title
stringlengths
1
219
content
stringlengths
8
186k
label
class label
5 classes
2008 di4 qi1 jie4 qi1ng da3o guo2 ji4 che1 zha3n me3i nv3 mo2 te4
2008di4 qi1 jie4 qi1ng da3o guo2 ji4 che1 zha3n yu2 15 ri4 za4i qi1ng da3o guo2 ji4 hui4 zha3n zho1ng xi1n she4ng da4 ka1i mu4 . be3n ci4 che1 zha3n jia1ng chi2 xu4 da4o be3n yue4 19 ri4 . ji1n nia2n qi1ng da3o guo2 ji4 che1 zha3n shi4 li4 nia2n da3o che2ng che1 zha3n gui1 mo2 zui4 da4 di2 yi1 ci4 , shi3 yo4ng lia3o qi1ng da3o guo2 ji4 hui4 zha3n zho1ng xi1n di2 qua2n bu4 shi4 ne4i wa4i zha3n gua3n . yi3 xia4 we2i xia4n cha3ng mo2 te4 tu2 pia4n .
3automobile
zho1ng hua2 ju4n jie2 FRV ya4o shi
tu2 we2i zho1ng hua2 ju4n jie2 FRV ya4o shi .
3automobile
ya2ng sho4u che2ng
/ 1 zha1ng \n wa3ng yi4 go1ng si1 ba3n qua2n suo3 yo3u \n (C)1997-2008\nbia1o ti2
2entertainment
guo2 ta4i ju1n a1n : guo2 dia4n dia4n li4 ke3 fe1n li2 zhua3n zha4i fe1n xi1
xi1n la4ng ti2 shi4 : be3n we2n shu3 yu2 ya2n jiu1 ba4o ga4o la2n mu4 , ji3n we2i fe1n xi1 re2n shi4 dui4 yi1 zhi1 gu3 pia4o di2 ge4 re2n gua1n dia3n he2 ka4n fa3 , bi4ng fe1i zhe4ng shi4 di2 xi1n we2n ba4o da4o , xi1n la4ng bu4 ba3o zhe4ng qi2 zhe1n shi2 xi4ng he2 ke4 gua1n xi4ng , yi1 qie4 yo3u gua1n ga1i gu3 di2 yo3u xia4o xi4n xi1 , yi3 hu4 she1n jia1o yi4 suo3 di2 go1ng ga4o we2i zhu3n , ji4ng qi3ng to2u zi1 zhe3 zhu4 yi4 fe1ng xia3n .\n ba4o ga4o zuo4 zhe3 : zha1ng ha2n \n zhua4n xie3 ri4 qi1 :2008-05-05 yu4 ji4 guo2 dia4n dia4n li4 qua2n zhe4ng di2 zho1ng shu1 jia4 zhi2 we2i 3.902 yua2n , dui4 yi4ng bo1 do4ng shua4i we2i 100%, yi4 jia4 shua4i we2i 54.09%, xia1ng yi4ng ke3 fe1n li2 zha4i di2 jia4 zhi2 zho1ng shu1 yue1 za4i 116.34 yua2n , qu1 jia1n gu1 ji4 we2i 112.9~119.6 yua2n .\n zhe4 bia3o mi2ng , da1ng gu3 jia4 xia4 die1 cha1o guo4 1.61%=16.34%Γ·( gu3 pia4o che2ng be3n 7.4Γ· pe4i sho4u jia4 zhi2 0.73), chi2 gu3 pe4i sho4u zhe3 dua3n qi1 hui4 chu1 xia4n kui1 su3n . e2r wa3ng xia4 zhi2 jie1 she1n go4u ke3 huo4 de2 5 be4i di2 ga4ng ga3n (20% di2 she1n go4u di4ng ji1n ), yo2u yu2 xi1n gu3 mi4 ji2 fa1 xi2ng , hui4 fe1n liu2 she1n go4u zi1 ji1n , suo3 yi3 wo3 me2n yu4 ji4 zho1ng qia1n shua4i ke3 ne2ng we2i 0.6% zuo3 yo4u , ze2 dui4 yi4ng wa3ng xia4 she1n go4u sho1u yi4 shua4i we2i 0.49%, nia2n hua4 sho1u yi4 shua4i 12.61%. da4n yi3 sha4ng sha4ng shi4 jia4 jia3 she4 ji1 yu2 zhe4ng gu3 xia4n jia4 , ruo4 za4i ke3 fe1n li2 zhua3n zha4i sha4ng shi4 shi2 zhe4ng gu3 jia4 ge2 ga1o yu2 xia4n jia4 , ze2 sho1u yi4 shua4i ke3 wa4ng ti2 ga1o , jia4n yi4 to2u zi1 zhe3 ji1 ji2 she1n go4u .\n xi1n la4ng she1ng mi2ng : be3n ba3n we2n zha1ng ne4i ro2ng chu2n shu3 zuo4 zhe3 ge4 re2n gua1n dia3n , ji3n go1ng to2u zi1 zhe3 ca1n ka3o , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . to2u zi1 zhe3 ju4 ci3 ca1o zuo4 , fe1ng xia3n zi4 da1n .
1finance
sho3u du1 yi1n le4 jia1 ci2 sha4n yi4 ya3n lv3 si1 qi1ng , la3ng la3ng , da4i yu4 qia2ng xia4n yi4
te2ng xu4n yi1n yue4 xu4n :2008 nia2n 5 yue4 15 ri4 , be3i ji1ng , zuo2 tia1n (5 yue4 14 ri4 )," wa4n zho4ng yi1 xi1n ka4ng zhe4n jiu4 za1i β€”β€” sho3u du1 yi1n le4 jia1 ci2 sha4n yi4 ya3n yi1n le4 hui4 " za4i be3i ji1ng jie3 fa4ng ju1n ge1 ju4 yua4n ju3 xi2ng , la2ng la3ng , yi1n xiu4 me2i , zha1ng ye3 , da4i yu4 qia2ng , fa4n ji4ng ma3 , wu2 bi4 xia2 , lv3 si1 qi1ng , zha1ng jia4n yi1 , zha1ng ha3i qi4ng de3ng yi4 shu4 jia1 de1ng ta2i ya3n chu1 , we2i za1i qu1 re2n mi2n xia4n sha4ng yi1 fe4n a4i xi1n .
2entertainment
cui1 yo3ng yua2n ru4 chua1n ji1 ji1n hui4 yu4 ji4 to2u ru4 600 wa4n yua2n zhu4 za1i qu1 shi1 she1ng
zho1ng guo2 ho2ng shi2 zi4 ji1 ji1n hui4 cui1 yo3ng yua2n go1ng yi4 ji1 ji1n yua2n di4ng yu2 6 yue4 sha4ng xu2n qi3 do4ng di2 di4 e4r pi1 " ba3i mi2ng xia1ng cu1n jia4o shi1 pe2i xu4n " ji4 hua2 , xia4n ji1ng gua3n we3i hui4 che2ng yua2n yi1 zhi4 sha1ng yi4 jue2 di4ng , ga3i we2i " si4 chua1n zho4ng za1i qu1 ba3i mi2ng xia1ng cu1n jia4o shi1 pe2i xu4n ji2 jiu4 zhu4 " ji4 hua2 , yu4 ji4 to2u ru4 600 wa4n yua2n yo4ng yu2 di4 zhe4n zho4ng za1i qu1 xia1ng cu1n shi1 she1ng di2 yua2n zhu4 he2 pe2i xu4n .26 ri4 , cui1 yo3ng yua2n yi3 di3 da2 si4 chua1n , shi2 di4 ka3o cha2 .\n yu2 le4 ji1n ri4 re4 dia3n \n ENT.163.COM\nzha1ng ha2n yu4n be4i pa1i he2 wa4i ma4o yu3 liu2 xia2ng yo3u ji3 fe1n xia1ng si4 di2 she2n mi4 na2n yo3u yi1 qi3 gua4ng jie1 , ji4 zhe3 hua2n fa1 xia4n ta1 di2 xia3o fu4 we1i we1i lo2ng qi3 , be4i yi2 hua2i yu4n . a1 jia1o zuo2 ri4 xia4n she1n ji1 cha3ng , qi3 xi2ng wa3ng ha3o la2i wu4 , cho2ng zhe3ng qi2 gu3 di2 ta1 bu4 ji3n zhua4ng ta4i cha1o yo3ng , hua2n tuo1 xia4 chua2n we2n di2 qi2ng lv3 jie4 zhi3 , wa4ng qi2ng qi4 a4i chua3ng me4ng go1ng cha2ng .. >>
2entertainment
zho4ng zhi4 che2ng che2ng ka4ng zhe4n jiu4 za1i Β· a4i xi1n β€”β€” pu2 cu2n xi1n tuo1 ( tu2 )
xi4n ba4o xu4n ( ji4 zhe3 wa2ng fe1i ) zuo2 tia1n xia4 wu3 , ji2 jia1ng yu2 21 ri4 yua3n fu4 yi4 da4 li4 ya3n chu1 di2 < wo3 a4i ta2o hua1 > ju4 zu3 he2 re2n yi4 di2 qua2n ti3 go1ng zuo4 re2n yua2n za4i sho3u du1 ju4 cha2ng da4 ti1ng ju3 xi2ng lia3o che2n to4ng di2 mo4 a1i yi2 shi4 . jie2 zhi4 zuo2 tia1n , be3i ji1ng re2n yi4 di2 go1ng zuo4 re2n yua2n go4ng jua1n kua3n 47456 yua2n . ji4 zhe3 lia3o jie3 da4o , za4i di4 zhe4n fa1 she1ng shi2 , fu4 yua4n cha2ng pu2 cu2n xi1n zhe4ng za4i yu2n na2n ca1n jia1 go1ng yi4 huo2 do4ng , ta1 te4 di4 ra4ng zi4 ji3 di2 fu1 re2n jia1ng yi1 wa4n yua2n qia2n so4ng da4o ju4 yua4n ; e2r fe2ng yua3n zhe1ng , lia2ng da1n ni1 fu1 fu4 ze2 xia4ng zho1ng guo2 ho2ng shi2 zi4 hui4 jua1n kua3n 10 wa4n yua2n .\n a4o yu4n xi1n shu1 5 yue4 18 ri4 ,< a4o li2n pi3 ke4 yu4n do4ng to1ng shi3 >,< zho1ng guo2 a4o li2n pi3 ke4 yu4n do4ng to1ng shi3 >,< a4o li2n pi3 ke4 fa1n chua2n yu4n do4ng shi3 >,< a4o li2n pi3 ke4 yu4n do4ng jia3n mi2ng ba3i ke1 zhi1 shi2 > si4 be3n a4o yu4n tu2 shu1 za4i be3i ji1ng tu2 shu1 da4 sha4 ji4n ha2ng zhe4n za1i yi4 ma4i , da4ng tia1n suo3 yo3u xia1o sho4u kua3n , du1 jia1ng to1ng guo4 be3i ji1ng ho2ng shi2 zi4 hui4 jua1n ze4ng ge3i si4 chua1n sho4u za1i di4 qu1 .\n nie4 yua3n ji4 zhe3 zuo2 tia1n bo1 to1ng lia3o nie4 yua3n lia3o dia4n hua4 , za4i di4 zhe4n fa1 she1ng ho4u , za4i ta1 di2 cha4ng yi4 xia4 , qi2 ji1ng ji4 go1ng si1 za4i wa4n da2 gua3ng cha3ng ju3 xi2ng lia3o mu4 jua1n huo2 do4ng . za4i huo2 do4ng da4ng tia1n , nie4 yua3n xia4ng za1i qu1 jua1n kua3n 10 wa4n yua2n ." chu2 le yi4 ya3n , wo3 xia3ng shi2 shi2 za4i za4i we2i za1i qu1 zuo4 dia3n shi4 ." ta1 shuo1 .\n ya2o ji3ng li2n " qi2ng xi4 za1i qu1 β€”β€” a4o yu4n huo3 ju4 sho3u ya2o ji3ng li2n shu1 fa3 zuo4 pi3n yi4 ma4i " huo2 do4ng zuo2 tia1n za4i ji1ng ju3 ha2ng , go4ng yo3u 50 yu2 fu2 zuo4 pi3n yi4 ma4i , ta1 ge3i zuo4 pi3n di4ng chu1 lia3o ji2 di1 jia4 ge2 ,1 ge4 duo1 xia3o shi2 di2 yi4 ma4i cho2u de2 sha4n kua3n 3 wa4n yu2 yua2n .\n me4ng ya2o za3o za4i di4 zhe4n fa1 she1ng zhi1 ho4u jua1n guo4 kua3n di2 me4ng ya2o za4i sa1n tia1n di2 a1i da4o ri4 za4i ci4 la2i da4o zho1ng guo2 fu2 pi2n ji1 ji1n hui4 , di4 e4r ci4 we2i za1i qu1 jua1n kua3n ." ji2 shi3 wo3 me2n ne2ng zuo4 di2 shi4 qi2ng za4i za1i na4n mia4n qia2n ta4i xia3o ta4i xia3o , ke3 ha2i shi4 xu1 ya4o wo3 me2n la2i zuo4 , za4i xia3o di2 ba1ng zhu4 che2ng yi3 shi2 sa1n yi4 jiu4 hui4 shi4 qi2 ji4 !" da4o mu4 qia2n we2i zhi3 , zho1ng guo2 fu2 pi2n ji1 ji1n hui4 yi3 ji1ng sho1u da4o a4i xi1n sha4n kua3n le2i ji4 cha1o guo4 lia3ng yi4 .\n xi4n ba4o ji4 zhe3 wa2ng da4 mi2ng re4n ya1n zha4o mi2ng yu3 zha1ng xue2 ju1n \n yu2 le4 ji1n ri4 re4 dia3n \n ENT.163.COM\na4i qi2ng cha2ng pa3o e4r shi2 za3i di2 xia1ng ga3ng yi4 re2n lia2ng zha1o we3i he2 liu2 jia1 li2ng za4i bu4 da1n UmaParo jiu3 dia4n ne4i di2 me3ng gu3 ba1o ju3 xi2ng lia3o hu1n li3 . yi1ng jie4 ga3ng jie3 ga1ng chu1 lu2 , yo3u wa3ng yo3u zhi4 yi2 yo3u he1i mu4 huo4 li2n shi2 ga3i sa4i guo3 . mi2ng da4o be4i mu4 ji1 lo3u zhuo2 nv3 zhu4 li3 xie3 pi1n go4u wu4 , za4i ge1ng yi1 jia1n da4 wa2n a4i me4i .. >>
2entertainment
do1ng wu2 ha2ng ye4 lu2n do4ng 15 ri4 qi3 ka1i fa4ng she1n go4u
do1ng wu2 ji1 ji1n ji1n ri4 fa1 bu4 go1ng ga4o , qi2 xia4 ji4n qi1 mu4 ji2 che2ng li4 di2 do1ng wu2 ha2ng ye4 lu2n do4ng gu3 pia4o xi2ng ji1 ji1n jia1ng yu2 15 ri4 qi3 ka1i fa4ng ri4 cha2ng she1n go4u ye4 wu4 .\n do1ng wu2 ha2ng ye4 lu2n do4ng ji1 ji1n zuo4 we2i guo2 ne4i sho3u zhi1 yi3 ha2ng ye4 lu2n do4ng we2i to2u zi1 ce4 lv0e4 di2 ji1 ji1n cha3n pi3n , shi4 ji1n nia2n yi3 la2i zho4ng duo1 xi1n fa1 xi2ng ji1 ji1n zho1ng mu4 ji2 jia4o we2i che2ng go1ng di2 cha3n pi3n zhi1 yi1 , fa1 xi2ng li4 shi2 yi1 yue4 go4ng mu4 ji2 31.73 yi4 fe4n e2 . ji1 ji1n zi4 4 yue4 23 ri4 zhe4ng shi4 che2ng li4 yi3 la2i , zhi4 ji1n yi3 yu4n zuo4 ba4n yue4 yo3u yu2 , yu4n zuo4 qi2ng kua4ng lia2ng ha3o .\n do1ng wu2 ha2ng ye4 lu2n do4ng ji1 ji1n ji1ng li3 pa2ng lia2ng yo3ng bia3o shi4 , we4i la2i do1ng wu2 lu2n do4ng jia1ng hui4 ge1n ju4 ji1 ji1n qi4 yue1 bi4ng co2ng we3n jia4n di2 to2u zi1 jia3o du4 chu1 fa1 , li4 yo4ng " do1ng wu2 ha2ng ye4 lu2n do4ng mo2 xi2ng " de3ng tua2n dui4 ya2n jiu1 che2ng guo3 , ji1 ji2 bu3 zhuo1 pe4i zhi4 ge4 ge4 jie1 dua4n di2 zhu3 liu2 ha2ng ye4 zho1ng di2 yo1u zhi4 ge4 gu3 , a4n zha4o he2 li3 jie2 zo4u ji4n ha2ng jia4n ca1ng bu4 ju2 , we2i xi1n ji1 ji1n we4i la2i yu4n zuo4 da3 za4o lia2ng ha3o ka1i dua1n .
1finance
Zacks cho2ng she1n ko1ng zho1ng wa3ng chi2 yo3u pi2ng ji2 mu4 bia1o gu3 jia4 5 me3i yua2n
te2ng xu4n ke1 ji4 xu4n be3i ji1ng shi2 jia1n 5 yue4 20 ri4 , ju4 guo2 wa4i me2i ti3 ba4o da4o , du2 li4 to2u zi1 go1ng si1 Zacks fe1n xi1 shi1 ba3o luo2 Β· jia1ng (Paul Cheung) cho2ng she1n qi2 dui4 ko1ng zho1ng wa3ng (Nasdaq:KONG) di2 gu3 pia4o pi2ng ji2 we2i " chi2 yo3u ", bi4ng jia1ng ko1ng zho1ng wa3ng di2 mu4 bia1o gu3 jia4 she4 di4ng we2i 5 me3i yua2n .\n Zacks za4i ba4o ga4o zho1ng zhi3 chu1 , ko1ng zho1ng wa3ng bia3o shi4 , yo2u yu2 2008 nia2n di4 yi1 ji4 du4 ka1i zhi1 ze1ng jia1 , ko1ng zho1ng wa3ng ji4ng li4 ru4n jia1ng hui4 xia4 hua2 . to2ng shi2 , ji3n gua3n ko1ng zho1ng wa3ng di2 yi2ng sho1u da2 da4o lia3o fe1n xi1 shi1 yu4 qi1 , da4n qi2 me3i gu3 sho1u yi4 que4 we4i ne2ng da2 da4o yu4 qi1 . za4i guo4 qu4 sa1n ge4 ji4 du4 , ko1ng zho1ng wa3ng di2 yi2ng sho1u ju1n shi2 xia4n ji4 du4 ze1ng zha3ng .\n jia4n yu2 zho1ng guo2 wu2 xia4n ze1ng zhi2 fu2 wu4 shi4 cha3ng di2 yu4n yi2ng hua2n ji4ng ya2n ju4n ,Zacks dui4 yu2 ko1ng zho1ng wa3ng di2 dua3n qi1 fa1 zha3n qia2n ji3ng bi4ng bu4 le4 gua1n . bu4 guo4 , yo2u yu2 ko1ng zho1ng wa3ng yo1ng yo3u cho1ng zu2 di2 xia4n ji1n chu3 be4i , suo3 yi3 yo3u ne2ng li4 za4i we4i la2i xu2n zha3o qi2 ta1 di2 yi2ng sho1u ze1ng zha3ng la2i yua2n . to2ng shi2 , ko1ng zho1ng wa3ng gu3 pia4o jia4o di1 di2 shi4 yi2ng shua4i ke3 yi3 we2i qi2 gu3 jia4 ti2 go1ng yi1 di4ng di2 zhi1 chi2 .\n ji1 yu2 sha4ng shu4 yua2n yi1n ,Zacks cho2ng she1n qi2 dui4 ko1ng zho1ng wa3ng gu3 pia4o di2 pi2ng ji2 we2i " chi2 yo3u ". ko1ng zho1ng wa3ng da1ng qia2n gu3 jia4 xia1ng da1ng yu2 Zacks dui4 ko1ng zho1ng wa3ng 2008 nia2n me3i gu3 sho1u yi4 di2 yu4 qi1 di2 25.5 be4i , lv0e4 di1 yu2 ha2ng ye4 pi2ng ju1n shui3 pi2ng . to2ng shi2 , ko1ng zho1ng wa3ng da1ng qia2n gu3 jia4 xia1ng da1ng yu2 Zacks dui4 ko1ng zho1ng wa3ng 2009 nia2n me3i gu3 sho1u yi4 di2 yu4 qi1 di2 17.7 be4i , zhe4 yi1 shu4 zi4 yua3n di1 yu2 ha2ng ye4 pi2ng ju1n shui3 pi2ng .Zacks re4n we2i , a4n zha4o do4ng ta4i shi4 yi2ng shua4i we2i 19.2 be4i ,2008 ca2i nia2n me3i gu3 sho1u yi4 yu4 qi1 we2i 0.26 me3i yua2n ji4 sua4n , ko1ng zho1ng wa3ng di2 mu4 bia1o gu3 jia4 yi1ng we2i 5 me3i yua2n .\n zho1u e4r za3o pa2n , ko1ng zho1ng wa3ng gu3 jia4 xia4 die1 0.09 me3i yua2n zhi4 4.20 me3i yua2n , die1 fu2 we2i 2.10%.( bia1n yi4 / xia3o be4i )\n [ ze2 re4n bia1n ji2 :alonliu]
4technology
chua2n zha1ng zi3 yi2 zha3ng guo2 suo1 la3ng si1 to1ng fe3n si1 fa1 she1ng mi2ng fo3u re4n ( tu2 )
suo1 la3ng Β· si1 to1ng " di4 zhe4n ba4o yi4ng lu4n " re3 zho4ng nu4 ( zi1 lia4o tu2 )\n zuo2 ri4 (5 yue4 28 ri4 ), yo3u mo3u wa3ng zha4n fa1 bu4 xia1o xi1 che1ng za4i jia2 na4 dia4n yi3ng jie2 bi4 mu4 wa3n ya4n sha4ng , zha1ng zi3 yi2 dui4 suo1 la3ng Β· si1 to1ng di2 wu2 chi3 ya2n lu4n ji2 qi2 fe4n nu4 , bu4 fe1n guo2 ji4 li3 jie2 , fa4ng qi4 yi1 gua4n yo1u ya3 zi1 ta4i , zha3ng guo2 suo1 la3ng Β· si1 to1ng . ci3 xia1o xi1 fa1 bu4 ho4u , be4i wu2 shu4 lu4n ta2n zhua3n za3i , hua2n chu1 xia4n lia3o suo3 we4i di2 " zha1ng zi3 yi2 zha3ng guo2 suo1 la3ng Β· si1 to1ng " di2 shi4 pi2n . da4n sui2 ho4u , yo3u zha1ng zi3 yi2 di2 fe3n si1 za4i tie1 ba1 fa1 tie4 che1ng ci3 xia1o xi1 we2i jia3 xia1o xi1 .\n zi3 yi2 da4 nu4 zha3ng guo2 suo1 la3ng ?\n zuo2 ri4 , mo3u wa3ng zha4n fa1 bu4 xia1o xi1 zhi3 zha1ng zi3 yi2 bu4 ma3n suo1 la3ng Β· si1 to1ng di2 " zho1ng guo2 di4 zhe4n ba4o yi4ng lu4n ", za4i jia2 na4 dia4n yi3ng jie2 bi4 mu4 wa3n ya4n sha4ng , zha3ng guo2 suo1 la3ng Β· si1 to1ng . xia1o xi1 che1ng "5 yue4 24 ri4 , me3i guo2 yi3ng xi1ng suo1 la3ng Β· si1 to1ng za4i fa3 guo2 jia2 na4 chu1 xi2 go1ng ka1i huo2 do4ng shi2 , ji4ng che1ng zho1ng guo2 si4 chua1n fa1 she1ng di2 di4 zhe4n shi4 yi1 zho3ng ' ba4o yi4ng '. ci3 yu3 yi1 chu1 , li4 ji2 za4i qua2n qiu2 fa4n we2i ne4i za1o da4o pu3 bia4n pe1ng ji1 . zuo2 ri4 , yo4u yo3u xia1o xi1 che1ng , za4i jia2 na4 dia4n yi3ng jie2 bi4 mu4 wa3n ya4n sha4ng , zha1ng zi3 yi2 dui4 suo1 la3ng Β· si1 to1ng wu2 chi3 ya2n lu4n ji2 qi2 fe4n nu4 , bu4 fe1n guo2 ji4 li3 jie2 , fa4ng qi4 yi1 gua4n yo1u ya3 zi1 ta4i , zha3ng guo2 suo1 la3ng , li2ng qi2 ya2n mia4n sa3o di4 . suo1 la3ng she1ng che1ng bu4 pa2i chu2 to1ng guo4 zho1ng guo2 zhu4 fa3 shi3 gua3n , xia4ng zho1ng guo2 ji4n ha2ng jia1o she4 . ci3 shi4 za1o jia2 na4 zhu3 ba4n zhu3 xi2 pi2ng xi1 , che1ng suo1 la3ng za3o qia2n dui4 zho1ng guo2 di4 zhe4n wu2 li3 tia3o xi4n shi4 qi2 jiu4 yo2u zi4 qu3 . suo1 la3ng che2ng we2i ci3 ci4 jia2 na4 dia4n yi3ng jie2 zui4 da4 di2 guo2 ji4 wa2n xia4o . "\n ci3 xia1o xi1 fa1 bu4 zhi1 ho4u , dua3n shi2 jia1n ne4i be4i wu2 shu4 lu4n ta2n zhua3n za3i , he3n duo1 wa3ng yo3u ka4n lia3o xia1o xi1 bia3o shi4 , sui1 ra2n jue2 de ci3 xia1o xi1 bu4 ta4i ke3 ka4o , da4n shi4 ru2 guo3 zha1ng zi3 yi2 yo3u ci3 ju3 do4ng , hui4 we2i ta1 jia1o a4o . wa3ng yo3u :" sha4ng ha3i si4 chua1n re2n " shuo1 " jiu4 sua4n bu2 shi4 zhe1n di2 ye3 ti2 qi4 a1 xio1ng di4 me2n ." wa3ng yo3u " wu3 jia1 zha3ng xio1ng " shuo1 :" ru2 guo3 shi4 zhe1n di2 , wo3 ya4o shuo1 yi2 yi2 shi4 ha3o ya4ng di2 ." wa3ng yo3u " zho1ng hua2 she4ng shi4 " shuo1 :" wo3 ga1ng ca2i ka4n da4o lia3o zhe4 ze2 shi4 pi2n ba4o da4o . ru2 guo3 shi4 zhe1n di2 hua4 , wo3 ya4o dui4 zha1ng zi3 yi2 ga1o ga1o shu4 qi3 da4 mu3 zhi3 !!!"\n zi3 yi2 fe3n si1 fo3u re4n o3u xia4ng zha3ng guo2 suo1 la3ng \n ci3 xia1o xi1 fa1 bu4 zhi1 ho4u , ma3 sha4ng yo3u zha1ng zi3 yi2 di2 fe3n si1 za4i zha1ng zi3 yi2 di2 tie1 ba1 fa1 tie4 , bia3o shi4 zha1ng zi3 yi2 me2i yo3u ci3 ju3 do4ng , xi1 wa4ng da4 jia1 bu2 ya4o xia1ng xi4n zhe4 ge4 chua2n ya2n . fa1 tie4 re2n yi3 lia3ng ge4 zhe4ng ju4 la2i zhe4ng mi2ng zha1ng zi3 yi2 bi4ng me2i yo3u zha3ng guo2 suo1 la3ng si1 to1ng .\n tie3 zi3 zho1ng xie3 da4o :" di4 yi1 , zi3 yi2 ge1n be3n me2i chu1 xi2 jia2 na4 bi4 mu4 shi4 . zi3 yi2 ge1n be3n me2i chu1 xi2 jia2 na4 bi4 mu4 shi4 , wa4i wa3ng , wa4i guo2 xi1n we2n she4 , wa4i we2n tu2 pia4n she4 , me2i yo3u re4n he2 zi3 yi2 chu1 xi2 jia2 na4 bi4 mu4 shi4 di2 xia1ng gua1n ba4o da4o . da4n shi4 zhi1 qia2n zi3 yi2 za4i jia2 na4 ca1n jia1 di2 ji3n yo3u di2 lia3ng cha2ng huo2 do4ng , zhe4n za1i cho2u kua3n he2 zhi1 ho4u yi1 tia1n ju3 xi2ng di2 ka4ng a4i zi1 ci2 sha4n huo2 do4ng , guo2 wa4i me2i ti3 tu2 pia4n she4 ju1n yo3u xia2ng xi4 ba4o da4o . zi3 yi2 me3i ci4 qu4 jia2 na4 chu1 xi2 suo3 yo3u huo2 do4ng bi4 shi4 guo2 ne4i wa4i me2i ti3 jia1o dia3n , ji1 be3n suo3 yo3u fe1i si1 re2n di2 huo2 do4ng , yo3u me2i ti3 ru4 cha3ng di2 huo2 do4ng du1 hui4 yo3u xi1n we2n he2 tu2 pia4n di2 ba4o da4o . da4n shi4 zhi4 ji1n we2i zhi3 , me2i yo3u re4n he2 yi1 jia1 wa4i me2i huo4 shi4 zho1ng we2n me2i ti3 yo3u gua1n yu2 zha1ng zi3 yi2 chu1 xi2 jia2 na4 bi4 mu4 shi4 di2 ba4o da4o , suo3 yi3 , zhe4 yu3 suo3 we4i ' zha1ng zi3 yi2 za4i jia2 na4 bi4 mu4 shi4 da3 suo1 la3ng Β· si1 to1ng di2 liu2 ya2n , za4i di4 dia3n , shi2 jia1n sha4ng ge1n be3n me2i yo3u ge1n ju4 . di4 2, zi3 yi2 ya4o zhe1n shi4 da3 lia3o suo1 la3ng Β· si1 to1ng , zhe4 me da4 di2 shi4 qi2ng , wa4i guo2 go3u zi1 ze3n me hui4 fa4ng guo4 a1 , ke3n di4ng yi1 xia4 bia4n che2ng shi4 jie4 yu2 lu4n to2u tia2o , ke3 shi4 xia4n za4i ju4 wo3 me2n so1u suo3 , suo3 yo3u wa4i wa3ng du1 me2i yo3u zhe4 tia2o xi1n we2n , guo2 ne4i ye3 me2i yo3u re4n he2 da4 di2 zhe4ng ji1ng di2 me2i ti3 ba4o da4o ci3 shi4 , suo3 yi3 wa2n qua2n me2i yo3u xi1n we2n yi1 ju4 . "
2entertainment
hui1 hua2ng zha4n ji4
xi4ng mi2ng : fu2 ga4i ye2 fu1 (Vitaly Fokeev)\n xi4ng bie2 : na2n \n guo2 ji2 : e2 luo2 si1 \n she1ng ri4 :1974.2.15\n she1n ga1o :1.80 mi3 \n ti3 zho4ng :82 go1ng ji1n \n shi4 jie4 pa2i mi2ng : di4 10\n xia4ng mu4 : she4 ji1 shua1ng duo1 xia4ng fe1i die2 \n zhu3 ya4o zha4n ji4 :\n 2008 nia2n ha3o yu4n be3i ji1ng ce4 shi4 sa4i , she4 ji1 shi4 jie4 be1i zho1ng guo2 zha4n di4 qi1 ;\n 2007 nia2n fe1i die2 shi4 jie4 be1i yi4 da4 li4 zha4n ya4 ju1n ;\n 2006 nia2n fe1i die2 shi4 jie4 be1i qi1ng yua3n zha4n gua4n ju1n ;\n 2006 nia2n fe1i die2 shi4 ji3n sa4i gua4n ju1n ;\n 2006 nia2n fe1i die2 shi4 jie4 be1i me3i guo2 zha4n di4 si4 ;\n 2006 nia2n shi4 jie4 be1i de2 guo2 zha4n ji4 ju1n ;\n xia1ng gua1n ba4o da4o
0sports
xia1o ke4 shi4 jia4 che1
ru2 guo3 ni2n shi4 che2ng shi4 zho1ng di2 bo1 bo1 yi1 zu2 β€”β€” yo3u dia3n e2r li3 xia3ng , yo3u dia3n e2r ba4o fu4 , yo3u dia3n e2r ji1 qi2ng , cho2ng sha4ng ne4i xi1n , zhui1 qiu2 zi4 yo2u , wu2 lu4n she1n chu3 he2 di4 , du1 ji1 ji2 di4 mia4n dui4 she1ng huo2 β€”β€” qia4 ru2 do1ng fe1ng ri4 cha3n di2 ga1o xi4ng ne2ng kua4 jie4 che1 xia1o ke4 na4 ya4ng , me3i yi1 mia4n du1 fe4n wa4i ji1ng ca3i , na4 me jiu4 sho1u shi2 xi2ng na2ng he2 wo3 me2n yi1 qi3 chu1 fa1 ba1 ! tu2 we2i xia1o ke4 shi4 jia4 che1 .
3automobile
ti3 yu4 pi2n da4o
wa3ng yi4 ti3 yu4 - zu2 ca3i
0sports
re2n qi4 me3i nv3 wa2ng fe1i
(go4ng 10 zha1ng )\n wa3ng yi4 go1ng si1 ba3n qua2n suo3 yo3u \n (C)1997-2008\nbia1o ti2
2entertainment
zuo3 che1 me2n tie1
ru2 guo3 ni2n shi4 che2ng shi4 zho1ng di2 bo1 bo1 yi1 zu2 β€”β€” yo3u dia3n e2r li3 xia3ng , yo3u dia3n e2r ba4o fu4 , yo3u dia3n e2r ji1 qi2ng , cho2ng sha4ng ne4i xi1n , zhui1 qiu2 zi4 yo2u , wu2 lu4n she1n chu3 he2 di4 , du1 ji1 ji2 di4 mia4n dui4 she1ng huo2 β€”β€” qia4 ru2 do1ng fe1ng ri4 cha3n di2 ga1o xi4ng ne2ng kua4 jie4 che1 xia1o ke4 na4 ya4ng , me3i yi1 mia4n du1 fe4n wa4i ji1ng ca3i , na4 me jiu4 sho1u shi2 xi2ng na2ng he2 wo3 me2n yi1 qi3 chu1 fa1 ba1 ! tu2 we2i zuo3 che1 me2n tie1 .
3automobile
wo3 a4i he1i se4 hui4 ba1 niu1 niu1 xie3 zhe1n
(go4ng 92 zha1ng )
2entertainment
zho1u lu4 mi2ng
/ 11 zha1ng \n wa3ng yi4 go1ng si1 ba3n qua2n suo3 yo3u \n (C)1997-2008\nbia1o ti2
2entertainment
wa3ng yi4 ti3 yu4
gu3n do4ng tu2 ji2 \n be3n tu2 ji2 go4ng 8 zha1ng tu2 pia4n \n e2 luo2 si1 zu3 he2 che2ng jiu4 bi1ng wu3 ji1ng li2ng \n ri4 qi1 02-21\n ri4 qi1 02-21\n ri4 qi1 02-21\n ri4 qi1 02-21\n ri4 qi1 02-21\n ri4 qi1 02-21\n ri4 qi1 02-21\n ri4 qi1 02-21
0sports
wa3ng yi4 ti3 yu4
gu3n do4ng tu2 ji2 \n be3n tu2 ji2 go4ng 6 zha1ng tu2 pia4n \n me3i wa3ng ci4 lu2n : suo1 la1 bo1 wa2 2 bi3 0 la2n de2 li3 a1n te4 fe1i \n ri4 qi1 09-01\n ri4 qi1 09-01\n ri4 qi1 09-01\n ri4 qi1 09-01\n ri4 qi1 09-01\n ri4 qi1 09-01
0sports
tu2 we2n - be3i ji1ng go1ng ye4 da4 xue2 ti3 yu4 gua3n xu2n li3 a4o yu4n bia1o yu3 sui2 chu3 ke3 jia4n
2008nia2n 5 yue4 19 ri4 , be3i ji1ng go1ng ye4 da4 xue2 ti3 yu4 gua3n shi4 be3i ji1ng a4o yu4n hui4 yu3 ma2o qiu2 , yi4 shu4 ti3 ca1o xia4ng mu4 di2 bi3 sa4i cha2ng di4 . be3i ji1ng go1ng ye4 da4 xue2 ti3 yu4 gua3n we4i yu2 be3i ji1ng go1ng ye4 da4 xue2 xia4o ne4i , qi2 jia4n zhu4 mia4n ji1 24383 pi2ng fa1ng mi3 , zo3u ji4n ti3 yu4 gua3n , fa2ng di3ng 5 da4o hua2n xia4ng ga1ng suo3 he2 me3i hua2n 56 ge1n ji4ng xia4ng ga1ng la1 ga3n za4i ko1ng zho1ng bia1n zhi1 che2ng yu2 wa3ng zhua4ng β€”β€” zha1ng xia2n qio2ng di3ng jie2 go4u . ju4 lia3o jie3 , ti3 yu4 gua3n zhu3 ti3 jie2 go4u xi2ng shi4 we2i ga1ng ji1n hu4n ni2ng tu3 kua4ng jia4 jie2 go4u , wu1 ga4i we2i ko1ng jia1n zha1ng xia2n suo3 che1ng wa3ng ke2 jie2 go4u ( kua4 du4 da2 93 mi3 ), zhi1 che1ng yu2 jia3o du4 de3ng fe1n di2 yua2n zho1u ( zhi2 ji4ng 93 mi3 ) sha4ng di2 36 ge1n ga1ng ji1n hu4n ni2ng tu3 yua2n zhu4 sha4ng , re4 she1n gua3n wu1 ga4i we2i da1n ce2ng ga1ng wa3ng ke2 jie2 go4u , zhi1 che1ng yu2 jia3o du4 de3ng fe1n di2 tuo3 yua2n ( cha2ng zho2u 57 mi3 , dua3n zho2u 41 mi3 ) sha4ng di2 20 ge1n ga1ng ji1n hu4n ni2ng tu3 yua2n zhu4 sha4ng , zhe3ng ge4 qio2ng di3ng di2 ne4i ce4 zhi2 ji4ng we2i 93 mi3 , wa4i ce4 zhi2 ji4ng we2i 98 mi3 , zhe4 yi1 cha2ng yue1 150 mi3 , kua1n yue1 120 mi3 di2 ga1ng jie2 go4u hua2n chua4ng za4o lia3o shi4 jie4 jia4n zhu4 shi3 sha4ng di2 ji4 lu4 β€”β€”β€” shi4 jie4 sha4ng kua4 du4 zui4 da4 di2 yu4 yi4ng li4 xia2n zhi1 qio2ng di3ng , zui4 da4 kua4 du4 da2 93 mi3 . gua3n ne4i gu4 di4ng zuo4 we4i shu4 yue1 5800 ge4 , li2n shi2 zuo4 we4i yue1 1700 ge4 .
0sports
tu2 we2n - be3i ji1ng go1ng ye4 da4 xue2 ti3 yu4 gua3n xu2n li3 wu1 di3ng yo2u ru2 be4i ke2
2008nia2n 5 yue4 19 ri4 , be3i ji1ng go1ng ye4 da4 xue2 ti3 yu4 gua3n shi4 be3i ji1ng a4o yu4n hui4 yu3 ma2o qiu2 , yi4 shu4 ti3 ca1o xia4ng mu4 di2 bi3 sa4i cha2ng di4 . be3i ji1ng go1ng ye4 da4 xue2 ti3 yu4 gua3n we4i yu2 be3i ji1ng go1ng ye4 da4 xue2 xia4o ne4i , qi2 jia4n zhu4 mia4n ji1 24383 pi2ng fa1ng mi3 , zo3u ji4n ti3 yu4 gua3n , fa2ng di3ng 5 da4o hua2n xia4ng ga1ng suo3 he2 me3i hua2n 56 ge1n ji4ng xia4ng ga1ng la1 ga3n za4i ko1ng zho1ng bia1n zhi1 che2ng yu2 wa3ng zhua4ng β€”β€” zha1ng xia2n qio2ng di3ng jie2 go4u . ju4 lia3o jie3 , ti3 yu4 gua3n zhu3 ti3 jie2 go4u xi2ng shi4 we2i ga1ng ji1n hu4n ni2ng tu3 kua4ng jia4 jie2 go4u , wu1 ga4i we2i ko1ng jia1n zha1ng xia2n suo3 che1ng wa3ng ke2 jie2 go4u ( kua4 du4 da2 93 mi3 ), zhi1 che1ng yu2 jia3o du4 de3ng fe1n di2 yua2n zho1u ( zhi2 ji4ng 93 mi3 ) sha4ng di2 36 ge1n ga1ng ji1n hu4n ni2ng tu3 yua2n zhu4 sha4ng , re4 she1n gua3n wu1 ga4i we2i da1n ce2ng ga1ng wa3ng ke2 jie2 go4u , zhi1 che1ng yu2 jia3o du4 de3ng fe1n di2 tuo3 yua2n ( cha2ng zho2u 57 mi3 , dua3n zho2u 41 mi3 ) sha4ng di2 20 ge1n ga1ng ji1n hu4n ni2ng tu3 yua2n zhu4 sha4ng , zhe3ng ge4 qio2ng di3ng di2 ne4i ce4 zhi2 ji4ng we2i 93 mi3 , wa4i ce4 zhi2 ji4ng we2i 98 mi3 , zhe4 yi1 cha2ng yue1 150 mi3 , kua1n yue1 120 mi3 di2 ga1ng jie2 go4u hua2n chua4ng za4o lia3o shi4 jie4 jia4n zhu4 shi3 sha4ng di2 ji4 lu4 β€”β€”β€” shi4 jie4 sha4ng kua4 du4 zui4 da4 di2 yu4 yi4ng li4 xia2n zhi1 qio2ng di3ng , zui4 da4 kua4 du4 da2 93 mi3 . gua3n ne4i gu4 di4ng zuo4 we4i shu4 yue1 5800 ge4 , li2n shi2 zuo4 we4i yue1 1700 ge4 .
0sports
she1n zhe4n zhe4ng qua4n jia1o yi4 suo3 che2ng fe4n gu3 ya4ng be3n tia2o zhe3ng go1ng ga4o
ge1n ju4 she1n zhe4ng che2ng fe4n zhi3 shu4 bia1n zhi4 gui1 ze2 , be3n suo3 jue2 di4ng dui4 she1n zhe4ng che2ng fe4n zhi3 shu4 , che2ng fe4n A gu3 zhi3 shu4 he2 che2ng fe4n B gu3 zhi3 shu4 di2 ya4ng be3n fe1n bie2 zuo4 ru2 xia4 tia2o zhe3ng . xia4n go1ng ga4o ru2 xia4 :\n yi1 , she1n zhe4ng che2ng fe4n zhi3 shu4 , ge1ng hua4n 1 zhi1 A gu3 ya4ng be3n , tia2o zhe3ng ho4u che2ng fe4n gu3 shu4 lia4ng ba3o chi2 40 zhi1 bu4 bia4n ; che2ng fe4n A gu3 zhi3 shu4 ya4ng be3n tia2o zhe3ng mi2ng da1n yu3 she1n zhe4ng che2ng fe4n zhi3 shu4 xia1ng to2ng .\n e4r , che2ng fe4n B gu3 zhi3 shu4 , ge1ng hua4n 1 zhi1 ya4ng be3n , tia2o zhe3ng ho4u che2ng fe4n gu3 shu4 lia4ng ba3o chi2 10 zhi1 bu4 bia4n .\n tia2o ru4 : ji1ng do1ng fa1ng B;\n ti1 chu2 : she1n chi4 wa1n B.\n be3n ci4 tia2o zhe3ng fa1ng a4n yu2 2008 nia2n 5 yue4 19 ri4 zhe4ng shi4 shi2 shi1 .\n ya4ng be3n tia2o zhe3ng xia2ng xi4 mi2ng da1n ji2 zhi3 shu4 xia1ng gua1n zi1 lia4o ca1n jia4n be3n suo3 wa3ng zha4n (http://www.szse.cn) ji2 ju4 cha2o zhi3 shu4 wa3ng (http://index.cninfo.com.cn).\n te4 ci3 go1ng ga4o .\n she1n zhe4n zhe4ng qua4n jia1o yi4 suo3
1finance
qi4 che1 dia4n zi3
qi4 che1 pi2n da4o lia2n xi4 dia4n hua4 :84105890
3automobile
hua2 ru4n ji2 tua2n jua1n zhu4 500 wa4n yua2n
xi1n la4ng ca2i ji1ng \n 5.12 shi4 jia4n qua2n mi2n yi1 xi1n jiu4 zhu4 za1i qu1 , hua2 ru4n ji2 tua2n jua1n zhu4 500 wa4n yua2n , hua2 ru4n yi2 ba3o yi3 fe1n sa1n pi1 dia4o ji2 54 wa4n pi2ng yi2 ba3o shui3 ,1000 ba3 zhe1 yu3 sa3n yu4n di3 za1i qu1 , qi2 zho1ng di4 yi1 pi1 15 wa4n pi2ng shui3 yi3 yu2 5 yue4 14 ri4 ko1ng to2u zhi4 we4n chua1n xia4n de3ng zhe4n zho1ng za1i qu1 . sui2 ho4u hua2n yo3u jia4 zhi2 200 wa4n yua2n di2 yi2 ba3o shui3 yu4n wa3ng za1i qu1 . to2ng shi2 , yi2 ba3o jia1ng za4i be3i ji1ng 20 jia1 she4 qu1 ji4n ha2ng yi4 ma4i huo2 do4ng , yu3 be3i ji1ng shi4 mi2n yi1 qi3 we2i za1i qu1 jiu4 zhu4 ji4n yi1 fe4n li4 lia4ng .\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash
1finance
hu4 shi4 A gu3 pi2ng ju1n shi4 yi2ng shua4i jia4ng zhi4 28 be4i
ya1n zha4o du1 shi4 ba4o \n ju4 hu4 she1n zhe4ng qua4n jia1o yi4 suo3 go1ng ka1i xi4n xi1 , jie2 zhi4 5 yue4 5 ri4 , hu4 shi4 pi2ng ju1n shi4 yi2ng shua4i jia4ng zhi4 28.32 be4i , she1n shi4 pi2ng ju1n shi4 yi2ng shua4i we2i 33.6 be4i ; zho1ng xia3o ba3n di2 pi2ng ju1n shi4 yi2ng shua4i ye3 jia4ng zhi4 43.72 be4i . co2ng guo2 ji4 sha4ng ka4n , me3i guo2 bia1o zhu3n pu3 e3r 500 za4i guo4 qu4 ji4n 50 nia2n zho1ng di2 pi2ng ju1n PE we2i 17.4 be4i , zui4 ga1o di2 nia2n fe4n ye3 da2 40 be4i ; e2r ri4 be3n do1ng ji1ng zhu3 ba3n shi4 cha3ng guo4 qu4 25 nia2n pi2ng ju1n PE ji4ng ga1o da2 80 duo1 be4i .\n ( sha4ng zhe4ng )\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash\n jia1o dia3n to4u shi4 la2n mu4
1finance
du2 qu3 zho1ng , qi3ng sha1o ho4u ...
0.000 (0.000%) zuo2 sho1u pa2n :0.000 ji1n ka1i pa2n :0.000 zui4 ga1o jia4 :0.000 zui4 di1 jia4 :0.000\n che2ng jia1o e2 :0 che2ng jia1o lia2ng :0 ma3i ru4 jia4 :0.000 ma4i chu1 jia4 :0.000\n shi4 yi2ng shua4i :0.000 sho1u yi4 shua4i :0.000 52 zho1u zui4 ga1o :0.000 52 zho1u zui4 di1 :0.000\n zhu4 :15 fe1n zho1ng ya2n chi2 zi1 xu4n \n fe1n shi2 tu2 \n ri4 K xia4n zho1u K xia4n yue4 K xia4n \n du2 qu3 zho1ng ...\n ha2ng qi2ng zi1 xu4n yo2u ca2i hua2 ko4ng gu3 yo3u xia4n go1ng si1 ti2 go1ng , ca2i hua2 mia3n ze2 she1ng mi2ng
1finance
tu2 we2n -[NBA] qi2 shi4 VS ka3i e3r te4 re2n jia1 ne4i te4 tia4o to2u
xi1n la4ng ti3 yu4 xu4n be3i ji1ng shi2 jia1n 5 yue4 15 ri4 ,NBA ji4 ho4u sa4i do1ng bu4 ba4n jue2 sa4i di4 wu3 cha2ng qi2 shi4 ke4 cha2ng tia3o zha4n ka3i e3r te4 re2n . tu2 we2i be3n cha2ng bi3 sa4i ji1ng ca3i shu4n jia1n .\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash\n xia1ng gua1n zhua1n ti2 :NBA zhua1n ti2
0sports
mi2ng re2n yu2n ji2 sa1n ya4 yi2ng she4ng huo3
ju4 xi1n hua2 she4 5 yue4 3 ri4 , be3i ji1ng 2008 a4o yu4n hui4 huo3 ju4 jie1 li4 ji1ng guo4 shi4 jie4 wu3 da4 zho1u 21 ge4 che2ng shi4 di2 chua2n di4 ho4u , co2ng a4o me2n te4 bie2 ha2ng zhe4ng qu1 ji4n ru4 sa1n ya4 , ka1i qi3 ji4ng ne4i 113 ge4 che2ng shi4 di2 chua2n di4 zhi1 lv3 . go4ng yo3u 208 mi2ng huo3 ju4 sho3u ca1n jia1 5 yue4 4 ri4 za4i ha3i na2n sa1n ya4 ju3 xi2ng di2 a4o yu4n huo3 ju4 jie1 li4 ji4ng ne4i sho3u zha4n chua2n di4 . che2ng lo2ng , li3 shua1ng jia1ng , zha1ng zi3 yi2 , yi4 jia4n lia2n , ya2ng ya2ng , sa1ng xue3 , zha1ng guo2 zhe4ng , zho1u hua2 jia4n , che2n chu3 she1ng , zha1ng zi3 li2n , wu2 yi1ng na4 de3ng yi1 da4 pi1 we2n ti3 mi2ng xi1ng jia1ng ca1n jia1 be3n zha4n di2 huo3 ju4 chua2n di4 .\n bu4 zhi1 chi2 Flash\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash
0sports
qi1 xi1ng ca3i di4 08056 qi1 ka1i jia3ng : to2u jia3ng 1 zhu4 500 wa4n jia3ng chi2 3316 wa4n
qi1 xi1ng ca3i zhi1 qi1 we4i shu4 di4 08056 qi1 ka1i jia3ng jie2 guo3 \n jia3ng ji2 zho1ng jia3ng zhu4 shu4 ( zhu4 )\n me3i zhu4 jia3ng e2 ( yua2n )\n te4 de3ng jia3ng to2u zhu4 zo3ng e2 \n jia3ng chi2 yu2 e2 \n dui4 jia3ng jie2 zhi3 ri4 qi1 \n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash
0sports
tu2 we2n : ya2o gu3n qu2n xi1ng yi4 ya3n a4i ji4ng xi1n hua2i za1i qu1
cui1 jia4n de3ng ya2o gu3n qu2n xi1ng yi4 ya3n xia4n cha3ng ji1ng ca3i shu4n jia1n \n xi1n la4ng yu2 le4 xu4n 5 yue4 22 ri4 wa3n ,"HIT FM RADIO AID cha1o yue4 na4 yi1 tia1n " yo2u zho1ng guo2 ya2o gu3n yue4 li3ng ju1n re2n wu4 cui1 jia4n ( ti1ng ge1 ) he2 zho1ng guo2 guo2 ji4 gua3ng bo1 dia4n ta2i HIT FM go4ng to2ng ce4 hua4 fa1 qi3 ,HIT FM, be3i ji1ng do1ng xi1 yi1n yue4 yi4 shu4 zhi4 zuo4 yo3u xia4n go1ng si1 , xi1ng gua1ng xia4n cha3ng yi3 ji2 zho1ng hua2 ci2 sha4n zo3ng hui4 lia2n he2 zhu3 ba4n , xi1n la4ng ya2o gu3n pi2n da4o , fa3 zhi4 wa3n ba4o xie2 ba4n di2 yi1 cha3ng mi2ng we2i "HIT FM RADIO AID cha1o yue4 na4 yi1 tia1n " zhe4n za1i yi4 ya3n za4i be3i ji1ng xi1ng gua1ng xia4n cha3ng ju3 xi2ng . tu2 we2i cui1 jia4n de3ng ya2o gu3n qu2n xi1ng yi4 ya3n xia4n cha3ng ji1ng ca3i shu4n jia1n .wave/ we2n zhe4ng fu2 de2 / tu2 \n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash
2entertainment
go1ng si1 xi1n we2n
re2n wu4 ku4 so1u suo3 \n qi3ng shu1 ru4 ni3 ya4o cha2 xu2n di2 re2n wu4 :\n xia1ng gua1n zhua1n ti2 \n ho2ng ji4ng na2n xi1n la4ng so1u suo3 : ho2ng ji4ng na2n >> \n ho2ng ji4ng na2n jia3n jie4 \n chu1 she1ng nia2n yue4 :1947 nia2n ji2 gua4n : \n zho1ng guo2 guo2 ma4o zhi2 we4i : do3ng shi4 cha2ng \n bi4 ye4 yua4n xia4o : a4o zho1u da4 xue2 \n ji1ng li4 \n ho2ng ji4ng na2n xia1n she1ng ze1ng huo4 xi1 a4o zho1u da4 xue2 tu3 mu4 go1ng che2ng xue2 xue2 shi4 xue2 we4i , bi4ng yu2 duo1 lu2n duo1 da4 xue2 huo4 de2 go1ng sha1ng gua3n li3 shuo4 shi4 xue2 we4i . zi4 1976 nia2n qi3 chu1 re4n guo1 shi4 ji2 tua2n ga1o ji2 gua3n li3 re2n yua2n , bi4ng re4n jia1 li3 jia4n she4 yo3u xia4n go1ng si1 zhi1 fu4 do3ng shi4 cha2ng jia1n lia2n xi2 do3ng shi4 zo3ng ji1ng li3 , ju4 yo3u fe1ng fu4 di2 fa2ng di4 cha3n , fa4n dia4n di2 ka1i fa1 ji2 wu4 ye4 gua3n li3 ji1ng ya4n . xia4n re4n be3n go1ng si1 do3ng shi4 cha2ng .
1finance
< a4i di2 fe4ng xia4n > ka4ng zhe4n jiu4 za1i mu4 jua1n ca3i fa3ng
(go4ng 65 zha1ng )
2entertainment
tu2 we2n - a4o yu4n hui4 ca2n a4o hui4 zhi4 yua4n zhe3 shi4 shi1 da4 hui4 ha3n chu1 xi1n zho1ng ko3u ha4o
xi1n hua2 she4 \n 5 yue4 4 ri4 , zhi4 yua4n zhe3 za4i da4 hui4 xia4n cha3ng xua1n shi4 . da1ng ri4 ," we1i xia4o be3i ji1ng , zhi4 yua4n a4o yu4n -- be3i ji1ng a4o yu4n hui4 , ca2n a4o hui4 zhi4 yua4n zhe3 shi4 shi1 da4 hui4 " za4i be3i ji1ng go1ng re2n ti3 yu4 gua3n ju3 xi2ng , zho1ng go4ng zho1ng ya1ng zhe4ng zhi4 ju2 we3i yua2n , be3i ji1ng shi4 we3i shu1 ji4 , be3i ji1ng a4o zu3 we3i zhu3 xi2 liu2 qi2 we2i be3i ji1ng a4o yu4n hui4 , ca2n a4o hui4 zhi4 yua4n fu2 wu4 zo3ng tua2n sho4u qi2 , bia1o zhi4 zhuo2 be3i ji1ng a4o yu4n hui4 , ca2n a4o hui4 zhi4 yua4n zhe3 zo3ng tua2n zhe4ng shi4 che2ng li4 .\n xi1n hua2 she4 ji4 zhe3 luo2 xia3o gua1ng she4 \n wa3ng ye4
0sports
wo3 a4i he1i se4 hui4 ba1 niu1 niu1 gua3ng zho1u ga3n sho4u fe1ng kua2ng zhui1 xi1ng
(go4ng 12 zha1ng )\n wa3ng yi4 go1ng si1 ba3n qua2n suo3 yo3u \n (C)1997-2008\nbia1o ti2
2entertainment
tu2 we2n : pu3 hua2 yo3ng da4o zho1ng tia1n kua4i ji4 shi4 wu4 suo3 be3i ji1ng fe1n suo3 luo2 zha1n e1n
2008nia2n 5 yue4 21 ri4 ," di4 shi2 yi1 jie4 ke1 bo2 hui4 ga1o xi1n ji4 shu4 cha3n ye4 ji1n ro2ng chua4ng xi1n guo2 ji4 lu4n ta2n " za4i be3i ji1ng xi1ng he2 wa1n ka1i mu4 . xi1n la4ng ca2i ji1ng du2 jia1 zhi2 bo1 ci3 ci4 da4 hui4 . tu2 we2i pu3 hua2 yo3ng da4o zho1ng tia1n kua4i ji4 shi4 wu4 suo3 yo3u xia4n go1ng si1 be3i ji1ng fe1n suo3 he2 huo3 re2n luo2 zha1n e1n .( la2i yua2n : xi1n la4ng ca2i ji1ng che2n xi1n she4 )\n 2008 nia2n 5 yue4 22 ri4 , yo2u ke1 ji4 bu4 , sha1ng wu4 bu4 , jia4o yu4 bu4 , zho1ng guo2 ma4o cu4 hui4 , guo2 jia1 zhi1 shi2 cha3n qua2n ju2 , xi4n xi1 cha3n ye4 bu4 , be3i ji1ng shi4 zhe4ng fu3 zhu3 ba4n di2 " di4 shi2 yi1 jie4 ke1 bo2 hui4 ga1o xi1n ji4 shu4 cha3n ye4 ji1n ro2ng chua4ng xi1n guo2 ji4 lu4n ta2n " za4i be3i ji1ng xi1ng he2 wa1n ka1i mu4 . xi1n la4ng ca2i ji1ng du2 jia1 tu2 we2n zhi2 bo1 ci3 ci4 da4 hui4 . tu2 we2i pu3 hua2 yo3ng da4o zho1ng tia1n kua4i ji4 shi4 wu4 suo3 yo3u xia4n go1ng si1 be3i ji1ng fe1n suo3 he2 huo3 re2n luo2 zha1n e1n .
1finance
na2n ni2ng ba3i huo4
zuo2 sho1u pa2n :- ji1n ka1i pa2n :- zui4 ga1o jia4 :- zui4 di1 jia4 :-\n shi4 zhi2 :- yi4 yua2n liu2 to1ng :- che2ng jia1o :- sho3u hua4n sho3u :-\n ji1 be3n mia4n pi2ng jia4 \n jia4 zhi2 to2u zi1 di2 ji1 chu3 shi4 ge4 gu3 di2 ji1 be3n mia4n zhi4 di4 , ji1 go4u shi4 tui1 do4ng gu3 shi4 sha4ng zha3ng di2 zho1ng jia1n li4 lia2ng , e2r zuo3 yo4u ji1 go4u zuo4 duo1 huo4 zuo4 ko1ng di2 zhu3 ya4o do4ng yi1n , ze2 wa2n qua2n qu3 jue2 yu2 gu3 pia4o di2 ye4 ji4 shi4 fo3u da4 fu2 du4 yu4 ze1ng !\n fe1ng xia3n ti2 shi4 \n gu3 shi4 shi2 ke4 cu2n za4i fe1ng xia3n , zhe4 ge4 fe1ng xia3n la2i zi4 lia3ng ge4 fa1ng mia4n , yi2 ge4 shi4 ji1 be3n mia4n shi4 fo3u ne2ng zhi1 che1ng de2 zhu4 da1ng qia2n gu3 jia4 , e4r shi4 ji4 shu4 mia4n sha4ng ga1i gu3 shi4 fo3u yi3 ji1ng ji4n ru4 ga1o fe1ng xia3n qu1 yu4 !\n \nji1 be3n mia4n fe1ng xia3n : ga1i gu3 da1ng qia2n we4i zhi4 ( da1n we4i : yua2n )\n ji1 be3n mia4n fe1ng xia3n : ga1i gu3 mu4 qia2n chu3 yu2 jia4 zhi2 to2u zi1 qu1 yu4 , ke3 yi3 shi4 da4ng gua1n zhu4 .\n \nji4 shu4 mia4n fe1ng xia3n :\n ga1i gu3 mu4 qia2n fe1ng xia3n zhua4ng ta4i \n da1ng qia2n da4 pa2n fe1ng xia3n zhua4ng ta4i \n ji4 shu4 mia4n fe1ng xia3n : da4 pa2n dua3n xia4n chu3 yu2 di1 fe1ng xia3n qu1 , ga1i gu3 dua3n xia4n chu3 yu2 di1 fe1ng xia3n qu1 , qi3ng jie2 he2 qi2 ta1 fa1ng fa3 , xu2n zha3o ha3o jie4 ru4 dia3n , ke3 yi3 zha3n ka1i dua3n xia4n ca1o zuo4 .\n fe1ng xia3n pi2ng jia4 yo2u she4ng lo2ng zhe4ng qua4n wa3ng ti2 go1ng , bu4 da4i bia3o xi1n la4ng ca2i ji1ng li4 cha3ng . ga1i ne4i ro2ng ji3n zuo4 we2i yo4ng hu4 huo4 qu3 xi4n xi1 zhi1 mu4 di4 , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . dui4 be3n xi4n xi1 yo3u re4n he2 yi2 we4n qi3ng zi1 xu2n she4ng lo2ng zhe4ng qua4n ke4 fu2 zho1ng xi1n 010-88017788.
1finance
tu2 we2n : zhe4ng xia3o yi1ng yu3 so4ng si1 he2ng zuo4 ke4 - so4ng si1 he2ng hua2i ba4o huo3 ju4
xi1n la4ng yu2 le4 xu4n 15 ri4 xia4 wu3 17 dia3n sha4 me2n a4i le4 le4 tua2n yi4 shu4 zo3ng jia1n , zhu4 mi2ng zhi3 hui1 jia1 zhe4ng xia3o yi1ng xie2 da4i a4o yu4n huo3 ju4 yu3 fa3 guo2 ma3 ge2 li4 te4 - lo2ng - bo2 guo2 ji4 da4 sa4i ji1n jia3ng huo4 de2 zhe3 so4ng si1 he2ng zuo4 ke4 xi1n la4ng lia2o tia1n .\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash
2entertainment
zi1 lia4o tu2 pia4n : li3 chu1n bo1 < xia3o fa1ng > xua3n xiu4 qi3 do4ng yi2 shi4 (1)
wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash\n xi1n la4ng go1ng yi4 \n dia4n zi3 za2 zhi4
2entertainment
tu2 we2n - zho1ng guo2 tia2n ji4ng go1ng ka1i sa4i 23 ri4 zha4n kua4ng gua4n ju1n liu2 qi1ng cho1ng guo4 zho1ng dia3n
xi1n hua2 she4 \n 5 yue4 23 ri4 , sha1n xi1 xua3n sho3u liu2 qi1ng cho1ng guo4 zho1ng dia3n . da1ng ri4 , liu2 qi1ng za4i guo2 jia1 ti3 yu4 cha3ng ju3 xi2ng di2 " ha3o yu4n be3i ji1ng "2008 zho1ng guo2 tia2n ji4ng go1ng ka1i sa4i nv3 zi3 1500 mi3 jue2 sa4i zho1ng , yi3 4 fe1n 11 mia3o 85 di2 che2ng ji4 duo2 de gua4n ju1n . xi1n hua2 she4 ji4 zhe3 xu2 jia1 ju1n she4 \n wa3ng ye4
0sports
tu2 we2n - be3i ji1ng a4o yu4n she4ng huo3 za4i ji3ng ga1ng sha1n chua2n di4 lia4o xia3o yi4 chua2n di4 huo3 ju4
5yue4 15 ri4 , a4o yu4n huo3 ju4 sho3u lia4o xia3o yi4 sho3u chi2 huo3 ju4 chua2n di4 . da1ng ri4 , be3i ji1ng a4o yu4n she4ng huo3 chua2n di4 huo2 do4ng za4i jia1ng xi1 ji3ng ga1ng sha1n ju3 xi2ng .\n xi1n hua2 she4 ji4 zhe3 xi2ng gua3ng li4 she4 \n wa3ng ye4
0sports
zho1ng guo2 re2n mi2n yi2n ha2ng jia1ng fa1 xi2ng 230 yi4 yua2n pia4o ju4
we2i ba3o chi2 ji1 chu3 huo4 bi4 pi2ng we3n ze1ng zha3ng he2 huo4 bi4 shi4 cha3ng li4 lv4 ji1 be3n we3n di4ng ,2008 nia2n 5 yue4 20 ri4 ( zho1u e4r ) zho1ng guo2 re2n mi2n yi2n ha2ng jia1ng fa1 xi2ng 2008 nia2n di4 wu3 shi2 ba1 qi1 zho1ng ya1ng yi2n ha2ng pia4o ju4 .\n di4 wu3 shi2 ba1 qi1 zho1ng ya1ng yi2n ha2ng pia4o ju4 qi1 xia4n 1 nia2n , zui4 ga1o fa1 xi2ng lia4ng 230 yi4 yua2n , jia3o kua3n ri4 we2i 2008 nia2n 5 yue4 21 ri4 , qi3 xi1 ri4 we2i 2008 nia2n 5 yue4 21 ri4 , da4o qi1 ri4 we2i 2009 nia2n 5 yue4 21 ri4 . be3n qi1 zho1ng ya1ng yi2n ha2ng pia4o ju4 yi3 tie1 xia4n fa1ng shi4 fa1 xi2ng , xia4ng qua2n bu4 go1ng ka1i shi4 cha2ng ye4 wu4 yi1 ji2 jia1o yi4 sha1ng ji4n ha2ng jia4 ge2 zha1o bia1o , da4o qi1 a4n mia4n zhi2 100 yua2n dui4 fu4 , da4o qi1 ri4 yu4 jie2 jia4 ri4 shu4n ya2n . te4 bie2 ti2 shi4 , di4 wu3 shi2 ba1 qi1 zho1ng ya1ng yi2n ha2ng pia4o ju4 jia3o kua3n ya4o su4 ru2 xia4 , sho1u kua3n re2n hu4 mi2ng : zho1ng ya1ng yi2n ha2ng pia4o ju4 (0801058), zha4ng ha4o :23508058, zhi1 fu4 ha2ng ha2o :001100001509.
1finance
zhe4ng zho1u sha1ng pi3n jia1o yi4 suo3 ca4i zi3 yo2u ku4 cu2n ri4 ba4o (5 yue4 26 ri4 )
we2n hua2 ca2i ji1ng ( bia1n ji2 zhe3ng li3 mi2ng li4 na4 )-- yi3 xia4 we2i zhe4ng zho1u sha1ng pi3n jia1o yi4 suo3 5 yue4 26 ri4 ca4i zi3 yo2u ku4 cu2n ri4 ba4o \n ca1ng ku4 bia1n ha4o \n ca1ng ku4 jia3n che1ng \n cha3n qi1 \n le4i bie2 \n de3ng ji2 \n ca1ng da1n shu4 lia4ng \n be3n ri4 ze1ng jia3n \n yo3u xia4o yu4 ba4o \n jia1ng ha3i yo2u zhi1 \n do1ng ha3i lia2ng yo2u \n ALL\nna2n to1ng yo3ng fa1ng \n jia1ng su1 zho1ng su1 chu3 \n a1n hui1 zho1ng gu3 \n ALL\nzho1ng fa3ng ba4ng bu4 \n wu3 ha4n sha1 o1u \n wu3 ha4n xi1n yua2n \n zho1ng lia2ng xia2ng rui4 \n ALL\ncho2ng qi4ng yo2u zhi1 \n xi1n shi4 yo2u zhi1 \n ALL\nhu2 na2n pi1 fa1 shi4 cha2ng \n ta4i zho1u guo4 chua2n ga3ng \n ALL\nna2n to1ng ga3ng de2 \n hu2 na2n ji1n jia4n \n mia2n ya2ng yo2u xia1n \n hu2 be3i a4o xi1ng \n ji1ng zho1u wa4n fu2 \n yi4 ha3i gua3ng ha4n \n lu3 ya2ng xi1n yua2n \n ( xia1o xi1 la2i yua2n : zhe4ng zho1u sha1ng pi3n jia1o yi4 suo3 )
1finance
tu2 we2n -F1 mo2 na4 ge1 zha4n zhe4ng sa4i de2 guo2 wa3ng qiu2 mi2ng su4 be4i ke4 e3r
xi1n la4ng ti3 yu4 xu4n be3i ji1ng shi2 jia1n 5 yue4 25 ri4 ,F1 mo2 na4 ge1 da4 jia3ng sa4i zhe4ng sa4i ji2 jia1ng za4i me1ng te4 qia3 luo4 sa4i da4o ka1i sa4i .\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash
0sports
ta4i guo2 do4ng hua4 dia4n yi3ng < xia3o zha4n xia4ng > de1ng lu4 be3i ji1ng me3i zha1ng pia4o jua1n yi1 yua2n
che2n ba4o xu4n ( ji4 zhe3 ya2ng lia2n jie2 ) zuo2 tia1n , yi1 bu4 yo2u ta4i guo2 pa1i she4 di2 3D do4ng hua4 dia4n yi3ng < xia3o zha4n xia4ng > za4i ji1ng sho3u yi4ng .20 duo1 mi2ng la2i zi4 a1n zhe1n yi1 xia3o di2 to2ng xue2 ca1n jia1 lia3o sho3u yi4ng shi4 , ta1 me2n yo4ng ge1 she1ng so4ng qu4 dui4 za1i qu1 to2ng li2ng re2n di2 gua1n xi1n , bi4ng yo4ng bi3 xie3 xia4 lia3o " zhu4 za1i qu1 xia3o pe2ng yo3u za3o ri4 zho4ng jia4n jia1 yua2n " de3ng te4 shu1 di2 e2r to2ng jie2 zhu4 fu2 yu3 . fa1 xi2ng fa1ng ye3 bia3o shi4 jia1ng co2ng sho4u chu1 di2 me3i yi1 zha1ng dia4n yi3ng pia4o zho1ng na2 chu1 1 yua2n qia2n , jua1n ge3i ho2ng shi2 zi4 hui4 . ga1i pia4n jia1ng za4i be3n yue4 30 ri4 zhe4ng shi4 sha4ng yi4ng .\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash
2entertainment
du2 tu2 go4u che1 zhi1 -- lia3ng xia1ng ma3 zi4 da2 3 ne4i wa4i zuo4 go1ng xia2ng xi4 jie3 xi1 (8)
lia3ng xia1ng che1 za4i za3i wu4 ko1ng jia1n fa1ng mia4n di2 yo1u shi4 shi4 li3 suo3 da1ng ra2n di2 , e2r lia3ng xia1ng ma3 3 zhe4 zho3ng " da4 lia3ng xia1ng " che1 xi2ng za4i zhe4 fa1ng mia4n ge1ng shi4 bia3o xia4n yo1u yi4 .\n ca3i yo4ng xia3o chi3 cu4n di2 be4i ta1i ye3 shi4 " bi1 bu4 de2 yi3 " di2 , yi1n we4i yi1 bu4 fe1n di2 ko1ng jia1n be4i sha4ng mia4n di2 su4 lia4o zhi4 wu4 ge2 zha4n yo4ng lia3o .\n jie2 yu3 : lia3ng xia1ng ma3 3 di2 yi3n ji4n ge1n to2ng me2n sa1n xia1ng che1 xi2ng di2 " li2 qi2 " za1o yu4 yo3u zhe he3n da4 di2 gua1n xi4 , ya4o bu2 shi4 sa1n xia1ng ma3 3" ga3i jia4 " ta1 re2n , shuo1 bu4 di4ng lia3ng xia1ng ma3 3 jiu4 bu2 hui4 yi3n ji4n guo2 ne4i . bu4 guo4 wo3 me2n bu4 xia3ng dui4 ne4i xie1 fe1n zhe1ng zuo4 guo4 duo1 di2 ta3o lu4n , yi1n we4i lia3ng xia1ng ma3 3 di2 da4o la2i dui4 yu2 wo3 me2n che1 yo3u la2i shuo1 jue2 dui4 shi4 yi1 da4 le4 shi4 .\n ( bia1n ji2 : xi4n ya4n pe2ng )
3automobile
[ ga3ng gu3 ] ga3ng gu3 da4 die1 he2ng zhi3 yi2 du4 die1 yu2 500 dia3n guo2 ji4 zi1 ji1n liu2 chu1
qua2n ji3ng wa3ng 5 yue4 20 ri4 xu4n me3i yua2n chi2 xu4 hui2 she1ng huo4 jia1 su4 guo2 ji4 zi1 ji1n liu2 chu1 xia1ng ga3ng , ga3ng gu3 shi4 cha3ng zho1u e4r da4 fu2 xia4 cuo4 . he2ng she1ng zhi3 shu4 zui4 duo1 xia4 die1 539.34 dia3n di1 jia4n 25202.89 dia3n , xia4n ba4o 25272.25 dia3n , die1 469.98 dia3n huo4 1.73%; ho2ng cho2u zhi3 shu4 xia4n ba4o 5750.53 dia3n , die1 120.02 dia3n huo4 2.04%; guo2 qi3 zhi3 shu4 xia4n ba4o 14118.97 dia3n , die1 248.73 dia3n huo4 1.73%.\n he2ng she1ng di4 cha3n fe1n le4i zhi3 shu4 da4 die1 2.62%, die1 shi4 ju1 yu2 ge4 da4 ha2ng ye4 zhi3 shu4 zhi1 sho3u .43 zhi1 la2n cho2u gu3 qua2n xia4n sha1 die1 , qi2 zho1ng , xi4n he2 zhi4 ye4 die1 4.25%, he2ng lo2ng di4 cha3n , xi1n shi4 jie4 fa1 zha3n , zha1o sha1ng ju2 guo2 ji4 , li4 fe1ng de3ng ju1n die1 yu2 3%; e2r zho1ng guo2 re2n sho4u , zho1ng ha3i yo2u , zho1ng guo2 she2n hua2 de3ng ze2 xia1ng dui4 die1 fu2 ka4o ho4u .\n zhu3 ya4o zho1ng zi1 gu3 ba3n kua4i ji4n hu1 qua2n xia4n xia4 cuo4 . sa1n da4 zho1ng zi1 shi2 yo2u gu3 qua2n xia4n xia4 die1 , zho1ng guo2 shi2 hua4 he2 zho1ng guo2 shi2 yo2u ju1n die1 ji4n 3%; si4 da4 zho1ng zi1 dia4n xi4n yu4n yi2ng sha1ng qua2n xia4n xia4 die1 , pi2ng ju1n die1 fu2 da2 2%; qi2 yu2 zho1ng zi1 yi2n ha2ng , ba3o xia3n , ha2ng yu4n ju1n wu2 yi1 sha4ng zha3ng ; da4n sa1n da4 zho1ng zi1 ha2ng ko1ng gu3 ze2 qua2n xia4n sha4ng zha3ng , pi2ng ju1n zha3ng fu2 ga1o da2 2.6%, do1ng fa1ng ha2ng ko1ng ge1ng shi4 ji4n she1ng 4.32%, yi1n qi2 yi3n zi1 ta2n pa4n yo3u wa4ng zho4ng qi3 .( qua2n ji3ng wa3ng / lu4 ze2 ho2ng )
1finance
< xi1 yo2u ji4 re2n wu4 ca1i xia3ng > zha1ng ji4 zho1ng xia4o za4n wu2 yue4 ba3n ta2ng se1ng ( tu2 )
wu2 yue4 xi4 no4ng nie4 yua3n \n ba4n jia1o me4i \n za1o " tia2o xi4 "\n zha1ng ji4 zho1ng ya1o qi3ng wu2 yue4 jia1 ru4 xi1n ba3n xi1 yo2u ji4 \n xi1n la4ng yu2 le4 xu4n zhe4 jia1ng we4i shi4 ju3 ba4n di2 " wo3 a4i xi1 yo2u ji4 zhi1 re2n wu4 ca1i xia3ng " huo2 do4ng zho1ng , wu2 yue4 ( blog) ba3n di2 " ta2ng se1ng " ra4ng qua2n cha3ng gua1n zho4ng ba4o xia4o , ye3 ra4ng yi1 xia4ng ya2n li4 yo3u jia1 di2 zha1ng ji4 zho1ng ( blog) da4 xia4o bu4 yi3 , za4n wu2 yue4 di2 ya3n ji4 yi1 liu2 .\n da4ng tia1n huo2 do4ng zho1ng yo3u shi2 we4i xua3n sho3u shi4 ya3n nv3 e2r guo2 di2 guo2 wa2ng , ra2n ho4u " ta2ng se1ng " ya4o co2ng me3i nv3 guo2 wa2ng na4 qu3 de " to1ng gua1n we2n die2 " shu4n li4 guo4 gua1n . wu2 yue4 xia1n shi4 fa3n chua4n chu1 ya3n " guo2 wa2ng ", ba3i ba1n xi4 no4ng nie4 yua3n ( blog) shi4 ya3n di2 " ta2ng se1ng ", ha2o fa4ng di2 guo2 wa2ng yu4 da4o she1ng xi4ng ha4i xiu1 di2 ta2ng se1ng , xia4o lia4o ba3i chu1 . wu2 yue4 di2 bia3o ya3n ye3 ra4ng nie4 yua3n pi2n pi2n xia4o cha2ng .\n jie1 xia4 la2i , da4o wu2 yue4 ba4n ya3n " ta2ng se1ng " lia3o , ta1 ma3 sha4ng yo4u bia4n she1n che2ng we2i che2ng yi1 we4i we1n we2n e3r ya3 , bi1n bi1n yo3u li3 di2 " ta2ng se1ng ", re4n pi2ng zi1 se4 cha1o qu2n di2 " guo2 wa2ng " di2 cho2ng cho2ng dia1o na4n , yi1 jiu4 ba3o chi2 yo1u ya3 di4 fe1ng du4 .\n yo3u ji4 zhe3 we4n , zha1ng da3o jue2 de wu2 yue4 shi4 he2 < xi1 yo2u ji4 > zho1ng ne3i ge4 jue2 se4 ? zha1ng da3o xia4o shuo1 , wu2 yue4 ne2ng we2n ne2ng wu3 , ne2ng sho1u ne2ng fa4ng , ta1 ke3 yi3 shi4 ya3n di2 jue2 se4 he3n duo1 , lia2n nv3 e2r guo2 di2 " guo2 wa2ng " du1 ke3 yi3 ya3n de2 ru2 ci3 chua2n she2n , ke3 we4i shi4 qua2n ca2i , ru2 guo3 ta1 yo3u xi4ng qu4 , wo3 xi1 wa4ng wu2 yue4 jia1 ru4 xi1n ba3n xi1 yo2u ji4 .
2entertainment
xia4n su4 xi2ng zhi1 yo3u xia4o xu1 fu3 yi3 lia3ng tia2o tui3
"xia4n su4 li2ng "6 yue4 1 ri4 shi1 xi2ng , ge4 di4 xia1ng gua1n bu4 me2n du1 xia1ng ji4 chu1 ta2i gua3n li3 gui1 di4ng , ge4 sha1ng cha3ng , cha1o shi4 ye3 lu4 xu4 tui1 chu1 xia1ng yi4ng ju3 cuo4 , sho4u xia4n di2 ba2o xi2ng yi1 ci4 xi4ng su4 lia4o da4i yi1n jia4 ge2 di1 lia2n e2r be4i be3i ji1ng shi4 mi2n da4 lia4ng go4u ma3i (5 yue4 30 ri4 < xi1n ji1ng ba4o >).\n me3i guo2 yi1 xie1 shi2 jia4n zhe4ng mi2ng , su4 lia4o da4i yo3u cha2ng shi3 yo4ng , dui4 " ba2i se4 wu1 ra3n " di2 e4 zhi4 zuo4 yo4ng fe1i cha2ng yo3u xia4n . bi3 zhe3 yi3 we2i , xu1 ya4o za4i " xia4n su4 li2ng " zhi1 wa4i jia4 qi3 lia3ng tia2o tui3 la2i fu3 zhu4 zo3u lu4 . qi2 yi1 , za4i " xia4n su4 li2ng " di2 ji1 chu3 sha4ng , zhe4ng fu3 yi1ng ga1i ca3i qu3 cuo4 shi1 , chu1 ta2i yi1 xie1 gu3 li4 ji1 zhi4 . yi1 fa1ng mia4n , gu3 li4 cha1o shi4 , sha1ng cha3ng , ji2 ma4o shi4 cha2ng de3ng sha1ng pi3n li2ng sho4u cha3ng suo3 zhu3 do4ng xia4n zhi4 na3i zhi4 bu4 shi3 yo4ng su4 lia4o da4i . li4ng yi1 fa1ng mia4n , to1ng guo4 yi1 xie1 ji1 li4 xi4ng ji1 zhi4 , ji1 fa1 shi4 mi2n zhu3 do4ng fa4ng qi4 su4 lia4o da4i di2 ji1 qi2ng he2 jue2 xi1n . zhe4ng fu3 bi4 xu1 we2i ra4o " xia4n su4 li2ng " xu2n zha3o xi1n di2 ba4n fa3 ra4ng shi4 mi2n yi4 shi2 da4o bu4 shi3 yo4ng su4 lia4o da4i di2 ha3o chu4 he2 li4 yi4 . yi1ng guo2 zui4 da4 lia2n suo3 cha1o shi4 te4 si1 ke1 , ca3i qu3 " jia3ng li4 ji1 fe1n fa3 ", gu4 ke4 zho4ng fu4 shi3 yo4ng go4u wu4 da4i ke3 le2i ji1 de2 fe1n . qi2 e4r , bi4 xu1 xu2n zha3o yi1 zho3ng fa1ng bia4n e2r yo4u shi2 hui4 di2 ti4 da4i pi3n . ge4 da4 cha1o shi4 , sha1ng cha3ng , ji2 ma4o shi4 cha2ng de3ng yi1ng ga1i gu3 li4 zhe4 ya4ng di2 " ti4 da4i pi3n ": dia4n fe3n zhi4 zuo4 di2 ba1o zhua1ng da4i , dua3n qi1 ke3 go1ng fa3n fu4 shi3 yo4ng di2 zhi3 da4i yi3 ji2 ke3 yi3 cha2ng qi1 shi3 yo4ng di2 mia2n zhi4 da4i huo4 qi2 ta1 bu4 da4i de3ng . ha2n guo2 yi1 xie1 cha1o shi4 , to1ng cha2ng jia1ng sha1ng pi3n ba1o zhua1ng yo4ng zhi3 xia1ng mia3n fe4i ti2 go1ng ge3i xia1o fe4i zhe3 , gu4 ke4 jia1ng yo4ng guo4 di2 zhi3 xia1ng fa4ng da4o zhi3 di4ng di4 dia3n hui2 sho1u , ji4 ma3n zu2 lia3o gu4 ke4 xu1 ya4o , yo4u shi2 xia4n lia3o fe4i wu4 yo3u xia4o xu2n hua2n li4 yo4ng .( da4 ya1 sha1n )
1finance
me2n ka3n 500 wa4n yua2n xia3o e2 da4i kua3n go1ng si1 shi4 dia3n ka1i zha2
β€”β€”β€”β€”da4i kua3n li4 lv4 sha4ng xia4n fa4ng ka1i \n zho1ng zhe4ng wa3ng xu4n zho1ng guo2 yi2n jia1n hui4 ri4 qia2n xia4 fa1 < gua1n yu2 xia3o e2 da4i kua3n go1ng si1 shi4 dia3n di2 zhi3 da3o yi4 jia4n >, gui1 di4ng xia3o e2 da4i kua3n go1ng si1 di2 she4 li4 , yo3u xia4n ze2 re4n go1ng si1 di2 zhu4 ce4 zi1 be3n bu4 de2 di1 yu2 500 wa4n yua2n , gu3 fe4n yo3u xia4n go1ng si1 di2 zhu4 ce4 zi1 be3n bu4 de2 di1 yu2 1000 wa4n yua2n .\n da1n yi1 zi4 ra2n re2n chi2 gu3 bu4 de2 cha1o guo4 zi1 be3n zo3ng e2 10%.\n ge1n ju4 < yi4 jia4n >, xia3o e2 da4i kua3n go1ng si1 shi4 zhi3 yo2u zi4 ra2n re2n , qi3 ye4 fa3 re2n yu3 qi2 ta1 she4 hui4 zu3 zhi1 to2u zi1 she4 li4 , bu4 xi1 sho1u go1ng zho4ng cu2n kua3n , ji1ng yi2ng xia3o e2 da4i kua3n ye4 wu4 di2 yo3u xia4n ze2 re4n go1ng si1 huo4 gu3 fe4n yo3u xia4n go1ng si1 .\n gua1n yu2 zhu4 ce4 zi1 be3n , yi2n jia1n hui4 gui1 di4ng , yo3u xia4n ze2 re4n go1ng si1 di2 zhu4 ce4 zi1 be3n bu4 de2 di1 yu2 500 wa4n yua2n , gu3 fe4n yo3u xia4n go1ng si1 di2 zhu4 ce4 zi1 be3n bu4 de2 di1 yu2 1000 wa4n yua2n . da1n yi1 zi4 ra2n re2n , qi3 ye4 fa3 re2n , qi2 ta1 she4 hui4 zu3 zhi1 ji2 qi2 gua1n lia2n fa1ng chi2 yo3u di2 gu3 fe4n , bu4 de2 cha1o guo4 xia3o e2 da4i kua3n go1ng si1 zhu4 ce4 zi1 be3n zo3ng e2 di2 10%.\n zhi4 yu2 zi1 ji1n la2i yua2n , ge1n ju4 gui1 di4ng , xia3o e2 da4i kua3n go1ng si1 di2 zhu3 ya4o zi1 ji1n la2i yua2n we2i gu3 do1ng jia3o na4 di2 zi1 be3n ji1n , jua1n ze4ng zi1 ji1n , yi3 ji2 la2i zi4 bu4 cha1o guo4 lia3ng ge4 yi2n ha2ng ye4 ji1n ro2ng ji1 go4u di2 ro2ng ru4 zi1 ji1n . xia3o e2 da4i kua3n go1ng si1 co2ng yi2n ha2ng ye4 ji1n ro2ng ji1 go4u huo4 de2 ro2ng ru4 zi1 ji1n di2 yu2 e2 , bu4 de2 cha1o guo4 zi1 be3n ji4ng e2 di2 50%. ro2ng ru4 zi1 ji1n di2 li4 lv4 , qi1 xia4n yo2u xia3o e2 da4i kua3n go1ng si1 yu3 xia1ng yi4ng yi2n ha2ng ye4 ji1n ro2ng ji1 go4u zi4 zhu3 xie2 sha1ng que4 di4ng , li4 lv4 yi3 to2ng qi1 " sha4ng ha3i yi2n ha2ng jia1n to2ng ye4 cha1i fa4ng li4 lv4 " we2i ji1 zhu3n jia1 dia3n que4 di4ng .\n zi1 ji1n yu4n yo4ng fa1ng mia4n ,< yi4 jia4n > gui1 di4ng , xia3o e2 da4i kua3n go1ng si1 za4i jia1n chi2 we2i no2ng mi2n , no2ng ye4 he2 no2ng cu1n ji1ngj&igrave; fa1 zha3n fu2 wu4 di2 yua2n ze2 xia4 zi4 zhu3 xua3n ze2 da4i kua3n dui4 xia4ng . xia3o e2 da4i kua3n go1ng si1 fa1 fa4ng da4i kua3n , yi1ng jia1n chi2 " xia3o e2 , fe1n sa3n " di2 yua2n ze2 , gu3 li4 xia3o e2 da4i kua3n go1ng si1 mia4n xia4ng no2ng hu4 he2 we1i xi2ng qi3 ye4 ti2 go1ng xi4n da4i fu2 wu4 , zhuo2 li4 kuo4 da4 ke4 hu4 shu4 lia4ng he2 fu2 wu4 fu4 ga4i mia4n . to2ng yi1 jie4 kua3n re2n di2 da4i kua3n yu2 e2 bu4 de2 cha1o guo4 xia3o e2 da4i kua3n go1ng si1 zi1 be3n ji4ng e2 di2 5%. za4i ci3 bia1o zhu3n ne4i , ke3 yi3 ca1n ka3o xia3o e2 da4i kua3n go1ng si1 suo3 za4i di4 ji1ngj&igrave; zhua4ng kua4ng he2 re2n ju1n GDP shui3 pi2ng , zhi4 di4ng zui4 ga1o da4i kua3n e2 du4 xia4n zhi4 .\n xia3o e2 da4i kua3n go1ng si1 da4i kua3n li4 lv4 sha4ng xia4n fa4ng ka1i , da4n bu4 de2 cha1o guo4 si1 fa3 bu4 me2n gui1 di4ng di2 sha4ng xia4n , xia4 xia4n we2i re2n mi2n yi2n ha2ng go1ng bu4 di2 da4i kua3n ji1 zhu3n li4 shua4i di2 0.9 be4i , ju4 ti3 fu2 do4ng fu2 du4 a4n zha4o shi4 cha3ng yua2n ze2 zi4 zhu3 que4 di4ng . yo3u gua1n da4i kua3n qi1 xia4n he2 da4i kua3n cha2ng hua2n tia2o kua3n de3ng he2 to2ng ne4i ro2ng , ju1n yo2u jie4 da4i shua1ng fa1ng za4i go1ng pi2ng zi4 yua4n di2 yua2n ze2 xia4 yi1 fa3 xie2 sha1ng que4 di4ng .\n < yi4 jia4n > hua2n zhi3 chu1 , xia3o e2 da4i kua3n go1ng si1 yi1ng jia4n li4 she3n she4n gui1 fa4n di2 zi1 cha3n fe1n le4i zhi4 du4 he2 bo1 be4i zhi4 du4 , cho1ng fe4n ji4 ti2 da1i zha4ng zhu3n be4i ji1n , que4 ba3o zi1 cha3n su3n shi1 zhu3n be4i cho1ng zu2 shua4i shi3 zho1ng ba3o chi2 za4i 100% yi3 sha4ng , qua2n mia4n fu4 ga4i fe1ng xia3n .
1finance
sa1n da4 qua4n sha1ng di4ng we4i ta3 pa2i ji2 tua2n
be3n wa3ng xu4n ( sha4ng ha3i zhe4ng qua4n ba4o guo1 xia3o pi2ng ) ta3 pa2i ji2 tua2n (002233.SZ)5 yue4 16 ri4 za4i zho1ng xia3o ba3n sha4ng shi4 . go1ng si1 mu4 qia2n shi4 yue4 do1ng di4 qu1 zui4 da4 di2 shui3 ni2 she1ng cha3n xia1o sho4u qi3 ye4 ,2007 nia2n shui3 ni2 cha3n lia4ng 708.69 wa4n du1n , ju1 gua3ng do1ng she3ng di4 e4r mi2ng , qi2 zho1ng za4i yue4 do1ng di4 qu1 xia1o sho4u shui3 ni2 489.81 wa4n du1n , zha1n zo3ng xia1o sho4u lia2ng di2 70.71%, za4i zhu1 sa1n jia3o di4 qu1 xia1o sho4u shui3 ni2 180.28 wa4n du1n , zha1n zo3ng xia1o sho4u lia2ng di2 26.03%, go1ng si1 za4i yue4 do1ng di4 qu1 di2 shi4 cha2ng zha1n yo3u shua4i we2i 37.68%, qie3 yo3u zhu2 nia2n sha4ng she1ng di2 qu1 shi4 .\n she1n yi2n wa4n guo2 yu4 ji4 go1ng si1 2008-2010 nia2n di2 yi2ng ye4 sho1u ru4 we2i 19.68,23.62 he2 29.05 yi4 yua2n , ji4ng li4 ru4n fe1n bie2 we2i 2.19,2.84 he2 3.79 yi4 yua2n , gu3 be3n ta1n ba2o ho4u EPS fe1n bie2 we2i 0.55 yua2n ,0.71 yua2n he2 0.95 yua2n . co2ng shui3 ni2 le4i sha4ng shi4 go1ng si1 zhe3ng ti3 la2i ka4n , zuo4 we2i xia3o di4 qu1 lo2ng to2u , ta3 pa2i ji2 tua2n 08 nia2n he2 li3 do4ng ta4i PE za4i 20-25 be4i , dui4 yi4ng shi4 cha3ng he2 li3 gu3 jia4 11-13.75 yua2n .\n ha3i to1ng zhe4ng qua4n yu4 ce4 go1ng si1 2008,2009 he2 2010 nia2n EPS fe1n bie2 we2i 0.58 yua2n ,0.78 yua2n he2 0.92 yua2n , ge1n ju4 mu4 qia2n A gu3 shi4 cha3ng gu1 zhi2 shui3 pi2ng , ji3 yu3 go1ng si1 2008 nia2n 20-25 be4i di2 shi4 yi2ng shua4i , dui4 yi4ng di2 he2 li3 jia4 zhi2 qu1 jia1n we2i 11.6-14.5 yua2n , xia1ng bi3 fa1 ha2ng jia4 sha4ng yo3u 15.53-44.57% di2 sha4ng zha3ng ko1ng jia1n .\n guo2 ta4i ju1n a1n yu4 qi1 08-09 nia2n go1ng si1 EPS we2i 0.50 yua2n ,0.73 yua2n . ka3o lv4 zho1ng xia3o ba3n gu1 zhi2 zho1ng shu1 xia1ng dui4 ga1o yu2 zhu3 ba3n , xi1n gu3 sho3u ri4 sha4ng shi4 xia4o yi4ng ,08 nia2n PE he2 li3 fa4n we2i 19.36-23.23 be4i , ji2 e4r ji2 shi4 cha3ng he2 li3 jia4 zhi2 we2i 9.68-11.62 yua2n .
1finance
tu2 we2n : pu2 cu2n xi1n hui2 yi4 di4 zhe4n fa1 she1ng shi2 hu1 hua4n sho4u ha4i zhe3 jia1n chi2 zhu4
xi1n la4ng yu2 le4 xu4n zho1ng xua1n bu4 de3ng qi1 bu4 we3i lia2n he2 zhu3 ba4n di2 < a4i di2 fe4ng xia4n >β€”β€”2008 ka4ng zhe4n jiu4 za1i da4 xi2ng mu4 jua1n huo2 do4ng , za4i zho1ng ya1ng dia4n shi4 ta2i yi1 ha4o ya3n bo1 ti1ng ju3 xi2ng , ya1ng shi4 yi1 ta4o , sa1n ta4o , si4 ta4o bi4ng ji1 zhi2 bo1 huo2 do4ng shi2 kua4ng . zhe4 shi4 jia4n guo2 yi3 la2i wo3 guo2 xua1n chua2n we2n hua4 jie4 zui4 da4 di2 yi1 ci4 mu4 jua1n huo2 do4ng .\n 5 yue4 18 ri4 12 dia3n , ya3n yua2n lu4 xu4 da4o cha3ng . ji4 zhe3 za4i xia4n cha2ng ca3i fa3ng lia3o zhu4 mi2ng ya3n yua2n pu2 cu2n xi1n .\n di4 zhe4n fa1 she1ng shi2 ..\n " di4 zhe4n fa1 she1ng di2 shi2 ho4u wo3 zhe4ng za4i yu2n na2n , me2i yo3u ga3n jue2 da4o zhe4n ga3n . di4 e4r tia1n ka4n zho1ng ya1ng ta2i di2 xi1n we2n ca2i zhi1 da4o za1i qi2ng , ga3n jue2 he3n zhe4n ji1ng . xia4n za4i me3i tia1n du1 hui4 sho1u ka4n xi1n we2n , gua1n zhu4 zhuo2 za1i qu1 jiu4 yua2n qi2ng kua4ng di2 ji4n zha3n ."\n pu2 cu2n xi1n jia3ng shu4 ga3n re2n gu4 shi4 \n " he3n yo3u xi4ng ca1n jia1 lia3o si4 chua1n ta2i di2 di4 yi1 cha2ng zhe4n za1i yi4 ya3n , da1ng shi2 zhi1 da4o lia3o ha3o duo1 li2ng re2n ga3n do4ng di2 gu4 shi4 . bi3 ru2 , za4i xia4n cha3ng jiu4 za1i di2 yi1 mi2ng zhi3 hui1 re2n yua2n di2 ha2i zi3 ye3 be4i ya3n ma2i za4i fe4i xu1 xia4 , e2r qie3 ma2i di2 bi3 jia4o she1n . da4n shi4 zhe4 we4i zhi3 hui1 re2n yua2n me2i yo3u qu4 jiu4 zi4 ji3 di2 ha2i zi3 , yi1n we4i na4 ya4ng hui4 yo4ng ta4i cha2ng di2 shi2 jia1n , e2r da1n wu4 qia3ng jiu4 qi2 ta1 re2n di2 shi2 jia1n . da1ng sa1n ge4 xia3o shi2 ho4u , zhe4 we4i zhi3 hui1 re2n yua2n di2 ha2i zi3 be4i jiu4 chu1 la2i zhi1 ho4u , yi3 ji1ng li2 ka1i lia3o re2n shi4 . zhe4 zho3ng da4 na4n zhi1 qia2n di2 da4 a4i ra4ng re2n do4ng ro2ng ."\n ji4 yu3 za1i qu1 re2n mi2n \n " wo3 za4i dia4n shi4 zho1ng ka4n da4o di4 zhe4n yi3 ji1ng fa1 she1ng lia3o 130 duo1 ge4 xia3o shi2 , da4n shi4 hua2n yo3u qi2 ji4 fa1 she1ng . ni3 me2n yi1 di4ng ya4o jia1n chi2 zhu4 ." tu2 we2i pu2 cu2n xi1n jie1 sho4u ca3i fa3ng . ya1ng shi4 guo2 ji4 / tu2
2entertainment
lia2ng yo3ng qi2 a4i qua3n bi4ng shi4 to1ng xia1o ba4n shi1 fa1ng zho1ng xi4n we2i go3u liu2 le4i ( tu2 )
xia4ng la2i shi4 a4i go3u zhi1 re2n di2 lia2ng yo3ng qi2 , yu3 go3u go3u wa2n ge4 bu4 yi4 le4 hu1 .\n xi1n la4ng yu2 le4 xu4n xua1n xua1n , lia2ng yo3ng qi2 ( ti1ng ge1 blog)(GiGi), ye4 cui4 cui4 ji2 wu2 jia1 le4 fu1 fu4 de3ng 29 ri4 wa3n chu1 xi2 < cha2i qua3n qi2 ji4 wu4 yu3 > di2 ci2 sha4n sho3u yi4ng , yo2u yu2 gu4 shi4 ga3n re2n , bu4 sha3o yi4 re2n zi4 ya2n da4i be4i zhi3 ji1n fu4 hui4 .GiGi zhe4 ci4 yi4 wu4 we2i yi3ng pia1n pe4i yi1n , yua2n la2i ga1o fe1ng qi1 ta1 ze1ng ya3ng 13 zhi1 go3u :" chu2 le 3 zhi1 da4 go3u wa4i , hua2n ya3ng guo4 10 zhi1 BB go3u , ke3 xi1 ta1 me2n be4i so4ng re2n ho4u mi4ng yu4n ge4 yi4 , yo3u yi1 zhi1 be4i re2n so4ng hui2 la2i sa1n ci4 , zui4 xi4ng yu4n na4 zhi1 jiu4 yi2 ju1 me3i guo2 ."14 sui4 di2 qu1 jia4 za3o qia2n za4i jia1 bi4ng shi4 ,GiGi wa3n sha4ng ti4 go3u zhi1 ba1o za1 tuo3 da4ng ho4u , ba4n sui2 go3u shi1 da4o tia1n mi2ng , huo3 hua4 ho4u gu3 hui1 ze2 sa1 la4 da4 ha3i .\n zhi4 yu2 to2ng shi4 a4i go3u zhi1 re2n di2 xua1n xua1n ye3 ya3ng yo3u 4 zhi1 go3u , ta1 xia4o ya2n to2ng cha2ng di2 fa1ng zho1ng xi4n , na2n yi3 xia3ng xia4ng hui4 ka4n xi4 ka4n da4o le4i liu2 ma3n mia4n . xia4 yue4 ta1 jia1ng hui2 wu2 xia4n pa1i xi1n ju4 , mu4 qia2n ji1 ji2 Keep Fit. li4ng wa4i , ye4 cui4 cui4 yi4 ya3ng yo3u 4 ma1o 4 go3u , za3o qia2n ta1 xia4 ba1n hui2 jia1 be4i liu2 la4ng go3u zhui1 sui2 :" ru2 guo3 yo3u zha1o yi1 ri4 wo3 zhu4 hua1 yua2n ya2ng fa2ng , yi1 di4ng hui4 sho1u liu2 na4 zhi1 liu2 la4ng go3u di2 !"( yu2 yu2 / we2n )
2entertainment
ya1ng shi4 zhi2 bo1 co2ng zo3ng jue2 sa4i ka1i shi3
luo4 di4 \n NBA zuo2 ri4 xia4ng za1i qu1 jua1n kua3n 1400 wa4n yua2n \n ya1ng shi4 zhi2 bo1 co2ng zo3ng jue2 sa4i ka1i shi3 \n be3n ba4o xu4n ( ji4 zhe3 tia2n xi1n xi1n ) zuo2 ri4 qi3 , zho1ng guo2 qiu2 mi2 che4 di3 ka4n bu4 da4o NBA do1ng xi1 bu4 jue2 sa4i di2 dia4n shi4 zhi2 bo1 , ji4 ya1ng shi4 he2 ge4 di4 fa1ng ta2i ti2ng bo1 zhi1 ho4u , wa3ng luo4 zhi2 bo1 pi2ng ta2i ye3 sho1u da4o to1ng zhi1 , ya1o qiu2 ti2ng zhi3 zhi2 bo1 NBA. ji4 zhe3 zuo2 ri4 co2ng ya1ng shi4 ne4i bu4 re2n shi4 chu3 lia3o jie3 da4o , ya1ng shi4 jia1ng co2ng zo3ng jue2 sa4i ka1i shi3 hui1 fu4 zhi2 bo1 NBA.\n yua2n la2i hua2n ke3 to1ng guo4 wa3ng luo4 sho1u ka4n bi3 sa4i di2 qiu2 mi2 tu1 ra2n fa1 xia4n , co2ng 28 ri4 qi3 , guo2 ne4i ji3 ge4 wa3ng zha4n du1 ka4n bu4 da4o sa4i shi4 zhi2 bo1 . yua2n la2i , ba1o kuo4 pplive,ppstream de3ng za4i ne4i di2 ji1 da4 shi4 pi2n zhi2 bo1 wa3ng zha4n 28 ri4 za3o sho1u da4o to1ng zhi1 , ya1o qiu2 ti2ng bo1 jie1 xia4 la2i di2 NBA bi3 sa4i .\n " mu4 qia2n sui1 ra2n me2i yo3u sho1u da4o zhe4ng shi4 to1ng zhi1 , da4n zhe4 shi4 ji1 be3n di4ng lia3o , co2ng 6 yue4 6 ri4 di2 di4 yi1 cha2ng zo3ng jue2 sa4i jiu4 ka1i shi3 hui1 fu4 zhi2 bo1 ." yi1 mi2ng ya1ng shi4 ne4i bu4 re2n shi4 ga4o su4 ji4 zhe3 . jiu4 za4i zuo2 ri4 ,NBA xua1n bu4 jia1ng xia4ng si4 chua1n za1i qu1 jua1n kua3n 1400 wa4n yua2n re2n mi2n bi4 yo4ng yu2 jiu4 yua2n he2 cho2ng jia4n . mu4 qia2n , yi3 qiu2 yua2n he2 qiu2 dui4 we2i sho3u di2 NBA da4 jia1 ti2ng yi3 xia4ng za1i qu1 jua1n chu1 yue1 700 wa4n yua2n re2n mi2n bi4 .\n xi1n la4ng ti3 yu4 du2 jia1 ga3o jia4n she1ng mi2ng : ga1i zuo4 pi3n ( we2n zi4 , tu2 pia4n , tu2 bia3o ji2 yi1n shi4 pi2n ) te4 go1ng xi1n la4ng shi3 yo4ng , we4i ji1ng sho4u qua2n , re4n he2 me2i ti3 he2 ge4 re2n bu4 de2 qua2n bu4 huo4 bu4 fe4n zhua3n za3i .
0sports
zu3 tu2 : a4o yu4n she4ng huo3 sha3n ya4o gua3ng zho1u ya2n tu2 shi2 da4 ji3ng dia3n zhu2 ge4 di4
(tu2 2)\n 2. ba2i yu2n sha1n sha1n di3ng go1ng yua2n : xi2ng che2ng " xia2ng yu2n " jia4ng fu2 gua3ng zho1u me3i ji3ng \n huo3 ju4 chua2n di4 yi2 shi4 qi3 do4ng ho4u , huo3 ju4 sho3u jia1ng tu2 ji1ng gua3ng zho1u ti3 yu4 gua3n , wa3ng ba2i yu2n sha1n chua2n di4 . yu2n sha1n zhu1 shui3 shi4 gua3ng zho1u che2ng shi4 di2 zhu3 ya4o te4 zhe1ng , ba2i yu2n sha1n shi4 xi1n " ya2ng che2ng ba1 ji3ng " zhi1 sho3u , guo2 jia1 4A ji2 ji3ng qu1 he2 guo2 jia1 zho4ng dia3n fe1ng ji3ng mi2ng she4ng qu1 , we2i na2n yue4 mi2ng sha1n zhi1 yi1 , zi4 gu3 jiu4 yo3u " ya2ng che2ng di4 yi1 xiu4 " zhi1 che1ng . ba2i yu2n sha1n jia4n zhe4ng gua3ng zho1u li4 shi3 , zui4 za3o ke3 zhui1 su4 da4o sha1n be3i hua2ng po2 do4ng di2 xi1n shi2 qi4 shi2 da4i shi3 qia2n we2n hua4 di2 yi2 zhi3 .\n ju4 lia3o jie3 , huo3 ju4 chua2n di4 jia1ng co2ng ba2i yu2n sha1n xi1 me2n wa3ng sha1n di3ng go1ng yua2n fa1ng xia4ng chua2n di4 .\n ba2i yu2n sha1n sha1n di3ng go1ng yua2n , huo3 ju4 sho3u jia1ng sho3u chi2 huo3 ju4 , de1ng sha4ng gua1n ji3ng ta2i " ba2i yu2n wa3n wa4ng ", yua3n tia4o zhe3ng ge4 gua3ng zho1u che2ng , za4i zhe4 yi1 ke4 ," xia2ng yu2n " yu3 gua3ng zho1u me3i ji3ng cho2ng die2 , xi2ng che2ng " xia2ng yu2n " jia4ng fu2 gua3ng zho1u me3i ji3ng .
0sports
xia1ng gua1n ba4o da4o
xi4ng mi2ng : pe2ng bo2 (Peng bo)\n xi4ng bie2 : na2n \n chu1 she1ng di4 : jia1ng xi1 \n she1ng ri4 :1981.2.18\n she1n ga1o :1.65 mi3 \n ti3 zho4ng :62 go1ng ji1n \n xia4ng mu4 : tia4o shui3 \n hui1 hua2ng zha4n ji4 \n ge4 re2n a4i ha3o : wa2n yo2u xi4 \n zui4 ha3o che2ng ji4 :2004 nia2n ya3 dia3n a4o yu4n hui4 na2n zi3 3 mi3 tia4o ba3n ji1n pa2i \n yu4n do4ng ji1ng li4 :\n 1987 nia2n za4i jia1ng xi1 she3ng na2n cha1ng shi4 ti3 xia4o jie1 sho4u xu4n lia4n ,1991 nia2n ji4n ru4 jia1ng xi1 she3ng ti3 go1ng dui4 ji4n ha2ng zhua1n ye4 xu4n lia4n ,1998 nia2n ji4n ru4 guo2 jia1 dui4 .\n zhu3 ya4o che2ng ji4 :\n 2001 nia2n shi4 ji3n sa4i na2n zi3 shua1ng re2n 3 mi3 tia4o ba3n gua4n ju1n ;\n 2002 nia2n shi4 jie4 be1i na2n zi3 3 mi3 ba3n ya4 ju1n , tua2n ti3 gua1n ju1n , ya4 yu4n hui4 na2n zi3 3 mi3 tia4o ba3n shua1ng re2n gua4n ju1n ;\n 2003 nia2n shi4 ji3n sa4i na2n zi3 3 mi3 ba3n ya4 ju1n ;\n 2004 nia2n shi4 jie4 be1i tia4o shui3 sa4i na2n zi3 3 mi3 ba3n shua1ng re2n gua4n ju1n , ge4 re2n di4 sa1n mi2ng ;\n 2004 nia2n a4o yu4n hui4 na2n zi3 3 mi3 ba3n ji1n pa2i .
0sports
do3ng fa1ng zhuo2 zhe4n ji1ng tia1n za1i jua1n kua3n 2 wa4n jie2 ju1 she1ng huo2 na2n mi3n qua2n qua2n chi4 zi3 xi1n
xi1n la4ng ti3 yu4 xu4n ku3 yu2 me2i yo3u jua1n xia4n di2 qu2 da4o , za4i yi1ng cha1o xia4o li4 di2 do3ng fa1ng zhuo2 to1ng guo4 da4 lia2n shi2 de2 ju4 le4 bu4 xia4ng za1i qu1 jua1n xia4n 2 wa4n yua2n re2n mi2n bi4 .\n zuo2 tia1n wa3n sha4ng , shi2 de2 ji2 tua2n cha2ng wu4 fu4 do3ng shi4 cha2ng sui2 xi4n mi3n jie1 da4o lia3o yi2 ge4 la2i zi4 yi1ng guo2 di2 dia4n hua4 , da3 dia4n hua4 di2 shi4 zhe4ng za4i yi1ng cha1o xia4o li4 di2 yua2n shi2 de2 qiu2 yua2n do3ng fa1ng zhuo2 . do3ng fa1ng zhuo2 xia4ng sui2 xi4n mi3n lia3o jie3 lia3o yi1 xia4 si4 chua1n da4 di4 zhe4n di2 qi2ng kua4ng , ta1 shuo1 , zi4 ji3 ci3 qia2n za4i yi1ng guo2 zhu3 ya4o shi4 to1ng guo4 hu4 lia2n wa3ng lia3o jie3 di4 zhe4n di2 qi2ng kua4ng , ga3n da4o he3n zhe4n ji1ng , zhe4 ci4 he2 guo2 ne4i to1ng dia4n hua4 ho4u , dui4 qi2ng kua4ng yo3u lia3o ji4n yi1 bu4 di2 lia3o jie3 . yo2u yu2 do3ng fa1ng zhuo2 za4i yi1ng guo2 she1ng huo2 ha2i shi4 sho4u da4o yu3 ya2n he2 qi2 ta1 yi1n su4 di2 yi3ng xia3ng , yi1 zhi2 za4i yi1ng guo2 zha3o bu2 da4o jua1n kua3n di2 qu2 da4o , suo3 yi3 zhe4 ji1 tia1n yi1 zhi2 xia3ng jua1n kua3n , qu4 bu4 zhi1 da4o ga1i da4o na3 li3 qu4 jua1n .\n yu2 shi4 do3ng fa1ng zhuo2 we3i tuo1 da4 lia2n shi2 de2 ju4 le4 bu4 da4i bia3o ta1 be3n re2n xia4ng za1i qu1 jua1n kua3n 2 wa4n yua2n . sui2 xi4n mi3n za4i jie1 sho4u ca3i fa3ng shi2 bia3o shi4 , do3ng fa1ng zhuo2 xia4n za4i za4i yi1ng guo2 yi1 zhi2 de3ng da4i sha4ng cha3ng di2 ji1 hui4 , she1ng huo2 bi4ng bu2 shi4 he3n kua1n yu4 , zhe4 ci4 zhu3 do4ng zha3o shi2 de2 ju4 le4 bu4 xia4ng za1i qu1 jua1n kua3n , shi4 ta1 me2i yo3u xia3ng da4o di2 .\n da4 lia2n shi2 de2 ju4 le4 bu4 jia1ng do3ng fa1ng zhuo2 di2 jua1n kua3n qua2n bu4 sua4n da4o lia3o shi2 de2 ju4 le4 bu4 di2 jua1n kua3n zho1ng , zhe4 ya4ng ta1 me2n jia1ng za4i mi2ng tia1n xia4 wu3 di2 bi3 sa4i zho1ng , jia1ng do3ng fa1ng zhuo2 di2 jua1n kua3n he2 shi2 de2 ju4 le4 bu4 di2 jua1n kua3n yi1 qi3 jua1n ze4ng ge3i da4 lia2n mi2n zhe4ng ju2 .\n ( la3o yu2 shu4 )
0sports
qu2n xi1ng lu4 zhi4 < wo3 me2n za4i yi1 qi3 > pa2i che2ng xi1n xi2ng a1i da4o shi4 zhe3 ( tu2 )
qu2n xi1ng lu4 zhi4 MV\n jia1ng na2n , gua3ng zhi4 , su1n qi2n , yua2n li4 fe1ng jie1 sho4u gua1ng xia4n chua2n me2i ca3i fa3ng \n su1n qi2n , xu2 yu4 te2ng , yua2n li4 fe1ng , a1n hu3 \n xio2ng ru3 li2n , gua3ng zhi4 , yua2n li4 fe1ng , su1n qi2n , xu2 yu4 te2ng , jia1ng na2n de3ng re2n pa1i MV\n xi1n la4ng yu2 le4 xu4n 5 yue4 21 ri4 wa3n 8 shi2 , lia3ng a4n sa1n di4 qu2n xi1ng ( ti1ng ge1 ) za4i be3i ji1ng " le4 jia1 xua1n " xie2 sho3u lu4 zhi4 zhe4n za1i ge1 qu3 < wo3 me2n za4i yi1 qi3 >. da4o cha3ng mi2ng xi1ng yo3u xio2ng tia1n pi2ng ( ti1ng ge1 blog), wu3 si1 ka3i ( ti1ng ge1 blog), we2n zha1ng , ji1n qia3o qia3o ( blog), gua3ng zhi4 ( ti1ng ge1 ), jia1ng na2n ( ti1ng ge1 ), xu2 yu4 te2ng , yua2n li4 ( blog) fe1ng , su1n qi2n , hu2 ya2ng li2n ( ti1ng ge1 ), yi4 xi1n , ho2u xu4 ( ti1ng ge1 ), xio2ng ru3 li2n ( ti1ng ge1 blog), ya2ng to2ng shu1 ( blog), a1n hu3 ( ti1ng ge1 blog) de3ng ji4n ba3i mi2ng yi4 re2n , yi3 ji2 " gua1ng xia4n chua2n me2i "," di4 yi1 chua2n me2i " de3ng ge4 da4 me2i ti3 ju1n fe1n fe1n da4o cha3ng . da4ng wa3n lu4 yi1n yi1 zhi2 chi2 xu4 da4o li2ng che2n 1 dia3n duo1 zho1ng , ji3n gua3n yi3 ji1ng shi4 she1n ye4 , da4n yi4 re2n di2 lia3n sha4ng bi4ng me2i yo3u chu1 xia4n pi2 be4i di2 she2n se4 , da4 jia1 go4ng to2ng dia3n ra2n la4 zhu2 , pa2i lie4 che2ng " xi1n " xi2ng tu2 a4n , we2i sho4u za1i di4 qu1 di2 qu2n zho4ng qi2 fu2 .\n be3i ji1ng tuo4 tia1n we2n hua4 ( cha4ng pia4n ) go1ng si1 qi2 xia4 di2 si4 we4i yi4 re2n : gua3ng zhi4 , jia1ng na2n , yua2n li4 fe1ng , su1n qi2n du1 tui1 chi2 lia3o zui4 ji4n suo3 yo3u di2 da4ng qi1 , we4i le we4n chua1n , we4i le suo3 yo3u za4i zhe4 ci4 da4 za1i na2n zho1ng sho4u da4o sha1ng ha4i di2 re2n me2n xia4n sha4ng zi4 ji3 di2 yi1 fe4n a4i xi1n .\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash
2entertainment
gu3 shi4 za4i xia4n cha2ng yi1n ba3 wo4 zhu3 ti2 to2u zi1
za4i gua3n li3 ce2ng lia2n xu4 di2 ga4n yu4 xia4 , shi4 cha3ng di2 zo3u shi4 yi3 ji1ng qu1 yu2 we3n di4ng , fe1i li3 xi4ng xia4 die1 yi3 ji1ng jie2 shu4 , shi4 cha3ng zhe4ng za4i zhe4n da4ng zho1ng go4u zhu4 zho1ng qi1 di2 di3 bu4 he2 ji1 chu3 . wo3 me2n re4n we2i shi4 cha3ng mu4 qia2n di2 gu1 zhi2 xia1ng dui4 yu2 mu4 qia2n qi3 ye4 li4 ru4n di2 ze1ng zha3ng la2i shuo1 xia1ng dui4 he2 li3 , ju4 yo3u yi1 di4ng di2 a1n qua2n bia1n ji4 . ci3 wa4i , sui1 ra2n ga1o to1ng zha4ng he2 chu1 ko3u fa4ng hua3n di2 ya1 li4 yo2u cu2n , da4n shi4 A gu3 sha4ng shi4 go1ng si1 za4i ne4i xu1 tui1 do4ng xia4 zho1u qi1 xi4ng dua3n xia4n bia3o xia4n bi4ng bu4 mi2ng xia3n . e2r za4i 5 yue4 jie3 ji4n xia3o ga1o cha2o jie2 shu4 ho4u jia1ng yo3u ji4n 3 ge4 yue4 di2 jie3 ji4n di1 gu3 , wo3 me2n re4n we2i shi4 cha3ng ju4 be4i ji4n ha2ng yi1 ci4 fa3n da4n di2 tia2o jia4n he2 ko1ng jia1n . si4 chua1n we4n chua1n di4 zhe4n za4o che2ng yi1 di4ng ji1ng ji4 su3n shi1 , da4n bu4 ga3i ji1ng ji4 yu4n ha2ng qu1 shi4 , e2r qie3 cho2ng jia4n jia1ng ci4 ji1 xia1ng gua1n ha2ng ye4 .\n e4r ji2 shi4 cha3ng sha4ng ka4n , sho4u di4 zhe4n yu2 zhe4n di2 da1n yo1u he2 wa4i we2i gu3 shi4 xia4 die1 da4i do4ng yi3ng xia3ng , zho1u e4r za4i xia4n ba3i dia3n cha2ng yi1n xia4n xia4 die1 , ge3i to2u zi1 zhe3 xi4n xi1n da4i la2i yi1 di4ng di2 da3 ji1 , ca1o zuo4 na2n du4 jia1 da4 . dui4 yu2 ji4n qi1 da4 pa2n zhe4n da4ng di2 zo3u shi4 , wo3 me2n re2ng ra2n re4n we2i da4 pa2n dua3n qi1 re2ng yo3u suo3 fa3n fu4 , zho1ng qi1 xia4ng ha3o , ji4n ri4 jia1ng hui2 ca3i yi3 za4i ci4 que4 li4 zho1ng qi1 di3 bu4 . chu3 yu2 mu4 qia2n di2 da4 pa2n zo3u shi4 , we4i la2i 1-2 ge4 yue4 shi4 cha3ng ke3 ne2ng che2ng xia4n re4 dia3n fe1n che2ng di2 ta4i shi4 , ge4 le4i zhu3 ti2 to2u zi1 ke3 ne2ng da4 ha2ng qi2 da4o , co2ng fe1ng ge2 sha4ng ka4n , zi4 xia4 e2r sha4ng di2 xua3n gu3 he2 zho1ng xia3o pa2n ha2ng qi2ng jia1ng zha4n ju4 zhu3 liu2 .\n xi1n la4ng she1ng mi2ng : be3n ba3n we2n zha1ng ne4i ro2ng chu2n shu3 zuo4 zhe3 ge4 re2n gua1n dia3n , ji3n go1ng to2u zi1 zhe3 ca1n ka3o , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . to2u zi1 zhe3 ju4 ci3 ca1o zuo4 , fe1ng xia3n zi4 da1n .\n * shu4 ju4 shi2 shi2 ge1ng xi1n : wu2 xu1 de3ng da4o ba4o ga4o qi1 ji1 go4u ji1n tia1n ma3i ru4 mi2ng tia1n jie1 xia3o \n * fe1n le4i zha4ng hu4 to3ng ji4 shu4 ju4 : to4u shi4 shi4 ji1 go4u ko4ng pa2n ha2i shi4 sa4n hu4 chi2 ca1ng \n * qu1 jia1n fe1n da4ng to3ng ji4 shu4 ju4 : jie1 shi4 gu3 pia4o chi2 gu3 ji2 zho1ng du4 \n * xi2 we4i jia1o yi4 to3ng ji4 : ge4 gu3 xi2 we4i che2ng jia1o qua2n ba4o gua1ng dia3n ji1 ji4n ru4 \n wa3ng ye4
1finance
xu1 jia3 che2n shu4 mi2n shi4 su4 so4ng li4 a4n
be3n ba4o ji4 zhe3 wa2ng gua1ng pi2ng be3i ji1ng ba4o da4o \n ji4n ri4 , sha4ng ha3i shi4 hui4 ye4 lv4 shi1 shi4 wu4 suo3 da4i li3 di2 11 we4i zho1ng xia3o to2u zi1 zhe3 su4 yi2n xi1ng ne2ng yua2n (000862) xu1 jia3 che2n shu4 zhe4ng qua4n mi2n shi4 pe2i cha2ng su4 so4ng be4i ni2ng xia4 hui2 zu2 zi4 zhi4 qu1 yi2n chua1n shi4 zho1ng ji2 re2n mi2n fa3 yua4n li4 a4n , suo3 pe2i zo3ng e2 ji4n 60 wa4n yua2n .\n da4i li3 ci3 a4n di2 wa2ng shu4 ju1n lv4 shi1 ga4o su4 ji4 zhe3 , lv4 shi1 yi3 ji1ng sho1u da4o yi2n chua1n shi4 zho1ng ji2 re2n mi2n fa3 yua4n fa1 chu1 di2 a4n jia4n sho4u li3 to1ng zhi1 shu1 , ju3 zhe4ng to1ng zhi1 shu1 de3ng we2n jia4n , bi4ng za4i gui1 di4ng qi1 xia4n ne4i yu4 jia3o lia3o a4n jia4n sho4u li3 fe4i , mu4 qia2n zhe4ng za4i de3ng da4i yi2n chua1n zho1ng yua4n di2 ka1i ti2ng pa2i qi1 .\n 2006 nia2n 3 yue4 , yi2n xi1ng ne2ng yua2n go1ng ga4o che1ng , sho4u da4o zhe4ng jia1n hui4 ha2ng zhe4ng chu3 fa2 . ge1n ju4 zhe4ng jia1n hui4 chu3 fa2 jue2 di4ng re4n di4ng , go1ng si1 2003 nia2n he2 2004 nia2n ba4n nia2n du4 ba4o ga4o cu2n za4i xu1 jia3 che2n shu4 ; dui4 pe4i gu3 zi1 ji1n di2 shi3 yo4ng , ko4ng gu3 gu3 do1ng di2 zi1 ji1n zha1n yo4ng ji2 da1n ba3o qi2ng kua4ng da4 bu4 fe4n we4i ne2ng ji2 shi2 , zhu3n que4 go1ng ga4o , ye3 we4i za4i di4ng qi1 ba4o ga4o zho1ng wa2n zhe3ng pi1 lu4 . go1ng si1 be4i chu3 yi3 4O wa4n yua2n fa2 kua3n ; fu4 yo3u zhi2 jie1 fa3 lv4 ze2 re4n di2 bu4 fe4n ga1o gua3n ye3 sho4u da4o lia3o zhe4ng jia1n hui4 di2 ha2ng zhe4ng chu3 fa2 .
1finance
Linux yu4 jie4 yu2n ji4 sua4n jue2 qi3
su1n ya4n bia1o \n qua2n qiu2 200 wa4n mi2ng Linux ka1i fa1 zhe3 zho1ng yu2 de3ng da4o lia3o zhe4 yi1 tia1n , shi4 shi2 ho4u dui4 we1i rua3n shuo1 " bu4 " lia3o , yi1n we4i " yu2n ji4 sua4n " shi2 da4i ji2 jia1ng la2i li2n , yi3 ji2 lia2n jia4 di2 , cha1o xia3o xi2ng bi3 ji4 be3n dia4n na3o zhe4ng za4i kua4i su4 pu3 ji2 .\n ri4 qia2n , ba3i zi1 xi4n xi1 ke1 ji4 go1ng si1 chua4ng ba4n re2n ji2 zhi2 xi2ng re2n li2n zhe4ng da4o he2 xia1ng ga3ng Linux sha1ng hui4 hui4 cha2ng jia3n ji3n yua2n za4i gua3ng zho1u xi4n xi1 cha3n ye4 zho1u sha4ng zhi3 chu1 , yo2u yu2 sho3u ji1 , cha1o xia3o xi2ng bi3 ji4 be3n de3ng yi2 do4ng hu4 lia2n wa3ng zho1ng dua1n di2 chu1 xia4n , zhe4 zho3ng yi2 do4ng zho1ng dua1n she4 be4i ca3i yo4ng Linux pi2ng ta2i zuo4 we2i ca1o zuo4 xi4 to3ng yi3 ji1ng che2ng we2i IT ye4 jie4 di2 yi1 zho3ng fa1 zha3n qu1 shi4 .\n yi1n we4i zho1ng guo2 shi4 qua2n qiu2 di2 PC zhi4 za4o ji1 di4 he2 zui4 da4 di2 xia1o fe4i shi4 cha2ng , qi2 yi3 che2ng we2i qua2n qiu2 tui1 do4ng Linux fa1 zha3n di2 zui4 zho4ng ya4o di2 li4 lia4ng zhi1 yi1 .\n " za4i xia1ng ga3ng te4 qu1 zhe4ng fu3 wa3ng zha4n li3 mia4n , yo3u 43% ca3i yo4ng Linux zuo4 we2i fu2 wu4 pi2ng ta2i .Firefox( wa3ng ye4 liu2 la3n qi4 ) yo4ng hu4 zha1n yo3u shua4i yi3 ga1o da2 38%." jia3n ji3n yua2n zhi3 chu1 , za4i guo4 qu4 ji1 nia2n li3 , yi3 Linux we2i da4i bia3o za4i ka1i fa4ng yua2n ma3 rua3n jia4n di2 shi3 yo4ng shua4i zhe4ng za4i bu4 dua4n sha4ng she1ng , yi3 ji1ng ka1i shi3 tia3o zha4n we1i rua3n di2 zhuo1 mia4n pi2ng ta2i he2 ba4n go1ng rua3n jia4n de3ng de3ng cha3n pi3n .\n jia3n ji3n yua2n to4u lu4 , ka1i fa4ng yua2n ma3 di2 rua3n jia4n za4i fu2 wu4 qi4 dua1n zha1n yo3u shua4i yi3 ji1ng cha1o guo4 50%, e2r za4i zho1ng guo2 xi1n di2 dia4n na3o zho1ng yu4 zhua1ng he2 ku3n ba3ng Linux di2 , me3i nia2n du1 cha1o guo4 200 wa4n ta2i . ci3 wa4i ,HP, hua2 shuo4 de3ng bi3 ji4 be3n dia4n na3o ju4 to2u ye3 ka1i shi3 za4i di1 dua1n lia2n jia4 di2 bi3 ji4 be3n dia4n na3o zho1ng yu4 zhua1ng Linux.
4technology
sa1n gu1 re2n yua2n : me3i re2n me3i yue4 600 yua2n ji1 be3n she1ng huo2 fe4i
we1n jia1 ba3o zhu3 chi2 zha4o ka1i guo2 wu4 yua4n ka4ng zhe4n jiu4 za1i zo3ng zhi3 hui1 bu4 di4 10 ci4 hui4 yi4 \n xi1n hua2 she4 dia4n 5 yue4 19 ri4 xia4 wu3 , zho1ng go4ng zho1ng ya1ng zhe4ng zhi4 ju2 cha2ng we3i , guo2 wu4 yua4n zo3ng li3 , guo2 wu4 yua4n ka4ng zhe4n jiu4 za1i zo3ng zhi3 hui1 bu4 zo3ng zhi3 hui1 we1n jia1 ba3o zhu3 chi2 zha4o ka1i zo3ng zhi3 hui1 bu4 di4 10 ci4 hui4 yi4 , ti1ng qu3 be4i ku4n re2n yua2n so1u jiu4 , sha1ng bi4ng yua2n jiu4 zhi4 , yu4 na2n zhe3 sha4n ho4u chu3 li3 he2 za1i qu1 we4i she1ng fa2ng yi4 de3ng go1ng zuo4 qi2ng kua4ng hui4 ba4o . hui4 yi4 yi4 di4ng yi3 xia4 shi4 xia4ng :\n di4 yi1 , kuo4 da4 so1u jiu4 fa4n we2i . bu4 dui4 ya4o ke4 fu2 yi1 qie4 ku4n na2n , que4 ba3o 24 xia3o shi2 ne4i ji4n ru4 da4o suo3 yo3u cu1n zhua1ng . di4 e4r , zuo4 ha3o fa2ng yi4 go1ng zuo4 . yi1 lia2o jiu4 zhi4 , we4i she1ng fa2ng yi4 he2 yi1 ya4o qi4 xie4 wu4 zi1 ya4o fu4 ga4i da4o suo3 yo3u za1i qu1 . sha4ng wu2 yi1 lia2o fa2ng yi4 dui4 wu3 ji4n ru4 di2 di4 qu1 , ya4o a1n pa2i ko1ng yu4n yi1 lia2o fa2ng yi4 re2n yua2n he2 ya4o pi3n . ge1n ju4 za1i qu1 fa2ng yi4 go1ng zuo4 di2 xu1 ya4o , za4i 5 tia1n ne4i , me3i tia1n ze1ng pa4i we4i she1ng fa2ng yi4 re2n yua2n 500 mi2ng , bi4ng pa4i chu1 1000 mi2ng we4i she1ng jia1n du1 yua2n . guo2 jia1 fa1 zha3n ga3i ge2 we3i , we4i she1ng bu4 fu4 ze2 co2ng qua2n guo2 ge4 di4 dia4o yu4n fa2ng yi4 wu4 zi1 , za4i si4 chua1n huo4 fu4 ji4n she3ng shi4 qi3 ye4 zu3 zhi1 she1ng cha3n xia1o du2 sha1 ju1n ya4o pi3n . pu3 ji2 fa2ng yi4 zhi1 shi2 , ji3n ji2 yi4n zhi4 500 wa4n fe4n xua1n chua2n ca2i lia4o , to2ng shi2 li4 yo4ng ge4 zho3ng xua1n chua2n me2i ti3 ka1i she4 zhua1n la2n . jia1 qia2ng xi4n xi1 go1u to1ng he2 to3ng yi1 ba4o so4ng , yi3 zhi4 zuo4 di2 400 ta2i da4i yo3u yi4 qi2ng ba4o ga4o rua3n jia4n he2 GPS di4ng we4i xi4 to3ng di2 sho3u ji1 ya4o ji3n kua4i fa1 wa3ng che2ng du1 , ka1i zha3n wa3ng luo4 zhi2 ba4o xi4 to3ng go1ng zuo4 . di4 sa1n , zuo4 ha3o sha4n ho4u chu3 li3 go1ng zuo4 . re4n zhe1n zhi2 ha2ng mi2n zhe4ng bu4 , go1ng a1n bu4 , we4i she1ng bu4 < gua1n yu2 "5Β·12" di4 zhe4n yu4 na2n re2n yua2n yi2 ti3 chu3 li3 yi4 jia4n >. za4i yi2 ti3 fa1 xia4n ho4u ji3n kua4i wa2n che2ng xia1ng gua1n jia4n bie2 che2ng xu4 , bi4ng za4i we4i she1ng bu4 me2n di2 zhi3 da3o xia4 ji4n ha2ng chu3 li3 , to2ng shi2 , zuo4 ha3o jia1 shu3 fu3 we4i go1ng zuo4 . zuo4 ha3o gu1 e2r , gu1 la3o , gu1 ca2n di2 jiu4 zhu4 a1n zhi4 go1ng zuo4 , que4 ba3o ta1 me2n di2 ji1 be3n she1ng huo2 . guo2 wu4 yua4n jue2 di4ng ,3 ge4 yue4 ne4i , we2i me3i re2n me3i yue4 ti2 go1ng 600 yua2n ji1 be3n she1ng huo2 fe4i . mi2n zhe4ng bu4 ya4o zhua1 ji3n he2 shi2 que4 di4ng " sa1n gu1 " re2n yua2n she1n fe4n , ca3i qu3 jiu4 di4 a1n zhi4 he2 dui4 ko3u zhi1 yua2n de3ng duo1 zho3ng xi2ng shi4 ji4n ha2ng a1n zhi4 .
1finance
zhe1n re2n ba3n < lo2ng zhu1 >" wu4 ko1ng " ju4 zha4o xia4n she1n ri4 be3n za2 zhi4 ( tu2 )
<lo2ng zhu1 > de1ng sha4ng ri4 be3n za2 zhi4 fe1ng mia4n \n DBtheMovie he2 Dragon Ball Movie Blog za4i mo3u ri4 be3n za2 zhi4 sha4ng fa1 xia4n lia3o < lo2ng zhu1 >(Dragon Ball) di2 zui4 xi1n zha4o pia1n , ju4 zha4o sha4ng gu3 si1 ti1ng Β· cha2 we2n (Justin Chatwin) ba4n ya3n di2 " wu4 ko1ng "(Goku) shua1ng sho3u pe3ng zhuo2 " lo2ng zhu1 ".\n < lo2ng zhu1 > ge1n ju4 nia3o sha1n mi2ng (Akira Toriyama) to2ng mi2ng ma4n hua4 ga3i bia1n , yo2u 20 shi4 ji4 fu2 ke4 si1 go1ng si1 zhi4 zuo4 , zho1u xi1ng chi2 () da1n re4n zhi4 pia4n re2n , hua2 yi4 da3o ya3n hua2ng yi4 yu2 (James Wong) fu4 ze2 bia1n da3o . xi1n re2n gu3 si1 ti1ng Β· cha2 we2n (Justin Chatwin) ba4n ya3n " wu4 ko1ng "(Goku), zha1n mu3 si1 Β· ma3 si1 te4 (James Marsters) ba4n ya3n " dua3n di2 "(Piccolo), zho1u ru4n fa1 ( ti1ng ge1 ) ba4n ya3n wu4 ko1ng di2 la3o shi1 " gui1 xia1n re2n "(Master Roshi), a4i mi3 Β· luo2 sa4 mu3 (Emmy Rossum) ba4n ya3n " bu4 e3r ma3 ".\n yi3ng pia1n jia1ng yu2 2009 nia2n 4 yue4 3 ri4 za4i be3i me3i sha4ng yi4ng , da4n za4i ba1o kuo4 xia1ng ga3ng , ta2i wa1n , ri4 be3n , ha2n guo2 , do1ng na2n ya4 za4i ne4i di2 da4 bu4 fe4n ya4 zho1u di4 qu1 du1 jia1ng bi3 be3i me3i ti2 qia2n ji1 zho1u , za4i 2009 nia2n 3 yue4 14 ri4 qia3ng xia1n sha4ng yi4ng . zhi4 yu2 zho1ng guo2 da4 lu4 ne2ng fo3u ga3n sha4ng zhe4 ta4ng za3o ba1n che1 da1ng qia2n ha2i shi4 we4i zhi1 shu4 .Moviesoon Nemo/ we2n
2entertainment
wa2ng ba3o qia2ng lu4 zhi4 < jiu4 za1i zo3ng do4ng yua2n > ya4o ga3n fu4 za1i qu1 xia4n xue4
xi4n ba4o xu4n ( ji4 zhe3 wa2ng da4 mi2ng zha4o mi2ng yu3 ) wa2ng ba3o qia2ng ( ti1ng ge1 blog) qia2n tia1n za4i ji1ng lu4 zhi4 lia3o < jia1 yo2u !2008>" ji3n ji2 jiu4 za1i zo3ng do4ng yua2n " di2 te4 bie2 jie2 mu4 , we2i la2i zi4 si4 chua1n di2 " xia3o wa2ng ba3o qia2ng " guo1 we3i li2n da4i qu4 bu4 sha3o ha3o wa2n di2 wa2n ju4 . ca3i fa3ng zho1ng wa2ng ba3o qia2ng bia3o shi4 zhe4 lia3ng tia1n jia1ng ga3n fu4 za1i qu1 , bi4ng da3 sua4n qu4 we2i za1i qu1 re2n mi2n xia4n xue4 .\n li4ng wa4i , wa2ng ba3o qia2ng , li3 lia2ng ji4n ri4 yu3 xi1n shu1 < qi2 ji4 : ka1ng ho2ng le2i he2 < shi4 bi1ng tu1 ji1 ()>> zuo4 zhe3 zha1ng xi1 yi1 qi3 , we2i zhe4 be3n shu1 ju3 xi2ng qia1n sho4u huo2 do4ng , bi4ng ba3 da4ng tia1n suo3 sho4u xi1n shu1 di2 qua2n bu4 sho1u yi4 , jua1n xia4n ge3i si4 chua1n za1i qu1 .\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash
2entertainment
NBA ji4 ho4u sa4i : hua2ng fe1ng 80-100 ma3 ci4 (4)
su4 du4 : ( shuo1 mi2ng : dia3n ji1 zi4 do4ng bo1 fa4ng )\n shuo1 mi2ng : dia3n ji1 ga1i a4n niu3 , xua3n ze2 yi1 lu4n ta2n ji2 ke3 \n re4 me2n pi2ng lu4n \n re4n we2i ya1ng shi4 jie3 shuo1 he3n la1 ji1 di2 qi3ng dia3n zhi1 chi2 !\n zhi1 chi2 ma3 ci4 duo2 gua4n ``` za4i wo3 ya3n zho1ng ma3 ci4 suo3 da3 di2 la2n qiu2 zui4 he2 li3 `` cho1ng fe1n ti3 xia4n lia3o yi2 ge4 qia2ng dui4 di2 fe1ng fa4n ``\n yi4 zhi4 ba3o luo2 he3n che2ng go1ng , ca2i 5 zhu4 go1ng , ba3o luo2 me2i zhu4 go1ng qi2 yu2 qiu2 yua2n qua2n bu4 ya3 huo3 .\n sha1 fa1 !!! o2 ye2 . de4ng ke3n ji1n tia1n she4 lia3o ha3o duo1 . zhi1 chi2 ma3 ci4 di2 pe2ng yo3u zhi1 chi2 yi1 xia4 !!!!\n wo3 di2 huo3 jia4n zho4ng zu3 ji4 hua2 : yi3 ya2o mi2ng we2i he2 xi1n , qua2n ma3i she1n ti3 su4 zhi4 ha3o , la2n ba3n ha3o , she1n ga1o 2.15 yi3 sha4ng nia2n qi1ng zho1ng fe1ng . ra2n ho4u ma3i la2i ji1 li3 lia2n ke1 da1ng zu3 zhi1 ho4u we4i , ba3 ma4i di4 sha2 di2 zhi3 ya4o she1n ga1o bu4 go4u 2.10 yi3 sha4ng di2 qua2n chu3 li3 lia3o , zu3 ge4 cha2ng re2n dui4 , jue2 dui4 zo3ng gua1n ju1n . fe1n xi1 : ji2 shi3 cha2ng re2n fa2ng sho3u bu4 lia3o su4 du4 kua4i di2 ho4u we4i , da4n dui4 fa1ng fa2ng 5 ge4 cha2ng re2n , na2n du4 ge1ng da4 . la2n ba3n he2 zhu4 go1ng yo3u jue2 dui4 yo1u shi4 . za4i ha3o ha3o zu3 zhi1 zha4n shu4 , jue2 dui4 zo3ng gua1n ju1n . ma3 ci4 hu2 re2n sua4n ge4 dia4o ! zhi1 chi2 di2 di3ng .\n ma3 ci4 , jia1ng ji4n ju1n xi1 bu4 jue2 sa4i !\n wa3ng yo3u pi2ng lu4n ji3n go1ng wa3ng yo3u bia3o da2 ge4 re2n ka4n fa3 , bi4ng bu4 bia3o mi2ng wa3ng yi4 to2ng yi4 qi2 gua1n dia3n huo4 zhe4ng shi2 qi2 mia2o shu4 \n zui4 xi1n pi2ng lu4n \n huo3 jia4n di2 la3o ba3n shi4 yi4n cha1o ji1 . ya3ng de2 qi3 na4 me duo1 di3ng ji2 mi2ng xi1ng . ba3 zhe3ng ge4 de2 ke4 sa4 si1 zho1u ge3i ta1 ye3 bu4 go4u .\n huo3 jia4n re2n yua2n zho4ng zu3 . mi2ng da1n ru2 xia4 : zho1ng fe1ng ya2o mi2ng ti4 bu3 : huo4 hua2 di3 da4 qia2n fe1ng : jia1 ne4i te4 . ti4 bu3 : de4ng ke3n xia3o qia2n fe1ng : xia3o hua2ng di4 ti4 bu3 : a1n do1ng ni2 zu3 zhi1 ho4u we4i : ba3o luo2 ti4 bu3 : na4 shi4 de2 fe1n ho4u we4i : ke1 bi3 ti4 bu3 : a4i fo2 se1n zhi4 yu2 jia4o lia4n wo3 xia3ng bu2 shi4 ta4i zho4ng ya4o lia3o , zhe4 ya4ng di2 zhe4n ro2ng wo3 da1ng zhu3 jia4o lia4n ye3 ne2ng na2 gua4n ju1n \n kkkkkkkkkkkbbbbbbbbb\nz.\nwo3 sha4ng mia4n di2 zhe4 ge4 sha3 bi1 shi4 bu2 shi4 yo3u bi4ng a1 !\n wa3ng yo3u pi2ng lu4n ji3n go1ng wa3ng yo3u bia3o da2 ge4 re2n ka4n fa3 , bi4ng bu4 bia3o mi2ng wa3ng yi4 to2ng yi4 qi2 gua1n dia3n huo4 zhe4ng shi2 qi2 mia2o shu4 \n wo3 ye3 pi2ng lia3ng ju4
0sports
ha2o hua2 che1
wa3ng yi4 qi4 che1 \n we1i rua3n wu2 chu3 bu4 za4i ? we1i rua3n yi2 do4ng de1ng sha4ng fe1i ya4 te4 500\n tu2 : ba3i lia4ng qi2 rui4 QQ pi1n hui4 a4o yu4n wu3 hua2n tu2
3automobile
re2n ba3o qi3 do4ng ka4ng zhe4n jiu4 za1i yi4ng ji2 yu4 a4n jua1n kua3n 1000 wa4n
xi1n la4ng ca2i ji1ng xu4n 5 yue4 12 ri4 xia4 wu3 , si4 chua1n she3ng we4n chua1n xia4n fa1 she1ng 7.8 ji2 qia2ng lie4 di4 zhe4n ho4u , zho1ng guo2 re2n mi2n ba3o xia3n ji2 tua2n go1ng si1 da3ng we3i , zo3ng ca2i shi4 ga1o du4 zho4ng shi4 , zhe4ng za4i she3n ya2ng zhu3 chi2 zha4o ka1i re2n ba3o ca2i xia3n she3ng ji2 fe1n go1ng si1 zo3ng ji1ng li3 zuo4 ta2n hui4 di2 re2n ba3o ji2 tua2n zo3ng ca2i , re2n ba3o ca2i xia3n do3ng shi4 cha2ng wu2 ya4n di4 yi1 shi2 jia1n zuo4 chu1 ji3n ji2 bu4 shu3 , xu4n su4 qi3 do4ng da4 za1i chu3 li3 yi4ng ji2 yu4 a4n , che2ng li4 zho1ng guo2 re2n ba3o ka4ng zhe4n jiu4 za1i li3ng da3o xia3o zu3 , yo2u wu2 ya4n da1n re4n zu3 cha2ng , ji2 tua2n go1ng si1 da3ng we3i we3i yua2n he2 xia1ng gua1n zi3 go1ng si1 zhu3 ya4o fu4 ze2 to2ng zhi4 we2i che2ng yua2n ; li3ng da3o xia3o zu3 xia4 she4 ba4n go1ng shi4 , ji2 tua2n go1ng si1 da3ng we3i we3i yua2n , fu4 zo3ng ca2i wu2 ga1o lia2n jia1n re4n ba4n go1ng shi4 zhu3 re4n . hui4 yi4 ya1o qiu2 , zho1ng guo2 re2n ba3o qua2n xi4 to3ng ya4o ji3n ji2 ha2ng do4ng qi3 la2i , yi3 dui4 re2n mi2n , dui4 she4 hui4 , dui4 guo2 jia1 ga1o du4 fu4 ze2 di2 ji1ng she2n , qua2n li4 to2u ru4 da4o ka4ng zhe4n qia1ng xia3n jiu4 za1i go1ng zuo4 zho1ng .\n za1i qi2ng fa1 she1ng ho4u , ji2 tua2n go1ng si1 li4 ji2 xia4ng xi4 to3ng ne4i ge4 zi3 go1ng si1 xia4 fa1 lia3o < gua1n yu2 ca3i qu3 cuo4 shi1 yi4ng dui4 di4 zhe4n za1i qi2ng di2 ji3n ji2 to1ng zhi1 >, ya1o qiu2 ge4 zi3 go1ng si1 li4 ji2 qi3 do4ng yi4ng ji2 yu4 a4n , xu4n su4 ha2ng do4ng , ji2 shi2 lia3o jie3 za1i qi2ng , jia4n li4 24 xia3o shi2 zhi2 ba1n zhi4 du4 , que4 ba3o xi4n xi1 qu2 da4o cha4ng to1ng , xu4n su4 dia4o ji2 li4 lia4ng , qua2n li4 to2u ru4 ka4ng za1i li3 pe2i go1ng zuo4 . re2n ba3o ca2i xia3n , re2n ba3o jia4n ka1ng , re2n ba3o sho4u xia3n zo3ng bu4 yi3 yu3 si4 chua1n fe1n go1ng si1 ji2 zhe4n ga3n jia4o qia2ng di4 qu1 di2 fe1n go1ng si1 qu3 de2 lia2n xi4 , da1ng di4 fe1n zhi1 ji1 go4u zhe4ng za4i xie2 to2ng sho1u ji2 , lia3o jie3 che2ng ba3o di2 re2n she1n ba3o xia3n he2 ca2i cha3n su3n shi1 qi2ng kua4ng , bi4ng jia1ng a4n zha4o " te4 shi4 te4 ba4n " di2 yua2n ze2 , qua2n li4 zuo4 ha3o li3 pe2i go1ng zuo4 . mu4 qia2n , zho1ng guo2 re2n ba3o ka4ng zhe4n jiu4 za1i go1ng zuo4 zhe4ng za4i ji3n zha1ng yo3u xu4 ji4n ha2ng .\n ju4 xi1 , wu2 ya4n zo3ng ca2i yi3 shua4i go1ng zuo4 zu3 yu2 5 yue4 13 ri4 sha4ng wu3 ji3n ji2 ga3n fu4 za1i qu1 , she1n ru4 yi1 xia4n , ka4o qia2n zhi3 hui1 ka4ng zhe4n jiu4 za1i li3 pe2i go1ng zuo4 .\n zho1ng guo2 re2n ba3o ji2 tua2n she4 li4 di2 re2n ba3o ci2 sha4n ji1 ji1n hui4 yi3 ji1ng qi3 do4ng , jue2 di4ng xia4ng si4 chua1n za1i qu1 jua1n kua3n 1000 wa4n yua2n , we2i za1i qu1 zhe4ng fu3 ka4ng zhe4n jiu4 za1i go1ng zuo4 he2 ji4n kua4i hui1 fu4 zhe4ng cha2ng di2 she1ng cha3n she1ng huo2 zhi4 xu4 ti2 go1ng zi1 ji1n yua2n zhu4 . zhe4 shi4 zho1ng guo2 re2n ba3o ji4 ji1n nia2n nia2n chu1 na2n fa1ng bi1ng xue3 za1i ha4i jua1n kua3n 2000 wa4n yua2n ho4u di2 yo4u yi1 ci4 zho4ng ya4o jua1n kua3n xi2ng do4ng , cho1ng fe1n ti3 xia4n lia3o zho1ng guo2 re2n ba3o jia1n sho3u " re2n mi2n ba3o xia3n , fu2 wu4 re2n mi2n " di2 shi3 mi4ng he2 ze2 re4n .
1finance
tu2 we2n -[ zho1ng cha1o ] she1n zhe4n sha4ng qi1ng yi3n 4-0 lia2o ni2ng ho2ng yu4n yue1 ha4n se1n qia3o mia4o chua2n qiu2
xi1n la4ng ti3 yu4 xu4n be3i ji1ng shi2 jia1n 5 yue4 17 ri4 15 shi2 35 fe1n , zho1ng cha1o lia2n sa4i di4 8 lu2n she1n zhe4n sha4ng qi1ng yi3n yu3 lia2o ni2ng ho2ng yu4n di2 zhe4n za1i yi4 sa4i za4i she1n zhe4n sa4i qu1 ji4n ha2ng , jie2 guo3 zhu3 dui4 ne4i yua2n ga1o jia4n he2 wa4i yua2n yue1 ha4n se1n shua1ng shua1ng me2i ka1i e4r du4 , zui4 zho1ng yi3 4-0 di2 da4 bi3 fe1n qu3 de lia3o be3n sa4i ji4 di2 di4 yi1 cha2ng bi3 sa4i she4ng li4 . shu1 dia4o zhe4 cha2ng yi4 sa4i zhi1 ho4u , lia2o ni2ng dui4 di2 lia2n ba4i cha3ng ci4 yi3 ji1ng da2 da4o lia3o 5 cha2ng , zhu3 jia4o lia4n luo4 la2n te4 yi3 ji1ng wu2 xia4n jie1 " xia4 ke4 " bia1n yua2n . tu2 we2i she1n zhe4n dui4 yue1 ha4n se1n za4i bi3 sa4i zho1ng .( mo4 li4 xia1ng )\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash
0sports
ze1ng fa1 VS gu3 qua2n ji1 li4 sha4ng shi4 go1ng si1 lia3ng na2n qua2n
xi1n la4ng ti2 shi4 : be3n we2n shu3 yu2 ya2n jiu1 ba4o ga4o la2n mu4 , ji3n we2i fe1n xi1 re2n shi4 dui4 yi1 zhi1 gu3 pia4o di2 ge4 re2n gua1n dia3n he2 ka4n fa3 , bi4ng fe1i zhe4ng shi4 di2 xi1n we2n ba4o da4o , xi1n la4ng bu4 ba3o zhe4ng qi2 zhe1n shi2 xi4ng he2 ke4 gua1n xi4ng , yi1 qie4 yo3u gua1n ga1i gu3 di2 yo3u xia4o xi4n xi1 , yi3 hu4 she1n jia1o yi4 suo3 di2 go1ng ga4o we2i zhu3n , ji4ng qi3ng to2u zi1 zhe3 zhu4 yi4 fe1ng xia3n .\n be3n yue4 chu1 , zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 fa1 bu4 < gu3 qua2n ji1 li4 yo3u gua1n shi4 xia4ng be4i wa4ng lu4 >, qi2 zho1ng ba1o kuo4 gu3 qua2n ji1 li4 yu3 ze1ng fa1 bu4 ne2ng to2ng shi2 ji4n ha2ng de3ng shi4 xia4ng , we4i ci3 , te4 bia4n dia4n go1ng (600089,SH) ri4 qia2n ji3n ji2 jia4o ti2ng lia3o yo3u gua1n gu3 qua2n ji1 li4 shi4 yi2 di2 yi4 a4n .\n ju4 bu4 wa2n qua2n to3ng ji4 , zi4 2007 nia2n 12 yue4 di4 e4r pi1 sha4ng shi4 go1ng si1 tui1 chu1 gu3 qua2n ji1 li4 yi3 la2i , jie2 zhi4 ji1n nia2n 3 yue4 di3 , go4ng yo3u 41 jia1 sha4ng shi4 go1ng si1 tui1 chu1 lia3o gu3 qua2n ji1 li4 ji4 hua2 . e2r za4i zhe4 41 jia1 go1ng si1 li3 , yu3 te4 bia4n dia4n go1ng qi2ng kua4ng xia1ng le4i si4 di2 hua2n yo3u ha3i yo2u go1ng che2ng (600583,SH), di2 ma3 gu3 fe4n (600565,SH) , zho1ng guo2 zho1ng qi1 (000996,SZ) yi3 ji2 hua2 xi1ng hua4 go1ng (002018,SZ) de3ng 4 jia1 go1ng si1 . za4i te4 bia4n dia4n go1ng ji3n ji2 jia4o ti2ng gu3 qua2n ji1 li4 yi4 a4n ho4u , zhe4 4 jia1 go1ng si1 di2 gu3 qua2n ji1 li4 ji4 hua2 jia1ng he2 qu4 he2 co2ng ni2 ?\n ju4 lia3o jie3 , di2 ma3 gu3 fe4n yu2 2008 nia2n 1 yue4 4 ri4 ji1ng do3ng jia1n shi4 hui4 jue2 yi4 to1ng guo4 lia3o sho3u qi1 gu3 pia4o qi1 qua2n ji1 li4 ji4 hua2 ,3 yue4 13 ri4 go1ng si1 gu3 do1ng da4 hui4 to1ng guo4 lia3o xia4ng te4 di4ng dui4 xia4ng fe1i go1ng ka1i fa1 ha2ng gu3 pia4o go4u ma3i zi1 cha3n ji4 gua1n lia2n jia1o yi4 di2 yi4 a4n , bu4 guo4 , zhi4 ji1n , di2 ma3 gu3 fe4n di2 gu3 qua2n ji1 li4 ji4 hua2 hua2n we4i to1ng guo4 zhe4ng jia1n hui4 di2 she3n pi1 .\n a4n zha4o < gu3 qua2n ji1 li4 yo3u gua1n shi4 xia4ng be4i wa4ng lu4 > xia1ng gua1n gui1 di4ng , go1ng si1 pi1 lu4 gu3 qua2n ji1 li4 ji4 hua2 ca3o a4n zhi4 gu3 qua2n ji1 li4 ji4 hua2 ji1ng gu3 do1ng da4 hui4 she3n yi4 to1ng guo4 ho4u 30 ri4 ne4i , sha4ng shi4 go1ng si1 bu4 de2 ji4n ha2ng ze1ng fa1 xi1n gu3 , zi1 cha3n zhu4 ru4 , fa1 xi2ng ke3 zhua3n zha4i de3ng zho4ng da4 shi4 xia4ng . co2ng shi2 jia1n sha4ng la2i ka4n , di2 ma3 gu3 fe4n ke3 ne2ng cu2n za4i gu3 qua2n ji1 li4 ji2 za4i ro2ng zi1 bi4ng xi2ng di2 qi2ng kua4ng .\n zuo2 ri4 ,< me3i ri4 ji1ngj&igrave; xi1n we2n > zhi4 dia4n di2 ma3 gu3 fe4n zhe4ng qua4n bu4 , ga1i bu4 me2n xia1ng gua1n re2n yua2n che1ng hua2n bu4 qi1ng chu3 zhe4ng jia1n hui4 di2 xi1n gui1 . e2r da1ng ji4 zhe3 we4n da4o ruo4 go1ng si1 ze1ng fa1 xi1n gu3 yu3 gu3 qua2n ji1 li4 bu4 ne2ng bi4ng xi2ng , sha4ng shi4 go1ng si1 jia1ng ru2 he2 jue2 ce4 shi2 , ga1i re2n shi4 bia3o shi4 :" go1ng si1 jia1ng to1ng guo4 gu3 do1ng da4 hui4 fo3u jue2 gu3 qua2n ji1 li4 yi4 a4n ."\n ci3 wa4i , ha3i yo2u go1ng che2ng , zho1ng guo2 zho1ng qi1 he2 hua2 xi1ng hua4 go1ng ye3 cu2n za4i yu3 di2 ma3 gu3 fe4n le4i si4 di2 qi2ng kua4ng , ji2 go1ng si1 xia1n go1ng bu4 lia3o gu3 qua2n ji1 li4 ji4 hua2 , sui2 ji2 yo4u go1ng bu4 lia3o go1ng si1 za4i ro2ng zi1 di2 ji4 hua2 , e2r lia3ng zhe3 xia1ng li2n di2 shi2 jia1n ta4i ji4n .\n zuo2 ri4 , ji4 zhe3 zhi4 dia4n ha3i yo2u go1ng che2ng , go1ng si1 xua1n chua2n bu4 xia1ng gua1n go1ng zuo4 re2n yua2n bia3o shi4 :" xi1n gui1 di2 fa1 bu4 dui4 go1ng si1 yi3 yo3u di2 ze1ng fa1 he2 gu3 qua2n ji1 li4 bu4 cu2n za4i yi3ng xia3ng ."\n li4ng wa4i , hua2 xi1ng hua4 go1ng do3ng mi4 li3 hui1 zuo2 ri4 dui4 ji4 zhe3 bia3o shi4 , go1ng si1 ji1n nia2n 1 yue4 di3 di4 jia1o di2 gu3 qua2n ji1 li4 she1n qi3ng zhi4 ji1n me2i yo3u de2 da4o zhe4ng jia1n hui4 di2 hui2 fu4 .\n bu4 guo4 , li3 hui1 che1ng dui4 gu3 qua2n ji1 li4 xi1n gui1 di2 chu1 ta2i sha4ng bu4 zhi1 qi2ng . ta1 sui2 ho4u hua2n bia3o shi4 :" mu4 qia2n ,( go1ng si1 ) za4i ro2ng zi1 bu4 fe4n hua2n me2i she3n pi1 xia4 la2i , dui4 yu2 gu3 qua2n ji1 li4 bu4 fe4n ye3 xu1 ya4o za4i qu4 lia3o jie3 zi1 xu2n , wo3 me2n hui4 xia1n ka4n ka4n qi2ng kua4ng , de3ng sha4ng ji2 bu4 me2n di2 she3n pi1 qi2ng kua4ng za4i zuo4 jue2 di4ng ."
1finance
go1ng ga4o
fe1n le4i xi4n xi1 \n qi3 ye4 fu2 wu4 \n ca2i ji1ng tia1n xia4 pi2ng \n gu3 pia4o ha2ng qi2ng \n sha4ng zhe4ng she1n che2ng zho1ng xia3o ba3n \n ca2i ji1ng \n bo2 ke4 \n cha3n ye4 \n li3 ca2i \n zha1o sha1ng xi4n xi1 \n ca2i fu4 qua1n
1finance
xi1n hu2 zho1ng ba3o ba4n nia2n ba4o yu4 ze1ng ji1 ji2 gua1n zhu4
go1ng si1 shi4 xi1n hu2 ji2 tua2n di2 fa2ng di4 cha3n yu4n yi2ng pi2ng ta2i , we4i la2i sui2 zhuo2 ka1i fa1 xia4ng mu4 di2 zhu2 bu4 xia1o sho4u , xia4n ji1n liu2 yo3u cho1ng fe4n ba3o zha4ng , we4i la2i ye4 ji4 yo3u wa4ng qua2n mia4n ba4o fa1 . ci3 wa4i , go1ng si1 ca1n gu3 she4ng ji1ng yi2n ha2ng , tia1n di4 qi1 huo4 he2 cha2ng che2ng zhe4ng qua4n , yi1n ci3 , ju4 yo3u fe1ng fu4 di2 ji1n ro2ng ti2 ca2i . zhi2 de gua1n zhu4 di2 shi4 , qia2n qi1 go1ng si1 go1ng ga4o che1ng , yu4 ji4 ji1n nia2n 1 zhi4 6 yue4 di2 le2i ji4 ji4ng li4 ru4n yu3 sha4ng nia2n to2ng qi1 xia1ng bi3 jia1ng chu1 xia4n da4 fu2 ze1ng zha3ng .\n ji4 shu4 sha4ng ka4n , qia2n qi1 ga1i gu3 fa4ng lia4ng la1 she1ng ho4u , ji4n ri4 lia2n xu4 suo1 lia2ng hui2 ya1 , da1ng qia2n che2ng to2u jia1n di3 chu2 xi2ng , qie3 lia2ng ne2ng pe4i he2 lia2ng ha3o , ca1o zuo4 sha4ng ke3 ji1 ji2 gua1n zhu4 .( guo2 ha3i zhe4ng qua4n wa2ng a1n tia2n )\n wa3ng yi4 she1ng mi2ng : wa3ng yi4 zhua3n za3i sha4ng shu4 ne4i ro2ng , bu4 bia3o mi2ng zhe4ng shi2 qi2 mia2o shu4 , ji3n go1ng to2u zi1 zhe3 ca1n ka3o , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . to2u zi1 zhe3 ju4 ci3 ca1o zuo4 , fe1ng xia3n zi4 da1n .\n me2i yo3u xia1ng gua1n xi1n we2n \n ni2n sha4ng we4i de1ng lu4 xi4 to3ng , zhi3 ne2ng yi3 yo2u ke4 she1n fe4n fa1 bia3o pi2ng lu4n , ru2 guo3 xia3ng yi3 shi2 mi2ng fa1 bia3o , qi3ng xia1n de1ng lu4 xi4 to3ng .\n xia1o xi1 li2ng to1ng re2n shi4 to4u lu4 , pi2ng zhu3n ji1 ji1n ji2 jia1ng ru4 shi4 , e2r qie3 zhe4ng za4i ka1i hu4 . yi1 bo1 zho1ng ji2 fa3n da4n ha2ng qi2ng zhe4ng za4i yu4n yu4 da1ng zho1ng .[94676 re2n gua1n zhu4 ]\n β€”β€” xi1n hua2 she4 :A gu3 7 yue4 sho1u ya2ng ga4i lv4 da4 \n β€”β€” we1n jia1 ba3o : bi4 mia3n ji1ngj&igrave; da4 qi3 da4 luo4 \n β€”β€” ji1ngj&igrave; ba3i qia2ng xia4n jie1 xia3o jia1ng yi1n pa2i di4 yi1 \n β€”β€” gu3 mi2n bu4 ma3n zhe4ng jia1n hui4 dui4 sa4n hu4 ba3o hu4 li4 du4 \n ru2 he2 ge3i zhe4 ya4ng yi2 ge4 yo1ng yo3u duo1 xia4ng da4i kua3n di2 jia1 ti2ng zhi4 di4ng he2 shi4 di2 ba3o xia3n li3 ca2i gui1 hua4
1finance
wu2 chu3 bu4 she4n to4u zhuo2 we2n hua4 shi4 jie4 zui4 yo3u chua4ng yi4 di2 go1ng jia1o che1 zha4n (1)
ne2ng ca1i chu1 la2i zhe4 shi4 she2n me ma2 ? zha4 yi1 ka4n hua2n yi3 we2i shi4 yo2u le4 cha2ng ni2 ! qi2 shi2 shi4 jia1 zho1u di2 go1ng jia1o che1 zha4n . ga4i nia4n yi4 shu4 jia1 Dennis Oppenheim shi4 xia4n ji1n dia1o su4 jie4 di2 lia4ng dia3n zhi1 yi1 , zhe4 ge4 jia4n zhu4 jiu4 shi4 ta1 she4 ji4 e2r che2ng di2 che1 zha4n .
3automobile
ha3i na2n : yi3 zuo4 ha3o a4o yu4n huo3 ju4 za4i yu3 zho1ng chua2n di4 di2 zhu3n be4i
xi1n hua2 wa3ng ha3i ko3u 5 yue4 2 ri4 dia4n ( ji4 zhe3 zha4o ye4 pi2ng ) yu4 ji4 a4o yu4n huo3 ju4 za4i ha3i na2n chua2n di4 qi1 jia1n bu4 fe4n shi2 dua4n yo3u zhe4n yu3 , ha3i na2n she3ng qi4 xia4ng ta2i 1 ri4 xia4 wu3 zha4o ka1i qua2n she3ng qi4 xia4ng bu4 me2n a4o yu4n huo3 ju4 chua2n di4 qi4 xia4ng fu2 wu4 dia4n shi4 dia4n hua4 hui4 yi4 , ji4n yi1 bu4 bu4 shu3 zuo4 ha3o ge4 xia4ng qi4 xia4ng ba3o zha4ng fu2 wu4 go1ng zuo4 . dui4 ci3 , ha3i na2n bu4 fe4n shi4 xia4n yi3 zuo4 ha3o bu4 shu3 .\n ge1n ju4 ha3i ko3u xi1n yi1 da4i tia1n qi4 le2i da2 jia1n ce4 di2 shu4 ju4 ,1 ri4 17 shi2 , ha3i na2n she3ng qi4 xia4ng ta2i fa1 bu4 lia3o di4 4 qi1 a4o yu4n hui4 huo3 ju4 chua2n di4 qi4 xia4ng fu2 wu4 zhua1n ba4o , dui4 5 yue4 1 ri4 ye4 jia1n zhi4 5 yue4 5 ri4 ye4 jia1n , sa1n ya4 , wu3 zhi3 sha1n , wa4n ni2ng , qio2ng ha3i de3ng di4 zhu2 ri4 di2 tia1n qi4 , we1n du4 , fe1ng xia4ng , fe1ng su4 de3ng zuo4 chu1 yu4 ba4o , bi4ng fe1n xi1 lia3o tia1n qi4 dui4 huo3 ju4 chua2n di4 di2 yi3ng xia3ng che2ng du4 .\n qi2 zho1ng ,1 ri4 , we4i yu2 ha3i na2n she3ng be3i bu4 , xi1 bu4 di4 qu1 di2 ha3i ko3u , da1n zho1u , cha1ng jia1ng de3ng 7 shi4 xia4n jia4ng lia3o xia3o da4o zho1ng yu3 , cha1ng jia1ng jia4ng yu3 lia4ng zui4 da4 21.2 ha2o mi3 . yu4 ji4 we4i la2i lia3ng tia1n , qua2n she3ng ge4 di4 tia1n qi4 duo1 yu2n , be3i bu4 , zho1ng bu4 , xi1 bu4 di4 qu1 ju2 di4 yo3u xia3o zhe4n yu3 , zui4 ga1o qi4 we1n 32 she4 shi4 du4 -34 she4 shi4 du4 .\n yu4 ji4 5 yue4 4 ri4 , sa1n ya4 di4 qu1 tia1n qi4 duo1 yu2n yo3u dua3n shi2 xia3o zhe4n yu3 , dui4 huo3 ju4 chua2n di4 ji2 qi4ng dia3n huo2 do4ng yo3u yi1 di4ng yi3ng xia3ng , jia4n yi4 yo3u gua1n fa1ng mia4n zuo4 ha3o fa2ng jia4ng yu3 ji2 jia1o to1ng a1n qua2n go1ng zuo4 .5 yue4 5 ri4 , huo3 ju4 chua2n di4 huo2 do4ng ji1ng guo4 di2 wu3 zhi3 sha1n , wa4n ni2ng , qio2ng ha3i di4 qu1 yo3u zhe4n yu3 huo4 le2i zhe4n yu3 , dui4 huo3 ju4 chua2n di4 yo3u yi1 di4ng yi3ng xia3ng .\n dui4 ci3 , ha3i na2n huo3 ju4 tu2 ji1ng di2 sa1n ya4 , wu3 zhi3 sha1n , wa4n ni2ng , qio2ng ha3i , ha3i ko3u ju1n yi3 zuo4 ha3o yu3 zho1ng chua2n di4 di2 zhu3n be4i . qi2 zho1ng qio2ng ha3i shi4 yo3u gua1n bu4 me2n za3o yi3 zhi4 di4ng ha3o tia1n qi4 fa1ng mia4n di2 yi4ng ji2 fa1ng a4n , yi3 yi4ng dui4 sui2 shi2 bia4n hua4n di2 tia1n qi4 qi2ng kua4ng , zuo4 da4o xia3o yu3 zha4o pa3o , yi1 qie4 bu4 bia4n ; zho1ng yu3 , da4 yu3 zha4o pa3o , ba3o liu2 gui1 di4ng do4ng zuo4 , qu3 xia1o wu3 da3o bia3o ya3n huo2 do4ng ; ruo4 yu4 ba4o yu3 , jia1ng yo2u be3i ji1ng a4o zu3 we3i jue2 di4ng ju4 ti3 chua2n di4 lu4 xia4n .
0sports
tu2 we2n : huo3 ju4 zhu1 fe1ng chua2n di4 tua2n dui4 fa3n ji1ng ya2n do1ng do1ng jia4n da4o kuo4 bie2 yi3 jiu3 di2 to2ng xue2
la2i zi4 qi1ng hua2 da4 xue2 di2 zhu1 fe1ng huo3 ju4 sho3u ya2n do1ng do1ng za4i ji1 cha3ng jia4n da4o kuo4 bie2 yi3 jiu3 di2 to2ng xue2 \n a4o yu4n gua1n fa1ng wa3ng zha4n 5 yue4 15 ri4 xu4n be3i ji1ng shi2 jia1n ji1n tia1n li2ng che2n 4 dia3n , a4o yu4n huo3 ju4 zhu1 fe1ng chua2n di4 zho1ng guo2 de1ng sha1n dui4 bu4 fe4n dui4 yua2n ji2 go1ng zuo4 re2n yua2n che2ng ji1 di3 da2 be3i ji1ng . guo2 jia1 ti3 yu4 zo3ng ju2 ju2 cha2ng , be3i ji1ng a4o zu3 we3i zhi2 xi2ng zhu3 xi2 liu2 pe2ng , be3i ji1ng a4o zu3 we3i zhi2 xi2ng fu4 zhu3 xi2 jia3ng xia4o yu2 de3ng li3ng da3o , guo2 jia1 ti3 yu4 zo3ng ju2 , be3i ji1ng a4o zu3 we3i xia1ng gua1n bu4 me2n fu4 ze2 re2n , yi3 ji2 de1ng sha1n dui4 yua2n jia1 shu3 , to2ng xue2 de3ng da4o sho3u du1 guo2 ji4 ji1 cha2ng yi2ng jie1 . tu2 we2i la2i zi4 qi1ng hua2 da4 xue2 di2 zhu1 fe1ng huo3 ju4 sho3u ya2n do1ng do1ng za4i ji1 cha3ng jia4n da4o kuo4 bie2 yi3 jiu3 di2 to2ng xue2 .( li2 ha2n we2n / she4 )\n be3n we2n la2i yua2n : di4 29 jie4 a4o yu4n hui4 gua1n wa3ng
0sports
ji1n gua1ng ji2 tua2n xia4ng di4 zhe4n za1i qu1 jua1n kua3n 2100 wa4n yua2n
2008nia2n 5 yue4 12 ri4 , si4 chua1n we4n chua1n fa1 she1ng li3 shi4 7.8 ji2 di4 zhe4n . ji1n gua1ng ji2 tua2n APP( zho1ng guo2 ) he2 hua2ng yi4 co1ng ci2 sha4n ji1 ji1n hui4 ji2 shi2 di4 yu2 5 yue4 13 ri4 xia4 wu3 xia4ng guo2 wu4 yua4n qia2o ba4n ka1ng ka3i jua1n kua3n 2100 wa4n yua2n , yo4ng yu2 zhe4n za1i . zhe4 shi4 ci3 ci4 di4 zhe4n mu4 jua1n ka1i shi3 yi3 la2i zui4 da4 di2 yi1 bi3 ha3i wa4i hua2 qia2o qi3 ye4 di2 jua1n kua3n .5 yue4 14 ri4 , za4i ji4 zhe4 bi3 kua3n xia4ng jua1n chu1 ho4u , ji1n gua1ng ji2 tua2n APP zho1ng guo2 zo3ng bu4 go1ng hui4 xia4ng ji2 tua2n 30,000 mi2ng yua2n go1ng fa1 chu1 jua1n xia4n a4i xi1n di2 cha4ng yi4 shu1 , ha4o zha4o yua2n go1ng ji4 xu4 xia4ng za1i qu1 jua1n xia4n sha4n kua3n .\n ji1n gua1ng ji2 tua2n zo3ng ca2i hua2ng zhi4 yua2n xia1n she1ng dui4 yu2 di4 zhe4n za1i qi2ng shi2 fe1n gua1n zhu4 , ta1 bia3o shi4 :" xie3 no2ng yu2 shui3 , gu3 ro4u qi2ng she1n . hua2 re2n hua2 qia2o yo3ng yua3n gua1n xi1n zu3 guo2 re2n mi2n . xia1ng xi4n za4i hu2 ji3n ta1o zhu3 xi2 he2 we1n jia1 ba3o zo3ng li3 de3ng zho1ng ya1ng li3ng da3o di2 qi1n zi4 gua1n hua2i xia4 , za4i zho1ng ya1ng he2 di4 fa1ng zhe4ng fu3 di2 yo3u li4 li3ng da3o xia4 , qua2n qiu2 hua2 re2n wa4n zho4ng yi1 xi1n , za1i qu1 re2n mi2n yi1 di4ng ne2ng go4u du4 guo4 na2n gua1n ."\n ji1n gua1ng ji2 tua2n APP zho1ng guo2 zo3ng bu4 go1ng hui4 fu4 ze2 re2n di2 ji1ng li4 nv3 shi4 shuo1 :"APP zho1ng guo2 go1ng hui4 ji2 da3ng zhi1 bu4 za4i ci4 xia4ng qua2n ti3 yua2n go1ng zhe4ng zho4ng cha4ng yi4 : yi1 fa1ng yo3u na2n , ba1 fa1ng zhi1 yua2n , ra4ng wo3 me2n ji1 ji2 ha2ng do4ng qi3 la2i , fa1 ya2ng zho1ng hua2 mi2n zu2 fu2 pi2n ji4 ku4n di2 chua2n to3ng me3i de2 , ji4 xu4 xia4ng za1i qu1 qu2n zho4ng she1n chu1 yua2n zhu4 zhi1 sho3u , yo3ng yue4 jua1n kua3n , fe4ng xia4n a4i xi1n , yo4ng shi2 ji4 ha2ng do4ng ba1ng zhu4 sho4u za1i qu2n zho4ng hui1 fu4 she1ng cha3n , zho4ng jia4n jia1 yua2n ." dui4 yu2 go1ng hui4 di2 cha4ng yi4 , ji1n gua1ng ji2 tua2n APP yua2n go1ng fa3n xia3ng re4 lie4 . co2ng 100 yua2n ,300 yua2n ,500 yua2n da4o 1000 yua2n , yua2n go1ng ge4 re2n jua1n kua3n shu4 e2 shu4n jia1n bia1o she1ng da4o 20000 yua2n , sha4n kua3n xia1ng ye3 xu4n su4 be4i ba3i yua2n da4 cha1o tia2n ma3n .\n dui4 yu2 yua2n go1ng di2 re4 lie4 cha3ng mia4n , hua2ng yi4 co1ng ci2 sha4n ji1 ji1n hui4 mi4 shu1 cha2ng su1 qia2ng hua2 nv3 shi4 ga3n do4ng de2 re4 le4i yi2ng kua4ng , shuo1 :" jua1n di1 zhi1 shui3 , zho1ng ne2ng hui4 liu2 che2ng he2 . wo3 me2n di2 a4i xi1n sha4n ju3 , ye3 yi1 di4ng ne2ng go4u hui4 che2ng a4i di2 nua3n liu2 , liu2 ji4n za1i qu1 qu2n zho4ng di2 xi1n tia2n . ra4ng wo3 me2n yu3 za1i qu1 re2n mi2n fe1ng yu3 to2ng zho1u , xi1n sho3u xia1ng lia2n , go4ng du4 na2n gua1n !" su1 nv3 shi4 jie4 sha4o shuo1 ji1n gua1ng ji2 tua2n APP jia1ng che2ng da1n qi3 ye4 she4 hui4 ze2 re4n zhi2 ge1n yu2 qi3 ye4 di2 xue4 ye4 zho1ng . ji1n gua1ng ji2 tua2n APP xia1n ho4u we2i ci2 sha4n shi4 ye4 jua1n zi1 da2 4.3 yi4 yua2n re2n mi2n bi4 . ci3 ci4 zhe4n za1i ge1ng shi4 bu4 yi2 yu2 li4 .\n gua1n yu2 ji1n gua1ng ji2 tua2n APP( zho1ng guo2 ): ji1n gua1ng ji2 tua2n APP( zho1ng guo2 ) shi4 yi4n ni2 ji1n gua1ng ji2 tua2n (Sinar Mas Group) xia4 shu3 ya4 zho1u jia1ng zhi3 ye4 yo3u xia4n go1ng si1 ( jia3n che1ng APP) za4i zho1ng guo2 to2u zi1 jia4n li4 di2 . yi4n ni2 ji1n gua1ng ji2 tua2n APP yo2u zhi1 mi2ng hua2 re2n qi3 ye4 jia1 hua2ng yi4 co1ng xia1n she1ng chua4ng li4 , xia4n yo1ng yo3u yua2n go1ng yue1 20 wa4n mi2ng , zi1 cha3n yue1 200 duo1 yi4 me3i yua2n . to2u zi1 fa4n we2i yua3n ji2 ya4 zho1u , be3i me3i , o1u zho1u , a4o zho1u de3ng di4 . ji2 tua2n zhu3 ya4o ji1ng yi2ng jia1ng zhi3 ye4 , ji1n ro2ng ye4 , no2ng ye4 ji2 shi2 pi3n jia1 go1ng ye4 , fa2ng di4 cha3n ye4 .\n ji1n gua1ng ji2 tua2n APP( zho1ng guo2 ) zi4 sha4ng shi4 ji4 90 nia2n da4i chu1 to2u she1n zho1ng guo2 shi4 cha3ng yi3 la2i , yi3 du2 zi1 huo4 zhe3 he2 zuo4 di2 fa1ng shi4 jia4n li4 qi3 20 jia1 jia1ng zhi3 qi3 ye4 yi3 ji2 20 duo1 jia1 li2n cha3ng , nia2n zhi3 zha1ng she1ng cha3n ji2 jia1 go1ng ne2ng li4 da2 da4o 640 wa4n du1n , qi2 xia4 yo1ng yo3u we2i jie2 ya3 , qi1ng fe1ng , ta4i ko1ng suo1 de3ng zhu4 mi2ng zhi3 pi3n pi3n pa2i . ji1n gua1ng ji2 tua2n APP( zho1ng guo2 ) ga1o du4 zho4ng shi4 qi3 ye4 she4 hui4 go1ng mi2n ze2 re4n , ji1 ji2 zhi4 li4 yu2 za4o zhi3 qi3 ye4 di2 ke3 chi2 xu4 fa1 zha3n . mu4 qia2n , za4i hua2 zo3ng zi1 cha3n yi3 da2 660 yi4 yua2n re2n mi2n bi4 . xia2ng qi2ng qi3ng de1ng lu4 go1ng si1 wa3ng zha4n www.app.com.cn\n gua1n yu2 hua2ng yi4 co1ng ci2 sha4n ji1 ji1n hui4 : 2006 nia2n , hua2ng yi4 co1ng xia1n she1ng zhi1 su1n β€”β€” hua2ng jie2 she4ng xia1n she1ng ji2 qi2 fu1 re2n yu2 he2ng nv3 shi4 jua1n chu1 ta1 me2n di2 jie2 hu1n li3 ji1n 100 wa4n yo4ng yu2 ci2 sha4n shi4 ye4 , bi4ng ji4n yi1 bu4 jua1n zi1 2000 wa4n yua2n cho2u be4i che2ng li4 hua2ng yi4 co1ng ci2 sha4n ji1 ji1n hui4 , jia1ng yi3 ji1 ji1n hui4 mi2ng yi4 to2u she1n yu2 zho1ng guo2 ci2 sha4n go1ng yi4 shi4 ye4 , ba1ng zhu4 ge1ng duo1 xu1 ya4o ba1ng zhu4 di2 re2n .
1finance
we3i xi1ng gu3 fe4n da4n ji4 xia1o sho4u bu4 le3ng
yi2ng ye4 sho1u ru4 he2 ji4ng li4 ru4n to2ng bi3 fe1n bie2 ze1ng zha3ng lia3o 35.43% he2 29.30%\n pi2ng a1n zhe4ng qua4n qu1 zhi4 ha2ng \n we3i xi1ng gu3 fe4n (002003) ji4n ri4 go1ng bu4 di2 2008 nia2n yi1 ji4 du4 ji4 ba4o xia3n shi4 , ba4o ga4o qi1 ne4i , ga1i go1ng si1 shi2 xia4n yi2ng ye4 sho1u ru4 2.1 yi4 yua2n , gui1 shu3 yu2 mu3 go1ng si1 suo3 yo3u zhe3 ji4ng li4 ru4n 750 wa4n yua2n , ji1 be3n me3i gu3 sho1u yi4 0.05 yua2n , ji4ng zi1 cha3n sho1u yi4 shua4i 0.93%.\n 2008 nia2n sho3u ji4 , we3i xi1ng gu3 fe4n yi2ng ye4 sho1u ru4 he2 ji4ng li4 ru4n to2ng bi3 fe1n bie2 ze1ng zha3ng lia3o 35.43% he2 29.30%, me3i gu3 sho1u yi4 ji3n 0.05 yua2n . sho1u ru4 he2 ji4ng li4 ru4n di2 ze1ng zha3ng zhu3 ya4o shi4 he2 go1ng si1 2006 nia2n di4ng ze1ng xia4ng mu4 yu2 2007 nia2n nia2n zho1ng wa2n che2ng bi4ng to2u cha3n , she1ng cha3n xia1o sho4u gui1 mo2 kuo4 da4 yo3u gua1n . ga1i go1ng si1 ji4ng li4 ru4n ze1ng su4 di1 yu2 sho1u ru4 ze1ng su4 qie3 li4 ru4n shu4 ju4 bia3o xia4n bu4 jia1 , zhe4 zhu3 ya4o he2 di4 yi1 ji4 du4 we2i chua2n to3ng da4n ji4 yo3u gua1n .\n co2ng ke3 yi3 huo4 qu3 di2 ke3 bi3 jia4o shu4 ju4 la2i ka4n , co2ng 2005 nia2n ka1i shi3 , go1ng si1 di4 yi1 ji4 du4 du1 shi4 qua2n nia2n ye4 ji4 zui4 di1 di2 yi2 ge4 ji4 du4 ,2005-2007 nia2n sho3u ji4 sho1u ru4 zha1n qua2n nia2n sho1u ru4 bi3 li4 fe1n bie2 we2i 16.32%,13.41% he2 12.83%, e2r sho3u ji4 ji4ng li4 ru4n fe1n bie2 zha1n qua2n nia2n ji4ng li4 ru4n di2 10.62%,7.4% he2 4.85%; li4ng wa4i ,2008 nia2n sho3u ji4 chu1 xia4n di2 xue3 za1i tia1n qi4 ye3 yi3ng xia3ng lia3o go1ng si1 xia4 yo2u ke4 hu4 di2 di4ng da1n , co2ng e2r yi3ng xia3ng lia3o go1ng si1 di4 yi1 ji4 du4 di2 ye4 ji4 . suo3 yi3 ,2008 nia2n sho3u ji4 me3i gu3 sho1u yi4 0.05 yua2n di2 ye4 ji4 bu4 yo4ng zhi2 de hua2i yi2 he2 da1n yo1u .\n 2008 nia2n di4 yi1 ji4 du4 di2 ma2o li4 lv4 shi4 2005 nia2n yi3 la2i zui4 ga1o di2 yi1 ji4 , zhe4 he2 ga1i go1ng si1 cha3n pi3n jie2 go4u bu4 dua4n yo1u hua4 yo3u gua1n , e2r ji4ng li4 ru4n che2ng we2i zui4 di1 di2 yi1 ji4 , yi1ng he2 ge4 xia4ng fe4i yo4ng yi3 ji2 suo3 de shui4 da4 fu2 ze1ng jia1 mi4 qie1 xia1ng gua1n .\n to2ng shi2 , sho4u 2008 nia2n sha4ng ba4n nia2n cha3n xia1o gui1 mo2 jia4o qu4 nia2n to2ng qi1 yo3u suo3 ze1ng zha3ng yi3 ji2 suo3 de shui4 shui4 lv4 yo2u 33% jia4ng we2i 25% di2 yi3ng xia3ng , go1ng si1 yu4 ga4o 2008 nia2n 1-6 yue4 fe4n gui1 shu3 yu2 mu3 go1ng si1 suo3 yo3u zhe3 di2 ji4ng li4 ru4n jia1ng bi3 sha4ng nia2n to2ng qi1 ze1ng zha3ng 30%-50%, me3i gu3 sho1u yi4 yue1 we2i 0.26-0.3 yua2n zuo3 yo4u .\n 2008 nia2n 3 yue4 12 ri4 , we3i xi1ng gu3 fe4n yi3 1830 wa4n yua2n sho1u go4u she1n zhe4n lia2n xi1ng 100% di2 gu3 qua2n , shi3 zhi1 che2ng we2i go1ng si1 di2 qua2n zi1 zi3 go1ng si1 , jia1ng qi2 na4 ru4 he2 bi4ng ca2i wu4 ba4o bia3o fa4n we2i . she1n zhe4n lia2n xi1ng che2ng li4 yu2 2004 nia2n 12 yue4 26 ri4 , zhu4 ce4 zi1 be3n we2i 1000 wa4n yua2n , ji1ng yi2ng fa4n we2i we2i niu3 ko4u , la1 lia4n , ji1n shu3 zhi4 pi3n , bia1o pa2i , su4 jia1o go1ng yi4 pi3n , fu2 zhua1ng fu3 lia4o ji2 yua2n lia4o , shu4 zhi1 zhi4 pi3n di2 xia1o sho4u , guo2 ne4i sha1ng ye4 , wu4 zi1 go1ng xia1o ye4 de3ng . jie2 zhi3 2007 nia2n 12 yue4 31 ri4 , she1n zhe4n lia2n xi1ng we4i ji1ng she3n ji4 di2 zo3ng zi1 cha3n we2i 4611 wa4n yua2n , ji4ng zi1 cha3n we2i 984 wa4n yua2n .\n we3i xi1ng gu3 fe4n sho1u go4u she1n zhe4n lia2n xi1ng , jia1ng jia1 su4 tui1 ji4n qi2 za4i na2n fa1ng she1ng cha3n ji1 di4 di2 ga3i kuo4 jia4n go1ng zuo4 , kuo4 da4 na2n fa1ng she1ng cha3n ji1 di4 di2 ji1ng yi2ng gui1 mo2 , ti2 ga1o cha3n pi3n za4i na2n fa1ng shi4 cha3ng di2 yi3ng xia3ng li4 , to2ng shi2 ji4n yi1 bu4 wa2n sha4n go1ng si1 she1ng cha3n ji1 di4 di2 guo2 ne4i bu4 ju2 , ji4n yi1 bu4 ti2 she1ng go1ng si1 di2 zo1ng he2 ji4ng zhe1ng li4 .\n pi2ng jie4 pi3n pa2i , ji4 shu4 , ya2n fa1 , yi2ng xia1o wa3ng luo4 he2 gua3n li3 tua2n dui4 de3ng he2 xi1n ji4ng zhe1ng li4 , we3i xi1ng gu3 fe4n bu4 dua4n wa2n sha4n qi2 " yi1 zha4n shi4 ( qua2n che2ng ) fu2 shi4 fu3 lia4o go1ng yi4ng " ce4 lv0e4 mo2 shi4 , we2i ke4 hu4 ti2 go1ng yi1 zha4n shi4 di2 pe4i ta4o fu2 wu4 , zhu2 jia4n che2ng we2i ka3i sa1 , ge1 di4 , ba4o xi3 nia3o , qi1 pi3 la2ng , me3i te4 si1 ba1ng we1i de3ng zhi1 mi2ng fu2 zhua1ng qi3 ye4 he2 POLOS,BURBERRY,BOSS, fa3 guo2 e4 yu2 , ba3o zi1 de3ng guo2 ji4 fu2 zhua1ng qi3 ye4 di2 go1ng yi1ng sha1ng , bi4ng jia4n li4 lia3o guo2 ne4i to2ng ha2ng zho1ng gui1 mo2 zui4 da4 di2 yi2ng xia1o wa3ng luo4 . ci3 wa4i , xia4 yo2u ke4 hu4 zhu2 jia4n ji2 zho1ng hua4 he2 pi3n pa2i hua4 di2 qu1 shi4 jia1ng jia3n sha3o fa3ng zhi1 fu2 zhua1ng chu1 ko3u xia4 hua2 ge3i go1ng si1 da4i la2i di2 fu4 mia4n yi3ng xia3ng .
1finance
ta4n suo3 yi3ng ti1ng < kui2 hua1 duo3 duo3 >(5 yue4 26 ri4 0:20)
ta4n suo3 yi3ng ti1ng < kui2 hua1 duo3 duo3 >\n xi1 yi3ng ji2 tua2n , xi1 yi3ng gu3 fe4n yo3u xia4n go1ng si1 , be3i ji1ng kui2 hua1 duo3 duo3 yi3ng shi4 ce4 hua4 go1ng zuo4 shi4 2005 nia2n lia2n he2 chu1 pi3n \n bia1n ju4 : wa2ng ba3o mi2n \n da3o ya3n : wa2ng ba3o mi2n \n zhu3 ya3n : wa2ng mi2ng jie2 , su1n qia4n , wu2 yi2ng yi2ng \n gu4 shi4 ge3ng ga4i :\n kui2 hua1 zhe4n shi4 yi2 ge4 xi1 bu4 xia3o zhe4n , pi2 li2n yi1n sha1n , tia2n ye3 li3 da4o chu4 du1 yo3u kui2 hua1 . yi2 ge4 liu2 la4ng ge1 sho3u zo3u ji4n lia3o xia3o zhe4n , zuo4 za4i yi1n sha1n jie1 sha4ng , yo4ng ta1 di2 ji2 ta1 he2 ge1 qu3 ge3i wo3 me2n jia3ng shu4 zhuo2 yi2 ge4 da4n da4n di2 gu4 shi4 . ji1 nia2n qia2n , ma3 xia3o ga1ng xia4ng ge4 ye3 xia3o zi3 , ge1n zhe yi1 ba1ng ha2i zi3 za4i kui2 hua1 di4 bia1n di2 wo1 pe2ng li3 wa2n shua3 . wa4i di4 fe1n la2i di2 xia3o xue2 nv3 jia4o shi1 a1 me3i o3u e3r hui4 da4o zhe4 li3 la2i zo3u do4ng . a1 me3i ga1ng ga1ng shi1 lia4n bu4 jiu3 , xi1n qi2ng yo1u yu4 , ji1ng cha2ng yi2 ge4 re2n cha2ng shi2 jia1n di4 zuo4 za4i kui2 hua1 di4 bia1n sha4ng fa1 da1i . ma3 xia3o ga1ng duo3 za4i wo1 pe2ng li3 , she1n she1n di4 mi2 lia4n sha4ng lia3o ta1 . we4i le a1n we4i ta1 , ta1 ka1i shi3 to1u to1u ge3i ta1 ji4 xi4n , xi4n li3 she2n me ye3 me2i xie3 , zhi3 yo3u yi1 ba4n kui2 hua1 .\n ri4 jiu3 tia1n cha2ng , a1 me3i ka1i shi3 kua4i le4 qi3 la2i , da4n ta1 bi4ng bu4 zhi1 da4o ji4 xi4n re2n shi4 shui2 . yo3u yi1 ci4 , a1 me3i da4i zhuo2 zhe4i xie1 zhua1ng ma3n kui2 hua1 hua1 ba4n di2 xi4n , zuo4 za4i kui2 hua1 di4 bia1n sha4ng , cho1ng ji3ng zhuo2 me3i ha3o di2 a4i qi2ng . qi1ng chu1n di2 she1n ti3 , za4i ya2ng gua1ng xia4 sa4n fa4 zhuo2 yo4u huo4 . ma3 xia3o ga1ng qi2ng bu4 zi4 ji1n di4 zo3u sha4ng qia2n qu4 , shi4 tu2 qia2ng ba4o a1 me3i , ta1 ye3 yi1n ci3 la2ng da1ng ru4 yu4 . ji1 nia2n ho4u , ma3 xia3o ga1ng za4i ci4 hui2 da4o kui2 hua1 zhe4n . ta1 bia4n de2 che2n mo4 gua3 ya2n , za4i da1ng di4 yi1 we4i ha3o xi1n di2 la3o go1ng a1n ba1ng zhu4 xia4 , ta1 za4i pia1n pi4 , a1n ji4ng di2 yi1n sha1n jie1 sha4ng ka1i lia3o jia1n cha3o huo4 pu1 , xi1 wa4ng yo4ng xi1n qi2n di2 la2o do4ng xi3 shua1 zi4 ji3 di2 zui4 xi2ng . ta1 qi2 zhuo2 yi1 lia4ng po4 zi4 xi2ng che1 , da4o zho1u we2i di2 cu1n zi3 li3 sho1u gua1 zi3 . ji1 ci4 lu4 guo4 na4 pia4n kui2 hua1 di4 , du1 go1u qi3 lia3o wa3ng xi1 di2 hui2 yi4 .\n ma3 xia3o ga1ng ka1i shi3 xia3ng xia4ng a1 me3i xia4 luo4 ru2 he2 . chu1 yu2 ha4o qi2 , ta1 a4n zha4o co2ng qia2n a1 me3i di2 di4 zhi3 , ji4 lia3o yi1 fe1ng ge1n co2ng qia2n yi1 ya4ng di2 xi4n , xi4n li3 zhi3 yo3u yi1 me2i kui2 hua1 hua1 ba4n . zhe4 qi1 jia1n , la3o go1ng a1n di2 wa4i she1ng nv3 zha1ng xia3o qia4n xi3 hua1n sha4ng lia3o ma3 xia3o ga1ng , yo3u shi4 me2i shi4 jiu4 zha3o ta1 ka4n dia4n yi3ng , sa4n bu4 . jiu4 za4i ta1 cha4 bu4 duo1 yi3 ji1ng wa4ng lia3o ji4 xi4n zhe4 ma3 shi4 di2 shi2 ho4u , yi1 tia1n zho1ng wu3 , yo3u yi2 ge4 nv3 re2n la2i da4o lia3o ta1 di2 dia4n pu4 , ta1 jiu4 shi4 a1 me3i . ma3 xia3o ga1ng fa1 xia4n ta1 bia4n lia3o . ta1 jue2 de zi4 ji3 co2ng qia2n di2 fa4n zui4 hui3 lia3o a1 me3i qi1ng jie2 di2 re2n she1ng , ta1 jue2 di4ng yo4ng zi4 ji3 di2 nu3 li4 ga3i bia4n zhe4 yi1 qie4 . ma3 xia3o ga1ng ge3i a1 me3i ca3i la2i zui4 me3i di2 kui2 hua1 hua1 ba4n , ta1 xia4ng a4i jie3 jie3 yi1 ya4ng a4i zhuo2 a1 me3i , da4n a1 me3i si4 hu1 bi4ng bu4 li3 jie3 zhe4 yi1 qie4 .\n ma3 xia3o ga1ng yo3u dia3n jue2 wa4ng , to2ng shi2 ge4ng jia1 zi4 ze2 . ma3 xia3o ga1ng di2 dia4n pu4 hua1ng shu1 lia3o , he2 zha1ng xia3o qia4n di2 gua1n xi4 ye3 jia4n jia4n shu1 yua3n lia3o . ta1 zhe3ng tia1n he2 a1 me3i za4i yi1 qi3 , shi4 tu2 ba3o hu4 ta1 bu4 sho4u zhe4n li3 na2n re2n me2n di2 sa1o ra3o . da4n zhe4 yi1 qie4 si4 hu1 tu2 la2o , a1 me3i yi3 ji1ng xi2 gua4n zhe4 ya4ng di2 she1ng huo2 . yo4u yi2 ge4 qi1ng che2n , ge1 sho3u co2ng yi1n sha1n jie1 sha4ng xi3ng la2i , fa1 xia4n dui4 mia4n di2 cha3o huo4 pu1 yi3 ji1ng ko1ng wu2 yi1 re2n . zha1ng xia3o qia4n ba3 me2n suo3 ha3o , pa2i hua2i duo1 shi2 , zui4 ho4u zhua3n she1n zo3u lia3o . ge1 sho3u co2ng da1ng jie1 na2 qi3 lia3o ji2 ta1 , jiu3 jiu3 di4 ka4n zhuo2 dui4 mia4n . zui4 ho4u , ta1 ye3 li2 ka1i lia3o zhe4 zuo4 xia3o zhe4n . zhi3 yo3u fe1ng hua2n za4i chui1 zhuo2 , ya2ng gua1ng yi1 ra2n qia2ng lie4 .\n ji1ng ca3i shi4 dia3n :\n < kui2 hua1 duo3 duo3 > ju4 be3n ce2ng ji1ng ru4 xua3n zho1ng yi3ng ji2 tua2n " qi1ng nia2n da3o ya3n ji4 hua2 " xia4ng mu4 , zui4 zho1ng yo2u xi1 yi3ng ji2 tua2n zuo4 we2i qi2 " xi1n xi1 bu4 pia4n " xia4ng mu4 di2 ka1i sha1n zhi1 zuo4 tui1 chu1 .\n < kui2 hua1 duo3 duo3 > di2 zhu3 chua4ng ba1n di3 la2i zi4 be3i ji1ng gua3ng bo1 xue2 yua4n , ga1o xue2 li4 shi4 ju4 zu3 di2 yi2 ge4 xia1n mi2ng te4 dia3n . da3o ya3n , bia1n ju4 wa2ng ba3o mi2n shi4 dia4n yi3ng xue2 za4i du2 bo2 shi4 , sa1n we4i zhu3 ya3n huo4 shi4 gua3ng yua4n di2 la3o shi1 huo4 shi4 za4i xia4o be3n ke1 she1ng , ci3 wa4i ba1o kuo4 fu2 hua4 da4o , me3i shu4 , zhi4 pia4n de3ng ye3 du1 shi4 be3n ke1 xue2 li4 , zhi4 pia4n zhu3 re4n ta2n hua2 ha2i shi4 xi4 ju4 xue2 shuo4 shi4 . zhe4 yi1 qu2n ti3 da3 za4o di2 " xi1n xi1 bu4 pia4n ", a4n zha4o wa2ng ba3o mi2n di2 jie4 sha4o , yi1 fa1ng mia4n ji4 che2ng lia3o yua2n la2i xi1 bu4 pia4n jia1ng cha3ng ji3ng xua3n ze2 za4i xi1 bu4 xia3o zhe4n , gu4 shi4 jia3ng jiu1 xua2n nia4n di2 te4 dia3n , li4ng yi1 fa1ng mia4n yo4u za4i yi3ng xia4ng sha4ng ca3i yo4ng da4 gua1ng bi3 , da4 fa3n cha4 de3ng xi1n xia1n cha2ng shi4 .\n 5 yue4 26 ri4 0:20 dia4n yi3ng pi2n da4o bo1 chu1 jia1 jia1
2entertainment
[ she1n zhe4n ] yo1u hui4 1 wa4n yua2n so4ng li3 pi3n hua1 gua1n EX yo1u hui4 ze1ng jia1
wo3 me2n co2ng she1n zhe4n di2 yi1 qi4 - fe1ng tia2n 4S ji1ng xia1o sha1ng lia3o jie3 da4o , xia4n za4i hua1 gua1n EX jia4o che1 di2 jia4 ge2 yo1u hui4 yo4u yo3u ze1ng jia1 , da2 da4o lia3o 1 wa4n yu2 yua2n . ju4 ti3 xi4n xi1 qi3ng jia4n xia4 bia3o :\n hua1 gua1n EX zui4 xi1n jia4 ge2 bia4n do4ng ba4o jia4 bia3o \n hua1 gua1n EX zhi3 da3o jia4 ( wa4n yua2n ) xia4n jia4 ( wa4n yua2n )\n jia4ng fu2 ( wa4n yua2n )\n 1.6 G MT 11.48 10.48 β†˜1.00\n1.6 G AT 12.68 11.68 β†˜1.00\n 2008 nia2n 05 yue4 22 ri4 jia4 ge2 jia4 ge2 sui2 shi2 bia4n hua4 , ji4ng qi3ng sui2 shi2 gua1n zhu4 jia4 ge2 bia4n hua4 \n ji1ng xia1o sha1ng xia4ng wo3 me2n jie4 sha4o da4o , xia4n za4i go4u ma3i hua1 gua1n EX jia4o che1 chu2 le ke3 yi3 xia3ng sho4u 1 wa4n yua2n di2 xia4n ji1n yo1u hui4 , hua2n ke3 yi3 de2 da4o ji1ng xia1o sha1ng so4ng ge3i ni2n di2 fa2ng ba4o mo2 de3ng ji1ng me3i li3 pi3n . xia4n za4i hua1 gua1n jia4o EX che1 yo3u 6 zho3ng ya2n se4 ke3 yi3 xua3n ze2 , zi4 do4ng da3ng di2 xia4n che1 cho1ng zu2 , e2r sho3u do4ng da3ng che1 xi2ng di2 xia4n che1 qi2ng kua4ng yo3u que1 huo4 xia4n xia4ng .\n hua1 gua1n EX qua2n xi1n zhua1ng pe4i di2 1.6L VVTβ€”i fa1 do4ng ji1 , xia1ng bi3 la3o kua3n 1.8 pa2i lia2ng di2 fa1 do4ng ji1 ra2n yo2u ji1ng ji4 xi4ng ge1ng ga1o .11.48 wa4n di2 jia4 ge2 fe1i cha2ng shi2 hui4 , za4i jia1 sha4ng xia4n za4i 1 wa4n duo1 yua2n di2 yo1u hui4 , ge3i ji3n co4u xi2ng che1 shi4 cha3ng za4o che2ng bu4 xia3o di2 cho1ng ji1 . hua1 gua1n EX ca3i yo4ng sha4ng she1n xia4 qia3n shi4 she4 ji4 , fa1ng xia4ng pa2n yo2u yua2n la2i di2 si4 fu2 bia4n we2i lia3o yu3 qia3 luo2 la1 di2 za4o xi2ng xia1ng to2ng di2 sa1n fu2 fa1ng xia4ng pa2n , ci3 wa4i yi2 bia3o pa2n bi3 la3o kua3n ge4ng jia1 pia4o lia4ng qi1ng xi1 .\n ( be3n we2n la2i yua2n : qi4 che1 zhi1 jia1 )\n gua1n yu2 hua1 gua1n EX zui4 xi1n ba4o jia4 jia4ng jia4 yo1u hui4 di2 tu2 pia4n \n qi4 che1 ji1n ri4 re4 dia3n \n AUTO.163.COM\n 2008 nia2n sha4ng ba4n nia2n zui4 re4 xia1o di2 6 kua3n ji3n co4u jia1 yo4ng che1 , he3n xia3ng ma3i ;WTO pa4n wo3 guo2 ji4n ko3u qi4 che1 li2ng bu4 jia4n 25% gua1n shui4 we2i gui1 , ze3n mo2 ba4n ; guo2 ji4 yo2u jia4 lia2n xu4 ba4o die1 yi2ng la2i gua3i dia3n , zhe1n di2 ma2 ; da4 hua2ng fe1ng lia2ng cha3n ba3n , si1 yu4 sa1n me2n xia4n lia2ng ba3n xi1n xia1n chu1 lu2 .. >> xia2ng xi4
3automobile
jue2 mi4 xi4ng ga3n da4 pu4 lia4o nv3 xi1ng qua2n xi1n jie3 du2 xi4ng ga3n qia4o me2n ( zu3 tu2 )(5)
xi4ng ga3n " dui4 he3n duo1 re2n la2i shuo1 jiu4 shi4 " xi4ng " di2 ga3n jue2 , bu4 wa4i hu1 yi1 fu2 sha3o dia3n , qu2n zi3 dua3n dia3n . ke3 shi4 xi4ng ga3n bu2 shi4 " ro4u ga3n "! ha3o la2i wu4 da4 me3i re2n su1 fe1i - luo2 la2n , ce2ng ji1ng yo4ng xi1n lia2ng ku3 di4 ga4o su4 qua2n shi4 jie4 nv3 re2n yi2 ge4 zhe1n li3 : chua1n de2 ruo4 yi3n ruo4 xia4n , bi3 tuo1 gua1ng gua1ng dui4 na2n re2n ge1ng yo3u xi1 yi3n li4 .\n ge1ng duo1 " xi4ng ga3n nv3 xi1ng " di2 xia1ng gua1n xia1o xi1 \n http://www.kobreast.cn/?id=china\nhttp://www.kobreast.cn/?id=china
2entertainment
yua2n che2ng jie2 da4i ya2n ge1 cha4ng da4 sa4i qua2n yi1n zi4 ji3 a4i cha4ng K
wa3ng ye4 so1u suo3 :\n 6 ri4 , yua2n che2ng jie2 we2i yi1 cha3ng qia3 la1 OK da4 sa4i da4i ya2n , ta1 ta3n ya2n zhu4 zhe4n zhe4 cha2ng da4 sa4i qua2n yi1n zi4 ji3 pi2ng ri4 a4i cha4ng K.\n wa3ng yi4 yu2 le4 du2 jia1 ba4o da4o ( tu2 we2n / ha2n shua3ng )5 yue4 6 ri4 , di4 sa1n jie4 bi4 a4i ge1 be1i qia3 la1 ok da4 sa4i za4i sha4ng ha3i xi1n tia1n di4 UME yi3ng che2ng la1 ka1i we2i mu4 . xi2ng xiu4 yi4 re2n di2 da4i bia3o re2n wu4 yua2n che2ng jie2 zuo4 we2i zhu3 chi2 re2n he2 da4i ya2n re2n chu1 xi2 zhu4 zhe4n .\n ju4 lia3o jie3 , she1n jia1n zhu3 chi2 re2n he2 ge1 sho3u shua1ng zho4ng she1n fe4n di2 yua2n che2ng jie2 da1n re4n be3n jie4 da4 sa4i di2 da4i ya2n re2n , qi2 yua2n yi1n jiu4 shi4 " zi4 ji3 pi2ng shi2 zui4 xi3 hua1n di2 jiu4 shi4 K ge1 ", ta1 hua2n za4i xia4n cha3ng ji2 xi4ng xia4n cha4ng lia3o zi4 ji3 di2 zui4 xi1n da1n qu1 .\n be3n zhe yu2 le4 we2i be3n he2 go1ng pi2ng di2 yua2n ze2 , hui4 ti3 xia4n yu3 wa3ng jie4 bu4 to2ng di2 da4 sa4i lia4ng dia3n . ju4 xi1 , qu4 nia2n da4 sa4i he2 ci2 sha4n ji1 ji1n hui4 go4ng to2ng he2 zuo4 , yi3 a4i we2i zhu3 ti2 we2i ci2 sha4n shi4 ye4 zuo4 chu1 go4ng xia4n . be3n jie4 da4 sa4i ze2 bu4 to2ng , jia1ng yi3 yu3 ya2n hua4 fe1n sa4i qu1 , ru2 ri4 yu3 , zho1ng we2n he2 zo1ng he2 yu3 zho3ng . be3n jie4 da4 sa4i co2ng 5 yue4 6 ri4 ka1i shi3 , ba4o mi2ng jie2 zhi4 8 yue4 11 ri4 . zhu3 ba4n fa1ng to4u lu4 , sa4i qu1 gua4n ju1n jia3ng pi3n we2i jia4 zhi2 3500 yua2n di2 xi1n kua3n sho3u ji1 yi1 bu4 , zo3ng gua1n ju1n jia3ng pi3n we2i jia4 zhi2 7000 yua2n di2 bi3 ji4 be3n dia4n na3o yi1 ta2i , to2ng shi2 huo4 de2 chu1 xi2 qua2n ri4 be3n qia3 la1 OK da4 sa4i jue2 sa4i ya3n chu1 ji1 hui4 .\n ( be3n we2n la2i yua2n : wa3ng yi4 yu2 le4 zhua1n ga3o )\n yu2 le4 ji1n ri4 re4 dia3n \n ENT.163.COM\na4i qi2ng cha2ng pa3o e4r shi2 za3i di2 xia1ng ga3ng yi4 re2n lia2ng zha1o we3i he2 liu2 jia1 li2ng za4i bu4 da1n UmaParo jiu3 dia4n ne4i di2 me3ng gu3 ba1o ju3 xi2ng lia3o hu1n li3 . yi1ng jie4 ga3ng jie3 ga1ng chu1 lu2 , yo3u wa3ng yo3u zhi4 yi2 yo3u he1i mu4 huo4 li2n shi2 ga3i sa4i guo3 . mi2ng da4o be4i mu4 ji1 lo3u zhuo2 nv3 zhu4 li3 xie3 pi1n go4u wu4 , za4i ge1ng yi1 jia1n da4 wa2n a4i me4i .. >>\n 404 Not Found\nnginx/0.6.31\nwa3ng yi4 yu2 le4 24 xia3o shi2 dia3n ji1 pa2i ha2ng \n ri4 be3n dia4n yi3ng da2 re2n
2entertainment
ya2ng ze2 zhi4 li3ng xia2n sha4o nia2n sha1 sho3u yi1 qiu2 che2ng mi2ng tia1n xia4 zhi1 ( zu3 tu2 )
di4 123456 ye4 nia2n qi1ng zho1u lia2o qi4 sha1 shua1ng gua1n wa2ng \n zhi1 suo3 yi3 shuo1 07 zho1ng cha1o re2n ca2i be4i chu1 , da1n co2ng nia2n qi1ng dui4 yua2n ji4n qiu2 di2 ji4 lu4 ga3i xie3 sha4ng jiu4 ke3 yi3 ka4n chu1 la2i . za4i zhe4ng lo2ng ji4n qiu2 ho4u di2 di4 liu4 lu2n , wu3 ha4n dui4 zhu3 cha2ng yi2ng zha4n shua1ng gua1n wa2ng sha1n do1ng lu3 ne2ng ta4i sha1n dui4 , qiu2 dui4 he3n kua4i yi3 0:2 luo4 ho4u , ke3 shi4 ho4u 45 fe1n zho1ng di2 bi3 sa4i , wu3 ha4n dui4 jue2 di4 fa3n ji1 , xu4n su4 jia1ng bi3 fe1n ba1n che2ng lia3o 2:2, jiu4 za4i zhe4 zho3ng qi2ng kua4ng xia4 , guo2 qi1ng xia3o jia4ng zho1u lia2o ti3ng she1n e2r chu1 , za4i bi3 sa4i di4 78 fe1n zho1ng shi2 , zho1u lia2o yo4u lu4 da4i qiu2 jie1 lia2n hua3ng guo4 lia3o ba1 xi1n , shu1 cha4ng he2 guo2 me2n li3 le2i le2i ho4u jia1ng pi2 qiu2 so4ng ru4 lia3o sha1n do1ng dui4 di2 da4 me2n , wu3 ha4n dui4 ye3 wa2n che2ng lia3o da4 ni4 zhua3n , chu1 she1ng yu2 1989 nia2n 2 yue4 di2 zho1u lia2o yi1 qiu2 che2ng mi2ng , qi4 sha1 shua1ng gua1n wa2ng , ye3 ga3i xie3 lia3o zhe4ng lo2ng di2 ji4 lu4 .\n fe1n le4i xi4n xi1 \n qi3 ye4 fu2 wu4
0sports
[ sha4ng ha3i ] wu3 Β· yi1 qi1 jia1n go4u ka3i me3i rui4 ra4ng xia4n ji1n 4000 yua2n za4i so4ng li3
ji4n ri4 , bia1n zhe3 co2ng ji1ng xia1o sha1ng na4 li3 huo4 xi1 , wu3 Β· yi1 qi1 jia1n go4u ka3i me3i rui4 ke3 yi3 ra4ng 4000 yua2n xia4n ji1n , za4i so4ng jia4 zhi2 3000 yua2n zhua1ng hua2ng . ka3i me3i rui4 mu4 qia2n za4i hu4 xia4n che1 cho1ng zu2 . ju4 ti3 jia4 ge2 xia2ng qi2ng qi3ng jia4n xia4 bia3o :\n ka3i me3i rui4 zui4 xi1n jia4 ge2 bia4n do4ng ba4o jia4 bia3o \n ka3i me3i rui4 yua2n jia4 ( wa4n yua2n ) xia4n jia4 ( wa4n yua2n ) jia4ng fu2 ( wa4n yua2n ) be4i zhu4 \n 200E\n β†˜0.40 wu3 Β· yi1 qi1 jia1n go4u che1 za4i so4ng jia4 zhi2 3000 yua2n di2 zhua1ng hua2ng da4 li3 ba1o \n 200G 21.98 21.58 β†˜0.40\n 200G da3o ha2ng ba3n 23.78 23.38 β†˜0.40\n 240G 22.98 22.58 β†˜0.40\n 240G da3o ha2ng ba3n 24.78 24.38 β†˜0.40\n 240V 25.18 24.78 β†˜0.40\n 240V da3o ha2ng ba3n 26.98 26.58 β†˜0.40\n 2008 nia2n 05 yue4 03 ri4 jia4 ge2 jia4 ge2 sui2 shi2 bia4n hua4 , ji4ng qi3ng sui2 shi2 gua1n zhu4 jia4 ge2 bia4n hua4 \n 08 be3i ji1ng guo2 ji4 che1 zha3n qi1 jia1n , zho4ng duo1 xi1n che1 lia4ng xia4ng ra4ng da4 jia1 yi1 ba3o ya3n fu2 , qi2 zho1ng bu4 fa2 ru2 xi1n tia1n la4i de3ng zhi2 zhi3 ka3i me3i rui4 di2 xi1n che1 . jiu4 mu4 qia2n shi4 cha3ng la2i ka4n , ka3i me3i rui4 xia4n za4i zhi2 jie1 di2 dui4 sho3u jiu4 shi4 ba1 da4i ya3 ge2 . yi3 fa2ng sui2 ho4u dui4 sho3u me2n di2 qi2 sha4ng zhe4n zhe1ng duo2 shi4 cha3ng , ka3i me3i rui4 jia4 ge2 tia2o zhe3ng za4i suo3 na2n mia3n . jiu4 sha4ng ha3i di4 qu1 ha2ng qi2ng ji4n qi1 la2i ka4n , ka3i me3i rui4 sho4u jia4 ka1i shi3 zhe4n do4ng , za4i zhu2 bu4 jia1 da4 yo1u hui4 .\n ka3i me3i rui4 che1 she1n xia4n tia2o liu2 cha4ng , zhe3ng che1 wa4i xi2ng fe1i cha2ng ba3o ma3n , ge3i re2n ga3n jue2 che2n we3n e2r da4 qi4 , to2ng shi2 yo4u bu4 shi1 she1n fe4n . ka3i me3i rui4 shi3 yo4ng lia3o fe1ng tia2n xia1n ji4n di2 VVT-i fa1 do4ng ji1 , do4ng li4 fa1ng mia4n ye3 shi4 to2ng ji2 che1 xi2ng zho1ng di2 jia3o jia3o zhe3 . da4n ne4i shi4 yo4ng lia4o ji2 zuo4 go1ng fa1ng mia4n , ka3i me3i rui4 re2ng xu1 ya4o jia1 qia2ng .\n 19.78-26.98 wa4n \n ( be3n we2n la2i yua2n : qi4 che1 zhi1 jia1 )\n gua1n yu2 ka3i me3i rui4 zui4 ga1o yo1u hui4 jia4ng jia4 di2 tu2 pia4n \n qi4 che1 ji1n ri4 re4 dia3n \n AUTO.163.COM\n 2008 nia2n sha4ng ba4n nia2n zui4 re4 xia1o di2 6 kua3n ji3n co4u jia1 yo4ng che1 , he3n xia3ng ma3i ;WTO pa4n wo3 guo2 ji4n ko3u qi4 che1 li2ng bu4 jia4n 25% gua1n shui4 we2i gui1 , ze3n mo2 ba4n ; guo2 ji4 yo2u jia4 lia2n xu4 ba4o die1 yi2ng la2i gua3i dia3n , zhe1n di2 ma2 ; da4 hua2ng fe1ng lia2ng cha3n ba3n , si1 yu4 sa1n me2n xia4n lia2ng ba3n xi1n xia1n chu1 lu2 .. >> xia2ng xi4
3automobile
wo3 guo2 sho3u ji4 qi4 che1 ji4n chu1 ko3u ji1 ze1ng lia3ng da4 we4n ti2 bu4 ro2ng hu1 shi4
2008nia2n yi1 ji4 du4 , zho1ng guo2 qi4 che1 shi4 cha3ng ji4n chu1 ko3u ye4 wu4 qu3 de ka1i me2n ho2ng .\n zho1ng guo2 qi4 che1 ji4n ko3u ma4o yi4 go1ng si1 shi4 cha2ng bu4 bu4 zha3ng xu2 di2 xia4ng be3n ba4o ji4 zhe3 jie4 sha4o ,"2008 nia2n di2 yi1 ji4 du4 zho1ng guo2 ji4n ko3u qi4 che1 shi4 cha3ng , ze1ng cha2ng fu2 du4 da4 da4 cha1o chu1 wo3 me2n di2 yu4 qi1 , to2ng bi3 ze1ng zha3ng 72%. qi2 zho1ng zhu3 ya4o ha2o hua2 pi3n pa2i xia1o sho4u kua4i su4 ze1ng cha2ng , pi2ng ju1n ze1ng cha2ng fu2 du4 da2 da4o 82%."\n ta1 zhi3 chu1 , zho1ng guo2 xia1ng gua1n qi4 che1 ji4n ko3u di2 ya4n zhe4ng gua3n li3 ba4n fa3 ya2n zhi4 4 yue4 1 ri4 zhe4ng shi4 shi2 xi2ng , bu4 fe4n qi3 ye4 za4i xi1n gua3n li3 ba4n fa3 zhe4ng shi4 shi2 shi1 qia2n di2 guo4 du4 qi1 ne4i tu1 ji1 ji4n ko3u , shi4 qi4 che1 ji4n ko3u lia2ng ji1 ze1ng di2 zhu3 ya4o yua2n yi1n ." za4i xia1o fe4i jie2 go4u she1ng ji2 di2 be4i ji3ng xia4 , go4u ma3i ji4n ko3u che1 zuo4 we2i di4 e4r bu4 che1 che2ng we2i shi2 li4 re2n shi4 di2 xia1o fe4i qu1 shi4 ."\n ju4 lia3o jie3 , ji1n nia2n yi1 ji4 du4 sha4ng ha3i ko3u a4n qi4 che1 ji4n ko3u chu1 xia4n lia3o xu4n me3ng ze1ng zha3ng . qi4 che1 ji4n ko3u lia2ng da2 2.5 wa4n lia4ng , jia4 zhi2 10.3 yi4 me3i yua2n , bi3 qu4 nia2n to2ng qi1 fe1n bie2 ze1ng zha3ng lia3o ji4n 89% he2 86%. qi2 zho1ng 3 yue4 fe4n ji4n ko3u lia2ng ge1ng shua1 xi1n lia3o da1n yue4 ji4n ko3u di2 li4 shi3 ji4 lu4 .\n ha3i gua1n fe1n xi1 re2n shi4 zhi3 chu1 , da1ng ji4 sha4ng ha3i ko3u a4n ji4n ko3u qi4 che1 le4i xi2ng zho1ng , xia3o jia4o che1 he2 yue4 ye3 che1 ge4 zha1n ba4n bi4 jia1ng sha1n .\n gua1n yu2 ji1n nia2n di2 ji4n ko3u che1 ze1ng fu2 yu4 ce4 , xu2 di2 re4n we2i , sho4u yi2n ge1n ji3n suo1 yi3 ji2 gu3 shi4 zhe4n da4ng za4o che2ng di2 ca2i wu4 xia4o yi4ng suo1 shui3 , hui4 shi3 e4r ji4 du4 di2 qi4 che1 ji4n ko3u ye4 wu4 ze1ng fu2 qu1 hua3n .\n to2ng shi2 , ji1n nia2n yi3 la2i di2 qi4 che1 chu1 ko3u ye4 wu4 ye3 che2ng xia4n ga1o su4 ze1ng zha3ng ta4i shi4 . la2i zi4 sha1ng wu4 bu4 di2 xia1o xi1 che1ng , si4 chua1n , hu2 na2n , a1n hui1 , fu2 jia4n de3ng ge4 she3ng di2 qi4 che1 chu1 ko3u zo3ng e2 yo3u lia3o jia4o kua4i ze1ng zha3ng .\n ju4 cho2ng qi4ng ha3i gua1n to3ng ji4 , ji1n nia2n 1 ji4 du4 zho4ng qi4ng shi4 qi4 che1 chu1 ko3u 1.3 wa4n lia4ng , to2ng bi3 ze1ng zha3ng 88.4%, chu1 ko3u ji1n e2 6894 wa4n me3i yua2n , ze1ng zha3ng 1.5 be4i . qi2 zho1ng , xia3o jia4o che1 zhu3 ya4o chu1 ko3u o1u zho1u he2 fe1i zho1u , yo3u 4 che2ng liu2 xia4ng o1u zho1u , fe1n bie2 dui4 e2 luo2 si1 , wu1 ke4 la2n chu1 ko3u 1341 lia4ng he2 840 lia4ng , li4ng dui4 fe1i zho1u he2 la1 di1ng me3i zho1u fe1n bie2 chu1 ko3u 1351 lia4ng he2 1104 lia4ng , e2r qu4 nia2n to2ng qi1 dui4 sha4ng shu4 ji3 ge4 shi4 cha3ng ji3n yo3u sha3o lia4ng chu1 ko3u .\n qi2 rui4 qi4 che1 fu4 zo3ng ji1ng li3 guo1 qia1n za4i ca3i fa3ng zho1ng dui4 ji4 zhe3 bia3o shi4 , zo4ng gua1n guo2 ne4i wa4i qi4 che1 qi3 ye4 di2 fa1 zha3n , guo2 ji4 hua4 shi4 zuo4 da4 zuo4 qia2ng di2 bi4 yo2u zhi1 lu4 . qua2n qiu2 qi4 che1 xia1o lia2ng yi3 cha1o guo4 6000 wa4n lia4ng , e2r zho1ng guo2 shi4 cha3ng suo3 zha1n fe4n e2 bu2 da4o yi1 che2ng , jiu3 che2ng shi4 cha3ng za4i ha3i wa4i . dui4 zho1ng guo2 qi4 che1 qi3 ye4 la2i shuo1 , zhe4 shi4 ge4 ju4 da4 ji1 yu4 , bi4 xu1 zhua1 zhu4 .\n ra2n e2r , ye4 ne4i re2n shi4 bia3o shi4 , sui2 zhuo2 qi4 che1 chu1 ko3u di2 kua4i su4 ze1ng cha2ng , yo3u lia3ng ge4 we4n ti2 ye3 jia1ng sui2 zhi1 fu2 chu1 shui3 mia4n : yi1 shi4 dui4 xi1n xi1ng shi4 cha3ng chu1 ko3u di2 guo4 kua4i ze1ng zha3ng ji2 yi4 yi3n fa1 ji4n ko3u guo2 di2 ma4o yi4 ba3o hu4 cuo4 shi1 di2 shi2 shi1 . e4r shi4 sui2 zhuo2 chu1 ko3u lia2ng di2 ze1ng zha3ng , cha3n pi3n zhi4 lia4ng , a1n qua2n zhi4 lia4ng , sho4u ho4u fu2 wu4 zhi4 lia4ng we4n ti2 jia1ng ri4 yi4 tu1 chu1 .\n be3n ba4o ji4 zhe3 hua4n lu4
3automobile
ha2n guo2 nv3 xi1ng zhe3ng ro2ng zha4o za4i za1o ba4o gua1ng ji1n xi3 sha4n yue4 huo2 yue4 nia2n qi1ng ( tu2 )
te2ng xu4n yu2 le4 xu4n ri4 qia2n , yo4u yi1 zu3 ha2n guo2 da1ng ho2ng nv3 xi1ng chu1 da4o shi2 di2 qi1ng se4 zha4o pia1n ba4o gua1ng , qi2 zho1ng , hua2n yo3u yi1 bu4 fe1n shi4 mi2ng xi1ng zhe3ng ro2ng qia2n ho4u di2 zha4o pia1n , yi3n qi3 lia3o gua1n zho4ng me2n di2 qia2ng lie4 gua1n zhu4 .\n zhe4i xie1 nv3 xi1ng da4 duo1 shi4 za4i za4i xia3o xia3o nia2n ji4 shi2 jiu4 ta4 ru4 yu2 le4 qua1n ho4u , bi4ng yi1 zhi2 huo2 yue4 yu2 wu3 ta2i , xia3n shi4 chu1 cha2ng she4ng bu4 shua1i di2 cha1o ga1o re2n qi4 . fe3n si1 me2n ka4n guo4 mi2ng xi1ng guo4 qu4 di2 zha4o pia1n ho4u , yo3u re2n ga3n ta4n yu2 ta1 men di2 me3i ma4o , ye3 yo3u re2n dui4 zhe3ng xi2ng ho4u di2 ro2ng ya2n le3ng cha2o re4 fe3ng . xia4ng ji1n xi3 sha4n , ga1o xia2n zhe1n de3ng nv3 xi1ng bi4ng me2i yo3u yi1n we4i shi2 jia1n di2 liu2 shi4 e2r me3i ma4o bu4 za4i , fa3n e2r yue4 huo2 yue4 nia2n qi1ng . qi2 yua2n yi1n yo3u ke3 ne2ng shi4 guo4 qu4 la3o shi4 di2 no2ng zhua1ng ya4n mo3 shi4 di2 hua4 zhua1ng fa3 he2 guo4 shi2 di2 shi2 zhua1ng ra4ng re2n cha3n she1ng cuo4 jue2 , bu4 guo4 ye3 yo3u de shi4 " hua4n ra2n yi1 xi1n " di2 zhe3ng ro2ng xia4o guo3 .\n [ ze2 re4n bia1n ji2 :jeniezhu]
2entertainment
β–‘ ji1n ri4 xi1n li3 ce4 shi4
bia1n zhe3 a4n da4 ga4i zho1u go1ng hua2n za4i jie3 me4ng na4 hui4 er , qi4 che1 me2i zhua1ng sha4ng lu2n zi3 , si1 xia3ng ye3 me2i zo3u duo1 yua3n , ya4o jia1ng qi4 che1 ge1n re2n che3 za4i yi1 qi3 , ji2 bia4n ne2ng che3 sha4ng , zhu3n bu4 zhu3n ye3 du1 bi4 jia1ng cha1o hu1 lia3o zho1u go1ng di2 xia3ng xia4ng , suo3 yi3 zho1u go1ng bu4 jie3 che1 . xia4n za4i liu2 xi2ng di2 xi1ng zuo4 , mia4n xia1ng , ta3 luo2 pa2i , me2i zhu3n ye3 bu4 ke3 ne2ng qi1ng chu3 di4 ga4o su4 ni3 xi1n xi1n nia4n nia4n suo3 a4n shi4 di2 qi4 che1 qi2ng jie2 shi4 ze3n ya4ng di2 ba1 ?\n me2i gua1n xi4 , wo3 me2n yo3u zi4 ji3 du2 te4 di2 " xi1n li3 ce4 shi4 "! ge1n ju4 zhua1n ye4 qua2n we1i di2 zi1 lia4o so1u ji2 zhe3ng li3 , ke1 xue2 bia1n zhi4 di2 yi1 ta4o ta4o ce4 shi4 ti2 , bu4 ji3n ji3n ke3 yi3 ba1ng zhu4 ni3 ge4 xi4ng go4u che1 , hua2n ke3 yi3 fa1 jue2 ni3 pi2ng shi2 me2i yo3u za4i yi4 di2 she1ng huo2 qu4 we4i o2 !\n xi1n li3 ce4 shi4 he2 qi4 che1 di2 gua1n xi4 .. qi2 shi2 jiu4 shi4 yi1 cha3ng bu3 fe1ng zhuo1 yi3ng di2 she2n hua4 , fe1ng jia3n yo2u re2n ..PS, zhe4 yi1 qie1 du1 shi4 mia3n fe4i di2 :)..
3automobile
zu3 tu2 : zho4ng nv3 xi1ng ro4u gua1ng si4 she4 wu2 lia4o ke3 xiu4 che2n yi4 xu4n xia4n cha3ng ga1o ge1
di4 12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ye4
2entertainment
he2 chi2 shi4 a4o yu4n hui4 huo3 ju4 sho3u mi2ng da1n chu1 lu2
ji4n ri4 , ji4 zhe3 co2ng he2 chi2 shi4 ti3 yu4 ju2 huo4 xi1 , he2 chi2 shi4 sha4ng ba4o be3i ji1ng a4o zu3 we3i huo3 ju4 jie1 li4 zho1ng xi1n di2 huo3 ju4 sho3u mi2ng da1n , ri4 qia2n ji1ng be3i ji1ng a4o zu3 we3i she3n he2 yi3 huo4 de2 zi1 ge2 que4 re4n .6 yue4 6 ri4 ,13 mi2ng he2 chi2 shi4 mi2n jia1ng yo3u xi4ng chua2n di4 2008 nia2n a4o yu4n huo3 ju4 " xia2ng yu2n " she4ng huo3 .\n ju4 xi1 , be3i ji1ng a4o yu4n hui4 huo3 ju4 jie1 li4 jia1ng shi4 a4o yu4n hui4 shi3 sha4ng chua2n di4 lu4 xia4n zui4 cha2ng , chua2n di4 fa4n we2i zui4 gua3ng , ca1n yu4 re2n shu4 zui4 duo1 di2 yi1 ci4 huo3 ju4 jie1 li4 . za4i xua3n ba2 huo3 ju4 sho3u di2 huo2 do4ng zho1ng , he2 chi2 shi4 ca3i yo4ng " zu3 zhi1 xi4 to3ng tui1 jia4n " zhe4 yi1 fa1ng shi4 , yi3 " he2 xie2 zhi1 lv3 " we2i zhu3 ti2 , yi3 " dia3n ra2n ji1 qi2ng , chua2n di4 me4ng xia3ng " we2i ko3u ha4o , to1ng guo4 go1ng pi2ng , go1ng zhe4ng , ya2n ji3n di2 xua3n ba2 che2ng xu4 , zui4 zho1ng xua3n chu1 zui4 yo3u zi1 ge2 da4i bia3o he2 chi2 shi4 ca1n jia1 chua2n di4 a4o li2n pi3 ke4 she4ng huo3 di2 huo3 ju4 sho3u .\n co2ng yi3 huo4 zi1 ge2 que4 re4n di2 13 mi2ng huo3 ju4 sho3u ka4n , re2n yua2n go4u che2ng jie2 go4u he2 li3 , fu4 ga4i ha2ng ye4 kua1n fa4n , ju4 yo3u he3n qia2ng di2 da4i bia3o xi4ng : yo3u go1ng wu4 yua2n , a4o yu4n gua1n ju1n , shi4 jie4 gua1n ju1n di2 huo4 de2 zhe3 he2 ti3 yu4 go1ng zuo4 zhe3 , yo3u sha3o shu4 mi2n zu2 da4i bia3o ( he2 chi2 shi4 mu4 la3o zu2 , ma2o na2n zu2 , ya2o zu2 ya4o ge4 yo3u 1 re2n ), qua2n guo2 wu3 yi1 la2o do4ng jia3ng zha1ng , qua2n guo2 sa1n ba1 ho2ng qi2 sho3u , qua2n guo2 xi1n cha2ng zhe1ng tu1 ji1 sho3u di2 huo4 de2 zhe3 , yo3u huo4 guo2 jia1 ji2 jia3ng li4 di2 ke1 ji4 re2n yua2n , ge4 ti3 hu4 he2 dui4 she4 hui4 yo3u tu1 chu1 go4ng xia4n di2 re2n shi4 de3ng .\n li4ng ju4 lia3o jie3 , be3i ji1ng a4o yu4n hui4 huo3 ju4 chua2n di4 jia1ng yu2 ji1n nia2n 3 yue4 di3 zhe4ng shi4 la1 ka1i xu4 mu4 ,6 yue4 4 ri4 zhi4 6 ri4 , be3i ji1ng a4o yu4n huo3 ju4 jia1ng za4i gua3ng xi1 na2n ni2ng , gui4 li2n , ba3i se4 sa1n di4 ka1i zha3n chua2n di4 huo2 do4ng , he2 chi2 shi4 13 mi2ng huo3 ju4 sho3u jia1ng ca1n jia1 6 ri4 za4i ba3i se4 di2 chua2n di4 huo2 do4ng . ( we2i yi3ng jie2 )
0sports
yi3n we2i hua2 : zho1u mo4 yi1ng cha1o ba3o ji2 zhe1ng gua1n du1 ji1ng ca3i
zho1u zho1ng o1u gua1n , ma4n lia2n to2ng qie1 e3r xi1 shua1ng shua1ng sha1 ru4 jue2 sa4i , jia1ng be3n ji4 yu2 xia4 yi1ng cha1o to2ng o1u gua1n di2 gua4n ju1n xua2n nia4n , qua2n bu4 ji2 zho1ng za4i ho2ng la2n zhi1 zhe1ng sha4ng . zui4 ho4u lia3ng lu2n yi1ng cha1o , lia3ng dui4 fe1n bie2 lu2n liu2 zhu3 ke4 chu1 ji1 , be3n zho1u sho3u xia1n ma4n lia2n zhu3 cha2ng e2r qie1 e3r xi1 zuo4 ke4 , yo2u yu2 sa4i che2ng a1n pa2i sha4ng bu4 li4 yu2 ma4n lia2n , ta1 me2n za4i zho1u liu4 za3o cha3ng jiu4 ya4o sha4ng zhe4n , za4i lu3 ni2 , we2i di2 qi2 , a1i fu1 la1 sa1n mi2ng qiu2 yua2n sha1ng shi4 we4i mi2ng la3ng di2 qi2ng kua4ng xia4 , shi2 za4i ha3o na2n ji4 wa4ng ma4n lia2n ke3 yi3 da4 cha3o xi1 ha4n mu3 3 qiu2 yi3 sha4ng . to2ng ya4ng di4 , qie1 e3r xi1 dui4 yu2 yi1ng cha1o gua4n ju1n zhe1ng duo2 di2 yu4 wa4ng jiu1 ji4ng yo3u ji1 da4 , ta1 me2n shi4 bu2 shi4 zhe1n ji4 xi1 wa4ng ma4n lia2n hui4 za4i xi1 ha4n mu3 he2 we2i ga1n she1n sha4ng shi1 fe1n ni2 ? wo3 jue2 de qie1 e3r xi1 qiu2 yua2n ge4ng jia1 zho4ng shi4 di2 , shi4 ta1 me2n di2 di4 yi1 ge4 o1u gua1n jia3ng be1i , yi1ng cha1o chu2 fe1i chu1 xia4n qi2 ji4 , fo3u ze2 ta1 me2n zhi3 bu4 guo4 pe4i he2 zhuo2 mo3u xie1 ji1 go4u , za4i ze1ng jia1 suo3 we4i di2 xua2n nia4n . she4n zhi4 ge4ng jia1 yo3u ke3 ne2ng , qie1 e3r xi1 be3n zho1u jiu4 yi2ng bu2 da4o niu3 qia3 , e2r mo4 lu2n ma4n lia2n to2ng ya4ng zuo4 ke4 we2i ga1n di2 " ca4i di4 " qiu2 cha2ng shi1 fe1n , zui4 zho1ng ma4n lia2n yi1 ra2n zhi1 pi2ng jie4 ji4ng she4ng qiu2 yo1u shi4 duo2 gua4n . yi1n ci3 dui4 yu2 ho2ng la2n lia3ng dui4 la2i jia3ng , be3n zho1u mo4 du1 yi2 zhui1 da3 .\n ba3o zu3 xua2n nia4n to2ng ya4ng yi4 yi1ng ga1i we2i chi2 , yo2u yu2 be3n lu2n fu4 le4 mu3 da4 zha4n bo2 mi2ng ha4n , yi1n ci3 mo4 lu2n zuo4 ke4 de2 bi3 ju4n di2 le2i di1ng , be3n lu2n yi1 di4ng bu4 ke3 ne2ng guo4 za3o sha4ng a4n , zhu3 cha2ng dui4 zhu4 re4 ci4 , yi1n we4i xi2ng shi4 di2 yi1n su4 , le2i di1ng ji4ng ra2n zuo4 chu1 ra4ng bu4 , pe3ng re4 ci4 ha3o . shi4 shi2 sha4ng re4 ci4 za4i zui4 ji4n sui1 ra2n we4i yi2ng guo4 , da4n 4 lia2n pi2ng xia3n shi4 ta1 me2n bu4 qi1ng yi4 shu1 qiu2 , be3n lu2n we2i mo4 lu2n yi1ng cha1o ba3o ji2 da4 xi4 zhuo2 xia3ng , yi1 di4ng bu2 hui4 fa4ng she1ng le2i di1ng . e2r a1i fu2 du4n ru2 ji1n to2ng we2i la1 yi4 zhi3 shi4 3 fe1n di2 cha1 ju4 , be3n lu2n lia3ng dui4 yi1 yi2ng yi1 shu1 di2 hua4 , yo4u shi3 lia2n sa4i di4 5 mi2ng xua2n nia4n ba3o chi2 , a1i fu2 du4n zuo4 ke4 a1 se1n na4 , yo4u shi4 bu4 ha3o yu4n lia3o .\n ji1ng xua3n tui1 jie4 :\n ma4n lia2n -2 xi1 ha4n mu3 tui1 jie4 : xi1 ha4n mu3 \n le2i di1ng -0/0.5 re4 ci4 tui1 jie4 : re4 ci4 \n a1 se1n na4 -0.5/1 a1i fu2 du4n tui1 jie4 : a1 se1n na4 \n zho1u zho1ng o1u gua1n , ma4n lia2n to2ng qie1 e3r xi1 shua1ng shua1ng sha1 ru4 jue2 sa4i , jia1ng be3n ji4 yu2 xia4 yi1ng cha1o to2ng o1u gua1n di2 gua4n ju1n xua2n nia4n , qua2n bu4 ji2 zho1ng za4i ho2ng la2n zhi1 zhe1ng sha4ng . zui4 ho4u lia3ng lu2n yi1ng cha1o , lia3ng dui4 fe1n bie2 lu2n liu2 zhu3 ke4 chu1 ji1 , be3n zho1u sho3u xia1n ma4n lia2n zhu3 cha2ng e2r che1 zi1 zuo4 ke4 , yo2u yu2 sa4i che2ng a1n pa2i sha4ng bu4 li4 yu2 ma4n lia2n , ta1 me2n za4i zho1u liu4 za3o cha3ng jiu4 ya4o sha4ng zhe4n ,.... ge1ng duo1 zu2 ta2n mi2ng jia1 zui4 xi1n hua1 xu4 xi1n we2n , ji4n za4i xi1n shi4 li4 ha3o bo1 wa3ng ( http://www.sports268.com/blog/index.asp ).\n ( be3n we2n la2i yua2n : wa3ng yi4 ti3 yu4 zuo4 zhe3 : yi3n we2i hua2 )\n ti3 yu4 ji1n ri4 re4 dia3n \n SPORTS.163.COM\nri4 be3n zu2 qiu2 zhua1n jia1 che1ng du4 yi1 shi4 ti4 zui4 ya2ng , zho1ng guo2 zu2 qiu2 yi3 ji1ng wu2 ya4o ke3 jiu4 ; e2r a4o yu4n fa1ng mia4n 39 sui4 di2 qia2n pi1ng pa1ng qiu2 guo2 sho3u jia1ng za4i ci4 da4i bia3o me3i guo2 chu1 zha4n , me2i xi1 jia1ng la2i be3i ji1ng e2r luo2 bi3 ni2 a4o yi1n sha1ng que1 xi2 ;NBA fa1ng mia4n ma4i di4 bia3o shi4 we4i le zo3ng gua1n ju1n yua4n yi4 zhua3n hui4 ; mi3 la2n ju4 to2u xi4 che1ng qia3 qia3 3 yi4 ca2i ma4i . >> xia2ng xi4
0sports
fe1n le4i so1u suo3
re4 me2n gua1n jia4n ci2 \n fa4n xia3o xua1n du2 jia1 zuo4 ke4 : yi1 qi3 cho2ng we1n guo4 qu4 shi2 gua1ng ra4ng ji1ng dia3n cho2ng xia4n [ qua2n we2n ] \n lia2o tia1n mi2ng xi1ng cha2 xu2n \n shi4 pi2n zi1 xu4n yi3ng yi1n xi1n sha3ng \n 4 yue4 22 ri4 , xia1o ya4 xua1n za4i be3i ji1ng ju3 xi2ng lia3o lo2ng zho4ng di2 qia1n yue1 yi2 shi4 , zhe4ng shi4 xua1n bu4 cho2ng xi1n hui2 da4o ba3i da4i cha4ng pia4n .[ xia2ng xi4 ] \n 08 nia2n 5 yue4 20-27 ri4 be3i ji1ng di4ng pia4o \n 5 yue4 21 ri4 -6 yue4 8 ri4 be3i ji1ng di4ng pia4o \n 08 nia2n 4 yue4 29-5 yue4 11 ri4 be3i ji1ng di4ng pia4o \n re4 me2n ya3n chu1 \n ta2ng shi1 yi1 zho1u yu2 le4 xi1n we2n hui2 gu4 \n dia4n yi3ng pia4o fa2ng ba3ng \n be3i me3i pia4o fa2ng xia1ng ga3ng pia4o fa2ng \n 4 yue4 18 ri4 -4 yue4 20 ri4 \n go1ng fu1 zhi1 wa2ng $2087 wa4n \n wa4ng dia4o fu4 xi1n nv3 $1734 wa4n \n wu3 hui4 sha1 re2n ye4 $910 wa4n 88 fe1n zho1ng $680 wa4n \n ni2 mo2 da3o $565 wa4n \n jue2 she4ng 21 dia3n $550 wa4n \n zhe1ng yi4 ha4n jia4ng $400 wa4n \n huo4 du4n qi2 yu4 ji4 $350 wa4n \n qu1 zhu2 ji4n hua4 lu4n $315 wa4n \n a4i qi2ng da2 zhe4n $302 wa4n \n mi2ng xi1ng yu3 lu4 \n mi2ng xi1ng ji4ng tu2 \n mo2 te4 pa1i xie3 zhe1n xia4ng nv3 pa2i zhi4 ji4ng \n me4ng ya2o pi1 hu1n sha1 sha4ng we2i fe1ng ma3n \n ca1i ca1i ka4n \n liu2 me3i ju1n qia2ng xi2ng ba3 na3 we4i jia1 bi1n a4n za4i sha1 fa1 sha4ng " tia2o xi4 "?\n yi1n yue4 pa2i ha2ng ba3ng \n G-Music Billboard\ndia4n shi4 sho1u shi4 ba3ng \n be3i ji1ng di4 qu1 \n lia2o zha1i zhi1 e4r lia2n xia1ng BTV2\n zhe1n ta4n che2ng xu4 BTV4\n lia2o zha1i zhi1 luo2 cha4 ha3i shi4 BTV2\n xia3o che2ng wa3ng shi4 BTV2\n gua3ng zho1u di4 qu1 \n wa4i la2i xi2 fu4 be3n di4 la2ng zhu1 jia1ng ta2i \n ne4i di4 ga3ng ta2i o1u me3i ri4 ha2n \n DVD die2 ba4o \n hua2 yu3 yue4 ta2n
2entertainment
zhu3 da3 " shua1ng pi3n pa2i cha4 yi4 hua4 " zha4n lv0e4 sha4ng qi4 jia1 su4 sha1ng yo4ng che1 ba3n kua4i bu3 que1
jia3ng ti2ng ti2ng \n sui2 zhuo2 " sha4ng na2n he2 zuo4 " di2 she1n ru4 tui1 ji4n , sha4ng qi4 za4i ro2ng we1i yu3 mi2ng jue2 zhi1 jia1n yu4n yo4ng di2 " shua1ng pi3n pa2i cha4 yi4 hua4 " zha4n lv0e4 , xia4n zhe4ng be4i fu4 zhi4 da4o qi2 dua3n ba3n sha1ng yo4ng che1 li3ng yu4 .\n za4i zuo3 lia2n cho2ng qi4ng yi1 we2i ke1 ho2ng ya2n , yo4u la3n na2n ji1ng yi1 we2i ke1 zhi1 ho4u , sha4ng qi4 he2 yi4 da4 li4 fe1i ya4 te4 ji2 tua2n qi2 xia4 di2 yi1 we2i ke1 go1ng si1 ri4 qia2n lia2n he2 fa1 bu4 lia3o " shua1ng pi3n pa2i cha4 yi4 hua4 di4ng we4i " di2 cha3n pi3n he2 zuo4 ce4 lv0e4 , ji2 za4i jia1 qia2ng yi1 we2i ke1 (IVECO) pi3n pa2i to2ng shi2 , kua4i su4 ti2 she1ng yue4 ji4n yu3 ho2ng ya2n cha3n pi3n xi4 lie4 di2 ji4ng zhe1ng li4 .\n ju4 sha4ng ha3i qi4 che1 ( ha2ng qi2ng gu3 ba1 )(600104.SH) nia2n ba4o xia3n shi4 ,2007 nia2n , sha4ng qi4 go4ng xia1o sho4u zhe3ng che1 cha1o guo4 169 wa4n lia4ng , we4i ju1 guo2 ne4i di4 yi1 ; ra2n e2r , bi3 qi3 che2ng yo4ng che1 fa1ng mia4n 113.7 wa4n lia4ng di2 da4 xia1o lia4ng , yi3 ji2 za4i we1i xi2ng sha1ng yo4ng che1 cha1o guo4 52 wa4n lia4ng di2 bu4 su2 bia3o xia4n , sha4ng ha3i qi4 che1 za4i zho4ng xi2ng che1 he2 ke4 che1 fa1ng mia4n di2 " dua3n ba3n " que1 xia4n mi2ng xia3n : xi1n che2ng li4 di2 sha4ng qi4 yi1 we2i ke1 ho2ng ya2n qua2n nia2n xia1o sho4u zho4ng xi2ng sha1ng yo4ng che1 ji3n we2i 2.4 wa4n lia4ng , e2r qua2n zi1 yo1ng yo3u di2 sha4ng ha3i hui4 zho4ng ye3 zhi3 shi4 qu1 qu1 ji1 qia1n lia4ng di2 nia2n xia1o lia2ng .\n ji4 qu4 nia2n sha4ng ha3i qi4 che1 qua2n zi1 ko4ng gu3 hui4 zho4ng zhi1 ho4u , we2i za4i du4 jia1 su4 bu3 que1 sha1ng yo4ng che1 dua3n ba3n , sha4ng ha3i qi4 che1 fu4 zo3ng ca2i xia1o guo2 pu3 he2 yi1 we2i ke1 go1ng si1 zo3ng ca2i ba3o luo2 Β· me1ng fe4i li4 nuo4 za4i be3n jie4 be3i ji1ng che1 zha3n qi1 jia1n lia2n he2 xua1n bu4 , sha4ng qi4 he2 yi1 we2i ke1 he2 zuo4 qua2n mia4n she1ng ji2 , shua1ng fa1ng jia1ng cho1ng fe1n fa1 hui1 " shua1ng pi3n pa2i cha4 yi4 hua4 di4ng we4i " di2 cha3n pi3n ce4 lv0e4 , za4i jia1 qia2ng yi1 we2i ke1 pi3n pa2i cha3n pi3n di2 to2ng shi2 , yi3 guo2 ji4 hua4 ji4 shu4 pi3n zhi4 yu3 fu2 wu4 , jie2 he2 be3n di4 hua4 di2 che2ng be3n ce4 lv0e4 , yi3 kua4i su4 ti2 she1ng yue4 ji4n yu3 ho2ng ya2n lia3ng da4 la3o zi4 zhu3 pi3n pa2i za4i he2 zi1 qi3 ye4 ne4i bu4 di2 cha3n pi3n xi4 lie4 ji4ng zhe1ng li4 .\n "' sha4ng na2n he2 zuo4 ' ho4u , sha4ng ha3i qi4 che1 dui4 go4ng to2ng yua2n yu2 yi1ng lu2n di2 ro2ng we1i , mi2ng jue2 lia3ng da4 pi3n pa2i yu4n yo4ng ' shua1ng pi3n pa2i cha4 yi4 hua4 ' zha4n lv0e4 , yi3 jia4n sho1u xia4o . e2r ji1n , sha4ng ha3i qi4 che1 yo4u za4i to2ng ya4ng yo1ng yo3u shu4 shi2 nia2n li4 shi3 di2 la3o zi4 ha4o pi3n pa2i yue4 ji4n yu3 ho2ng ya2n she1n sha4ng fu4 zhi4 zhe4 yi1 ce4 lv0e4 , bia3o xia4n chu1 sha4ng qi4 xi1 wa4ng zhe4 lia3ng kua4i la3o pa2i zi3 ne2ng zuo4 we2i he2 zi1 qi3 ye4 zi4 zhu3 pi3n pa2i za4i guo2 ne4i shi4 cha3ng yi1 to2ng fu4 xi1ng di2 zha4n lv0e4 yua4n ji3ng ." sha4ng qi4 sha1ng yo4ng che1 yi1 we4i ne4i bu4 re2n shi4 ga4o su4 < di4 yi1 ca2i ji1ng ri4 ba4o >," zhe4 yi1 zha4n lv0e4 ju4 ti3 la2i shuo1 , jiu4 shi4 za4i to2ng ya4ng jia1 qia2ng yi1 we2i ke1 pi3n pa2i di2 qia2n ti2 xia4 , na2n ji1ng yi1 we2i ke1 zhu3 go1ng qi1ng xi2ng he2 zho1ng xi2ng xi4 lie4 di2 yue4 ji4n pi3n pa2i , e2r sha4ng qi4 yi1 we2i ke1 ho2ng ya2n ze2 zhu3 go1ng zho4ng xi2ng xi4 lie4 di2 ho2ng ya2n pi3n pa2i ."\n shi4 shi2 sha4ng , za3o za4i 1986 nia2n di4 yi1 lia4ng yi1 we2i ke1 qi1ng ke4 xia4 xia4n ka1i shi3 , yi1 we2i ke1 jiu4 ka1i shi3 shi4 shui3 zho1ng guo2 .2007 nia2n , yi1 we2i ke1 mi2ng que4 ti2 chu1 " zho1ng guo2 yo1u xia1n " fa1 zha3n zha4n lv0e4 , qi2 yu3 sha4ng qi4 di2 he2 zuo4 ye3 zhu2 jia4n ji4n ru4 da4o zha4n lv0e4 she1n hua4 jie1 dua4n . sui2 zhuo2 sha4ng qi4 yi1 we2i ke1 sha1ng yo4ng che1 to2u zi1 yo3u xia4n go1ng si1 , sha4ng qi4 yi1 we2i ke1 ho2ng ya2n sha1ng yo4ng che1 yo3u xia4n go1ng si1 he2 sha4ng qi4 fe1i ya4 te4 ho2ng ya2n do4ng li4 zo3ng che2ng yo3u xia4n go1ng si1 di2 xia1ng ji4 gua4 pa2i yu4n yi2ng , yi1 we2i ke1 yi3 che2ng we2i zui4 za3o wa2n che2ng za4i hua2 bu4 ju2 di2 guo2 ji4 sha1ng yo4ng che1 go1ng si1 .\n e2r sui2 zhuo2 sha4ng na2n qua2n mia4n he2 zuo4 xie2 yi4 yu2 qu4 nia2n nia2n di3 di2 zhe4ng shi4 qia1n shu3 , na2n ji1ng yi1 we2i ke1 ye3 che2ng we2i shua1ng fa1ng za4i guo2 ne4i qi1ng xi2ng sha1ng yo4ng che1 li3ng yu4 ka1i zha3n he2 zuo4 di2 xi1n qi3 dia3n .2007 nia2n , na2n ji1ng yi1 we2i ke1 xia1o lia4ng da2 2.49 wa4n lia4ng , za4i qi1ng ke4 xia1o lia4ng zho1ng ji3n ci4 yu2 ji1n be1i ; qie3 za4i ga1o dua1n shi4 cha2ng zha1n yo3u shua4i cha1o guo4 50%. zuo4 we2i " sha4ng na2n he2 zuo4 " ho4u na2n ji1ng yi1 we2i ke1 tui1 chu1 di2 sho3u kua3n yi1 we2i ke1 pi3n pa2i cha3n pi3n ,PowerDaily ba3o di2 ri4 qia2n yi3 ji1ng fa1 bu4 , ga1i che1 yu4 ji4 sho4u jia4 za4i 20 wa4n yua2n ~30 wa4n yua2n , ji4ng zhe1ng dui4 sho3u suo3 di4ng za4i jia1ng li2ng qi4 che1 ( ha2ng qi2ng gu3 ba1 ) ji1n nia2n nia2n chu1 fa1 bu4 di2 sho4u jia4 za4i 19.88 wa4n ~22.38 wa4n yua2n di2 xi1n qua2n shu4n .
1finance
shi4 pi2n : a4i xi1n T xu4 yi4 ma4i fa4n bi1ng bi1ng we2i za1i qu1 cho2u ji2 sha4n kua3n
5yue4 24 ri4 ,"512 wo3 yo3u a4i " da4 xi2ng a4i xi1n T xu4 yi4 mu4 huo2 do4ng qi3 do4ng . fa4n bi1ng bi1ng , zha1ng yu3 qi3 fe1n bie2 chu1 xia4n za4i be3i ji1ng lia3ng jia1 sha1ng cha3ng zho1ng , yi4 ma4i a4i xi1n T xu4 , hu1 yu4 re2n me2n we2i za1i qu1 cho2ng jia4n xia4n chu1 a4i xi1n \n zuo4 we2i zho1ng guo2 fu2 pi2n ji1 ji1n hui4 a4i xi1n xua1n chua2n da4 shi3 , zho1ng guo2 sha3o nia2n e2r to2ng ji1 ji1n hui4 ka4ng zhe4n jiu4 za1i zhi4 yua4n zhe3 , fa4n bi1ng bi1ng 5 yue4 24 ri4 xia4 wu3 , chu1 xia4n za4i be3i ji1ng xi1 da1n , qia1n sho4u yo2u zi4 ji3 ca1n yu4 she4 ji4 di2 , yi4n yo3u " we4n chua1n ti3ng zhu4 " zi4 ya4ng di2 a4i xi1n T xu4 .\n ( fa4n bi1ng bi1ng : ji1n tia1n te4 bie2 xie4 xie4 da4 jia1 zhe4 me duo1 di2 pe2ng yo3u ke3 yi3 la2i ca1n yu4 wo3 zhe1n di2 yo3u yi2 ge4 yua4n wa4ng ke3 yi3 zo3u za4i be3i ji1ng di2 da4 jie1 sha4ng me3i yi2 ge4 re2n du1 ke3 yi3 chua1n yi1 jia4n zhe4 ya4ng di2 T xu4 , la2i ra4ng wo3 me2n guo2 jia1 yue4 la2i yue4 ha3o we4n chua1n yue4 la2i yue4 ha3o wo3 me2n du1 ke3 yi3 ji4n yi1 ba3 li4 za4i zhe4 li3 ge3i da4 jia1 ju1 yi2 ge4 go1ng xie4 xie4 da4 jia1 )\n yi4 ma4i huo2 do4ng xia4n cha3ng , he3n kua4i pa2i qi3 lia3o cha2ng dui4 . fa4n bi1ng bi1ng bu4 ji3n ji1 ji2 hu1 yu4 da4 jia1 yo3ng yue4 jua1n kua3n , hua2n re4 qi2ng di4 he2 go4u ma3i T xu4 di2 a4i xi1n re2n shi4 he2 yi3ng liu2 nia4n . sui1 ra2n me3i ge4 re2n zhi3 ya4o jua1n chu1 20 yua2n , jiu4 ke3 yi3 huo4 de2 yi1 jia4n yo2u fa4n bi1ng bi1ng qi1n bi3 qia1n mi2ng di2 a4i xi1n T xu4 , da4n he3n duo1 re2n di2 jua1n kua3n du1 yua3n yua3n cha1o guo4 lia3o zhe4 ge4 shu4 zi4 . yi4 ma4i da4ng tia1n suo3 yo3u sho1u ru4 du1 jia1ng jua1n ze4ng ge3i , zho1ng guo2 fu2 pi2n ji1 ji1n hui4 she4 li4 di2 si4 chua1n we4n chua1n di4 zhe4n sho4u za1i zhua1n xia4ng ji1 ji1n . e2r za4i ci3 zhi1 qia2n , da1ng a4i xi1n T xu4 hua2n za4i go1ng cha3ng ga3n zhi4 shi2 , fa4n bi1ng bi1ng jiu4 yi3 ji1ng shua4i xia1n re4n jua1n lia3o yi1 wa4n jia4n .\n ( fa4n bi1ng bi1ng : za4i di4 zhe4n da1ng zho1ng fa1 she1ng lia3o na4 me duo1 ga3n re2n di2 gu4 shi4 wo3 jue2 de wo3 jue2 de zhe4 ge4 shi4 jie4 qi2 shi2 ti3ng me3i ha3o di2 wo3 jue2 de zho1ng guo2 re2n zhe4 ci4 di2 bia3o xia4n zhe1n di2 shi4 fe1i cha2ng fe1i cha2ng di4 tua2n jie2 e2r qie3 wo3 jue2 de zi4 ji3 he3n zi4 ha2o zi4 ha2o wo3 shi4 yi2 ge4 zho1ng guo2 re2n )\n [ ze2 re4n bia1n ji2 :ampereli]
2entertainment
co2ng wa2n ju4 zho1ng xue2 da4o zhi1 shi2 yo4ng le4 ga1o ji1 mu4 da1 jia4n di2 V8 yi3n qi2ng (1)
hua2n yo3u she2n me do1ng xi1 shi4 le4 ga1o wa2n ju4 suo3 bu4 ne2ng da3 za4o di2 ? dui4 yu2 che1 mi2 me2n la2i shuo1 , zuo4 yi2 ge4 zi4 ji3 di2 V8 yi3n qi2ng shi4 ge4 bu4 cuo4 di2 xia1o qia3n , zhe4 shi4 ge4 zhi4 zuo4 wa2n me3i di2 yi3n qi2ng mo2 xi2ng , ni3 zhi4 zuo4 zhe4 ge4 yi3n qi2ng di2 shi2 ho4u ya4o dui4 go4u za4o xia1ng da1ng shu2 xi1 , to2ng shi2 hua2n ya4o ji4 za4i xi1n li3 ca2i ne2ng wa2n me3i go4u jia4 , ni3 ke3 yi3 ka4n da4o zhe4 ge4 yi3n qi2ng shi4 ji1ng guo4 lia3o duo1 sha3o bu4 zho4u e2r che2ng di2 , fe1i cha2ng fu4 za2 , da4n shi4 he3n ji1ng ca3i :\n yo4ng le4 ga1o ji1 mu4 da1 jia4n di2 V8 yi3n qi2ng
3automobile
ge2 li3 jie2 fu1 ca1n jia1 go1ng yi4 MV lu4 zhi4 hu1 yu4 we2i zhe4n za1i ji1 ji2 jua1n kua3n
we2i we4i we4n ji2 gu3 li4 ri4 qia2n za4i si4 chua1n we4n chua1n di4 zhe4n za1i ha4i zho1ng sho4u da4o sha1ng ha4i di2 mi2n zho4ng , yo2u zho1ng ya1ng re2n mi2n gua3ng bo1 dia4n ta2i qia1n to2u , ji1ng che2ng duo1 jia1 cha4ng pia4n , ji1ng ji4 go1ng si1 go4ng to2ng ca1n yu4 di2 go1ng yi4 zhi2 bo1 yu2 ji1n ri4 ka1i ji1 . mu4 qia2n suo3 yo3u di2 yi4 re2n yi3 ji1ng ji2 jie2 za4i yi1 qi3 , ta1 me2n jia1ng lu4 zhi4 yo2u zho1ng guo2 yi1n yue4 dia4n shi4 pa1i she4 di2 go1ng yi4 MV, bi4ng ca1n yu4 xia4 wu3 lia3ng dia3n za4i zho1ng ya1ng re2n mi2n gua3ng bo1 dia4n ta2i yi1n le4 ti1ng ju3 ba4n di2 go1ng yi4 yi4 ya3n . zhe4 ci4 ya3n chu1 shi4 zho1ng guo2 ya3n yi4 jie4 di2 re2n yua2n za4i shi4 jia4n fa1 she1ng ho4u shi2 ge2 yi1 tia1n shi2 jia1n zhu3n be4i chu1 di2 yo3u shi3 yi3 la2i zui4 cha2ng di2 zhi2 bo1 wa3n hui4 , jia1ng yi1 zhi2 chi2 xu4 da4o she1n ye4 .\n huo4 zhi1 za1i na4n fa1 she1ng , fe1i die2 yi1n yue4 di2 yua2n go1ng li4 ke4 zi4 fa1 ji4n ha2ng lia3o ne4i bu4 jua1n kua3n bi4ng to3ng yi1 hui4 zhi4 ho2ng shi2 zi4 xie2 hui4 gua1n fa1ng jua1n kua3n zha4ng hu4 , fe1i die2 yi1n yue4 qi2 xia4 ta2i zhe4ng xia1o , di2 ke4 niu2 zi1 , me4ng ti2ng we3i de3ng zho4ng duo1 yi4 re2n wu2 yi1 li4 wa4i di2 co2ng ta2i wa1n fa1 xia1o xi1 da4o go1ng si1 , bia3o shi4 dui4 za1i qi2ng he3n zhe4n ji1ng he2 xi1n to4ng , zhe1n che2ng di2 we2i di4 zhe4n di4 qu1 di2 re2n mi2n qi2 fu2 , bi4ng xi1 wa4ng ke3 yi3 ca1n yu4 da4o we2i zhe4n za1i e2r ju3 ba4n di2 go1ng yi4 huo2 do4ng zho1ng . ci3 ci4 yo2u zho1ng ya1ng re2n mi2n gua3ng bo1 dia4n ta2i he2 mo3u me2n hu4 wa3ng zha4n zhi2 bo1 di2 go1ng yi4 wa3n hui4 , ge2 li3 jie2 fu1 da4i bia3o fe1i die2 yi1n yue4 di2 yi4 re2n sho3u da1ng qi2 cho1ng di2 ca1n yu4 ji4n la2i . jie2 fu1 bia3o shi4 , da4ng tia1n zi4 ji3 za4i ga1ng ga1ng co2ng be3i ji1ng ji1 cha2ng hui2 da4o jia1 zho1ng bia4n ga3n sho4u da4o yu2 zhe4n " da1ng de2 zhi1 si4 chua1n di2 za1i qi2ng ho4u xi1n shu1 di2 yi1 xia4 sho1u ji3n lia3o , zhe3ng ge4 xia4 wu3 , wa3n sha4ng , zhi2 da4o ji1n tia1n wo3 yi1 zhi2 di1ng zhuo2 dia4n shi4 , wa3ng luo4 , gua1n zhu4 zhuo2 za1i qu1 fa1 she1ng di2 yi1 qie4 , yi1 zhi2 qi2 da3o ke3 yi3 yi2ng jiu4 chu1 ge1ng duo1 cu2n huo2 di2 she1ng mi4ng , xi1 wa4ng zi4 ji3 ke3 yi3 we2i ta1 me2n zuo4 dia3n she2n me ". za4i de2 zhi1 ke3 yi3 ca1n yu4 da4o zhe4n za1i yi4 ya3n ho4u , jie2 fu1 jue2 de fe1i cha2ng xi1n we4i , ne2ng ka4n da4o ya3n yi4 jie4 di2 to2ng re2n yi1 qi3 tua2n jie2 qi3 la2i fe4ng xia4n a4i xi1n ra4ng jie2 fu1 be4i ga3n nua3n yi4 ro2ng ro2ng , xi1 wa4ng ke3 yi3 to1ng guo4 da4 jia1 di2 ji1 ji2 ca1n yu3 ba1ng zhu4 za1i qu1 to2ng ba1o ge1ng kua4i di2 tuo1 li2 ku4n ji4ng , zho4ng jia4n jia1 yua2n .\n [ ze2 re4n bia1n ji2 :celiawu]
2entertainment
zu3 tu2 : he2 ru4n do1ng ju4 xua3n zha1ng na4 la1 shi2 nia2n ho4u hui4 ge1n che2n yi2 ro2ng jie2 hu1n
di4 12345678910 11 12 ye4 \n he2 ru4n do1ng he2 che2n yi2 ro2ng ji1n ri4 we2i xia1ng ga3ng mo3u hu1n sha1 dia4n pa1i gua3ng ga4o , yi3 hu1n sha1 he2 li3 fu2 shi4 re2n , ta1 me2n ge1ng yi1ng ji4 zhe3 ya1o qiu2 xi1 mia4n pa1i zha4o , da4n ta1 me2n ji4ng ya4o wa2n ba1o jia3n ? la2i di4ng shu1 yi2ng , jie2 guo3 he2 ru4n do1ng lia2n shu1 sa1n ju2 , e4r re2n ge1ng ya4o wa2n " xi1 jia3o ", zui4 ho4u nv3 fa1ng shu1 lia3o , he2 ru4n do1ng bia4n zuo4 zhua4ng ti2 qi3 jia3o ge3i dui4 fa1ng qi1n qi1n , shi2 fe1n ga3o xia4o . ta1 me2n ya4ng di4 e4r ci4 pa1i hu1n sha1 gua3ng ga4o , yi1n ci3 ta1 me2n to2ng ya4ng yo3u la3o fu1 la3o qi1 di2 ga3n jue2 , che2n yi2 ro2ng bia3o shi4 chua1n hu1n sha1 chua1n de2 duo1 , ye3 bu2 hui4 ma2 mu4 , me3i ci4 chua1n hu1n sha1 du1 yo3u bu4 yi1 ya4ng di2 ga3n jue2 , du1 hui4 zha3o xie1 xia3o qi2ng qu4 . he2 ru4n do1ng ji4ng dui4 nv3 fa1ng xu3 xia4 che2ng nuo4 : bia3o shi4 ta1 me2n shi2 nia2n ho4u du1 me2i yo3u jie2 hu1n , wo3 me2n jiu4 zhe1n di2 jie2 hu1n , jie4 shi2 lia2n jie2 hu1n xia1ng du1 qia1n hui2 , me2i xu1 ya4o za4i yi3ng lia3o . ji4 zhe3 fa1 xia4n che2n yi2 ro2ng di2 sho3u bi4 yu1 lia3o yi1 kua4i , ta1 xia4o shuo1 ; yi1n we4i pa1i she4 shi2 do4ng zuo4 ba3i de2 bu4 ha3o , be4i he2 ru4n do1ng da3 shi2 liu2 xia4 di2 zhe4ng ju4 , sui2 ho4u ca2i zhe4ng ji1ng shuo1 , shi4 shi2 shi4 yi1 xi1ng qi1 qia2n bu4 zhi1 he2 gu4 zhua4ng yu1 lia3o . zuo2 ri4 mu3 qi1n jie2 , he2 ru4n do1ng bia3o shi4 mu3 qi1n shi4 ta2n yo3ng li2n di2 Fans, gu4 te4 bie2 za4i a1 lu2n di2 yu4 qi4 dia4n di4ng za4o lia3o yi1 tia2o fe3i cui4 ji3ng lia4n ge3i ta1 , li2ng mu3 qi1n ge1ng ka1i xi1n . ta2n da4o qi2 fe1i we2n nv3 yo3u zha1ng na4 la1 ji4n ri4 la2i ga3ng xua1n chua2n , he2 ru4n do1ng ta3n ya2n we4i yo3u yue1 hui4 dui4 fa1ng , bu4 guo4 da4 jia1 za4i ta2i wa1n yo3u lia2n luo4 , zhi4 yu2 e4r re2n ke3 yo3u ji1 hui4 fa1 zha3n , ta1 xia4o shuo1 : ru2 guo3 yo3u de2 fa1 zha3n yi1 za3o jiu4 fa1 zha3n , ta1 me2n shi4 ha3o pe2ng yo3u , zui4 da4 we4n ti2 shi4 yu3 ya2n zha4ng a4i , e2r qie3 yo4u bu4 ne2ng ji1ng cha2ng jia4n mia4n .
2entertainment
cui1 jia4n me1ng sha4ng shua1ng ya3n yi4 ya3n ga3n sho4u za1i mi2n ji2 ku3
za3o ba4o ji4 zhe3 li3 yi4 \n ri4 qia2n , cui1 jia4n , xu3 we1i , zhe4ng ju1n , a4i ji4ng , ye4 be4i de3ng zho1ng guo2 yua2n chua4ng yi1n yue4 di2 zho1ng jia1n li4 lia2ng za4i be3i ji1ng ju3 xi2ng " cha1o yue4 na4 yi1 tia1n " di2 ya3n chu1 . cui1 jia4n ya3n yi4 lia3o xi1n ge1 < gua1ng di2 be4i mia4n >, a4i ji4ng te4 di4 co2ng wa4i di4 ga3n hui2 be3i ji1ng ca1n jia1 ci3 ci4 huo2 do4ng . ju4 xi1 , huo2 do4ng da4ng tia1n go4ng ji4 we2i si4 chua1n da4 di4 zhe4n za1i qu1 mu4 de2 sha4n kua3n 411575 yua2n ;6 yue4 5 ri4 ,MTV zho1ng guo2 pi2n da4o jia1ng bo1 chu1 ci3 ci4 yi4 ya3n huo2 do4ng .\n ji3n gua3n ci3 ci4 yi4 ya3n zhi3 yo3u dua3n dua3n ji1 tia1n di2 cho2u be4i qi1 , da4n me3i we4i ca1n ya3n di2 yi4 re2n du1 fe4ng sha4ng lia3o zi4 ji3 di2 ji1ng dia3n mi2ng qu1 , qi2 zho1ng cui1 jia4n ge1ng shi4 za4i ge1 mi2 bu4 dua4n di2 fa3n cha2ng she1ng zho1ng yi1 ko3u qi4 cha4ng zu2 7 sho3u ge1 qu1 , ra4ng ge1 mi2 da4 hu1 guo4 yi3n . qi2 zho1ng , cui1 jia4n di2 ya1 zho4u ya3n chu1 ge1ng shi4 jia1ng xia4n cha3ng qi4 fe1n tui1 xia4ng ga1o cha2o , xi1n ge1 < gua1ng di2 be4i mia4n > shi4 cui1 jia4n za4i di4 zhe4n zhi1 ho4u chua4ng zuo4 di2 xi1n ge1 , zi4 mia4n sha4ng yu4 yi4 we2i fe4i xu1 xia4 be4i ya3n ma2i di2 re2n ya3n qia2n yi1 pia4n qi1 he1i , cui1 jia4n xi1 wa4ng jie4 zhe4 sho3u ge1 bia3o xia4n mia4n dui4 za1i na4n , re2n jia1n chi2 da4o ji2 xia4n di2 re4n xi4ng . ya3n cha4ng qia2n , cui1 jia4n te4 yi4 zhua3n she1n yo4ng yi1 kua4i he1i bu4 me1ng zhu4 shua1ng ya3n , xi1 wa4ng jie4 ci3 ga3n sho4u ne4i xie1 be4i ma2i za4i fe4i xu1 zhi1 xia4 di2 sho4u za1i di2 re2n di2 xi1n qi2ng .\n ci3 wa4i , te4 di4 fa4ng xia4 sho3u zho1ng go1ng zuo4 ga3n hui2 be3i ji1ng ca1n jia1 ci3 ci4 huo2 do4ng di2 a4i ji4ng hua2n xia4ng yo2u be3i ji1ng ba3o li4 ji2 tua2n ji2 zho1ng guo2 ho2ng shi2 zi4 zo3ng hui4 go4ng to2ng zu3 zhi1 di2 " qi2ng xi4 za1i qu1 , qi1ng qi2ng fe4ng xia4n β€”β€” zho1ng guo2 da1ng da4i yi4 shu4 jia1 we2i di4 zhe4n za1i qu1 jua1n xia4n zuo4 pi3n yi4 pa1i " da4 xi2ng go1ng yi4 huo2 do4ng zu3 we3i hui4 jua1n chu1 lia3o zi4 ji3 di2 hui4 hua4 zuo4 pi3n <LOVENo.2>, ta1 shuo1 :" xi1 wa4ng jia1ng zhe4n za1i di2 yi4 wu4 ya3n chu1 he2 zuo4 pi3n jua1n ze4ng zhe4 zho3ng a4i xi1n di2 bia3o da2 ne2ng go4u chi2 xu4 xia4 qu4 , za1i ho4u di2 cho2ng jia4n go1ng zuo4 ge1ng xu1 ya4o wo3 me2n , ru2 guo3 wo3 me2n sui2 zhuo2 shi2 jia1n di2 tui1 yi2 e2r da4n wa4ng ta1 me2n , na4 me za1i qu1 re2n mi2n jia1ng hui4 ga3n da4o ge4ng jia1 he1i a4n wu2 zhu4 ."\n yu2 le4 ji1n ri4 re4 dia3n \n ENT.163.COM\nzuo2 tia1n , wa2ng fe1i he2 li3 ya4 pe2ng sho3u la1 sho3u zo3u chu1 ji1 cha3ng , yi1 jia1 re2n ci3 ci4 shi4 qia2n wa3ng bu4 da1n , ca1n jia1 liu2 jia1 li2ng yu3 we3i zi1 di2 hu1n li3 . a4o yu4n za4i ji2 , a1 jia1o chu1 ya3n di2 a4o yu4n dia4n yi3ng jia1ng hui4 za4i qua2n guo2 sha4ng yi4ng , ju4 zho1ng a1 jia1o shi4 ya3n yi1 we4i yo2u yo3ng dui4 gu1 nia2ng .. >>
2entertainment
ba1o ba1o he2 a1 zi3 ka1i bo2 da4 da3n zha4o pia1n yi3n fa1 gua1n zhu4
wa3ng yi4 yu2 le4 zo1ng he2 xi4n ", yi3n la2i da4 pi1 wa3ng yo3u dia3n ji1 .\n qi2 ho4u , ba1o ba1o he2 a1 zi3 za4i zi4 ji3 di2 bo2 ke4 sha4ng xie3 lia3o xu3 duo1 ri4 ji4 . fe1n bie2 yo3u xie3 ge3i mu3 qi1n di2 , xie3 ge3i la3o shi1 di2 , ge1ng she4n zhe3 , hua2n yo3u xie3 ri4 ji4 ma4 ha2n ha2n di2 . bo2 ke4 dia3n ji1 ji4 xu4 pa1n she1ng .\n 2008 nia2n 5 yue4 14 ri4 ,< xi4n xi1 shi2 ba4o > ka1i shi3 fa1 bia3o gua1n yu2 ba1o ba1o he2 a1 zi3 di2 xi1n we2n . bi4ng qie3 go1ng bu4 : shua1ng ba1o ta1i nv3 ha2i ba1o ba1o he2 a1 zi3 za4i qi2 xi1n ri4 zhi4 li3 , yo4ng chi4 luo3 tia3o xi4n di2 yu3 ya2n , to4u lu4 chu1 ta1 men be4i ho4u cu2n za4i yi2 ge4 qia2ng da4 di2 " mu4 ho4u tui1 sho3u ".\n wa3ng yo3u ka4n da4o ba1o ba1o he2 a1 zi3 bo2 ke4 li3 yo3u yo3ng zhua1ng zha4o pia1n ho4u , bu4 ma3n lia3ng re2n di2 cha3o zuo4 xi2ng we2i .\n mo3u wa3ng zha4n fa1 bia3o xi1n we2n , yi3n yo4ng ba1o ba1o he2 a1 zi3 di2 bo2 ke4 wa3ng zha4n , dui4 " jia4n nv3 ha2i " bo2 ke4 zi4 shu4 be4i ya3ng yi1 shi4 , bia3o shi4 hua2i yi2 . we2n zha1ng , dui4 chu3 nv3 hua4 ti2 ji4n ha2ng ta3o lu4n , bi4ng qie3 , ji4n ha2ng suo3 we4i di2 " tuo1 yi1 wu3 bia3o ya3n ". da4n shi4 , za4i qi2 bo2 ke4 , bi4ng me2i yo3u jia4n da4o xia1ng gua1n tu2 pia4n .\n 2008 nia2n 5 yue4 12 ri4 , si4 chua1n fa1 she1ng di4 zhe4n ho4u , lia3ng re2n bia3o shi4 yi3 ji1ng ba3 zi4 ji3 di2 fa2ng zu1 jua1n chu1 qu4 , wu2 di4 ke3 zhu4 , xia3ng hui2 jia1 .\n 2008 nia2n 5 yue4 14 ri4 , lia3ng re2n di2 bo2 ke4 yo3u ge1ng xi1n lia3o . zhu3 ya4o ne4i ro2ng shi4 ti1ng pe2ng yo3u jia3ng shu4 di4 zhe4n zho1ng fa1 she1ng di2 ga3n re2n gu4 shi4 .\n 2008 nia2n 5 yue4 15 ri4 , lia3ng re2n bo2 ke4 ge1ng xi1n lia3o , ti2 mu4 shi4 < wo3 me2n jia1ng yu3 chu4 she1ng we2i wu3 β€”β€” xie3 ge3i to2ng li2ng re2n di2 yi1 fe1ng xi4n >, da4 yi4 shi4 dui4 di4 zhe4n di2 ga3n ka3i , yi3 ji2 dui4 zi4 ji3 che2ng re2n li3 di2 ga3n ta4n .\n 2008 nia2n 5 yue4 19 ri4 , ba1o ba1o he2 a1 zi3 za4i bo2 ke4 fa1 bia3o we2n zha1ng , bia3o shi4 we4i le a1i da4o , lia3ng ri4 bu4 ge1ng xi1n bo2 ke4 .\n 2008 nia2n 5 yue4 24 ri4 , lia3ng re2n za4i bo2 ke4 li3 xie3 xia4 yi1 pia1n " fe1ng ba4o la2i lia3o , wo3 me2n bu4 pa4 " di2 ri4 ji4 . ha3o xia4ng za4i a4n shi4 zhuo2 she2n me .\n 2008 nia2n 5 yue4 24 ri4 , yi1 pia1n < be4i " yua2n yua2n yi3ng shi4 " wu3 ru3 di2 qi1ng chu1n yu3 me4ng xia3ng > di2 we2n zha1ng , zho1ng yu2 chu1 la2i lia3o . da4 yi4 shi4 , lia3ng re2n qu4 yi1 jia1 jia1o " yua2n yua2n yi3ng shi4 " di2 ya3n yi4 go1ng si1 mia4n shi4 , bu4 xi4ng di2 shi4 be4i fu4 ze2 re2n hu2 we4i do1ng yo4u pia4n .\n 2008 nia2n 5 yue4 28 ri4 , mo3u wa3ng zha4n fa1 bia3o wa3ng zha4n che1ng , ba1o ba1o he2 a1 zi3 yi3 ji1ng ba3 " yua2n yua2n yi3ng shi4 " qi1 fu4 ta1 me2n di2 re2n ba4o a4n ge3i ji3ng fa1ng , bi4ng qie3 ye3 xi1 wa4ng qi2 ta1 be4i yua2n yua2n yi3ng shi4 he2 hu2 we4i do1ng qi1 pia4n di2 nv3 ha2i du1 yo3ng ga3n di4 zha4n chu1 la2i jie1 lu4 zhe1n xia4ng .\n to2ng ri4 , lia3ng re2n di2 a4n jia4n , ha3i dia4n qu1 shu3 gua1ng pa4i chu1 suo3 bu4 yu2 li4 a4n , yi1n we4i me2i yo3u zhe4ng ju4 ke3 yi3 zhe4ng mi2ng " yua2n yua2n yi3ng shi4 " shi4 yi1 jia1 se4 qi2ng go1ng si1 . lia3ng re2n za4i bo2 ke4 xie3 we2n zha1ng , da4 hu1 " wo3 me2n xia4n za4i ga1i ze3n mo2 ba4n ?"\n e2r za4i " yua2n yua2n yi3ng shi4 " di2 gua1n fa1ng wa3ng zha4n , jia4n da4o yi1 pia1n zhe4 ya4ng di2 we2n zha1ng " ba1o ba1o he2 a1 zi3 di2 mu4 ho4u he1i sho3u da4o di3 shi4 shui2 ?"." zuo4 we2i yua2n yua2n yi3ng shi4 di2 chua4ng jia4n re2n , wo3 we2i ba1o ba1o he2 a1 zi3 be1i a1i , wo3 ke3 lia2n ta1 men , ta1 men be4i li4 yo4ng lia3o , be4i ca1o zo4ng lia3o !".\n wa3ng yo3u pi1 lu4 , lia3ng re2n di2 zo3u ho2ng , ke3 ne2ng shi4 pu3 tia1n to2ng qi4ng go1ng si1 he2 yua2n yua2n yi3ng shi4 be4i ho4u ca1o zo4ng di2 , da4n shi4 gua1n yu2 lia3ng jia1 go1ng si1 di2 ne4i xie1 jiu1 ge2 , hua2n me2i yo3u me2i ti3 qu4 gua1n zhu4 .\n za4i " yua2n yua2n yi3ng shi4 " di2 gua1n fa1ng wa3ng zha4n di2 yi4 re2n zi1 lia4o la2n li3 , ka4n da4o gua1n yu2 ba1o ba1o he2 a1 zi3 di2 ge4 re2n zi1 lia4o .1990 nia2n 4 yue4 10 ri4 chu1 she1ng , jiu4 du2 yu2 be3i ji1ng wa4i shi4 xue2 xia4o , yu3 lia3ng re2n bo2 ke4 di2 zi1 lia4o yi1 zhi4 .\n ( be3n we2n la2i yua2n : wa3ng yi4 yu2 le4 )
2entertainment
" fe1ng yu2n sa1n ha4o " ya2o ga3n ne2ng li4 4 da4 tu1 po4 shui3 pi2ng yo3u zhi4 di2 kua4 yue4
guo2 ne4i guo2 ji4 ca2i ji1ng she4 hui4 yu2 le4 ti3 yu4 gu3n do4ng te4 bie2 ce4 hua4 zhua1n ti2 pi2ng lu4n da4i bia3o za4i xia4n jia1 bi1n lia2o tia1n zi1 xu4n \n we1n zho1u zhe4n za1i wa3n hui4 mu4 sha4n kua3n 2805.2 wa4n yua2n zhe4n za1i wa3n hui4 ga3n re2n wa3ng yo3u liu2 ya2n zhe1n qie4 shi4 pi2n ce4 ji4 si4 chua1n ji2 ya3n yi4 re2n shi4 zhe4n za1i yi4 ya3n ba3i mi2ng ge1 sho3u zhe4n za1i yi4 ya3n le4i shui3 yu3 yo3ng qi4 qi2 fu2 \n ni2n da1ng qia2n di2 we4i zhi4 : xi1n we2n zho1ng xi1n we1n zho1u wa3ng > guo2 ne4i xi1n we2n zhe4ng we2n " fe1ng yu2n sa1n ha4o " ya2o ga3n ne2ng li4 4 da4 tu1 po4 shui3 pi2ng yo3u zhi4 di2 kua4 yue4 \n zho1ng xi1n she4 ta4i yua2n wu3 yue4 e4r shi2 qi1 ri4 dia4n ( ji4 zhe3 su1n zi4 fa3 ) zho1ng guo2 sho3u ke1 xi1n yi1 da4i ji2 gui3 qi4 xia4ng we4i xi1ng " fe1ng yu2n sa1n ha4o " e4r shi2 qi1 ri4 za4i ta4i yua2n we4i xi1ng fa1 she4 zho1ng xi1n che2ng go1ng fa1 she4 she1ng ko1ng , xia1ng gua1n zhua1n jia1 bia3o shi4 ," fe1ng yu2n sa1n ha4o " za4i ya2o ga3n ne2ng li4 sha4ng shi2 xia4n si4 da4 tu1 po4 , yu3 di4 yi1 da4i " fe1ng yu2n yi1 ha4o " xi4 lie4 ji2 gui3 qi4 xia4ng we4i xi1ng xia1ng bi3 ," fe1ng yu2n sa1n ha4o " ta4n ce4 ne2ng li4 , sho3u dua4n de3ng fa1ng mia4n shui3 pi2ng yo3u zhi4 di2 kua4 yue4 he2 ti2 ga1o .\n zho1ng guo2 qi4 xia4ng ju2 guo2 jia1 we4i xi1ng qi4 xia4ng zho1ng xi1n fu4 zhu3 re4n lu2 na3i me3ng che1ng ," fe1ng yu2n sa1n ha4o " ya2o ga3n ne2ng li4 di2 si4 da4 tu1 po4 ba1o kuo4 co2ng da1n yi1 ya2o ga3n che2ng xia4ng da4o di4 qiu2 hua2n ji4ng zo1ng he2 ta4n ce4 , co2ng gua1ng xue2 ya2o ga3n da4o we1i bo1 ya2o ga3n , co2ng go1ng li3 ji2 fe1n bia4n shua4i da4o ba3i mi3 ji2 fe1n bia4n shua4i , co2ng guo2 ne4i jie1 sho1u da4o ji2 di4 jie1 sho1u de3ng . we4i xi1ng shu4 ju4 jie1 sho1u fa1ng mia4n , yi3 jia4n che2ng be3i ji1ng , gua3ng zho1u , wu1 lu3 mu4 qi2 , jia1 mu4 si1 de3ng si4 ge4 guo2 ne4i zhu3 zha4n he2 rui4 dia3n ji1 lv4 na4 ga1o we3i du4 zha4n .\n " fe1ng yu2n sa1n ha4o " zhua1ng za3i ya2o ga3n yi2 qi4 shu4 lia4ng ye3 ze1ng da4o shi2 yi1 ge4 , fe1n bie2 shi4 ke3 jia4n gua1ng ho2ng wa4i sa3o mia2o fu2 she4 ji4 , ho2ng wa4i fe1n gua1ng ji4 , we1i bo1 we1n du4 ji4 , we1i bo1 shi1 du4 ji4 , zho1ng fe1n bia4n shua4i gua1ng pu3 che2ng xia4ng yi2 , zi3 wa4i cho4u ya3ng chui2 zhi2 ta4n ce4 yi2 , zi3 wa4i cho4u ya3ng zo3ng lia4ng ta4n ce4 yi2 , we1i bo1 che2ng xia4ng yi2 , ta4i ya2ng fu2 she4 jia1n ce4 yi2 , di4 qiu2 fu2 she4 ta4n ce4 yi2 he2 ko1ng jia1n hua2n ji4ng jia1n ce4 yi2 , zhe4i xie1 yi2 qi4 xi4ng ne2ng zhi3 bia1o yi3 ji1ng jie1 ji4n bi4ng bu4 fe4n cha1o guo4 o1u zho1u he2 me3i guo2 za4i gui3 to2ng le4i ye4 wu4 we4i xi1ng di2 shui3 pi2ng .\n " fe1ng yu2n sa1n ha4o " we4i xi1ng zo3ng zhi3 hui1 ga1o huo3 sha1n zhi3 chu1 , ga1i we4i xi1ng yo3u xia4o za3i he2 ju1n yo2u zho1ng guo2 ke1 ya2n re2n yua2n ya2n zhi4 , yu3 " fe1ng yu2n yi1 ha4o " xia1ng bi3 ," fe1ng yu2n sa1n ha4o " we4i xi1ng ji4 shu4 yo1u shi4 fe1i cha2ng mi2ng xia3n : yi1 shi4 za4i he4 xi1n , ru2 we1i bo1 we1n du4 ji4 , we1i bo1 shi1 du4 ji4 , we1i bo1 che2ng xia4ng yi2 de3ng du1 shi4 sho3u ci4 ya2n zhi4 sha4ng tia1n ; e4r shi4 za4i he4 duo1 , za4i he4 ji1 xie4 zhua4n do4ng bu4 jia4n duo1 qie3 go1ng zuo4 mo2 shi4 fu4 za2 ; sa1n shi4 zho1ng fe1n bia4n shua4i gua1ng pu3 che2ng xia4ng yi2 fe1n bia4n shua4i ke3 da2 e4r ba3i wu3 shi2 mi3 , yi1 ci4 sa3o mia2o fu2 kua1n da2 e4r qia1n jiu3 ba3i go1ng li3 ; si4 shi4 li2ng mi3n du4 ga1o , we4i xi1ng za4i ju4 di4 ba1 ba3i duo1 go1ng li3 ta4i ko1ng , ne2ng jia1n ce4 di4 mia4n we1n du4 li2ng dia3n yi2 du4 bia4n hua4 ; wu3 shi4 xi1n ze1ng gui3 ko4ng ne2ng li4 ( ji2 gui3 da4o ba3o chi2 ne2ng li4 ), shi3 we4i xi1ng za4i she4 ji4 sho4u mi4ng ne4i shi3 zho1ng za4i yu4 di4ng gui3 da4o sha4ng go1ng zuo4 ; liu4 shi4 shu4 ju4 cu2n chu3 , chua2n shu1 ne2ng li4 da4 fu2 ti2 she1ng .\n ( be3n we2n la2i yua2n : we1n zho1u wa3ng )
2entertainment
si4 chua1n ji1n di3ng do3ng mi4 zho1u zhe1ng : za1i ho4u cho2ng jia4n dui4 go1ng si1 ye4 ji4 yi3ng xia3ng yo3u xia4n
βŠ™be3n ba4o ji4 zhe3 tia2n li4 mi2n che2ng du1 ba4o da4o \n yo2u yu2 za1i ho4u cho2ng jia4n dui4 shui3 ni2 shi4 cha3ng jia1ng yo3u he3n da4 di2 xu1 qiu2 , si4 chua1n ji1n di3ng zuo4 we2i si4 chua1n she3ng ne4i we2i yi1 yi1 jia1 me2i yo3u sho4u da4o di4 zhe4n za1i ha4i yi3ng xia3ng di2 shui3 ni2 le4i sha4ng shi4 go1ng si1 , qi2 mu4 qia2n di2 zhua4ng kua4ng yi3 ji2 dui4 za1i ho4u cho2ng jia4n shi4 cha3ng di2 yu4 qi1 sho4u da4o shi4 cha3ng di2 gua1n zhu4 .\n zuo2 ri4 , si4 chua1n ji1n di3ng do3ng mi4 zho1u zhe1ng jie1 sho4u lia3o be3n ba4o ji4 zhe3 di2 ca3i fa3ng . ta1 ga4o su4 ji4 zhe3 , mu4 qia2n go1ng si1 shui3 ni2 di2 she1ng cha3n xia1o sho4u qi2ng kua4ng zhe4ng cha2ng .5 yue4 12 ri4 di4 zhe4n fa1 she1ng ho4u , go1ng si1 ji3n ti2ng cha3n ji3 ge4 xia3o shi2 , da4ng tia1n jiu4 hui1 fu4 she1ng cha3n lia3o . li4ng wa4i , yo2u yu2 19 ri4 wa3n yo3u gua1n bu4 me2n fa1 bu4 lia3o ke3 ne2ng yo3u yu2 zhe4n di2 go1ng ga4o , go1ng si1 19 ri4 wa3n zhi4 20 ri4 yo4u ti2ng cha3n yi1 ci4 , bu4 guo4 zuo2 ri4 yi3 ji1ng zhe4ng cha2ng she1ng cha3n lia3o , xia4n za4i shi4 sa1n ba1n da3o , she4 be4i bu4 ti2ng ,24 xia3o shi2 jia1 ji3n she1ng cha3n , ji4n gua3n ru2 ci3 ," go1ng si1 me2n ko3u de3ng da4i la1 shui3 ni2 di2 che1 ha2i shi4 pa2i de2 bi3 jia4o cha2ng ."\n dui4 yu2 ji4 zhe3 gua1n xi1n di2 shui3 ni2 xia1o sho4u jia4 ge2 we4n ti2 , zho1u zhe1ng bia3o shi4 , go1ng si1 shui3 ni2 jia4 ge2 da4o mu4 qia2n we2i zhi3 me2i yo3u bia4n hua4 . bu4 guo4 go1ng si1 zhi2 xi2ng zo3ng ji1ng li3 che2ng zhi4 ho2ng zhi3 chu1 , ru2 guo3 yua2n ca2i lia4o te4 bie2 shi4 me2i zha3ng jia4 , na4 me go1ng si1 shui3 ni2 jia4 ge2 ke3 ne2ng hui4 yo3u suo3 ti2 ga1o , da4n hui4 shi4 za4i he2 li3 fa4n we2i ne4i di2 tia2o zhe3ng . che2ng zhi4 ho2ng bia3o shi4 , si4 chua1n ji1n di3ng jue2 bu4 hui4 fa1 guo2 na2n ca2i .\n gua1n yu2 za1i ho4u cho2ng jia4n shi4 cha3ng shi4 fo3u hui4 dui4 go1ng si1 ye4 ji4 yo3u jia4o da4 di2 cu4 ji4n , zho1u zhe1ng bia3o shi4 , yo2u yu2 si4 chua1n ji1n di3ng qu4 nia2n qia1n lia3o jia4o duo1 shui3 dia4n zha4n di4ng da1n , mu4 qia2n go1ng si1 di2 zhu3 ya4o re4n wu4 ha2i shi4 ba3o zhe4ng yua2n yo3u he2 to2ng di4ng da1n , e2r qie3 go1ng si1 di2 shui3 ni2 cha3n ne2ng ( nia2n cha3n 230 wa4n du1n ) me2i yo3u fa1 she1ng bia4n hua4 . li4ng wa4i , ta1 re4n we2i yo2u yu2 jiu4 za1i re2ng shi4 da1ng qia2n zhu3 ya4o re4n wu4 , za1i ho4u cho2ng jia4n dui4 shui3 ni2 cha3n pi3n di2 xu1 qiu2 hua2n me2i yo3u wa2n qua2n ti3 xia4n chu1 la2i , bu4 guo4 yo2u yu2 go1ng si1 cha3n ne2ng he2 za4i sho3u di4ng da1n di2 zhi4 yue1 , ta1 ge4 re2n pa4n dua4n za1i ho4u cho2ng jia4n shi4 cha3ng dui4 go1ng si1 ye4 ji4 di2 cu4 ji4n yo3u xia4n .\n wa3ng yi4 she1ng mi2ng : wa3ng yi4 zhua3n za3i sha4ng shu4 ne4i ro2ng , bu4 bia3o mi2ng zhe4ng shi2 qi2 mia2o shu4 , ji3n go1ng to2u zi1 zhe3 ca1n ka3o , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . to2u zi1 zhe3 ju4 ci3 ca1o zuo4 , fe1ng xia3n zi4 da1n .\n ni2n sha4ng we4i de1ng lu4 xi4 to3ng , zhi3 ne2ng yi3 yo2u ke4 she1n fe4n fa1 bia3o pi2ng lu4n , ru2 guo3 xia3ng yi3 shi2 mi2ng fa1 bia3o , qi3ng xia1n de1ng lu4 xi4 to3ng .\n jie1 ji4n gua3n li3 ce2ng di2 mo3u re2n shi4 to4u lu4 , a4o yu4n shi2 ke4 A gu3 dia3n we4i di4ng za4i 3500 dia3n . yi4 we4i zhe ji1n ho4u ba4n ge4 yue4 , da4 pa2n yi3 sha4ng she1ng we2i zhu3 .[34506 re2n gua1n zhu4 ]\n 88189 re2n β€”β€” sha4ng zhe4ng ba4o she4 lu4n :A gu3 ke3n di4ng zhi2 de to2u zi1 \n β€”β€” hua2 we2i wa4n re2n ci2 zhi2 be4i la2o do4ng bu4 me2n re4n di4ng wu2 xia4o \n β€”β€” liu2 mi2ng ka1ng : zhi1 chi2 di4 cha3n ye4 ma3n zu2 xi4n da4i \n β€”β€” zhe4ng jia1n hui4 ji2 zha1o si4 da4 ba4o pe4ng to2u yu2 lu4n jiu4 shi4 \n to2u zi1 tua2n dui4 jia4n she4 me2i yo3u ge1n sha4ng " pa3o ma3 qua1n di4 " di2 xu1 ya4o ; fe1ng xia3n ko4ng zhi4 ne2ng li4 bu4 qia2ng
1finance
2008 nia2n ha3o la2i wu4 shu3 qi1 dia4n yi3ng go1ng ga4o pa2i : qi1 yue4 pia1n
di4 12345678910 ye4 \n pia4n mi2ng :Hellboy 2: The Golden Army\n yi4 mi2ng : di4 yu4 na2n jue2 2: hua2ng ji1n ju1n tua2n \n zhu3 ya3n : luo2 e1n Β· pi2 e3r ma4n Ron Perlman\n sa1i e3r ma3 Β· bu4 la2i e3r Selma Blair\n da4o ge2 Β· qio2ng si1 Doug Jones\n lu3 ke4 Β· ga1o si1 Luke Goss\n le4i xi2ng : do4ng zuo4 / ji1ng so3ng / ma4n hua4 ga3i bia1n \n fa1 xi2ng go1ng si1 : hua2n qiu2 Universal Pictures\n sha4ng yi4ng ri4 qi1 :2008 nia2n 7 yue4 11 ri4 \n re2n jia1n yu3 xia1n jie4 , zi4 gu3 bia4n di4ng xia4 lia3o he2 pi2ng qi4 yue1 . qi4 yue1 yi1 ri4 we4i po4 , di4 yu4 xie2 mo2 bia4n bu4 ne2ng zuo4 gua4i , re2n jia1n ye3 jia1ng yi1 zhi2 a1n qua2n . ra2n e2r ru2 ji1n , he2 pi2ng qi4 yue1 ji2 ji2 ke3 we1i , chua1n xi2ng yu2 tia1n di4 lia3ng jie4 di2 ba4o ju1n nu3 ya4 da2 wa2ng zi3 , ge1ng wa4ng tu2 yo4ng xia1n xue4 hua4n xi3ng wu2 di2 di2 mo2 sho4u ju1n tua2n , yo4ng di4 yu4 zhi1 huo3 fe2n sha1o re2n jia1n . di4 yu4 she1n chu3 zhe2 fu2 yi3 jiu3 di2 gua4i sho4u me2n chu3n chu3n yu4 do4ng , wu2 jia1n bu4 cui1 di2 hua2ng ji1n ju1n tua2n ji2 jia1ng fu2 xia4n , we2i yi1 ne2ng zhe3ng jiu4 re2n jia1n mia3n yu2 lu2n we2i lia4n yu4 di2 , zhi3 yo3u sa1 da4n zhi1 zi3 -- di4 yu4 na2n jue2 . qie3 ka4n ho2ng jia3o sa1 da4n ru2 he2 zho4ng chu1 jia1ng hu2 , to2ng huo3 ya4n nv3 , yu2 re2n de3ng " cha1o zi4 ra2n ya2n jiu1 fa1 zha3n ju2 " di2 me2ng yo3u yi1 qi3 , di3 yu4 zhe4 cha2ng re2n jia1n da4 na4n !\n < pa1n she2n di2 mi2 go1ng > zho1ng di2 da4 zha4n , zho1ng yu2 ra4ng mo4 xi1 ge1 da3o ya3n ji2 e3r mo4 Β· de2 e3r Β· tuo1 luo2 ji1 she1n yi1 xia4n da3o ya3n . e2r tuo1 luo2 za4n shi2 wa3ng gu4 < ha1 li4 bo1 te4 >,< huo4 bi3 te4 re2n > pa1o la2i di2 ga3n la3n zhi1 , we2i di2 zhe4ng shi4 zi4 ji3 hui1 xia4 jiu4 jia1ng -- di4 yu4 na2n jue2 . huo3 ho2ng di2 pi2 fu1 , cu1 yi4ng di2 we3i ba1 , qi2 yi4 di2 dua4n jia3o ..., tia1n she1ng jiu4 shi4 cu1 lie4 e4 mo2 xue4 to3ng di2 di4 yu4 ho2ng ha2i e2r , da1ng nia2n sui1 zhi3 yo3u qu1 qu1 6000 wa4n ke3 lia2n yu4 sua4n , que4 ne2ng yi3 bu4 yi1 ba1n di2 fe1ng ge2 sha1 chu1 we2i zhui1 du3 jie2 di2 cha1o ne2ng yi1ng xio2ng cho2ng we2i , ba4 qi4 wu2 xia4n . ru2 ji1n , yu4 sua4n da4 ze1ng chi3 du4 ge1ng kua1n , gua4i sho4u she4 ji4 ge1ng shi4 tuo1 ta1i hua4n gu3 , yi1 cha3ng re2n jia1n di4 yu4 tia1n ta2ng sa1n jie4 di2 he1i a4n zhe4n ha4n , xia3ng bi4 ge4ng jia1 mo2 li4 na2n da3ng !
2entertainment
Β· pu2 cu2n xi1n li2n zhi4 yi3ng ta4n wa4ng za1i qu1 e2r to2ng jia4o yi1ng yu3 fu3 pi2ng xi1n li3 yi1n yi3ng ( zu3 tu2 )
pu2 cu2n xi1n ti2 qia2n zhu4 fu2 za1i qu1 e2r to2ng liu4 yi1 jie2 kua4i le4 .\n wa2ng ba3o qia2ng yu3 ha2i zi3 za4i yi1 qi3 .\n wa3ng yi4 yu2 le4 ba4o da4o ( tu2 / ma2o jie2 we2n / hu2 ro2ng )\n 5 yue4 12 ri4 si4 chua1n we4n chua1n fa1 she1ng 8 ji2 di4 zhe4n , she4 hui4 ge4 jie4 she1n chu1 yua2n zhu4 zhi1 sho3u , ji1 ji2 ca1n yu3 dui4 za1i mi2n di2 gua1n a4i xi2ng do4ng zho1ng . zuo2 ri4 (25 ri4 ), pu2 cu2n xi1n , wa2ng ba3o qia2ng , we2i we2i , li2n zhi4 yi3ng , guo1 ro2ng ji2 zha4o yi4 de3ng liu4 mi2ng yi4 re2n fe1i di3 si4 chua1n , ca1n yu4 "5.12 gua1n a4i ji1 ji1n β€”β€” mi2ng xi1ng yi4 go1ng xi2ng do4ng ".\n ha2i zi3 zui4 a4i li2n zhi4 yi3ng zha4n shi4 zui4 xi3 wa2ng ba3o qia2ng \n ci3 ci4 gua1n a4i xi2ng do4ng zhu3 ya4o shi4 zhe1n dui4 za1i qu1 ha2i zi3 , shi4 tu2 mo3 qu4 ta1 me2n yi1n we4i za1i na4n e2r za4o che2ng di2 xi1n li3 yi1n yi3ng . liu4 we4i mi2ng xi1ng yi4 go1ng fe1i di3 che2ng du1 ho4u , lia2n xi2ng li3 du1 la2i bu4 ji2 cu2n fa4ng , bia4n ma3 bu4 ti2ng ti2 di2 ka1i shi3 jie1 sho4u xi1n li3 zhua1n jia1 di2 pe2i xu4n , ji1 ji2 xue2 xi2 yu3 sho4u za1i ha2i to2ng di2 zhe4ng que4 go1u to1ng fa1ng shi4 . za4i ji1ng guo4 lia3ng ge4 xia3o shi2 di2 pe2i xu4n ho4u , mi2ng xi1ng me2n li4 ke4 chu1 fa1 , qia2n wa3ng li2 che2ng du1 jia4o ji4n di2 du1 jia1ng ya4n za1i mi2n a1n zhi4 dia3n ji2 ju4 yua2n zho1ng xi1n xia3o xue2 , ta4n wa4ng na4 li3 di2 ha2i zi3 .\n liu4 we4i mi2ng xi1ng di2 da4o fa3ng ra4ng qi2ng xu4 yi1 zhi2 ya1 yi4 di2 za1i mi2n a1n zhi4 dia3n bia4n de2 fe4i te2ng qi3 la2i , ha2i zi3 me2n jia4n da4o li2n zhi4 yi3ng bia4n da4 she1ng jia4o qi3 lia3o ta1 di2 mi2ng zi4 , yi1n we4i ha4i pa4 ha2i zi3 me2n yi1n we4i ta4i guo4 ji1 do4ng re4 qi2ng e2r hu4 xia1ng ca3i sha1ng lia3o bi3 ci3 , zui4 sho4u ha2i zi3 me2n hua1n yi2ng di2 xia3o zhi4 bia4n da1ng cha3ng we2i hu4 qi3 zhi4 xu4 , bu4 dua4n ga4o su4 ha2i zi3 me2n ya4o zhu4 yi4 a1n qua2n bu2 ya4o yo1ng ji3 .\n e2r zhu4 zha1 za4i ju4 yua2n zho1ng xi1n xia3o xue2 fu4 ji4n di2 zha4n shi4 me2n , ye3 dui4 mi2ng xi1ng di2 la2i fa3ng xia1ng da1ng ka1i xi1n , za4i qia2n xia4n lia2n xu4 fe4n zha4n lia3o ji1 tia1n di2 pi2 be4i ye3 yi1 sa3o e2r ko1ng , da1ng we4n qi3 zui4 xi3 hua1n qi2 zho1ng di2 ne3i ge4 mi2ng xi1ng shi2 , zha4n shi4 xia3o qu2 jiu4 shuo1 :" wa2ng ba3o qia2ng , wo3 me2n du1 ka4n lia3o ta1 di2 shi4 bi1ng tu1 ji1 , ge1n wo3 me2n bu4 dui4 di2 she1ng huo2 he3n tie1 ji4n ."\n pu2 cu2n xi1n jia4o hua4 hua4 we2i we2i jia4o yi1ng yu3 \n za4i ci3 ci4 gua1n a4i xi2ng do4ng zho1ng , liu4 we4i mi2ng xi1ng hua2n qi1n she1n ca1n yu4 da4o lia3o ha2i zi3 me2n di2 ke4 ta2ng li3 , yi1 ji4n ke4 ta2ng bia4n be4i ha2i zi3 me2n tua2n tua2n we2i zhu4 di2 pu2 cu2n xi1n bu4 ji3n na4i xi1n di4 yi1 yi1 we2i xia3o pe2ng yo3u me2n qia1n mi2ng , hua2n sho3u ba3 sho3u di2 jia4o qi3 lia3o hua4 hua4 , e2r za4i li4ng yi1 jia1n jia4o shi4 di2 we2i we2i ze2 fa1 hui1 zi4 ji3 di2 zhua1n cha2ng , ge1n da4 yi1 dia3n di2 ha2i zi3 ka1i shi3 lia3o yi1ng yu3 dui4 hua4 , chu2 ci3 zhi1 wa4i , ta1 hua2n xia4ng ha2i zi3 me2n zha3n shi4 lia3o zi4 ji3 di2 e2r zi3 yi3 ji2 me3i guo2 di2 ha2i zi3 me2n we2i za1i qu1 e2r to2ng qi1n sho3u zhi4 zuo4 di2 he4 ka3 , cha3ng mia4n she4n shi4 ga3n re2n .\n za4i jie1 sho4u ca3i fa3ng shi2 , pu2 cu2n xi1n to1ng guo4 wa3ng yi4 yu2 le4 xia4ng suo3 yo3u za1i qu1 gu1 e2r me2n chua2n da2 lia3o zi4 ji3 di2 gua1n a4i , hui1 bi3 xie3 da4o :" da1ng ni3 me2n che2ng we2i gu1 e2r di2 na4 yi1 ke4 , ni3 yi3 shi4 shi2 sa1n yi4 re2n di2 ha2i zi3 ." ta1 ye3 ti2 qia2n xia4ng za1i qu1 di2 ha2i zi3 me2n so4ng sha4ng lia3o liu4 yi1 e2r to2ng jie2 di2 zhu4 fu2 .\n ( be3n we2n la2i yua2n : xi1n jia1ng tia1n sha1n wa3ng )
2entertainment
a4o di2 zhe4ng shi4 fa1 bu4 lia2ng cha3n ba3n TT Clubsport Quattro
za4i ji1ng guo4 sha4ng zho1u yi1 xi4 lie4 die2 zha4o pi1 lu4 zhi1 ho4u , ji1n tia1n a4o di2 zho1ng yu2 zhe4ng shi4 fa1 bu4 lia3o lia2ng cha3n ba3n TT Clubsport Quattro. zhe4 kua3n che1 zui4 xi1 yi3n re2n ya3n qiu2 di2 di4 fa1ng da1ng ra2n shi4 ta1 di2 ka1i fa4ng shi4 che1 xia1ng she4 ji4 β€”β€” ge1ng di1 di2 qia2n fe1ng da3ng ya2n she1n da4o che1 xia1ng lia3ng ce4 , be4i " ka3n dia4o " yi1 ba4n di2 A zhu4 , me2i yo3u di3ng pe2ng . zuo4 yi3 ho4u mia4n ga1o ga1o she1ng qi3 di2 fa2ng fa1n gu3n ga4ng qi3 da4o lia3o A zhu4 di2 zuo4 yo4ng , to2ng shi2 ye3 yi4 we4i zhe da1ng che1 lia4ng fa1 she1ng ce4 fa1n shi2 che2ng ke4 shi4 ke3 yi3 sho4u da4o ba3o hu4 di2 .\n xi1n che1 qia2n lia3n za4o xi2ng re2ng zu1n xu2n lia3o a4o di2 jia1 zu2 di2 chua2n to3ng ca3i yo4ng da1n ti3 ge2 zha4 qia2n da4 de1ng ze1ng jia1 lia3o LED ri4 jia1n zha4o mi2ng de1ng zu3 , we4i le shi3 qia2n dua1n za4o xi2ng ge1ng wa2n ma3n , za4i ge2 zha4 lia3ng ce4 she4 zhi4 lia3o shuo4 da4 di2 ji4n qi4 ko3u , zho1ng jia1n yo4ng yi2 ge4 he2ng ga4ng yi1 fe1n we2i e4r , di3 bu4 di2 ra3o liu2 chu2n bu4 ji3n ti2 ga1o lia3o xia4 ya1 li4 , e2r qie3 ye3 ze1ng jia1 lia3o che1 lia4ng di2 do4ng ta4i jia4 shi3 xi4ng ne2ng . che1 she1n pi2ng hua2 di2 xia4n tia2o gua4n chua1n zhe3ng ge4 ce4 mia4n , yi1 zhi2 ya2n she1n da4o we3i bu4 , ci3 wa4i 19 cu4n 10 fu2 he2 ji1n lu2n qua1n ye3 ba3 lu2n go3ng xia4 di2 ko1ng jia1n sa1i de2 ma3n ma3n di2 .\n za4i che1 lia4ng ne4i bu4 , we4i le he2 wa4i gua1n xia1ng pe4i bi4ng qia2ng hua4 yu4n do4ng xia4o guo3 ye3 ca3i yo4ng lia3o da4 lia4ng lv3 zhi4 zhua1ng shi4 jia4n he2 to3ng xi2ng yu4n do4ng zuo4 yi3 he2 qu3 zi4 xia4n xi2ng ba3n TT di2 di3 bu4 pi2ng ta3n di2 yu4n do4ng fa1ng xia4ng pa2n . za4i ta1 di2 yi3n qi2ng ga4i xia4 da1 za4i di2 shi4 yi1 ta2i 2.0 she1ng wo1 lu2n ze1ng ya1 si4 ga1ng qi4 yo2u yi3n qi2ng , zui4 da4 go1ng lv4 cha1o guo4 300 ma3 li4 , yu3 zhi1 xia1ng pe4i di2 S tronic shua1ng li2 he2 qi4 bia4n su4 qi4 jia1ng do4ng li4 to1ng guo4 Quattro si4 qu1 xi4 to3ng chua2n di4 da4o lu2n ta1i . e2r zhi4 do4ng li4 qia2ng ji4ng di2 sha1 che1 xi4 to3ng ze2 qu3 zi4 to2ng me2n xio1ng di4 TTS.\n za3o xia1n yo3u chua2n ya2n che1ng TT Clubsport Quattro zuo4 we2i yi1 kua3n xia4n lia2ng ba3n che1 xi2ng , cha3n lia4ng za4i 50 da4o 100 lia4ng zhi1 jia1n , da4n zui4 xi1n xia1o xi1 shi4 a4o di2 bia3o shi4 bi4ng bu4 pa2i chu2 lia2ng cha3n di2 ke3 ne2ng .\n jia3n pi2ng : a4o di2 TT( tu2 ku4 lu4n ta2n ) Clubsport Quattro du2 te4 di2 she4 ji4 ra4ng re2n ya3n qia2n yi1 lia4ng , zhe4 zho3ng ji2 yu4n do4ng che1 , wu2 di3ng cha3ng pe2ng che1 yu2 yi1 she1n di2 xi1n che1 sha4ng shi4 ho4u jia1ng yi3n qi3 qia2ng lie4 fa3n xia3ng .\n bia1n yi4 : xia4o yu3 \n jia4o che1 \n SUV he2 MPV\n xi1n we2n pa2i ha2ng \n pi2ng lu4n pa2i ha2ng
3automobile

Dataset Card for "sogou_news"

Dataset Summary

The Sogou News dataset is a mixture of 2,909,551 news articles from the SogouCA and SogouCS news corpora, in 5 categories. The number of training samples selected for each class is 90,000 and testing 12,000. Note that the Chinese characters have been converted to Pinyin. classification labels of the news are determined by their domain names in the URL. For example, the news with URL http://sports.sohu.com is categorized as a sport class.

Supported Tasks and Leaderboards

More Information Needed

Languages

More Information Needed

Dataset Structure

Data Instances

default

 • Size of downloaded dataset files: 384.27 MB
 • Size of the generated dataset: 1.43 GB
 • Total amount of disk used: 1.81 GB

An example of 'train' looks as follows.

{
  "content": "du2 jia1 ti2 go1ng me3i ri4 ba4o jia4 \\n re4 xia4n :010-64438227\\n che1 xi2ng ba4o jia4 - cha2 xu2n jie2 guo3 \\n pi3n pa2i  xi2ng ha4o  jia4 ge2  ji1ng xia1o sha1ng  ri4 qi1  zha1 ka4n ca1n shu4  pi2ng lu4n ",
  "label": 3,
  "title": " da3o ha2ng "
}

Data Fields

The data fields are the same among all splits.

default

 • title: a string feature.
 • content: a string feature.
 • label: a classification label, with possible values including sports (0), finance (1), entertainment (2), automobile (3), technology (4).

Data Splits

name train test
default 450000 60000

Dataset Creation

Curation Rationale

More Information Needed

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

More Information Needed

Who are the source language producers?

More Information Needed

Annotations

Annotation process

More Information Needed

Who are the annotators?

More Information Needed

Personal and Sensitive Information

More Information Needed

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

More Information Needed

Discussion of Biases

More Information Needed

Other Known Limitations

More Information Needed

Additional Information

Dataset Curators

More Information Needed

Licensing Information

More Information Needed

Citation Information

@misc{zhang2015characterlevel,
  title={Character-level Convolutional Networks for Text Classification},
  author={Xiang Zhang and Junbo Zhao and Yann LeCun},
  year={2015},
  eprint={1509.01626},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.LG}
}

Contributions

Thanks to @lhoestq, @mariamabarham, @lewtun, @thomwolf for adding this dataset.

Downloads last month
42
Edit dataset card