Dataset Preview
Go to dataset viewer
input (string)target (string)
""
""
""
""
""
""
"Trak-la pir ki so diskur divan Mauritius Telecom."
""
"MMM, dan so komansman, antan ki enn gran muvman, li ti pe challenj e inperyalism e kominalism."
""
"Onivo LALIT, nu finn gayn gran difikilte kone kimanyer pu intervenir."
""
"Zis lakoler."
""
"Zot azanda li diferan, zot azanda seki zot bizin ris MMM ver ladrwat."
""
"Kote politik, finn ena buku efervesans su presyon sa gran kriz ekonomik la."
""
"lisansye pli fasilman, ek ferm inite prodiksyon kan li anvi san ki li bizin rann kont."
""
"Nu dan Lalit, nu pa dakor."
""
"Pena kitsoz ki pli demokratik ki “The Founding Document of the American Constitution”."
""
"Ram dir bann brans tu paret fonksyone ase byen, me expansyon tuzur ase difisil."
""
"Sa dernye 6-7 mwa, nu finn truv muvman sindikal kontiyn res divize."
""
"Si nu pa kapav vreman konpran sa bann diferan nivo la - ki nu pe diskite la - nu pu gayn difikilte pu intervenir."
""
"Kan nu gete dan ki kontex revokasyon Dulloo inn vini, nu truve ki li anmemtan ena enn posib parsyel dan sirkonskripsyon Ashok Jugnauth."
""
"Mo krwar nu tu isi ki swiv aktyalite, ki get nuvel lor televizyon, e ki diskite dan travay e diskite avek bann kamarad, nu tu byen konsyan ki zordi dan lemond partu ena enn kriz byen byen grav."
""
"'Kan zot pou vinn endepandan?' - ' Nou pe atann twa pran pouvwar.'"
""
"KONFLI POLITIK."
""
"Aster bann Seselwa dir nu ki sorti dan Moris bizin return dan Moris."
""
"Pu promye fwa, ariv sa dan listwar Moris."
""
"Lalit pe propoz pu mobiliz dimunn lor baz bann demand ki pu permet nu sorti depi sa espes "katastrof ekonomik" kot nu ete asterla, ek al ver enn veritab transformasyon demokratik ek sosyalist nu lekonomi."
""
"Li ti finn al anba enn karpet byen epe."
""
"Li swete ki lorganizasyon fam agrandi pu kuver pa zis rezyon Salfit me lezot rezyon usi."
""
"Lisyen pe debat, nu nu pe kriye, bann zanfan."
""
"E travayer lemond bizin organize kuma enn klas pu pran posesyon mwayin prodiksyon, pu aboli sistem travay pu enn lapey e viv an armoni ar bul later."
""
"Li servi sa isyu la pu proklam limem kuma enn monark."
""
"Seki Travayis ena, li, se lager klan, lager ek so partner dan Guvernman."
""
"Kimanyer sa arive?"
""
"Sithanen kontiyn ankuraz burzwazi dan so 4 klester otur mulen, biznes bayant later ek nasyonalite Morisyen, so ofshor, so turism frazil."
""
"Kan li ti met kiksoz dan so latet nanye pa ti pou kapav tir li."
""
"Avek sa bann gran lindistri ki ti devlope dan Lerop, e ti petet pli avanse Langleter, nu finn gayn enn konsyans de klas byen ot."
""
"4 kandida par sirkonskripsyon, li ariv 84 syez 21 sirkonskripsyon."
""
"Ondire, avoka reysi expoze ki mansonz diferan polisye pa pe korbore."
""
"kuma "Eski neo-liberalism pe amenn progre pu limanite?", otur "Eski li nu responsabilite istorik si pe servi Diego Garcia pu tortir prizonye ilegal?"."
""
"Sak dimunn ena so kartye, so lye travay."
""
"Li finn pran drwa fondamantal, ki nu tu, tu dimunn Moris gayne delapar lefet ki nu enn dimunn, e finn fer li “means-tested”; Guvernman finn kree 2 diferan grad sitwayen:"
""
"Dernye fwa Tras ti zwe, li ti zwe partu dan Moris."
""
"Kriz dan lindistri sikriyer li rezilta direk depi aplikasyon regleman WTO."
""
"Sa kapav anpes devlopman potansyel, sikolozik, an term idantite, dan travay ek partisipasyon demokratik dan enn sosyete." Alor, sa vedir u pe fer zenosid lingwistik dan enn 2yem fason."
""
"Me, li buku."
""
"Li ti koz an detay lor diferan responsabilite enn parti politik."
""
"Li ti kwar ki li ti pou reysi fer seki lezot pa ti pe kapav fer; ki li ti pou kapav mobiliz so troupo e diriz zot ver enn meyer lavi."
""
"Bann ti ezitasion, ki avan ti pe fer li paret gos, ti pe disparet tigit par tigit e li ti pe gagn enn pli gran konfians dan limem."
""
"Apartir 2007, kriz finansye ek resesyon mondial finn agrav sityasyon pu textil ek turism."
""
"Li imoral pu vinn dekret enn Park Maren dan later ek lamer lezot dimunn."
""
"Nu dan LALIT, nu pe amenn nu kontribisyon ver devlopman sa program alternativ sosyalist la."
""
"Kan nu ti kumans nu kanpayn, tu dimunn ti krwar ki Larzan Lerop, enn larzan pu Misye Tablisman la-mem, sa."
""
"Lalit ti fer konferans depres merkredi 22 Novam 2006, GRNW."
""
"Nu osi kapav dir ki letan Guvernman met dibut National Human Rights Committee (an 2001, set an desela)."
""
"Nu, nu ena pu aprann depi sa bann le-ne la."
""
"mem dan Lafrans bann ti-agrikilter otur lasosyasyon paysanne, otur José Bové, fini kumans reazir a bann lefe globalizasyon."
""
"Premye, nu bizin obliz Leta fer kapitalis investi kot ena kreasyon anplwa, pu ki tu dimunn omwen ena enn plas travay."
""
"Dan Lostrali, 11 Novam 5.00 tanto ti ena enn manifestasyon Sydney."
""
"Me kouma li ti malad- malad li ti deleg responsabilite ar plizier minis sou responsabilite so sef-minis ki ti apel Baron Toupoumwa, so prop ti-frer."
""
"Asterla, li kler ki sipoze 75% sa larzan la sorti depi EU, e zis 25% depi tablisman."
""
"Tusala pu dir ki, kan plas travay dan kann ek disik inn sorti 55,000 pu vinn 3,500, kan plas travay zonn frans inn sorti 110,000 pu vinn 55,000."
""
"Enn kriz sistemik vedir enn kriz ki pa siklik (sistem kapitalis, li viv lor bann kriz ordiner, ki ramenn li lor so rel)."
""
"Tu sa federasyon pa pe kapav, tanki zot separe, donn kudme amenn lalit sindikal devlop li anform lalit de klas."
""
"Li ti enn-de bann pli zoli lekol-de-kad ki nu finn deza organize."
""
"Dapre lalwa, kan depas sa plafon la, lerla USA rant dan “defo peyman”, an Angle “debt default”."
""
"Dabor li ti al rann zot vizit dan diferan landrwa kot zot ti pe opere."
""
"Konferans pe fer kot Orl Mama Bul Later, LPT, Gran Rivyer Nord West, Porlwi."
""
"Zordi finn ariv ler pu nu pans gran."
""
"Sa bann lagazet reprezant lintere lezot seksyon burzwazi emerzan, osi."
""
"LALIT finn osi sutenir demand polisye pu zot ena enn sindika."
""
"Ti difisil pou konekte."
""
"Pou Ganga ti bizen plis disiplinn."
""
"Suvan, si u get li kumsa, lerla u realize kimanyer demokrasi ki nu ena zordi, kifer nu onivo LALIT nu apel li enn “demokrasi burzwa” pa enn vre demokrasi?"
""
"“ena tro buku gaspiyaz, koripsyon” ubyen seki finn al kolez pu dir “saplay ek demand”."
""
"Aster zot koz disiplinn-efisians, efisians-disiplinn."
""
"Ena enn nesesite pu remet sa lor azanda."
""
"KIMANYER U FINN VINN ANGAZE POLITIKMAN?"
""
"- To pa pe rod fer politik twa? Kamla dir ti li pou sikann li."
""
"Dayer Liniversité Paris VIII servi nu sayt pu resers."
""
"Dan dernye diskur bidze, kan ena kriz Ero, ti dir nu bizin, ekonomikman parlan, get ver Les, ver bann BRIC."
""
"U kapav kree enn persepsyon ki tu dimunn dan mem bato."
""
"Konferans la, ant-ot, ti adopte rezolisyon pu sutenir demand ek muvman travayer minn dan rezyon Lafrik Ostral."
""
"- Ki to panse Prenses?"
""
"Fale pa ena diskriminasyon lor baz ris / pov."
""
"Parmi dimunn DSP ki Ram ti zwenn Perth, ti ena Sam Wainwright ek Janet Parker."
""
"Kifer pa gayn drwa gard minits lasosyasyon an Kreol?"
""
"Dayer ek depresyasyon akselere rupi, sa ti rediksyon pri ki finn ena pe disparet byen vit."
""
"Linzi Bacbotte, abiye dan enn extravagannza stil Bette Midler (kreasyon Florence Drachsler) ti sant byen terib parey kuma Caroline Auckbarallee Jodhun ti sante avek enn ezans - mem si zot ti sant bann nimero pa ditu fasil."
""
"Nu exprim nu inkyetid lor "rekonsilyasyon" ki anvizaze dan Sex Discrimination Act, pu bann deli arselman ek lezot ofans kriminel."
""
"Pa gayn kliyan ditu."
""
"Sa program dirzans-la li mars ansam ek enn program pu fors Guvernman fors tablisman aret met dimunn deor!"
""
"labank ti donn fezans, Mechanical Pool inn pret masinn, planter kann inn gayn dediksyon tax."
""
"E, si zame li truve kupab o-kriminel, so syez pu re-kase."
""
"Nu vize bon. Nu vizyon bon."
""
"E sa kriz sistemik dan Moris la, avek aksantyasyon kriz apre kriz depi deor, li ena lefe devastatris lor sosyete Moris."
""
"Si u travay lizinn loto, u pa kapav pran enn Mercedes u al lakaz, zame!"
""
"Sa inn sanze."
""
"me plantasyon kann finn kontiyn okip sa lespas la, bann lizinn finn kareman ferme avek permisyon bann parti burzwa opuvwar, enn apre lot."
""
"Sa latak-la finn fer andeor lamer ki Israel dir li kontrole (ki ilegal dayer) e alinteryer dilo internasyonal."
""
"Li ti fer sa pu ankuraz dimunn lir Marx an orizinal."
""
"Pri disik pu al tonbe 35% omwin."
""
"a enn politik ki batir konesans syantifik lor konesans ek lexperyans ki planter, elver ek peser finn akimile lor enn long peryod."
""
"Nu bizin enn Program – samem nu la zordi – enn program ki kree enn map ki asontur sinyal nu kimanyer sorti dan sa dezast ki pe vini, kimanyer aret turn anron dan bann blok istorik pro-kapitalist, e kimanyer al pli divan ver enn nuvo kalite sosyete."
""
"Finalman, kan tu dimunn, mem lapolis, inn dir zot zot latet pa bon, lerla zot finn sanz dat, met li enn zur avan, le 10."
""
End of preview (truncated to 100 rows)

MorisienMT is a dataset for Mauritian Creole Machine Translation. This dataset consists of training, development and test set splits for English--Creole as well as French--Creole translation. The data comes from a variety of sources and hence can be considered as belonging to the general domain.

The development and test sets consist of 500 and 1000 sentences respectively. Both evaluation sets are trilingual.

The training set for English--Creole contains 21,810 lines. The training set for French--Creole contains 15,239 lines. Additionally, one can extract a trilingual English-French-Creole training set of 13,861 lines using Creole as a pivot.

Finally, we also provide a Creole monolingual corpus of 45,364 lines.

Note that a significant portion of the dataset is a dictionary of word pairs/triplets, nevertheless it is a start.

Usage: (TODO: beautify)

  1. Using huggingface datasets: load_dataset("prajdabre/MorisienMT", "en-cr", split="train")
  2. Convert to moses format: load the dataset as in step 1, each item is a json object so iterate over the loaded dataset object and use the key and value, "input" and "target" respectively, to get the translation pairs.

Feel free to use the dataset for your research but don't forget to attribute our upcoming paper which will be uploaded to arxiv shortly.

Note: MorisienMT was originally partly developed by Dr Aneerav Sukhoo from the University of Mauritius in 2014 when he was a visiting researcher in IIT Bombay. Dr Sukhoo and I worked on the MT experiments together, but never publicly released the dataset back then. Furthermore, the dataset splits and experiments were not done in a highly principled manner, which is required in the present day. Therefore, we improve the quality of splits and officially release the data for people to use.

Downloads last month
2
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard