id
stringlengths
32
32
url
stringclasses
21 values
qid
int32
1
25
question
stringlengths
9
361
answers
sequence
correct
stringlengths
1
75
21181dda96414fd9b7a5e336ad84b45d
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
1
Самостоятелно съществуващи живи системи са:
[ "вирусите", "тъканите", "митохондриите", "едноклетъчните организми" ]
едноклетъчните организми
ed064dafd9be4869b26d853dec704969
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
2
Всички организми, населяващи една и съща територия и свързани помежду си с разнообразни отношения, образуват:
[ "биосфера", "биотоп", "биоценоза", "популация" ]
биоценоза
7688238ba7994a6181b1a750a1723770
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
3
Функционалното място, което заема една популация в биоценозата наричаме:
[ "местообитание", "екологичен доминант", "екологична ниша", "екологична пирамида" ]
екологична ниша
4345169ca4154eb58e5916f18393087f
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
4
Редуцентите са организми, които се хранят:
[ "чрез фотосинтеза", "само с животинска храна", "с мъртва органична материя", "само с растителна храна" ]
с мъртва органична материя
123b63a26869445dbd0d2263916fd028
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
5
Една от основните причини за развитието на парниковия ефект е:
[ "високата концентрация на замърсители във въздуха", "повишената слънчева радиация", "голямото видовото разнообразие", "ограниченото количество хранителни ресурси" ]
високата концентрация на замърсители във въздуха
4688a265cc0f4b998235f5875ecc3a4d
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
6
Кои химични съединения, характерни за клетката, задължително съдържат в молекулата си, както aминогрупа (–NH2), така също и карбоксилна група (–COOH)?
[ "монозахариди", "аминокиселини", "фосфолипиди", "мастни киселини" ]
аминокиселини
0f616e1dcfcc4a7b84b16a2c33a17d74
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
7
Кое от изброените химични съединения е белтък?
[ "хемоглобин", "скорбяла", "АТФ", "целулоза" ]
хемоглобин
f4121f0c63144620b2dc080f986614ca
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
8
Гликогенът е органично съединение от групата на:
[ "белтъците", "липидите", "въглехидратите", "нуклеиновите киселини" ]
въглехидратите
db1577e216e34f83b49ed89ce240494a
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
9
Кои химични съединения в клетката носят наследствената информация?
[ "мастни киселини", "фосфолипиди", "нуклеинови киселини", "аминокиселини" ]
нуклеинови киселини
da274904c6574785b364c0aca3a1ac5d
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
11
Еукариотни са клетките на:
[ "растенията и животните", "бактериите", "цианобактериите", "всички едноклетъчни организми" ]
растенията и животните
902f296035034e1e86a3eb737e7e4823
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
12
Кои от изброените структури са характерни САМО за растителните клетки?
[ "клетъчен център и лизозоми", "апарат на Голджи и ендоплазмена мрежа", "клетъчна стена и пластиди", "митохондрии и рибозоми" ]
клетъчна стена и пластиди
7cece8a463734379b226baa21e38aed8
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
13
Както прокариотните, така и еукариотните клетки, съдържат:
[ "клетъчно ядро и апарат на Голджи", "клетъчна мембрана и цитоплазма", "клетъчен център и митохондрии", "клетъчна стена и лизозоми" ]
клетъчна мембрана и цитоплазма
30331263d97a490db984720abfc9b5d5
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
14
Хлоропластите и митохондриите си приличат по това, че в тях:
[ "няма ензими", "протича цикъла на Кребс", "се синтезира АТФ", "протича цикъла на Калвин" ]
се синтезира АТФ
26bc5ad9207a4c1cb7d5191b2611621e
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
15
Анаболитните процеси са:
[ "процеси на разграждане", "редукционни и поглъщащи енергия", "процеси на хидролиза", "окислителни и освобождаващи енергия" ]
редукционни и поглъщащи енергия
2b9e2424701943e39dffe0113340b030
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
17
Зиготата и телесните клетки при човека имат по 46 хромозоми. Колко от хромозомите в зиготата са получени от майчиния организъм?
[ "23", "92", "0", "46" ]
23
1e605cc6e949424cbf954e811c2f3eb2
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
18
Фенотип наричаме съвкупността от:
[ "генетичните процеси в клетката", "гените в хромозомния набор на един индивид", "проявените признаци на един индивид", "хромозомите в телесните клетки" ]
проявените признаци на един индивид
0c33938492a94cf2a9ed8fa066789ffd
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
20
Кое от твърденията е вярно за процеса овогенеза?
[ "Извършва се в семенниците.", "Извършва се в яйчниците.", "От всяка родоначална клетка се образува по 4 равностойни гамети.", "Състои се от 4 фази." ]
Извършва се в яйчниците.
f2f4598109804a5a89aa436533f05b40
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
21
Дивергенцията е еволюционен процес на:
[ "развитие само на сухоземните организми", "раздалечаване на белезите при близкородствени групи организми", "сближаване на белезите при неродствени групи организми", "паралелно развитие на неродствени групи организми" ]
раздалечаване на белезите при близкородствени групи организми
8e4442abd29e4ebb817e24f0751e6f6f
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
22
Кой от изброените еволюционни фактори възпрепятства свободното кръстосване между индивидите от един вид?
[ "популационни вълни", "имиграции", "мутационен процес", "изолация" ]
изолация
1c686806f46c43e6a34d4af7575225be
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf
23
Ароморфозите са:
[ "палеонтологични доказателства за еволюцията", "основна насока на еволюционния процес", "един от пътищата на биологичния прогрес", "анатомични доказателства за еволюцията" ]
един от пътищата на биологичния прогрес
2dbb3a36fc1840d0a917bb35337d88b6
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
1
Кое от следващите твърдения е основно положение в клетъчната теория?
[ "Растителните и животинските клетки са еукариотни.", "Митозата е универсалното клетъчно делене.", "Клетката е най-малката структурна и функционална единица на живата материя.", "Прокариотните клетки нямат оформено ядро." ]
Клетката е най-малката структурна и функционална единица на живата материя.
d5b9a24a8efd453996d30e1e5d96ffca
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
2
Кои от изброените фактори са биотични?
[ "почва и въздух", "вода и вятър", "конкуренция и сътрудничество", "светлина и температура" ]
конкуренция и сътрудничество
4514f9b1ebc14105ad8e2491819aca89
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
3
Екосистемата представлява:
[ "група от близкородствени видове", "съвкупност от популации на различни видове", "жива система, съставена от индивиди на един вид", "единство от биоценоза и биотоп" ]
единство от биоценоза и биотоп
5166a2c3856847dcab5fda5c566b25f3
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
4
Гъстата космена покривка при бозайниците през зимата е пример за:
[ "физиологична адаптация", "поведенческа адаптация", "генетична адаптация", "морфологична адаптация" ]
морфологична адаптация
d7e23c1b9a8247ccbecf6f95f297465e
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
5
Водата е среда на живот за:
[ "хигрофитите", "хидрофитите", "ксерофитите", "мезофитите" ]
хидрофитите
9fdc75082be94f51b6dcd83a6eb72ebe
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
6
Доминантните видове в горските екосистеми се отнасят към:
[ "продуцентите", "консументите от І ред", "консументите от ІІ ред", "редуцентите" ]
продуцентите
50579bf7321542cd8d02d6ad76d58b70
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
7
Пример за полово поведение при животните са:
[ "брачните танци и ритуали", "зимният и летният сън", "изхранването и грижите за малките", "случайните миграции на отделни индивиди" ]
брачните танци и ритуали
ab3360657d594a15bf7ece3ac4e871a7
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
8
Кое свойство на водата е предпоставка някои насекоми да се придвижват по повърхността на водните басейни?
[ "разтворимостта", "реактивоспособността", "високата топлина на изпарение", "високото повърхностно напрежение" ]
високото повърхностно напрежение
71c07f8111544be9be146ade220fc141
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
9
Кои клетъчни структури НЕ съдържат молекули ДНК?
[ "хроматин", "хромозоми", "рибозоми", "митохондрии" ]
рибозоми
c2ab078d12954027b0a9f953b0863b6e
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
10
Какви връзки поддържат първичната структура на белтъка?
[ "пептидни", "водородни", "фосфодиестерни", "гликозидни" ]
пептидни
8c54f612b0064d3884c814194ced9cdd
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
11
Задължителeн компонент на всички клетки e:
[ "лизозомата", "клетъчната мембрана", "ендоплазмената мрежа", "ядрото" ]
клетъчната мембрана
4739315cc7974c28a60f750ffcc8c7f6
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
12
Кое твърдение е вярно за ендоцитозата?
[ "За процеса е необходима енергия.", "Извършва се само през белтъчни канали на клетъчната мембраната.", "Веществата преминават през пори на клетъчната мембраната.", "Необходими са специфични белтъци преносители." ]
За процеса е необходима енергия.
eddf956c76294e4683cf60d10f883563
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
13
За гликолизата е вярно, че:
[ "е анаеробен метаболитен път", "протича само в еукариотни клетки", "е цикличен метаболитен път", "протича само в прокариотни клетки" ]
е анаеробен метаболитен път
06e809f827f847ba938842796f465549
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
14
В кои клетъчни структури се извършва синтез на ДНК?
[ "рибозоми", "лизозоми", "комплекс на Голджи", "клетъчно ядро" ]
клетъчно ядро
58afbde7e9b7488bac95bff927fa5932
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
15
Кое твърдение е вярно за рибозомите?
[ "Образуват се в ядрото при всички типове клетки.", "Те са едномембранни органели.", "Участват при синтезата на белтъци.", "Характерни са само за еукариотните клетки." ]
Участват при синтезата на белтъци.
2ceb0de6c77d4e6197f0af33b0a7d8f8
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
16
АТФ се синтезира в:
[ "ендоплазмената мрежа", "рибозомите", "хлоропластите", "апарата на Голджи" ]
хлоропластите
a9b45687fd2144a6b59f621045698e9c
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
17
Ако телесна клетка с диплоиден набор хромозоми (2n = 12) се раздели чрез митоза, то в резултат ще се получат:
[ "2 клетки с по 6 хромозоми", "4 клетки с по 12 хромозоми", "2 клетки с по 12 хромозоми", "4 клетки с по 6 хромозоми" ]
2 клетки с по 12 хромозоми
bae52677c54b45638c8e9148756acf80
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
19
Мутациите, за разлика от модификациите:
[ "представляват приспособителни изменения", "не се унаследяват от потомството", "имат групов характер", "променят генофонда на популацията" ]
променят генофонда на популацията
0ae7345800184bbfa860e50b30135a21
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
20
Промяна в структурата на хромозомите може да бъде предизвикана от:
[ "хромозомна мутация", "модификация", "репликация", "генна мутация" ]
хромозомна мутация
d4bb73fe097a47e8bd10eef6fe0a01cb
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
21
Пример за взаимодействие между алелите на един и същи ген е:
[ "полимерното взаимодействие", "епистатичното взаимодействие", "комплементарното взаимодействие", "пълното доминиране" ]
пълното доминиране
877b316384804e28b4ee142fa24c14f7
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
22
Предимство на половото пред безполовото размножаване е това, че води до:
[ "адаптиране към среда с постоянни условия", "запазване на белезите на родителите", "разнообразие на поколението", "еднообразие на поколението" ]
разнообразие на поколението
3d860ef0034f400cb09d8ec80be59140
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
23
Кой от изброените процеси е в основата на безполовото размножаване при животните?
[ "мейоза", "митоза", "гаметогенеза", "оплождане" ]
митоза
340095b8b2aa4b32a913c6dcffbb2c8e
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2011/matura-biologiq-2011.pdf
24
В скални пластове палеонтолози открили два вида фосили (вкаменелости) на гръбначни животни. Установено било, че единият вид фосили е на представители на ранни влечуги. Другият вид фосили, намерени в по-дълбоко разположени скални пластове, най-вероятно са от:
[ "плацентни бозайници", "торбести бозайници", "земноводни", "птици" ]
земноводни
ae2b52c157584c8daca7c6e55c08d36d
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
2
Приспособление за преживяване при ниски температури е:
[ "сгъстяването на козината при бозайниците", "нощната активност при някои грабливи птици", "линеенето (смяната на люспестата обвивка) при змиите", "отделянето на слузест секрет върху кожата на земноводните" ]
сгъстяването на козината при бозайниците
a90d087c814d4c3ea2930acab2dde985
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
4
Биотопът и биоценозата са съставни части на:
[ "екосистемата", "фитоценозата", "популацията", "консорцията" ]
екосистемата
898aa02cc7c74e62aa29fb72085660bc
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
5
В резултат от жизнената дейност на растенията:
[ "биосферата намалява първичната си продуктивност", "литосферата се насища с минерални соли", "атмосферата се обогатява с кислород", "хидросферата обеднява на азот" ]
атмосферата се обогатява с кислород
b3ffb39aaa434700aa5138d8fc079b0c
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
6
Гликогенът в мускулните клетки:
[ "е източник на НАДФ", "има опорна функция", "служи като резерв на глюкоза", "изгражда миофибрилите" ]
служи като резерв на глюкоза
dc8fe70d425b400992c5e76375886456
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
7
Белтъците в клетката:
[ "се синтезират в клетъчното ядро", "съхраняват наследствената информация", "са основен източник на енергия", "изграждат клетъчните структури" ]
изграждат клетъчните структури
9129425d3db3422f8f9b462f5f5aa2e4
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
8
За вирусите е вярно, че:
[ "извършват обмяна на вещества с околната среда", "непрекъснато растат и се развиват", "имат клетъчен строеж", "притежават своя наследствена програма" ]
притежават своя наследствена програма
6fcfd08dd15843fe8c18282d45ed1e5d
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
10
Апаратът на Голджи е клетъчен органел, свързан със:
[ "разграждане на въглехидрати", "секреция на вещества", "синтеза на белтъци", "спирализация на хроматина" ]
секреция на вещества
8545b10cc12a462489ff60c1535a5f73
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
11
Кой от изброените процеси е анаболитен?
[ "денатурация", "гликолиза", "репликация", "ферменатация" ]
репликация
4693115482f94f23bf35e49e63ea6d0e
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
12
Броят на хромозомите в клетките намалява наполовина при процеса:
[ "митоза", "амитоза", "мейоза", "оплождане" ]
мейоза
0b9d8163c3a7423596e3f28fba7cdac2
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
13
Клетка, която съдържа само по една хромозома от всяка хомоложна двойка, наричаме:
[ "хаплоидна", "полиплоидна", "анеуплоидна", "диплоидна" ]
хаплоидна
b74afe166ff2473896281f90026f436c
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
15
Модификациите, за разлика от мутациите:
[ "се унаследяват", "засягат генетичния материал", "са обратими фенотипни изменения", "нямат приспособителен характер" ]
са обратими фенотипни изменения
261cb71d542e4f99b866edf9af9d60c0
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
16
Полово размножаване се среща:
[ "само при растенията", "само при животните и при човека", "само при едноклетъчните организми", "при представители на всички групи многоклетъчни организми" ]
при представители на всички групи многоклетъчни организми
6d908bdbd79644d7b004cbd9b31845c1
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
17
Общ белег на сперматозоидите и яйцеклетките на човека е, че:
[ "имат хаплоиден брой хромозоми", "се движат с камшиче или с реснички", "преминават през еднакви фази при образуването си", "са диплоидни клетки" ]
имат хаплоиден брой хромозоми
b4da3703fd0f44d29edd79e119cc0703
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
18
Последователността на процесите в зародишното развитие на многоклетъчните организми е следната:
[ "дробене → органогенеза → гаструлация", "органогенеза → гаструлация → дробене", "дробене → гаструлация → органогенеза", "органогенеза → дробене → гаструлация" ]
дробене → гаструлация → органогенеза
a15c1949238a478f9934e6aa9d0d77b7
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
19
Етологичният критерий за определяне на вида се основава на сходство в:
[ "ареала на разпространение", "броя на хромозомите", "поведението на индивидите", "анатомичното устройство" ]
поведението на индивидите
572448be540947a8ba069cbc0b031a26
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
20
Според Дарвин, приликите във външния вид на акулата и на делфина, са резултат от:
[ "междувидова борба за съществуване", "дивергенция", "вътревидова борба за съществуване", "конвергенция" ]
конвергенция
39b8d023cf464b94857ea7e45e2d2643
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
21
За генотипа е вярно, че е:
[ "съвкупност от проявените признаци на един индивид", "характерен само за бактериите", "съвкупност от всички гени на един индивид", "характерен само за полово размножаващите се организми" ]
съвкупност от всички гени на един индивид
7de2e5e3fedd4405aab39a6db6a564fd
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
22
Появата на еукариотни клетки в хода на еволюцията, е пример за:
[ "ароморфоза", "идиоадаптация", "катаморфоза", "морфо-физиологичен регрес" ]
ароморфоза
65bd151857fc4f819c80f63be2838e67
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
23
Към коя група доказателства за еволюцията се отнася сходството в структурните части на скелета при гръбначните животни?
[ "сравнителнофизиологични", "палеонтологични", "сравнителноанатомични", "сравнителноембриологични" ]
сравнителноанатомични
4f2b7da8227f4bfa9432e15d0cd1f8d3
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
24
С термина антропогенеза, се означава:
[ "индивидуалното развитие на животните", "индивидуалното развитие на човека", "еволюционното развитие на човека", "еволюционното развитие на организмовия свят" ]
еволюционното развитие на човека
b142f424a1fb4be3ab5d2ae75d3b622c
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012-2.pdf
25
Представителите на отделните раси на вида Homo sapiens се различават по:
[ "цвета на кожата", "броя на хромозомите в кариотипа", "функционирането на щитовидната жлеза", "средния обем на черепната кухина" ]
цвета на кожата
5aac0ad3e7014baaad5f6f3559a31ee7
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
2
Приспособление за преживяване при ниски температури при растенията, е образуването на:
[ "листа с широка листна петура", "плодове, покрити с восъчен налеп", "многобройни устица в епидермиса", "плътни люспи, покриващи пъпките" ]
плътни люспи, покриващи пъпките
16233faf0067488aa1d6fc3ac4e93562
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
3
Екосистемата представлява единство на:
[ "микробоценоза и фитоценоза", "биотоп и зооценоза", "фитоценоза и зооценоза", "биотоп и биоценоза" ]
биотоп и биоценоза
2f7df9c779774f528836b19f04c850b5
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
5
Кислородът в атмосферата е резултат от процеса:
[ "хидролиза", "транспирация", "окисление", "фотосинтеза" ]
фотосинтеза
9c52efc8936b4938b7cff87bd9c1b524
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
6
Секретът, предпазващ перата на птиците от намокряне, съдържа предимно:
[ "липиди", "белтъци", "аминокиселини", "въглехидрати" ]
липиди
7fcb4a2bb1fb4a2b80dd0ba0a4b40b6f
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
7
Наследствената информация в клетките е записана в молекулите на:
[ "РНК", "НАДФ", "АТФ", "ДНК" ]
ДНК
dbd14fa0303a45c6b1ca37b160e5f715
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
8
При изследване на човек за СПИН, вирусите, причиняващи заболяването, могат да се открият в клетки на:
[ "бронхите", "главния мозък", "кръвта", "черния дроб" ]
кръвта
3bb12d595842488387fcc82c17f8347b
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
9
Еукариотните клетки, за разлика от прокариотните, имат:
[ "мембранни органели", "рибозоми", "клетъчна мембрана", "цитоплазма" ]
мембранни органели
43939538119d4b1d8756e34cd285ea64
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
10
Рибозомите участват в синтезата на:
[ "липиди", "въглехидрати", "нуклеинови киселини", "белтъци" ]
белтъци
76fb3f81e0e54c0883b7c8255af50480
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
11
Кой от изброените процеси е катаболитен?
[ "цикъл на Калвин", "репликация", "транскрипция", "гликолиза" ]
гликолиза
9c2f2f55bf2245aea0527cfaca8b2229
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
12
Чрез митотично делене на диплоидни клетки в многоклетъчните организми се образуват:
[ "женски гамети", "хаплоидни клетки", "телесни клетки", "мъжки гамети" ]
телесни клетки
9b7fa3c302bb4d87970e85b9c81ba337
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
13
Клетка, която съдържа по две хромозоми на всяка хомоложна двойка, наричаме:
[ "хаплоидна", "анеуплоидна", "диплоидна", "полиплоидна" ]
диплоидна
eaed41cd25f14f10b4394d897a79a537
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
15
Мутациите, за разлика от модификациите:
[ "имат масов характер", "засягат генетичния материал", "са обратими фенотипни изменения", "не се унаследяват" ]
засягат генетичния материал
cd464e49e26c4515b2f27113dbcc92f8
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
16
Постоянството на броя хромозоми в клетките на всяко следващо поколение при видовете с полово размножаване, се осигурява от процесите:
[ "рекомбинация и полиплоидия", "кросинговър и еуплоидия", "спирализация и анеуплоидия", "мейоза и оплождане" ]
мейоза и оплождане
ea474d12af534bdab4d4740ddc3ecc28
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
17
За зрелите сперматозоиди и яйцеклетки при човека е вярно, че:
[ "имат еднакъв брой хромозоми", "преминават еднакви фази през гаметогенезата", "се образуват само чрез митоза", "имат приблизително еднакви размери" ]
имат еднакъв брой хромозоми
75cd72306ef74d73be5e055eb43baada
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
18
Следзародишното развитие на животните започва с:
[ "излюпването или раждането", "оплождането на яйцеклетката", "гаструлацията на бластулата", "дробенето на зиготата" ]
излюпването или раждането
b0634ca959ea4056bbca441dab28c472
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
19
Морфологичният критерий за вида се основава на сходство в:
[ "поведението при размножаване", "химичния състав на клетките", "ареала на разпространение", "устройството на тялото" ]
устройството на тялото
c36c44e532884fa58ccd8a76a5b69326
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
20
Най-малката единица за еволюция (елементарна еволюционна единица) е:
[ "популацията", "видът", "екосистемата", "отделният индивид" ]
популацията
cd46ea4e217f42cda51b7563d7a8c8ec
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
21
Микроеволюцията е еволюционен процес, който може да доведе до образуване на нови:
[ "царства", "типове", "видове", "родове" ]
видове
59e06fd27857463ab553303774ee1fe2
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
23
Появата на половия процес в еволюцията, е пример за:
[ "конвергенция", "идиоадаптация", "ароморфоза", "катаморфоза" ]
ароморфоза
37325c0e20204b349a09455738ae79fa
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
24
Еволюционното развитие на човека се означава като:
[ "антропогенеза", "онтогенеза", "дивергенция", "конвергенция" ]
антропогенеза
e725825373594f468071ca57a82bc3bd
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2012/matura-biologiq-2012.pdf
25
Представителите на различните раси на вида Homo sapiens:
[ "имат еднакъв кариотип", "си приличат по формата на очната цепка", "имат еднакъв цвят на кожата", "си приличат по големината и формата на носа" ]
имат еднакъв кариотип
5473a351f7b444aea518705ded0fa53a
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2013/matura-biologiq-2013-sept.pdf
1
Kое равнище на организация на живата материя се означава като мезосистема?
[ "организъм", "клетка", "популация", "биосфера" ]
организъм
8808fd7d9c1044e2af78910cdc1aed86
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2013/matura-biologiq-2013-sept.pdf
2
Антропогенни екологични фактори са:
[ "взаимодействията между индивидите от различни видове", "факторите на неживата природа", "взаимодействията между индивидите на един вид", "въздействията на човека върху организмите и средата" ]
въздействията на човека върху организмите и средата
48866666710f4ce49de8f893bfeb7942
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2013/matura-biologiq-2013-sept.pdf
3
Пространствена, демографска и генетична структура са характерни за:
[ "рода", "вида", "индивида", "популацията" ]
популацията
bc747f4429314191931d1aa766fce704
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2013/matura-biologiq-2013-sept.pdf
4
Екосистемата е единство от:
[ "биоценоза и биотоп", "популации на един и същ вид", "фитоценоза и зооценоза", "индивиди на един и същ вид" ]
биоценоза и биотоп
7a9eabb8c24c42fa88529a7721be86ed
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2013/matura-biologiq-2013-sept.pdf
5
Етажността в биоценозата се определя от:
[ "хоризонталното разпределение на растителните видове", "вертикалното разпределение на растителните видове", "подвижността на животинските видове", "разнообразието на животинските видове" ]
вертикалното разпределение на растителните видове
9e239f3d755f4582a7376d4cf7b5cc48
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2013/matura-biologiq-2013-sept.pdf
6
Невестулките унищожават мишки, жаби, гущери и др. Това е форма на:
[ "социално поведение", "изследователско поведение", "полово поведение", "хранително поведение" ]
хранително поведение
fd21e9fa3b104c74a1de1a73dfc6fa36
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2013/matura-biologiq-2013-sept.pdf
7
Залежите от каменни въглища са част от:
[ "стратосферата", "хидросферата", "атмосферата", "биосферата" ]
биосферата
1c7d6eae9e2143178746515a201fcae9
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2013/matura-biologiq-2013-sept.pdf
8
Основна причина за киселинните дъждове е увеличеното съдържание в атмосферата на:
[ "CO2", "водни пари", "серни оксиди", "прах" ]
серни оксиди
9d4cb6143f8d4e3cab99cf6fb099d9ce
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2013/matura-biologiq-2013-sept.pdf
9
Фигурата изобразява:
[ "кръговрат на вещества", "поток на енергия", "хранителна верига", "екологична пирамида" ]
кръговрат на вещества
2452c6f6fe9248c2913e2d0f658a5c23
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2013/matura-biologiq-2013-sept.pdf
10
Кои от изброените съединения НЕ са биополимери?
[ "нуклеинови киселини", "белтъци", "полизахариди", "липиди" ]
липиди
e62f1c67b90f42d49c4edf7522a2c960
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2013/matura-biologiq-2013-sept.pdf
11
За РНК е вярно, че:
[ "участва в синтезата на белтъци", "има хомополимерен строеж", "се съдържа само в еукариотните клетки", "изпълнява енергийна функция" ]
участва в синтезата на белтъци
742a90a89a9f4a64afb769f235e211fa
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2013/matura-biologiq-2013-sept.pdf
12
Митохондриите са клетъчни органели, които имат:
[ "двумембранен строеж и синтезират въглехидрати", "едномембранен строеж и синтезират белтъци", "едномембранен строеж и разграждат липиди", "двумембранен строеж и разграждат въглехидрати" ]
двумембранен строеж и разграждат въглехидрати
3c12f149741740ad8f994f308bdc4823
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2013/matura-biologiq-2013-sept.pdf
13
Пластиди се съдържат в клетки на:
[ "бактерии", "гъби", "растения", "животни" ]
растения
4fa66de17ecc4a8fa230918f4d4f3d76
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2013/matura-biologiq-2013-sept.pdf
14
Както прокариотните, така и еукариотните клетки притежават:
[ "комплекс (апарат) на Голджи", "митохондрии", "рибозоми", "ендоплазмена мрежа" ]
рибозоми
5beba5f96b9d4da79c5e5f958fcc9ec2
http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2013/matura-biologiq-2013-sept.pdf
16
Свързването на нуклеотиди в полинуклеотидни вериги се осъществява по време на клетъчните процеси, при които се синтезират:
[ "белтъци", "въглехидрати", "нуклеинови киселини", "липиди" ]
нуклеинови киселини

Dataset Card for reasoning_bg

Dataset Summary

Recently, reading comprehension models achieved near-human performance on large-scale datasets such as SQuAD, CoQA, MS Macro, RACE, etc. This is largely due to the release of pre-trained contextualized representations such as BERT and ELMo, which can be fine-tuned for the target task. Despite those advances and the creation of more challenging datasets, most of the work is still done for English. Here, we study the effectiveness of multilingual BERT fine-tuned on large-scale English datasets for reading comprehension (e.g., for RACE), and we apply it to Bulgarian multiple-choice reading comprehension. We propose a new dataset containing 2,221 questions from matriculation exams for twelfth grade in various subjects -history, biology, geography and philosophy-, and 412 additional questions from online quizzes in history. While the quiz authors gave no relevant context, we incorporate knowledge from Wikipedia, retrieving documents matching the combination of question + each answer option.

Supported Tasks and Leaderboards

[Needs More Information]

Languages

Bulgarian

Dataset Structure

Data Instances

A typical data point comprises of question sentence and 4 possible choice answers and the correct answer.

     {
      "id": "21181dda96414fd9b7a5e336ad84b45d",
      "qid": 1,
      "question": "!0<>AB>OB5;=> AJI5AB2C20I8 6828 A8AB5<8 A0:",
      "answers": [
       "28@CA8B5",
       "BJ:0=8B5",
       "<8B>E>=4@88B5",
       "54=>:;5BJG=8B5 >@30=87<8"
      ],
      "correct": "54=>:;5BJG=8B5 >@30=87<8",
      "url": "http://zamatura.eu/files/dzi/biologiq/2010/matura-biologiq-2010.pdf"
     },

Data Fields

 • url : A string having the url from which the question has been sourced from
 • id: A string question identifier for each example
 • qid: An integer which shows the sequence of the question in that particular URL
 • question: The title of the question
 • answers: A list of each answers
 • correct: The correct answer

Data Splits

The dataset covers the following domains

Domain #QA-paris #Choices Len Question Len Options Vocab Size
12th Grade Matriculation Exam
Biology 437 4 10.44 2.64 2,414 (12,922)
Philosophy 630 4 8.91 2.94 3,636 (20,392)
Geography 612 4 12.83 2.47 3,239 (17,668)
History 542 4 23.74 3.64 5,466 (20,456)
Online History Quizzes
Bulgarian History 229 4 14.05 2.80 2,287 (10,620)
PzHistory 183 3 38.89 2.44 1,261 (7,518)
Total 2,633 3.93 15.67 2.89 13,329 (56,104)

Dataset Creation

Curation Rationale

The dataset has been curated from matriculation exams and online quizzes. These questions cover a large variety of science topics in biology, philosophy, geography, and history.

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

Data has been sourced from the matriculation exams and online quizzes.

Who are the source language producers?

[Needs More Information]

Annotations

Annotation process

[Needs More Information]

Who are the annotators?

[Needs More Information]

Personal and Sensitive Information

[Needs More Information]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[Needs More Information]

Discussion of Biases

[Needs More Information]

Other Known Limitations

[Needs More Information]

Additional Information

Dataset Curators

[Needs More Information]

Licensing Information

[Needs More Information]

Citation Information

@article{hardalov2019beyond,
 title={Beyond english-only reading comprehension: Experiments in zero-shot multilingual transfer for bulgarian},
 author={Hardalov, Momchil and Koychev, Ivan and Nakov, Preslav},
 journal={arXiv preprint arXiv:1908.01519},
 year={2019}
}

Contributions

Thanks to @saradhix for adding this dataset.

Downloads last month
795
Edit dataset card

Models trained or fine-tuned on reasoning_bg