NewsTitle
stringlengths
11
31.5k
Detail
stringlengths
9
78.4k
NewsDate
stringlengths
6
19
Region
stringclasses
7 values
Province
stringclasses
79 values
Department
stringclasses
169 values
Link_News
stringlengths
62
62
__index_level_0__
int64
0
248k
นายกรัฐมนตรี ยินดีไทยติดอันดับ 26 ประเทศที่รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีที่สุด
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สํานักข่าวบลูมเบิร์ก ได้เปิดเผยรายงานการจัดอันดับประเทศและเขตเศรษฐกิจที่รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีที่สุด ประจําเดือนมกราคม 2565 โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับประเทศที่สามารถรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 26 จากทั้งหมด 53 ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยคะแนนรวม 63.7 คะแนน เพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อปี 2563 ถึง 18 ลําดับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับทราบการจัดลําดับดังกล่าว ชื่นชมถึงการทํางานและขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมกันทํางานอย่างหนักจนเห็นผลของความสําเร็จ จากตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มีระดับต่ําและมาตรการควบคุมที่เข้มงวดแต่เปิดให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้จนเห็นแนวทางของการพัฒนาว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นและที่ขาดไม่ได้ ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ดูแลตนเอง คนใกล้ชิดและร่วมปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดโดย ศบค. ตลอดมาจนสถานการณ์ในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ สํานักข่าวบลูมเบิร์กยังเน้นย้ําว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเพิ่มขึ้นถึง 18 ลําดับ นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เนื่องจากสัดส่วนการได้รับวัคซีนของประชาชน จํานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับต่ํา เมื่อเทียบกับประเทศอื่น มีการผ่อนคลายมาตรการข้อจํากัดต่างๆ ที่ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ รวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่างรวดเร็วในปีนี้ ซึ่งเป็นผลจากการเปิดประเทศและการเปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยการใช้มาตรการที่ไม่ต้องกักตัว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดให้ผู้เดินทาง/นักท่องเที่ยวจากทุกประเทศสามารถลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Test & Go ได้ นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไปนายกรัฐมนตรี ยินดีกับผลการจัดอันดับครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทํางานของรัฐบาล ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผลความสําเร็จจากความร่วมมือ การบูรณาการ หารือต่างๆ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดให้เกิดผลกระทบน้อยสุดต่อประชาชน รวมทั้งต้องประเมินสถานการณ์เป็นประจําอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแนวทางการทํางานให้สอดรับกับสถานการณ์ในประเทศและสถานการณ์ในโลก นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ทุกภาคส่วน วางแผนการรับมือกับสถานการณ์อยู่เสมอทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดนเน้นย้ําว่า เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโควิด-19 อย่างปลอดภัยให้ได้ เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข แต่ไม่ทิ้งการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างเด่นชัดในเร็ววันนี้ กอปรกับ ให้เตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
1/2/2022
ภาคกลางและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201105107051
0
สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จ.ระยอง ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 92 ราย
สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จ.ระยอง ประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 92 ราย หายป่วยกลับบ้าน 105 ราย ยังเหลือผู้ป่วยอยู่ระหว่างรักษา 1,147 รายศูนย์โควิด-19 จังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จ.ระยอง ประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 92 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายเดินทางกลับบ้านวันนี้ 105 ราย ทําให้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ม.ค. 2565 จํานวน 3,828 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่ 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของผู้ติดเชื้อ ขณะนี้ยังเหลือผู้ป่วยอยู่ระหว่างรักษา 1,147 ราย นอกจากนี้ ยังมีผู้อยู่ระหว่างกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐ จํานวน 241 ราย และกักตัวที่บ้าน 812 ราย สําหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบในวันนี้ ประกอบด้วย - อ.เมือง 34 ราย (ต. เชิงเนิน 5,ต. ตะพง 6,ทับมา 4,ต. เนินพระ 3, ต. มาบตาพุด 4,ต. เพ 4,ต. น้ําคอก 1,ต. นาตาขวัญ 1,ต. บ้านแลง 6) - อ.ปลวกแดง 27 ราย (ต. ตาสิทธิ์ 8,ต. ปลวกแดง 6,ต. มาบยางพร 9,ต. แม่น้ําคู้ 4) - อ.นิคมพัฒนา 3 ราย ( ต. นิคมพัฒนา 1,ต. มะขามคู่ 1,ต. มาบข่า 1) - อ. บ้านฉาง 3 ราย (ต. บ้านฉาง 2,ต. สํานักท้อน 1) - อ. บ้านค่าย 11 ราย (ต. ตาขัน 3,ต. หนองตะพาน 1,ต. บ้านค่าย 4,ต. ชากบก 1,ต. หนองละลอก 2) - อ. แกลง 7 ราย (ต. ชากพง 1,ต. ทางเกวียน 3,ต. สองสลึง 3) - มาจากต่างจังหวัด 7 ราย #สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคตะวันออก
ระยอง
สวท.ระยอง
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201102814031
1
สถานการณ์?โควิด-19 ระยอง พบผู้ติดเชื้อรายวันพบ 92 ราย? ผู้ติดเชื้อสะสม 50,255 ราย
เมื่อวันที่ 1 ก.พ.65 ศูนย์ปฏิบัติการฯ โควิด-19 ระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยองว่า วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดเสียชีวิตเพิ่ม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่?พบเพิ่ม 92 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมละลอกใหม่เพิ่มเป็น 50,255 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อใน 6 อําเภอ โดยพบสูงสุดอยู่ใน? อ.เมืองระยอง? 34 ราย? อ.ปลวกแดง 27 ราย อ.บ้านค่าย 11 ราย อ.แกลง 7 ราย อ.นิคมพัฒนา และ อ.บ้านฉาง อําเภอละ 3 ราย ต่างจังหวัดเข้ามารักษาตัว 7 ราย ส่วนยอดฉีดวัคซีน?ต้านโควิด จังหวัด?ระยอง?ฉีดไปแล้ว? 1,771,889 เข็ม? ยอดจองวัคซีน? 569,810 คน#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคตะวันออก
ระยอง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201103514033
2
ไทยฉีดวัคซีนแล้วกว่า 115 ล้านโดส ทั่วโลกแล้ว 10,128 ล้านโดส ใน 205 ประเทศเขตปกครอง
ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 10,128 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 31.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจํานวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 539 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 212 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้วด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 899.8 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค ร้อยละ 94.8 ของประชากร ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจํานวนมากที่สุดที่ 316.9 ล้านโดส สําหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 115 ล้านโดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนร้อยละ 64.77
1/2/2022
ภาคกลางและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201112111080
3
จังหวัดชัยนาทยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 38 ราย เป็นการตรวจพบในจังหวัดถึง 30 ราย
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จังหวัดชัยนาท วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ยอดรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จํานวน 38 ราย โดยเป็นการตรวจพบภายในจังหวัด จํานวน 30 ราย อยู่ในกลุ่มผู้เดินทางสัมผัสเสี่ยงสูง จํานวน 8 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 3,444 ราย รักษาตัวอยู่ 215 ราย รักษาหายแล้ว 3,191 ราย เสียชีวิต 38 รายโดยแยกเป็นผู้ป่วยที่ตรวจพบภายในจังหวัดสะสม 1,737 ราย ผู้เดินทางสัมผัสเสี่ยงสูง 1,098 ราย ขอกลับมารักษาตามภูมิลําเนา 609 ราย สําหรับผลการให้บริการฉีดวัคซีนวัคซีนโควิด-19 รวมทุกกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลจากที่ทําการปกครองจังหวัดชัยนาท วันที่ 30 มกราคม 2565 จังหวัดชัยนาทให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 260,455 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.18 จากจํานวนประชากรทั้งหมด โดยในทุกอําเภอในจังหวัดชัยนาท มีการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 จากประชากรทั้งหมด และให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 249,092 คิดเป็นร้อยละ 77.63 จากจํานวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดชัยนาท#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคกลางและปริมณฑล
ชัยนาท
สวท.ชัยนาท
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201111911079
4
จ.จันทบุรี นำวัคซีนโควิด -19 ลงไปประจำที่ รพ.สต. อำนวยความสะดวกให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและไม่ต้องเดินทางไกล
นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดจันทบุรี ขณะนี้พบกลุ่มลักลอบการเล่นการพนัน พบการติดเชื้อในหลายอําเภอ กลุ่มเจ้าหน้าที่กู้ภัย และกลุ่มข้าราชการ นอกจากนี้ยังพบมีการติดเชื้อในกลุ่มบุคคลในครอบครัวมากขึ้น ทั้งนี้กลุ่มผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง รักษาที่โรงพยาบาลบางส่วน และที่ HI รวมทั้ง CI ในพื้นที่ของตนเองส่วนการดําเนินการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับกลุ่มเสี่ย ขณะนี้พบว่ามีพบ 4 อําเภอ คือ มะขาม โป่งน้ําร้อน สอยดาว และเขาคิชฌกูฏ ที่ยังฉีดไม่ถึงเป้าหมาย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.65 จึงได้นําวัคซีนลงไปประจําที่ รพ.สต.ในพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้เป้าหมายเหล่านี้ธงชัย มีทับทิม ทีมข่าวสวท.จันทบุรี รายงาน#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคตะวันออก
จันทบุรี
สวท.จันทบุรี
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201122750100
5
โควิดยะลา พบรายใหม่เหลือ 8 ราย
โควิดยะลา พบรายใหม่เหลือ 8 ราย สําหรับ สถานการณ์โควิด-19 เริ่มต้นเดือนใหม่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 พื้นที่ จ.ยะลา วันนี้ 1 ก.พ.65 พบผู้ติดเชื้อลดลงเหลือ 8 ราย จากสิ้นเดือน 31 ม.ค. ระลอกเดือนมกราคม 2565 มีจํานวนผู้ติดเชื้อ 17 ราย ป่วยสะสม อยู่ที่ 504 ราย กําลังรักษา 199 ราย รักษาหายแล้ว 444 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม สะสมรวม 11 ราย ส่วน รายใหม่ 8 ราย พบใน อ.เมือง 5 ราย อ.ธารโต 2 ราย อ.เบตง 1 ราย สําหรับ อําเภอที่ไม่พบรายใหม่ คือ อ.ยะหา อ.กาบัง อ.บันนังสตา อ.รามัน และ อ.กรงปินัง ผู้ป่วยที่เข้าข่ายติดเชื้อ จากการตรวจ ATK พบรายใหม่เพิ่ม 4 ราย สะสมรวม 174 ราย #สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคใต้
ยะลา
สทท.ยะลา
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201123953114
6
จังหวัดอ่างทอง KICK OFF ฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณชั้นล่าง ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลอ่างทอง อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กกลุ่มอายุ 5-11 ปี ที่มีโรคประจําตัวเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคและให้กําลังใจเด็ก ๆ ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน-19 พร้อมด้วย นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง แพทย์หญิงสิริมา ทิพย์รัตน์ รองผู้อํานวยการฝ่ายการเเพทย์ และแพทย์หญิงรัตน์เกล้า สุมานิก รองผู้อํานวยการฝ่ายภารกิจปฐมภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ มีเด็กลงทะเบียนรับวัคซีน จํานวน 1,070 คน และสัปดาห์หน้าจะเป็นกลุ่มเด็กทั่วไป ซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของอาการและลดการเสียชีวิตได้ ดังนั้น วัคซีนจึงถือเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการระบาดของโรค เพื่อคนที่เรารักและคนที่อยู่รอบข้าง อยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจในการฉีดวัคซีนกันมากขึ้น เพื่อทําให้เมืองอ่างทองสู้กับโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสําหรับบรรยากาศการฉีดวัคซีนในวันนี้มีผู้ปกครองที่สมัครใจพาเด็ก ๆ มารับวัคซีนที่โรงพยาบาลอ่างทอง ตั้งแต่เช้า ภายใต้ความดูแลของกุมารแพทย์ ซึ่งได้มีการพูดคุยทําความเข้าใจแก่เด็กและผู้ปกครองเพื่อสร้างความผ่อนคลาย โดยจังหวัดอ่างทองมีนักเรียนอายุ 5-11 ปี ที่ผู้ปกครองมีความประสงค์รับวัคซีน ทั้งหมด 7 อําเภอ รวมทั้งสิ้น จํานวน 10,550 คน คิดเป็นร้อยละ 55.67 เริ่มการฉีดวัคซีนให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจําตัวหรือเป็นกลุ่มโรคที่กุมารแพทย์พิจารณา 7 กลุ่มโรค ประกอบด้วย 1.โรคอ้วน 2.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 3.โรคหัวใจและหลอดเลือด 4.ไตวายเรื้อรัง 5.มะเร็งและภูมิคุ้มกันต่ํา 6.โรคเบาหวาน 7.โรคพันธุกรรมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการช้า เนื่องจากหากได้รับเชื้อโควิด-19 มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงสูงทั้งนี้ สูตรวัคซีนที่เลือกใช้ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี จะเป็นวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มในขนาด 10 ไมโครกรัม (1 ใน 3 ของขนาดที่ฉีดในกลุ่มผู้ใหญ่) ซึ่งเข็มที่ 1 และ 2 จะต้องมีระยะเวลาห่างกัน 3-12 สัปดาห์ ถือเป็นสูตรที่ต่างประเทศมีการจัดทําผลวิจัยและการเปรียบเทียบกับกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป พบว่า การฉีดวัคซีนสูตรฝาสีส้มมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยกว่าเด็กในกลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป ช่วยลดความรุนแรงของโรคและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มเด็กได้เป็นอย่างดี โดยรัฐบาลได้จัดเตรียมแผนบริการวัคซีนโควิด-19 จํานวน 120 ล้านโดส ของประเทศไทย ในปี 2565 ไว้พร้อมแล้ว จะมีวัคซีน Pfizer จํานวน 10 ล้านโดส สําหรับกลุ่มเด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี เป้าหมาย 5 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครองต้องให้การยินยอม ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ รัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพคนไทยทุกคนเช่นเดียวกัน#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคกลางและปริมณฑล
อ่างทอง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201133650121
7
สสจ.ยะลา ขอความร่วมมือ ประชาชนชาวยะลา “ฉลองเทศกาลตรุษจีน 2565 ให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 “
นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นพ.สสจ.ยะลา กล่าวว่า ในข่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งประกอบด้วยวันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว ชึ่งทั้ง 3 วัน ถือเป็น วันรวมญาติ มีการรวมกลุ่มญาติพี่น้อง ซึ่งอาจมีพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดและแพร่เชื้อของโควิด-19 ได้ สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล “DMHTTA” อย่างเคร่งครัด(อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ตรวงวัดอุณหภูมิ สงสัยเสี่ยงตรวจ ATK สแกนแอป/ลงทะเบียน ) ยกการ์ดสูง ป้องกันทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา โดยเฉพาะในครอบครัว ไม่ใกล้ชิด กอด ผู้สูงอายุ แยกกิน แยกใช้(ของส่วนตัว) ทําความสะอาดบริเวณ/จุดสัมผัสร่วม เปิดบ้านให้อากาศถ่ายเท หากมีอาการป่วย (แยกตัว/ไม่ร่วมกิจกรรมกับคนอื่นๆ) ในส่วนศาสนสถาน และสถานที่จัดงานตรุษจีน สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรคแรม รีสอร์ท ให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสําหรับองค์กร (COVID Free Setting) อย่างเคร่งครัดทั้งนี่ พี่น้องประชาชน เชื้อสายจีน ยังคงสามารถสืบสานประเพณีรวมถึงการไหว้เจ้าตามสถานที่ต่าง ๆ ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19#สํานักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคใต้
ยะลา
สวท.ยะลา
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201140528136
8
สตูล พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 3 ราย
วันนี้ (1 ก.พ. 65) จังหวัดสตูล มีผู้ป่วยยืนยัน ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จังหวัดสตูล จํานวนทั้งหมด 3 ราย แยกเป็นรายอําเภอ ดังนี้ อําเภอเมือง 2 ราย เพศชาย 1 ราย สัญชาติไทย อายุ 60 ปี ภูมิลําเนาอยู่ ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง เพศหญิง 1 ราย สัญชาติไทย อายุ 57 ปี ภูมิลําเนาอยู่ ตําบลบ้านควน เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วย อําเภอท่าแพ 1 ราย เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 36 ปี ภูมิลําเนาอยู่ ตําบลท่าแพ เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วย จากการติดตามสืบสวนสอบสวนค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด มีจํานวน 7 คน ได้ไปกักตัวที่ HQ 7 คน พร้อมคําแนะนําให้ปฏิบัติตามมาตรการ มีสุขอนามัยที่ดี อยู่ในความดูแลเฝ้าสังเกตอาการโดยหมอครอบครัวอย่างใกล้ชิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวว่า วันนี้จังหวัดสตูลพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดน้อยลง แต่ถึงอย่างไรก็ตามการป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการมีสุขอนามัยที่ดี ป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ทําความสะอาดฆ่าเชื้อจุดสัมผัสเป็นประจํา ไม่กินอาหารร่วมกัน ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น จาน ชาม ช้อน ที่นอน ผ้าเช็ดตัว จัดสิ่งแวดล้อมของที่พักอาศัยให้เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก และทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เน้นห่างกันไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักรักสะอาด ไม่ไปที่ผู้คนแออัด หรือที่มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก #สํานักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคใต้
สตูล
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201143129164
9
จ.ชัยภูมิ พบคลัสเตอร์ภูเขียว ติดรวดเดียว 47 ราย
วันนี้ (1 ก.พ.65) นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า จ.ชัยภูมิ พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ จํานวน 95 ราย โดยเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 89 ราย และพบผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด 6 ราย ได้แก่ อ.ภูเขียว 47 ราย, อ.เกษตรสมบูรณ์ 15 ราย, อ.บ้านเขว้า 9 ราย, อ.เมือง 9 ราย, อ.จัตุรัส 6 ราย, อ.คอนสวรรค์ 2 ราย, อ.บ้านแท่น 2 ราย, อ.หนองบัวระเหว 2 ราย, อ.คอนสาร 1 ราย, อ.เนินสง่า 1 ราย และ อ.หนองบัวแดง 1 รายสรุปยอดรวมผู้ป่วยสะสมของจังหวัดชัยภูมิอยู่ที่ 13,937 ราย กําลังรักษาตัว 565 ราย และเสียชีวิตรวม 137 รายส่วนผลการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในจังหวัดชัยภูมิ ณ ปัจจุบัน มีผู้เข้ารับบริการวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จํานวน 638,639 คน คิดเป็น 66.56 % และมีผู้เข้ารับบริการวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว จํานวน 588,198 คน คิดเป็น 61.31 % และมีผู้เข้ารับบริการวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว 108,222 คน คิดเป็น 11.28 % และมีผู้เข้ารับบริการวัคซีนเข็มที่ 4 แล้ว 7,036 คน คิดเป็น 0.73%#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัยภูมิ
สวท.ชัยภูมิ
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201143709171
10
จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์โควิด -19 ประจำวัน พร้อมเน้นย้ำประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นตามกำหนด เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2565) ที่ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง และแพทย์หญิง ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดตรัง สําหรับวันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2565) จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27 ราย เป็นการติดเชื้อภายในจังหวัดทั้งหมด รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,055 ราย ส่งผลให้อัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเฉลี่ยในรอบสัปดาห์ เฉพาะในจังหวัดตรังอยู่ที่ร้อยละ 25 หากรวมที่รับกลับมารักษาด้วย อยู่ที่ร้อยละ 29.8 วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย อัตราผู้เสียชีวิตสะสม 7 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 49ราย กําลังรักษาตัวในโรงพยาบาล 282 ราย หายป่วยสะสม 766 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.75 โดยในกลุ่มผู้ป่วยที่กําลังรักษาตัวในโรงพยาบาล แบ่งเป็นกลุ่มอาการสีเขียวที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย 235 ราย กลุ่มสีเหลืองอาการปานกลาง 53 ราย และกลุ่มสีแดง 4 ราย ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่อําเภอกันตัง 7 ราย อําเภอเมืองตรัง 11 ราย อําเภอย่านตาขาว 5 ราย อําเภอวังวิเศษ 2 ราย อําเภอปะเหลียน 1 ราย อําเภอห้วยยอด 1 ราย มีเพียง 4 พื้นที่ ที่ไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในวันนี้ คือ อําเภอรัษฎา อําเภอนาโยง อําเภอสิเกาและอําเภอหาดสําราญ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ศบค.ตรัง จึงขอเน้นย้ําให้ทุกภาคส่วน ดําเนินงานตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด พร้อมเน้นย้ําให้ใช้มาตรการป้องกันตัวเองสูงสุดกับทุกคน แม้เป็นคนในครอบครัว และเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นตามกําหนด เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคใต้
ตรัง
สวท.ตรัง
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201144332175
11
ศบค.จังหวัดสตูล รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า จำนวน 3 ราย
นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า วันนี้ (1 ก.พ. 65) มีผู้ป่วยยืนยัน ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จังหวัดสตูล จํานวนทั้งหมด 3 ราย โดยผลการสอบสวนโรค ผู้ป่วยทั้งหมด เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า แยกเป็นรายอําเภอ ดังนี้อําเภอเมือง จํานวน 2 ราย เพศชาย จํานวน 1 ราย สัญชาติไทย อายุ 60 ปี ภูมิลําเนาอยู่ ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง ภูมิลําเนาอยู่ ตําบลบ้านควนอําเภอท่าแพ จํานวน 1 ราย ภูมิลําเนาอยู่ ตําบลท่าแพ จากการติดตามสืบสวนสอบสวนค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด และผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยทั้งหมด 3 ราย ในเบื้องต้น มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จํานวน 7 ราย ให้กักตัวที่บ้าน HQ ทั้งหมด พร้อมคําแนะนําให้ปฏิบัติตามมาตรการ มีสุขอนามัยที่ดี อยู่ในความดูแลเฝ้าสังเกตอาการโดยหมอครอบครัว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวอีกว่า วันนี้จังหวัดสตูลพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และมีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมีการกักตัวตามมาตรการการควบคุมป้องกันโรคโดยคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคใต้
สตูล
สวท.สตูล
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201150634191
12
จังหวัดตรัง แถลงพบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 27 ราย สะสม 1,028 ราย
(1 ก.พ.65) นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง พร้อมด้วย แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ร่วมแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 จังหวัดตรัง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยในวันนี้ ผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จํานวน 1,055 ราย โดยนับเฉพาะจังหวัดตรังผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันจะเป็น 25 รายต่อวัน หากนับรวมผู้ที่มารักษาจากจังหวัดอื่น ผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วัน 29.8 รายต่อวันในวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 หายป่วย 49 ราย มากกว่าผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทําให้การหายป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 766 ราย คิดเป็นการรักษาหายร้อยละ 69.75 ทั้งนี้ยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รักษาอยู่ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามของจังหวัดตรัง จํานวน 282 ราย เป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย 235 ราย เป็นผู้มีอาการปานกลาง 41 ราย ให้ออกซิเจน 2 ราย ให้ออกซิเจนแรงดันสูง 2 ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย ในวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม จํานวน 1 ราย รวมผู้เสียชีวิต 7 รายผลการตรวจด้วย RT-PCR อยู่ใน 6 อําเภอ มากที่สุดที่อําเภอเมืองตรัง 11 ราย รองลงมาอําเภอกันตัง 7 ราย อําเภอย่านตาขาว 5 ราย อําเภอปะเหลียน 1 ราย อําเภอวังวิเศษ 2 ราย อําเภอห้วยยอด 1 ราย ที่เหลือได้แก่ อําเภอนาโยง อําเภอรัษฎา อําเภอสิเกา และอําเภอหาญสําราญ จํานวน 4 อําเภอไม่มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคใต้
ตรัง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201150848193
13
จังหวัดตรังตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 แยกตามความเสี่ยงและการสัมผัส โดยในที่ชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 51.85
แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง กล่าวว่า ในวันนี้จังหวัดตรังได้ตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 จํานวน 79 ราย โดยมากสุดตรวจก่อนผ่าตัด จํานวน 44 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 ราย ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 19 ราย IPO จํานวน 2 ราย โดยทําการตรวจหาเชื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565 จํานวน 2,4705 ราย ไม่พบเชื้อ 1,282 ราย พบเชื้อ 1,055 ราย ซึ่งรอผลในวันพรุ่งนี้ 68 รายทั้งนี้จํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 แยกตามสาเหตุการสัมผัสมากที่สุดในชุมชน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.85 สัมผัสร่วมบ้าน จํานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 และพูดคุยไม่สวมหน้ากากอนามัย จํานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.81 #สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคใต้
ตรัง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201151012194
14
จังหวัดตรัง เชิญชวนผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ให้ลงทะเบียนรับวัคซีนเข็ม 3 ตามที่กำหนด หลังมียอดผู้รับวัคซีนเข็ม 3 เพียงร้อยละ 18 ของจำนวนประชากร
นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2565) สถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของจังหวัดตรัง มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จํานวน 492,112 ราย จากเป้าหมาย 631,755 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.90 ผู้ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จํานวน 469,089 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.25 ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จํานวน 116,623 ราย จากกลุ่มเป้าหมาย 631,755 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.46 เท่านั้นอย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้เสียชีวิตด้วยโควิด -19 กว่าร้อยละ 95 ของจังหวัดตรัง มีปัจจัยเสี่ยงเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจําตัว จึงขอเน้นย้ําทุกคนป้องกันตัวเองสูงสุดแม้ในครอบครัว และเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นให้ครบตามเกณฑ์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ทั้งนี้ การฉีดวัคซีน 2 เข็ม ระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนไม่สูงมากนัก แต่ยังสามารถป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ ส่วนการฉีดเข็มกระตุ้นหรือเข็ม 3 ค่าภูมิคุ้มกันจะสูงขึ้นอย่างมาก ช่วยลดการติดเชื้อ แพร่เชื้อ และลดเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้มากขึ้น จังหวัดตรัง จึงขอเชิญชวนผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ให้ลงทะเบียนรับวัคซีนเข็ม 3 ตามที่กําหนดด้วย#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคใต้
ตรัง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201151251200
15
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมแนะนำการปฏิบัติตัวและจัดหาสถานที่กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (DMHTTA)
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านนาดี ตรวจพบผู้มารับบริการที่มีอาการ เข้าข่ายPUI 2 ราย จึงได้ทําการตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลเป็น Positive 1 ราย Negative 1 รายประสาน ศูนย์ระบาด รพร.ด่านซ้าย ได้นําส่ง PCR ผลเป็น Positive ทั้ง 2 ราย จนท.จึงได้ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 46 ราย เสี่ยงต่ํา 4 รายผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รับการตรวจ ATK ผลเป็น Negative =46 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้แนะนําการปฏิบัติตัวและจัดหาสถานที่กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (DMHTTA) ในกลุ่มดังกล่าวทุกคนให้ความร่วมมือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้าน พว.โกมล จันทศร อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกงาม ได้รับรายงาน จากนักระบาดวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย แจ้งว่า มีผู้ป่วย มีอาการ ไข้ เจ็บคอ ผลตรวจ ATK ด้วยตนเองและ ตรวจที่รพร. ผล Positive 1 case เป็นคนในพื้นที่ ม.3 ตําบลโคกงาม ได้สอบสวนโรคเบื้องต้น มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 คน ได้นํามาตรวจ ATK ผล Negative 6 case นัดตรวจซ้ําอีกครั้ง 2/2/65 แนะนําให้หยุดงาน Home Isolation ครบ 10 วัน แจ้งเจ้าหน้าที่ตําบลข้างเคียง กํานันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในเขตรับผิดชอบ เพื่อช่วยกันดูแล การกักตัวอย่างเคร่งครัด และประสานอาหารยังชีพขณะกักตัว เพื่อให้โรคสงบหยุดการแพร่กระจาย และมีความปลอดภัยแก่คนในชุมชนต่อไป #สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย
สวท.ด่านซ้าย
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201151824208
16
จ.สุราษฎร์ธานียกระดับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เปิดดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการสั่งปิด จํากัด หรือห้ามดําเนินการใดๆ ซึ่งการยกระดับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ในการเดินทางของประชาชน การควบคุมกิจกรรมทางสังคม และมาตรการควบคุมสําหรับสถานที่ กิจการ กิจกรรม ให้เปิดดําเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค และเพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นไปตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 42) คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2565 และสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เห็นชอบให้กําหนดมาตรการบังคับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบัน จึงได้มีคําสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 85) หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ โทร 077272784 ต่อ 212,213 โทรสาร 177281263.#สํานักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคใต้
สุราษฎร์ธานี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201151834209
17
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เน้นมาตรการ ป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา
เทศบาลตําบลคลองขุด ให้โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยนายสุนทร พรหมเมศร์ นายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด มอบหมายให้ นายจรูญ ยิ้มเยื้อน รองนายกฯ เป็นประธานเปิดการประชุม ร้อมด้วยผู้อํานวยการกองการศึกษา เทศบาลตําบลคลองขุด คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยพร้อมเพรียงที่โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล การประชุมดังกล่าว แบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วง เพื่อลคความแออัดของการเข้าร่วมประชุม คือระดับชั้น ป.1-ป.3 เวลา 09.00 – 10.30 น. และระดับ ป.4 - ป.6 เวลา 10.30 -12.00 น. เพื่อให้ทางผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางจัดการเรียนในช่วง COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งการชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณะครูและผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือทางการศึกษาของนักเรียน รับทราบปัญหา และการวางแนวทางแก้ไขพัฒนาผู้เรียน โดยขอความร่วมมือผู้ปกครอง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สําหรับแนวทางการจัดวันเรียน ให้สลับวันเรียน โดยเน้นมาตรการป้องกันโรค COVID-19 เริ่มตั้งแต่ทางเข้าประตู ผ่านการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และการปฏิบัติตนในรูปแบบ New Normal อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยจาก COVID-19 #สํานักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคใต้
สตูล
สวท.สตูล
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201153922240
18
บขส. ร่วมกับกรมควบคุมโรค ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ให้พนักงานและผู้ใช้บริการที่สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2
นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จํากัด หรือ บขส. เปิดเผยว่า บขส. มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทาง ของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ภายหลังรัฐบาลได้เริ่มให้ผู้เดินทางจากทุกประเทศทั่วโลก ลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเข้าประเทศไทยโดยระบบ Test & Go ได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันนี้ (1 ก.พ. 65) เป็นต้นไป บขส. ถือเป็นด่านหน้า ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว จึงได้มีการเตรียมความพร้อมและมีการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสําหรับองค์กร COVID Free Setting ในการเดินทางข้ามจังหวัดโดยระบบบริการขนส่งสาธารณะอย่างไรก็ตาม วันนี้ (1 ก.พ.65) กรมควบคุมโรค โดยทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้สนับสนุนตั้งจุดบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับพนักงาน บขส. , รถร่วม , ร้านค้า , พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานทําความสะอาด ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 รวมถึงประชาชนและผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาใช้บริการที่สถานีขนส่งฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริเวณ ชั้น 1 ด้านทิศเหนือ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เพื่อตรวจเชิงรุก และป้องกันควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้าง
1/2/2022
ภาคกลางและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201210931350
19
คกก.โรคติดต่อ จ.ประจวบฯ เตรียมแผนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้เด็กอายุ 5-11 ปี หลังได้รับจัดสรรล็อตแรก 2,290 โดส พร้อมอนุญาตจัดงานมงคลสมรสที่ อ.ทับสะแก หลังลดจำนวนผู้ร่วมงานเหลือ 1,000 คน และมีการกำหนดมาตรการป้องกันโรคเข้มงวด
(1 ก.พ.65) ที่ห้องราชภักดิ์ ชั้น 5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ผ่านระบบซูม โดยมีการพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้แก่เด็กอายุ 5-11 ปี ชนิดไฟเซอร์ ฝาสีส้ม หลังจากที่ทางจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อตแรก 2,290 โดส โดยมีเป้าหมายการฉีดให้แก่เด็กกลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคก่อน ได้แก่ โรคอ้วน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ํา โรคเบาหวาน และโรคทางพันธุกรรม กลุ่มอาการดาวน์ ภาวะบกพร่องทางระบบประสาท โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งสํารวจข้อมูลเด็กที่มีโรคเรื้อรังในพื้นที่ จากนั้นกุมารแพทย์จะมีการพิจารณาความเหมาะสมของเด็กแต่ละคนในการเข้ารับวัคซีน และส่งรายชื่อให้กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เพื่อจัดสรรวัคซีนให้กับโรงพยาบาลนําไปฉีดให้แก่เด็กกลุ่มดังกล่าวภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ สําหรับการบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 สําหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ในล็อตถัดไป จะฉีดให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนทุกสังกัดโดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ เป็นหน่วยงานสํารวจข้อมูลรายชื่อนักเรียนของแต่ละโรงเรียนส่งให้กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ภายในวันที่ 4 ก.พ.65 ส่วนกรณีเด็กในระดับก่อนประถมศึกษา เด็กนอกระบบการศึกษา เด็กที่เรียนแบบโฮม สคูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นหน่วยงานสํารวจข้อมูล รวบรวมรายชื่อส่งให้กับสาธารณสุขอําเภอและจังหวัด ภายในวันที่ 14 ก.พ.65 ก่อนส่งข้อมูลให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาจัดสรรวัคซีนมาให้กับจังหวัดต่อไป โดยมีแผนการฉีดเป็นรายสัปดาห์ในช่วงเดือน ก.พ.- มี.ค.65 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ในวันนี้ ยังมีการพิจารณากรณีที่ นายพงษ์พันธ์ เผ่าประทาน นายกเทศมนตรีตําบลทับสะแก อ.ทับสะแก เสนอขออนุญาตจัดงานฉลองมงคลสมรส ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-13.00 น. ที่สนามหญ้าบริเวณด้านหน้า STK FARM ติดกับ รพ.ทับสะแก ริมถนนเพชรเกษม พื้นที่จัดงานประมาณ 50 ไร่ โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 1,000 คน ลดจํานวนลงจากเดิมที่กําหนดไว้ประมาณ 4,000 คน เพื่อความเหมาะสม โดยผู้จัดงานได้มีการนําเสนอแผนการจัดงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ พิจารณา เช่น การตั้งเต็นท์จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่จะเข้าร่วมงาน ผู้ร่วมงานต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด -19 อย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีประวัติการติดเชื้อและรักษาหายแล้วไม่เกิน 3 เดือน มีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบภายในไม่เกิน 48 ชม. ก่อนมางาน หากผู้ใดไม่มีผลตรวจมาแสดงจะมีบริการตรวจ ATK ที่หน้างาน หากใครมีผลตรวจ ATK เป็นบวก หรือพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทับสะแก รับตัวเข้ารับการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาล พร้อมกําหนดให้ผู้ร่วมงานทุกคนต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ ส่วนการจัดโต๊ะที่นั่งรับประทานอาหารจะเป็นไปตามหลักการเว้นระยะห่าง โดยมีจํานวน 200 โต๊ะ ที่นั่งโต๊ะละ 5 คน มีการจัดซุ้มอาหาร จัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์ ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ พิจารณาแผนการจัดงานแล้วจึงอนุญาตให้สามารถจัดงานดังกล่าวได้โดยกําชับให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอทับสะแก จัดเจ้าหน้าที่กํากับดูแลการจัดงานให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคตะวันตก
ประจวบคีรีขันธ์
สวท.ประจวบคีรีขันธ์
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201170102283
20
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 และพิจารณาอนุญาตสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการยื่นความประสงค์ปรับรูปแบบบริการ
วันนี้ (1 ก.พ.65) ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายเอกพร จุ้ยสําราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการดําเนินงานสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รายงานว่าแนวโน้มการระบาดยังคงทรงตัว ค่าเฉลี่ย 95 รายต่อวัน ยอดผู้ป่วยรายใหม่สะสมตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 จํานวน 2,080 ราย รักษาหาย 1,945 ราย เสียชีวิต 5 ราย ประชาชนฉีดวัดซีนรวม 1,151,998 เข็ม เข็มที่ 1 จํานวน 483,507 เข็มที่ 2 จํานวน 480,220 เข็มที่ 3 จํานวน 178,904 เข็มที่ 4 จํานวน 9,311 จุด ที่พบการติดเชื้อ ได้แก่ สถานที่จัดกิจกรรมงานต่าง ๆ งานแต่ง งานบุญ โรงเรียน และโรงงาน เชื้อที่พบเป็นโอมิครอน 100% สําหรับการเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ทางอําเภอร่วมกับสาธารณสุขอําเภอ ได้สํารวจมีจํานวน 18,428 คน อยู่นอกพื้นที่ 5,087 คน ติดตามได้สองพันกว่าคน และยอมมารับวัคซีนเพียง 718 คน ปฏิเสธการฉีด 1,368 คน ส่วนวัคซีนเด็ก 5 – 11 ปี จะเริ่มในสัปดาห์นี้ จํานวน 5% ของกลุ่มเด็ก โดยจะฉีดในกลุ่มเด็กที่อยู่ในกลุ่ม 608 ก่อน ส่วนกลุ่มปกติต้องรอการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลาง สิ่งที่เป็นห่วงคือกลุ่ม 608 เมื่อติดแล้วอาการจะรุนแรง 5 เท่าของผู้ที่ฉีดวัคซีน จึงขอให้ผู้ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนรีบมาฉีดตามจุดบริการ หรือติดต่อ รพ.สต.ใกล้บ้านโดยด่วนนอกจากนี้ ในการประชุมได้มีการพิจารณาปรับปรุงคําสั่งจังหวัดสระบุรี อนุญาตสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันที่ประสงค์จะปรับรูปแบบของสถานที่ เพื่อให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ จากเดิมให้ยื่นขออนุญาตภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 เป็น ยื่นขออนุญาตการเปิดดําเนินการพร้อมแบบประเมินรับรองตนเอง ณ ที่ว่าการอําเภอพื้นที่เมื่อมีความพร้อม#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคกลางและปริมณฑล
สระบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201163208275
21
4 กุมภาพันธ์ 2565นี้ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีความพร้อม เตรียมเปิดทำการเรียนการสอนแบบ On Site อีก 249 แห่ง จากทั้งจังหวัด 1,373 แห่ง
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2565) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รับทราบสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ในพื้นที่ ขณะที่การระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน WHO เตือนโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA. 2 เวอร์ชั่นล่องหน ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั่วโลก ถึงแม้ยังไม่จัดให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล แต่ก็กําลังจับตาอย่างใกล้ชิด ขอให้ประชาชนปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัด สําหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ 107 ราย ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 105 ราย ผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดเข้ารับการรักษา 2 ราย ในการนี้ ที่ประชุมได้ติดตามสถานศึกษาที่มีความพร้อมเปิดดําเนินการภายใต้เงื่อนไขที่กําหนด เตรียมเปิดทําการเรียนการสอนแบบ On Site ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 จํานวน 249 แห่ง ที่ทําการเปิดการเรียนการสอนไปแล้ว 57 แห่ง รวม 306 แห่ง จากจํานวนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 1,373 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.28 ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงมาตรการกํากับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถานบริการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ โดยหวังประโยชน์ทางการค้า มี 11 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผลการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนการให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer สูตรสําหรับเด็ก สูตรฝาส้ม จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เด็กอายุ 5-11 ปี ให้ฉีดวัคซีนชนิด Pfizer สูตรสําหรับเด็ก ขนาด 10 ไมโครกรัม ปริมาณ 0.2 มล. เข้ากล้าม 2 ครั้ง ห่างกัน 3-12 สัปดาห์ โดยระยะห่าง 8-12 สัปดาห์ จะดีกว่า 3-4 สัปดาห์ เพราะจะได้รับระดับภูมิคุ้มกันที่สูงกว่า ซึ่งขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับวัคซีนสําหรับเด็กในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จํานวน 6,930 เข็ม จากจํานวนเด็กอายุ 5-11 ปีตามสิทธิการรักษา 134,131 คน พรรณี มณีวรรณ/ข่าว/ภาพ ญาณิกา/ภาพ 1 กุมภาพันธ์ 2565สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช #สํานักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201172139290
22
รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ
รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อํานาจเจริญ ระลอกมกราคม 2565 ประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ปัจจุบันทุกพื้นที่ ทุกคนที่อยู่รอบตัวเราถือว่ามีความเสียง แต่ถ้าทุกคนปฏิบัติตามมาตการ VUCA ดังนี้1.V Vaccineรับการฉีดวัคซีนเพื่อช่วยให้มีภูมิคุ้มกัน ลดอาการหนัก ลดการเสียชีวิต2.U Universal Preventionป้องกันตัวเองครอบจักรวาลโดยสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือ ลดการสัมผัสใกล้ชิด3.C COVID-Free Settingสถานที่บริการปลอดภัย สะอาด ลดความแออัด ผู้ให้บริการได้รับวัคซีนครบ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์และผู้รับบริการต้องได้รับการฉีดวัคซีน4.A ATK (Antigen test kit)พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ หรือมีอาการทางเดินหายใจ เพื่อวินิจฉัยซึ่งเป็นมาตรการที่สามารถป้องกันโควิด-19 ได้ทุกสายพันธ์ุ #สํานักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำนาจเจริญ
สวท.อำนาจเจริญ
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201174050296
23
จ.มุกดาหารมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รักษาหายเพิ่ม 29 ราย
วันนี้ ( 1 ก.พ.65 ) เพจเฟซบุ๊ก โควิด - 19 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ ประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ติดเชื้อรักษาหายเพิ่ม 29 ราย สะสมมีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 3,175 ราย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 19 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 18 ราย จากคลัสเตอร์ บ้านท่าไค้-นาแล ตําบลนาสีนวล อําเภอเมืองมุกดาหาร 8 ราย คลัสเตอร์บ้านเหล่าเหนือ ต.หนองบัว อําเภอดงหลวง 8 ราย และสัมผัสผู้เสี่ยงสูงและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 2 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่ 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองมุกดาหาร 10 ราย อําเภอดงหลวง 8 ราย และอําเภอดอนตาล 1 ราย จากการติดเชื้อนอกเขตจังหวัด( ยโสธร ) รวมผู้ป่วยระลอกใหม่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นมาถึง 1 กุมภาพันธ์ จํานวน 3,462 ราย อยู่ระหว่างรักษา 183 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 42 ราย รักษาในศูนย์แยกกักตัวชุมชน 141 ราย รักษาในศูนย์แยกกักตัวชุมชน เรือนจํา 88 ราย เป็นผู้ไม่มีอาการ 148 ราย มีอาการเล็กน้อย จํานวน 18 ราย ปอดอักเสบ/มีอาการและภาวะเสี่ยง จํานวน 16 ราย ปอดอักเสบและภาวะพร่องออกซิเจน 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม มีผู้เสียชีวิตสะสม 16 รายส่วนการฉีดวัคซีน ของประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่ 1 เมษายน 64 – 31 มกราคม 2565 เข็มแรก จํานวน 224,533 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.32 เข็มที่ 2 จํานวน 201,082 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.73 ของจํานวนประชากรในจังหวัด#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มุกดาหาร
สวท.มุกดาหาร
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201182952311
24
อ.พล จ.ขอนแก่น พร้อมฉีดวัคซีนฝาส้ม ในเด็ก 5-11 ปี เร่งจัดเตรียมสถานที่และกำหนดมาตรการรับมือ หลังพบส่วนใหญ่กลัวเข็ม
อ.พล จ.ขอนแก่น พร้อมฉีดวัคซีนฝาส้ม ในเด็ก 5-11 ปี เร่งจัดเตรียมสถานที่และกําหนดมาตรการรับมือ หลังพบส่วนใหญ่กลัวเข็ม วอนผู้ปกครอง-คุณครู นําพาคุณหนูๆเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามรอบวันที่กําหนด เพื่อเตรียมการเปิดเรียนให้ทันภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2565ที่หน่วยบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 เทศบาลเมืองเมืองพล และที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองพล หรือ ทม. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วย นางกงทอง ไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพล และคณะทํางานด้านการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ร่วมระห่าง รพ.พลและ ทม.พล ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการเตรียมสถานที่สําหรับการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี ที่กําหนดการฉีดวัคซีนทั้งจังหวัดขอนแก่น ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ในวันที่ 2 ก.พ. เป็นต้นไป ซึ่ง รพ.พล ร่มกับ ทม.พล ได้กําหนดสถานที่สําหรับการฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆ ที่หน่วยบริการวัคซีนหอประชุมเทศบาลฯ และ กําหนดสถานที่พักคอยที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.พล ตามแนวทางและขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี ทม.พล กล่าวว่า ได้จัดเตรียมฉากกั้น สําหรับการจัดทําเป็นห้องฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆ ไว้ในเบื้องต้น 5 ช่อง ซึ่งขณะนี้การจัดทําฉากดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการตกแต่งฉากให้เป็นรูปแบบตัวการ์ตูน หรือภาพวาดระบายสีที่น่ารัก ลักษณะคล้ายๆกับสนามเด็กเล่น เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและรับมือกับเด็กๆในช่วงของการฉีดวัคซีน เนื่องจากเป็นที่ทราบกันว่า เด็กๆอายุ 5-6 ขวบนั้นส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มระดับชั้น อนุบาล 2 ต่อเนื่องถึง อนุบาล 3 จึงเป็นโรคกลัวเข็มดังนั้นแนวทางที่คณะทํางานกําหนดคือนอกจากการจัดทําฉากกั้นแบบเป็นห้องๆให้กับเด็กๆ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนกับเด็กๆที่พักรอต้องแยกออกจากกันและไม่ให้เห็นกันในช่วงของการฉีดวัคซีนแล้ว ผู้ปกครองและคุณครู จะต้องพาเด็กๆมาเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยตนเอง ตามรอบเวลาที่ รพ.พล กําหนด ซึ่งจะเริ่มทําการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับเด็กๆตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ( 2 ก.พ.) เป็นต้นไปจากข้อมูลการสํารวจพบว่า เด็กๆอายุ 5-11 ปี ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 6,600 คน โดยจะทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนตามการจัดสรรวัคซีนตามที่ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ส่งมอบมาให้กับ รพ.พล โดยขณะนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต่างให้ความยินยอมให้กับเด็กๆ เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งการฉีดวัคซีนจะเริ่มไล่เรียงตั้งแต่ 11 ขวบลงมาถึงระดับ 5 ขวบ ซึ่งในกลุ่มระดับ 5 ขวบนั้นเป็นกลุ่มที่คณะทํางานต้องวางแผนรับมือเพราะส่วนใหญ่เป็นโรคกลัวเข็ม ดังนั้นนอกจากการที่กุมารแพทย์,พยาบาล รวมทั้งผู้ปกครอง และ คณะครู จะพาเด็กๆเข้ารับการฉีดในห้องพิเศษที่ ทม.พล จัดทําฉากกั้นลายการ์ตูนแล้วนั้น ยังคงมีการจัดเตรียมสถานที่พักคอย สถานที่พักดูอาการและสถานที่ตรวจสอบสิทธ์ ที่จะมีการเอาเครื่องเล่นชนิดต่างๆ และตัวการ์ตูนมาประดับตกแต่ง เพื่อให้เด็กๆได้ผ่อนคลาย และที่สําคัญคือไม่ให้เด็กที่พักคอยนั้นได้เห็นเด็กที่ฉีดวัคซีนเด็ดขาด”นายกิตติโชติ กล่าวต่ออีกว่า เราไม่สามารถที่จะกํากับเวลาให้กับเด็กๆ ได้ว่าจะฉีดวัคซีนได้ตามที่กําหนดหรือไม่ แต่การเตรียมการให้เด็กๆมีความสุข สนุกสนาน และเข้ารับการฉีดวัคซีนกับทีมแพทย์ พยาบาล ที่อบอุ่น ไม่มีความกังวล เป็นสิ่งที่คณะทํางานได้เตรียมการไว้แล้ว อย่างไรก็ตามการเข้ารับวัคซีนของเด็กในกลุ่มอายุดังกล่าว เข็มที่ 1 จะห่างจากเข็มที่ 2 ประมาณ 8 สัปดาห์ ซึ่งหากเด็กๆ เข้ารับการฉีดวัคซีนครบตามที่กําหนด ก็จะมีการหารือในการพิจารณาเปิดเรียนได้ทันทีภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2565 ตามขั้นตอนต่อไป#สํานักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
1/2/2022
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
สวท.ขอนแก่น
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220201201851333
25
ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 115 ล้านโดส ทั่วโลกแล้ว 10,149 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง
ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 10,149 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 32.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจํานวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 539 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 212 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้วด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 903.05 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค ร้อยละ 94.8 ของประชากร ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจํานวนมากที่สุดที่ 318.3 ล้านโดส สําหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 115 ล้านโดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนร้อยละ 64.77
2/2/2022
ภาคกลางและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202104904434
26
สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จ.ระยอง ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 99 ราย
สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จ.ระยอง ประจําวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 99 ราย หายป่วยกลับบ้าน 81 ราย ยังเหลือผู้ป่วยอยู่ระหว่างรักษา 1,165 รายศูนย์โควิด-19 จังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จ.ระยอง ประจําวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 99 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายเดินทางกลับบ้านวันนี้ 81 ราย ทําให้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1- มค. – 1 กุมภาพันธ์ 2565 จํานวน 3,927 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่ 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของผู้ติดเชื้อ ขณะนี้ยังเหลือผู้ป่วยอยู่ระหว่างรักษา 1,165 ราย นอกจากนี้ ยังมีผู้อยู่ระหว่างกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐ จํานวน 225 ราย และกักตัวที่บ้าน 805 ราย สําหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบในวันนี้ ประกอบด้วย - อ.เมือง 70 ราย (ต. เชิงเนิน 10,ต. ตะพง 4,ทับมา 9,ต. เนินพระ 10, ต. มาบตาพุด 16,ต. ห้วยโป่ง 10,ต. ท่าประดู่ 2,ต. เพ 4,ต. น้ําคอก 4,ต. นาตาขวัญ 1) - อ.ปลวกแดง 3 ราย (ต. ตาสิทธิ์ 1,ต. มาบยางพร 1,ต. แม่น้ําคู้ 1) - อ.นิคมพัฒนา 7 ราย ( ต. พนานิคม 3,ต. มาบข่า 4) - อ. บ้านฉาง 7 ราย (ต. บ้านฉาง 5,ต. สํานักท้อน 2) - อ. บ้านค่าย 6 ราย (ต. ตาขัน 1,ต. บางบุตร 1,ต. บ้านค่าย 1,ต. หนองละลอก 3) - อ. แกลง 1 ราย (ต. ชากพง ) - มาจากต่างจังหวัด 5 ราย#สํานักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคตะวันออก
ระยอง
สวท.ระยอง
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202093247377
27
ระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 99 ราย? ผู้ติดเชื้อสะสม 50,354 ราย
เมื่อวันที่ (2 ก.พ.65) ศูนย์ปฏิบัติการฯ โควิด-19 ระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยอง ว่า วันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่ม ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่พบเพิ่ม 99 ราย ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตสะสม 7 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมละลอกใหม่เพิ่มเป็น 50,354 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อใน 6 อําเภอ โดยพบสูงสุดอยู่ใน? อ.เมืองระยอง? 70 ราย? รองลงมามี อ.บ้านฉาง และ อ.นิคมพัฒนา อําเภอละ 7 ราย อ.บ้านค่าย 6 ราย อ.ปลวกแดง 3 ราย อ.แกลง 1 ราย ต่างจังหวัดเข้ามารักษาตัว 5 ราย ส่วนยอดฉีดวัคซีน?ต้านโควิด จังหวัด?ระยอง?ฉีดไปแล้ว? 1,732,979 เข็ม? ยอดจองวัคซีน? 569,810 คน#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคตะวันออก
ระยอง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202095052381
28
ประเดิมเดือนใหม่ ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จ.แพร่ ทุบสถิติพบเพิ่ม 108 ราย
งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดแพร่ ประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ติดเชื้อทะลุ 108 ราย คลัสเตอร์ใหญ่ คือ การเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล สนามกีฬา ตําบลทุ่งโฮ้ง การร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือโรงเรียนเทพนารีและมีแพร่เชื้อต่อไปยังเพื่อนๆ และคนในครอบครัวผู้ติดเชื้อที่ทําการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK พบผลเป็นบวก และมีผลตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR เป็นบวก แต่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย แล้วไม่สามารถรับการรักษาแบบกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation ได้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้เปิดการรักษาในโรงพยาบาลสนามชุมชนจังหวัดแพร่ หรือ Community Isolation ขนาด 120 เตียง ณ หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอเมืองแพร่ โดยสามารถติดต่อผ่านศูนย์ประสานกลาง หรือศูนย์ประสานอําเภอ เพื่อเข้ารับการรักษาตัวสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ยังคงต้องเฝ้าระวังในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อไป สําหรับประชาชนหากสงสัยว่าสัมผัสผู้ป่วยให้ตรวจหาเชื้อ และขอให้ป้องกันตนเอง โดยสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หรือหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หมั่นล้างมือ ฉีดวัคซีนตามกําหนด และปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด#สํานักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคเหนือ
แพร่
สวท.แพร่
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202100032386
29
จ.ยะลา เดินหน้ารณรงค์ต่อเนื่อง ให้ประชาชนรับการฉีดวัคซีน เข็ม 3 ป้องกันโอมิครอน
ฉีดต่อเนื่องเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จ.ยะลา ยังคงรณรงค์ให้ประชาชน เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็ม 3 เพื่อกระตุ้นภูมิป้องกันโควิด-19 ลดอาการป่วยที่รุนแรง และลดการเสียชีวิต หลังพบประชาชนยังฉีดวัคซีนเข็ม 3 กันจํานวนน้อยซึ่งในวันนี้ (2 ก.พ 65) บรรยากาศการฉีดฉีดวัคซีน ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครยะลา ได้มีประชาชนทยอย Walk in เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง แต่จํานวนไม่มาก รวมไปถึง แรงงานต่างด้าวที่ทาง บริษัท ได้นําแรงงานมารับการฉีดวัคซีน เข็ม 3 เช่นเดียวกับศูนย์บริการสาธารณสุข ธนวิถี เทศบาลนครยะลา พบว่า ได้มีประชาชน ทั้งผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และเด็ก อายุ 12 ปีขึ้นไป รวมไปถึงแรงงานต่างด้าวทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีน อย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยมีวัคซีนที่จะฉีดให้กับประชาชน ไฟเซอร์ แอสตร้าฯ ตามที่ประชาชนมีความประสงค์ที่จะฉีด รวมถึงการได้รับวัคซีน สูตรเสมอ สูตรไขว้ในครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้เหมาะสมกับวัคซีนเข็ม 3 ที่จะไปกระตุ้นภูมิป้องกันโควิด ซึ่งนอกจากวัคซีนเข็ม 3 แล้ว ทางศูนย์ยังให้บริการประชาชนที่ครบกําหนดฉีดเข็ม 2 รวมไปถึงผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อนอีกด้วย เป็นไปตามขั้นตอนการฉีดวัคซีน ทั้งการลงทะเบียน ตรวจสุขภาพ ก่อนฉีด หลังฉีด ซึ่งทุกคนก็จะต้องมีใบแสดงผลการฉีดวัคซีนในครั้งที่ผ่านมา มายื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่พร้อมกับบัตรประชาชนด้วยขณะที่ภาพรวมวัคซีนโควิด-19 จ.ยะลา ล่าสุด เมื่อ 1 ก.พ 65 เข็ม 3 ฉีดไปเพียง 42,205 ร้อยละ 7.70 เข็ม 1 จํานวน 352,587 ร้อยละ 64.34 และเข็ม 2 จํานวน 294,424 ร้อยละ 53.73 ฉีดแล้วสะสม 689,216 โดส#สํานักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคใต้
ยะลา
สทท.ยะลา
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202101532396
30
น้องๆ หนูๆ วัย 5 - 11 ปี มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันเถอะ
การฉีดวัคซีนโควิดในเด็กอายุ 5-11 ปีที่มีโรคประจําตัว 7 กลุ่มโรค ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบอาการรุนแรง บางส่วนมีไข้ ปวดบริเวณที่ฉีดเล็กน้อยเหมือนในผู้ใหญ่ ถือเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นได้การฉีดเด็กอายุ 5-11 ปีที่มีโรคประจําตัวจะดําเนินการฉีดที่โรงพยาบาลภายใต้ดุลยพินิจของกุมารแพทย์ ซึ่งผู้ปกครองสามารถติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อนัดหมายในการมารับวัคซีนได้ โดยกรมควบคุมโรคได้จัดส่งวัคซีนไฟเซอร์สําหรับเด็กอายุ 5-11 ปี กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนให้กับเด็กขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครอง และได้ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดําเนินการจัดฉีดในเด็กอายุ 5-11 ปีทั่วไปที่โรงเรียนในระยะถัดไปแล้ว
2/2/2022
ภาคกลางและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานสำนักข่าว
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202103904420
31
จ.สมุทรปราการ ดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน
วันนี้ (2 ก.พ.65) เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานและการดําเนินงานเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ โดยมีประชาชนในพื้นที่อําเภอพระประแดง เข้าร่วมโครงการจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่เริ่ม กลับมาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะหลังจากตรวจพบโควิดสายพันธุ์ "Omicron" ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าการระบาดระลอกใหม่ด้วยเชื้อ Omicron มีความรุนแรงน้อย อัตราการการเสียชีวิตต่ํา แต่แพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดยุทธศาสตร์ ปี 2565 คือการชะลอการแพร่ระบาด และเน้นการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen test kit (ATK) เป็นหลัก รวมทั้งจังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ควบคุมมีการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง โดยพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในพื้นที่ต่างๆ เช่น ในชุมชนแออัด สถานประกอบการ แคมป์ก่อสร้าง ตลาดสด และห้างสรรพสินค้าสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดทําโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน และการดําเนินงานเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยในการดําเนินงานโครงการฯ ในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีคุณูปการต่อการสาธารณสุขไทย พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จํานวน 4 คัน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้บริการในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุม ทั้ง 6 อําเภอ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคกลางและปริมณฑล
สมุทรปราการ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202114002477
32
มหาสารคาม KICK OFF ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนในเด็กอายุ 5 – 11 ขวบ
วันนี้ (2 ก.พ.2565 ) เวลา 08.30 น. ที่หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม KICK OFF ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนในเด็กอายุ 5 – 11 ปี จังหวัดมหาสารคาม “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ห่างไกลจากโรคโควิด-19” โดยมี นายแพทย์ สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม สําหรับวัคซีนที่ใช้สําหรับเด็ก ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย คือ วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มสูตรสําหรับเด็ก ฉีดในปริมาตร 0.2 ซีซี จํานวน 2 ครั้ง ระยะห่าง 8 สัปดาห์ โดยกลุ่มเป้าหมายที่รับวัคซีนในวันนี้ ประกอบด้วย นักเรียนอายุ 5 – 11 ขวบ โรงเรียนอนุบาลกิติยา และดําเนินการฉีดวัคซีนโดยหน่วยบริการวัคซีนโรงพยาบาลมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยในระยะแรกได้ให้วัคซีนโควิด-19 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีการขยายกลุ่มเป้าหมายสําหรับเด็กอายุ 5 – 11 ขวบ โดยกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีน มีดังนี้ 1) เด็กที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 2) เด็กที่เป็นนักเรียนในระบบสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 3) เด็กที่เรียนในระบบ Home School 4) เด็กที่ศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่อยู่นอกระบบการศึกษา หรือเด็กที่ตกค้างและยังไม่ได้รับวัคซีน ความสําคัญที่ต้องฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก เนื่องจากกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่มีอาการ แต่หลังจาก 1 เดือน ให้หลังเด็กอาจมีอาการอักเสบของอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งอาจรุนแรงได้ ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับวัคซีน จํานวน 3,410 โดส(จัดสรร ครั้งที่ 1) พื้นที่ดําเนินการ บริการการฉีดวัคซีน ในโรงพยาบาลทุกอําเภอ จํานวน 13 อําเภอในจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลสุทธาเวช อําเภอเมืองมหาสารคาม อีก 1 แห่ง รวมจํานวนทั้งสิ้น 14 แห่ง กําหนดการให้วัคซีน ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จังหวัดมหาสารคาม จึงขอเชิญชวนทุกท่านนําบุตรหลาน เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่จุดบริการตามโรงพยาบาล เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัดมหาสารคามต่อไปวิศิษฎ์ เย็นศิริ-ข่าว/พรชัย พรศรีสุราช-ภาพสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาสารคาม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202144838587
33
จ.แม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยโควิดยืนยัน 6 ราย ผู้เข้าข่าย ATK+ 35 ราย รวมยอดผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรักษา 427 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศปก.จ.มส.) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 11.00 น.) พบว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2565 มีดังนี้- ผู้ป่วยยืนยันสะสม (ตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ) จํานวนทั้งสิ้น 423 ราย เสียชีวิต 3 ราย (0.71%) รักษาหายแล้ว 325 ราย (76.83%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 95 ราย (22.46%) มีอาการเล็กน้อย 89 ราย ปานกลาง 5 ราย และรุนแรง 1 ราย โรงพยาบาล / โรงพยาบาลสนาม จํานวน 26 ราย ศูนย์แยกกักโรคชุมชน (C) จํานวน 30 ราย และแยกกักตนเองที่บ้าน (HI) จํานวน รักษาอยู่ที่ 39 ราย- ผู้ป่วยเข้าข่ายสะสม (ตรวจ ATK ผลเป็นบวก) จํานวนทั้งสิ้น 1,137 ราย รักษาหายแล้ว 805 ราย (70.80%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 332 ราย (29.20%) รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 5 ราย รักษาอยู่ที่ศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) จํานวน 113 ราย และแยกกักตนเองที่บ้าน (HI) จํานวน 214 ราย- วันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ทั้งหมด 47 ชุด พบเชื้อ 6 รายอําเภอเมือง 1 ราย อําเภอปาย 2 ราย อําเภอสบเมย 3 ราย และตรวจด้วย ATK ทั้งหมด 365 ชุด พบเชื้อ 35 ราย อยู่ที่อําเภอเมือง 11 ราย อําเภอขุนยวม 3 ราย อําเภอปาย 1 ราย อําเภอแม่สะเรียง 19 ราย และอําเภอสบเมย 1 รายสําหรับ 8 ข้อปฏิบัติเบื้องต้น สําหรับผู้ที่ตรวจ ATK ด้วยตนเอง และพบผลตรวจเป็นบวก ให้ดําเนินการ ดังนี้ 1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ บัตรประชาชน และผลตรวจ ATK 2. แจ้งเบอร์โทรศัพท์ของตนกับสถานบริการสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการรักษา (โทร 062-2953064, 096-1703251 และ 1669 3. งดออกจากที่พักหรือออกเดินทางข้ามจังหวัด 4. งดใกล้ชิดบุคคลในครอบครัวหรือผู้อื่น 5. งดการใช้ห้องน้ําร่วมกับบุคคลอื่น 6. กรณีที่มีอาการไข้ ให้รับประทานยาลดไข้ และเช็ดตัวเพื่อลดไข้ 7. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 8. แยกของเครื่องใช้ส่วนตัว#สํานักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202131230542
34
จังหวัดยะลา รายใหม่โควิด คงที่ 8 ราย
สถานการณ์โควิด-19 จ.ยะลา ในวันที่ 2 ก.พ 65 พบจํานวนผู้ติดเชื้อคงที่ 8 ราย เท่าเดิมกับเมื่อวานนี้ (1 ก.พ 65) ป่วยสะสม อยู่ที่ 512 ราย กําลังรักษา 154 ราย รักษาหายแล้ว 471 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม สะสมรวม 11 ราย สําหรับ 8 รายใหม่ พบใน อ.เมือง 4 ราย อ.ยะหา 2 ราย อ.รามัน 1 ราย และ อ.เบตง 1 ราย สําหรับ อําเภอที่ไม่พบรายใหม่ มี 4 อําเภอ คือ อ.กาบัง อ.บันนังสตา อ.ธารโต และ อ.กรงปินัง ผู้ป่วยที่เข้าข่ายติดเชื้อ จากการตรวจ ATK พบรายใหม่เพิ่ม 7 ราย สะสมรวม 181 ราย ส่วนผลการคัดกรองตามมาตรการสาธารณสุข ตรวจสะสมแล้ว 10,270 ราย#สํานักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคใต้
ยะลา
สทท.ยะลา
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202133718549
35
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประชุม Morning Brief ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และสถานการณ์ราคาสินค้า
วันนี้ (พุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565) ที่เรือนสโมสร จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานกิจกรรม สภากาแฟยามเช้า (Morning Brief) หารือการปฏิบัติราชการประจําสัปดาห์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดตรัง และการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนสําหรับเด็กอายุ 5-11 ปี จากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การลักลอบเล่นการพนัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาเนื้อหมูชําแหละในพื้นที่ จากสํานักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง สถานการณ์ของโรค ASF ( African Swine Fever ) หรือโรคอหิวาต์?แอฟริกา?ใน?สุกร? จากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้เน้นย้ําการคุมเข้มมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะในกิจการหรือกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ได้มีมติอนุญาตให้เปิดดําเนินการได้ ทั้งสถานศึกษาที่เปิดทําการเรียนการสอนแบบ On Site รวมถึงการจัดกิจกรรมโนราโรงครู นอกจากนี้ ขอให้คุมเข้มป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดต่าง ๆ อาทิ การลักลอบเล่นการพนัน การเปิดสถานบันเทิง หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนสําหรับเด็กอายุ 5-11 ปี และเร่งรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วย#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคใต้
ตรัง
สวท.ตรัง
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202140644567
36
จังหวัดตรัง เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี หลังได้รับจัดสรรวัคซีน จำนวน 2,910 โดส
วันนี้ (พุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565) ที่เรือนสโมสร จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกิจกรรม สภากาแฟยามเช้า (Morning Brief) หารือการปฏิบัติราชการประจําสัปดาห์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปัจจุบัน พบการระบาดในสถานศึกษา และกิจกรรมโนราโรงครูด้านการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สําหรับเด็กอายุ 5-11 ปี จังหวัดตรัง ได้รับการจัดสรรวัคซีนดังกล่าวจากกรมควบคุมโรค จํานวน 2,910 โดส ซึ่งจะมีการพิจารณาจัดสรรให้กับเด็กที่มีโรคประจําตัวก่อน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาจากกุมารแพทย์เจ้าของไข้ในการฉีดวัคซีนในเด็ก ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่ออํานวยความสะดวกแก่เด็กและผู้ปกครอง โดยมีนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในระบบโรงเรียนจํานวน 51,450 คน และมีผู้ปกครองแสดงความจํานงเข้ารับวัคซีนจํานวน 37,913 คน คิดเป็น 73.7% โดยในเขตอําเภอเมืองตรังจะจัดการรับวัคซีนเป็นรายโรงเรียน ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สําหรับอําเภออื่น ๆ จะมีการจัดฉีดในสถานที่ที่แต่ละโรงพยาบาลกําหนด#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคใต้
ตรัง
สวท.ตรัง
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202141331574
37
กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรีร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านสีฟ้า (ชุมชนหมู่บ้านปลอดโควิด – 19) ในพื้นที่ จังหวัดภาคกลาง”ผ่านระบบออนไลน์ googel meet
วันนี้ (2 ก.พ.65) ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ห้องรัตนาธิเบศร์ ชั้น 2 จังหวัดนนทบุรี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี พร้อม พันเอก บํารุง วิชาธร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี และคณะ ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ googel meet ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านสีฟ้า (ชุมชน/หมู่บ้านปลอดโควิด – 19) ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ร่วมกับคณะ พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาค1 ผอ.รมน.ภาค 1 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน และตําบลให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) และสร้างความร่วมมือจากผู้นําชุมชน ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ตําบล และอําเภอให้สามารถ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) ในระดับพื้นที่ โดยให้ชุมชน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัดภาคกลางของประเทศปลอดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างยั่งยืนและให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตแบบ New Normal ได้อย่างปลอดภัยลดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ และงบประมาณของรัฐ#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคกลางและปริมณฑล
นนทบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202141049570
38
จ.ชัยภูมิ เตรียมระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้เด็กกลุ่มอายุ 5-11 ปี
วันนี้ (2 ก.พ.65) นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า จ.ชัยภูมิ พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่จํานวน 40 ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด โดยพบที่ อ.ภูเขียว 12 ราย, อ.เมือง 12 ราย, อ.บ้านแท่น 9 ราย, อ.บําเหน็จณรงค์ 4 ราย และ อ.เกษตรสมบูรณ์ 3 รายนอกจากนี้จังหวัดชัยภูมิ ยังพบรายงานผู้เสียชีวิตจากโรควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย โดยเป็นหญิงชราวัย 88 ปี อาศัยอยู่ที่ ม.1 ต.กุดยม อ.ภูเขียว เสียชีวิตด้วยอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรง หลังเข้ารับการรักษาตัวได้ 9 วันสรุปยอดรวมผู้ป่วยสะสมของจังหวัดชัยภูมิอยู่ที่ 13,977 ราย กําลังรักษาตัว 529 ราย และเสียชีวิตรวม 138 รายส่วนผลการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในจังหวัดชัยภูมิ ณ ปัจจุบัน มีผู้เข้ารับบริการวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จํานวน 638,796 คน คิดเป็น 66.58 % และมีผู้เข้ารับบริการวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว จํานวน 588,620 คน คิดเป็น 61.35 % และมีผู้เข้ารับบริการวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว 109,121 คน คิดเป็น 11.37 % และมีผู้เข้ารับบริการวัคซีนเข็มที่ 4 แล้ว 7,087 คน คิดเป็น 0.74%ด้าน นายแพทย์ สสจ.ชัยภูมิ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ขอเชิญผู้ปกครอง ร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (จุกสีส้ม) ให้กับบุตรหลานที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี ที่โรงเรียน โรงพยาบาล และ รพ.สต.ใกล้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัยภูมิ
สวท.ชัยภูมิ
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202145150589
39
คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
วันนี้ ( 2 ก.พ.65) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยข้อมูล สถานการณ์การใช้เตียงผู้ป่วย COVID-19 ประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เมื่อเวลา 16.00 น. จังหวัดสุพรรณบุรีมีเตียงรับผู้ป่วยทั้งหมด 794 เตียง มีผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งหมด 400 คน (บางโรงพยาบาลเสริมเตียงในห้องผู้ป่วย) มีเตียงคงเหลือ 355 เตียง โดยจําแนกผู้ป่วยเป็น 4 อาการ ดังนี้ 1.ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ จํานวน 13 คน 2.ผู้ป่วยแสดงอาการเล็กน้อย จํานวน 268 คน 3.ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือมีโรคร่วมสําคัญ จํานวน 148 คน 4.ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จํานวน 11 คนสําหรับสถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 152 ราย รวมยอดจํานวนที่พบเชื้อสะสมระรอกใหม่ตั้งแต่ 1 มกราคม. 2565 ถึงปัจจุบัน 1,552 ราย และรักษาหายแล้ว 981 ราย คงเหลือกําลังรักษาอีก 670 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ รวมเสียชีวิตสะสม 7 ราย และรักษาหายแล้วกลับบ้าน 37 คน#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคกลางและปริมณฑล
สุพรรณบุรี
สวท.สุพรรณบุรี
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202150159597
40
จังหวัดตรัง เดินหน้าเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี
วันนี้ (2 ก.พ. 65) ที่เรือนสโมสร จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกิจกรรม สภากาแฟยามเช้า (Morning Brief) หารือการปฏิบัติราชการประจําสัปดาห์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปัจจุบัน พบการระบาดในสถานศึกษา และกิจกรรมโนราโรงครู ด้านการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สําหรับเด็กอายุ 5-11 ปี จังหวัดตรัง ได้รับการจัดสรรวัคซีนดังกล่าวจากกรมควบคุมโรค จํานวน 2,910 โดส ซึ่งจะมีการพิจารณาจัดสรรให้กับเด็กที่มีโรคประจําตัวก่อน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาจากกุมารแพทย์เจ้าของไข้ในการฉีดวัคซีนในเด็ก ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่ออํานวยความสะดวกแก่เด็กและผู้ปกครอง โดยมีนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในระบบโรงเรียนจํานวน 51,450 คน และมีผู้ปกครองแสดงความจํานงเข้ารับวัคซีนจํานวน 37,913 คน คิดเป็น 73.7% โดยในเขตอําเภอเมืองตรังจะจัดการรับวัคซีนเป็นรายโรงเรียน ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สําหรับอําเภออื่น ๆ จะมีการจัดฉีดในสถานที่ที่แต่ละโรงพยาบาลกําหนด#สํานักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคใต้
ตรัง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202151302612
41
จังหวัดสระบุรีร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านสีฟ้า (ชุมชนหมู่บ้านปลอดโควิด – 19) ในพื้นที่ ของ กอ.รมน.ภาค 1
วันนี้ (2 ก.พ.65) ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายเอกพร จุ้ยสําราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อม พันเอก ชนมากรณ์ ภิบาลชนม์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดสระบุรี และคณะ ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ googel meet ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านสีฟ้า (ชุมชน/หมู่บ้านปลอดโควิด – 19) ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ร่วมกับคณะ พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาค1 ผอ.รมน.ภาค 1 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน และตําบลให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) และสร้างความร่วมมือจากผู้นําชุมชน ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ตําบล และอําเภอให้สามารถ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) ในระดับพื้นที่ โดยให้ชุมชน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัดภาคกลางของประเทศปลอดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างยั่งยืนและให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตแบบ New Normal ได้อย่างปลอดภัยลดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ และงบประมาณของรัฐ#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคกลางและปริมณฑล
สระบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202155511655
42
จังหวัดตรังได้ทำการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรในจังหวัดตรัง ไปแล้วทั้งสิ้น 492,133 ราย คิดเป็น 77.90%
นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง กล่าวว่า สําหรับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR นับจนถึงวันนี้จังหวัดตรังได้ตรวจไปแล้วทั้งสิ้น 2,459 ราย พบผู้ติดเชื้อจํานวน 1,095 รายวันนี้ได้ทําการ Swab จํานวน 54 ราย ส่วนมากเป็นผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 28 ราย และเป็นการตรวจก่อนการผ่าตัด 14 ราย เป็นการตรวจกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 ราย ทั้ง 54 ราย รอการรายงานผลในวันพรุ่งนี้ (3 ก.พ.2565)สําหรับการฉีดวัคซีนของประชาชนชาวจังหวัดตรังเข็มที่ 1 ครอบคลุมประชากรไปแล้วทั้งสิ้น 492,133 ราย คิดเป็น 77.90% เข็มที่ 2 ครอบคลุมประชากรไปแล้วทั้งสิ้น 469,162 ราย คิดเป็น 74.264 และเข็มที่ 3 ครอบคลุมประชากร 116,672 ราย คิดเป็น 18.47%สําหรับการตรวจด้วยวิธี ATK ในวันนี้เป็นบวก จํานวน 108 ราย จากการตรวจ 878 ราย คิดเป็น 12.30% และด้วยวิธี RT-PCR เป็นบวก 40 ราย จากการตรวจ 79 ราย คิดเป็น 50.63% รวมผู้ติดเชื้อ 148 ราย จากการตรวจ 957 ราย คิดเป็น 15.46%#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคใต้
ตรัง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202162319671
43
ที่ประชุม ศบค.จังหวัดสตูล ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประชาชนเริ่มทยอยฉีดวัคซีนเข็ม 3 มากขึ้น ส่วนแผนฉีดวัคซีนให้เด็กเล็ก ผู้ปกครองแจ้งประสงค์แล้วเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์
ที่ประชุม ศบค.จังหวัดสตูล ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประชาชนเริ่มทยอยฉีดวัคซีนเข็ม 3 มากขึ้น ส่วนแผนฉีดวัคซีนให้เด็กเล็ก ผู้ปกครองแจ้งประสงค์แล้วเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ วันนี้ (2 ก.พ. 65) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล จัดการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมและผ่านระบบออนไลน์โดยพร้อมเพรียงโดยที่ประชุมรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สําหรับจังหวัดสตูล มีจํานวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 200 คน ต่อเดือน และจํานวนผู้เสียชีวิตลดลง นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวที่ประชุมผ่านระบบ Zoom ว่า ขณะนี้แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจังหวัดสตูลจะมีจํานวนไม่มาก วันละไม่กี่ราย แต่อย่างไรก็ตามเรื่องสุขอนามัยเป็นเรื่องสําคัญ การดูแลตนเองและบุคคลรอบตัวด้วยมาตรการที่สาธารณสุขกําหนดยังต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส่วนจํานวนผู้เสียชิวิตของจังหวัดสตูลเริ่มลดจํานวนลง แต่ผู้เสียชีวิตยังเป็นกลุ่มเปราะบาง โดยล่าสุดมีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต เนื่องจากไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ดังนั้นการฉีดวัคซีนยังเป็นเรื่องที่สําคัญ นางอรนุช นรารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รายงานจํานวนผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของจังหวัดสตูล มีผู้รับวัคซีนแล้ว 60.63 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรจังหวัดสตูล ขณะนี้มีผู้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว 28,116 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 65) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวเสริมว่า หากดูจากตัวเลขแล้วจะพบว่ามีทั้งประชากรที่อยู่จริงและประชากรที่อยู่ต่างจังหวัด และคนต่างจังหวัดที่มาฉีดวัคซีนที่สตูล ฉะนั้นจํานวนผู้ฉีดวัคซีนอาจมีมากกว่านี้ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปี ขณะนี้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เตรียมแผนการดําเนินการให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดสตูลแล้ว โดยมีจํานวนนักเรียนที่เข้าเกณฑ์การรับวัคซีนทั้งหมด 36,470 คน โดยนักเรียนที่ผู้ปกครองแจ้งประสงค์รับการฉีดวัคซีนจํานวน 15,919 คน คิดเป็น 48.90 เปอร์เซ็นต์ #สํานักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคใต้
สตูล
สวท.สตูล
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202163805695
44
ศบค.จังหวัดสตูล รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 4 ราย
ศบค.จังหวัดสตูล รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วย จํานวน 4 ราย นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า วันนี้ (2 ก.พ. 65) มีผู้ป่วยยืนยัน ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จังหวัดสตูล จํานวนทั้งหมด 4 ราย โดยผลการสอบสวนโรค ผู้ป่วยทั้งหมด เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า แยกเป็นรายอําเภอ ดังนี้ อําเภอควนกาหลง จํานวน 1 ราย ภูมิลําเนาอยู่ ตําบลควนกาหลง อําเภอท่าแพ จํานวน 1 ราย ภูมิลําเนาอยู่ ตําบลสาคร อําเภอทุ่งหว้า จํานวน 2 ราย ภูมิลําเนาอยู่ ตําบลขอนคลาน จากการติดตามสืบสวนสอบสวนค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด และผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยทั้งหมด ในเบื้องต้นมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัวที่บ้าน (HQ) ทั้งหมด พร้อมคําแนะนําให้ปฏิบัติตามมาตรการ มีสุขอนามัยที่ดี อยู่ในความดูแลเฝ้าสังเกตอาการโดยหมอครอบครัว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวอีกว่า วันนี้จังหวัดสตูลพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและมีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมีการกักตัวตามมาตรการการควบคุมป้องกันโรคโดยคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข #สํานักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคใต้
สตูล
สวท.สตูล
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202164244700
45
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ตำบลห้วยผา จ.แม่ฮ่องสอน งดเรียน On-site ตั้งแต่วันที่ 2- 8 ก.พ. 65
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ตําบลห้วยผา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายวิทยา สาริขิต ผู้อํานวยการโรงเรียน ออกประกาศโรงเรียน เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบ On-site เป็นรูปแบบ On-handโดยมีสาระสําคัญให้งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) ตั้งแต่วันที่ 2- 8 กุมภาพันธ์ 2565 และจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 (อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์) โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนด้วยระบบ On hand โดยใช้หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาทั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันพบจํานวนผู้ป่วย และผู้เสี่ยงติดเชื้อ ติดเชื้อ COVID-19 ในอําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้น เพื่อการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อสุขภาพนักเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ซึ่งต้องขอความร่วมมือคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค เพื่อหลีกเสี่ยงการติดเชื้อโรคดังกล่าว#สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
2/2/2022
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่ฮ่องสอน
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220202165423710
46

PRD News 30112023

Thai News from The Government Public Relations Department, Office of the Prime Minister. We are collect Thai News from Open Data.

Sources:

Source (still update)

license: cc0-1.0

Downloads last month
11
Edit dataset card

Collection including pythainlp/prd_news_30112023