji3 zhi3 shi4 zho1ng guo2 fe1ng xia3n to2u zi1 di2 ji1 ji2 tui1 do4ng zhe3 .\n che2ng si1 we1i ga3n ya2n , ta1 di2 yi1 ju4 hua4 ke3 yi3 qia1n do4ng gu3 shi4 she2n ji1ng . za4i di2 ba4i zha4o ka1i di2 yi1ng guo2 < ji1n ro2ng shi2 ba4o > zho1ng guo2 - zho1ng do1ng fe1ng hui4 sha4ng ta1 fa1 bia3o zho1ng guo2 gu3 shi4 di2 pa4o mo4 zhe4ng za4i xi2ng che2ng di2 gua1n dia3n , ta1 jia3ng he3n duo1 re2n zi4 re4n we2i shi4 yi2ng jia1 ke3 ne2ng zui4 zho1ng shi4 shu1 jia1 , zhe4i xie1 hua4 ho4u , gu3 shi4 xia4 die1 7%, ta1 ye3 za1o da4o he3n duo1 re2n zhi4 yi2 . mia4n dui4 zhe4 yi1 qie4 , ta1 xia4o ya2n zi4 ji3 di2 mi2ng zi4 jia4o si1 we1i , jiu4 shi4 ya4o ju1 a1n si1 we1i ," za4i re4 di2 shi2 ho4u po1 le3ng shui3 , za4i le3ng di2 shi2 ho4u she1ng she1ng we1n , suo3 yi3 la3o shi4 a1i ma4 ."\n 4 yue4 21 ri4 he2 24 ri4 , che2ng si1 we1i fe1n bie2 za4i xia1ng ga3ng zho1ng we2n da4 xue2 he2 xia1ng ga3ng da4 xue2 fa1 bia3o yo3u gua1n zho1ng guo2 ji1ngj&igrave; xi2ng shi4 he2 fa1 zha3n di2 ya3n jia3ng , ta1 xia4o che1ng zi4 ji3 di2 gua1n dia3n shi4 " la3o re2n ya2n ", da4n ta1 di2 me3i yi2 ge4 gua1n dia3n du1 che2ng we2i me2i ti3 zhui1 zhu2 he2 gua1n zhu4 di2 jia1o dia3n . jia3ng xue2 zhi1 yu2 , ta1 za4i xia4 ta4 bi1n gua3n jiu4 da1ng xia4 ji1ngj&igrave; re4 dia3n we4n ti2 jie1 sho4u lia3o ji1ngj&igrave; da3o ba4o zhua1n fa3ng .\n jiu4 shi4 me2i yo4ng shi4 cha3ng yo3u gui1 lv4 \n ji4 zhe3 : zho1ng guo2 gu3 shi4 co2ng 6000 duo1 dia3n jia4ng da4o 3000 dia3n xia4 die1 yi1 ba4n , ni2n re4n we2i zhe4 zho3ng da4 fu2 xia4 die1 yua2n yi1n he2 za4i ? zho1ng guo2 gu3 shi4 we2i she4n mo3 me2i ne2ng fa3n yi4ng chu1 ji1ngj&igrave; fa1 zha3n di2 ji1 be3n mia4n ?\n che2ng si1 we1i :6000 dia3n shi4 bu4 zhe4ng cha2ng di2 , me2i yo3u da4 qi3 jiu4 bu2 hui4 yo3u da4 la4 , ba4o zha3ng zhi1 ho4u bi4 yo3u ba4o die1 , zhe4 shi4 ke4 gua1n gui1 lv4 .2006 nia2n 4 yue4 14 ri4 gu3 zhi3 sha4ng zhe4ng zhi3 shu4 ( ha2ng qi2ng gu3 ba1 ) cha1o guo4 lia3o li4 shi3 zui4 ga1o ji4 lu4 2242 dia3n , zhi1 ho4u yi1 lu4 bia1o she1ng da4o 6100 dia3n , ze1ng jia1 lia3o sa1n be4i , da4n shi4 zho1ng guo2 ji1ngj&igrave; me2i yo3u ze1ng zha3ng sa1n be4i , sha4ng shi4 go1ng si1 di2 ji4 xia4o ye3 me2i yo3u ze1ng jia1 sa1n be4i , zhe4 zho3ng ba4o zha3ng me2i yo3u ji1 chu3 .\n sui1 ra2n xia4n za4i zhi3 yo3u 3000 dia3n , wo3 hua2n re4n we2i shi4 ma4n niu2 shi4 , yi1n we4i yi1 nia2n zhi1 ne4i gu3 zhi2 yi3 ji1ng she1ng lia3o 1000 dia3n , da1ng ra2n shi4 ma4n niu2 . guo2 ji4 yi1 ba1n di2 di4ng yi4 , cha2ng qi1 pia1n li2 zhe4ng cha2ng gu3 shi4 20% jiu4 shi4 xio2ng shi4 , zho1ng guo2 hua2n me2i da2 da4o zhe4 ge4 bia1o zhu3n .\n ji4 : ni2n shuo1 guo4 jiu4 shi4 cuo4 shi1 me2i yo4ng , da4n xia4n za4i yi4n hua1 shui4 ( yi4n hua1 shui4 ba1 ) yi3 ji1ng tia2o di1 , ni2n ze3n me ka4n xia4n za4i zhe4ng fu3 di2 cuo4 shi1 , shi4 bu2 shi4 zhe1n di2 xia3ng jiu4 shi4 ? jiu4 shi4 shi4 bu2 shi4 zhe1n di2 me2i yo4ng ni2 ?\n che2ng : wo3 re4n we2i jiu4 shi4 shi4 yi2 ge4 we3i mi4ng ti2 , shi4 cha3ng yo3u zi4 ji3 di2 gui1 lv4 , zhe4ng fu3 ke3 yi3 li4 yo4ng zhe4ng ce4 sho3u dua4n la2i tia2o jie2 , wo3 bu4 fa3n dui4 zhe4i xie1 zuo4 fa3 . wo3 me2n suo3 we4i di2 zhe4ng ce4 cuo4 shi1 bi3 ru2 jia3n yi4n hua1 shui4 de3ng cuo4 shi1 ke3 ne2ng dua3n qi1 yo3u xia4o , cha2ng qi1 bu2 hui4 yo3u he3n da4 xia4o guo3 . zhe4ng fu3 na2 qia2n la2i ma3i gu3 pia4o di2 zuo4 fa3 , chu2 fe1i te4 bie2 bi4 ya4o ca2i ca3i yo4ng , ya4o to1ng guo4 fa3 di4ng di2 che2ng xu4 la2i zuo4 .\n shi4 shui3 re2n mi2n bi4 zi4 yo2u dui4 hua4n \n ji4 : si4 tia1n zhi1 ne4i zhe4ng fu3 yo3u lia3ng ci4 jiu4 shi4 cuo4 shi1 , shi4 bu2 shi4 zhe4ng mi2ng ne4i di4 gu3 shi4 yi3 ji1ng jia4n di3 , pa4o mo4 yi3 ji1ng bu4 ya2n zho4ng ? ru2 he2 li3 jie3 zho1ng ya1ng lia3ng du4 ji3n ji2 jiu4 shi4 ? we4i he2 za4i ci3 shi2 ji1 hua2n bu4 ka1i to1ng ga3ng gu3 zhi2 to1ng che1 ?\n che2ng : wo3 re4n we2i zhe4 bu4 ne2ng shuo1 che2ng shi4 yi1 zho3ng jiu4 shi4 , zhi3 shi4 zhe4ng fu3 ho2ng gua1n tia2o ko4ng di2 sho3u dua4n . di4 yi1 , wo3 bu4 za4n che2ng yo4ng sha4ng zhe4ng zhi3 shu4 la2i ka4n gu3 shi4 , yi1n we4i sha4ng zhe4ng zhi3 shu4 yi3 ji1ng ya2n zho4ng shi1 zhe1n , sho3u xia1n ta1 shi4 a4n zha4o zo3ng shi4 zhi2 sua4n di2 , da4n zho1ng guo2 zo3ng shi4 zhi2 yu3 qi2 ta1 guo2 jia1 he2 di4 qu1 bu4 to2ng , bu4 de3ng yu2 ke3 liu2 to1ng shi4 zhi2 , zhe4 ya4ng da4 la2n cho2u gu3 za4i gu3 zhi3 zho1ng di2 qua2n zho4ng jiu4 he3n da4 , bi3 ru2 zho1ng shi2 yo2u yi1 jia1 zui4 ga1o di2 shi2 ho4u zha1n qua2n zho4ng di2 24%, zhe4 shi4 she2n me ga4i nia4n ni2 ? jiu4 shi4 4000 dia3n zuo3 yo4u di2 shi2 ho4u zho1ng shi2 yo2u zha1n 10%, sha4ng zhe4ng zhi3 shu4 jiu4 ya4o dia4o 100 dia3n , suo3 yi3 bu4 he2 li3 . za4i yi2 ge4 ta1 shi4 ba3 sha4ng ha3i suo3 yo3u di2 gu3 pia4o du1 jia1 qua2n , wo3 me2n da2 da4o guo2 ji4 bia1o zhu3n di2 sha4ng shi4 go1ng si1 zhi3 yo3u 30%, yo3u 70% sho1u yi4 bu2 shi4 he3n ha3o , jia1ng ta1 me2n qua2n bu4 jia1 da4o yi1 qi3 , jiu4 shi1 qu4 gu3 zhi3 be3n she1n di2 da4i bia3o xi4ng . da4o qio2ng si1 , na4 si1 da2 ke4 zhi3 shu4 du1 bu2 shi4 zhe4 ya4ng zuo4 di2 , ta1 me2n du1 shi4 xua3n che2ng fe4n gu3 , che2ng fe4n gu3 da4i bia3o gu3 shi4 di2 we4i la2i . suo3 yi3 wo3 di2 ka4n fa3 shi4 ya4o ka4n ge4 gu3 , ge4 gu3 ha3o chi2 za3o hui4 she1ng .\n 3000 dia3n yo3u me2i yo3u pa4o mo4 ? wo3 re4n we2i ha3o di2 gu3 me2i yo3u lia3o , da4n yo3u di2 gu3 ke3 ne2ng hua2n yo3u , zhe4 he3n na2n jia3ng . zhi2 to1ng che1 di2 we4n ti2 , zhe4ng fu3 yi3 ji1ng xua1n ga4o lia3o ke3n di4ng ya4o zuo4 , da4n she2n me shi2 ho4u zuo4 jiu4 qu3 jue2 yu2 zui4 ga1o ce2ng di2 jue2 ce4 , zhi2 to1ng che1 mo3u zho3ng yi4 yi4 sha4ng shi4 re2n mi2n bi4 zi4 yo2u dui4 hua4n di2 shi4 shui3 , suo3 yi3 ya4o he3n she4n zho4ng , wo3 jue2 de bu4 yi1ng da1n ka4n gu3 shi4 yi1n su4 , ya4o ka4n zhe3ng ge4 tia2o jia4n shi4 bu2 shi4 che2ng shu2 .\n ji4 : ni2n jue2 de she2n me shi2 ho4u ju4 be4i che2ng shu2 di2 tia2o jia4n ke3 yi3 ka1i fa4ng re2n mi2n bi4 zi4 yo2u dui4 hua4n ?\n che2ng :1997 nia2n ji1n ro2ng we1i ji1 di2 shi2 ho4u wo3 me2n jiu4 ya2n jiu1 zhe4 ge4 we4n ti2 ,2000 nia2n za4i wo3 di2 < do1ng ya4 ji1n ro2ng we1i ji1 di2 fe1n xi1 yu3 jie3 shi4 > yi1 shu1 zho1ng ti2 da4o sa1n bu4 zo3u di2 zha4n lv0e4 , di4 yi1 bu4 shi4 da1ng me3i yua2n qia2ng shi4 di2 shi2 ho4u , di1ng zhu4 me3i yua2n shi4 yi2 ge4 zhe4ng que4 di2 zhe4ng ce4 , da4n bu4 ne2ng cha2ng qi1 ca3i qu3 zhe4 zho3ng ba4n fa3 , di4 e4r bu4 jiu4 bia4n che2ng di1ng zhu4 yi1 la2n zi3 huo4 bi4 , di4 sa1n bu4 jiu4 shi4 re2n mi2n bi4 qua2n bu4 zi4 yo2u dui4 hua4n , ru2 guo3 zui4 ho4u re2n mi2n bi4 bu4 ne2ng che2ng we2i shi4 jie4 zi4 yo2u dui4 hua4n di2 huo4 bi4 , ji1ngj&igrave; qua2n qiu2 hua4 du1 shi4 yo3u ku4n na2n di2 .\n suo3 yi3 2007 nia2n wo3 me2n xua1n bu4 re2n mi2n bi4 di1ng zhu4 me3i yua2n bia4n che2ng ca1n ka3o yi1 la2n zi3 , ca1n ka3o he2 di1ng zhu4 bu4 to2ng , ca1n ka3o to4u mi2ng du4 di1 , li2ng huo2 xi4ng ga1o , di1ng zhu4 li2ng huo2 xi4ng di1 , to4u mi2ng du4 ga1o . wo3 me2n yi3 ji1ng zo3u chu1 di4 e4r bu4 . re2n mi2n bi4 zi4 yo2u dui4 hua4n shi4 zui4 zho1ng di2 mu4 bia1o ke3n di4ng me2i we4n ti2 , yi1 di4ng ya4o zha1o zhe4 ge4 fa1ng xia4ng zo3u . qi2 shi2 1996 nia2n ji1ng cha2ng zha4ng hu4 xia4 , wo3 me2n yi3 ji1ng ka1i fa4ng zi4 yo2u dui4 hua4n , ji1 be3n zha4ng hu4 xia4 hua2n me2i wa2n qua2n ka1i fa4ng , ge1n ju4 IMF di2 bia1o zhu3n , yo3u 43 fe1n xia4ng mu4 za4i ji1 be3n zha4ng hu4 xia4 , qi2 zho1ng yi1 ba4n wo3 me2n yi3 ji1ng bi3 jia4o fa4ng ka1i , qi2 ta1 yi1 ba4n ke3 ne2ng ya4o zhu2 bu4 fa4ng ka1i , suo3 yi3 me1ng da4i e3r re4n we2i zui4 ho4u di2 shi2 ji1 shi4 2008 nia2n .\n wo3 bu4 hua2i yi2 zhe4 shi4 ge4 ha3o shi2 ji1 , da4n shi4 yo3u lia3ng ge4 we4n ti2 , di4 yi1 shi4 wo3 me2n di2 gua3n li3 ne2ng li4 ne2ng bu4 ne2ng zuo4 da4o , wo3 di2 gua1n dia3n shi4 zhi3 yo3u gua3n de2 zhu4 ca2i ne2ng fa4ng di2 ka1i , fo3u ze2 jiu4 he3n we1i xia3n . di4 e4r ya4o que4 di4ng shi2 ji1 , suo3 we4i shi2 ji1 jiu4 shi4 me3i yua2n , ri4 yua2n , o1u yua2n xia1ng dui4 di2 qia2ng ruo4 , wo3 me2n ya4o za4i zui4 yo3u li4 shi2 ji1 fa4ng ka1i , suo3 yi3 we4i bi4 shi4 2008 nia2n , da4n wo3 re4n we2i zi1 be3n zha4ng hu4 zhu2 bu4 fa4ng ka1i , zui4 zho1ng shi2 xia4n re2n mi2n bi4 zi4 yo2u dui4 hua4n bu2 hui4 ta4i jiu3 .\n zho1ng guo2 ji1n ro2ng ye4 sha4ng bu4 fa1 da2 \n ji4 : ni2n jue2 de xia4n ji1n zho1ng guo2 ji1n ro2ng ti3 xi4 di2 fa1 zha3n he2 ga3i ge2 zho1ng cu2n za4i ne3i xie1 we4n ti2 ? zui4 ji4n yo3u xie1 xue2 zhe3 dui4 ji1n ro2ng he2 ji1ngj&igrave; a1n qua2n we4n ti2 ti2 chu1 yi1 xie1 gua1n dia3n he2 zhi4 yi2 , ni2n yo3u he2 ka4n fa3 ?\n che2ng : wo3 qu4 nia2n chu1 lia3o yi1 be3n shu1 < che2ng si1 we1i lu4n ji1n ro2ng ga3i ge2 >, ji1 be3n yi3 ji1ng ba1o kuo4 wo3 suo3 yo3u di2 gua1n dia3n . zho1ng guo2 fa1 zha3n chu3 yu2 go1ng ye4 hua4 zho1ng qi1 di2 jie1 dua4n , go1ng ye4 hua4 zho1ng qi1 di2 te4 zhe1ng zhi1 yi1 jiu4 shi4 cha3n ye4 zi1 be3n zuo4 zhu3 da3o . xia4ng wo4 e3r ma3 zhe4 ya4ng da4 di2 cha1o shi4 , shi4 ka4o cha3n ye4 zi1 be3n zhu3 da3o , cha3n pi3n ba3i za4i na4 li3 bu4 ne2ng sho1u qia2n , ya4o ma4i chu1 qu4 ca2i ne2ng sho1u qia2n , ta1 hui4 sho1u ru4 cha2ng fe4i . da4o go1ng ye4 hua4 ho4u qi1 shi4 sha1ng ye4 zi1 be3n zhu3 da3o , ho4u go1ng ye4 hua4 shi2 qi1 shi4 go1ng ye4 zi1 be3n zhu3 da3o .\n zho1ng guo2 xia4n za4i shi4 cha3n ye4 zi1 be3n zhu3 da3o shi2 qi1 , suo3 yi3 ji1n ro2ng xi4 to3ng jiu4 bu4 go4u fa1 da2 , bi3 jia4o cui4 ruo4 , zhe4 shi4 yi1 ba1n fa1 zha3n zho1ng guo2 jia1 di2 te4 dia3n . ni3 ka4n wo3 me2n ji1 be3n me2i yo3u shi4 jie4 xi4ng di2 ji1n ro2ng zho1ng xi1n , wo3 me2n di2 ji1n ro2ng cha3n pi3n xia4n za4i ye3 he3n sha3o , ji1n ro2ng ya3n she1ng cha3n pi3n ji1 be3n me2i yo3u , gu3 zhi3 qi1 huo4 ( zhua1n ti2 lu4n ta2n ) hua2n me2i tui1 chu1 , zhe4 jiu4 shi4 wo3 me2n ji1n ro2ng xi4 to3ng bu4 go4u fa1 da2 di2 di4 e4r ge4 bia3o xia4n .\n ji1n ro2ng xi4 to3ng bu4 go4u fa1 da2 di2 di4 sa1n ge4 bia3o xia4n shi4 xia4n za4i zho1ng guo2 yi2n ha2ng ( ha2ng qi2ng gu3 ba1 ) zhu3 ya4o di2 ye4 wu4 shi4 cu2n chu3 ye4 wu4 , dui4 fa1 da2 guo2 jia1 la2i jia3ng , yi2n ha2ng di2 li2ng sho4u ye4 wu4 zhi1 zha1n da4o qi2 50% huo4 zhe3 yi3 xia4 , wo3 me2n di2 yi2n ha2ng zha1n da4o 70~80%, bia3o mi2ng wo3 me2n ji1n ro2ng xi4 to3ng hua2n bu4 go4u fa1 da2 .\n ji1n ro2ng a1n qua2n shi4 zui4 zho4ng ya4o di2 guo2 jia1 a1n qua2n , ba3o zha4ng guo2 jia1 ji1n ro2ng a1n qua2n bu4 ne2ng go4u ka4o gua1n me2n di2 ba4n fa3 , bu4 ra4ng bie2 re2n ji4n la2i bu4 yi1 di4ng ne2ng ba3o zha4ng a1n qua2n , fa3n e2r bu4 ne2ng xue2 da4o bie2 re2n di2 ji1ng ya4n , bu4 ne2ng lia3o jie3 yo2u xi4 gui1 ze2 . wo3 me2n za4i qi1 huo4 fa1ng mia4n chi1 lia3o he3n duo1 kui1 , jiu4 shi4 yi1n we4i me2i yo3u zhe4 fa1ng mia4n di2 ji1ng ya4n he2 re2n ca2i . suo3 yi3 zhi3 yo3u jia1n chi2 ga3i ge2 ka1i fa4ng ca2i ne2ng que4 ba3o guo2 jia1 ji1ngj&igrave; a1n qua2n , da4n shi4 ya4o ba3 wo4 ha3o du4 , ka1i fa4ng da4o she2n me che2ng du4 , to1ng guo4 shi4 da4ng ka1i fa4ng , jia1o liu2 he2 zuo4 , ji1 le3i ji1ng ya4n , bu4 ne2ng ka4o gua1n me2n di2 ba4n fa3 la2i jie3 jue2 we4n ti2 .\n re2n mi2n bi4 she1ng zhi2 we4i hua3n to1ng zha4ng \n ji4 : re2n mi2n bi4 she1ng zhi2 hui4 cha3n she1ng he2 zho3ng yi3ng xia3ng ? re2n mi2n bi4 she1ng zhi2 ne2ng fo3u e4 zhi4 zho1ng guo2 to1ng zha4ng ?\n che2ng : re2n mi2n bi4 she1ng zhi2 yo3u ne4i za4i di2 yua2n yi1n , zhu3 ya4o shi4 me3i guo2 di2 ruo4 me3i yua2n zhe4ng ce4 za4o che2ng di2 , re2n mi2n bi4 dui4 me3i yua2n she1ng zhi2 , dui4 o1u yua2n za4i bia3n zhi2 . me3i yua2n yu3 hua2ng ji1n tuo1 go1u ho4u , me2i yo3u yi2 ge4 gu4 di4ng di2 he2ng lia2ng bia1o zhu3n . ge4 guo2 zhi1 jia1n hui4 lv4 be3n she1n shi4 yi1 zho3ng ji1n ro2ng fa2ng hu4 , ya4 zho1u ji1n ro2ng we1i ji1 shi2 , me3i guo2 ya1o qiu2 wo3 me2n bia3n zhi2 , ta1 me2n shi4 co2ng ta1 me2n di2 li4 yi4 la2i ka3o lv4 . suo3 yi3 re2n mi2n bi4 bu4 ne2ng yi1 zhi2 ba3o chi2 she1ng zhi2 , wo3 jue2 de ruo4 shi4 me3i yua2n zhe4ng ce4 dui4 me3i yua2n la2i jia3ng we4i bi4 yo3u li4 , me3i guo2 shi4 yi2 ge4 ji4n ko3u da4 guo2 , me3i yua2n bia3n zhi2 , ji4n ko3u ya4o yo4ng ge1ng duo1 di2 qia2n . dui4 qi2 ta1 guo2 jia1 ye3 yo3u yi3ng xia3ng , o1u zho1u du1 sho4u da4o he3n da4 di2 yi3ng xia3ng ,1 o1u yua2n co2ng guo4 qu4 hua4n 0.8 me3i yua2n da4o xia4n za4i hua4n 1.6 me3i yua2n , yi3 ji1ng she1ng lia3o yi1 be4i , dui4 o1u zho1u di2 chu1 ko3u ke3n di4ng hui4 yo3u yi3ng xia3ng . dui4 me3i guo2 re2n be3n she1n , bu4 lu4n shi4 go4u ma3i ji4n ko3u cha3n pi3n ha2i shi4 chu1 guo2 lv3 yo2u di2 ka1i zhi1 du1 da4 lia3o .\n xia4n za4i re2n mi2n bi4 shi4 she1ng zhi2 di2 , da4n shi4 cha2ng qi1 ke3n di4ng hui4 yo3u bia4n hua4 di2 , jiu4 xia4ng gu3 shi4 yo3u qi3 yo3u la4 yi1 ya4ng , re2n mi2n bi4 bu2 hui4 yi1 zhi2 she1ng zhi2 , ye3 yo3u ke3 ne2ng hui2 luo4 . she1ng zhi2 we4i bi4 hui4 jie3 jue2 to1ng zha4ng we4n ti2 , re2n mi2n bi4 yi3 ji1ng she1ng zhi2 bu4 sha3o , da4n shi4 to1ng zha4ng we4n ti2 re2ng me2i hua3n jie3 , we2i she4n mo3 ni2 , yi1n we4i xu1 qiu2 he3n qia2ng , guo2 ne4i di2 wu4 jia4 jiu4 hui4 ga1o . wo3 me2n ji4n ko3u di2 xia1o fe4i pi3n zha1n ji4n ko3u di2 bi3 zho4ng he3n sha3o , ji4n ko3u zhu3 ya4o shi4 ca2i lia4o , ji1 qi4 she4 be4i de3ng wu4 pi3n , suo3 yi3 dui4 e4 zhi4 to1ng zha4ng di2 zuo4 yo4ng bu4 da4 .\n ji4 : guo2 ne4i xia4n za4i to1ng zha4ng bi3 jia4o ya2n zho4ng , yo2u yu2 che2ng be3n ti2 ga1o he2 re2n mi2n bi4 she1ng zhi2 , xia1ng ga3ng he3n duo1 zho1ng xia3o qi3 ye4 ( ha2ng qi2ng gu3 ba1 ) du1 yu4 da4o ku4n ji4ng , ni2n re4n we2i yo3u she2n me cuo4 shi1 ke3 yi3 ba1ng zhu4 ta1 me2n ?\n che2ng : e4 zhi4 to1ng zha4ng shi4 ji1n nia2n zho4ng ya4o di2 re4n wu4 , qu4 nia2n zho1ng ya1ng ji1ngj&igrave; go1ng zuo4 hui4 yi4 ti2 chu1 " shua1ng fa2ng yi1 ji3n " di2 cuo4 shi1 , jiu4 shi4 wo3 me2n xia4n za4i ca3i qu3 di2 cuo4 shi1 , wa2n che2ng ji1n nia2n jia1ng to1ng zha4ng ko4ng zhi4 za4i 4.8% zuo3 yo4u yo3u dia3n ku4n na2n , da4n wo3 xia1ng xi4n zhe4i xie1 cuo4 shi1 ma4n ma4n hui4 fa1 hui1 zuo4 yo4ng .\n zhi4 yu2 che2ng be3n ta4i ga1o di2 we4n ti2 , wo3 re4n we2i zhe4 shi4 fa1 zha3n guo4 che2ng zho1ng zhe4ng cha2ng di2 xia4n xia4ng , guo2 jia1 ji1ngj&igrave; fa1 zha3n , go1ng re2n di2 go1ng zi1 jiu4 ya4o ti2 ga1o . la2o do4ng mi4 ji2 xi2ng di2 qi3 ye4 ke3 ne2ng jiu4 ti3ng bu4 zhu4 lia3o , yo3u di2 hui4 zhua3n yi2 da4o xi1 bu4 huo4 zhe3 do1ng na2n ya4 zhe4i xie1 che2ng be3n bi3 jia4o di1 di2 di4 fa1ng . dui4 qi3 ye4 be3n she1n la2i jia3ng , wo3 re4n we2i zhu3 ya4o we4n ti2 shi4 qi3 ye4 zhu3 he2 zhi2 go1ng ya4o yi1 qi3 xia3ng ba4n fa3 ti2 ga1o la2o do4ng she1ng cha3n lv4 , ti2 ga1o qi3 ye4 di2 xia4o yi4 , zhi3 yo3u go4ng jia4n ca2i ne2ng go4ng xia3ng .\n zho1ng guo2 cha3n ye4 she1ng ji2 lia3o , di1 fu4 jia1 zhi2 la2o do4ng mi4 ji2 xi2ng di2 cha3n ye4 huo4 zhe3 da3o bi4 huo4 zhe3 zhua3n yi2 , bu4 ne2ng zhi1 ka4o lia2n jia4 la2o do4ng li4 la2i fa1 zha3n , suo3 yo3u guo2 jia1 he2 di4 qu1 di2 fa1 zha3n guo4 che2ng du1 shi4 zhe4 ya4ng di2 . da1ng ra2n wo3 me2n ya4o she4n zho4ng dui4 da4i zhe4 jia4n shi4 , bu4 gua3n shi4 gua1n me2n ha2i shi4 zhua3n yi2 du1 yo3u he3n duo1 shi4 qi2ng ya4o chu3 li3 , zhe4 shi4 di4 fa1ng zhe4ng fu3 di2 we4n ti2 , da4n da4 qu1 shi4 ke3n di4ng shi4 zho1ng guo2 bu4 ke3 ne2ng cha2ng qi1 ga3o la2o do4ng mi4 ji2 xi2ng di1 fu4 jia1 zhi2 di2 cha3n ye4 la2i fa1 zha3n .\n xia1ng ga3ng yo1u shi4 : guo2 ji4 hua4 zhua1n ca2i \n ji4 : ta2i wa1n shi4 dui4 da4 lu4 to2u zi1 di2 zho4ng dia3n di4 qu1 , to2u zi1 ba1o kuo4 ji1n ro2ng , fu2 wu4 ye4 de3ng , zhe4i xie1 ye3 du1 shi4 xia1ng ga3ng di2 zho4ng dia3n cha3n ye4 , na4 hui4 bu2 hui4 li2ng xia1ng ga3ng di2 di4 we4i yo3u suo3 bia4n hua4 ?\n che2ng : xia1ng ga3ng zuo4 we2i guo2 ji4 ji1n ro2ng zho1ng xi1n he2 ma4o yi4 zho1ng xi1n di2 di4 we4i shi4 duo1 nia2n xi2ng che2ng di2 , zhe4 ge4 di4 we4i wo3 re4n we2i bu2 hui4 do4ng ya2o . xia1ng ga3ng zui4 da4 di2 yo1u shi4 shi4 yo3u guo2 ji4 hua4 di2 zhua1n ye4 re2n ca2i , zhua1n ye4 re2n ca2i yo3u si4 ge4 te4 dia3n , di4 yi1 shi4 ju4 yo3u qua2n qiu2 ya3n gua1ng , di4 e4r yo3u ji1ng zha4n di2 zhua1n ye4 zhi1 shi2 , di4 sa1n ju4 yo3u he3n qia2ng di2 guo2 ji4 go1u to1ng ne2ng li4 , di4 si4 jiu4 shi4 yo3u ha3o di2 zhua1n ye4 da4o de2 ca1o sho3u , xia1ng ga3ng jiu4 shi4 ka4o zhe4i xie1 re2n ca2i , ca2i ne2ng go4u che2ng we2i guo2 ji4 ji1n ro2ng zho1ng xi1n .\n xia1ng ga3ng di2 zi4 yo2u du4 za4i shi4 jie4 sha4ng shi4 he3n ga1o di2 , zhe4i xie1 yo1u shi4 me2i yo3u sa4ng shi1 , suo3 yi3 wo3 yi1 zhi2 jia3ng zhe4 ge4 gua1n dia3n , da4 jia1 bu4 yi1ng zhi1 ka4n ne4i di4 zhe4 zha1ng bi3ng , yi1ng ga1i jia1ng zhe4 zha1ng bi3ng zuo4 da4 , wo3 me2n ke3 bu4 ke3 yi3 li4 yo4ng da4 jia1 xia1ng hu4 yo1u shi4 hu4 bu3 , qu4 zhua4n wa4i guo2 re2n di2 qia2n , da3 ru4 guo2 ji4 shi4 cha3ng , da4o guo2 ji4 shi4 cha3ng sha3ng qu4 ji4ng zhe1ng . wo3 xia1ng xi4n zho1ng guo2 re2n yo3u ne2ng li4 , yi1ng ga1i za4i guo2 ji4 ji4ng zhe1ng sha4ng zuo4 de2 ge1ng ha3o . xia1ng ga3ng guo2 ji4 hua4 re2n ca2i jia1 ne4i di4 fe1ng fu4 di2 zi1 yua2n , qia2ng da4 di2 ji1ngj&igrave; ne2ng li4 , gua3ng kuo4 di2 shi4 cha3ng , zhe4i xie1 yi1ng ga1i shi4 he3n yo3u ji4ng zhe1ng li4 di2 .\n suo3 yi3 wo3 bu4 da1n xi1n ta2i wa1n di2 we4n ti2 , ta2i wa1n 2000 duo1 wa4n re2n , xia1ng ga3ng 700 wa4n re2n , to2ng 13 yi4 bi3 , du1 shi4 he3n xia3o di2 shu4 zi4 , xia1ng ga3ng yu3 ne4i di4 pe4i he2 ha3o , fa1 zha3n yi1 di4ng me2i we4n ti2 . ( be3n we2n la2i yua2n : zho1ng guo2 xi1n we2n wa3ng zuo4 zhe3 : zha4o che2n )\n wa3ng yi4 she1ng mi2ng : wa3ng yi4 zhua3n za3i sha4ng shu4 ne4i ro2ng , bu4 bia3o mi2ng zhe4ng shi2 qi2 mia2o shu4 , ji3n go1ng to2u zi1 zhe3 ca1n ka3o , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . to2u zi1 zhe3 ju4 ci3 ca1o zuo4 , fe1ng xia3n zi4 da1n .\n ni2n sha4ng we4i de1ng lu4 xi4 to3ng , zhi3 ne2ng yi3 yo2u ke4 she1n fe4n fa1 bia3o pi2ng lu4n , ru2 guo3 xia3ng yi3 shi2 mi2ng fa1 bia3o , qi3ng xia1n de1ng lu4 xi4 to3ng .\n qua2n shi4 jie4 zui4 da4 di2 du3 cha3ng li3 mia4n duo1 shi4 zho1ng guo2 re2n , ti3 xia4n za4i gu3 shi4 li3 , re2n jia1 me3i guo2 yi1 nia2n yi1 bia4n hua4n sho3u , wo3 me2n yi1 ge4 yue4 yi1 bia4n .[115353 re2n gua1n zhu4 ]\n —— xu2 dia1n qi4ng : wo3 yi3 ji1ng xie3 ha3o lia3o da4o qia4n xi4n \n —— zhua1n jia1 : jiu4 shi4 ba1 ka1i fa1 sha1ng si3 bu4 qi3 \n —— cha3o jia1 bu4 gu4 xia4n jia4 li2ng me2i jia4 lia2n zha3ng 8 zho1u \n a4n zha4o zhe4 ge4 xia4 die1 su4 du4 , he3n duo1 si1 mu4 ji1 ji1n he3n na2n che1ng da4o nia2n di3 "
1 (finance)
" dia4n zi3 to1ng xi4n : ha2ng ye4 pi2ng we3n ze1ng zha3ng gua1n zhu4 yo1u shi4 go1ng si1 "
"ba4n da3o ti3 ha2ng ye4 pi2ng we3n ze1ng zha3ng qu1 shi4 yi1 ra2n .08 nia2n 1 ji4 du4 qua2n qiu2 ba4n da3o ti3 ha2ng ye4 xia1o sho4u e2 hua2n bi3 xia3o fu2 xia4 jia4ng 5.1%, na3i chua2n to3ng da4n ji4 yi3ng xia3ng shi3 ra2n ; to2ng bi3 re2ng ze1ng zha3ng 3.4%. xia4 yo2u zho1ng dua1n cha3n pi3n xu1 qiu2 ze1ng zha3ng re2ng ra2n jia4o kua4i , jia1ng qu1 do4ng ba4n da3o ti3 xia1o sho4u ji4 xu4 pi2ng we3n ze1ng zha3ng . yu4 ji4 08 nia2n qua2n qiu2 ba4n da3o ti3 ze1ng cha2ng shua4i yue1 we2i 5%, we4i la2i 2-3 nia2n ke3 ba3o chi2 5-10% zhe4 yi1 xia1ng dui4 pi2ng we3n di2 ze1ng zha3ng shui3 pi2ng .\n ba4n da3o ti3 gua1n jia4n zhi3 bia1o re2ng za4i tia2o zhe3ng . ba4n da3o ti3 cha1o e2 cu2n huo4 to2ng bi3 hua3n jie3 . cha3n ne2ng li4 yo4ng shua4i fe1n hua4 , ga1o dua1n 300MM cha3n ne2ng li4 yo4ng shua4i chi2 xu4 ti2 ga1o . ba4n da3o ti3 cha3ng sha1ng she4 be4i zhi1 chu1 re2ng ra2n ji3n she4n . dua3n qi1 ha2ng ye4 ji3ng qi4 wu2 da4 bia4n hua4 , da4n xia4 ba4n nia2n sui2 zhuo2 ha2ng ye4 wa4ng ji4 la2i li2n , ba4n da3o ti3 ha2ng ye4 ji3ng qi4 yo3u wa4ng qu1 she1ng .\n za4i qua2n qiu2 ba4n da3o ti3 pi2ng we3n ze1ng zha3ng , e2r guo2 ne4i ba4n da3o ti3 shi4 cha3ng go1ng qiu2 ji2 bu4 pi2ng he2ng , zho1ng ga1o dua1n zhu3 ya4o yi1 ka4o ji4n ko3u di2 be4i ji3ng xia4 , guo2 ne4i ju4 yo3u he2 xi1n ji4ng zhe1ng yo1u shi4 , chua4ng xi1n ne2ng li4 qia2ng di2 cha3ng sha1ng ju4 yo3u jia4o da4 di2 fa1 zha3n ko1ng jia1n . jia4n yi4 gua1n zhu4 zhe4ng za4i da4 li4 tui1 ji4n chua4ng xi1n cha3n pi3n cha3n ye4 hua4 di2 cha2ng dia4n ke1 ji4 . ci3 wa4i , wo3 me2n ke3 gua1n zhu4 ji4ng zhe1ng li4 qia2ng , we4i la2i re2ng ne2ng shi2 xia4n kua4i su4 ze1ng cha2ng di2 da4 cu4 ji1 gua1ng .\n sui2 zhuo2 guo2 ne4i yi2 do4ng dia4n hua4 yo4ng hu4 jia1 su4 ze1ng zha3ng , dui4 gu4 di4ng dia4n hua4 xi2ng che2ng chi2 xu4 ti4 da4i , yi2 do4ng ye4 wu4 ji4 xu4 jia4o kua4i ze1ng zha3ng , tui1 do4ng dia4n xi4n ye4 wu4 pi2ng we3n ze1ng zha3ng , yu4 ji4 we4i la2i 3 nia2n guo2 ne4i dia4n xi4n ye4 wu4 sho1u ru4 ze1ng cha2ng shua4i we2i 10-12%.\n guo2 ne4i dia4n xi4n ye4 ji4ng zhe1ng ge2 ju2 shi1 he2ng ri4 yi4 ya2n zho4ng , zho1ng guo2 yi2 do4ng yi1 jia1 du2 da4 , qia2ng zhe3 he2ng qia2ng , lia3ng gu4 wa3ng yu4n yi2ng sha1ng yi1n wu2 yi2 do4ng yu4n yi2ng pa2i zha4o que1 fa2 ze1ng cha2ng dia3n . za4i ci3 be4i ji3ng xia4 , guo2 ne4i dia4n xi4n yu4n yi2ng sha1ng ji4n ha2ng zho4ng zu3 co2ng e2r go4u jia4n yo3u xia4o ji4ng zhe1ng ge2 ju2 shi4 za4i bi4 xi2ng , to2ng shi2 za4i qua2n qiu2 3G ye4 wu4 pe2ng bo2 fa1 zha3n di2 ta4i shi4 xia4 ge3i zhu3 ya4o yu4n yi2ng zhu3 ti3 fa1 fa4ng 3G pa2i zha4o . mu4 qia2n guo2 ne4i dia4n xi4n ye4 ji4n ha2ng zho4ng zu3 bi4ng fa1 fa4ng 3G pa2i zha4o di2 shi2 ji1 yi3 ji1ng che2ng shu2 , gu1 ji4 3G pa2i zha4o fa1 fa4ng ji2 zho4ng zu3 shi2 jia1n we2i qi1 bu4 yua3n .\n sui2 zhuo2 yi2 do4ng ye4 wu4 kua4i su4 ze1ng cha2ng yi3 ji2 3G pa2i zha4o ji2 jia1ng fa1 fa4ng , we4i la2i 3 nia2n guo2 ne4i yi2 do4ng wa3ng luo4 kuo4 ro2ng ji2 3G wa3ng luo4 jia4n she4 ji2 she1ng ji2 jia1ng tui1 do4ng guo2 ne4i dia4n xi4n to2u zi1 bu4 ru4 sha4ng she1ng zho1u qi1 . yu4 ji4 08 nia2n guo2 ne4i dia4n xi4n to2u zi1 gui1 mo2 to2ng bi3 ze1ng zha3ng 10%-15%. guo2 ne4i to1ng xi4n she4 be4i cha3ng sha1ng zho1ng xi1ng , hua2 we2i za4i guo2 ne4i yi2 do4ng she4 be4i li3ng yu4 ji4ng zhe1ng di4 we4i bu4 dua4n sha4ng she1ng , yi3 zhu2 bu4 che2ng we2i ga1i li3ng yu4 li3ng xia1n go1ng yi1ng sha1ng . we4i la2i 3G jia4n she4 ji2 wa3ng luo4 kuo4 ro2ng zho1ng , guo2 ne4i yi2 do4ng she4 be4i cha3ng sha1ng jia1ng che2ng we2i yi2 do4ng to2u zi1 ze1ng zha3ng di2 zhu3 ya4o sho4u yi4 zhe3 .\n jia4n yi4 zho4ng dia3n to2u zi1 guo2 ne4i yi2 do4ng she4 be4i zhu3 da3o cha3ng sha1ng , chu1 ko3u chi2 xu4 ze1ng cha2ng di2 zho1ng xi1ng to1ng xu4n . ye4 ji4 chi2 xu4 ze1ng cha2ng qie3 zho4ng zu3 sho4u yi4 di2 zho1ng guo2 lia2n to1ng .\n 1 ji4 du4 ba4n da3o ti3 ji4 jie2 xi4ng xia4 hua2 , da4n to2ng bi3 yi1 ra2n xia3o fu2 ze1ng zha3ng \n ju4 SIA shu4 ju4 ,08 nia2n 1 ji4 du4 qua2n qiu2 ba4n da3o ti3 xia1o sho4u sho1u ru4 634 yi4 me3i yua2n , to2ng bi3 we3n bu4 ze1ng cha2ng 3.8%, qi2 zho1ng 3 yue4 xia1o sho4u 211 yi4 me3i yua2n , jia4o 2 yue4 ze1ng zha3ng 3.4%.1 ji4 du4 hua2n bi3 xia4 jia4ng 5.1%,1 ji4 pia1n da4n shu3 zhe4ng cha2ng di2 ji4 du4 xi4ng te4 zhe1ng .\n yo2u yu2 jia4 ge2 xia4 jia4ng , cu2n chu3 qi4 xia1o sho4u pi2 ruo4 . chu2 cu2n chu3 qi4 wa4i , ba4n da3o ti3 xia1o sho4u e2 to2ng bi3 ze1ng zha3ng 11%, re2ng che2ng jia4o we2i lia2ng ha3o di2 ze1ng zha3ng ta4i shi4 .\n xia4 yo2u zho1ng dua1n cha3n pi3n xu1 qiu2 ze1ng zha3ng yi1 ra2n jia4o we2i qia2ng ji4ng . ju4 Gardner ba4o ga4o ,1 ji4 du4 qua2n qiu2 PC xia1o lia4ng ze1ng zha3ng 12%, me3i guo2 yi3 wa4i di4 qu1 ze1ng zha3ng qia2ng ji4ng e2r me3i guo2 shi4 cha2ng ze1ng zha3ng jia4o hua3n . za4i xi1n xi1ng shi4 cha3ng sho3u ji1 pu3 ji2 shua4i sha4ng she1ng qu1 do4ng xia4 ,1 ji4 du4 qua2n qiu2 sho3u ji1 chu1 huo4 lia2ng to2ng bi3 ze1ng zha3ng 14.3%.\n zhu3 ya4o zhi3 bia1o re2ng chu3 tia2o zhe3ng zhi1 zho1ng \n cha3n ne2ng li4 yo4ng shua4i fe1n hua4 , ga1o dua1n 300MM cha3n ne2ng li4 yo4ng shua4i chi2 xu4 sha4ng she1ng . yi1n da4n ji4 yi1n su4 ,2007 nia2n 4 ji4 ,200mm,200mm yi3 xia4 ji1ng yua2n cha3n ne2ng li4 yo4ng shua4i jia4o 3 ji4 fe1n bie2 xia4 jia4ng 0.2,4.1 ge4 ba3i fe1n dia3n , xia3n shi4 zho1ng di1 dua1n ji1ng yua2n cha3n ne2ng xia1ng dui4 cho1ng yu4 ; ga1o dua1n 300mm ji1ng yua2n cha3n ne2ng jia4o we2i chi1 ji3n , li4 yo4ng shua4i zhu2 ji4 bu4 dua4n sha4ng she1ng ,4 ji4 hua2n bi3 sha4ng she1ng lia3o 2.4 ge4 ba3i fe1n dia3n , da2 da4o 98%, za4i 300mm cha3n ne2ng li4 yo4ng shua4i bu4 dua4n sha4ng she1ng la1 do4ng xia4 , qua2n qiu2 IC cha3n ne2ng li4 yo4ng shua4i zo3ng ti3 sha4ng she1ng 0.5 ge4 ba3i fe1n dia3n da4o 90.4%.\n cha1o e2 ku4 cu2n to2ng bi3 hua3n jie3 .07 nia2n 4 ji4 du4 ba4n da3o ti3 cha1o e2 ku4 cu2n jia4o 07 nia2n 1 ji4 du4 yo3u jia4o da4 che2ng du4 di2 xia4 jia4ng ,08 nia2n 1 ji4 du4 yo4u hui2 she1ng zhi4 36 yi4 me3i yua2n , bu4 guo4 yu3 07 nia2n 1 ji4 du4 ( yue1 61 yi4 me3i yua2n ) xia1ng bi3 , cha1o e2 ku4 cu2n re2ng yo3u jia4o da4 fu2 du4 di2 xia4 jia4ng , yi1n ci3 ji3n gua3n cu2n chu3 xi1n pia4n re2ng che2ng jie2 go4u xi4ng guo4 she4ng , da4n za4i ba4n da3o ti3 shi4 cha2ng xu1 qiu2 pi2ng we3n ze1ng zha3ng , ba4n da3o ti3 cha3ng sha1ng zi1 be3n zhi1 chu1 jia4o we2i ji3n she4n di2 be4i ji3ng xia4 , qua2n qiu2 ba4n da3o ti3 cha1o e2 ku4 cu2n to2ng bi3 yi3 yo3u jia4o da4 che2ng du4 di2 hua3n jie3 . ka3o lv4 08 nia2n sha4ng ba4n nia2n ba4n da3o ti3 ha2ng ye4 da4n ji4 yi1n su4 , dua3n qi1 ha2ng ye4 ji3ng qi4 ne2ng jia4n du4 re2ng bu4 go4u mi2ng la3ng , xia4 ba4n nia2n , sui2 zhuo2 ha2ng ye4 wa4ng ji4 la2i li2n , ha2ng ye4 ji3ng qi4 yo3u wa4ng hui2 she1ng .\n ba4n da3o ti3 cha3ng sha1ng she4 be4i zhi1 chu1 yi1 ra2n ji3n she4n .07 nia2n 2 yue4 yi3 la2i , be3i me3i ba4n da3o ti3 she4 be4i sa1n ge4 yue4 pi2ng ju1n BB(Book to Bill) zhi2 ju1n di1 yu2 1,08 nia2n 1-4 yue4 fe1n bie2 shi4 0.89,0.89,0.92,0.89, za4i ba4n da3o ti3 ha2ng ye4 we4i la2i ji3n xia3o fu2 ze1ng zha3ng di2 be4i ji3ng xia4 , ba4n da3o ti3 cha3ng sha1ng zi1 be3n zhi1 chu1 re2ng jia4o ji3n she4n , te4 bie2 shi4 cu2n chu3 qi4 cu2n huo4 le2i ji1 guo4 duo1 , da3o zhi4 ji1n nia2n yi3 la2i qua2n qiu2 ba4n da3o ti3 she4 be4i zhi1 chu1 yi4 yua4n jia4o ruo4 . she4 be4i to2u zi1 jia3n hua3n yo3u zhu4 yu2 xia1o hua4 cu2n huo4 , hua3n jie3 ba4n da3o ti3 ha2ng ye4 di2 go1ng qiu2 pi2ng he2ng , we2i we4i la2i ha2ng ye4 fu4 su1 ji1 xu4 li4 lia4ng .\n ge1n ju4 SEMI yu4 ji4 ,2007 nia2n ba4n da3o ti3 she4 be4i ka1i zhi1 to2ng bi3 ze1ng zha3ng 3%, yua3n di1 yu2 sha4ng nia2n 23% di2 ze1ng cha2ng shua4i shui3 pi2ng ,2008 nia2n lv0e4 xia4 jia4ng -1.5%,2009 nia2n ka1i shi3 fa3n da4n , ze1ng zha3ng 8.8%, ba4n da3o ti3 cha3ng sha1ng zi1 be3n zhi1 chu1 ze1ng zha3ng yu4 qi1 yu4 shi4 08 nia2n ha2ng ye4 jia4o pi2ng we3n , da4n 09 nia2n ha2ng ye4 ji3ng qi4 yo3u wa4ng sha4ng she1ng .\n we4i la2i 2-3 nia2n ba4n da3o ti3 ha2ng ye4 jia1ng che2ng pi2ng we3n ze1ng zha3ng ta4i shi4 \n xia4 yo2u zho1ng dua1n cha3n pi3n xu1 qiu2 qia2ng ji4ng jia1ng ji4 xu4 qu1 do4ng ba4n da3o ti3 zo3ng ti3 xia1o sho4u di2 ze1ng zha3ng ,SIA dui4 08 nia2n qua2n qiu2 ba4n da3o ti3 xu1 qiu2 chi2 xia1ng dui4 le4 gua1n ta4i du4 , shi4 cha2ng xu1 qiu2 fu2 he2 qi2 yu4 qi1 .\n jia4n yu2 cu2n chu3 qi4 jia4 ge2 pi2 rua3n ,Gartner,iSuppli xia1n ho4u jia1ng 08 nia2n qua2n qiu2 ba4n da3o ti3 xia1o sho4u sho1u ru4 ze1ng cha2ng shua4i co2ng 6.2%,7.5% fe1n bie2 xia4 dia4o we2i 3.4%,4%.\n wo3 me2n re4n we2i , sui2 zhuo2 cu2n huo4 jie2 go4u xi4ng ma2o du4n hua3n jie3 , dia4n zi3 cha3n pi3n xia1o sho4u wa4ng ji4 la2i li2n , xia4 ba4n nia2n ba4n da3o ti3 ha2ng ye4 ji3ng qi4 du4 yo3u wa4ng qu1 she1ng .08 nia2n qua2n qiu2 ba4n da3o ti3 yi1 ra2n ne2ng go4u ba3o chi2 xia3o fu2 ze1ng zha3ng , ze1ng cha2ng shua4i zho1ng shu1 we2i 5%, yua2n yi1n : yi1 fa1ng mia4n shi4 , xia4 yo2u zho1ng dua1n cha3n pi3n xu1 qiu2 jia1ng ji4 xu4 pu3 bia4n ba3o chi2 ze1ng zha3ng di2 la1 do4ng : bi3 ji4 be3n dia4n na3o kua4i su4 ze1ng cha2ng la1 do4ng PC ze1ng zha3ng 12.2%, sho3u ji1 ge1ng xi1n hua4n da4i 08 nia2n ze1ng zha3ng 10-15%,LCD-TV ji4 xu4 ga1o su4 ze1ng zha3ng yue1 50%,MP3/PMP kua4i su4 ze1ng cha2ng yue1 20%. li4ng yi1 fa1ng mia4n . ya4 ta4i di4 qu1 , xi1n xi1ng shi4 cha2ng xu1 qiu2 kua4i su4 ze1ng cha2ng ke3 di3 xia1o me3i guo2 che2ng shu2 shi4 cha3ng di2 xia4 hua2 .\n wo3 me2n re4n we2i , we4i la2i ba4n da3o ti3 ha2ng ye4 ze1ng zha3ng do4ng li4 yi1 ra2n za4i yu2 dia4n zi3 cha3n pi3n pu3 bia4n xi4ng di2 ge1ng xi1n xu1 qiu2 : qua2n qiu2 3G jia1 kua4i fa1 zha3n ,08 nia2n guo2 ne4i 3G ye3 jia1ng ka1i shi3 bu4 ju2 da4i do4ng sho3u ji1 ge1ng xi1n , bi3 ji4 be3n dia4n na3o ti4 da4i zhuo1 mia4n dia4n na3o , shu4 zi4 xia1o fe4i dia4n zi3 pi2ng ba3n dia4n shi4 ,MP3, qi4 che1 dia4n zi3 de3ng pu3 bia4n ze1ng zha3ng .\n za4i ge4 le4i dia4n zi3 cha3n pi3n ge1ng xi1n hua4n da4i pu3 bia4n xi4ng xu1 qiu2 ze1ng zha3ng la1 do4ng xia4 , yi3 ji2 me3i guo2 ji1ngj&igrave; fu4 su1 di2 ke3 ne2ng , wo3 me2n pa4n dua4n 2009 nia2n ba4n da3o ti3 ha2ng ye4 ji3ng qi4 du4 ji2 sho1u ru4 ze1ng cha2ng shua4i jia1ng hui2 she1ng .\n gu1 ji4 we4i la2i 2-3 nia2n qua2n qiu2 ba4n da3o ti3 ha2ng ye4 jia1ng ba3o chi2 pi2ng we3n ze1ng zha3ng , ze1ng cha2ng shua4i we2i 5-10%. yo2u yu2 xia4 yo2u xu1 qiu2 di2 duo1 ya4ng xi4ng , ba4n da3o ti3 xu1 qiu2 ke3 yu4 qi1 xi4ng jia1 qia2ng , yi3 ji2 ba4n da3o ti3 ji4 shu4 chua4ng xi1n di2 bia1n ji4 xia4o yi1ng jia3n ruo4 . we4i la2i ba4n da3o ti3 cha3ng sha1ng zi1 be3n zhi1 chu1 jia4o we2i ji3n she4n , ha2ng ye4 yo2u guo4 qu4 di2 da4 qi3 da4 luo4 zhua3n xia4ng ha2ng ye4 xia3o fu2 ze1ng zha3ng , bo1 do4ng fu2 du4 jia3n xia3o , we4i la2i luo2 xua2n sha4ng she1ng di2 yu4n xi2ng to1ng da4o .\n gua1n zhu4 ga1o che2ng zha3ng yo1u shi4 go1ng si1 \n za4i qua2n qiu2 ba4n da3o ti3 ha2ng ye4 pi2ng we3n ze1ng zha3ng , qua2n qiu2 ji1ngj&igrave; ze1ng zha3ng fa4ng hua3n , guo2 ne4i mia4n li2n RMB she1ng zhi2 di2 bu4 li4 yi1n su4 , wa4i xia4ng xi2ng che2ng du4 jia4o ga1o di2 dia4n zi3 yua2n qi4 jia4n ha2ng ye4 zhe3ng ti3 xi4ng to2u zi1 ji1 hui4 bu4 da4 , to2u zi1 pi2ng ji2 we2i " zho1ng xi4ng ".\n dui4 yu2 chua4ng xi1n ne2ng li4 qia2ng , ju4 yo3u he2 xi1n ji4ng zhe1ng yo1u shi4 di2 ge4 ti3 go1ng si1 , we4i la2i re2ng ke3 ji4 xu4 shi2 xia4n kua4i su4 ze1ng cha2ng , cu2n za4i jia4o ha3o di2 to2u zi1 ji1 hui4 .\n jia4n yi4 zho4ng dia3n gua1n zhu4 : cha2ng dia4n ke1 ji4 : chua4ng xi1n cha3n pi3n cha3n ye4 hua4 tui1 do4ng go1ng si1 ji4 xu4 kua4i su4 ze1ng cha2ng .\n da4 cu4 ji1 gua1ng : ji1 gua1ng cha3n pi3n shi4 cha3ng yi4ng yo4ng she1n hua4 ka1i tuo4 , ti4 da4i ji4n ko3u , we4i la2i re2ng chu3 ga1o su4 ze1ng zha3ng to1ng da4o .\n yi2 do4ng ye4 wu4 shi4 ze1ng zha3ng zhu3 ya4o qu1 do4ng li4 , shu4 ju4 ye4 wu4 ga1o su4 ze1ng zha3ng \n 2008 nia2n 1-3 yue4 guo2 ne4i dia4n xi4n ye4 wu4 sho1u ru4 to2ng bi3 ze1ng zha3ng 10.8%, ji4 xu4 che2ng pi2ng we3n ze1ng zha3ng ta4i shi4 . xia1ng bi3 fa1 da2 guo2 jia1 huo4 di4 qu1 , guo2 ne4i yi2 do4ng pu3 ji2 shua4i re2ng pia1n di1 , za4i xi1n ze1ng yi2 do4ng yo4ng hu4 jia1 su4 ze1ng zha3ng , kua1n da4i wa3ng luo4 yo4ng hu4 bu4 dua4n pu3 ji2 di2 da4i do4ng xia4 , wo3 me2n yu4 ji4 we4i la2i 2-3 nia2n dia4n xi4n ye4 wu4 sho1u ru4 jia1ng ba3o chi2 pi2ng we3n ze1ng zha3ng , ze1ng cha2ng shua4i we2i 10%-12%.\n dia4n xi4n ge4 zi3 ha2ng ye4 ji4 xu4 fe1n hua4 . sui2 zhuo2 wa3ng luo4 pu3 ji2 , kua1n da4i yo4ng hu4 xu4n su4 ze1ng zha3ng , shu4 ju4 ye4 wu4 ga1o su4 ze1ng zha3ng ,07 nia2n , shu4 ju4 ye4 wu4 kua4i su4 ze1ng cha2ng lia3o 46.5%, ze1ng su4 mi2ng xia3n ga1o yu2 qi2 ta1 zi3 ye4 wu4 . guo2 ne4i yi2 do4ng yo4ng hu4 pu3 ji2 shua4i jia4o fa1 da2 guo2 jia1 di1 , we4i la2i yi2 do4ng ye4 wu4 fa1 zha3n ko1ng jia1n re2ng ra2n jia4o da4 , sui2 zhuo2 che2ng shi4 hua4 tui1 ji4n , yi2 do4ng yo4ng hu4 jia1 su4 ze1ng zha3ng , la1 do4ng yi2 do4ng ye4 wu4 shi2 xia4n jia4o kua4i ze1ng zha3ng ,07 nia2n yi2 do4ng ye4 wu4 to2ng bi3 ze1ng zha3ng lia3o 17.8%. cha2ng tu2 ye4 wu4 ze1ng zha3ng hua3n ma4n , to2ng bi3 ji3n ze1ng zha3ng 4.6%, sho4u yi2 do4ng ye4 wu4 ti4 da4i , be3n di4 ye4 wu4 ze2 xia4 jia4ng lia3o 4.9%. yi2 do4ng ye4 wu4 sho1u ru4 gui1 mo2 da4 , zha1n dia4n xi4n ye4 wu4 bi3 zho4ng cha1o guo4 50%, shi4 dia4n xi4n ye4 wu4 ze1ng zha3ng di2 zhu3 ya4o do4ng li4 , za4i dia4n xi4n ye4 wu4 zho1ng ju1 zhu3 da3o xi4ng di4 we4i .\n yi2 do4ng dia4n hua4 jia1 su4 ti4 da4i gu4 di4ng dia4n hua4 \n xi1n ze1ng yi2 do4ng dia4n hua4 yo4ng hu4 che2ng jia1 su4 zhi1 shi4 .2002-2005 nia2n guo2 ne4i yue4 ju1n xi1n yi2 do4ng dia4n hua4 yo4ng hu4 yue1 we2i 500 wa4n hu4 ,2006 nia2n yue4 ju1n we2i 564 wa4n hu4 .07 nia2n yue4 ju1n 718 wa4n hu4 ,08 nia2n qia2n sa1n yue4 xi1n ze1ng jie1 ji4n 911.6 wa4n hu4 . mu4 qia2n guo2 ne4i yi2 do4ng dia4n hua4 pu3 ji2 shua4i we2i 41.6%, yu3 fa1 da2 guo2 jia1 huo4 di4 qu1 pu3 bia4n cha1o guo4 70%-80% di2 pu3 ji2 shua4i xia1ng bi3 re2ng ra2n pia1n di1 , sui2 zhuo2 che2ng shi4 hua4 tui1 ji4n , we4i la2i guo2 ne4i yi2 do4ng dia4n hua4 yo4ng hu4 re2ng yo3u jia4o da4 di2 fa1 zha3n ko1ng jia1n .\n 08 nia2n 1-3 yue4 gu4 di4ng dia4n hua4 yo4ng hu4 shu4 jiu4 xia4 jia4ng lia3o 439.3 wa4n hu4 , che2ng jia1 su4 xia4 jia4ng ta4i shi4 , xia3n shi4 yi2 do4ng dia4n hua4 ye4 wu4 dui4 gu4 di4ng dia4n hua4 ye4 wu4 ti4 da4i jia1 su4 .\n hu4 lia2n wa3ng kua1n da4i jie1 ru4 yo4ng hu4 ye3 che2ng jia1 su4 sha4ng she1ng zhi1 shi4 .2008 nia2n 1-3 yue4 xi1n ze1ng kua1n da4i yo4ng hu4 500.4 wa4n hu4 , yue4 ju1n xi1n ze1ng 166.8 wa4n hu4 , ga1o yu2 07 nia2n yue4 ju1n 130 wa4n hu4 .\n dia4n xi4n ji4ng zhe1ng shi1 he2ng ,3G pa2i zha4o fa1 fa4ng ji2 dia4n xi4n zho4ng zu3 qu1 ji4n \n yi2 do4ng ye4 wu4 yo2u zho1ng guo2 yi2 do4ng , zho1ng guo2 lia2n to1ng shua1ng gua3 to2u ji1ng yi2ng , zho1ng guo2 yi2 do4ng zha1n jue2 dui4 yo1u shi4 , shi4 cha2ng fe4n e2 cha1o guo4 70%; sho4u yi2 do4ng ye4 wu4 ti4 da4i , kua4i su4 ze1ng cha2ng di2 shu4 ju4 ye4 wu4 gui1 mo2 bi3 zho4ng re2ng xia1ng dui4 jia4o xia3o di2 gu4 wa3ng yu4n yi2ng sha1ng zho1ng guo2 dia4n xi4n , zho1ng guo2 wa3ng to1ng que1 fa2 ze1ng zha3ng do4ng li4 . zho1ng guo2 dia4n xi4n ye4 wu4 yi3 che2ng zho1ng guo2 yi2 do4ng yi1 jia1 du2 da4 di2 ju2 mia4n , zho1ng guo2 yi2 do4ng 07 nia2n ji4ng li4 ru4n xia1ng da1ng yu2 qi2 ta1 sa1n jia1 zo3ng he2 di2 lia3ng be4i . sui2 zhuo2 yi2 do4ng ye4 wu4 ji4 xu4 kua4i su4 ze1ng cha2ng , we4i la2i zho1ng guo2 yi2 do4ng di2 ji4ng zhe1ng di4 we4i jia1ng ji4n yi1 bu4 qia2ng hua4 . guo2 ne4i dia4n xi4n ye4 di2 ji4ng zhe1ng shi1 he2ng ta4i shi4 za4i jia1 ju4 . guo2 ne4i dia4n xi4n ye4 ji4n ha2ng zho4ng zu3 shi4 go4u jia4n we4i la2i dia4n xi4n yo3u xia4o ji4ng zhe1ng ge2 ju2 di2 zui4 yo1u tu2 ji4ng , to2ng shi2 fa1 fa4ng 3G pa2i zha4o , shi3 guo2 ne4i dia4n xi4n yu4n yi2ng sha1ng ge1n sha4ng qua2n qiu2 3G ye4 wu4 pe2ng bo2 fa1 zha3n di2 bu4 fa2 , gu4 wa3ng yu4n yi2ng sha1ng qu3 de 3G pa2i zha4o ji4n e2r huo4 de2 xi1n di2 ze1ng zha3ng do4ng li4 .\n zho4ng zu3 zui4 ke3 ne2ng di2 xi2ng shi4 shi4 zho1ng guo2 yi2 do4ng (+ zho1ng guo2 tie3 to1ng )= xi1n zho1ng guo2 yi2 do4ng , zho1ng guo2 dia4n xi4n + zho1ng guo2 lia2n to1ng C wa3ng = xi1n zho1ng guo2 dia4n xi4n , zho1ng guo2 lia2n to1ng G wa3ng + zho1ng guo2 wa3ng to1ng = xi1n zho1ng guo2 lia2n to1ng .\n 3G pa2i zha4o fa1 fa4ng shi2 ji1 che2ng shu2 \n qua2n qiu2 3G che2ng pe2ng bo2 fa1 zha3n zhi1 shi4 , guo2 ne4i bia1o zhu3n TD-SCDMA cha3n ye4 hua4 che2ng shu2 du4 ri4 yi4 ti2 ga1o , xia4n yi3 ji4n ru4 chu3 shi4 sha1ng yo4ng jie1 dua4n , wo3 me2n re4n we2i ,3G pa2i zha4o fa1 fa4ng ji2 dia4n xi4n zho4ng zu3 di2 shi2 jia1n zhe4ng za4i li2n ji4n , wo3 guo2 3G pa2i zha4o fa1 fa4ng ji2 dia4n xi4n zho4ng zu3 we2i qi1 bu4 yua3n , fa1ng a4n he3n ke3 ne2ng 2 ji4 du4 ne4i hui4 go1ng bu4 .\n zho4ng zu3 ho4u , zho1ng guo2 yi2 do4ng huo4 de2 che2ng shu2 du4 xia1ng dui4 jia4o di1 di2 TD-SCDMA pa2i zha4o , we4i la2i fa1 zha3n hui4 sho4u da4o yi1 di4ng che2ng du4 di2 yi4 zhi4 , da4n qi2 lo2ng to2u di4 we4i bu2 hui4 sho4u ge1n be3n xi4ng do4ng ya2o . zho1ng guo2 dia4n xi4n huo4 ke3 pi2ng hua2 guo4 du4 di2 CDMA2000 pa2i zha4o , ke3 yi3 jia4o di1 che2ng be3n ji2 jia4o kua4i su4 du4 fa1 zha3n 3G ye4 wu4 .\n zho1ng guo2 lia2n to1ng ke3 ji2 zho1ng zi1 yua2n fa1 zha3n che2ng shu2 che2ng du4 jia4o ga1o di2 WCDMA, bi4ng ke3 yu3 wa3ng to1ng di2 kua1n da4i zi1 yua2n shi2 xia4n hu4 bu3 , ji4ng zhe1ng li4 ye3 de2 yi3 ti2 ga1o . guo2 ne4i dia4n xi4n ye4 ji4ng zhe1ng ge2 ju2 shi1 he2ng ta4i shi4 de2 da4o hua3n jie3 .\n dia4n xi4n to2u zi1 we3n bu4 sha4ng she1ng , guo2 ne4i pi3n pa2i she4 be4i sha1ng ji4ng zhe1ng di4 we4i ti2 ga1o \n sui2 zhuo2 yi2 do4ng yo4ng hu4 bu4 dua4n ze1ng jia1 , yi2 do4ng wa3ng luo4 jia1ng ji4 xu4 kuo4 ro2ng , to2ng shi2 ,08 nia2n 2 ji4 , guo2 ne4i 3G pa2i zha4o fa1 fa4ng ke3 ne2ng xi4ng he3n da4 , yi1 da4n 3G pa2i zha4o fa1 fa4ng , 3G(WCDMA,CDMA2000)\n to2u zi1 jia1ng da4 gui1 mo2 qi3 do4ng ; zho1ng guo2 yi2 do4ng di2 TD-SCDMA wa3ng luo4 ye3 jia1ng kuo4 ro2ng . gu1 ji4 08 nia2n guo2 ne4i dia4n xi4n zo3ng to2u zi1 zo3ng e2 jia1ng sha4ng she1ng 10%-15%. to2u zi1 jie2 go4u ji4 xu4 fe1n hua4 , sho4u yi4 yu2 yi2 do4ng yo4ng hu4 di2 bu4 dua4n ze1ng jia1 , zho1ng guo2 yi2 do4ng , zho1ng guo2 lia2n to1ng 08 nia2n ji4 hua2 to2u zi1 e2 ju1n jia4o sha4ng nia2n ze1ng zha3ng yue1 20%, e2r que1 fa2 ze1ng zha3ng do4ng li4 di2 gu4 wa3ng yu4n yi2ng sha1ng zho1ng guo2 dia4n xi4n \ zho1ng guo2 wa3ng to1ng ,08 nia2n zi1 be3n zhi1 chu1 ji4 hua2 ju1n lv0e4 yo3u xia4 jia4ng . we4i la2i ji1 da4 dia4n xi4n yu4n yi2ng sha1ng jia1ng zhu2 bu4 hui2 gui1 A gu3 , qi2 we4i la2i 2-3 nia2n zi1 be3n zhi1 chu1 zi1 ji1n jia4o we2i cho1ng zu2 , dui4 xi4 to3ng she4 be4i cha3ng sha1ng jia4o we2i yo3u li4 .\n bu4 to2ng yu2 2G shi2 da4i , da1ng qia2n guo2 ne4i pi3n pa2i cha3ng sha1ng za4i yi2 do4ng she4 be4i li3ng yu4 di2 ji4ng zhe1ng di4 we4i da4 fu2 du4 ti2 ga1o , zho1ng xi1ng , hua2 we2i fe1n bie2 za4i bu4 to2ng zhi4 shi4 di2 3G huo4 de2 tu1 po4 xi4ng ji4n zha3n . qi2 zho1ng , zho1ng xi1ng yi3 che2ng we2i TD-SCDMA di2 zhu3 da3o xi4ng she4 be4i go1ng yi1ng sha1ng , za4i CDMD wa3ng luo4 , go1ng si1 ye3 chu3 yu2 li3ng xia1n di4 we4i . we4i la2i 3G she1ng ji2 he2 kuo4 ro2ng zho1ng , zho1ng xi1ng jia1ng zha4n ju4 yo3u li4 di4 we4i .\n wo3 me2n re4n we2i , zho4ng zu3 jia1ng jia3n sha3o dia4n xi4n yu4n yi2ng sha1ng shu4 lia4ng , yo3u zhu4 ti2 she1ng dia4n xi4n ha2ng ye4 di2 zhe3ng ti3 jia4 zhi2 .3G pa2i zha4o fa1 fa4ng ho4u ,3G to2u zi1 gui1 mo2 qi3 do4ng , dui4 xi4 to3ng she4 be4i cha3ng sha1ng da4i la2i ji1 hui4 , wo3 me2n dui4 ga1i ha2ng ye4 ji3 yu3 " qia2ng yu2 da4 shi4 " pi2ng ji2 .\n yi2 do4ng ye4 wu4 ze1ng zha3ng jia4o kua4i bi4ng qie3 we4i la2i chi2 xu4 fa1 zha3n ko1ng jia1n ju4 da4 , zhu3 da3o yu4n yi2ng sha1ng zho1ng guo2 yi2 do4ng zui4 yo3u to2u zi1 jia4 zhi2 , zuo4 we2i yo1ng yo3u lia3ng zha1ng yi2 do4ng wa3ng luo4 ji2 pa2i zha4o zi1 yua2n di2 zho1ng guo2 lia2n to1ng , ke3 fe1n xia3ng yi2 do4ng ye4 wu4 ze1ng zha3ng , to2ng shi2 cu2n za4i yi4 jia4 chu1 sho4u wa3ng luo4 zi1 yua2n di2 ke3 ne2ng , ye3 ke3 zuo4 we2i to2u zi1 dui4 xia4ng .\n 3G wa3ng luo4 jia4n she4 sho3u xia1n sho4u yi4 di2 shi4 xi4 to3ng she4 be4i cha3ng sha1ng , yi1ng zho4ng dia3n to2u zi1 ju4 yo3u 3G she4 be4i ji4ng zhe1ng yo1u shi4 , chu1 ko3u ga1o su4 ze1ng zha3ng di2 xi4 to3ng she4 be4i cha3ng sha1ng zho1ng xi1ng to1ng xu4n .\n zho4ng dia3n go1ng si1 \n cha2ng dia4n ke1 ji4 : chua4ng xi1n cha3n pi3n cha3n ye4 hua4 tui1 do4ng go1ng si1 ya2n xu4 kua4i su4 ze1ng cha2ng \n chua4ng xi1n ji4 shu4 cha3n ye4 hua4 tui1 ji4n jia1 su4 . go1ng si1 zi4 zhu3 chua4ng xi1n cha3n pi3n FBP di2 ke4 hu4 shi2 xia4n qu2n ti3 xi4ng tu1 po4 ,FBP zhe4ng za4i ji4n ru4 cha3n lia4ng ba4o fa1 xi4ng ze1ng cha2ng qi1 , tui1 do4ng go1ng si1 jia1 su4 ze1ng zha3ng . ju4 yo3u shi4 jie4 li3ng xia1n shui3 pi2ng di2 WLCSP di2 di4ng da1n da4 fu2 ze1ng jia1 , cha3n ne2ng xia4n pi2ng ji3ng ,08 nia2n cha3n ne2ng kuo4 zha1ng jia1ng che2ng we2i go1ng si1 we4i la2i ze1ng zha3ng di2 yo4u yi1 do4ng li4 . za4i qua2n qiu2 ba4n da3o ti3 pi2ng we3n ze1ng zha3ng , cha3n ye4 ji4 xu4 xia4ng zho1ng guo2 zhua3n yi2 be4i ji3ng xia4 , zuo4 we2i guo2 ne4i li3ng xia1n di4 we4i di2 fe1n li4 qi4 jia4n cha3ng sha1ng , we4i la2i cha3n pi3n jie2 go4u yo1u hua4 , cha3n ne2ng kuo4 zha1ng jia1ng shi3 fe1n li4 qi4 jia4n ye4 wu4 we4i la2i 2-3 nia2n nia2n ze1ng cha2ng shua4i yue1 20%. ci3 wa4i ,08 nia2n lia3ng shui4 bi4ng gui3 jia1ng ji4n yi1 bu4 ti2 she1ng yi2ng li4 .\n ne4i ha2n shi4 ji4ng zhe1ng li4 sha4ng she1ng ba3o zhe4ng go1ng si1 cha2ng qi1 ke3 chi2 xu4 ze1ng cha2ng . ga1o dua1n cha3n pi3n cha3n ye4 hua4 tui1 ji4n , shi3 go1ng si1 shi4 cha2ng fe4n e2 sha4ng she1ng , cha3n pi3n jie2 go4u she1ng ji2 , yi2ng li4 ne2ng li4 ti2 ga1o , go1ng si1 zhe4ng bu4 ru4 ne4i ha2n shi4 ji4ng zhe1ng li4 sha4ng she1ng , we4i la2i ke3 chi2 xu4 ga1o su4 che2ng cha2ng to1ng da4o .\n jia4 zhi2 di1 gu1 . yu4 ji4 08-09 nia2n EPS fe1n bie2 we2i 0.30,0.41 yua2n . jia4n yu2 go1ng si1 chua4ng xi1n ne2ng li4 jia4o qia2ng , ze1ng zha3ng qia2n li4 da4 , we4i la2i 3-5 nia2n fu4 he2 ze1ng cha2ng shua4i jia1ng cha1o guo4 40%, ba4n da3o ti3 ha2ng ye4 we4i la2i yo3u ke3 ne2ng sho4u guo2 jia1 zhe4ng ce4 di2 ji4n yi1 bu4 zhi1 chi2 . wo3 me2n qu3 09 nia2n 30 be4i shi4 yi2ng shua4i gu1 zhi2 , xia1ng yi4ng jia4 ge2 we2i 12.2 yua2n . ji3 yu3 " ma3i ru4 " pi2ng ji2 .\n zho1ng xi1ng to1ng xu4n : we4i la2i 3-5 nia2n kua4i su4 ze1ng cha2ng qu1 shi4 qi1ng xi1 \n we4i la2i 2-3 nia2n go1ng si1 ji4 xu4 chu3 kua4i su4 ze1ng cha2ng to1ng da4o , ze1ng zha3ng do4ng li4 ru2 xia4 :\n yi1 shi4 go1ng si1 za4i guo2 ne4i dia4n xi4n she4 be4i shi4 cha2ng ji4ng zhe1ng di4 we4i sha4ng she1ng , ju4 yo3u 3G sa1n zho3ng zhi4 shi4 xi4 to3ng she4 be4i ti2 go1ng ne2ng li4 , shi4 zho1ng guo2 yi2 do4ng TD-SCDMA wa3ng zhu3 da3o she4 be4i cha3ng sha1ng , za4i zho1ng guo2 lia2n to1ng C wa3ng zho1ng zha4n ju4 li3ng xia1n di4 we4i , we4i la2i sui2 zhuo2 3G pa2i zha4o fa1 fa4ng , guo2 ne4i 3G jia4n she4 jia1ng da4 gui1 mo2 qi3 do4ng , jia1 sha4ng xia4n yo3u G wa3ng kuo4 ro2ng yi3 ji2 zho1ng guo2 yi2 do4ng zhu3 da3o di2 TD-SCDMA shi4 yu4n yi2ng wa3ng luo4 kuo4 ro2ng , go1ng si1 jia1ng shi4 zhu3 ya4o sho4u yi4 zhe3 .\n e4r shi4 ha3i wa4i shi4 cha3ng ye4 wu4 jia1ng ji4 xu4 ba3o chi2 ga1o su4 ze1ng zha3ng . di4 yi1 , qua2n qiu2 to1ng xi4n she4 be4i ze1ng zha3ng zhu3 ya4o la2i zi4 fa1 zha3n zho1ng guo2 jia1 , guo2 wa4i pi3n pa2i za4i ga1i di4 qu1 di2 di4 we4i bi4ng bu4 la2o gu4 . zho1ng xi1ng za4i ga1i di4 qu1 xia1ng dui4 yu2 guo2 wa4i pi3n pa2i yo3u jia4o qia2ng di2 che2ng be3n ji4ng zhe1ng yo1u shi4 . di4 e4r , ji1ng guo4 sa1n nia2n ha3i wa4i yi2ng xia1o wa3ng dia3n bu4 ju2 , ka1i tuo4 , che2ng xia4o yi3 zhu2 jia4n ti3 xia4n ,07 nia2n ha3i wa4i ye4 wu4 sho1u ru4 to2ng bi3 ze1ng zha3ng 90% yi3 sha4ng .\n sui2 zhuo2 ha3i wa4i ye4 wu4 gui1 mo2 sha4ng she1ng , gui1 mo2 xia4o yi4ng ye3 jia1ng zhu2 bu4 xia3n xia4n . di4 sa1n , go1ng si1 sho3u ji1 yi3 da3 ru4 fa1 da2 guo2 jia1 zhu3 liu2 yu4n yi2ng sha1ng , pi3n pa2i zhi1 mi2ng du4 sha4ng she1ng , we2i da3 ka1i ge1ng da4 di2 guo2 ji4 shi4 cha3ng ko1ng jia1n dia4n di4ng ji1 chu3 . yu4 ji4 we4i la2i 3 nia2n guo2 wa4i ye4 wu4 sho1u ru4 nia2n ju1n ze1ng cha2ng shua4i ke3 da2 da4o 40%-50%.\n cha2ng xia4n ze1ng chi2 , fe1n xia3ng che2ng zha3ng . yu4 ji4 08-09 nia2n go1ng si1 EPS fe1n bie2 we2i 1.85,2.36 yua2n . ka3o lv4 go1ng si1 jia4o qia2ng di2 chua4ng xi1n ne2ng li4 , ji4ng zhe1ng yo1u shi4 ji2 qi1ng xi1 di2 che2ng zha3ng qu1 shi4 , wo3 me2n ke3 yi3 30-35 be4i PE gu1 zhi2 , yi3 09 nia2n EPS ji4 , jia4 ge2 qu1 jia1n we2i 70.8-82.6 yua2n , ji3 yu3 " ma3i ru4 " pi2ng ji2 .\n da4 cu4 ji1 gua1ng : re2ng chu3 ga1o su4 che2ng cha2ng to1ng da4o \n ha2ng ye4 fa1 zha3n ko1ng jia1n jia4o da4 , we4i la2i xia1ng da1ng cha2ng shi2 jia1n ne4i guo2 ne4i GDP ze1ng cha2ng shua4i re2ng jia1ng chu3 yu2 jia4o ga1o shui3 pi2ng . zho1ng guo2 zuo4 we2i shi4 jie4 zhi4 za4o zho1ng xi1n di2 di4 we4i yi3 que4 li4 bi4ng jia1ng ji4n yi1 bu4 qia2ng hua4 , sui2 zhuo2 ji1 gua1ng jia1 go1ng xia4ng ge4 li3ng yu4 she1n hua4 yi4ng yo4ng , wo3 me2n re4n we2i , we4i la2i 3-5 nia2n jia4o cha2ng shi2 jia1n ne4i ji1 gua1ng jia1 go1ng shi4 cha3ng ze1ng cha2ng shua4i ke3 da2 20-30%.\n go1ng si1 ji4ng zhe1ng yo1u shi4 jia4o qia2ng , shi4 guo2 ne4i ji1 gua1ng jia1 go1ng she4 be4i lo2ng to2u cha3ng sha1ng , za4i ji1 gua1ng da3 bia1o li3ng yu4 shi4 cha2ng fe4n e2 cha1o yue4 ba4n bi4 jia1ng sha1n , we4i la2i ke3 ji4n yi1 bu4 xia4ng qi2 ta1 li3ng yu4 she4n to4u shi2 xia4n ze1ng zha3ng .\n sui2 zhuo2 cha3n ne2ng kuo4 zha1ng ( qie1 ge1 ji1 ), xi1n pi3n shi4 cha3ng zhu2 bu4 da3 ka1i ( ji1 gua1ng zua1n ko3ng ji1 ji1n nia2n yi3 xia1o sho4u 1-2 ta2i ), yi1ng yo4ng li3ng yu4 kuo4 da4 yi3 ji2 to1ng guo4 gua1n lia2n xi4ng bi4ng go4u qie1 ru4 xi1n li3ng yu4 ( ru2 sho1u go4u gua1n hua2 yi4n shua1 , ji1n shi2 ka3i ji1 gua1ng ) shi2 xia4n cha3n pi3n duo1 ya4ng hua4 , go1ng si1 we4i la2i kua4i su4 ze1ng cha2ng do4ng li4 yi1 ra2n qia2ng ji4ng .\n yu4 ji4 08-09 nia2n go1ng si1 me3i gu3 yi2ng li4 fe1n bie2 we2i 0.43 yua2n ,0.60 yua2n . jia4n yu2 go1ng si1 jia4o qia2ng di2 ji4ng zhe1ng di4 we4i , we4i la2i re2ng ra2n ga1o su4 che2ng cha2ng bi4ng qie3 we3n di4ng xi4ng qia2ng , zi1 cha3n yi2ng li4 ne2ng li4 jia4o qia2ng , wo3 me2n re4n we2i go1ng si1 09 nia2n ke3 qu3 30-35 be4i PE gu1 zhi2 , xia1ng yi4ng jia4 ge2 we2i 18-21 yua2n , pi2ng ji2 we2i " ma3i ru4 ".\n zho1ng guo2 lia2n to1ng : dia4n xi4n zho4ng zu3 sho4u yi4 , ye4 ji4 ji4 xu4 pi2ng we3n ze1ng zha3ng \n go1ng si1 we4i la2i ke3 chi2 xu4 ze1ng cha2ng do4ng li4 yi1 ra2n jia4o qia2ng , yua2n yi1n ru2 xia4 :\n guo2 ne4i yi2 do4ng yo4ng hu4 pu3 ji2 shua4i xia1ng dui4 fa1 da2 guo2 jia1 re2ng di1 , che2ng shi4 hua4 , ju1 mi2n sho1u ru4 sha4ng she1ng jia1ng za4i jia4o cha2ng shi2 jia1n ne4i la1 do4ng yi2 do4ng yo4ng hu4 di2 ze1ng zha3ng yi3 ji2 ze1ng zhi2 ye4 wu4 di2 xu1 qiu2 .\n go1ng si1 ji2 yue1 hua4 ji1ng yi2ng zha4n lv0e4 shi3 go1ng si1 fe4i yo4ng re2ng hui4 yo3u yi1 di4ng che2ng du4 di2 sho1u zha3i ko1ng jia1n , jia1 sha4ng dia4n xi4n yu4n yi2ng sha1ng gui1 mo2 xia4o yi4ng jia4o qia2ng , go1ng si1 yi2ng li4 ne2ng li4 re2ng jia1ng qu1 yu2 sha4ng she1ng .\n lia3ng shui4 bi4ng gui3 ti2 she1ng 08 nia2n ye4 ji4 . go1ng si1 xia4n zo1ng he2 suo3 de2 shui4 shua4i yue1 31.5%, we4i la2i lia3ng shui4 bi4ng gui3 jia1ng shi3 go1ng si1 suo3 de2 shui4 shua4i xia4 jia4ng ji4n 8 ge4 ba3i fe1n dia3n . da1ng nia2n ke3 ti2 she1ng yi2ng li4 yue1 12% dia4n xi4n yu4n yi2ng sha1ng zho4ng zu3 ho4u , go1ng si1 ke3 ji2 zho1ng zi1 yua2n fa1 zha3n xia1ng dui4 che2ng shu2 di2 WCDMA wa3ng luo4 ( jia3 she4 zho4ng zu3 chu1 sho4u CDMA wa3ng ), huo4 de2 ge4ng we2i yo3u li4 di2 ji4ng zhe1ng di4 we4i , ti2 ga1o wa3ng luo4 she1ng ji2 di2 to2u zi1 xia4o lv4 .\n yu4 ji4 08-09 nia2n go1ng si1 EPS fe1n bie2 we2i 0.28 yua2n ,0.30 yua2n . ka3o lv4 go1ng si1 we4i la2i ze1ng zha3ng ta4i shi4 qi1ng xi1 , wo3 me2n ji3 yu3 qi2 09 nia2n 30 be4i PE gu1 zhi2 , go1ng si1 di2 he2 li3 jia4 ge2 qu1 jia1n we2i 9 yua2n . ka3o lv4 go1ng si1 yo1ng yo3u lia3ng ge4 yi2 do4ng pa2i zha4o ji2 wa3ng luo4 zi1 yua2n , ge1n ju4 wo3 me2n ji4 sua4n , we4i la2i yi4 jia4 chu1 sho4u CDMA wa3ng luo4 me3i gu3 ke3 ze1ng zhi2 yue1 0.75 yua2n , go1ng si1 dui4 yi4ng gu1 zhi2 9.75 yua2n , ji3 yu3 " ze1ng chi2 " pi2ng ji2 . ( be3n we2n la2i yua2n : shi4 ji4 zhe4ng qua4n )"
1 (finance)

Dataset Card for "sogou_news"

Dataset Summary

The Sogou News dataset is a mixture of 2,909,551 news articles from the SogouCA and SogouCS news corpora, in 5 categories. The number of training samples selected for each class is 90,000 and testing 12,000. Note that the Chinese characters have been converted to Pinyin. classification labels of the news are determined by their domain names in the URL. For example, the news with URL http://sports.sohu.com is categorized as a sport class.

Supported Tasks and Leaderboards

More Information Needed

Languages

More Information Needed

Dataset Structure

Data Instances

default

 • Size of downloaded dataset files: 366.47 MB
 • Size of the generated dataset: 1360.49 MB
 • Total amount of disk used: 1726.96 MB

An example of 'train' looks as follows.

{
  "content": "du2 jia1 ti2 go1ng me3i ri4 ba4o jia4 \\n re4 xia4n :010-64438227\\n che1 xi2ng ba4o jia4 - cha2 xu2n jie2 guo3 \\n pi3n pa2i  xi2ng ha4o  jia4 ge2  ji1ng xia1o sha1ng  ri4 qi1  zha1 ka4n ca1n shu4  pi2ng lu4n ",
  "label": 3,
  "title": " da3o ha2ng "
}

Data Fields

The data fields are the same among all splits.

default

 • title: a string feature.
 • content: a string feature.
 • label: a classification label, with possible values including sports (0), finance (1), entertainment (2), automobile (3), technology (4).

Data Splits

name train test
default 450000 60000

Dataset Creation

Curation Rationale

More Information Needed

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

More Information Needed

Who are the source language producers?

More Information Needed

Annotations

Annotation process

More Information Needed

Who are the annotators?

More Information Needed

Personal and Sensitive Information

More Information Needed

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

More Information Needed

Discussion of Biases

More Information Needed

Other Known Limitations

More Information Needed

Additional Information

Dataset Curators

More Information Needed

Licensing Information

More Information Needed

Citation Information

@misc{zhang2015characterlevel,
  title={Character-level Convolutional Networks for Text Classification},
  author={Xiang Zhang and Junbo Zhao and Yann LeCun},
  year={2015},
  eprint={1509.01626},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.LG}
}

Contributions

Thanks to @lhoestq, @mariamabarham, @lewtun, @thomwolf for adding this dataset.

Downloads last month
185
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard